Page 1

FORUM Udstiller Info BUILDING GREEN 12. - 13. oktober 2011


INDHOLD

Generel info 1. Adresse

12. Invitationskort

2. Kontaktnumre

13. Workingpass

3. Website

14. Bannerreklame

4. Åbningstider

15. Mødelokale

5. Indrykning

16. Hundevagt

6. Udrykning

17. Containerbooking

7. Ekstraleverancer

18. Emballage

8. Inkluderet i standen 9. Standvægge 10. Skiltefriser 11. Udstillerkort

Praktisk info Inden messen 1. Dankortterminal 2. Levering af varer 3. Forsikring

Under messen 4. Truck 5. Rengøring 6. Parkering 7. Højtaler annoncering 8. Affald

Reglement 9. Reglement 10. Brandcirkulære 11. Fødevarer

Brochurer 12. Hoteller

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


GENEREL INFO

1. Adresser Forum Copenhagen ApS Julius Thomsens Plads 1 DK-1925 Frederiksberg C Tlf.: +45 32 47 20 00 Fax: +45 35 24 00 99 info@forumcopenhagen.dk www.forumcopenhagen.dk

2. Kontaktnumre Arrangørkontor (kun under messen)

Teknisk afdeling

Tlf.: +45 32 47 20 96

Tlf.: +45 32 47 20 86

Fax: +45 35 36 53 38

Fax: +32 47 20 99 ph@forumcopenhagen.dk

Presse Henrik Ulander

Koordinator i Forum

Tlf: +45 20 40 30 83

Louise J. Pedersen

hu@buildinggreen.eu

Tlf.: 32 47 20 88 Fax: 32 47 20 99

Salg

ljp@forumcopenhagen.dk

Sarah Elhauge Tlf: +45 41 95 14 07

Restaurant

se@buildinggreen.eu

Tlf.: +45 32 47 20 70 Fax: +45 35 36 48 91

Projektleder

cvo@forumcopenhagen.dk

Mette Grydehøj Tlf: +45 41 95 14 24 mg@buildinggreen.eu

3. Website www.buildinggreen.eu

4. Åbningstider Indrykning/udrykning

Porte åbne i hallen

Åbningstider Arrangørkontor

Tirsdag

10:00 - 23:00

Alle

10:00 - 20:00

Onsdag

09:00 - 10:00

3

09:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Torsdag

09:00 - 10:00 + 18:00 -24:00

3

09:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Dag

Forum copenhagen / Udstiller info

Åbningstider Udstilling

PRINT

indhold


GENEREL INFO

5. Indrykning Alt arbejde på standene, skal være færdiggjort tirsdag den 11. oktober kl. 23:00, da der bliver pålagt gangløbere herefter. Når gangløbere er lagt på, er det kun muligt at køre varer til standene på små sækkevogne med gummihjul. Ligeledes skal gangene være ryddet for standmateriel og emballage.

6. Udrykning Nedbrydning af stande må tidligst påbegyndes efter udstillingens afslutning torsdag den 13. oktober kl. 18.15. Udstillere, der påbegynder nedbrydning inden dette klokkeslæt, bliver pålagt et gebyr på kr. 5.000,- inkl. moms.

8. Inkl. i standlejen

o

Et el-stik, 220 volt (placeret øverst på standvæggen) inkl. strømforbrug

o

Standvægge mod nabostande

o

1 spot på arm pr. 3 m2

o

Standnummer

o

Trådløst netværk

9. Standvægge Standene leveres med skillevægge mod nabostande. Standene er opbygget af hvide moduler på 100 x 250 cm. Væggene samles med aluminiumsprofiler i bund og top samt en lodret profil for hver meter. Den lodrette profil er hvidmalet og kun 2 mm tykkere end væggen. Standvæggene har en tykkelse på 12 mm.

11. Udstillerkort Standpersonale skal synligt bære et udstillerkort udfyldt med firma- og personnavn. Udstillerkortene kan afhentes på arrangørkontoret. HUSK - kortet giver adgang til hallen om morgenen, inden udstillingen åbner for besøgende. Tag det derfor med hjem om aftenen. Bemærk: Kun personale, der skal arbejde på standen kan få et udstillerkort, og dette må ikke overdrages til anden part. Der kræves ikke udstillerkort til håndværkere, der skal arbejde på standene i forbindelse med opbygning og nedtagning.

