Page 1

Акредитација: Обезбедување на доверба во градежништвото и изградената животна средина

Светски ден на акредитацијата 9 јуни 2017 (#WAD2017)


Accreditation: Delivering Confidence in construction Акредитација: Обезбедување на доверба во and the built environment градежништвото и изградената животна средина June 9, 2017 marksгодина World Accreditation as a global jointly На 9-ти јуни 2017 се одбележуваDay Светскиот денinitiative, на акредитацијата како глобална иницијатива, заедничкиAccreditation воспоставенаForum од страна Меѓународниот форум established by the International (IAF)наand the International за акредитација (IAF) и Меѓународната за акредитација лаборатории Laboratory Accreditation Cooperationорганизација (ILAC), to raise awareness ofнаthe (ILAC), за подигање на свестаThis за важноста на акредитацијата. година темата importance of accreditation. year’s theme focuses on howОваа accreditation can се фокусира на тоа како акредитацијата може да ги поддржи професионалците во support professionals in the construction industry, ranging from contractors, градежната индустрија, почнувајќи од изведувачите, произведувачите, проектанmanufacturers, designers, architects, civilиengineers, to regulators. тите, архитектите, градежните инженери регулаторите. Standards and accredited conformity assessment Стандардите и акредитираната оцена на сообразare market-based tools that can be used in the носта се алатки засновани на пазарот, кои construction sector to cover construction можат да се применат во градежниот сектор и со кои се products and materials, building techniques and опфаќаат градежните производи и материјали, practices, onsite Health & environmental техниките и практиките наSafety, градење, здравјето и impact, to even the use of digital technology in безбедноста на терен, влијанијата врз животната smart buildings. средина, како и примената на дигиталната техно-

The construction sector is complex and highly Градежниот е сложенchallenges и многу конкурентен competitive,сектор and provides for иcompanies претставува предизвик за компаниите кои се seeking to improve margins, and обидуваат да ги поместат границите и да ги намалат reduce costs whilst improving build quality and трошоците, градејќи квалитетно и обезбедувајќи ensuring aживотна safe environment site. Accreditation безбедна средина наon теренот. Акредитациsupports the construction sector to control risk, јата го поддржува градежниот сектор во контролата help drive efficiency, demonstrateна regulatory на ризикот, помага за зголемување ефикасноста, ја демонстрира усогласеноста со chain прописите и обезcompliance, and provide supply confidence. бедува доверба во синџирот на набавки.

логија во паметните објекти.

2


What the issues? Кои сеare прашањата? Дали објектите кои живееме се безбедни? Are the buildingsвоwe live or work иinработиме safe? Далиthere се преземени се обезбеди дека градилиштата безбедни Are measures мерки in placeзаtoдаensure that construction sites are се safe places места за работа? to work? Какви уверувања постојат дека суровините и градежните производи се во ● What reassurance is there that raw materials and construction products meet согласност со спецификациите и се со соодветен квалитет? specification and are of suitable quality? Како знаеме дека објектите можат да издржат пожар, бура, поплава, ● How do we know that buildings are capable of withstanding fire, storm, уривање, тонење, вибрации? water, collapse,да subsidence, vibration? Колку можеме им веруваме на тврдењата во однос на влијанијата врз ● How can weсредина trust claims made about environmental impact and животната и одржливоста наthe градежните проекти? sustainability of construction projects? ● ●

Градежниот секторis еimportant важен за The building sector for економскиот economic развој, создавањето на нови работни места development, employment creation and the и животната The средина. на градежниenvironment. volumeОбемот of construction output штвото се предвидува да порасне за is forecast to grow by 85% to $15.5 trillion 85% на 15,5 трилиони1 УСД ширум светот до worldwide by 2030 . This growth will be driven 2030 година1. Главен двигател на овој раст by developed countries recovering from се развиените земји, кои закрепнуваат од economic instability and emerging countries економската нестабилност и земјите во развој continuing to industrialize. With a growing world кои продолжуваат со индустријализацијата. Со population, and around half of that population оглед на сè поголемиот број на население, како living urban areas, the for commercial и тоа inдека половина одneed тоа население живее and domesticподрачја, construction and infrastructure во урбаните потребата за градење на increases. the same time, there are деловни и At станбени објекти и инфраструктура се зголемува. Во resources, исто време, природните diminishing natural pressures on ресурси намалуваат, има сè and поголем public and се private finances pressures, притисоци на јавните и приватните финансии, requirements placed on the environmental како и and услови во однос на влијанијата врз impact long-term sustainability of животната средина и долгорочната одржливост construction projects. на градежните проекти.

