Page 1

KONFERENCE | KØBENHAVN | 23. & 24. april 2014 WORKSHOP | KØBENHAVN | 25. april 2014 www.ibceuroforum.dk/eu

Addleshaw Goddard (UK) | Kammeradvokaten | LETT | Accura | Horten | Grontmij Kromann Reumert | Odense Kommune | Københavns Universitet | Bech-Bruun

eu-udbud 2014 Udbud med internationale konsortier – hvordan? Om hvad & hvordan må man forhandle? Hvilken evalueringsmodel & hvornår? Hvordan fungerer aktindsigt? Hvad kan man få ud af at klage?

WORKSHOP: DET NYE UDBUDSDIREKTIV trin-for-trin FOR ADVOKATER: Konference: 13 lektioner | Workshop: 4 lektioner


Talerliste talerliste Kromann Reumert

Advokat, partner Erik Bertelsen Advokat, partner Jens Munk Plum

Advokat Jeppe Lefevre Olsen

Københavns Universitet

Professor Steen Treumer

Addleshaw Goddard (UK)

Partner Jonathan Davey

Kammeradvokaten

Advokat, partner Jens Bødtcher-Hansen

Advokat, juniorpartner Rasmus Holm Hansen

Accura

Advokat, partner Jesper Fabricius

Bech-Bruun

Advokat, partner Tina Braad

Ordstyrere: Advokat, partner Jens Munk Plum Kromann Reumert Advokat Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert

Workshop: Advokat, partner Jens Munk Plum Kromann Reumert Advokat Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert Chef for offentlig-privat Rikke Thorlund Haahr Udbudsportalen / KL

Odense Kommune

Chefkonsulent Cecilie Schwartz Førby

LETT

Advokat, partner René Offersen Advokat, partner Torkil Høg

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE 13 LEKTIONER WORKSHOP 4 LEKTIONER

IBC Euroforums juridiske konferencer herunder EU-udbud 2014 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse.

Projektleder & udbudsspecialist Bent Raben

Efter deltagelsen udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.

Horten

Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

Grontmij A/S

Specialistadvokat Martin Stæhr

2 | EU-UDBUD 2014


eu-udbud Konferencen for dig, som har brug for lovgivningsmæssig opdatering, indblik i seneste retspraksis, diskussion af udvalgte udbudsretlige problemstillinger samt ikke mindst udveksling af erfaringer med udbud i praksis.

konferencen kommer omkring følgende spørgsmål: • Hvad viser aktuel retspraksis? • I hvilken retning går retsudviklingen? • Hvordan håndteres udbud med internationale konsortier?

aktualitet & faglighed Erfarne udbudspraktikere fra begge sider af bordet og en lang række eksperter i udbudsret vil sikre dit udbytte af konferencen – faglig kvalitet, inspiration og erfaringsudveksling er på vanlig vis i højsædet!

Workshop: DET NYE UDBUDSDIREKTIV – hvad betyder det i praksis?

• Hvad sker der i praksis, når udbudte kontrakter ændres?

Efter konferencen er der mulighed for at dykke ned i det længe ventede nye udbudsdirektiv – en unik mulighed for at høre, hvad det nye direktiv i praksis og reelt betyder for fremtidens indkøb og udbud.

• Hvilke muligheder for inddragelse af sociale og arbejdsklausuler i evalueringen?

Jeg ser frem til at byde dig velkommen!

• Om hvad & hvordan må man forhandle?

• Hvornår virker hvilke evalueringsmodeller? • Hvordan fungerer aktindsigt? • Hvad kan man få ud af at klage? • Hvad er status på den nye udbudslov?

Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

Tidligere års deltagerprofil på konferencen Konferencen EU-udbud har været afholdt årligt siden 2001. Tidligere års deltagere på konferencen fordeler sig som følger: 15 % 45 %

Advokat / jurist Fuldmægtig

8%

Indkøbschef / indkøbskonsulent Juridisk konsulent

7%

Projektchef / projektleder Konsulent / rådgiver

10 % 15 %

3 | EU-UDBUD 2014


EU-UDBUD 2014 | Program | 23. april 2014

eu-udbud 2014

08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

NY RETSPRAKSIS 09.10

Ny dansk praksis – hvad bør man vide? Indlægget går med baggrund i det seneste års retspraksis ind en række særligt udvalgte afgørelser fra Klagenævnet for Udbud og de danske domstole – hvad går afgørelserne på, hvordan skal de tolkes og hvad siger det om udviklingen? • Få overblik over det seneste års afgørelser • Need to know og nice to know • Udviklingstendenser Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

