Page 1

an¶ßm]iN]k]

jo T]w Ce!

(je p— p—krN] v]]\ v]]c]v¶\ \c]v¶\ hoy] ton]] n]]m] p]r kl]Ik kro) kro)

l]eK]k ::- jy]\ jy]\t]IB]]w t]IB]]w p]qel] in]v]edn]

a] is]v]]y] Am]n]I p]c]]s] jeql]I qUkI \kI v]]t]]*ao p]N] g¶jr]t]n]]\ g¶jr]t]n]]\ iv]iv]D] s]]m]iy]kom]]\ s]]m]iy]kom]]\ p— p—is]DD] T]yol]I Ce.

Am]n]I a] p— p—v]&i–] v]D¶ no v]D¶ iv]kso Av]I a]x]] s]hs]hje. Am]. p]qel]. (s]]n] hoJe, kel]IPoin]*y]].)

O M g]y]o k\ks]]r \s]]r

4. n]v]]\ n]v]]\ xoQ]N]I

5. r]G]v]n]I av]dx]]

9. v]hev]]ru s]rp]\ s]rp]c] \ c]

Y.

C

keql]Ik jgy]]A v]]t]]*rs]n]I X]it] n] T]]y] Aql]e p]]ˆ]]en]I [\ [\m]r m]r t]T]] s]m]y]n]]\ s]m]y]n]]\ any] p]irm]]N]]en]e p]N] het]up]Uv]*k m]c]z/y]]\]]\ Ce, An]I kb]Ul]]t] krI l][\ l][\ Cu\. a] n]v]l]kT]] p]N] m]]rI a] ag]][n]I b]e n]v]l]kT]]aon]I n]v]l]kT]]aon]I jem] v]eb] s]]wq p]r j m]Ukv]]n]u\ s]]hs] kru\ Cu\, m]]r] p]rdex]m]]\ ]m]]\ v]s]el]] v]]c]k]en]] s]iD]y]]re. a]x]] Ce ke A v]]c]k]e An]e p— p—em]p]Uv]*k ap]n]]v]I l]ex]e. hv]e v]K]t] Av]]e a]v]I rÁ]e Ce ke m]]N]s]n]e G]rn]I b]h]r n]Ikñy]] is]v]]y] je p— p—]pt] T]w x]ke Aql]u\ j v]]p]rv]]n]I an]e b]n]e ty]]\ ty]]\ s]uD]I G]rn]I b]h]r aoCu\ jv]u\ p]ze Av]I «v]n]x]El]I ap]n]]v]v]]n]I a]dt] p]zv]]n]I Ce. m]]N]s] sv]kein¨ b]n]v]]n]]e Ce. m]n]e t]]e aty]]rT]I j An]]e a]B]]s] T]v]] m]]\ m]]z/ \zy/ ]]e Ce. a]m] T]]y] ty]]re a]v]] a]v]]\ v]eb] s]]wq p]rn]]\ p]rn]]\ im]ˆ]]e t]en]e b]h]rn]I duin]y]] s]]T]e s]\ s]\p]k* p]k*m]]\]]\ r]K]I x]kx]e Av]I m]n]e Û]DD]] Ce. m]]ru\ a] p]ust]k]l]y] v]eb]n]e b]dl]e t]m]]r] k]<mpy]uqrn]] Ak K]UN]]m]]\ ]]m]]\ sT]]n] p]]m]I x]ke Av]u\ s]s]-rs] b]n]I rhe Av]]e m]]r]e s]d] p— p—y]tn] rhex]e x]e.

v]]c]k]en]] aiB]«]y] m]]re m]n] p]T]in]de*x]kn]u\ k]m] krt]] h]ey] Ce Aql]e a]p]n]]e am]Uly] aiB]p— aiB]p—]y] m]]ekl]I a]p]v]]n]u\ c]Ukt]] n]hI\ n]hI.\ K]]l]I p—s]\ s]\x]]T]I x]]T]I l]eK]kn]]e [ts]]h v]D]e Ce p]N] t]qsT] rIt]e kr]y]el]]e a\ a\g]U g]Uil]in]de*x] t]en]e B]iv]Sy]m]] B]iv]Sy]m]]\\ v]D]u j]g]&t] r]K]e Ce an]e v]D]u s]]r] s]j*n] p— p—it] d]erI j]y] Ce Am] hu\ m]]n]u\ Cu\. a]p]n]]e k]ew p]N] j]t]n]]e aiB]p— aiB]p—]y] h]ey] t]]e p]N] iv]n]] s]\ s]\k]e k]ec] m]]ekl]I a]p]v]] m]]ru\ a]m]\ a]m]\ˆ]N] ˆ]N] Ce. m]]ru\ wmowl]n]u\ s]rn]]m]u\ m¶Ky] p]]n]] p]r a]pol¶\ a]pol¶\ Ce.

PU

Am]n]I a] p— p—v]&i–] iv]kso ano An]]T]I dedex] p]rdex]m]]\ ]m]]\ v]sol]] v]sol]] ris]kono ris]kono s]]ru\ s]]ihty] v]]\ v]]\c]v]] c]v]] m]Le A a]n]\ a]n]dn]o \dn]o iv]S]y] Ce.

3. am]T]o krv]] g]y]o T]Ul¶\¶\ no T]w

6. ap]Uv]*n¶\¶\ Kot]Ip¶r]N] Kot]Ip¶r]N]

ST A

a]je Am]n]I n]v]I j c]]r n]v]l]kT]]aoT]I n]v]l]kT]]aoT]I A a] s]]v]*jin]k g¶jr]t]I p¶st]k]l]y]n]I x]Ða]t] kre Ce A a]n]\ a]n]\dn]I dn]I v]]t] Ce.

2. ap]Uv]*

v]]t]]*n]e b]hujn] B]]egy] an]e m]n]]erjk \jk b]n]]v]v]] m]]qe ky]]\ ky]]\k ait]x]y]]eikt] ke c]m]tk&it]n]]e a]x]r]e s]het]uk l]ID]]e Ce. v]]t]]* v]]\ v]]\c]t]]\ c]t]]\ v]]c]k k\q]Le q]Le t]]e Am]]\ Am]]\ l]eK]kn]I an]]iD]k]rt]] n]hI\ n]hI\ p]N] t]en]I v]]c]kn]] m]]n]s]n]e s]m]jv]]n]I ax]ikt] Ce Am] m]]n]u\ Cu\ Aql]e v]]c]kn]] g]m]]aN]g]m]]n]u\ b]n]e t]eql]u\ Dy]]n] r]K]v]] a] n]v]l]kT]]m]]\ n]v]l]kT]]m]]\ m]e\ p— p—y]tn] ky]]e* Ce.

LA

Û]I jy]\ jy]\t]IB]]w t]IB]]w p]qel] a]N]\ a]N]d\ t]]l¶k]n]] b]]krol] g]]m]n]] v]t]n]I Ce. Am]no n]]n]p]N]T]I j s]]ihty] p— p—tyo l]g]]v]. Am]n]I bo n]v]l]kT]]ao p— p—is]DD] T]yol]I Ce. Am]]\ Am]]n]I \n]I Ôv]s]m]] aort]]Õn]I bo a]v]&it]ao T]yol]I Ct]]\ Ct]]\ aty]]re ap— ap—]py] Ce, jy]]re Ômol]] m]n]n¶\ m]n]n¶\ m]]N]s] AkÕ p]N] aty]]re ap— ap—]py] Ce.

v]S]]e* p]hel]]\]]\ a\ a\g—e«m]]\ m]]\ Ak v]]t]]* v]]\ v]]c]I \c]I ht]I. a]je Am]]\ Am]]\n]] n]] k]ew p—s]\ s]\g]]e g]]e y]]d n]T]I p]N] A v]]t]]*n]] m]uKy] p— p—v]]hn]I a]CI p]]t]LI Ðp]reK]] y]]d Ce. Ak K]ezUt] l]gn] krIno p]ot]]n]I x]herm]]\ m]]\ [CLel]I p]tn]In]e p]]et]]n]] P]m]* p]r l]w a]v]e Ce. p]el]I x]herI sˆ]In]e K]et]r iv]x]e ke K]et]I ke p]x]up]]l]n] iv]x]e kx]I K]b]r h]et]I n]T]I. p]CI je h]sy]jn]k p]irisT]it] s]j]*y] Ce An]I A kT]] ht]I Av]u\ y]]d Ce. A j iv]c]]rn]o a\ a\x]t]: x]t]: a]D]]r l]wno a] n]v]l]kT]]n]u\ s]j*n] ky]u*\ Ce. p]]ˆ]]e, p— p—s]\ s]g]]e \g]]e n]e p]irisT]it] k]lp]in]k an]e m]]Eil]k Ce.

KA

a] n]v]l]kT]]n]] loK]k Û]I jy]\ jy]\t]IB]]w t]IB]]w p]qel]: Ak p]irc]y]

1. p].v].zI.v]]Lo r]G]v]

a]p]n]o jy]\ jy]\t]IB]]w t]IB]]w p]qel]

7. boc]r p]qelo m]UC \ m]U\z]v]I z]v]I ? 8. ap]Uv]*n¶\¶\ c]U\qN]Ix]]sˆ] qN]Ix]]sˆ] 10.ap]U 10.ap]Uv]* b]]p] b]ny]o 11.qeil]Pon] a]vy]] 12.c]U 12.c]UqN]I \qN]I a]v]I no g]w 13.r\ 13.rg] \g] b]dlo t]o r]G]v] n]hI\ n]hI\ 14.r]G]v]n¶\ 14.r]G]v]n¶\ sv]g]* 15.D]n]«k]k]n]o 15.D]n]«k]k]n]o g¶\ g¶\drp]]k drp]]k 16.t]oy] 16.t]oy] p]n]ot]I {t]rI n]hI\ n]hI\ 17. s]rp]\ s]rp]c] \c] B]rt] p]qel] 18.r]G]v]n]I 18.r]G]v]n]I m]]QI boQI 19.boc]rk]k] iJ\ iJd]b]]d \d]b]]d 20.boc]rk]k]n]I bov]zI kcorI 21.boc]rk]k] 21.boc]rk]k] v]rG]oze c]Z/y]] 22.g]oL 22.g]oL K]]y] A c]]z]\ c]]z]y] \y] p]here 23.s]]LI ke s]]s¶ ? 24.G]In]] Q]m]m]]\ Q]m]m]]\ G]I p]zI rÁu\


s]]v]*jin]k g¶jr]t]I p¶st]k]l]y]n¶\ p¶st]k]l]y]n¶\ vob] s]]ihty] g]om]t]Ig]Zn]o K]j]n]o

O M

s]]m]]ny] l]Uq krt]]\ krt]]\ krozo Ðip]y]]n]o K]j]n]o Ak l]Uq]ru qoLkIn]] h]T]m]]\ h]T]m]]\ a]v]I jt]]\ jt]]\ je p]irisT]it] s]j]*y] Ce ton]I a] rom]]\ rom]]c]k \c]k n]v]l]kT]] Ce. n]v]l]kT]]n]]\ n]v]l]kT]]n]]\ b]D]]\ b]D]]\ p]]ˆ]o p]ot]]n]I p]ot]]n]I y]ojn]]T]I iv]p]irt] m]]go* kev]I rIto G]s]z]y] Ce ano Cev]qe An]o kev]o a\ a\t]t] a]vo Ce A j]N]v]] m]]qe t]m]]re a] n]v]l]kT]] a]K]I j v]]\ v]]\c]v]I c]v]I p]zxo. n]v]l]kT]] v]]\ v]]\c]v]] c]v]] m]]qe ahI\ ahI\ kl]Ik kro

m]noK] m]]qIn]]\ m]]qIn]]\

LA

Y.

C

s]]m]]ny] st]rn]]\ st]rn]]\ m]]N]s]on]I ij\ ijd]idl]I \d]idl]I ano Am]n]] «v]n]m]]\ «v]n]m]]\ b]n]t]I s]]m]]ny] G]qn]]aoT]I s]j]*t]] anok p]]r\ p]]r\p]irk p]irk p— p—s]\ s]g]on]I \g]on]I a] v]]t] Ce. loK]ke Am]]\ Am]]\ m]]n]v]t]], kOquib]k \ib]k vy]v]h]r ano t]tk]il]n] s]m]]jvy]v]sT]]n¶\ s]m]]jvy]v]sT]]n¶\ s]rL ic]ˆ]N] a] n]v]l]kT]]m]]\ n]v]l]kT]]m]]\ Av¶\ Av¶\ t]o a]bohUb] ky¶*\ Ce ke jy]]\ jy]]\ s¶D]I t]mo t]mo n]v]l]kT]] p]UrI v]]\ v]]\c]I c]I n]hI\ n]hI\ rho ty]]\ ty]]\ s¶D]I b]D]]\ b]D]]\ p]]ˆ]o t]m]]r] m]]n]s] p]r «v]\ «v]t] \t] b]n]I G]Um]r]y]] krxo. n]v]l]kT]] v]]\ v]]\c]v]] c]v]] m]]qe ahI\ ahI\ kl]Ik kro. kro.

jo T]w Ce !

ST A

KA

a] Ak Av]] m]]N]s]n]I v]]t] Ce ke B]N]v]]m]]\ B]N]v]]m]]\ jen]I g]]zI ky]]rey] c]]l]I n]T]I p]N] s]m]y] ano s]\ s]\jog]oA jog]oA Ano Ak s]]m]]ny] ano g]m]]r g]N]]t]] m]]N]s]m]]\ m]]N]s]m]]T]I \T]I p— p—it]B]]s]\ it]B]]s]\p]nn] p]nn] ano vy]v]h]ru a]gov]]n] b]n]]v]I dID]o Ce. t]o t]mo p]N] A ap]U ap]Uv]*m]]\]]T]I \T]I am]T]o b]n]I g]yol]] ano am]T]]m]]\ am]T]]m]]T]I \T]I ÔB]]wÕ b]n]I g]yol]] a] m]]N]s]no jÐr m]Lo. n]hI\ n]hI\ m]Lo t]o kd]c] m]n]m]]\ m]n]m]]\ v]s]v]s]o rhI jxo ke t]m]no am]T]]n¶B]v] n] T]y]o. n]v]l]kT]] v]]\ v]]\c]v]] c]v]] m]]qe ahI\ ahI\ kl]Ik kro.

bog]m]

PU

g]]m]z] g]]m]n]] aB]N] y¶v]]n]no Ak t]k m]Le Ce s]m]]jm]]\ s]m]]jm]]\ n]]m] km]]v]]n]I no An]] ip]t]] x]]B]w m¶K]Ino v]S]o*n]I krel]I p]qel]]wm]]\ ]]wm]]\ a]b]Ðn¶\ a]b]Ðn¶\ Ak v]D]]r]n¶\ v]D]]r]n¶\ Cog¶\ Cog¶\ [morv]]n]I. p]CI s]j]*y] Ce A p]]\ p]]c] \c] g]]m]n]] g]]m]n]] rjp¶t]on]] ano m¶s]l]m]]n]on]] s]m]]jn]I [nn]it]n¶\ [nn]it]n¶\ Ak s]op]]n]. g]]m]z]n]I A p— p—j]no Gore Gor iv]l]]y]t]n]]\ iv]l]]y]t]n]]\ sv]pn]o s]]k]r T]v]] l]]go Ce. a] Ak Av]I kT]] Ce ke jem]]\]]\ t]m]no kzv]I v]]t]oy] m]IQI g]N]Ino m]m]r]v]v]]n¶\ m]m]r]v]v]]n¶\ m]n] T]xo. a] n]v]l]kT]] v]]\ v]]c]v]] \c]v]] m]]qe ahI\ ahI\ kl]Ik kro.

D]rt]In]o b]Ijo Cezo

D]rt]Ino D]rt]Ino Ak Ceze jo G]r hoy] t]o Ano b]Ije Ceze x¶\ x¶\ hoy]? b]hu t]p]]s]no ato \to A Cez]n]I B]]L m]LI. A Ceze amoirk] ht¶\ ht¶.\ l]Xm]IT]I l]Xm]IT]I l]d]yol¶\ l]d]yol¶\ ano kOqu\ib]k ib]k B]]v]n]]aoT]I iv]rkt] T]w g]yol¶\ g]yol¶\. a]v]] amoirk]n]I b]hu b]h]r n]hI\ n]hI\ a]vol]I p]N] G]rno C]no K]UNo bos]Ino a]\ a]s¶z]\ \s¶z]\ s]]rt]I v]]t]o a] n]v]l]kT]]m]]\ n]v]l]kT]]m]]\ loK]ke b]hu c]oqd]r rIto rjU krI Ce. a] n]v]l]kT]] v]]\ v]]cy]] \cy]] p]CI kow amoirk] rhI a]vol]]\ a]vol]]\ m]]N]s]o s]]To v]]t] krx]o t]o Am]n]o K]Ull]] idl]n]o Akr]r j]N]v]] m]Lxo. a] n]v]l]kT]] v]]\ v]]c]v]] \c]v]] m]]qe ahI\ ahI\ kl]Ik kro.


jo T]w Ce?

1. p].v].zI.v]]L]e r]G]v] n]e B]]w r]G]v]B]]wn]]\ n]s]Ib] v]]\k]\ t]e a]K]re n] T]v]]n]u\ T]wn]e j rÁu\. G]rm]]\ b]eb]e C]ekr]\n]I m]] m]]D]v]I l]]kz]n]] d]\t] l]wn]e b]eQI Ce t]]ey] r]G]v]n]]e p]g] ku\z]Le p]zI j g]y]]e. Pkt] ku\z]Le p]g] j p]zy]]e h]et] t]]e t]]e j]N]e kx]]e v]]\D]]e n] ht]]e, An]e t]]e a] r]G]v] B]rI p]Iv]e Av]]e ht]]e. p]N] a] t]]e v]]t] j s]]v] kT]]el]I T]w g]w. p]el]I khev]t] Ce n]e ke jen]]\ n]s]Ib] v]]\k]\ h]ey] An]e t]]e k]eT]L]m]]\T]Iy] krze. t]e r]G]v]n]e Av]u\ j T]y]u\ n]e, B]]w.

O M

s]un]\d]A v]]t] krI ke t]rt] j Ano a]K]I duin]y]] c]kL v]kL Prt]I l]]g]I. AN]e p]]N]In]]e py]]l]]e m]]eZe m]]\z/y]]ee. jeql]u\ p]]N]I AN]e p]ID]u\ An]] krt]]\ v]D]]re t]]e An]]\ kp]z]\ p]r rel]]y]u\. An]I p].v].zI.n]I n]]ekrIm]]\ j]e An]e s]]ET]I v]D]]re k]ewn]I b]Ik h]ey] t]]e t]e AnP]es]*m]enqv]]L]n]I ht]I p]N] a] v]]t] t]o p]el]] AnP]es]*m]enqv]]L] krt]]\ p]N] v]D]]re g]B]r]q kr]v]e Av]I ht]I. p]N] B]Uly]]e, t]m]e s]un]\d]n]e ky]]\T]I aoLK]]e? l]]g]e Ce ke m]]re t]m]n]e m]]\zIn]e v]]t] khev]I p]zx]e.

LA

Y.

C

t]]e a]p]N]] a] r]G]v]n]I n]]ekrI rhI p].v].zI.m]]\ Aql]e An]e r]ej a]m]d]v]]d a]v]v]]n]u\ T]]y]. j]e ke a] p].v].zI.v]]L] qp]]l]m]]\ p]g]]rn]]e c]ekey] m]]ekl]I a]p]t]] h]ey] t]]e r]G]v]n]e am]d]v]]d a]v]v]]m]]\y] p]hel]]\ ky]]\ rs] ht]]e? p]hel]]\ Aqlo s]un]\d]no m]ñy]] p]hel]]\. K]r] m]]N]s] C]e t]m]e t]]e, p].v].zI. Aql]e x]u\ An]Iy] t]m]n]e K]b]r n]T]I. kw duin]y]]m]]\ rh]e C]e? p].v].zI. Aql]e p]ibl]k v]k*s] zIp]]q*m]enq, j]her b]]\D]k]m] K]]t]u\. p]el]] keql]]k av]Lc]\z] l]]ek]e An]e j]her b]\D]k]m] K]]t]u\ p]N] khe Ce. p]N] a]K]I duin]y]] j]N]e Ce ke A a]<iPs]m]]\ kdI k]m] b]\D] h]et]u\ j n]T]I. s]v]]re a#iPs] K]Ul]e ty]]rT]I t]e Cek s]]\je a]<iPs] b]\D] T]]y] ty]]\ s]uD]I b]s] k]m], k]m] n]e k]m] j.

KA

A a]<iPs] r]ej 11-00 v]]gy]e x]Ð T]]y], l]]ek]e t]]e khe Ce ke An]]e s]m]y] 10-30n]]e Ce p]N] r]G]v] Av]u\ m]]n]t]]e n]T]I. t]]e h]\ b]r]b]r 11-00 v]]gy]e a]<iPs] K]Ul]e Aql]e D]Im]eD]Im]e b]D]]e sq]P a]v]t]]e j]y]. a#iPs]m]\] p]eQ] p]CI sq]Pn]]e k]ew m]]N]s] Ak G]zI p]N] n]v]r]e n]] rhe. a]<iPs]m]]\ a]v]t]]\ j t]e k]ewn]e hl]]e t]]e k]ewn]e g]Uz m]]ein]*\g] kre n]e k]ewn]]\ b]]Lb]cc]]\n]] K]b]rey] p]UCI l]e. b]D]u\ p]\drek im]in]qm]]\ p]t]]v]I de s]m]y] v]ezPv]]n]I v]]t] kev]I?

ST A

p]CI j]y] b]]T]Ðm] t]rP. h]T] m]o\ D]]ew v]]Lm]]\ k]\s]k]e Perv]I B]In]] Ðm]]l]n]I G]zI krt]]e A b]h]r a]v]e ty]]re m]]\z s]]z] aig]y]]r T]y]] h]ey]. p]CIn]] aD]]* kl]]km]]\ t]]e A qeb]l]n]e J]p]qIn]e, P]wl]]en]e vy]v]isT]t] krIn]e A Ak b]h]dur is]p]]wn]I jem] a]v]n]]r m]ul]]k]t]Iaon]]e s]]m]n]]e krv]] kiqb]DD] T]w j]y]. G]zIn]Iy] n]v]r]x] kev]I? k]m] x]Ð krt]]\n]I s]]T]e A b]el] m]]rIn]e p]q]v]]L]n]e b]]el]]v]e an]e c]], s]Ig]req t]T]] p]]n] m]]qe An]e rv]]n]] kre an]e b]I« im]in]qe k]m]m]]\ l]]g]I j]y].

PU

c]]p]]N]I p]t]]v]In]e A p]]C]e k]m]m]]\ Av]]e t]]e K]U\p]I j]y] ke aD]]* kl]]k p]CI rIs]ex] p]ze ty]]re t]]e A T]]kIn]e l]]eT]p]]eT] T]w g]y]]e h]ey]. an]e rIs]ex] p]CI p]N] p]]C]e Av]]ee ßm]. b]]T]Ðm], c]], s]Ig]]req n]e p]]n]. p]eqš]el] v]g]r g]]zIy] ky]]\ c]]l]e Ce?

p]N] ly]]e m]UL v]]t] t]]e B]ul]]w g]w. a] rIs]es]n]I v]]t] a]v]I Aql]e A v]]t] p]]CI y]]d a]v]I. a] p].v].zI.n]u\ k]m] p]N] Av]u\ j. g]]zI Ak v]K]t] p]]q] p]rT]I {t]rI p]zI ke g]w v]]t]. k]ewn]u\ l]]K]ek Ðip]y]]n]u\ ib]l] h]ey] n]e j]e p]]q] p]rT]I {t]rI g]y]u\ t]]e n]] p]UC]e v]]t]. G]N]I v]K]t] ib]c]]r] k]enqš]kqrn]e g]]zI p]]qe c]Z]v]z]v]v]] m]]qe K]ss]] K]c]]*m]]\ {t]rI jv]u\ p]ze. p]N] a] rIs]ex]n]I v]]t] a]v]I Aql]e p]el]I v]]t] y]]d a]v]I g]w n]e?

h]\ t]]e keql]Ik v]K]t] b]]es] s]]wq p]r g]y]] h]ey] ty]]re r]G]v] an]e An]]e qeb]l] p]]z]ex]I b]ey] a]<iPs]m]]\T]I g]ull]I m]]rIn]e A qeb]l] p]]z]ex]In]e ty]]\ c]] p]Iv]] j]y]. a] qeb]l] p]]z]ex]I im]ˆ]n]u\ n]]m] hIren]. a] hIren]n]I p]]z]ex]m]]\ rhe s]un]\d]. p]hel]I T]w dIQ]n]I aoLK]]N], p]CI T]w m]IQ]n]I Aql]e ke m]IQ] m]l]k]qn]I. p]CI t]]e t]m]n]ey] T]]ez]e t]]e an]uB]v] hx]e j n]e a]v]]\ aoLK]]N]n]]e, Aql]e qU\km]]\ j s]m]« j]v] n]e. Av]u\ j T]y]u\ jem] b]D]e T]]y] Ce Am] st]]e! jo T]w Ce?

3


jo T]w Ce? Ak v]K]t] A r]G]v]n]e iT]y]eqr p]r Akl]I m]LI g]w. g]m]et]em] p]N] r]G]v] p].v].zI.n]]e m]]N]s] ht]]e. AN]e c]]reb]]ju s]]v]c]et]IB]rI n]jr n]]\K]I. An]e Av]I qev] n]]ekrIn]] Ak B]]g]Ðp]e p]zI g]w ht]I. k]rN] ke AnP]es]*m]enqv]]L] G]N]I v]K]t] aoLK]]y] n]hI\ Av]]\ kp]z]\m]]\ Prt]] h]ey] Ce Av]I t]en]ee K]b]r ht]I. a]je An]e l]]\c] l]ev]]n]I n] ht]I p]N] B]]w qev] Aql]e qev]. r]G]v]n]e T]y]u\ ke [p]rv]]L]A p]N] K]r]e ˆ]]g]z]e rcy]]e Ce, Ay] Akl]I Ce n]e hu\y] Akl]]e Cu\. r]G]v]e v]g]r p]UCy]e j An]I iqkIq l]w l]ID]I.

O M

iqkIq l]et]]\ t]]e l]w l]ID]I p]N] p]CI An]e g]B]r]q T]v]] m]]\z/y]]ee. An]e T]y]u\ A m]]eZu\ m]c]k]ezx]e t]]e? kd]c] An]I s]]T]e k]ew a]v]v]]n]u\ hx]e t]]e? p]N] g]B]r]qn]e m]]rI hQ]v]t]]\ A s]un]\d]n]I s]]m]e jwn]e {B]]e rÁ]e. AN]e kÁu\: 't]m]n]e j]e v]]\D]]e n]] h]ey] t]]e m]]rI p]]s]e Ak iqkIq v]D]]r]n]I Ce. m]]r]e Ak im]ˆ] a]v]v]]n]]e ht]]e t]e a]vy]]e n]T]I Aql]e-' 'a]v]v]]n]]e ht]]e ke a]v]v]]n]I ht]I?' AN]e a]\K]]e n]c]]v]t]]\ s]]m]u\ p]UCy]u\.

Y.

C

't]m]]re je m]]n]v]u\ h]ey] A m]]n]]e p]N] hv]e t]]e k]ew a]v]v]]n]u\ n]T]I k]rN] ke iqkIq t]m]n]e ap]]w g]w Ce.' r]G]v]e kÁu\ ht]u\. n]e s]un]\d] hs]I p]zI ht]I. r]G]v]n]e l]]gy]u\ ht]u\ ke v]]t]n]I x]Ða]t] G]N]I s]]rI T]w ht]I. AN]e Ak s]Ufˆ] b]n]]v]I r]Ky]u\ ht]u\, hs]I Aql]e Ps]I. n]e a] t]]e p]]CI iT]y]eqrn]] a\D]]r] K]U]N]]m]]\n]I s]]\kzI s]Iqm]]\ az]eaz. j]e hv]ey] kx]u\ n] T]]y] t]]e A r]G]v]n]I p]]et]]n]I j n]]k]m]y]]b]I g]N]]y]. p]N] A Am] ih\m]t] h]re t]em] n] ht]]e. p].v].zI.n]I t]en]I n]]ekrIA An]e G]N]I v]]t]]e ix]K]v]]zI ht]I Am]]\ a] rm]t] p]N] a]v]I jt]I ht]I.

LA

x]]e x]Ð T]]y] t]e p]hel]]\ b]ey] jN]]\A a\dr jw Cell]I l]]wn]n]I K]UN]]m]]\n]I bo s]Iqo p]r kb]j]e jm]]v]I l]ID]]e. s]Iqn]]\ b]ey] henzl] p]r koN]Iao qekv]I r]G]v] b]es]I g]y]]e. K]UN]]n]I s]Iq p]r b]eQel]I s]un]\d] K]UN]]m]]\ v]D]u s]\k]ez]wn]e b]eQI. r]G]v]e A j]ey]u\. k]\w v]]\D]]e n]hI\ hju t]]e iPlm] x]Ð p]N] n]T]I T]w. iPlm] p]UrI T]t]]\ s]uD]Im]]\ t]en]I p]]s]e aoC]m]]\ aoC] b]e kl]]k t]]e ht]] j. j]e a]je p]]et]e v]]t]n]e a]g]L n] v]D]]rI x]ke t]]e p]CI p]]et]e a] l]]wn] j C]ezI dev]I j]ewA, t]eN]e iv]c]]y]u*\.

KA

iPlm] x]Ð T]w. r]G]v]e p]hel]]\ p]g]T]I n]e p]CI h]T]T]I azp]l]]\ x]Ð ky]]*\. s]un]\d]A x]Ðm]]\ s]\k]ez]wn]e, p]CI isT]r rhIn]e n]e p]CI y]]egy] p—it]B]]v] a]p]In]e r]G]v]n]e G]el]]e krI m]Uky]]e. r]G]v]n]e l]]gy]u\ ke hv]e An]e ky]]\k b]h]r l]w jv]]m]]\ An]e Ak]d aQv]]izy]] krt]]\ v]D]u s]m]y] n]hI\ l]]g]e. s]un]\d] p]N] kd]c] Av]u\ j iv]c]]rt]I hx]e.

ST A

p].v].zI.n]I An]I n]]ekrIm]]\ An]e je x]IK]v]] m]ñy]u\ ht]u\ t]e m]ujb] s]]m]] m]]N]s]n]e p]hel] krv]I p]ze A m]]qen]u\ y]]egy] v]]t]]v]rN] p]]et]e {B]u\ krI a]p]v]u\ j]ewA. p]N] ahI\ t]]e Akl]u\ v]]t]]v]rN] {B]u\ krI a]py]e c]]l]e t]em] n] ht]u\. ahI\ t]]e p]hel] p]N] p]]et]e j krv]I p]ze t]em] ht]u\. p]N] ahI\ kx]]e v]]\D]]e n] ht]]e. a] AnP]es]*m]enqv]]L]n]] X]eˆ]n]I m]y]]*d]n]I b]h]rn]u\ k]m] ht]u\. ANo iv]c]]y¶*\: ih\m]t]e m]d]* t]]e m]dde K]ud], p]zx]e t]ev]] dev]]x]e.

PU

'm]n]e l]]g]e Ce ke m]]re t]n]e hv]e v]]r\v]]r m]Lv]u\ p]zx]e. t]n]e Akl]I m]Ukv]]m]]\ m]n]e j]eK]m] l]]g]e Ce.' t]eN]e a]\K]]e n]c]]v]t]]\ kÁu\. 'Ay] b]uDD]u hu\ k]\w t]]rI im]l]kt] n]T]I. hju t]]e a]je m]ñy]]e t]em]]\ a]ql]]e hk krt]]e ky]]\T]I T]w g]y]]e?'

't]n]e m]LIn]e Av]u\ l]]gy]u\ ke j]e hu\ t]n]e Akl]I m]UkIx] t]]e k]ew b]Ij]e hk jm]]v]I dex]e. b]]el], PrIT]I ky]]\ m]LIx]u\? Akl]]\ jy]]\ a]p]N]e x]]\it]T]I b]es]In]e v]]t]]e krI x]kIA.' 'l]]l] drv]]j]n]] b]s] sqenze m]LIA.' s]un]\d]A hs]In]e kÁu\. 'l]e hv]e m]j]k n]hI\, hu\ g]\B]Ir Cu\.'

'am]d]v]]dm]]\ v]LI Ak]\t] kev]u\? jy]]\ juao ty]]\ B]Iz j h]ev]]n]I. Am] krIA g]]\D]In]g]r ke sqeizy]m] t]rP jwA t]]e T]]ezu\ Ak]\t] m]Le.'

jo T]w Ce?

4


jo T]w Ce? 'An]] krt]]\ k]ew h]<qel]n]] Ak]d Ðm]m]]\ p]es]I jwA t]]e kev]u\?' 'Ay] m]v]]l]I, t]u\ m]n]e kev]I s]m]« b]eQ]e Ce? t]]rI s]]T]e b]e G]zI hs]In]e v]It]]v]I Aql]e t]u\ m]n]e s]uv]]zI dev]] s]uD]I t]Ey]]r T]w g]y]]e? hu\ n]]ekrI kru\ Cu\ n]e Akl]I rhu\ Cu\. t]]r] jev]] k]ew m]jn]un]e m]e\ hju k]eQu\ a]py]u\ n]T]I. t]n]e m]e\ p]el]] hIren]n]e ty]]\ a]v]t]]\ jt]]\ j]ey]el]]e Aql]e v]LI t]n]e s]]r]e m]]N]s] s]m]«n]e -' 't]e K]]t]rI r]K]je ke hu\ s]]r]e j m]]N]s] Cu\. m]]r]e Av]]e k]ew wr]d]e n] ht]]e, p]N] a]p]N]e jy]]\ x]]\it]T]I b]es]In]e v]]t]]e krI x]kIA Av]I jgy]]n]I v]]t] krt]]\ ht]]\ Am]]\ m]]r]T]I Av]u\ b]]el]]w g]y]u\.' r]G]v]n]e l]]gy]u\ ke An]]T]I T]]ezI [t]]v]L T]w g]w ht]I.

O M

'j]e m]]rI s]]T]e s]\b]\D] r]K]v]]e h]ey] t]]e hv]eT]I b]]el]v]]m]]\ k]L« r]K]je. d]est]IT]I a]g]L k]ew s]\b]\D] n]hI\. l]e t]]rI iqkIqn]] p]Es]].' khet]]\ t]N]e p]s]*m]]\T]I p]Es]] k]Zv]] m]]\z/y]]. r]G]v] g]B]r]w g]y]]e. An]e l]]gy]u\ ke a]v]Iy]e ahI\T]I j s]\b]\D]n]]e a\t] t]]e n]hI\ l]]v]I de n]e? n]e AN]e m]h] p—y]tn]e v]]t]n]e v]]LI l]ID]I.

Y.

C

n]e An]e g]B]r]w jv]] p]]CL k]rN] ht]u\. G]rm]]\ v]]G] jev]I b]ErI an]e a#iPs]m]]\ is]\h jev]] s]]heb]n]I v]cc]e A hnqr v]g]rn]] ir\g] m]]sqr jev]]e b]n]I g]y]]e ht]]e. a#iPs]m]]\ y]s] s]r an]e G]rm]]\ y]s] m]ezm] khev]]n]I j]N]e An]e qev] p]zI g]w ht]I. p]CI t]m]e j kh]e A g]B]r]w j]y] ke n]hI\? j]e ke iPlm] p]UrI T]y]] p]CI hju G]zIk X]N]o p]hel]]\ j s]un]\d]A An]e kÁu\ ht]u\ n]e: You are quiet a nice person mr. Raghao.

LA

p]N] A t]]e G]zI p]hel]\]n]I v]]t] ht]I. a] C]krIaon]u\ a]j m]]equ\ duK] ht]u\ n]e. G]zI p]hel]]\ v]]rI g]y]el]I A C]ekrI b]I« j G]zIA iv]PrI b]eQI ht]I. r]G]v]n]e T]y]u\ ke An]e p]q]v]t]] p]hel]]\ p]]et]]n]e n]v]n]ej]\ T]x]e. s]]ru\ T]y]u\ ke v]]]t] v]N]s]I j]y] A p]hel]]\ AN]e s]\B]]LI l]ID]I ht]I. An]e T]y]u\ ke x]ULIn]]e G]] s]]ey]e qLI g]y]]ee ht]]e.

ST A

KA

p]CI t]]e r]G]v]e hIren]n]e ty]]\ jv]]n]u\ v]D]]rI dID]u\ ht]u\ n]e p]]C] Prt]]\ s]un]\d]n]I m]ul]]k]t] l]ev]]n]u\ p]N] t]eN]e k]y]m]I krI n]]Ky]u\ ht]u\. s]un]\d] Ak n]T]im]k x]]L]m]]\ ix]iX]k] ht]I. An]I x]]L]n]]e s]m]y] k]y]m] s]v]]rn]]e ht]]e Aql]e Am]n]I m]ul]]k]t]]e m]]qe a]n]ukULt]] v]D]u rhet]I ht]I. v]LI An]]\ m]] m]hes]]N]]m]]\ rhet]]\ ht]]\ n]e A n]]ekrIn]e k]rN]e ahI\ Akl]I rhet]I ht]I Aql]e Am]n]I A m]ul]]k]t]]e G]N]I v]K]t] l]]\b]I p]N] c]]l]v]] l]]g]I ht]I. A s]m]y] drim]y]]n] x]u\ T]t]u\ ht]u\ A m]]re t]m]n]e s]m]j]v]v]]n]u\ n] h]ey]. t]m]e s]m]ju h]e ke p]CI an]uB]v]I h]e t]]e t]m]n]e A s]m]j]w j g]y]u\ hx]e. n]e p]CI a]v]]\ r]ek]N]]e b]hu l]]\b]]e s]m]y] c]]l]e t]]e x]u\ p]irN]]m] a]v]e A p]N] t]m]n]e khev]]n]u\ n] h]ey]. t]m]e b]r]b]r j s]m]« g]y]]. t]m]e D]]r]e C]e Av]u\ kb]]zu\ j T]y]u\. r]G]v]n]] G]rm]]\ b]e C]ekr]\n]I m]] m]]D]v]I b]eQI ht]I n]e a] s]un]\d] khet]I ht]I ke A m]] b]n]v]]n]I ht]I. hv]e t]m]e j kh]e ke a] r]G]v]n]I jgy]]A t]m]e j h]e t]]e t]m]]rI x]I dx]] T]]y]? T]w g]y]] n]e c]Up]?

PU

n]e B]]w Aql]e st]]e r]G]v]n]I t]]e {\G] j {zI g]w. r]t] idv]s] An]e s]un]\d]n]] j iv]c]]r]e a]v]v]] l]]gy]]. a]m]ey] ky]]\ nh]et]] a]v]t]]? p]N] A v]K]t]n]] iv]c]]r]em]]\ n]e a] v]K]t]n]] iv]c]]r]em]]\ a]B] jm]In]n]u\ a\t]r ht]u\. s]un]\d]n]e l]]v]In]e G]rm]]\ b]es]]zv]]n]I x]ky]t]] t]]e ht]I j n]hI\ n]e k]ew aoLK]It]] z#kqr p]]s]e jw in]k]l] kr]v]I n]]K]v]]n]I v]]t]m]]\ s]un]\d] t]Ey]]r T]t]I n] ht]I.

Aql]e r]G]v]e a] b]e is]v]]y]n]] rst]] iv]x]e r]t]idv]s] iv]c]]y]]* ky]u*\, iv]c]]y]]* j ky]u*\, p]N] An]e k]ew rst]]e deK]]y]]ee n]hI\. p]N] B]]w duK]n]u\ aos]z d]'z]. jem] jem] d]'z] p]s]]r T]v]] l]]gy]] Am] r]G]v]n]I ic]\t]] aoCI T]t]I h]ey] An]e l]]g]t]u\ ht]u\. an]e l]]g]e j n]e, s]un]\d]A An]e p]el]I v]]t] krI ty]]r p]CI A An]e m]ñy]]e j n] ht]]e n]e? p]N] B]]w Ak s]rK]] s]uK]n]] d]'z] t]]e r]j] r]m]n]]y] ky]]\ g]y]] ht]] ke a] r]G]v]n]] j]y]? Ak idv]s] b]p]]ere rIs]es]m]]\ r]G]v] a#iPs]n]I b]h]r c]]n]I l]]rI p]]s]e {B]]e rhI c]] p]I rÁ]e ht]]e ty]]re s]un]\d] ac]]n]k a]v]I

jo T]w Ce?

5


jo T]w Ce? p]h]e\c]I. t]en]I s]]T]e An]I k]ew b]hen]p]N]Inoy] l]]v]I h]ey] Am] l]]gy]u\. An]e j]et]]\ j r]G]v]e khev]] m]]\z/y]u\: 'hu\ a]je t]]re ty]]\ a]v]v]]n]]e j iv]c]]r krt]]e ht]]e. hm]N]]\ a]<iPs] K]Ul]e Aql]e b]p]]er p]CIn]I a]zD]I rj] m]UkIn]e A t]rP a]v]v]]n]]e ht]]e.' An]e K]b]r j ht]I ke s]un]\d] An]u\ a] khev]u\ s]]c]u\ m]]n]v]]n]I n] ht]I.

O M

s]un]\d]A kx]]e jv]]b] n] a]py]]e. Cell]] m]ihn]]m]]\ An]] m]o\ p]rn]I b]D]I l]]l]Im]] j]N]e aos]rI g]w ht]I. An]u\ m]o\ An]] G]zI p]hel]]\ rz/y]]n]I c]]zI K]]t]u\ ht]u\. hs]v]]n]]e p—y]tn] krt]]\ h]eQ m]rzI AN]e je kq]X] ky]]e* A j]ew r]G]v]n]]\ t]]e j]N]e m]]eit]y]]\ j m]rI g]y]]\. An]I ZLel]I a]\K]]e j]N]e khI rhI ht]I: 'l]e hv]e v]ev]l]]e n] T]]. hu\ t]n]e p]g]T]I t]e m]]T]] s]uD]I aoLK]I g]w Cu\.' n]e A r]G]v]n]e nh]et]I aoLK]I g]w Am] t]]e K]ud r]G]v] p]N] ky]]\ m]]n]t]]e ht]]e? a]ql]u\ T]y]] p]CI hv]e t]m]ey] x]u\ m]]n]]e C]e?

C

'm]mm]I a] r]G]v], m]e\ t]n]e v]]t] krI ht]I n]e A. Ôs]un]\d]A p]el]I b]I« sˆ]I t]rP Prt]]\ kÁu\. n]e r]G]v]n]I n]jr Ak p]l]k]r]e c]UkI g]w. s]un]\d]A jen]e m]mm]I t]rIke s]\b]]eD]I ht]I A sˆ]I s]un]\d]n]I b]hen]p]N]I jev]I j l]]g]t]I ht]I. s]un]\d]n]I A m]mm]I Ce aen]I K]b]r r]G]v]n]e ty]]re j p]zI jy]]re s]un]\d]A An]e m]mm]I khIn]e s]\b]]eD]I. A s]un]\d]n]]\ b]] reK]]b]en] ht]]\. ty]]re r]G]v]n]e Am]n]] n]]m]n]I j]e ke K]b]r n] ht]I ke n]h]et]I K]b]r A v]]t]n]I ke A An]e K]b]r p]]zI dev]]n]]\ ht]]\. Am]n]] deK]]v] p]rT]I Am]n]] iv]D]v]] h]ev]]n]I klp]n]] p]N] k]ew krI x]ke Am] n] ht]u\.

Y.

n] t]]e An]I [\m]r v]rt]]t]I ht]I ke n] t]]e AN]e p]]et]]n]] x]N]g]]rm]]\ kx]I [N]p] r]K]I ht]I. An]I s]]m]e jon]]rn]e Am] j l]]g]e ke kew Ak {\c]] K]]n]d]n]n]I sˆ]I j]N]e p]]qI*m]]\ jv]] n] n]IkLI h]ey]! r]G]v]n]e T]y]u\ ke a]v]I B]B]k]d]r sˆ]In]I Ðp]]LI dIkrI s]]T]en]I p—N]y]l]Il]] An]e m]]e\G]I p]zv]]n]I ht]I.

KA

LA

A b]ey] jN]]\ An]e Ak t]rP b]]el]]v]I g]y]]\. s]un]\d]A a]\K]]e n]It]]rv]] m]]\zI p]N] reK]]b]en]e An]e s]]\t]v]n] a]p]t]]\ r]G]v]n]e b]D]I v]]t] p]UCI. p]CI An]]e [kel] l]]v]v]] m]]qe s]un]\d] s]]T]e p]rN]I jv]]n]I p]N] Am]N]e t]en]e CUq a]p]I. p]N] jy]]re r]G]v]e p]]et] p—k]xy]u\ ke p]]et]e p]rN]el]]e Ce ty]]re An]]e g]uss]]e hd aoL\g]I g]y]]e. r]t]]\p]IL]\ T]w Am]N]e r]G]v]n]e t]t]z]v]v]] m]]\z/y]]ee: 'im]sqr t]m]e t]m]]r] m]n]m]]\ s]m]j]e C]e x]u\? t]m]e t]m]]r] m]n]m]]\ g]m]e t]e m]]n]t]] h]e p]N] a]n]e k]rN]e je] m]]rI l]ex] p]N] b]dn]]m]I T]w Ce t]]e hu\ t]m]]rI b]]et]er p]eZI D]]ew n]]K]Ix]. jÐr p]zx]e t]]e hu\ t]m]]rI p]tn]In]e n]e t]m]]r]\ s]]s]rIv]]L]\n]ey] a] v]]t] krt]]\ ac]k]wx] n]hI\.'

ST A

'p]N] hu\ ky]]\ k]ew v]]t]e n]] p]]zu\ Cu\? hu\ t]]e t]m]e kh]e A rIt]e An]]e [kel] l]]v]v]] m]]g]u\ Cu\. t]m]e j rst]]e b]t]]v]]e. Ak v]]t] t]]e Ce j ke hu\ p]rN]el]]e Cu\ A hkIkt] Ce.'

PU

'An]] ˆ]N] rst]] Ce. Ak t]]e Ab]]ex]*n]n]]e, p]N] Am]]\ t]]e s]un]\d] n]] p]]ze Ce. hv]e b]Ij]e rst]]e Ce t]en]e k]ew s]l]]m]t] sT]Le Cup]]v]I r]K]v]I an]e b]]Lk jnm]e A p]CI A b]]Lkn]] B]iv]Sy] m]]qe y]]egy] j]eg]v]]w krI, s]un]\d]n]e y]]egy] jgy]]A p]rN]]v]I dev]I. an]e ˆ]Ij]e rst]]e A Ce ke s]un]\d]n]e k]ew g]rjv]]Lu\ p]N] s]]ru\ p]]ˆ] x]]eD]In]e a] isT]it]m]]\ j p]rN]]v]I dev]I. t]m]e a]je a#iPs] CUq/y]] p]CI a]m]]re ty]]\ a]v]]e t]]e a]p]N]e a] b]D]]\ p]]s]]\ a\g]ee iv]c]]r krI x]u\ krv]u\ A n]kkI krI dwA.' reK]]b]en]e kÁu\.

n]e r]G]v] s]]\je Am]n]e ty]]\ g]y]]e p]N] K]r]e. je m]u¢]n]I c]c]]* T]w g]y]el]I ht]I A j m]u¢]n]I c]c]]* krIn]e n]e reK]]b]en]n]I d]qI s]]\B]LIn]e r]G]v]n]u\ m]]T]u\ p]]kI g]y]u\. s]]c]]e ke K]]eq]e v]]y]d]e krIn]e A ty]]\T]I B]]g]I CUq/y]]e. p]N] reK]]b]en]n]I A D]m]kIn]e k]rN]e ke p]CI p]el]I G]rm]]\ b]eQel]I b]e C]ekr]\n]Im]] m]]D]v]I n]e k]rN]e An]e s]]c]]e rst]]e deK]]y]]ee. An]e p]]et]]n]]e b]]Lp]N]n]]e d]est] am]T]]e y]]d a]vy]]e. am]T]]e Aql]e b]s] am]T]]e j. am]T]]e Am]n]] n]]n]kz] g]]m]n]u\ j]N]e n]]k. B]N]v]]n]e n]e An]e b]]rm]]e c]\drm]]. B]N]v]] is]v]]y]n]I v]]t] hoy] t]o B]l]B]l]] B]Nol]]noy] A p]]C] p]]zI de. p]]\c] m]]N]s]n]I v]cc]e b]eQ]e h]ey] t]]e A x]]eB]I {Qe. p]N] l]ID]u\ k]m] h]T]m]]\T]I C]eze n]hI\. p]N] K]]qlo m]oqI K]oz ke c]oT]o p]]y]o j n]hI\, An]I p]]so B]N]t]rno n]]mo kx]I m]UzI n]hI\. jy]]rT]I A Akz]e G]U\qv]] b]eQ]e ty]]rT]I B]N]v]]m]]\ k]wA An]I b]r]eb]rI krI h]ey] Av]u\ j]Ny]]m]]\ n]T]I. je jo T]w Ce?

6


jo T]w Ce? k]\w A B]N]e A b]r]eb]r p]]ku\ n] T]]y] ty]]\ s]uD]I a]g]L B]N]v]]n]I v]]t] kev]I? g]ujr]t]I in]x]]Ln]]\ c]]r v]S]* p]s]]r krt]]\ AN]e s]]t] v]S]* k]Z/y]]\. An]] m]]st]r]e T]]ky]] p]N] A n] T]]ky]]e. Cev]qe An]] m]]st]r]eA T]]kIn]e An]e p]]s]n]]e d]K]l]]e k]ZI a]p]I x]hern]I a\g—e« x]]L]n]e m]]T]e m]]y]]ee*. ty]]\y] AN]e p]]et]]n]I B]N]v]]n]I rIt] t]]e k]y]m] j r]K]I.

O M

a\g—e« x]]L]n]]\ s]]t] D]]erN]m]]\T]I C D]]erN] t]]e AN]e aig]y]]r v]S]*m]]\ j p]s]]r krI dID]]\ p]N] m]eiqššk jen]u\ n]]m] am]T]]n]e jr]y] m]c]k n] a]p]e. am]T]]A p]]\c] v]rs] s]uD]I c]]v]u\ l]ID]u\ p]N] p]el]I m]eiqške An]e m]c]k n]] a]p]I t]e n]] j a]p]I. a]jey] am]T]]e A m]eiqškn]I p]rIX]] a]p]v]] m]]qe Aql]]e j m]kkm] Ce. AN]e t]]e x]]L]m]]\ c]]l]u rhIno moiqšk p]s]]r krv]]n]I wcC] r]K]I ht]I p]N] An]u\ n]s]Ib] a]ze a]vy]u\. Ak g]ers]m]j n]e k]rN]e ip—ins]p]]l] s]]heb]e An]e x]]L]m]]\T]I k]ZI m]Uky]]e ht]]e, Aql]e b]]p]z]n]e G]er rhIn]e p]rIX]] a]p]v]I p]zv]]n]I ht]I. j]e ke Am]]\ An]e kx]]e v]]\D]]e a]v]e t]em] n] ht]]e. An]e je B]N]v]]n]u\ ht]u\ t]e A Cell]]\ p]]\c] v]S]*m]]\ B]N]I g]y]]e ht]]e. n]e m]]st]r]e An]u\ A j B]N]]v]t]] ht]].

Y.

C

An]e x]]L]m]]\T]I k]ZI m]Uky]]e A ikss]]ey] An]] m]]eB]]n]e ihs]]b]e b]r]b]r j ht]]e. v]]t] Am] b]n]el]I ke Ak idv]s] Ak ix]X]k x]]L]m]]\ a]v]v]]m]]\ T]]ez] m]]ez] p]z/y]] ht]] n]e is]in]y]r m]]esq t]rIken]I p]]et]]n]I jv]]b]d]rI s]m]«n]e am]T]]A v]g]*n]]e hv]]l]]e s]\B]]LI l]ID]el]]e. hv]e b]ny]u\ Av]u\ ke t]e j v]K]t]e x]]L] kim]iqn]] aDy]X] x]]L]n]I aiv]iD]s]rn]I m]ul]]k]t]e a]vy]] n]e t]e p]N] s]ID]] am]T]]B]]wn]] kl]]s]m]]\ j. Am]n]e j]ewn]e am]T]]e g]B]r]wn]e {B]]e T]v]] g]y]]e p]N] p]el]] aDy]X] khe: 't]m]e {B]] n]] T]x]]e s]]heb], t]m]e m]]r]T]I v]D]u B]N]el]] C]e n]e [\m]rm]]\y] m]]r]T]I m]]eq] C]e, b]es]]e.'

KA

LA

am]T]]e Aql]]e b]D]]e g]B]r]w g]y]]e ht]]e ke p]el]] b]]ely]] Am]]\n]u\ kx]u\ An]I s]m]jm]]\ a]vy]u\ n]hI\ Aql]e A p]]C]e K]urs]Im]]\ b]es]I g]y]]e. ty]]\ j K]l]n]]y]kn]]e p—v]ex] T]y]]e. a] K]l]n]]y]k Aql]e ip—ins]p]]l]. jy]]re jy]]re am]T]]e n]]y]k b]n]I b]es]t]]e ty]]re ip—ins]p]]l] K]l]n]]y]k b]n]In]e c]]ekks] a]v]t]] j. an]e s]]c]u\ p]UC]e t]]e A b]j]rm]]\T]I n]et]rn]I s]]eqI K]rIdt]I v]K]t]e k]y]m] am]T]]n]]e j Ky]]l] krt]] ht]] A t]]e Am]N]e p]]et]e j Ak v]K]t] kb]Ul] krel]u\.

ST A

Am]N]e v]g]*m]]\ p]es]t]]\ j aDy]X]n]e {B]el]] j]ey]] an]e am]T]]n]e K]urs]Im]]\ b]eQel]]e j]ey]]e Aql]e Am]n]]e g]uss]]e s]Im]] aoL\g]In]e {B]r]w {Q/y]]e. Am]N]e Ak C]ekr]n]e n]et]rn]I s]]eqI l]ev]] a#iPs]m]]\ d]ez]vy]]e n]e b]Ij] b]e C]ekr]n]e am]T]]n]e p]kzI r]K]v]]n]]e a]dex] a]py]]e. p]CI am]T]]n]e m]]T]e je v]It]I Ce An]]e iv]g]t]v]]r ahev]]l] a]p]I hu\ t]m]n]e duK]I krv]] m]]g]t]]e n]T]I.

PU

Am]N]e am]T]]n]e n]et]rn]I s]]eqIT]I keql]]e Pqk]y]]ee*, An]e keql]I s]]\sk&t] g]]L]eT]I n]v]]jy]]e, b]e C]ekr]n]I m]ddT]I An]e kev]I rIt]e x]L]n]] k\p]][nzn]I b]h]r Pe\k]vy]]e n]e j]e A PrIT]I x]]L]n]] k\p]][nzm]]\ p]es]e t]]e An]]e q]\iqy]]e t]]ezI n]]K]v]]n]I s]Uc]n]] p]q]v]]L]n]e kev]I B]]S]]m]]\ a]p]I A b]D]u\ t]]e t]m]e b]uiDD]x]]LI C]e Aql]e s]m]« j g]y]] hx]]e. ky]]rek t]m]no Av]o an¶B]v] T]y]o hoy] t]oy] n]v]]w n]hI\. ip—ins]p]]l] s]]heb]e je ky]u*\ An]I s]]m]e m]n]e v]]\D]]e n]T]I. p]N] m]]re t]m]n]e b]D]]n]e Ak p—Ãn] p]UCv]]e Ce. p]el]] aDy]X]n]I [\m]r aoCI h]ey] ke am]T]]n]I [\m]r Am]n]] krt]]\ v]D]u deK]]t]I h]ey] ke p]CI A aDy]X]n]I a]\K]]e am]T]]n]I [\m]rn]]e a\d]j k]Zv]]m]]\ T]]p] K]]W g]w h]ey] Am]]\ am]T]]n]]e x]]e v]]\k? am]T]] jev]]e K]]D]ep]ID]e s]uK]I y]uv]]n] h]ey] t]]e p]el]] c]]ep]zId]s] aDy]X] krt]]\ B]]re l]]g]e A sv]]B]]iv]k Ce. an]e p]el]] aDy]X]e p]]et]e j An]e K]urs]Im]]\ b]es]I rhev]]n]u\ kÁu\ h]ey] an]e am]T]]e Am]n]e jv]]b] a]p]v]]n]u\ n] s]UJt]]\ K]urx]Im]]\ j b]es]I rÁ]e h]ey] Am]]\ am]T]]n]]e x]]e v]]\k? v]LI s]m]jy]] v]g]r jv]]b] a]p]v]]T]I x]u\ T]]y] Ce An]I K]b]r am]T]]n]e n] hoy] A b]no j kem]?

b]e v]S]* p]hel]]\ Ak C]ekrI am]T]]n]] g]]m]m]]\ rhev]] a]v]I ht]I n]e x]herm]]\ k]ew m]]eqI a#iPs]m]]\ n]]ekrI krt]I ht]I. An]]e b]]es] ker]il]y]n] n]e a] b]hen] v].P].. p]]C] n]] s]m]jy]]? v].P]. Aql]e b]I.A. a\g—e« v]g]r. hv]e T]y]u\ Av]u\ ke p]el]]e b]]es] b]]el]e Am]]\n]u\ aD]u*\y] p]el]I C]ekrIn]e s]m]j]y] n]hI\\ p]N] y]s] s]r n]e n]]e s]r krIn]e g]]zu\ g]b]z]vy]] jo T]w Ce?

7


jo T]w Ce? kre. p]CI An]u\ A y]s] s]r An]e Aql]u\ n]z/y]u\ ke An]]\ m]]b]]p] aen]e C m]ihn]] B]Ug]B]*m]]\ l]w g]y]]\ n]e p]CI An]e v]hel]I t]ke p]rN]]v]I dev]I p]zI. c]]l]]e jv]] d]e A b]D]I m]]T]]kUq. am]T]]e hv]e G]er rhIn]e n]e s]]c]u\ khev]u\ h]ey] t]]e b]h]r x]erIaom]]\ rK]zIn]e p]rIX]]n]I t]Ey]]rI krt]]e h]ey] t]]e A r]G]v]n]e s]]m]]ee m]Le n]e r]G]v]n]e A y]]d p]N] a]v]e j n]e?

O M

hv]e am]T]]e r]G]v]n]e ky]] s]\dB]*m]]\ y]]d a]vy]]e t]e j]ewA. am]T]]n]]\ m]]b]]p] t]]e An]e g]]m]z]n]I g]ujr]t]I in]x]]Lm]]\T]I x]hern]I a\g—e« in]x]]Lm]]\ b]es]]zIn]e b]Ije j v]rs]e sv]g]e* is]D]]v]I g]y]el]]\ Aql]e a] am]T]]e j An]] Ak jN]n]] p]irv]]rn]]e s]v]e*s]v]]* ht]]e. Akm]]ˆ] v]]rs]d]r an]e Akm]]ˆ] jv]]b]d]r p]N] K]r]e j. An]e An]] b]]p]] t]rPT]I v]]rs]]m]]\ je k]\w m]ñy]u\ ht]u\ Am]]\n]I r]ekz t]]e am]T]]A CUqT]I kp]z]\m]]\, PIm]]\, c]]ep]zIaom]]\, B]]z]\m]]\ n]e is]n]em]]m]]\ v]]p]rI n]]K]I ht]I. Aql]e A r]ekzn]u\ t]]e t]iLy]u\ a]v]I g]y]u\ ht]u\.

Y.

C

p]N] a] b]D]]m]]\T]I b]c]I g]y]u\ ht]u\ p]]et]]n]u\ a] G]r. Ak s]]e v]IG]]\n]u\ K]et]r an]e Am]]\ a]v]el]u\ Ak ap]Uv]* zerI P]m]* r]jsT]]n]n]I s]rhde p]N] g]ujr]t]m]]\ a] P]m]* a]v]el]u\ ht]u\. am]T]]n]e t]]e Ay] v]ec]I n]]K]v]u\ ht]u\ p]N] A K]et]r [p]r t]]e jm]In] iv]k]s] b$km]]\T]I Ðip]y]] s]]Q hj]rn]I l]]en] l]wn]e b]]p]]A ap]Uv]* zerI P]m]* x]Ð ky]u*\ ht]u\. aty]]re p]irisT]it] Av]I ht]I ke A K]et]r n]ee zerI P]m]* b]ey] v]ec]I de t]]ey] p]Ur] s]]Q hj]rn]u\ dev]u\ p]Uru\ T]]y] Am] n] ht]u\. Aql]e An]e v]ec]I dev]]n]]e iv]c]]r t]]e am]T]]A G]N]u\ iv]c]]rIn]e j p]zt]]e m]Uky]]e ht]o.

KA

LA

al]b]–] D]n]« p]qel] An]]e je rIt]e v]hIv]q krt]] ht]] A rIt]e b$kn]u\ vy]]j B]rv]] jeql]] p]Es]] Am]]\T]I m]LI rhet]] ht]]. hv]e Am]]\T]I kx]u\ v]D]]r]n]u\ [p]je t]]e j am]T]]n]] K]c]]*n]e p]h]e\c]I v]L]y] Am] ht]u\. keql]]y] v]K]t]T]I am]T]]e A K]et]r a\g]e iv]c]]rt]]e ht]]e. An]ee a] x]hern]]e p]]z]ex] an]e a]v]I hrv]] Prv]]n]I n]e m]]ej krv]]n]I ij\dg]I C]ezI A [jjz jgy]]A jv]u\ n] ht]u\. p]N] hv]e n]]N]]\k]eT]LIn]I kT]Lt]I t]ib]y]t] j]ew An]e l]]g]v]] m]]\z/y]u\ ht]u\ ke ty]]\ g]y]] is]v]]y] b]Ij]e k]ew a]r]e n] ht]]e. a] Cell]I v]]rn]I p]rIX]] a]p]In]e ahI\n]I b]D]I m]]y]] s]\kel]In]e ap]Uv]* zerI P]m]* p]r jt]] rhev]]n]u\ t]eN]e n]kkI krI m]Uky]u\ ht]u\. g]m]e t]em] p]N] a]m]]\n]] j k]ew s]ul]X]N]e r]G]v]n]e am]T]]e y]]d a]vy]]e ht]]e. am]T]]m]]\ b]D]]n]e Pkt] kT]Irn]]\ j dx]*n] B]l]e T]t]]\ h]ey] p]N] r]G]v] jev]] hIr]p]]rK]un]I n]jrm]]\ am]T]]n]I k]ew l]]y]k]t] v]s]I g]w ht]I A hkIkt] ht]I.

PU

ST A

r]G]v]n]e ap]Uv]* Ak al]By] r]< m]]ezel] jev]]e l]]g]v]] m]]\z/y]]e ht]]e. hv]e An]e kem]n]]e G]]q a]p]v]]e An]I j m]T]]m]N]m]]\ A p]r]ev]]w g]y]]e ht]]e. t]m]e t]]e a]v]] k]ew am]T]]n]I t]l]]x]m]]\ n]T]I n]e? k]L«T]I x]]eD]x]]e t]]e t]m]]r] g]]m]m]]\T]Iy] k]ew am]T]]e t]m]n]e m]LI rhex]e, h], j]ew iv]c]]rIn]e An]]e [p]y]]eg] krv]]n]I B]l]]m]N] Ce. b]]kI a] r]G]v]n]] jev]I dx]] T]v]]n]I v]kI Ce. a] t]]e t]m]e G]rn]] m]]N]s] C]e Aql]e c]et]v]N]I a]p]I. b]]kI a] r]G]v] jev]]n]e t]]e am]T]]n]]e an]uB]v] kr]v]v]] jev]]e j ht]]e. t]m]e x]u\ m]]n]]e C]e? ke p]CI t]m]]rey] A am]T]]n]o an¶B]v] krv]o Ce? an]ußm] ⇒

jo T]w Ce?

8


jo T]w Ce?

2. ap]Uv]*

O M

am]T]]e n]e r]G]v] Ak v]K]t] s]]T]e B]N]el]] n]e s]]T]e rm]el]]y] K]r]. p]N] r]G]v] g—ejy¶Aq T]w g]y]o no b]e n]\b]rn]I a]v]kv]]LI n]]ekrIm]]\ l]]g]I g]y]]e. A n]]eq]e g]N]t]]e T]w g]y]]e n]e am]T]]e B]N]v]]n]] aoQ] heQL C]ekrIaon]I p]]CL B]m]t]]e n]e g]]\Qn]] p]Es]] v]ezPt]]e rhI g]y]]e. b]ey]n]I l]]wn] j b]dl]]w g]w Aql]e r]G]v]n]I n]jrm]]\ am]T]]e v]s]t]]e n] ht]]e. p]N] g]rje g]D]ez]n]ey] b]]p] khe Av]]e r]G]v] a]je am]T]]n]e G]er p]g]l]]\ p]]zv]] n]Ikñy]]e ht]]e.

C

s]]m]]e m]Le t]]e kem] Ce Am] p]Cv]]n]u\ t]]e b]]juA rÁu\ p]N] jUn]I d]est]In]I ip]C]N]n]u\ Ak ism]t] p]N] n] Prk]v]t]]e r]G]v] a]je am]T]]n]e G]er s]]m]e c]]l]In]e a]v]e Aql]e am]T]]n]e t]]e p]]et]]n]]\ {G]zI g]y]]\ h]ey] Am] j l]]g]e n]e? v]LI p]]C] b]h]r {B]] rhI, m]]eq]e G]]\q]e p]]zI, kx]I Piry]]d krv]]n]e b]dl]e s]ID]]e G]rm]]\ p]es]e n]e am]T]]n]I K]b]r p]UCv]] m]]\ze t]]e am]T]]n]e ac]rj n]] T]]y] t]]e b]Iju\ x]u\ T]]y]?

LA

Y.

am]T]]e B]N]v]]m]]\ B]l]e r]G]v]T]I p]]CL p]zI g]y]]e p]N] AN]e duin]y]] kd]c] r]G]v] krt]]\ v]D]u j]ew ht]I. An]e m]]T]eT]I m]]b]]p]n]]e C]\y]]e jt]]e rÁ]e Aql]e A p]rN]v]]m]]\T]I rhI g]y]]e B]l]e, n]e B]N]v]]m]]\ An]u\ g]]zu\ n]] g]b]z/y]u\ Ay] B]l]e p]N] An]]m]]\ s]]m]]ny] b]uiDD]n]]e aB]]v] n] ht]]e. An]e m]]N]s]n]e aoLK]t]]\ a]v]zt]u\ ht]u\. r]G]v] a]vy]]e hx]e t]]e An]] j k]ew sv]]T]*m]]\ a]vy]]e hx]e Am] An]e l]]gy]u\ j ht]u\. 'r]G]v], a]je dIv]]LI Ce ke x]u\? m]]r]e B]]wb]\D] v]g]r b]]el]]vy]e m]]re G]er a]vy]]e Ce t]e kx]u\k hx]e t]]e K]ru\ j.' am]T]]A An]] ac]rjn]e v]]c]] a]p]I. a]m] t]o r]G]v] dIv]]LIn]e idv]s]ey] ky]]\ am]T]]n]e ty]]\ a]v]t]]e ht]]e?

KA

'kem] k]rN] v]g]r t]]re ty]]\ n]] av]]y]? m]]ru\ t]]e G]N]I v]]r t]]re ty]]\ a]v]v]]n]u\ m]n] T]]y] p]N] n]]ekrIn]I jP]m]]\T]I n]v]r]x] m]Le t]]e n]e? g]]m]m]]\ k]ew b]Ij]n]e ty]]\ jt]]\y] t]e\ m]n]e j]ey]]e kdI?' r]G]v]e p]]N]I p]hel]]\ kem] p]]L b]]\D]v]I An]I iv]m]]s]N]m]]\ aqv]]t]]\ jv]]b] a]py]]e.

ST A

'j]e v]g]r k]rN]e a]vy]]e h]e t]]e b]hu m]herb]]n]I. m]]n]v]u\ p]ze ke m]]r]e B]]wb]\D] s]]c]]e.' 'n]e k]ew k]rN]T]I a]vy]]e h]e[\ t]]e t]]r]e B]]wb]\D] m]qI g]y]]e? n]e j]e t]]r] j B]l]]n]I v]]t] l]wn]e a]vy]]e h]e[\ t]]e?'

't]]e t]]e m]]re m]]n]v]u\ p]ze ke t]u\ B]l]e m]n]e r]ej m]Lt]]e n] h]ey] p]N] m]n]e B]Ul]I g]y]]e n]T]I. khe x]I v]]t] Ce m]]r] B]l]]n]I?'

PU

'hu\ t]n]e nh]et]]e m]Lt]]e ke K]b]r p]N] nh]et]]e p]UCt]]e An]I p]]CL k]rN] ht]u\. m]n]e k]y]m] T]t]u\ ke m]]r]e B]]wb]\D] h]T]e r]eql]] b]]LI K]]y] Ce t]e An]e m]]T]e m]]b]]p] n]hI\ Aql]e n]e. hu\ k]y]m] t]n]e s]]m]]ee m]Lu\ t]]ey] m]n]e Aql]u\ l]]g]I a]v]e ke m]]re b]]el]v]u\ h]ey] t]]ey] b]]el]v]] «B] j n]] {p]ze.' p]]et]]n]] khev]]n]I x]I as]r T]]y] Ce A j]ev]] A s]hej T]]eBy]]e, p]CI am]T]]n]] m]n]m]]\ p]Urt]u\ kut]Uhl] [tp]n] T]y]u\ hx]e Am] l]]gy]] p]CI AN]e a]g]L c]l]]vy]u\: 'hv]e Ak m]]ek]e a]vy]]e Ce j]e t]u\ p]]N]Im]]\T]I p]]eL] n]] k]Ze t]]e. t]]ru\ c]]ekQu\ g]]eQv]I n]]K]v]]n]I v]et]rN] krI Ce. jo m]]ru\ kÁu\ m]]n]e t]]ee aQv]]izy]]m]]\ t]]e t]u\ v]huv]]L]e T]w j]y].'

'd]est], j]e m]xkrI krt]]e h]ey] t]]e rhev]] de. l]g]n]n]] l]]kz]n]] l]]zu K]]v]]n]I a]x]] m]e\ C]ezI dID]I Ce. Aql]e d]est] h]e t]]e m]xkrI n]] krt]]e.' in]r]x]] B]rel]e a]v]]je am]T]]A r]G]v]n]e iv]n]v]N]I krI. 'd]est] Cu\ Aql]e j a]vy]]e Cu\ an]e m]xkrIy] n]T]I krt]]e. t]]r]e d]est] Cu\ Aql]e t]]r] l]gn]n]I v]]t] krv]] K]]s] a]vy]]e Cu\. n]e hu\ p]Ur]e g]\B]Ir Cu\.' r]G]v]e kÁu\. jo T]w Ce?

9


jo T]w Ce? 't]]e khev]] m]]\z, t]]rI v]]t] m]n]e x]rN]]wn]] s]Ur jev]I l]]g]x]e. p]N] t]n]e a]ql]e d]'ze d]est] s]]\B]y]o*. a]j s]uD]I kem] n]h]et]]e s]]\B]y]]e*?Õ 't]n]e t]]e hu\ ky]]rey] B]Uly]]e n] ht]]e, p]N] k]ew m]eL j p]zt]]e n] ht]]e n]e? jy]]\ v]]t] m]Uku\ ty]]\T]I p]]Cu\ p]zv]]n]u\ T]t]u\ ht]u\. k]ewn]e t]]ru\ B]N]t]r aoCu\ p]zt]u\ ht]u\ t]]e k]ewn]e t]]rI [\m]r v]D]]re p]zt]I ht]I t]e v]LI k]ewn]e t]]rI r]ekz aoCI p]zt]I ht]I. khe, p]CI hu\ a]v]In]ey] x]u\ kru\? a]je k\wk G]]q p]ze Av]u\ l]]g]e Ce Aql]e t]]rI p]]s]e v]g]r b]]el]]vy]]e d]ezt]]e n]] a]vy]]e?' r]G]v]e am]T]]n]I aiD]r]wn]e v]D]]rIn]e D]]y]u*\ in]x]]n] p]]zv]] iv]c]]y]u*\ h]ey] Am] A v]]t]n]e D]Im]I g]it]n]] s]m]]c]]rn]I jem] kqke kqke a]g]L v]D]]rt]]e ht]]e.

O M

't]]e G]]q p]]zI de a]je t]]r] d]est]n]]e.' am]T]]A Q]v]k] T]v]] p—y]tn] krt]]\ kÁu\. a]v]]e p—y]tn] krt]]e am]T]]e r]G]v]n]e v]D]u m]UK]* l]]gy]]e. p]N] a]je An]e m]UK]* am]T]]n]I j jÐr ht]I. a]je r]G]v]e Ak k]\kre b]e p]X]I p]]zv]]n]]e je p]e\t]r]e rcy]]e ht]]e Am]]\ m]UK]* am]T]]e j b]\D] b]es]t]]e T]t]]e ht]]e. j]e am]T]]e T]]ez]e j v]D]u c]]l]]k h]ey] t]]e a] v]]t] An]] D]]y]]* p—m]]N]e a]k]r l]w x]ke Am] n] ht]I.

C

'G]]q p]]zv]]n]]e t]]e m]]r] h]T]m]]\ j Ce p]N] j]e t]u\ n]]k n]] m]c]k]eze t]]e.'

LA

Y.

't]u\ m]]r]e B]]wb]\D] Ce, t]u\ aoC]e m]n]e K]]equ\ b]t]]v]v]]n]]e ht]]e? a] t]]e t]]r] idl]m]]\ m]]re m]]qe l]]g]N]I Ce t]e t]u\ a]ql]u\ kre Ce. b]]kI m]]r] kuqu\b]Iao t]]e k]ew p]UCt]u\ h]ey] t]]e B]]g]]eLeT]I p]]C] v]]LI de Av]] Ce, t]u\y] ky]]\ Am]n]e n]T]I j]N]t]]e? p]CI hu\ n]]k m]c]k]ezu\ t]]e m]UK]]e* j Qru\ n]e? khe x]I v]]t] Ce?' am]T]]A p]eqCUqI v]]t] krI. am]T]]e B]l]e b]]v]n] k]Lj]\ D]r]v]t]]e m]]N]s] h]ey] p]N] An]] l]gn]n]I v]]t] a]v]t]]\ A b]D]I s]]v]c]et]I B]Ul]I jt]]e ht]]e. an]e An]I v]]t] p]N] s]]c]I ht]I An]I n]]t]v]]L]A An]I iv]ruDD]m]]\ j j]N]e jeh]d jg]]v]I ht]I. A l]]ek]e t]]e Aql]e s]uD]I khet]] ht]] ke n]T]I B]Ny]]e ke n]T]I g]]\Qm]]\ n]g]d. a]v]n]]rI B]UK]e j m]re no?

KA

'j]e B]]w m]]rI v]]t] t]n]e g]m]e t]]e s]]en]] jev]I Ce. n]] g]m]e t]]e t]u\ j]N]e. t]u\ m]]r]e B]]wb]\D] Ce Aql]e m]]re t]]e t]n]e v]]t] s]]rI h]ey] ke K]]eqI p]N] khev]I p]ze.' r]G]v]e v]]t]m]]\ p]]Cu\ m]]eN] n]]Ky]u\. An]I d]n]t] v]]t]n]e p]hel]I K]Il]e b]]\D]In]e p]CI s]]c]I p]irisT]it] s]m]j]v]v]]n]I ht]I. s]]m]e p]X]e am]T]]e Av]]e rK]zI g]y]el]]e ht]]e ke A kx]]m]]\ n]] p]]zI x]ke Am] j n] ht]]e. Ct]]\ r]G]v] v]]t]n]e s]]c]v]In]e a]g]L v]D]]rt]]e ht]]e.

ST A

am]T]]e t]en]ee m]]qe khev]]t]u\ ht]u\ Aql]]e j akkl]m]\d B]Uly]]e m]\dakkl] h]ey] t]]e A An]I v]]t]m]]\ a]v]I j j]y]. n]e t]m]e n]hI\ m]]n]]e p]N] am]T]]e t]en]I v]]t]m]]\ a]v]I j g]y]]ee. p]]\ˆ]Ix] v]rs]n]I [\m]r T]t]]\ s]uD]I j]e t]m]e l]gn] krv]]m]]\T]I rhI g]y]] h]e t]]e t]m]e p]N] An]I v]]t]m]]\ a]v]I j j]v], b]ol]o, m]]rv]I Ce x]rt]?

PU

't]u\ t]]re jev]I v]]t] h]ey] Av]I khI de. p]rn]]t]n]I Ce? p]un]l]*gn]n]I Ce? je h]ey] t]e khI de. t]u\ je v]]t] kre A m]n]e kb]Ul] m]\jUr Ce. t]u\ k]\w m]]r]e duxm]n] Ce ke m]]ru\ B]Uzu\ t]]kv]]n]]e Ce?' am]T]]e, n]], am]T]]n]I g]rj b]]el]I {QI. 't]]e s]]\B]L t]u\ B]Ny]]e n]T]I, p]Es]eqke p]N] K]]l]I T]w g]y]]e Ce an]e t]]rI [\m]r p]N] m]]r] jeql]I Ce, Ct]]\ t]u\ rhI g]y]]e Ce, a] b]D]I v]]t] t]]r] n]]t]v]]L] g]m]e t]e k]rN]e krt]] h]ey] p]N] Cev]qe Ce t]]e s]]c]I j n]e? Aql]e p]\dr idv]s] p]hel]]\-' khet]]\ r]G]v]e v]]t]n]e g]N]t]rI p]Uv]*k l]\b]]v]I. 'x]u\ T]y]u\ p]\dr idv]s] p]hel]]\?' am]T]]n]I a]t]urt]] b]]el]I {QI.

