Page 1

Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj

JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser – opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Hør bl.a. følgende talere: Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Afdelingschef Henrik Fausing, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri Professor Steen Treumer, Københavns Universitet Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet samt førende rådgivere fra: ACCURA | LETT | Viltoft | Kammeradvokaten

i samarbejde med


konference

talerliste Ordstyrer: Advokat, partner Henrik Hauge Andersen Viltoft

VOLDGIFTSNÆVNET FOR BYGGEOG ANLÆGSVIRKSOMHED Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen

LETT Advokat, partner Kurt Bardeleben

KAMMERADVOKATEN

DANSK BYGGERI

Advokat, partner Kasper Mortensen Advokat, partner Kristian Hartlev

Afdelingschef Henrik Fausing Juridisk afdeling

KØBENHAVNS UNIVERSITET Professor Steen Treumer Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv Lektor, ph.d. Sune Troels Poulsen

VILTOFT Advokat, partner Henrik Hauge Andersen Advokat, partner Claus Berg Advokat Peter Fauerholdt Thommesen

ACCURA Advokat (H), partner Andreas Kærsgaard Mylin

MØD DINE KOLLEGER FRA HELE BRANCHEN Konferencen henvender sig til alle aktører inden for bygge og anlæg, som beskæftiger sig med branchens juridiske udfordringer – det være sig hos entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer til organisationer, myndigheder og advokatfirmaer. Deltagerne på konferencen i januar 2013 fordelte sig som illustreret nedenfor:

Advokatfirma

Brancheorganisation

Offentlig bygherre

Entreprenør

Rådgiver

Developer mv.

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG IBC Euroforum byder for tredje gang velkommen til konference om juridiske udfordringer i bygge- & anlægssektoren – konferencen, som samler hele branchen fra entreprenører, rådgivere, arkitekter og bygherrer til organisationer, myndigheder og advokater. Konferencen byder denne gang på ny viden, inspiration og diskussion om følgende emner: • Entreprenørkonkurser – kan projekter videreføres uden udbud? • Hele vejen rundt om entreprenørkonkurser – hør erfaringer fra de involverede parter • Voldgift & udviklingen i alternative konfliktløsningsorganer – hvad er mulighederne? • Det nye EU-udbudsdirektiv – status og ændringer af betydning for bygge & anlæg • Nyere entrepriseretlig praksis – tendenser samt udvalgte afgørelser & domme • Konkurrenceret i entrepriseretten – risikoen ved konsortier i bygge- og anlægssektoren Et talerpanel af førende specialister Konferencens talere repræsenterer de relevante juridiske aktører inden for bygge & anlæg – og tilsammen står de som garanter for en række yderst aktuelle og kvalificerede indlæg, diskussioner og bud på praktiske løsninger. Bliv inspireret til nye løsninger Som deltager vil du ikke alene gå hjem fra konferencen fuldt opdateret, du vil samtidig have nye idéer og løsninger med i bagagen – og det handler ikke alene om dit udbytte af konferencens indlæg, men i høj grad også om din mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig indgående med juridiske problemstillinger i byggesektoren. Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen. Med venlig hilsen

Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


program | 21. januar 2014

BYGGE & ANLÆG 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft

AKTUEL ENTREPRISERETLIG PRAKSIs i 09.10

Nyere entrepriseretlig praksis • Udvalgte væsentlige afgørelser & domme Advokat, partner Henrik Hauge Andersen,Viltoft Henrik Hauge Andersen har i mere end 20 år ydet specialiseret rådgivning inden for entrepriseretten og har i den sammenhæng ført en lang række større rets- og voldgiftssager, herunder f.eks. vedrørende Metrobyggeriet, almenboligsektoren, større domicilbyggerier mv. Han har endvidere ført en række sager for Klagenævnet for Udbud, primært for udbyder, og rådgiver løbende udbydere og deres tekniske rådgivere om udbudsreglerne.

10.00

Pause

NYT EU-UDBUDSDIREKTIV i 10.15

De(t) nye EU-udbudsdirektiv(er) • Status på de nye direktivers vedtagelse og ikrafttræden • De væsentligste ændringer, herunder særligt vedrørende - Mulighederne for udbud med forhandling - Regler omkring prækvalifikationer • Implementering af direktiverne i Danmark Lektor, ph.d. Sune Troels Poulsen, Københavns Universitet Sune Troels Poulsen er som forsker ved Centre for European Studies in Economic Law ved Juridisk Fakultet specialiseret i udbudsret og konkurrenceret og har tidligere erfaring som advokat. Han er bl.a. medforfatter til bogen EU Udbudsretten (Jurist- og Økonomforbundet).

