Page 1

Buletinul informativ al AsociaŃiei Casa Ioana este o publicaŃie editată de echipa asociaŃiei sub coordonarea preşedintelui asociaŃiei.

Parteneri

1

Despre noi

1

Training Bugetul Familiei

2

Evenimente

2

Impresii beneficiari: Trei poveşti de viaŃă

2

CreaŃie:

2

La mare!

Despre noi Pentru mai multe detalii privind activitatea pe care o desfăşurăm în cadrul asociaŃiei noastre, vă rugăm să vizitaŃi site-ul www.casaioana.org

De-a lungul activităŃii noastre am consolidat parteneriate şi am încheiat contracte de colaborare cu următoarele instituŃii şi organizaŃii:Cuprins

Luna şi marea

Parteneri

BBuulleettiinn iinnffoorrm maattiivv AAuugguusstt 22001100

Ateliere fără Frontiere este o asociaŃie româna non-profit a cărei misiune este integrarea socio-profesională a persoanelor în dificultate printr-un atelier care le propune o activitate economică şi solidară: reciclarea şi recondiŃionarea calculatoarelor colectate de la companii şi instituŃii responsabile, precum şi pregătirea femeilor pentru a confecŃiona diferite produse textile în vederea distribuirii şi valorificării în companiile mari. Săptămâna trecută, patru beneficiare ale asociaŃiei noastre s-au prezentat la un interviu pentru a ocupa un astfel de post în cadrul proiectului lor.AsociaŃia Misionarele CarităŃii ajută familiile şi femeile singure din cadrul programului nostru cu pachete cu alimente ori de câte ori este necesar. În plus, ajută cu bani pentru plata chiriei persoanele care au probleme financiare dar sunt în căutarea unui loc de muncă.Serviciul IezuiŃilor pentru RefugiaŃi din România (JRS România) este o organizaŃie

non-guvernamentală care îşi propune să apere şi să promoveze drepturile fundamentale ale omului, în special ale refugiaŃilor şi ale imigranŃilor forŃaŃi. De-a lungul timpului, JRS ne-a solicitat sprijinul pentru acordarea unui adăpost temporar în cadrul programului nostru pentru mai multe familii şi persoane singure aflate pe teritoriul României. În perioada în care aceşti beneficiari au fost rezidenŃii programului nostru am primit sprijinul necesar pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntau.DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului a Sectorului 6 ne direcŃionează beneficiari pentru a le oferi o perioadă de timp, în scopul de a le ofer adăpost, servicii sociale şi psihologice.La sfârşitul lunii aprilie, AsociaŃia Casa Ioana a depus două dosare sociale la D.G.A.S.P.C Sector 6 pentru integrarea a două persoane vârstnice în programul Complexului de servicii sociale Sf. Nectarie de pe raza sectorului 6. Aşteptăm un răspuns favorabil cât mai curând!


Pagina 2

Buletin informativ Asociația Casa Ioana La trainingul organizat de Aso-

Trainingul Bugetul Familiei În luna iunie a acestui an, AsociaŃia Casa Ioana a fost invitată să participe la un program naŃional de educaŃie financiară desfăşurat de AsociaŃia pentru ProtecŃia Consumatorilor sub patronajul AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Consumatorilor. Acest proiect este realizat cu sprijinul comisiei pentru Supravegherea Sistemului de Pensii Private şi este derulat în colaborare cu compania de credite de consum Provident Financial România. Programul

se

adresează

ac-

tualilor şi potenŃialilor consumatori de produse şi servicii financiare din România, dar şi acelor persoane care vor să aibă un control mai strict asupra propriilor finanŃe.

Evenimente

ciaŃia pentru ProtecŃia Consumatorilor în colaborare cu Provident Financial, desfăşurat la începutul lunii iunie, au

participat

două

asistente sociale ale AsociaŃiei Casa Ioana, Daniela Enache şi Cristina Enache care, la rândul lor, au Ńinut cursuri

de

beneficiarii

instruire

pentru

asociaŃiei.

Fiecare

asistent social a avut câte 2-3 grupe formate din 4-5 beneficiari care acest

au

frecventat

curs

o

Săptămâna trecută,

săptămânal

perioadă

beneficiarii AsociaŃiei Casa

de

Ioana s-au „îndulcit“ datorită

aproximativ 2 luni. Obiectivul central al cursului a vizat creşterea nivelului de informare

în

domeniul

donaŃiei pe care cofetăria AltFel din Bucureşti o face periodic asociaŃiei noastre, în

educaŃiei

financiare şi al gradului de conşti-

conformitate cu legislaŃia

entizare în privinŃa administrării

sanitar-veterinară şi pentru

responsabile a finanŃelor personale

siguranŃa alimentelor.

şi familiale de către persoane din

łinem să le mulŃumim pe

comunităŃile defavorizate.

această cale şi îi mai aşteptăm cu dulciuri!