'am]]rI a#iPs]n]] Ak m]]N]s]n]e ty]]\ c]] p]Iv]] g]y]]e ht]]e ty]]\ v]]t] j]N]I ke An]I p]z]ex]m]]\ rhet]]\ m]]dIkrI v]ZIn]e p]CI rzv]] b]eQ]\ ht]]\. p]CI m]]r] A d]est]n]I b]ErI j]N]I l]]v]I ke A C]ekrI Ak in]x]]Lm]]\ k]m] kre Ce ty]]\ An]]e p]g] ky]]\k a]z]e a]v]L]e p]zI g]y]]e Ce. n]e B]]w a]v]I v]]t]m]]\ t]]e jeql]]\ m]o\ Aql]I v]]t]]e. k]ewk t]]e Am] p]N] khet]u\ ht]u\ ke An]]e p]g] b]e m]ihn]]T]I B]]re Ce. p]N] a]v]I v]]t]m]]\ t]]e B]]w m]]ru\ Av]u\ m]]n]v]u\ Ce ke l]]ek]e v]]t]]e kre ty]]re Am]]\n]u\ aD]u*\ s]]c]u\ h]ey] n]e aD]u*\ g]pp]u\. G]N]I v]]r t]]e Am]]\ rt]IB]]r p]N] s]]c]u\ n] h]ey].' jo T]w Ce?

10


jo T]w Ce? 'p]N] An]I t]p]]s]-' am]T]]e b]]el]v]] g]y]]ee. 't]p]]s] n]e b]p]]s]. aly]] t]n]e Am] l]]g]e Ce ke m]e\ t]p]]s] n]hI\ krI h]ey]? j]e m]e\ s]ID]]e An]I m]]n]e j d]N]]e c]]\p]I j]ey]]e. k]\wn]u\ k]\w b]h]n]u\ k]ZIn]e An]] G]rm]]\ p]N] p]g] p]es]]r]e krI j]ey]]e. ds]ek idv]s] p]hel]]\ Am]n]e s]]m]e m]o\A p]UCy]u\y] K]ru\. p]N] B]]w, k]eN] m]] Av]I h]ey] ke h]T]e krIn]e p]]et]]n]I dIkrIn]I Ab] {G]]zI kre? p]N] m]n]e l]]gy]u\ ke An]I v]]t]m]]\ s]cc]]wn]]e a\x] Ce. n]e p]CI t]]e jev]]\ a]p]N]]\ n]s]Ib].' 't]]e- a]p]N]e x]u\ krv]u\?' am]T]]A p]UCy]u\. An]e A K]b]r n] ht]I ke p]]et]e x]u\ p]UCe Ce.

O M

't]]e n]e b]]e. j]e m]n]e b]I« kx]I t]]e K]b]r n]T]I p]N] Aql]I t]]e K]b]r p]zI Ce ke A iv]D]v]] m]]n]I C]ezI Ce n]e m]ihn]e 700n]]e p]g]]r l]]vo Ce. hv]e j]e ke n]]ekrI t]]e An]e C]ezI dev]I p]ze. v]]t] b]h]r p]zI g]y]] p]CI a]p]N]]T]Iy] An]e ty]]\ n]]ekrI krv]] n]] dev]]y]. n]e n]]ekrI t]]e b]Ijey] ky]]\ n]T]I m]Lt]I?' 'p]N] Ak v]K]t] A C]ekrIn]e j]ew l]ev]]y] t]]e-'

Y.

C

'A t]]e b]n]e t]v]u\ n]T]I. v]]t] b]h]r p]ze An]I a]b]Ðv]]L]\n]e t]]e v]D]]re ic]\t]] Aql]e A C]ezIn]e s]Urt] p]]s]en]] k]ew g]]m]ze m]]ekl]I dID]I Ce. p]N] m]e\ An]e j]ew Ce n]e? m]]r] G]rm]]\ a] m]]D]v]I b]eQI Ce An]] krt]]\y] A Ðp]]LI Ce. B]l]] m]]N]s] Aql]u\ j iv]c]]r n]e ke Ðp]]LI n]] h]ey] t]]e An]I v]]t] k]ew [z]zey] x]u\ krv]]? t]n]e n]]t]n]]ey] v]]\D]]e a]v]e Am] n]T]I. a]p]N]I j n]]t]n]I Ce.' r]G]v]e v]]t]n]e Cev]qn]]e aop] a]py]]e. am]T]]e t]]e G]zIm]]\ p]rN]t]]e n]e G]zIm]]\ r]\zt]]e ht]]e. p]N] An]] m]n]n]e a\D]]re K]UN]e k]ew z]eiky]u\ kre t]]e K]b]r p]ze ke A k]ew v]]t]e n]] p]]zv]]n]]e j n] ht]]e.

LA

'n]]t]n]I t]]e m]n]ey] ky]]\ b]Ik Ce? n]]t]v]]L]A m]]re m]]qe x]u\ ky]u*\ Ce t]e m]]re An]I s]]zI b]]r r]K]v]I p]ze? A t]]e m]n]e n]]t] b]h]r m]Ukv]] t]Ey]]r T]w g]y]] ht]]. A j]e m]n]e n]]t]b]h]r m]Ukv]] m]]g]t]] h]ey] t]]e hu\ Am]n]] p]hel]]\ a]K]I n]]t]n]e n]]t]b]h]r m]Uku\ Av]]e Cu\.' am]T]]A p]]et] p—k]xy]u\.

ST A

KA

r]G]v]n]e hv]e K]]t]rI T]w ke am]T]]e Av]I g]rjm]]\ Ce ke p]]et]e je khex]e A sv]Ik]rI l]ex]e. n]e g]wk]l]e a]K]I r]t] AN]e k]\w am]st]]e [j]g]r]e n]h]et]]e ky]]e*. am]T]]n]e b]r]b]rn]]e x]Ix]]m]]\ [t]]rv]]n]I c]]l] AN]e p]UrI c]k]s]N]I krIn]e t]Ey]]r krI ht]I. am]T]]n]e s]un]\d] s]]T]e p]rN]]v]In]e Aql]e dUr m]]ekl]I dev]]e ke A ke s]un]\d] a] t]rP a]v]v]]n]u\ n]]m] p]N] n]] l]e. v]LI am]T]]n]e a] b]]ju a]v]v]]n]u\ Ak k]rN] An]u\ a] G]r Ce Ay] j]e v]ec]]v]I n]]Ky]u\ h]ey] t]]e B]iv]Sy]m]]\ An]e k]rNoy] a] t]rP z]eiky]u\ krv]]n]I Ano wcC] n]] T]]y]. an]e a] b]D]u\ krt]]\ j]e p]]et]]n]e l]]B] T]t]]e h]ey] t]]e x]] m]]qe n] T]v]] dev]]e? j]e am]T]]n]u\ m]k]n] v]ec]]v]I dev]u\ j h]ey] t]]e A k]ew b]Ij]e K]rIde ke p]]et]e K]rI de Am]]\ am]T]]n]e x]]e Per p]zt]]e ht]]e? an]e Aql]e t]]e AN]e Cell]I v]]t] p]Ip]rm]I\qn]I jem] m]m]r]v]In]e b]h]r m]UkI n]e.

PU

'a]ql]e s]uD]I t]]e b]D]u\ m]]rI g]N]t]rI p—m]]N]e p]]r {t]re Ce p]N] Ak v]]t]n]]e {kel] T]t]]e n]T]I. j]e An]]e {kel] a]v]I j]y] t]]e t]]e t]]r]\ p]]\c]ey] a]\g]L]\ G]Im]]\.'

'jy]]re a]ql]]e {kel] k]Zy]]e Ce ty]]re Ak v]]t] m]]qe t]]e t]u\ v]]t] p]zt]I n]hI\ j m]Uke. m]]r]T]I T]]y] Am] h]ey] t]]e m]n]e khe, hu\ An]]e {kel] krI n]]K]Ix].' am]T]]A kÁu\. An]e K]b]r n] ht]I ke A h]T]e krIn]e r]G]v]e ib]C]v]el]I j]Lm]]\ Ps]]t]]e jt]]e ht]]e.

't]]r]m]]\ Aql]I ih\m]t] h]ey] t]]e t]]e v]]\D]]e n] a]v]e. v]]t] j]N]e Am] Ce ke t]u\ an]e Am]n]I dIkrI k]eq*m]]\ jw l]gn] n]]e\D]]v]I l]o t]]e Am]]\ An]I m]]n]e kx]]e v]]\D]]e n]T]I, p]N] An]I Ak m]uxkel]I Ce. AN]e dIkrIn]e n]]ekrI ap]]v]v]] m]]qe p]c]Is] hj]r Ðip]y]] h]T] [CIn]] krIn]e l]]ek]e p]]s]eT]I l]wn]e l]]\c]n]] a]p]el]] t]em]]\T]I hju ds] hj]r b]]kI Ce An]u\ kx]u\ T]w j]y] t]]e An]e s]\t]]eS] Ce.' 'ds] hj]r?' am]T]]T]I j]N]e c]Is] j p]z]w g]w. An]] iK]ss]]m]]\ Ak v]Is] Ðip]y]]n]I n]]eq is]v]]y] b]Iju\ jo T]w Ce?

11


jo T]w Ce? kx]u\ b]cy]u\ n] ht]u\ n]e a] t]]e ds] hj]rn]I v]]t], t]en]]T]I c]Is] n] p]z]w j]y] t]]e b]Iju\ x]u\ T]]y]? 'Am] aty]]rT]I j g]B]r]w jwx] t]]e kem] c]]l]x]e? t]u\ j]e s]]v] p]]N]Im]]\ n]hI\ b]es]I j]y] t]]e m]]rI p]]s]e b]D]I v]]t]n]]e {kel] Ce j. m]e\ b]D]u\ p]hel]eT]I iv]c]]rI m]Uky]u\ Ce. n]e a]m]ey] t]]r]T]I l]g]n] p]CI ahI\ rhev]]x]ey] n]hI\ Aql]e m]]rI A g]N]t]rI b]r]b]r k]m] l]]g]e Av]Iy] Ce.' 'p]N] hu\ ahI\ n] rhu\ t]]e ky]]\ rhu\?'

O M

'Am]]\ j K]rI K]Ub]I Ce. t]u\ t]]r] ap]Uv]* zerI P]m]* p]r jwn]e rhe. n]e t]]ru\ a] G]r k]ZI n]]K]e t]]e t]n]e Aql]] p]Es]] t]]e m]LI j j]y].' 'p]N] hu\ a] G]r k]ZI n]]K]u\ t]]e p]CI ky]]rek p]]C]e a]v]u\ t]]e rhu\ ky]]\?' am]T]]n]u\ g]iN]t] B]l]e k]c]u\ ht]u\ p]N] An]I s]]m]]ny] b]uiDD] hju s]l]]m]t] ht]I.

Y.

C

'l]e, B]q B]N]e Ce ke qIp]N]]\ P]ze Ce? aly]] A C]ezIn]I v]]t] {zI Ce Aql]e An]]e ahI\ a]v]t]]\ p]g] p]]C]e p]ze, n]e t]]ru\ zerI P]m]* p]N] t]u\ Ðb]Ð ty]]\ rhet]]e h]ey] t]]e n]P]e krt]u\ T]w j]y]. t]]r]m]]\ Aql]I a]v]zt] Ce ke t]u\ ty]]\ p]T]r]m]]\T]Iy] p]]N]I k]ZI b]t]]v]x]e Av]I m]n]e Û]DD]] Ce. t]]re a] g]]m] n]e a] G]rn]e B]Ul]I jv]]n]]\. t]u\ ty]]\ P]m]* p]r h]ey] ty]]re hu\ ahI\ Av]I hv]] {B]I kru\ ke t]u\ am]d]v]]dm]]\ B]N]t]]e ht]]e ty]]rn]I t]]rI p—eim]k] s]]T]e p]rN]I g]y]]e Ce n]e t]]ru\ zerI P]m]* G]N]u\ s]]ru\ c]]l]e Ce.'

LA

n]e je am]T]]n]]m]]\ nh]et]] Av]] g]uN] r]G]v]n]e An]]m]]\ jN]]y]] Aql]e am]T]]n]ey] l]]gy]u\ ke p]]et]e kd]c] zerI P]m]*n]e p]]Cu\ D]b]kt]u\ krI x]kx]e. 'p]N] r]t]]er]t] a] G]rn]]e G]r]k k]eN] T]]y]? n]e Am] krIA t]]e An]I p]UrI ik\m]t] p]N] n]hI\ a]v]e?'

KA

'ik\m]t] t]]e p]UrI n]] a]vo. n]e K]ru\ p]UC]e t]]e jen]e A G]r l]ev]u\ n]] h]ey] A kre A ik\m]t] s]]c]I p]N] n]] he]y]. p]N] a]v]I h]T]m]]\ a]v]el]I t]k t]]re jt]I krv]I h]ey] t]]e t]u\ j]N]e, p]CI m]n]e n]] khet]]e ke hu\ rK]zI g]y]]ee.' 'G]rn]] p]c]Is] hj]r [p]jt]] h]ey] t]]e j]v] An]e v]ec]I dev]]n]I a]p]N]I t]Ey]]rI Ce.'

ST A

'aly]] r]\z g]]\zI n]e An]]\ l]Ug]z]\y] g]]\z]\? m]]ru\ m]]n]e t]]e t]]re jeql]]n]I jÐr Ce Aql]] [p]jt]] h]ey] t]]ey] t]]re t]]ru\ a] G]r v]ec]In]e G]r v]s]]v]I l]ev]u\ j]ewA. n]e j]e k]ew G]r]k n]] m]Le t]]e m]]re ag]v]z v]eQIn]ey] p]EEs]]n]I ˆ]ev]z krIn]e t]]rI jÐr jeql]] t]n]e krI a]p]v]], b]s]?'

PU

's]]v] Aql]] t]]e kem] c]]l]e? ds] hj]r A C]ezIn]I m]]n]e a]p]I d[\ t]]e p]CI ty]]\ jwn]e m]]rey] x]Ða]t] krv]] m]]qe kx]u\k t]]e j]ewA n]e? Am] kr p]c]Is]n]e b]dl]e v]Is] krI a]p]. jy]]re a]ql]u\ v]rsy]]e Ce ty]]re T]]ez]e v]D]]re G]s]]ro v]eQI l]e a] d]est]n]e m]]qe.' r]G]v]n]e a]je p]hel]I v]K]t] l]]gy]u\ ke p]]et]e am]T]]n]e jeql]]e B]]eq m]]n]t]]e ht]]e Aql]]e B]]eq A n] ht]]e. a]je A a]\qIm]]\ ht]]e Ct]]\ a]v]]\ p]g]iT]y]]\ m]]\zt]]e ht]]e t]]e A jy]]re a]v]] s]k\j]m]]\ n] h]ey] ty]]re a]v]I v]]t]m]]\ An]e Cet]rv]]e aG]r]e p]ze. t]eN]e kÁu\: 'm]]re t]]r] G]rn]I jÐr n]T]I A t]]e t]u\y] j]N]e Ce, p]N] a]je t]]ru\ k]m] k]Zv]] m]]qe T]wn]e hu\ A v]ec]]t]u\ r]K]u\ Cu\. n]e m]]rI p]]s]e t]]ru\ a] G]r hx]e t]]e B]iv]Sy]m]]\ t]]re ahI\ a]v]In]e rhev]u\ hx]e t]]e t]n]e A p]]Cu\ m]LI x]kx]e, p]N] k]ew b]Ij]n]e a]p]I dID]u\ hx]e t]]e A T]]ez]e t]n]e p]]Cu\ a]p]v]]n]]e ht]]e?'

'Aql]e j khu\ Cu\ ke a]ql]]e v]rsy]]e Ce t]]e T]]ez]e v]D]]re G]s]]r]e v]eQIn]e m]n]e T]]ez] v]D]]rI a]p]. m]]rey] ty]]\ jwn]e b]D]u\ n]v]e n]]m]e j {B]u\ krv]]n]u\ Ce n]e. t]]r]e A ahes]]n] n]hI\ B]Ul]u\.' am]T]]A An]I v]]iN]y]]g]t] a]g]L krI. 'j]e t]u\ t]]ru\ G]r Ce Aql]e An]e p]c]Is] hj]rn]u\ m]]n]t]]e h]e p]N] An]] v]Is] hj]r p]N] n]] [p]je. n]e m]]rI p]]s]e v]D]um]]\ v]D]u j]er kru\ t]]e p]\dr hj]rT]I v]D]]r]n]I j]eg]v]]w T]]y] Am] n]T]I. n]e a]ql]]y] t]e t]]ru\ k]m] k]Zv]u\ Ce jo T]w Ce?

12


jo T]w Ce? Aql]e j.' kc]v]]t]e m]n]e Cev]qe r]G]v]n]e sv]Ik]rv]u\ p]zy]u\. 't]]e t]]rI v]]t] m]\jUr. t]]re m]n]e G]rn]] p]\dr hj]r a]p]v]]n]] n]e Am]]\T]I m]]re A C]ezIn]I b]]n]e ds] hj]r a]p]v]]n]] n]e k]erqm]]\ l]g]n]. b]D]u\ ky]]re?' 'Ak j aQv]]izy]]m]]\.' 'A b]D]u\ t]]e QIk p]N] k]ew ahI\T]I am]d]v]]d jwn]e A C]ezIn]e ke An]I b]]n]e m]]re iv]x]e kx]I {\D]I B]\B]erN]I krI a]v]x]e t]]e?' am]T]]n]u\ g]B]r]t]u\ idl] b]]el]I {Q/y]u\.

O M

'A b]D]u\ t]u\ m]]r] p]r C]ezI de. aty]]re t]]e A C]ekrI n]e An]I m]] b]ey] b]h]r g]y]]\ Ce. n]e A a]v]x]e ty]]re Am]n]e s]m]j]v]v]]n]I jv]]b]d]rI m]]rI. t]u\ t]]re n]ic]\t] rhe. Ak aQv]]izy]]m]]\ t]n]e p]rN]]v]I n]e t]]r] P]m]* p]r m]]ekl]I a]p]v]]n]I jv]]b]d]rIy] m]]rI.' 'A t]]e b]D]u\ QIk p]N] A C]ezI deK]]v]m]]\ kev]Ik Ce? Ak v]K]t] An]e j]ew l]ev]]y] t]]e_'

Y.

C

r]G]v]n]e khev]]n]u\ m]n] T]y]u\ ke A deK]]v]m]]\ Aql]I b]D]I s]]rI Ce Aql]e t]]e G]rm]]\ b]bb]e C]ekr]\n]I m]] m]]D]v]I b]eQI Ce An]ey] p]zt]I m]UkIn]e p]]et]e An]I p]]CL G]el]]e T]y]]e ht]]e n]e? n]e t]u\ j]e b]il]d]n]n]] b]kr] jev]]e n] m]ly]]e h]et] t]]e a] r]G]v]B]]wn]I dx]] kev]I kP]ezI T]w h]et] A t]]e r]G]v] j j]N]e Ce. p]N] b]]ely]]e ty]]re b]Iju\ j: 't]n]e j]e m]]r] p]r B]r]e\s]]e h]ey] t]]e m]n]e khev]] de ke a]p]N]I a]K]I n]]t]m]]\ An]] jev]I Ðp]]LI C]ekrI m]e\ b]I« j]ew n]T]I.'

LA

'hv]e t]e\ b]D]u\ m]]T]e l]ID]u\ Ce Aql]e m]]re kx]u\ b]]el]v]]n]u\ rhet]u\ n]T]I p]N] k]ew v]c]m]]\ B]\B]erN]I n]] krI j]y] An]u\ Dy]]n] r]K]je.' am]T]]n]u\ PPzt]u\ m]n] b]]el]I [Q/y]u\.

KA

n]e A PPze Am]]\ An]]ey] d]eS] n] ht]]e. am]T]]e g]D]]p]c]Is]Im]]\ p—v]exy]]e Ct]]\ jy]]re k]ewA An]e m]Ul]v]v]] p— y]tn] n]] ky]]e* ty]]re An]e l]]gy]u\ ke hv]e je k]\w krv]u\ p]ze A AN]e p]]et]e j krv]u\ p]zv]]n]u\ ht]u\. a] m]]qe AN]e k#l]ejn]] b]s] sqenzeT]I m]]\zIn]e relv]e sqex]n] s]D]In]]\ c]kkr k]p]v]] m]]\z/y]]\ ht]]\. B]N]v]]m]]\ An]]T]I a]g]L n]IkLI g]y]el]] p]N] hju jUn]I m]Eˆ]I qk]v]I rhel]] b]ec]]r d]est]]e s]]T]en]I v]]t]m]]\T]I An]e j]N]v]] m]ñy]u\ ke x]]rIirk K]]ez-K]]\p]N]v]]LI C]ekrIao l]G]ut]]g—\iT]T]I ip]z]t]I h]ey] Ce Aql]e p]uruS]]en]I v]]t]m]]\ Jzp]T]I a]v]I jt]I h]ey] Ce.

ST A

Aql]e am]T]]A Av]I C]ekrIao m]]qe n]jr]e Perv]v]] m]]\zI. Am] krt]]\ An]I n]jr qešn]m]]\ jt]I a]v]t]I Ak K]U\D]v]]LI C]ekrI p]r p]zI. am]T]]A p]]et]]n]I p]s]\dg]I An]I p]r [t]]rI n]e An]I a]g]L p]]CL iPilz\g] B]rv]] m]]\zI. D]Im]eD]Im]e An]e 'kem] C]e s]]ru\ Ce' jev]I v]]t]]em]]\ p]N] An]e K]e\c]v]] m]]\zI. v]]t] a]ql]e s]uD]I p]h]e\c]I ty]]\ s]uD]I kx]I m]uxkel]I p]zI n]hI\ Aql]e am]T]]n]I ih\m]t] v]D]v]] m]]\zI. kdIk t]e An]I b]]jun]I s]Iq p]r b]es]I jv]] l]]gy]]e t]]e kdIk An]e a]v]t]I j]ew jgy]] krI a]p]v]] l]]gy]]e.

PU

p]N] T]]ez] v]D]u idv]s]]en]] av]l]]ekn] p]CI t]en]e l]]gy]u\ ke t]en]]e Ak hrIP p]N] ht]]e. t]e x]rIre m]Dy]m] an]e r\g]e x]]\m]L]e ht]]e. t]en]]\ kp]z]\ p]rT]I l]]g]t]u\ ht]u\ ke t]e k]ew s]]m]]ny] n]]ekrI krt]]e hx]e. p]N] t]e je hrkt]]e krt]]e ht]]e A s]]m]]ny] n] ht]I. a] m]]N]s] G]N]I v]K]t] p]el]I C]ekrIn]I b]]jum]]\ a]v]In]e b]es]I jt]]e. p]el]I C]ekrI km]n]e shej a]G]I K]s]I p]el]]n]e jgy]] p]N] krI a]p]t]I, ib]c]]rI b]]w m]]N]s] krey] x]u\? p]N] am]T]]A j]ey]u\ ke An]I hrkt]]e idv]s]e idv]s]e m]]J] m]Ukt]I jt]I ht]I. p]el]]e m]]N]s] hv]e t]]e a] C]ekrIn]e p]r]N]e v]]t]]em]]\ K]e\c]t]]e jt]]e ht]]e n]e A C]ekrIy] p]r]N]e An]I s]]T]e v]]t] krt]I h]ey] Am] An]e jv]]b] a]p]t]I jt]I ht]I.

am]T]]n]e T]y]u\ ke An]e l]]g] j]ewn]e s]ID]]e krv]]e p]zx]e. an]e Ak idv]s] An]e j]eewt]]e l]]g] m]LI g]y]]e. p]el]I C]ekrI p]]et]]n]I jgy]] p]r p]s]* m]UkIn]e q]ewl]eq t]rP g]w Aql]e p]el]] m]]N]s]e jr]y] ac]k]y]] is]v]]y] p]s]* [Q]v]I, Ano K]]el]I, Am]]\T]I k]\s]k]e k]ZI p]]et]]n]] v]]L s]rK]] ky]]*. n]e p]s]* b]\D] krt]]\ An]I n]jre a\dr c]]ekl]eq p]zI hx]e t]e k]ZI n]e K]]el]In]e s]ID]I m]]eZ]m]]\ m]UkI dID]I. jr]y] x]rm] ke K]c]k]q n] m]Le. jo T]w Ce?

13


jo T]w Ce? n]e am]T]]e kUdI p]zy]]e: 'Ay] im]sqr t]m]n]e jr]y] B]]n]b]]n] Ce ke n]hI\? x]u\ s]m]j]e C]e t]m]e t]m]]r] m]n]m]]\?' p]el]]e m]]N]s] a] ac]]n]k hum]l]]T]I Cp]]w g]y]]e: 'x]I v]]t] Ce? m]]rI k]ew B]Ul] T]w?' t]eN]e n]rm]]x]T]I p]UCy]u\. 'x]I v]]t] Ce x]u\? t]u\ Ak t]]e p]el]I C]ekrIn]I s]]T]e p]r]N]e, ty]]\ p]Urt]I jgy]] n] h]ev]] Ct]]\ b]es]I g]y]]ee. [p]rT]I An]I p]s]*m]]\T]I k]\s]k]e k]Z/y]]e, c]]ekl]eq K]]D]I. n]e hv]e p]UCe Ce x]I v]]t] Ce. {B]]e T]] Aql]e hu\ t]n]e s]m]j]v]u\ ke x]I v]]t] Ce.' am]T]]A j]N]e g]]\izv]q\k]r ky]]e*. zbb]]m]]\ s]]ep]]e p]zI g]y]]ee.

O M

p]el]]e m]]N]s] {B]]e T]y]]e n]e s]]m]]e kx]]e g]]\izv]q\k]r ky]]* is]v]]y] AN]e am]T]]n]e Ak av]L] h]T]n]I Av]I J]p]q dID]I ke am]T]]B]]wn]]\ c]xm]]\ n]\dv]]w g]y]]\ n]e A {zIn]e b]]rN]] p]]s]e jw p]z/y]]ee. b]I« kx]I K]b]r t]]e am]T]]n]e A v]K]t]e n]] p]zI p]N] An]e Ak v]]t]n]I K]t]rI T]w g]w ke p]el]]e m]]N]s] l]]g]t]]e ht]]e Av]]e m]zd]l] n] ht]]e. A j v]K]t]e p]el]I C]ekrI q]ey]l]eqm]]\T]I b]h]r a]v]I. b]D]I v]]t] j]N]I A khe: 'A m]Uao keql]]y] idv]s]T]I m]]]rI p]]CL p]z/y]]e ht]]e. p]r]N]ey] h]y] hel]]e krI s]v]]s]l]]\ krt]]e ht]]e n]e m]]rI s]]T]e b]es]I jt]]e ht]]e. m]n]e t]]e An]]\ l]X]N] p]hel]eT]I j s]]r]\ l]]g]t]]\ n] ht]]\.'

C

no sqex]n] a]v]t]} g]]zI D]Im]I p]zt]} j am]T]]A {t]rIno B]Izm]} K]ov]]w jv]]m]} j zh]p]N] joy]u\.

Y.

p]N] je v]]t]n]I klp]n]] t]m]n]e n]T]I a]v]I A v]]t] t]]e m]]re t]m]n]e khev]I j p]zx]e. am]T]]n]e [p]r jN]]v]el]]e an]uB]v] T]y]]e t]en]u\ a]K]u\ kl]ev]r l]]ekm]UK]e kev]u\ iv]k&t] T]wn]e b]h]r a]vy]u\ t]e t]]e m]]re t]m]n]e jN]]v]v]u\ j p]ze, n]hI\ t]]e a] am]T]]n]uB]v]n]]e aDy]]y] ap]UN]* j rhI j]y].

KA

LA

am]]r] g]]m]m]]\ k]ew C]p]u\ m]g]]v]v]]m]]\ m]]n]t]] n] ht]] Aql]e je k]ew ag]ty]n]] s]m]]c]]r h]ey] A r]m]]y]N] an]e m]h]B]]rt]n]I jem] l]]ekm]uK]e c]ZI p—s]]r p]]m]t]] ht]]. Aql]e a] am]T]]n]] p]r]ßm]n]] s]m]]c]]rey] sq]ep] p—es]n]] m]T]]L] is]v]]y] p]N] b]m]N]I g]it]T]I g]]m]m]]\ PrI v]ñy]]. Am]]\ s]uD]]r]v]D]]r] s]]T]en]]e je Cell]]e v]D]]r]ee b]h]r a]vy]]e t]e n]Ic]e m]ujb] ht]]e: g]]m]n]] Ak n]b]Ir]n]u\ p]r]ßm]

ST A

g]]m]n]] Ak n]b]Ir], am]T]]A c]]l]t]I qšen]e Ak y]uv]t]In]I l]]j l]Uqv]]n]]e ihc]k]r]e p—y]tn] ky]]e* ht]]e. p]N] A y]uv]t]In]I s]]T]e m]us]]PrI krI rhel]] t]en]] p]it]A a] y]uv]]n]n]e s]]r]e Av]]e m]eT]Ip]]k jm]]zI An]I a] k]y]m]n]I kuqev] B]Ul]]v]I dID]I ht]I. zbb]]m]]\n]] any] y]]ˆ]IaoA p]N] a] k]m]m]]\ Aql]e ke m]eT]Ip]]kn]I l]h]N]I krv]]m]]\ P]L]e a]py]]e ht]]e. p]]el]Is] a]v]e t]e p]hel]]\ a] n]b]Ir]e B]]g]I CUq/y]]e ht]]e. g]]m]l]]ek]e An]e n]]t] b]h]r n]e g]]m] b]h]r krv]]n]I k]rv]]w krI rÁ]n]u\ j]N]v]] m]Le Ce.

PU

a] s]m]]c]]r je v]K]t]e je khet]u\ h]ey] A Aql]]e [m]er]e krI l]et]u\ ke g]]m]n]I a]b]Ð n] j]y] Aql]e am]T]]n]e p]]et]e j t]e v]K]t]e b]c]]v]el]]e.

an]e a]v]] t]]e b]n]el]] K]rI rIt]e t]]e n]hI\ b]n]el]] Av]] p]]\c]s]]t] ikss]] am]T]]n]e n]]m]e g]]m]n]e c]]ep]ze l]]ek]eA c]Z]v]I dID]el]] Ce. t]m]]r]e t]]e Am]]\ h]T] n]T]I n]e? j]e j]e p]]C]. an]ußm] ⇒

jo T]w Ce?

14


jo T]w Ce?

3-am]T]]e krv]] g]y]]e T]Ul]u\ n]e T]w g]y]]e k\s]]r

O M

r]G]v] am]T]]n]e ty]]\ g]y]]e A v]]t]n]e a]je p]]\c] idv]s] T]w g]y]] ht]]. p]N] am]T]]e jUn]] B]]wb]\D]n]e m]Lv]] t]]e An]e G]er a] p]]\c] idv]s]m]]\ p]\dr v]K]t] jw a]vy]]e hx]e. am]T]]n]] m]k]n]n]]e dst]]v]ej T]w g]y]]e ht]]e. am]T]]n]u\ p]c]Is] hj]rn]u\ m]k]n] r]G]v]n]e p]\dr hj]rm]]\ m]LI jt]u\ ht]u\ Aql]e r]G]v]e An]]e dst]]v]ej b]Ije j idv]s]e kr]v]I l]ID]]e ht]]e. k]ew v]c]m]]\ B]e\z]ey] m]]re. n]e p]]C]e a] am]T]]e k]c]] k]n]n]]e n]e [p]rT]I m]UK]]e*, r]G]v]n]I n]jre st]o. Aqlo v]]t] {zI p]N] j]y], j]e m]]eezu\ T]]y] an]e k]ek j]N]I j]y] t]]e. Aql]e r]G]v]e A v]]t]m]]\ t]]e ZIl]u\ m]Uky]u\ j n]hI\.

C

a G]r s]]v] s]st]u\ m]LI g]y]u\ ht]u\ n]e p]]et]]n]]e x]ULIn]]e G]] s]]ey]e qLI g]y]]e ht]]e Aql]e r]G]v]e reK]]b]en]n]e p]Es]] a]p]v]]m]]\ p]N] k]p] n]] m]Uky]]e. AN]e Am]n]e p]ot]]n]] t]rPT]I a]p]t]o hoy] Am], p]Ur] ds] hj]r Ðip]y]] a]p]I dID]]. n]e b]Ije idv]s]e am]T]]n]e Am]n]e ty]]\ m]]ekl]v]]n]u\ t]eN]ee g]]eQvy]u\.

Y.

r]G]v]n]e iv]c]]y]u*\ ht]u\ ke am]T]]e a]g]l]e idv]s]e j G]erT]I n]IkLI reK]]b]en]n]e ty]]\ p]h]e\c]I g]y]]e h]ey] t]]e b]Ije idv]s]e s]v]]rm]]\ j Am]n]]\ l]gn] n]]e\D]]v]In]e Am]n]e b]p]]ere rv]]n]] krI dev]]y]. p]N] a] s]m]y]e h]jr rhIn]e s]un]\d]n]I v]eD]k n]jr]een]]\ t]Ir An]e K]m]v]]\ n] ht]]\ Aql]e AN]e p]]et]]n]I g]erh]jrIm]]\ j b]D]I k]rv]]w p]t]I j]y] Av]]e t]Kt]]e g]]eQvy]]e ht]]e.

KA

LA

r]G]v]e reK]]b]en] p]]s]e am]T]]n]]\ Aql]]\ b]D]]\ v]K]]N] ky]]*\ ht]]\ ke A am]T]]n]e j]ev]] aD]Ir]\ T]w {Q/y]]\ ht]]\. t]em]n]e t]]e {Qt]]\ n]e b]es]t]]\ s]]e v]IG]]\n]u\ K]et]r an]e ap]Uv]* zerI P]m]*n]]\ j sv]pn]]\ a]v]t]]\ ht]]\. Am]n]I s]un]\d]A B]l]e kb]]zu\ ky]u*\ p]N] Av]Iy]e n]s]Ib]d]r t]]e K]rI ke a]v]]e D]\D]] n]e im]lkt]v]]L]e y]uv]]n] An]]e h]T] J]l]v]] t]Ey]]r T]y]]e. s]un]\d]n]e Am]N]e s]Urt] t]]r krI dID]]e ht]]e Aql]e A p]N] b]Ije idv]s]e a]v]I p]h]e\c]x]e Av]I Am]n]I g]N]t]rI ht]I.

ST A

am]T]]A G]rm]]\T]I p]ek T]w x]ke Av]I keql]Ik c]Ij]en]]\ c]]r p]]rs]l] krIn]e P]m]* p]r relv]e m]]rPt] m]]eekl]I a]py]]\ ht]]\. b]]kIn]u\ b]e b]eg]]em]]\ B]rIn]e A p]]et]]n]I s]]T]e l]w jv]]n]]e ht]]e. AN]e P]m]* p]r D]n]« p]qel]n]e p]N] t]]r krI dID]]e ht]]e ke p]]et]e p]tn]I s]]T]e ty]]\ g]uruv]]re s]v]]rn]] p]h]e\c]v]]n]]e ht]]e. An]] m]n]m]} Am] ht¶\ ke P]m]* p]r p]oto p]tn]I s]]To j]y] Avo v]K]to p]tn]Ino A D]Uizy¶\ no g}dv]]z]B]y¶*\ l]]go t]o A x]herI bOrIno kd]c] n] p]N] g]mo no p—T]m] g—]so m]iX]k] jev]o G]]q T]w j]y]. n]kkI krel]I g]]eQv]N] m]ujb] am]T]]e r]G]v]e a]p]el]e s]rn]]m]e s]]\jn]] l]g]B]g] c]]rek v]]gy]e p]h]e\cy]]e. irX]]m]]\T]I p]]et]]n]]e s]]m]]n] [t]]rI b]]rN]] p]]s]e m]UkI kp]z]\ n]e v]]L s]rK]] krI t]eN]ee b]el] v]g]]z/y]]ee.

PU

T]]ezIv]]re reK]]b]en]e b]]rN]u\ K]]ely]u\. b]]rN]]m]]\ {B]]\ rhIn]e j Am]N]e am]T]]n]u\ in]irX]N] krv]] m]]\z/y]u\. r]G]v] khet]]e ht]]e An]] krt]]\ C]ekr]n]I [\m]r t]em]n]e d]eZI l]]g]I p]N] am]T]]e Am]n]e deK]]v]e g]m]I g]y]]ee. s]un]\d]n]I s]]T]e x]]eB]e Av]]e t]]e A Ce, Am]N]e iv]c]]y]u*\. a] t]rP am]T]]e p]N] m]n]m]]\ Am]n]]e ky]]s] k]Zv]] p—y]tn] krI rÁ]e ht]]e. r]G]v] khet]]e ht]]e An]] krt]]\ a] C]ezI b]m]N]I [\m]rn]I t]]e hx]e j. kd]c] p]]et]]n]] krt]]\y] T]]ezI v]D]]re h]ey] t]]ey] n]v]]w n]hI\. p]N] deK]]v]m]]\ A khet]]e ht]]e Am] m]]D]v]IB]]B]I krt]]\y] c]Ze Av]I c]]ekks] ht]I j. am]T]]e r]eK]]b]en]n]e s]un]\d] s]m]«n]e iv]c]]rI rÁ]e ht]]e. 'm]]ru\ n]]m] ap]Uv]*. m]n]e r]G]v]B]]wA m]]ekly]]e Ce.' AN]e kÁu\.

p]]et]]n]u\ n]]m] am]T]]e n]hI\ p]N] ap]Uv]* Ce A y]]d krt]]\y] am]T]]n]e v]]r l]]g]I. g]]m]l]]ek]eA An]u\ n]]m] a]p]Uv]*m]]\T]I am]T]]e Aql]I hde ÐZ krI n]]Ky]u\ ht]u\ ke K]ud ap]Uv]*n]e p]N] p]]et]]n]u\ m]UL n]]m] y]]d a]v]t]]\ v]]r l]]g]I

jo T]w Ce?

15


jo T]w Ce? g]w n]e? p]N] aN]Ino v]K]to y]]d a]vy¶\ Ay] aoCu\ ht¶\? 'aoh, a]v]]e n]e a\dr. r]G]v]B]]w khet]] ht]] Av]] j t]m]e C]e. B]]eL] n]e in]K]]l]s]. r]G]v]B]]w t]m]]r]\ G]N]]\ v]K]]N] krt]] ht]]. t]m]n]e m]LIn]e G]N]]e a]n]\d T]y]]ee.' reK]]b]en]e kÁu\. 'r]G]v]B]]w t]m]]r]\ p]N] G]N]]\ v]K]]N] krt]] ht]]. t]m]ey] A khet]] ht]] Av]]\ j C]e. t]m]n]e m]LIn]e m]n]ey] a]n]\d T]y]]ee. l]]g]e Ce ke t]m]]rI s]]T]e m]n]ey] s]]ru\ g]]eQx]e.' am]T]]e b]Iju\ kx]u\ B]l]e n]] B]Ny]]e h]ey] p]N] rJLI rK]zIn]e v]]c]]Lt]] t]]e AN]e keLv]I j ht]I. p]N] reK]]b]en]n]u\ b]eQI dzIn]u\ x]rIr an]e s]c]v]]y]el]u\ y]OEv]n] j]ew am]T]]e T]]p] K]]w g]y]]ee.

C

O M

't]m]e h]T]m]o\ D]]ew t]]j] T]]v] ty]]\ s]uD]Im]]\ hu\ c]] m]Uku\.' khet]]\ reK]]b]en] rs]]ez]m]]\ p]eQ]\. am]T]]n]e hv]e r]G]v] p]]et]]n]u\ G]r s]st]]m]]\ p]z]v]I g]y]]ee An]u\ duK] n] rÁu\. reK]]b]en]n]e j]ey]] p]CI An]e l]]gy]u\ ke r]G]v]e je k]ew c]]l]b]]« krI h]ey] t]e m]]P. hv]e v]c]m]]\ a]zI Ak r]t] Ce A iv]n]] iv]Gn]e p]s]]r T]w j]y] n]e k]eq*m]]\ l]gn] n]]e\D]]w j]y] ty]]\ s]uD]I B]g]v]]n] kx]u\ a]zu\av]Lu\ n] T]v]] dwx] Aql]u\ hu\ t]]rI p]]s]e m]]g]u\ Cu\. am]T]]e B]g]v]]n]n]e n]T]*n]] krI rÁ]ee. hv]e t]en]e zerI P]m]* p]r p]h]e\c]I jv]]n]I t]]l]]v]el]I j]g]I ht]I. a]v]I p]tn]I s]]T]m]]\ h]ey] t]]e An]e t]]e j\g]l]m]]\y] m]\g]l] jev]u\ l]]g]xo Am] t]en]e l]]g]t]u\ ht]u\.

LA

Y.

c]] p]It]]\ reK]]b]en]e zerI P]m]*n]I v]]t] k]ZI n]e am]T]]e kUdI p]z/y]]ee. AN]e p]]et]e A iv]x]e je j]N]t]]e ht]]e t]e an]e n]h]et]]e j]N]t]]e Av]I keql]Iy] v]]t]]e krI dID]I. reK]]b]en]n]e m]]qe t]]e a] b]D]u\ ib]l]kul] n]v]u\ j ht]u\. A t]]e a]B]]\ b]n]In]e am]T]]n]] hv]]w Ky]]l]n]e s]]c]] m]n]In]e ah]eB]]v]T]I s]]\B]LI rÁ]\. Am]n]e T]y]u\ ke a]v]]ee im]l]n]s]]r n]e aBy]]s]u juv]]in]y]]e a]j s]uD]I ku\v]]r]e kem] rhI g]y]]e hx]e?

KA

reK]]b]en]e s]un]\d]n]e g]w k]l]n]]e t]]r krI dID]]e ht]]e Ct]]\ hju s]uD]I A a]v]I n] ht]I Aql]e A ic]\t]]m]]\ ht]]\. Aql]e p]]et]e h]T]e krIn]e An]I v]]t] k]Zv]]n]u\ q]Lt]]\ ht]]\. n]e am]T]]e t]]e Am]n]e j p]el]I l]gn]n]I [m]edv]]r m]]n]I b]eQ]e ht]]e Aql]e A t]]e An]e iv]x]e Am]n]e kx]u\ p]UCv]]n]]e n] ht]]e. am]T]]n]I B]Ul] Aql]I j ke An]e r]G]v]e s]un]\d]n]u\ n]]m] khel]u\ t]e A B]Ul]I g]y]el]]e n]e hv]e reK]]n¶\ n]]m] s]]\B]ñy]] p]CI Ano Am] l]]gy¶\ ht¶\ ke r]G]vo Ano reK]]n¶\ j n]]m] a]py¶\ hxo.

ST A

c]]p]]N]I p]ty]] p]CIy] am]T]]n]u\ zerIp]ur]N] c]]l]u j ht]u\. reK]]b]en]n]ey] Am]]\ rs] p]z/y]]e ht]]e n]e b$kn]] a]\kz] B]rt]]\ n]e D]n]« p]qel]n]] ihs]]b]]e j]et]]\ An]e je ç]]n] l]]Dy]u\ ht]u\ A am]T]]e Am]n]e p]Irs]I rÁ]ee ht]]e. v]LI AN]e p]]et]]n]] A zerI P]m]*n]] B]]iv] iv]k]s]n]]e je pl]]n] Am]n]I s]m]X] rjU ky]]e* Am]]\ AN]e p]]et]]n]I b]D]I a]v]zt] an]e klp]n]]aon]]e [p]y]]eg] krI n]]Ky]]e ht]]e.

PU

An]I a] v]]t]]e s]]\B]LI reK]]b]en]n]e l]]gy]u\ ke p]]et]e s]un]\d] m]]qe dIv]]e l]wn]e x]]eD]v]] g]y]]\ h]et] t]]ey] Am]n]e a]v]]e m]urit]y]]e n]] m]ñy]]e h]et]. jy]]re a] t]]e s]un]\d]n]I a]v]I isT]it] j]Ny]] p]CIy] An]]e h]T] J]l]v]] t]Ey]]r T]y]]e Ce t]e Am]]\ B]g]v]]n]n]I rhem] j n]e, b]Iju\ x]u\? s]]\je Am]N]e An]e s]]rI rIt]e jm]]z/y]]e. p]CI r]t]e p]N] Am]n]I a]\K]]e G]er]v]] m]]\zI ty]]\ s]uD]I am]T]]n]u\ v]c]n]]m]&t] c]]l]u\ j ht]u\. 't]m]]rI v]]t]]e m]j]n]I Ce p]N] a]je t]]e m]n]e {\G] a]v]e Ce, b]I« v]]t]]e k]l]e krIx]u\.' khI reK]]b]en] s]Uv]] m]]qe Am]n]] Ðm]m]]\ c]]ly]]\ g]y]]\. am]T]]n]e T]y]u\ ke a] b]]w p]]et]]n]e s]]ru\ l]g]]zv]] m]]qe g]m]e t]e khe p]N] p]]t]e v]]t] krt]]e ht]]e n]e A a\dr c]]l]I g]w Aql]e An]] m]n]m]]\ kx]u\ b]Iju\ t]]e n]hI\ h]ey] n]e? kd]c] p]]et]e An]e n]hI\ g]my]]e h]ey] ke p]CI An]]e iv]c]]r b]dl]]y]]e hx]e? b]I« t]rP An]e Am] p]N] l]]g]t]u\ ht]u\ ke AN]e p]]et]]n]I v]]t] je rIt]e rs] l]wn]e s]]\B]LI ht]I an]e A a\g]e AN]e je s]v]]l]]e p]UCy]] ht]] A j]et]]\ Am] l]]g]t]u\ ht]u\ ke An]e p]]et]]n]]m]]\ G]N]]e rs] p]z/y]]e Ce. t]]e p]CI a]v]u\ kem] T]y]u\? t]en]] m]n]m]]\ kx]u\ b]Iju\ h]ey] t]]e A p]]et]]n]e s]]rI rIt]e b]]el]]v]e, b]es]]ze n]e jm]]ze n]hI\\. hv]e An]e s]]m]e m]o\A t]]e jo T]w Ce?

16


jo T]w Ce? p]]et]]n]]T]I p]UCI p]N] kem] x]k]x]e? aty]]re r]t] Ce, Ak]\t] Ce n]e a\D]]ru\ p]N] Ce. a] t]kn]]e l]]B] l]w j]e An]I x]rm] t]]ez]v]I n]K]]y] t]]e kd]c] An]] m]n]m]]\ kx]]e K]c]k]q hx]e t]]e b]h]r p]N] a]v]I jx]e. a]v]] b]D]] iv]c]]r]em]]\ An]e m]]ezI r]t] s]uD]I {\G] n] a]v]I. Cev]qe AN]e a] p]]r ke p]el]e p]]r krI n]]K]v]]n]u\ n]kkI ky]u*\. n]e am]T]]e a\D]]r]m]]\ b]]jun]] aorz] t]rP s]rky]]e. a]m]t]em] P\P]es]t]]\ t]en]e Ak sˆ]In]] dehn]]e m]]dk sp]x]* T]y]]e n]e An]u\ p]]EruS] j]g]I {Q/y]u\. Jb]kIn]e j]g]I {Qel]]\ reK]]b]en] b]]el]I [Q/y]]\: 'are, a] x]u\ kr]e C]e?'

C

O M

't]u\ a]m] c]]l]I a]v]I n]e m]n]e {\G] n] a]v]I. k]l]e p]rN]I j jv]]n]]\ CIA t]]e a]je m]D]urjn]I [jv]I l]wA.' khet]]\ AN]e reK]]n]] h]eQ c]Um]I l]ID]]. iv]r]eD]n]] x]bd]e A h]eQ]en]I v]cc]eT]I b]h]r a]v]I x]ke Aql]I jgy]] rhI h]ey] t]]e Am]n]]e iv]r]eD] b]h]r a]v]e n]e? n]e p]]et]]n]e m]]qe v]p]r]y]el]] Ak v]c]n]I s]\b]]eD]n]e, p]el]] av]Lc]\z] hst]sp]x]e* an]e am]T]]n]] B]]iv] pl]]n] iv]x]e s]]\B]Lel]I v]]t]]eA Am]n]u\ B]]n] B]ul]]v]I dID]u\. s]un]\d]n]]e iv]c]]r a]v]t]]\ Am]N]e a] hum]l]]T]I b]c]v]]n]]e Ak Cell]e p—y]tn] krI j]ey]]e, p]N] ty]]\ s]uD]Im]]\ t]]e p]el]] aiD]r] h]T]]eA Am]n]] x]rIr p]rn]u\ Cell]u\ kp]zu\y] K]e\c]I l]ID]u\ ht]u\. n]e a]g]L iv]c]]rv]]n]] iv]c]]rn]e p]zt]]e m]UkIn]e b]I« j p]Le Am]N]e am]T]]n]e b]]T] B]rI l]ID]I.

LA

Y.

p]]et]e p]\dr v]S]* p]hel]]\ iv]D]v]] T]y]]\ ty]]rT]I z]m]I dID]el]]\ sv]pn]]\ t]em]n]] m]n] p]r p]]C]\ sv]]r T]w g]y]]\. Am]N]e l]]\b]I p]]n]K]r p]CI aN]D]]rI a]v]I p]h]e\c]el]I v]s]\t]n]e v]D]]v]I l]ID]I. b]e deh Ak T]w g]y]]. hv]e p]]et]]n]I n]v]I aoLK]]N]n]I s]]m]e p]]et]e s]un]\d] n]hI\ p]N] An]I m]] Ce Am] khev]]n]I Am]n]e jÐr n] jN]]w. n]e a] s]uK]d an]uB]v] p]CI Am]N]e jy]]re am]T]]n]e A v]]t] krI ty]]re n] t]]e am]T]]e x]rm]]y]]e ke n] t]]e reK]]b]en] x]rm]]y]]\. b]ey]e a] n]v]I p]irisT]it]n]e hs]t]e m]o\A v]D]]v]I l]ID]I. 'hv]e s]un]\d]n]u\ x]u\ krIx]u\?' j]N]e Ak v]zIl] p]]et]]n]I dIkrIn]] B]]iv] a\g]e ic]\t]] krt]] h]ey] Am] am]T]]A

KA

p]UCy]u\.

ST A

't]m]n]e r]G]v]e b]D]I v]]t] krI Ce ke n]hI\ An]I m]n]e p]UrI K]b]r n]T]I p]N] An]I a]v]I isT]it] m]]qe A r]G]v] j jv]]b]d]r Ce. hv]e An]e m]]T]e b]rjb]rIT]I s]un]\d]n]I jv]]b]d]rI l]]dv]I p]zx]e. j]e A s]ID]I rIt]e n]hI\ m]]n]e t]]e An]I b]ErIn]e b]D]I v]]t] jN]]v]I dev]]n]I b]Ik b]t]]v]In]e An]e s]un]\d]n]I s]\B]]Ln]I jv]]b]d]rI [p]]zv]] m]jb]Ur krv]]e p]zx]e.' reK]]b]en]e kÁu\. 'AN]e m]]ru\ p]c]Is] hj]rn]u\ G]r p]\dr hj]rm]]\ p]z]v]I l]ID]u\ Ce Aql]e An]]e v]]\D]]ey] n]hI\. Am]]\n]] dx] hj]r A t]m]no a]p]v]]n]o ht]o.' am]T]]A p]N] Am]]\ s]]T] p]ur]vy]]e.

PU

'A p]\dr hj\rm]]\T]I m]n]e AN]e ds] hj]r a]py]] t]o Ce a]py]] Ce. p]N] A An]] p]ot]]n]] iK]ss]]m]]\T]I a]py]]n]u\ ANo m]no jN]]vy]u\ Ce.' 'b]]kIn]] p]]\c] hj]r m]n]e ty]]\ s]eql] T]v]] m]]qen]] a]py]] Ce. ANo m]]r] j pOs]]T]I t]m]]rI s]]mo p]ot]]n]I B]Ul]n¶\ m]Uly] c]ukv]v]] p—y]tn] ky]o* Ce. ANo b]D]I v]]to Cet]rp]I\zI krI Ce.'

'A G]r t]]e hv]e An]] h]T]m]]\T]I g]y]u\ j s]m]j]e. jy]]\ s]uD]I s]un]\d]n]I a] ag]v]z p]t]I n] j]y] ty]]\ s]uD]I An]e rhev]] m]]qe A G]r a]p]v]] an]e p]CI An]e n]]ekrIA v]Lg]]zv]]n]I jv]]b]d]rI a]p]N]e An]e m]]T]e m]]rIx]u\ Aql]e A s]ID]]ed]er T]w jx]e. n]e p]CI db]]v]Ix]u\ t]]e A G]rey] s]un]\d]n]e n]]m]e krI a]p]x]e. n]hI\ kre t]]e ky]]\ jx]e, An]] h]T]n]] l]K]el]] k]g]L a]p]N]I p]]s]e Ce?' reK]]b]en]e kÁu\.

'hv]e a]p]N]e a]p]N]]\ l]gn]n]u\ iv]c]]rIA. a]je j l]gn] n]]e\D]]v]I dwA p]CI T]w jwA ap]Uv]* zerI P]m]* B]eg]]\. t]m]e s]un]\d]n]e kx]I ag]v]z n]] p]ze A m]]qe je krv]u\ p]ze A g]]eQv]I k]Z]e n]e hu\-' am]T]]A b]]el]v]] ky]u*\. jo T]w Ce?

17


jo T]w Ce? 'hv]e t]u\ m]n]e t]m]e khIn]e n]hI\ b]]el]]v]e t]]e c]]l]x]e. k]l]e r]t]e t]]e t]u\ t]u\ krt]]e m]]r] p]zK]]m]]\ B]r]y]]e ht]]e.' 'A t]]e m]]rI B]Ul] ht]I. hu\ s]m]jy]]e ke t]u\ j p]el]I B]Ul] krI b]eQel]I C]ekrI Cu\ n]e m]]re t]]rI s]]T]e l]g]n] krI l]ev]]n]]\ Ce. s]]c]u\ p]UC]e t]]e hu\ g]B]r]w g]y]el]]e. m]n]e Am] ke t]n]e m]]rI v]]t] n] g]m]I Aql]e t]u\ s]Uv]]n]u\ b]h]n]u\ k]ZIn]e a\dr jt]I rhI. Aql]e t]n]e je v]]t] Ðb]Ðm]]\ khI x]kv]]n]]e n] ht]]e A r]t]n]] a\D]]r]m]]\ krI b]t]]v]u\ n]e t]]r] p]r m]]rI C]p] m]]rI d[\ Av]] iv]c]]rn]] a]v]ex]m]]\ m]]r]T]I B]Ul] T]w g]w.' 't]e hv]e A B]Ul] s]uD]]rI l]ev]]n]u\ t]]e n]T]I iv]c]]rt]]e n]e?'

O M

'hv]e t]]e Am] l]]g]e Ce ke A B]Ul] krI A s]]ru\ j T]y]u\. s]un]\d] m]]r] jev]] m]]eqI [\m]rn]] m]]N]s]n]e p]rN]In]e kd]c] duK]I T]w h]et]. hv]e l]]g]e Ce ke t]u\ m]]r] jev]] n]]n]I [\m]rn]] m]]N]s]n]e p]rN]In]e s]uK]I T]wx] n]e hu\y] t]]r] jev]I v]zIl] sˆ]In]e p]rN]I n]e s]uK]I T]wx].' am]T]]A p]]et]]n]I m]]eqI [\m]rn]I s]]T]e reK]]n]I An]]T]Iy] T]]ezI v]D]u [\m]rn]I v]]t] krI m]j]k krI l]ID]I. 'Aql]e hu\ t]]r]T]I b]hu m]]eqI Cu\ Am] t]]ru\ khev]u\ Ce?'

Y.

C

'b]hu n]hI\ p]N] T]]ezI t]]e K]rI. p]N] s]]c]u\ khu\ t]u\ l]]g]e Ce m]]r]T]Iy] p]]\c] v]rs] n]]n]I. p]N] m]n]e A sv]Ik]y]* Ce. m]n]e khev]] de ke hu\ b]hu B]Nol]o n]T]I, v]LI r]G]v] jev]]e m]n]e b]n]]v]I p]N] j]y] Av]]e hu\ B]]eL]e p]N] Cu\. Aql]e t]]r] jev]I k]b]el] p]tn]I h]ey] t]]e m]n]e Cet]r]v]]n]]e B]y] p]N] aoC]e. an]e t]n]e Cet]rv]]n]I t]k p]N] aoCI. s]]c]u\ khu\ t]]e m]n]e t]]e b]g]]s]u\ K]]t]]\ m]o\m]]\ p]e\z]e p]z/y]]e h]ey] Am] j l]]g]e Ce.' am]T]]A s]]c]I v]]t] khI dID]I.

KA

's]un]\d]n]I kem] n]hI\?'

LA

't]e m]]]rey] Av]u\ j T]y]u\ n]e. hu\ krv]] g]w dIkrIn]u\ B]l]u\ n]e krI b]eQI m]]ru\ p]]et]]n]u\. g]wk]l] s]uD]I jen]I klp]n]]y] n] ht]I Av]u\ T]w g]y]u\, t]e\ B]Ul] krI Am]]\. l]]ekl]]je krIn]e m]e\ Cell]]\ p]\dr v]rs] Akl]t]]m]]\ k]Z/y]]\ ht]]\ An]u\ s]]qu\ t]e\ Ak j r]t]m]]\ v]]LI dID]u\. hv]e m]n]e a]je A l]]ekl]]jn]Iy] ic]\t]] n]T]I ke n]T]I ic]\t]] s]un]\d]n]I.' 'An]I ic]\t]] Aql]] m]]qe n]hI\ ke r]G]v] m]n]e ke km]n]e An]I ic]\t]] krv]]n]]e Ce. p]hel]]\ hu\ An]e n]e s]un]\d]n]e AkAk k]g]L l]K]I d[\.'

ST A

'An]I jÐr m]]qe t]]rI p]]s]en]] ds] hj]r Ðip]y]] An]e a]p]I dwA t]]e?' am]T]]e a]je Aql]]e K]ux] ht]]e ke A rkm] An]e a]je b]hu m]]qI l]]g]t]I n] ht]I.

PU

'An]e An]I jÐr n]T]I. An]I p]]s]e v]Is]ek hj]rn]I b]c]t] t]]e Ce j. n]e r]G]v] p]N] k]k] khIn]e An]e m]dd krv]]n]]e j Ce n]e. an]e Ct]]\y] An]e jÐr p]zx]e t]]e a]p]N]e ky]]\ n]]s]I g]y]]\ CIA? n]e m]]rI p]]s]ey] a] is]v]]y] b]Ij] p]c]]s] hj]r jeql]] t]]e hx]e j.' reK]]A kÁu\ no am]T]o m]n]m]]\ j g]N]t]rI m]]\zI rÁo. Ano l]]gy]u\ ke hvo An]u\ ap]Uv]* zerI P]m]* ano A boy] [g]rI g]y]]\ ht]]\. no p]oto G]rv]]LIv]]Lo T]w g]y]o ht]o. 'p]N] r]G]v] t]]e khet]]e ht]]e ke t]u\ s]un]\d]n]] p]rN]I g]y]] p]CI h]T]ep]g]e T]w jv]]n]I ht]I Aql]e t]]e AN]e m]]ru\ G]r v]ec]]v]In]e t]n]e ds] hj]r Ðip]y]] a]py]].'

'm]e\ An]I p]]s]e p]Es]] m]]gy]] j n] ht]]. AN]e t]]ru\ G]r r]K]I l]ev]] n]e s]un]\d]n]u\ s]]l] p]]et]]n]e m]]T]eT]I k]Zv]] t]]ru\ G]r v]ec]]vy]u\ Ce. no m]no pOs]] a]py]] Ce A p]N] p]ot]]n]I B]Ul]no m]]P kr]v]v]] m]]qe j]No p]oto iK]ss]]m]]\T]I m]no a]p]t]o hoy] Am] khIno a]py]] Ce.'

'hv]e m]n]e B]g]v]]n] p]r B]r]e\s]]e b]es]e Ce. AN]e m]n]e, t]n]e n]e r]G]v]n]e ˆ]N]ey]n]e p]]et]]n]I krN]In]]e b]dl]]e a]py]]e Ce. s]un]\d]n]e AN]e a\z]g]\z] krIn]e Ps]]v]I hx]e. An]e m]]qe An]]T]I T]]y] Aql]u\ An]e krv]] dWA, p]CI a]p]N]e An]e p]rN]]v]I dWx]u\. An]] b]]Lkn]e a]p]N]e r]K]I l]wx]u\, t]n]e kem] l]]g]e Ce.' jo T]w Ce?

18


jo T]w Ce? 'm]n]e l]]g]e Ce ke t]u\ hv]e b]]el]v]]n]u\ b]\D] kr n]e m]n]e k]g]L l]K]v]] de. p]CI a]p]N]e jwn]e l]gn]n]I n]]e\D]N]I a\g]e t]p]]s] krI a]v]IA.' 'jev]]e m]em] s]]heb]n]]e hukm].'khet]]e am]T]]e s]]eP]m]]\ jw b]eQ]e. n]e reK]]b]en]e r]G]v]n]I {\G] {zI j]y] Av]]e k]g]L l]K]v]] m]]\z/y]]ee. t]em]]\ Am]N]e l]Ky]u\ ke s]un]\d]n]I s]G]LI jv]]b]d]rI hv]e An]I ht]I. An]I zIl]Iv]rIn]I n]e An]] rhev]]n]I b]D]I vy]v]sT]] AN]e krv]]n]I ht]I. p]CI An]e n]v]I n]]ekrI x]]eD]In]e r]g]e p]]zv]]n]I jv]]b]d]rI p]N] hv]e An]I j ht]I.

O M

am]T]]v]]Lu\ G]r AN]e s]un]\d]n]e rhev]] m]]qe a]p]v]]n]u\ ht]u\ n]e b]D]]\n]e jN]]v]v]]n]u\ ht]u\ ke A An]] d]est]n]I dIkrI ht]I n]e An]]\ m]]b]]p] p]rdex] rhet]]\ h]ev]]T]I AN]e An]e a]x]r]e a]p]v]]n]]e ht]]e. n]e hv]e p]CI s]un]\d]n]I s]]T]e k]ew aG]iqt] s]\b]\D] AN]e r]K]v]]n]]e n] ht]]e. j]e Am]]\ c]Uk T]x]e t]]e An]] h]T]n]] l]K]el]] k]g]L]e An]I p]tn]In]e p]h]e\c]]zv]]m]]\ a]v]x]e.

Y.

C

n]e n]Ic]e t]]j] kl]m] krIn]e AN]e l]Ky]u\ ht]u\ ke p]]et]e ap]Uv]* s]]T]e p]rN]I g]w Ce an]e ap]Uv]* zerI P]m]* [p]r g]w Ce. no a] v]]t] ANo kowno khev]]n]I n] ht]I. jo kowno a] v]]t] krxo t]o... reK]]n]e K]]t]rI ht]I ke s]un]\d] r]G]v] p]r g]uss]e T]y]el]I Ce Aql]e A r]G]v]n]I b]r]b]rn]I K]b]r l]ex]e. hv]e t]m]e j kh]e Ak C\Cez]y]el]I C]ekrIn]] h]T]m]]\ g]un]eg]]rn]I l]g]]m] h]ey] t]]e x]u\ T]]y]? p]]C] Am] n]] khet]] ke m]n]e Av]I v]]t]n]]e an]uB]v] n]T]I. n]hI\ t]o m]]re t]m]noy] r]G]v]n]] jev]o an¶B]v] kr]v]v]o p]zxo.

KA

LA

n]e b]Ije j idv]s]e ap]Uv]* khet]]\ am]T]]n]]\ an]e reK]]b]en]n]]\ x]uB] l]gn] n]]e\D]]w g]y]]\. a] G]zIa]\ l]gn] ht]]\ Aql]e b—]ÀN]n]e b]dl]e l]gn]n]] rijsqš]rn]e zb]l] d]p]u\ a]p]v]u\ p]z/y]u\, p]N] A b]ey] k]y]des]rn]]\ p]it] p]tn]I b]n]I g]y]]\. n]v]d\p]it] p]CI a]m]d]v]]dT]I s]ID]]\ ap]Uv]* zerI P]m]* p]r m]D]urjn]I m]]N]v]] {p]zI g]y]]\. jt]I v]K]t]e v]c]m]]\ m]hes]]N]] T]]eB]In]e reK]]b]en]n]] l]#krm]]\ p]zel]I Ðip]y]] p]c]]s] hj]rn]I rs]Id]e an]e Am]n]] G]rm]]\T]I jÐrI c]Ij v]st]uao ano G]rm]]\ p]zel]I T]ozI rokz s]]T]e l]et]]\ g]y]]\.

ST A

Am]n]] l]gn]n]I n]]e\D]N]In]e b]Ije idv]s]e s]un]\d] am]d]v]]d a]v]I ty]]re p—em]I p]\K]Iz]\ {zI g]y]]\ ht]]\. toNo G]rm]]\ m]]A t]en]e m]]qe kiry]]v]rm]]\ m]Ukel]]\ b]e b]\D] kv]r p]zel]]\ j]ey]]\. p]]et]]n]] n]]m]n]u\ kv]r K]]ely]u\ n]e t]em]]\ l]K]el]I iv]g]t] v]]\c]I. An]]\ m]mm]IA ac]]n]k l]gn] krI l]ID]]\ A v]]t] An]e k]\w s]m]j]w n]hI\ p]N] AN]e je ky]u*\ hx]e t]e s]m]« iv]c]]rIn]e j ky]u*\ hx]e Am] m]]n]I AN]e m]n] v]]y]u*\. ic]ÈIm]]\ t]en]ee sp]Sq s]Uc]n]] a]p]v]]m]]\ a]v]I ht]I ke t]eN]e r]G]v]n]e ty]]\ j jv]]n]u\ Ce n]e b]Ik b]t]]v]I An]e ty]]\ j D]]m]] n]]K]v]]n]] Ce. A b]D]I v]]t] An]I ic]ÈIm]]\ l]K]el]I Ce.

PU

j]e ke Am]N]e An]e A b]D]u\ n] jN]]vy]u\ h]et] n]e r]G]v]n]e ty]]\ jw D]]m]] n]]K]v]]n]I v]]t] j krI h]et] t]]e p]N] s]un]\d] p]]et]]n]I ih\m]t]T]I An]]e Pe\s]l]]e l]]v]I de t]ev]I ht]I j. v]LI An]I p]]et]]n]I p]]s]e b$km]]\ s]]rI Av]I rkm] jm]] ht]I Aql]e p]Es]]n]I b]]b]t]m]]\ t]]e An]e kx]]e v]]\D]]e a]v]e t]em] n] ht]]e. p]N] r]G]v]e p]]et]e p]rN]el]]e Ce A v]]t] An]]T]I Cev]q s]uD]I Cup]]v]I ht]I n]ee p]]et]]n]I isT]it] n]]juk Ce Am] j]Ny]] p]CI t]e m]o\ s]\t]]zI g]y]]e ht]]e Aql]e s]un]\d] t]en]I Pjet]I krv]]n]I Akey] t]k C]ezv]]n]I n] ht]I.

aty]]re s]un]\d]n]I isT]it] n]]juk ht]I n]e p]]et]e m]D]urjn]I m]]N]v]]n]I t]]l]]v]el]Im]]\ ht]]\ Aql]e l]]c]]r ht]]\. r]G]v] s]un]\d]n]I a]v]I isT]it] m]]qe jv]]b]d]r ht]]e n]e An]] p]ur]v]] reK]]b]en] p]]s]e Ce A A j]N]t]]e ht]]e. r]G]v] p]]et]e p]rN]el]]e ht]]e. A An]I p]tn]IT]I b]hu zrt]]e ht]]e an]e An]I p]tn]I a] n] j]N]e A m]]qe g]m]e t]e krI CUqv]] t]Ey]]r ht]]e An]I Am]n]e K]]t]rI ht]I. Aql]e s]un]\d]n]I jv]]b]d]rI p]]et]]n]e m]]T]e [p]]zI l]ev]]n]I k]ewn]e k]ew t]rkIb] A x]]eD]I k]Zx]e Am] A m]]n]t]]\ ht]]\. r]G]v]n]e l]K]el]] k]g]Lm]]\ Am]N]e keql]Ik v]]t]]e Av]I sp]Sq l]K]I ht]I ke r]G]v]n]e An]]T]I p]rs]ev]]e CUqI j]y] t]em] ht]]e. reK]] j]e ke r]G]v]n]I p]tn]I m]]D]v]I n]e aoLK]t]I n] ht]I, n]e aoLK]t]I h]et] t]]ey] kx]]e Per p]zv]]n]]e n] ht]]e. jo T]w Ce?

19


jo T]w Ce? r]G]v]n]e jy]]\ s]uD]I m]]D]v]In]]e zr ht]]e ty]]\ s]uD]I a] v]]t] m]]D]v]IT]I Cup]]v]I r]K]v]]n]] x]ky] Aql]] p—y]tn]]e A krv]]n]]e ht]]e. p]]et]e ap]Uv]* s]]T]e G]erT]I n]IkLI ty]]\ s]uD]I s]un]\d] a]v]I p]h]e\c]I n] ht]I An]I t]em]n]e T]]ezI ic]\t]] T]t]I ht]I K]rI p]N] m]n] kQN] krIn]e AN]e sv]ken¨I n]Iit] aK]ty]]r krI ht]I. n]e jÐr p]zx]e t]]e p]]et]e ky]]\ s]]t] s]m]\dr p]]r c]]ly]]\ g]y]]\ ht]]\? n]e hv]e t]]e p]]et]]n]] s]]T]m]]\ ap]Uv]* jev]]e D]N]I p]N] ht]]e. p]N] b]e idv]s] p]hel]]\n]I reK]] n]e a]jn]I reK]] v]cc]e a]B] jm]In]n]u\ a\t]r ht]u\. a]jn]I reK]]n]]\ p]]et]]n]]\ s]uK]n]]\ sv]pn]]en]I p]]CL p]eel]u\ m]]t]&v]ts]l] hEy]u\ ky]]\k Cup]]w g]y]u\ ht]u\. B]iv]Sy] kev]u\ hx]e s]un]\d]n]u\, p]]et]]n]u\, r]G]v]n]u\ n]e ap]Uv]*n]u\. a]je t]en]ee An]]ee iv]c]]r krv]]n]Iy] Purs]d n] ht]I.

PU

ST A

KA

LA

Y.

C

O M

an]ußm] ⇒

jo T]w Ce?

20


jo T]w Ce?

4. n]v]]\ x]eQ]N]I

O M

ap]Uv]* zerI P]m]* a]je a]n]\dm]]\ n]]hI rÁu\ ht]u\. a]p]Uv]* x]eQn]e a]je a]ql]e v]S]e* P]m]* p]r rhev]] a]v]v]]n]u\ s]UJ/y]u\ ht]u\ n]e t]e p]N] p]]et]]n]I n]v]p]riN]t] p]tn]In]I s]]T]e. b]nn]e a]vy]]\ ht]]\ l]gn]n]e m]]\zv]eT]I s]ID]]\ j P]m]*m]]\, Aql]e a]je D]n]« p]qel]n]e t]]e p]\zn]]e dIkr]e p]rN]]v]I a]vy]] h]ey] Aql]]e a]n]\d T]w g]y]]ee ht]]e. ap]Uv]* x]eQe p]]et]e p]rN]In]e s]ID]] j s]j]eze a]v]v]]n]] Ce Av]u\ ag]][T]I jN]]v]el]u\ n]hI\, n]hI\ t]]e D]n]« p]qel]e t]]erN] b]]\D]In]e P]m]*n]e x]N]g]]y]u*\ h]et].

Y.

C

D]n]« p]qel] a]m] t]]e hv]e Cell]I [\m]re p]h]e\c]el]] g]N]]y]. Am]n]e p}c]otorm]} B]]gy]e j Ak]d v]rs] b]]kI rÁu\ hx]e. ap]Uv]*n]] ip]t]] v]]G]« p]qel]e p]c]Is]ek v]rs] p]hel]]\ a] jm]In] K]rIdel]I n]e p]CI Am]]\ Ak n]]n]kzu\ zerI P]m]* x]Ð krel]u\. p]CI t]ib]y]t]n]e k]rN]e Am]n]e g]]m]m]]\ j rhev]]n]\u v]D]\u g]]eQy]u\ Aql]e D]n]« p]qel]n]e An]]e v]hIv]q B]r]v]I A g]]m]m]]\ j rhel]] n]e ty]]\ j g]ujrI g]y]el]]. p]CI P]m]* D]n]« p]qel]n]e g]Le p]z/y]u\ t]e p]z/y]u\, a]je v]Is] v]rs] T]y]]\ A v]]t]n]e.

LA

jem] D]n]« p]qel] G]rz] T]t]] g]y]] Am] P]m]* p]N] G]rzu\ T]t]u\ g]y]u\. juv]]n]In]e an]uÐp] a] D]\D]]e p]CI iv]ks]]v]e k]eN]? jem] c]]l]t]u\ h]ey] Am] c]]l]v]] d]en]]ee is]DD]\t] jem] ap]Uv]e* ap]n]]vy]]e Am] D]n]« p]qel]n]] G]zp]N]ey] ap]n]]v]I l]ID]el]]e Aql]e Am]]\ r]ek]N]n]] p—m]]N]m]]\ l]]B] deK]]t]]e n] ht]]e.

KA

ap]Uv]*n]e j]e Am]]\ k]ew rs] h]ey] t]]e t]e b$kn]u\ vy]]j B]r]y] an]e p]]et]]n]u\ P]m]* {B]u\ rhe Aql]] p]Urt]]e j ht]]e n]e? Ct]]\ n]] CUqke An]ee b$kn]]\ k]g]iLy]]\ krv]]\ p]zt]]\ ht]]\ Aql]e An]e a] P]m]* iv]x]e T]]ezI khev]] p]urt]I j]N]k]rI ht]I K]rI. v]LI k]ew v]K]t] d]est]]e s]]T]e b]z]w m]]rt]]\ p]]et]]n]] a] s]]e v]IG]]\n]] K]et]r an]e p]]et]]n]] n]]m]e c]]l]t]] ap]Uv]* zerI P]m]* iv]x]e v]D]]rIn]e v]]t] krt]]e.

ST A

P]m]* p]r a]vy]] An]e b]Ije idv]s]e A reK]]n]e P]m]*n]] p]x]uiv]B]]g] t]rP l]w g]y]]ee. p]x]uiv]B]]g]m]]\ b]]r B]e\s]]e, c]]r p]]zIao, b]e j]ezI b]Ld an]e b]e g]]y]]e ht]I. reK]]A b]D]u\ j]ew Ak v]K]t] t]]e n]]k c]z]vy]u\ p]N] b]D]u\ p]]et]]n]u\ j Ce n]e hv]ee p]]et]]n]] r]eql]] Am]]\T]I p]ed] krv]]n]] Ce A y]]d a]v]t]]\ AN]e b]D]u\ rs]T]I j]ev]] m]]\z/y]u\. b]D]u\ b]t]]v]In]e b]h]r n]IkLt]]\ ap]Uv]* khe: 'hu\ k&iˆ]m] b]Ijd]n]m]]\ m]]n]u\ Cu\ an]e a] v]S]*T]I hu\ A m]\zLn]]e s]By] p]N] T]v]]n]]e Cu\. k&iˆ]m] b]Ijd]n]n]] keql]] P]y]d] Ce A t]u\ j]N]e t]]e Ck T]w j]y]. An]]T]I je P]y]d]e a]p]N]n]e T]]y] Ce An]] krt]]\ a]v]t]I p]eZIn]e v]D]u P]y]d]e T]]y] Ce.' ap]Uv]* v]]\c]el]u\ b]D]u\ reK]]n]e s]m]j]v]t]]e ht]]e.

PU

a] k&iˆ]m] b]Ijd]n] A ky]I b]l]]n]u\ n]]m] Ce A s]m]jt]]\ reK]]n]e T]]ez]e v]K]t] l]]gy]]e p]N] jy]]re An]e An]]e aT]* s]m]j]y]]e ty]]re A ap]Uv]* p]r {K]zI p]zI: 't]]rI m]it] m]]rI g]w Ce ke x]u? t]u\ x]u\ b]]el]e Ce An]u\ t]n]e B]]n] Ce? j]e a]v]u\ ht]u\ t]]e p]CI t]u\ m]]rI s]]T]ee p]rNy]]e j x]u\ krv]]? n]e k]l]e r]t]e t]]e kev]]e--' reK]]n]] a] g]uss]T]I Ak v]K]t] t]]e ap]Uv]* heb]t]]w j g]y]]ee. p]CI An]e shej iv]c]]rt]]\ An]u\ k]rN] s]m]j]y]u\ n]e t]e hs]I p]z/y]]e. t]en]e hs]t]]e j]ew reK]] v]D]]re g]uss]e T]w. ap]Uv]* khe: 'm]]rI v]h]l]I p]tn]I hu\ t]]e a] p]x]uao m]]qen]] b]Ijd]n]n]I v]]t] krt]]e ht]]e. c]]l] G]er hu\ t]n]e A v]]t]n]I hm]N]]\ j K]]t]rI kr]v]I d[\ ke m]]r]e iv]c]]r a]p]N]I b]]b]t]m]]\ kev]]e Ce.' n]e x]rm]]w rhel]I reK]] v]D]u x]rm]]w g]w.

'j]e m]]re m]]qe a] b]D]u\ n]v]u\ Ce Aql]e a]v]u\ t]]e T]v]]n]u\. t]]re m]n]e a]v]u\ b]D]u\ iv]g]t]v]]r s]m]j]v]v]u\ ke PrI a]v]I g]ers]m]jN] n] T]]y].' x]rm]]t]]\ AN]e kÁu\. 'h] hv]e jy]]re hu\ a]p]N]] k&iˆ]m] b]Ijd]n]n]I v]]t] krIx] ty]]re t]n]e b]D]u\ iv]g]t]v]]r s]m]j]v]Ix], b]s].' a]\K]]e jo T]w Ce?

