Page 1

dt

r R 0,- februa PA 0 1. S 2.0 nest 1 . se kr elding

ve

ilm

Konference København 23. og 24. marts 2011

Selskabsbeskatning

Transfer Pricing

• SKAT - fokus fremover

• SKAT – Enhanced Relationship aftaler

• N  ye regler og udfordringer – holdingselskabsstrukturer & rentefradragsbegrænsninger

• OECD – new guidelines • USA – et skærpet transfer p ­ ricing fokus?

• Udfordringer i relation til ­omstrukturering & M&A

• Transfer pricing i praksis – M&A, immaterielle rettig­heder & BRIK landene

• Tax Management i praksis Hør blandt andre: Koncerndirektør Jesper Skovhus Poulsen, SKAT samt talere fra: Deloitte • PricewaterhouseCoopers & Lundgren • Bech-Bruun • SKAT

• •

Dr. Giammarco Cottani, OECD

Moalem Weitemeyer Bendtsen • Grant Thornton • Rønne TDC • FLSmidth • LEO Pharma • Carlsberg Breweries

Konferencen er pointgivende for revisorer og advokater Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/skat

I samarbejde med:

www.ibceuroforum.dk


Ta l e r l i s t e : Selskabsbeskatning 2011

Transfer Pricing 2011

Koncerndirektør Jesper Skovhus Poulsen SKAT

Kontorchef Lars Andersen SKAT

Partner, ph.d., adjungeret professor Jakob Bundgaard Moalem Weitemeyer Bendtsen

Dr. Giammarco Cottani OECD

Partner Lars Nyhegn-Eriksen Deloitte Partner, advokat Karina Hejlesen Jensen Grant Thornton

Koncernskattechef Mette Mellemgaard Jakobsen FLSmidth A/S

Partner, advokat Monica Reib Bech-Bruun

Corporate Tax Manager Lars Johansen LEO Pharma A/S

Senior Advisor Jan Hansen Rønne & Lundgren

Transfer Pricing Manager Christopher Nielsen Carlsberg Breweries A/S

Underdirektør Christer Tønder Bell TDC A/S

Ordstyrer:

Ordstyrer:

Partner, advokat Karina Hejlesen Jensen Grant Thornton

2

Head of Transfer Pricing Jørgen Juul Andersen PricewaterhouseCoopers

Partner, advokat Ulrik Fleischer-Michaelsen Rønne & Lundgren

M å l g r upp e f o r konferencen IBC Euroforum har i en årrække holdt konferencer om selskabsbeskatning og transfer pricing. Denne konference har fokus på begge dele og henvender sig til virksomheder, rådgivere og myndigheder, der beskæftiger sig med selskabsbeskatning og transfer pricing.

Typiske deltagere er: Corporate Tax Managers, Transfer Pricing Managers, Tax Directors, Group Tax Managers, Tax Specialists, Tax Controllers, Tax Consultants, Tax Advisors, Tax Attorneys, Corporate VAT Advisors, CFO’s, finanschefer, økonomichefer, regnskabschefer, Treasury Managers, Group Controllers, Finance Controllers, Group Finance Controllers, Corporate Accounting Managers, ­kontorchefer og fuldmægtige, advokater, revisorer, jurister m.fl.


Selskabsbeskatning & Transfer Pricing – nyeste lovgivning & aktuelle udfordringer IBC Euroforum byder igen år velkommen til konference om selskabsbeskatning og transfer pricing – og denne gang samler vi kræfterne i én konference. Konferencens første dag har fokus på selskabsbeskatning og konferencens anden dag ­ på transfer pricing. Omdrejningspunktet er nyeste lovgivning, aktuelle udfordringer og ­problemstillinger samt praktiske erfaringer. Programmet for 2011 byder på følgende: Selskabsbeskatning

Transfer Pricing

• SKAT – fokus fremover

• SKAT – Enhanced Relationship aftaler

• Holdingselskabsstrukturer

• OECD – new guidelines

• Rentefradragsbegrænsninger

• USA – er et skærpet transfer pricing fokus på vej?