11.00

Pause

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


KONKURRENCERET I ENTREPRISERETTEN i 11.15

Konkurrenceret i entrepriseretten – risikoen ved konsortier Den seneste skærpelse i 2013 af sanktionerne for overtrædelser af konkurrenceloven inde­bærer bl.a. risiko for fængelsstraf og højere bøder ved karteldannelse. Navnlig udbud af større bygge- og anlægsopgaver aktualiserer, at flere håndværker- og entreprenør­ firmaer går sammen om at byde på opgaver f.eks. i form af et konsortier. • Indblik i klassisk karteldannelse, herunder ”mestergrise” • Hvordan begrænses risikoen for, at konsortier anses for ulovlige karteller? Advokat, partner Claus Berg,Viltoft Udover at have 30 års erfaring med specialiseret rådgivning om alle aspekter af ­entrepriseret er Claus Berg udnævnt af Erhvervs- og Vækstministeren som et af de i alt fem medlemmer af Konkurrenceankenævnet.

12.00

Frokost

VOLDGIFT & UDVIKLINGEN I ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING i 13.00

Nye konfliktløsningsformer • For mange tvister i byggeriet ender i dyre voldgiftssager – er der nogen alternativer? Advokat Peter Fauerholdt Thommesen,Viltoft Peter Fauerholdt Thommesen rådgiver byggeriets parter om alle aspekter af entrepriseretten og udbud med særlig fokus på håndtering af tvister. Han er medforfatter til bogen Voldgiftsret (2. udgave, 2008) og medlem af Voldgiftsinstituttets arbejdsgruppe vedrørende regler om Dispute Review Boards i længerevarende kontraktforhold.

13.40

Voldgiftsnævnets alternative konfliktløsningsmodeller Voldgiftsnævnets regler om foregreben tvisteløsning, forenklet voldgift, mægling og mediation har efterhånden eksisteret i flere år som alternative konfliktløsningsmodeller på bygge- og anlægsområdet. • Hvilke muligheder er der, og hvad er praksis? • Er der behov for disse regler? • Hvad er de væsentligste udfordringer i praksis? • Kan man justere modellerne med henblik på i højere grad at kunne forebygge eller løse konflikter i byggeriet og dermed undgå, at en konflikt munder ud i en egentlig voldgiftssag? Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen,Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

14.20

Pause

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


program | 21. januar 2014

BYGGE & ANLÆG 14.35

Mediation i entreprisesager • Hvorfor bliver mediation ikke brugt mere end det gør? Advokat, partner Kasper Mortensen, Kammeradvokaten Kasper Mortensen rådgiver om entrepriseretlige problemstillinger, herunder håndtering af tvister mellem byggeriets parter. Han har betydelig erfaring med retssager og voldgift om primært byggeri og fast ejendom. I 2003 gennemførte Kasper Mortensen Advokatsamfundets mediatoruddannelse, og han har efterfølgende i en årrække virket som retsmægler ved Københavns Byret.

15.15

Konfliktløsning – når samarbejdet gerne skal fortsætte Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Vibeke Vindeløv er professor i konfliktmægling ved Juridisk Fakultet på Københavns ­Universitet og er forfatter til adskillige artikler og bøger om emnet.

15.45

DEBAT: NYE KONFLIKTLØSNINGSFORMER

16.15

Konferencens første dag slutter

OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR ADVOKATER KONFERENCEN:

12 LEKTIONER

Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg lever op til kravene for obligatorisk e­ fteruddannelse for advokater. Efter endt konference udleverer vi et deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: IT-kontrakter 2014 Konference den 28.-29. januar 2014 i København EU-udbud 2014 Konference den 23.-24. april 2014 i København Økonomi for ikke-økonomer Kursus forår 2014 i København