13. Working-pass Gælder kun under ind- og udrykning. Disse skal derfor anvendes af fragtfolk eller andre, der ikke skal stå på standen i åbningstiden. Working-pass er gratis, gælder for 1 dag og udleveres af portvagten.

18. Emballage Der er mulighed for opbevaring af tom emballage i anvist område under udstillingen på eget ansvar.

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


PRAKTISK INFO

Inden messen

2. Levering af varer Hvis du får sendt varer eller udstillingsmateriale med en fragtmand, modtages det tidligst dagen før indrykningsstart. Der skal stå firmanavn og standens nummer på fragtpapirerne – samt at godset skal leveres på din stand. Desuden er det nødvendigt, at godset bliver leveret fragtfrit, eftersom Forum ikke kan lægge ud for fragtbeløbet. Varer, som bliver leveret til dig i forbindelse med udstillingen, og som Forum har kvitteret for, er dit eget ansvar.

3. Forsikring Det påhviler den enkelte udstiller at forsikre de effekter, der udstilles på standen, samt dækning af eventuelle skader, som produkter, personer eller udstillingseffekter forvolder mod tredjemand, f.eks. publikum, mens denne opholder sig på eller ved udstillerens stand.

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


PRAKTISK INFO

Under messen

4. Truck Skal du bruge truck til af- og pålæsning, bedes du henvende dig til Forums tekniske personale i hallen ved ind/udrykning. Bestillingerne bliver betjent i den rækkefølge de kommer. Truck kan ikke forudbestilles.

5. Rengøring Det påhviler den enkelte standlejer at rengøre standen under udstillingen. Vi anbefaler derfor bestilling af daglig rengøring af standen. Rengøringen indeholder tømning af affald og støvsugning af standen. Der gøres dog ikke rent i bagrum. Rengøring kan kun bestilles for hele udstillingsperioden. Lån af støvsuger er ikke muligt i udstillingsperioden.

6. Parkering I parkeringszonen i området omkring Forum kan du parkere gratis med P-skive i 2 timer på hverdage mellem 08.00 og 20.00 og om lørdagen mellem 08.00 og 15.00. Om søndagen er der ingen parkeringsafgift. Det er muligt at købe kommunens 1-dags parkeringskort, som placeres i forruden på bilen og giver ret til fri parkering den pågældende dag. 1-dags parkeringskortet koster kr. 35, og kan købes på arrangørkontoret under opbygning og under udstillingen, samt i garderoben i udstillingens åbningstid. Ubenyttede P-kort refunderes, hvis de returneres inden udstillingen lukker. P-kort kan ikke bestilles i forvejen.

7. Højtaler annoncering For at undgå forstyrrende højttalerudkald, vil de enkelte aktiviteter på standene ikke blive annonceret, og gæster til udstillerne vil ikke blive efterlyst. Kun mindre børn, der bliver væk fra deres voksne ledsagere, vil blive efterlyst over højttaleren.

8. Affald Under udstillingen benyttes affaldscontaineren indenfor port 3.

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


REGLEMENT

Hver enkelt deltager i arrangementet skal nøje overholde dette reglement og medvirke til, at bestemmelser om hallens benyttelse m.v. overholdes. 1.

Deltagerne er forpligtet til at bruge hallen, herunder egen stand, i overensstemmelse med arrangementets formål. Forum er berettiget til at afvise eller bortvise en deltager, såfremt denne ikke overholder ovennævnte.

2.

Opbygnings- og udstillingsmateriale skal holdes inden for standarealet under udstillingen – dette af hensyn til udstillingen som helhed, udstillingens flow, rengøring, flugtveje etc.

3.

Skiltning og annoncering, såvel inde i hallen som uden på, må kun finde sted efter Forums godkendelse. Dette gælder ikke reklame for eget firma på standen.

4.

Ønsker en deltager at forandre de faste installationer i hallen, skal dette i god tid meddeles Forums tekniske afdeling. Installationer må kun ændres af en af Forum godkendt autoriseret installatør. Installatøren er ansvarlig for arbejdets forsvarlige udførelse og skal melde det færdige arbejde til de kommunale værker.

5.

Deltagerne må ikke opstille eller anvende andet højttaleranlæg end det eksisterende uden arrangørens og Forums godkendelse. Det påhviler den enkelte deltager at søge de fornødne tilladelser til at spille beskyttet musik hos Koda & Gramex.

