Page 1

KONFERENCE • KØBENHAVN • DEN 27. OG 28. FEBRUAR 2013

Strategi i

juridisk

perspektiv

om juraens voksende betydning for virksomhedens strategiarbejde KONFERENCE

om erfaringer med strategisk tilgang til juraens områder

VÆRKTØJ

til vurdering af juraens strategiske betydning

PRAKTISK CASE

om strategiarbejde i juridisk afdeling Hør: Managing Director Alan Hodgart, Huron Consulting Group (UK) Adm. direktør, advokat Peter Løvgren, LEGARIS og General counsels fra: Københavns Lufthavne Siemens Saxo Bank Novo Nordisk Microsoft LEGO Koncernen

Tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/sj


ta le r li ste General Counsel Jon Iversen Københavns Lufthavne A/S

Adm. direktør, advokat Peter Løvgren LEGARIS

Managing Director Alan Hodgart Huron Consulting Group (UK)

Corporate Vice President, Legal Affairs Joan M. Schmidt Novo Nordisk A/S

General Counsel Thomas Arendt Siemens A/S

Associate General Counsel Nanna-Louise W. Linde Microsoft, Northern and Central Europe

Senior Vice President, Head of Legal and Compliance Bjørn Krog Andersen Saxo Bank A/S

Senior Vice President & General Counsel Poul Hartvig Nielsen LEGO Koncernen

Ordstyrer: General Counsel Jon Iversen, Københavns Lufthavne A/S Jon Iversen er uddannet advokat i Bech-Bruun og har endvidere erhvervet en LL.M. i international og EU-ret fra Vrije Universiteit Brussel (Belgien) samt en MBA fra INSEAD (Singapore/Frankrig). Jon har fået udgivet bøgerne Legal risk management for private virksomheder (2004 & 2007) og Juridisk risikostyring i kommuner (2007) samt en række faglige artikler om legal risk management og relaterede emner, herunder senest artiklen Strategi i et juridisk perspektiv i Revision & Regnskabsvæsen (december 2012). Jon Iversen har siden 2006 været ansat i ledende stillinger i regulerede virksomheder inden for medicinal- og transportbranchen, siden 2010 i Københavns Lufthavne A/S som general counsel og company secretary.

Obligatorisk efteruddannelse for advokater KONFERENCE: 13 Lektioner – Læs mere på side 10 2


JURA i virksomhedens STRATEGI hvilken rolle & hvordan? Lovgivningen, der regulerer virksomheder, herunder særligt internationale virksomheder, bliver stadig mere omfattende og kompleks – det samme gælder virksomheders interne regelsæt og deres kontrakter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Vigtigheden af på en systematisk og struktureret måde at identificere og udnytte/imødegå muligheder og trusler i juraen samt at sikre virksomheden et fornødent compliance-niveau har medført, at jura har sneget sig højere op på agendaen i direktionslokalerne – jura som fagområde er således blevet af stadig større strategisk betydning for virksomheders kommercielle succes. Konferencen har fokus på forankring af jura i virksomheders overordnede strategier og på, hvordan juridisk afdeling kan lægge en strategi, der understøtter virksomhedens strategi. Konferencen har således ikke alene fokus på styring af juridiske risici, men sigter mere bredt på, hvordan jura kan udnyttes som værdiskabende strategisk faktor. At få dette til at lykkes stiller store krav til virksomhedsjuristers forretningsforståelse, og deres evne til at finde den rette balance mellem samspillet med forretningen og i rollen som kontrollant og vogter af etik og compliance. Som deltager på konferencen går du hjem med følgende: • En introduktion til, hvordan du på systematisk og struktureret vis kan vurdere den strategiske vigtighed af jura i din virksomhed • Indspark af strategisk karakter inden for en række juridiske emneområder • Inspiration til – med udgangspunkt i virksomhedens strategi – at lægge en strategi for juridisk afdeling. Konferencen er udviklet i tæt samarbejde med erfarne general counsels fra Københavns Lufthavne, Siemens, Saxo Bank, Novo Nordisk, Microsoft og LEGO Koncernen, som alle stiller op med indlæg og aktiv medvirken. Samtidig er erfarne rådgivere på området inddraget i form af direktører fra henholdsvis danske LEGARIS og britiske Huron Consulting Group. Såvel individuelle oplæg, fælles DK/UK oplæg og en praktisk case vil sikre, at vi kommer hele vejen rundt om de centrale emner, problemstillinger og udfordringer, som møder virksomhedsjurister i arbejdet med at forankre jura i virksomhedens strategilægning. Jeg glæder mig meget til at byde velkommen til denne nye konference. Med venlig hilsen

Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum 3


Onsdag den 27. februar 2013 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren General Counsel Jon Iversen, Københavns Lufthavne A/S

09.10

STRATEGI & JURA Dette indlæg, som indleder og tegner konferencen, ser nærmere på strategi i et juridisk perspektiv og sætter fokus på juraens voksende betydning for virksomhedens strategiarbejde • Hvor vigtigt er det at inddrage jura i forbindelse med virksomhedens strategiarbejde? • Hvad bør juridisk afdeling fokusere på i udarbejdelsen af sin strategi? • Hvordan kan juridisk afdeling i praksis gribe strategiarbejdet an? • Hvilke juridiske strategiværktøjer kan man benytte sig af? General Counsel Jon Iversen, Københavns Lufthavne A/S Managing Director Alan Hodgart, Huron Consulting Group (UK) Indlægget holdes på dansk/engelsk

10.00

Kort pause

10.05

STRATEGI & JURA ...fortsat

11.15

Pause

11.30

GOVERNANCE – strategiovervejelser i en global koncern Indlægget har fokus på strategiske strukturovervejelser i en global koncern, og der tages udgangspunkt i konkrete erfaringer fra Siemens, herunder i følgende spørgsmål: • Hvorledes kan governance struktureres og eksekveres i en global koncern? • Hvilke strategiovervejelser skal man gøre sig? • Hvorledes sikrer man sig, at den øverste ledelses strategi synliggøres og efterleves i hele koncernen? • Hvilke kontrolovervejelser skal man gøre sig, og hvorledes kan disse struktureres? General Counsel Thomas G. Arendt, Siemens A/S

4


Onsdag den 27. februar 2013 12.30 13.30

Frokost Strategi for brug af EKSTERNE JURIDISKE RÅDGIVERE Indlægget har fokus på, hvilke strategiske overvejelser en virksomhed kan gøre sig i relation til brugen af eksterne juridiske rådgivere i ind- og udland, herunder: • Hvor skal snittet lægges mellem størrelsen af juridisk afdeling og brugen af eksterne juridiske rådgivere? • Hvilke strategiske overvejelser kan man gøre sig i relation til gennemførelsen af beauty contests? • Hvordan kan virksomhedens internationale eksponering påvirke brugen af eksterne juridiske rådgivere i andre lande? • Hvilke strategiske trends ses internationalt i relation til brug af eksterne juridiske rådgivere? General Counsel Jon Iversen, Københavns Lufthavne A/S Managing Director Alan Hodgart, Huron Consulting Group (UK) Indlægget holdes på dansk/engelsk

14.30

Eftermiddagspause

14.45

COMPLIANCE – relationen til virksomhedens strategi & bidraget fra juridisk afdeling Indlægget vil fokusere på compliance i relation til virksomhedens overordnede strategi, og hvordan den juridiske afdeling kan bidrage til dette, herunder: • Hvorfor er compliance med love og regler samt forretningsmoral og etik af strategisk vigtighed for en virksomhed som Saxo Bank? • Hvilke strategiske overvejelser ligger bag valget af kontroller og antallet af rapporteringslinier? • Hvordan ansvarliggør og inddrager man forretningen, så det nødvendige compliance ansvar tages? • Hvilken strategi kan man lægge for implementering af den rette kultur og forståelse for compliance i virksomheden? • Hvordan kan juridisk afdeling fungere som ”Guardian of the Company”? Senior Vice President, Head of Legal and Compliance Bjørn Krog Andersen, Saxo Bank A/S

15.45

Kort pause

5


Onsdag den 27. februar 2013 15.50

CONTRACT MANAGEMENT – elementerne i en effektiv strategi Undersøgelser har vist, at virksomheden kan få mere værdi ud af sine kontrakter, hvis den har en klar strategi for, hvordan virksomheden skal agere før, under og efter aftaleindgåelsen. Indlægget giver et bud på følgende spørgsmål: • Hvilke strategiske overvejelser skal virksomheden gøre sig i relation til contract management? • Hvilke mål skal man sætte sig for virksomhedens contract management? • Hvilke elementer skal indeholdes i en effektiv contract management strategi? Adm. direktør, advokat Peter Løvgren, LEGARIS Peter Løvgren har mange års praktisk erfaring med contract mangagement, dels i kraft af sin baggrund som advokat hos Bech-Bruun og chefjurist i medicinalindustrien, dels fra sin nuværende stilling som adm. direktør og advokat i LEGARIS, hvor han rådgiver private og offentlige virksomheder om forebyggende jura og kontraktstyring.

16.50

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

17.00

Konferencens første dag slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen og workshoppen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk. 6


Torsdag den 28. februar 2013 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05

TVISTLØSNING – strategi Virksomheder kan anlægge vidt forskellige strategier for håndtering af juridiske tvister med udgangspunkt i virksomhedens individuelle forhold: • Hvordan kan risikoen for juridiske tvister påvirke virksomhedens overordnede strategi? • Hvilke strategiske overvejelser kan man gøre sig i relation til håndtering af juridiske tvister? • Hvad bør internationale virksomheder være særligt opmærksomme på? • Hvordan kan juridisk afdelings arbejde med en tvisthåndterings-strategi i praksis gribes an? Corporate Vice President, Legal Affairs Joan M. Schmidt, Novo Nordisk A/S

10.05

Kort pause

10.10

DOKUMENTHÅNDTERING & IT – strategi for juridisk afdeling Udgangspunktet for indlægget er strategiske overvejelser i relation til brug af dokumenthåndterings- og IT-værktøjer, herunder: • Kommunikation både internt i juridisk afdeling og i forhold til interne klienter samt eksterne advokater med Lync som redskab • Videndeling og simultant arbejde i en geografisk spredt juridisk organisation med Sharepoint som redskab • Brug af CRM redskab til at holde styr på eksterne stakeholders • Information om de-lawyer IT-værktøjer, f.eks. ved at sammenkoble klare politikker med online godkendelsesværktøjer • Brug af online træning og tracking af vigtige politikker • Håndteringen af eksterne advokater med Matter Management som redskab Associate General Counsel Nanna-Louise W. Linde, Microsoft, Northern and Central Europe

11.00

Formiddagspause

7


Torsdag den 28. februar 2013 11.20

IPR – en central strategisk parameter for mange virksomheder • Immaterialrettigheders betydning for virksomhedens situation nu og i fremtiden • Hvorfor have en IPR strategi? • IPR strategien er forankret i virksomhedens overordnede strategi • IPR strategien tager højde for virksomhedens fremtid • IPR strategien sammenfatter udnyttelsen af alle virksomhedens immaterielle rettigheder på alle markeder • IPR strategien sætter rammerne for det taktiske og operationelle arbejde med IPR i virksomheden • IPR strategien som en integreret del af strategien for juridisk afdeling Senior Vice President, General Counsel Poul Hartvig Nielsen, LEGO Koncernen

12.45

Frokost

PRAKTISK CASE 13.30

JURA i STRATEGIEN – de praktiske udfordringer i juridisk afdeling Formålet med denne praktiske del af konferencen er at arbejde med de udfordringer, juridisk afdeling ofte vil møde i relation til at identificere, vurdere og forankre juraen i virksomhedens strategi. Udgangspunktet er en fiktiv case, som giver deltagerne mulighed for at prøve kræfter med spørgsmålet om, hvilken rolle juraen bør have i forbindelse med fastlæggelse af virksomhedens overordnede strategi. Deltagerne vil desuden blive ledt gennem den proces, som med udgangspunkt i virksomhedens strategi, skal føre til fastlæggelse af en konkret strategi for juridisk afdeling. Undervejs inddrages og anvendes de værktøjer, som er blevet præsenteret i løbet af konferencen. Underviserne: Adm. direktør, advokat Peter Løvgren, LEGARIS General Counsel Jon Iversen, Københavns Lufthavne A/S

16.00

Afrunding af konferencen ved ordstyreren

16.10

Konferencen slutter

8


ANDRE JURIDISKE ARRANGEMENTER CISG & betydningen af værneting og lovvalg i internationale kontrakter Kursus den 4. december 2012 København

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg Konference den 22.-23. januar 2013 København

Internationale kontraktforhold for jurister Kursus den 29. januar 2013 København

Skatteforhold ved til- og fraflytning Konference den 5.-6. marts 2013 København

Compliance i den finansielle sektor Konference den 11.-12. marts 2013 København

Læs mere på www.ibceuroforum.dk 9


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Strategi i juridisk perspektiv afholdes den 27. og 28. februar 2013 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser. Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE: 13 LEKTIONER Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft IBC Euroforums juridske konferencer herunder Strategi i juridisk perspektiv opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogramet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

10


Konferencepris pr. person

early bird! TILMELDING senest 11. januar 2013

TILMELDING senest 8. februar 2013

TILMELDING efter 8. februar 2013

kr. 12.995,-

kr. 13.995

kr. 14.995

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

T i l m e l d i n g t i l IBC E u r o f o r u m Ko n f e r e n c e

Strategi i juridisk perspektiv København • Konference den 27. & 28. februar 2013

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak

 Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

jeg ønsker at deltage (sæt X):

Alle priser er ekskl. moms.

TILMELDING senest 11. januar 2013

TILMELDING senest 8. februar 2013

TILMELDING efter 8. februar 2013

kr. 12.995,-

kr. 13.995

kr. 14.995

sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/sj

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

13sj

early bird!

JURA i virksomhedens STRATEGI  

Konferencen har fokus på forankring af JURA i virksomheders overordnede strategi og på, hvordan juridisk afdeling kan lægge en strategi, der...