Page 1

Artık Danıştay’a Sorulmayacak… Geçtiğimiz günlerde meclisten geçen 6322 Sayılı kanunla gelir vergisi kanunda da bazı değişiklikler yapıldı. Bu yazıda biz bazılarına değineceğiz. Esnaf muaflığı genişletildi… Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin 8.bendinde yapılan değişikle bazı geleneksel sanatların yapıldığı işkolları da esnaf muaflığına alındı. Buna göre “Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar” esnaf muaflığı kapsamına alındı. Yapılan bir başka değişiklikle de esnaf muaflığı kapsamını genişletmek için Danıştay’dan görüş alınması uygulamasından vazgeçildi. Bu düzenleme de “Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler” şeklinde ifade edildi. Gerçek usulden basit usule geçiş kolaylığı… Adı geçen kanunla getirilen çok önemli bir uygulamada gerçek usulden basit usule geçme yolunun açılmış olması oldu. Bundan önceki uygulamada bir defa gerçek usulde vergilendirilenler, yaptıkları iş basit usule tabi olacak bir iş bile olsa basil usule geçemiyorlardı. Yapılan bu değişiklik fiilen yapılan işin önemli olması gerektiğini öne çıkarması bakımından önemli bir değişiklik olmuştur. Daha önce örneğin bakkal işi ile iştigal edenler, işini kapatıp basit bir çay ocağı işletmek isteseler deftere tabi olmak zorundaydı. Bu da aynı işi yapanlar açısından haksız rekabet oluşturuyordu. Bu düzenleme Gelir Vergisi Kanunu 46.maddesinde “Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır” şeklinde ifade edildi. Aynı değişiklikte işe devam edenler açısından “Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine


bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler” şeklinde düzenlendi. Kuran Kursuna yapılan yardımlar da indirilecek… Gelir vergisi kanunun bağış ve yardımları düzenleyen 89. maddesine de bazı eklentiler yapıldı. Buna göre “Özellikle 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “rehabilitasyon merkezi” ibaresi “rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” şeklinde değiştirilmiş, (11) numaralı bendinde yer alan “Türkiye Kızılay Derneğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir” denilerek ibadethaneler ve Kur’an Kursları da bağış ve yardım kapsamına alındı. Bu değişiklikle sınırsız bağış yapılacak kurumlar arasına Yeşilay da alınmış oldu.

Artık danıştay’a sorulmayacak…  
Artık danıştay’a sorulmayacak…  
Advertisement