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


program | 22. januar 2014

BYGGE & ANLÆG 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

HÅNDTERING AF ENTREPRENØRKONKURSER i VIDEREFØRSEL AF PROJEKTER EFTER KONKURS – UDBUD? 09.05

Overdragelse af kontrakter omfattet af EU’s udbudsregler efter konkurs • Kan kurator eller ordregiver overdrage kontrakten til tredjemand? • I givet fald på hvilke betingelser og hvilken adgang er der til at ændre kontraktvilkårene? • Kan de ”overlevende” konsortiedeltagere videreføre kontrakten eller kan den fallerede deltager erstattes af tredjemand? Gør det samme sig gældende, hvis konkursen indtræder under udbudsprocessen: Kan de resterende konsortiedeltagere fortsætte deres deltagelse i udbudsprocessen? Professor Steen Treumer, Københavns Universitet Advokat, partner Kristian Hartlev, Kammeradvokaten Steen Treumer er professor i udbudsret og er desuden medlem af Klagenævnet for Udbud, medredaktør på Public Procurement Law Review og forfatter til artiklen Overdragelse af kontrakter omfattet af EU’s udbudsregler efter konkurs, Ugeskrift for Retsvæsen (november 2013). Kristian Hartlev er hos Kammeradvokaten ansvarlig for forretningsområderne Infrastruktur og entreprise, lejeret og fast ejendom. Han rådgiver bygherrer i forbindelse med udarbejdelse og udbud af danske og internationale rådgiver- og entreprisekontrakter.

10.30

DEBAT

11.00

Pause

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


11.15

Entreprenørkonkurser set fra kurator side • Hvor går det typisk galt for den konkursramte entreprenørs medkontrahenter, altså for bygherre og underentreprenører? • Hvad gør de forskellige aktører typisk forkert inden (og efter) konkursen? • Hvad sker der efter konkursen? Kan der rekonstrueres i konkurs ? Advokat (H), partner Andreas Kærsgaard Mylin, ACCURA Advokatpartnerselskab Andreas Kærsgaard Mylin leder ACCURAs Afdeling for Rekonstruktion og Insolvensret og er samtidig ekstern lektor ved Københavns Universitet i Rekonstruktion. Andreas har i næsten 20 år rådgivet om restrukturering, rekonstruktion og anden insolvensret, herunder virksomheder inden for fast ejendom og bygge- og anlæg – han er bl.a. kurator i Sjælsø Koncernen, der gik konkurs i august 2013 med en række OPP-projekter, igangværende byggerier i ind- og udland samt en række egne ejendomsprojekter mv.

12.00

Frokost

13.00

Entreprenørkonkurser set fra bygherre side • Do’s & don’ts Partner, advokat Kurt Bardeleben, LETT Kurt Bardeleben har omfattende erfaring med rådgivning og retssager vedrørende offentlig virksomhed og har de seneste år bistået ved en række offentlige bygge- og anlægsopgaver, herunder statslige og kommunale OPP-projekter, infrastrukturprojekter, byudviklingsprojekter, kulturbyggerier, opførelse og renovering af almene boliger mm.

13.45

Pause

14.00

Underentreprenøren – når hovedentreprenøren går konkurs • Hvad er mulighederne, og hvordan er retsstillingen? • Hvordan kan man som underentreprenør sikre sig bedst muligt? • Aktuelle problemstillinger Afdelingschef Henrik Fausing, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri

14.45

Pause

15.00

Entreprenørkonkurser set fra garantistiller side • Hvad er garantistillers rolle i konkursen? • Arbejder garantistiller aktivt i konkursfasen eller afventes garantitrækket? • Hvilke krav stilles til garantitrækket? Taler annonceres senere

15.45

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.00

Konferencen slutter

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


praktiske oplysninger

bygge & anlæg Afholdelsesdato og -sted Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg afholdes den 21. og 22. januar 2014 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatnings­ faciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD! Tilmelding senest 6. december 2014

Tilmelding senest 10. januar 2014

Tilmelding efter 10 . januar 2014

12.995,-

13.995,-

14.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


Tilmelding Send eller ring din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg | 2014


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Ti l m e l ding ti l I BC E uroforu m s Konferen c e

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg København • Konference den 21. & 22. januar 2014

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak

 Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). jeg ønsker at deltage:

EARLY BIRD! Tilmelding senest 6. december 2013

Tilmelding senest 10. januar 2014

Tilmelding efter 10 . januar 2014

12.995,-

13.995,-

14.995,-

sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt www.ibceuroforum.dk/bj

35 25 35 45

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

14bj

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.

Profile for Insight Events

Juridiske udfordringer i BYGGE & ANLÆG  

Konference, Juridiske udfordringer, Bygge & anlæg, 2014, Entrepriseret, Voldgift & udviklingen i alternative konfliktløsningsorganer, nye EU...

Juridiske udfordringer i BYGGE & ANLÆG  

Konference, Juridiske udfordringer, Bygge & anlæg, 2014, Entrepriseret, Voldgift & udviklingen i alternative konfliktløsningsorganer, nye EU...