Page 1

Светски ден на акредитацијата 9 јуни 2016

Акредитација: Глобална алатка за поддршка на работата на јавниот сектор


Акредитација: за support поддршкаPublic на работата Accreditation:Глобална A globalалатка tool to Policyна јавниот сектор Стандардите, акредитацијата оцената на сообразност алатки базирани наthat пазарот, Standards, accreditation and иconformity assessment areсеmarket-based tools can кои креаторите на Владините политики можат да ги користат за да обезбедат подобри be used by Government policy makers to deliver better regulation, environmental регулативи, заштита на животната средина,fair јавна безбедност, спречување на измами, protection, public safety, fraud prevention, markets and public trust. These tools are рамноправни пазари и јавна доверба. Ваквите алатки, сепак не се толку познати, not as widely known and understood, or used, as they should be. However, there are разбрани или користени, во однос на нивната реална потреба. Сепак, постојат многу many instances around the world where the public sector has embraced accredited примери ширум светот каде јавниот сектор ја прифатил акредитираната оцена на conformity assessment as a means of delivering public policy objectives. This brochure сообразност како начин за спроведување на целите на јавните политики. Оттука, во therefore contains an overview policy makers, regulators and public sector officials оваа брошура е даден преглед,for наменет за креаторите на политиките, регулаторите why and these tools каде couldсеbe used in their areas of activity, using иexplaining службениците од how јавниот сектор, објаснува зошто и како би можеле даcase studies which demonstrate how: се користат овие алатки во работењето, со преглед на практични примери, кои покажуваат како: G

G

G

G

G

G

Government can help improve the Владата може да помогне во performance of business by encouraging подобрувањето на успешноста на the use of conformity assessment бизнисот со поттикнување на оцената на сообразност Government can rely on accreditation bodies minimise andнаpromote Владатаtoможе да сеrisks потпре телата trade за акредитација за да ги минимизира Accredited assessment can help ризиците иconformity да ја унапреди трговијата government deliver and enforce its policies Акредитираната оцена на сообразност ѝ помогне Владата да in гиorder to може даsector Private uses на accreditation создадеconfidence и спроведеinсвоите јавниplace политики deliver the market Приватниот сектор ја користи Accredited conformity assessment helps акредитацијата за влевање на доверба regulators во пазаротregulate

By showcasing the policy areas where conformity Со прикажување наsuch областите на јавните assessment is used, as economic development, политики каде се користи оцената на сообразност, public sector, healthcare and environmental како што се економскиот развој, здравствениот protection, the intention is to provideсредина, insight so that сектор и заштитата на животната целта accredited conformity assessment can serve as е да се покаже како акредитираната оцена наa tool to supportможе publicдаpolicy. сообразност послужи како алатка за поддршка на јавните политики. For further information, a full range of case studies, Дополнителни информации, најразлични independent research papers, and supporting практични примери, независни истражувачки information can be accessed online at трудови и други информации, може да се најдат www.publicsectorassurance.org, a website that на интернет на www.publicsectorassurance.оrg, has been developed specifically to provide public специјално креирана за да им обезбеди на sector organisations with greater insight into the организациите од јавниот сектор подобар увид benefits of using accredited conformity assessment во придобивките од користењето на услугите на services. акредитираната оцена на сообразност.

Government can improve own Акредитираната оцена наits сообразност им performance by using conformity assessment помага на регулаторите да регулираат in its own departments. Владата може и самата да стане поуспешна со користење на акредитираната оцена на сообразност во своите сектори.