Construction tenders in Northern Ireland За градежните тендери во Северна requireпотребен Environmental Management Ирска е сертификат за System Certification систем за управување со животната средина In Northern Ireland, all construction works Во Северна Ирска, by сите договори за градежни contracts procured a Centre of Procurement работи набавени преку Центарот за стручни Expertise (CoPE) include a requirement that all набавки, предвидуваат заhave сите main contractors seeking to обврска tender shall главни изведувачи кои учествуваат на тенand maintain an Environmental Management дерот имаат систем управување System да (EMS) certified by anзаaccredited third со животната средина и истиот да го одржуваат, party. The department has taken this step to што се потврдува сертификат издаден minimise the impactсо that construction has on од страна на акредитиран независен субјект. the environment and to ensure that contractors Министерството го презема овој чекор за да comply with applicable laws and regulations. го сведе на најмало можно ниво влијанието на градежништвото врзDirectorate животната(CPD) средина Central Procurement in и за да осигури дека изведувачите се придржуваат conjunction with the CoPEs will approve and до соодветните закони и прописи. accept third party certification of an EMS provided that: Централната управа за набавки заедно со ● it is за based on a набавки recognised – for центрите стручни го standard одобруваат и прифаќаат сертификатот СУЖС издаден од example, ISO 14001,заand независниот субјект под следниве услови: ● it is construction focused incorporating site inspections and е заснован на признаен стандард – на пример ISO 14001 и ● the third party certification body is

Accreditation can support the sector to meet its Акредитацијата може да го поддржи секторот need for smarter, cleaner and safer construction да ги исполни своите потреби за попаметно, by providing assurance into the safety of the почисто и побезбедно градежништво преку workforce on-site, the quality and of кваосигурување на безбедноста приorigin работа, construction productsнаand raw materials, the литетот и потеклото градежните производи energy efficiency of buildings, the qualityнаofобјеки суровини, енергетската ефикасност design and architecture, the safe installation of тите, квалитетот на дизајнот и архитектурата, electrical and инсталација gas networks, на and електрични the long-term и безбедната гасоводни мрежи, како и долгорочната одржsustainability of buildings. ливост на објектите.

1

се фокусира на градежништвото и ги accredited опфаќа и градежните инспекции и Независното тело за сертификација е акредитирано

PwC Global Construction 2030

3


What the roleна ofакредитацијата? accreditation? Какваisе улогата Accreditation determines the technical стручност, competence, integrity and impartiality Акредитацијата ја утврдува техничката интегритетот и непристрасноста на organisations организациитеproviding кои даваат услуги поврзани со оцена на сообразност како што се of conformity assessment services such as testing, тестирање, калибрација, сертификација и инспекција врз основа на меѓународни calibration, certification, and inspection based on international standards. стандарди. A ccreditation is an and objective Акредитацијата е impartial непристрасен и објективен

Swedish Authorities on accredited Шведските власти се rely потпираат врз акредитирани сертификати за лица, personnel certification to support the во врска квалитетот на изградената quality ofсо the built environment средина

process the leastнајкратката, duplicative, the процес that кој provides ја обезбедува најтранспарентната и најшироко паmost transparent and the most прифатената widely accepted тека за добивање на кредибилни и уверливи route for the provision of credible and trustworthy резултати од оцената наresults. сообразноста. conformity assessment

The Swedish authority Boverket – the Swedish Шведскиот орган Боверкет – Шведски National Board of Housing, Building and национален uses одбор за домување, градење Planning accredited certification bodies и планирање, користи акредитирани тела за accredited to ISO/IEC 17024 to certify persons сертификација, акредитирани според ISO/IEC to ensure that they are competence according to:

Телата за акредитација се основаниin во голем Accreditation bodies are established most број земји, за да се осигура дека телата за countries to ensure that conformity assessment оцена на сообразност се подложни на надзор bodies are subject to oversight by a competent од страна на стручно тело. Меѓународно body. Internationally recognised accreditation признаените тела за акредитација, кои се bodies, which have been by peers as меѓусебно оценети како evaluated стручни, потпишуваат competent, sign international arrangements that меѓународни аранжмани кои го подобруваат enhance the acceptance of productsи and прифаќањето на производите услугите services across borders, thereby creating a преку границите, со што создаваат глобална global infrastructure to support на trade regulatoryза инфраструктура за поддршка процесите approval processes, and confidence одобрување и довербата во пазарот.in the marketplace. Со овие аранжмани управува IAF во полиња кои опфаќаат акредитација наbyтелата These arrangements are managed IAF, in за сертификација и accreditation телата за проверка/валиthe fields covering of certification дирање, како и ILAC во полето на акредитација bodies and verification/validation bodies, and на лаборатории инспекциски тела.inspection ILAC, in the areasи of laboratory and body accreditation. Овој систем придонесува работата која ја вршат телата за акредитација, доследно да This system helps to make work outприby се спроведува насекаде, како carried и да се accreditation bodies consistent across the менуваат меѓународните стандарди во сите globe, maintains international standards тела заand акредитација. Како резултат на ова, from one accreditation body to others. As a производите и услугите веќе еднаш тестирани, result, products and services tested, inspectedво инспектирани, односно сертифицирани or certified once under the IAF and може ILAC да се рамките на IAF односно ILAC прифататcan насекаде со подеднаква доверба. umbrella be accepted everywhere with equal confidence.

17024 за сертифицирање на лица за следниве ● Expert in Energy consumption in buildings работи: according to regulation BFS 2011:9 Стручно лице за енергетска ● Expert in Quality assurance during потрошувачка на објектите според construction of buildings регулативата BFS 2011:9 according to regulation BFS 2011:14 Стручно лице за осигурување на ● квалитет Expert inза Ventilation in buildings време наsystem градбата на according согласно to regulation BFS 2011:16 објектите, со регулативата BFS 2011:14 ● Expert in Fire protection in buildings Стручно лице за системиBFS за вентилација according to regulation 2011:17 во согласност со регулативата ● BFS Expert on Culture values for buildings 2011:16 according to regulation BFS 2011:16 Стручно лице за противпожарна заштита ● на Expert in Accessibility buildings објекти, согласно соinрегулативата BFS 2011:17to regulation BFS 2011:18 according Стручно лице за културни вредности за објекти, согласно со регулативата BFS 2011:16 Стручно лице за пристапноста во објектите, согласно со регулативата BFS 2011:18

4


What benefit does accreditation provide? Какви се придобивките од акредитацијата? For Government and Regulators За владите и регулаторите

Подобрување на квалитетот наsector јавното Improving the quality of public домување во Хонг Конг housing in Hong Kong

Accreditation is a еwell-established process Акредитацијата добро востановен процес that can that organisations are преку којdemonstrate може да се докаже дека организациите compliant with their regulatory responsibilities. се придржуваат кон своите регулаторни обврски. Со овој процес исто така може да се: It can also:

Властите за домување во Хонг Конг градат, во The Hong Kong Housing Authority builds an просек, по 20.000 станови годишно за јавниот average of 20000 flats per year for the public сектор во Хонг Конг. Квалитетот на градежните sector in Hong Kong. The quality of building материјали и компоненти е од најголемо знаmaterials and components is a prime concern to чење како за органот, така и за индустријата, both the Authority and to industry as rework of бидејќи преправката на несоодветните граany non-complying building products would дежни производи подразбира: губење на have time, cost, safety and reputational време, поголеми трошоци и намалување implications. The Housing Authority fully на репутацијата. Властите за домување во recognises that product certification is an целост согледуваат дека сертифицирањето на upstream quality control process offers производите претставува процесand на itнавремена higher quality assurance through regular rigorous контрола на квалитетот и нуди повисоко ниво audits by a competent third party certification на осигурување на квалитетот преку редовни body. ригорозни проверки од страна на стручни независни тела за сертификација. As a result, the Housing Authority specifies the requirement of using certified products for ten Како резултат на ова, Властите за домување major building materials in itsза construction предвидуваат обврска користење на projects. Other than those building materials сертифицирани производи за десет главни specified by Housing Authority, more градежни материјали во рамките на градежните проекти. Освен тие градежниschemes материјали, construction product certification have предвидени од страна на властите, also been developed or are being developedисто така се развиени односно развиваат и (e.g. steel reinforcement, paints,се mechanical други шеми за сертифицирање на the градежни couplers, aggregate products, etc) per производи (наvarious пример: челична Product арматура, requirement of stakeholders. бои, механички спојки, агрегатни certification provides a reliable means производи for итн.) по барање на најразлични assuring production quality throughout засегнати the whole страни. на raw производите productionСертифицирањето process from incoming materials, претставува сигурно средство за обезбедување production, inspection, sample selection and на квалитетот на производството во текот testing, traceability, etc thus making available на целиот производен процес, почнувајќи certified construction products of quality for use од влезните суровини, производството, инin building projects. спекцијата, изборот на примероци и нивното тестирање, можноста за следење итн., на којшто начин се добиваат сертифицирани градежни производи со соодветен квалитет за примена во градежните проекти.