21


jo T]w Ce? n]c]]v]t]]\ ap]Uv]* b]]ely]]e n]e reK]]A n]«k p]zel]u\ Ak l]]kzu\ [p]]z/y]u\ ke A dUr s]rkI g]y]]e. b]Ije j idv]s]e a] n]v]]\ x]eQ]N]IA j]her ky]u*\ ke b]e j idv]s]m]]\ A p]]et]]n]u\ rs]]ezu\ c]]l]u\ krI dex]e n]e D]n]« p]qel] r]ej Am]n]e rs]]eze jm]x]e. D]n]« p]qel]n]]e dIkr]e n]«kn]] g]]m]m]]\ rhet]]e ht]]e n]e k]ew k]rK]]n]]m]]\ n]]ekrI krt]]e ht]]e. Aql]e A t]]e ky]]\T]I n]v]r]e h]ey] r]ej b]p]]n]u\ B]]T]u\ a]p]v]] An]e b]dl]e An]I v]hun]e t]]p] ke v]rs]]dm]]\ a]v]v]u\ p]zt]u\ ht]u\. Aql]e k]ewn]e j]e s]]ET]I v]D]u a]n]\d a] v]]t]T]I T]y]]e h]ey] t]]e A D]n]« p]qel]n]] dIkr]n]I a] v]hun]e T]y]]e ht]]e. x]eQ]N]In]I a] j]her]t]T]I An]e hEy]e h]x] T]w ht]I n]e AN]e a] n]v]]\ x]eQ]N]In]e m]n]m]]\ j a]x]Iv]]*d dID]] ht]]. no a] n]v]I xoQ]N]In]u\ rs]ozu\ c]]l]u n] T]]y] ty]} s]uD]I p]oto Am]n]u\ K]]v]]n]u\ roj l]w a]v]xo Am] jN]]v]I dID]u\.

C

O M

n]e t]m]e n]hI\ m]]n]]e p]N] b]e idv]s]m]]\ reK]]A n]«kn]e g]]m]eT]I b]D]I s]]m]g—I m]\g]]v]I dID]I ht]I. n]e rs]]ezu\ c]]l]u krv]]n]]e idv]s] a]v]I g]y]]ee. reK]]A rs]]ez]m]]\ p]es]I s]]ET]I p]hel]]\ t]]e g]es]n]] c]Ul]] m]]qe t]p]]s] krI. p]N] g]es]n]]e c]Ul]]e h]ey] t]]e m]Le n]e. t]en]e T]y]u\ ke a] t]e kev]u\ rs]]ezu\ Ce, a]m]]\ K]]v]] krv]]n]u\ kem] P]v]x]e? p]CI t]eN]e p—]y]m]s] sqv] m]]qe n]jr d]ez]v]I. p]N] rs]]ez]n]] Akey] K]UN]]m]]\ Ay] jN]]y]]e n]hI\. Cev]qe An]e Ak a\D]]r] K]UN]]m]]\ s]\t]]wn]e p]zel]]e c]Ul]]e deK]]y]]ee. An]e T]y]u\ c]]l]]e g]es] l]w a]v]IA ty]]\ s]uD]I a]n]]T]I k]m] c]l]]v]I l]ev]u\ p]zx]e.

Y.

c]Ul]]e t]]e jz/y]]e p]N] t]em]]\ s]Lg]]v]v]]n]]\ l]]kz]\ ky]]\y] n] deK]]y]]\. T]]ezIv]]r t]p]]s] ky]]* p]CI T]]kIn]e AN]e D]n]« p]qel]n]e l]]kz]\ m]]qe p]UCy]u\: 'k]k], c]Ul]]m]]\ s]Lg]]v]v]] l]]kz]\ ky]]\y] deK]]t]]\ n]T]I.'

LA

k]k] khe: 'j]e[\ k]ew m]]N]s] a] t]rP a]v]e t]]e An]I p]]s]e l]]kz]\ m]\g]]v]I l][\ Cu\. p]N] m]n]e y]]d Ce ty]]\ s]uD]I p]]CL b]]rI p]]s]e T]]ez]\ l]]kz]\ p]z/y]]\ hx]e. ty]]\ t]p]]s] kr]e j]e n]] m]l]e t]]e hu\ b]I« vy]v]sT]] kru\ Cu\.'

KA

'a]jn]]e idv]s] c]]l]e Aql]]\ hx]e t]]e kx]]e v]]\D]]e n]T]I, p]N] k]l]e t]]e m]\g]]v]I a]p]j]e.' khet]]\ reK]] b]]rIn]I p]]CL l]]kz]\ x]]eD]v]] c]]l]I. s]]c]v]I s]]c]v]In]e c]]l]In]e t]e b]]rI p]]s]e p]h]e\c]I t]]e ty]]\ T]]ez]\ l]]kz]\ p]z/y]]\ ht]]\ K]r]\. Ak t]rPn]]\ g]\d]\ g]]eB]z]v]]L]\ n]e h]T]m]]\ P]\s] v]]g]e Av]]\ l]]kz]\ j]ew AN]e m]o\ m]c]k]ezy]u\. p]N] b]I« b]]ju C]ez]\ v]g]rn]]\ n]e Ak s]rK]]\ T]]ez]\ l]]kz]\ p]z/y]]\ ht]]\ An]] p]r An]I n]jr b]g]zI. b]D]]\ l]]kz]\ l]w A rs]]ez]m]]\ p]eQI. p]N] p]]CI km]b]Kt]I, l]]kz]\ jen]u\ n]]m] s]Lg]v]]n]u\ n]]m] j n]] l]e n]e! AN]e dIv]]s]LIn]I azD]I p]eqI v]]p]rI n]]K]I p]CI T]]kIn]e D]n]« p]qel]n]e x]rN]e g]w.

ST A

'k]k], l]]kz]\ t]]e m]ly]]\ p]N] s]Lg]t]]\ n]T]I. kx]u\ s]]T]e s]Lg]]v]v]] jev]u\ j]ewx]e.' reK]]n]] m]e\x]v]]L] h]T] n]e r]K]T]I Z\k]w g]y]el]] v]]L j]ew k]k]A m]h]p]r]N]e hs]v]u\ K]]ñy]u\.

PU

'c]et]v]v]] m]]qe t]]e g]m]]N]m]]\ r]z]\ p]z/y]]\ hx]e. a]je m]]rI Dy]]n] b]h]r g]y]u\. k]l]T]I t]]e Ak]dI b]]wn]e G]rn]u\ k]m] krv]]n]u\y] s]e]\p]I dwx]u\ Aql]e v]]\D]]e n]hI\ a]v]e.' D]n]« p]qel]e kÁu\. reK]]n]e a] z]es]]e m]D] jev]]e m]IQ]e l]]gy]]e. n]e D]n]« p]qel] p]N] iv]c]]rt]] ht]] ke a] t]]e s]]ru\ T]y]u\ ke x]Ða]t] krv]] jeql]]\ l]]kz]\ G]r p]]s]eT]I m]LI a]vy]]\ n]hI\ t]]e b]]w, m]]re a] K]r] t]]p]m]]\ l]]kz]\n]I vy]v]sT]] krv]] d]ezv]u\ p]zy]u\ h]et] n]e?

D]n]« p]qel]e An]e je khel]u\ Am]]\T]I An]e g]m]]N] an]e r]z]\ A b]e x]bd]e y]]d rhI g]y]] ht]]. g]m]]N] an]e r]z]\. p]N] An]e hju g]m]]N] ke r]z]\ b]em]]\T]I k]ew x]bdn]]e aT]* s]m]j]y] ke t]en]u\ s]]m]]ny] ic]ˆ] t]en]] m]g]jm]]\ [tp]nn] T]]y] Av]u\ T]t]u\ n] ht]u\. n]e hv]e t]]e An]e A p]N] y]]d nh]et]u\ a]v]t]u\ ke g]m]]N]m]]\ r]z]\ p]z/y]]\ hx]e Am] khel]u\ ke r]z]\m]]\ g]m]]N] p]zI hx]e Am] Am]N]e khel]u\.

n]e hv]e p]UCv]] j]y] t]]e A z]es]]n]e Am] j l]]g]e n]e ke a] b]]wA a]ql]]\ v]rs] p]]N]Im]]\ j k]Z/y]]\ hx]e n]e? hv]e t]]e g]m]e t]em] T]]y] p]N] A g]m]]N]n]]e an]e A r]z]\n]]e t]]g] l]wn]e j rhev]u\ Am] AN]e n]kkI ky]u*\. An]e T]y]u\ ke Ak v]K]t] r]z]\ An]I n]jre p]zI jx]e t]]e An]I a\dr p]zel]I g]m]]N]n]e t]]e p]]et]e t]rt] j aoLK]I jx]e, p]N] Ak v]K]t] r]z]\ A kw b]l]]n]u\ n]]m] Ce An]I K]b]r p]ze t]]e. Cev]qe An]I n]jr K]UN]]m]]\ p]zel]I B]I\zIn]I ˆ]N]c]]r JUzIao p]r p]zI. An]e T]y]u\ ke A j g]m]]N] h]ev]I jo T]w Ce?

22


jo T]w Ce? j]ewA n]e t]en]I a]]s]p]]s]n]I jgy]] A r]z]\n]] n]]m]T]I aoLK]]t]I h]ev]I j]ewA. n]e AN]e A B]I\zIn]I Ak JUzI p]el]]\ l]]kz]\ n]Ic]e m]UkIn]e s]Lg]]v]I n]e t]en]e K]]t]rI T]w g]w ke AN]e r]z]\ n]]m]n]I jgy]] x]]eD]I k]ZI ht]I n]e t]em]]\T]I g]m]]N] n]]m]n]u\ b]Lt]N] p]N] x]]eD]I k]Z/y]u\ ht]u\. al]b]–] g]m]]N]n]u\ p—m]]N] aoCu\ ht]u\ A D]n]« p]qel]n]e khev]u\ p]zx]e. p]N] An]e k]eN] khe ke AN]e g]]z]n]]\ a]z]\ s]Lg]]v]I dID]]\ ht]]\ n]e jen]e A g]m]]N] n]]m]n]] b]Lt]N]T]I aoLK]t]I ht]I A t]]e d]erz]\ b]n]]v]v]] m]]qen]I m]]eG]] B]]v]n]I B]I\zIn]I JUzIao ht]I.

O M

n]e p]CI T]y]u\ reK]]n]u\ ap—it]m] rs]]ew k]m]. a]je t]en]]e rs]]ez]n]]e p—T]m] idv]s] ht]]e Aql]e kx]u\k K]]s] b]n]]v]In]e b]D]]\n]]\ m]]e m]IQ]\ kr]v]v]]n]I t]en]I B]]v]n]] ht]I. v]S]]e* p]hel]]\ p—eim]l]]b]en]n]] p]]k]x]]sˆ]n]I Ak v]]n]g]I iv]x]e Am]N]e v]]\c]el]u\. a]je A v]]n]g]I Am]n]I hzPeqe c]ZI g]w. n]e A ht]I: m]k]wn]] l]]eqn]]e m]]ehn]T]]L. n]e t]eN]ee A v]]n]g]I b]n]]v]v]] km]r ks]I.

Y.

C

AN]e m]k]wn]] l]]eq m]]qe a]m] t]em] n]jr d]ez]v]I. m]k]wn]]e l]]eq t]]e ky]]\y] n] jN]]y]]e p]N] K]UN]]m]]\ p]zel]I m]k]wn]I g]uN] t]en]I n]jre c]ZI g]w. p]CI Am]]\T]I T]]ezI m]k]w k]ZI An]e v]IN]I n]e Ak b]]wn]e b]]el]]v]I t]en]e dL]v]I l]]v]v]] kÁu\. p]el]I khe: 'dL]v]v]] m]]qe t]]e Cek x]herm]]\ jv]u\ p]zx]e An]] krt]]\ G]rm]]\ G]\qI Ce t]em]]\ dLI a]p]v]]n]u\ m]n]e v]D]u P]v]x]e.Õ n]e AN]e dLI a]p]I. a] s]m]y] drim]y]]n] reK]]A p]]kx]]sˆ]m]]\n]I v]]\c]el]I iv]g]t]]e y]]d krv]]n]I m]T]]m]N] krI l]ID]I. t]en]e Ak v]]t]n]]e s]\t]]eS] T]y]]e ke a]ql]e v]S]e*y] An]e A a]K]I jqIl] p—ißy]] b]r]b]r y]]d rhI ht]I. keql]Ik iv]g]t]]e K]Uqt]I ht]I A t]]e p]]et]e p]]et]]n]] a]ql]] v]rs]n]] rs]]ewn]] an]uB]v]n]e a]D]]re p]UrI krI x]ke Am] ht]I.

KA

LA

p]CI AN]e m]]eh]n]T]]L kem] b]n]]vy]]e An]I b]D]I iv]g]t]v]]r m]]iht]I a]p]I An]I a] rijsqr n]hI\ kr]v]el]I p]eqnqn]]e B]\g] krv]] n]T]I m]]g]t]]e. p]N] Aql]u\ c]]ekks] khIx] ke A jy]]re t]Ey]]r T]y]]e n]e Ak kT]r]eqm]]\ An]e Q]rv]] p]]T]y]]e* ty]]re reK]]n]e Ak m]h]n] k]y]* ky]]*n]]e s]\t]]eS] T]y]]e ht]]e. Q]rv]] m]Uky]]e p]CI T]]ezI v]]re AN]e a]\g]LI K]u\p]]v]I A j]m]e Ce ke n]hI\ A j]ev]] p—y]tn] krI j]ey]]e ht]]e ty]]re An]e K]]t]rI T]w g]w ht]I ke Am]n]]e p—y]]eg] s]PL T]y]]e ht]]e n]e Ak n]v]I j v]]n]g]I a] j\g]l]m]]\ p]zel]] g]]m]z]n]]\ l]]ek]en]e p]]et]e c]K]]zv]]n]]\ ht]]\. s]]\j s]uD]Im]]\ t]]e p]]et]e An]]\ c]kt]]\ p]]zI zb]]m]]\ B]rI p]N] dex]e.

ST A

ap]Uv]* a]je P]m]*n]] k]m]e x]herm]]\ g]y]]e ht]]e Aql]e An]] a] k]m]n]e ib]rd]v]n]]r k]ew ht]u\ n]hI\ p]N] s]]\je a]v]In]e A m]]ehn]T]]L c]]K]In]e An]I b]n]]v]v]]n]I rIt] p]UCy]] v]g]r n]hI\ rhe An]I t]en]e K]]t]rI ht]I. an]e An]e g]m]x]e t]]e p]]et]e b]I« v]K]t] b]n]]v]t]]\ ky]]\ T]]kv]]n]I ht]I?

PU

n]e p]Ur] s]\t]]eS] s]]T]e A b]Ij] rs]]ew k]m]m]]\ p]r]ev]]w. d]L, B]]t] an]e x]]k t]]e An]]\ r]ij\d]\ k]m] ht]]\ Aql]e An]e A b]n]]v]t]]\ b]hu v]]r n] l]]g]I. b]D]]T]I p]rv]]rI AN]e p]el]] m]]ehn]T]]Lm]]\ a]\g]LI K]u\p]]v]v]]n]]e p—y]tn] krI j]ey]]e n]e An]e s]\t]]eS] T]y]]e ke A p]Urt]]e kzk T]w g]y]]e ht]]e. Aql]]e kzk T]w g]y]]e ht]]e ke AN]e jy]]re An]]\ c]kt]]\ p]]zv]] p—y]tn] ky]]e* ty]]re j An]e K]b]r p]zI ke A k]m] An]I x]ikt]n]I b]h]rn]u\ ht]u\.

AN]e Am]]\ CrI K]u\p]]v]v]] p—y]tn] ky]]e* p]N] kem]e krI CrI a\dr K]u\p]]v]I x]kI n]hI\. shej j]er ky]]* p]CI An]e l]]gy]u\ ke CrIn]I D]]r b]r]b]r n] ht]I. t]eN]e CrIn]I D]]r k]Zv]] m]]qe p]T]r]n]I x]]eD] krv]] m]]\zI. p]T]r]e t]]e n] m]ñy]]e p]N] w\qn]]e Ak qukz]e An]e jz/y]]e K]r]e. n]e A CrI l]wn]e An]] p]r j]m]I p]zI. Cev]qe An]e l]]gy]u\ ke AN]e CrIn]I D]]r Av]I t]ej krI ht]I ke j]e An]]e Ak G]s]rk]e b]]rN]]n]I s]]K] p]r kre t]]e An]]y] b]e qukz] T]w j]y]. Aql]e b]]rN]]n]I s]]K] p]r dy]] K]]wn]e AN]e Am] krv]]n]]e iv]c]]r m]]ekUP r]Ky]]e.

w\qn]] k\kun]]e l]]l] r\g] An]] h]T] an]e m]o\ p]r b]D]e l]]g]I g]y]]e ht]]e. p]rs]ev]]e l]UCt]]\ h]T] p]rn]]e l]]l] r\g] m]o\ p]r v]D]t]]e jt]]e ht]]e. n]e hju arIs]]e c]]eZv]]n]I jgy]] n]kkI krI x]k]w nh]et]I ke G]rm]]\ K]Il]I ke hT]]ezI v]s]]vy]]\ hoy] Av]u\ An]I j]N]m]]\ n] ht]u\, Aql]e arIs]]e c]]eZ]y]]e n] ht]]e n]e reK]]n]e p]]et]]n]] k\kur\gy]] v]ex]n]I K]b]r n] ht]I, A jo T]w Ce?

23


jo T]w Ce? t]]e An]] k]m]m]]\ m]c]I p]zI ht]I. p]CI km]r ks]I A y]] h]em] krIn]e m]]ehn]T]]Ln]I kT]r]eq p]r t]UqI p]zI. p]hel]]\ t]]e An]e Am] ht]u\ ke CrIn]I D]]r AN]e Av]I t]ej krI Ce ke AN]ee c]kt]]\ p]]zt]]\ K]]s] k]L« r]K]v]I p]zx]e. j]e T]]ezu\ v]D]]re db]]N] T]w j]y] t]]e CrI kd]c] k]T]r]eqm]]\ k]N]u\ p]]zIn]e a]rp]]r n]IkLI jx]e. Aql]e AN]e b]hu hLv]eT]I CrI m]]ehn]T]]Lm]]\ az]zI. kx]I as]r n] v]t]]*t]]\ AN]e D]Im]e D]Im]e An]] p]r v]D]u db]]N] krv]] m]]\z/y]u\. An]e T]y]u\ ke p]]et]e m]]ehn]T]]L kzk T]]y] A b]]b]t]e v]D]u Dy]]n] a]py]u\ jN]]t]u\ ht]u\.

O M

Cev]qe T]]kIn]e AN]e p]]et]]n]]m]]\ ht]u\ Aql]u\ j]er CrI p]r ajm]]vy]u\, n]e Ak kz]k]e T]y]]ee. An]e T]y]u\ ke CrI kT]r]eqn]I a]rp]]r t]]e n]hI\ n]IkLI g]w h]ey] n]e? p]N] AN]e D]]rIn]e j]ey]u\ t]]e CrIn]] b]e qukz] T]w g]y]] ht]]. a]v]I t]kl]]dI CrI v]ec]v]] m]]qe AN]e duk]n]d]rn]e m]n]m]]\ b]ec]]r c]]ep]z]v]I dID]I an]e k]ew v]D]u m]jb]Ut] s]]D]n]n]I x]]eD]m]]\ a]m] t]em] n]jr d]ez]v]v]] m]]\zI. p]N] t]en]I n]jre Av]u\ k]ew s]]D]n] p]z/y]u\ n]hI\\.

C

Av]]m]]\ ap]Uv]* a]v]I p]h]e\cy]]e. AN]e B]]\g]el]I CrIn]] b]e qukz] n]e kes]iry]]\ krIn]e rN]e c]Zel]I rm]N]In]e j]ey]]\ n]e A hs]I p]z/y]]e: 'are v]]h, l]]l]l]]l] g]]l], m]em] s]]b], x]]e iv]c]]r Ce?' t]e b]]el]I {Q/y]]ee.

LA

Y.

hv]e reK]]n]e l]]gy]u\ ke kx]u\k hs]v]] jev]u\ An]] c]her] p]r ht]u\. AN]e b]eg]m]]\T]I arIs]]e k]ZI Am]]\ p]]et]]n]u\ m]o\ j]ey]u\ n]e Ay] hs]I p]zI. AN]e Jzp]T]I h]T]m]o\ D]]ew n]]Ky]]\ n]e m]]ehn]T]]L b]t]]v]t]]\ ap]Uv]*n]e khev]] l]]g]I: 'Am] b]h]durI b]t]]v]v]]n]e b]dl]e m]n]e a] m]]ehn]T]]Ln]]\ c]kt]]\ p]]zI a]p]. An]]\ c]kt]]\ p]]zt]]\ j]e m]]rI dx]] T]w Ce t]e. t]]rI a] t]kl]]dI CrI t]]e b]]p]zI x]hId T]w g]w.'

KA

'Av]]\ m]d]*n]] k]m] krI t]]r] n]]juk h]T]n]e t]sdI a]p]v]]n]I jÐr x]I Ce ip—y]e, a] s]ev]k p]CI x]] k]m]n]]e Ce? a] t]]v]eT]IT]I T]]y] Av]u\ k]m] t]m]e CrIT]I p]t]]v]v]] j]v] t]]e p]CI CrI x]hId n] T]]y] t]]e b]Iju\ x]u\ T]]y]?' AN]e hs]t]]\ kÁu\. 't]]e B]l]e a] t]]v]eT]I a]p]u\ p]N] p]CI m]]rI t]]v]eT]I n]] t]]ezI n]]K]t]]e p]]C]e.' khet]]\ reK]]A An]e t]]v]eT]I k]ZI a]p]I.

ST A

ap]Uv]* t]]v]eT]I l]wn]e m]]ehn]T]]L p]]CL m]c]I p]z/y]]ee. AN]e p]N] m]]ehn]T]]Ln]I s]Kt]t]] iv]x]e b]hu\ {\c]]e aiB]n]y] b]]\D]el]]e n]hI\ Aql]e A D]Im]I g]it]n]] s]m]]c]]rn]I jem] An]I s]]T]e n]]juk]wT]I v]t]*v]] g]y]]e n]e shej v]]rm]]\ T]]kIn]e l]z]y]k juss]]m]]\ a]v]I g]y]]e. t]]v]eT]I t]en]] juss]] an]e m]]ehn]T]]Ln]] g]jg—]h v]cc]e b]e v]K]t] v]LI b]e v]K]t] ap]Uv]*T]I s]ID]I kr]w an]e Cev]qe A h]rI n]e ANo An]I k]y]]n]] AN]e kqk] krI n]]Ky]].

PU

ap]Uv]* ht]]x]]T]I an]e reK]] [p]]l]\B]T]I hs]I p]z/y]]\. t]Uqel]I t]]v]eT]In]] b]e qukz] b]e h]T]m]]\ l]w ap]Uv]* p]hel]]\ t]]e t]]kI rÁ]e p]CI khe: 'a]v]] D]]em] D]K]t]] [n]]L]m]]\ a]v]]e kzk m]]ehn]T]]L b]n]]v]v]]e A t]]rI m]h]n] is]iDD] Ce.Õ p]CI jem] h]rel]]e jug]]rI b]m]N]u\ rm]e Am] h]rel]]e ap]Uv]*, iv]r]q p]v]*n]] p]el]] aju*n]n]I jem] n]v]]\ x]sˆ]]en]I x]]eD]m]]\ {p]z/y]]e an]e p]]et]]n]] s]]m]]n]m]]\T]I s]uT]]rI k]m]]n]]\ hiT]y]]r]en]I p]eqI l]w a]vy]]e. An]] h]T]m]]\ s]uT]]rI k]m]n]]\ hiT]y]]r]en]I p]eqI j]et]]\ reK]] a]n]\dm]]\ a]v]I g]w. 'hv]e t]]e k]\ t]]e A n]hI\ k]\ t]]e hu\ n]hI\. hv]e An]]\ c]kt]]\ t]]e x]u\ p]N] t]u\ khe t]]e r]w jeql]] kqk] krI n]]K]u\.' hiT]y]]ron]I poqI b]t]]v]t]]\ ap]Uv]*A kÁu\.

'n]] r]w jev]z] qukz] krv]]n]I jÐr n]T]I. G]rm]]\ r]w t]]e G]N]I Ce. a]v]]\ hiT]y]]r h]ey] t]]e hu\y] c]kt]]\ p]]zI n]]K]u\, n]] m]]n]t]]e h]ey] t]]e l]]v].' khet]]\ AN]e ap]Uv]*n]] h]T]m]]\T]I hT]]ezI an]e Prs]I l]w l]ID]]\ n]e kT]r]eq p]r j]m]I p]zI. n]e n]] khev]] jt]]e ap]Uv]* p]N] t]m]]s]]e j]ev]] Ak b]]ju {B]]e rhI g]y]]e. reK]]A Prs]I b]r]b]r g]]eQv]In]e t]]kIn]e t]en]] m]]T]] p]r hLv]eT]I hT]]ezI m]]rI. Akv]]r, b]ev]]r, ˆ]N]v]]r. jo T]w Ce?

24


jo T]w Ce? m]]ehn]T]]L [p]r kx]I as]r T]t]I h]ey] Am] l]]gy]u\ n]hI\. Cell]e reK]] akL]w an]e Prs]In]] m]]T]]n]u\ in]x]]n] l]wn]e ht]u\ Aql]u\ j]er krIn]e hT]]ezI JI\kI. p]N] hT]]ezIn]ey] T]y]u\ hx]e ke a]v]] Cu\d]y]el]] Prs]In]] m]]T]]p]r m]]T]]\ p]C]zv]] krt]]\ reK]]n]] n]]jUk a\g]UQ]n]u\ in]x]]n] K]]equ\ n]T]I. Aql]e AN]e a\g]UQ] p]r n]jr b]g]]zI n]e b]I« j X]N]e: 'h]y] m]]zI,' krIn]e c]Is] p]]zI reK]] {B]I T]w g]w. Prs]I n]e hT]]ezI ky]]\y] dUr {zI p]z/y]]\ n]e b]Ije h]T]e a\g]UQ]e p]kzIn]e A g]]eL PUdrzI Prv]] l]]g]I. ap]Uv]*n]e t]]e hs]v]u\ n]e h]N] b]ey] B]eg]]\ T]w g]y]]\ ht]]\. An]]T]I t]]e hs]v]u\ h]ey] t]]ey] hs]I x]k]y] Am] n] ht]u\.

O M

AN]e ky]]\kT]I qI\kc]r a]y]]eizn]n]I x]Ix]I x]]eD]I k]ZI n]e An]e a\g]UQe l]g]]vy]u\ n]e [p]r Ð m]UkIn]e p]]q]e b]]\D]I dID]]e. kcc]r T]y]u\ ht]u\ Aql]e jem] v]K]t] jt]]e jx]e Am] duK]]v]]e aoC]e T]t]]e jx]e Am] m]]n]I AN]e An]u\ Dy]]n] b]Ije v]]Lv]] p—y]tn] ky]]e*. p]N] T]]ezI v]]re a\g]UQ] p]r s]]ej]e c]ZI g]y]]e Aql]e A d]ezt]I p]]CI ap]Uv]* p]]s]e a]v]I p]h]e\c]I. ap]Uv]* A v]K]t]e D]n]« p]qel] p]]s]e b]eQ]e ht]]e. reK]]A An]e a\g]UQ]e b]t]]v]t]]\ kÁu\: 'j]e a] t]]e keql]]e b]D]]e PUl]I g]y]]ee? B]]\g]I t]]e n]hI\ g]y]]e h]ey] n]e? Aql]u\ b]D]u\ duK]e Ce, a\dr.'

Y.

C

't]e\ a]K]] idv]s]n]I c]IZ Ak s]]m]qI j An]I [p]r Q]l]v]I dID]I ht]I t]e b]Iju\ x]u\ T]]y]? b]e d]'z] duK]x]e t]]e K]ru\ j. p]N] kx]u\ B]]\gy]u\ h]ey] Am] n]T]I. n]e D]n]«k]k] m]]re t]m]n]e Ak g]]EErv]n]] s]m]]c]]r a]p]v]]n]] Ce. a]v]] D]]em] D]K]t]] [n]]L]m]]\y] reK]]A Av]]e m]k]wn]]e m]]eehn]T]]L b]n]]vy]]e Ce ke n]] p]UC]e v]]t] An]]\ c]kt]]\ p]]zt]]\ Ak CrI n]e Ak t]]v]eT]I t]UqI g]y]]\.'

LA

'Av]u\ h]ey] t]]e K]reK]rn]u\ ac]rj khev]]y]. b]]jun]] P]m]*v]]L] b]ec]r p]qel]n]e ty]]\ l]g]n]m]]\ m]]ehn]T]]L b]n]]v]r]v]el]]e t]e n]] Qy]o* t]e n]] j Qy]]e*, keql]] [p]]y] ky]]* p]N] kx]I k]rI n]] P]v]I. Cev]qe c]m]c]e c]m]c]e p]Irs]v]]e p]z/y]]e ht]]e n]e.'

KA

An]]\ a] v]K]]N]n]e l]ID]e reK]] a\g]UQ]n]u\ duK] T]]ez]e v]K]t] iv]s]rI g]w, p]N] A isT]it] l]]\b]I n] c]]l]I. reK]]n]e p]]C]e a\g]UQ]e s]]\B]LI a]vy]]e. A D]n]« p]qel] p]]s]e a]v]In]e b]es]I g]w: 'juv]]e n]e k]k] k]\W h]zku\ b]]zku\ t]]e n]hI\ B]]\gy]u\ h]ey] n]e. b]hu duK]e Ce n]e s]]ej]ey] keql]]e b]D]]e a]v]I g]y]]e Ce? ano Aql]] b]D]] s]N]k] m]]re Ce ke n]] p]UCo v]]t].'

ST A

D]n]« p]qel]e Ak h]zv]Edn]I jem] k]L«T]I An]]e a\g]UQ]e j]ey]]e n]e p]CI An]e D]Irj a]p]t]]\ kÁu\: 'b]hen], Av]u\ kx]u\ ic]\t]] krv]] jev]u\ n]T]I. b]e d]'z] T]]ezu\ duK]x]e n]e p]CI D]Im]eD]Im]e aoCu\ T]w jx]e. K]]l]I kcc]r m]]r j v]]gy]]e Ce. p]N] s]]ej]e {t]rI jx]e ty]]\ s]uD]I kLt]r t]]e rhex]e j.'

PU

ty]]\ ap]Uv]* v]c]m]]\ p]ur]y]]e: 'k]k] t]m]e An]e a] kÁu\ t]e s]]ru\ T]y]u\ b]]kI A m]n]e a]K]I r]t] a\g]UQ]e j b]t]]vy]] krt].' khet]]\ AN]e D]n]«k]k] n] jUv]ee t]em] reK]] s]]m]e j]ew a]\K] m]I\c]k]rI l]ID]I. t]]e x]rm]]wn]e a\dr c]]l]I jt]I reK]]A t]en]e aty]]rT]I j a\g]UQ]e b]t]]v]I dID]]e. n]e D]n]« p]qel] p]N] a] juv]]in]y]]\n]] wx]]r] j]ew kx]u\ n] s]m]jy]]n]]e z]eL krI rÁ]. p]N] t]m]e t]]e Am]n]] a] c]]L]n]]e aT]* s]m]« g]y]] n]e? j]ej]e p]]C] Am] n] khet]] ke m]n]e k]\w s]m]jN] n]] p]zI, p]el]] D]n]«k]k]n]I jem].

p]CI ap]Uv]* hT]]ezI an]e Prs]I l]wn]e A m]]ehn]T]]L p]r t]UqI p]z/y]]ee. l]g]B]g] b]e kl]]kn]e a\t]e jy]]re AN]e A B]g]IrT] k]y]* p]Uru\ ky]u*\ ty]]re Prs]In]]e h]T]]e ic]r]w g]y]]e ht]]e, hT]]ezIn]]e h]T]]e B]]\g]I g]y]]e ht]]e n]e jem]]\ m]]ehn]T]]L Q]rv]]m]]\ a]vy]]e ht]]e A k]T]r]eqm]]\ g]N]]y] n]hI\ Aql]]\ Prs]In]]\ in]x]]n] p]z/y]]\ ht]]\ n]e Ak jgy]]A t]]e a]\g]LI p]es]I j]y] Av]u\ k]N]u\ p]N] p]z/y]u\ ht]u\. an]e p]el]]e aizy]l] m]]ehn]T]]L? An]I t]]e v]]t] j n] p]UCx]]e. An]] AkeAk qukz]n]]e a]k]r al]g]al]g] T]w g]y]]e ht]]e. n]e je B]Uk]e T]y]]e ht]]e t]e Aql]]e b]D]]e ht]]e ke j]e An]e Ak zbb]]m]]\ B]rI dev]]m]]\ a]v]e t]]e aoC]m]]\ aoCu\ Ak aQv]]izy]u\ s]v]]rn]] n]]st]] m]]qe c]]l]I j]y] t]em] ht]]e Am] ap]Uv]*n]e l]]gy]u\ ht]u\.

m]]ehn]T]]Ln]I a] a\t]Im] p—ißy]] c]]l]t]I ht]I ty]]re reK]] p]N] a\dr a]v]I g]w ht]I an]e a\g]UQ]e p]kzI r]K]I ap]Uv]*n]e iv]iv]D] s]Uc]n]]e a]p]I p]]et]]n]]e am]Uly] P]L]e t]em]]\ a]p]I rhI ht]I. a] k]m] p]Uru\ T]y]u\ Aql]e Prs]I n]e jo T]w Ce?

25


jo T]w Ce? hT]]ezI b]]ju p]r m]Ukt]]\ ap]Uv]*A reK]] s]]m]e j]et]]\ kÁu\: 'c]]l]]e m]em] s]]heb], m]rd]n]] k]m] p]Uru\ T]y]u\. hv]e a]p]n]e v]]\D]]e n] h]ey] t]]e a]p]n]] k]em]L h]T]e An]e zbb]]m]]\ B]rv]]n]u\ k]y]* a]p] krI x]kx]]e?Õ a] a]K]] s]m]y] drim]y]]n] D]n]«k]k] s]]m]e j b]eQel]] ht]] Aql]e reK]]A ap]Uv]*n]e a\g]UQ]e b]t]]v]v]]n]]e iv]c]]r m]n]m]]\ j z]m]I dID]]e n]e t]Ey]]r r]K]el]] zbb]]m]]\ m]]eq]m]]eq] kqk] B]rv]] m]]\zI. kqk] zbb]]m]]\ B]rt]]\ An]] m]n]m]]\ iv]c]]r a]vy]]e ke ôÖ a] c]kt]]\ j]ew D]n]« p]qel]n]] m]o\m]]\ p]]N]I a]v]t]u\ hx]e. Aql]e t]eN]e Ak m]]equ\ c]kt]u\ l]w t]em]n]e a]p]t]]\ kÁu\: 'l]]e k]k], c]]K]I t]]e juao.'

C

O M

a]K]]e idv]s] vy]st] rhel]] D]n]« p]qel]n]e B]UK]ey] l]]g]I ht]I n]e v]LI a] n]v]]\ x]eQ]N]In]] h]T]n]I a] n]v]t]r v]]n]g]I c]]K]I j]ev]]n]I wcC]y] K]rI Aql]e kx]I h] n]] ky]]* v]g]r Am]N]e c]kt]u\ l]w l]ID]u\ n]e m]o\A v]Lg]]z/y]u\. Ak K]UN]]e m]o\m]]\ G]]l]I d]\t] v]cc]e db]]v]I Am]N]e B]]g]v]] p—y]tn] ky]]e*. p]N] je m]]ehn]T]]Le CrI ke t]]v]eT]In]e m]c]k nh]et]I a]p]I A a] D]n]« p]qel]n]] G]rz] n]e h]l]I g]y]el]] d]\t]n]e g]N]k]re K]r]e. D]n]« p]qel]T]I An]I Ak kN]Iy] n]] B]g]]w p]N] reK]] x]eQ]N]In]e K]]equ\ n] l]]g]e Am] iv]c]]rI Am]N]e shej v]D]u j]er krI db]]N] ky]u*\ t]]e kz]k]e b]]ely]]e. D]n]« p]qel] p]hel]]\ t]]e s]m]jy]] ke m]]ehn]T]]Le m]c]k dID]I. p]N] b]I« j X]N]e Am]n]] d]\t]n]] m]ULm]\] je s]N]k]e {p]z/y]]e An]]T]I Am]n]I a]\K]m]]\ p]]N]I a]v]I g]y]]\.

LA

Y.

reK]]n]e l]]gy]u\ ke kx]u\k K]]equ\ T]y]u\ ht]u\. t]eN]e D]n]«k]k]n]] m]o\ s]]m]e j]ey]u\ n]e x]u\ K]]equ\ T]y]u\ ht]u\ t]en]I s]m]jN] t]en]e p]zI g]w. AN]e v]hel]]\ v]hel]]\ {QIn]e D]n]«k]k]n]e p]]N]In]]e py]]l]]e a]py]]e. k]eg]L] krt]] D]n]« p]qel]n]I a]\K]m]]\ p]]N]I t]eN]e j]ey]]\. A b]]el]I {QI: 'm]n]e l]]g]e Ce ke m]]ehn]T]]L T]]ez]e v]D]u kzk T]w g]y]]e Ce.' D]n]« p]qel]n]e T]y]u\ ke p]]et]e j]e x]eQ]N]In]I v]]t]m]]\ s]\m]t] T]x]e t]]e Am]n]] B]iv]Sy]n]] ahI\ jm]v]]n]] Ky]]l] m]]qe s]]ru\ n]hI\ T]]y] Aql]e A Jzp]T]I b]]el]I {Q/y]]: 'n]] n]], Av]u\ k]\w n]T]I. m]]ehn]T]]L t]]e m]]Pks]r]n]]e j kzk Ce p]N] m]]rI Ak d]Z keql]]y] v]K]t]T]I h]l]t]I ht]I t]e p]zI g]w. s]]ru\ T]y]u\ m]]re d]Z kZ]v]v]]n]]e K]c]]e* b]cy]]e.'

KA

an]e reK]]n]e D]n]« p]qel]n]I a] v]]t] m]D] jev]I m]IQI n]e x]Ir] jev]I s]u\v]]LI l]]g]I Aql]e An]e g]Le t]rt] {t]rI g]w. A b]]el]I {QI: 'hv]e a]je t]]e t]m]]r]T]I m]]ehn]T]]L n]hI\ K]]w x]k]y] Aql]e hu\ t]m]]re m]]qe T]]ez]e x]Ir]e x]ekI k]ZIx]. t]m]]rI d]Z h]l]t]I ht]I Am] j]e m]n]e p]hel]T]I K]b]r h]et] t]]e m]e\ m]]ehn]T]]L T]]ez]e kUN]]e b]n]]vy]]e h]et].'

ST A

D]n]« p]qel]n]e khev]]n]u\ m]n] T]y]u\ ke m]]rI b]]w, a] m]]ehn]T]]Ln]u\ j]e D]]b]u\ B]y]u*\ h]ey] t]]e Am]]\ l]]eZ]n]]e Ak x]iLy]]ey] n]]K]v]]e n]] p]ze n]e t]]ey] An]e s]]e v]rs] s]uD]I kx]u\ n]] T]]y]. p]N] b]]ely]] ty]]re b]Iju\ j: 'h]ey] A t]]e, am]]re G]rze G]zp]N] Av]u\ h]ey], p]N] t]m]]r] jev]] duiD]y]] d]\t] h]ey] t]]e k]c]] c]N]]y] x]u\ l]]vy]]?' n]e duiD]y]] d]\t]n]I v]]t] krIn]e D]n]« p]qel]e reK]]n]I [\m]r ht]I An]]T]I ˆ]Ij] B]]g]n]I krI n]]K]I A j]et]]\ reK]] aor K]Il]I {QI.

PU

n]e p]CI t]]e D]n]« p]qel]n]]\ p]]\c]ey] a]\g]L]\ G]Im]]\ j m]]n]]e n]e. A b]]p]z] B]UKy]] rhex]e Am] m]]n]In]e reK]]A Am]n]e m]]qe x]Ir]e x]ekI n]]Ky]]e. d]L, B]]t] n]e x]]k t]]e t]Ey]]r ht]]\ j. D]n]« p]qel]e n]] n]] krt]]\y] B]]N]e b]es]v]u\ p]zy]u\. t]]« p]zI g]y]el]I d]Zn]] m]ULm]]\ x]Ir]n]] g]Lp]N]e je s]N]k] {p]zt]] ht]] A D]n]« p]qel]e m]o\ p]r jN]]v]] n]] dID]]. j]e p]]et]e m]o\ kq]N]u\ kre n]e reK]] j]ew j]y] t]]e p]CI p]]et]]n]u\ ahI\n]u\ K]]v]]n]u\ qLe Aql]e st]]e. p]N] B]]t]d]L K]]t]]\ Am]n]e l]]gy]u\ ke g]m]et]em] t]]ey] a] x]herI b]ErI K]]v]]n]u\ b]n]]v]e Ce s]]ru\, j]e a]v]]e m]k]wn]]e m]]ehn]T]]L b]n]]v]v]]n]I v]er An]e p]]CI n]] {p]ze t]]e s]]ru\. K]]w [Q/y]] p]CI r]ejn]I qev] m]ujb] A h]T]m]]\ c]Iip]y]]e l]wn]e c]Ul]] p]]s]e dev]t]] l]ev]] g]y]] ty]]re c]Ul]]m]]\ B]zB]z b]Lt]]\ l]]kz]\ j]ew Am]n]]e «v] p]N] B]zke b]LI {Q/y]]e. a] n]v]I x]eQ]N]IA l]]kz]\n]e b]dl]e g]]z]n]]\ C A C a]z]\n]]e D]Um]]z]e krI n]]Ky]]e ht]]e. v]hel]] v]hel]] b]h]r jw Am]N]e reK]]n]e p]UCy]u\: ' b]hen] t]m]e c]Ul]]m]]\ b]Lv]]n]]\ l]]kz]\ ky]]\T]I l]]vy]]\ ht]]\?' 'kem], t]m]e j khel]u\ ke p]]CL b]]rI p]]s]e s]Lg]]v]v]]n]]\ l]]kz]\ n]e r]z]\m]]\ g]m]]N] hx]e c]et]v]v]] m]]qe.' reK]]A jo T]w Ce?

26


jo T]w Ce? m]l]k]t]]\ kÁu\. 'p]N] b]en], m]e\ khel]]\ t]e a] l]]kz]\ n] ht]]\. t]m]e t]]e g]]z]n]]\ n]v]]\ j a]z]\ s]Lg]]v]I dID]]\.' 'p]N] t]m]e kÁu\ ht]u\ ty]]\T]I b]]rI p]]CLT]I j m]e\ A l]]kz]\ l]ID]el]]\ n]e r]z]\m]]\T]I g]m]]N] p]N].' g]U\c]v]]t]]\ reK]] b]]el]v]] g]w.

O M

'b]hen] r]z]\m]]\ g]m]]N] n] h]ey] p]N] g]m]]N]m]]\ r]z]\ h]ey]. m]]rI b]en], a]m] a]v]]e hu\ t]m]n]e s]Lg]]v]v]]n]]\ l]]kz]\y] b]t]]v]u\ n]e An]e c]et]v]v]]n]]\ r]z]\y] b]t]]v]u\.' khet]]\ D]n]« p]qel] a]g]L T]y]]. n]e reK]]n]I s]]T]e ap]Uv]* p]N] Am]n]I p]]CL g]y]]e. D]n]« p]qel]e Am]n]e b]]rI p]]CL p]zel]]\ s]Lg]]v]v]]n]]\ l]]kz]\ b]t]]vy]]\. K]rb]c]z]\ n]e C]ez]\v]]L]\ n]e Ak b]e v]rs]]dm]]\ p]l]LIn]e k]L]\ p]zI g]y]el]]\ l]]kz]\ j]ew reK]]A n]]k c]Z]vy]u\. t]en]I s]Ug] p]]rK]I jt]]\ D]n]« p]qel] khe: 't]m]n]e a]v]]\ m]el]]\G]el]]\ l]kz]\ n]hI\ g]m]t]]\ h]ey] t]]e k]l]e Ðp]]L]\ l]]kz]\ Pz]v]I a]p]Ix] p]N] a] a]z]\ b]]LI m]Uky]]\ Am] k]l]e hLl]]kz]\n]e p]N] c]Ul]]m]]\ n]] K]]es]I dex]]e.'

Y.

C

n]e p]CI ac]]n]k y]]d a]vy]u\ ke a] b]]w t]]e r]z]\m]]\T]I g]m]]N] l]w a]vy]]n]I v]]t] krt]I ht]I t]e ky]]\ r]z]\ n]e kw g]m]]N]n]I v]]t] krt]I hx]e? Am]n]e hv]e ic]\t]] T]v]] m]]\zI ke jen]e g]m]]N] ke r]z]\n]I K]b]r n]T]I Av]I a] b]]wA l]]kz]\ c]et]v]v]] m]]qe x]u\y] b]]LI m]Uky]u\ hx]e. Am]N]e p]UCy]u\: 't]m]n]e r]z]\ n]e g]m]]N] t]]e jz/y]]\ ht]]\ n]e?'

LA

'r]z]\ jz/y]]\ n] h]et] t]]e t]m]]r]\ a] a]z]\ s]Lgy]]\ j n] h]et] n]e? r]z]\ jz/y]]\ Aql]e t]]e g]m]]N] jzI.' D]n]« p]qel]n]e a] b]]wn]I v]]t]m]]\ kx]u\ s]m]j]t]u\ n] ht]u\. t]em]N]e c]Ul]] p]]s]e jw JIN]v]qT]I j]ey]u\. c]Ul]]n]I a\g]]Lm]]\ r]z]\n]]e Ak qukz]ey] p]z/y]]e n] ht]]e. 't]m]e a]z]\ x]e\n]]T]I s]Lg]]vy]]\ ht]]\ A m]n]e b]t]]v]]ee.'

an¶ßm] ⇒

PU

ST A

KA

n]e reK]]A K]UN]]m]]\T]I B]I\zIn]I g]U\c]LI k]ZIn]e b]t]]v]I n]e D]n]« p]qel]e m]]T]u\ kUqy]u\. A G]zIB]r A B]I\zIn]I g]U\c]LI s]]m]e t]]e G]zIB]r reK]] s]]m]e t]]kt]] rhI g]y]]. Am]n]e h]eQe a]v]In]e x]bd]e aqkI g]y]]: 'ao v]\t]rI, am]n]e am]T]]n]]\ l]X]N] t]]e p]]rN]]m]]\T]I j p]rK]]y]]\ ht]]\ t]em] t]]r]\ l]X]N] a]je b]]rN]]m]]\T]I j p]rK]]w g]y]]\.' p]N] b]]ely]] ty]]re b]Iju\ j: ' b]en], A t]]e d]erz]\ b]n]]v]v]] m]]qen]I m]]e\G]] B]]v]n]I B]I\zI ht]I. juao b]hen] t]m]e x]herm]]\ rhel]]\. t]m]n]e ahI\ v]g]z]n]I b]D]I v]]t]]eT]I m]]iht]g]]r T]t]]\ hju v]K]t] l]]g]x]e. t]m]e jen]e s]Lg]]v]v]]n]]\ l]kz]\ m]]ny]]\ ht]]\ A g]]z]n]]\ a]z]\ ht]]\ n]e jen]e__ p]N] t]m]e g]m]]N] ke r]z]\ t]]e hju j]ey]]\ j n]T]I. a]v]]e t]m]n]e A b]t]]v]u\.' khI D]n]« p]qel]e Am]n]e k]eZ, g]m]]N] an]e r]z]\ b]t]]vy]]\ ty]]re reK]] b]]p]zI x]rm]]w g]w. b]e idv]s] p]hel]]\ p]x]u iv]B]]g]m]]\ T]y]el]I g]ers]m]j t]en]ee y]]d a]v]I n]e t]e v]D]u x]rm]]w rhI.

jo T]w Ce?

27


jo T]w Ce?

5. r]G]v]n]I av]dx]] s]un]\d] s]Urt]T]I G]er a]v]I. reK]]b]en]e t]en]e G]er a]v]I jv]] m]]qe t]]r ky]]e* ht]]e p]N] s]un]\d] m]n]n]o [d/vog] s]m]]v]v]] m]]qe, b]hen]p]N]Iao s]]T]e b]e idv]s]T]I b]h]r g]w ht]I. An]e A s]\dex]]e b]e idv]s] m]]ez]e m]ñy]]e ht]]e Aql]e An]]T]I s]m]y]s]r a]v]I x]k]y]u\ n] ht]u\.

O M

G]er a]v]I p]]et]]n]I p]]s]en]I c]]v]IT]I AN]e G]r K]]ely]u\. An]I b]]A An]e m]]qe kiry]]v]Lm]]\ m]Ukel]] b]e p]ˆ] ty]]\ p]z/y]] ht]]. Ak t]en]e m]]qe ht]]e n]e b]Ij]e r]G]v] m]]qe ht]]e. b]]n]] aX]r]em]]\, b]]n]e h]T]e b]nn]e p]r s]rn]]m]]\ krel]]\ ht]]\ A t]]e AN]e b]]n]] h]T]n]] aX]r]e p]rT]I aoLK]I k]Z/y]u\. a\dr x]u\ ht]u\ A j]N]v]]n]I aD]Ir]wT]I AN]e p]]et]]n]e m]]qen]]e p]ˆ] K]]ely]]e.

LA

Y.

C

An]I b]]A l]gn] krI l]ID]]\ ht]]\. n] m]]n]I x]k]y] Av]I l]]g]t]I v]]t] ht]I p]N] t]e s]ty] j ht]I k]rN] ke An]I b]]A p]]et]e j A p]ˆ]m]]\ A jN]]v]I ht]I. A khet]I ht]I ke A ap]Uv]* s]]T]e p]rN]I g]w Ce. an]e ap]Uv]* zerI P]m]* p]r rhev]] c]]l]I g]w Ce. p]N] s]un]\d]n]e a]j s]uD]I a]v]I k]ew v]]t]n]I g]\D] a]v]I n] ht]I. a]v]I v]]t] kd]c] b]] p]]et]]n]e n] khe p]N] k]ew n]e k]ew t]]e An]e khe j. v]LI s]un]\d] s]Urt] jv]] n]IkLI ty]]\ s]uD]I t]]e k]ew am]T]] jev]] g]]m]izy]] s]]T]e t]en]]\ l]gn] krI n]]K]v]]n]I v]et]rN]m]]\ b]] ht]I. an]e hv]e p]]et]]n]e r]G]v]n]e ty]]\ jwn]e An]e m]]T]e p]zv]]n]u\ khet]I ht]I. c]]ekks] d]Lm]]\ k]\w k]Lu\ ht]u\.

KA

s]un]\d] p]]et]e t]]e p]hel]eT]I j r]G]v]n]e y]]egy] Peje p]h]e\c]]zv]]n]] m]t]m]]\ ht]I p]N] b]]n]e b]D]u\ G]rm]eLe p]t]I jt]u\ h]ey], t]]e Am] krv]]m]]\ rs] ht]]e. an]e hv]e s]un]\d]n]e r]G]v]n]e ty]]\ jwn]e rhev]]n]I an]e s]uv]]v]z in]iv]*Gn]e p]t]]v]v]]n]I s]Uc]n]] AN]e a]p]I ht]I. r]G]v] j]e Am]]\ a]n]]k]n]I kre t]]e p]]et]]n]e ap]Uv]* zerI P]m]* p]r j]N] krv]] t]en]e jN]]vy]u\ ht]u\.

ST A

s]]T]en]] kv]r p]r r]G]v]n]] G]rn]u\ s]rn]]m]u\ krel]u\ ht]u\ Aql]e p]]et]]n]e ky]]\ jv]]n]u\ Ce An]I t]]e s]un]\d]n]e K]b]r p]zI g]w ht]I. A p]]et]]n]I A b]ev]kUPI [p]r x]rm]]w rhI ht]I ke t]e r]G]v]n]] G]rn]u\ s]rn]]m]u\ a]j s]uD]I j]N]t]I n] ht]I. Akl]u\ s]rn]]m]u\ j x]] m]]qe A t]]e K]Ud r]G]v] iv]x]e p]N] hju kx]u\ ky]]\ j]N]t]I ht]I? AN]e p—em]m]]\ a]\D]iLy]]\ ky]]*\ ht]]\ Am] khIA t]]e K]]equ\ n]hI\.

PU

r]G]v] p]r b]]A l]K]el]]e p]ˆ] an]e p]]et]]n]I jÐrI c]Ij]e l]w t]eN]ee b]Ije idv]s]e s]v]]rn]I g]]zI p]kzI r]G]v]n]e ty]]\ jv]]. sqex]n]e {t]rI A v]LI p]]CI iv]m]]s]N]m]]\ p]zI g]w. AN]e r]G]v]n]u\ G]r j]ey]u\ n] ht]u\ A t]]e hkIkt] ht]I an]e r]G]v] p]rN]el]]e Ce A v]]t]ey] AN]e t]e idv]s]e b]]n]I s]]T]e An]I a#iPs]e g]w ty]]re j j]N]I ht]I. An]I b]EErI kev]I hx]e, An]]e sv]B]]v] kev]]e hx]e ke r]G]v] An]e p]]et]]n]I aoLK]]N] kev]I rIt]n]I a]p]x]e An]]e kx]]e Ky]]l] B]l]e An]e n] ht]]e p]N] a]je r]G]v] t]kl]IPm]]\ ht]]e A v]]t]n]I An]e K]]t]rI ht]I. n]e a]m] t]]e s]un]\d] p]N] An]I b]]n]I jem] kQN] k]Lj]n]I ht]I. iv]kq p]irisT]it]m]]\T]Iy] rst]]e k]Zv]]n]I t]en]]m]]\ ih\m]t] ht]I.

jev]] p]zx]e Av]] dev]]x]e Am] m]]n]I A g]]m] t]rP {p]zI. sqex]n]T]I g]]m] k]\w dUr n] ht]u\ Aql]e ANo Ak Cokr]no bo Ðip]y]] a]p]v]]n]] krIno bo sy¶qkes]o tono m]]To c]Z]v]I no An]I p]]CL c]]l]v]] m]}z/y¶\. g]]m]m]]\ p]es]t]]\ j je p]hel]I duk]n] a]v]I ty]]\ {B]]\ rhI AN]e r]G]v]n]] G]rn]]e rst]]e p]UCy]]e. p]el]] duk]n]d]re p]hel]]\ t]]e a] C]ekrI r]G]v]n]I x]I s]g]I T]t]I hx]e A j]N]v]] m]T]t]]e h]ey] Am] An]I s]]m]e D]]rIn]e j]ey]u\ n]e p]CI a]\g]LI c]I\D]I s]]m]en]u\ b]e m]jl]I m]k]n] b]t]]vy]u\. n]e s]un]\d] A G]r t]rP g]w. Ak aj]N]I n]e Qss]]d]r y]uv]t]In]e p]]et]]n]] G]r t]rP a]v]t]I j]eW r]G]v]n]I p]tn]I m]]D]v]In]] h]T]m]]\ J]zu\ T]\B]I g]y]u\. jo T]w Ce?

28


jo T]w Ce? 'r]G]v]B]]wn]u\ G]r a] j?' s]un]\d]A p]Cy]u\. t]]e h]T]m]]\n]u\ J]zu\ Ak t]rP m]UkI A s]]m]e a]v]t]]\ b]]el]I: 'h], a]v]]e b]en]. ky]]\T]I a]v]]e C]e? a]je rj] Ce Aql]e A s]Ut]] Ce, b]es]]e hu\ Am]n]e [Q]zu\ Cu\.' 'hu\ am]d]v]]dT]I a]v]u\ Cu\ n]e m]]ru\ n]]m] s]un]\d].' AN]e kÁu\ n]e b]h]r ih\c]k] p]r j jm]]vy]u\. n]e m]]D]v]I a\dr r]G]v]n]e [Q]zv]] g]w.

O M

s]un]\d]n]e iv]c]]r a]vy]]e ke An]e s]v]]rn]] p]h]erm]]\ t]en]e ahI\ j]ew r]G]v]n]I x]I dx]] T]x]e? An]e l]]gy]u\ ke r]G]v]n]e p]]et]]n]I aoLK]]N] An]I p]tn]I s]]T]e kr]v]t]]\ p]rs]ev]]e p]zI jx]e. t]]e v]LI Ano b]Ij]e iv]c]]r Av]]e p]N] a]vy]]e ke reK]]A r]G]v] p]r l]K]el]]e p]ˆ] j]e r]G]v]n]e b]dl]e An]I p]tn]In]e a]p]I dID]]e h]ey] t]]e kev]I j]m]I j]y]?

C

m]]D]v]Ino p]hel]I n]jre j]et]]\ j s]un]\d] s]m]« g]w ht]I ke j]e Av]u\ T]]y] t]]e m]]D]v]I G]r C]ezIn]e B]]g]I j]y] Av]I sˆ]I n] ht]I. kd]c] r]G]v]n]e G]r C]ezIn]e n]]s]v]]n]I n]]eb]t] a]v]I j]y] K]rI. A a]v]u\ b]D]u\ iv]c]]rt]I ht]I ty]]\ j r]G]v] a]\K]]e c]]eLt]]e b]h]r a]vy]]e. k]ew aj]N]I C]ekrI a]v]I h]ev]]n]I v]]t] An]e m]]D]v]IA krI ht]I K]rI p]N] s]]m]e s]un]\d]n]e j]ev]]n]I a]x]] t]]e AN]e sv]pn]m]]\y] r]K]I n] ht]I. A b]]G]]ec]kv]]e T]w g]y]]ee. x]u\ b]]el]v]u\ An]I j s]UJ An]e Ak v]K]t] t]]e n] p]zI.

Y.

shej v]]r p]CI l]]ec]] v]]Lt]]\ A b]]ely]]e: 'aoh, s]un]\d] t]u\? aty]]rn]] p]h]erm]]\? x]]m]]\ a]v]I, g]]zIm]]\? m]n]e kÁu\ h]et] t]]e hu\ t]n]e l]ev]] m]]qe sqex]n] p]r s]]m]]e a]vy]]e h]et] n]e?'

LA

s]un]\d]n]e khev]]n]u\ m]n] T]y]u\ ke l]ev]] ke sqex]n] p]rT]I b]]r]eb]]r p]]CI m]]ekl]I dev]]? p]N] m]n]m]]\ iv]c]]r a]v]e A b]D]u\ aoCu\ b]]el]I dev]]y] Ce? Ôm]mm]In]o k]g]L a]vy]o Aql]e c]]l]I a]v]I. hv]e ahI\ j rhI p]zv]u\ Ce.' AN]e kÁu\. Ôt]mo v]]t]o kro ty]]\ s]uD]Im]} hu\ c]] m]UkI l]]v]u\.Õ khet]]\ m]]D]v]I a\dr g]w.

ST A

KA

s]un]\d]n]] b]]el]v]]n]]e aT]* s]m]jv]] p—y]tn] krt]]\ r]G]v] g]U\c]v]]w rÁ]e. 'ap]Uv]* ky]]\ Ce?Õ An]I s]]T]e am]T]]e a]vy]]e hx]e Am] m]]n]I AN]e p]UCy]u\. am]T]]e ke s]un]\d] b]em]]\T]I k]ew g]]m]n]I n]«k n] rhe ke PrI g]]m]m]]\ a]v]v]]n]u\ Am]n]e k]ew k]rN] n] rhe Aql]e t]]e AN]e Am]n]e r]jsT]]n]n]I s]rhde m]]ekl]I dev]]n]]e p]]k]e pl]]n] ky]]e* ht]]e. n]e An]] pl]]n]m]]\ k]ew c]Uk T]]y] Am] n] ht]I, t]]e p]CI a] s]un]\d] aty]]re ahI\ a]v]I ky]]\T]I, kem]? An]] m]n]m]]\ iv]c]]r]e v]l]]ev]]w rÁ]. A iv]c]]r]em]]\ p]UN]*iv]r]m] m]Ukt]I h]ey] Am] s]un]\d]A An]] h]T]m]]\ p]el]]e k]g]L m]Uky]]e. h]T]m]]\ s]]p] a]v]I g]y]]e h]ey] Am] A c]m]ky]]e. Aql]u\ s]]ru\ ht]u\ ke m]]D]v]I a\dr c]] m]Ukv]] m]]qe g]w ht]I. 'ap]Uv]*n]I t]]e m]n]e kx]I K]b]r n]T]I kd]c] A p]ˆ]m]]\ An]I b]D]I iv]g]t] l]K]I hx]e.' s]un]\d]A kÁu\.

PU

r]G]v]e p]ˆ] iK]ss]]m]]\ m]UkI dID]]e ht]]e. m]]D]v]I g]m]e t]e im]in]qe c]]n]] py]]l]] l]wn]e a]v]I p]h]e\c]x]e Av]]e t]en]e B]y] ht]]e. s]un]\d]A p]ˆ]n]]e [ll]eK] ky]]e* Aql]e An]e l]]gy]u\ ke p]ˆ]m]]\ kx]u\ v]D]]re g]\B]Ir h]ev]u\ j]ewA. Aql]e t]e b]]T]Ðm]m]]\ p]es]I g]y]]ee. shej v]]r p]CI p]ˆ] v]]\c]I t]e b]h]r a]vy]]e ty]]re An]] m]o\ p]rT]I n]Ur {zI g]y]u\ ht]u\.

m]]D]v]I c]]n]] py]]l]] l]wn]e b]h]r a]v]I ty]]re A p]r]N]e sv]sT] deK]]v]]n]]e p—y]tn] krI rÁ]ee ht]]e. Ct]]\ An]I m]U\Jv]N]B]rI isT]it] m]]D]v]In]I n]jr b]h]r rhI x]kI n]hI\. t]eN]e p]UCy]u\: 'x]u\ T]y]u\? kx]u\ T]y]u\ Ce?'

'T]v]]n]u\ x]u\ ht]u\? a]n]e zIl]Iv]rI s]uD]I a]p]N]e ty]]\ r]K]v]I p]zx]e. An]]\ s]]s]rIv]]L]\ b]D]]\ a]iÞk] rhe Ce n]e ty]]\ kx]I s]g]v]z m]LI x]ke Am] n]T]I Aql]e a]p]N]e s]h]re m]]ekl]I Ce. K]c]*n]I kx]I ic]\t]] n]T]I. An]] s]s]r] m]]r] d]est] Ce Aql]e An]e a]p]N]e B]r]e\s]e m]]ekl]I a]p]I Ce. hv]e a]p]N]e p]uNy]n]u\ k]m] g]N]In]e krv]]n]u\ Ce.' r]G]v]e p]uNy]n]u\ k]m] kÁu\ Aql]e s]un]\d] m]n]m]]\ hs]I rhI. t]]re jeql]u\ p¶Ny] krv]u\ hx]e Aql]u\ p]uNy] krv]]n]]e t]n]e m]]ek]e m]Lx]e. A m]n]m]]\ b]b]zI.

jo T]w Ce?

29


jo T]w Ce? 'a]p]N]n]e T]]ezI s]\kz]x] p]zx]e, p]N] v]]\D]]e n]hI\ a]v]e.' m]]D]v]IA kÁu\. 'a]p]N]e ke AN]e k]ewA s]\kz]x] B]]eg]v]v]]n]I jÐr n]T]I. am]T]]v]]Lu\ G]r An]e rhev]] a]p]Ix]u\. a]p]N]I s]]T]e K]]x]e n]e ty]]\ s]Uv]] b]es]v]]n]u\ r]K]x]e. An]] b]]p]] p]]s]e G]N]] p]Es]] Ce t]e B]]zu\y] a]p]x]e.' r]G]v]e kÁu\. 'An]] b]]p]] p]]s]e?' m]]D]v]In]e x]\k] g]w. 'Aql]e An]] s]s]r] p]]s]e. An]e b]]p]zIn]e ip]y]rm]]\ k]ew n]T]I. j]e k]ew h]et] t]]e A ty]]\ j n]] g]w h]et]?'

O M

'v]]\D]]e n]hI\, C]ekrI s]]rI Ce. m]e\ am]T]]v]]Lu\ G]r s]]P krI r]K]el]u\ j Ce. ty]]\ p]T]]rI krI dwx]u\ n]e p]]N]In]I m]]\ql]I B]rI dwx]u\ ke A G]r c]]l]u.' m]]D]v]IA kÁu\. s]un]\d]n]e l]]gy]u\ ke A kd]c] sv]B]]v]n]I kzk hx]e p]N] b]]el]]vy]e c]l]]vy]e s]]rI ht]I. ano Ano v]D]u s]]rI kev]I rIto krv]I An]I t]rkIb] s]un]\d] m]n]m]]\ G]zI rhI ht]I. 'c]]l], t]]re k]\w j]ewt]u\ krt]u\ h]ey] t]]e l]w a]p]u\. T]]kI n] h]e t]]e a]je j x]herm]]\ jw a]v]IA.' r]G]v]e An]e Akl]I p]]et]]n]I s]]T]e l]w jw K]]n]g]Im]]\ c]c]]* krv]]n]I t]rkIb] l]z]v]I.

Y.

C

't]m]]re Av]I d]ez]d]ez krv]]n]I jÐr n]T]I. Am]N]e t]m]n]e t]m]]rI a#iPs]n]e s]rn]]m]e dx] hj]r Ðip]y]] m]]ekl]I a]py]] Ce t]em]]\T]I p]]\c]s]]e m]n]e n]e p]]\c]s]]e B]]B]In]e a]p]I r]K]x]]e Aql]e am]]re je k]\w j]ewt]u\ hx]e A am]e am]]rI j]t]e l]w a]v]Ix]u\. n]e a] dx] hj]r v]p]r]w j]y] A p]hel]]\ A b]Ij] dx] hj]r m]]ekl]I a]p]x]e.' s]un]\d]A s]]eg]QI m]]rI l]ID]I. m]]D]v]In]e l]]gy]u\ ke a] C]ekrI Ce t]]e p]Es]]v]]L] G]rn]I. An]] K]]v]]p]Iv]] p]]CL b]e p]Es]] G]s]]wx]u\ t]]ey] l]wn]e b]es]I rhe Av]]\ l]]ek l]]g]t]]\ n]T]I.

KA

LA

n]e p]]\c]s]]e Am]n]] n]hI\ p]N] m]]r] K]c]]*y] Ce Am] j]N]x]e Aql]e m]]D]v]I p]N] m]]re m]]qe s]]r]m]]\ s]]rI c]Ij]e l]]v]t]]\y] ac]k]x]ee n]hI\. r]G]v]T]I P]ez p]z]v]]n]]e n]T]I Aql]e An]] p]Es]] CUqT]I K]c]]*v]]n]] Ce. n]e m]]rey] m]]r] B]eg]]\ An]]\ C]ekr]\ m]]qey] [d]rt]]T]I c]Ijv]st]uao x]] m]]qe n]] l]ev]r]v]v]I? b]]p]z]\ C]ekr]\y] m]]r] g]uN] g]]x]e n]e m]]D]v]Iy] v]rs]I jx]e, m]]rI [p]r. s]un]\d] m]n]m]]\ iv]c]]rt]I ht]I.

ST A

p]N] r]G]v]n]] p]eqm]]\ ky]]rn]u\ t]el] rez]t]u\ ht]u\. je rIt]e s]un]\d] v]t]I* rhI ht]I A j]et]]\ l]]g]t]u\ ht]u\ ke A b]r]b]rn]u\ v]er lov]]n]I ht]I. An]I isT]it] s]UzI v]cc]e s]]ep]]rI jev]I T]v]]n]I ht]I Av]I t]en]e K]]t]rI T]w g]w ht]I. AN]e kb]]qm]]\T]I hj]r Ðip]y]] k]Z/y]] n]e b]nn]en]e p]]\c]s]]e p]]\c]s]]e a]py]]. jt]I v]K]t]e m]]D]v]In]e khet]]e g]y]]e: 'p]Es]] p]]rk] Ce Am] g]N]I K]]eq] n]] v]]p]rIx]. a]p]N]e t]]e An]] s]s]r]n]e ihs]]b] a]p]v]]n]]e Ce.' 't]m]]re am]n]e keql]] a]py]] An]]e j ihs]]b] r]K]v]]n]]e Ce. am]e je v]p]rIx]u\ An]]e ihs]]b] hu\ m]]rI m]eLe a]p]I dwx]. t]m]e An]I ic]\t]] n]] krx]]e.'

PU

n]e p]]et]]n]e x]herm]]\ k]m] Ce Am] khI r]G]v] G]erT]I B]]g]I g]y]]ee. s]un]\d]A m]]D]v]In]e s]]n]m]]\ s]m]j]v]I dID]u\ ke p]]et]e jy]]\ s]uD]I rhe ty]]\ s]uD]I G]rm]]\ m]hem]]n]]e n]e C]ekr]\ m]]qen]]e n]]st]]e kdI K]Uqv]]e n]] j]ewA. C]ekr]\n]I s]]T]e a]p]N]ey] p]]m]IA. Av]]y]e a]iÞk]m]]\ c]]r h]T]e km]]y] Ce n]e m]n]e K]]s] kÁu\ Ce ke r]G]v] krks]r kr]v]e t]]e jr]y] krIx] n]hI\. An]]e «v] krks]iry]]e Ce. p]N] a]p]N]e a]p]N]I rIt]e rhev]u\. Am]n]]e p]Es]]ey] K]c]*v]] dwx] n]hI\.

hv]e a]v]I v]]t] k]ew m]]D]v]In]e khe t]]e m]]D]v]I An]] p]ll]]m]]\ b]es]I j]y] ke n]hI\? n]e b]e idv]s] p]CI jy]]re s]un]\d]A r\g]In] qIv]I m]]qe v]]t] krI ty]]re r]G]v]n]e t]]e {\z]e kUv]]e j]ew Am]]\ B]Us]k]e m]]rv]]n]u\ m]n] T]y]u\.

'm]n]e t]]e r]t]e qIv]I j]ey]] is]v]]y] {\G] j n]T]I a]v]t]I. am]]re ty]]\ t]]e Ðm]e Ðm]e qIv]I Ce. k]l]e Ak s]]ru\ j]ewn]e qIv]I l]w a]v]]e. hu\ rhIx] ty]]\ s]uD]I hu\ j]ewx] n]e B]eg]]\ C]ekr]\ j]ex]e. hu\ jwx] ty]]re C]ekr]\ m]]qe m]Ukt]I jwx]. C]ekr]\y] y]]d krx]e ke a]iÞk]v]]LI a]nqIA qIv]I l]]v]I a]py]u\ Ce.' r]G]v]n]e khev]]n]u\ m]n] T]y]u\ ke ao a]iÞk]v]]LI a]nqI hv]e K]em]Ey]] kr n]hI\ t]]e m]]re a] G]r C]ezIn]e B]g]v]]\ jo T]w Ce?

30


jo T]w Ce? p]herI l]ev]]\ p]zx]e. p]N] p]tn]In]I s]]m]e k]\w aoCu\ a]v]u\ khev]]y]. t]m]]]r]T]I kdI khev]]y]u\ Ce? n]e B]]w r]G]v]B]]wT]Iy] ky]]\T]I b]]el]]y]. reK]]b]] x]er ht]]\ t]]e Am]n]I dIkrI s]un]\d] s]v]] x]er n]IkLI ht]I. qIv]I a]v]I g]y]u\. r]G]v]n]] m]n]m]]\ Am] T]y]u\ ke c]]l]o A b]h]no qIv]I v]s]]v]]y]u\. Aql]u\ s]]ru\ ht]u\ ke g]]m]m]]\ Ak C]ekr]A keb]l] s]iv]*s] x]Ð krI ht]I n]hI\ t]]e r]G]v]n]e a] a]iÞk]v]]LI a]nqIA s]eqel]]wqn]I zIx] p]N] K]rId]v]I h]et].

O M

p]CI t]]e r]ej s]]\je r]G]v] a#iPs]eT]I a]v]e ty]]re aD]]* g]]m]n]]\ C]ekr]\ am]T]]v]]Le G]er qIv]I j]ev]] B]r]y]el]]\ h]ey]. n]e a] a]iÞk]v]]LI a]nqIn]]e sv]B]]v] p]N] Av]]e d]el]]e ke A b]D]]\n]e y]]d krIn]e r]ej k]\w n]e k]\w n]]st]]e kr]v]e. m]]D]v]In]e p]N] a]m]]\ p]]rke K]c]e* p]]et]]n]u\ m]h–v] v]D]t]u\ hoy] Am] l]]g]t]u\ ht]u\ Aql]e Ay] r]ej n]v]]e n]v]]e n]]st]]e t]Ey]]r krI l]]v]t]I ht]I.

C

p]Es]] t]]e jeql]] Jzp]T]I a]v]t]] ht]] An]] krt]]\y] v]D]]re Jzp]T]I K]c]]*w jt]] ht]]. Ak v]K]t] r]G]v]e s]un]\d]n]e s]m]j]v]v]] p—y]tn] ky]]e*: Ôhv]e Av]] K]]eq] K]c]]* b]\D] kr]e. a]iÞk]T]I p]Es]] m]]ekl]v]]m]]\ s]rk]rn]] k]y]d] kzk T]y]] Ce.Õ

Y.

t]]e s]un]\d] khe: Ôm]]r] s]s]r]n]I p]]s]e Av]]e k]g]L Ce ke Am]n]e Av]]e kx]]e k]y]d]e n]zt]]e n]T]I. t]m]e khet]] h]e t]]e A k]g]Ln]I n]kl] m]\g]]v]I a]p]u\. m]]D]v]IB]]B]In]ey] A v]\c]]v]Ix] a]v]x]e Aql]e. b]]el]]e, m]\g]]v]I b]t]]v]u\?Õ

LA

r]G]v] x]u\ b]]el]ee? AN]e n]k]rm]]\ m]]T]u\ D]UN]]vy]u\ n]e k]m]n]u\ b]h]n]u\ k]ZI b]h]r s]rkI g]y]]e. s]un]\d]n]I p]]s]e hukm]n]]e Akk]e ht]]e. m]]D]v]In]e a] v]]t]]*l]]p]m]]\ kx]I s]m]jN] p]zI n] ht]I p]N] AN]e t]]rN] k]Zy]u\ ke s]un]\d]n]] s]s]r] m]]eqI l]]g]v]g]v]]L] m]]N]s] h]ev]] j]ewA. n]e r]ejn]I qIv]I m]heiPl]]e c]]l]u rhI.

KA

r]G]v]n]e T]t]u\ ht]u\ ke ky]e k]L c]]eG]izy]e An]e a] v]\t]rIn]]e B]eq]e T]y]]e hx]e? An]I p]]s]e b]e n]\b]rn]I a]v]k ht]I an]e T]]ezI b]e n]\b]rn]I b]c]t] p]N] ht]I Aql]e aty]]r s]uD]I t]]e m]]r] B]E b]D]u\ n]By]u\ p]N] hv]e b]c]t]n]u\ t]]e t]iLy]u\ a]v]I g]y]u\ ht]u\. hv]e je kUdk] m]]rv]] h]ey] A p]g]]r an]e r]ejn]I r]ekzI [p]r m]]rv]]n]] ht]].

ST A

AN]e p]]et]]n]]e kqkIn]]e rewq p]N] v]D]]rI dID]]e ht]]e. s]un]\d]n]] r]ejn]] n]v]]n]v]] t]ukk]n]e p]h]e\c]I v]Lv]] m]]qe An]e Am] ky]e* j CUqk]e ht]]e, p]N] s]]m]e j]eK]m] p]N] v]D]I g]y]u\ ht]u\. j]e k]ew k]enqš]kqr ak]L]wn]e AnP]es]*m]enqv]]L]n]e m]]iht]I a]p]I de n]e r\g]e h]T] Jzp]]w g]y]] t]]e n]]ekrI an]e b]cy]u\ kUcy]u\ p]enx]n]ey] h]T]m]]\T]I s]rkI j]y] Av]I b]Ik ht]I, p]N] a]ql]u\ ky]u*\ Ce t]]e b]e m]ihn]] v]D]]re m]]n]In]e A g]]zu\ g]b]z]vy]e r]K]t]]e ht]]e.

PU

m]]D]v]I G]N]I v]K]t] a]\g]LIn]e v]eZe a\g]UQ]e Perv]I s]un]\d]n]I s]uv]]v]zn]] K]c]*n]]e a\d]j m]]\zt]I ht]I n]e An]]T]I h]y]k]r]e n]IkLI jt]]e ht]]e. An]e T]t]u\ ht]u\ ke s]un]\d]n]I s]uv]]v]z p]t]x]e ty]]\ s]D]Im]]\ A K]c]]e* Ak l]]K]n]e a]\b]I jx]e. An]]e t]]e a\d]j ht]]e p]N] r]G]v]e t]]e p]]et]]n]I z]y]rIm]]\ je ihs]]b] l]Ky]]e ht]]e A t]]e aty]]re j Ak l]]K]T]I T]]ez]e j a\dr rhy]]e ht]]e. An]]e a\d]j ht]]e ke j]e Av]Iy]e k]ew b]Iju\ Pel]u\ n]hI\ k]Ze t]]ey] a] K]c]]e* d]eZ l]]K]T]I a\dr t]]e n]hI\ j rhe. s]un]\d]n]e hju b]e m]ihn]] b]]kI ht]]. Aql]u\ s]]ru\ ht]u\ ke r]G]v]n]I a#iPs]n]] k]ewn]e An]] s]un]\d]n]I s]]T]en]] a] l]Pr]n]I j]N] n] ht]I ke k]ew s]un]\d]n]e aoLK]t]] n] ht]]. n]hI\ t]]e An]I Pjet]In]I ic]\t]] An]e idv]s]r]t] rÁ] krt]. s]un]\d] reK]]b]en]n]e P]m]* p]r k]g]L]e l]K]I ahIn]] s]m]]c]]r iv]g]t] v]]r m]]ekl]t]I rhet]I ht]I. reK]]b]en] s]un]\d]n]I t]rkIb]T]I K]ux] ht]]\. t]em]n]e hv]e An]I ic]\t]] krv]] jev]I l]]g]t]I n] ht]I. Am]n]e r]G]v]n]I n]e m]]D]v]In]I {l]qI dy]] a]v]t]I ht]I. t]em]n]e T]t]u\ ht]u\ ke a]ql]u\ ky]]* Ct]]\y] Cev]qe t]]e Am]n]u\ p]]el] K]]ely]] v]g]r s]un]\d] rhex]e n]hI\. r]G]v] p]Es]e qke K]]l]I T]w g]y]]e ht]]e an]e j]e m]]D]v]I An]e C]ezIn]e jt]I rhe t]]e a]b]Ð v]g]rn]]e p]N] T]w jv]]n]o ht]o. s]un]\d]n]] K]c]]*n]e p]h]e\c]I v]Lv]] m]]qe hv]e t]]e An]I b]e n]\b]rn]I a]v]k p]Urt]I p]zt]I n] ht]I. r]G]v]n]e x]r]Pn]e ty]]\T]Iy] T]]ez] p]Es]] l]ev]] p]z/y]] ht]]. An]e Am] ht]u\ ke Ak v]K]t] s]un]\d]n]I zIl]Iv]rI p]t]I j]y] p]CI An]e jo T]w Ce?