Градежништво Криминал безбедност

Економски развој

Ефикасно испорачување на јавните услуги

Енергетика

Заштита на животната средина

Безбедност на храна

Здравје безбедност

Здравствена заштита

Производи услуги

Трговија


What is the relationship between standards and accreditation? Каков е односот помеѓу стандардите и акредитацијата? Стандардите претставуваат договорен како нешто се прави; тие сеthat документи Standards are an agreed way of doingначин something; they are documents capture кои ги опфаќаат тековните добри практики преку доверливи и транспарентни current good practice through trusted and transparent processes involving all процеси, со вклучување чинители во процесот на развој. relevant stakeholders in на theсите drafting process. Акредитацијата ја утврдува Accreditation determines the техничката technical competence компетентност и интегритетoffering на организациите and integrity of organisations conformity кои нудат услуги на оцена сообразност assessment services such asнаtesting, certification, како: тестирање, сертификација, inspection and calibration based onинспекција international иstandards. калибрација засновани наthus меѓународните Accreditation can be used to verify стандарди. Оттука, акредитацијата можеisда compliance with a standard. Accreditation an послужи за утврдување на усогласеноста со impartial and objective process carried-out by одреден стандард. е непристраthird-parties; it offersАкредитацијата the least duplicative, the most сен и објективен процес, спроведуван одroute страна transparent and the most widely accepted for на трети лица; претставува најекономична, the provision of credible and trustworthy conformity најтранспарентна assessment results.и најшироко прифатена патека кон остварување на веродостојни и доверливи резултати за оцена Accreditation bodiesна areсообразноста. established in most countries to ensure that conformity assessment Телата се воспоставуваат воbody. bodies за areакредитација subject to oversight by a competent најголем дел од земјите со цел да се осигура Internationally recognised accreditation bodies, дека телата за оцена на сообразноста се предмет на which have been evaluated by peers as competent, надзор од страна на стручно компетентно тело. sign international arrangements that enhance the Меѓународно признаените тела за across акредитација, acceptance of products and services borders, кои нивните колеги ги оцениле како стручни, thereby creating a global infrastructure to support потпишуваат меѓународни договори кои се trade regulatory approval processes, andсоconfidence подобрува прифаќањето на производите преку in the marketplace. границите, а со тоа се создава глобална инфраструктура за поддршка на процесите за одобрување на регулативите во трговијата, како и довербата во пазарот.

Градежништво Криминал безбедност

Економски развој

Ефикасно испорачување на јавните услуги

Енергетика

Со овие договори управува Меѓународниот These arrangements are managed by IAF, in the форум за акредитација (IAF), во областите fields covering accreditation of certification bodies кои опфаќаат акредитацијата and ја verification/validation bodies, на andтелата ILAC,за in the сертификација и телата за верификација/ areas of laboratory and inspection body accreditation. валидација Меѓународната организација This system иhelps to make work carried out byза акредитација на лаборатории (ILAC), accreditation bodies consistent across во theобластите globe, поврзани со акредитација на лаборатории и and maintains international standards from one инспекциски тела. Овој систем помага да се accreditation body to others. As a result, products осигури конзистентно работење на телата за and services tested, inspected or certified once акредитација ширум светот, како и да under the IAF and ILAC umbrella can beсе accepted одржуваат меѓународните стандарди меѓу everywhere with equal confidence. телата за акредитација. Како резултат на ова, производите и услугите кои еднаш се тестирани, испитани односно сертифицирани под закрила на IAF и ILAC, можат да бидат прифатени насекаде со иста доверба.