Намали потребата и локалReduce the need forцентралната central and local ните власти да вработуваат свои стручни government to employ their own specialist лица за оценка на персоналот. Преку assessment personnel. Accreditation акредитацијата, Владата е уверена дека provides Government to rely може да assurance се потпреtoврз комерцијалните on commercial providers of evaluation and даватели на услуги за инспекција и оцеinspection in the construction нување во services градежниот сектор. sector. Овозможат иновации и раширување на пракси. and the dissemination ● добрите Enable innovation of good practice. Изгради поконкурентна економија преку меѓународното прифаќање на резул● татите Build a more competitive economy и сертификатите, како и преку through the international acceptance of отстранувањето на техничките бариери results and certificates and the removal of во трговијата. technical barriers to trade. Изгради синџир на набавки и јавна дово активностите коиtrust можат ● верба Build supply chain and public of да влијаат врз јавната доверба, здравјето activities that have the potential to impactи безбедноста на животната средина. on public confidence, health and safety or the environment. ●

Зголемување на безбедноста на sites Ensuring greater safety on building градилиштата во Дубаи in Dubai Локалните регулатори, министерството за јавLocal regulators, the Public Health & Safety но здравје и безбедност и министерството за Department & Building Department in Dubai градежништво во Дубаи бараат периодични require that lifting equipment including cranes and инспекции на опремата за подигнување, lifts are periodically inspected by accredited вклучувајќи ги тука и крановите, од страна на inspection bodies. This helps supports the акредитирани инспекциски тела. Ова претregulator, as well as ensure a safer working ставува поддршка за регулаторот и обезбедува environment.услови за работа. побезбедни

5


What does accreditation provide? Каквиbenefit се придобивките од акредитацијата? For Construction Companies За градежните компании

For Manufacturers на of градежни construction За производителите производи products

Confidence that manufactured products Довербата дека произведените производи иraw суровини се are безбедни и усогласени and materials safe and meet со спецификациите, со што се намалуваат: specification, thereby reducing potential потенцијалните застои,and можностите проdelays, product failure, project costs. изводот да не функционира соодветно, како и трошоците на проектот. ● Provide a safe working environment for Обезбедува безбедна средина за работа employees на вработените ● Using an accredited body to carry out Користењето на акредитирани телаanза independent evaluation helps demonstrate спроведување на независна оценка приdue diligence inдокаже the event of legal action. донесува да се дека се направени темелни испитувања во случај на правни постапки.

Reliable tests and Сигурниmeasurements, мерења, тестирања и инспекции се спроведуваат во inсогласност inspections are carried out complianceсо најдобрите практики за да сеfailure, ограwith best practices to limit product ничат можностите за control несоодветно фунreduce down time and кционирање, да се намали празниот manufacturing costs. од и да се контролираат трошоците на производството. ● Accreditation to internationally-recognised standards can provide a competitive Акредитацијата според меѓународно признаените стандарди може даtoобезбеди advantage and facilitate access export конкурентна предност и да го олесни markets пристапот до пазарите за извоз. ● Accreditation is recognised by Regulators Акредитацијата е признаена од страна and can support approval processes на регулаторите и може да го поддржи процесот на одобрување ● Using an accredited body to carry out an Користењетоevaluation на акредитирани тела за independent helps demonstrate спроведување на независна оценка due diligence in the event of legal action. придонесува да се докаже дека се направени темелни испитувања во случај на правни постапки. Japanese local governments and Јапонските локални и јавни public agencies rely власти on accredited агенции се потпираат на акредитирани testing laboratories in the ready-mixed лаборатории за тестирање во concrete and за building materialна готова индустријата производство industries for public worksматеријали смеса за бетон и градежни за јавни добра