10.55

Pause

11.15

Ny EU-retlig praksis Indlægget giver indblik i det seneste års retspraksis fra EU-Domstolen og Retten i Luxembourg. • Principielle afgørelser og deres relevans for dansk udbudspraksis • Perspektivering af retspraksis i forhold til det kommende udbudsdirektiv • Tendenser i retsudviklingen Professor Steen Treumer, Københavns Universitet

12.15

Frokost

INTERNATIONALE UDBUD 13.15

Procurement & International Consortia – practical challenges Partner Jonathan Davey, Addleshaw Goddard (UK) Jonathan Davey advises on the full range of procurement and commercial matters. He regularly advises public bodies, FTSE 100 companies and a major UK infrastructure company on procurement law matters and at present he is leading the AG team advising the Danish government on the Fehmarnbelt Tunnel project.

4 | EU-UDBUD 2014


EU-UDBUD 2014 | Program | 23. april 2014

14.15

Pause

FORHANDLING & ÆNDRINGER

aktualitet & faglighed

14.30

Forhandling i udbud – om hvad & hvordan? Det nye udbudsdirektiv åbner op for øget brug af udbud med forhandling. Med inspiration fra bl.a. Tilbudsloven, Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet samt praksis på området gennemgås de overordnede rammer for at tilrettelægge og gennemføre et udbud med forhandling. Fokus vil være på den praktiske gennemførelse af et forhandlingsforløb med særlig vægt på følgende spørgsmål: • Hvornår er det muligt/hensigtsmæssigt at gennemføre udbud med forhandling? • Hvilke grundmodeller kan benyttes til brug for et forhandlingsforløb? • Hvordan struktureres et forhandlingsforløb (etapevis opdeling og mulighed for udskillelse)? • Hvad kan der forhandles om (forbehold, mindstekrav, priser, udbudsvilkår m.v.) • Hvorved adskiller udbud med forhandling sig fra konkurrencepræget dialog? Advokat, partner Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten Advokat, juniorpartner Rasmus Holm Hansen, Kammeradvokaten

15.30

Pause

15.45

Kontraktændringer & udbud i praktisk belysning Indlægget drejer sig med udgangspunkt i praksis om muligheder og udfordringer med at ændre igangværende, udbudte kontrakter uden nyt udbud, herunder i en række praktisk forekommende situationer som fx: • Leverandørens konkurs • Virksomhedsoverdragelse og selskabsmæssige ændringer • Ændringer eller udvidelser hvad angår omfattede produkter • Pris- og vilkårsændringer Herudover vil indlægget indeholde perspektivering via beskrivelse af reguleringen af netop disse spørgsmål i de nye udbudsdirektiver. Advokat, partner Torkil Høg, LETT

16.30

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.35

Konferencens første dag slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk. 5 | EU-UDBUD 2014


EU-UDBUD 2014 | Program | 24. april 2014

eu-udbud 2014

08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg Advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert

09.05

Sociale og arbejdsklausuler • Baggrunden for og indholdet i sociale klausuler • Mulighederne for inddragelse i evalueringen • Hele håndhævelsesdelen Chefkonsulent Cecilie Schwartz Førby, Odense Kommune

09.50

Pause

EVALUERINGSMODELLER 10.05

Tildelingskriterier • Generelle betragtninger om kontrakttildelingen • Udformning af underkriterier og eventuelle delkriterier og/eller pointmodel Advokat, partner René Offersen, LETT

10.35

Når pointmodeller er den rigtige løsning • Det grundlæggende formål med at anvende en evalueringsmodel ved tilbudsevaluering • Hvornår er kvantitative evalueringsmodeller velegnede (fordele/ulemper)? • Point- eller prismodel? • Eksempler på anvendte modeller • Et par simple råd om udformning af modeller Projektleder & udbudsspecialist Bent Raben, Grontmij A/S

11.05

Når pointmodeller ikke er den rigtige løsning • Hvornår er det relevant og hensigtsmæssigt at benytte sproglige evalueringsmodeller i stedet for pointmodeller, og hvordan kommer man sikkert i mål med den sproglige evalueringsmodel? • Klagenævnets og domstolenes praksis vedrørende sproglige evalueringsmodeller • For/imod pointmodeller og sproglige evalueringsmodeller Specialistadvokat Martin Stæhr, Horten

11.35

Pause

11.45

DEBAT

12.15

Frokost

6 | EU-UDBUD 2014


EU-UDBUD 2014 | Program | 24. april 2014

UDBUDSLOVEN

aktualitet & faglighed

13.15

Udbudsloven – status Efter at der var opnået enighed i EU om et nyt udbudsdirektiv nedsatte regeringen i sommeren 2013 et udbudslovsudvalg, der skal komme med forslag til en ny dansk udbudslov – udvalget skal aflevere rapport til Erhvervs- og Vækstministeren i midten af 2014 med henblik på, at der kan fremsættes et lovforslag i folketingssamlingen 2014/2015. • Hovedpunkter i det nye udbudsdirektiv • Status og retning for arbejdet med den nye lov Advokat, partner Jesper Fabricius, Accura Jesper Fabricius er medlem af Udbudslovsudvalget for Advokatsamfundet/Danske Advokater.

