Page 1

Ikastetxearen Urteko Plana Plan Anual de Centro

2013 2014


Aurkibidea índice 1. Sarrera eta justifikazioa introducción y justificación 2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa objetivos generales y planificación de actividades 3. Irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes 3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak actividades docentes ordinarias 3.1.1. Antolaketa eta funtzionamenduaren aspektuak aspectos de organización y funcionamiento. 3.1.2. Prestakuntza eta garapen profesionala formación y desarrollo profesional 3.2. Irakaskuntza-jarduera osarrien programa programa de actividades complementarias 4. Eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares 5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares 6. Ekonomia-kudeaketarako plana plan de gestión económica 7. Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko plana plan de información a la comunidad escolar 8. IUP-ren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena. seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro. 9. Eranskinak Anexos


1. Sarrera introducci贸n

Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak Explicaci贸n de las razones que justifican la elecci贸n de los objetivos

2013/14 ikasturteko egitamu honekin aurreko ikasturteetan hasitako lanari jarraipena ematea nahi dugu, jakin badakigu-eta, eskolaren helburuak ez direla epe laburrean gauzatzen. Beraz, lehendik formulatutako helburuen oinarri eta arrazoiak bere horretan mantentzen dira. Zenbait helburuen kasutan, horien garapena urtez-urte zehazten da. Beste batzuetan ostera, ikasturte guztietan bete beharrekoak dira. Eta, gure kasuan, badugu helburu garrantzitsu bat, eskolaren luzapen obra, hain zuzen, Jaurlaritza, Lurralde ordezkaritza, Udala eta Eskola komunitatearen arteko elkarlan eta koordinazioaz gauzatu beharrekoa. Horrela, bada, eta laburbilduz, hiru dira aurtengo egitamuan gure eskuhartzea bideratuko duten lan ildoak: 1- Ikasleen ikasketa prozesua eta emaitzak hobetzea; irakasleriaren formazio eta baliabideak eguneratuz. 2- Eskola komunitatea osatzen dugun eragile guztien partehartzea eta harremanak mantendu eta sendotzea; elkarbizitza batzordea eragile gisa hartuta, partaide ezberdinen arteko elkarreragina eta elkarlana bultzatuz. 3- Burutuko behar den luzapen obraren jarraipena egitea.


Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de datos de la comunidad

bai Klaustroa claustro

x

ez

zer-nola qué-cómo Klaustroak onartu du aurtengo egitamua.

Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica

x

Batzorde pedagogikoak ziklo ezberdinetan proposatu ditu urteko egitamuan eguneratu beharreko aldaketak eta aurre egin beharreko konpromisoen zehaztapenak.

Zikloetako taldeak Equipos de ciclo

x

Zikloetan aztertu eta zehaztu dira aurtengo egitamuaren nondik-norakoak.

Mailetako taldeak Equipos de nivel

x

Maila ezberdinetan aztertu eta zehaztu dira aurtengo egitamuaren lan ildoak.

x

Talde eragile bakoitzak ikasturterako plana eta helburuak ezarri ditu, eskolako batzorde pedagogikoari aurkezteko.

x

Koordinatzaileek, eguneratu beharreko alderdiak ziklo ezberdinetan proposatu dituzte eta ikasturteko lan ildoen berri ere eman dute.

x

Zenbait proiektutan ikasle ordezkariak daude eta eurak arduratuko dira batzordean jorratutakoa gelara eramaten eta gelan onartutakoa batzordera bueltatzen.

Proiektuen arduradunak Responsables de proyectos

Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as ciclos

Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del alumnado

Familien ordezkariak Respresentantes familias

x

Eskola kontseiluko partaide guztiei banatu zaie egitamua aztertu eta iradokizunak edota proposamenak luzatzeko. Ondoren OGGko deialdian horren onarpena eskatuko da. Kontutan hartuta guraso elkarteko ordezkari bat dagoela


OGGn, horrek, zubi lanak egiten ditu informazioa elkartrukatuz. Bestalde, guraso elkarteko lehendakariarekin etengabeko korrespondentzia mantentzen dugu eguneroko lanean sortzen diren beharrei erantzuteko.

Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm. Serv.

Zuzendaritza taldea El equipo directivo

Entrepresak-erakundeak Empresasinstituciones

Beste batzuk Otros (identificar quiĂŠnes)

x

Zuzendaritza taldeak eskolak eskaintzen dituen zerbitzuen kudeatzaile eta langileekin koordinaketa lanak egiten ditu funtzionamendua eta antolaketa adosteko: Jantokia, Garraioa, Goiz eta arratsaldeko zaintza eta ordutegi zabala zerbitzuen kasuan, esaterako. Azken bi zerbitzu horien kasuan guraso elkarteko arduradunekin batera antolatu eta kudeatzen da.

x

Zuzendaritza taldeak, eskolako eragile guztien ekarpenak jaso eta berari propio dagozkion atalekin osatzen du egitamua.

x

Zerbitzuen enpresaz gain, udaleko hainbat departamentuko arduradunekin biltzen gara( kirol, kultura, gizarte, euskara eta aisialdi eta etorkinen arduradunekin egitamuan azaltzen diren zenbait jarduera aurrera eramateko.

x

Urteko egitamu honetan badaude zenbait ekintza, guraso elkarte eta OGGko ekintza batzordeko gurasoekin batera antolatu eta gauzatzen direnak (udazkeneko jaia, eskolako eguna, literatur astea ‌). Bestalde, gure proiektuetan lagundu eta aholkulari lanak egiten duten hainbat erakundeekin koordinatzen dugu: Berritzeguneak,Goieskola, Badihardugu‌


2.1. Helburu orokorrak objetivos generales 2013/14 ikasturterako ondorengo helburu hauek lantzea nahi ditugu. 1-Iazko ikasturtean prestatutako hobekuntza plana aurrera eraman. Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak jaso ahala beharrezkoak diren egokitzapenak burutu. 2- Elkarbizitza batzordeak ezarritako lan egitasmoa gauzatu. 3- Eskola 2.0 programaren garapenean parte hartu, ahalik eta funtzionaltasun pedagogiko handienaz aplikatu dadin. Ekipamenduen aukeraketa eta horien kudeaketa bermatu. 4- IKT-ko 2. profilean sakondu eta berau eskuratzeko eskakizunak betetzen hasi. 5- Agenda 21 programan hartu diren konpromisoei eutsi. 6- Guraso elkartearekin egungo hartu-emanak mantendu; orain arteko lanari jarraipena eman diezaioten eta gainontzeko gurasoen parte hartzea areagotu eta zabaldu dadin. 7- Eskolak eskaintzen dituen zerbitzuen (garraio, jantokia, zaintza, eskolaz kanpoko ekintzak...) antolaketa eta kudeatze lanak koordinatu, ikasleen ongizatea bermatu dadin. 8- Luzapen obraren jarraipena egin.