• Omstrukturering

• M&A i relation til transfer pricing

• M&A i relation til selskabsbeskatning

• I mmaterielle rettigheder i relation til transfer pricing

• T ax Management – udfordringer & erfaringer

• BRIK landene – praktiske erfaringer

Du vil på konferencen høre indlæg fra relevante danske og internationale myndigheder, anerkendte revisions- og advokathuse og større danske virksomheder. Herudover vil der på konferencen være rig lejlighed til at udveksle erfaringer med kolleger, som står over for de samme udfordringer i deres virksomheder. To konferencer i én Når vi i år har valgt at samle kræfterne i én konference, er det for at tilgodese behovet i en række virksomheder for at kunne tilmelde sig netop de dage, der er relevante for den enkelte. Se mere om tilmeldingsmulighederne på bagsiden af brochuren. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til et par spændende dage. Med venlig hilsen

Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

3


O nsdag

den

23.

m ar t s

2011

Selskabsbeskatning 2011 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00 Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren Partner, advokat Karina Hejlesen Jensen, Grant Thornton

Nye regler og udfordringer 09.10 Selskabsbeskatning – fokus fremover • De kommende udfordringer på selskabsskatteområdet • Hvad kaster SKAT sig over af kontrol? Koncerndirektør Jesper Skovhus Poulsen, SKAT

10.00 Pause 10.15 Holdingsselsskabstrukturer • Den nye mellemholdingregel – gennemgang af de væsentligste problemstillinger i forbindelse med aktieavancebeskatningsloven • Beneficial ownership Partner, ph.d., adjungeret professor Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen

11.00 Pause 11.15 Rentefradragsbegrænsning – de praktiske udfordringer Indlægget vil omhandle de praktiske udfordringer, som reglerne om rentefradrags­ begrænsning (og herunder de saldi, der er knyttet til reglerne) giver anledning til. Der vil særligt være fokus på de praktiske udfordringer i forhold til følgende: • Allokering af saldi • Indregning af skatteaktiv Partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte

12.00 Frokost

Omstrukturering 13.00 Omstrukturering Indlægget omhandler de selskabs- og skatteretlige konsekvenser af omstrukturering • Nye muligheder med den nye selskabslov og de skattemæssige udfordringer og konsekvenser • Fusion og spaltning – herunder på tværs af landegrænser Partner, advokat Karina Hejlesen Jensen, Grant Thornton Partner, advokat Monica Reib, Bech-Bruun

4


O nsdag

den

23.

m ar t s

2011

Selskabsbeskatning 2011 14.05 Pause

Mergers & Acquisitions 14.15

Beskatning i relation til M&A • Håndtering af tax risks i target – identifikation af risikoområder - Omstruktureringer - Underskud (fradragsbegrænsninger) - Tynd kapitalisering – rentefradragsbegrænsninger - Transfer taxes i udlandet - Kildeskatteproblemstillinger - Transfer pricing - Øvrige risici – red flags • Struktur – skattemæssige konsekvenser - IPO versus salg – eksempler på særlige problemstillinger - Købers ønsker – (kapitalfond/industrikøber) - Optimering – sælger / køber - Grænseoverskridende problemstillinger – hybrider - Earn-out – prisreguleringsklausuler Senior Advisor Jan Hansen, Rønne & Lundgren

15.10 Pause

Tax Management i praksis 15.25

Tax Management – aktuelle udfordringer og erfaringer • Opbygning af skatteafdeling • Vigtigste opgaver for skatteafdlingen og hvordan disse løses, herunder Tax Risk Managment og Tax Leaning af processer • Fremtidige trends for skatteafdelingens kompetencer Underdirektør Christer Tønder Bell, TDC A/S

16.10 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren 16.15

Konferencedagen slutter

5


Torsdag

den

24.

m ar t s

2011

Transfer Pricing 2011 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg Partner, advokat Ulrik Fleischer-Michaelsen, Rønne & Lundgren

Transfer pricing – myndighedernes fokus 09.10 SKAT – Enhanced Relationship aftaler SKAT har igangsat et testforløb med samarbejdsaftaler over for de allerstørste ­virksomheder i Danmark. Målet er at løse problemstillingerne up-front, inden det bliver til egentlige kontrolsager. • Hvad er indholdet og omfanget af samarbejdsaftalerne? • Hvad er erfaringerne med testforløbet? Kontorchef Lars Andersen, SKAT

10.00 Pause 10.15 OECD – new guidelines The presentation on the new OECD guidelines will primarily focus on the 2010 Report on the attribution of profits to permanent establishments Dr. Giammarco Cottani, OECD

Indlægget holdes på engelsk

As of February 2011 Giammarco Cottani will be Special Adviser within the International Tax Unit of Italy Revenue Agency 11.00 Pause 11.15