Заштита на животната средина

Безбедност на храна

Здравје безбедност

Здравствена заштита

Производи услуги

Трговија


Howможе can accreditation publicработењето policy? на јавниот сектор? Како акредитацијатаsupport да го поддржи Акредитацијата да сеtoупотреби како поддршка на in политиките на Владата на Accreditation canможе be used support Government policy different ways. For example, различни начини. На пример, пазарите можатvoluntarily „самостојно да се регулираат“ со тоа markets can ‘self-regulate’ through businesses agreeing to meet set standards. што стопанските субјекти доброволно ќе се согласат да ги исполнат поставените This can be Ова applied where is a need to reassure on theда conduct of business стандарди. може да сеthere примени онаму каде штоmarkets има потреба се осигура while minimising risks,на but where there is no desireдаbyсеGovernment for ризиците, regulatory во деловното работење пазарите и истовремено минимизираат intervention. For example, an industry or profession might chooseНаtoпример, developодредена and adopt случај кога Владата не предвидува регулаторна интервенција. индустрија или професија може да одлучи да развие и усвои свој кодекс на работење its own code of practice promoting ethical conduct. Government can encourage the за унапредување на етичкото однесување. Владата може да ја поттикне употребата use of standards to deliver policy, or indeed may wish to sponsor the creation of a на стандардите за обезбедување на јавните политики или пак може да одлучи да го standard a particularнаpurpose. also work with an може industry to поддржи for создавањето одреденGovernment стандард за might конкретна цел. Владата исто develop a standard or code of practice or a means of determining compliance така да работи со индустријата на развивањето на стандард односно кодекс наthat работење односно начин за утврдување усогласеноста кој activity. вклучува трети лица во involves other parties in setting standardsна and authorising the Accredited поставувањето на стандардите и одобрувањето на активноста. Акредитираната оцена conformity assessment provides this assurance of compliance with such standards. на сообразност го обезбедува ваквото осигурување на усогласеноста со стандардите. Case Study –пример Forensic– Science to meet the Практичен Форензичката needs Criminal потребите Justice System наука of ги the исполнува на

Case Study –пример Hong Kong Housing Authority Практичен – Управниот орган specifies the use certified за домување на of Хонг Конг products предвидува

кривично правниот систем

задолжително користење на

G

G The Hong Kong Housing Authority сертифицирани производи

G

G

G

The UK Home Office approved Codes of Кодексите за работење и однесување Practice and requires forensic science одобрени одConduct Хоум Офисот на Обединетото providers evidence to be carried out Кралство submitting (UK Home Offi ce) предвидуваат доставувањето на доказите да се спроведува by ‘competent’ organisations.

builds an average of 20,000 flats per year for the public Управниот орган за домување на Хонг Конг, sector of просек Hong Kong. гради во 20.000 станови годишно за

G

од страна на „стручни“ организации во полето Approved Codes of Practice and Conduct на форензичката наука. builds on ISO/IEC17025, the internationally Одобрените кодекси на работење и accepted laboratory testing with однесување се потпираат наstandard барањата на additional focus on validation,прифатен contamination ISO/IEC 17025, меѓународно стандард заinformation лаборатории за тестирање control and security. со дополнителен фокус на валидацијата, Public and private laboratories implement the контролата на контаминацијата и безбедноста на информациите. Code of Practice to ensure they comply. Јавните и приватните го Accreditation of these лаборатории laboratories provides спроведуваат Кодексот на однесување за да confidence to the Regulator and the Criminal се осигура нивната усогласеност. Justice System. Акредитацијата на овие лаборатории им влева доверба на регулаторите и кривично правниот систем.

G

G

Alternatively, businesses that demonstrate compliance За разлика од through тоа, стопанските субјекти кои with standards accreditation may earn покажуваат from усогласеност стандардите, преку ‘recognition’ regulators,соwho trust them to акредитацијата можат да добијат одредено comply with their legal obligations. This enables „признание“ од регулаторите, кои им веруваат regulators to reduce oversight and inspection visits, дека ги исполнуваат законските обврски. Ова им овозможува на регулаторите да ги намалат надзорите и инспекциите, со што се заштедуваат

Градежништво

Криминал безбедност

Економски развој

Ефикасно испорачување на јавните услуги

Енергетика

јавниот сектор во Хонгmaterials Конг. and The quality of building Квалитетот наisградежните материјали и components a prime concern to the Housing компоненти е од приоритетно значење Authority and the industry since rework ofзаany Управниот орган и индустријата, бидејќи non-complying buildingна products would have повторната изработка сите неусогласени time & costпроизводи implicationsимат to the housing projects. градежни временска и финансиска импликација врз проектите за

The Housing Authority specifies the requirement изградба на станови. to use certified products for ten major building Управниот орган за домување ја предвидува materials in its construction projects.

