Page 1

seminar

Tilmeld dig direkte på

www.ibceuroforum.dk/bestyr

12. & 13. september 2012 Århus

Den kompetente

bankbestyrelse – pligter, krav og forventninger

• Finanstilsynets nye krav til bestyrelser • Erstatningsansvar • Risikostyring og ledelsesansvarsforsikring • Bestyrelsesarbejde i praksis Hør blandt andre: Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finansiel Stabilitet • Professor Caspar Rose, CBS • Koncernchef og CEO Henrik Heideby, PFA Pension • Advokat Søren Bergenser, Bergenser Advokatfirma • Finansredaktør Morten Jeppesen, Børsen • Stataut. revisor Peter Have Jensen, BDO • Partner Klaus Stubkjær Andersen, Willis Kontorchef Annette Bjaaland Andersen, Finanstilsynet

I samarbejde med www.ibceuroforum.dk

an informa business


Den kompetente bankbest yrelse – plig ter, kr av og for ventninger to dage med fokus på nye krav til bestyrelser i pengeinstitutter I kølvandet på det omfattende antal banklukninger har kritikken af bestyrelsernes rolle og involvering i nøglebeslutninger – eller mangel på samme – været stigende. Senest har man fra Finanstilsynets side meldt sig på banen med skærpede krav til bankbestyrelserne. Seminaret vil skabe overblik over konsekvenserne af de nye regler, men begrænser sig ikke til dette område alene. Typiske faldgruber, erstatningsansvar og risikostyring Finansiel Stabilitet har i arbejdet med nødlidende pengeinstitutter opsamlet værdifuld viden om, hvor tingene er kørt af sporet. Disse erfaringer vil Henrik Bjerre-Nielsen gennemgå, og således synliggøre de områder, hvor du som medlem af bestyrelsen, bør have ekstra fokus fremover. Som bestyrelsesmedlem – professionelt såvel som medarbejdervalgt – er du underlagt erstatningsansvar. Kuratorerne i de krakkede pengeinstitutter undersøger hver gang, om der er mulighed for at få dækket dele af tabene gennem erstatningssøgsmål mod bestyrelserne. Med andre ord er det et ansvar, der skal tages alvorligt. Deltagere på seminaret vil blive opdateret på reglerne og verserende sager vil blive analyseret. Endelig vil professor Caspar Rose gennemgå kravene til bestyrelsesmedlemmers arbejde med risikostyring. Dette nøgleområde bliver af vital betydning fremover, og du får en unik mulighed for at høre et af landets førende specialisters syn på, hvordan dette kan organiseres og sættes i system.

2


Bestyrelsesarbejde i praksis Som bestyrelsesmedlem er man nødt til at forholde sig til god selskabsledelse - Corporate Governance. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlem må forholde sig til spørgsmål om blandt andet aflønning af topledelsen, åbenhed, evaluering af eget arbejde og ikke mindst rollefordelingen mellem bestyrelse og direktion. Til afdækning af dette tema vil bl.a. Henrik Heideby med årtiers erfaring i topledelse i den finansielle verden, komme med sit perspektiv på, hvorledes man mest hensigtsmæssigt indretter bestyrelsesarbejdet. 360 graders gennemgang Alt i alt giver de to dage mulighed for at få en gennemgang af de mange kritiske fikspunkter, man som bestyrelsesmedlem på hvert møde og ved hver beslutning, skal være opmærksom på. Med andre ord et stærkt fundament til, hvordan man arbejder i den kompetente bestyrelse. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på seminaret!

Med venlig hilsen Marianne Ravn Valerius Projektleder IBC Euroforum

3


talerliste

Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Finansiel Stabilitet

Koncernchef og CEO Henrik Heideby PFA Pension

Kontorchef Annette Bjaaland Andersen Finanstilsynet

Statsaut. Revisor Peter Have Jensen BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Professor Caspar Rose Copenhagen Business School Advokat Søren Bergenser Bergenser Advokatfirma Leder af FINEX-afdelingen, partner Klaus Stubkjær Andersen Willis

Finansredaktør Morten Jeppesen Dagbladet Børsen Ordstyrer: Advokat Søren Bergenser Bergenser Advokatfirma

Advokaters efteruddannelse seminar: 10 LEKTIONER IBC Euroforum udleverer efter endt seminar deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at seminarprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Eventuelle spørgsmål rettes til Advokatsamfundet.

4


den kompetente bankbest yrelse program 12 . sep tember 2012

09.00 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.30 Åbning af seminaret Projektleder Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum 09.35 Introduktion ved ordstyreren Advokat Søren Bergenser, Bergenser Advokatfirma Nye regler, krav og pligter 09.40 Erfaringer fra de nødlidte banker om bestyrelsens rolle og ansvar • Hvad viser advokatundersøgelserne om bestyrelsernes ansvar? • Hvilke opgaver har bestyrelsen, når banken bliver nødlidende? • Hvordan er bestyrelsens ansvar særlig i finansielle virksomheder? Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finansiel Stabilitet 10.30 Pause med kaffe/te 10.45 Finanstilsynet • Finanstilsynets nye krav til bestyrelser • Fit & proper vejledning • CRD IV/Corporate Governance • Regeringens plan for at få flere kvinder i bestyrelser Kontorchef Annette Bjaaland Andersen, Finanstilsynet 11.30 Pause med kaffe/te