2


2 2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades

Helburua Objetivo 1 1- Iazko ikasturtean prestatutako hobekuntza plana aurrera eraman. Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak jaso ahala beharrezkoak diren egokitzapenak burutu. jarduerak actividades

arduradunaagenteak responsable y agentes

Haur hezkuntzan: Galtzagorri

erakundeak

zuzentzen

duen

“BULARRETIK MINTZORA” izeneko programan parte hartzea erabaki da. Programa honen helburua da, 06 adin tarteko sustatzea

haurrengan irakurketa ohiturak

gurasoekin

eta

haien

Zuzendaritza taldea. Batzorde pedagogikoa. Berritzeguneko Aholkulariak.

denboralizazioa temporalización

Irailaren 24tik maiatzaren 28ra.

baliabideak recursos

- Berritzeguneko aholkulariak. - Irakurketa bikoteka programa. - Bularretik mintzora programa.

hezitzaileekin.

Etxean, eskolan eta liburutegian, giro irakurle bat sortzeko bideak jorratu

eta modu natural batean

irakurtzeko, kontatzeko eta entzuteko ohiturak sustatzea duen xedeaz. Programa hau aurrera eramateko, lehenik eta behin, Itziar Zubizarretak ( Bularretik mintzora programako

helburu orokorrak objetivos generales

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluación: indicadores y fechas

Ikasturte bukaeran ikusiko da betetze maila eta zer den egiteke gelditu dena eta zergatik.


2 arduradunetako

bat)

eskainiko

die

irakasleei

ikastaroa eskolan. Ikastaro honetan, haur literatura modu sistematizatu batean, curriculumean sartzeko ingurune jakin bat diseinatuko da. Horren ondoren, saio batzuk garatuko dira geletan, ikastaroetan definitzen direnak. Herriko Liburutegiarekin lotura bat sortuko da “Eskoletako motxilen� bidez. Motxila txiki

bat

diseinatuko

bakoitzeko

haur

da

batek

astean

liburutegian

behin, liburu

gela bat

hartzeko. Liburu hori, etxera eraman eta hurrengo egunean eskolara ekarriko du; eskolan astebete edukiko

dute

liburua

begiratu,

irakurri

eta

kontatzeko.

Lehen Hezkuntzan: 1.zikloan: - Irakurketa

garatzeko, ulermena lantzeko eta

zaletasuna bultzatzeko aspalditik jarraitzen dugun proiektua berrikustearen premia ikusten da. Hori gauzatu ahal izateko, jarduerak adostu eta mailaka prestatzeko

beharra

ikusi

da.

Halaber,

ipuin

lantegiko testuak idazmen hobekuntzako planean txertatzea.

helburu orokorrak objetivos generales


2 2.zikloan - “Irakurketa bikoteka” programarekin

hastea

erabaki da. 3.zikloan -“Irakurketa bikoteka” programarekin

jarraitzea

erabaki da. Bestalde, ziklo guztietan, ahozkotasunaren gainean hartutako

erabakiak

berrartu

eta

jarraipena

egitearen beharra ikusi da. Halaber, 2. eta 3. zikloan lantzen diren proiektuen berrikuspena egitearen beharra azaldu da; batez ere, ziklo bakoitzean dauden

proiektu

aukeren

artean

progresio

koherentea kudeatzeko. Idazketari

dagokionez,

gure

erreferentziazko

Berritzegunean “ irakurketa bikoteka”-ren antzerako programa berri batekin hastea

aurreikusten da;

”idazketa bikoteka” hain zuzen. Horrela gauzatzen bada, guk ere parte hartzearen konpromisoa azaldu dugu.

Izan

ere,

iazko

ikasturtean,

idatzizko

ekoizpenen ebaluazioa egiteko landutakoa ez da erabat bukatu eta proposamen berri honekin egiteke dugun lana bat dator. Hau guzti honekin batera jarraipena emango diogu

helburu orokorrak objetivos generales


2

ere, teknologia berrien erabileraren hasitako lanari; bereziki, teknologia berriak eskaintzen dizkiguten baliabideak gure hizkuntzako proiektuetan integratu eta eguneratzeko.

Helburua Objetivo 2

2- Elkarbizitza batzordeak ezarritako lan egitasmoa gauzatu.

jarduerak actividades

arduradunaagenteak responsable y agentes

- Eskolako urteko agendaren egokitzapena. -Tutoretza saioetarako interesgarriak ikusten diren jarduerak aukeratu eta baliabideak eskaini ondorengo gaia hauen inguruan: gatazken ebazpena, adimen emozionala, hezkidetza‌ - Ikaskuntza kooperatiboaren metodologiaz baliatuz matematikako problemen ebazpenerako zikloetarako txostenak prestatu. - Ikasleen artean sortzen diren gatazken aurre egiteko eskuhartze protokoloa elaboratu.

Zuzendaritza taldea. Elkarbizitza batzordea.

denboralizazioa temporalizaciĂłn

Irailaren 24tik maiatzaren 28ra.

baliabideak recursos

- Ereduak - Berritzeguneko aholkularia. -Eli Moreno psikologoa. - Ikaskuntza kooperatiboa ikastaroko materiala.

helburu orokorrak objetivos generales

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaciĂłn: indicadores y fechas

Ikasturte bukaeran ikusiko da helburuaren betetze maila eta egiteke gelditu dena.


2

Helburua Objetivo 3

3- Eskola 2.0 programaren garapenean parte hartu, ahalik eta funtzionaltasun pedagogiko handienaz aplikatu dadin. Ekipamenduen aukeraketa eta horien kudeaketa bermatu. IKTaren erabilera 3. zikloan sendotu. jarduerak actividades

1. Erabilpen irizpideak bateratu. 2. IKTko jarduerak sartu arlo guztietan. 3. IKTko jardueren erregistroa sortu. 4. IKT-ak ematen duen aukerak ezagutzen joan eta hainbat baliabideak ikasi eta horietan trebatu.

arduradunaagenteak responsable y agentes

denboralizazioa temporalizaci贸n

Zuzendaritza taldea. IKTko arduraduna. 5. 6. mailako tutoreak.

Irailaren 24tik maiatzaren 28ra.

baliabideak recursos

- Eskola 2. 0 programaren baliabideak. - Berritzeguneko aholkularia.

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaci贸n: indicadores y fechas

Ikasturte bukaeran ikusiko da helburuaren betetze maila eta egiteke gelditu dena.

Helburua Objetivo 4 4- IKT-ko 2. profilean sakondu eta berau eskuratzeko eskakizunak betetzen hasi. jarduerak actividades

1-Ikaskuntza eremuan eta era motibagarri batean, teknologia berriak txertatu ikasleen trebetasunak garatzeko.

arduradunaagenteak responsable y agentes

denboralizazioa temporalizaci贸n

Zuzendaritza taldea.

Irailaren 24tik

baliabideak recursos

-Berritzeguneko

helburu orokorrak objetivos generales

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaci贸n: indicadores y fechas

Ikasturte bukaeran ikusiko da helburuaren betetze maila eta


2-Irakasle eta hezkuntza komunitatearen gaitasun digitalak hobetu. 3-IKTko hobekuntza planean bigarren maila lortu.

IKTko arduraduna. IKTko batzordea.

maiatzaren 28ra.

aholkularia. - IKTko arduraduna. - IKTko batzordea.

arduradunaagenteak responsable y agentes

denboralizazioa temporalizaci贸n

baliabideak recursos

egiteke gelditu dena.