The competence of Building Control underpinned accreditation in New Стручноста наby градежната контрола Zealand поткрепена со акредитација во Нов Зеланд Building Authorities (BCAs) NewЗеланд, ВластитеConsent за градежни дозволи воinНов Zealand that carry out building consenting and кои даваат согласности за градба и спроведуваат inspection be да accredited to demonstrate за инспекцииmust треба бидат акредитирани, their competence and impartiality. да можат да ја докажат својатаAccreditation стручност и непристрасност. се доделува is awarded againstАкредитацијата standards and criteria во односbyна и критериумите published the стандардите Ministry of Business, Innovation објавени од страна на Министерството and Employment (MBIE). Accreditation aims to за бизнис, the иновации вработување (МБИВ). improve control of,иand encourage better Акредитацијата има за цел подобрување на practice and performance in building design and контролата и поттикнувањето на најдобрите regulatory building control.

пракси и успешност во проектирањето на градбите и регулаторната контрола на градбите.

In Testing Laboratory Accreditationна System ВоJapan, Јапонија, системот за акредитација лабоbased on the Law (Japan National раториите заJIS тестирање заснован наLaboratory законот JIS Accreditation System, JNLA) for concrete strength (Јапонски национален систем за акредитација на лаборатории) тестирање наtesting јачината testing and metallicза materials tensile are на бетонот in и напрегањето на guidance метални documents материјали, adopted specifications or е усвоен спецификациите и public насоките кои ги issued by во local governments and agencies издаваат локалните власти и јавните агенции as part of requirements for third party testing како обврски за независните установи за facility. Based on these requirements, for example тестирање. Врз основа на овие обврски, на in the ready-mixed concrete за andпроизводство building material пример во индустриите на industries, testing facilities accredited готова смеса за бетон и are градежни материјали, according 17025 as testing laboratories објектите to за ISO/IEC тестирање се акредитирани согласноthat со ISO/IEC како лаборатории тестиso they can17025 deliver confidence in theirза test рање, така што постои довербаthe во safety нивните results and contribute in ensuring of резултатиconstruction и придонесуваат за безбедноста во public and built environment.

градежништвото и изградената средина.

6


What does accreditation provide? Каквиbenefit се придобивките од акредитацијата? Forсопствениците Building owners and Facilities За и управителите на објектите Managers

For consumers За корисниците ●

Confidence the safety ofна new and и поДоверба во inбезбедноста новите стоечките објектиand и инфраструктурата. existing buildings the general infrastructure. Доверба во тврдењата за одржливоста, енергетските и еколошките карактери● стики Confidence in the claims made about на деловните и станбените објекти. sustainability, environmental and energy performance of commercial and domestic buildings.

Owners of commercial properties or Facilities Сопствениците на станбените и деловните простории односно управителите на aобјектите Managers are responsible for provide safe се одговорни за обезбедување на безбедна и and efficient environment which supports ефикасна којаtypes ги поддржува бизнисите businessesсредина and other of organisations. и другите организации. Управителите на Facilities managers use the services of external објектите услугитеinspection на надворешни contractorsгиtoкористат provide testing, and изведувачи за тестирање, инспекција и certification services to monitor the safety ofсерthe тифицирање со цел следење на безбедноста на built environment. изградената средина. Accreditation ensures that they can make an на Акредитацијата овозможува донесување informed choice and have confidence in their на рационални одлуки и доверба во изборот selection of suppliers. добавувачи.

