Page 52

“Her seferinde gözyafllar›na bo¤uluyorum” Senegal Senato Üyesi ve Medina Gouneass Bölgesi Belediye Baflkan› Woraye Sarr, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’› ziyaret etti. Ziyaret sonras›nda konuflan Sarr, “Say›n Baflkan bir Devlet Baflkan› gibi sorumluluk sahibi bir insan. Ben kendileriyle her görüflmemde gözyafllar›na bo¤uluyorum” dedi. Büyükflehir Belediyesi ekiplerinin daha önce bölgeye giderek incelemelerde bulundu¤unu hat›rlatan Baflkan Topbafl, “Maalesef bölge her ya¤›flta ciddi s›k›nt› içerisine düflmekte. Nas›l bir çözüm bulabiliriz yönünde çal›flmalar›m›z var. ‹SK‹ Genel Müdürümüzle birlikte ve kendilerinin de yapm›fl olduklar› projeleri de¤erlendirmek ad›na yeniden bir ekip gönderece¤iz. Ekibimiz orada incelemeler yapacak. Di¤er taraftan da T‹KA’y› devreye sokarak destek olmak istiyoruz.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, konuk Belediye Baflkan› Woraye Sarr ve beraberindeki heyeti Florya’daki Baflkanl›k Makam›’nda kabul etti. Ziyarette do¤al afetler, sa¤l›k, altyap› ve e¤itim alanlar›nda iflbirli¤i imkanlar› görüflüldü ve fikir al›flveriflinde bulunuldu. Ziyaretin ard›ndan aç›klama yapan Baflkan Topbafl, “Hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler bölgedeki bu sorunlar› çözmek istiyoruz ve bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi. 50

İstanbul bülteni ekim 2011  

İstanbul Bülteni Ekim 2011

İstanbul bülteni ekim 2011  

İstanbul Bülteni Ekim 2011

Advertisement