31


jo T]w Ce? rv]]n]] krIn]e C m]ihn]]m]]\ t]]e p]]et]e p]]C]e t]rt]]e T]w jx]e n]e k]ewn]e K]b]rey] n]hI\ p]ze ke p]]et]]n]] G]N]] p]Es]] v]ezP]y]] Ce. p]]et]]n]I isT]it] n]juk T]w g]w Ce An]I j]N] m]]D]v]In]e n] T]]y] A m]]qe AN]e G]rn]] b]Ij] K]c]]* y]T]]v]t] c]]l]u r]K]v]] p]z/y]] ht]] n]e s]un]\d]n]] [z][ K]c]]* t]]e jud] j. AN]e P]m]* [p]r jw reK]] an]e am]T]]n]e m]LI s]un]\d]n]e p]]et]]n]e hv]e v]D]u her]n] n] krv]] s]m]j]v]v]] khev]]n]]e iv]c]]r ky]]e* p]N] An]]e p]g] n] {p]z/y]]e. A am]T]] s]]T]e je c]]l] c]]ly]]e ht]]e t]e hv]e [G]]zI p]zI g]w ht]I. d]Lc]]eK]] Ak T]w g]y]]\ ht]]\ n]e p]]et]e t]iLy]]n]I m]]Pk t]eze Pe\k]w g]y]]e ht]]e. hv]e A t]em]n]e kx]u\ khev]] j]y] t]]e A b]e jN]]\ An]I QekzI [z]z/y]] is]v]]y] rhex]e n]hI\ Am] t]en]e l]]g]t]u\ ht]u\.

C

O M

D]Im]e D]Im]e s]un]\d]n]I zIl]Iv]rIn]]e idv]s] n]«k a]v]t]]e jt]]e ht]]e. An]] K]c]]* idv]s]e idv]s]e v]D]t]] jt]] ht]] p]N] r]G]v]n]] duK]n]] d]'z] aoC] T]t]] jt]] ht]]. An]e l]]g]t]u\ ht]u\ ke Ak v]K]t] An]I p]kzm]]\T]I CUqx]e Aql]e T]]ez] j idv]s]]em]]\ p]]et]e p]]C]e p]g]B]r T]w jx]e. p]N] An]I g]N]t]rI p—m]]N]e b]D]u\ p]]r {t]re t]]e. p]N] s]un]\d]y] p]]et]]n]I g]N]t]rIm]]\ p]]r {t]re t]]e r]G]v] An]I g]N]t]rIm]]\ k]ew s]\j]eg]]em]]\ p]]r {t]rI x]ke n]hI\, k]rN] ke b]nn]en]I g]N]t]rI Akb]Ij]T]I t]¢n] iv]ruDD] ht]I.

LA

Y.

s]un]\d]n]I zIl]Iv]rIn]]e idv]s] jem]jem] n]«k a]v]t]]e jt]]e ht]]e t]em]t]em] m]]D]v]In]I ht]]x]]m]]\ [m]er]e T]t]]e jt]]e ht]]e. An]e Am] l]]g]t]u\ ht]u\ ke a] s]uK]n]] idv]s]]e p]Ur] T]w jx]e n]e p]]C] p]el]] r]ejn]I G]rezn]] idv]s]]e x]Ð T]w jx]e. An]e a] s]un]\d]n]e K]c]e* je m]]eq]w B]]eg]v]v]]n]I qev] p]zI g]w ht]I A C]eezt]]\ G]N]u\ v]s]m]u\ l]]g]v]]n]u\ ht]u\. A B]g]v]]n]n]e n]T]*n]] krt]I ht]I ke s]uv]]v]z p]CIy] An]]\ s]]s]iry]]\ p]el]] a]v]el]] B]Ul]k]n]I s]]rv]]r m]]qe s]un]\d]n]e m]ihn]]e b]e m]ihn]] v]D]u ahI\ g]]m]z]n]I c]]eKK]I hv]]m]]\ r]K]v]]n]u\ iv]c]]re t]]e b]hu s]]ru\. n]e AN]e p]]et]]n]]e a] iv]c]]r r]t]e r]G]v]n]e p]N] jN]]vy]]e ht]]e n]e An]e s]un]\d]n]]\ s]]s]rIv]]L]\no Av]I qk]er krv]]n]u\ p]N] s]Uc]vy]u\ ht]u\.

KA

An]] a]v]] iv]c]]r s]]m]e r]G]v]n]e x]u\ khev]u\ t]en]I s]m]jN] Akv]]r t]]e nh]et]I p]zI. An]I a]v]I v]]t] s]]\B]Lt]]\ j r]G]v] c]m]kI g]y]]e ht]]e n]e B]Ul]ec]Uky]ey] Av]I v]]t] s]un]\d]n]I h]jrIm]]\ n] k]Zv]] An]e K]]s] c]et]v]N]I a]p]I ht]I.

ST A

Ôp]N] m]]re An]] k]m]n]I a]ql]I b]D]I D]m]]l] p]h]e\c]e Ce t]]ey] hu\ n]T]I T]]kt]I t]]e t]m]e x]u\ krv]] T]]kI j]v] C]e?Õ m]]D]v]IA An]I v]]t]n]]e iv]r]eD] krt]]\ kÁu\. Ôt]n]e Av]I v]]t]]em]]\ kx]I K]b]r n]] p]ze. m]]eq] l]]ekn]I m]]eqI v]]t]]e. Am]n]e a] v]hu b]hu b]h]r rhe t]]e C]ekr]e h]T]T]I j]y] Am] l]]g]t]u\ hx]e Aql]e t]]e m]n]e K]]n]g]Im]]\ P]en] p]r kÁu\ Ce ke s]uv]]v]z p]t]e ke Ak aQv]]izy]]m]]\ An]e a]iÞk] rv]]n]] krI dej]e.Õ g]B]r]wn]e r]G]v]e kÁu\. m]]D]v]In]e A v]]t]m]]\ t]rt] s]m]jN] p]zI g]w. p]]et]e r]G]v]n]I a]v]I qev]T]I p]iric]t] ht]I.

PU

n]e B]]w r]G]v]no l]]gy]u\ ke An]] duK]n]] idv]s]]e p]Ur] T]y]]. s]un]\d]n]e dIkr]e a]vy]]e. AN]e kÁ] p—m]]No m]]D]v]I ano An]I boc]]r bon]p]N]IaoA m]LIno m]N]ek p]e\z]n]]e G]]N] k]ZI n]]Ky]]e v]he\c]v]]m]]\. Cell]] keql]]y] idv]s]]eT]I s]un]\d]n]I n]]n]Im]]eqI n]v]]jex]]eT]I r]« T]y]el]I sˆ]Iao p]N] r]ejer]ej hrK] krv]] a]v]v]] m]]\zI. s]un]\d]A ap]Uv]* zerI P]m]* p]r p]N] k]g]L l]K]In]e j]N] krI dID]I. p]CI Ak idv]s] s]un]\d] khe: Ôm]]D]v]IB]]B]IA m]]rI G]N]I Q]Q]e krI Ce t]e m]]re jt]]\ p]hel]]\ Am]n]e kx]u\ a]p]v]u\ j]ewA. t]m]e a]je Am]n]e m]]qe Ak an]e m]]re m]]qe Ak b]eb]e t]]el]]n]I s]on]]n]I c]ewn] l]et]] a]v]j]e.Õ

ÔAv]] b]D]] v]hev]]r krv]]n]I jÐr n]T]I. an]e t]]re m]]qey] kx]u\ l]]v]v]]n]I jÐr n]T]I. ahI\n]] krt]]\ s]]en]u\ t]]e a]iÞk]m]]\ s]st]u\ m]Le Ce.Õ r]G]v] b]c]]v] krv]] g]y]]e n]e m]]D]v]In]] p]eqm]]\ t]el] rez]y]u\. p]N] l]ID]I v]]t] m]Uke t]]e A s]un]\d] x]]n]I? AN]e ty]]\ ahI\n]] jev]] G]]q n]T]I h]et]] khI An]I dl]Il]n]e ridy]]e a]p]I dID]]e. Cev]qe r]G]v]e An]I v]]t] kb]Ul] r]K]v]I p]zI. m]]D]v]In]]e Ãv]]s] heQ]e b]eQ]e p]N] r]G]v]n]]e t]]e Cek k]Lje B]r]w g]y]]e ht]]e An]u\ x]u\? no a]v¶\ T]]y] t]o jo T]w Ce?

32


jo T]w Ce? t]m]]roy] Av]o j G]]q T]]y] no? a] t]o s]]n]m]} s]m]jv]] jev]I v]]t] Ce. A r]t]e m]]D]v]IA r]G]v]n]]e [D]z]e l]ID]]e: Ôt]m]n]e s]]r] K]]eq]n]u\ B]]n] Ce ke n]hI\? A C]ezI b]]p]zI a]p]N]e s]h]re a]v]I ht]I n]e a]p]N]e An]I kev]I c]]krI krI Ce Ay] a]K]u\ g]]m] j]N]e Ce. v]LI A a]K]] g]]m]n]e m]UQIA n]e m]UQIA b]D]u\ v]he\c]t]I h]ey] n]e jt]I v]K]t]e m]n]e k]\w n] a]p]e t]]e Am]]\ t]]e An]u\ an]e B]eg]u\ a]p]N]u\y] K]]equ\ deK]]y]. a] t]]e g]]m] a]K]u\ j]N]x]e ke a]p]N]e kev]]\ m]]N]s]]e s]]T]e s]\b]\D] Ce.Õ

O M

g]]m] t]]e j]N]t]]\ j]N]x]e p]N] r]G]v]n]e t]]e b]Ije idv]s]e s]v]]rm]]\ j x]r]Pn]]\ b]]rN]]\ K]K]z]v]v]]\ p]z/y]]\. hju r]G]v]n]I v]]t] {G]]zI p]zI n] ht]I an]e An]e r]ekzI kr]v]e Av]I s]]rI s]rk]rI n]]ekrI ht]I Aql]e x]r]Pn]e An]I a]\qm]]\ B]r]e\s]]e ht]]e. p]\dr hj]rn]I x]r]Pn]I l]]en] l]ID]I n]e Cell]] b]ec]]r idv]s]n]I r]ekzIn]] p]Es]] g]jv]]m]]\ p]z/y]] ht]] A b]D]]n]I c]qN]I T]w g]w A b]e jN]x]]e l]]v]v]]m]]\.

C

b]e idv]s] p]CI r]G]v]e An]e am]d]v]]dn]I Psq* kl]]s]n]I iqkIq kZ]v]In]e g]]zIm]]\ b]es]]zI dID]I ty]]re g]]m]m]]\T]I b]ec]]r sˆ]Iaoy] m]]D]v]I s]]To sqex]n]e a]v]I ht]I. m]u\b]wn]I iqkIq l]ev]]n]e b]dl]e am]d]v]]dn]I iqkIq j]ewn]e b]D]]\ iv]c]]rm]]\ p]z/y]]\. p]N] r]G]v]e K]ul]]s]]e ky]]e* ke An]e am]d]v]]dT]I Cekn]]e s]\g]]T] Ce Aql]e p]hel]]\ Am]n]e ty]]\ jx]e n]e b]e idv]s] a]r]m] krIn]e p]CI b]D]]\ s]]T]e m]u\b]w an]e ty]]\T]I a]iÞk] jx]e.

LA

Y.

g]]m]n]I sˆ]IaoA m]]D]v]In]] g]L]m]]\ n]v]]e j s]]en]]n]]e aC]ez]e j]ey]]e ht]]e an]e A p]el]I s]un]\d]A j An]e d]p]]m]]\ a]py]]e ht]]e An]I b]D]]\n]e K]b]r ht]I. k]ewk b]qkb]]el]I t]]e m]]D]v]In]e hs]t]]\ b]]el]Iy] ht]I: Ôb]en] t]m]e An]I s]ev]]c]]krI krI t]]e AN]ey] s]]m]e v]hev]]r v]t]I* b]t]]vy]]e n]e? s]km]I*n]]e Per]e K]]D]]ey] p]rm]]N]. g]]m] a]K]]m]]\ k]ew An]u\ G]s]]t]u\ b]]el]e Av]u\ AN]e r]Ky]u\ n]T]I.Õ Ôt]m]]r] B]]w p]]s]e a]K]]e ihs]]b] Ce. Ak idv]s]e m]n]e khet]] ht]] ke A ahI\ a]v]I ty]]rT]I g]N]IA t]]e An]]e K]rc]]e d]eZ l]]K] T]y]]e Ce. a]p]N]e Aql]]m]]\ t]]e a]K]] g]]m]n]I b]D]I s]uv]]v]z]e p]t]I j]y].Õ

KA

Ôn]e b]en], A khet]I ht]I Am] C]ekr]\ m]]qe qIv]Iy]e m]Ukt]I g]w n]e?Õ k]ewke kÁu\.

PU

ST A

Ôkhet]I ht]I ke An]e G]er t]]e Ðm]e Ðm]e qIv]I Ce, t]e s]]c]u\ j hx]e. Ak s]uv]]v]z p]]CL t]]e a]p]N]e ty]]\ l]K]ex]rI h]ey] t]]ey] a]n]] ds]m]] B]]g]n]]e K]c]]e*y] k\w kre Ce?Õ a]v]I b]D]I v]]t]]e g]]m]n]I sˆ]Iao t]o sˆ]Iao p]N] r]t]e g]]m]n]e c]]et]re b]es]t]] z]es]]aoA p]N] A r]t]e t]]e v]]g]]eLI. p]N] jem] p]]G]zIn]]e v]L Ceze n]IkLe Am] b]Ije idv]s]e m]]D]v]I s]un]\d]n]I p]T]]rI s]rK]I krv]] g]w ty]]re n]Ikñy]]e. s]un]\d]n]I p]T]]rIm]]\ aoix]k] n]Ic]eT]I An]e p]]et]]n]u\ n]]m] l]K]el]]e p]ˆ] h]T]m]]\ a]vy]]e. p]ˆ] v]jn]d]r ht]]e Aql]e s]un]\d]A p]]et]]n]e m]]qe n]]eq]en]I T]]ekzI m]UkI hx]e Av]I a]x]]A AN]e Jzp]T]I kv]r P]zIn]e k]g]L]e b]h]r k]Z/y]]. a\drT]I n]]eq]en]I T]]ekzI n] n]IkLI Aql]e t]en]e T]]ezI in]r]x]] T]w p]N] A p]ot]]n]] p]r j l]K]]yol]o ht]o Aqlo ANo K]]ql]]n]I D]]re bos]Ino v]]\c]v]] m]]\z/y]o. A dLd]r k]g]L]em]]\T]I AN]e p]hel]]e k]g]L p]Ur]ey] nh]et]]e ky]]e* ty]]\ An]I a]\K]]em]]\T]I Û]]v]N] B]]drv]]e v]rs]v]] l]]gy]]. v]N] aqky]e v]Áe jt]]\ a]\s]uao v]cc]eT]I AN]e jem]t]em] krIn]e b]D]] k]g]L p]Ur] ky]]* n]e An]]T]I QUQv]]e m]uk]w g]y]]e.

p]]z]ex]n]I k]ew sˆ]IA av]]j s]]\B]ñy]]e hx]e t]e g]B]r]wn]e d]ezI a]v]I. n]e t]m]]s]]n]e k]\w t]ezu\ h]ey] Ce. G]zIm]]\ t]]e azD]] g]]m]n]I sˆ]Iao ty]]\ B]eg]I T]w g]w. n]e m]]D]v]I n]e p]UCv]] l]]g]I: Ôx]u\ T]y]u\ A t]]e khe.Õ

ÔT]v]]n]u\ x]u\ ht]u\ p]el]I m]]rI x]]eky] am]]re K]rc]e An]I s]uv]]v]z kr]v]I g]w n]e t]m]]r] idy]r An]]m]]\ l]p]q]y]el]] Aql]e m]U\g]e m]]e\Ze p]Es]] K]rc]t]] g]y]]. m]]r] t]]e p]Es]]y] g]y]] n]e D]N]Iy] g]y]]e. m]]rI x]]eky] ky]] B]v]n]I v]erN] p]]kI.Õ n]e g]wk]l]e je An]]\ v]K]]N] krt]]\ T]]kt]I n] ht]I av]I sˆ]Iao a]je s]un]\d]n]] n]]m] p]r T]UT]U krv]] l]]g]I: jo T]w Ce?

33


jo T]w Ce? Ôr]\z ht]Iy] Ðp]]LI rm], Aql]e t]]e r]G]v]B]]w An]I l]p]eqm]]\ a]v]I g]y]] n]e?Õ t]]e v]LI k]ewke PrIT]I a]v]]e m]]ek]e n]hI\ m]Le Av]u\ m]]n]In]e, m]]D]v]In]] h]T]m]]\T]I k]g]L l]wn]e v]]\c]v]] p]N] m]]\z/y]]ee. n]e b]e c]]r jN]Iao s]]m]qI b]]el]I {QI: Ôl]I, [t]]v]Le v]]\c] n]e t]e b]D]]\n]e K]b]r t]]e p]ze ke A Ðp]]LIA kev]]\ krt]Ut] ky]]*\ Ce.Õ p]N] A k]g]Lm]]\ b]D]I r]G]v] n]e s]un]\d]n]I K]]n]g]I v]]t]]e j l]K]el]I ht]I Aql]e g]]m]n]I sˆ]Iao j]N]e t]]e B]l]e j]N]e n]e r]t]e Am]n]] D]N]In]I s]]ezm]]\ p]es]In]e m]IQu\ m]rc]u\ B]B]r]v]I n]e Am]no khe t]]ey] B]l]e khe p]N] hu\ t]o t]m]n]e A b]D]u\ n]hI\ khu\. p]N] t]m]e t]]e s]m]ju C]e Aql]e A k]g]Lm]]\ x]u\ l]K]el]u\ hx]e A s]m]« g]y]] hx]]e j.

O M

p]N] A s]]\je r]G]v] n]]ekrI p]rT]I a]v]t]o ht]o ty]]re aD]u* g]]m] j]N]e An]] a]v]v]]n]I j r]h j]et]u\ h]ey] Am] b]j]rm]]\ n]e rst]] p]rn]] aoql]] p]r g]]eQv]]w g]y]u\ ht]u\. an]e h] b]]kIn]u\ aD]u*\ g]]m] r]et]I kkLt]I m]]D]v]In]]e, D]N]In]I Pjet]I krv]]n]]e juss]]e j]g]&t] r]K]v]], v]n]Iv]n]In]I v]]t]]e krI t]eno p]ot]]n]]T]I b]n]t]I m]dd krI rÁu\ ht]u\.

C

ÔA b]]p]zIn]e v]L]v]I An]] krt]]\ G]rm]]\ j r]K]I l]ID]I h]et] t]]ey] x]]e v]]\D]]e ht]]e? m]us]l]m]]n]]em]]\ t]]e c]]rn]I CUq Ce t]]e a]p]N]]m]]\ b]en]I CUq t]]e hx]e j n]e?Õ r]G]v]no a]v]t]o jot]]\ Ak jN]e h]eQn]e K]UN]eT]I v]het]u\ m]Uky]u\.

Y.

Ôn]e n]] h]ey] t]]ey] s]rk]rI n]]ekrIv]]L]n]e k]eN] p]UCv]]v]]Lu\ Ce? a]ql]I b]D]I b]e n]\b]rn]I km]]N]I T]t]I h]ey] t]]e T]]ezI b]e n]\b]rn]] s]\b]\D]]em]]\ v]]p]rv]I t]]e p]ze n]e?Õ b]Ij]A p]el]]n]] qek]m]]\ [m]er]e ky]]e*.

LA

p]hel]I j qk]ere r]G]v]n]] p]g]m]]\T]I j]er jt]u\ rÁu\ ht]u\. je v]]t]n]I An]e b]Ik ht]I n]e jen]e k]rN]e p]]et]e a]ql]] b]D]] p]Es]]n]u\ p]]N]I ky]u*\ ht]u\ A v]]t] Ct]I T]wn]e j rhI ht]I. An]I a] b]D]I v]]t] k]eN] j]N]I l]]vy]u\ n]e k]eN]e An]]e a]ql]]e Jzp]I p—c]]r ky]]e* hx]e A j]N]v]] An]u\ m]n] p—y]tn] krI rÁu\. p]N] Ano kx]o a\d]j n] a]vy]o.

KA

Ôn]e B]]w, a]v]I Ðp]]LI b]ErI deK]In]e t]]e m]uin]v]r p]N] c]Le t]]e a] t]]e m]]N]s] an]e t]ey] p]]C]e b]e n]\b]iry]]e. n]e B]E b]ErIy] ht]I t]]e Ðp]n]]e kqk]e.Õ Ôn]e p]UrI b]n]el]I. n]hI\ t]]e B]l]B]l]] k]enqš]kqr]ey] jen]I a]g]L m]U\zI n]m]]v]e Av]]e m]rd v]g]r asˆ]e kem]n]]e m]u\z]y]]e hx]e?Õ

ST A

Ôno B]]w, bOrIn]I p]]so rK]]t]n]I s]uv]]v]z kr]v]I no doZ l]]K] Ðip]y]] t]ozI n]]Ky]]. a]K]] g]]m]n]u\ m]o\ po\z] K]v]r]v]Ino m]IQu\ kr]vy]u\. pol]] Ak r]j]A kUt]rI p]rN]]v]Ino g]]m] jm]]z/y]u\ ht]u\ Av]I ANo s]uv]]v]z kr]v]I.Õ Ôp]N] Am] krt]]\ An]Iy] s]uv]]v]z T]w g]w An]u\ x]u\?Õ kowke kÁu\ ano b]D]] Av]u\ t]o hsy]] ke r]G]v]no jm]In] m]]g]* a]po t]o Am]]\ s]m]]w jv]]n]u\ m]n] T]y]u\.

PU

t]m]e j]ew n]e a]m]]rI g]]m]z]n]I K]]n]d]n]I? k]ewA An]e b]j]r v]cc]e {B]]e r]K]In]e b]e v]eN] khI x]rm]]vy]]e? b]D]] Akb]Ij]n]e s]\b]]eD]In]e s]]m]]ny] v]]t] krt]] ht]]. r]G]v]n]e k]n]e Am]n]I v]]t] p]zI j]y] an]e A An]I s]]T]e p]]et]]n]]e s]\b]\D] j]ezI de t]]e Am]]\ k]ew g]]m]v]]L]n]]e d]eS] kZ]y] K]r]e.

n]e r]G]v]n]e G]er B]eg]]\ T]y]el]]\ p]el]]\ b]Er]\y], p]]et]e D]N]I p]r kev]]e j]pt]]e r]K]e Ce n]e p]]et]]n]]e D]N]I a] r]G]v] krt]]\ keql]]e s]]l]s] an]e s]ID]]e Ce v]g]ere p]]et]]n]I v]]t]]e krt]I h]ey] Am]]\T]I D]z]e l]wn]e ke [xker]wn]e r]G]v]n]I b]ErI m]]D]v]I p]]et]]n]]e g]uss]]e b]ev]z]vy]] kre Am]]\ p]el]I g]]m]n]I sˆ]Iaon]]e p]N] x]]e v]]\k?

n]e p]CI r]G]v]n]e G]rn]e a]\g]N]e j]et]]\ An]I b]ErI r]G]v]n]]e «v]t]e «v] Cez]e v]]Le Am]]\ p]el]I sˆ]Iao m]]D]v]In]]e j p]X] l]e Am]]\y] g]]m]n]I A sˆ]Iaon]]e p]N] x]]e v]]\k? ke am]]rI g]]m]z]n]I K]]n]d]n]In]oy] Am]]\ x]o v]]\k? an]ußm] ⇒

jo T]w Ce?

34


jo T]w Ce?

6. ap]Uv]*n]u\ K]et]I p]ur]N]

O M

reK]] D]Im]eD]Im]e K]et]I an]e zerI P]m]* n]] k]m]T]I m]]iht]g]]r T]t]I jt]I ht]I. x]Ðm]]\ A Cb]rz] v]]Lt]I p]CI k]ew An]e s]m]j]v]t]u\ n]e Cev]qe A A k]m]n]I m]]iht]g]]r T]t]I n]e p]]et]]n]] C]b]rz] b]dl] x]rm]]t]I an]e K]et]rm]]\ k]m]e a]v]t]I b]ErIaon]e c]]rp]]\c] idv]s]n]u\ v]]t] krv]]n]u\ b]h]n]u\ m]LI rhet]u\. ap]Uv]* p]N] K]et]Im]]\ An]]T]I K]]s] v]D]u j]N]k]r n] ht]]e p]N] An]e p]el]]\ b$kn]]\ k]g]iLy]]\ krt]]\ K]et]I a\g]en]] keql]]k aj]Ny]] an]e keql]]k p]]irB]]iS]k x]bdon]I m]]iht]I m]Lel]I ht]I Aql]u\ j.

Y.

C

p]N] hv]e a] zerI P]m]* an]e K]et]I is]v]]y] ap]Uv]*n]e b]Ij]e k]ew a]r]e n] ht]]e an]e v]S]]e*n]I r]h j]ey]] p]CI reK]] jev]I p]tn]I m]LI ht]I Aql]e An]e «v]n]m]]\ k]\wk krI b]t]]v]v]]n]I D]g]x] p]N] j]g]I ht]I. n]e t]e k]m]m]]\ v]Lg]I p]z/y]]e ht]]e. D]n]« p]qel]n]e p]N] hv]e ap]Uv]* jev]]e [ts]]hI y]uv]]n] s]]T]Id]r m]ñy]]e ht]]e Aql]e Am]n]]m]]\ p]N] j]N]e juv]]n]I a]v]I g]w ht]I. Am]N]e ap]Uv]*n]e K]et]In]]e ks]b] ix]K]v]]zv]] m]]\z/y]]e ht]]e. hv]e Am]n]e ap]Uv]* p]r iv]Ãv]]s] b]es]v]] l]]gy]]e ht]]e. Am]n]e l]]gy]u\ ke ANo B]N]v]]m]]\ B]lo b¶iDD] c]l]]v]I n] ht]I p]N] An]]m]]\ b¶iDD] G]N]I ht]I. v]LI A je k]m]n]e v]Lg]I p]zt]]e ht]]e A k]m]n]]e t]]g] l]ID]] is]v]]y] C]ezt]]e n] ht]]e.

KA

LA

D]n]« p]qel]n]e p]el]] zerI P]m]* iv]x]e K]]s] K]b]r n] ht]I. v]]G]« p]qel]e a] b]D]u\ x]Ð t]]e ky]u*\ p]N] t]ib]y]t]n]e k]rN]e Am]n]e dex]m]]\ j v]D]u rhev]u\ p]z/y]u\ n]e ty]]\ j g]ujrI g]y]] Aql]e D]n]« p]qel] t]]e p]el]I g]]y]]e B]e\s]]en]I p]\dr v]Ix]n]I p—j]n]e s]]c]v]v]] an]e An]] dUD]m]]\T]I ßIm] an]e kes]In] b]n]]v]In]e K]c]]e*p]]N]I k]Z/y]] krt]] ht]]. v]]G]« p]qel]n]] m]n]m]]\ zerI P]m]*n]] je Ky]]l] ht]] t]e b]D]] D]n]« p]qel]n]e m]n] t]]e Pkt] hv]]w t]ukk] j ht]]. t]em]n]]m]]\ n] t]]e An]e s]m]jv]]n]I x]ikt] ht]I ke n] ht]I An]e iv]ks]]v]v]]n]I a]v]zt]. hv]e jy]]re ap]Uv]* t]em]n]I s]]T]e j]ez]y]]e ht]]e ty]]re Am]N]e jUn]I v]]t]]en]] p]]ep]z] [K]ezv]] m]]\z/y]] ht]].

ST A

v]]G]« p]qel]e Am]n]e je v]]t]]e a] zerI P]m]*n]I x]Ða]t]m]]\ krel]I A Am]N]e hv]e ap]Uv]*n]e T]]eze T]]eze krIn]e khev]] m]]\zI ht]I. n]e Am]]\ ap]Uv]* krt]]\y] v]D]u rs] reK]]n]e p]zt]]e ht]]e Aql]e T]]ez] j s]m]y]m]]\ An]]\ p]irN]]m] deK]]v]] m]]\z/y]]\ ht]]\. K]et]Iv]]zI t]]e p]]k l]Ny]e K]b]r p]ze p]N] p]x]up]]l]n]m]]\ t]]e b]ec]]r m]ihn]]m]]\ j p]irN]]m] deK]]v]] m]]\z/y]]\ ht]]\. a] p]irN]]m] j]ewn]e reK]] an]e ap]Uv]* b]m]N]] [ts]]hT]I k]m]m]]\ m]c]I p]z/y]]\ ht]]\.

PU

p]x]up]]l]n]m]]\ reK]]n]e hv]e s]m]jN] p]N] p]zv]] m]]\zI ht]I an]e rs] p]N] p]zv]] m]]\z/y]]e ht]]e. t]en]e hv]e C]N] an]e m]ut]rm]]\ g]\dv]]z]e l]]g]t]]e n] ht]]e. p]x]ua]e p—ty]en]I t]en]I s]Ug] jt]I rhI ht]I an]e t]en]u\ sT]]n] hv]e m]m]t]]A l]ID]u\ ht]u\. c]]em]]s]u hv]e h]T]v]e\t]m]]\ ht]u\ Aql]e D]n]« p]qel]e a] s]IJn]m]]\ K]et]rm]]\ ky]] ky]] p]]k l]ev]] An]I c]c]]* x]Ð krI dID]I ht]I. D]n]« p]qel]n]I s]]T]e ap]Uv]*A p]N] rs] l]wn]e c]]em]]s]]n]] p]]k m]]qe jm]In] t]Ey]]r kr]v]v]] m]]\zI ht]I. a] jm]In] b]D]I Ak j j]t]n]] t]Lv]]LI n] ht]I. Am]]\ T]]ezI ky]]rIn]I k]LI jm]In] ht]I t]]e T]]ezI b]er\g]Iy] ht]I n]e m]]eq] B]]g]n]I t]]e ret]I an]e p]T]r]n]] im]Û]N]m]]\T]I b]n]I h]ey] Av]I j ht]I. ky]]rIn]]\ dx]ek v]IG]]\m]]\ a] v]rs]e z]\g]r krv]]n]u\ t]em]N]e n]kkI ky]u*\ ht]u\ t]]e b]I« p]c]Is]ek v]IG]]\ jm]In]m]]\ b]]jrI krv]]n]I t]em]N]e y]]ejn]] krI ht]I. b]]kIn]I jm]In]m]]\ m]g]PLI n]e b]I« p]rc]UrN] K]et]I krv]]n]I t]em]N]e y]]ejn]] krI ht]I.

b]nn]e jN]n]I v]]t] p]rT]I reK]]n]e je T]]ezu\ j]N]v]] m]ñy]u\ ht]u\ t]en]]e [p]]y] t]eN]e iv]c]]rI k]Z/y]]e ht]]e. D]n]« p]qel]e ap]Uv]*n]e je v]]t] krI ht]I t]en]]e s]]r]\x] A ht]]e ke keql]Ik v]K]t] ib]y]]rN] s]zI g]yol¶\ ke {g]v]]n]I x]ikt] g¶m]]v]I boQel¶\ a]v]I jv]]T]I K]et]rm]]\ b]hu a]Cu\ [g]]N] T]]y] Ce an]e p]]k G]N]I v]K]t] azD]]ey] {t]rt]]e n]T]I. reK]] B]l]e

jo T]w Ce?

35


jo T]w Ce? x]herm]]\ [Crel]I ht]I p]N] iv]ç]]n]n]]\ keql]]\k p]ust]k]em]]\ t]en]e keql]]k n]usK]] v]]\c]v]] m]ñy]] ht]] t]en]]e l]]B] t]eN]e a] K]et]In]e a]p]v]]n]]e in]ºy] ky]]e* ht]]e. t]eN]e D]n]« p]qel]n]e v]]t] krI: Ôj]e ib]y]]rN]n]I c]k]s]N]I krv]I h]ey] t]]e hju s]m]y] p]N] Ce. a]p]N]e ty]]\ g]]ErIv—t] [jv]v]]n]]e je irv]]j Ce t]e m]uKy] t]]e K]et]I m]]qe ib]y]]rN]n]I a]v]I c]k]s]N]I krv]] m]]qe j x]Ð krv]]m]]\ a]v]eel]]e. c]]em]]s]]m]]\ je b]I K]et]rm]]\ v]]v]v]]n]u\ h]ey] t]en]e p]hel]]\ n]]n]]\ k]eizy]]\m]]\ [g]]zI j]ewn]e t]en]I c]k]s]N]I krv]] m]]qe j a] irv]]j x]Ð krv]]m]]\ a]vy]]e hx]e. t]m]]re ky]]\ ib]y]]rN] a] v]rs]e v]]p]rv]]n]]\ Ce A m]n]e T]]ez]\T]]ez]\ a]p]]e t]]e hu\ An]e k]eizy]]\m]]\ [g]]zI j]e[\.Õ

O M

D]n]« p]qel]n]e t]en]I v]]t]m]]\ t]Ty] l]]gy]u\. t]em]N]e t]en]e b]D]]\ ib]y]]rN] m]UQI m]UQI k]ZI a]py]]\. reK]]n]e a] ˆ]N]c]]r m]ihn]]n]] ahI\n]] v]s]v]]qe hv]e b]Iju\ kx]u\ p]UCv]u\ p]ze Am] n] ht]u\. AN]e b]qer]\ x]]eD]I k]Z/y]]\ n]e K]et]rn]e Ak K]UN]eT]I ÐzI Ðp]]LI jN]]t]I g]]erm]qI jev]I m]]qI p]N] Ak q]ep]l]Im]]\ B]rI m]\g]]v]I. y]uiry]] an]e Am]]in]y]m] s]lPeqn]I k]eT]LI t]]e G]rm]]\ p]zI j ht]I.

Y.

C

AN]e p]hel]]\ t]]e A m]]qIn]e hT]]ezIT]I B]]\g]In]e An]]e b]]rIk B]Uk]e ky]]e*. p]CI Am]]\ AN]e n]kkI krel]] p—m]]N]m]]\ b]nn]e p—k]rn]]\ K]]t]r]e B]eg]]\ ky]]*\. b]D]]\ b]qer]\ a] im]Û]N]T]I azD]]\ B]rI dID]]\. p]CI drek b]qer]m]]\ jud]\ jud]\ ib]y]]rN]n]]e T]r krI dID]]e. p]CI An]] p]r b]I« m]]qI n]]K]I b]qer]\ l]g]B]g] p]Urep]Ur]\ B]rI dID]]\. D]n]« p]qel]e a]p]el]]\ ib]y]]rN]m]]\T]I Akb]e ib]y]]rN]n]e t]e aoLK]I x]kI n] ht]I Aql]e t]eN]e ap]Uv]*n]e t]e b]t]]v]In]e t]en]]\ n]]m] p]N] j]N]I l]ID]]\. an]e drek b]qer] p]r c]]<kn]e aB]]v]e k]el]s]]T]I je t]e ib]y]]rN]n]]\ n]]m] p]N] l]K]I dID]]\.

KA

LA

jy]]re a]ql]I b]D]I m]hen]t] krt]I ht]I t]]e x]] m]]qe p]]et]]n]] rs]]ez]m]]\ v]p]r]t]I keql]Ik c]Ij]e p]N] n] c]k]s]I j]ev]I? t]eN]e r]w, m]eT]I, ajm]]e, «ru\, s]U\Q an]e hzdLn]] g]]\g]z] p]N] c]k]s]v]] m]]qe r]ep]I dID]]\. ac]]n]k t]en]e y]]d a]vy]u\ ke D]n]« p]qel]e t]en]e je n]m]un]]n]]\ ib]y]]rN] a]py]]\ ht]]\ Am]]\ c]]eK]] t]]e t]em]N]e a]py]] j n] ht]]. Aql]e t]eN]e rs]]ez]m]]\T]I s]]r] b]]s]m]t]I c]]eK]] l]]v]In]e Ak b]qer]m]]\ v]]v]I dID]]. jy]]re A [g]x]e ty]]re p]]et]e D]n]« p]qel]n]e v]q s]]T]e khI x]kx]e ke t]em]N]e je n]m]Un]] a]py]] ht]] An]] krt]]\ v]D]]re ib]y]]rN]n]e c]k]s]N]I m]]qe [g]]zI b]t]]vy]]\ ht]]\.

ST A

p]CI t]eN]e b]D]]\ b]qer]\ b]h]r rv]ex]Im]]\ jy]]\ s]v]]rn]]e t]zk]e a]v]t]]e ht]]e ty]]\ g]]eQvy]]\ an]e b]D]]\m]]\ jÐrI p]]N]I rez/y]u\. a]ql]] an]uB]v]e t]en]e Aql]u\ t]]e ix]K]v]] m]ñy]u\ ht]u\ ke k]ew p]N] j]t]n]] C]ez ke v]n]sp]it]n]e p]]N]In]I jeql]I jÐr h]ey] Ce Aql]I jÐr s]Uy]*n]] p—k]x]n]I p]N] h]ey] Ce. t]en]e K]]t]rI ht]I ke jy]]re a] n]m]Un]] {g]I jx]e an]e D]n]« p]qel] t]T]] ap]Uv]* An]e j]ewn]e ky]u\ ib]y]]rN] s]]ru\ Ce ke ky]u\ ib]y]]rN] b]dl]v]] jev]u\ Ce A n]kkI krx]e ty]]re p]]et]]n]] a] n]usK]] m]]qe A l]]ek]e p]]et]]n]e D]ny]v]]d a]py]] is]v]]y] n]hI\ j rhI x]ke. AN]e jy]]re a] ib]y]]rN]-c]k]s]N]Ir]ep]N]n]u\ k]m] p]Uru\ ky]u*\ ty]]re t]en]e l]]gy]u\ ke hv]e t]en]e K]et]I a\g]e x]IK]v]] jev]u\ kx]u\ K]]s] b]]kI rÁu\ n] ht]u\.

PU

t]en]e l]]gy]u\ ke p]]et]e A n]m]Un]]n]I m]]qIn]e jeql]I kc]rIn]e t]Ey]]r krI ht]I n]e t]em]]\ K]]t]rn]u\ je p—m]]N] r]Ky]u\ ht]u\ A j]et]]\ b]Ije idv]s]e t]]e b]D]]\ b]qer]\m]]\ d]N]] {g]I n]IkLv]] j]ewA. p]N] jy]]re t]e b]Ije idv]s]e b]D]]\ b]qer]\n]]e JIN]v]qT]I aBy]]s] krI rhI ht]I ty]]re D]n]« p]qel] ke ap]Uv]*A An]I s]]m]e p]N] j]ey]u\ n] ht]u\. {l]q] D]n]« p]qel] t]]e m]o\ Perv]In]e hs]I rÁ] ht]] Av]]ey] B]]s] An]e T]y]]e ht]]e. An]e D]n]« p]qel] krt]]\y] v]D]u g]uss]e] t]]e ap]Uv]* p]r a]vy]]e ht]]e. AN]ey] p]]et]]n]]\ a] b]qer]\ ke An]I s]j*k Av]I p]]et]]n]] t]rP Ak n]jr s]rK]I krI n] ht]I.

p]N] v]]\D]]e n]hI\ a]je n]hI\ t]]e k]l]e p]N] a]K]re hs]v]]n]]e v]]r]e t]]e p]]et]]n]]e j Ce. ty]]re p]]et]e hs]x]e n]e A b]e jN]] p]]et]]n]I a] c]t]ur]w p]r x]b]]x]I a]py]] v]g]r n]hI\\ rhI x]ke. p]N] b]Ije idv]s]e p]N] kx]u\ p]irN]]m] deK]]y]u\ n]hI\ Aql]e t]en]e T]]ezI in]r]x]] T]w. Ak v]K]t] t]]e t]en]e D]n]« p]qel] ke ap]Uv]*n]e p]UCI j]ev]]n]]e iv]c]]r p]N] a]v]I g]y]]e p]N] ton¶\ sv]m]]n] An]I a]ze a]vy¶\ Aqlo t]eN]e m]kkm] T]w A iv]c]]rn]e it]l]]\jil] a]p]I dID]I. p]N] jy]]re ˆ]Ije idv]s]e p]N] An]]\ b]qer]\ v]]\iJy]]\ jN]]y]]\ ty]]re t]en]]T]I n] rhev]]y]u\ n]e t]eN]e K]et]rm]]\ k]m] krt]I jo T]w Ce?

36


jo T]w Ce? Ak sˆ]In]e k]m]n]u\ b]h]n]u\ k]ZI G]er b]]el]]v]I. p]el]I sˆ]IA G]rn]I rv]ex]Im]]\ p]zel]]\ a]ql]]\ b]D]]\ b]qer]\ j]ey]]\ n]e t]en]]T]I b]]el]]w g]y]u\: Ôb]]en], b]D]]\ v]rs]n]I B]eg]I g]]ey]r]e v]]v]I Ce ke x]u\?Õ Ôa] g]]ey]r]e n]T]I p]N] a] v]rs]e K]et]rm]]\ je an]]j v]]v]v]]n]]\ Ce An]] n]m]Un]] Ce. hju kx]u\ {g]el]u\ deK]]t]u\ n]T]I Aql]e m]n]e T]]ezu\ v]hem] p]zt]u\ l]]gy]u\. keql]e idv]s]e A {g]I n]IkLt]]\ h]ey] Ce?Õ ÔAm]]\ t]]e b]]en], b]D]]\ D]]\n] v]]r] Prt]I {g]e. b]D]]\n]e hrK]] d]Õz] n]] h]ey]. t]m]e c]eql]] d]Õz] p]hel]]\ d]\N]] n]]\Ky]] s]e.Õ

O M

Ôa]je c]]eT]]e idv]s] T]y]]e.Õ shej x]rm]]t]]\ reK]]A kÁu\. ÔAql]] d]Õz]m]]\ t]]e b]]en] kx]u\y] n]] {g]I n]IkLe. hju kx]u\ deK]]y] t]]ey] b]Ij] c]]rp]]\c] d]Õz] t]]e T]x]e j.Õ ÔAql]] b]D]] d]Õz]?Õ reK]]n]e a]ºy]* T]y]u\.

LA

Y.

C

Ôb]]en], a]p]N]n]e n]v] m]ihn]] n]T]I l]]g]t]]? Av]u\ a] D]]\n]n]u\y] s]e. {g]v]]m]]\y] Av]u\ no p]]kv]]m]]\y] Av]u\. p]UrI p]]kt]]\ b]]jrIn]e h]e d]Õz] l]]g]e t]]e z]\g]rn]e hv]]h]e d]Õz] l]]g]e. keñy]]e krI h]ey] t]]e Ak v]rh a]K]u\ j]y] t]]re p]hel]I g]eZ/y] j]ev]] m]Le.Õ p]el]IA hs]t]]\ kÁu\. reK]]n]e l]]gy]u\ ke a]v]Iy]e p]]et]]n]I v]]t] krIn]e a]je k]m] p]r a]v]el]I b]D]I b]ErIa]een]e hs]]v]x]e. An]e A b]D]I b]ErIa]e hs]e An]u\ duK] n] ht]u\. A t]]e hv]e An]e k]eQe p]zI g]y]u\ ht]u\. p]N] Am]n]I v]]t] j]e D]n]« p]qel] ke ap]Uv]*n]e k]n]e p]zI jx]e t]]e p]]et]]n]e t]]e Z]\kN]Im]]\ p]]N]I B]rIn]e zUb]I m]rv]] jev]u\ T]x]e. n]e ap]Uv]* t]]e An]e x]hern]I r]N]I K]et]rm]]\ khIn]e a]K]] aQv]]izy]] s]uD]I ic]Zvy]] krx]e. p]N] v]]\D]]e n]hI\, aQv]]izy]] p]CI jy]]re b]D]]\ b]qer]\m]]\ an]]jn]] n]m]Un]] {g]I n]IkLx]e ty]]re p]]et]e s]]m]e hs]In]e b]D]]n]]e b]dl]]e v]]rI l]ex]e Am] m]]n]I An]e m]n] m]n]]vy]u\.

KA

s]]\je ap]Uv]* an]e D]n]« p]qel] G]er a]vy]] an]e p]el]]\ b]qer]\ t]rP n]Ic]] n]m]In]e j]ev]] l]]gy]] Aql]e reK]]n]e K]b]r p]zI g]w ke Am]n]e k]n]e v]]t] p]h]e\c]I g]w Ce. Ôhju kx]u\ jN]]t]u\ n]T]I.Õ D]n]« p]qel]e m]m]r]e m]Uky]]e.

ST A

Ôt]m]ey] x]u\ k]k] am]]rI m]xkrI kr]e C]e ˆ]N] m]ihn]] p]hel]]\ t]e kx]u\ jN]]t]u\ hx]e?Õ ap]Uv]*A kÁu\ an]e a\dr reK]] s]m]s]m]In]e rhI g]w. an]e K]b]r p]zI g]w ke p]el]IA p]]et]]n]I b]D]I v]]t] b]I« sˆ]Ia]en]e krI hx]e n]e a] b]e jN]] p]N] Am]n]I s]]T]e p]]et]]n]I QekzI [z]v]v]]m]]\ s]]m]el] T]w g]y]] hx]e. n]e aem]n]I p]r g]uss]]e krt]]\ ac]]n]k t]e p]]et]]n]] iv]c]]rm]]\ p]zI g]w. s]un]\d]n]e v]Ix] v]rs] T]y]]\ Aql]e p]]et]]n]e hv]e b]]Lk T]]y] Av]I k]ew a]x]] n] ht]I p]N] hju p]]et]e m]] n] b]n]I x]ke Av]u\y] n] ht]u\. p]]et]]n]e hju m]]is]k a]v]t]u\ ht]u\ n]e m]]T]e ap]Uv]* jev]]e juv]]n] D]N]I ht]]e Aql]e kx]u\ khev]]y] n]hI\.

PU

v]LI D]n]« p]qel] t]]e p]]et]]n]e hju ap]Uv]*n]I [\m]rn]I j j]N]t]] ht]] Aql]e kd]c] Am]n]e G]]eizy]u\ ih\c]]eLIn]e jv]]n]I a]x]] h]ey] t]]ey] n]v]]w n]hI\. n]e An]] hEy]]m]]\ m]]t]&–v]n]I a]x]] t]n]k]r] m]]rI rhI. An]e T]y]u\ ke p]]et]]n]u\ t]]e QIk p]N] ap]Uv]* an]e D]n]« p]qel]n]e t]]e a]x]] h]ey] j n]e? n]e hv]e s]un]\d]n]I ic]\t]] m]]T]eT]I hQI jt]]\ p]]et]ey] x]] m]]qe b]]kIn]I ij\dg]In]e n] [j]LI l]ev]I?

p]el]]\ b]qer]\m]]\ t]]e aQv]]izy]] p]CIy] Av]I j hzt]]l] rhI ht]I. p]\dr b]qer]\m]]\T]I Akey] b]qer]m]]\ n]]m] p]Urt]u\y] K]U\qu\y] deK]]t]u\ n] ht]u\. reK]]n]]e «v] t]]e j]N]e p]zIke b]\D]]w rÁ]e ht]]e. b]e idv]s]T]I t]]e D]n]« p]qel] an]e ap]Uv]* p]N] b]qer]\n]e Dy]]n]T]I j]ev]] m]]\z/y]] ht]]. Am]n]e T]y]u\ ke Ak]d ib]y]]rN] r]x]I h]ey] Am] b]n]e p]N] ahI\ t]]e Akey] b]qer]m]]\ l]Il]u\ aiN]y]u\y] deK]]t]u\ n]T]I An]u\ x]u? C]ezIa]en]I g]]ey]r]ey] p]]\c]m]e idv]s]e t]]e deK]]v]] m]]\ze Ce. Cev]qe T]]kIn]e D]n]« p]qel]e Ak b]qeru\ [\D]u\ v]]ñy]u\ t]]e a\drT]I g]rm] v]r]L jev]] g]]eq] n]IkLv]] m]]\z/y]]. n]e v]]v]el]] an]]jm]]\ c]]eKK]] c]]eK]]. A n]e ap]Uv]* b]ey] hs]I p]z/y]]. jo T]w Ce?

37


jo T]w Ce? Ôv]hum]] a]m] a]v]]e. t]m]e a] m]]qIm]]\ K]]t]r keql]u\ n]]Ky]u\ ht]u\?Õ Ôkem] v]LI jeql]I m]]qI ht]I Aql]u\ K]]t]r n]]Ky]u\ ht]u\ n]e? a]eCu\ p]z/y]u\?Õ G]rm]]\T]I b]h]r a]v]t]]\ reK]]A p]UCy]u\. Ôn]e c]]eK]] v]]vy]] ht]]?Õ Ôh] t]m]e a]p]v]]n]] B]Ul]I g]y]] ht]] t]e m]e\ G]rm]]\T]I v]]v]el]].Õ

O M

p]CI D]n]« p]qel]e An]e z]\g]r l]]v]In]e b]t]]v]I n]e kÁu\: Ôb]hen] a] z]\g]r v]]v]v]]n]I n]e Am]]\T]I c]]eK]] k]Zv]]n]]. n]e K]]t]r t]]e azD]I m]UQI h]ey] t]]e a] b]D]]\ b]qer]\n]e T]w rhe. t]m]e t]]e Ak j b]qer]m]]\ b]D]u\ n]]K]I dID]u\ t]e jem] kIzI [p]r l]]zv]]e m]UkI dwA An]] jev]]e G]]q T]y]]e.Õ reK]] x]u b]]el]e? AN]e G]rm]]\ p]es]I jv]]n]u\ j QIk g]Ny]u\.

Y.

C

t]e idv]s]e ap]Uv]* an]e D]n]« k]k] v]cc]e T]y]el]I v]]t] An]e y]]d a]v]I g]w. An]e l]]gy]u\ ke p]]et]]n]] m]n]m]]\ m]]t]&–v]n]I je B]]v]n]] p]]\g]Lv]] m]]\zI ht]I An]u\y] a]v]u\ t]]e n]hI\ T]]y] n]e? An]u\ m]n] khet]u\ ht]u\ ke Av]u\ n]hI\ T]]y]. p]N] p]]et]e jen]]e iv]c]]r krt]I ht]I A t]k dx] j idv]s]m]]\ t]en]]\ b]]rN]]\ Q]ekt]I a]v]I p]h]e\c]x]e Av]u\ t]]e t]eN]e sv]pn]ey] ky]]\ D]]y]u*\ ht]u\? p]hel]]\ t]]e An]e l]]gy]u\ ke kd]c] [\m]rn]e k]rN]e Am]]\ ain]y]im]t]t]] a]v]I hx]e p]N] idv]s] [p]r idv]s]]e jv]] l]]gy]]. Ak idv]s] An]e b]eˆ]N]v]]r {l]qI T]w. b]h]r K]]ql]Im]]\ b]eQel]] D]n]« p]qel]e ap]Uv]*n]e kÁu\: Ôv]hum]]n]e kx]u\ K]]qu\ K]]v]]n]u\ m]n] T]]y] t]]e a]v]u\ ty]]re K]UN]]v]]Le a]\b]eT]I b]ec]]r kerIa]e t]]ezt]]e a]v]je.Õ

LA

ap]Uv]*n]e Am]]\ K]]s] s]m]jN] n] p]zI. a\dr jw AN]e reK]]n]e j p]UCy]u\: Ôk]k] kem] Av]u\ b]]ely]]?Õ ÔAm]n]e d]d] T]v]]n]] k]ez j]gy]] hx]e.Õ khet]]\ reK]] hs]I p]zI n]e p]CI x]rm]]w g]w.

KA

Ôt]]e t]]e m]n]ey] b]]p]] T]v]]n]] k]ez j]g]e j n]e? b]]eel], keql]I kerIa]e l]]v]u\?Õ

ST A

reK]]A An]e kx]]ee jv]]b] n] a]py]]e p]N] ap]Uv]* b]h]r n]IkLI g]y]]e. p]]t]e p]rN]v]]m]]\T]I rK]zI g]y]]e ht]]e Ay] Ak v]K]t] ht]]e n]e a]je hv]e km]]t]] P]m]*n]]e m]]il]k ht]]e n]e hv]e b]]p] p]N] b]n]v]]n]]e ht]]e. An]I a]\K]]em]]\ hS]*n]]\ a]\s]u a]v]I g]y]]\ ht]]\ A Cup]]v]v]] A G]rn]I b]h]r n]IkLI g]y]]e. K]et]rm]]\ a]\q]e m]]rI t]e kerIa]e p]]zt]]e ht]]e ty]]\ Ak b]ErI p]UCv]] m]]\zI: Ôp]qel] hju h]K] p]zI n]T]I t]e a]v]I k]c]I kerIn]e x]u\ krx]]e?Õ ÔreK]]n]e k]c]I kerI K]]v]]n]u\ m]n] T]y]u\ Ce t]]e kÁu\ b]ec]]r kerIa]e l]et]]e j][\. t]m]n]ey] m]n] T]t]u\ h]ey] t]]e t]m]ey] b]ec]]r l]et]]\ jj]e.Õ

PU

Ôm]e\ t]]e c]]rv]]r K]]D]I. p]ql]]N]In]e p]hel]Iv]]r K]]v]]n]u\ m]n] T]y]u\ Ce t]e Ay] B]l]e K]]t]]\. am]n]e t]]e p]e\z] K]v]z]v]x]]e t]]ey] c]]l]x]e.Õ

Ôv]K]t] a]v]x]e ty]]re b]D]]\n]e K]v]z]v]Ix]. a]ql]u\ k]m] p]Uru\ krIn]e jj]e, p]]C]\ v]hel]]\ jt]]\ n]] rhet]]\.Õ khet]]e ap]Uv]* G]r t]rP c]]l]t]]e T]y]]e. t]en]e A K]b]r n]] p]zI ke n]]n]I am]T]I v]]t] p]rT]I a] g]]m]z]n]I g]m]]r l]]g]t]I b]ErIa]en]e ky]]\T]I b]D]I K]b]r p]zI jt]I hx]e? p]N] An]e A K]b]r n] ht]I ke A b]D]Iy] Av]I p]irisT]it]m]]\T]I b]eb]e ˆ]N]ˆ]N]v]]r p]s]]r T]w g]y]el]I ht]I. a]je ap]Uv]*n]e kÁu\ A t]]e reK]]n]I m]xkrI krv]] j p]el]IA khel]u\ n]e v]]t] s]]c]I n]IkLI. b]]kI a] b]D]Ia]en]e t]]e k]m] krt]]\ d]Õz]e K]uq]zv]] a]v]I al]km]l]kn]I v]]t]]e c]]l]t]I j h]et]I n]e? n]e A b]D]I je s]m]]jm]]\ rhet]I ht]I ty]]\ t]]e Z]er]\, C]ekr]\, D]N]I n]e v]Lg]]zn]I j v]]t]]e h]et]I r]ejn]I.

G]er p]h]e\cy]]e t]]e D]n]« p]qel] g]uss]]m]]\ b]eQel]] ht]]. A khe: Ôs]]T]en]] P]m]*v]]L]e b]ec]r a]je An]I k]r l]wn]e n]Ikñy]]e ht]]e t]e a]p]N]] K]et]re {B]]e rhel]]e. m]n]e khe, t]m]]re t]]e n]v]] x]eQ a]vy]] Ce Aql]e hv]e K]et]rn]]e B]B]k]e j PrI jv]]n]]e. n]e AN]e t]]e b]]jrIn]] ib]y]]rN]n]u\ a]K]u\ p]]rs]l] aty]]rT]I j m]\g]]v]I l]ID]u\ Ce. t]e t]m]e c]]em]]s]] p]hel]]\ jo T]w Ce?

38


jo T]w Ce? t]]e b]]jrI p]kv]I l]ev]]n]] C]e ke x]u\? am]]r] P]m]* jeql]I p]kv]I b]t]]v]]e t]]e m]rd b]ku.Õ Ôm]n]e t]m]]rI b]Ik l]]g]e Ce, n]hI\ t]]e Am]n]I t]]e hu\ Av]I v]l]e kru\ ke A P]m]* v]ec]In]e dex] B]eg]] T]w j]y].Õ Ôj]e Av]I m]]rP]z n]hI\ krv]]n]I. b]]kI k]ew kIim]y]]e krIn]e An]e p]]Q B]N]]v]t]]e h]e t]]e m]]rI b]Ik r]K]v]]n]I jÐr n]T]I.Õ Ôt]]e hv]e s]m]« l]]e ke Am]n]I b]krI zbb]]m]]\ a]v]I g]w. am]e sv]t]\ˆ] p]X]n]I c]U\qN]Im]]\ k]e\g—es]n]e Am] j B]Iz]v]el]I.Õ

O M

A r]t]e AN]e reK]]n]I m]dd l]wn]e b]]jrIn]] s]iq*P]wz ib]y]]rN]n]I s]]eAs]]e T]el]Ia]en]e n]Ic]en]I is]l]]w n]IcoT]I bo bo dor] jeql]u\ [kel]I n]]K]Ino b]D]u\ ib]y]]rN] k]ZI n]]Ky]u\ an]e A j k]N]]\m]]\T]I P]n]s]m]]\ ker]s]In] p]Urv]]n]I kUp]In]I m]ddT]I s]]dI b]]jrI B]rI dID]I. p]CI drek T]el]I b]r]b]r j]eK]In]e m]]p]s]r v]jn]n]I K]]t]rI krI p]el]I [kel]el]I is]l]]wn]e Peiv]k]el]n]I m]ddT]I Av]I k]L«T]I c]]eq]zI dID]I ke A ib]y]]rN]n]I k\p]n]Iv]]L]e juA t]]ey] An]e Am]]\ s]m]jN] n]] p]ze.

Y.

C

p]CI p]el]I duk]n]eT]I b]ec]r p]qel]n]u\ p]]rs]l] l]ev]] ky]]re An]u\ g]]zu\ jv]]n]u\ ht]u\ An]I t]p]]s] r]K]v]] m]]\zI. b]ec]r p]qel]n]]e m]]N]s] g]]zu\ l]wn]e p]]rs]l] l]ev]] x]herm]]\ g]y]]e Aql]e ap]Uv]*A p]]et]]n]] pl]]n] m]ujb] s]]\kzI n]eLm]]\ p]]et]]n]u\ l]]kz]\ B]rel]u\ g]]zu\ a]zu\ krI dID]u\ an]e c]]re t]rP l]]kz]\ K]zkIn]e Av]u\ krI dID]u\ ke j]N]e aksm]]t] T]y]]e h]ey] an]e b]D]]\ l]]kz]\ g]]z]m]]\T]I b]\iD]y]] t]]ezIn]e b]h]r Pe\k]w g]y]]\ h]ey].

LA

a]K]] k]m]m]]\ AN]e j]e k]ewn]I m]dd l]ID]I h]ey] t]]e t]e Pkt] reK]]n]I j. a]v]] k]m]m]]\ ˆ]]iht]n]I m]dd l]ev]]T]I ky]]rek Pjet]I T]w j]y] Ce An]I An]e K]b]r ht]I. an]e Aql]e t]]e AN]e p]]et]]n]]\ m]]N]s]]en]e dUr p]x]uiv]B]]g]n]I p]]CL k]m]e v]Lg]]zI dID]] ht]]\.

ST A

KA

s]]\jn]] CAk v]]gy]e b]ec]r p]qel]n]]e m]]N]s]]e ib]y]]rN]n]u\ p]]rs]l] g]]z]m]]\ n]]K]In]e a]vy]]e n]e rst]] v]cc]e p]zel]]e a\t]r]y] j]ew {B]]e rhI g]y]]e. ty]]\ j ap]Uv]* a]v]I p]h]e\cy]]e: Ôaly]], t]m]n]e K]]eqI ky]]*. b]es]]e, m]e\ m]]N]s]]e b]]el]]vy]] Ce. A a]v]e ty]]\ s]uD]I g]]zu\ C]ez]e n]e ahI\ b]es]In]e c]] p]Iv]]e. n]e reK]] m]hI\T]I n]]st]] jev]u\ k]\w h]ey] t]]ey] k]Z]e.Õ khet]]\ An]e C]p]rIn]I p]]CL d]ey]]e*.

PU

c]] an]e n]]st]]n]u\ n]]m] s]]\B]LI p]el]]e m]]N]s] g]]zu\ C]ezI b]Ld]en]e n]«kn]] J]z s]]T]e b]]\D]I C]p]r]n]I p]]CL p]]q p]r g]]eQv]]w g]y]]e. reK]] khe: Ôc]] T]v]] a]v]I Ce p]N] m]]N]s]]e hju n]] a]vy]]. t]m]e k]k]n]e h]\k m]]r]e t]e A b]]el]]v]t]] a]v]x]e.Õ n]e h]\k m]]rv]]n]e b]dl]e ap]Uv]* p]]et]e j]N]e k]k]n]e b]]el]]v]v]] jt]]e h]ey] Am] p]]CL g]y]]e. n]e t]e j v]K]t]e reK]]A p]el]]n]] h]T]m]]\ g]rm] g]rm] c]]n]]e py]]l]]e p]kz]v]I dID]]e n]e s]]m]e a]Qdx] m]iQy]]\ n]e b]e c]kt]]\ m]k]wn]] m]]ehn]T]]Ln]]\ B]rel]I T]]LI m]UkI dID]I. p]el]]A m]iQy]]\ j]ey]]\ n]e s]]T]e p]el]]\ c]kt]]\. A t]]e qUqI p]zy]]e T]]LI p]r. a] drim]y]]n] ap]Uv]*A b]ec]r p]qel]n]] g]]z]m]]\n]] p]]rs]l] s]]T]e p]]et]]n]] b]n]]v]qI ib]y]]rN]n]] p]]rs]l]n]I adl]]b]dl]I krI l]ID]I ht]I. T]]ezIv]]re m]]N]s]]e a]vy]] Aql]e Am]N]e l]]kz]\ t]T]] g]]zu\ Ak t]rP K]s]ezI p]el]]n]e jv]]n]]e rst]]e krI a]py]]e. A g]]zu\ g]y]u\ Aql]e D]n]« p]qel]e ap]Uv]*n]]e {D]z]e l]ID]]e: Ôa]ql]] b]D]] m]]N]s]]e Ce t]]ey] t]n]e a]v]u\ av]Lc]\zu\ k]m] krv]]n]u\ k]eN]e kÁu\ ht]u\? k]ewk idv]s] h]T]p]g] B]]g]I n]]K]Ix].Õ ap]Uv]* khe: ÔA b]D]I v]]t] hu\ G]er jwn]e krIx].Õ p]CI jy]]re t]e r]t]e ap]Uv]*A p]]et]]n]I ihkm]t]n]I v]]t] Am]n]e m]]\zIn]e krI ty]]re k]k] hs]In]e b]ev]z v]LI g]y]]. Ôa]v]u\ ht]u\ t]]e m]n]ey] khev]u\ ht]u\ n]e. hu\y] t]n]e m]dd krt]. p]N] p]CI Am]n]] ib]y]]rN]n]u\ p]]rs]l] ky]]\ g]y]u\?Õ Ôv]]zm]]\ D]U\g]]m]]\ s]\t]]z/y]u\ Ce. hm]N]]\ r]t]e jwn]e k]ZI l]]v]Ix]u\. j]e t]m]]re p]el]] duk]n]v]]L] s]]T]e s]]rI b]n]t] h]ey] t]]e An]e A p]]rs]l] p]]Cu\ a]p]I dej]e. An]e khev]]n]u\ ke m]]r] Ak d]est]e am]d]v]]dT]I n]v]I j j]t]n]u\ ib]y]]rN] m]]ekly]u\ jo T]w Ce?

39


jo T]w Ce? Ce Aql]e a]p]N]e An]I jÐr n]T]I. Av]]ey]e a]n]]k]n]I kre t]]e An]e p]]\c] dx] qk] a]eC] l]wn]ey] p]]Cu\ a]p]I dev]]n]u\.Õ Ôp]CI a]p]N]e x]u\ krIx]u\?Õ Ôkem] a]p]N]I p]]s]e t]]e p]el]I k]eT]LIa]em]]\T]I k]ZI l]ID]el]u\ ib]y]]rN] akb]\D] p]zel]u\ j Ce n]e? a] t]]e a]p]N]I s]]dI b]]jrI ib]y]]rN]n]e B]]v]e v]ec]]y] Ce Am] j t]m]]re m]]n]v]u\.Õ n]e b]ey] jN]] hs]I rÁ]. Ôt]u\ a] b]D]I kr]m]t] k\wT]I x]IK]eel]]e?Õ D]n]« p]qel]e K]ux] T]t]]\ p]UCy]u\. Ôin]x]]Lm]]\T]I st]]e. jen]e B]N]v]]m]]\ rs] n]] h]ey] Am]n]e a]v]u\ b]D]u\ x]IK]v]]n]u\ b]hu m]Le.Õ

O M

Ôhv]e m]n]e s]m]j]y]u\ ke t]u\ in]x]]Lm]]\ x]u\ krt]]e ht]]e. t]u\ c]U\qN]Im]]\ B]]S]N] krv]]y] jt]]e ht]]e n]e. n]e m]no t]o Av]Iy] v]]t] m]lol]I ke k]e\g—es]v]]L]A Ak v]K]t] t]n]e m]]rel]]ey] K]r]e. A v]]t] s]]c]I?Õ

an]ußm] ⇒

PU

ST A

KA

LA

Y.

C

Ôk]k], Am]N]e m]n]e m]]rel]u\ A t]]e b]e idv]s] j duK]el]u\ p]N] m]e\ Am]n]e m]]y]u*\ Ce A t]]e hjuy] Am]n]e duK]e Ce. a]p]N]] t]rPT]I k]e\g—es]n]u\ n]]m] k]ZI n]]K]v]]m]]\ m]]r]e h]T] b]hu m]]eq]e Ce p]N] A v]]t] hu\ t]m]n]e PrI k]ew v]]r krIx], aty]]re t]]ee p]el]u\ ib]y]]rN]n]u\ p]]rs]l] l]w a]v]u\.Õ khet]]\ t]e b]h]r n]IkLI g]y]]e n]ee k]k] ky]]\y] s]uD]I b]ec]r p]qel]n]I b]]jrIn]] ib]y]]rN]n]e k]rN]e dIv]]LIA je Pjet]I T]v]]n]I ht]I An]] iv]c]]r]em]]\ m]rkt]] rÁ].

jo T]w Ce?

40


jo T]w Ce?

7. b]ec]r p]qel]e m]U\C m]U\z]v]I?

O M

s]un]\d]A r]G]v]n]I je dx]] krI ht]I A j]ey]] p]CI t]]e r]G]v]n]e g]]m]m]]\ n]IkLv]u\y] B]]re T]w g]y]u\ ht]u\. v]LI a]<iPs]m]]\y] b]D]]n]e t]en]] a] p—krN]n]I j]N] T]w g]w ht]I Aql]e ty]]\ p]N] l]]g] m]Lt]]\ b]D]] t]en]e [z]v]v]]n]u\ c]Ukt]] n] ht]]. b]]kI h]ey] t]em] p]el]] x]r]P]en]ey] t]en]] a]v]] h]l] T]y]]n]I K]b]r p]zI g]w ht]I Aql]e t]em]N]e p]N] p]]et]]n]] b]]kI n]IkLt]] p]Es]] m]]qe t]k]d] krv]] m]]\z/y]] ht]]. are A l]]ek]e t]]e hv]e p].v].zI.n]I a]<iPs]m]]\y] [G]r]N]I krv]] a]v]v]] l]]gy]] ht]] n]e! n]e a]<iPs]m]]\y] b]D]]n]e A j]ew j]N]e m]j] a]v]t]I ht]I.

C

jy]]re m]]N]s]n]I p]zt]I a]v]e Ce ty]]re c]]re b]]juT]I s]]m]qI a]v]e Ce t]em] r]G]v]n]I v]]t]m]]\y] b]ny]u\ ht]u\. k]ewke t]en]e iv]x]e Piry]]d krI h]ey] ke kem] p]N] t]en]e m]]qe K]]t]]kIy] t]p]]s] c]]l]u T]w g]w ht]I an]e t]en]]T]I aj]N] Av]] r]G]v]B]]w Ak idv]s] l]]\c] l]et]]\ r\g]e h]T] p]kz]w g]y]] ht]]. An]e p]el]] AnP]es]*m]enqn]] aiD]k]rIA jy]]re p]]et]]n]u\ aoLK]p]ˆ] b]t]]vy]u\ ty]]re t]en]e Am]]\ p]el]] aiD]k]rIn]] n]]m]n]e b]dl]e j]N]e p]]et]]n]u\ a]K]u\ B]iv]Sy] deK]]y]u\ ht]u\.

LA

Y.

t]en]e Am]]\ s]un]\d] deK]]w ht]I-c]\zI sv]Ðp]e, m]]D]v]I deK]]w ht]I, n]e p]el]] l]eN]d]r]e an]e g]]m]n]] l]]ek]e deK]]y]] ht]]. Am]]\ ky]]\k k]L] qp]k] jev]]e p]]et]ey] ht]]e K]r]e p]N] An]e p]]et]]n]ey] A hv]e deK]]t]]e n] ht]]e. a]K]I a]<iPs]m]]\ Ak v]K]t] r]G]v]n]]e v]q p]zt]]e ht]]e a]je ty]]\n]] p]q]v]]L]y] t]en]I QekzI [z]v]t]] ht]]. hv]e c]] ke p]]n] m]\g]]v]v]] m]]qe p]q]v]]L]n]e b]]el]]v]t]]e n] ht]]e p]N] j]t]e j l]]rIA jw a]v]t]]e ht]]e.

KA

p]N] hv]e t]]e A a]<iPs]n]I K]urs]I ke p]]n] m]s]]l]] rhev]]n]] n] ht]]. b]e idv]s] p]hel]]\ j An]e s]sp]enx]n] a]<z*r m]LI g]y]]e ht]]e. n]e An]I a]\K] s]]m]e a\D]]r]\ Cv]]w g]y]]\ ht]]\. hs]v]]n]I v]]t] n]T]I t]m]]rIy] a]v]I j dx]] T]]y] j]e t]m]n]e s]sp]eenx]n] a]<z*r m]ñy]]e h]ey], an]e g]jv]]m]]\ s]]en]I n]]eqey] n] h]ey] n]e m]]T]e x]r]Pn]u\ p]\dr hj]rn]u\ dev]u\ g]]jt]u\ h]ey] t]]e.

ST A

g]]m]m]]\ k]ewn]e m]o\ b]t]]v]v]] jev]u\ rÁu\ n] ht]u\ ke b]j]rm]]\ n]IkLv]] jev]u\y] rÁu\ n] ht]u\. Aql]e t]en]e p]]C]e ap]Uv]* y]]d a]vy]]e, s]un]\d] y]]d a]v]I n]e reK]]b]en] y]]d a]vy]]\. A b]D]]\ a]m] t]]e An]e r]ej ky]]\ y]]d a]v]t]]\ n] ht]]\? p]N] a]je je s]\dB]*m]]\ y]]d a]vy]]\ A s]\dB]* s]]v] jud]e j ht]]ee. r]ej An]e A b]D]]\ v]er l]ev]] m]]qe y]]d a]v]t]]\ ht]]\. a]je m]]PI m]]g]v]] m]]qe y]]d a]vy]]\ ht]]\. hv]e t]]e b]e h]T]n]e ˆ]Iju\ m]]T]u\ j]ezIn]e Am]n]I m]]PI m]]g]I l]ev]]n]]e AN]e iv]c]]r ky]]e* ht]]e.

PU

An]e l]]gy]u\ ke b]D]]\ ap]Uv]* zerI P]m]* p]r j hx]e Aql]e A p]herel]e kp]ze j P]m]* p]r p]h]e\cy]]e. D]n]« p]qel]e t]en]ee b]]el]]vy]]e, b]es]]z/y]]e, t]en]] K]b]r p]UCy]]. t]en]e A v]]G]«B]]wn]] g]]m]n]] m]]N]s] t]rIke a]eLK]t]] ht]] Aql]u\ j. t]em]n]e t]en]] aty]]rn]] h]l] iv]x]e kx]I j]N]k]rI n] ht]I. ap]Uv]* an]e reK]] p]x]uiv]B]]g] t]rP g]y]]\ ht]]\. s]un]\d] hju ahI\ a]v]I n] ht]I Aql]e t]en]e s]]m]e m]o\A m]Lv]]n]u\ T]v]]n]u\ n] ht]u\ Aql]e t]en]e T]]ezI r]ht] T]w.

An]]e iv]c]]r p]x]uiv]B]]g] t]rP jv]]n]]e ht]]e p]N] D]n]« p]qel]e An]e kÁu\ ke A l]]ek]e hv]e a]v]v]]m]]\ j ht]]\ Aql]e A r]ek]w g]y]]e. ty]]\ j ap]Uv]* an]e reK]] h]T]m]]\ x]]kn]I T]el]I Jul]]v]t]]\ a]v]I p]h]e\cy]]\. r]G]v]n]e k]k] p]]s]e b]eQel]]e j]et]]\ b]ey] aqkI g]y]]\. An]] h]l]hv]]l]n]] s]m]]c]]r t]]e t]em]n]e m]LI g]y]] ht]]. p]N] An]] a]v]] dId]r T]w g]y]] hx]e An]]e Am]n]e k]ew a\d]j n] ht]]e. Am]n]e An]I a]v]I isT]it] j]ew t]en]] p]r dy]] a]v]I g]w. Am]N]e An]I s]]T]e k]ew t]]eCzu\ v]t]*n] n] krv]]n]u\ m]n]]em]n] n]kkI krI l]ID]u\.

Ôa]v], a\dr b]es]IA. a]m] ac]]n]k ky]]\T]I a]v]I c]Z/y]]e? ag]][T]I jN]]vy]u\ h]et] t]]e k]ewn]e zm]iN]y]u\ l]wn]e sqex]n]e m]]ekl]t] n]e?Õ ap]Uv]*A s]hj B]]v]e kÁu\. jo T]w Ce?

41


jo T]w Ce? t]en]] a]v]] a]v]k]rT]I r]G]v]n]]e X]]eB] dUr T]w g]y]]e. a\dr jw b]eQ] p]CI AN]e kÁu\: Ôd]est] m]n]e m]]P krI de. hu\ s]]v] K]l]]s] T]w g]y]]e Cu\. m]]rI n]]ekrI p]rT]I m]n]e s]s]p]enz ky]]e* Ce n]e m]]re m]]T]e p]\dr hj]rn]u\ dev]u\ Ce. hu\ t]m]]r]e b]D]]\n]]e g]un]eg]]r Cu\.Õ Ôm]n]e x]Ðm]]\ g]uss]]e a]v]el]]e ke Ak d]est] T]wn]e t]e\ m]]ru\ G]r m]Pt]n]I ik\m]t]e p]z]v]I l]ID]u\ p]N] p]CI t]]re k]rN]e m]n]e reK]] m]LI n]e hu\ G]rv]]L]e T]y]]e Aql]e m]n]e t]]r] p]r jr]y] g]uss]]e rÁ]e n]T]I. hu\ m]]n]u\ Cu\ ke reK]]y] t]n]e m]]P krI dex]e. p]CI rhI v]]t] s]un]\d]n]I An]I s]]T]e t]]e t]]re t]]rI rIt]e j v]]t] krI l]ev]I p]zx]e.Õ

O M

ÔAN]e m]]rI s]]m]e je b]dl]]e l]ev]]ee ht]]e A l]w l]ID]]e Ce. hv]e m]]rI p]]s]e b]dl]]e l]ev]] jev]u\ kx]u\ rÁu\y] n]T]I. Ak t]]r]v]]Lu\ G]r b]cy]u\ Ce t]ey] t]u\ p]]Cu\ l]w l]e. A G]rn]] m]e\ t]n]e p]\dr hj]r a]p]el]] A t]]rI p]]s]e a]v]I g]y]] Ce. m]n]e A p]\dr hj]r a]p] t]]e m]]ru\ x]r]Pn]u\ dev]u\ c]Ukt]e krI d[\.Õ r]G]v] kLg]LI p]z/y]]e.

C

Ôt]u\ B]Ul]I g]y]]e h]ey] t]]e t]u\ j]N]e p]N] hu\ A n]T]I B]Uly]]e ke Ak v]K]t] a]p]N]e b]e d]est] ht]]. t]]rI a]jn]I isT]it] hu\ s]m]ju\ Cu\ Aql]e A G]rn]] t]e\ m]n]e a]py]] ht]] An]] krt]]\ p]]\c] hj]r v]D]]re hu\ t]n]e a]p]Ix]. a] s]]em]v]]re m]n]e t]]l]uke m]Lje Aql]e a]p]N]e dst]]v]ej krI l]wx]u\ an]e hu\ t]n]e p]Es]] p]N] a]p]I dwx].Õ ap]Uv]*A kÁu\. a]je r]G]v]n]e ap]Uv]* am]T]] jev]]e l]]g]v]]n]e b]dl]e B]g]v]]n] jev]]e l]]gy]]e.

LA

Y.

reK]]A p]N] t]en]e hs]In]e jm]]z/y]]e. s]un]\d]A B]v]]z]e ky]]e* ty]]rT]I m]]D]v]Iy] j]N]e r]G]v]n]e c]ep]I r]eg] T]y]]e h]ey] t]em] An]]T]I dUrn]e dUr rhet]I ht]I. AN]e kdI r]G]v]n]I s]]T]e b]]el]v]]n]]e p—y]tn] ky]]e* ht]]e ke n] t]]e r]G]v]n]] k]ew s]v]]l]n]]e jv]]b] a]py]]e ht]]e. A r]G]v]n]u\ K]]v]]n]u\ r]ejn]I jem] b]n]]v]t]I ht]I K]rI p]N] AN]e kdI r]G]v]n]e K]]v]] b]]el]]vy]]e n] ht]]e. jy]]re r]G]v]n]e K]]v]u\ h]ey] ty]]re A p]]et]]n]I j]t]e rs]]ez]m]]\T]I K]]v]]n]u\ l]wn]e K]]w l]et]]e ht]]e.

KA

h], m]]D]v]I ip]y]r c]]l]I g]w n] ht]I ke AN]e Av]u\ krv]]n]I D]m]kIy] a]p]I n] ht]I Aql]e Am] l]]g]t]u\ ht]u\ ke AN]e m]n]T]I hju D]N]In]]e s]]T] C]ez/y]]e n] ht]]e. An]e Akl]]e m]UkIn]e A An]e g]um]]v]I dev]] m]]g]t]I n] ht]I. g]m]e ty]]rey] A p]]C]e rsto a]v]I jx]ee an]e g]]m]l]]ek]ey] T]]ez] idv]s] v]]t]]e krIn]e b]D]u\ B]Ul]I jx]e Am] t]e m]]n]t]I ht]I.