6.

Forevisning af film (i særligt filmlokale) må kun ske med arrangørens og Forums godkendelse, ligesom eventuelle myndighedstilladelser skal indhentes af filmforeviseren.

7.

Deltagerne er pligtige til at overholde alle myndighedsforeskrifter, herunder brandvæsenets og politiets.

8.

Deltagerne er pligtige til at overholde Arbejdstilsynets regler, som der kan læses mere om i Arbejdstilsynets bekendtgørelser og regelsæt. Se www.arbejdstilsynet.dk

9.

Servering/udskænkning af mad og drikkevarer fra stande må kun finde sted i meget begrænset omfang i form af smagsprøver, og kun til deciderede forretningsforbindelser. Mad og drikkevarer skal være placeret inde i standen, og må ikke vende ud mod gangarealer.

10.

Nødudgangene skal holdes passable i den bredde og i det antal, som brandvæsenet i hvert enkelt tilfælde foreskriver, ligesom hallens døre, vinduer og elevatorporte ikke må blokeres.

11.

Hallens gulv må ikke belastes stærkere end konstruktionen tillader, og der må ikke køres med tunge køretøjer, herunder lastvogne på massive ringe. Blokvogne, der anvendes ved transport af svære maskiner og lignende skal køre på udlagte planker. Eventuelle skader i forbindelse med en sådan transport betales af deltageren.

12.

Det er ikke tilladt at påsætte søm, skruer og lignende i gulve, vægge, lofter, søjler, trapper m.v. Enhver skade, der påføres hallen, repareres for deltagerens regning. Brug TESA Tape eller power stribs som kan købes via arrangørkontoret.

13.

Forum fralægger sig ethvert ansvar for bortkomst eller beskadigelse, herunder brand- og vandskade og beskadigelse af materiel, dekorationer, udstillede genstande og lignende - uanset hvem dette måtte tilhøre.

Al person- og tingsskade, der måtte overgå deltagerne eller besøgende er Forum uvedkommende.

Disse bestemmelser gælder dog ikke, hvis skaden kan tilregnes Forums ledelse eller personale som forsætlig eller groft uagtsomt.

14.

Reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Forum, skal afgives skriftligt, inden udstillingen lukker.

15.

Der må ikke benyttes andet tæppetape end TESA tæppetape nr. 4964. Tapen kan rekvireres i Forum.

16.

For at begrænse risikoen for tyveri, anbefaler vi, at løse og værdifulde genstande nedpakkes og fjernes fra standen, når denne er ubemandet, samt når udstillingen lukker. Vi gør opmærksom på, at Forum ikke påtager sig noget

ansvar for udstillernes ejendom. Forum har ikke mulighed for at opbevare pengekasser eller pengebeholdning.

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


BRANDCIRKULÆRE

Almindelige betingelser for afholdelse af arrangementer i Forum 1.

Arrangementet skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af brandvæsenet. Ansøgning bilagt målsat tegning visende udstillingsopbygningen (stande, gange og flugtveje) skal fremsendes til brandvæsenet senest 1 uge før arrangementet påbegyndes. Ansøgning (eller planen) skal indeholde oplysning om, hvad der udstilles - herunder især om eventuelle brandfarlige stoffer.

2.

Arrangementet skal synes og godkendes af brandvæsenet senest dagen før det åbnes.

3.

For arrangørens regning udsættes brandvagt, hvis størrelse fastsættes af brandvæsenet. Eventuel nattevagt skal være instrueret om hallens brandalarmsystem og brugen af slukningsmidler.

4.

Til udsmykning, fremstilling og beklædning af stande og lignende må ikke benyttes plastfolie, skumplast og lignende. Brandimprægneret blød træfiberplade, hessian og lærred m.v. kan anvendes, ligesom andre brændbare materialer (hård træfiberplade, spånplade m.m.) kan anvendes efter brandvæsenets nærmere godkendelse. Godkendelse vil normalt forudsætte, at højden ikke overstiger ca. 3 m, og at der bliver mindst 4 m brede afbrydelser for hver 30 m i længden. Særlige forhold kan medføre skærpede krav.

5.

Gasinstallationer skal udføres som faste installationer. F-gasflasker kan ikke tillades anbragt i hallen. El-installationer skal udføres efter stærk-strømsregulativet af autoriseret installatør.