задолжителната обврска за користење на сертифицирани производи за десетте главни Accredited Product certification provides a градежни материјали во градежните проекти. reliable means for assuring production quality Акредитираното сертифицирање на throughout the whole production process from производи е сигурен за осигурување incoming raw materials,начин production, inspection, на квалитетот на производот во текот на sample selection and testing. процесот на производство на влезните суровини, производството, инспекцијата, селекцијата на примероците и тестирањето.

saving tax payers money. This ‘Earned recognition’ парите на даночните обврзници. can achieve the same or better outcomes as Ова „стекнато може In даthis обезбеди regulation, but onпризнание“ a voluntary basis. way, the исти или подобри резултати како и регулацијата, cost of regulation is reduced for both the government но на доброволна основа. На тој начин, трошокот and the regulated business. на задолжителната контрола се намалува како за Владата така и за стопански субјекти кои подлежат на задолжителна контрола.

Заштита на животната средина

Безбедност на храна

Здравје безбедност

Здравствена заштита

Производи услуги

Трговија


Case Study – Supporting sustainable на Практичен пример – Поддршка animal health in Africa одржливото здравје кај животните G

G

G

G

во Африка The Botswana Vaccine Institute (BVI) is a public Институтот за вакцини во Боцвана (BVI) е company established through the technical јавна компанија формирана преку cooperation between MERIAL, a leader in the техничката соработка помеѓу MERIAL, research, and supply of livestock (лидер воmanufacture истражувањето, производството vaccines, and theна Government. и добавувањето вакцини за говедата) и Владата. Accredited testing and certification ensures the Акредитираното тестирање и сертификација quality of the vaccines that they manufacture, го осигурува квалитетот на вакцините generates internal efficiencies, reduces waste кои ги произведуваат, создава внатрешна and saves money. ефикасност, го намалува отпадот и штеди финансиски средства. It also improves market access and the eligibility Исто така го подобрува на пазарот for new tenders, which isпристапот demonstrated by и подобноста за нови тендери, што се гледа year-on-year growth. од годишниот раст. Two третини thirds of од all сите vaccines produced Две вакцини кои гиat BVI are exported annually over 15 countries in во Africa произведува BVI сеtoизвезуваат годишно преку земји во Африка и блискиот исток. and the15Middle East.

Case Study –пример Food safety in Victoria,на Практичен – Безбедност Australia храна во Викторија, Австралија G

Инструментот Safe“ во Australian австралиската The Prime Safe„Prime scheme in the state држава Викторија функционира во сите of Victoria works across all areas of the meat, делови на синџирот за добавување на месо, poultry seafood supply chain. живинаand и морска храна.

G

Функционира врз основа на систем на where, Operating a risk-based system of audits, проверки базирани на for ризик, каде is set in ‘the frequency of audits licensees „зачестеноста наof проверките заinлиценци line with the level risk inherent the product зависи од нивото на ризик поврзан со processed at the facility. The greater the производот кој се обработува во постројката. assessed risk, the greater the number audits Колку е поголем проценетиот ризик,ofтолку е required’. поголем бројот на потребни проверки“.

G

Овојscheme инструмент ги согледува придобивките The recognises the benefit of accredited од акредитираната сертификација со ISO 9001 certification to ISO 9001 as, ‘Any meat processing како „Сите постројки за преработка на месо facility a quarterly audit schedule кои се subject предметtoна квартални проверки и and has into its operations accredited кои incorporated во своето работење вградилеan систем за осигурување на assurance квалитетотsystem ISO 9001, ISO 9001 quality canможат have да ја audit прилагодат својата динамика на ревизии their frequency adjusted to a bi-annual на еднаш на две години“. audit schedule.