ST A

ap]Uv]* p]]\c] hj]r v]D]]r]n]] a]p]t]]e ht]]e Aql]e t]en]e T]]ezI CUq rhex]e n]e a]<iPs]m]]\T]Iy] azD]]e p]g]]r t]]e a]v]v]]n]]e ht]]e j n]e? p]N] r]G]v]n]] G]rn]] K]c]]* Cell]] v]rs]T]I Aql]] b]D]] v]D]I g]y]] ht]] ke azD]]e t]]e x]u\ p]N] a]<iPs]n]]e a]K]]e p]g]]rey] t]en]e m]]qe a]eC]e p]ze t]em] ht]]e. an]e je b]e n]\b]rn]I a]v]k ht]I A t]]e hv]e rhev]]n]I n] ht]I. {l]qI n]]ekrI n] j]y] t]]e j s]]ru\ Am] A B]g]v]]n] p]]s]e m]]g]t]]e ht]]e. j]e ke An]I n]]ekrI t]]e n]hI\ j j]y] Am] An]e K]]t]rI ht]I k]rN] ke An]I a]<iPs]m]]\ k]ew z]e\g]re m]h]r]jn]]e dIkr]e n] ht]]e. b]D]]y]n]e a]g]L p]eq ht]]\ n]e b]D]]n]e Am]]\ k]\wk bo n]\b]rn]u\ j n]]K]v]]n]I qev] ht]I Aql]e p]]et]]n]I s]]T]ee A b]D]]y] s]\z]ev]]y] t]em] ht]]. Aql]e r]G]v]n]I n]]ekrIn]e t]]e j]eK]m] a]eCu\ ht]u\.

PU

v]LI ANo An]I k#loj s]m]y]n]I Ak aoLK]It]I, {im]*l]] r]N]]n]I l]]g]v]g] l]g]]zI ht]I. a]m] t]o An]I s]]To l]Pru\ krt]]\ p]oto h#sqel]m]]\ p]kz]yol]o ano m]]\z b]col]o p]N] A v]K]t]n]I s]]m]]ny] p]]N]In]I p]rb] s]\B]]Lt]I Ak CokrI aty]]re iv]D]]n]s]B]]n]I s]By] b]n]I g]w ht]I Aqlo An]I n]okrIno t]o a]\c] a]v]v]]n]I n] j ht]I An]I tono K]]t]rI ht]I. n]e An]I t]]tk]il]k a]iT]*k t]kl]IP dUr krv]] m]]qe t]]e ap]Uv]*n]I v]]t] An]e v]D]]v]I l]ev]] jev]I l]]g]I ht]I.

n]e Aql]e t]]e s]]em]v]]rn]e idv]s]e AN]e ap]Uv]*n]e dst]]v]ej krIn]e G]r p]]Cu\ s]]e\p]I dID]u\ n]e. n]e g]]m]m]]\ jw ap]Uv]* An]] p]r t]]Lu\ m]]rI a]vy]]e. g]]m]m]]\ keql]]k l]]ek]eA An]e p]Cy]u\y] K]ru\ ke t]eN]e G]r v]ecy]u\ x]u\ n]e p]]Cu\ l]ID]u\ x]u\? ap]Uv]*A k]ewn]e jv]]b] n]] a]py]]e p]N] An]]\ b]dl]]y]el]]\ t]ev]r g]]m]m]]\ k]ewT]I C]n]]\ n] rÁ]\. b]D]]\n]e T]y]u\ ke am]T]]e hv]e p]hel]]\n]]e am]T]]e rÁ]e n]T]I. Cs]]t] m]ihn]]m]]\ A Aql]]e b]D]]e b]dl]]w g]y]]e ht]]e ke An]e keql]]ke am]T]]e khev]]n]e b]dl]e B]]w khIn]e b]]el]]v]v]]n]u\ p]s]\d ky]u*\ ht]u\. t]]e keql]]kn]e n]]m] y]]d ht]u\ t]em]N]ey] An]e ap]Uv]*B]]w khIn]e b]]el]]vy]]e ht]]e. jo T]w Ce?

42


jo T]w Ce? b]D]u\ p]t]]v]In]e ap]Uv]* P]m]* p]r p]]C]e a]vy]]e ty]]re s]un]\d] ty]]\ a]v]I p]h]e\c]I ht]I. t]en]I s]]T]e An]]e bo m]ihn]]n]]e dIkr]e ht]]e. ap]Uv]*A t]en]e p]hel]I v]K]t] j j]ew. t]eN]ey] ap]Uv]*n]e p]hel]I v]K]t] j]ey]]e. jen]I s]]T]e t]en]e v]Lg]]zI dev]]n]]e p]e\t]r]e r]G]v]e G]z/y]]e ht]]e A am]T]]e Aql]e j ap]Uv]* An]I j]N] Ano m]ozem]oze T]w ht]I. an]e A j hv]e t]]e An]]e a]erm]]n] b]]p] ht]o. s]un]\d]n]e l]]gy]u\ ke An]I m]mm]I ap]Uv]* p]]CL G]el]I T]w ht]I t]e k]\w am]st]I nh]et]I T]w.

O M

An]] a]v]v]]T]I reK]] an]e ap]Uv]*n]] b]D]] pl]]n]m]]\ PerP]r krv]] p]zx]e Am] b]ey]n]e l]]gy]u\. reK]]A s]un]\d]n]I a]eLK]]N] p]]et]]n]I n]]n]I b]hen] t]rIken]I a]p]v]]n]u\ n]kkI krI dID]u\ ht]u\ n]e s]un]\d]n]ey] Av]I s]Uc]n]] a]p]I dID]I ht]I ke t]eN]e p]]et]]n]e m]mm]In]e b]dl]e m]]eqIb]en] khev]u\. ap]Uv]*n]ey] t]en]I a] v]]t] p]s]\d p]zI. D]n]«k]k]n]e K]b]r p]ze ke reK]]n]e a]v]zI m]]eqI dIkrI Ce t]]e Am]n]e b]e n]e b]e c]]r krt]]\ v]]r l]]g]e t]em] n] ht]I. reK]] ap]Uv]* krt]]\ v]rs] b]e v]rs] m]]eqI h]ey] A a] g]]m]z]n]] s]m]]jm]]\ c]]l]I j]y] t]em] ht]u\ p]N] j]e s]]t]a]Q v]rs] m]]eqI h]ev]]n]I v]]t] j]her T]]y] t]]e reK]] an]e ap]Uv]* b]ey]n]e x]rm]]w m]rv]]n]]e v]]r]e a]v]e.

Y.

C

D]n]« p]qel]e jy]]re j]Ny]u\ ke reK]]n]I n]]n]I b]hen] a]v]I Ce ty]]re t]em]n]]T]I sheje iv]c]]r]w g]y]u\ ke a] m]UrK]]e reK]]n]e b]dl]e An]I n]]n]I b]hen] s]]T]e p]rNy]]e h]et] t]]e v]D]]re s]]ru\ j]ezu\ T]y]u\ h]et]. reK]] ap]Uv]* krt]]\ Am]n]e T]]ezI m]]eqI t]]e l]]g]t]I j ht]I. h], a]m]ny]] r]K]In]e Am]N]e a]j s]uD]I p]]et]]n]I A x]\k] Am]n]e jN]]v]I n] ht]I.

LA

v]LI n]]n]I b]hen]n]e p]eq v]st]]rey] ht]]e Aql]e Am]n]e x]\k] T]w ht]I ke n]]n]I b]hen] v]hel]I p]rN]I g]w h]ey] an]e m]]eqI b]hen] kem] ku\v]]rI b]es]I rhI h]ey]? p]N] Am]n]I A x]\k]n]]e K]ul]]s]]e krv]] jt]]\ p]]et]]n]u\ reK]]n]e rs]]eze K]]v]]n]u\ j]eK]m]m]]\ a]v]I p]zv]]n]I Am]n]e b]Ik l]]g]I. v]LI pol]] m]k]wn]] m]ohn]T]]Lno b]]d krt]]\ reK]] K]]v]]n]u\ Av]u\ s]rs] b]n]]v]t]I ht]I ke hvo k]k]no dIkr]n]I v]hun]] h]T]n]u\ K]]v]]n]u\ B]]vo Amoy] n] ht]u\. Aql]e A v]]t] Am]N]e m]n]m]]\ j d]b]I dID]I. Am]n]e T]y]u\ ke ky]]rek t]]e Am]n]e A v]]t]n]I K]b]r p]zx]e j n]e?

KA

s]un]\d]n]] b]]Lkn]e p]]et]]n]I p]]s]e r]K]I l]w An]e p]rN]]v]I dev]]n]]e iv]c]]r p]N] reK]]n]e a]vy]]e ht]]e p]N] s]un]\d]A Av]I t]Ey]]rI n] b]t]]v]I Aql]e an]e k]l]e s]v]]re p]]et]]n]e ty]]\y] v]st]]r T]v]]n]]e ht]]e Aql]e reK]]A t]en]e b]hu a]g—h n]] ky]]e*. n]e Am] idv]s]]e jv]] l]]gy]].

ST A

n]e Ak idv]s] G]n]G]]er v]]dL]\ c]ZI a]vy]]\ n]e s]]r]\ Av]]\ v]rs]I p]N] g]y]]\. D]n]« k]k] khe: Ôv]rs] s]]ru\ jv]]n]u\ l]]g]e Ce t]m]]re n]s]Ib]e t]e a]je b]D]]\n]]\ m]o\ m]IQ]\ kr]v]j]e. p]N] m]herb]]n]I krIn]e p]el]]e m]k]wn]]e m]]ehn]T]]L n]] b]n]]v]t]]\. n]e ap]Uv]* t]u\ g]]z]n]]\ a]z]\ n]e B]I\zIn]I JUzIa]e Qek]N]e m]UkI deje.Õ

PU

n]e k]k]n]I A m]xkrI s]]m]e x]rm]]w jv]]n]e b]dl]e reK]] b]]el]I {QI: Ôa] v]K]t]e g]]z]n]]\ a]z]\n]e b]dl]e hLl]]kz]\n]]e v]]r]e Ce. A Qek]N]e m]uk]v]I dej]e. s]un]\d]n]e t]]e m]]r] jeql]Iy] K]b]r n]T]I.Õ s]un]\d]n]e a] b]D]I v]]t]]em]]\ K]]s] s]m]jN] n]] p]zI p]N] reK]]T]I x]Ðm]]\ je B]Ul] T]w hx]e An]I j m]xkrI krt]] hx]e k]k] A j]N]I A Am]]\ j]ez]w. t]]e ap]Uv]* khe: Ôc]]l]]e a]p]N]e p—y]]eg] krIA. j]e s]un]\d] k]<Zm]]\T]I c]Ul]]m]]\ s]Lg]]v]v]]n]]\ l]]kz]\ l]w a]v] j]ewA.Õ n]e m]xkrIm]]\ j]ez]t]]\ s]un]\d] t]Ey]]r t]]e T]w p]N] p]]CI t]rt] j [B]I rhI g]w.Ôky]]\T]I l]]v]v]]n]]\ Ce?Õ

ÔkÁu\ n]e k]<Zm]]\T]I.Õ n]e t]e p]]et]]n]u\ aç]]n] Ct]u\ T]w j]y] t]e p]hel]]\ p]el]I k]<Zn]e x]]eD]I k]Zv]] {p]zI g]w. n]e T]]ezI v]]rm]]\ j b]h]rT]I hLn]u\ c]v]zu\ an]e krb]zIn]u\ K]Iil]y]u\ l]wn]e a]v]I p]h]e\c]I. ap]Uv]* an]e k]k] b]ey] hs]I p]z/y]] n]e Am]n]u\ hs]v]u\ s]]\B]LI rs]]ez]m]]\T]I b]h]r a]v]I g]y]el]I reK]]y] Am]n]I s]]T]e j]ez]w. s]un]\d] x]rm]]w rhI ty]]\ reK]] khe: Ôm]]r]T]I m]]rI b]en] s]v]]w n]IkLI. j]e a] b]e l]]kz]\ s]Lg]]v]I dwA t]]e k]l]e s]v]]re j ap]Uv]*n]e b]Ij]\ G]z]v]v]] m]]qe x]herm]]\ d]ezv]u\ p]ze.Õ jo T]w Ce?

43


jo T]w Ce? p]CI reK]]A p]]et]]n]I m]k]wn]] m]]ehn]T]]Lv]]LI v]]t] An]e iv]g]t]e khI an]e Ay] Am]n]I s]]T]e hs]v]]m]]\ j]ez]w. Ôt]e m]]eqIb]en], m]k]wn]]e m]]ehn]T]]L Av]]e kQN] T]y]el]]e?Õ ÔAn]]\ Cell]]\ b]e c]kt]]\ p]zI rÁ]\ ht]]\ t]e p]\drek d]Õz] p]hel]]\ j t]]rI m]]eqI b]en]e p]]z]ex]n]] b]ec]r p]qel]n]] c]]krn]e K]v]r]v]I dID]]\.Õ ÔPrI m]Le t]]e An]] d]\t] t]]e s]l]]m]t] Ce ke kem] A p]UCI l]eje. m]]r]e t]]e d]\t] p]zI j g]y]]e ht]]e t]e a]j s]uD]I p]]C]e n]T]I {gy]]e.Õ hs]t]]\ k]k]A kÁu\. ÔAm] Akdm] t]]e ky]]\T]I {g]e? s]]e v]rs]n]] T]x]]e ty]]re b]D]] p]]C] {g]x]e Am]]\ Ay] {g]x]e. keql]]\ b]]kI Ce

O M

s]]em]]\?Õ

Ôhju t]]e G]N]]\ b]]kI Ce Am]]\ p]N] m]]re t]m]]r] hzs]el]] K]]v]] ty]]\ s]uD]I k\w rhev]u\ Ce?Õ

C

Ôare Am] t]]e h]ey]? a] v]rs]e ix]y]]L]m]]\ t]m]]re m]]qe azidy]] an]e g]u\drp]]k b]n]]v]In]e t]m]n]e p]]C] juv]]n] b]n]]v]I dev]] Ce. t]m]]r] v]g]r am]n]e K]et]In]I n]v]In]v]I rIt]]e k]eN] ix]K]v]]zx]e?Õ

Y.

Ôg]u\drp]]kn]]ee t]]e b]e v]rs]T]I iv]c]]r T]]y] Ce n]e b]x]erek g]u\dr t]]e B]eg]]ey] krI r]Ky]]e Ce p]N] m]eL p]zt]]e n] ht]]e. hv]e reK]]v]hu K]v]z]v]e t]]e K]]wx]u\ p]N] b]en] jr] n]rm] b]n]]v]j]e hv]e m]]eZ]m]]\ b]hu d]\t] b]]kI rÁ] n]T]I.Õ

LA

Ôare h]ey] a] v]K]t]e t]]e t]m]e c]m]c]e c]m]c]e K]]v] Av]]e g]udrp]]k b]n]]v]Ix] p]CI Ce k]\w?Õ reK]]A k]k]n]e ix]y]]L] p]hel]]\ j T]]ez]e g]u\drp]]k b]n]]v]I a]p]v]]n]u\ m]n]]em]n] iv]c]]rI l]ID]u\. toN]e ap]Uv]*n]ey] a] v]]t]n]]e aN]s]]r]e n] a]v]v]] dev]]n]u\ n]kkI ky]u*\.

KA

v]rs]]d s]]r]e T]y]]e ht]]e n]e jm]In] t]Ey]]r ht]I Aql]e b]e idv]s] p]CI qekreT]I x]Ð krIn]e J]b] t]rP jem] jem] v]r]p] T]t]I g]w t]em] t]em] b]]jrI v]]v]t]] g]y]]. b]ec]r p]qel] p]N] kx]u\ k]m]n]u\ b]h]n]u\ k]ZI a]\q]e m]]rI g]y]]. K]eet]r je rIt]e t]Ey]]r kr]y]el]u\ ht]u\ A j]ew A T]]ez] Cp]]w g]y]]. p]N] Am]n]e K]]t]rI ht]I ke p]]et]]n]I jm]In] krt]]\ a] jm]In]n]I keLv]N]I Cell]]\ dsok v]S]*T]I G]N]I p]]CI ht]I Aql]e p]]et]]n]] krt]]\ ds] qk] {t]]r]e t]]e a]eC]e a]v]v]]n]]e j.

ST A

ap]Uv]* khe: Ôa] v]rs]e b]e K]ez a]eCI T]w Ce An]e b]dl]e v]IG]e Ak k]eT]LI y]uiry]] v]D]]re D]rb]Ix]u\ p]N] a] v]rs]e t]m]]r] krt]]\ {t]]r]e v]D]]re a]v]v]]e j j]ewA.Õ b]ec]r p]qel] khe: ÔAv]u\ T]]y] t]]e hu\ m]U\C m]U\z]v]I n]]K]u\. a]je dx] v]rs]T]I hu\ j]et]]e a]vy]]e Cu\ ke m]]r] krt]]\ t]m]]r] K]et]rn]]e {t]]r]e a]eC]e j a]vy]]e Ce.Õ

PU

Ôp]N] a] v]rs]e am]e jm]In] v]D]]re v]K]t] Perv]I Ce, ib]y]]rN] p]N] K]]s] s]\x]]eD]n] K]]t]]m]]\T]I s]ID]u\ j m]\g]]vy]u\ Ce n]e v]IG]e Ak k]eT]LI K]]t]r v]D]]re D]rb]v]]n]] CIA Aql]e m]]ru\ m]]n]]e t]]e m]U\C m]U\z]v]v]]n]I t]Ey]]rI krI j r]K]j]e.Õ ÔAn]I t]]e v]K]t] a]vy]e K]b]r p]zx]e.Õ khet]]\ b]ec]r p]qel] rst]e p]z/y]] p]N] Am]n]e K]b]r p]zI g]w ht]I ke D]n]« p]qel] ib]y]]rN]n]u\ a]K]u\ p]ek p]]rs]l] p]]Cu\ a]p]I a]vy]] ht]]. jm]In]n]I b]]b]t]m]]\ t]]e t]em]n]e K]]t]rI ht]I ke Ak v]rs]m]]\ t]]e x]u\ p]N] p]]\c] v]rs]n]I keLv]N]I p]CIy] a] jm]In] p]]et]]n]I jm]In]n]I t]]el]e a]v]I x]kv]]n]I n] ht]I p]N] Av]]ey]e khet]]e ht]]e Am] j]e {\c]I j]t]n]u\ ib]y]]rN] A l]w a]vy]]e h]ey] an]e g]N]t]rI b]h]rn]u\ K]]t]r D]b]k]re t]]e a]b]Ð l]w j]y]. p]]et]ey] K]]t]r p]r T]]ezu\ v]D]]re j]er krv]u\ p]zx]e Am] Am]N]e n]kkI ky]u*\.

b]ec]r p]qel] D]n]«B]]wn]I jem] a\g]UQ]C]p] n] ht]]. Am]N]e p]]et]]n]I jm]In]n]I c]k]s]N]I kr]v]I ht]I an]e dx] v]S]*T]I K]et]Iv]]zI K]]t]]n]I s]l]]h l]wn]e K]et]I krt]] ht]] an]e Am]n]I K]et]I An]e k]rN]e dIp]t]I ht]I. a]je p]N] p]]et]]n]I jm]In]m]]\ b]]jrIn]] p]]kn]e v]D]um]]\ v]D]u keql]u\ K]t]r a]p]I x]k]y] t]en]I t]p]]s] ky]]* p]CI j v]D]u K]]t]r n]]K]v]u\ Av]]e Am]N]e in]N]*y] ky]]e* ht]]e. a] m]]qe a]v]t]I k]l]e j x]herm]]\ jv]]n]u\ t]em]N]e n]kkI ky]u*\. jo T]w Ce?

44


jo T]w Ce? a] t]rP v]]G]«B]]w ap]Uv]*n]e p]UCt]] ht]]: Ôt]u\ jeql]u\ n]]K]v]]n]u\ khu\ Cu\ Aql]u\ K]]t]r t]]e a]p]N]I p]]s]e Cey] n]hI\. p]CI c]]em]]s]]m]]\ x]herm]]\T]I l]]v]v]]n]u\y] n]hI\ P]v]e. t]]e kem]n]u\ krIx]?Õ Ôt]e a]p]N]e K]et]Iv]]zI K]]t]]n]I B]l]]m]N] krt]]\ v]D]]re n]]K]v]u\y] ky]]\ Ce? a] t]]e b]ec]r p]qel]n]] m]g]jm]]\ K]]t]r B]y]u*\, Am]n]e dex]I ib]y]]rN]n]I b]]jrIn]e ihs]]b]e T]]ezu\ v]D]]re K]]t]r n]]K]v]u\ h]ey] t]]e C]e n]]\K]t]]. b]ec]]r B]]er r]z]\ t]]e v]D]]re p]kv]x]e.Õ Ôt]u\ m]h] b]dm]]x] Ce, j]e a] v]K]t]e b]ec]r p]qel] m]UC n]] m]U\z]v]e t]]e An]e n]s]Ib]d]r m]]n]v]]e.Õ

O M

Ôn]s]Ib]d]r n]hI\ p]N] b]ejub]]n]n]] m]]n]v]], k]rN] ke a]p]N]] jeql]]e {t]]r]e l]]K] v]]t]ey] Am]n]] K]et]rm]]\ a]v]v]]n]]e n]T]I A hkIkt] Ce.Õ

Y.

C

b]ec]r p]qel]e K]et]Iv]]zI K]]t]]m]]\ p]UCI j]ey]u\ an]e t]em]N]e v]D]]re K]]t]r n]]K]v]]T]I {t]]r]m]]\ K]]s] v]D]]r]e n]hI\ T]]y] Am] jN]]vy]u\ Ct]]\ p]qel]e p]c]Is] v]IG]]\m]]\ p]\dr T]el]I t]]e v]D]]re n]]K]I j. Aql]e b]]jrIn]]\ r]z]\n]u\ je Ðp] K]Ily]u\ A j]et]]\ p]qel]n]e s]\t]]eS] T]y]]e ke p]]et]e ap]Uv]*T]I p]]CL n]hI\ j p]zI j]y]. a]m] Ct]]\ A Ak idv]s] ap]Uv]*n]] P]m]* t]rP a]\q]e m]]rI jv]]n]I v]&i–] t]]e n] j r]ekI x]ky]]. A Ak b]p]]ern]] A t]rP a]vy]]. D]n]« p]qel] p]N] hv]e ap]Uv]*n]e r\g]e r\g]]w g]y]] ht]] Aql]e khe: Ôa]v]]ey]e Am] j]N]e Ce ke v]D]]re p]zt]u\ K]]t]r n]]K]v]]T]I v]D]]re {t]]r]e a]v]x]e p]N] a] b]]jrIn]u\ j]er r]z]\A jt]u\ rhexo n]e m]n]e t]]e l]]g]e Ce ke b]hu j]ern]e l]ID]e kd]c] m]x]I p]zx]e.Õ

LA

t]]e K]ux] T]t]]\ b]ec]r p]qel] khe: ÔÐp] t]]e Av]u\ j deK]]y] Ce. p]el]I khev]t] Ce n]e ke n]v]]e m]us]l]m]]n] b]m]N]I b]]\g] p]]ek]re. a]v]t]e v]rs]e T]]kIn]e dex] B]eg]]e n]] T]w j]y] t]]e m]n]e khej]e.Õ

KA

Ôm]n]ey] Av]u\ j l]]g]e Ce, p]N] A G]erT]I T]]ez] kUk] l]wn]e a]vy]]e Ce t]e b]e v]rs] B]l]e n]e kUdk] m]]rt]]e, p]CI t]]e B]e\s]n]]\ ix]\g]z]\ B]e\s]n]e B]]re. a]p]N]e keql]I ix]K]]m]N] a]p]IA. hu\ t]]e An]]T]I T]]ky]]e.Õ D]n]« p]qel]e b]ec]r p]qel]n]e K]ux] ky]]*.

ST A

Ôm]]ru\ m]]n]]e, b]e v]rs] n]hI\ n]e p]Uru\ Ak v]rs]ey] n]hI\\. a] b]]jrI j]eK]]w n]T]I ke AN]e ib]sˆ]]p]]eql]]\ b]]\Dy]]\ n]T]I. A x]herI juv]]in]y]]n]e a] K]et]I p]ur]N] k]eQe p]ze j n]hI\. n]e a]ql]] v]rs]n]] an]uB]v]e a]p]N]e j]N]IA CIA ke K]eet]I A t]]e l]]kz]n]] l]]zu Ce, K]]y] Ay] p]st]]y] an]e n]] K]]y] Ay] p]st]]y].Õ b]ec]r p]qel]n]e m]n] g]m]t]I v]]t] D]n]« p]qel]e krI Aql]e A t]]e p]]C] t]]zn]I q]ec]e c]ZI g]y]] ht]]. n]e A j]ewn]e D]n]« p]qel]ey] K]Il]I {Q/y]] ht]]. Am]N]e p]qel]n]e v]D]]re iK]l]v]v]] m]]N]s]n]e G]er c]] lov]] d]ez]vy]]e. p]CI t]]e b]ec]r p]qel] b]Ij]e Ak kl]]k p]]et]]n]I K]et]In]I v]]t]]e krt]] rÁ].

PU

Am]n]I v]]t]]e p]rT]I D]n]« p]qel]n]e Aql]u\ j]N]v]]n]u\ m]ñy]u\ ke Am]n]I b]]jrI krt]]\ v]D]]re p]zt]] K]]t]rn]e k]rN]e a] b]]jrIn]u\ Ðp] aty]]re B]l]e s]]ru\ deK]]t]u\ h]ey] p]N] jv]N]m]]\ t]]e A p]]CI j p]zI jv]]n]I ht]I. D]n]« p]qel]e j]N]e m]n]n]]e b]L]p]]e k]Zt]] h]ey] Am] kÁu\: Ôare A k]l]e j khet]]e ht]]e ke j]e jv]N] p]]Cu\ p]zt]u\ l]]g]x]e t]]e K]]t]rn]]e b]Ij]e Ak z]eJ a]p]I dwx]u\. hv]e An]e k]eN] s]m]j]v]e ke kIzI [p]r l]]zv]]e m]UkIA t]]e kIzI j]n]T]I jx]e.Õ

Ôt]m]e am]T]] ic]\t]] kr]e C]e. jy]]\ s]uD]I A {\D]e m]]eZe p]Cz]x]e n]hI\ ty]]\ s]uD]I An]e s]]n] a]v]v]]n]I n]T]I. p]]rk] an]uB]v]e k]ew z]Á]e T]y]]n]u\ j]Ny]u\ Ce?Õ

Ôp]N] a]v]]ey]e n]usK]] Av]] v]n]I v]n]In]] k]Ze Ce ke Am] b]Ik l]]g]e Ce ke Av]]ey]e ky]]\k jt]e jnm]]re a]p]N]I a]b]Ð n]] l]w j]y].Õ Ôt]m]ey] x]u\ m]]eq], A b]hu t]]e ahI\ dIv]]LI krx]e p]N] dev] dIv]]LI t]]e An]] g]]m]m]]\ j. n]] m]]n]t]] h]e t]]e m]]ru\ khev]u\ B]I\t] p]r l]K]I r]K]j]e.Õ p]N] b]]jrIn]u\ n]e\G]l] j]ey]u\ n]e b]ec]r p]qel]n]]e «v] t]]Lv]e c]]eq/y]]e. p]CI t]em]n]e T]y]u\ ke v]rs] j b]]jrI m]]qe p]]Cu\ jo T]w Ce?

45


jo T]w Ce? hx]e. p]N] Cev]qe Am]n]]T]I n] rhev]]y]u\ t]e rst]]n]]e k]dv] zh]eLIn]ey] t]e ap]Uv]*n]] P]m]* p]r j]ev]] a]v]I g]y]]. Am]N]e A P]m]*n]u\ n]ee\G]l] j]ey]u\ n]e Am]n]e j]N]e azb]izy]u\ a]v]I g]y]u\. ap]Uv]*A A j]ey]u\ n]e d]ezI a]v]t]]\ b]]el]I {Q/y]]e: Ôb]ec]rk]k] t]m]]rI b]]jrI jev]u\ n]e\G]l] jN]]t]u\ n]T]I. p]N] A t]]e b]]jrI j]eKy]e K]b]r p]ze ke t]m]]re m]U\C m]U\z]v]v]]n]I Ce ke m]]re m]]T]u\ m]U\z]v]v]]n]u\ Ce.Õ

O M

b]ec]r p]qel]n]e t]en]I a] v]]t] m]]T]]v]]Z jev]I l]]g]I p]N] p]]et]e Ak v]K]t] b]]el]I g]y]] ht]] Aql]e x]u\ T]]y]? Am]N]e An]I v]]t]n]]e k]ew jv]]b] a]py]]e n]hI\. ty]]\ s]]m]e x]eZeT]I a]v]I p]h]e\c]el]] D]n]«B]]w khe: Ôb]ec]rB]]w hu\ An]e p]hel]eT]I khet]]e ht]]e ke a]g]L p]zt]u\ K]]t]r n]]\K]IA t]]e r]ze j]er jt]u\ rhe p]N] m]]ru\ m]]n]e t]]e n]e. je p—m]]N]e r]z]\n]I v]D] Ce A p—m]]N]e jv]N] k\w Ce, p]CI t]m]]r] jev]]e {t]]r]e k\wT]I a]v]v]]n]]e? m]e\ t]]e An]e khI dID]u\ Ce ke b]ec]r p]qel]n]I m]U\C m]U\z]v]v]] jt]]\ t]]ru\ m]]T]u\ m]U\z]v]v]]n]]e v]K]t] a]v]I p]h]e\cy]]e Ce.Õ

C

Ôt]e k]k] hu\ t]]e hjuy] khu\ Cu\ ke m]rdn]u\ v]c]n] A v]c]n]. je idv]s]e b]]jrI j]eK]]x]e A idv]s]e j]e a]p]N]] K]et]rn]]e b]]jrIn]]e {t]]r]e b]ec]rk]k]n]] K]et]rn]I b]]jrI krt]]\ a]eC]e a]vy]]e hx]e t]]e hu\ g]]m] v]cco bos]Ino m]]T]u\ m]U\z]v]Ix] A v]]t]m]]\ b]e m]t] n]hI\\.Õ

Y.

ÔA t]]e g]]\z] b]D]I «B]]j]ezI. n]v]r]x]n]] t]ukk]. Am] k]\w m]]r]T]I t]]ru\ m]]T]u\ m]U\z]v]]t]u\ hx]e? n]e t]]r]T]Iy]-Õ b]ec]r p]qel]e v]]t]n]e r]eLIq]eLI n]]K]v]] p—y]tn] krt]]\ kÁu\.

LA

Ôn]] Am] ZIl]u\ n]] b]]el]t]]. j]e a]ql]I m]hen]t] p]CIy] am]]r] P]m]*n]]e {t]]r]e a]eC]e a]vy]]e h]ey] t]]e hu\ [p]r {B]]e rhIn]e An]u\ m]]T]u\ m]U\z]v]z]v]Ix]. n]e j]e {t]]r]e v]D]]re a]vy]]e hx]e t]]e m]]re an]e t]m]]re jt]e jnm]]re An]I p]]s]eT]I n]v]I K]et]In]I rIt] x]IK]v]I p]zx]e. t]m]e jr]y] ZIl]u\ n]] b]]el]t]].Õ p]N] b]ec]r p]qel]T]I hv]e kzk b]]el]]y] Av]u\ rÁu\ j ky]]\ ht]u\ ke K]u\K]]rIn]e b]]el]I x]ke?

ST A

KA

p]CI t]]e b]]jrI kp]]y], l]N]]y] ke v]q]v]]y] t]e p]hel]]\ j b]ec]r p]qel]n]e K]b]r p]zI g]w ht]I Aql]e t]e b]]jrI k]Zv]]n]I s]IJn]m]]\ dex]m]]\ B]]g]I g]y]] ht]]. n]e n]s]Ib]n]u\ krv]u\ t]e ap]Uv]*A m]n] m]UkIn]e jm]In] Perv]]vy]] krI ht]I t]en]]\ PL t]en]e p]hel]e v]rs]e j j]ev]] m]ñy]]\ ht]]\. b]ec]r p]qel]n]] P]m]*n]] dx] v]rs]n]] {t]]r] krt]]\y] a] v]rs]e An]] P]m]*n]]e {t]]r]e v]D]]re a]vy]]e ht]]e. hv]e D]n]« p]qel]e p]N] kÁu\ ht]u\ ke j]e ap]Uv]*A p]el]I kr]m]t] n]] krI h]et] t]]ey] a] v]rs]n]]e t]em]n]] K]et]rn]]e {t]]r]e b]ec]r p]qel]n]] K]et]rn]] {t]]r] krt]]\ v]D]]re a]vy]]e j h]et]. t]e p]CI n] t]]e b]ec]r p]qel]e m]U\C m]U\z]v]I ht]I ke n] t]]e b]]jrIn]] {t]]r]n]] a]\kz] m]eLv]v]] a]vy]] ht]]. Am] l]]g]t]u\ ht]u\ ke A ap]Uv]* zerI P]m]*v]]L]e rst]]e j B]Ul]I g]y]] ht]].

PU

an]ußm] ⇒

jo T]w Ce?

46


jo T]w Ce?

8. ap]Uv]*n]u\ c]U\qN]Ix]]sˆ]

O M

ap]Uv]* zerI P]m]* an]e An]] jev]]\ ds]ek b]Ij]\ P]m]* v]her]Ct] g]]m]n]I a]s]p]]s] a]v]el]]\ ht]]\. a] b]D]]\ P]m]* p]r m]jUrI krv]] jn]]r]\ kuqu\b]]e an]e t]em]n]e k]rN]e n]B]t]] g]]m]n]] b]j]rm]]\ a] b]D]]\ P]m]*n]u\ s]]ru\ Av]u\ v]c]*sv] ht]u\. v]LI g]]m]m]]\T]Iy] keql]]\k m]]N]s]]e k]m]n]I s]IJn]m]]\ a] P]m]* p]r m]jUrIA a]v]t]]\ Aql]e Am] khev]]y] ke azD]] jeql]u\ g]]m] a] b]D]]\ P]m]*n]e k]rN]e j n]B]t]u\ ht]u\. a] k]rN]e g]]m]m]]\ a] P]m]*n]] m]]il]k]en]u\ v]c]*sv] p]N] s]]ru\ Av]u\ ht]u\.

C

b]ec]r p]qel] Am]n]] v]]<z*m]]\ Cell]I c]]r c]U\qN]IT]I b]In]hrIP c]U\q]t]] a]vy]] ht]]. g]]m]m]]\T]I k]ew Am]n]I s]]m]e {B]] rhev]]n]I ih\m]t] j krt]u\ n] ht]u\ n]ee b]D]]\ P]m]*m]]\T]I t]]e k]ew Am]n]I s]]m]e {B]] rhI a]m]ny]] t]]ezt]u\ n] ht]u\. Aql]e a]j s]uD]I t]]e A c]U\q]y]] krt]] ht]]. an]e g]]m]n]I a\g]UQ]C]p] v]st]Im]]\ s]rp]\c] p]N] A j T]w jt]] ht]].

LA

Y.

b]]jrIn]] {t]]r]m]]\ Am]n]I m]]en]]ep]]el]I t]]ez/y]] p]CI ap]Uv]*n]e hv]e c]U\qN]Im]]\y] Am]n]I m]]en]]ep]]el]I t]]ezv]]n]I l]g]n]I l]]g]I. t]eN]e D]n]« p]qel] p]]s]eT]I b]ec]r p]qel]n]] v]K]t]m]]\ je je k]m]]e T]y]]\ ht]]\ t]en]I iv]g]t]]e j]N]I t]en]]e aBy]]s] ky]]e*. m]]eq]B]]g]n]]\ je k]m]]e T]y]]\ ht]]\ t]e b]ec]r p]qel]n]] aT]v]] t]em]n]] m]Lit]y]]n]] l]]B] m]]qen]]\ j T]y]]\ ht]]\. g]]m]n]] l]]ek]en]e a] v]]t] s]m]j]v]v]]m]]\ a]v]e t]]e A l]]ek]e Am]n]e p]zK]eT]I p]]et]]n]e p]zK]e a]v]I j]y] An]I An]e K]]t]rI ht]I.

KA

ap]Uv]*n]e sv]t]\ˆ]p]X]n]I c]U\qN]In]]e p—c]]r krt]]\ m]t] m]eLv]v]]n]I keql]Ik av]LI rIt]]e x]IK]v]] m]LI ht]I t]e a] v]K]t]e k]m]m]]\ l]ev]I p]zx]e Am] t]en]e l]]gy]u\. b]ec]r p]qel]e b]]jrIn]] {t]]r]m]]\ h]y]]* p]CI v]c]n] p—m]]N]e m]U\C m]\Uz]v]I n] ht]I A v]]t]n]]e b]dl]o l]ev]]n]I y]]ejn]] p]N] t]eN]e iv]c]]rI k]ZI. D]n]« p]qel]e t]en]I c]U\qN]Im]]\ {B]] rhev]]n]I v]]t] j]N]I Aql]e kÁu\: Ôj]e B]wl]] Am]]\ t]]rI ib]y]]rN]v]]LI ihkm]t] c]]l]e t]ev]I n]T]I. Am]]\ t]]e b]ec]r p]qel] t]]r]\ l]Ug]z]\y] [t]]rI l]ex]e. m]]ru\ m]]n]e t]]e t]u\ c]U\qN]Im]]\ {B]] rhev]]n]e b]dl]e a] b]]jrI jev]I b]I« k]ew v]]t]m]]\ heQ]e p]]ze t]]e An]]e G]m]\z {t]re.Õ

ST A

Ôk]k], t]m]n]ey] n]v]u\ j]ev]]n]u\ m]Lx]e a] c]U\qN]Im]]\ n]e b]ec]r p]qel]n]ey] Am]]\T]I m]]eq]e b]]eD]p]]Q m]Lx]e. hju t]]e m]e\ kx]]e p—c]]r x]Ð ky]]e* n]T]I ke hu\ k]ewn]e m]ñy]]ey] n]T]I t]]ey] hu\ Ak v]]t] C]t]I Q]ekIn]e khI d[\ Cu\ ke a] v]K]t]e A b]ec]r p]qel] «t]x]e n]hI\, n]e An]e b]dl]e hu\ s]rp]\c] T]wx]. k]k], n]] m]]n]t]] h]e t]]e l]K]I r]K]]e p]el]I B]I\t] p]r.Õ Ôm]n]e l]]g]e Ce ke t]]rI p]]s]e An]]ey] k]ew kIim]y]]e hx]e. j]e b]r]b]rn]]e kIim]y]]e h]ey] t]]e j An]I s]]m]e m]ed]n]e

PU

p]zje.Õ

ÔCe j. m]]rI p]]s]e Av]]e kIim]y]]e Ce ke l]]K] Ðip]y]] K]c]I* n]]K]e t]]ey] A «t]I n]] j x]ke. hu\ Am]n]] krt]]\ v]D]]re c]U\qN]Ia]e l]Z/y]]e Cu\.Õ

n]e c]U\qN]I a]v]I p]h]e\c]I. ap]Uv]*A [m]edv]]rI p]ˆ]k B]y]u*\ Aql]e b]ec]r p]qel] d]ezt]] D]n]« p]qel]n]e m]Lv]] a]v]I p]h]e\cy]]: Ôm]n]e t]]l]ukeT]I K]b]r p]zI ke a] v]K]t]n]I c]U\qN]Im]]\ m]]rI s]]m]e t]m]]r] ap]Uv]*e P]em]* B]y]u*\ Ce. a]p]N]e a]ql]]\ v]rs]n]]e m]eL t]e t]m]]re t]]e An]e s]m]j]v]v]]e j]ewA n]e. c]U\qN]I l]Zv]I A k]\w C]ekr]\n]] K]el] n]T]I. Am]]\ t]]e p]Es]]n]]e D]um]]z]e T]]y] an]e p]Es]] K]rcy]] p]CIy] j]e h]rI j]y] t]]e a]b]Ð j]y].Õ Ôm]e\ t]]e An]e G]N]]ey] s]m]j]vy]]e p]N] A t]]e khe Ce ke a]b]Ð t]]e jen]I h]ey] An]I j]y]. m]]re t]]e a] c]U\qN]Im]]\ «t]In]e a]b]Ð m]eLv]v]]n]I Ce. j]e a]b]Ð jv]]n]I ic]\t]] h]ey] t]]e A b]ec]r p]qel]n]e h]ey]. t]m]n]e m]Le t]]e khej]e ke b]uD]v]]r p]hel]]\ P]em]* p]]Cu\ K]e\c]I l]e. a]b]Ðy] b]c]x]e n]e K]]eq] K]c]]*m]]\T]Iy] b]c]I jv]]x]e.Õ D]n]« p]qel]e ap]Uv]*n]I jo T]w Ce?

47


jo T]w Ce? B]]S]]m]]\ j jv]]b] a]py]]e. b]ec]r p]qel] s]m]s]m]In]e rhI g]y]]. p]N] Am]n]e b]]jrIn]] {t]]r]m]]\ An]]e je p]irc]y] T]y]]e ht]]e A t]]j]e j ht]]e Aql]e kx]u\ [t]]v]Lu\ b]]el]]w ke b]P]w n] j]y] A m]]qe A p]Urt]] s]]v]D] ht]]. b]]jrIm]]\ A B]l]e b]D]]n]e khet]] h]ey] ke Am]n]e ib]y]]rN]v]]L]e Cet]rI g]y]]e p]N] Am]N]e ap]Uv]* P]m]*n]] {t]]r]n]] a]\kz] j]ey]] ht]] an]e p]]et]]n]] P]m]*n]] Cell]]\ dx] v]rs]n]] {t]]r] krt]]\y] ap]Uv]* P]m]*n]]e {t]]r]e a]g]L ht]]e A Am]N]e m]n]T]I kb]Ul] krel]u\ ht]u\. ano ap]Uv]*A K]]t]]m]]\T]I n]v]I j j]t]n]u\ ib]y]]rN] m]\g]]vy]]n]I je v]]t] krI ht]I to hvo tom]no s]]c]I l]]g]v]] m]]\zI ht]I.

O M

j]e ke c]U\qN]Im]]\ t]]e A p]]et]]n]e hr]v]I j]y] A b]]b]t]m]]\ t]]e A K]]\z j K]]t]]e ht]]e. Am]n]e g]L] s]uD]I K]]t]rI ht]I ke Av]]ey]e p]]et]]n]]e t]]p] j]ex]e n]e b]uD]v]]re P]em]* p]]Cu\ K]e\c]I l]ex]e. p]N] Am]N]e An]e a]zkt]rI rIt]e p]]et]]n]]e t]]p] b]t]]v]v]]e t]]e p]zx]e j. Am]n]] m]n]m]]\ j]t]j]t]n]I y]]ejn]]a]e a]k]r l]ev]] l]]g]I. j]e p]]et]e Ðb]Ð m]Lv]] a]vy]]e ht]]e A v]]t]T]I p]]ers]]wn]e A b]es]I j]y] t]]e QIk. D]n]« p]qel] p]N] t]en]e s]m]j]v]x]e t]]e K]r] j Av]u\ t]em]n]e l]]g]t]u\ ht]u\.

C

Ôm]]re An]e j m]LIn]e s]m]j]v]v¶\ ht¶\. a] t]]e a]p]N]I b]]\D]I m]UQI [G]]zI p]zI j]y] Av]u\ Ce. a]p]N]e b]h]rT]I a]v]In]e Am]n]I [p]r r]j krIA CIA A Am]n]I Dy]]n]m]]\ Ak v]K]t] a]v]I j]y] t]]e p]CI a]p]N]]e k]ew m]]N]s] s]rp]\c] T]v]]n]I v]]t] t]]e b]]juA rhI p]N] m]e\b]r t]rIke p]N] c]U\q]y] n]hI\.Õ

LA

Y.

ty]]\ ap]Uv]* a]v]I p]h]e\cy]]e. b]ec]r p]qel]n]I v]]t] s]]\B]LI A khe: Ôt]m]]rI v]]t] m]]re g]Le b]r]b]r {t]rI g]w. m]n]e l]]g]e Ce ke a]ql]]\ v]rs] t]m]e s]rp]\c] rÁ] Aql]e t]m]]re hv]e s]]m]eT]I in]v]&i–] l]wn]e m]]r] jev]] k]ew juv]]n] m]]N]s]n]e k]m] krv]]n]]e m]]ek]e a]p]v]]e j]ewA. kd]c] hu\ m]]rI n]v]I rIt]T]I k]m] krI t]m]]r] krt]]\ v]D]u s]]rI s]ev]] krI x]ku\.Õ

KA

Ôt]u\ m]]r] khev]]n]]e p]Ur]e aT]* j s]m]jy]]e n]T]I. a] l]]ek]e m]n]e v]S]]e*T]I a]eLK]e Ce n]e m]n]e v]$q a]p]e Ce. t]n]e kd]c] A b]D]] v]]<q n]hI\ m]Le n]e g]]m]n]]e k]ew c]U\q]w jx]e. a]v]u\ T]x]e t]]e p]CI B]iv]Sy]m]]\ a]p]N]e ky]]rey] s]–]] p]r a]v]I x]kIx]u\ n]hI\.Õ

ST A

Ôhu\ Av]u\ m]]n]t]]e n]T]I. j]e a]p]N]e s]]r]\ k]m] krIx]u\ t]]e t]e a]p]N]n]e m]t] a]p]x]e n]e n]hI\ t]]e l]]t] m]]rIn]e k]ZI m]Ukx]e. t]m]e Cell]]\ p]\dr v]rs]m]]\ je k]m] ky]]*\ hx]e A j]e Am]n]] iht]n]]\ hx]e t]]e Am]n]e {zIn]e a]\K]e v]Lg]xo. t]m]]re A g]N]In]e b]t]]v]v]]\ j]ewA.Õ ÔA t]]e Am]n]e deK]]y] Ce j n]e. l]]ek]e k\w a]\D]L] n]T]I. Am]n]e khI b]t]]v]v]]n]I kx]I jÐr n]T]I. an]e v]]\dr]\n]e in]s]rN]I a]p]v]] jev]I n]T]I. Ak v]K]t] Am]n]e m]h–v] a]p]v]] m]]\zIA t]]e p]CI A l]]ek]e l]]wq, p]]N]I an]e rst]]n]I m]]g]N]Ia]e l]wn]e r]ej d]ezx]e. keql]]n]e p]h]e\c]I v]Lx]]e?Õ

PU

b]ec]r p]qel] Ak v]K]t] b]]el]I t]]e g]y]] p]N] p]CI t]rt] j t]em]n]e T]y]u\ ke A b]D]I dl]Il]]en]]e [p]y]]eg] p]]et]]n]I s]]m]e p]N] T]w x]ke Am] Ce Aql]e A ac]k]w g]y]]. p]N] ap]Uv]*n]e t]]e j]ewt]o m]s]]l]]e Am]n]I A v]]t]]em]]\T]I m]LI g]y]]e ht]]e. AN]e kÁu\: Ôt]m]e Am]n]e v]]\dr]\ kÁ]\ n]e Am]n]e in]s]rN]I n] a]p]v]]n]u\ kÁu\ p]N] hu\ t]]e Am]n]e m]]N]s] s]m]ju Cu\ an]e t]em]n]e t]em]n]] hkn]I s]m]j a]p]v]]n]]e Cu\ j. t]m]e s]m]«n]e b]]ju p]r K]s]I jx]]e t]]e a]b]Ð s]c]v]]x]e, n]hI\ t]]e a] v]K]t]ey] p]]CI b]]jrIv]]LI T]x]e.Õ Ôb]]jrIm]]\ t]]e m]]r]e ib]y]]rN]n]]e l]]<q j K]r]b] a]v]I g]y]]e Aql]e t]u\ P]v]I g]y]]e p]N] c]U\qN]Im]]\ t]]e m]]rI a]g]L t]]ru\ k]\w n]hI\ v]Le. b]hu t]]e t]u\ m]]r] s]]e b]s]]e m]t] b]g]]zIx]. p]N] Cev]qe «t] t]]e m]]rI j T]v]]n]I Ce.Õ Ôb]]jrIm]]\ t]]e t]m]e m]U\C m]U\z]v]I n]]K]v]]n]I x]rt] m]]rel]I an]e h]rI g]y]] Ct]]\ m]U\C m]U\z]v]I n]T]I p]N] a] v]K]t]e t]]e j]e h]rx]]e t]]e g]]m]n]I v]cc]e m]U\C]e m]U\z]v]v]I p]zx]e.Õ Ôp]N] m]e\ An]I x]rt] m]]rv]]n]I t]]e v]]t] j krI n]T]I n]e?Õ jo T]w Ce?

48


jo T]w Ce? Ôb]]jrI v]K]t]e t]m]e t]m]]rI j]t]e j khel]u\ an]e p]CI m]]eZu\ j b]t]]v]v]]n]u\ B]Ul]I g]y]el]] A t]]e m]n]ey] y]]d Ce. x]rt] Aql]e x]rt], Am]]\ Ps]kI j]v] t]e b]r]b]r n]hI\.Õ D]n]« p]qel]ey] ap]Uv]*n]]e p]X] l]ID]]e. ÔA v]]t] jv]] d]e. p]N] a] v]K]t]e t]]e p]]ku\ j krv]u\ Ce. j]e t]m]e c]U\qN]Im]]\ h]r]e t]]e t]m]]re g]]m] v]cc]e m]U\C]e m]U\z]v]I n]]K]v]I an]e hu\ h]ru\ t]]e g]]m] v]cc]e b]es]In]e m]]re m]]T]e qk]e kr]v]I dev]]e, b]r]b]r?Õ Ôj]e B]]w, hu\ Av]I x]rt] m]]rv]] n]T]I a]vy]]e. hu\ t]]e t]n]e s]m]j]v]v]] a]vy]]e ht]]e ke a]p]N]e b]h]rT]I a]v]In]e a] g]]m]m]]\ v]s]el]] m]]N]s]]eA s]\p] r]K]v]]e j]ewA. j]e a]p]N]]m]]\ P]qPUq p]zx]e t]]e k]l]e s]v]]re g]]m]l]]ek]e a]p]N]n]e her]n] p]N] krx]e.Õ boc]r p]qelo kÁu\. p]N] Am]n]] m]n]m]]\ ap]Uv]*n]I a] m]kkm]t]]A zr pod] ky]o* ht]o.

O M

ÔAql]e t]]e hu\ khu\ Cu\ ke t]m]e a] v]K]t]e b]es]I j]v] an]e a]p]N]]m]]\ P]q n] p]zv]] d]e. t]m]]rI hv]e [\m]r T]w. t]m]e x]]\it]T]I B]g]v]]n]n]u\ B]jn] kr]e.Õ ap]Uv]*A kÁu\. Ôt]e t]u\ m]n]e hv]e B]jn] kr]v]Ix] Am] n]e? t]]e hv]e t]u\y] j]ew l]ej]e ke k]en]e B]jn] krv]]n]]e v]]r]e a]v]e Ce.Õ

C

Ôm]e\ t]]e b]]jrIn]] p]]k v]K]t]e j]ew l]ID]u\ Ce, t]m]e b]r]b]r n] j]ey]u\ h]ey] t]]e hv]e j]ew l]ej]e.Õ

LA

Y.

b]ec]r p]qel]n]e ap]Uv]*n]I a] v]]t] s]]\B]LIn]e b]r]b]rn]I c]]qI g]w. t]em]N]e ds] p]\dr hj]r v]erIn]ey] An]e p]]Q B]N]]v]v]]n]]e in]N]*y] ky]]e*. G]er jw Am]N]e p]]et]]n]] m]Lit]y]]n]e b]]el]]v]v]] m]]N]s]]e d]ez]vy]]. ap]Uv]* x]]n]] j]er p]r kUdt]]e ht]]e An]I Am]n]e hju K]b]r n] ht]I. p]N] Am]n]e Aql]I t]]e K]b]r ht]I ke b]]jrIm]]\ A k]eN] j]N]e ky]I K]et]Iv]]zIn]] ky]] K]]t]]m]]\T]I b]I l]w a]vy]]e ht]]e ke p]]et]]n]] ds] v]rs]n]] {t]]r] krt]]\y] AN]e An]I ks] v]g]rn]I jm]In]m]]\y] v]D]]re {t]]r]e m]eLv]I b]t]]vy]]e ht]]e.

KA

p]N] a] v]K]t]e t]]e p]]et]e {\G]t]] Jzp]]v]]n]] n] ht]]. a] v]K]t]e dr v]K]t] krt]]\ c]]rg]N]]e K]c]]e* krIn]ey] A An]e Av]]e p]]Q B]N]]v]v]] m]]g]t]] ht]] ke An]e PrIT]I m]]T]u\ {\c]kv]]n]I ih\m]t] j n] T]]y]. Am]N]e p]]et]]n]] g]Zm]]\ ky]]\ g]b]z]\ p]zv]]n]I x]ky]t]] ht]I An]I JIN]v]qT]I t]p]]s] krv]] m]]\zI. Am]n]e ky]]\y] ap]Uv]* a]\g]LIy] K]u\p]]v]I x]ke Av]u\ n] l]]gy]u\. t]]e p]CI A kUdt]]e ht]]e k]en]e j]ere?

ST A

a] t]rP ap]Uv]*A p]]et]]n]] b]ec]]r d]est]]en]e c]U\qN]In]] c]]rek idv]s] p]hel]]\ jÐrI s]]D]n] s]r\j]m] s]]T]e a]v]I p]h]e\c]v]]n]]e k]g]L l]K]I dID]]e ht]]e. AN]e je y]]ejn]] iv]c]]rI ht]I A m]ujb] t]e p]hel]]\ t]]e AN]e p]]et]e D]n]« p]qel]n]e s]]T]e r]K]I m]jUr]e an]e g]]m]l]]ek]em]]\ K]]ql]] p]irS]d krI b]ec]r p]qel] iv]ruDD] v]]t]]v]rN] {B]u\ krv]]n]u\ k]m] krv]]n]u\ ht]u\. n]e b]]jrIn]] {t]]r] a\g]e Am]N]e x]rt] m]]rI ht]I n]e m]U\C m]U\z]v]v]]m]]\T]I PrI g]y]] ht]], Am] khI Am]n]I QekzI [z]v]v]] m]]\zI ht]I.

PU

b]ec]r p]qel]n]e k]n]e An]I a]v]I b]]il]x] p—c]]rn]I v]]t]]e a]v]t]I ht]I t]]e A an]e Am]n]] z]y]r]m]]\ b]eQel]] Am]n]] m]Lit]y]]a]e hs]In]e b]ev]z v]LI jt]] ht]]. An]] a]v]] K]]eK]r] p—c]]rT]I Am]n]] g]Zn]I k]\krIy] K]rv]]n]I n] ht]I Am] Am]n]e l]]g]t]u\ ht]u\. b]ec]r p]qel]n]e ty]]\ ap]Uv]*n]I b]Ike r]ej a]v]] z]y]r] j]m]t]] an]e t]en]I av]n]v]I v]]t]]e b]h]r a]v]t]I an]e r]t]e b]]r v]]gy]] s]uD]I b]D]] g]pp]]\ m]]rt]] b]es]I rhet]] c]] ano g]oq]n]I jy]]Pt] [z]v]t]] an]e p]CI v]er]w jt]] ht]].

Ct]]\ b]ec]r p]qel] m]n]m]]\ g]B]r]w rÁ] ht]] ke Av]]ey]e Cell]I G]zIA k]eT]L]m]]\T]I ib]l]]zu\ k]Zx]e. Aql]e Am]N]e g]]m]n]I p]\c]]y]t]n]I a]<iPs]T]I B]]g]]eL s]uD]In]]e rst]]e p]]k]e z]m]rn]]e kr]v]v]] m]]qe t]]tk]il]k k]m] c]]l]u kr]v]I dID]u\ ht]u\. Am]N]e m]]ny]u\ ke Am] krv]]T]I g]]m]l]]ek]en]ey] K]]t]rI T]x]e ke b]ec]r p]qel] g]]m]n]]\ k]m]n]Iy] k]L« r]K]e Ce. r]t]]er]t] kp]c]I, ret]I an]e z]m]rn]]\ p]Ip]z]\ a]v]I g]y]]\ ht]]\. c]U\qN]I p]hel]]\ A rst]]e t]Ey]]r n] T]]y] t]]ey] l]]ek]en]e t]]e Ak v]]t]e s]\t]]eS] T]w jv]]n]]e ht]]e ke m]ihn]]e m]]ez]e ke v]hel]]e A rst]]e T]w jv]]n]]e ht]]e. b]ec]r p]qel]n]I a] t]rkIb]T]I Am]n]] m]Lit]y]]a]e K]ux] T]wn]e Akb]Ij]n]e t]LI dw rÁ] ht]], p]N] z]m]rn]]\ jo T]w Ce?

49


jo T]w Ce? p]c]Is] p]Ip]z]\ B]]g]]eLe a]v]In]e K]zk]w g]y]]\ ht]]\ A j]ew ap]Uv]*n]] PL¨Up] B]ej]m]]\ Ak n]v]I j t]rkIb] a]k]r l]w rhI ht]I. AN]e b]Ije j idv]s]e x]herm]]\ jwn]e p]]et]]n]] d]est]]en]e Ak qemp]]e p]N] l]et]] a]v]v]]n]]e P]en] krI dID]]e ht]]e.

O M

c]U\qN]In]I a]ze hv]e c]]r j idv]s] rÁ] ht]] n]e ap]Uv]*n]] d]est]]e jÐrI s]r\j]m] s]]T]e a]v]I p]h]e\cy]]. ae l]]ek]e a]vy]] A m]]ezI r]t]e b]e v]]t]]e b]n]I. Ak t]]e p]el]]\ z]m]rn]]\ p]Ip]m]]\T]I dx] p]Ip] C]n]]m]]n]] qemp]em]]\ B]rI ap]Uv]*n]] d]est]]e A p]Ip]z]\ b]ec]r p]qel]n]] K]et]rm]]\ b]]jrIn]] a]eG]]m]]\ s]\t]]zI a]vy]] n]e p]]C] xherm]]\ c]]ly]] g]y]]. Am]n]u\ k]m] p]Uru\ T]w g]y]u\ ht]u\. hv]e k]ew t]em]n]e juA an]e Av]] aj]Ny]] m]]N]s]]e g]]m]m]]\ x]u\ krt]] hx]e Av]]e k]ewn]e p—Ãn] T]]y] Av]u\ ap]Uv]*n]e T]v]] dev]u\ n] ht]u\. n]e A j r]t]e s]v]]r T]t]]\ ap]Uv]*n]I hj]r p]Ur]n]I G]]ew k]ew hr]m]K]]er]eA s]Lg]]v]I dID]I.

Y.

C

ap]Uv]*A j]t]e jw p]]el]Is]m]]\ Piry]]d n]]e\D]]v]I. x]kd]r t]rIke t]eN]e k]ewn]u\ n]]m] n] a]py]u\ p]N] A k]m] k]eWA c]U\qN]In]I ad]v]t]m]]\ ky]u*\ h]ev]]n]u\ t]]e t]eN]e kÁu\ j. n]e p]CI t]]e p]]el]Is]n]e b]e n]e b]e c]]r krt]]\ b]ec]r p]qel] p]r v]hem] a]vy]]e. b]ec]r p]qel] a]b]Ðd]r m]]N]s] ht]] Aql]e p]]el]Is]e Am]n]] p]r s]ID]I t]]e a]\g]LI n]] m]UkI p]N] g]]m]m]]\ a]v]]e p]hel]]e j b]n]]v] b]ny]]e ht]]e Aql]e t]p]]s] krv]] m]]qe an]e a]n]] jv]]b]m]]\ kx]I iv]p]irt] p]irisT]it] n]] s]j]*y] A m]]qe c]]rp]]\c] p]]el]Is]n]I qukzI an]e Ak aiD]k]rIn]e m]]ekl]I a]py]].

LA

a] t]p]]s] c]]l]t]I ht]I ty]]\ j k]ewke p]]el]Is]n]u\ Dy]]n] d]ey]u*\ ke z]m]rn]]\ p]Ip]z]\y] a]eC]\ T]y]]\ ht]]\. k]ewk j]N]k]re kÁu\ ke AN]e g]wk]l]e s]]\je j g]N]I j]ey]]\ ht]]\ ty]]re p]c]Is] ht]]\ n]e aty]]re p]\dr j Ce. k]ewke kÁu\ ke AN]e m]]ezI r]t]e k]ew m]]eqrn]]e av]]j s]]\B]ñy]]e ht]]e.

KA

an]e a] t]]e p]]CI s]rk]rI c]]erI. p]]el]Is]e b]D]]n]e a]G]] K]s]ez/y]]. j]e ke g]]m]z] g]]m]n]I p]]el]Is]n]e k]rn]]\ q]y]r n]e qemp]]en]]\ q]y]r v]cc]en]] B]edn]I K]b]r p]zv]]n]I n] ht]I ke ap]Uv]*n]I p]Ur]n]I G]]ew s]Lg]I ty]]re g]]m]m]]\ je d]ezD]]m] T]w ht]I t]em]]\ A q]y]rn]] c]Il]] s]c]v]]y]] p]N] n] ht]]. p]N] p]]el]Is]e Ak k]m] s]]ru\ ky]u*\. t]em]N]e Ak jm]]d]rn]e p]]el]Is]n]I «p] g]]zI l]wn]e t]]l]uke g]\D]p]]rK]u\ kUt]r] l]w a]v]v]] m]]ekl]I a]py]]e.

ST A

kl]]k p]CI kUt]r] a]vy]] n]e Am]n]e z]m]rn]]\ p]Ip]z]\n]I a]jub]]jun]I g]\D] l]ev]z]v]I a]g]L ky]]*. g]]m]l]]ek]en]e t]]e kUt]r]n]I m]ddT]I c]]ern]e x]]eD]v]]n]I a] t]rkIb] p]hel]I v]K]t] j j]ev]] m]Lt]I ht]I Aql]e g]]m] a]K]u\ ihl]]Le c]Zy]\u ht]u\. a]g]L kUt]r] p]]CL p]]el]Is]n]] m]]N]s]]e n]e An]I p]]CL T]]ezu\ a\t]r r]K]In]e g]]m] a]K]]n]u\ l]]ek. v]rG]]ez]e c]]l]e, aqke, kUt]r] a]m]t]em] z]Piry]]\ m]]re, n]sk]er]\ Pul]]v]e n]e p]]C] a]g]L c]]l]e. ty]]\ b]ec]r p]qel]n]] K]et]rn]I v]]zm]]\ g]]z]n]] b]e c]Il]] p]z/y]] h]ey] Av]u\ jN]]y]u\ n]e kUt]r] AkI Ãv]]s]e v]]zn]I b]I« t]rP d]ezI g]y]] n]e p]UL]n]] p]el]] a]eG]] p]]s]e jw B]s]v]] l]]gy]]. p]ol]Iso b]D]] m]]N]s]ono v]]zn]I b]h]r j r]ekI dID]].

PU

T]]ezI j v]]rm]]\ z]m]rn]]\ c]]er]y]el]]\ dx] p]Ip]z]\, m]]eqrn]] p]]q] an]e a]eG]]n]I n]«k p]zel]]\ m]]N]s]]en]]\ p]g]l]]\n]I c]]ekI krv]] b]e jm]]d]r b]es]I g]y]] n]e b]]kIn]] c]]ly]] b]ec]r p]qel]n]e G]er Am]n]I jub]]n]I l]ev]]. b]ec]r p]qel] q]eL]m]]\ j ht]]. a] b]D]u\ x]u\ T]w rÁu\ Ce An]I j]N]e Am]n]e s]m]jN] j p]zt]I n] ht]I. Am]n]e T]y]u\ ke a] ap]Uv]*n]u\ j k]rst]]n] hx]e. Am]N]e p]]el]Is]n]e Am] khev]] p—y]tn] p]N] ky]]*e, p]N] g]]m]m]]\ Akm]]ˆ] k]r ht]I b]ec]r p]qel] p]]s]e Aql]e p]]el]Is]e Am]n]e j x]kd]r g]N]In]e k]rv]]w x]Ð krI dID]I. l]]g] j]ew k]ewk ap]Uv]*n]I in]x]]Lm]]\ t]]j]e j B]N]el]]e juv]]in]y]]e b]]el]I {Q/y]]e: Ôa]p]N]e b]D]] g]]z]\v]]L], a]p]N]e v]LI z]m]rn]I s]zk]e x]u\ krv]]n]I. s]rp]\c]n]e m]]eqr t]e An]e m]]qe t]]e z]m]rn]I s]zk j]ewA j n]e? n]e B]]w s]rp]\c] T]y]] h]ey] t]e p]]et]]n]]e B]]g] t]]e m]]g]e j n]e? t]e Am]N]e Am]n]] B]]g]n]]\ p]Ip]z]\ k]ZI l]ID]]\.Õ n]e p]CI t]]e b]D]]y] Am]n]] m]n]m]]\ a]v]e Am] b]]el]v]] l]]gy]]. D]n]« p]qel] khe: Ôm]e\ t]]e ap]Uv]*n]e p]hel]eT]I j khI dID]u\ Ce ke dIv]] jev]]e c]]eKK]]e n]e c]q v]hIv]q krv]]e h]ey] t]]e j Am]]\ p]zje. a]p]N]n]e B]g]v]]n] a]l]e A j a]p]N]u\. jo T]w Ce?

50


jo T]w Ce? a]p]N]e a]v]u\ an]ut]n]u\ K]]v]u\ n]T]I. B]g]v]]n]n]e a]l]v]u\ ht]u\ t]e t]m]e n]jre j]ey]u\ n] ke b]ec]r p]qel]n]] K]et]r krt]]\ am]]r]m]]\ b]m]N]I b]]jrI p]]kI no?Õ a] c]]erIm]]\ p]]el]Is]n]e x]kd]r b]ec]r p]qel] l]]gy]] Aql]e ap]Uv]*n]] p]UL]n]I G]]ew p]N] t]em]N]e j s]Lg]]v]I n]hI\ h]ey] t]]e s]Lg]]v]I dev]z]v]I hx]e Av]]e Am]n]e p]]k]e x]k p]z/y]]e. v]LI ap]Uv]* Am]n]I s]]m]e c]U\qN]Im]]\ {B]]e rÁ]e ht]]e Aql]e Am]N]e A ad]v]t]m]]\ Am] ky]u*\ h]ev]]n]I x]ky]t]] p]N] ht]I.

O M

p]CI t]]e c]U\qN]I c]U\qN]In]e Qek]N]e rhI n]e b]ec]r p]qel] k]erqn]] D]kk] K]]t]] T]w g]y]]. a]K]] g]]m]n]I h]jrIm]]\ s]rk]rI c]]erIn]]e m]]l] Am]n]] K]et]rm]]\T]I p]kz]y]]e ht]]e Aql]e b]ec]r p]qel] r]t]]er]t] b]D]]n]] m]n] p]rT]I {t]rI g]y]] ht]]. Am]n]] m]Lit]y]] t]]e t]]ey] khet]] ht]] ke k]ewA s]rp]\c]n]e Ps]]v]v]] m]]qe a] ky]u*\ ht]u\. p]N] m]]eqr g]]zI t]]e a]K]] g]]m]m]]\ je g]N]]e t]e Ak j ht]I an]e t]e s]rp]\c] p]]s]e. n]e b]D]]A n]jr]en]jr m]]eqrn]] p]]q] v]]zT]I x]Ð krIn]e t]e Cek a]eG]]n]] m]UL s]uD]I j]ey]] ht]]. Av]zI n]]n]kzI k]rm]]\ z]m]rn]]\ dx] p]Ip]z]\ s]m]]y]]\ kem]n]]\ hx]e Av]]e s]v]]l] Am]n]] m]Lit]y]] krt]] rÁ] p]N] k]ew Am]n]I v]]t] k]n]e D]rv]] t]Ey]]r j n] ht]u\ n]e?

C

n]e b]ec]r p]qel] b]hu B]U\zI rIt]e h]y]]*. ap]Uv]* krt]]\ ˆ]Ij] B]]g]n]]y] m]t] Am]n]e m]ñy]] n] ht]]. ap]Uv]* p]CI t]]e s]rp]\c] p]N] T]y]]e.

LA

Y.

p]CI Ak s]]\je D]n]« p]qel] b]h]r K]]ql]Im]]\ b]es]I h]ek]e g]g]z]v]t]] ht]] n]e ap]Uv]* s]]m]e b]es]I K]et]Iv]]zIn]] ihs]]b]]e l]K]t]]e ht]]e ty]]\ D]n]« p]qel] khe: Ôhv]e A b]D]] ihs]]b] p]zt]] m]UkIn]e m]n]e A t]]e khe ke a] c]U\qN]Im]]\ a]p]ze keql]]e K]c]]e* T]y]]e.Õ Ôa]m] t]]e a]p]N]ee n]e b]ec]r p]qel]n]e b]ey]n]e s]rK]u\ T]y]u\ khev]]y]. a]p]N]n]e Am]n]] krt]]\ ˆ]N]g]N]] m]t] m]ñy]] n]e Am]n]e a]p]N]] krt]]\ ˆ]N]g]N]]e K]c]]e* T]y]]e. hv]e k]erq n]e v]kIl]]e p]]CL T]x]e A jud]e.Õ

KA

Ôa]p]N]n]e t]]e p]UL]n]]e K]c]]e* T]y]]e. b]Ij]e ky]]e?Õ

Ô kem] Cek am]d]v]]dT]I m]]r] d]est]]e qemp]]e l]wn]e a]v]el]] An]u\ B]]zu\ an]e Am]n]e p]]qI* a]p]v]I p]zI An]]e K]c]]e* K]r]e j n]e?Õ

ST A

Ôm]e\ t]]e t]]r] k]ew B]]wb]\D]n]e j]ey]]e n]hI\. n]e a]p]N]e t]]e c]U\qN]Im]]\ p—c]]r krv]] jev]u\ p]CI rÁu\ j k\w ht]u\?Õ ÔA t]]e a]p]N]I p]UL]n]I G]]ew s]Lg]I A r]t]e a]v]el]] an]e Am]N]e j z]m]rn]]\ dx] p]Ip]z]\ qemp]]m]]\ B]rIn]e b]ec]r p]qel]n]] a]eG]]m]]\ s]\t]]zel]]\ n]e?Õ Ôhe\?Õ D]n]« p]qel]T]I r]z p]z]w g]w.

PU

Ôhe\ n]hI\ h]. p]el]] b]]p]z] s]u\v]]L] C]ekr]A]A dx] p]Ip]z]\ j]t]e qemp]]m]]\ c]Z]v]el]]\, [t]]rel]]\ n]e c]]n]]e py]]l]]ey] p]ID]] v]g]r am]d]v]]d p]]C] p]h]e\c]I g]y]el]] t]e Am]n]ey] p]]qI* t]]e a]p]v]I j p]ze n]e?Õ ÔA b]ec]r p]qel]n]e jt]I [\m]re t]u\ m]]T]]n]]e m]ñy]]e. m]n]e ky]]rn]u\y] T]y]] krt]u\ ht]u\ ke A b]ec]r g]]m]n]e b]dl]e a]p]N]]\ P]m]* t]rP v]D]]re n]m]t]u\ j]eK]e p]N] a]v]u\ c]]erIn]u\ k]m] t]]e n]] j kre. An]ey] t]]rI p]r v]hem] t]]e a]v]I j g]y]]e hx]e.Õ ÔAm]N]e b]]jrIn]] {t]]r]m]]\ h]rIn]e m]U\C m]U\z]v]I n] ht]I An]e b]dl]e g]]m] a]K]]n]I v]cc]e Am]n]I l]oqI T]w g]w.Õ Ôhu\ t]]e khu\ Cu\ ke Av]]ey]e j]e s]m]ju h]ey] t]]e B]Ul]ec]Ukey] t]]rI a]ze n]hI\ a]v]e.Õ Ôm]n]e l]]g]e Ce ke A a]p]N]I [p]r K]]r r]K]x]e n]e a]p]N]n]e B]Iz]v]v]] kx]u\k ky]]* is]v]]y] n]hI\ rhe. p]N] j]e a]p]N]n]e her]n] krv]] p—y]tn] krx]e t]]e hu\ Am]n]e Cek Am]n]] g]]m]n]I B]]g]]eL s]uD]I v]L]v]I a]v]Ix].Õ jo T]w Ce?

51


jo T]w Ce? Ôt]e a]y] t]u\ in]x]]Lm]]\T]I x]IK]el]]e?Õ Ôn]], a] b]D]u\ t]]e am]e sv]t]\ˆ] p]X]n]I c]U\qN]m]]\ x]IK]el]]. v]LI t]m]e polo idv]s]e m]n]e nh]et]] p]UCt]] ke k]e\g—es]v]]L]A am]n]e m]]rel]] t]e? v]]t] Am] T]y]el]I ke am]]r]e Ak d]est] sv]t]\ˆ] p]X] t]rPT]I c]\UqN]Im]]\ {B]]e rhel]]e. An]I s]]m]e k]e\g—es]n]]e je [m]edv]]r {B]]e rhel]]e A Aql]]e nit]SQ]v]]L]e ht]]e ke An]I s]]m]e am]]r]e d]est] t]]e kx]] ihs]]b]m]]\ j n] ht]]e. p]CI am]e b]D]] d]est]]eA B]eg]] T]wn]e Ak t]rkIb] b]n]]v]I.Õ Ôkev]I t]rkIb]?Õ

O M

Ôam]e k]e\g—es]v]]L] v]]p]rt]] ht]] Av]I b]e «p] g]]zIa]e B]]ze l]w a]vy]]. k]e\g—es]v]]L]n]] jev]] j p]zd] ic]t]r]vy]] n]e g]]zIm]]\ m]]wk l]w k]\eg—es]n]]e p—c]]r krv]] n]IkLI p]z/y]]. je g]]m] p]el]] [m]ev]]rn]]e g]Z g]N]]t]u\ ht]u\ A g]]m]n]] b]ec]]r b]]rEy]] p]g] G]s]t]] jt]] ht]] Am]n]e am]e am]]rI «p]m]]\ b]es]]zI l]ID]]. Ak jN]e khev]] m]]\z/y]u\: Ôk]k], k]e\g—es]n]e j m]t] a]p]j]e. a] k]e\g—es]n]I «p]g]]zI Ce t]e t]m]]rI j m]]n]j]e. p]CI T]]eze dUr g]y]] Aql]e b]Ij]e khe: k]k], k]Z]e p]]\c]p]]\c] Ðip]y]] B]]z]n]].Õ

C

Ôp]CI?Õ

LA

Y.

Ôp]CI p]el]] l]]ek]e khe p]Es]] x]]n]]? a] t]]e k]e\g—es]n]I g]]zI Ce. p]CI am]]r]m]]\n]] Ake b]D]]\n]e D]k/k] m]]rIn]e n]Ic]e [t]]rI p]]z/y]] Ak Cell]]e {t]rt]]e ht]]e An]e b]rz]m]]\ l]]t] m]]rIn]e b]h]r g]b]z]v]I dID]]e n]e khe: h]hn]]\ p]g]m]]\ K]hz]\n]u\ t]]e Qek]N]u\ n]T]In]e m]]eqrm]]\ b]ehv]] n]IkLI p]z/y]]\ Ce. t]m]]r] b]]p]]n]I g]]zI n]T]I. n]e t]m]]r] m]t]T]I k]e\g—es] «t]t]I n]T]I. [jiLy]]t] n]e m]us]l]m]]n]]en]] m]t] [p]r «t]e Ce. al]Ia]e j]v]n]e m]t] n]hI\ a]l]]e t]]ey] r]j t]]e k]e\g—es]n]u\ j rhev]]n]u\ Ce n]e t]m]]r] p]g]m]]\ t]]e t]]ey] K]]hz]\n]u\ Qek]N]u\y] n]hI\ j rhev]]n]u\.Õ Ôp]CI?Õ

ST A

KA

Ôb]ey] g]]zIA T]wn]e a]v]]\ t]]e c]]r c]]r n]]qk ky]]*\. p]N] Ak v]K]t] p]kz]w g]y]]. am]e rkjk krt]] ht]] ty]]\ j k]e\g—es]n]I g]]zI a]v]I p]h]e\c]I. Av]]y]e am]n]e m]]rv]] PrI v]ñy]], am]no khe: Ôa]v]u\ krIn]e t]m]e k]e\g—es]n]u\ n]]m] b]g]]z]e C]e. t]m]]re v]]p]rv]]n]] pOs]] jowA t]o a]<iPsoT]I m]]g]v]] jowA. t]m]e ky]] s]enqr p]rT]I a]v]]e C]e?Õ am]e g]ll]]\t]ll]]\ krIn]e j]n] C]ez]v]I p]N] Am]]\ Ak g]rm] m]Ij]jn]]e m]]N]s] ht]]e AN]e t]]e am]n]e b]ec]]r a]p]Iy] dID]I. j]e am]e shej v]D]]re r]ek]y]] h]et] t]]e p]el]] b]]rEy]]y] am]n]e PrI v]Lt]. p]N] l]]g] m]ñy]]e ke am]e g]]zI m]]rI m]UkI.

PU

Ôg]m]e t]em] p]N] p]el]] l]]ek]e Aql]] k]c]] ke Am]n]e am]e s]]m]] [m]edv]]rn]] m]]N]s]]e CIA Av]]e v]hem] n] a]vy]]e. p]N] am]e je Cm]kl]]\ krel]]\ An]e k]rN]e Am]n]] azD]] jeql]] m]t] am]]r] d]est]n]e m]ñy]] n]e A «t]I g]y]]e. p]CI t]]e AN]e je k]m] ky]]*\ An]e k]rN]e s]m]ju v]g]* An]] t]rP v]ñy]]e. a]je ˆ]I« c]U\qN]Iy] t]e «t]I g]y]]e.Õ an]ußm] ⇒

jo T]w Ce?

52


jo T]w Ce?