Har de amerikanske myndigheder intensiveret deres fokus på transfer pricing? • Hvad betyder det for datterselskaber af danske virksomheder? • Hvordan påvirker det US baserede virksomheder i Danmark? • Hvad skal man være opmærksom på omkring ”Mutual Agreement” og ”Competent Authority”? • Hvornår er det relevant at overveje en APA med USA? • Vær opmærksom på særligt komplekse områder, herunder cost sharing, contract manaufacturing og virtual management Head of Transfer Pricing Jørgen Juul Andersen, PricewaterhouseCoopers

6


Torsdag

den

24.

m ar t s

2011

Transfer Pricing 2011 12.00 Frokost

Transfer Pricing i praksis 13.00

Transfer pricing i et M&A perspektiv • Transfer pricing risici i target • Global versus lokal transfer pricing politik • Forskellige transfer pricing politikker • Efterfølgende omstruktureringer og værdiansættelser • Håndtering af IPR i target versus koncern transfer pricing politik Koncernskattechef Mette Mellemgaard Jakobsen, FLSmidth A/S

13.45

Pause

14.00 Immaterielle rettigheder i relation til transfer pricing • Hvordan defineres en immateriel rettighed – også i andre lande? • Når immaterielle rettigheder sælges internt • Hvordan får man det placeret? • OECD – Working Party No. 6 (Intangibles) • Særlige forhold inden for medicialindustrien Corporate Tax Manager Lars Johansen, LEO Pharma A/S

14.45

Pause

15.00

BRIK landene – erfaringer, faldgruber og gode råd Indlægget omhandler praktiske erfaringer med transfer pricing i BRIK landene og lægger op til diskussion og erfaringsudveksling Transfer Pricing Manager Christopher Nielsen, Carlsberg Breweries A/S

15.40 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 15.45

Konferencen slutter

7


Obligatorisk efteruddannelse for revisorer og advokater S elskabsbeskatning

6 timer / lektioner

T ransfer P ricing

6 timer / lektioner

Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Spørgsmül vedrørende den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til henholdsvis Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Advokatsamfundet.

8


ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: Holdbar energi eller drænende stress Konference den 6. april 2011 i København

De nye rekonstruktionsregler – kreditorvinklen Kursus den den 14. april 2011 i København

SKAT – typiske problemstillinger Kursus den 3. maj 2011 i København

Bedre bevisførelse i civile retssager Kursus den 26. maj 2011 i København

9


IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder ­konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, ­markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og ­operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling.

Nå din målgruppe i et NYT forum Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine ­potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages d ­ ialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Har du spørgsmål vedrørende konferencen, er du meget velkommen til at kontakte Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk

10


P r a kt i s k e

o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted Konferencen ”Selskabsbeskatning & Transfer Pricing 2011” afholdes den 23. og 24. marts 2011 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615 Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ

Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 11. februar

Spar

Tilmelding senest 4. marts

Spar

Tilmelding efter 4. marts

Hele konferencen

11.995,-

2.000,-

12.995,-

1.000,-

13.995,-

Dag 1: Selskabsbeskatning

6.495,-

2.000,-

7.495,-

1.000,-

8.495,-

Dag 2: Transfer Pricing

6.495,-

2.000,-

7.495,-

1.000,-

8.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17 st, Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS · Silkegade 17, st · Postboks 2023 · 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

Selskabsbeskatning & Transfer Pricing 2011 København • Konference den 23. og 24. marts 2011 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

Ja tak

Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chefJeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

J E G Ø N S K E R A T D E LT A G E

Vælg alternativ

Tilmelding senest 11. februar

Spar

Tilmelding senest 4. marts

Spar

Tilmelding efter 4. marts

Hele konferencen

11.995,-

2.000,-

12.995,-

1.000,-

13.995,-

Dag 1: Selskabsbeskatning

6.495,-

2.000,-

7.495,-

1.000,-

8.495,-

Dag 2: Transfer Pricing

6.495,-

2.000,-

7.495,-

1.000,-

8.495,-

Sådan kan du tilmelde dig:

Ve n l i g s t o p l y s t i l m e l d i n g s k o d e – s e a d r e s s e f e l t

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/skat IBC Euroforum Silkegade 17, st ax 35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 1113 København K F

21349

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.

Selskabskat & Transfer Pricing  
Selskabskat & Transfer Pricing  

To konferencer i én Når vi i år har valgt at samle kræfterne i én konference, er det for at tilgodese behovet i en række virksomheder for at...