Page 1

FEBRER 2012


  

Dos cursos

Matèries comunes, de modalitat i optatives Tres modalitats:  Arts

 Ciència i tecnologia

 Humanitats i ciències socials

 

No és una etapa obligatòria

Prepara per accedir a estudis superiors(Universitat o GFGS)


DEL BATXILLERAT A: TREBALL

UNIVERSITAT

FP - GRAU SUPERIOR PAU

BATXILLERAT


L’OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE En

l’IES

l’Alzina

s’està

impartint

modalitats de Batxillerat,  Ciències i tecnologia.  Humanitats i ciències socials.

dues


  

Llengua catalana i literatura I i II

Llengua castellana i literatura I i II

Llengua estrangera I i II Educació física

Filosofia i ciutadania

Ciències per al món contemporani

Història de la Filosofia

Història

Religió (voluntària)


Física I i II

Biologia I i II

CC Terra I i II

Matemàtiques I i II

Dibuix tècnic I i II

Química I i II

Electrotècnia

Tecnologia industrial I i II


 

Economia Economia de

l’empresa I i II 

Geografia

Grec I i II

Història de l’art

Història del món contemporani

 

Llatí I i II Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

Literatura universal

Literatura catalana

Literatura castellana


1er

2n

Llengua catalana i lit

2

2

Llengua castellana i lit

2

2

Llengua estrangera

3

3

Educació física

2

-

Filosofia i ciutadania

2

-

Ciències per al món contemporani

2

-

Història de la Filosofia

-

3

Història

-

3

Tutoria

1

1

Religió(voluntària)

-/2*

-

Total

14

14

Matèries modalitat (4x4)

16

16

Total

30

30


Canvi de matèries i modalitat: ◦ Durant el primer mes de classes (cap d’estudis). ◦ No eximeix de recuperar la matèria de 1r curs. ◦ Si es canvia de modalitat, també pots canviar les de 1r curs. ◦ Mates i Mates Socials, són equivalents a tots els efectes. ◦ Es pot canviar una matèria sense haver-la fet a primer (¡). ◦ Al canviar-se de modalitat a segon curs, s’ha de cursar 3 matèries de la modalitat nova, i al final ha d’haver cursat 4 de la modalitat nova.


Fase general (validesa indefinida): ◦ Llengua catalana i literatura ◦ Llengua castellana ◦ Llengua estrangera. Prova oral a partir del curs 2011-12. ◦ Matèria de modalitat a escollir per l’alumne/a. ◦ Història o Filosofia.

Fase específica (voluntària i validesa de dos anys): ◦ Matèries de modalitat de segon (màxim tres). Només compten les dos millors


Nota

d’accés: Es supera la prova si es té nota superior a 5, entre la

nota de batxillerat (60%), i la nota de la fase general (40%). La nota de la fase general ha de ser igual o superior a 4. Si

el nombre de sol·licituds es superior al de places, es calcula la

nota d’admissió:

Nota d’admissió = Nota d’accés (Nota de batxillerat (60%) + Nota Fase General (40 %) +Mitja ponderada fase específica (agafant les dos millors notes i ponderades entre 10% i 20 % segons el criteri de la Universitat). Nota d’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2 a i b entre 0,1 i 0,2. Nota d’admissió màxima = 14


ď ˝

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/univ


Presentació Batxillerat  
Presentació Batxillerat  

Presentació batxillerat

Advertisement