9. v]hev]]ru s]rp]\c]

O M

ap]Uv]* v]qT]I c]U\qN]I «ty]]e an]e b]ec]r p]qel]n]I v]rs]]en]I jm]]v]el]I a]b]Ð D]ULD]]N]I T]w g]w Aql]e g]]m]l]]ek]eA ap]Uv]*n]e s]]m]e c]]l]In]e s]rp]\c] b]n]]vy]]e. Am]n]e Û]DD]] b]es]I g]w ke jeN]e b]ec]r p]qel] jev]] j]m]I g]y]el]] m]]N]s]n]e B]U p]]w dID]u\ A juv]]in]y]]e c]]ekks] g]]m]n]u\ B]l]u\ krx]e j. an]e b]I« b]]ju D]n]« p]qel] p]N] ap]Uv]*n]I p]]CL p]zI g]y]] ht]] ke s]rp]\c] T]wn]e b]ec]r p]qel]e a]j s]uD]I n]T]I ky]u*\ Av]u\ k]m] krI b]t]]v]v]u\.

Y.

C

G]erT]I reK]] an]e s]un]\d]y] t]en]e nots]]hn] a]py]] krt]]\ ht]]\ Aql]e ap]Uv]*n]e k]m] krI b]t]]v]v]]n]I c]]n]k c]ZI. n]e t]eN]e s]rp]\c]n]]e k]\q]L]e t]]j m]]T]e p]herI l]ID]]e. b]ec]r p]qel]e c]U\qN]Im]]\ jeql]] p]Es]] n]h]et]] b]g]]z/y]] Aql]] p]Es]] v]kIl]]e an]e p]]el]Is]]e p]]CL v]ey]]* ty]]re m]]\z p]el]] s]rk]rI c]]erIn]] a]r]ep]m]]\T]I CUq/y]]. j]e ke ap]Uv]*A t]]e p]]et]]n]] p]UL]n]I G]]ew s]Lg]]v]t]]\ Am]N]e ke An]] k]ew m]]N]s]e b]ec]r p]qel]n]e ke Am]n]] m]]N]s]n]e j]ey]] n] ht]] Am] khI Am]n]e v]D]]r]n]I t]kl]IPm]]\T]I b]c]]v]I l]ID]] ht]] p]N] p]]el]Is] t]]e jy]]\ s]uD]I kes]n]]e Pe\s]l]]e n] a]vy]]e ty]]\ s]uD]I k]\wn]e k]\w b]h]n]u\ k]ZIn]e Am]n]I p]]s]eT]I p]Es]] p]z]v]t]I j rhel]I.

LA

ap]Uv]*n]I b]Ikm]]\ b]ec]r p]qel]e rst]]n]u\ je k]m] x]Ð kr]v]el]u\ t]e ap]Uv]*A [p]r {B]] rhIn]e an]e g]]m]n]] juv]]in]y]]a]en]e s]]T]e r]K]In]e vy]isT]t] p]Uru\ kr]vy]u\ Aql]e g]]m]l]]ek]en]e t]]e m]n]m]]\ Û]DD]] b]es]I g]w ke ap]Uv]* Pkt] v]q p]zv]] ke G]r B]rv]] s]rp]\c] n]T]I T]y]]e p]N] g]]m]n]u\ k]m] krv]]n]I B]]v]n]] s]]T]e g]]dIA b]eQ]e Ce. AN]e An]]\ drek k]m]m]]\ p]\c]]y]t]m]]\ n]hI\ c]U\q]y]el]] Av]] a]g]ev]]n]]en]I p]N] s]l]]h l]ev]] m]]\zI an]e p]\c]]y]t]n]I s]B]]m]]\ Am]n]e b]]el]]v]v]] m]]\z/y]] Aql]e t]]e a]K]u\ g]]m] t]en]e p]X]e T]w g]y]u\. b]D]] khev]] m]]\z/y]] ke s]rp]\c] h]ey] t]]e a]v]]e h]ev]]e j]ewA.

ST A

KA

t]]l]uke p]N] ap]Uv]*n]] a]\q]Per] v]D]I g]y]]. an]e A b]ec]r p]qel]n]e hr]v]I s]rp]\c] T]y]]e ht]]e an]e a]K]] g]]m]n]]e An]] p]r iv]Ãv]]s] b]es]I g]y]]e ht]]e A v]]t] t]]l]uke p]h]e\c]I g]w ht]I Aql]e ty]]\ p]N] An]I s]]rI C]p] {B]I T]w ht]I. g]]m]n]]\ k]m] an]e A k]m]n]I g—]nq m]\jUr kr]v]v]] m]]qen]I An]I c]Iv]qT]I t]]l]ukeT]I g]]m]n]I g—]nq p]N] Jzp]T]I p]]s] T]v]] m]]\zI. je k]m] T]W x]ke Am] ht]]\ p]N] b]ec]r p]qel] p]]et]]n]] k]m]m]]\T]I s]m]y] k]ZIn]e t]]l]uke v]]r\v]]r jwn]e qk]erI x]kt]] n] ht]] An]e k]rN]e aqky]]\ ht]]\ t]e hv]e Jzp]B]er a]g]L v]D]v]] m]]\z/y]]\. a]jub]]jun]]\ g]]m]n]] l]]ek]ey] a] n]v]] s]rp]\c]n]]\ v]K]]N] krv]] m]]\z/y]].

PU

p]CIn]] t]b]kk]m]]\ ANo g]]m]m]]\ v]oqr v]ks]* krv]]n]u\ k]m] h]T] p]r l]ID]u\ ano g]]m]n]I. p]]N]In]]\ boz} m]]To {\c]kIno T]]kel]I sˆ]Iaoy] ap]Uv]*no a]x]Iv]]*d det]I T]w g]w. t]]l]ukeT]I m]\jUrI t]]e m]LI g]w p]N] g]]m]P]L] t]rIke Ðip]y]] p]\dr hj]r B]rv]]n]] ht]]. p]\c]]y]t]n]I it]jorIn]u\ t]o t]iLy]u\ deK]]t]u\ ht]u\. ap]Uv]*A p]oto p]]\c]s]o Ðip]y]] a]p]v]]n]] kÁ] ano p]CI b]Ij] P]L] m]]qe A g]]m]m]]\ n]Ikñy]o.g]]m]m]]\ je boc]]r jN]] pOs]] k]ZI x]ke Am] ht]] Am]n]I p]]soT]I ANo b]D]] m]LIno hj]rek Ðip]y]] AkQ] ky]]* p]CI g]]m]n]]\ m]oq]\ P]m]*v]]L]n]I p]]CL p]z/y]o. keql]]k An]I t]rPeN]v]]L] ht]] tom]No p]ot]]n]] g]j] p—m]]No P]Lo a]py]o. boc]r p]qel]n]] q]eL]n]] keql]]k m]]N]s]o p]N] hvo ap]Uv]* t]rP ZLt]] T]y]] ht]].

jot]jot]]m]]\ P]L]e s]]t] hj]re p]ho\c]I g]y]o. ap]Uv]* khe: Ôic]\t]] krv]]n]I jÐr n]T]I, b]]kIn]I rkm]n]I vy]v]sT]] T]w jx]e. hm]N]]\ Ak m]ihn]] m]]qe kow [CIn]] a]p]v]]v]]Lo m]LI j]y] t]o k]m] T]w j]y]. no Ak P]m]*v]]L]A ap]Uv]* p]r iv]Ãv]]s] m]UkI Aql]I rkm] ap]Uv]*n]I j]m]In]g]IrI p]r a]p]v]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I. ap]Uv]*n]I kunoh ano b]ec]r p]qel]n]I a]p]K]UdIno k]rNo keql]]k P]m]*v]]L] boc]r p]qel]n]I C]v]N]Im]]\T]I ap]Uv]*n]I C]v]N]Im]]\ a]v]I g]y]] ht]], jo T]w Ce?

53


jo T]w Ce? tom]]\n]] Ake a] rkm] a]p]v]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I ht]I. boc]r p]qel] tono s]m]j]v]v]] g]y]] t]o pol]o khe: ÔA t]m]]rI s]]mo {B]o rÁo ht]o to t]m]no v]]\D]o h]ey] p]N] am]]re An]I s]]mo kx]o v]]\D]o n]T]I. am]]ro t]o is]DD]]\t] Ce ke je s]]ru\ k]m] krt]u\ hoy] Ano s]hk]r a]p]v]o. ano m]]re khev]u\ p]zxo ke Av]oyo t]m]]r] krt]]\ s]]ru\ k]m] kre Ce.Õ no boc]r p]qel] g]m] K]]w g]y]]. Am]no p]hel]I v]K]t] l]]gy]u\ ke Am]n]]\ v]Lt]]\ p]]N]I T]y]]\ ht]]\. hvo Am]n]o kow D]zo lo Av]u\ rÁu\ n] ht]u\.

O M

je g]]m]m]]\T]I a]ql]I m]hen]t] ky]]* p]CIy] Pkt] s]]t] hj]r Ðip]y]] j Bog]] T]w x]ky]] ht]] ty]]\ ap]Uv]* khet]o ht]o ke b]]kIn]] pOs]]n]I vy]v]sT]] p]ot]e krI loxo A v]]t] hju kown]] m]]ny]]m]]\ a]v]t]I n] ht]I. p]N] An]] b]ol] p]r pol]o b]Ijo juv]]in]y]o a]Q hj]r Ðip]y]] D]Irv]] tOy]]r T]y]o ht]o Aql]e ap]Uv]*n]I v]]t]m]]\ kx]u\k v]jUd t]o hxo j no? b]D]] ap]Uv]*n]] A v]jUdno j]N]v]] t]l]p]]p]z T]w rÁ] ht]], p]N] ap]Uv]* m]g]n]u\ n]]m] m]rI p]]zt]o n] ht]o.

Y.

C

n]e v]oqr v]ks]*n]] k]m]n]]\ qenzr b]h]r p]z/y]]\ no x]herm]]\T]I konqš]kqro qenzr B]rv]] a]v]v]] l]]gy]] ty]]re p]\c]]y]t]n]] p]ot]]n]I Pev]rn]] p]]\c] m]]N]s]on]I h]jrIm]]\ ap]Uv]*A drek k]enqškqrno K]]n]g]Im]]\ b]ol]]v]Ino Ak v]]t] krI: Ôjo t]m]]ru\ qenzr p]]s] T]]y] t]]e t]m]]re qenzrm]]\ s]hI krv]] m]]qe a]v]o ty]]re r]ekz] Ðip]y]] dx] hj]r l]wno a]v]v]u\ p]zxo. ton]] v]t]I t]mo je n]]mo khex]o A n]]mo Aql]I rkm]n]u\ d]n] p]\c]]y]t]no c]op]ze jm]] l]ev]]m]]\ a]v]xo. Aqlo Aql]] {morIno j B]]v] B]rjo.Õ

LA

no b]D]] ap]Uv]*n]I a] kr]m]t] [p]r v]]rI g]y]]. keql]]kno m]n]m]]\ T]y]u\y] K]ru\ ke a]je p]hel]I v]K]t] Am]no a] kr]m]t]n]I K]b]r p]zI ht]I, p]N] boc]r p]qel] a] rIto pOs]] g]jv]]m]]\ n]hI\ m]Ukt]] h]ey] An]I x]I K]]t]rI?

KA

no Am]n]o A v]hem] s]]c]o p]ze Av]u\ T]y]u\y] K]ru\. jen]u\ qenzr p]]s] T]y]u\ A konqškqr hs]to m]oZe dx] hj]rn]I T]okzI a]p]I g]y]o. ano k]m] c]]l]u T]w g]y]u\. no pol]] juv]]in]y]]no An]I rkm] p]]CI m]LI g]w. ap]Uv]*A p]heloT]I konqškqrno khI dID]u\ ht]u\ ke B]]v] j]ewno B]rjo Aql]e hvo ANo g]]m]l]okono khI dID]u\ ht]u\ ke An]I kx]I c]orI c]l]]v]I lov]]n]I n] ht]I.

ST A

g]]m]l]okoA [p]r {B]] rhIno k]m]n]I c]okI krI ano konqškqrnoy] kowno kx]I l]]\c] K]v]z]v]v]]n]I n] ht]I Aqlo ANoy] m]n] m]UkIno k]m] ky]u*\. no k]m] D]]y]]* krt]]\ s]]ru\ an]e s]m]y]s]r p]Uru\ T]y]u\. no g]]m]l]okono ap]Uv]* p]r p]]kI Û]DD]] bos]I g]w. Am]no T]y]u\ ke hvo g]]m]n]]\ k]m] s]]r]\ T]xo no c]oKK]]\ T]xo. g]]m]m]]\T]I ap]Uv]*no m]dd krn]]rI Ak juv]]in]y]]aon]I qukzI ton]I m]ddm]]\ K]ze p]go tOy]]r T]w g]w.

PU

a] qukzIn]I a]gov]]n]I lon]]r boc]r p]qel]n]I qoLIno Ak v]K]t]n]o a]gov]]n] B]rt] p]qel] ht]o. jem] g]]m]n]] l]okono ap]Uv]* p]r Û]D]] bos]I g]w ht]I Am] B]rto p]N] g]]m]n]] juv]]in]y]]n]o iv]Ãv]]s] «t]I l]ID]o ht]o. An]I q]eLIm]]\ p]\drek juv]]in]y]] Av]] B]rt]I T]w g]y]] ht]] ke G]rn]u\ k]m] p]zt]u\ m]UkIn]e A l]oko g]]m]n]u\ k]m] p]hel]uu\ krt]] ht]]. no g]]m]n¶\ k]m] Am]no l]IDo j dIp]t¶\ ht¶\. boc]r p]qel] p]N] x]Ðm]} t]o ap]Uv]* T]oz] idv]s]m]} T]]kI jxo no An¶\ P]m]* s}B]]LIno bos]I jxo Am] m]]n]t]] ht]] p]N] An]I s]]To k]m] krv]] a] juv]]in]y]]n]I qukzI tOy]]r T]w Aqlo Am]no T]y¶\ ke ap]Uv]* T]]kxo t]oy] g]]m]n¶\ k]m] t]o c]]ly]] j krv]]n¶\ ht¶\. ap]Uv]* je rIto g]]m]n]] k]m]m]]\ m]c]I p]z/y]o ht]o A k]rNo ap]Uv]* P]m]* ano An]] zerI P]m]*no m]]N]s]n]I ag]v]z p]zt]I ht]I. p]N] a] ag]v]z n] p]ze A m]]qe reK]] ano s]un]\d] p]uruS] s]m]ov]zI b]n]Ino A k]m]m]]\ v]Lg]I p]zI ht]I. D]n]« p]qel]n]e t]o s]un]\d]n]] dIkr] r]hul]n]e rm]]zv]]n]u\ k]m] m]LI g]y]u\ ht]u\ Aqlo Am]No t]o j]No GorT]I b]h]r n]IkLv]]n]u\ j m]]\zI v]]ñy]u\ ht]u\. jy]]re p]el]I bon]ono kx]I s]m]jN] n] p]ze no s]l]]h lov]] a]vo ty]]re to Am]no s]l]]h a]p]t]]. to rhul]no khet]]: ÔB]wl]], jldI m]oqo T]w j]. p]]CL t]]ro n]]n]o B]]w a]v]v]]n]o Ce. m]]r]T]I bobo Cokr]no n]hI\ s]c]v]]y].Õ t]o kdIk ap]Uv]*n]e hs]t]]\ khet]]y] K]r]: Ôt]u\ g]]dIA boQo no hu\ a] B]]iN]y]]no rm]]zv]]m]]\T]I {\c]o n]T]I jo T]w Ce?

54


jo T]w Ce? a]v]t]o. pol]I bo jN]Iao b]]p]zI ZhEz] ky]]* kre Ce. t]u\ hvo Kot]Im]]\ Dy]]n] a]p]t]o j] no t]]ru\ p]\c]]t]n]u\ k]m] kowno B]r]v]t]o j]. t]]ro B]]wb]\D] pol]o B]rt] l]]y]k Cokro Ce. no Ano Kot]In]I ic]\t]] krv]]v]]Lo An]o b]]p] boQo Ce Aqlo Ano v]]\D]o a]vo Av]o n]T]I. v]huy] b]]p]zI b]e«vo Ce t]oy] p]g] v]]LIno bos]t]I n]T]I.Õ

O M

Ôk]k] Ak m]ihn]o K]m]I j]v]. p]CI p]\c]]y]t]n]u\ k]m] ahI\ Gor boQe T]]y] Aql]u\ j krv]]n]u\ r]K]Ix]. Ak v]K]t] in]x]]Ln]u\ p]]ku\ m]k]n] T]w j]y] p]CI b]Iju\ kow k]m] b]]r m]ihn]] s]uD]I [p]]zv]u\ n]T]I.Õ no D]n]« p]qel] a] juv]]in]y]]n]] s]rd]r s]]mo t]]kI rÁ]. Am]No Ano iv]xo je v]]t]o Cell]]\ p]\dr v]rs]T]I s]]\B]LI ht]I A m]ujb] t]o A b]uiDD] v]g]rn]o no B]Ny]] v]g]rn]o g]m]]r j j]N]t]] ht]]. p]N] ANo t]o boc]r p]qel]no G]rno K]UNo D]kel]I m]Uky]] no p]]\c] v]rs] p]CI c]U\qN]I a]vo ty]]re {B]] rhI x]ke Av]I jgy]] j n]] r]K]I no Kot]Im]]\y] An]] a]vy]] p]CI a]v]k b]m]N]I T]w g]w Ce. jo ke A a]v]k b]m]N]I T]y]]n]o jx] t]o A reK]]no a]p]t]] ht]]. An]]\ p]g]l]]\ s]]r]\ to Kot]Im]]\ rs]ks] v]Dy]o, Am] A ap]Uv]*n]] s]]\B]Lt]]\ j khet]].

Y.

C

pol]] konqškqrno a] g]]m]n]u\ k]m] ano ap]Uv]*n]I s]]P d]n]t]v]]LI n]Iit] g]m]I g]y]]\ ht]]\ Aqlo a] v]K]to ANo ap]Uv]*A kÁ] krt]]\y] v]D]]re rkm] g]]m]n]] k]m]m]]\ ap]]y] Ct]]\ Ano K]oq n] j]y] Av]u\ g]oQv]I a]py]u\. in]x]]Ln]u\ k]m] p]Uru\ T]y]u\ ty]]re p]\c]]y]t]n]I it]jorIm]]\ ap]Uv]*n]I koQ]s]UJ, B]rt]n]I pol]I juv]]in]y]] qoLIn]I c]Iv]q ano pol]] konqškqrn]I s]]P n]Iit]no k]rNo Ðip]y]] dx] hj]rn]I rkm] p]zI rhI ht]I.

LA

no ap]Uv]*A j]her]t] krI ke hvo Ak v]rs] s]uD]I b]Iju\ kow n]v]u\ k]m] h]T]m]]\ lov]]n]u\ n]T]I ty]]re b]D]] juv]]in]y]] in]r]x] T]w g]y]]. B]rt] khe: Ôt]mo b]D]] D]rp]t] r]K]o. Am]n]] P]m]* p]r jwno a]p]No Am]n]I s]l]]h l]w a]v]Ix]u\. c]]p]]N]I krxo t]o A krxo. p]N] a]p]No hvo k]m]m]]\ aoq a]v]v]] dev]I n]T]I.Õ

KA

ap]Uv]*no t]o Am]]\ n]] khev]]p]N]u\ ht]u\ j ky]]\? ANo kÁu\: ÔAn]] krt]]\ Am] j kro no ke dr riv]v]]re t]m]]re b]D]]A m]]r] P]m]* p]r s]]\jn]] a]v]v]]n]u\. a]p]No m]Iiq\g] krIx]u\ no k]m]n]I c]c]]* krI l]wx]u\. jm]v]]n]u\y] m]]re ty]]\ j. p]CI v]hel]u\ m]ozu\ T]]y] ano Gor bOr]\ v]Ze Av]Iy] ic]\t]] n]hI\.Õ Ôl]]go Ce t]o b]r]b]r p]N] dr v]K]to t]m]]re ty]]\ j jm]v]]n]u\ b]r]b]r l]]g]t]u\ n]T]I. An]] krt]]\ a]p]No b]D]]no ty]]\ v]]r] Prt]I m]Iiq\g] r]K]IA.Õ Ak jNo [kel] k]Z/y]]e.

ST A

Ôaly]] BO, K]]v]]n]I v]]t] m]oqI n]T]I. a] t]o s]g]v]z s]c]v]]y] ano B]eg]] m]L]y] no k]m]n]I v]]t]o T]]y]. ano t]mo b]D]] a]ql]o s]]T] a]p]o Co A j G]N]u\ Ce. v]LI b]D]]no ty]]\ Av]u\ n]] p]N] p]os]]y]. An]] krt]]\ Am] r]K]o ke m]ihn]]m]]\ Ak idv]s] B]rt]no ty]]\ D]]m]] n]]K]IA. Ano ty]]\ kx]o v]]\D]o a]vo tom] n]T]I. Ano ty]]\ bos]v]] {Qv]]n]I s]g]v]z p]N] s]c]v]]y] av]u\ Ce. no a]v]t]I c]U\qN]Im]]\ a]p]No Ano s]rp]\c] b]n]]v]v]]n]o Ce.Õ Ôno t]mo j]ˆ]]A jv]]n]] Co?Õ b]Ij]A m]rz]qm]]\ p]UCy]u\.

PU

Ôhu\ t]o hvo ky]]\ jv]]n]o Cu\. p]N] a]p]No k]\w boc]r p]qel]n]I jem] K]urs]Ino v]Lg]I rhev]]n]o c]]l] p]]zv]o n]T]I. m]]rey] n]hI\no B]rt]noy] n]hI\. k]m] t]o a]p]No b]D]] s]]To m]LIno j krv]]n]] CIA p]N] s]rp]\c] t]o dr c]U\qN]IA n]v]o j.Õ ap]Uv]*A khev]] ky]u*\. p]N] An]I v]]t] kow k]no D]rv]] j tOy]]r n] ht]u\ no? b]D]] p]ot]]no P]vo Av]o aT]* krv]] m]]\z/y]]. kowkno Am] p]N] l]]gy]u\ ke ap]Uv]*no kow v]]t]n]u\ K]oqu\ t]o n]hI\ l]]gy]u\ hoy] no? Ôb]D]]n]] v]t]I hu\ Ak v]]t] khI d[\ ke jy]]re t]m]no Am] l]]go ke g]]m]m]]\ kow k]m] krv]]n]u\ b]]kI rÁu\ n]T]I ty]]re t]mo am]]r]m]]\T]I jeno khex]o A s]rp]\c] T]v]] tOy]]r Ce, ty]]\ s]uD]I n]hI\. t]m]]r] jev]I a]v]zt] a]m]]\n]] kown]I Ce Am] t]m]no l]]go Ce?Õ

Ôa]v]zt] t]o m]]r]m]]\y] keql]I Ce An]I t]o m]no j K]b]r Ce. aly]] hu\ v]Is] v]rs] B]Ny]o p]N] moiqšk p]]s] T]y]o n]T]I. kho, m]]rI a]v]zt] keql]I?Õ

jo T]w Ce?

55


jo T]w Ce? Ôa]K]u\ g]]m] j]No Ce ke t]m]]rI a]v]zt] keql]I Ce ano t]m]]rI p]ho\c] keql]I Ce. no c]U\qN]Ino t]o hju s]]z]c]]r v]rs]n]I v]]r Ce aty]]re t]o je p]rNo Ce An]]\ j g]It]o g]]v] no? B]rto kÁu\ no b]D]] hs]I p]z/y]]. Aqlo ANo {moy]*u\: Ôm]ihn]]m]]\ bo riv]v]]re B]]wno ty]]\ no bo riv]v]]re m]]re ty]]\ Bog]] T]v]]n]u\ n]kkI. m]]rey] s]rp]\c] T]v]]n]I tOy]]rI aty]]rT]I j x]Ð krI dev]I p]zxo no p]]CI.Õ no b]D]]no p]]Cu\ hs]v]]n]u\ m]ñy]u\. ap]Uv]*noy] T]y]u\ ke An]I v]]t] aty]]re t]o kow sv]Ik]rv]]n]] n]T]I, B]iv]Sy]m]]\ joy]u\ jxo. Ôno B]]w s]rp]\c] T]v]u\ hoy] t]o t]u\ p]ql]]w kru\ ty]]re B]]B]In]I jem] P]m]* s]\B]]LI lo Av]I p]ql]]N]I p]hel]]\ p]rN]I l]]v]je n]hI\ t]o b]]p]]A p]]\c] pOs]] b]c]]vy]] hxo Ay] p]ql]]wm]]\ hom]]w jxo.Õ

O M

Ôs]]c]u\ khu\ Cu\ B]]w, t]m]]rI p]ql]]w dIp]t]I h]ey] t]o A B]]B]Ino l]IDo j. Am]No x]hern]]\ [Crel]]\ t]oy] Am]n]I koQ]s]UJT]I t]m]]r] P]m]*n]I s]Urt] j b]dl]I n]K]I Ce.Õ

C

ÔA t]o A p]N] Am]n]I pol]I b]hen] m]hem]]n] a]v]I Ce toy] Am]n]I s]]To v]Lg]I p]zI Ce no? khe Ce ke iv]l]]y]t] no amoirk]m]]\ jwno a]p]N]I sˆ]Iao m]rdn]I h]roh]r k]m] kre Ce p]N] a]m]No t]o ahI\y] Av]u\ k]m] krv]] m]]\z/y]u\ Ce.Õ b]Ij]A h]ijy]o p]ur]vy]o.

Y.

Ôaty]]re t]o A k]m] kre Ce p]N] jo hu\ PrIv]]r c]U\qN]Im]]\ {B]] rhev]]n]u\ kru\ t]o to j n]] khexo. no hvo t]o Ano p]]Cu\ Cokr]\n]u\y] Dy]]n] r]K]v]]n]u\ T]v]]n]u\ no K]]v]] krv]]n]u\ no G]rn]u\y] k]m] idv]so idv]so v]D]v]]n]u\ no?Õ

LA

ty]]\ b]h]rT]I a]v]I p]ho\col]I reK]] b]ol]I {QI: Ôt]m]]re b]I«v]]r c]U\qN]Im]]\ {B]] rhev]u\ hoy] t]oy] hu\ n]] n]hI\ khu\ no b]I«v]]r l]g]n] krv]]\ hoy] t]oy] hu\ n]] n]hI\ khu\, b]s]?Õ ÔB]]B]IA A K]ru\ kÁu\. a]j s]uD]I a]p]N]] g]]m]m]]\ bo bOr]\v]]Lo kow s]rp]\c] T]y]o n]T]I. B]]w A iv]c]]r krv]] jev]o K]ro.Õ

KA

Ôto t]]ro v]]ro a]vo ty]]re t]u\ Av]o iv]c]]r krje. p]hel]o v]]ro t]o B]rt]n]o Ce.Õ Ôx]]n]o v]]ro?Õ reK]]A p]UCy]u\.

ST A

ÔPrIn]I c]U\qN]Im]]\ B]rt]no s]rp]\c] b]n]]v]v]]n]I v]]t]o c]]lo Ce. to mo\ kÁu\ ke p]hel]]\ p]rN]I j]. jo s]rp]\c] T]v]u\ hoy] t]o p]]CL B]]B]I jev]I a]K]u\ P]m]* s]\B]]LI lo tov]I bOrI hxo t]o p]ql]]w dIp]xo.Õ Ôhju t]o c]U\qN]Ino c]]r v]rs] krt]]\y] v]D]u v]]r Ce to ty]]\ s]uD]I B]rt]B]]w T]oz] ku\v]]r] bos]I rhev]]n]] Ce?Õ reK]]A kÁu\ no B]rt] s]]mo jot]]\ {moy]u*\: Ôky]]re p]rN]o Co, B]rt]B]]w?Õ

PU

ÔA t]o p]rN]xo j no? p]N] B]]w, m]]ru\ Ak k]m] krv]]n]u\ Ce jo t]m]]r]T]I T]]y] t]o. m]]r] a]Q hj]r Ðip]y]] Ak x]r]Pno ty]]\ Ps]]w g]y]] Ce. jo t]mo kZ]v]I a]p]o t]o t]m]]r] jev]o B]g]v]]noy] n]hI\.Õ vol]«A l]]g] jowno khI n]]Ky]u\. Ôaly]] t]]rI p]]so Aql]] ht]] j ky]]re? mo\ p]]N]In]I q]\kI b]]\D]v]]n]] P]L]m]]\ m]]gy]] ty]]re t]o khet]o ht]o ke t]]rI p]]so kx]u\ n]T]I.Õ ap]Uv]*A kÁu\. Ôto hvo B]]wno x]u\ kh C. B]]wno p]UCIno a]ly]] ht]]?Õ

Ôp]UCIno n]] a]ly]] hoy] t]oy], a]p]N]] qoL]n]o m]]N]s] Ce Aqlo An]] pOs]] kZ]v]I a]l]v]] t]o p]zxo. m]no m]]\zIno v]]t] kr t]o An]o kow [p]]y] k]ZIA.Õ Ôt]]l]uke Ak a]x]Iv]]*d P]wn]]ns] krIno Ak Qkkrn]I poZI Ce. Am]]\ vy]]j K]]v]] v]]LIJUzIno mo\ Co hj]r Ðip]y]] m]Uky]] Ce. boˆ]N] v]rs]n]u\ vy]]j c]ZIno a]Q hj]r Ðip]y]] jev]] T]y]] Ce. A Qkkr a]p]v]]n]I n]] t]o n]T]I p]]zt]o p]N] v]]y]d] ky]]* kre Ce. mo\ t]o Av]Iy] v]]t] s]]\B]LI Ce ke A poZI t]Uqv]]n]I Ce. to d]Õze t]mo m]]gy]] ty]]re m]]rI jo T]w Ce?

56


jo T]w Ce? p]]so hoy] t]o hu\ a]p]u\ no?Õ Ôb]n]t]]\ s]uD]I t]o t]]r] pOs]] kZ]v]I a]p]Ix], p]N] PrIT]I g]]m]n]u\ k]m] hoy] ty]]re m]o\ n]] s]\t]]zt]o p]]Co.Õ ÔAv]u\ kru\ t]o t]m]]ru\ K]]hzu\ no m]]ru\ m]]T]u\. a] b]D]] j]No Ce ke m]]rI p]]so s]m] K]]v]]n]oy] pOs]o h]T] p]r n] ht]o. Aqlo t]o t]mo m]]gy]] p]N] a]m]]\n]] kowA m]no kx]u\ db]]N] krel]u\?Õ Ôc]]l]o a] m]\g]Lv]]re t]]ru\ k]m] p]t]]v]I dwA p]N] m]]re A p]hel]]\ T]ozI tOy]]rI krv]I p]zxo.Õ

O M

ÔB]]w, a]m]]\ kx]u\ T]]y] Av]u\ n]T]I. A Qkkr m]h] b]nol]o m]]N]s] Ce. b]D]u\ p]oql]u\ b]]\D]Ino k]iQy]]v]]z Bog]]e T]w jv]]n]I tOy]]rIm]]\ j Ce. amo t]o vol]«no ky]]rn]u\y] khI dID]u\ Ce ke A pOs]]n]] n]]m]n]u\ no A Qkkrn]] n]]m]n]u\ q]Ze p]]N]IA n]]hI n]]K]. t]m]]rey] Am]]\ p]zv]] jev]u\ n]T]I. a]m]]\ t]o kol]s]]n]I dl]]l]Im]]\ h]T] k]L] krv]]n]I v]]t] Ce.Õ b]Ij] Ake ap]Uv]*no v]]y]o*.

C

Ôjo B]]w hu\ moiqšk p]]s] n]T]I T]y]o p]N] a]v]] k]n]] m]]t]r v]g]rn]] l]okono s]ID]] krv]]n]I t]rkIb]o m]no a]v]ze Ce. n]] m]]n]t]] ho t]o hu\ m]\g]Lv]]re vol]«n]u\ k]m] p]t]]v]I a]v]u\ p]CI s]]\je t]mo b]D]] ahI\ a]v]o. t]m]no b]D]]noy] K]b]r p]zxo ke vol]«n]] pOs]] p]]C] a]vy]] Ce ke n]hI\.Õ

Y.

Ôjo g]yol]] pOs]] vol]«no p]]C] m]ñy]] hoy] t]o ahI\ x]u\ krv]]? vol]«no ty]]\ j Bog]] n]] T]wA?Õ

LA

Ôt]o Am] r]K]o. m]]r] pOs]] p]]C] m]ñy]] hoy] ke n]hI\ p]N] m]\g]Lv]]re s]]\je b]D]]A m]]re ty]]\ a]v]v]]n]u\ no K]v]]n]u\y] m]]re ty]]\. A b]h]no t]mo b]D]] m]]re ty]]\ Ak m]Iiq\g] t]o krx]o no?Õ

KA

p]CI ap]Uv]*A vol]«no An]o pl]]n] s]m]j]v]I dID]o. m]\g]Lv]]re aig]y]]r v]]gyo A x]r]Pn]I poZI p]r j]y] An]] azD]] kl]]k p]CI vol]«A p]ot]]n]] pOs]]n]I [G]r]N]I krv]] a]v]v]]n]u\ ano pOs]]n]I kem] t]]tk]il]k jÐr Ce An]I kev]I v]]t] p]ot]]n]I h]jrIm]]\ krv]]n]I v]gore v]]t]o ANo Ano s]m]j]v]I dID]I. B]rt] khe: ÔB]]w, t]mo m]]n]t]] hx]o ke t]m]]rI s]rp]\c] t]rIken]I xoh ty]]\ p]zxo no pol]o Qkkr vol]«no kzkzt]I n]oqon]I T]pp]I a]p]I dexo t]o t]m]]rI B]Ul] T]]y] Ce. A x]r]P b]hu p]ho\col]I m]]y]] Ce.Õ

ST A

ÔA t]o hvo je hxo to m]\g]Lv]]rno idv]so j K]b]r p]zxo. A p]ho\col]I m]]y]] hxo t]o hu\y] ky]]\ km] Cu\? aty]]re t]o t]m]]rI B]]B]I a\dr c]]n]] py]]l]] K]K]z]vo Ce Aqlo c]] p]Iv]o. no jm]v]]n]u\ n]ot]ru\ t]o vol]«A b]D]]no m]\g]Lv]]rn]u\ a]pol]u\ j Ce.Õ b]D]] vor]y]] p]CI ap]Uv]*A p]ot]]no krv]]n]I tOy]]rIao krv]] m]]\zI. toNo reK]]n]]\ pol]]\ p]c]]s] hj]rn]]\ b]]\D]I m]udt]n]]\ k]g]iLy]]\ k]ZI An]I p]]kv]]n]I t]]rIK]o jow l]ID]I ano p]oto kem]n]I rjUa]t] krv]I ano pol]]no kem]n]o G]]qe p]]zv]o An]I y]uikt] m]n]m]]\ b]r]b]r iv]c]]rIno c]k]s]I l]ID]I. no A m]n]m]]\ j hs]I rÁo.

PU

no n]kkI ky]]* p—m]]No A b]r]b]r aig]y]]r v]]gyo pol]] x]r]Pn]I poZI p]r p]ho\c]I g]y]o. s]m]]ny] v]]t] krI ANo reK]]n]]\ pol]]\ p]c]]s] hj]rn]]\ k]g]iLy]]\ qeb]l] p]r m]Uky]]\: Ôjuao a] b]D]I s]I–orek hj]rn]I rkm]o bo idv]s]m]]\ p]]ke Ce. hu\ t]m]no s]hI krIno A a]p]t]o j][\ Cu\. A v]q]v]Ino t]mo m]no p]]\c] v]rs]n]I t]m]]rI poZIn]I rs]Ido krI a]p]jo. vy]]j b]<\k krt]]\ t]mo b]m]N]u\ t]o a]l]t]] j hx]o no?Õ

Ôp]qel] t]mo t]o m]xkrI kro Co. b]<\k krt]]\ b]m]N]u\ a]p]IA t]o am]]re p]ZI b]\D] j krI dev]I p]ze no? b]<\kv]]L] t]m]no v]D¶m]]\ v]D¶ aig]y]]r qk] a]p]t]] hxo, p]N] jo t]mo am]]re ty]]\ p]]\c] v]rs] m]]qe m]Ukx]o t]o amo t]m]no p]\dr qk] a]p]Ix]u\. am]]ro dr t]o c]Od qk]n]o j Ce p]N] t]m]]r] jev]] m]]N]s]no m]]qe amo Ak qko v]D]]re a]p]IA t]o am]no b]Ijo D]\D]oy] m]LI rhe.Õ Ôp]N] Av]] c]]r qk] K]]v]] jt]]\ m]]To joK]m] keql]u\ m]oqu\? am]]re t]o je g]N]o to a]ql]I j b]c]t] hoy]. kx]u\ jo T]w Ce?

57


jo T]w Ce? a]zu\ av]Lu\ T]w j]y] t]o am]]re t]o Kot]r vocyoy] Cuqko n]] T]]y].Õ Ôare s]rp]\c] s]heb] Am]]\ joK]m] x]]n]u\? a] poZI a]je ˆ]N] poZIT]I c]l]]v]IA CIA. kown]I Piry]]d hoy] t]o c]]lo K]rI? p]N] a] rs]Ido t]o hju bo v]rs] p]CI p]]ke Ce.Õ pol]] x]r]Pe rs]Ido h]T]m]]\ lot]]\ c]m]kIno kÁu\.

O M

no c]m]kv]]n]o deK]]v] krt]]\ ap]Uv]*A An]] h]T]m]]\T]I rs]Ido l]wno jov]] m]]\zI. no jowno A hs]I p]z/y]o: Ôjuao xoQ am]]ru\ p]]qId]rn]u\ k]m] a]v]u\ j]zu\. k]lo r]to j mo\ m]]rI rs]Idom]}T]I bo idv]s]m]} p]]kt]I rs]Ido judI k]ZIno m]UkI ht]I no t]rIK]o p]N] b]r]b]r jow l]ID]I ht]I. p]N] s]v]]rm]]\ n]IkLt]]\ bOrIn]I rs]Idov]]Lu\ p]rib]izy]u\ h]T] c]ZI g]y]u\. a] t]o b]D]I m]LIno l]g]B]g] p]c]]s] hj]rn]I j T]]y] Ce. m]]rI s]]s]rIm]]\T]I a]pol]] a] pOs]] Ce. An]u\ t]o bOr]\no jem] P]vo Am] kre. hu\ Am]]\ m]]T]u\ m]]rt]o n]T]I. m]]rI rs]Ido p]rm] idv]so je p]]ke Ce A l]g]B]g] s]I–orek hj]rn]I T]]y] Ce. A hu\ k]l]e s]v]]rn]I voL]m]]\ j t]m]no a]p]t]o jwx] s]hI krIno Aqlo t]mo p]rm] idv]so b]<\km]]\T]I v]q]v]I r]K]jo. b]p]or p]CI hu\ a]v]Ino An]I rs]Ido l]w jwx].Õ

C

Ôrs]Ido t]o hu\ v]q]v]I dev]z]v]Ix] p]N] t]mo a]v]x]o ty]]re a]p]No iv]c]]r krIno poZIm]]\T]I jud]\ jud]\ n]]m]n]I rs]Id]e b]n]]v]Ix]u\ ke jeT]I t]m]no wnkm] qeks]n]I t]kl]IP n]] p]ze.Õ

Y.

ÔAk v]]t]n]u\ Dy]]n] r]K]jo ke m]]rI m]oqI rkm] t]m]]rI p]]so p]zI Ce Av]I v]]t] m]]r] g]]m]m]]\ kowno k]no jv]I n] jowA. hu\ rÁo j]N]It]o m]]N]s]. m]]g]v]] a]vo t]o kono n] p]]zu\?Õ a]\K] m]I\c]k]rt]]\ ap]Uv]*A kÁu\ no p]ot]]no P]v]t]I j v]]t] ht]I Aqlo xoQ p]N] hs]Ino hk]rm]]\ m]]T]u\ D]uN]]v]I rÁ].

LA

ty]]\ j vol]« h]T]m]]\ poZIn]I bo rs]Ido l]wno pOs]] [p]]zv]] a]v]I p]ho\cy]o. ANo ap]Uv]*no boQel]o joy]o Aqlo Cp]]t]o hoy] Am] ac]k]wno {B]o rÁo. ap]Uv]* khe: Ôlo Am]]\ ac]k] C x]u\? pOs]] [D]]r lov]] a]vy]o howx].Õ

KA

Ôn]] m]oq]B]]w, mo\ T]oz] T]oz] krIno xoQk]k] p]]so Bog]] krI m]Uky]] Ce to a]je k]m] l]g]xo. m]n]ork]k]v]]Lu\ a]\b]]v]]izy]u\ r]K]v]]n]o G]]q p]z/y]o Ce. khe Ce ke a]je no a]je pOs]] a]p]u\ t]o ds] hj]rm]]\ a]p]I d[\.Õ

ST A

Ôaly]] n]] hoy]? a]\b]]v]]izy]u\ ds] j hj]rm]]\? m]]r] boq] to\ K]ro G]]q p]]z/y]]e. hvo m]]ru\ m]]no t]o m]oZu\ D]ov]] n]] jwx], a] t]o l]Xm]I s]]moT]I c]]\ll]o krv]] a]v]I Ce. m]]re l]]y]k t]]l]uk]n]u\ kx]u\ k]m] hoy] t]o kheje. xoQ, Ano pOs]] a]p]o Jq to v]]zIv]«P]v]]Lo T]]y]. joy]u\ no pOs]] b]c]]v]Ino m]UkI r]Ky]] ht]] to v]K]t] a]vyo k]m] l]]gy]] no? amo\ n]T]I b]c]]vy]] to xoQno ty]]\ a\g]UQ] c]]\p]IA CIA no?Õ khet]]\ ap]Uv]*A xoQ s]]mo a]\K] m]I\c]k]rI. xoQe rs]Ido l]ID]I no kc]v]]to m]no it]jorIm]]\T]I a]Q hj]r no [p]r b]s]o Ðip]y]] ihs]]b] krIno k]ZI a]py]].

PU

vol]« jt]o ht]o Ano khe: Ôno p]]Co a]\b]]v]]izy]u\ m]ñy]]n]] hrK]m]]\ b]D]]no m]o\Zu\ m]IQu\ kr]v]v]]n]u\ n] B]Ul]I jt]o.Õ no vol]« g]y]o no b]Ije idv]so p]ot]]n]I s]I–or hj]rn]I rs]Ido s]]To aig]y]]r v]]gyo a]v]I jv]]n]o v]]y]do p]]ko krIno ap]Uv]* p]N] {Q/y]o. Ano jt]o jow x]r]P m]n]m]]\ m]l]k]w rÁo. Ano T]y]u\ ke An]I a]\qI n]IkLI jxo t]o kd]c] poZI b]c]Iy] jxo. t]o T]oze dUr p]]n]no g]llo {Bol]o vol]« ap]Uv]*no a]v]t]o jot]]\ m]l]k]w rÁo. Ôt]mo Ano kem]n]o b]Iv]z]vy]o ke ANo c]p] det]]kno m]no Ðip]y]] g]N]I dID]]?Õ Ôdb]z]v]Ino pOs]] n]IkLt]] hxo? mo\ t]o Ano t]]rI B]]B]In]I p]c]]s] hj]r Ðip]y]]n]I rs]Ido b]t]]v]I no k]lo m]]r] s]I–or hj]r Ðip]y]]n]I rs]Ido Ano a]p]v]]n]o v]]y]do ky]o* Ce.Õ Ôto t]mo Ano s]I–or hj]r Ðip]y]] a]p]x]o?Õ

Ôm]]ro t]o d]Õzo b]g]z/y]o Ce ke hvo hu\ An]I poZIn]u\ p]g]iT]y]u\y] c]Zu\? no m]UL v]]t] t]o A Ce ke hToLIm]]\ v]]L hoy] t]o m]]rI p]]so pOs]] hoy]. a] t]o Ano koN]IA g]oL l]g]]z/y]o. Co no «B] l]]\b]I krIkrIno c]]q/y]] krt]o.Õ ap]Uv]*A jo T]w Ce?

58


jo T]w Ce? kÁu\. no A s]]\je b]D]] vol]«no ty]]\ Bog]] T]y]] A p]hel]]\ j b]D]]no A v]]t]n]I j]N] T]w g]w ht]I ke vol]«n]] g]yol]] m]n]]t]] pOs]] B]]wn]I t]rkIb]T]I p]]C] m]LI g]y]] ht]]. vol]«A pol]I koN]IA g]oL l]g]]zv]]n]I v]]t] keql]]kno krI ht]I p]N] Am]]\ Am]no kx]I s]m]jN] p]zI n] ht]I. ano Aqlo t]o s]]\je ap]Uv]* a]vy]o ke t]rt] b]D]] tono PrI v]ñy]] no? ÔB]]w, m]]n]I g]y]] t]m]]rI t]rkIb]no p]N] hju am]no A s]m]jN] n]T]I p]zt]I ke t]mo b]D]u\ j]du ky]u*\ kev]I rIto? vol]« b]]p]zo Co m]ihn]]T]I a]\q] K]]t]o ht]o p]N] Av]oyo Ano a]\b]l]I p]Ip]LI b]t]]v]Ino v]]y]de c]Z]vy]] krt]o ht]o.Õ

C

Ôto t]mo Ano s]I–or hj]r Ðip]y]] a]p]x]o?Õ

O M

Ôjo B]]w mo\ Ano m]oqI l]]l]c]m]]\ l]p]q]vy]o. mo\ Ano t]m]]rI B]]B]In]I p]c]]s] hj]rn]I b]<\kn]I rs]Ido b]t]]v]I. A rs]Ido hju bo v]rs] p]CI p]]kt]I ht]I. mo\ Ano kÁu\ ke [t]]v]Lm]]\ hu\ B]Ul]T]I m]]rI rs]Ido l]]v]v]]no b]dlo An]I rs]Ido l]w g]y]o ht]o. no m]]rI s]I–or hj]r Ðip]y]]n]I rs]Ido p]rm] idv]so p]]kt]I ht]I A hu\ s]hI krIno Ano a]p]Ino An]I poZIm]]\ PIks] kr]v]v]]n]o ht]o.Õ

Y.

Ôlo, khet]]y] idv]]n]] no s]uN]t]]y] idv]]n]]. m]]rI p]]so hj]r Ðip]y]]y] n]T]I no hu\ Ano s]I–or hj]r kyo J]zeT]I t]ozIno a]p]v]]n]o ht]o?Õ Ôp]N] m]no hjuy] A n]T]I s]m]j]t]u\ ke A K]zn]o K]]Dol]o l]uv]]N]o t]m]]rI v]]t] m]]n]I g]y]o kev]I rIto?Õ

KA

LA

Ôs]]v] s]ID]I v]]t] Ce. mo\ Ano t]m]]rI B]]B]In]I PIks]n]I p]c]]s] hj]rn]I rs]Ido ton]] h]T]m]]\ m]UkI. Aqlo Ano m]]rI v]]t]m]]\ Aql]o t]o iv]Ãv]]s] boso no ke jen]I bOrIn]] n]]mo p]c]]s] hj]r Prt]] hoy] An]I p]]so v]D]]re n]hI\ t]oy] boˆ]N] l]]K] t]o hoy] j no? no mo\ Ano Am] kÁu\ ke m]]rI b]I« rs]Idom]]\T]I p]rm] idv]so p]]kt]I rs]Ido r]to j mo\ judI k]ZI r]K]I ht]I Aqlo Ano Ay] K]]t]rI T]w j g]w hxo ke m]]rI p]]so b]I« G]N]I rs]Ido p]zI hxo. Aqlo m]]r] jev]u\ m]oqu\ T]izy]u\ h]T]m]]\ a]v]t]u\ hoy] t]o A z]hIm]]n]o dIkro m]]rI a]g]L v]q r]K]v]] m]]qe T]wnoy] vol]«n]] pOs]] c]Ukv]I de ke n]hI\?Õ ap]Uv]*A kÁu\ no b]D]] An]I s]]mo t]]kI j rÁ].

ST A

ÔANo vol]«no k]l]n]o v]]y]do ky]o* hot] t]o?Õ

ÔAn]o [p]]y] mo\ p]heloT]I j krI r]Kol]o ht]o. vol]«no mo\ s]m]j]v]I m]Uky]u\ ht]u\ ke ANo Am] khev]]n]u\ ht]u\ ke A jo a]jeno a]je j ds] hj]r Ðip]y]] a]p]I de t]o Ano A Kot]r m]Le tom] ht]u\ no mo\ Am]]\ h]ijy]o p]ur]vy]o ke A Kot]r m]Lt]u\ hoy] t]o m]oZu\ D]ov]] n]] jwx]. hm]N]]\ j jwno pOs]] a]p]I a]v] n]hI\ t]o kok v]c]m]]\ Bo\zo m]]rxo.Õ Ôto vol]« ky]u\ Kot]r r]K]v]]n]o ht]o? m]]ru\ t]o kow Kot]r n]hot]u\ no?Õ

PU

Ôje y]]d a]vy]u\ A khI dID]u\. mo\ kÁu\ ke m]n]ork]k]v]]Lu\ a]\b]]v]]izy]u\ dx] hj]rm]]\ m]Lt]u\ ht]u\.Õ

Ôkeql]]m]]\, ds] hj]rm]]\? m]n]ork]k] t]no A a]\b]]v]]izy]]n]] xoZ]y] t]no Aql]]m]]\ n]] a]po. k]lo m]]re m]n]ork]k]no khev]u\ p]zxo ke vol]«n]I n]jr t]m]]r] a]\b]]v]]izy]] p]r Ce no dx] j hj]rm]]\ p]z]v]I lov]]n]I An]I d]n]t] Ce.Õ B]rto Ano D]bb]o m]]rt]]\ m]j]k krI.

Ôhvo Ak v]]t] t]o n]kkI T]w g]w ke B]]w b]hu B]Nol]] n]T]I. p]N] Am]n]] jev]I t]rkIb] l]z]v]t]]\ kowno a]v]zt]I n]T]I. Am]No a]j s]uD]I t]]l]ukeT]I g—]nqo kZ]v]I Ce A boc]r p]qel]n]] v]K]t]m]]\ k\w g]w ht]I? no a] vol]«n]] pOs]] t]o p]UCo Ano j, ANo n]]hI\ n]]Kol]] ht]] ke n]hI\. Aqlo B]]w B]rt], t]u\ hm]N]]\ t]o s]rp]\c] T]v]]n]I tOy]]rIao krv]]n]u\ m]]\zI j v]]Lje.Õ Ak jNo pol]I bo idv]s] p]hel]]\n]I v]]t]no t]]« krI. no b]D]] hs]I p]z/y]]. an]ußm] ⇒ jo T]w Ce?

59


jo T]w Ce?

10. ap]Uv]* b]]p] b]ny]o

O M

g]]m]T]I n]Ikñy]} ty]]re ap]Uv]* ke reK]]no a]x]] ht]I An]] krt]]\ v]D]u s]]rI rIto boy] P]m]* p]r g]oQv]]w g]y]]\ ht]]\. v]D]]r]m]]\ Am]no g]]m]l]okon]o s]hk]r p]N] s]]ro m]ñy]o ht]o. ap]Uv]*n]I av]n]v]I ihkm]t] jow D]n]« p]qel]n]o tono m]]qen]o aiB]n]y] p]N] b]dl]]y]o ht]o. Am]no l]]gy]u\ ht]u\ ke ap]Uv]*A B]N]v]]m]]\ l]Xy] a]py]u\ hot] t]o A jÐr g—ejy]uAq T]w g]y]o hot]. p]N] ANo B]Nv]]no b]dlo t]oP]n]m]st]Im]]\ b]D]u\ k]Z/y]u\ ht]u\. jo ke Ano ahI\ boc]r p]qel] jev]o hrIP m]ñy]o ht]o Aqlo An]I b]D]I kr]m]t]o ajm]]v]v]]n]I t]k m]Lt]I ht]I ano D]n]« p]qel]no p]N] An]] a]v]] t]ukk]aom]]\ hvo rs] p]zv]] m]]\z/y]o ht]o. v]LI A K]\t]T]I g]]m]n]]\ k]m] krt]o ht]o Aqlo Am]no v]D]u g]m]t]u\ ht]u\.

Y.

C

ap]Uv]*no ton]] k]m]m]]\ m]dd krv]] m]]qe y]ogy] s]]T]Id]ro p]N] m]LI g]y]] ht]] ano jem] v]K]t] jt]o ht]o Am] Am]]\ [m]ero T]t]o jt]o ht]o. ap]Uv]*n]I C]p] Av]I p]zI ht]I ke g]]m]l]oko p]ot]]n]]\ a\g]t] k]m] m]]qey] ton]I s]l]]h lov]] dozI a]v]t]] ht]]. Am]no Av]I Û]DD]] bos]I g]w ht]I ke je k]m]n]o {kel] kowT]I n] T]]y] A k]m]n]o {kel] ap]Uv]*T]I T]]y]. g]]m]n]] l]z]w JG]z]n]I s]Uloh kr]v]v]]T]I m]]\zIno l]gn]n]I v]]t] c]l]]v]v]]y] l]oko ap]Uv]*no a]g]L krt]] ht]].

KA

LA

jem] ap]Uv]*n]I a]b]Ð b]\D]]t]I jt]I ht]I tom] reK]]n]I C]p] p]N] g]]m]n]] sˆ]Is]m]]jm]]\ j]m]t]I jt]I ht]I. Kot]I ano p]x]up]]l]n]m]]\ An]I j]N]k]rIn]] aB]]v]no k]rNo je sˆ]Iao x]Ðm]]\ An]I m]xkrI krt]I ht]I Av]I sˆ]Iao p]N] hvo n]]n]In]]n]I b]]b]t]om]]\y] ton]I s]l]]h lov]] dozI a]v]t]I ht]I. Am]no hvo K]b]r p]zI g]w ht]I ke reK]]no je aj]Ny]u\ ht]u\ to A C m]ihn]]m]]\ x]IK]I g]w ht]I ano je g]]m]z]n]I sˆ]Iaono n]hot]u\ a]v]zt]u\ Av]u\, v]]\c]v]] l]K]v]]n]u\ Ano s]hj ht]u\. v]LI reK]]no a\g—e« v]]\c]t]]\ l]K]t]]\y] a]v]zt]u\ ht]u\ A t]o a] sˆ]Iaono ac]\b]]m]]\ n]]K]I dev]] m]]qe p]Urt]u\ ht]u\.

ST A

v]LI T]oz] idv]s] p]hel]]\ B]]wA vol]«n]] pOs]] kZ]v]I a]py]] ty]]re reK]]n]I p]c]]s] hj]r Ðip]y]]n]I rs]Ido pol]] x]r]Pno b]t]]v]I ht]I A v]]t] g]]m]m]]\ b]D]]no K]b]r p]zI g]w ht]I. no g]]m]m]]\ b]D]]no reK]]n]I v]]t] krv]]n]u\ j]No b]h]n]u\ m]LI g]y]u\ ht]u\. g]]m]n]I sˆ]Iao khev]] m]]\zI ht]I ke An]I p]]so a]ql]] b]D]] pOs]] Ce t]oy] D]N]In]I p]ql]]w dIp]]v]v]] A bOrI a]K]I Kot]I ano P]m]* m]]To l]wno Pre Ce. no je reK]]no m]ñy]]\ n] ht]]\ Av]]\ bOr]\y] Ano m]Lv]] no An]I s]l]]h lov]] a]v]v]] m]]\z/y]]\ ht]]\.

PU

reK]]n]I bon] v]LI An]]T]Iy] v]D]]re B]Nol]I Ce no Am]no ty]]\ m]jUrIA a]v]t]]\ l]okon]]\ Cokr]\no l]K]t]]\ v]]\c]t]]\ ix]K]v]]ze Ce Av]u\ kowk j]N]I l]]vy]u\ p]CI t]o Ano m]Lv]] no p]ot]]n]]\ Cokr]\ An]I p]]so B]N]v]] m]okl]v]]y] keql]Ik sˆ]Iao a]v]v]] m]]\zI. no p]Uru\ v]So*y] n]hot]u\ T]y]u\ ke ap]Uv]* P]m]* ano ton]]\ in]v]]s]I b]D]]\ a]s]p]]s]n]]\ g]]m]om]]\y] j]N]It]]\ T]w g]y]]\.

boc]r p]qel] a] b]D]u\ jowno adeK]]wT]I b]LI m]rv]] l]]gy]]. Am]n]] keql]]k m]Lit]y]]ao Am]n]I C]v]N]I CozI ap]Uv]*n]I C]v]N]Im]]\ c]]ly]] g]y]] ht]] A v]]t]n]u\ Am]no b]hu l]]g]I a]v]t]u\ ht]u\. Am]no l]]g]t]u\ ht]u\ ke hvo Am]n]]\ v]Lt]]\ p]]N]I T]v]] m]]\z/y]]\ ht]]\. p]\c]]y]t]n]]\ z]m]rn]]\ p]Ip]z]\n]I c]orIn]u\ a]L Am]no m]]To ap]Uv]*A j aoZ]z/y]u\ ht]u\ Av]I Am]no s]o qk] K]t]rI ht]I p]N] kow tom]n]I v]]t] m]]n]v]] tOy]]r j n] ht]u\. k#q*m]]\ A CUqI g]y]] ht]], p]N] Ay] Am]n]] v]kIlo Am]no x]kn]o l]]B] ap]]v]Ino Coz]vy]] ht]], Aqlo g]]m]m]]\ t]o v]]t]o T]t]I ht]I ke Am]No pOs]] vorIno kes] l]Ul]o krI n]]Ky]o no CUqI g]y]] ht]]. s]rk]rno c]op]ze B]lo A in]do*S] CUq/y]] p]N] g]]m]l]okono c]op]ze t]o hju A p]Ip]z]\-c]or j g]N]]t]] ht]]. Am]n]] a]ql]] v]rs]n]] ky]]*-k]rvy]] p]r ap]Uv]*A p]]N]I Perv]I dID]u\ ht]u\. Am]no ap]Uv]* p]r b]r]b]rn]o jo T]w Ce?

60


jo T]w Ce? g]uss]o a]v]t]o ht]o. An]I s]]mo vor lov]]n]I t]rkIb]o to r]t] idv]s] x]oDy]] krt]] ht]]. p]N] idv]s] jt]o ht]o no ap]Uv]*n]I p—it]SQ] v]D]t]I jt]I ht]I. hvo tono a]v]t]I c]U\qN]Im]]\ hr]v]Ino vor lov]]n]I t]o kow a]x]] j rhI n] ht]I. Ano a]v]t]I c]U\qN]Im]]\ hr]v]v]]n]u\ m]uxkel] n]hI\ p]N] s]d\t]r as]\B]v] ht]u\ An]I Am]no K]t]rI T]w g]w ht]I. ano kd]c] Av]o p—y]tn] krv]o hoy] t]oy] hju t]o An]I a]ze ˆ]N] v]rs] krt]]\y] v]D]u v]K]t] ht]o.

O M

g]]m]n]I in]x]]Ln]u\ p]]ku\ m]k]n] b]\D]]w g]y]u\ no ap]Uv]*A p]\c]]y]t]m]]\ jv]]n]u\ aoCu\ krI n]]Ky]u\ ht]u\, p]N] An]] s]]T]Id]roA Ano Coz/y]o n] ht]o. dr b]Ije ˆ]Ije idv]so k]\wn]u\ k]\w k]m] k]ZIno b]D]] tono ty]]\ a]v]I p]ho\c]t]] ht]]. b]D]]no ton]I ag]v]zn]I K]b]r ht]I Aqlo keql]]k t]o Ano Gor x]oD]v]]no b]dlo s]ID]] p]x]uiv]B]]g]m]]\ ke jy]]\ m]jUro k]m] krt]] hoy] A t]rP j Ano x]oD]t]] p]ho\c]I jt]] ht]].

Y.

C

jem] g]]m]m]]\ juv]]in]y]]n]u\ qoLu\ k]m] krv]] tOy]]r T]y]u\ ht]u\ Am] g]]m]n]] keql]]k in]v]&–] m]]N]s]o Am]no n]v]]\n]v]]\ k]m] ic]\D]v]] p]N] j]No k]y]m] t]tp]r rhet]] ht]]. g]]m]m]]\ Ak k]m] p]Uru\ T]y]u\y] n] hoy] ty]]\ Am]no m]]qe b]Iju\ k]m] x]oD]Ino tOy]]r r]K]v]]n]u\ k]m] A l]oko krI rÁ] ht]]. ky]u\ k]m] p]hel]u\ krv]] jev]u\ Ce ano ky]u\ k]m] b]hu [t]]v]Ln]u\ n]T]I, aT]v]] ky]u\ k]m] keql]] pOs]]m]]\ T]w x]ke Am] Ce, a]v]I b]D]I b]]b]t]o a] v]zIl]o Bog]I krt]] ano p]\c]]y]t]n]] Dy]]n] p]r l]]v]t]]. Am]n]] a]v]] s]vo*X]N]no k]rNo p]\c]]y]t]no tOy]]r k]c]] a]\kz] m]LI jt]] Aqlo tom]no p]N] A g]m]t]u\. b]I« b]]ju v]zIl]ono p]N] T]t]u\ ke n]v]I p]\c]]y]t] Am]n]I s]l]]h m]]n]t]I ht]I.

LA

a]m] Ak b]]ju ap]Uv]* ano ton]] kuqu\b]n]I a]b]Ð j]m]t]I jt]I ht]I t]o g]]m]n]} k]m] p]N] Jzp]T]I T]v]] m]}z/y]} ht]}, ty]} b]I« b]]ju g]]m]n]] juv]]in]y]]aon]I av]r jv]r p]N] ap]Uv]*no ty]} v]D]I g]w ht]I. s¶n}d]n]o dIkro iv]m]l] Ak v]rs]n]o T]w g]y]o ht]o. no Ak idv]s] reK]]A Ak dIkrIno jnm] a]py]o. ap]Uv]*A An¶\ n]]m] D]n]I(D]n]l]Xm]I) r]Ky¶\ no D]n]«k]k]no An]o [Cer so}p]I dID]o.

KA

D]n]«k]k] khe m]]r] n]]mon]]m] dIkrIn¶\ n]]m] p]]zIno t]]r] m]n]m]} Am] ke Ano p]rN]]v]t]} s¶D]I hu\ Ano [CerI a]p]Ix], t]o B]]wl]] s]}B]LI loje ke Aql¶\ «v]v]]n]I m]]rI tOy]]rI n]T]I t]m]]r] hzsol]] K]]v]].Õ

ST A

Ôt]m]]re n]] «v]v¶\ hoy] t]o t]o t]mo j]N]o p]N] hju t]m]]re m]]qe sv]g]*m]] jgy]] T]w n]T]I. m]rv]]v]]L]n]I l]]wn] G]N]I m]oqI Ce. Aqlo m]no ke km]noy] t]m]]re v]]q t]o jov]I j p]zv]]n]I Ce. ty]} s¶D]Im]} t]o D]n]I m]oqI T]w j jxo.Õ reK]]A m]m]ro m]Uky]o. Ôno hju t]o t]m]]re n]v]] d}t] a]vo p]CI reK]]n]o pol]o m]k]wn]o m]ohn]T]]L K]]v]]n]o Ce.Õ

PU

Ôn]], hvo t]o Av]o m]ohn]T]]L reK]] n]hI\ b]n]]vo. hm]N]} Am]No m]]re m]]qe pol]o g¶\drp]]k b]n]]vy]o ht]o to Av]o t]o n]rm] b]n]]vy]o ht]o ke bo m]ihn]]no b]dlo Ak j m]ihn]]m]} p]Uro T]w g]y]o. a]v]to ix]y]]Le b]xorek v]D]]re b]n]]v]jo. An]o s]v]]d t]o hjuy] d]Z/yo v]Lg]I g]y]o Ce.Õ D]n]«k]k]A aty]]rT]I j a]v]t]] v]rs]n¶\ p]]ku\ krv]] m]}z/y¶\. Ôa]v]to v]rso kem]? hju t]o ix]y]]Lo azD]oy] T]y]o n]T]I. a] v]K]to t]o mo\ bov]zo G]]N] b]n]]vy]o Ce p]N] b]h]rn]] zbb]]m]} t]o T]ozo j k]Z/y]o Ce. t]mo c]v]]N]]n]I jem] hrt]} Prt]} Ak c]kt¶\ aoCu\ krt]] j]v] to a] [\m]re t]m]no n]ze An]oy] iv]c]]r krt]] n]T]I. b]h]rn]] zbb]]m]} p]z/y]} Ce Aql]} c]kt]} Ak m]ihn]o c]l]]v]v]]n]} Ce. Av]] m]ihn]] m]ihn]]n]] ˆ]N] zbb]] jud] b]n]]vy]] Ce. to Am] krt]} t]m]]re hoLI a]v]I rhexo. hvo t]mo j kho, a]v]I xoQ]N]I D]n]« p]qel]no m]IQI m]D] jev]I l]]go ke n]hI\? no p]CI D]n]« p]qel] An]I D]n]Ino v]h]l]T]I [Cere ke n]hI\? a] b]D]I t]m]]rey] s]m]jv]]n]I v]]t] Ce. p]CI khet]] n]hI\ ke m]no Av]I K]b]r n]hI\.

s¶n}d]n]I in]x]]Lm]} m]jUron]} Cokr} idv]so idv]so v]D]v]] m]}z/y]}. ap]Uv]* P]m]* p]r jgy]]y] s]}kzI p]zv]] m]}zI. Ak idv]s] ap]Uv]* khe: Ôaly]] B]rt], s]rp}c] t]o T]t]} T]wx] p]N] sov]]n]I t]o T]ozI p—ekqIx] krv]] m]}z. ahI\ a] Cokr} m]]qe jgy]] s]}kzI p]ze Ce no t]]re ty]}, a]K]I v]K]]r K]]l]I p]zI Ce. to t]]re ty]} j Cokr}no jo T]w Ce?

61


jo T]w Ce? bos]]zv]]n¶\ r]K] no?Õ Ôto ahI\ koNo n]] khI Ce. k]lyo j a]K]I v]K]]r s]]P krIno a]l]I d[\, p]CI Ce k}w? p]N] s¶n}d]no roj a]v]v]] jv]]n¶\ aG]ru\ p]zxo. jo ke b]p]orn¶\ K]]v]]n¶\ no c]]p]]N]I t]o am]]re ty]} krxo.Õ no Am] in]x]]L B]rt]no ty]} bos]v]] m]}zI. B]rt] g]]m]n]] k]m]m]} rs]T]I m]c]I p]z/y]o ht]o A An]} m]]b]]p]no G]N¶\ g]my¶\ ht¶\. boc]r p]qel]no ty]} An]I bos]{Q ht]I ty]]re A Ano k}w khet]} B]lo n]hI\ p]N] Am]no ty]} b]D]I a]dt]ov]]L] m]]N]s]o Bog]] T]t]] ht]] A Am]no g]m]t¶\ n] ht¶\. Ct]} boc]r p]qel] B]l]o ano c]oKK]o m]]N]s] ht]o Av]I Am]no K]]t]rI ht]I Aqlo A B]rt]no Am]no ty]} jt]o rokt]} n] ht]}.

O M

p]N] Ak b]]ju boc]r p]qel]no m]]To z]m]rn]} p]Ip]z}n]I c]orIn¶\ a]L c]Z/y¶\ Aqlo krs]n] p]qel]no m]n]T]I A {t]rI g]y]] ht]]. Aqlo B]rto Am]no ty]} bos]v]]n¶\ aoCu\ krI n]]Ky¶\ ano ap]Uv]*n]I s]]To Prt]o T]y]o A Am]no b]hu g]my¶\ ht¶\. Am]no ty]} in]x]]L bos]]zv]]n]I v]]t] a]v]I ty]]re Am]No t]rt] j b]D]I jv]]b]d]rI [p]]zI lov]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I ht]I.

Y.

C

boc]]r idv]s] in]x]]L c]]ly]] p]CI B]r]t]n]} m]] m]oG]Ibon] khe: Ôt¶\ Akl]I ahI\ a]v] C no t]]r] B]}N]]no ty]} mol]t]I a]v] C to D]n]«B]]wno bo Cokr} r]K]v]]m]} t]kl]IP p]zt]I hxo. An]] krt]} k]l]T]I ahI\ j lot]I a]v]je. Av¶\ hxo t]o s]}je t]no m]Ukv]] zm]iN]y¶\ m]okl]Ix]. no a]K]o d]Õzo a]p]N]I Bog]o rm]xo.Õ

LA

s¶n}d]no t]o B]]v]t¶\ ht¶\ no vOde kÁ] jev¶\ T]y¶\. A n]] p]]ze j x]]n]I! b]Ij] idv]s]T]I A iv]m]l]no l]wno a]v]v]] m]}zI. no m]oG]Ibon]no k]m] m]LI g]y¶\. jem] jem] idv]s]o jv]] l]gy]] Am] Am] s¶n}d] j]No Am]n]] G]rn¶\ j Ak m]]N]s] hoy] Am] Am]no l]]g]v]] m]}z/y¶\. A G]N]I v]K]t] s¶n}d]no r]t] rok]w jv]]n¶\y] khet]} p]N] s¶n}d] b]h]n¶\ k]ZIno ap]Uv]*no ty]} jt]I rhet]I. B]rt] khet]o: Ôt]]r] v]g]r ap]Uv]* P]m]* s]Un¶\ n]hI\ p]zI j]y].Õ

ST A

KA

s¶n}d] jv]]b] n] a]p]t]I p]N] m]n]m]} b]b]zI lot]I, k]y]m] rhev]] b]ol]]v]t]o ho t]o iv]c]]rI jo[\. p]N] An]]T]I Av¶\ b]ol]I x]k]t¶\ n]hI\. B]rt] p]N] Ano iv]xo ap]Uv]* ano reK]] p]]soT]I T]oze T]oze krIno t]p]]s] krI l]]vy]o ht]o A m¶jb] A Ak v]K]t] Qokr K]]w c]Ukel]I sˆ]I ht]I Aql¶\ j A j]N]I x]ky]o ht]o. B]rto Ano kx¶\ sp]Sq p]UCy¶\ n] ht¶\ p]N] m]n]m]} A Ano iv]xo iv]c]]rt]o ht]o jÐr. A a]ql¶\ B]Nol]I ht]I Ct]} ap]Uv]* P]m]* p]r A je rIto g]yo v]rso k]m]m]} l]]g]I g]w ht]I A jowno B]rt] t]o B]rt] p]N] g]]m]n]] b]D]] m]]N]s]o ac]rj p]m]I g]y]] ht]]. B]rt] kdIk n]v]ro hoy] t]o s¶n}d]n]I in]x]]Lno Ceze jwno bos]I jt]o ano s¶n}d]n¶\ B]N]]v]v]]n¶\ aqkI p]zt¶\: Ôt]m]]re Kot]rm]} k]m] n]] hoy] t]o G]rm]} m]]no k]m]m]} m]dd kro p]N] ahI\ bos]I m]]r] k]m]m]} zK]l] n]] krx]o.Õ A khet]I p]N] m]n]m]} t]o A wcCt]I ke B]rt] An]] v]g]*no Ceze boso no Ano Cokr} B]N]]v]t]I t]]kI rhe.

PU

B]rt]no p]N] ton]] a]v]] b]ol]v]]m]} kow c]IZ ke aN]g]m]o v]rt]]t]} n] how A G]N]I v]K]t] kl]]k jeql]o s]m]y] ty]} bos]I rhet]o. s¶n}d] B]lo An]I s]]m¶\ n] jot]I p]N] An]] m]n]m]} a] s]m]y] drim]y]]n] B]rt]n]] j iv]c]]ro c]]ly]] krt]]. A p]ot]]no t]]kI rÁo hxo Am] A klp]n]] krt]I Ct]} An]I s]]m¶\ jov]]n¶\ q]Lt]I.

B]rt] p]N] A s]]m¶\ joxo no p]oto An]I s]]mo t]]kI rÁo Ce A p]kz]w jxo Av]] B]y] s]]To An]I s]]mo c]orICUp]IT]I joy]] krt]o. a]jey] B]rt] Kot]rm]} d]iZy]}no k]mo v]Lg]]zI s¶n}d]n]o kl]]s] B]rv]] a]v]I p]ho\cy]o ht]o. a]je t]o ANo m]n]T]I j n]kkI krI n]]Ky¶\ ht¶\ ke s¶n}d]no p]UCv¶\ t]o K]ru\ j ke A kow s]]ru\ p]]ˆ] m]Le t]o l]gn] krv]] m]]go Ce ke n]hI\? jo A s]]m¶\ p]UCe ke s]]ru\ p]]ˆ] Aqlo koN]? t]o An]o jv]]b] a]p]t]} Ano p]rsov]o v]LI j]y] Am] ht]o p]N] Ak v]K]t] v]]t] krI t]o p]zv]]n]I ht]I j t]o x]] m]]qe a]je n]hI\? Ôm]]re t]no Ak v]]t] p]UCv]I Ce.Õ ANo Ano kÁu\. Ôp]UCo, p]N] b]hu aG]rI v]]t] n]] p]UCt]].Õ s¶n}d]A s]]mo hs]Ino kÁu\. jo T]w Ce?

62


jo T]w Ce? ÔG]N]] v]K]t]T]I t]no p]UCv]]n¶\ iv]c]]rt]o ht]o p]N] t]no g]m]xo ke n]hI\ A iv]c]]re p]UCv]]n¶\ m]}zI v]]Lt]o ht]o.Õ ÔAm]} Aql¶\ b]D¶\ iv]c]]rv]]n¶\ n] hoy]? h] Ak v]]t] K]rI ke m]no t]m]]ro p—Ãn] g]m]xo t]o hu\ An]o [–]r a]p]Ix] n]hI\ t]o n]hI\ a]p¶\.Õ ÔB]lo Am] r]K]o. m]]re Am] j]N]v¶\ ht¶\ ke t]no kow y]ogy] p]]ˆ] m]Le t]o t]]re l]gn] krv]]n]o iv]c]]r K]ro?Õ An]I s]]To n]jr moLv]v]]n¶\ q]Lt]} B]rto p]UCy¶\. Ôt]m]]r] s]v]]l]n]I s]]mo m]]ro s]v]]l] Ce: y]ogy] p]]ˆ] kon]I d&iSqA?Õ

O M

Ôaty]]re t]o m]]rI d&iSqA. p]N] t]]rI d&iSqA y]ogy] {t]re t]o t]]ro l]gn] krv]]n]o iv]c]]r K]ro?Õ Ôa]n]o jv]]b] m]]rI Akl]IT]I n]] a]p]I x]k]y], m]]re m]]rI m]oqIbon]no ano ap]Uv]*noy] p]UCv¶\ p]ze. ano A p]hel]} m]]re A y]ogy] p]]ˆ] iv]xo p]N] j]N]I lov¶\ p]ze.Õ

C

ÔA p]]ˆ]n]I aoLK] a]p¶\ p]N] A jo t]no p]s}d n] p]ze t]o m]]re m]]qe K]oqu\ n]hI\ l]g]]zv]]n¶\. a]p]N]o s}b}D] n]] b]g]ze Aql¶\ krje.Õ

Y.

ÔB]lo.Õ

Ôt]o m]]n] ke hu\ j A p]]ˆ] ho[\ t]o.Õ ap]Uv]*A D]zkto idlo khI dID¶\.

LA

Ôt]m]no K]b]r Ce ke hu\ Ak v]K]t] Qokr K]]w c]Ukel]I sˆ]I Cu\ no m]]rI s]]To m]]ro Ak v]rs] krt]]\y] m]oqo b]]b]oy] Ce. v]LI t]m]]rI wcC] hoy] no t]m]]r} m]]b]]p]n]I m]r« n] hoy] t]o p]N] hu\ c]l]]v]I x]ku\ n]hI\. t]mo Ak v]K]t] Am]no p]UCI juao no m]no jN]]v]o t]o hu\ t]m]no p}drek idv]s] iv]c]]rIno jv]]b] a]p]I x]ku\.Õ

KA

Ôm]]r} m]] b]]p]no kx]o v]}D]o n]hI\ hoy].Õ

ÔAv¶\ n]] c]]lo. t]mo Am]no p]UCIno m]no jN]]v]o p]CI hu\ a]g]L iv]c]]ru\. no m]]rI b]hen]noy] A p]CI j p]UCu\.Õ

ST A

Ôt]]rI Av]I j m]r« hoy] t]o hu\ a]je r]to j Am]no p]UCI jowx] no k]lo t]no jN]]v]Ix].Õ B]rto kÁu\ no s¶n}d]n]] hEy]]m]} a]n}dn]I je hel]I c]ZI Ano s]m]]v]v]] ANo l]]K] p—y]tn] ky]]* t]oy] An]I as]r An]] m]o\ p]r v]t]]*y]] v]g]r n]] rhI. s]]ru\ T]y¶\ ke B]rt] p]N] p]ot]]n]o a]]vog] CUp]]v]v]] a]zu\ jow rÁo ht]o Aqlo Ano a] B]]v]n]I kx]I K]b]r n]] p]zI. B]rt]no Ak v]]t]n]I K]]t]rI T]w ke s¶n}d] l]gn]n]I b]]b]t]m]} iv]c]]rt]I ht]I K]rI. ANo A s]}je j p]ot]]n]} m]]b]]p]no v]]t] krv]]n¶\ n]kkI ky¶*\.

PU

p]N] B]rt]no hju A v]]t]n]I K]b]r n] ht]I ke s¶n}d] t]o ky]]rn]Iy] a] t]kn]I v]]q jot]I boQI ht]I. s]}je Gor jt]} s¶n}d] a]Ko rsto a] j iv]c]]r krt]I ht]I. B]rt]n]} m]]b]]p]no p]oto g]m]t]I jÐr ht]I p]N] a] l]gn] m]]qe A l]oko h] p]]zxo Av]I An]] m]n]m]} hju p]UrI Û]DD]] n] ht]I. h], tono B]rt]no m]]qe p]Uro iv]Ãv]]s] ht]o ke ANo Ak v]K]t] n]kkI ky¶*\ hxo t]o tono v]Lg]I rhexo. p]oto ap]Uv]* ano reK]]no v]]t] krxo t]o bom]}T]I kow tono n]] p]]zv]]n]} n] ht]}. no jem] p]ot]]no iv]Ãv]]s] ht]o ke p]oto B]rt]n]I s]]To p]rN]Ino s¶K]I T]xo tov]o j iv]Ãv]]s] ap]Uv]* ano reK]]no p]N] B]rt] m]]qe ht]o.

to s]}je B]rto krs]n] p]qel] no m]oG]Im]]no s]]mo bos]]zIno a] v]]t]n]I s}m]it] m]]g]I. krs]n] p]qel] Cell]} bo v]rs]T]I B]rt]no p]rN]]v]v]] t]tp]r T]wno boQel]] ht]]. p]N] B]rt] je keLv]N]Iv]]LI CokrI x]oD]t]o ht]o tov]I CokrIao a]v]] v]g]z]m]} a]v]v]] tOy]]r T]t]I n] ht]I. a]je Ak y]ogy] CokrI B]rt]no m]LI ht]I A a]m] t]o An]} m]] ano b]]p] boy]no g]m]t]I ht]I p]N] Ano m]oqI K]oz ht]I. A Ak v]K]t] p]rN]Ino p]st]]yol]I ht]I ano v]D]]r]m]} Ano Ak v]rs]n]o Ak dIkro p]N] ht]o. hvo jm]]n]o b]dl]]y]o ht]o Aqlo jo c]l]]v]v¶\ hoy] t]o a] c]]l]I j]y] tom] ht¶\ p]N] krs]n] p]qel] jev]] s¶K]I jo T]w Ce?