Системот на акредитација може да The accreditation system canисто also така support public ги поддржи и јавните политики, со тоа што policy, where Government sets the top level regulatory Владата ќе ги постави главните регулаторни requirements and leaves the market to define how барања и ќе остави на пазарот да утврди како these општи generalпринципи principles should be се metисполнат in terms of овие треба да technical solutions. In some cases, the of во смисла на технички решенија. Во use одредени

случаи, употребата на стандардите може standards can be referenced in regulation. In да others, се наведе и во регулативата. Во други пак the market itself may decide to develop standards for случаи, самиот пазар може да одлучи да развие their own guidance on the technical state of the art стандарди по кои ќе се води во однос технички and thus assist with compliance. и со тоа да најсовремените достигнувања помогне во усогласувањето со истите.

Практичен – Новиот пристап Case Study –пример The New Approach in the во Европската унија European Union

Земјите одCountries персискиот залив (GCC) Gulf Coast (GCC) operate single работат според единствен пазарен Market Regulatory System

G

G

G

Европскиот „Нов пристап“ кон техничкото The European “New Approach” to technical усогласување вклучува преку 4.000 harmonization involves over 4,000 standardsна стандарди кои се користат како поддршка регулацијата. that are used to support regulation. Според новиот пристап, акредитацијата се Under the New Approach, accreditation is used користи за да се осигури компетентноста to ensure the competence of those organisations на организациите кои ја проверуваат that check compliance with the(тела standards усогласеноста со стандардите за нотификација). (‘Notified Bodies’). Во согласност Договорот за технички In line with the со World Trade Organization’s бариери во трговијата во рамки на Светската Technical Barriers to Trade Agreement (WTO TBT трговска организација (WTO ТBТ Agreement), Agreement), compliance with regulation is усогласеноста со регулативите е задолжиmandatory and compliance with standards телна, а усогласеноста со стандардите и понатаму е доброволна. remains voluntary.

регулаторен систем G

GCC Member states (United Arab Emirates , Земјите членки на GCC (Обединетите арапски Kingdom Bahrain, Kingdom ofКралството Saudi Arabia, Емирати, of Кралството Бахраин, Sultanate Oman, Султанатот State of Qatar, State of Саудиска of Арабија, Оман, Државата Катар, Државата Кувајт иofРепублика Јемен)a Kuwait and the Republic Yemen) operate функционираат рамките на единствен single regulatory во system to control products in регулаторен систем за контрола на the GCC market.

G

The System comprised of two sets Technical Системот сеisсостои од две групи наofтехнички Regulations (TR) – Horizontal Regulations регулативи хоризонтални регулативи кои се однесуваат на сите производи кои applied to all products wishing to access the сакаат да пристапат на единствениот пазар GCC Single market, and Vertical Regulations на GCC и вертикални регулативи кои се each addressing a Category of Products such однесуваат на посебните категории на as Toys and како low voltage devices. производи играчки и нисконапонски

производи на пазарот на GCC.

G

уреди. Accreditation is an essential tool for the Акредитацијатаofе this есенцијална заas it is implementation regulatoryалатка system спроведување на овој регулаторен систем used in all regulations to assure the бидејќи се користи во сите регулативи competence of notified bodies. за да се осигури стручноста на телата за нотификација.