6.

Opstilling af levende lys på standene: Der må udelukkende anvendes fyrfadslys. Der kan tillades et begrænset antal (max. 10 stk. stand på max. 5 stande). Lysene skal anbringes i dertil indrettede stager, som skal omslutte lyset, således at varmeledning til bord m.v. ikke kan finde sted. Stagerne skal endvidere være stabile, således at lysene under normale omstændigheder ikke kan vælte. Lysene skal holdes i en afstand af min. 1 meter til brændbart materiale samt publikum. Det skal fremgå af tegningen, der sendes til godkendelse hos brandvæsenet, hvilke stande der har fået tilladelse til levende lys.

7.

Opstilling og anvendelse af ovne, maskiner og andet, til hvis drift der anvendes brandfarlige væsker (benzin, sprit, petroleum m.v.) eller gas, skal godkendes af brandvæsenet i hvert enkelt tilfælde. Tanke i biler o. lign. må maksimalt indeholde 5 liter brændstof.

8.

Gange og flugtveje (i godkendt bredde) skal holdes frie. Udstillingsgenstande m.m. langs gange skal være fastgjort, så de ikke kan vælte og derved hindre færdsel. Brandslukningsmateriel og brandmeldere skal holdes frie og let tilgængelige.

9.

Pakkemateriale (papkasser, træuld, papir m.m.) må ikke opbevares i hallen eller på arealet omkring hallen. Porte og døre skal holdes frie for oplag og parkering under hele arrangementet.

10. Tobaksrygning, brug af levende lys samt åben ild er forbudt, medmindre brandvæsenets særlige tilladelse er erhvervet. Forbudet mod tobaksrygning skal tydeligt skiltes, og arrangementets arrangør er ansvarlig for, at forbudet overholdes. 11. Brandvæsenet afgør i hvert enkelt tilfælde, hvor mange personer, der må være tilstede i hallen, og kan forlange tilgangen lukket i kortere eller længere tid.

Frederiksberg Brandvæsen August 2002

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


Fødevarer

Fødevareudstillinger i Forum Copenhagen Af hensyn til en smidigere sagsbehandling hos sundhedsmyndighederne, har vi fået aftalt nogle generelle retningslinier for indretning af midlertidige køkkenfaciliteter under kongresser/udstillinger. Standejeren er ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes. Køkkenindretningen er afhængig af omfanget af tilberedningen og servering, og der skelnes mellem tre typer:

Tilberedningsforhold: Type I

Tilberedningens omfang Simpel udskænkning, uddeling af småkager fra færdigpakker, skæring af sandkager o. lign, åbning af dåser og udlevering af smagsprøver direkte fra dåser o. lign.

Udstyr Håndvask inkl. rindende koldt og varmt vand, sæbe og papir. Nyseskærm for varer mod publikum, i størst muligt omfang anvendelse af engangsemballage samt omhyggelig rengøring af stand og køkkkenredskaber.

II

Lettere tilberedning af smagsprøver på disk, friture- og pandestegning, kogning eller lign. af færdigvarer og dybfrost samt udskæring i små portioner, men ingen tilberedning af råvarer.

Se under type I inkl. rindende koldt og varmt vand samt sæbe og papir. Herudover kræves vaskbart gulv i køkken og bag disk, lager/udpakningsrum, at der i fornødent omfang forefindes køle- eller frysefaciliteter i lager eller køkken – samt at der opsættes stålvask til rengøring af køkkenredskaber.

III

Produktion og tilberedning af større anretninger fra råvarer, halvfabrikata, udskæring af kød samt tilberedning af grøntsager.

Se under type I. Endvidere skal der udføres køkken i i rimelig størrelse, køkkengulvet skal være vaskbart, tilstrækkelig køle- og frysefaciliteter, dobbelt stålvask til opvask, el-vandvarmer, køkkenmaskiner til opvarmning, stegning o.lign. samt emhætter over friturekoger, ovne og grill.

Generelt gør vi opmærksom på: 

At der vil være separate toiletter til personale, der behandler fødevarer.

 

At alle halv- eller helfabrikata skal komme fra et af sundhedsmyndighederne godkendt køkken/ fabrik eller ved import, i følge Veterinærdirektoratets regler for indførsel af fødevare.

At alle levnedsmidler skal leve op til dansk lovgivning.

