Page 1

Bærredyg gtighe edserrklæriing 20 014 Build ding Green er en n bæredyygtig messe Som m messearrangør anerke ender vi, a t afholdelssen af Build ding Greenn, uagtet de d positivve følger messen m har på erhvervvslivet, maarkedet og g i forhold ttil at fremm me energieeffektive og o bæredygtige bygn ninger, uundgåeligt resulterer i et væsen ntligt energi-- og ressou urceforbru ug. I tråd m med temaett for arrang gementet,, føler vi oss såledess forpligtet til i videsst muligt o mfang at reducere r de d miljømæ æssige påvirkn ninger af Building B Grreen. Det eer en proce es med mu ulighed forr løbende forbed dringer, me en nedensttående er i fokus: varer: Mad og drikkev ges udgangspunkt i nordiske r åvarer med fokus på å bæredygttighed sam mt Der tag økolog gi. Vi bruge er lokale leverandøreer og spare er derfor CO O2 på trannsport. Derr ligges endvid dere vægt på CO2-ve enlig forpleejning: Min ndre kød, flere f grønttsager, inge en CO2 belasteende oksekkøer, brug af råvarerr i sæson saamt diverse mærkninngsordninger. Der serrveres ikke e importere et kildevan nd. I stedett vil der væ ære mulighhed for at få f postevvand i glas eller genb brugelige fflasker (pan ntbelagt). Alle A madvaarer og resster fra køkken net ryger i særlige be eholdere o og afskaffess separat. Madrester M fra besøgende og udsstillere i hallen enderr som smått brændbaart Brug a af PVC: Udstilleerne opforrdres til ikkke at anven nde PVC i de d fremviste materiaaler og i opbygningen af stande på messen. port: Transp Der op pfordres akktivt til at besøgende b e ikke tager bilen, me en cyklen eeller offenttlig transpo ort. Genbrrug: Tæppeer, der benyttes på gulvene i Fo orum, genvvindes. Indretning: dele af messsens områ åder indreettes med bæredygti b ge møblerr. Store d Affald: m sorteres, derr opstilles ligeledes skraldespannde med Alt affaald under messen sorterin ngsmuligh hed i hallen n.


Alt affald fra udstillere: pap, træ, metal og plast ryger i en container som efterfølgende sorteres på Marius Pedersen renovation. Med andre ord vil man opleve, at alt kommer i samme container, men det sorteres altså efterfølgende. Rengøring: Rengøringsmidler, vaskemidler sæbe etc. indkøbes, anvendes og doseres, så de påvirker miljøet mindst muligt. Rengørings- og vaskemidler indeholder ikke stoffer, som findes i den Grønne Nøgles Nøglehånd bog afsnit 5.2. Energi: Varme-/ventilationsstyring forefindes, således at varmen slukkes eller sænkes til 18 grader, når hallen ikke er i brug. Vinduer er udstyret med to elle flere lag glas eller lavenergiruder. Ventilationsanlæggets varmevekselflader samt varme- og køleflader rengøres jævnligt og mindst én gang om året. Fedtfiltre og andet udstyr rengøres og vedligeholdes efter de tekniske anvisninger og hygiejne lovgivningens bestemmelser. Køle-, fryse og varmeskabe og ovne er forsynet med intakte tætningslister. Det planlægges således at undgå at unødigt lys er tændt. Hvor det er muligt og relevant, anvendes der lavenergi lysstofrør eller lavenergipærer. Der opvarmes ikke med elpaneler eller anden form for direkte virkende elvarme. Der er installeret CTS-anlæg til styring af varme, belysning og andre særligt energiforbrugende anlæg. Til gennemførelse af energistyring er der opsat elbimålere på væsentlige områder. Hjemmeside: Building Green deltager i klimainitiativet ”CO2-neutrale hjemmesider”. Trykt materiale: Papir og andet trykt materiale på messen er leveret af KLS Grafisk Hus. Det er Danmarks grønneste grafiske producent. Deres prisvindende miljø- og klimapolitik er vores garanti for, at det trykte materiale bliver fremstillet med den mest skånsomme proces. KLS er det første danske CO2-neutrale trykkeri, som tilbyder Klima-, Svane- og FSC certificerede tryksager. Over 80 % af vognparken består nu af el-biler og de leverer i el-lastbil. Læs mere på www.kls.dk Vi modtager gerne dine kommentarer, spørgsmål eller ideer til, hvordan Building green kan reducere den miljømæssige påvirkning yderligere. skriv venligst til mg@ibceuroforum.dk

Building Green Bæredygtighedserklæring 2014  
Building Green Bæredygtighedserklæring 2014