Domnul Ian Tilling a înmânat diplome absolvenŃilor cursului

Copiii noştri sunt nerăbdători!!! Să vorbim despre bani! este un curs

care

ne

prezintă

diverse

atitudini pe care oamenii le au faŃă de

cheltuieli,

economii,

împrumuturi şi elementele de care aceştia trebuie să Ńină cont în luarea unei decizii financiare. În

data

de 5 august 2010,

beneficiarii care au participat la acest curs au primit diplome de absolvire înmânate de către preşedintele Tilling.

asociaŃiei,

domnul

Ian


Pagina 3

Buletin informativ Asociația Casa Ioana

IMPRESII BENEFICIARI: Trei poveşti de viaŃă Unul

dintre

„Printr-o

beneficiarii

întâmplare

asociaŃia

nefericită, am rămas fără lo-

noastră drept „o rază de soare

cuinŃă în urmă cu patru ani.

şi speranŃă pentru întreaga

O perioadă am locuit la o

familie.

familie având grijă de doi

noştri

consideră

Căutând cu disperare un adăpost pentru mine şi familia

copii, după care am rămas pe stradă. Am dormit prin diverse

mea, am descoperit pe inter-

locuri: barăci părăsite, spi-

net AsociaŃia Casa Ioana. Am încercat marea cu degetul şi am avut bucuria să primesc un adăpost călduros pentru mine şi familia mea. Primirea în program a fost prietenoasă atât din partea personalului, cât şi din partea celorlalŃi beneficiari şi sunt fericit că fac parte din această mare familie a Casei Ioana. Orice problemă am avut, am fost

ascultat

personalul

şi

ajutat

asociaŃiei

şi

de de

domnul Ian Tilling. Am

fost

îndemnat

particip la un curs intitulat Bugetul Familiei, unde am învăŃat cum poŃi să gestionezi banii mai bine şi cum să faci economii mai uşor“.

tale.

Nu

pot

descrie

în

cuvinte cât este de greu să

Personal, am simŃit în

nu ai un loc al tău. Din

această perioadă că am un

fericire, am fost îndrumată

loc al meu, că fac parte

către AsociaŃia Casa Ioana.

dintr-o mare familie şi pot

Nu am să uit niciodată:

spune că am fost şi sunt

eram nedormită de săptă-

deocamdată acasă“.

mâni întregi, aveam picioarele umflate şi nu aveam niciun fel de speranŃă. Deşi am

sosit

spre

sfârşitul

programului, am găsit înŃelegere şi am fost inclusă în programul Casei Ioana. M-am

adaptat

„Am venit aici de la o altă

fundaŃie,

unde

nu

aveam prea multe drepturi. Nu ni se permitea să citim o carte, să vizionăm un film la televizor, nu aveam dreptul

uşor,

să vorbim între noi, nu

deoarece am găsit sprijin

aveam

atât la personalul biroului,

mine şi pentru fiul meu

cât şi la vecinii de palier.

AsociaŃia Casa Ioana a fost

Sunt foarte mulŃumită de fa-

salvarea noastră, iar aici

cilităŃile oferite, în special de

copilul meu a reuşit să se

asistenŃa socială şi psiho-

angajeze şi sperăm să ne

logică.

rezolvăm locativă“.

libertate...

şi

Pentru

problema


Pagina 4

Buletin informativ Asociația Casa Ioana

CreaŃie

La mare ! Este o zi minunată de vară, când toŃi copiii stau pe

marginea

mării

admirând

peisajul.

Andreea,

împreună cu părinŃii săi, se pregăteşte să meargă la mare, unde se vor distra de minune. Mai sunt câteva minute până vor ajunge la destinaŃie. Luna şi marea

În sfârşit, am ajuns la mare, iar eu de-abia aştept să intru în apa călâie a mării. Imediat ce am intrat în hotel m-am schimbat şi am coborât pe scări în

Se lasă seara, Admir marea, Marea şi luna Într-o zi de vară.

fugă până la malul mării. Acolo m-am întâlnit cu colegii mei de clasă, care aveau de gând să se distreze pe cinste. Odată ajunşi la hotel, am sărbătorit împreună cu părinŃii revederea noastră. Lăsându-se seara, toŃi am

Luna srăluceşte Iar becul luceşte, Tu eşti steaua mării Tu îmi dai putere. Eşti a mea fiinŃă, Tu îmi dai lumină, Să trec mai departe.

plecat pe malul mării admirând luna reflectată în mare. A doua zi de dimineaŃă, am luat masa împreună. Ne-am schimbat şi am mers la cumpărături, luându-ne tot ce este mai bun şi frumos. Când ne-am întors de la cumpărături, ne-am îmbrăcat costumele de baie, ne-am luat ochelarii şi crema de soare şi ne-am dus pe plajă să ne bronzăm. Ne-a mai rămas o zi până vom pleca spre casă şi toŃi copiii şi-au pregătit bagajele, iar după ce au

Gabriela, 11 ani.

terminat, au coborât din hotel şi am stat toată noaptea amuzându-ne şi discutând la malul mării. Când s-a făcut dimineaŃă toŃi copiii împreună cu părinŃii au plecat spre casă fericiŃi şi cu o amintire de neuitat. Andreea, 13 ani.

Casa Ioana Newsletter  

Monthly newsletter - Agust 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you