Helburua Objetivo 5

5- Agenda 21 programan hartu diren konpromisoei eutsi. jarduerak actividades

- A21 batzordea eratu (irakasle eta ikasleena) - Ikasturterako finkatuta dagoen programaren garapena. Aurten ere biodibertsitate gaia landuko da: - Biodibertsitate naturala eta kulturalaz hausnartu. - Mailaz-mailako programetan biodibertsitatearekin lotura zuzena duten gaiak aprobetxatuz, horren garrantzia eta babesaren beharraz hausnartu eta har daitezken neurriak zehaztu. - Gertuko gune naturala baten azterketa.

Zuzendaritza taldea. A21eko arduraduna. A21 batzordea.

Irailaren 24tik maiatzaren 28ra.

A21eko programa. A21eko arduraduna. A21 batzordea.

helburu orokorrak objetivos generales

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaci贸n: indicadores y fechas

Ikasturte bukaeran ikusiko da helburuaren betetze maila eta egiteke gelditu dena.

2


2

Helburua Objetivo 6

6- Guraso elkartearekin egungo hartu-emanak mantendu; orain arteko lanari jarraipena eman diezaioten eta gainontzeko gurasoen parte hartzea areagotu eta zabaldu dadin. jarduerak actividades

arduradunaagenteak responsable y agentes

- Guraso elkarteak antolatzen dituen jarduerak (eskolaz kanpoko jarduerak, ordutegi zabala, zaintzak) ) gauzatu daitezen lagundu; ordutegiak eta espazioak finkatu. - Antolaketa eta koordinaketa lanak egin ekintza bateratuak prestatzeko( udazkeneko jaia, literatura astea, eskolako eguna‌)

Guraso elkartea. Zuzendaritza taldea. Administrazio laguntzailea. LEKeko arduraduna.

denboralizazioa temporalizaciĂłn

Irailaren 11tik ekainaren 30era.

baliabideak recursos

- jarduera bakoitzari dagozkionak - Giza baliabideak

helburu orokorrak objetivos generales

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaciĂłn: indicadores y fechas

Ikasturte bukaeran ikusiko da helburuaren betetze maila eta egiteke gelditu dena.


2

Helburua Objetivo 7

7- Eskolak eskaintzen dituen zerbitzuen (garraio, jantokia, zaintza, eskolaz kanpoko ekintzak...) antolaketa eta kudeatze lanak koordinatu, ikasleen ongizatea bermatu dadin. jarduerak actividades

Zerbitzu bakoitzaren kudeaketari dagozkion jarduerak: -Garraioa: ibilbide eta bidaiarien zerrendak egin.Garraio monitoreari behar duen informazioa eman. -Jantokia: txandak eta jankideak antolatu. Jantokiko monitoreekin hiruhilabetean behin bildu koordinaketa lanetarako eta hobetu beharrekoak aztertzeko. - Zaintza eta ordutegi zabala: txandak eta erabiltzaileen zerrendak egin. Monitoreekin koordinatu eta zerbitzua eskaini aurretik bilerak egin. Irakasleen txandak antolatu, bakoitzaren zaintza egunak finkatuz (egun erdiko eta egun osokoak) - Eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen lagundu eta aurrera eramateko baliabideak eskaini.

arduradunaagenteak responsable y agentes

denboralizazioa temporalizaci贸n

Zuzendaritza taldea. Administrazio laguntzailea. Guraso elkarteko arduradunak.

Irailaren 11tik uztailaren 24ra.

baliabideak recursos

- Jarduera bakoitzari dagozkionak. - Giza baliabideak.

helburu orokorrak objetivos generales

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaci贸n: indicadores y fechas

Ikasturte bukaeran ikusiko da helburuaren betetze maila eta egiteke gelditu dena.


2

Helburua Objetivo 8

8- Luzapen obraren jarraipena egin.

jarduerak actividades

arduradunaagenteak responsable y agentes

denboralizazioa temporalizaciĂłn

- Delegararitza, arkitekto eta eraikuntza enpresarekin koordinatu eta kolaboratu; obrak irauten duten bitartean, eskola jarduerak ahalik eta trastorno gutxien jasan dezan. - Kontrola eraman ziurtasun neurriak berma daitezen.

Zuzendaritza taldea. Eskola kontseilua. Guraso elkartea. Kanpoko eragileak

Irailaren 11tik /‌

baliabideak recursos

- Jarduera bakoitzari dagozkionak. - Giza baliabideak.

helburu orokorrak objetivos generales

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluaciĂłn: indicadores y fechas

Ikasturte bukaeran ikusiko da helburuaren betetze maila eta egiteke gelditu dena.


Eskola egutegia eta ordutegia Calendario escolar y horario general del centro [imprimir desde la aplicaci贸n]

3 irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE] aspectos de funcionamiento general del centro


1. ebaluazioa: Azaroaren 26tik-Abenduaren 19ra. 2. ebaluazioa: Martxoaren 17tik-Apirilaren 11ra. 3. ebaluazioa: Maiatzaren 19tik-Ekainaren 13ra.

Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak Criterios de asignación de tareas del profesorado –

Irakasleak duen gaitasuna eta prestakuntza egin beharreko atazei erantzun ahal izateko.

Aurretiko esperientzia eta ibilbide profesionala.

Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribución de tutorías Tutoreen banaketa egiterakoan honako irizpide hauek izaten ditugu kontutan: –

Irakasle bakoitzak ikasle-talde bera izatea, taldeak zikloa amaitu arte.

Irakasleak bere lanpostuaren titularitatearen araberako espezializazioa edukitzea.

Irakaslearen esperientzia maila edota ziklo bakoitzean.

Irakasmaila bakoitzean, gutxienez, eskola eta maila/zikloa ondo ezagutzen duen pertsona bat kokatzea; berriekin gidari lanak egin ditzan.

Irakasleak, berak, hautatuko lukeena.

Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean ezohiko arreta emateko saioen antolaketa [beste mailatan] Organización de sesiones de dedicación exclusiva [infantil y primaria] y organización de sesiones de permanencia no habitual en el centro [otros niveles] HH eta LHko jarduera esklusiboen saioen antolaketa honako hau da: – Astelehenetan: ziklo bilera. – Asteartean: formazioa. – Asteazkenetan: mailakako koordinaketa. – Ostegunetan: klaustroa eta gurasoei arreta. Ikasleak taldekatzeko irizpideak Criterios de agrupación del alumnado Ikasleak taldekatzeko irizpideak honako hauek dira: –

Neska eta mutilen kopuruen oreka.

Hizkuntza ( euskara) gaitasuna.

Ikasleen errendimendu akademikoaren heterogeneotasuna.

Ikasleen izaeraren heterogeneotasuna.

Ikasleen lagunarteko harremanak.

3 irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

Ebaluazioen egutegia Calendario de evaluaciones


Tutore diren irakasleen eta gainontzeko espezialisten eginbeharrak finkatu ondoren, etapa bakoitzean, zikloka, aztertzen dira hezkuntza errefortzua beharko luketen ikasleak eta horiei erantzuteko irakasleen erabilgarritasuna. Ikasle bakoitzaren premiak aztertu ondoren, lehentasunak markatzen dira zikloetan; eskainiko zaion laguntzaren ordu kopurua eta lan hori egingo duen irakaslea finkatuz. Honetaz gain beste mota bateko laguntza behar duten ikasleekin( PT edo EM) prozedura hau jarraitzen dugu: Tutoreak ikusten badu ume batek laguntza behar duela, Laguntza zerbitzura (aholkulariarengana)jotzen du eta eskaera orria idatziz betetzen du. Bertan curriculumarekin, jarrerekin, entzumen eta lengoaiarekin erlazionatutako informazioa jasotzen da eta honetarako aholkulariaren laguntza izaten du. - Eskolako aholkulariak eskaera aztertu eta gero, departamentuarekin lankidetzan, esku hartze proposamenak luzatzen ditu egoki ikusten bada. - Aurreko puntuak emaitzarik ematen ez badu, ikastetxeak eta laguntza departamentuak, Berritzeguneko aholkulariari diagnosi eta ebaluazio psikopedagogikoa egiteko eskaera luzatzen diote. Diagnosia egiteko hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen legezko ordezkariek baimena eman behar dute (idatziz). Berritzeguneko aholkularia, bere ebaluazioa egin ondoren, laguntza taldearekin biltzen da eta emaitzen berri aztertuz, denon artean eskuhartze prozesua diseinatzen dute.

Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak Criterios de organizaci贸n y distribuci贸n de los espacios comunes Komunak diren espazioen erabilera hartzen da kontutan ordutegietan. Eskolan ditugun espazio arazoak ikusita, premia gehien duten arlo akademikoek izaten dute lehentasuna. Esaterako, musika klaseak emateko gela berezirik ez daukagunez, aretoa erabiltzen da horretarako, nahiz eta, libre gelditzen denean, beste zenbait tailer ere bertan egiten diren. Hala ere, esan beharra dago, eskolako espazio komun gehienek erabilera anitza izaten dutela

3 irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak Criterios de organizaci贸n del apoyo y del refuerzo educativo


Irakasleria eta tutoretzen banaketa IZEN ABIZEBAK NOMBRE Y APELLIDOS

Profesorado y distribución de tutorías

MAILA-ETAPATALDEA NIVEL-ETAPA-GRUPO

Lourdes Etxeberria Arantza Eriz Imanol Aginagalde Nieves Galdos

KARGUA CARGO

ORDU GUTXI REDUC. HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA CICLO-DEPARTAMENTO

FAMILIEI ARRETARAKO ORDUTEG HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

Zuzendaria

Ostegunetan16:30-17:30

Ikasketa burua

Ostegunetan 16:30-17:30

Idazkaria

Ostegunetan 16:30-17:30

Administrazioa

Ostegunetan16:30-17:30

Idoia Viteri

HH 2 urte A

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Maite Redondo

HH 2 urte B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Nieves Galdos

HH 2ko laguntza

HHko laguntza

Ostegunetan16:30-17:30

Ainara Zubia

HH 3 urte A

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Dorleta Gaztañaga

HH 3 urte B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Elixabete Arenaza

HH 4 urte A

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Nerea Basauri

HH 4 urte B

Tutorea

2/3

Olatz Urrestarazu

HH 4 urte B

HHko laguntza

1/3

Aitziber Arruebarrena

HH 4 urte C

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Mª Karmen Garcia

HH 5urte A

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Oskar Berezibar

HH 5 urte B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Rosa Arrien

HH 5 urte C

Tutorea

2/3

Isabel Sanz

HH 5 urte C

HH 5 urteko laguntza

1/3

Anabel Narbaiza

HH 3 urte eta HH

Agustin Lazkano

LH 1. maila A

Ostegunetan16:30-17:30

Ostegunetan16:30-17:30

HHko laguntza

Ostegunetan16:30-17:30

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


Eba Agirre

LH 1. maila B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Blanca Briongos

LH 1. maila C

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Edurne Urbiztondo

LH 2. maila A

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Elena Sandoval

LH 2. maila B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Bakarne Azpiri

LH 2. maila C

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Iraskune Diaz De Gereñu

LH 3. maila A

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Mikel Uribarren

LH 3. maila B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Rosa Urreta

LH 3. maila C

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Aitziber Zufiria

LH 4. maila A

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Asier Zubizarreta

LH 4. maila B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Mª Eugenia Iturbe

LH 5. maila A

Tutorea eta IKT arduraduna

Ostegunetan16:30-17:30

Gurendane Gonzalez

LH 5. maila B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Gurutze Urrutia

LH 6. maila A

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Arantza Balzategi

LH 6. maila B

Tutorea

Ostegunetan16:30-17:30

Javier Burgos

LH

LHko laguntza eta IKT arduraduna

Ostegunetan16:30-17:30

Ibai Madariaga

HH eta LH

Gorputz Hezkuntza

Ostegunetan16:30-17:30

Iñaki Arana

HH eta LH

Gorputz Hezkuntza

Ostegunetan16:30-17:30

Lourdes Aranburu Arantza Atxa

HH eta LH

Musika

Ostegunetan16:30-17:30

LH

Ingelesa

Ostegunetan16:30-17:30

Nuria Corrius

LH

Ingelesa

Ostegunetan16:30-17:30

Saioa San Vicente

HH

Ingelesa

2/3

Ostegunetan16:30-17:30

Maite Sarasketa

HH

Ingelesa

1/3

Ostegunetan16:30-17:30

Lucia Cabrero

HH eta LH

Miren Berezibar

LH

Ostegunetan16:30-17:30

Kontsultagilea Pedagogía

2/3

Ostegunetan16:30-17:30

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


Terapeutikoa Iratxe Vazquez

LH

Pedagogía Terapeutikoa

1/3

Leire Gorostiza

LH

Pedagogía Terapeutikoa

Ostegunetan16:30-17:30

Marian Lopez de la Calle

LH

Entzumena eta Mintzaita

Ostegunetan16:30-17:30

Oihana Eriz, Montse Cazalis

HH eta LH

Hezitzaileak

OOG-ren partaideak [titularrak] Composición del OMR [titulares] IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS Eneko Galdos Maider Urzelay MªCarmen Etxeandia Deiane Madinabeitia Lizarralde Miren Berezibar Arantza Balzategi Lourdes Etxeberria Arantza Eriz Ana Bolinaga Iker Beristain Gotzone Arrese Imanol Aginagalde Nieves Galdos

TALDEA / GRUPO irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

adm-zerbitz

udal / ayto

x x x x x x x x x x x x x

BATZORDEA / COMISIÓN Ekintza Batzordea Ekintza Batzordea Eintza Batzordea Batzorde iraunkorra Batzorde iraunkorra Batzorde iraunkorra Batzorde iraunkorra Batzorde iraunkorra Batzorde iraunkorra Batzorde iraunkorra Batzorde ekonomikoa Batzorde ekonomikoa Batzorde ekonomikoa

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


Oier Etxebarria Orreaga Zubizarreta Roberto Lopez Unai Errasti Oihane Agirre

x x x x x

Batzorde iraunkorra Elkarbizitza batzordea Batzorde ekonomikoa Ekintza batzordea Batzorde iraunkorra

Jose Luis Caballero

x

Ekintza Batzordea

Izaskun Erostarbe

x

Ekintza Batzordea

Zorione Jausoro

x

Ekintza Batzordea

Maite Redondo

Ekintza Batzordea

x

Aitor Armendariz

Elkarbizitza Batzordea

x

Nuria Corrius

x

Elkarbizitza Batzordea

Leire Gorostiza

x

Ekintza Batzordea

Aitziber Arruebarrena Nerea Basauri Edurne Urbiztondo

x x x

Ekintza Batzordea Elkarbizitza Batzordea Batzorde iraunkorra

OOG-ren partaideak [ordezkoak] Composición del OMR [suplentes] IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS Mirian Priego Jesus Zugasti Alaitz Olabe Elena Vazquez Amalur Garitaonaindia Iraskune Diaz de Gereñu Mª Karmen Garcia Dorleta Gaztañaga Aitziber Zufiria

TALDEA / GRUPO irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

x x x x x x x x x

adm-zerbitz

udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN Erabakitzeke Erabakitzeke Erabakitzeke Erabakitzeke Erabakitzeke Erabakitzeke Erabakitzeke Erabakitzeke Erabakitzeke

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala formación y desarrollo profesional

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan] Actividades o proyectos de formación del centro ligados a convocatorias Gure formazio proiektuak hobekuntza planarekin erabat lotuta daude. Horrekin batera, teknologia berrien erabilerak berebiziko garrantzia hartzen du.

gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario Hizkuntza Gaitasunak Garatzeko Estrategiak HHn: – Bularretik mintzora programan bideratutako jarduerak geletara eraman.Herriko liburutegiarekin koordinatu. LH: 1. zikloa: - Ipuin lantegiko testuak idazmen hobekuntzako planean

Irailaren 24tik Maiatzaren 27arte, asteartero, 16:30 tik18:30era.

txertatu. 2. eta 3. zikloetan: -Irakurketa bikoteka programa 2. ziklora zabaldu eta 3.zikloan iaz hasitakoari jarraipena eman.

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak Otras actividades o proyectos de formación del centro gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario IKT:Iaz lorturiko IKT-ko 1. profilean sakondu eta 2. profila lortu

Ahozkotasuna: orain arte egindakoaren azalpena egin irakasle berriek proiektu honen berri izateko. Hartutako konpromisoen jarraipena egin. Ahotsak.com-ek dituen materialak aztertu eta erabili gure proiektuetan integratzeko.

Irailaren 24tik Maiatzaren 27arte, asteartero, 16:30 tik18:30era. Ikasturte hasieran eta ikasturtearen zehar.

Agenda 21: 2013/14 ikasturteko gaia: Biodibertsitatea. Ikastetxearen konpromisoak ingurumenarekiko

Irailaren 24tik Maiatzaren 27arte, asteartero, 16:30 tik18:30era.

Elkarbizitza Plana: -Eskolako agendaren egokitzapena. -Ikaskuntza kooperatiboa aplikatzeko materialak sortu. -Ikasleen arteko gatazketan eskuhartzeko protokoloa egin.

Irailaren 24tik Maiatzaren 27arte astelehenero, 14:30tik-

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


16:30era. Euskal curriculuma: Euskal tradizioekin lotura duen gai baten inguruan hitzaldi, tailer‌ antolatu; eskolako guraso, irakasle, ikasle eta herritarrek parte har ditzaten.

Hiruhilabetean behin

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo

irakaslea profesor/a

ekintza-gaia actividad-tema

tokia lugar

egutegia/ordutegia fechas/horario

MÂŞ Eugenia Iturbe

IKT ikastetxe eredua

Eibarko Berritzegunea

Astero,asteazkenetan 09:30-12:30

Iraskune Diaz de GereĂąu

Hizkuntza garapena ikastetxeetan

Eibarko Berritzegunea

Hilero, ostegunetan, 09:00-11:30 edo 13:00

Blanka Briongos

Hizkuntza garapena ikastetxeetan

Eibarko Berritzegunea

Hilero, ostegunetan, 09:00-11:30 edo 13:00

Gurendane Gonzalez

Hizkuntza garapena ikastetxeetan

Eibarko Berritzegunea

Hilero, ostegunetan, 09:00-11:30 edo 13:00

Lourdes Etxeberria

Hizkuntza garapena ikastetxeetan

Eibarko Berritzegunea

Hilero, ostegunetan, 09:00-11:30 edo 13:00

Lourdes Etxeberria

Zuzendari mintegia

Arrasateko Kulturate

Hilero, asteartetan, 09:30-12:30

Lucia Cabrero

LHko kontsultoreen mintegia

Eibarko Berritzegunea

Hilero, asteartetan, 14:30-16:30

Ibai Madariaga

Web mintegia

Arrasateko Institutua

15ean behin, ostegunetan, 08:30-11:30

Ainara Zubia

Arreta goiztiarra HHn

Eibarko Berritzegunea

Hilero, ostegunetan, 14:30-16:30

Arantza Eriz

A21

Eskoriatza, Arrasate, Aretxabaleta

Hilero, asteartetan, 14:30-16:30

EVa Agirre

A21

Eskoriatza, Arrasate, Aretxabaleta

Hilero, asteartetan, 14:30-16:30

Gurutze Urrutia

Liburutegia mintegia

Eskoriatzako Huhezi

Astero, asteartean, 14:30-16:30

Edurne Urbiztondo

Liburutegia mintegia

Eskoriatzako Huhezi

Astero, asteartean, 14:30-16:30

Lourdes Aranburu

Musika mintegia

Durangoko

Hilero, ostegunetan,

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


Nuria Corrius

Artium

Marian Lopez de la Calle

Ale mintegia

Marian Lopez de la Calle

Irale

Berritzegunea

14:30-16:30

Gasteizen

Astero, ostegunetan, 14:30-16:30

Eibarko Berritzegunea

Hilero, ostegunetan, 14:30-16:30

Gasteizen

Irailetik Azarora

Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak Otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formaci贸n del centro irakaslea profesor/a

ekintza-gaia actividad-tema

tokia lugar

egutegia/ordutegia fechas/horario

Xabier Mitxelena

Bibliotecas escolares

Tolosa

Urrian zehar 17:3020:30

M陋 Karmen Garcia

Beginners

Arrasate

Ostegunetan 17:0020:00

Ainara Zubia

Adimen emozionala

Bergara

Urria-Abendua 18:30-20:30

Bakarne Aizpiri

Irale

Eibar

Urtarriletikapirilera

Nerea Basauri

Los primeros pasos en el lenguaje de los blog

Eibar

Irailetik-Urrira

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa programa de actividades complementarias Haur hezkuntza jarduera actividad

helburuak objetivos

antolatzailea organización

arduraduna responsable

jasotzaileak receptores

Tinko elkartea. Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Zine aretoa

Euskararen erabilera testuinguru ezformaletan finkatzen laguntzea Euskara zine aretoetara kanpainan parte hartzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Gaztaina erreen festa

Udazkeneko ohiturak ezagutu eta parte hartzea. Euskararen eguna ospatzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Baloreen astea eta udazkenari agur jaia

Giza baloreen garrantziaz jabetzea, eta, jai giroan, guraso, ikasle eta irakasleen arteko harremanak indartzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasle guraso eta irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Danborrada

Ohiturari jarraitzea eta antolatutako ekintzan parte hartzea. Euskal curriculuma sendotzea.

non - noiz lugar-díashorario

Aukeratutako filmen arabera.

finanziazioa financiación Haur bakoitzak 1€ + 70 zentimo eskolak. -

Azaroaren azkenengo ostegunean. Abenduaren 4an.

Urtarrilaren 20an

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


San Blas eguna

Ohiturari jarraitzea eta antolatutako ekintzan parte hartzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Egun horretako ohiturari jarraitzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Otsailaren 3a.

Santa Ageda

Otsailaren 5a.

Inauteriak

Literatur astea

Igeriketa ikastaroa

Haurren astea

Egun horretako ohiturari jarraitzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Literatura testuekin( ipuin, abesti, aho-korapilo‌) familiarizatzea eta ikaslek ikasturtean zehar ekoiztutako testuak gurasoei erakustea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasle eta gurasoak

Kiroldegiko igeriketa teknikariak eta 5 urteko irakasleak

Kiroldegiko igeriketa teknikariak eta 5 urteko irakasleak

Igeriketan trebatzea.

Astean zehar, 3 eta 4 urteko ikasleen abesti eta 5urteko ikasleek prestatutako zirkua antzeztea eskolako ikasle eta gurasoendako. Eta, etapako ikasleen eskulanen

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak Zirkua: 5 urteko irakasleak

Martxoaren 4a

Apririlaren 2ko astea

5 urteko ikasleak

Zehazteke.

HHko eta LHko1. mailako ikasleak

Ekainaren 1. astea.

Haur bakoitzak 10â‚Ź + Foru aldundiko kirol sailak subentzionatua

-

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


erakusketa prestatzea.

Otala zelai

Eskolako eguna

Aterpetxeak 4 eta 5 urtekoak Sastarrain baserri eskolan.

Ikasturteari bukaera ematea eta elkarrekin disfrutatzeko eguna ospatzea.

Ikasle, guraso eta irakasleek ikasturteari bukaera alaia ematea komunitate izaera indartzeko Eskolaz kanpoko testuinguruan: - euskara sendotzea - ikasle eta irakasleen arteko harremanak aberastea. - Kirol edota naturarekin lotutako jardueretan parte hartzea.

Etapako irakasleak Eskola komunitatea

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Eskola komunitatea

Etapako ikasleak

Ekaina aldean (eguraldiaren arabera)

2 urtekoek erabiltzen duten autobusa eskolak ordaintzen du.

Ekainaren 7a -

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Apirilak 1-2

Haur bakoitzak 80<90 + Hezkuntza departamentuak programa ezberdinen bitartez subentzionatua.

Euskararen erabilera areagotzea.

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


Lehen hezkuntza

jarduera actividad

helburuak objetivos

antolatzailea organización

arduraduna responsable

jasotzaileak receptores

non - noiz lugar-díashorario

San Migelak

Herriko jaietan parte hartzea eta ortuko produktuak antolatutako ferian saltzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Udala eta etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Irailaren azkeneko larunbatean

Zine aretoa

Euskararen erabilera testuinguru ezformaletan finkatzen laguntzeko. Euskara zine aretoetara kanpainan parte hartzeko.

Tinko elkartea. Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Aukeratutako filmen arabera.

Haur bakoitzak 1€ + 70 zentimo eskolak.

Baloreen astea eta udazkenari agur jaia

Giza baloreen garrantziaz jabetzea, eta, jai giroan, guraso, ikasle eta irakasleen arteko harremanak indartzea. Euskararen eguna ospatzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasle guraso eta irakasleak

Abenduaren 4an.

-

Igeriketa ikastaroa

Igeriketan trebatzea.

finanziazioa financiación -

Kiroldegiko igeriketa teknikariak eta 1., 2., 3. eta 4. irakasleak.

1., 2., 3. eta 4. mailako irakasleak.

1., 2., 3. eta 4. mailako ikasleak.

1.mailakoak: urriaren 22tikazaroaren 7ra. 2.mailakoak azaroak 8tik21era.

Haur bakoitzak 10€ + Foru aldundiko kirol sailak subentzionatua

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


3. mailakoak: azaroaren 22tik abenduaren 5era 4.mailakoak: zehazteke. Ohiturari jarraitzea eta antolatutako ekintzan parte hartzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Urtarrilaren 20an

-

Ohiturari jarraitzea eta antolatutako ekintzan parte hartzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Otsailaren 3a

-

Santa Ageda

Egun horretako ohiturari jarraitzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Otsailaren 5a.

-

Inauteriak

Egun horretako ohiturari jarraitzea. Euskal curriculuma sendotzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Martxoaren 4an

-

Etapako irakasleak

1. 2. eta 3. mailako irakasleak

1. 2. eta 3. mailako ikasleak

Ikasturtearen zehar

San Migeletako azokan saldutakoaren diruaz.

Danborrada

San Blas eguna

Ortua

Ortuaren funtzionamenduaz jabetzea. Lurraren sekretuak ezagutzea.

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


Antzerki astea

Literatur astea

Deba arroko irteerak

Antzerkian trebatzea eta gurasoei prestatutako lanak erakustea

Aukeratutako gaia eta lemari helduz literatura testuen lanketa burutzea. Euskal herriko idazleekin solasaldi baten parte hartzea Ikasleek ekoiztutako testuak gurasoei ezagutaraztea. Irakur maratoian parte hartzea Ibarreko turismo eskaintza ezagutzea.

Eskoriatzako Ibarraundi museoa Jolas tradizionalen topaketak

Jolas tradizionalak ezagutu eta antolatutako lehiaketan parte hartu.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasle eta gurasoak

Otsaileko aste baten (zehaztu gabe)

Idazle elkartea Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasle eta gurasoak

Deba arroko turismo bulegoak Etapako irakasleak

Etapako irakasleak ( 2. eta 3.zikloa)

Etapako ikasleak ( 2. eta 3.zikloa)

Zehaztu gabe.

Leintz Eskola kirola eta etapako gorputz heziketa irakasleak eta tutoreak

Etapako irakasleak

4. mailako ikasleak

Maiatzean.

Apirilaren 2ko astean.

Hezkuntza departamentuak programa ezberdinen bitartez subentzionatua.

-

Haur bakoitzak autobusaren kostua.

-

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


Aterpetxeak: 1.zikloa: Baratze 2. zikloa: Piraten etxea Pasaia, Sorgin-etxe Zugarramurdi 3. zikloa: Lizarrako kanpinera, Segura eta Barriako barnetegiak

Eskolako eguna

Eskolaz kanpoko testuinguruan: - euskara sendotzea - ikasle eta irakasleen arteko harremanak aberastea. - Kirol edota naturarekin lotutako jardueretan parte hartzea.

Etapako irakasleak

Etapako irakasleak

Etapako ikasleak

Eskola komunitatea

Eskola komunitatea

Etapako ikasleak

Euskararen erabilera areagotzea.

Ikasle, guraso eta irakasleek ikasturteari bukaera alaia ematea komunitate izaera indartzeko

1.maila: Otsailaren 10,11,12 2.maila: Otsailaren 10,11,12 3. maila: martxoaren 26, 27, 28 4. maila: urria 16, 17 eta 18 5. maila: maiatzaren 28, 29 eta 30 6. maila: abenduaren 9,10,11 eta 12.

Haur bakoitzak 80<90 + Hezkuntza departamentuak programa ezberdinen bitartez subentzionatua.

Ekainaren 7a -

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes


4. Eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares jarduera actividad

helburuak objetivos

CAPOEIRA

Jardueran trebatu eta disfrutatzea.

Guraso Elkartea+ Zuzendaritza

ANTZERKIA

Jardueran trebatu eta disfrutatzea.

Guraso Elkartea+ Zuzendaritza

INGELESA

Atzerritar hizkuntzaren ezagupena eta erabileran trebatzea.

GIMNASIA ERRITMIKOA

PSIKOMOTRIZITATEA

Jardueran trebatu eta disfrutatzea.

Jardueran trebatu eta disfrutatzea.

antolatzailea organización

Guraso Elkartea+ Berbetan+Mondragon Lingua+ Zuzendaritza

arduraduna responsable

jasotzaileak receptores

non - noiz lugar-días-horario

finanziazioa financiación

Igor Ezpeleta

LHko ikasleak

2. hiruhilabetean

15€ hileko Zati bat Guraso elkarteak subentzionatzen du

Iurgi Etxebarria

Gurasoentzat

Eskolako aretoan Asteazkenetan 17:30-18:30

Guraso elkarteak subentzionatzen du

Astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan.

40 € hilero

LHko ikasleak

Berbetan akademia Mondragon LINGUA

Esther Barcenilla

Esther Barcenilla

HHko 5 urtekoak LHko ikasleak

Astelehen, asteazkenetan 17:30-18:30

Guraso Elkartea+ Zuzendaritza

Maialen Miranda eta Maier Etxebarria

HHko 3, 4 eta 5 urtekoak

Eskolako psikomotrizitate gelan ostegunetan 17:00-18:15

49,50hilero

?

15€ hileko Zati bat Guraso elkarteak subentzionatzen du

eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares

4


MULTIKIROLA

Jardueran trebatu eta disfrutatzea.

Leintz Eskola Kirola+ Guraso Elkartea+ Zuzendaritza

Oinatz Agirre

LHko ikasleak

-LH 1: Astelehen eta asteazken 16:30-17:30 Kurtzebarriko gimnasioan

100â&#x201A;Ź urteko Zati bat Guraso elkarteak subentzionatzen du

-LH 2: Astearte eta ostiralak 16:3017:30 Kurtzebarriko gimnasioan - LH 3-4: Asteazken eta ostiralak 17:0018:00 Ibarra kiroldegian - LH 5-6: astearte eta ostegunak17:0018:00 Ibarra kiroldegian

eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares

4


5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares zerbitzua servicio

JANTOKIA COMEDOR

GARRAIOA TRANSPORTE

helburuak objetivos

antolatzailea organización

arduraduna responsable

jasotzaileak receptores

- Familien beharrei erantzutea. - Lana eta familiaren bateragarritasunean laguntzea. - Jan-ohiturak garatzea. - Ekarbizitzako arauak errespetatzen ikastea.

Hezkuntza Departamenduak, zuzendaritza Taldeak, jantokiko begiraleak

L. Etxeberria I. Aginagalde N.Galdos

HH eta LHko ikasleak

- Herriko auzoetan bizi diren familien beharrei erantzutea.

Hezkuntza Departamenduak, zuzendaritza Taldeak, garraio begiraleak

GOIZ ETA ARRATSALDEKO ZAINTZA GUARDERIA

- Familien beharrei erantzutea. - Lana eta familiaren bateragarritasunean laguntzea.

Guraso elkarteak eta irakasle arduradunak

non - noiz lugar-díashorario

finanziazioa financiación

Astelehenetik ostiralera 12:15tik 14:30era

garraiatuak: 3.30€ egunerokoak: 4.60€ noizbehinkakoak: 5.20€ Hezkuntza Departamenduak Subentzionatua.

Lourdes Etxeberria

Guraso elkarteko ordezkariak Nieves Galdos

HH eta LHko ikasleak

HH eta LHko ikasleak

Astelehenetik ostiralera goiz eta arratsaldetan

Astelehenetik ostiralera Goizean: 07:30-09:00 Arratsaldetan: 16:30-18:00

Hezkuntza Departamenduak subentzionatua.

Goizekoa: Egunekoa: 4 € Hileko: 35 € Arratsaldekoa: Egunekoa: 6 € Hileko: 50 € Guraso elkarteak subentzionatzen du zati bat.

eskolako zerbitzuak servicios escolares

5


ORDUTEGI ZABALA

- Familien beharrei erantzutea. - Lana eta familiaren bateragarritasunean laguntzea.

Guraso elkarteak eta irakasle arduradunak

Guraso elkarteko ordezkariak Nieves Galdos

HH eta LHko ikasleak

Opor garaian

Blokeka kobratzen da: Aste beteko blokea:90 â&#x201A;Ź inguru. Guraso elkarteak subentzionatzen du zati bat

eskolako zerbitzuak servicios escolares

5


Finantza baliabideen banaketaren irizpideak Criterios de distribución de los recursos financieros. Ikasturte bakoitzean batzorde ekonomikoak erabakitzen du ditugun baliabideak nola banatu.

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Responsable/s de la gestión económica Imanol Aginagalde

Sarrera iturriak Fuentes de ingreso -

Hezkuntza sailak Gipuzkoako Foru Aldundia Gurasoen material-kuotak

Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos -

Hezkuntza sailak : Funtzionamendu gastuak: 13.136€ Liburuak: 15.000€ Gipuzkoako Foru Aldundia: 2200€( igeriketa ikastaroa) Gurasoen material-kuotak: 30.000€

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa Sistemas de control, registro y justificación de gastos Zentroen kudeaketarako autonomia legeak ezartzen duen programa ekonomikoa erabiltzen da egiten diren gastuen fakturak sailkatu eta artxibatzeko. Batzorde ekonomikoak gastu horien berri izaten du horretarako egiten diren bileretan. Lehentasunak aipatzekotan, ikasleen osasuna eta ongizatea (seguridadea) bermatuko duten baliabideen erosketan, zentratuko genituzke. Era berean, ikasleen ikasketa prozesua bermatu eta bultzatuko duten materialen erosketan erabiliko dira ditugun baliabideak. Eskolako giroari erreparatuz eta inguruaren itxurak eta giro lasaiak duen garrantzia kontutan hartuz, hormen margoketa, pasiloen dekorazioa, altzarien gozotasuna, eta beste faktore batzuei sor zaien garrantzia emango dizkiegu.

Jarraipena, bilera kopurua, datak… Seguimiento, número de reuniones, fechas… Batzorde ekonomikoa hiruhilabetean behin biltzen da bukaera aldera. 1. bilera: Urriaren bukaeran. Ikasturteari dagokion material kuotak erabakitzeko. 2. bilera: Martxoaren bukaera. Diru sarreren eta gastuen berri emateko. Aparteko gasturen bat egonez gero bertan erabakitzeko. 3. bilera: Uztailaren hasieran ikasturteko balantzea aurkeztu eta ikasturtean egondako gora beherak komentatu.

6 ekonomia-kudeaketarako plana plan de gestión económica

6. Ekonomia-kudeaketarako plana plan de gestión económica


Ikasturtean zehar izandako diru sarrerak eta gastuen txostena egiten da eta batzorde ekonomikoa horren jakitun egiten da. Txosten honetan gastuak sortu dituzten jarduerak eta aipatzen dira eta kopuru baten gainerako gastuei buruzko informazio zehatza ematen zaio Batzorde ekonomikoari. Txosten eta faktura horiek artxibatzen dira 5- 8 urte bitartean.

ekonomia-kudeaketarako plana plan de gesti贸n econ贸mica

6 Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... Informes que se han de elaborar. contenido, a qui茅n informar...


7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana plan de información a la comunidad educativa

Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak, bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa… Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas, informes, revistas, página web, correo electrónico…

Bide ezberdinak erabiltzen ditugu eskola komunitateari informazio helarazteko: • Gurasoekin bilerak: - Ohiko bilerak: ikasturte hasieran maila guztietan egiten dira mailako programa ezagutarazteko. - Aparteko bilerak: 3 urte eta 1. mailako gurasoekin zikloz aldatu behar dutenean, irteeretan… - Ohiko ebaluazio bilerak: LHn eta HHn bi aldiz ikasturtean zehar egiten dira, ikasle bakoitzaren ikaste prozesuaren berri emateko. Banakako elkarrizketa horietan ikaslearen informea ematen zaie gurasoei. - Gurasoek eskatutakoak: gurasoek horren beharra ikusten dutenean egiten direnak. - Guraso etorkinak: etorri berri diren gurasoei eskolako informazio orokorra jasotzen duen dokumentua ematen zaie eskolako funtzionamenduaren nondik-norakoak azalduz. Dokumentu hori txineraz eta arabieraz itzulita dugu. - Ikastalde bakoitzaren tutoreak gmail kontu bat izango du gurasoekin harremanetan jartzeko. • OGGko bilerak: Hiruhilabetetik behin izaten dugu ohiko bilerak. Horretaz gain, batzorde bakoitzak hartutako ardurei erantzuteko aparteko bilerak egiten ditu. • Irakasleak ez diren langileekin (jantokiko langileak): hiruhilabetetik behin elkartzen gara komentatzeko, hobetzeko dauden alderdiak • Bisitak: Matrikula garaian ate irekien eguna izaten da guraso berriei eskola erakusteko. Epez kanpo matrikulatzen diren ikasleekin, ikasle etorkinak esate baterako, harrera planaren barnean ageri den moduan, eskolatik zehar ibilbide laburra egiten da eskolaren ezagupen orokorra izan dezaten. • Web gunea: www.kurtzebarrilh.net. Dagoeneko Departamentuak jarritako doaneko web orria erabiltzen dugu. Berau hornitzen eta eguneratzen ikasteko, hamabostean behin, eskolako irakasle bat web mintegira joaten da. • Posta elektronikoa: 012015aa@hezkuntza.net. Helbide hau guraso elkarteko eta OGGko gurasoekin harremanetarako erabiltzen dugu. Hala ere, gela bakoitzean gmail kontu bat zabaldu da gurasoek tutore bakoitzarekin harremanetan jartzeko.

hezkuntza-komunitateari informazio plana plan de información a la comunidad educativa

7


IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el conocimiento y aprobaci贸n del pac

IKASLERIA alumnado IRAKASLERIA profesorado FAMILIAK familias

arduradunak agentes

deboralizaz ioa temporaliz.

estrategia, baliabide eta bideak estrategias, recursos, canales

----

----

----

Zuzendaritza taldea

----

Urrian

----

Batzorde pedagogikoak aztertu eta gero, zikloetara pasatzen da eta ondoren klaustrora eramaten da bere onarpenerako. ----

Zuzendaritza taldea.

Urrian

Bilera egin baino aste bete lehenago kide bakoitzari bidaltzen zaio dokumentua aztertu dezan. Ondoren OGGko bileran zuzendaritza taldeak egitamuaren atal garrantzitsuenak azaltzen ditu. Denon adostasuna izanez gero onartutzat ematen da.

Zuzendaritza taldea

Urrian

Zonaldeko ikuskariak bere eskura izaten du eta proposatutako iradokizunak jasotzen dira hurrengo ikasturteko egitamuan kontuan hartzeko.

BESTE ERAKUNDE Zuzendaritza taldea Instituciones UDALA

Urrian

OGGko partaidea den hezkuntza zinegotziarekin ere beste OGGko kideekin jarraitzen den prozedura berdina jarraitzen da. Kide honek udala eta eskola arteko bitartekari lanak egiten ditu.

OOG-OMR

ADMINISTRAZIOA administraci贸n

hezkuntza-komunitateari informazio plana plan de informaci贸n a la comunidad educativa

7


8 8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro

Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa Planificaci贸n del seguimiento del desarrollo del plan anual

arduraduna responsable

jarraipen datak fechas de seguimiento

tresnak eta behar den informazioa instrumentos e informaci贸n necesaria

informaz. deboluzioaren data fecha devoluci贸n informaci贸n klaustroari

OMR-OOG-ri

Zuzendaria eta ikasketa burua

Abenduaren 3a. Otsailaren 25a. Apirilaren 29a. Ekainaren 3a.

Hobekuntza plana.

1. HELBURUA

2. HELBURUA

Elkarbizitza batzordea

Abenduaren 17a. Martxoaren 18a. Ekainaren 6a.

Agendaren egokitzapena. Ikaskuntza kooperatiborako materiala.

3. HELBURUA

IKT-ko arduraduna

Abenduaren 3a. Otsailaren 25a. Apirilaren 29a. Ekainaren 3a.

Eskola 2.0 programaren garapen maila.

bi hilabetetik behin.

Hiruhilabetero

IKT-ko arduraduna

Abenduaren 3a. Otsailaren 25a. Apirilaren 29a. Ekainaren 3a.

IK-ko plana. 2. profila lortzeko eskakizunen zerrenda.

bi hilabetetik behin.

Hiruhilabetero

4. HELBURUA

bi hilabetetik behin. Hiru hilabetetik behin.

oharrak observaciones

Hiruhilabetero

Hiruhilabetero

IUPren garapenaren eta eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro


8 5. HELBURUA

6. HELBURUA

7. HELBURUA

8. HELBURUA

A21 arduraduna

Abenduaren 17a. Martxoaren 18a. Ekainaren 6a.

Hartutako konpromisoen garapena.

Zuzendaritza

Abenduaren 17a. Martxoaren 18a. Ekainaren 6a.

Guraso elkartearekin hartu-emanak.

Hiru hilabetetik behin.

Hiruhilabetero

Zuzendaritza

Abenduaren 17a. Martxoaren 18a. Ekainaren 6a.

Zerbitzuen funtzionamendua.

Hiru hilabetetik behin.

Hiruhilabetero

Luzapen obren jarraipena

Hiru hilabetetik behin.

Hiruhilabetero

Zuzendaritza

---

Hiru hilabetetik behin.

Hiruhilabetero

IUPren garapenaren eta eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro


eranskinak anexos

9

Eranskinak a n e x os


Urteko plana 2013 14