At alle varer skal opbevares og transporteres omhyggeligt og hygiejnisk i hertil egnede beholdere.

At ingen varer må ligge ubeskyttede mod publikum.

At der naturligvis skal tages de nødvendige forholdsregler, der følger med tilberedning af fødevarer.

At dybfrosne levnedsmidler skal opbevares ved en temperatur, der ikke overstiger -18 C.

At æg skal opbevares ved max.+12 C.

At færdigpakkede fødevarer skal opbevares i overensstemmelse med opbevaringsforeskriften.

At letfordærvelige levnedsmidler i øvrigt skal opbevares i passende køleindretninger.

At færdigpakkede levnedsmidlers emballage ikke må være defekt.

FOR YDERLIGERE SPØRGSMÅL KONTAKT VENLIGTST FØDEVAREREGIONEN PÅ TLF: 72276000 eller F&B MANAGER I FORUM CLAUS VOGEL PÅ TLF: 35240470

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


AVENUE HOTEL

the avenue feeling

Velkommen til et atmosfærefyldt hotel med internationalt flair i hjertet af København. 68 rummelige værelser Morgenbord med hjemmebagt brød Lounge, lette retter og gode vine Avenue Shop Charmerende gårdhave Parkering i aflåst gård Trådløst netværk Mødefaciliteter op til 20 personer Gåafstand til Forum, Rådhuspladsen, Tivoli og “Strøget” Avenue Cykler City bus og metro til lufthavnen lige om hjørnet

Venligst oplys STAND NR. før ankomst for at blive berettiget til denne pris.

Forum Priser 2010 Enkeltværelse DKK 850 (Listepris DKK Dobbeltværelse DKK 1050 (Listepris DKK A+ værelse DKK 1250 (Listepris DKK Familieværelse DKK 1450 (Listepris DKK

995) 1195) 1495) 1695)

Priserne er inklusive morgenbord, trådløst netværk og 25 % moms.

Åboulevard 29 • DK-1960 Frederiksberg C Tel +45 35 37 31 11 • info@avenuehotel.dk • www.avenuehotel.dk

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


CABINN

HOTEL VED FORUM ES

.CABINN.CO W W B

ATES

ALL YOU NEED TO SLEEP

L YEA

485,-

TR

AL

ROOM

M

R

ECONOMY

W

5 % RABAT

CABINN Scandinavia

FOR UDSTILLERE I FORUM oplys kundenummer 2667 samt Deres standnummer.

Vodroffsvej 55 - DK-1900 Fredeiksberg C Phone +45 35 36 11 11 - Email sca@cabinn.com

CABINN Scandinavia ligger tæt på Forum, søerne og metrostation. Hotellet råder over 201 værelser med toilet, bad, telefon, TV samt el-kedel med gratis te og kaffe. Gratis trådløs interforbindelse. Døgnåben servicecounter med salg af drikkevarer, sandwiches, snacks, frugt mv. samt morgencafé. Parkering mod betaling. CABINN Scandinavia råder over et mødecenter af høj kvalitet. Der tilbydes møder fra 10-150 personer, lige fra et stille formiddagsmøde til kursusophold af flere dages varighed. Priser for overnatning og information omkring CABINN er vist på næste side.

ECONOMY

ROOM

485,5 % RABAT

CABINN Express

FOR UDSTILLERE I FORUM oplys kundenummer 2667 samt Deres standnummer.

Danasvej 32 - DK-1910 Fredeiksberg C Phone +45 33 21 04 00 - Email express@cabinn.com

Forum copenhagen / Udstiller info

CABINN Express ligger tæt på Forum, søerne og metro station. Hotellet råder over 80 værelser med toilet, bad, telefon, TV samt el-kedel med gratis te og kaffe. Gratis trådløs interforbindelse. Servicecounter med salg af drikkevarer, sandwiches, snacks, frugt mv. samt morgencafé. Parkering mod betaling. Hotellet ligger tæt på byen og alligevel i fred og ro på Frederiksberg. Priser for overnatning og information omkring CABINN er vist på næste side.

