Page 1

tilm

a R 0,- . janu PA 0 13 S 1.5 enest . gs kr eldin

d ve

KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN

Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio

r

Biogas til transport – grøn bytrafik

• Miljø-, klima- og samfundsmæssige gevinster • Konkrete erfaringer med biogasdrevne køretøjer • Naturgas Fyn – Danmarks første gastankstation • Tekniske løsninger – Scania og Volvo Hør talere fra: Teknologisk Institut, Fredericia Kommune, Swedavia AB, Brancheforeningen for Biogas, Lunds Universitet, Ragn-Sells, Naturgas Fyn, Volvo Lastvogne Danmark, Scania CV AB, Det Økologiske Råd


talerliste: Sekretariatsleder

Miljöchef Stockholm Arlanda Airport

Bruno Sander Nielsen

Elisabeth Celsing

Brancheforeningen for Biogas

Swedavia AB

Markedskommunikationschef

Zoran Stojanovic

Steffen P. Müller Volvo Lastvogne Danmark A/S Teknisk direktør

Gert Nielsen Naturgas Fyn A/S Sekretariatsleder

Christian Ege Det Økologiske Råd Projektchef

Preben Birr-Pedersen Fredericia Kommune

Scania CV AB Adm. direktør

Peter Fournaise P. Fournaise A/S Adm. direktør

Tore Harritshøj

E.ON Danmark A/S

Jørgen Henningsen

Tidligere senior rådgiver i EU Kommissionens generaldirektorat for energi og transport

Civilingeniør

Kim Winther Teknologisk Institut Vice adm. direktør

Massimo Forti Ragn-Sells Danmark A/S Professor

Pål Börjesson Lunds Universitet

2

Ordstyrer: Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport

Lars Overgaard Transportens Innovationsnetværk


Biogas til transport – grøn bytrafik Biogas har i en årrække stået langt nede på listen i den danske miljødebat. Flere ting peger dog i retning af, at mulighederne og potentialet i biogasanvendelse efterhånden er ved at vinde gehør i bredere kredse. Konferencen”Biogas til transport – grøn bytrafik” samler alle områdets aktører under samme tag og giver en enestående mulighed for at få en status på såvel den teknologiske som den politiske udvikling. Og nok så vigtigt bliver du præsenteret for praktiske erfaringer fra Danmark og internationalt. Teknologien er klar… Og der er meget nyt at berette. De teknologiske barrierer er efterhånden nedbrudt, og rent teknisk er der således ingen hindringer for at benytte sig af mulighederne. Samtidig er anvendelse af diesel under kraftig beskydning fra flere fronter. På 12 måneder er prisen tordnet i vejret, og senest er en diskussion om et forbud mod dieselbiler i større byer for at leve op til EU’s miljøkrav blusset op. …men er politikerne? Der er givet behov for en ændring af rammevilkårene. Problematikken vil blive diskuteret, da biogas til transport ikke alene repræsenterer et miljømæssigt kvantespring, men også at der er god økonomi i overgangen, hvis den politiske vilje er til stede. Én dag – 10 talere Der er tale om et tætpakket program, hvor deltagerlisten vil være mindst lige så interessant som talerlisten. Med andre ord en unik chance for at møde kolleger, konkurrenter og kunder til seriøs debat i en uhøjtidelig atmosfære. On-site besøg Efter konferencen vil der være mulighed for at opleve pilotanlægget for REnescience teknologien på Amagerforbrænding – et anlæg der er bygget i samarbejde mellem DONG Energy og Amagerforbrænding. Målet er at udnytte husholdningsaffald, så dets indhold af energi og mineraler kan udnyttes mere optimalt – under mindst mulig påvirkning af miljøet. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på konferencen. Med venlig hilsen

Marianne Ravn Valerius Project Manager IBC Euroforum

3


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. Læs mere på: www.dongenergy.com

Naturgas Fyn er Danmarks tredjestørste naturgasselskab og ejes af de fynske kommuner. Vi leverer gas til 40.000 privat- og erhvervskunder over hele landet. Vores markedsandel er på 20%, hvilket i 2011 gav en omsætning i størrelsesniveauet to mia. kroner. Læs mere på: www.naturgasfyn.dk

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner. Vi beskæftiger os med produktion og distribution af varme, salg af gas og el samt produktion af vindenergi. Endvidere arbejder vi på at udvikle fremtidens vedvarende energiløsninger, herunder biogas til transport. I 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2. Læs mere på: www.eon.dk

4


Bioga s til tr ansport - grøn by tr afik

Progr am

08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Project Manager Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport Lars Overgård, Transportens Innovations Netværk

09.10

Biogaspotentialet samt afledte samfundsmæssige fordele ved øget biogasproduktion I indlægget tages udgangspunkt i det samlede biogaspotentiale i Danmark i husdyrgødning, industriaffald, pleje af naturarealer m.v. i Danmark. Endvidere gives bud på de direkte og afledte samfundsmæssige perspektiver ved en øget dansk produktion af biogas i forhold til forsyningssikkerhed, klima, vandmiljø m.v. Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas

09.35

Miljø- og klimamæssige gevinster ved anvendelsen af biogas som brændstof • Biogas sammenlignet med andre typer biobrændsler og fossile brændstoffer • Hvilke direkte og indirekte positive effekter findes der? Professor Pål Börjesson, Lunds Universitet Indlægget holdes på engelsk

10.00

Pause med kaffe/te

5


Progr am

6

Bioga s til tr ansport - grøn by tr afik

10.15

Fremtiden for Biometan i internationalt lys Anvendelse af biogas i bilmotorer kræver rensning af gassen, ud over hvad der kræves for stationære biogasmotorer. Til gengæld er gassen et udmærket alternativ både til benzin og diesel, hvis man vælger de rigtige køretøjer. Kim Winther er civilingeniør hos Teknologisk Institut, sektion for Motor og Køretøjsteknik, og konsulent for bl.a. Biogasprojekterne ”Tunge køretøjer på Gas” v. Økologisk Råd samt ”Go’ Bus” v. Arriva. Han er desuden aktiv i det globale IEA samarbejde om avancerede motorbrændstoffer, navnlig forbedret performance på tunge gasmotorer. Indlægget giver et overordnet syn på brugen af biometan, primært set fra bilindustriens og IEA’s synsvinkel. • Fra biogas til biometan – hvad koster det? • Hvor langt er vi med fælles EU standarder for gas? • Flydende eller tryksat gas? • Hvad siger bilindustrien? • Hvad siger IEA? Civilingeniør Kim Winther, Teknologisk Institut

10.40

Gas på vej Preben Birr-Pedersen fortæller om projektet ”Gas på vej”, hvor Fredericia Kommune er ”igangsætter” for gas til transport. Sigtet er, at få både bybusser, renovationsbiler og et par af kommunens egne køretøjer til at køre på biogas. Samtidig arbejdes der på at få nogle af de mange transportvirksomheder i kommunen til at blive ”Grønne transportvirksomheder”, herunder at få dem til at overveje muligheden for biogas. Projektchef Preben Birr-Pedersen, Fredericia Kommune

11.05

Pause med kaffe/te

11.20

Biogasdrevne renovationsbiler – svenske erfaringer Ragn-Sells er en nordisk miljøkoncern, der arbejder med affald og genbrug. I Boden, Sverige kører alle deres renovationsbiler på biogas, og biogassen anvendes også til busser. Massimo Forti fortæller om Ragn-Sells erfaringer med projektet, udfordringer og resultater. • Samarbejde med kommunen • Udfordringer og resultater • Læringspunkter Vice adm. direktør Massimo Forti, Ragn-Sells Danmark A/S


Bioga s til tr ansport - grøn by tr afik

Progr am

11.45

Stockholm Arlanda Airport – initiativer til fremme af miljøvenlig transport Lufthavnen har iværksat initiativer, der tilgodeser miljøvenlig transport. Dette gælder både lufthavnens egne køretøjer og eksterne aktører. Det er i dag muligt at tanke både biogas og ethanol på flyvepladsen. Siden 1. juli 2011 er det kun tilladt for miljøtaxaer at køre på Arlanda, og det er målet, at alle køretøjer på lufthavnens område skal anvende miljøvenligt brændstof i 2012. • Hvordan har man grebet projektet an? • Resultater og erfaringer • Målsætninger Miljöchef Stockholm Arlanda Airport Elisabeth Celsing, Swedavia AB Indlægget holdes på engelsk

12.10

Frokost

13.10

Naturgas Fyn – Danmarks første gastankstation Naturgas Fyn åbnede i november 2011 Danmarks første gastankstation. I første omgang leverer tankstationen udelukkende naturgas, men det er planen, at man inden længe kan supplere med biogas. Gert Nielsen fra Naturgas Fyn kommer og fortæller om opstarten af projektet, arbejdet med at introducere biogas som supplement til naturgas og planerne for fremtiden. • Fra idégenerering til første spadestik • Muligheder og udfordringer i forbindelse med at introducere biogas som brændstof • Fremtiden for gas i transportsektoren Teknisk direktør Gert Nielsen, Naturgas Fyn A/S

13.35

Pause

13.50

Biogasdrevne lastvogne – Volvo Volvo kan allerede i dag levere lastvogne, som kan køre på biogas. Der anvendes en såkaldt metandiesel løsning, hvor der anvendes 25% diesel og 75% metangas til forbrændingen, som sker i en normal dieselmotor forsynet med ekstra brændstofsystem til metangas. Selve metangassen kan komme fra flere kilder, biogas er den miljømæssigt optimale. • Med metandieselløsningen bibeholder man dieselmotorens høje virkningsgrad • Lastvognen kan også køres på ren diesel, hvis man løber tør for gas • Volvo producerer to løsninger, en til komprimeret og en til flydende biogas. Vi har løsninger til både mindre nærdistributionslastbiler op til 26 tons totalvægt og til større lastbiler til regionaldistribution som eksempelvis 60 tons modulvogntog. Markedskommunikationschef Steffen P. Müller, Volvo Lastvogne Danmark A/S 7