63


jo T]w Ce? ano a]b]Ðd]r m]]N]s]no m]]qe a] z]G] v]D]]re p]zt]o ht]o, t]o s]]mo p]Xo B]rt]n]I wcC]y] Am]no m]n] G]N¶\ m]h–v] D]r]v]t]I ht]I. jy]]rT]I Am]No a] P]m]* l]ID¶\ ht¶\ ano G]rb]]r voc]Is]]qIno A P]m]* p]r rhev]] a]v]I g]y]] ht]] ty]]rT]I Am]n]o ç]]it] s]]Ton]o s}b}D] v]rs]o v]It]t]} aoCo no aoCo T]t]o g]y]o ht]o. Ct]} Am]No B]rt]no s]m]j]v]v]] p—y]tn] krI joy]o: Ôjo B]]w, am]]re hvo k]Z/y]} Aql]} v]rs] ky]} k]Zv]]n]} Ce? p]N] t]]re t]o hju a]K]I ij\dg]I s]]mo p]zI Ce.a]v]} l]g]n] krIno t¶\ n]]t]m]} aqUl]o p]zI jwx]. a]p]N]I p]]so K]]t]} n]] K]Uqe Aql]] pOs]] Ce p]N] n]]t]n]] qek] v]g]r m]]T¶\ {\c¶\ r]K]Ino c]]l]v]]n¶\ aG]ru\ Ce. t¶\ s]m]ju\ t]o s]]ru\. b]]kI t]o t]]rI wcC]. am]]re t]o t]]rI K]ux]I jowA.Õ

O M

Ôt]o d]« m]]n]I l]o ke m]]rI K¶x]I Am]} j Ce. no a]v]} l]g]n] n]]t]m]} k}w p]hel]I v]K]t] T]t]} n]T]I. n]]t] hvo kownoy] n]]t] b]h]r m]UkI x]kt]I n]T]I. {l]q] n]]t]v]]L] Am]no hvo s]]mo c]]l]Ino b]ol]]v]t]] p]N] T]y]] Ce. no a]v]t]} p]}c]s]]t] v]rs]om]} t]o n]]t] a]K]I b]dl]]w jxo. no n]hI\ b]dl]]y] t]oy] m]no An]I p]zI n]T]I. m]]re t]o t]mo bo m]no hs]to m]o\A h] p]]zo A j ag]ty]n¶\ Ce.Õ

Y.

C

Ôjo Ak z]G]o n]] hot] t]o CozI G]rm]} ajv]]Lu\ kre Av]I Ce. m]no t]o m]] m]] krt]} An¶\ m]oZu\ j duK]t¶\ n]T]I. jy]]rT]I A ahI\ a]v]t]I T]w Ce ty]]rT]I t]o m]Uw b]p]orn¶\ K]]v]]n¶\y] A hrt]}Prt]} b]n]]v]I de Ce. m]no t]o h]Toy] l]g]]zv]] n]T]I det]I.Õ

LA

krs]n] p]qeloy] m]oG]Im]]n]I v]]t]m]} zoku\ hl]]v]I s}m]it] a]p]I. p]N] B]rt]no Cell]I v]K]t]n]I qkor krI: Ôam]]rI kow v]]to t]no n]] n]T]I p]N] je kru\ A jow iv]c]]rIno krje. am]]re t]o je g]N]o A t¶\ Co. k]lo a–]]re t]m]]r] bom]} kx]I aN]b]n] T]]y] t]o am]]r] «v] t]o p]zIke j b}D]]w j]y]. B]g]v]]n] t]]ru\ B]l¶\ kre.Õ

KA

b]Ije idv]so riv]v]]r ht]o. no riv]v]]re t]o g]]m]n]I in]x]]Lm]} B]N]t]} Cokr}noy] Am]n]] m]]b]]p] a]v]Ino s¶n}d]n]I a] in]x]]Lm]} B]N]v]] m]UkI jt]} ht]} Aqlo B]rt]n]I v]K]]r riv]v]]re t]o n]]n]I p]zt]I ht]I. krs]n] p]qel] iv]c]]rt]] ht]] ke jo a]v¶\ no a]v¶\ c]]ly¶\ t]o g]]m]n]I in]x]]L b}D] krIno ahI\ j in]x]]L x]Ð krI dev]I p]zxo. p]N] Av]IA jo v]hu b]n]Ino p]ot]]n]] G]rm]} a]v]xo t]o An]I a] in]x]]L c]]l¶ rhexo ke Ano b]dlo kow b]I« j p—v]&it] A bo jN]} x]Ð krI dexo An]I j Am]no iv]m]]s]N] ht]I.

ST A

no boAk idv]s] p]CI Ak s]}jn]] ap]Uv]* ano reK]] Am]no b]]rNo a]v]Ino {B]} rÁ}. krs]n] p]qel] s]m]« g]y]] ke B]rt]no s}dexo A a]vy]} ht]}. no k]c]I G]zIm]} B]rt] ano s¶n}d]n]} l]gn]n]I v]]t] p]kI T]w g]w. b]Ije idv]so t]o dost]om]}y] v]]t] Pel]]w g]w ke c]]l¶ s]rp}c] no B]]iv] s]rp}c] boy] B]]iv] s]]Zu b]ny]] Ce. no dost]on]} qoL} B]rt] ano ap]Uv]*no ty]} j]m]v]] m]}z/y]}. keql]]ke t]o kÁu\y] K]ru\: Ôhvo l]]go Ce ke to\ s]rp}c] T]v]]n]I p]]kI tOy]]rI krI dID]I Ce. g]]m]n¶\ k]m] krt]} p]hel]} P]m]*n¶\ k]m] s}B]]LI lo Av]I p]ql]]N]In¶\y] to\ p]]ku\ krI dID¶\.Õ

PU

ÔB]]wA Ano s]rp}c] b]n]]v]v]]n¶\ n]kkI ky¶*\ Aqlo P]m]* s]]c]vo Av]I p]ql]]N]Iy] Am]No j v]L]v]I a]p]I. boy] jN]]A b]D¶\ a]p]N]T]I C]n¶\ j p]t]vy¶\. b]]kI a]p]N]no v]hem] a]v]I jv]o jowt]o ht]o j ke B]]wA in]x]]L p]ot]]no ty]}T]I B]rt]no ty]} v]L]v]I ty]]rT]I j boy]n]I s}t]l]s] x]Ð T]w g]yol]I hxo.Õ krs]n] p]qel] khe: Ôm]]re Akn]o Ak dIkro Ce to D]]m]D]Um]T]I p]rN]]v]Ix].Õ t]o ap]Uv]* khe: Ôm]]rey] Akn]I Ak s]]LI Ce to hu\y] D]]m]D]Um]T]I p]rN]]v]Ix].Õ

dost]o khe: Ôam]]rey] bo s]rp}c]n]o Bog]o av]s]r Ce to amoy] x¶\ krv]] s]]du\ krIx¶\? amoy] a]K]] g]]m]no n]ot]rIno l]wno a]v]Ix¶\.Õ no a]K¶\ g]]m] ihll]oLe c]Z]v]Ino l]g]n] {kel]Ino, ap]Uv]*A g]]m] a]K]]no jm]]zv]]n]I t]k Jzp]I l]ID]I. boc]r p]qel] p]N] D]n]« p]qel] ano boc]]r b]Ij] p]qeil]y]]n]] s]m]j]vy]] s]m]« g]y]] no av]s]rm]} p]]G]zI p]herIno h]jr jo T]w Ce?

64


jo T]w Ce? rÁ] ht]]. m]n]T]I Am]No sv]Ik]rI l]ID¶\ ht¶\ ke ap]Uv]* Am]no a}K]m]} kN]]n]I m]]Pk K]U\c]t]o hoy] t]o p]N] hvo p]CIn]o s]m]y] An]o ht]o. hvo p]ot]]n]I a]gov]]n]In]} v]Lt]} p]]N]I T]y]} ht]} Aqlo Am]No pol]] l]oko s]m]j]v]v]] a]vy]] A t]kno t]rt] j v]D]]v]I l]ID]I no? A ap]Uv]* ano D]n]« p]qel]no s]]rI rIto m]ñy]]. g]]m]l]okoA a] joy¶\ ano tom]no T]y¶\ ke boc]r p]qelo Cev]qe h]rIno K]]n]d]n]I b]t]]v]v]]n]I t]k Jzp]I l]ID]I Ce. kowno Am] n] l]]gy¶\ ke A g]]m]n]] jUn]] a]gov]]n] t]rIke a] p—s}g]m]} h]jr rÁ] ht]]. b]D]] Am]n]o a] [m]Lko s]m]jt]] ht]].

O M

keql]]ke t]o kÁu\y] K]ru\ ke B]]wA a]v]to v]rso B]rt]no s]rp}c] b]n]]v]v]]n¶\ n]kkI ky¶*\ Ce. boc]r p]qelo a] s]}B]ñy¶\ no m]n]m]} s]m]s]m]Ino rhI g]y]]. Am]no kd]c] T]y¶\y] hxo ke A l]oko b]D]] p]ot]]no s}B]L]v]v]] m]]qe j a]v¶\ khet]] hxo. ano tom]n]] a]v]] m]]n]v]] p]]CL k]rN] p]N] ht¶\. je kow a]v]I v]]t] krt]] ht]] A b]D]] B]rt] p]N] ap]Uv]*n]] jev]o j sov]]B]]v]I Ce A v]]t] p]N] krt]] j ht]].

PU

ST A

KA

LA

Y.

C

an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce?

65


jo T]w Ce?

11. qel]IPon] a]vy]]

O M

ap]Uv]* s]rp}c] T]y]o ty]]rT]I j ANo g]]m]m]} qel]IPon]n]I l]]wn] m]]qe ar« krI dID]I ht]I ano Ano m]]qe p]ot]]n]I v]g] v]]p]rv]] m]}zI ht]I. ANo Am]n]] iv]B]]g]n]] D]]r]s]By]no h]To g]]m]n]] v]oqrv]ks]*n¶\ [d/G]]qn] kr]vy¶\ ht¶\. ano ty]]rT]I j Am]no k]no qel]IPon]n]I v]]t] p]c]]rv]] m]}zI ht]I. jo ke g]]m]l]okono qel]IPon]n]I Aql]I b]D]I ag]ty] l]]g]t]I n] ht]I. v]LI g]]m]m]} qel]IPon]n]o K]c]ee]* voQI x]ke Av]} G]r B]]gyo j bo c]]r ht]}. no tom]no qel]IPon] jÐrI l]]g]t]o n] ht]o. h], g]]m]n]I a]s]p]]s]n]} b]D]} P]m]*v]]L]no An]I jÐrey] ht]I ano A b]D]] Ano m]]qe K]c]e]* krv]]y] tOy]]r ht]].

Y.

C

ap]Uv]*n]I v]]r\v]]rn]I qkor ano g]]m]n]I T]w rhel]I p—g]it]no l]X]m]} l]wno g]]m]no qel]IPon]n]I sov]] a]p]v]]n¶\ n]kkI T]y¶\. a]jub]]jun]} g]]m]m]}T]I p]N] keql]]k a]gov]]n]o a] j]N]Ino ap]Uv]*no m]Lv]] a]v]I p]ho\cy]]. jo v]her]Ct] g]]m] s¶D]I qel]IPon]n]} dorz} n}K]]v]]n]} hoy] t]o An]I a]jub]]jun]} g]]m]onoy] qel]IPon]n]I sov]]m]} a]v]rI lov]]y] Av]I v]]t]o l]wno b]D]] a]v]t]] ht]]. ap]Uv]*A a] b]D]]n]I a]gov]]n]I l]wno K]]t]]m]} doz]dozI x]Ð krI dID]I. ano T]oz] j idv]s]om]} K]]t]]m]}T]I K]rIt]o a]v]I g]y]o ke je g]]m]m]}T]I p]}c] ke v]D¶ qel]IPon]n]} joz]N]o m]]qe m]]g]N]Iao a]v]xo A g]]m]ono p]N] a] y]ojn]]m]} a]v]rI lov]]m]} a]v]xo.

ST A

KA

LA

b]Ij} p]}c] g]]m]o tOy]]r T]w g]y]} Aqlo v]her]Ct] g]]m]m]} n]]n]kzu\ qel]IPon] AXco\j x]Ð krv]]n¶\ ano ty]}T]I a]jub]]jun]} p}dr g]]m]ono qel]IPon]n]I sov]] a]p]v]]n]I y]ojn]] m}jUr krv]]m]} a]v]I. a] m]]qe v]her]Ct] g]]mo Ak p]]ku\ m]k]n] b]n]]v]I a]p]v]]n¶\ ht¶\. qel]IPon]K]]t¶\ An¶\ B]]zu\ a]p]v]]n¶\ ht¶\. p]N] l]g]B]g] l]]K] Ðip]y]]no K]co* m]k]n] b}D]]v]I a]p]v]]n]I v]]t] s]hel]I n] ht]I. ap]Uv]*n]I doz]dozI ano t]]l¶ke {B]I T]yol]I An]I C]p]no k]rNo Ak b$ke m]k]n] m]]qe l]on] a]p]v]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I p]N] c]oT]]wn]] Ðip]y]] p]c]Is] hj]r B]rv]] p]zv]]n]] ht]] no g]]m]n]I it]jorIm]} t]o p}dr hj]r j ht]]. B]rto K]Uqt]] pOs]] a]py]] no dr v]K]t]n]I jem] pol]] konqš]kqre An]o G]]q p]]zI a]py]o. no B]]z]n]I a]v]km]}T]I b$kn]o hpt]o B]r]t]}y] v]rso T]oz] pOs]] v]Do Av]I x]rto AXco\j m]]qen]] m]k]n]n]I jog]v]]w T]w g]w.

PU

no Ak b]]ju qel]IPon]n]] T]}B]l]] rop]]wno An]I p]r dorz} Ko\c]]v]] m]}z/y]} ke b]I« b]]ju AXco\jn¶\ m]k]n] p]N] tOy]]r T]w g]y¶\. ap]Uv]*A D]]m]D]Um]T]I AXco\jn¶\ [d/G]]qn] kr]vy¶\. a]jub]]jun]} g]]m]v]]L] p]N] Am]} s]]mol] T]y]] no Am]No [jv]N]Im]} p]ot]]n]o P]Lo a]p]v]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I, p]N] v]her]Ct] g]]m]n]] a]]gov]]n]oA AkI av]]je khI dID¶\ ke b]D]} g]]m]no h]jr rhev]]n]} no jm]v]]n]} n]ot]r} B]lo ht]} p]N] a]v]s]r t]o v]her]Ct]n]o ht]o Aqlo K]c]* t]o je T]xo A g]]m] j B]og]v]xo.

qel]IPon]n]I sov]] x]Ð T]w An]I s]]To j ap]Uv]*n]I sov]]y] j]No x]Ð T]w. n]v]I n]v]I l]wn]o n}K]]w ht]I Aqlo Am]}y] keql]Ik v]K]t] K]]m]I {B]I T]t]I ht]I ano g]]m]z]n]] l]okoy] qel]IPon]n]] v]p]r]x]T]I aj]Ny]] ht]] Aqlo a] K]]m]I Am]no v]D]]re p—m]]N]m]} jN]]t]I ht]I. jy]]re a]v]I K]]m]I {B]I T]]y] ty]]re a]jub]]jun]} g]]m]n]] l]oko qel]IPon] K]]t]]m]} Piry]]d krv]]no b]dlo s]ID]] ap]Uv]*n]I p]]so j dozI a]v]t]] ht]]. ap]Uv]* Am]n]I h]jrIm]} j Pon] krI Am]n]] v]t]I Piry]]d n]o\D]]v]t]o ht]o ano Am]no s]m]jN] p]]zt]o ht]o. a] b]D¶\ jowno hs]Ino D]n]« p]qel] Ak idv]s] khe: Ôhvo t¶\y] s¶n}d]n]] jev]I in]x]]L j x]Ð krI de no b]D]]no qel]IPon] v]]p]rv]]n¶\ ix]K]v]]z.Õ ÔA t]o x]Ðm]} b]D]]no ag]v]z p]ze, v]rs] p]CI t]mo jo jo kow kx¶\ p]UCv]] a]vo t]o.Õ Ôp]N] m]no A n]T]I s]m]j]t¶\ ke g]]m]z}n]] a] l]okno qel]IPon]n]I Av]I x]I jÐr Ce? K]oq] K]rc]].Õ jo T]w Ce?

66


jo T]w Ce? Ôt]m]no x]Ðm]} Av¶\ l]]go Ce p]N] jeql]o K]rc]o T]xo An]] krt]} v]D]]re P]y]do An]]T]I T]v]]n]o Ce. g]]m]z]n]] a] aB]N] l]]g]t]] l]oko v]rs] v}qoLm]} t]o x]hern]} b]j]ron]] B]oim]y]] T]w jxo no p]ot]]n]] g]]m]m]} n]]n]] m]oq] D}D]] l]wno bos]I jxo. bo m]ihn]] p]CI b]D]} g]]m]no jozt]I As]qI b]s] x]Ð t]w jxo ano a]p]N]] g]]m]m]} n]]n]kzu\ b]j]r x]Ð T]w jxo. x]Ðm]} b]D]} g]]m]n]o D}D]o a]p]N]] g]]m]m]} Ko\c]]w a]v]xo p]CI a]p]N¶\ jowno b]D]} g]]m]m]} n]]n]} m]oq} b]j]r x]Ð T]w jxo, t]mo jo jo t]o K]r].Õ Ôto t¶\ As]qI b]s] p]N] x]Ð kr]v]v]]n]o Cu\?Õ

O M

Ôb]D]I v]]t] l]g]B]g] p]]kI T]w g]w Ce. c]]rey] b]]jun]} g]]moT]I bo b]s]o B]rt] ano boc]r p]qel]n]] P]m]* v]cco Bog]I T]]y] ano ty]}T]I a]p]N]] P]m]* p]r a]v]Ino g]]m]m]} j]y] ano ty]}T]I t]]l¶ke j]y]. a]jub]]jun]} g]]m]no rojn]I bobo b]s]on]o l]]B] m]Le no a]p]N]no rojn]I c]]r b]s]on]o l]]B] m]Le Av]I p]]kI tOy]]rI T]w g]w Ce. a] ix]y]]L]n]] s]m]y]p]ˆ]km]} A c]]l¶ T]w jxo.Õ

C

Ôa] v]]t] t]o a]K]] g]]m]m]} kownoy] K]b]r hoy] am] l]]g]t¶\ n]T]I. to to\ Akl]]yo a] b]D¶\ D]k]vy¶\ Ce ke x¶\?Õ D]n]« p]qelo a]ºy]* vy]kt] ky¶*\.

Y.

Ôam]]r] qoL]n]] b]D]] j]No Ce p]N] hju amo kowno b]h]r v]]t] krI n]T]I. hvo v]K]t] a]vy]o Ce Aqlo b]D]]no v]]t] krIx¶\. boˆ]N] m]ihn]]m]} t]o b]s] sov]] c]]l¶ T]w jxo Av]I g]N]t]rI Ce. a]p]N]] P]m]*no K]UNo t]o p]}c]s]]t] m]]N]s]o bos]I x]ke Av¶\ n]]n]kzu\ b]s] sqenz p]N] b]n]]v]v]]n]I m]]rI wcC] Ce.Õ

KA

LA

no a] As]qI sov]] x]Ð krv]]n]I v]]t] kem]n]I PUqI g]w An]I t]o K]b]r n]T]I p]N] a]jub]]jun]} g]]moT]I rojno roj kowno kow ap]Uv]*no m]Lv]] a]v]v]] l]]gy¶\. ap]Uv]* p]ot]]n]] P]m]*no K]UNo p]ot]]no K]rco n]]n]kzu\ b]s] sqenz b]}D]I a]p]v]]n]o Ce A j]Ny]] p]CI b]D]] g]]m]v]]L] p]ot]p]ot]]n]] g]]m]m]} b]s] sqenz b]}D]v]] tOy]]r T]w g]y]]. Am]}n]] keql]]ke t]o ap]Uv]*n]] j]N]It]] pol]] konqš]kqrno k]m] s]o\p]Ino s]rs] m]J]n]} b]s] sqenz b]}D]v]]n]I tOy]]rIy] b]t]]v]I. ap]Uv]*A Am]no m]]To b]D]o K]rc]o n] p]ze no As]qI kop]o*rex]n] p]]soT]I T]ozI m]dd m]Le ano konqš]kqr p]]soT]Iy] T]ozI m]dd m]Le Av¶\ g]oQv]I a]py¶\.

ST A

no b]s] sov]] x]Ð T]w to idv]s]T]I j b]D]} g]]m]om]} s]rs] m]J]n]} b]s] sqenz p]N] k]m] krt]} T]w g]y]}. hvo qel]IPon] ano b]s]n]I sov]]m]} ap]Uv]*A je m]dd krI ht]I ano p]ot]]n]I v]g] v]]p]rI ht]I An]]T]I p—B]]iv]t] T]yol]] l]oko p]ot]]n]] g]]m]n]o iv]k]s] p]N] v]her]Ct] jev]o krv]] m]]qe ap]Uv]*n]I s]l]]h lov]] rojeroj a]v]v]] l]]gy]]. a] b]D¶\ jow D]n]« p]qel] b]h]rT]I a]vol]] l]okono khe: Ôt]mo b]D]] m]n]t]] ho ke a] b]D¶\ Av]oyo kre Ce, t]o A s]]c¶\ n]T]I. v]huA a]K¶\ P]m]* m]]To l]w l]ID¶\ Ce Aqlo A a] b]D¶\ krI x]ke Ce, n]hI\ t]o A k]Czo v]]LIno Kot]rm]} p]}N]I v]]Lt]o hot] ke krb]izy]o k]Zt]o hot].Õ

PU

Ôk]k]no A s]]ru\ s]]ru\ b]n]]v]Ino K]v]z]vo Ce Aqlo k]k] An]} j v]K]]N] ky]]* kre Ce. a]p]No k}w krIA A t]o b]D¶\ a]q]l]UN]m]} j]y] Ce.Õ Ôno m]no s]]ru\ b]n]]v]Ino K]v]z]vo Ce ty]]re t¶\ t]o [p]v]]s] krt]o howx]? t¶\ t]]re p]ql]]w kUqy]] kr t]no v]hun]] jeql]Iy] Kot]Im]} s]m]jN] n]] p]ze hvo t]o.Õ Ôto boc]r p]qel]no b]]jrIn]] {t]]r]m]} p]]C] p]z/y]] ty]]re t]o m]]rI j hIkm]t] k]m] l]]gol]I no?Õ

Ôty]]rey] v]hu t]]rI s]]To ht]I Aqlo j t]o. n]hI\ t]o t]]r] Akl]]n¶\ A g]ju n]hI\, boc]r p]qel]no p]]C] p]]zv]]n¶\.Õ D]n]« p]qel] ano ap]Uv]*n]I a]v]I «B]]jozI s]}B]LI pol]] m]]N]s] m]n]m]} j hs]I rÁ]. reK]] pOs]]v]]L] G]rn]I CokrI hov]] Ct]} Kot]In]I b]D]I jv]]b]d]rI m]]To l]wno Prt]I ht]I Aqlo j ap]Uv]* An]o a]K]o s]m]y] sov]]m]} g]]LI x]kt]o ht]o A v]]t] t]o Prt]} b]]rey] g]]m]m]} j]N]It]I T]w g]yol]I ht]I. jo T]w Ce?

67


jo T]w Ce? ty]} reK]] c]]n]] py]]l]] l]wno a]v]I Aqlo ap]Uv]*no khev]]n¶\ b]h]n¶\ m]LI g]y¶\: Ôt]mo a] c]]n]o G]U\qzo B]rx]o t]oy] k]k] khexo ke m]no An]] jev]I c]] b]n]]v]t]}y] n]T]I a]v]zt]I.Õ Ôk]k] j]No Ce j no? D]n]In]] jnm] v]K]to hu\ K]]qlo p]zI ht]I ty]]re t]m]]r] h]T]n]I kzv]] kiLy]]t]] jev]I c]] p]Ino A [b]]w g]y]] ht]]. no rojn]I ˆ]N] v]K]t]no b]dlo Am]No Ak j v]K]t] c]] p]Iv]]n¶\ krI n]]Ky¶\ ht¶\ no?Õ k]k]no b]dlo reK]]A j jv]]b] a]p]I dID]o. Ôa] c]]rey] b]]jun]} g]]m]v]]L] l]oko b]]p]z] B]]w B]]w krt]} D]r]t]] n]T]I no G]rm]} kowno a]p]N]I kx]I ik\m]t] n]T]I.Õ ap]Uv]* pol]] m]]N]s]o s]]mo jow b]ol]I {Q/y]o.

O M

ÔAm]no bo idv]s] t]m]]r] h]T]n]I c]] b]n]]v]Ino p]Iv]z]v]o Aqlo b]D]] t]m]no B]]w B]]w krv]]no b]dlo b]]y] b]]y] n]] kre t]o m]no khejo.Õ

C

Ôa]v]to v]rso Prt]} b]]rey] g]]m]n]I p}c]]y]t]n]] s]By]on]o Ak s]tk]r s]m]]r\B] y]ojv]]n]o iv]c]]r Ce to A v]K]to b]D]}n]I p]]so Qr]v] kr]v]Ino t]m]no Ak s]iq*iPkeq ap]v]I dwx] ke am]]r] k]k]n]I reK]] v]hu a]K]] b]]r g]]m]n]] p|T]km]} s]OT]I s]]rI c]] b]n]]vo Ce. p]CI A g]Le l]qk]v]Ino Prjo t]mo k]k] no B]ˆ]I«.Õ ap]Uv]*A k]k]no [z]vy]]. pol]] m]hem]]n]o Am]n]I a] «B]] jozI rs]T]I s]]\B]LI rÁ] ht]].

KA

LA

Y.

Ôjo t]m]]rI Av]I y]ojn]] hoy] t]o A s]m]]r\B] m]]r] g]]m]m]} j r]K]v]] do. g]yo v]K]to t]mo qel]IPon]n]] [d/G]]qn]m]} b]Izu\ Jzp]I l]ID¶\ Aqlo hu\ k}w n] b]oly]o p]N] a] v]K]to t]o b]D]]A am]]r] g]]m]m]} j a]v]v]]n¶\ Ce. am]noy] T]ozo l]h]v]o lov]] do. b]D]]n]} p]g]l]} am]]r] g]]m]m]} T]]y] t]o g]]m]noy] l]]B] T]]y],Õ ap]Uv]*A K]]l]I khev]] p]Urt]o m]m]ro m]Uky]o no pol]o t]o Ano v]Lg]I j p]zy]o. hvo ap]Uv]*no p]]C] hQv]]n]I jgy]] j n] rhI. Ano T]y¶\ ke je av]s]rn]I v]]t] hju p]ot]]n]] dost]om]}y] krI n]T]I Av]o av]s]r p]]rk] g]]m]m]} [jv]]v]v]]n]I v]]t]T]I dost]om]]\ c]zB]z jÐr T]xo ano p]ot]]no An]o jv]]b] a]p]v]o p]zxo.

ST A

Ôt]m]]re A av]s]r [jv]v]o hoy] t]o m]no v]}D]o n]T]I. Am]} a]K]] g]]m]n]o s]]T] jowxo ano v]D]]re n]hI\ t]o ˆ]N]c]]r hj]r Ðip]y]] jev]o K]c]o* T]xo An]I vot]rN] ag]][T]I krI lojo. no b]no t]o a] K]rc]o p}c]]y]t]m]} n] p]]zt]}, g]]m]P]L]T]I Bog]o krx]o t]o a]K]] g]]m]no p]ot]]n]o av]s]r hoy] Av]I B]]v]n]] [tp]nn] T]xo, no b]D]] av]s]r dIp]]v]v]] m]n] m]UkIno k]m] p]N] krxo.Õ ap]Uv]*A kÁu\ no pol]] l]okono An]I v]]t] x]Ir]n]I jem] g]Le {t]rI g]w. Ôa] amo t]m]]rI p]]so n]o\D]N]I kr]v]I dID]I. hvo kow b]Ij]no v]]t] kro An]o v]}D]o n]hI\ p]N] a] v]rso t]o An]I [jv]N]In¶\ b]Izu\ am]]r] g]]mo Jzpy¶\ Ce Aql]I c]oK]v]q krI dejo. no amo a] riv]v]]re p}c]]y]t]n]I Ak s]B]] a] m]]qe b]ol]]v]Ix¶\. t]m]]re p]}c]s]]t] a]gov]]n]oA Am]} a]v]v]]n¶\ Ce. s]v]]rn]I b]s]m]} a]v]v]]n¶\ no s]B]] p]ty]] p]CI b]p]ore am]]re ty]} j jm]v]]n¶\.Õ

PU

Ôam]]ru\ ty]} x¶\ k]m] Ce? t]m]no QIk l]]go Am] t]m]]re g]oQv]v]]n¶\. g]]m]n¶\ s]]ru\ deK]]y] Av¶\ a]y]ojn] krv]]n¶\.Õ

Ôn]] t]m]]r] v]g]r am]]re p]g]l¶\y] n]hI\ B]rv]]n¶\. t]m]]rI h]jrI hoy] An]]T]I j g]]m]n]] l]okono [ts]]h m]Le. no t]m]]r] jeql]o j]her k]m]n]o an¶B]v] a]K]] p}T]km]} b]Ij] kowno Cey] ky]}?Õ Ôh], t]m]]rI A v]]t] s]]c]I. A in]x]]Lm]} B]N]t]o ht]o ty]]re c]U\qN]In]o p—c]]r krv]] g]yol]o no ko\g—es]v]]L]A An]} Q]Q}y] B]]gol]}. An]] jev]o An¶B]v] a]p]N]I b]]jun]} g]]m]m]}T]I kownoy] T]y]o n]hI\ hoy].Õ

ÔA t]o k]k] Av¶\ Ce no ke je m]]r K]]y] A m]]l] K]]y]. no v]K]t] a]vo ty]]re bo s]]m]I m]]rIy] l]wA.Õ ap]Uv]*A kÁu\ ano k]k] m]l]k]w rÁ]. pol]]no a]m]} kx]I s]m]jN] p]zI hoy] ke n]hI\ p]N] Ay] Am]n]I s]]To m]l]k]w rÁ]. s]}je b]D]]A a] s]m]]r\B]n]I v]]t] j]N]I no b]D]] ap]Uv]*no PrI v]ñy]]: Ôa]v]o m]oko h]To krIno p]rk] g]]m]no jo T]w Ce?

68


jo T]w Ce? h]T] kem] jv]] dID]o. t]m]no p}c]]y]t]n]] pOs]]n]I ic}t]] hot] t]o amo g]]m]m]} P]Lo krIno Aql]] pOs]] t]o Bog]] krI lot].Õ Ak jNo p]ot]]n]I hEy]]v]r]L k]ZI. ÔpOs]]n]I t]o m]no jr]y] ic}t]] n] ht]I. Aql]] pOs]] t]o hu\ x]hern]] n]]n]]m]oq] vop]]rIao p]]soT]I kZ]v]I l]]v]t] p]N] jy]]re pol]]A s]]mo c]]l]Ino b]Izu\ Jzp]I l]ID¶\ ty]]re m]no T]y¶\ ke a]p]No Ak v]K]t] Am]n]o x]o an¶B]v] T]]y] Ce A jowA. p]CI a]v]to v]K]to a]p]N]no An]]T]I s]]ru\ krv]]n]I s]m]jN] p]ze. no Av]]yo a] av]s]r [jv]v]]n]] Ce Am]}y] a]p]N]I dorv]N]I p—m]]No krv]]n]] Ce Aqlo a]p]N]o h]T] [p]r j rhev]]n]o Ce.Õ

O M

ÔB]]w t]m]]rI v]]t] m]]rI s]m]jN]m]} a]v]t]I n]T]I p]N] a]v]I v]]t]n]I a]p]No p]hel] krIA An]] jev]o v]qn]o av]s]r h]To krIno Am]no a]l]I dev]]n]I v]]t] m]no t]o b]r]b]r l]]g]t]I n]T]I.Õ b]Ij] Ak jNoy] p]ot]]n]o aiB]n]y] jN]]vy]o. Ôt]no g]mo ke n]] g]mo p]N] B]]wA Ak v]K]t] pol]]no h] khI dID]I Ce Aqlo Am]} b]L]p]o krv]]n]o aT]* n]T]I. B]]wA je ky¶*\ hxo A jow iv]c]]rIno j ky¶*\ hxo no?Õ b]Ij] Ake kÁu\.

Ôp]N] a] v]rso j Av]o s]m]]r\B] ky]o* hot] t]o?Õ

Y.

C

Ôjeno a] n]] g]m]t¶\ hoy] A b]D]] aty]]rT]I j kez b]}D]jo. a]v]to v]rso a]p]No a]n]]T]I al]g] p—k]rn]o no v]D]]re B]B]k]d]r s]m]]r\B] y]ojv]]n]o Ce.Õ ap]Uv]*A dost]on]I in]r]x]] K}KorI n]]K]v]] n]v]I v]]t] krI. jo ke a]v]to v]rso n]v]o Aqlo kev]o s]m]]r|B] A v]her]Ct] g]]m]m]} [jv]v]] m]]g]t]o ht]o An]o a]Co-p]]t]Lo Ky]]loy] Ano n] ht]o.

KA

LA

Ôm]]re A krv]o n] ht]o. a]p]No Av]o m]oqo av]s]r [jv]I l]wA Aqlo b]Ij} g]]m]v]]L] g]B]r]w j]y]. Am]no m]n]m]} Am] j T]w j]y] ke a]v]o av]s]r krv]]n¶\ Am]n]] g]]m]n¶\ g]ju\ n]hI\. a]p]No Av¶\ T]v]] dev¶\ n] ht¶\. b]D]} g]]m] p]ot]]n]] g]j] p—m]]No a]v]] moL]v]z] y]oje no b]]rey] g]]m]m]} B]]wc]]ro v]Do t]o B]iv]Sy]m]} k]m] l]]go. jo t]m]no l]}b]I g]N]t]rI a]v]zt]I hoy] t]o m]]n]jo ke a] av]s]r a]p]No s]]mo c]]l]Ino b]Ij] g]]m]no [jv]v]] a]py]o Ce A p]]y]]n¶\ k]m] ky¶*\ Ce.Õ ÔB]]w iv]D]]n]s]B]]m]} jv]]n¶\ t]o n]T]I goQv]t]] no? Av¶\ hoy] t]o p]heloT]I khejo ke km]r ks]IA.Õ

ST A

Ôa]v]to v]rso a]v]t]I c]U\qN]Im]} a]p]N]] iv]st]]rm]}T]I sˆ]I an]]m]t] boQk a]vo Ce. Aqlo B]]wno kow c]]ns] n]T]I. p]N] B]]w, iv]c]]r m]}zI v]]Lv]] jev]o n]T]I. B]]B]I t]m]]r] krt]} Ak t]s¶y] p]]C} p]ze Am] n]T]I. krI n]]K]o k\kun]]. a]p]N]o t]m]no p]Urep]Uro qeko Ce.Õ

PU

ÔB]]wA A iv]c]]y¶*\ hoy] ke n]hI\ p]N] m]no l]]go Ce ke vol]«n]I v]]t] v]r]b]r Ce. a] v]K]to a]p]No t]n] t]ozIno p]rk] g]]m]n]o av]s]r dIp]]v]v]] s]]T] a]p]IA. p]CI a]v]to v]rso b]D]} g]]m]no a]m}ˆ]N] a]p]Ino a]p]N]] g]]m]m]} Av]o a]v]s]r [jv]IA ano g]]m]n]I p—v]&i–]ao Am]no b]t]]v]I ke Am]no T]]y] ke B]]w jev]o l]]y]k m]]N]s] hoy] n]hI\ no a]v]I p—v]&i–]ao T]]y] n]hI\. no a]jey] b]D]} g]]m]m]} B]]wn¶\ n]]m] g]]jt¶\ t]o T]w j g]yol¶\ Ce. no jeql]} B]]wno aoLKo Ce Aql]} reK]]bon]noy] aoLKo Ce.Õ ap]Uv]*A Ak t¶kko pol]]no v]]t]v]]t]m]} b]t]]vy]o no pol]o Ano v]Lg]I p]z/y]o. hvo a] b]D]] Am]}T]I a]K]] r]m]]y]N]n]I rc]n]] krv]] m}zI p]z/y]] ht]]. Ano b]ol]v¶\ hoy] t]oy] kow An¶\ s]}B]Le tom] n] ht]]. hju t]o iv]D]]n]s]B]]n]I c]U\qN]Ino l]g]B]g] bo v]rs]n]I v]]r ht]I, Aqlo p]zxo Av]] dev]]xo Am] m]]n]I ANo m]n] m]n]]vy¶\. no v]]t] koNo b]h]r p]]zI dID]I An]I t]o K]b]r n]T]I p]N] pol]] l]]m]N]] g]]m]n]I A s]B]] p]hel]} j A v]]t] j]her T]w g]w ke a]v]t]I c]U\qN]Im]} B]]wn]} p]tn]I reK]]bon] {B]} rhev]]n]} ht]}. no Ak idv]s] l]]m]N]]T]I p]}c]s]]t] m]]N]s]o reK]]bon]no a]m}ˆ]N] a]p]v]] a]v]I p]ho\cy]]. hju ap]Uv]* ke reK]]A a] v]]t]no g}B]Irt]]T]I iv]c]]rIy] n] ht]I ty]} reK]]n]o c]U\qN]Ip—c]]r j]No x]Ð T]w g]y]o ht]o. no Ak v]]t] s]]c]I ht]I ke Prt]} b]]rey] g]]m]m]} reK]]n]I b]rob]rI jo T]w Ce?

69


jo T]w Ce? kre Av]I jo kow sˆ]I hoy] t]o A Pkt] s¶n}d] j ht]I Aqlo A bom]}T]I Ak c]U\qN]Im]} {B¶\ rhe t]o b]I« kown]I Am]n]I s]]mo {B]I rhev]]n]I ke c]U\q]v]]n]I kow x]ky]t]] j n] ht]I. are boc]r p]qelo v]]t] j]N]I no A p]herelo l]Ug]ze j a]v]I p]ho\cy]] no? Ôjo B]]w n]] n]] p]zt]o. a]K]] iv]st]]rm]} reK]] v]huT]I v]D]]re l]]y]k b]Iju\ Ce j koN]? A g]}D]In]g]r t]o x¶\ p]N] jÐr p]ze t]o idlhIm]} jwnoy] g]]m]n]o z\ko v]g]]zI a]vo Am] Ce. no amoy] am]]r]T]I b]n]t]o qeko krIx¶\.Õ

O M

boc]r p]qel]n]] a]v]] v]l]N]T]I D]n]« p]qel] p]N] a]ºy]* p]]m]I g]y]]. Am]no T]y¶\ ke boc]r p]qel] a]ql]] b]D]] kem]n]] b]dl]]w g]y]] hxo? jo ke B]rt] no s¶n]\d]n]]\ l]gn] v]K]t]T]I j A T]oz] t]o b]dl]]y]] j ht]]. p]N] a] v]]t] j]N]I ty]]rT]I j boc]r p]qel] s]m]« g]y]] ht]] ke reK]] ko\g—es]m]}T]I {B]I rhe ke B]]jp]m]}T]I {B]I rhe ke p]CI ap]X] {B]I rhe t]oy] An]o iv]jy] in]iºt] ht]o, p]CI An¶\ s]m]T]*n] krv]]m]}T]I p]oto p]]C] rhI j]y] t]o b]]rn]] B]]v]m]} j j]y] no? Aqlo Am]No a] v]K]to t]o ag]m]cot]I v]]p]rI ht]I. no Am]n]] a] [ts]]he g]]m]n]] y¶v]]n] v]g]*noy] ac}b]]m]} n]]K]I dID]] ht]] no?

Y.

C

ap]Uv]* Am]no kem]n]o s]m]j]vo ke hju ANo ke reK]]A c]U\qN]Im]} [modv]]rI krv]]n]I hv]] s]rK]Iy] b]h]r k]ZI n] ht]I ty]} a] b]D]I j]her]t] krv]I y]ogy] n] ht]I. p]N] boc]r p]qel]n]I v]]t]T]I Ano Ak v]]to s}t]oS] T]y]o ke Ano m]]qe G]s]]t¶\ b]olo Av]] m]]N]s]oy] A v]]t]m]} An]I t]rPeN] krt]] T]w jxo. b]D]]n¶\ a]v¶\ v]l]N] jowno ANo ano reK]]A p]N] a] v]]t]no g}B]Irt]]T]I iv]c]]rv]I p]ze Av]I p]irisT]it]n¶\ in]m]]*N] a]p]oa]p] T]w g]y¶\ ht¶\.

KA

LA

v]LI s]}je B]rt] ano s¶n}d] bos]v]] a]vy]} ty]]re Am]Noy] A j v]]t] krI. no s¶n}d]A t]o m]oqIbon]n]] c]U\qN]I p—c]]r m]]qe b]h]r p]zv]] aty]]rT]I j km]r ks]v]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I. B]rtoy] a]jub]]jun]} g]]m]z}n]I v]s]it] ano tom]n]I ap]Uv]* m]]qen]I c]]hn]] ano v]c]m]} a] C]p]no v]D¶ as]rk]rk ano p]]kI krv]] m]]qe bo v]rs] jeql]o s]m]y] v]gore b]]b]t]o iv]st]]rp]Uv]*k v]N]*v]I b]t]]v]I. jo a] s]m]y]n]o b]r]b]r [p]y]og] krv]]m]} a]vo t]o reK]]n]I s]]mo kow im]in]sqrn]I p]tn]I {B]I rhe t]oy] A h]rI j]y] Av¶\ v]]t]]v]rN] tOy]]r T]w x]ke Am] ht¶\.

ST A

ap]Uv]*A a] b]D]} p]]s]}n]o iv]c]]r krI joy]o no Ano l]]gy¶\ ke B]lo a] p—krN] ac]]n]k j x]Ð T]w g]y¶\ ht¶\ p]N] Am]} a]g]L v]D]v]]m]} joK]m] krt]} s]PLt]]n]I t]ko v]D]]re ht]I. ANo G]N]I c]U\qN]Iaom]} p—c]]rk]m] ky¶*\ ht¶\ Aqlo a] G]rn]I [modv]]r m]]qe p—c]]r krv]]n¶\ t]o Ano m]]qe Ak l]h]N]I b]r]b]r ht¶\. Am]No m]n]T]I a] p]irisT]it] sv]Ik]rI l]ID]I ano B]rt]n]I s]]mo a] v]]t]n]I sv]Ik&it] p]N] krI l]ID]I. p]CI a] v]]t]n]I as]rk]rk rjUa]t] krv]]n]I kunoh t]o B]rt]n]]m]} ht]I j.

PU

l]]m]N]] g]]m]n]I s]B]]m]} m}c] p]r ib]r]jm]]n] T]yol]I reK]]A l]okon¶\ Dy]]n] Ko\cy¶\ ht¶\. tom]}y] jy]]re ton]I aoLK] a]K]] iv]st]]rn]I Akm]]ˆ] l]]y]k m]ihl]] [modv]]r t]rIke kr]v]v]]m]} a]v]I ty]]re, s]B]]m]}n]I sˆ]Iao t]o sˆ]Iao p]N] p¶ruS]oy] An]I l]]y]k]t]n]I v]]t]oT]I ac}b]]m]} p]zI g]y]]. ap]Uv]* t]o a]K]] iv]st]]rm]} j]N]It]o T]w j g]yol]o ht]o, p]N] An]I p]tn]Iy] a]v]I b]D]I l]]y]k]t]v]]LI ano x]herm]} [CLel]I sˆ]I ht]I Ct]} l]g]B]g] bo v]rs]T]I ap]Uv]*n¶\ a]K¶\ P]m]* s}B]]Lt]I ht]I A j]Ny]] p]CI b]D]} Ano a]drT]I jot]} T]w g]y]} ht]}.

kowA Am]no Am] p]N] p]UCy¶\ n] ht¶\ ke A ky]] p]X]m]}T]I {B]} rhev]]n]} ht]}. Am]no p]X]n¶\ m]h–v] n] ht¶\. reK]] jev]I l]]y]k sˆ]I p]ot]]n]] m]t] iv]st]]rm]}T]I {B]I rhI hoy] t]o p]oto Ano c]U\qI l]]v]v]] p]ot]]n]]T]I b]n]t¶\ b]D¶\ krI CUqv]]n]I p]ot]]n]I Prj b]n]I jt]I ht]I. an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce?

70


jo T]w Ce?

12. c]U\qN]I a]v]I no g]w

O M

l]]m]N]]n]I s]B]]m]} reK]]n]I je aoLK]]N] ap]]w A B]lo qU\kI ano m¶¢]s]r ht]I p]N] A n]]n]kz] p—s}go m]oqI r]jkIy] dozD]]m] m]c]]v]I m]UkI ht]I. ko\g—es], B]]jp] ano r]jp]]v]]L] p]ot]]n]] n]kkI krel]] [modv]]ron]} m]n]m]} j loK]}joK]} lot]] T]w g]y]] ht]]. b]D]]n]] m]n]m]} Ak v]]t] bos]I g]w ht]I ke jo reK]] s]]mo p]Xo {B]I rhI hoy] t]o p]ot]]n]] [modv]]rn]I «t]v]]n]I kow a]x]] j rhet]I n] ht]I. {l]q}n]I An]I izp]oJIq jpt] T]]y] Av]I B]Iit] rhet]I ht]I.

Y.

C

a]K]] a] iv]st]]rm]} jo kow s]]ru\ B]Nol]I sˆ]I hoy] t]o A reK]] j ht]I. h], An]I b]rob]rI krI x]ke Av]I Ak j sˆ]I ht]I ano to ht]I An]I n]]n]I bon] s¶n}d]. p]N] a]m]} reK]] Akl]I j n] ht]I. ton]I s]]To ap]Uv]*n]I p—it]SQ] p]N] ht]I. ap]Uv]*A je k]m] krI b]t]]vy¶\ ht¶\ An]I s]OrB] v]her]Ct] Akl]]m]} j n]hI\ p]N] a]s]p]]s]n]} t]m]]m] g]]m]om]} p—s]rI g]w ht]I. Aqlo jeNo reK]]n]I s]]mo [modv]]rI krv]I hoy] ANo ap]Uv]*n]I a] s]OrB]n]I s]]moy] p]zv]]n¶\ ht¶\.

LA

keql]]k p]Xo s¶n}d]no reK]]n]I s]]mo p]ot]]n]] p]X]m]}T]I {B]I r]K]v]]n]o iv]c]]r p]N] krI joy]o. p]N] bo b]hen]o v]cco Av]} het] ht]} ke Ano s]m]j]v]v]] g]yol]] m]]N]s]o reK]] m]]qe v]D¶ a]drB]rI v]]t]o j]N]Ino j p]]C] Py]]*. hju t]o c]U\qN]In]I a]ze l]g]B]g] Ak v]rs] jeql]o s]m]y] b]]kI ht]o no b]D]]y] p]X]o p]ot]]n]] in]y]t] [modv]]rono p]zt]] m]UkIno reK]]no p]ot]]n]] p]X]m]} Ko\c]I lov]] hoz l]g]]v]I rÁ] ht]]. t]o keql]]k k]y]*kro a] s]m]sy]]n]] {kel] m]]qe p]X]n]] h]wkm]]nz p]]so a}q] K]]v]] m]}z/y]] ht]].

ST A

KA

ko\g—es] p]Xo t]o t]]tk]il]k a]y]ojn] krIno Ak s]B]] v]her]Ct] g]]mo r]K]I dID]I ht]I no An]] aDy]X] sT]]no reK]]no bos]]zv]] m]]qe c]ßo g]it]m]]n] krI dID]} ht]}. ap]Uv]*A a]n]] in]r]krN] m]]qe a]je p]ot]]no ty]} im]ˆ]on]I Ak m]Iiq\g] b]ol]]v]I ht]I. hju t]o reK]]n]I iv]D]]n]s]B]]m]} [modv]]rI krv]]n]I v]]t] Ak aPv]] krt]} K]]s] v]D¶ v]jud D]r]v]t]I n] ht]I ty]} Ano p]ot]]n]] p]X]m]} Ko\c]v]] je s]]Qm]]rI x]Ð T]w g]w ht]I A jot]} b]D]] iv]m]]s]N]m]} p]zI g]y]] ht]]. Ôhvo t]mo l]oko j a]n]o [p]]y] k]Zo, b]D]] reK]]no G]oze bos]]zv]] n]Ikñy]] ht]] to?Õ ap]Uv]*A kÁu\.

PU

Ôare, a] t]o a]n}dn]I v]]t] Ce. b]Ije b]Do t]o [modv]]ro p]X]n]I iqkIq moLv]v]] m]]qe doz]dozI krt]] hoy] Ce Ano b]dlo {l]q] p]X]v]]L] a]p]N]I p]]CL doz]dozI krI rÁ] Ce. are, ko\g—es]n]I s]c]oq g]N]]t]I [modv]]r {im]*l]]bon] r]N]]A t]o reK]]bon]n¶\ n]]m] s]}B]Lt]} j m]ov]zI m}zLno jN]]v]I dID¶\ Ce ke A a] v]K]to l]]K] v]]toy] [modv]]rI krv]] m]]g]t]I n]T]I. A p]oto s}sT]]n]I b]I« p—v]&i–]aom]} m]dd jÐr krxo. t]m]no kowno a]n]o aT]* s]m]j]y] Ce? a]v]I D]rK]m] [modv]]r K]s]I jt]} ko\g—es]no a] boQk g¶m]]v]v]]n]I n]ob]t] a]v]I g]w Ce.Õ boc]r p]qelo kÁu\.

ÔAqlo Am]No a]p]N]] g]]m]m]} a] s]B]] r]K]I Ce. Am]n]o iv]c]]r reK]]bon]no Am]n]] p]X]n]] noj] heQL c]U\qN]I l]z]v]v]]n]o l]]go Ce. t]o B]]wn]o x]o iv]c]]r Ce?Õ b]Ij] Ak jNo p]UCy¶\.

Ôb]D]]y] p]X]v]]L] reK]] p]]CL a}q] m]]rxo. Am]no K]]t]rI T]w g]w Ce ke reK]] g]mo to p]X]m]}T]I {B]I rhexo t]oy] «t]I j jv]]n]I Ce. An]I s]]mo A l]oko v]K]t] Ce no kow p—D]]n]no {B]o r]Ko t]oy] a]p]N]] m]t]iv]st]]rm]} reK]]n]I a]g]L Am]n]o kow g]j v]]go Am] n]T]I. p]X]n]I p]s}dg]I a]p]No krv]]n]I Ce.Õ boc]r p]qelo p]ot]]n]] an¶B]v]n]I v]]N]I [cc]]rI. jo T]w Ce?

71


jo T]w Ce? Ôa]ql]]m]} s]OT]I v]D]]re an¶B]v]I t]mo Co, to t]mo j jN]]v]o ke a]p]No ky]] p]X] p]r p]s}dg]I ZoLv]I jowA ano x]]T]I?Õ ap]Uv]*A Am]no G]oze c]Z]v]I dID]]. boc]r p]qel] B]rt]n]] l]gn] v]K]to h]jr rÁ] ht]] ty]]rT]I ap]Uv]*n]I qoLIA Am]no j]No p]ot]]n]]m]} s]m]]v]I l]ID]] ht]]. Ôjo ke Cev]qn]o iv]c]]r t]o ap]Uv]* ano reK]]A krv]]n]o Ce p]N] a]p]No a]K]] iv]st]]rn]] l]]B]n]o iv]c]]r krIA t]o ko\g—es] p]X] g]yol]o j Ce. An]I s]]To rhIno a]p]N]] iv]st]]rn¶\ kx¶\ B]l¶\ krI x]k]y] Am] n]T]I. B]]jp]no m]]qe iv]c]]rv]] jev¶\ K]ru\. Ct]}y] ko\g—es]no aty]]rT]I j l]]t] m]]rI dev]I b]r]b]r n]T]I.Õ Ôt]m]]rI A v]]t] m]no n] s]m]j]w, boc]rk]k].Õ B]rto g]U\c]v]]t]} p]UCy¶\.

O M

Ôjo a]p]No aty]]rT]I j ko\g—es]no t]zke m]UkI dwA t]o B]]jp]no a]p]No a]kze m]D] jev]] l]]g]IA. ano a]p]No a]p]N]] iv]st]]r m]]qe Am]n]I p]]so aty]]rT]I j je knsox]n] m]]g]v]] wcCIA CIA Am]} a]p]N]o h]T] {p]r n]] rhe.Õ

C

Ôaty]]rT]I j a]p]No x¶\ m]]g]I x]kIA Am] t]mo m]]n]o Co? hju t]o A l]oko s]–]] p]r a]v]xo ke kem] An]Iy] Am]no K]]t]rI n] hoy] ty]} A l]oko a]p]N]no kev¶\ knsox]n] a]p]I x]kv]]n]] ht]]?Õ

LA

Y.

Ôap]Uv]*n]I Ak C]p] t]o a]K]] m]t]iv]st]]rm]} {B]I T]yol]I Ce j. a]p]No A C]p]no a]g]L krIno a]p]N]] m]t]iv]st]]r m]]qe v]D]]r]n]I g—]nq m]]g]I x]kIA no [modv]]rn]I vy]ikt]g]t] g—]nqm]} p]N] v]D]]ro m]]g]I x]kIA. p]N] a] b]D¶\ a]p]No ty]]re j moLv]I x]kIA, jy]]re a]p]N]I p]]so b]Ij] p]X]n]] noj] heQL c]U\qN]I l]zv]]n]o iv]klp] {B]o hoy].

KA

Ôa] b]D¶\ Am]No a]p]N]no aty]]re j ky]} a]p]I dev]]n¶\ Ce? jo a] p]X] s]–]] p]r a]vo t]o Am]No a]p]N]no a]ql¶\ krI a]p]v]]n¶\ a]p]No Am]n]I p]]so v]c]n] lov¶\ Ce. no A l]oko tOy]]r p]N] T]xo k]rN] ke Am]noy] ky]} p]ot]]n]] iK]ss]]m]}T]I pOs]] k]Zv]]n]] Ce. v]LI a]p]No c]U\qN]IK]c]* p]N] v]D]]re m|jUr kr]v]I x]kIA no g]}Qn]o pOs]oy] K]cy]]* v]g]r c]U\qN]I l]ZI x]kIA. a]v]I sv]cC wmoj ano l]]y]k]t]v]]LI [modv]]r Am]no a]K]] m]t]iv]st]]rm]}T]I b]I« m]Lv]]n]I j ky]} Ce?Õ boc]r p]qelo m¶¢]n]I v]]t] krI.

ST A

Ôk]k], G]Eizy]} j g]]z} v]]Le. c]U\qN]Iao t]o hu\y] b]hu l]Z/y]o Cu\ no p—c]]rm]} B]]S]N]oy] b]hu ky]]*\ Ce, p]N] a]ql]I b]D]I {\zI g]N]t]rI krv]] jeql]I b¶iDD] ky]]rey] l]z]v]I n]T]I. a]jT]I t]mo j a]p]N]] a] c]U\qN]Ij\g]n]] a]gov]]n]. t]mo jem] n]kkI kro Am] j a]p]No b]D]]A v]t]*v]]n¶\.Õ ap]Uv]*A boc]rk]k]no p]]qlo bos]]zI dID]].

PU

Ôjuao, c]U\qN]I hju G]N]I dUr Ce Aqlo a]p]No ky]] p]X]n]] noj] heQL c]U\qN]I l]zv]I A n]kkI krv]]n]I a]p]No {t]]v]L n]T]I. a]p]No B]rt] jev]] boc]]r c]okks] juv]]in]y]]no a]K]] m]t]iv]st]]rn¶\ s]vo* krI ky]} ky]} k]m]o krv]] jev]} Ce An]I y]]dI tOy]]r kr]v]v]I jowA. a]m]} Ak v]]t]n¶\ Dy]]n] r]K]v]]n¶\ ke A v]]t] je to g]]m]n]] l]okoT]I CUp]I rhev]I jowA. jo Am]no An]I K]b]r p]zI g]w ano a]p]No A m]]g]N]I m}jUr n] kr]v]I x]ky]] t]o A g]]m]n]o qeko a]p]No g¶m]]v]I bos]IA.Õ ÔA k]m] t]o aG]ru\. a]p]No kow g]]m]m]} jwA no a]v]I t]p]]s] krIA t]o A v]]t] CUp]I kem]n]I r]K]I x]kIA A j m]no s]m]j]t¶\ n]T]I.Õ B]rto p]ot]]n]I ic}t]] rjU krI.

ÔAy] T]w x]ke. t]m]]re kow dost]no ty]} b]Ij] kow k]m]n¶\ b]h]n¶\ k]ZIno jv]]n¶\. g]]m]n]I n]v]]jUn]In]I v]]t]o krt]} A l]oko g]]m]m]} hvo x¶\ krv]] m]]go Ce An]I v]]t] p]UCv]]n]I. B]rt]n]I C]p] Av]I Ce ke A a]v]I v]]t] p]UCe t]o pol]]no Am] j l]]go ke B]rt]no b]D]} g]]m]on]I [nn]it]m]} rs] Ce Aqlo p]UCt]o hxo. reK]]n]I [modv]]rI s]]To a] m¶l]]k]t]no kx]I lov]]dev]] Ce Av]I x}k] a]vo Av¶\ kx¶\ T]v]] j n] dev¶\. no Am]No g]]m]n]} p}dr k]m] g]N]]vy]} hoy] Am]}T]I Ak ke bo ag]ty]n]} ano G]N]] m]oq] b]jeqv]]L} n] hoy] Av]} k]m] p]s}d krIno y]]dIm]} s]]mol] krv]}.Õ

jo T]w Ce?

72


jo T]w Ce? s]}B]Ln]]r] b]D]] boc]r p]qel]n]I a]v]I s]m]jN] [p]r v]]rI g]y]]. Am]no l]]gy¶\ ke boc]r p]qel]n]I a]gov]]n]I n]Ico jo c]U\qN]I l]qv]]n]I hoy] t]o Am]} Akl]I s]PLt]] j n]hI\ p]N] m]t] iv]st]]rn]I p—g]it] p]N] h}s]l] krI x]k]y]. hju g]w k]l] s¶D]I je ap]Uv]*n]I iv]ÐDD]m]} ht]] A boc]r p]qel] reK]]n]I c]U\qN]Im]} a]ql]o b]D]o rs] lot]] joW keql]]k t]o m]n]m]} x}k]y] krv]] m]}z/y]] ht]]. p]N] Ak t]o boc]r p]qel] ap]Uv]*n]I c]Zt]I ano p]ot]]n]} v]Lt]} p]]N]I s]m]« g]y]] ht]] no ap]Uv]* s]]mo c]]l]Ino p]ot]]no m]]n]T]I a]g]L krt]o ht]o Aqlo Am]no k}wk krI b]t]]v]v]]n]I c]]n]k c]ZI ht]I.

O M

ano An]] krt]}y] ag]ty]n]I v]]t] A ht]I ke boc]r p]qel] Cell]I ˆ]N] c]U\qN]IT]I iv]D]]n]s]B]]n]I iqkIqn]I v]]q jowno boQ] ht]]. Am]No jo ke hju kown]I s]]mo v]r]L k]ZI n] ht]I p]N] Am]n]I je p—it]SQ] Cell]} v]Is] v]rs]T]I j]m]t]I jt]I ht]I A jot]} A idv]s] dUr jN]]t]] n] ht]] ke Am]no ko\g—es]n]I iqkIq m]Le. p]N] v]c]m]} ap]Uv]* n]zI g]y]o no hvo An]I kow x]ky]t]] j rhI n] ht]I. ano a]je p]ot]]n]I c]U\qN]In]I rN]n]Iit] b]t]]v]v]]n]I t]k ap]Uv]* s]]mo c]]l]Ino a]p]t]o ht]o, p]CI A J]ly]] rhe?

Y.

C

reK]]A ko\g—es]n]I s]B]]m]} g]]m]n]I Ak a]gov]]n] vy]ikt] t]rIke jv¶\ p]N] Am]n]I s]]Ton]] kow joz]N]n]I v]]t] sv]Ik]rv]I n]hI\ Av]o b]D]]n]o aiB]p—]y] T]y]o. Ôm]]ru\ m]]n]o t]o reK]]A p]oto j ko\g—es]n]] a]gov]]n]o s]m]X] c]oK]v]q krI dev]I jowA ke hju ANo kow p]X]m]}T]I c]U\qN]I l]Zv]I ke ap]X] rhIno c]U\qN]I l]Zv]I A m]]qe p]ot]]n]] qeked]ro s]]To kx]I v]]t] krI n]T]I Aqlo C m]ihn]] p]CI j c]okks] ic]ˆ] sp]Sq T]xo ke p]oto kev]I rIto c]U\qN]I l]Zv]] m]]go Ce.Õ

LA

ÔAv]]yo C m]ihn]] s¶D]I r]h jov]] tOy]]r T]xo K]r]?Õ

KA

Ôa]p]No je m¶dt] m]]rIx¶\ Am]} Am]no s}m]t] T]yo j CUqko Ce. Av]]yo doz]dozI krI m]Ukxo. a]p]N]] p]r c]]re b]]juT]I db]]N] l]]v]v]] p—y]tn] krxo no a]p]N]no a]p]N]I m]]g]N]Iao m}jUr kr]v]v]] m]]qe p]Urt]I t]k m]LI rhexo. a] doz]dozIm]} a]p]No je p]X]m]} B]Lv¶\ hxo Ay] a]p]N]I x]rt]o sv]Ik]rv]] a]g]L a]v]xo.Õ

ST A

b]D]] boc]r p]qel]n]I a] an¶B]v]v]]N]In¶\ p]]n] krI rÁ]. Am]no T]y¶\ ke a] c]U\qN]Im]} Am]no G]N¶\ n]v¶\ j]N]v]]n¶\ m]Lxo. b]D]]no aty]]r s¶D]I c]U\qN]Im]} p]ot]]n]] g]]m]n]I m]]g]N]Iao rjU krv]] ano p]ot]]n]] p]X]no m]]qe m]t]d]n] kr]v]v]] p]Urt]o j c]U\qN]In]o an¶B]v] ht]o. a] v]K]to p]ot]]n]] [modv]]r m]]qe m]ov]zIm}zL s¶D]In]I c]hl]p]hl]n]oy] tom]no an¶B]v] T]v]]n]o ht]o. a]j s¶D]I boc]r p]qel] j g]]m] v]t]I a]gov]]n]I krt]] ht]] ano Am]n]] kÁ] p—m]]No b]D]] m]t] a]p]t]] ht]].

PU

reK]]no m]]qe ko\g—es] ano B]]jp] je doz]dozI krt]] ht]] A jowno r]jp]] ano b]Ij} n]]n]} qoL}v]]L] p]X]oA t]o reK]]n]I p]]CL dozv]]n¶\ m]}zI j v]]ñy¶\ ht¶\. p]N] A l]oko k}w x]}t] bos]I rÁ] n] ht]]. Am]No reK]]n]I s]]mo qkkr l]w x]ke Av]] [modv]]r m]]qe c]]re b]]ju x]oD] krv]] m]}zI ht]I. ano A p—y]tn]n]] p]irp]]kÐpo r]jp]]no boc]r p]qel] azPeqe c]ZI g]y]]. no Ak s]}je boc]]r a]gov]]n]o boc]r p]qel]n]] P]m]* p]r a]v]I p]ho\cy]]. Am]No g]]m]n]I n]v]]jUn]I p]UCy]] p]CI m]UL v]]t] x]Ð krI: Ôa] v]K]t]n]I c]U\qN]Im]} a]p]N]] iv]st]]rm]}T]I l]]y]k [modv]]rn]I p]s}dg]I krIno m¶Ky] k]y]]*l]y] p]r n]]m] m]okl]v]]n]o a]dex] am]]r] p]r a]vy]o Ce. reK]]bon]n]I v]]t] hv]]m]} Ce p]N] am]no Am] l]]go Ce ke A k} t]o ko\g—es] t]rP ZLxo ke B]]jp] t]rP ZLxo. amo A dozm]} p]zv]] m]]g]t]] n]T]I.Õ

Ôm]no l]]go Ce ke reK]]bon] Ak l]]y]k [modv]]r Ce. {im]*l]]bon] r]N]]A t]o ko\g—es]n]] m]ov]zIm}zLno jN]]v]I dID¶\ Ce ke Am]no a] c]U\qN]Im]} [modv]]rI krv]]n]I kow wcC] n]T]I. a] s}jog]om]} t]mo jo reK]]bon]no t]m]]r] p]X]m]} Ko\c]I l]o t]o a] s]Iq s]Iky]or T]w j]y] Am] Ce.Õ boc]r p]qelo pol]] l]okon]I koN]IA g]oL l]g]]z/y]o. Ôamo b]D]I rIto iv]c]]r ky]o* Ce no t]]rN] k]Z/y¶\ Ce ke reK]]bon]n]I in]SQ] g]mo toql]I sv]cC hoy] p]N] Am]n¶\ jo T]w Ce?

73


jo T]w Ce? an¶B]v]n¶\ p]]s¶\ G]N¶\ k]c¶\ Ce. Am]n]I s]]mo jo t]m]]r] jev]] an¶B]v]I ano in]SQ]v]]L] [modv]]rn]} p]tn]Ino m]Ukv]]m]} a]vo ano p]]CL r]jp]] jev]] p]X]n]o qeko hoy] t]o G]N]o Per p]ze.Õ p]hel]] v]kt]]A p]ru\ ky¶*\ ke t]rt] Am]n]I v]]t]n]] an¶s}D]]n]m]} b]Ij] v]kt]]A v]]t]no a]g]L v]D]]rI: Ôam]no K]b]r Ce ke Cell]} p]c]Is] v]rs]T]I t]mo ko\g—es]n]I Akin]SQ]T]I sov]] krI Ce, no Am]No t]m]]rI kdr krI n]T]I. hvo jy]]re ko\g—es] t]¢n] aj]Ny]] [modv]]rn]I s]]mo t]m]no kor]No m]Ukt]I hoy] ty]]re t]m]]re ko\g—es]no v]Lg]I rhev¶\ y]ogy] n]T]I. amo a]p]n]} p]tn]Ino am]]r] p]X]n]] noj] heQL l]zv]] a]m}ˆ]N] a]p]IA CIA no s|p]UN]* qeko ano c]U\qN]In]] K]c]*n]] p}c]otor qk] p]X] t]rPT]I a]p]v]]n]I b]}heD]rI a]p]IA CIA.Õ

O M

Ôjuao, amo Ak j kuqu\b]n]] s]By]o CIA. reK]]n]I s]]mo hu\ Ano {B]I r]K¶\ A b]r]b]r n]] khev]]y]. t]mo k} t]o kow b]Ij]no x]oD]o ke p]CI reK]]no iqkIq a]p]o A j v]D]]re s]]ru\ khev]]y].Õ boc]r p]qelo b]h]n¶\ k]Zv]] p—y]tn] ky]o*.

C

Ôt]mo Ak j kuqu\b]n]] Co Am] t]o t]mo m]]n]o Co, p]N] p}c]]y]t]n]I c]U\qN]Im]} Am]No t]m]]ru\ m]]n] ky]} r]Ky¶\ ht¶\?Õ pol]] l]oko jÐrI iPlzv]k* krIno a]vy]] jN]]t¶\ ht¶\.

Y.

ÔA t]o Cokr} g]N]]y] p]N] m]]r]T]I Am]n]] jev]] n] T]v]]y]. no t]m]]rI g]N]t]rI g]mo tov]I T]t]I hoy] p]N] a] v]K]to reK]]n]I s]]mo je kow {B¶\ rhe A h]rv]] m]]qe j {B¶\ rÁu\ Ce Am] m]]n]jo.Õ boc]r p]qelo kÁu\ p]N] Am]n¶\ aqkc]]Lu\ m]n] r]jp]]n]] qek]T]I c]U\qN]I l]z]y] t]o «t]v]]n]I t]ko keql]I ht]I An]I g]N]t]rI krv]]n¶\ t]o n]] j c]Uky¶\.

KA

LA

Ôamo t]m]no a]je no a]je j in]N]*y] lov]] db]]N] n]T]I krt]]. t]mo T]oz] idv]s] iv]c]]r kro, t]m]]r] a\g]t] m]]N]s]ono iv]Ãv]]s]m]} l]o, Am]n]] aiB]p—]y] l]o p]CI n]kkI kro. c]U\qN]I a]p]No «t]v]]n]] Dyoy] s]]To j l]zv]] m]]g]IA CIA. boˆ]N] ijll]]n]o b]D]o Pos]* Ak j ijll]]m]} k]mo l]g]]zIno a]p]No is]iDD] h}s]l] krv]] m]]g]IA CIA. ko\g—es]m]}T]I {im]*l]]bon] r]N]] n]] {B]I rhI hoy] Av]I p]irisT]it]n]o a]p]No p]Uro P]y]do [Q]v]v]] m]]g]IA CIA.Õ pol]]A {im]*l]]bon] r]N]]n]I gorh]jrIno m]h–v] a]py¶\ p]N] reK]]bon] p]qel]n]I h]jrIn]o j]N]Ino j [lloK] krv]]n]o p]zt]o m]Uky]o. boc]r p]qel] jev]] m¶ts]¢In]I n]jr b]h]r a] v]]t] j]y] j kev]I rIto?

ST A

no c]U\qN]I ano m¶ts]¢g]IrI jen]] l]ohIm]} {t]rI g]y]} hoy] A An]} b]D]} p]]s]} iv]c]]y]]* is]v]]y] D]]re t]oy] rhI j kem] x]ke? Am]n]] m]n]n]o c]rK]o c]]l¶ T]w g]y]o. p]N] aty]]rn]I p]irisT]it] jot]} Am]no l]]g]t¶\ ht¶\ ke reK]]n]I s]]mo p]zv¶\ Aqlo s]]mo c]]l]Ino g]L]m]} K]]s]z}n]o h]r p]herv]o. Ct]} iv]c]]rv]]n]I a]ze ky]} kx¶\ b}D]n] ht¶\? Am]n]I r]t]on]I {\G] hr]m] T]w g]w. Am]n]] g]mo toql]] p—y]tn]o Ct]} r]jp]]n]I aoPrn]] iv]c]]ro Am]n]o kezo m]Ukt]] j n] ht]].

PU

boc]]r idv]s]m]} t]o b]D]]no K]b]r p]zI g]w ke r]jp]]v]]L] Jvork]kIno reK]]bon] s]]mo {B]} r]K]v]] boc]r p]qel]no m]Lv]] a]vy]] ht]]. boc]rk]k]A Am]no x]o jv]]b] a]py]o An]I v]]t] b]h]r a]v]I n] ht]I Aqlo b]D]]n]I w\toj]rI v]D]t]I jt]I ht]I. Ôto k]k] t]m]no pol]] r]jp]]v]]L] m]Lv]] a]vy]] ht]] Am]no t]mo x]o jv]]b] a]py]o?Õ Ak jNo p]UCy¶\. ÔAm]no t]o mo\ m]oG]m] j khI dID¶\ ke a] c]U\qN]Im]} t]o reK]]n]I s]]mo je {B¶\ rhe A h]rv]] m]]qe j {B¶\ rhe Ce Am] m]]n]v¶\. p]CI t]m]]r} k]kIn]I t]o v]]t] j x]I? reK]]n]I xohm]} {im]*l]]bon] r]N]] jev]I p]ho\col]I bOrIyoy] K]s]Ino m]]rg] n]] dw dID]o? Av]]yo s]m]jy]] hoy] t]o s]]ru\ n]hI\ t]o ko\g—es]n]I je v]lo T]xo A Am]n]Iy] T]xo.Õ Ôto Am]no khev¶\ ht¶\ no ke reK]]B]]B]In]I s]]mo m]orc]o m]}zI x]ke Av]I kow sˆ]I hoy] t]o Am]n]I bon] s¶n}d] j Ce. m]okl]v]] ht]] no Am]n]I p]]so.Õ Ak jNo m]m]ro m]Uky]o. ÔA b]D¶\ j]N]Ino j a]vy]] ht]]. Am]no K]b]r ht]I j ke reK]]n]I s]]mo An]I bon] p]ze A x]ky] n] ht¶\. n]hI\ t]o A m]]r] G]r s¶D]I a]vy]] j n] hot] no?Õ jo T]w Ce?

74


jo T]w Ce? Ôc]]l]o a]p]No a]p]N]I v]]t] kro no. bol]o hvo a]p]No kem] a]g]L v]D]v¶\ Ce?Õ Ôko\g—es]n]I a] s]B]] p]to Aqlo B]]jp]v]]L] a]vy]] j s]m]jo. to p]hel]} B]rt]no s]o\pol¶\ k]m] tOy]]r hoy] t]o a]p]No Am]n]I s]]To v]]t] krv]]n]I s]m]jN] p]ze.Õ boc]rk]k]A kÁu\. Ôm]]ru\ k]m] boc]]r idv]s]m]} p]t]I jxo. p]CI a]p]No t]m]]rI p]]so bos]Ino Am]}T]I ky]} k]m] m]]qe Am]no aty]]rT]I b]K]m]} lov]] Ce A n]kkI krIx¶\. p]N] m]no a] k]m]m]} je an¶B]v] T]y]o to A ke b]D]} g]]m]o j]No p]ot]]n]] g]]m]n]} k]m]on]I y]]dI tOy]]r krIno j boQ} Ce. Am]n]] m]n]m]} Am] Ce ke c]U\qN]I v]K]to j Am]n]} k]m] m]]qe not]]aon]] k]n] K]Ulo Ce.Õ B]rto kÁu\.

O M

Ôa]p]No A l]okoA g]yo v]rso je k]m] m]]qe m]]g]N]I krel]I ano c]U\q]yol]] not]]aoA je v]c]n]o Am]no c]U\qN]I v]K]to a]pol]} Am]}n]} keql]} k]m] T]y]} Ce ano keql]} k]m] hju l]qky]] kre Ce An]Iy] t]p]]s] krv]I p]zxo. c]U\qN]I v]K]to p—j]no a] v]]t] jN]]v]v]] jev]I Ce.Õ

C

Ô k]m] t]o kow T]y]} j ky]} Ce? j]her k]m]n]I v]]t] Cozo p]N] sqIl]n]I t]pol]Iao no n]]y]l]on]n]I s]]zIao t]o m]]r] BO ap]w g]w p]N] G]N]I n]]t]m]} p}c]n]I p]v]]l]Iao l]]v]I a]p]v]]n]I v]]t]o ko\g—eso krel]I Ay] hju t]o l]qky]] kre Ce.Õ b]Ij]A kÁu\.

LA

Y.

Ôa] v]K]to ap]Uv]*n]I C]p] Ce no reK]]y] a]jub]]jun]} g]]m]om]} s]]rI Av]I j]N]It]I T]w g]w Ce Aqlo a]p]N¶\ p]]s¶\ to«m]} Ce. a]p]No Av]} kow K]oq} v]c]n] a]p]v]]n]I jÐr n]T]I. a]p]No t]o Av]o p—c]]r krv]]n]o Ce ke je s]]zIao ke sqIl]n]I t]pol]Iao l]wno a]vo A l]w lojo p]N] m]t] t]o reK]]no j a]p]jo.Õ

ST A

KA

b]Iju\ g]mo tom] hoy] p]N] n]]n]I am]T]I v]]t]m]}T]I reK]]n]I c]U\qN]In]I m]]y]j]L {B]I T]w g]w ht]I ano ANo r]jkIy] v]t]U*Lom]} anok v]m]Lo [tp]nn] ky]]*\ ht]}. je g]wk]l] s¶D]I r]jk]rN]no j]No asp]&xy] g]N]t]] hoy] Am] An]]T]I dUr B]]g]t]] ht]] Av]] b¶iDD]x]]LI v]g]*n]] m]]N]s]oy] hvo c]UqN]In]I ku\zLIao m]Ukt]] T]w g]y]] ht]]. keql]]ke t]o s]]moT]I khev]r]vy¶\ ht¶\ ke c]U\qN]I q]No p—c]]r krv]] a]v]v]]n]I p]N] Am]n]I tOy]]rI ht]I. a] a]K]] m]t]iv]st]]rm]} a]v]o B]Nol]o v]g]* b]hu aoC] p—m]]N]m]} ht]o. a] iv]st]]rm]}T]I k]y]m] a\g]UQ]C]p] l]oko j c]U\q]wno a]v]t]] how a] ix]iX]t] l]okono r]jk]rN] p—tyo vOr]gy] a]v]I g]y]o ht]o. p]N] reK]] jev]I l]]y]k [modv]]r c]U\qN]In]] mod]n]m]} a]v]t]} a] b]D]] b¶iDD]«v]Iao [ts]]hm]} a]v]I g]y]] ht]]. hju t]o [modv]]rIp]ˆ]k B]r]y]}y] n] ht]} ty]} c]U\qN]I p—c]]r x]Ð T]w g]y]o ht]o. t]o keql]]k c]UqN]In]] p—c]]rm]]\ p]ot]]n]I sov]] a]p]v]]n]I t]tp]rt]] b]t]]v]I g]y]] ht]] ano jy]]re jÐr p]ze ty]]re p]ot]]no b]ol]]v]I lov]]n]I v]]t] khI g]y]] ht]]. reK]]A hju hm]N]} j sp]Sq ky¶*\ ht¶\ ke A B]]jp]n]] noj] heQL c]U\qN]I l]Zv]]n]I ht]I.