Тестирање квалитетот на Testing theна quality of construction градежните производи и материјали products and materials in the UK во Обединетото Кралство Лабораториите за тестирање работат на полето Testing laboratories operate in the fields of на тестирање на градежните материјали (каconstruction materials (such as concrete, ко што се бетон, агрегати, цементи, почви, aggregates, cement, soils, bituminous materials, битуменски материјали, покривни материјали, roofing materials, rock and natural stone, masonry, карпи и природен камен, ѕидарија, челик), steel), manufactured construction products (such изработените градежни производи (како што се as Road &бандери Lighting за Columns, Floors,подови, знаци наSigns патот и осветлување, Non Electrical Cutlery and Domestic Tools, апарати за домаќинството кои не сеKitchen електрични, Windows, Glazing and Doors, Ducts and и прозорци, материјали за Pipes, премачкување Fittings, цевки, Plumbing Components, Valves, Fittings за врати, водови и спојки, елементи and Water Meters, Vehicle Light Fittings, Bulbs водоинсталација, вентили и водомери, светла за возила, сијалици и рефлектори, бои и облоги, and reflectors, paints and coatings, Road Signs & керамика, алаткиceramics, и вештачки површини Lighting Columns, tools, and artificial за спортски терени и игралишта), геотекстил, sports and playground surfaces), geotextiles, NDT, недеструктивни тестирања, инженерски матеengineering materials, machinery and ријали, машинерија и објекти, акустика structures, acoustics, and air leakage testing to и тестирање на протекување на воздух, со цел deliver supply chain confidence. стекнување на доверба во синџирот на набавки.

Тука може да the сеtesting вклучи тестирање на: This can include of asbestos азбестни примероци, бактеријата легионела, samples, legionella bacteria, noise acoustics, акустика на шум, звучната изолација и кваsound-proofing, and ambient air quality. It also литетот на воздухот во средината. Исто така covers the certification of renewable energy е опфатена и сертификацијата на инстаinstallers,за theобновливи installationенергии, of alarm and security лациите инсталацијата systems, fire safety inspections, asbestos на алармни и безбедносни системи, инsurveys, legionella risk assessments, andазбестспекциите за противпожарна заштита, pressure vessel lift inspections. ните испитувања, проценката на ризикот од легионела, како и инспекциите на хидрауличните лифтови. Ensuring the safety of pressure vessels Осигурување in South Africaна безбедноста на садовите под притисок во Јужна Африка The Minister of the Department of Labour (DoL)

Calibration laboratories specialise in acoustics, Лабораториите за калибрација се специјализираат за:mass, акустика, димензионални dimensional, density, volume, force, големиtorque ни, маса, густина, волумен, вртлив момент, hardness, electrical, pressure,сила, fluids, temperature електрика, флуиди, температура и and humidityпритисок, testing. влажност.

recognises the за useтруд of Risk Inspection (RBI) Министерот ја Based признава примената implemented by those responsible for pressure на инспекции базирани на ризик, која ја vessels and steam generator in industries. These спроведуваат одговорните за садови под притисок иare генерирање на пареа индустриски regulations enacted through an за accreditation потреби. Овие прописи that се certification донесени преку programme that recognises програма за акредитација каде се предвидува bodies will certify risk based inspection дека телата systems. за сертификација треба да ги management Industry benefits through сертифицираат системите за управување reduced downtime of equipment, and potentiallyво инспекциите базирани на ризик. Придобивките lower insurance premiums.

за индустријата се намален празен од на опремата и потенцијално пониски премии за осигурување.

7


Дополнителни информации Посетете ја страницата www.publicsectorassurance.org/topic-areas/construction каде можете да најдете примери за тоа како акредитацијата се користи во градежништвото од страна на централните власти, локалните власти и регулаторите за постигнување на позитивни резултати.

Дополнителни информации за Договорот за взаемно признавање ILAC-MRA, како и список на потписници може да се најдат на интернет страницата на ILAC http://ilac.org/ilac-mra-andsignatories/

Секретаријат на ILAC Тел: +612 9736 8374 Е-пошта: ilac@nata.com.au Веб страна: www.ilac.org @ILAC_Official https://www.youtube. com/user/IAFandILAC

Дополнителни информации за Договорот за взаемно признавање IAF-MLA, како и список на потписници може да се најдат на интернет страницата на IAF http://www.iaf.nu//articles/IAF_ MEMBERS_ SIGNATORIES/4s.

Секретаријат на IAF Тел: +1 (613) 454 8159 Е-пошта: iaf@iaf.nu Веб страна: www.iaf.nu

ИАРМ Тел: ++389 2 3293 080 Факс: ++389 2 3293 089 Е-пошта: info@iarm.gov.mk Веб страна: www.iarm.gov.mk

@IAF_Global Кеј Димитар Влахов бр. 4 http://www.linkedin.com/company/ зграда 2, спрат 3 international-accreditation-forum-inc 1000 Скопје Р. Македонија https://www.youtube.com/user/ IAFandILAC

Profile for agencija akreditacija

Wad%202017%20mak  

Wad%202017%20mak  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded