Page 1

სოფიკო ჭიაურელი

saqarTvelos saxalxo artistma sofiko Wiaurelma Tbilisis operisa da baletis TeatrSi fond „iavnanas“ mxardasaWerad SemoqmedebiTi saRamo gamarTa. monawileobdnen: givi berikaSvili, „qarTuli xmebi“ (umcrosi Taoba), nika memaniSvili, „suxiSvilebi“, nana avaliSvili. Semosuli TanxiT fondma bina SeiZina naTia bujiaSvilsa da denis romanovisTvis. isini bavSvTa saxlSi izrdebodnen, iq SeuyvardaT erTmaneTi, daqorwindnen da 2005 wels TbilisSi, vazisubnis დასახლებაში „iavnanas“ mier naCuqar binaSi gadavidnen sacxovreblad. maTi qaliSvili eka fondis pirveli Svilობiლიa. fondi „iavnana“ 18 ianvari 2005 weli

Sofiko Chiaureli  

სოფიკო ჭიაურელი

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you