PRINT

indhold


CABINN

SLEEP CHEAP IN LUXURY

OVERNATNING

I CENTRUM

ECONOMY

ROOM

485,-

KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS - AALBORG - ESBJERG BOOK ONLINE PÅ: WWW.CABINN.COM HOTELLERNE

Alle 8 CABINN hoteller er beliggende i centrum af byerne. Tæt på det pulserende liv, seværdigheder og aktiviteter. Hotellerne er røgfri, har gratis trådløs internetforbindelse både i lobby og på samtlige værelser. Bemandet servicecounter hele døgnet med salg af drikkevarer, sandwich, snacks etc. samt egne P-pladser mod betaling*). Elevator adgang til alle etager. Hver morgen tilbydes dejlig morgenbuffet i smagfuldt indrettet morgencafe. *) CABINN Esbjerg tilbyder gratis parkering. CABINN Express på Frederiksberg har som det eneste CABINN hotel begrænset åbningstid. CABINN Express har vinterlukket i perioden september-maj.

VÆRELSERNE

Alle CABINN værelser er meget funktionelle og velindrettede i lyse farver med bad, toilet, TV, telefon og el-kedel med gratis kaffe og te samt gratis trådløs internetforbindelse. Som noget helt nyt tilbydes det meget efterspurgte og prisbillige economyværelse nu i alle byerne. De øvrige kategorier omfatter populære værelser med plads op til 4 personer. De mere eksklusive commodore og captains class værelser har bredere senge, større badeværelser og hvilestole.

MILJØ

CABINN er meget miljøbevidst. CABINN er den hotelkæde, der benytter mindst energi pr. værelse. CABINN benytter kun underleverandører med svanemærkede produkter.

Vi henviser til vor informative hjemmeside

WWW.CABINN.COM

PRISER

CABINN tilbyder overnatning til samme faste lave priser året rundt. 1 PERSON 2 PERSONS 3 PERSONS

DKK DKK DKK 485 615 545 675 805

ECONOMY VÆRELSE

BOOKING TLF. 35 20 99 99

4 PERSONS

DKK

COMMODORE VÆRELSE

935

BREAKFAST DKK 60 Vi ses på

CABINN STANDARD VÆRELSE

CABINN Metro Arne Jacobsens Alle 2 DK-2300 Copenhagen S Fax +45 32 46 57 01 Email metro@cabinn.com Phone +45

CABINN City Mitchellsgade 14 DK-1568 Copenhagen V Fax +45 33 46 17 17 Email city@cabinn.com Phone +45

32 46 57 00 33 46 16 16

CAPTAINS CLASS VÆRELSE

CABINN Scandinavia Vodroffsvej 55 DK-1900 Frederiksberg C Fax +45 35 36 11 14 Email sca@cabinn.com Phone +45

CABINN Odense CABINN Aarhus CABINN Express Østre Stationsvej Kannikegade 14 Danasvej 32 DK-8000 Aarhus C DK-1910 Frederiksberg C DK-5000 Odense C Fax +45 63 14 57 01 Fax +45 86 75 71 00 Fax +45 33 21 74 09 Email express@cabinn.com Email odense@cabinn.com Email aarhus@cabinn.com Phone +45 Phone +45 Phone +45

CABINN Esbjerg Skolegade 14 DK-6700 Esbjerg Fax +45 75 18 16 24 Email esbjerg@cabinn.com Phone +45

CABINN Aalborg Fjordgade 20 DK-9000 Aalborg Fax +45 96 20 30 01 Email aalborg@cabinn.com Phone +45

35 36 11 11 33 21 04 00 63 14 57 00 86 75 70 00 75 18 16 00 96 20 30 00

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


CABINN

CABINN INFO 2009 CABINN’s IDEGRUNDLAG ved at skabe funktionelle, mindre værelser med god indretning, gør det muligt at bo til et rimeligt beløb på byens bedste beliggenheder, tæt på alle byens seværdigheder og pulserende liv.

CABINN HAR: RECEPTION Åben 24 timer i døgnet, servicen er som på ethvert internationalt hotel. *)

SERVICECOUNTER / CAFE Åben 24 timer i døgnet for salg af drikkevarer, snacks, sandwich etc. *) Salg af P-pladser. *) CABINN Express på Frederiksberg har som det eneste hotel begrænset åbningstid. Åben fra 6:30 - 23:00

LOBBY

Dejlig afslappet lobby med gratis trådløst internet samt gæstecomputere. Der kan nydes drikkevarer, snacks og sandwich fra servicecounteren. TV storskærme med de seneste nyheder.