14.05

Pause

RUNDT OM KLAGEPROCESSEN 14.20

Aktindsigt i udbudssammenhæng Aktindsigtsbegæringer fylder ofte meget efter afgørelsen af et udbud og er tidskrævende for den offentlige myndighed. Offentlighedsloven er ændret med virkning fra 1. januar 2014, og indlægget vil, med udgangspunkt i udbudsforretninger, fokusere på følgende: • Hvilke ordregivere er underlagt aktindsigtsreglerne? • Hvilke dokumenter og oplysninger skal der gives aktindsigt i? • Hvilke dokumenter og oplysninger kan undtages? • Hvordan håndterer tilbudsgivere og ordregivere aktindsigtssituationer til begges bedste? Advokat, partner Tina Braad, Bech-Bruun

15.10

Pause

15.25

Hvad kan man få ud af at klage? Klagenævnet for Udbud har en række – mere eller mindre effektive – håndhævelsesmuligheder. Indlægget har med følgende spørgsmål fokus på den praktiske og faktiske klagesag: • Hvordan får man – reelt – noget ud af en klagesag? • Hvorfor klage i øvrigt? • Og hvornår skal man måske hellere lade være? Advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert

16.15

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.20

Konferencen slutter 7 | EU-UDBUD 2014


workshop

Fredag den 25. april 2014

DET NY UDBUDSDIREKTIV TRIN-FOR-TRIN

I de senere år er der skrevet og sagt meget om, at nu kommer de nye direktiver. I 2014 sker det! Workshoppen fører med et praktisk fokus deltagerne gennem det ny udbudsdirektiv trin-for-trin. Det er formålet, at du som deltager bliver fortrolig med såvel indholdet som den praktiske betydning af direktivet – dermed en oplagt mulighed for at få indblik i, hvad det ny direktiv réelt betyder for fremtidens indkøb og udbud. De erfarne undervisere med både juridisk og praktisk udbudserfaring vil – udover gennemgangen af direktivet – perspektivere de nye regler i forhold til udbudsreglerne, som de er i dag. De vil derudover også knytte bemærkninger til, hvordan et indkøb i praksis vil kunne håndteres fremover. Undervisningen vil i høj grad lægge op til debat.

Undervisere Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert Advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert Chef for offentlig-privat Rikke Thorlund Haahr, Udbudsportalen / KL

Tidsplan Kl. 08.30 Registrering og udlevering af deltagermateriale. Morgenkaffe/te Kl. 09.00 Workshoppen starter Kl. 11.30 Pause med let frokost Kl. 12.00 Workshoppen fortsætter Kl. 13.00 Workshoppen slutter Der vil være en kort formiddagspause

8 | EU-UDBUD 2014


andre spændende arrangementer Konkurrenceret 2014 konference | 23. & 24. september 2014 København

Contract Management konference | efterår 2014 København

Læs mere på www.ibceuroforum.dk

Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk

9 | EU-UDBUD 2014


praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen EU-udbud 2014 den 23. og 24. april og workshoppen Det ny udbudsdirektiv den 25. april 2014 afholdes i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering

IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD! Tilmelding senest 7. marts 2014

Tilmelding senest 4. april 2014

Tilmelding efter 4. april 2014

Konference & workshop

15.995,-

16.995,-

17.995,-

Konference

12.995,-

13.995,-

14.995,-

Workshop

4.995,-

4.995,-

4.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

10 | EU-UDBUD 2014


Tilmelding

Send eller ring din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11 | EU-UDBUD 2014


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konference & workshop

EU-udbud 2014 København • Konference 23. & 24. april 2014 • Workshop 25. april 2014

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Nej tak

 Ja tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). jeg ønsker at deltage:

EARLY BIRD! Tilmelding senest 7. marts 2014

Tilmelding senest 4. april 2014

Tilmelding efter 4. april 2014

Konference & workshop

15.995,-

16.995,-

17.995,-

Konference

12.995,-

13.995,-

14.995,-

Workshop

4.995,-

4.995,-

4.995,-

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/eu

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

14eu

SÆT X

EU-udbud 2014