What benefit does accreditation provide? Кои придобивки ги обезбедува акредитацијата? Accredited conformity assessment bodies can support, amongst others, the following Акредитираните тела за оцена на сообразност ги поддржуваат и следниве функции, functions: покрај другите:

G

Verification of conformity with standards and regulations Потврда на сообразноста со стандардите и регулативите Demonstration ofна competence компетентност Демонстрирање

G

Проценка и управување соmanagement ризик Assessment of risk and its

G

Спроведување регулативите заsuch безбедност какоcodes што се на пример Enforcement ofна safety regulations as building градежните кодекси Safety of food and drinking water

G

G G G G

Безбедност на храна и вода за пиење Environmental protection Заштита на животната средина Oversight of health and social care services Надзор над услугите на здравствената и социјалната заштита Control ofна commerce and trade Контрола трговијата

G

Trade facilitation Олеснување на трговијата

G

Ефикасна испорака на јавните услуги Efficient delivery of public services

G

Спроведување на форензички истраги Conduct of forensic investigations Испитување кај производите односно процесите Investigationна of недостатоците product or process failures

G

Практичен пример – Поткрепување на

Практичен пример – Акредитацијата

Case Study – Underpinning the ENERGY програмата за енергетска ефикасност STAR US energy efficiency programme

Case Study – Accreditation ensures quality го осигурува квалитетот на увозот на of steel imports into India

G

ENERGY U.S. Environmental „ENERGY STAR STAR“isе aдоброволна програма на американската агенција за заштита наthat Protection Agency (EPA) voluntary program животната средина (ЕPА) која ја промовира promotes energy efficiency.

G

G

The ENERGY STAR programme includes Програмата „ENERGY STAR“ laboratories вклучува обврска requirements that third-party за лабораториите кои ги спроведуваат providing test data are accredited by signatories тестирањата, да бидат акредитирани од to the ILAC MRA. страна на тела за акредитација потписници

The Indian Directorate Trade Индиската генералнаGeneral управа of за Foreign надворешна трговија ги олеснува одредбите за увоз relaxes its import rules for steel and steel на челик и производи одthe челик се потпира products and relies on ILACи and IAF на Договорите на ILAC и IAF во делот на arrangements to maintain quality assurance.

G

Steel imports are used to support projects in Увозот на челик се користи за поддршка sectors suchво asобласти infrastructure, petroleum, на проекти како што се nuclear reactors and defence without инфраструктурата, петролеумот, the need for additional local certification or inspection. нуклеарните реактори и одбраната,

G

Quality certification should be either from a сертификации и инспекции. product certification body (ISO Guide 65/ISO Сертификацијата за квалитет треба да 17065) accredited by an IAF MLA signatory, or произлезе или од тело за сертифицирање from an inspection body accredited in на производи (ISO Водич 65/ISO 17065) accordance withод ISO/IEC 17020 anMLA ILAC акредитирано потписник наbyIAF MRA Signatory. Договорот или од инспекциско тело

G

Accredited conformity assessment 17020 од страна на потписник на provides ILAC MRA confidence Договорот.to the local developer and the regulator.

„ЕNERGY STAR US“

челик во Индија

енергетската ефикасност.

G

осигурување на квалитетот.

на ILAC MRA Договорот.

No need for the EPA to develop its own set of agency-specific rules to create duplicative ЕPА нема потреба даorразвива свои сопствени правила односно да им laboratory requirements, thereby limiting costs наметнува свои обврски на лабораториите, to the agency.

со што се намалуваат трошоците за

G

The ILAC MRA provides assurance to агенцијата. consumers that products carrying the ENERGY ILAC MRA Договорт обезбедува осигурување STAR label meet strict programme requirements. за потрошувачите дека производите со

ознаката „ENERGY STAR“ ги исполнуваат строгите барања на програмата.

без потреба за дополнителни локални

акредитирано во согласност со ISO/IEC

Акредитираната оцена на сообразност влева доверба кај локалниот инвеститор и регулаторот.