GRATIS TRÅDLØS INTERNETFORBINDELSE Højeffektiv hurtig gratis internetforbindele over hele hotellet samt alle værelser.

MILJØ

CABINN er meget miljøbevidst. CABINN er den hotelkæde, der benytter mindst energi pr. værelse. CABINN benytter kun underleverandører med svanemærkede produkter.

ELEVATOR Elevator adgang til alle etager.

RØGFRI Hotellerne er røgfri

MORGENCAFE

Hver dag serveres CONTINENTAL breakfast, bestående af kaffe/te, appelsin/æble-juice, frisk brød af forskellig type, ost og 3 slags pålæg, yoghurt, cornflakes, müsli, mælk, marmelade og frugt.

AUTOMAT - CHECK IN HOS CABINN (indføres i løbet af 2009)

Undgå evt. kø. Gæster kan nu selv nemt checke in, ligesom i lufthavnen - enten ved at bruge reservationsnummeret fra vores ONLINE-service, eller du kan selv foretage BOOKING/BETALING og CHECK IN - og hurtigt være klar til at gå til dit værelse.

SPECIALSERVICE

Restaurant har vi ikke, men CABINN samarbejder med en række restauranter. Vælg mellem de forskellige restauranter. Som en særlig service kan CABINN udstede SPISEBILLETTER med fast eller variabelt beløb til den pågældende restaurant. Beløbet påføres derefter gæstens regning, hvis dette ønskes.

TILBUD

Tag på Danmarks turné. CABINN giver en enestående mulighed for en rundrejse i Danmark. Start i en af byerne København, Odense, Aarhus, Aalborg eller Esbjerg. CABINN har forskellige forslag til overnatning i kombination med en menu på en god restaurant, der varieres efter årstiden, ferie, weekend, golf, jul, påske, pinse m.v. Se på vor hjemmeside: WWW.CABINN.COM

VÆRELSER

Funktionelle og indrettet i lyse og lette farver. Højeffektivt hurtigt gratis trådløst internet, bad, toilet, TV, telefon, elkedel med gratis kaffe og te.

VÆRELSESKATEGORIER ECONOMY

Er praktisk indrettet for en person, med dejligt stor arbejdsbord, gode lysforhold, og en komfortabel seng. For KUN DKK 130.- kan du tage en ekstra gæst med. Gæstesengen er en god køje.

STANDARD

Lidt mere plads end i ECONOMY, ikke så stort arbejdsbord, men mulighed for at tage 2 ekstra gæster med for KUN 130,-DKK pr. gæst. Gæstesengen er en god køje, og der er en alm. seng der kan slås ud, som kan stilles sammen med hovedsengen eller separat. De fleste CABINNs har standardværelser, som kan rumme 4 personer i alt, og så er det virkelig billigt i gennemsnit pr. person.

COMMODORE Lidt mere plads end STANDARD, og med 2 enkeltsenge, der enten kan stå sammen eller separat.

CAPTAINS Mere plads end COMMODORE, lidt bredere senge, større badeværelse og hvilestole.

Velkommen på CABINN i KØBENHAVN-ODENSE-AARHUS-AALBORG-ESBJERG Altid faste rimelige priser året rundt - sund fornuft og god søvn “CHECK INN CABINN”

Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold


Forum copenhagen / Udstiller info

PRINT

indhold

Comfort Hotel G, Gyldenløvesgade 19, Dk-1600 København V

Telefon + 45 45 70 00 15, Fax + 45 45 70 0014 eller email co.g@choice.dk

For at få den bedste værelses pris, venligst kontakt Comfort Hotel G eller book på www.choice.dk

har meget fokus på sundhed og økologi, både på vores morgenmads buffet og konference, og der er 24/7 gratis kaffe.

stue, minikøkken samt badeværelse . Hotellet ligger imellem søerne og Tivoli på Gyldenløvesgade nr. 19. Comfort Hotel G

med egen terrasse, med flot udsigt over Søerne samt København City. Alle suiterne indeholder aircondition, soveværelse,

lejligheds hotel. Hotellets 80 suiter er fordelt af 75 2-værelses suiter i forskellige kategorier, samt 5 penthouse lejligheder

Comfort Hotel G er beliggenende i centrum af København kun 800 m fra Forum Copenhagen. Hotellet er et lækkert

HOTELOVERNATNING

Udstiller Information  

Udstiller information