5


den kompetente bankbest yrelse

program 12 . sep tember 2012

11.45 Risikostyring - nye krav og effektiv implementering • Hvad gik galt for bankernes kreditrisici i tiden op til finanskrisen? • Konsekvenserne af nye regulative krav til risikostyringen • Den øgede betydning af operationel risikostyring • Organisering af risikostyring, herunder betydningen af incitamenter i risikostyring Professor Caspar Rose, Copenhagen Business School 12.30 Frokost Erstatningsansvar og forsikring 13.30 Erstatningsansvar, første del Regler og arbejdsfordeling mellem direktion og bestyrelse • Selskabsloven og finansiel regulering • Bestyrelsesformandens særlige forhold • Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem • Revisionsudvalgets særlige forhold Advokat Søren Bergenser, Bergenser Advokatfirma 14.15 Pause med kaffe/te 14.30 Erstatningsansvar, anden del De verserende retssager • EBH-bank, Roskilde Bank, Løkken Sparekasse, Capinordic Bank og Amagerbanken • Sagernes problemstillinger og et bud på udfaldet Advokat Søren Bergenser, Bergenser Advokatfirma

6


den kompetente bankbest yrelse program 12 . sep tember 2012

15.15 Pause med kaffe/te 15.30 Lederes personlige risikostyring og ledelsesansvarsforsikring • Hvad kan jeg gøre for at begrænse risikoen for at ifalde ledelsesansvar? • I hvilket omfang dækker en ledelsesansvarsforsikring, og hvad skal jeg være særligt opmærksom på, ved indtegning og fornyelser? • Hvordan sikrer, og forsikrer, jeg mig som leder, hvis virksomheden bliver nødlidende? • Andre relevante risici, fx prospektansvar, rådgiveransvar og kriminalitet, og forsikringer Leder af FINEX-afdelingen, partner Klaus Stubkjær Andersen, Willis 16.30 Opsummering af seminarets første dag ved ordstyreren 16.35 Seminarets første dag slutter

7


den kompetente bankbest yrelse

program 13. sep tember 2012

08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg Praktisk bestyrelsesarbejde 09.05 Corporate Governance • Nye regler om aflønning af topledelse og ledende medarbejdere i banker • Bestyrelsens kompetencer og sammensætning • Betydningen af effektiv bestyrelsesevaluering • Hvordan forholder bankerne sig til de nye anbefalinger om corporate governance? Professor Caspar Rose, Copenhagen Business School 10.00 Pause med kaffe/te 10.15 Bestyrelsens perspektiv • Hvordan sammensættes de rigtige kompetencer for bestyrelsen? • Rollefordelingen mellem bestyrelse og direktion Koncernchef og CEO Henrik Heideby, PFA Pension 11.00 Pause med kaffe/te 11.15

Bestyrelsens information gennem revisor • Revisors kommunikationsmidler • Årsrapporter – områder der kræver skærpet opmærksomhed • Bestyrelse og revisor Statsaut. revisor Peter Have Jensen, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

12.30 Frokost

8


den kompetente bankbest yrelse program 13. sep tember 2012

13.30 Børsen og bankerne Børsens finansredaktør Morten Jeppesen sætter fokus på bankerne og medierne. Hvorfor klæber skandalerne sig fortsat til de danske pengeinstitutter, og hvordan kan man som bestyrelse og direktion i et pengeinstitut arbejde systematisk med medierne, så man ikke ender på forsiden som en skandale. Finansredaktør Morten Jeppesen, Dagbladet Børsen 14.30 Opsummering af seminaret ved ordstyreren 14.35 Seminaret slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende seminaret besvares af Project Manager Marianne Ravn Valerius, telefon 41 95 14 04, e-mail mrv@ibceuroforum

9


Andre spændende arrangementer Risk Management i den finansielle sektor Konference 25. og 26. september 2012 København Børs- og kapitalmarkedsret Kursus 3. oktober 2012 København Selskabsret Konference 23. og 24. oktober 2012 København Operational Risk Management i den finansielle sektor Konference 30. og 31. oktober 2012 København

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

10


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Seminaret “Den kompetente bankbestyrelse – pligter, krav og forventninger” afholdes den 12. og 13. september 2012 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus, Telefon 86 15 68 44. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i seminarprisen. IBC Euroforum henviser til Scandic Aarhus Vest, Telefon: +45 86 15 68 44, eller hjemmesiden www.scandichotels.dk Parkering Hotellet råder over udendørs parkeringspladser. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Seminarpris

Seminar

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 29. juni

Spar

Tilmelding senest 24. august

Spar

Tilmelding efter 24. august

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Ti lm e ld i n g ti l IBC E u ro fo r u m s s e m i n a r

Den kompetente bankbestyrelse Seminar • 12. og 13. september 2012 • Århus Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra seminaret (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Seminar

12.495,-

Alle priser er ekskl. moms.

sådan kan du tilmelde dig:

Spar

Tilmelding senest 24. august

Spar

Tilmelding efter 24. august

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/bestyr

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

12bestyr

Sæt X

Tilmelding senest 29. juni

Den kompetente bankbestyrelse  

Årets seminar om pligter, krav og forventninger til bankbestyrelsen