The benefits ofодaccreditation Придобивките акредитацијата G

G

G

G

Accreditation offers anалтернатива alternative toна regulation, or can support regulation and Акредитацијата нуди регулацијата или пак може да ја поддржи enable its simplification. It is already being used to supportДосега, policy delivery регулацијата и да овозможи нејзино поедноставување. познатоacross е a wide of Government activities. conformity дека сеrange користи за поддршкаand на regulatory спроведувањето наAccredited јавните политики во assessment can be used addressи aрегулаторни wide range of regulatory requirements – однос на широк опсег наto владини активности. Акредитираната it is a flexible tool that can be applied to all sectors and to any kind assessment, оцена на сообразност може да се употреби за исполнување наof широк опсег approval, validations or evaluation process. алатка која може да се примени на регулаторни барања – таа е флексибилна во сите сектори и во однос на сите видови на процеси за оцена, одобрување, валидација Accreditationили canевалуација. reduce costs for Government by relying on the private sector. Accredited conformity assessment is market driven and funded by fees from Акредитацијата може да ги намали трошоците на Government Владата со тоа ќе сеand these organisations, thereby removing the need for to што operate потпре приватниот Главниот двигател на акредитираната оцена на fund its на own laboratoriesсектор. and inspectorates. сообразност е пазарот и се финансира преку средства од овие организации, со што се елиминира потребата Владата да раководи и да ги финансира Accreditation can support risk-based regulation by providing information to help сопствените лаборатории и инспекторати. target Government intervention where it is most needed. Акредитацијата може ја поддржи регулацијата базирана на ризик соthe тоа Through openness andда independence, standards and accreditation have што ќе обезбеди информации кои помогнат во подоброто насочување на necessary legitimacy and degree of ќе market acceptance to be used as tools for интервенциите на Владата онаму каде се најпотребни. policy delivery. Through international agreements on mutual recognition of accreditation, they are becoming more widely used as tools for regulators in both Преку отвореноста и независноста, the developed and developing world. стандардите и акредитацијата го имаат потребниот легитимитет и степен на прифаќање од страна на пазарот, за да се користат како алатки за спроведување на јавните политики. Преку меѓународните договори за взаемно признавање на акредитацијата, овие алатки сè повеќе се користат како алатки за регулаторите како во развиените земји, така и во земјите во развој.

Градежништво Криминал безбедност

Економски развој

Ефикасно испорачување на јавните услуги

Енергетика

Заштита на животната средина

Безбедност на храна

Здравје безбедност

Здравствена заштита

Производи услуги

Трговија


Дополнителни информации Посетете ја страницата www.publicsectorassurance.org каде можете да најдете примери за тоа како акредитираната оцена на сообразност се користи ширум светот од страна на централнaтa власт, локалните власти и регулаторите за постигнување на позитивни резултати. Дополнителни информации за Договорот за взаемно признавање IAF-MLA, како и список на потписници може да се најдат на интернет страницата на IAF http://www.iaf.nu//articles/IAF_ MEMBERS_ SIGNATORIES/4s.

Дополнителни информации за Договорот за взаемно признавање ILAC-MRA, како и список на потписници може да се најдат на интернет страницата на ILAC http://ilac.org/ilac-mra-andsignatories/

Секретаријат на ILAC Тел: +612 9736 8374 Е-пошта: ilac@nata.com.au Веб страна: www.ilac.org

Секретаријат на IAF Тел: +1 (613) 454 8159 Е-пошта: iaf@iaf.nu Веб страна: www.iaf.nu

@ILAC_Official

@IAF_Global

https://www.youtube. com/user/IAFandILAC

Градежништво Криминал безбедност

Економски развој

ИАРМ Тел: ++389 2 3293 080 Факс: ++389 2 3293 089 Е-пошта: info@iarm.gov.mk Веб страна: www.iarm.gov.mk

Ефикасно испорачување на јавните услуги

Кеј Димитар Влахов бр. 4 http://www.linkedin.com/company/ зграда 2, спрат 3 international-accreditation-forum-inc 1000 Скопје Р. Македонија https://www.youtube.com/user/ IAFandILAC

Енергетика

Заштита на животната средина

Безбедност на храна

Здравје безбедност

Здравствена заштита

Производи услуги

Трговија

Wad brochure 2016 mak  
Wad brochure 2016 mak  
Advertisement