Progr am

Bioga s til tr ansport - grøn by tr afik

14.15

Latest development in Scania’s gas engines • Otto combustion engine technology with spark plugs and separate ignition coils for each cylinder, charge cooler • Costs • C02 reductions Zoran Stojanovic, Scania CV AB Indlægget holdes på engelsk

14.40

Pause

14.55

Etablering af biogas til transport i Danmark – udfordringer Christian Ege fra Det Økologiske Råd giver sit bud på, hvordan biogas til tung transport kan etableres i Danmark, og hvordan det kan hjælpe med til at efterleve EU’s mål om vedvarende energi i transportsektoren og mindre luftforurening i byerne. • Barrierer og udfordringer i forbindelse med etableringen af biogas til transport i Danmark • Der skal findes flere råvarer til biogas, udover gyllen – både fordi det giver højere udbytte, og fordi vi ikke skal bindes til at beholde husdyrholdet på samme høje niveau i årtier fremover • Transport af biogas via naturgasnettet kræver opgradering og certificering Sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd

15.20

DEBAT – hvordan kan vi fremme anvendelsen af biogas i busser, varebiler og renovationskøretøjer, og derved få etableret en mere klimavenlig transport i de danske byer? Debattører: Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas Adm. direktør Peter Fournaise, P. Fournaise A/S Projektchef Preben Birr-Pedersen, Fredericia Kommune Sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd Adm. direktør Tore Harritshøj E.ON Danmark A/S Jørgen Henningsen - Tidligere senior rådgiver i EU Kommissionens generaldirektorat for energi og transport

8

16.05

Opsummering ved ordstyreren

16.10

Konferencen slutter


Besøg REnescience Besøg hos REnescience på Amagerforbrændingen

(ca. en times varighed – deltagere skal selv stå for transporten) På besøget fremvises pilotanlægget for REnescience teknologien på Amagerforbrænding. REnescience teknologien kan ved hjælp af enzymer fraktionere husholdningsaffald – og andre affaldsfraktioner med et organisk indhold – til en række værdifulde produkter. I processen bliver den organiske del af affaldet flydende, hvilket gør at denne fraktion kan adskilles fra den ikke-nedbrydelige faste fraktion, som hovedsageligt er plast, metal og tekstil. Den flydende fraktion er velegnet til produktion af biogas eller til fermentering til ethanol eller andre brændsler/kemikalier. Metaller og uorganiske komponenter som sten, sand og glas kan udskilles fra den faste fraktion og den resterende del har en høj brændværdi. På sigt vil udsortering af visse plastfraktioner være en mulighed. Læs mere om projektet her: www.renescience.com Besøget forventes at starte kl. 17.00

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Project Manager Marianne Ravn Valerius, telefon 41 95 14 04, e-mail mrv@ibceuroforum.dk.

9


Andre spændende arrangementer Økonomi for ikke-økonomer kursus 14. & 15. marts 2012 København

energieffektiv renovering konference 29. & 29. marts 2012 København

EU-udbud

konference 18. & 19. april 2012 københavn

miljølovgivning konference 4. & 5. december 2012 København

Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 10


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Biogas til transport – grøn bytrafik” afholdes den 29. februar 2012 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Konference

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 13. januar

Spar

Tilmelding senest 10. februar

Spar

Tilmelding efter 10. februar

3.495,-

1.500,-

4.495,-

500,-

4.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www. ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Besøg hos REnescience, Amagerforbrændingen efter konferencen.

Ønsker du også at deltage i on-site-besøget hos REnescience, så husk at krydse dette af i din tilmelding. Bemærk venligst, at der ikke er arrangeret transport hertil.

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Ti lm e ld i n g ti l I BC Euro fo rum Ko nf e r e nc e

Biogas til transport – grøn bytrafik Konference • 29. februar 2012 • København

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Alle priser er ekskl. moms.

Jeg ønsker at deltage: Sæt X Konference

Tilmelding senest 13. januar

Spar

Tilmelding senest 10. februar

Spar

Tilmelding efter 10. februar

3,495,-

1.500,-

4.495,-

500,-

4.995,-

Jeg ønsker også at deltage i besøget hos REnescience, Amagerforbrændingen efter konferencen. Bemærk venligst, at der ikke er arrangeret transport hertil.  Ja  Nej Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/bio

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

18157

sådan kan du tilmelde dig:

Biogas til transport  

Biogas har i en årrække stået langt nede på listen i den danske miljødebat. Flere ting peger dog i retning af, at mulighederne og potentiale...

Biogas til transport  

Biogas har i en årrække stået langt nede på listen i den danske miljødebat. Flere ting peger dog i retning af, at mulighederne og potentiale...