PU

ko\g—es] p]X]no kow l]]y]k [modv]]r m]LI n] ht]I Aqlo Am]No Am]n]I jUn]I ano j]N]It]I kom]v]]dI n]Iit] an¶s]]r Ak m¶sl]Im] m]ihl]]no reK]]n]I s]]mo {B]I krI dID]I ht]I. al]b]–] Am]n]o b]D]o c]U\qN]I K]c]* a]p]v]] [p]r}t] Am]no h]rv]]n]I n]]m]ox]I poqey] T]ozI rkm] a]p]v]I p]zI hxo. p]N] ko\g—es] p]X] p]]so pOs]]n]o ky]} t]oqo ht]o? r]jp]]A Ak rIq]y]z* ix]iX]k]no iqkIq a]p]I ht]I.

am]d]v]]dT]I ap]Uv]*n]] dost]o n]v]In]v]I kr]m]t]o s]]To a]v]I p]ho\cy]] ht]]. p]N] c]U\qN]In]o r\g] jot]} ap]Uv]* ano B]rto Am]no khI dID¶\ ht¶\ ke Am]No kow bo n}b]rn]I y¶ikt]ao am]l]m]} m]Ukv]]n]I n] ht]I, Ano b]dlo ko\g—es] p]X] jo K]oqu\ krt]o hoy] ton]I p]r c]}p]t]I n]jr r]K]I tom]no [G]]z] p]]zv]]n¶\ k]m] tom]No krv]]n¶\ ht¶\. a] im]ˆ]om]} pol]] z]m]rn]} p]Ip]z}v]]L] dost]oy] ht]]. ap]Uv]*A Am]n]] k]n]m]} PU\k m]]rI dID]I ht]I ke A v]]t] ANo p]ot]]n]] ahI\n]] kow dost]no krel]I n] ht]I no Am]Noy] kowno krv]]n]I n] ht]I. boc]r p]qel], B]rt], vol]« ano b]Ij] im]ˆ]o jud} jud} g]]m]om]} zer] jm]]v]Ino bos]I g]y]] ht]]. reK]] ano s¶n}d]A s]B]]ao g]jv]v]] m]}zI ht]I ano jem]jem] Am]n]I s]B]]aon]] ahov]]l] dEin]k pop]rom]} a]v]t]] jt]] ht]] jo T]w Ce?

75


jo T]w Ce? tom]tom] hrIP p]X]on]I ht]]x]]m]} [moro T]t]o jt]o ht]o. keql]]k p]X]oA je aoQ} {B]} r]Ky]} ht]} Am]no t]o p]ot]]n]o p—c]]r krv]] jt]}y] j]No x]rm] a]v]t]I ht]I. Am]No t]o je pOs]] h]T] l]]gy]] ht]] An]I g]zI krIno c]UqN]Im]}T]I vOr]gy] keLv]I l]ID]o hoy] Am] l]]g]t¶\ ht¶\. are keql]]ke t]o K]]n]g]Im]} reK]]n]o p—c]]rey] krv]] m]}z/y]o ht]o no?

O M

D]n]Iy] hvo t]o s]m]jN]I T]w g]w ht]I ano reK]] s]]To jv]] m]]qe a]zI T]t]I ht]I Aqlo keql]Ik s]B]]aom]} reK]] Ano s]]To l]w jt]I ht]I, A jowno kowke reK]]no m]h]r]N]I l]Xm]Ib]]w s]]To j]her B]]S]N]m]} s]rK]]v]I dID]I ht]I. p]CI t]o Ak dEin]k pop]re reK]]n¶\ p]IQ p]r D]n]Ino b]}D]Ino p—c]]rk]y]* krt]I hoy] Av¶\ k]qU*n] p]N] C]p]I dID¶\ ht¶\. v]LI n]v]r] p]zel]] pol]] x]herI dost]oA a]n]o l]]B] l]wno g]]mog]]m]n]I sˆ]Iaono jg]]zI, vol]N] s]rG]s] ano s]}bol]} s]rG]s] k]ZI ko\g—es]n¶\ m]]T¶\ Pozv]] m]}zy¶\ ht¶\.

Y.

C

g]]m]z}n]I a] p—j]no a]v]I b]D]I x]herI p—c]]rxOl]Im]} m]J] p]zt]I ht]I Aqlo A l]okono n]v]In]v]I t]rkIb]o v]ze c]U\qN]In]] v]]t]]v]rN]no D]b]kt¶\ r]K]v]]n¶\ j]No k]m] m]LI g]y¶\ ht¶\. Am]no t]o boc]rk]k]n]I ag]m]cot]Ino k]rNo c]U\qN]In]o b]D]o K]c]* p]X]m]}T]I a]v]t]o ht]o Aqlo ko\g—es] jev]] hrIP p]X]ono h\P]v]v]]m]} m]J] a]v]t]I ht]I. reK]]no p]Xo An]] m]t]iv]st]]rn]I sˆ]Iaon]I a] j]g]&it]A b]hu ag]ty]n]o B]]g] B]jvy]o. sˆ]IaoA v]g]r kÁey] reK]]n]o p—c]]r GorGor PrIno ky]o* ano m]Lv]]p]]ˆ] kow m]t] a]Ls]no k]rNo ap]]y]] is]v]]y]n]o n] rhI j]y] A m]]qe b]D]] m]t]d]rono GorT]I Z\ZoLIno b]ol]]v]I l]]v]I tom]n]I p]]so m]t] a]p]]vy]].

LA

m]ihl]]aon]I a] j]g]&it]no k]rNo ko\g—es]no b]og]s] m]t]d]n] kr]v]v]]n]I t]k n] m]LI Aqlo Am]No b]Ij] p]X]oA b]og]s] m]t]d]n] ky¶*\ Ce Av]o hob]]Lo c]g]]v]v]] p—y]tn] ky]o*. p]N] ko\g—es]n]I C]p] j Av]I p]zI g]w ht]I ke l]okoA Am]n]] a] hob]]L]n]I QekzI [z]v]I. al]b]–] ko\g—eso p]ot]]n]I jUn]I wmojno k]rNo p]ot]]n]] [modv]]rn]I zIp]oJIq t]o b]c]]v]I l]ID]I p]N] n]]m]ox]IB]rI h]r moLv]Ino a]b]Ð t]o g¶m]]v]I j. b]Ij] p]X]v]]L] ano ap]X]oA t]o a]b]Ðn]I s]]To zIp]oJIq p]N] g¶m]]v]I.

ST A

KA

B]]jp] s]rk]r rc]I x]ke Av]I p]irisT]it] s]j]*w ke boc]r p]qelo dozD]]m] m]c]]v]I m]UkI. Am]No g]}D]In]g]r s¶D]I v]g] l]g]]zI no reK]]no m]]qe p—D]]n]p]dT]I n]Icon]I kow jgy]] n]hI\ j c]]lo Av]I Ak jord]r hv]] {B]I krI dID]I. reK]]A c]U\qN]Im]} je deK]]v] ky]o* ht]o ano je k]boil]y]t] b]t]]v]I ht]I A {zIno a}Ko v]Lgo Av]I ht]I Aqlo Am]n]] a] p—y]tn]no s]PLt]] p]N] m]LI. reK]]no j]her s¶K]]k]rI ano a]rogy] K]]t¶\ s]o\p]v]]m]} a]vy¶\. no a] b]D]]n]I p]]CL boc]rk]k] j ht]] Aqlo Am]No reK]]no s]tk]rv]]n]o Ak s]m]]r\B] p]ot]]no K]co* p]ot]]n]] P]m]* p]r g]oQvy]o. ÔazD]m]} g]]m] ano azD]m]} r]m] jev¶\ boc]rk]k]A krI b]t]]vy¶\. a] [\m]rey] Am]No g]}D]In]g]r s¶D]I z\ko v]g]]zI b]t]]vy]o.Õ kowke b]D]]n]] m]n]n]I v]]t]no v]]c]] a]p]I.

PU

ÔB]]w, g]]z} t]o GOizy]} j v]]Le A khev]t] k}w am]T]I n]hI\ p]zI hoy]. k]lo aty]]re jeNo {B]} rhev¶\ ke kem] An]I j iv]m]]s]N] ht]I ty]} a]je reK]]B]]B]Ino p—D]]n] m}zLm]} s]m]]v]I lov]]y]} A k}w jev]Itov]I v]]t] Ce? a]j s¶D]I a] iv]st]]rm]}T]I je kow c¶\q]wno g]y]] ht]] Am]n]I kx]]m]} g]N]t]rIy] T]w n] ht]I. Am]no t]o m]ov]zIm}zL je khe tom]} Pkt] a}g]LI j {\c]I krt]} a]v]zt¶\ ht¶\.Õ

Ôhvo boc]rk]k], a] p—D]]n]p]dn]o l]]B] a]p]N]] m]t]iv]st]]rno Av]o ap]]v]o ke a]K]] iv]st]]rn]I ron]k j PrI j]y]. p]}c] v]rs] p]CI c]U\qN]I a]vo ty]]re ko\g—es]n]Iy] zIp]oJIq jpt] T]w j]y] Av¶\ k}wk krI b]t]]v]o.Õ b]Ij]A k]k]no p]ors] c]Z]vy¶\. p]N] Ano ky]} K]b]r ht]I ke je idv]s]T]I ap]Uv]*A Am]no c]U\qN]In]I a]gov]]n]I s]o\p]I ht]I to idv]s]T]I j Am]No kez b]}D]I ht]I no a]je p—D]]n]m}zLm]}y] reK]]n]I jgy]] kr]v]I l]]vy]] ht]]. ÔreK]]no k]m] krv]]n]I t]k m]LI Ce no An]]m]} A krv]]n]I a]v]zt] p]N] Ce Aqlo k]m] t]o An¶\ dIp]v]]n¶\ j Ce. v]LI a]p]No a]p]N]] m]t]iv]st]]r m]]qen]I ano reK]]n]I a\g]t] g—]nqn]I rkm] p]N] m]o\m]]g]I m¶k]v]I Ce Aqlo b]Ij] jo T]w Ce?

76


jo T]w Ce? iv]st]]rno adeK]]w T]]y] Aql]} k]m] a]p]N]] iv]st]]rm]} T]w x]kxo. t]mo b]D]] juv]]in]y]]aoA p}c]]y]t]m]} jem] K]BoK]B]] im]l]]v]Ino k]m] ky¶*\ Ce Am] a]m]}y] jo reK]]no p]zKo {B]] rhex]o t]o k]m] c]okks] dIp]xo.Õ Ôt]mo k]m] b]t]]v]t]] rhex]o t]o k]m]T]I t]o am]]r]m]}n¶\ kow T]]ke Am] n]T]I.Õ Ôt]o t]mo K]]t]rI r]K]jo ke t]mo T]]kI j]v] Aql]} k]m] a]p]N]] iv]st]]rm]} a]p]No Ko\c]I l]]v]v]]n]] CIA. a] s]tk]r sm]]r\B]m]} j t]mo jox]o ke a]p]N]] m]]gy]] v]g]r j r]jy] s]rk]r keql]}k pokeq a]p]N]] m]t]iv]st]]r m]]qe j]her krxo. {im]*l]]bon]n]] ko\g—es]n]] g]Zm]} reK]]A je g]]b]zu\ p]]z/y¶\ Ce An]] p]zG]] hvon]} p]}c] v]rs] s¶D]I p]z/y]] krv]]n]] Ce.Õ boc]r p]qelo p]ot]]n]I an¶B]v]v]]N]I [cc]]rI.

Y.

C

O M

a]g]L s]]y]rn] v]g]]zt]I p]ol]Is]n]I g]]zI no p]]CL jy]]re reK]]bon]n]I n]v]I c]kc]kIt] Ambosozr k]r g]]m]m]} a]v]I ty]]re Ano jov]] azD¶\ g]]m] AkQu\ T]w g]y¶\ ht¶\. reK]]A p]oto jy]]re p]ot]]n]] m]t]iv]st]]rm]} n]IkLe ty]]re a]v]] p]ol]Is] p—oqekx]n]n]I jÐr n]T]I Am] jN]]vy¶\ ty]]re b]Ij] keql]]k p—D]]n]ono t]o p]ot]]n]] B]B]k] b}D] T]w jt]] l]gy]] ht]]. p]N] reK]]n]] kzk m}t]vyo hvo p]CI Ano m]]qen¶\ p]ol]Is]p—oqekx]n] p]]Cu\ Ko\c]I lov]]n]I r]jy] s]rk]rno Prj p]zI. a]n]I as]r reK]]n]I sv]cC C]p] p]r v]D]]r]n]] Cog]]Ðp] T]w g]w. b]Ij] p—D]]n]oy] An]]T]I Cp]]v]] l]]gy]]. Am]no T]y¶\ ke Am]no p]ot]]noy] a]m] t]o p]ol]Is] p—oqekx]n]n]I kx]I jÐr n] ht]I p]N] K]]l]I v]q p]]zv]] m]]qe j A l]oko A s]v]l]t] B]og]vy]] krt]] ht]]. a]je jy]]re reK]]A n]v]o c]Il]o p]]zv]] p—y]tn] ky]o* ty]]re b]D]]no A m]]qe iv]c]]rv]]n]I Prj p]zI.

LA

g¶jr]t]n]} g]]m]z} m]oqeB]]go x]}t] Ce Aqlo Am]} not]]no kx]] kv]c]n]I jÐr n]T]I. p]N] a]g¶so c]l]I a]t]I hEm]} m]]n]n]]r] a]z\b]rI not]]aono a] m]ohm]}T]I b]h]r a]v]t]} aG]ru\ l]]g]t¶\ ht¶\. p]N] keql]]k not]]ao reK]]no p]g]lo a]v]] B]B]k] Cozv]] tOy]]r p]N] T]w g]y]] ht]]. boc]rk]k]A a] ikss]]no reK]]n]I p]hel]I «t] t]rIke g]N]]vy]o ht]o. kow pop]rv]]L]no k]no a] v]]t] p]ho\c]t]} ANo pop]rno p]helo p]]no reK]]n]] a] p]g]l]]no ib]rd]vy¶\ ht¶\.

ST A

KA

p]CI t]o pop]rv]]L] j]No reK]]n]} p]g]l]} db]]v]t]] An]I p]]CL j G]Um]t]] hoy] Am] l]]g]v]] m]]z/y¶\ ht¶\. ap]Uv]*no A s]m]j]t¶\ n] ht¶\ ke pop]rv]]L]no a] b]D]I v]]t]o ky]}T]I j]N]v]] m]Lt]I ht]I. p]N] boc]r p]qelo j Ak idv]s] Ano kÁu\ ke A p]oto j Av]I b]D]I m]]iht]I pop]rv]]L]no m]Lt]I rhe Av]I g]oQv]N] krt]] ht]] ty]]re Ano a]ºy]* T]y¶\. Ano t]o a]ºy]*m]]ˆ] T]y¶\ p]N] b]Ij] c]U\q]yol]] c]By]on]I t]o {\G] hr]m] T]w g]w. Am]No t]o Am]n]] drek p]g]l]] p]hel]} reK]] x¶\ kre Ce A j]N]Ino j a]g]L v]D]v¶\ p]zt¶\ ht¶\. reK]]n]I s]]d]w b]Ij] p—D]]n]on]] s]]m]]ny] K]c]]*noy] K]c]]*L ano b]In] jÐrI g]N]]vo Av]I ht]I.

PU

no boc]rk]k]n¶\ p—c]]rm]]Dy]m] p]N] Av¶\ Jzp]I ano c]okks] ht¶\ ke Am]} rK]]n]I s]]d]w ke krks]rn]I s]]To b]Ij] not]]aon]] {z][ K]c]]*n]I s]rK]]m]N]I a]p]oa]p] T]w jt]I ht]I. rojerojn]] a]v]] p—c]]rT]I Ak t]rP reK]]n]I wmoj [p]r a]v]t]I ht]I t]o b]I« t]rP b]Ij] not]]aonoy] p]ot]]n]] K]c]]*m]} k]p] m]Ukv]]n]I Prj p]zt]I ht]I. v]LI a] b]D]]no k]rNo a]m] jn]t]]m]} p]N] An]I a] s]]d]w p—tyo a]dr pod] T]t]o jt]o ht]o. b]D]]no kzv¶\ l]]g]t¶\ hoy] tom] Ct]} b]D]] m]n]T]I t]o sv]Ik]rv]] l]]gy]] ht]] ke reK]]n]o s]]d]w m]]qen]o aiB]g]m] g]}D]Iv]]dI iv]c]]rs]rN]In]I v]D¶ n]«k ht]o. an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce?

77


jo T]w Ce?

13. r\g] b]dlo t]o r]G]v] n]hI\

O M

reK]] r]jk]rN]m]} p]zI g]w ht]I, ano Ano p]g]lo ap]Uv]*, s¶n}d], B]rt] ano boc]r p]qel] p]N] j]her k]m]om]} zUb]I g]y]} ht]}. v]her]Ct] g]]m] j]No g]}D]In]g]rn¶\ p]ru\ hoy] Am] j]N]It¶\ T]w g]y¶\ ht¶\. reK]] ky]]re g]}D]In]g]rm]} hxo ano ky]]re g]]m]m]} hxo An]I j]N] b]D]]no ag]][T]I p]zI jt]I hoy] Am] je idv]so An]o k]y]*ßm] g]]m]m]} hoy] to idv]so t]o a]s]p]]s]n]} g]]m]m]}T]I Ano m]Lv]] D]]zeD]]z} {m]qI p]zt]} ht]}. reK]] je rIto Am]no m]Lt]I ano Am]n]I s]m]sy]]aom]} je rs] lot]I ht]I A jowno l]okono Av]I Û]DD]] bos]I g]w ht]I ke reK]]bon]n]I p]]so k]m] l]wno j]y] Aqlo An]o y]ogy] Pe\s]l]o T]w j j]y].

Y.

C

am]d]v]]dm]} r]G]v] hju p].v].zI.n]I nokrIm]} j c]]l¶ ht]o. boˆ]N] v]rs] p]hel]} An]] p]r je t]v]]w a]v]I ht]I no Ano s]s]ponz krv]]m]} a]vy]o ht]o A v]]t] jUn]I T]w g]w ht]I. to p]CI t]o Ano n]okrI p]r p]]Co lov]]m]} a]vy]o ht]o ano T]ozo v]K]t] ANo sv]cCt]]B]rI n]okrI krIy] ht]I. p]N] B]]w kUt]r]n]I p]UCzI ky]]rey] s]ID]I rhel]I t]mo jow Ce?

LA

no a] r]G]v] t]o Ak v]K]t] l]ohI c]]K]I c]Ukel]o ht]o. An]]T]I s]d]c]]rI b]n]I rhev]]n¶\ p]]p] l]}b]o s]m]y] kr]y] j kem]? ANo C m]ihn]]m]} t]o p]ot]]n]I k]boil]y]t] p]]CI h}s]l] krI l]ID]I ht]I. no An]]T]I qev]]yol]] jUn]] konqš]kqroy] b]Ij] kow s]]heb]no m]Lt]] p]hel]} r]G]v] s]]heb]no m]Lv]] a]v]t]] ht]]. r]G]v] j p]ot]]n]] ano p]ot]]n]] s]]heb]n]] qk] n]kkI krt]o ht]o. p]]CI Av]I p]irisT]it] in]m]]*w g]w ht]I ke kow aj]Ny]] m]]N]s]no t]o Am] j l]]go ke r]G]v] j a]K]I aoiPs]n]o s]vo*s]v]]* Ce no An]o s]]heb] p]N] r]G]v]n]] h]T] n]Ico k]m] kre Ce.

ST A

KA

m]]D]v]IA r]G]v]no m]]P krI dID¶\ ht¶\. rJLI rK]zInoy] D]N]I p]]Co a]vy]o ht]o A v]]t]n]o Ano s}t]oS] ht]o. An]] m]n]m]} Ak v]]t] K]U\c]t]I ht]I to A ht]I ke p]ot]]n]I b]Ikno k]rNo j r]G]vo pol]I p]]CL doZ l]]K] Ðip]y]] b]g]]z/y]] ht]]. to p]ot]]n]I s]]Ton]] s}b}D]no m]h–v] a]p]t]o ht]o Aqlo j Am] ky¶*\ ht¶\ no? jo ANo Av]I m]UK]]*m]I krv]]no b]dlo p]ot]]no poqCUqI v]]t] p]heloT]I j krI dID]I hot] t]o K]c]]*m]}T]I b]c]I g]y]} hot] p]N] Ano b]I« b]]ju Ano A v]]t]n]o a]n}d p]N] T]t]o ht]o ke p]ot]]n]o D]N]I p]ot]]n]I b]Ikno k]rNo doZ l]]K] Ðip]y]] K]c]*v]] tOy]]r ht]o p]N] p]N] Ano n]]r]j krv]] tOy]]r n] ht]o.

PU

g]]m]n]] l]okoy] v]rs]v}qoL v]]t]o krIno T]]kI g]y]] ht]]. g]]m] p]]Cu\ p]ot]]n]I jUn]I G]rezm]} jot]r]w g]y¶\ ht¶\. r]G]v] bo n}b]iry]o j rÁo ht]o, p]N] g]]m]n]] pol]] m]OiK]k p]ˆ]n]] p]hel]] ke Cell]] p]]n]n]] s]m]]c]]r jev¶\ m]h–v] hvo to D]r]v]t]o n] ht]o. A n]okrI p]r j]y] ke n]okrI p]rT]I a]vo An]I kow n]o\D] lov]]t]I hoy] Am] l]]g]t¶\ n] ht¶\. g]]m]no c]ore ke b]j]rno aoqlo bos]t]] l]okoy] j]No tono B]Ul]I g]y]] hoy] Am] l]]g]t¶\ ht¶\. hm]N]} t]o ap]Uv]* v]her]Ct] g]]m]n]o s]rp}c] T]y]o ht]o ano s]]ru\ n]]m] km]]y]o ht]o A v]]t] kdIk kow y]]d krI lot¶\ ht¶\. tom]]\ An]I p]tn]I reK]] c]U\q]wno p—D]]n] T]w ty]]re g]]m]n]] aoql]]ao An]I n]o\D] l]ID]I ht]I jÐr p]N] Am]n]o ap]Uv]* s]]Ton]o s]\b]\D] hm]N]]\n]o l]g]B]g] kp]]w g]y]] jev]o T]w g]y]o ht]o Aqlo A v]]t] b]hu l]]\b]I c]]l]I n] ht]I.

h], T]oz] idv]s] p]hel]} Ak Ðp]]LI y¶v]t]I r]G]v]n¶\ G]r p]UCt]I a]v]I ht]I ty]]re g]]m]n]] A x]}t] jN]]t]] s]rov]rm]} kowA p]T]ro n]}Ky]o hoy] Am] v]m]Lo [tp]nn] T]w g]y]} ht]}. A y¶v]t]I m]]D]v]In]] ip]y]rn]I dUrn]I s]g]I T]t]I ht]I. bo idv]s] rhIno A p]]CI g]w ty]} s¶D]I g]]m]m]} t]rht]rehn]I klp]n]]ao T]t]I j rhI ht]I. A p]]CI g]w ty]]re r]to g]]m]n]] aoql]] m]U\g]] rhI x]ky]] n] ht]]. Ôto Av]I Ðp]]LIrm] jev]I CozI kem] p]]CI jt]I rhI hxo?Õ jo T]w Ce?

78


jo T]w Ce? ÔAn]I t]o a]p]N]no x]I K]b]r p]ze p]N] Ano s¶v]]v]z kr]v]v]]n]I n] ht]I Av¶\ l]]go Ce. b]]kI bo n}b]rn]I km]]N]I p]]CI c]]l¶ T]w g]w Ce Aqlo a]p]N]o B]]T]I l]Uq]ro An]I s¶v]]v]zm]} l]]K] Ðip]y]] t]ozI n]]K]t] A v]]t]m]} x]k n]hI\.Õ Ôkem] j]Ny¶\ ke ANo b]I« kow g]oQv]N] n]hI\ krI hoy]?Õ Ôp]N] An]I bOrIn]I h]jrIm]} Av]I kx]I goQv]N] T]]y] j x]I rIto?Õ

O M

Ôp]hel]In]I s¶v]]v]z kr]v]I ht]I ty]]re An]I bOrI h]jr j ht]I no? no ANo b]]p]zIA [p]r rhIno t]o An]I s¶v]]v]z kr]v]I ht]I. p]N] a] v]K]to k}w v]]t] b]r]b]r j]m]I n]hI\.Õ no v]]t] j]m]I n]hI\ Aqlo j c]or]n]] no b]j]rn]] aoql]] p]C] m]U\g]] T]w g]y]] ht]] no?.

Y.

C

p]N] A aoql]]aoA m]U\g]] T]t]] p]hel]} r]G]v]no k]no D]Im]o g]N]g]N]]q t]o krI j l]ID]o ht]o. h], g]]m]n]I K]]n]d]n]Ino ihs]]bo kowA Ano s]]mo m]o\A kx¶\ p]UCIno x]rm]]vy]o n] ht]o. t]m]no t]o am]]r] g]]m]n]I a] K]]n]d]n]In]I K]b]r Ce j no? kowno s]]mo m]o\A kx¶\ p]UCIno Ano b]j]r v]cco x]rm]]v]v]]m]} am]]r] g]]m]n]I x]oB]] n]hI\. v]LI sqop] p—es]n]] m]T]]L] heQL m]UkI n] x]k]y] Av]] s]m]]c]]rno am]]r] g]]m]n]] a] K]]n]d]n]I aoql]]no kx]o rsoy] n]hI\. t]mo m]]r] khev]]n]o m]]y]n]o t]o s]m]jy]] no? ke p]CI r]G]v]n]I a] n]v]I bon]p]N]Ino Ðb]Ð m]LIno p]UCv]]n]o iv]c]]r kro Co?

KA

LA

jem] g]]m]l]oko r]G]v]n]] drek p]g]l]]no x}k]n]I n]jre j jot]] ht]] Am] r]G]v] p]N] hvo t]o C]x]noy] PU\kIno j p]It]o ht]o. k]m] v]g]r hoQ dJ]zv]]n¶\ ke «B] b]]Lv]]n¶\ A q]Lt]o ht]o. p].v].zI.n]I n]okrIn]] Ak B]]g]Ðpo Ano a]v]I s]]v]cot]I r]K]v]]n]I je qev] p]zI ht]I to qev]no Ak v]K]t] kor]No m]Ukv]]T]I kev]I m¶s]Ib]t] s]j]*w ht]I An]o Ano p]]ko an¶B]v] T]w g]y]o ht]o. no m]]ru\ m]]n]o t]o a] v]K]t]n]I pol]I CokrI m]]D]v]In]] ip]y]rp]X]n]I kow s]g]I ht]I. Am]} r]G]v]no kx]I lov]]dev]] n] ht]I. h], jo A m]ihn]o bo m]ihn]] Ano ty]} v]D]]re rhev]]n]I hot] t]o kx¶\ khev]]y] n]hI\. a]v]I n]]juk p]irisT]it]m]} x¶\ T]w j]y] An]I t]o t]mo klp]n]] krI j x]kt]] hx]o. kd]c] t]m]no a]v]o an¶B]v] T]y]o hoy] t]oy] n]v]]w n]hI\.

ST A

jo ke Av]I kx]I v]]t] b]n]I n] ht]I, p]N] m]]D]v]Ino A x]ky]t]] jN]]w j hxo Aqlo t]o ANo joK]m] v]horv]]no b]dlo Ano voL]s]r v]L]v]I dID]I ht]I no. m]]D]v]I An]I A s]g]Ino kd]c] b]hu n] aoLK]t]I hoy] p]N] r]G]v]no t]o aoLK]t]I j ht]I no? dev]t]] no d]Ð. no r]G]v]ey] m]n]m]} pol]In]] j iv]c]]ro ky]} n]hot]o krt]o. al]b]–] a] v]K]to p]oto v]D¶ s]]v]cot]IT]I v]t]*v]]n¶\ iv]c]]rt]o ht]o. a]ql]]m]} j s]m]« j]v] no, kUt]r]n]I p]UCzI hju Av]I j v]}kI ht]I.

PU

no An]I c]oks]]wp]Uv]*k kr]yol]I g]oQv]N] m¶jb] A CokrI ano r]G]v] am]d]v]]dm]} Ak idv]s] m]ñy]}. A CokrI p]rNol]I ht]I no Ano s]]s]iry]} G]N]o ˆ]]s] a]p]t]} ht]}. r]G]vo Ano Am]n]] ˆ]]s]m]}T]I Coz]v]v]]n¶\ b]Izu\ Jzpy¶\ ht¶\. no B]]w r]G]v]n]] is]DD]}t] m¶jb] t]o k]m]n¶\ m]hen]t]]N¶\ k]m] T]y]] p]hel]} j v]s]Ul] krI lov]]n]I rs]m] ht]I. s]]c]I v]]t] khev]I hoy] t]o Am] khI x]k]y] ke p]hel]} m]hen]t]]N]]n]I v]s]Ul]I ky]]* p]CI j k]m] h]T]m]} lov]]n]o An]o in]y]m] ht]o. p].v].zI.n]o j b]n]]vol]o a] in]y]m] ht]o Aqlo r]G]v] Ano v]Lg]I rhev]] m]]g]t]o ht]o. al]b]–] a] v]]t] a] CokrIno kem] s]m]j]v]v]I An]I j r]G]v]no s]m]jN] p]zt]I n] ht]I.

p].v].zI.n]] pol]] konqškqrono t]o a] v]]t] qenzr B]rt]] p]hel]} j s]m]j]w g]yol]I hoy] Ce Aqlo r]G]v]no Am]no kx¶\ s]m]j]v]v]]n]I jÐr p]zt]I n] ht]I. p]N] k}w v]}D]o n]hI\ Ano A v]hev]]r s]m]j]v]v]]n]I rIt] r]G]vo iv]c]]rI l]ID]I ht]I. Ôjo, a] k]m] m]]qe a]p]No v]]r\v]]r m]Lv¶\ p]zxo. a]m] j]herm]} m]LIx¶\ t]o l]okono a]p]N]I v]]t] krv]]n]I t]k m]Lxo no m]]r] G]rm]}y] k\k]s] x]Ð T]w j]y] Av¶\y] T]]y]. An]] krt]} a]p]No jy]} a]p]N]no kow juA n]hI\ Av]I K]]n]g]I jgy]]A m]Lv]]n¶\ g]oQv]IA t]o s]]ru\.Õ ANo m]n]m]} b]r]b]r g]oQv]Ino kÁu\. jo T]w Ce?

79


jo T]w Ce? Ôm]]rI Ak bon]p]N]Ino Gor m]L]y] Av¶\ Ce p]N] An]} m]]b]]p] m]]r} s]]s]rIv]]L}n]] s]g]]m]} Ce Aqlo v]]t] K]]n]g]I rhe n]hI\.Õ pol]IA kÁu\. Ôt]no v]}D]o n] hoy] t]o a]p]No kow h]<qel]n]I Ðm]m]} m]Lv]]n¶\ g]oQv]IA. kown]I rokqok n]hI\ ke kown]I b]Ik p]N] n]hI\. t]no m]]rI p]r t]o iv]Ãv]]s] Ce no?Õ Ôiv]Ãv]]s] t]o Ce p]N] kow jt]} ke a]v]t]} jow j]y] t]o m]]r} s]]s]rIv]]L}no m]no p]jv]v]]n¶\ Ak v]D¶ b]h]n¶\ m]LI rhe. no t]mo t]o m]]r] b]nov]I Co Aqlo a]p]No ak}t]m]} m]Lt]} howA t]o Am]no v]D]]re v]hem] p]ze.Õ

O M

ÔAn]I ic}t]] krv]]n]I jÐr n]T]I. t]]re CUq]Cez] lov]]n]] Ce Aqlo Am]no jem] m]]n]v¶\ hoy] Am] B]lo m]]no. A kd]c] Am] m]]no ke a]p]N]I v]cco a]zo s}b}D] Ce t]oy] v]}D]o n]hI\.Õ Ôp]N] a] v]]t] m]]D]v]Ibon]no k]no p]ho\co t]o _Õ

Y.

C

Ôjo a]p]No k]L« r]K]IA t]o v]K]t] Ce no a]p]N]I v]cco a]zo s}b}D] hoy] ke b}D]]y] t]oy] Ano K]b]r n]hI\ p]ze.Õ r]G]vo a]z] s}b}D]n]I v]]t] a]zkt]rI rIto p]]kI krI l]ID]I. x]x]I An]I a]v]I v]]t]T]I T]ozI g]B]r]w p]N] Ak t]o A CUq]Cez] lov]] tOy]]r T]w g]w ht]I no Cell]] keql]]y] m]ihn]]T]I p]it]n¶\ s¶K] g¶m]]v]I boQI ht]I Aqlo A Aql]I n] g]B]r]w ke a]qloT]I j p]]CI v]LI j]y].

LA

Ôhu\ hvo t]o T]]kI j g]w Cu\. m]]re kow p]N] rIto CUq]Cez] lov]] j Ce. m]no Am]n]I kx]I p]zI n]T]I p]N] m]]D]v]I bon]no duK] p]ho\co Av¶\ kx¶\ n] T]]y] Av]I a]x]] r]K¶\ Cu\. t]mo je g]oQv]o A m]no m}jUr Ce.Õ r]G]v] An]] a]v]] jv]]b]T]I K¶x] T]w g]y]o. x]x]IA je v]]t] krI A t]o ANo j]No kore k]g]iLyo s]hI krI a]p]I hoy] Av]I v]]t] ht]I. r]G]v]n]] m]n]m]} g]l]g]il]y]} T]w rÁ}. ANo A t]kno v]D]]v]I l]ID]I.

KA

Ôk}kiry]] s]]mo Ak gosq h][s] Ce. aty]]re j a]p]No Am]} Ðm] l]w l]wA no x]}it]T]I a]K]o pl]]n] krI l]wA. p]CI v]kIl] krv]o hoy] t]oy] a]p]N]no s]m]jN] p]ze.Õ p]CI p]ot]]n]I v]]t]n]I p]]CL v]]st]iv]kt]]n¶\ s]m]T]*n] moLv]v]] m]]g]t]o hoy] Am] ANo [moñy¶\: ÔahI\ t]o a]p]N]I c]]rey] b]]ju m]]N]s]on]} qoL} Ce. kowk m]no aoLK]t]] hoy] Av]]y] Am]} hoy].Õ

ST A

Ôt]mo rÁ] s]rk]rI kcorIn]] m]]N]s] Aqlo t]m]no aoLK]n]]r] G]N]] hoy].Õ x]x]IA An]I v]]t]m]} s]m]T]*n] a]py¶\. r]G]v]no l]]gy¶\ ke Ano D]]y]]* krt]} s]]ro p—it]B]]v] m]LI rÁo ht]o. p]CI A J]ly]o rhe K]ro?

PU

ANo Ak irX]] rokI l]ID]I no x]x]Ino l]wno A pol]] gosq h][s] p]r p]ho\cy]o. B]lo b]h]rT]I x]x]I a] b]D]I k]rv]]wm]} s]m]jt]I n] hov]]n]o deK]]v] krt]I hoy] p]N] jy]]re r]G]vo gosq h][s]n]] rijsqrm]} p]it]-p]tn]I t]rIke n]o\D] kr]v]I ty]]re A x]rm]]w g]w. Ano K]b]r p]zI j g]w ht]I ke hvo a]g]L x¶\ T]v]]n¶\ ht¶\. r]G]v] p]N] a] ag]][ a]v]] p—s}g]om]}T]I p]s]]r T]w g]yol]o ht]o Ct]} toy] m]n]m]} to T]ozo t]o g]B]r]t]o j ht]o. s¶n}d]A Ano je p]]Q B]N]]vy]o ht]o An]I as]rm]}T]I hju s}p]UN]* rIto m]Ukt] T]w x]ky]o n] ht]o. boy] jN]} Ðm]m]} p]ho\cy]} Aqlo r]G]vo b]]rI a]ze p]zd] Ko\c]I l]ID]]. Ðm]m]} s}Dy]]k]Ln]] jev¶\ a\D]]ru\ Cv]]w g]y¶\. ANo l]]wq krIno Ð]m]no ajv]]Lv]]n]o p—y]tn] n] ky]o*. p]N] bozm]} bos]I g]y]o: Ôa]v] ahI\ bos] a]p]No a]K]o pl]]n] iv]c]]rI l]wA. t]no A n]rkm]}T]I v]hel]I t]ke m]]re b]h]r k]Zv]I Ce.Õ r]G]vo kÁu\ no x]rm]]t]I x]x]I An]I b]]jum]} a]v]Ino bos]I g]w. no kx]I aOp]c]]irkt]] v]g]r r]G]vo Ano p]ot]]n]I n]«k Ko\c]I no An]I b]g]l]m]} h]T] n]]K]I Ano p]ot]]n]I s]]mo Perv]I. Ôt]mo b]hu K]r]b] Co. m]no c]c]]* krv]]no b]h]no gosq h][s]m]} l]w a]vy]] ano_Õ Ôto c]c]]* t]o krIx¶\ j. p]N] p]hel]} boy]no a]n}d p]ze Av]I T]ozI l]Il]]y] krI l]wA. t]]r] CUq]Cez]n]I v]]t] c]l]]v]IA A drim]y]]n] a]p]N]] Cez] g]}Qv]]n]Iy] v]]t] krt]} rhIA t]o Am]} K]oqu\y] x¶\ Ce? no v]LI t¶\ t]o m]]rI jo T]w Ce?

80


jo T]w Ce? s]]LI Cu\. s]]LI Aqlo azD]I G]rv]]LI A t]o jUn]I khev]t] Ce.Õ r]G]vo n]PPq T]wno kÁu\ no n]PPq]wT]I x]x]In]} a\g]o s]]To azp]l]} krI rÁo. x]x]I kx]o iv]roD] krt]I n] ht]I Aqlo ke p]CI A a]v]I p]irisT]it] m]]qe v]]q jowno j boQI ht]I Aqlo boy] k]c]I G]zIm]} r\g]m]st]Im]} zUb]I g]y]}.

O M

Am]n]o A a]vog] hLv]o T]y]o Aqlo boy] v]]st]iv]kt]]n]I D]rt]I p]r p]]C} a]v]I g]y]}. hvo Am]n]I s]]mo Akno b]dlo bo p—Ãn]o K]z] T]y]] ht]]. Ak t]o Am]n]o a] n]v]In] s}b}D] duin]y]]n]I n]jrT]I aoJl] r]K]v]o ano x]x]Ino An]} s]]s]rIv]]L}n]I c]U\g]l]m]}T]I Coz]v]v]I. r]G]v]n¶\ m]n] x]x]Ino m]Ukt] kr]v]v]]n¶\ jÐr ht¶\ p]N] Ano p]ot]]n]I s]ozm]}T]I dUr K]s]v]] dev]]n¶\ n] ht¶\. a] m]]qen]o rst]o ANo hju iv]c]]y]o* n] ht]o. p]N] An]] PL¨up] Boj]m]}T]I An]o [p]]y] n]IkLI a]v]xo A v]]t]n]I Ano c]okks] K]]t]rI ht]I. ÔAk v]]t]n]I a]p]No K]]s] k]L« r]K]v]I p]zxo ke a]p]N]] a] s}b}D]n]I v]]t] b]h]rn]I duin]y]]no T]v]I n]] jowA.Õ r]G]vo a]K]re m]On] t]oz/y¶\.

C

Ôm]]r] CUq]Cez] T]xo t]o tom]} t]mo je B]]g] B]jvy]o hxo ton]I t]o b]D]}no K]b]r p]zxo j no? Aqlo hu\ t]m]no ky]]re m]LI no t]mo m]no ky]]re ano ky]} m]Lv]] a]vy]] no a]p]No x¶\ x¶\ ky¶*\ An]I v]]t] a]p]No m]]D]v]Ibon]no p]heloT]I j krv]I jowA.Õ x]x]IA p]ot]]n]] iv]c]]ro rjU ky]]*.

Y.

Ôt]o a]p]No a]je a] gosq h][s]m]} Ðm] l]ID]I ht]I ano Am]} pos]Ino a]p]No x¶\ ky¶*\ ano kev]I c]c]]* krI A v]]t] hu\ Gor jwno m]]D]v]Ino khIx], p]CI A x]I s]l]]h a]po Ce A hu\ t]no k]lo jN]]v]Ix].Õ

LA

Ôb]]p] re, Av¶\ kro t]o t]o a]p]N¶\ a]v]I j b]no. a]p]No m]]D]v]Ibon]no x¶\ khev¶\ A n]kkI krIno j tom]no v]]t] krv]I jowA. ky]]rek A p]UCI boso t]o boy]n]I v]]t] s]rK]I j hov]I jowA.Õ

KA

Ôt¶\ m]no a]v]t]I k]lo b]p]ore bo v]]gyo ahI\ gosq h][s]n]I b]h]r j m]Lje. hu\ b]p]or p]CIn]I rj] l]w l]wx] no a]p]No b]D]I v]]t] p]]kI krI l]wx¶\.Õ Ôm]no l]]go Ce ke t]m]]re a]v]I rIto v]]t] p]]kI krt]} G]N]I rj]ao lov]I p]zxo. no Am] krt]} v]]t] PUqI j]y] t]o x]I dx]] T]xo An]o iv]c]]rey] krI lojo.Õ

ST A

ÔAk t]rPT]I t]no Cozv]]n]I wcC]y] n]T]I T]t]I no b]I« t]rPT]I m]]D]v]Ino duK]I krv]]n]Iy] wcC] n]T]I T]t]I. p]N] m]no g]L] s¶D]I K]]t]rI Ce ke v]c]l]o kow rst]o jÐr n]IkLI x]kxo. t]]roy] t]]r} s]]s]rIv]]L}no b]h]n]} b]t]]v]v]} p]zxo j no rojeroj a]m] b]h]r n]IkLv]] m]]qe.Õ

PU

Ôhu\ qš]voil}g] sols] g]l]* Cu\ Aqlo m]]re aoiPs]n]I b]h]r j k]m] krv]]n¶\ hoy] Ce Aqlo hu\ je n]okrI kru\ Cu\ An]} jgy]] ano s]m]y] k]y]m] Ak hot]} n]T]I Aqlo m]]re Am]no kx¶\ khev]]n]I jÐr j n]T]I. Av]}yo a] ain]y]im]t]t]]T]I qev]]w g]y]} Ce. Am]no m]]r] p]g]]rn]I j p]zI hoy] Ce.Õ Ôa]je t]o v]D¶ m]ozu\ T]]y] to p]hel]} a]p]No jv¶\ jowA p]N] k]lo b]p]ore a]p]No m]LIx¶\ ty]]re c]okks] pl]]n] krIx¶\.Õ khet]} r]G]vo x]x]Ino p]]CI b]]T] B]rI l]ID]I. x]x]Inoy] An]I A p]kzm]}T]I CUqv]]n¶\ b]hu\ m]n] n] ht¶\ Ct]} CUqv]]n]o in]rT]*k p—y]]s] krt]} ANo kÁu\: Ôt]m]]r] Z\g] v]hel]] jv]]n]] n]T]I l]]g]t]]. k]loy] jo a]v¶\ j krv]]n]] ho t]o pl]]n] krv]]n¶\ k]m] k]loy] a]m] aDD]r j rhexo.Õ

Ôk]m]n]I s]]To m]oj An¶\ n]]m] j ij\dg]I. m]oj v]g]rn]I ij\dg]Im]} m]J]y] x¶\? a]p]N]o a] s}b}D] t]]r] CUq]Cez] p]CIy] a]v]o j c]]l¶ r]K]v]]n]o Ce. t¶\ kd]c] b]I« jgy]]A p]rN]I j]y] t]oy] m]no B]Ul]I t]o n]hI\ j]y] no?Õ ÔAk v]]t] khu\ p]rNy]o B]Ul]]y] p]N] p—It]m] n]] B]Ul]]y]. a]K]I duin]y]]n]o a] Ak j dst]Ur Ce. t]m]]re h]T] m]]r] jev]I b]I« kok c]ZI j]y] no t]mo m]no B]Ul]I j]v] t]o n]v]]w n]hI\. b]]kI m]]re m]n] t]o t]mo j m]]r] B]g]v]]n]. k]lo jo T]w Ce?

81


jo T]w Ce? aty]]re hu\ kd]c] p]rN]I jwx], t]oy] t]m]]re h]To j g]L]m]} m}g]Ls]Uˆ] p]herI l]wx]. pol]o p]rNy]o Cokr}n]I p]]CL An¶\ n]]m] l]K]v]] p]Urt]o j m]]re k]m]n]o, b]]kI Cokr}y] m]]re jN]v]} t]o t]m]]r} j.Õ Ôt]]ro a]ql]o b]D]o p—em] jowno m]no Ak v]K]t] t]o m]]D]v]Inoy] p]zt]I m]Ukv]]n¶\ m]n] T]]y] Ce p]N] l]okl]]je krIno m]]rI Ano Cozv]]n]I ijg]r n]T]I c]]l]t]I. p]N] t]no a]v]I rIto s}b}D] c]]l¶ r]K]v]]m]} v]}D]o n] hoy] t]o t]]re m]]qe a]p]N]] b]K]m]} rhe Av¶\ p]]ˆ] jo a]p]No x]oD]I x]kIA t]o a]p]N]} p]}coy] a}g]L} G]Im]} rhe.Õ

O M

no a]v] B]iv]Sy]n]] hv]]w Ky]]l]om]} r]c]t]} boy] hEy]} b]Ijo Ak kl]]k Akb]Ij]no v]Lg]I rhI v]]t]o krt]} rÁ}. r]G]v]no l]]gy¶\ ke jem] s¶n}d] p]]CL p]oto Gol]o T]y]o ht]o Av]I j rIto x]x]I a]je p]ot]]n]I p]]CL Gol]I T]w ht]I. x]x]Ino Av]o an¶B]v] ht]o ke n]hI\ An]I t]o p]ot]]no K]b]r n] ht]I, p]N] Ano p]ot]]no t]o Ak v]K]t] kzv]o an¶B]v] T]w g]yol]o ht]o j.

Y.

C

ANo n]kkI ky¶*\ ht¶\ ke A hvo s]]v]cot] rhexo. h], ANo PrIT]I A rsto n]hI\ j]y] Av¶\ n]kkI ky¶*\ n] ht¶\. r]G]v] jev]] m]]N]s]om]} a] j Ak Av]I v]]t] ht]I ke A Am]no b]Ij] m]]N]s]oT]I al]g] p]]zt]I ht]I. A Qokr K]]wno s¶D]rI j]y] A j]t]n]o n] ht]o. b]I« Qokr v]]go to p]hel]} x]I s]]v]cot]I lov]I jowA An]] j iv]c]]ro A ky]]* krt]o ht]o. Am]} hs]v]]n]I v]]t] n]T]I. r]G]v]n]I jgy]]A t]mo ho t]o t]mo p]N] Av]] j iv]c]]ro kro, m]no K]b]r Ce.

LA

b]Ije idv]so p]]C} boy] m]ñy]}. a]je x]x]I GorT]I aiB]s]]r krIno n]IkLI ht]I. g]wk]lo ac]]n]k j b]D¶\ T]w g]y¶\ Aqlo ano p]hel]I j v]K]t] ht¶\ Aqlo T]ozo g]B]r]q p]N] An]] hEy]]m]} ht]o Aqlo p—s}g]n]I je m]j] m]]N]I x]k]v]I jowA A m]]N]I x]k]w n] ht]I. p]N] a]je t]o A p]Urep]UrI tOy]]r T]wno a]v]I ht]I. a]je jo A r]G]v]no n]] T]kv]I x]ke t]o A p]oto hvo p]rv]]LI g]w Ce Am] j m]]n]v¶\ rÁu\.

ST A

KA

s]]mo p]Xo r]G]v] p]N] a]je Av]] j m]ks]dT]I a]vy]o ht]o ke x]x]Ino p]ot]]n]I p]]CL Av]I Gol]I krI dev]I ke A v]K]t] Ce no p]rN]Ino p]rdex] c]]l]I j]y] t]oy] p]ot]]n]I y]]d Ano s]]t] s]]g]r p]]rT]I p]]CI a]v]v]] m]jb]Ur ky]]* v]g]r n] rhe. n]kkI krel]] s]m]y] krt]} A kl]]k v]hel]o gosq h][s] p]]so a]vy]o t]o An]] a]ºy]* v]cco x]x]I An]] krt]}y] v]hel]I a]v]Ino An]I r]h jot]I boQI ht]I. b]nnoyo Akb]Ij]no joy]} no boy] hs]I p]z/y]}. boy] j]No s]]m]] p]ˆ]n]] m]n]n]I v]]t] s]m]« g]y]} hoy] Am] Akb]Ij]no m]n]B]rIno p]I rÁ}.

PU

a]g]lo idv]so Am]no kow v]]t] T]w hoy] Av¶\ Am]no kx¶\ y]]d n] ht¶\. Am]no y]]d ht]I pol]I r\g]m]st]I ano pol]I m¶l]]y]m] p]T]]rI. boy] jN] Ðm]m]} poQ} no Akb]Ij]no a]il]\g]n]m]} l]wno A j isT]it]m]} p]T]]rIm]} p]z/y]}. ky]}y] s¶D]I Am]}n¶\ kow k}w n] b]oly¶\. boy] Akmokno c]Um]t]} no p]s]v]]Lt]} p]z/y]} rÁ}. a]v]t]Ik]lo j]No p]&Tv]In]o p—l]y] T]v]]n]o hoy] ano a]K]] «v]n]n]I m]st]I Ak j p]Lm]} l]U\qI lov]I hoy] Am] A a]K]I duin]y]]no B]Ul]I g]y]}. an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce?

82


jo T]w Ce?

14. r]G]v]n¶\ sv]g]*

O M

r]G]vo m]]D]v]Ino b]D]I v]]t] krI ht]I ano ks]]w v]]zeT]I g]]y] Aqlo ke x]x]Ikl]]no Coz]v]v]] m]]qe kx¶\ krv¶\ jowA Am] jN]]vy¶\ ht¶\. b]D]I v]]t] Aqlo x]x]IA no r]G]vo n]kkI krI ht]I Av]I krv]] jev]I v]]t]. t]m]]re hs]v¶\ hoy] t]o B]lo hs]o p]N] r]G]v] hvo t]o C]x] p]N] bo v]]r PU\kIno p]It]o ht]o t]o An]I no x]x]I v]ccon]I K]n]g]I v]]t] A kre j n]hI\ Aql¶\ t]o t]mo t]m]]r] an¶B]voy] s]m]« j g]y]] hx]o. p]]C] khet]] n]hI\ ke t]m]no a]v]o kow an¶B]v] n]T]I. n]hI\ t]o kowk s¶n}d] jev]I t]m]no ij\dg]IB]r y]]d rhI j]y] Av]o p]]Q B]N]]v]xo.

Y.

C

no t]mo g]mo to m]]n]o p]N] m]]D]v]I p]UNy]n¶\ k]m] krv]] t]tp]r T]yol]] p]rduK]B}jn] p]it]no a]v]] k]m]m]} a]ze n] j a]vo no? ANo hs]to m¶Ko p]it]no a] p]UNy]n¶\ k]m] krv]]n]I rj] a]p]I. a]v]I p]tn]I hoy] t]o j r]G]v] jev]]n¶\ g]]zu\ c]]l]t¶\ rhe no? m]]D]v]IA t]o r]G]v]n]I s]]To jw x]x]In]} pol]} s]]s]iry]}no t]t]z]v]v]]n]I tOy]]rIy] b]t]]v]I. p]N] r]G]v] Am] C]No v]I\CIno c]Zv]] de K]ro? ANo m]D]v]In]] juss]]no p—y]tn]p]Uv]*k Q\zo p]]z/y]o no p]oto Am]no Akl]o j p]ho\c]I v]Lxo Am] khI x]her t]rP {p]z/y]o. x]x]I An]I v]]q jot]I ht]I. p]ot]]no m]]D]v]IA x]x]In]I b]]b]t]m]} je k}w QIk l]]go A krv]]n]I s}p]UN]* s]–]] a]p]I dID]I Ce Am] khI x]x]Ino C]t]I s]rs]I B]I\s]I dID]I.

LA

Ôare, Cozo m]no. m]]D]v]Ibono t]m]no a]v¶\ krv]]n]I s]–]] n]hI\ a]p]I hoy]. m]]re Am]no Ðb]Ð m]LIno p]UCv¶\ p]zxo.Õ x]x]I m]j]k krt]} b]ol]I {QI.

KA

Ôt]o v]]q xon]I juA Ce. j] jwno p]UCI a]v]. Ano Am] p]N] kheje ke An]] krt]} m]no t]]rI s]]To v]D]]re m]j] p]ze Ce.Õ r]G]vo a}K] m]I\c]k]rt]} kÁu\.

ST A

Ôjo Am]no a] v]]t]n]I K]b]r p]zI t]o a] v]K]to t]o A t]m]no G]rn]I b]h]r h}kI k]Z/y]] is]v]]y] n]hI\ j rhe. pol]I s¶n}d]no v]K]to t]o Am]no b]D¶\ p]t]I g]y]] p]CI K]b]r p]zI ht]I Aqlo t]mo b]c]I g]y]]. to s¶n|d] m]]D]v]Ibon] krt]}y] v]D¶ Ðp]]LI ht]I?Õ x]x]IA p]ot]]no b]dlo m]]D]v]Ibon] s]]To An]I s]rK]]m]N]I kr]v]v]]n¶\ v]D]]re y]ogy] g]Ny¶\. m]]D]v]I aty]]re B]lo p]ot]]n]] jeql]I Ðp]]LI n] jN]]t]I hoy] p]N] juv]]n]Im]} A p]ot]]n]] jev]I c]]r x]x]Iaono p]]N]I B]r]vo Av]I jÐr deK]]t]I hxo A v]]t]m]} x]x]Ino jr]y] s}deh n] ht]o. Ôhu\ khIx] t]o t]]r] m]]ny]]m]} n]hI\ a]vo p]N] m]]D]v]I p|\dr v]rs] p]hel]} jev]I deK]]t]I ht]I An]] krt]}y] s¶n}d] c]]r c}drv]] c]Ze Av]I ht]I. ano Am] n]] hot] t]o hu\ An]] p]r m]oÁo j x]]n]o hot]. p]N] mo\ An]I s]]To shej a]z]w krI no Av]Iyo m]no doZ l]]K]m]} c]Un]o c]op]zI g]w. pOs]] g]y]] no Pjet]I T]w A v]D]]r]m]}.Õ

PU

Ôno t]oy] m]]r] k]n]« t]mo r]s]l]Il]] krv]]n¶\ B]Uly]] n]hI\.Õ hs]t]} x]x]IA m]IQI qkor krI l]ID]I.

Ôk]n]« hoy] to r]s]l]Il]] n] kre t]o x¶\ t]]il]y]o p]]ze? p]N] A v]K]to B]Ul] T]w g]w. A ku\v]]rI ht]I Aqlo T]ozI t]kl]IP T]w p]zI. b]]kI t]]r] jev]I p]rNol]Ino an¶B]v]I hot] t]o pol]o An]o k]y]des]rn]o D]N]I boq], boq] krt]o a]p]N]] dIkr]no rm]]zt]o hot].Õ Ôm]no Ak v]K]t] a]m]no p]lloT]I Coz]v]o Aqlo kow aziD]y]] s]]To l]gn] krI l][\. p]CI t]no b]D]I CUq.Õ

ÔAn]I t]o m]no K]]t]rI j Ce. bo m]ihn]]m]} t]]r] CUq]Cez]n¶\ k]m] p]t]I g]y¶\ j m]]n]. p]CI a] v]K]to t]o hu\ a]g]L p]zIno t]no p]rN]]v]Ix] ano a]p]N]I jÐiry]]t] p—m]]Non¶\ aziD]y¶\ x]oDy¶\ hxo Aqlo m]]r]T]I t]]re ty]} CUqT]I av]rjv]r p]N] krI x]k]xo. p]N] Av]u\ aziD]y]u\ m]Lv]u\ aG]ru\ Ce.Õ r]G]v]n]] m]n]m]} pl]]n] g]oQv]]t]] jt]] ht]] no t]rt] b]h]r p]zt]] jt]] ht]]. jo T]w Ce?

83


jo T]w Ce? bo K]r]b] jN] jy]]re koewk B]l]]BoL] m]]N]s]no x]Ix]]m]} [t]]rv]]n]I vot]rN] krt]} hoy] ty]]re iv]iD] Am]n]I a] y]ojn]] p]r hsy]] is]v]]y] rhI x]ke K]rI? p]N] s]m]y] a]g]L iv]iD]y] b]]p]zI l]]c]]r ht]I. aty]]re r]G]v]n]o s]m]y] c]]l]t]o ht]o. ANo ap]Uv]*n¶\ G]r Cet]p]I\zIT]I p]z]v]I l]ID¶\ ty]]rT]I An]I m]]QI boQI ht]I. ap]Uv]*A K]]n]d]n]I b]t]]v]Ino ANo a]py]] ht]] An]] krt]}y] p]}c] hj]r Ðip]y]] v]D]]re a]p]Ino p]ot]]n¶\ G]r p]]Cu\ l]ID¶\ ty]]re An]I kzkI aoCI T]w ht]I no a]je A p]]Co K]]t]op]It]o T]y]o ht]o. An]I dx]] s¶D]rI ht]I p]N] An]I d]n]t] s¶D]rI n] ht]I.

O M

ÔAk jN] t]o m]]rI n]jrm]} Cey] K]ro. b]j]rm]} n]]n]kzI h]qzI c]l]]vo Ce. p]]so pOs]]y] G]N]] Ce p]N] A c]]lo Ce Av]I rIto ke m]]t]]«n]o rT] An]I p]r j]No n]] PrI v]ñy]o hoy]? A p]rN]v]]m]}T]I rhI g]y]o Ce. hu\ An]I duk]no kx¶\ K]rIdv]] j][\ t]o Av]o t]]kI rhe Ce j]No n]]n]] b]]Lke po\zo joy]o hoy]. An]I s]]To p]rN]Ino b]h]r n]IkLt]}y] x]rm] a]vo Av¶\ Ce. p]N] A k]y]m] a]p]N]o db]]yol]o rhexo no pOs]]n]Iy] t]kl]IP n]hI\ p]zv]] de.Õ x]x]IAy] p]ot]]n¶\ a]g]Ln¶\ p]g]l¶\ iv]c]]rI j m]Uky¶\ ht¶\. l]]g]t¶\ ht¶\ ke r]G]v] xor ht]o t]o a] x]x]I s]v]] xor ht]I. boy]n]I jozI b]r]b]rn]I j]m]v]]n]I ht]I, jo b]Ijo kow v]}D]o n] a]vo t]o.

LA

Y.

C

no r]G]v]n]I dx]] jor krt]I ht]I ano x]x]In]] g—hey] p]]D]r] hxo ke An]} s]]s]iry]} x]x]Ino CUq]Cez] a]p]v]] s}m]t] T]w g]y]}. b]D¶\ G]rmoLe j p]t]I g]y¶\. r]G]vo b]Ije j m]ihno pol]] m]h]s¶K]no x]x]I v]L]v]I dID]I. a]v]I Ðp]]LI p]tn]I m]Lt]} pol]o j]No D]ny] T]w g]y]o. a]ql]} v]rs] h]To roql]o b]]LI K]t]} ANo ky]]rey] klp]n]] krI n] ht]I ke An]] n]s]Ib]m]} a]v]I Ðp]]LI ano km]]t]I p]tn]I a]vo. x]x]IA p]ot]]n]I sv]t}ˆ]t]] s]c]v]]y] A m]]qe j p]ot]]n]I jUn]I n]okrI c]]l¶ r]K]I. m]h]s¶Ko t]o Ano n]okrI CozI a]r]m]T]I Gor bos]I m]oj krv]] G]N¶\y] kÁu\ p]N] hm]N]} CzeCz} hoy] ty]} s¶D]I n]okrI krv]]m]} kx¶\ K]oqu\ n]T]I Am] r]G]vo Ano s]m]j]vy]o Aqlo A m]]n]Iy] g]y]o.

KA

p]N] b]Ije j m]ihno x]x]IA s]]moT]I j n]okrI CozI dID]I. a]moy] a]v]zu\ m]oqu\ s]Un¶\ G]r CozIno b]h]r gosq h][s]m]} pOs]] b]g]]zv]]n]I hvo Am]no jÐr jN]]t]I n] ht]I. m]h]s¶K]no t]o a]K]o idv]s] duk]no bos]v¶\ p]zt¶\ ht¶\. no A r]G]v]no t]o dev] jev]o g]N]t]o ht]o. ANo t]o An]] l]g]n] g]oQv]v]]m]} m]dd krI ht]I. ano Aqlo j Ak idv]s] ANo r]G]v]no kÁu\ no: Ôt]mo roj hoql]n]I c]] p]Iv]o Co Ano b]dlo ky]]rek Gor a]v]Ino c]] p]I jt]] ho t]o x]o v]}D]o Ce?Õ

ST A

Ôh] k]l]T]I Am] j kro. t]mo c]] p]Ino j]v] Aqlo hu\y] m]]s¶K]no duk]n] p]r c]] a]p]I a]v]Ix]. Am]n]]T]Iy] duk]n] CozIno c]] p]Iv]] av]]t¶\ n]T]I no Am]noy] hoql]n]I c]] p]Iv]I p]ze Ce. hvo m]]re n]okrIy] n]T]I Aqlo m]]s¶K]no b]p]ore g]rm] K]]v]]n¶\ no m]oz} g]rm] c]]y] m]Lxo. no t]m]]rey] kow v]K]t] GorT]I v]hel]] n]IkLv¶\ p]z/y¶\ hoy] no K]]D]] v]g]r a]v]v¶\ p]z/y¶\ hoy] t]o t]mo K]]v]]y] ahI\ a]v]I jjo.Õ x]x]IA G]rn]I m]]il]kN]n]] hkT]I khI dID¶\. ANo m]h]s¶K]m]}T]I Ôh]Õ [z]zI dID]o ht]o p]N] m]h]s¶K]no Am]} x]x]In¶\ v]h]l] deK]]t¶\ ht¶\.

PU

m]h]s¶Koy] Am]} h]ijy]o p]ur]vy]o. p]N] r]G]v] dUD]n]o d]Jy]o ht]o Aqlo C]x] p]N] PU\kIno p]It]o ht]o. ANo ky]]rek ky]]rek c]] p]Iv]] a]v]v]]n¶\ sv]Ik]y¶*\. Ôm]]re b]p]ore boT]I ˆ]N] rIsox] hoy] Ce A drim]y]]n] ky]]rek a]v]I jwx], t]m]no ag]v]z n]] p]ze t]o.Õ toNo Q]v]ku\ m]o\ r]K]Ino kÁu\. no Am]no jev¶\ jowt¶\ ht¶\ A b]r]b]r g]oQv]]w g]y¶\. Ôag]v]z t]o x]I p]zv]]n]I ht]I. bo py]]l]] m]Ukt]I howx] ty]} t]m]]ro Ak py]]l]o v]D]]re. c]Ul]]no aoCo B]]r p]zv]]n]o ht]o?Õ

p]CI t]o r]G]v]n]o k]y]m]n]o ßm] T]w g]y]o. Ano azD]o kl]]kn]I j rIsox] p]zt]I ht]I p]N] p]N] A a]vo to p]hel]} c]] py]]l]]m]} g]]LIno tOy]]r j hot]I no x]x]I p]N]. c]] Ak t]rP p]zI rhet]I no A x]x]Ino v]Lg]t]o. kdIk v]D]]re v]]r T]w j]y] t]o r]G]v] c]]n]o py]]l]o K]]Lm]} ZoLIno aoiPs] t]rP B]]g]t]o p]N] x]x]Ino kdI in]r]x] n] krt]o. A jt]o no Q\zI p]zI g]yol]I c]]no g]rm] krI x]x]I m]]s¶K]no c]] a]p]v]] jt]I no m]]s¶K] PUly]oy] n] s]m]]t]o. Ano T]t¶\ ke x]x]I r]to Ano An]] Q\z]p]N]] iv]xo Piry]]d ky]]* krt]I ht]I p]N] idv]so ke kow p]r]y]] m]rdn]I h]jrIm]} Ano heQv]]N]o p]]zt]I n] ht]I. t]o kdIk A m]h]s¶K]no Am] khIno K¶x] p]N] krI det]I ht]I: Ôa]je t]mo b]r]b]rn]] K]Ily]] jo T]w Ce?

84


jo T]w Ce? ht]]. roj a]v]] K]Il]t]] ho t]o.Õ m]h]s¶K] An]] khev]]n]o B]]v]]T]* s]m]jt]o ht]o. no Ak idv]so x]x]I d]kt]r p]]so jwno s]ID]I duk]no a]v]Ino m]h]s¶K]no hrK]m]} n]v]r]v]I g]w. A b]]p] b]n]v]]n]o ht]o. b]p]ore r]G]v] a]vy]o ty]]re p]N] ANo A j kÁu\: Ôt]mo b]]p] b]n]v]]n]] Co. po\z] t]o m]]s¶K] j v]he\c]xo. d]kt]re jul]]wn]I p}drm]In]I t]]rIK] a]p]I Ce.Õ Ôc]]l]o Ak p]UNy]n¶\ k]m] T]y¶\. m]h]s¶K]no rm]]zv]] dIkro m]ñy]o. p]N] v]c]m]} a]p]No keql]I rj] p]zxo?Õ a}K]T]I aiÃl]l] wx]]ro krt]} r]G]vo kÁu\.

O M

Ôt]m]no t]o b]s] A j s]}B]Le Ce.Õ Ôa]p]N]no boy]no A j t]o s]}B]Lt¶\ ht¶\ no? idv]so b]h]rn¶\ no r]to G]rn¶\ p]kv]]n] a]p]N]no boy]no m]]Pk a]v]I g]y¶\ Ce. a]v]to v]rsoy] po\z] n]hI\ t]o jlob]I t]o v]he\c]]v]v]I j p]zxo no. Ano v]D]]re n]hI\ t]o c]]r Cokr} t]o hov]} jowA. t]no x¶\ l]]go Ce?Õ

C

Ôm]no l]]go Ce ke hm]N]} bo v]rs] K]]l]I jv]] dwA. a]p]No [p]v]]s] n]hI\ krIA p]N] g]motom] krIno Cz} rhev]]y] Av¶\ krIx¶\ ano m]]s¶K]no rj] p]z]v]Ix¶\. a]moy] An]]T]I kx¶\ T]]y] Av¶\ Ce j n]hI\.Õ

LA

Y.

ÔAno Av¶\ n]] khet]I no kdI d]kt]rno b]t]]v]v]]n]I v]]t] kre t]o q]Lje n]hI\ t]o p]ol] [G]]zI p]zI jxo no b]]p]z]no a]G]]t] l]]g]xo.Õ r]G]vo pol]]n]I QekzI [z]zt]} kÁu\, no boy] jN] hs]I p]z/y]}. p]N] Am]no K]b]r n] ht]I ke m]h]s¶K] hju bo v]S]* p]hel]} j d]kt]rno b]t]]v]I a]vy]o ht]o no d]kt]re Ano sp]Sq x]bdom]} An]I n]p¶\s]kt]]n]I v]]t] krI dID]I ht]I. b]h]rT]I An]] jev]] jN]]t]] keql]]y]no ty]} p]]rN]} b}D]]yol]} ANo joy]} ht]} ano d]kt]rn]I s]]mo ANo Av]I dl]Il] p]N] krI ht]I.

ST A

KA

d]kt]re Ano jN]]vy¶\ ht¶\ ke b]h]rn]} l]X]N]no no p¶ruS]–v]no kow s}b}D] n] ht]o. Aqlo G]N]I v]K]t] p]ot]]n]} jev]} b]]Ál]X]N]o D]r]v]t]] m]]N]s]no ty]}y] v]s]it] T]w x]ke Ce. Aqlo jy]]re a]v]] m]]N]s]no ty]} G]oizy¶\ b}D]]y] ty]]re m]oq] B]]g]n]] l]oko Ano B]g]v]]n]n]I dy]] s]m]«no m]n] m]n]]v]t]] hoy] Ce, jy]]re dy]] G]N]I v]K]t] t]o kow im]ˆ]n]I j hoy] Ce. p]ot]]n]I as]PLt]]noy] ky]]rek x]x]I s]PLt]]n]o a}c]Lo aoZ]zt]I ty]]re m]h]s¶K] m]n]m]} hs]I lot]o no An]I c]]l]]kI p]r m]n]m]} g¶ssoy] T]w jt]o. Ano K]b]r ht]I ke An]] a]v]] v]t]*n] p]]CL, r]G]v]n]I s]PLt]]no p]ot]]n]I g]N]]v]v]]n]I ag]m]cot]I m]]ˆ] ht]I.

PU

jy]]re r]G]v] s]]moT]I An]I p]]so l]gn]n]o p—st]]v] l]wno a]vy]o ty]]re A s]m]« j g]y]o ht]o ke Ano k} t]o p]ot]]n]I im]l]kt]m]} rs] ht]o ke p]CI An]] aoQ] heQL Am]no bono p]ot]]n]o s}b}D] c]]l¶ r]K]v]o ht]o. m]h]s¶Ko s]]mo c]]l]Ino r]G]v]no b]p]orn]I c]] p]Iv]] p]ot]]no ty]} a]v]v]]n¶\ s]Uc]n] ky¶*\ ht¶\ ty]]re Ano Av]I K]b]r n] ht]I ke a]v]}yo An]o a]v]o b]D]}n]I a}Ko c]Ze Av]o gorl]]B] loxo. p]N] r]G]v] k]y]m] Ak j v]K]to m]h]s¶K]no ty]} a]v]t]o azD]o kl]]k rok]t]o ano A v]K]to m]h]s¶K] k]y]m] duk]no j hot]o. v]LI m]h]s¶K]n]} b]]Á x]]rIirk l]X]N]o ap]OruS]Iy] hov]] Ct]} Ano ty]} p]]rN¶\ b}D]]y] Av]o av]s]r a]vy]o Aqlo b]D]] p]zox]Iaoy] a] v]]t]no x}k]T]I jov]] l]gy]] ht]]. keql]]ke t]o b]}Dyo B]]re qkor p]N] krI ht]I: Ôpol]o r]G]v] t]m]]ro s]]Zu T]]y] Ce no? A G]N]I v]K]t] t]m]]re ty]} a]v]t]o hoy] Ce. t]mo duk]n]m]} a]K]o v]K]t] vy]st] ho Aqlo a]v]o s]g]o hoy] t]o t]m]]re m]]r] B]]w G]rm]} kx]I ag]v]z n]] p]ze.Õ

Ôb]p]orn]I c]] p]Iv]] m]]re ty]} a]v]t]o hoy] Ce. Ano ty]}n]I l]]rI p]r c]] p]Iv]I p]zt]I ht]I Ano b]dlo ahI\ x]x]I a]vy]] p]CI Ano G]rn]I c]] p]Iv]]n]I m]Le Ce.Õ m]h]s¶Ko b]c]]v] krv]] p—y]tn] ky]o*. p]N] Ano l]]gy¶\ ke p]oto Akl]o ht]o ano h]To roql]o b]]LI K]]t]o ht]o ty]]re An]I je a]b]Ð ht]I An]] krt]} G]rv]]Lo T]y]] p]CI A aoCI T]v]] m]}zI ht]I. l]okon]} qoN]} s]}B]Lv]]n¶\ tono m]]T]]v]]Z jev¶\ l]]g]v]] m]}z/y¶\ ht¶\. m]h]s¶K]no l]gn] v]K]to Am] l]]gy¶\ ht¶\ ke A bo v]cco kd]c] s}b}D] hxo t]oy] A ky]]rek m]Lxo no n]]t]Il]] no p]]zox]IaoT]I A s}b}D] C]n]o rhexo Ano jo T]w Ce?

85


jo T]w Ce? b]dlo a] boyo t]o a}g]LI a]p]t]} p]ho\c]o p]kzv]] jev¶\ ky¶*\ ht¶\. p]oto r]G]v]no ky]]rek c]] p]Iv]] ke jm]v]] a]v]v]]n¶\ s]Uc]n] ky¶*\ ht¶\ ty]]re Ano Av]I K]b]r n] ht]I ke A bo jN]} a]v]} n]PPq T]wno p]ot]]n]I a]b]Ðn]o D]j]g]ro [z]v]xo. Ôto g]]m]zeT]I roj B]]zu\ K]c]I*no x]herm]} a]v]v]]no b]dlo ahI\ t]m]]rI s]]To j rhet]o hoy] t]oy] x¶\ K]oqu\. a]v]zu\ m]oqu\ G]r Ce to An]o s]m]]vox] t]o Am]} T]w jxo.Õ pol]o n]]t]Il]]A khel¶\. no m]h]s¶K]no A h]zoh]z l]]g]I g]yol¶\.

O M

no Ak idv]s] k\q]LIno ANo boy]no p]]Q B]N]]v]v]] a] p]]r ke polo p]]r krI n]]K]v]]n]o j iv]c]]r krI n]]Ky]o. Ano pol]} l]okon]I a] p—N]y]l]Il]] krt]}y] l]okon]} m]heN]} no Am]n]I voD]k n]jron]} t]Ir v]D]]re voD]k l]]g]t]} ht]}. no ANo jy]]re r]G]v]no b]p]orn]I c]] p]Iv]] Gor a]v]I jv]]n¶\ s]Uc]n] ky¶*\ ht¶\ ty]]re An]] m]n]m]} Pkt] Am] j ht¶\ ke r]G]v] ky]]rek c]] p]Iv]] p]ot]]no ty]} a]v]xo. p]N] ANo t]o a]K¶\ G]r ano a]K]I G]rv]]LIy] p]c]]v]I p]]zI ht]I no m]h]s¶K]n]I n]]t]m]} je a]b]Ð ht]I A p]N] {\D]I v]]LI dID]I ht]I.

Y.

C

no pol]I khev]t] Ce no: m]IN]n]o t]oy] m]]\qI. no m]h]s¶K] jev]o m]IN]n]o m]]N]soy] Ak idv]s] m]]\qI b]n]I g]y]o no? pol]} bom]}T]I hju kowno v]hemoy] n] ht]o ke m]h]s¶K] Am]n]I s]]mo kow c]]l] c]]l]v]]n]o p—y]tn] krI rÁo Ce. A l]oko t]o p]ot]]n]I m]st]Im]} m]st] ht]}.

LA

no Av]] j Ak idv]so m]]D]v]I r]G]v]n]I rIsox]no s]m]yo m]h]s¶K]no ty]} p]]Clo b]]rNoT]I d]K]l] T]w g]w ano pol]} bom]}T]I kowno K]b]r p]ze to p]hel]} Am]n]I s]]mo jwno {B]I rhI g]w. pol]}no kp]z} s]rK]} krv]]n]o ke p]ot]]n]o kx]o b]c]]v] krv]]n]Iy] voL] n] rhI. zG]]w g]yol]} A bo jN]}n]] m]o\ p]rT]I l]ohI {zI g]y¶\. ty]} j m]]D]v]In]I p]]CL m]h]s¶K] a]v]Ino {B]o rhI g]y]o ht]o. hvo r]G]v] ano x]x]Ino s]m]j]w g]y¶\ ke a] b]D]I m]h]s¶Ko j {B]I krel]I m]]y]]j]L ht]I.

KA

Ôt]mo boy] ab]G]zI j m]]r] G]rm]}T]I b]h]r n]IkLI j]v]. t]m]]rI b]D]I l]Il]] mo\ ano m]]D]v]Ibono jow l]ID]I Ce. jo t]m]]re v]D]]re B]v]]zo krv]o hoy] t]o b]h]rT]I boc]]r p]]zox]Iaono b]ol]]v]I l]]v¶\ Aqlo t]m]]r] m]n]n]I A wcC] p]UrI T]w j]y].Õ

ST A

Ôhu\ k\w j][\? m]]r] poqm]} t]m]]ru\ b]]Lk Ce.Õ x]x]IA iPlm]I z]y]l]og] b]ol]I p]ot]]n]o b]c]]v] krv]] p—y]tn] ky]o*. p]N] a]je m]h]s¶K] An]I kow v]]t] m]]n]v]] tOy]]r j n] ht]o. ANo iK]ss]]m]}T]I d]kt]rn]o rIp]oq* k]ZIno x]x]I s]]mo Pe\ky]o: Ôlo v]}c] Am]} sp]Sq l]Kol¶\ Ce ke hu\ b]]p] b]n]I x]ku\ Av]I kow x]ky]t]] j n]T]I. Aqlo jon¶\ p]]p] t]]r] poqm]} hoy] An]I s]]To j] ano t]]ru\ k]Lu\ kr, p]N] ahI\T]I t]o qL j. m]]r] G]rm]} t]]ro q}iqy]o n]] jowA.Õ

PU

r]G]v] sv]sT] T]v]] p—y]tn] krt]} b]oly]o: Ôm]]ro kow v]}k n]T]I. m]]D]v]I, m]no m]]P krI de, hu\ a]je B]]n] B]Ul]I g]y]o. An¶\ b]]Lk m]]ru\ n]T]I. t¶\ t]o j]No Ce ke hu\ t]no keql]o c]]hu\ Cu\.Õ ÔAk v]rs]T]I m]]rI s]]To s}b}D] r]K]o Co no hvo CqkI jv]] m]]g]o Co? t]mo j m]no s]m]j]vy¶\ ht¶\ ke m]]re a] G]rm]} m]]ro p]g] k]y]m] krv]o hoy] t]o m]]re poq v]st]]r hov]o jowA. Aqlo t]o hu\ t]m]]rI v]]t]m]} a]v]I g]w. m]oqIbon] m]]r] CUq]Cez] kr]vy]] ty]]rT]I j Am]n]I n]jr m]]re m]]qe s]]rI n] ht]I.Õ r]G]v]no CqkI jv]] p—y]tn] krt]o jow x]x]Iy] Cello p]]qlo jwno boQI.

Ôt]mo boy] t]m]]ru\ k]Lu\ kro. g]]m]m]} a]v]x]o t]o a] v]K]to t]o t]m]]ro p]Uro B]v]]zo krIx]. m]]r] G]rm]} ke m]]r} Cokr} p]r m]]re t]m]]ro p]zC]y]oy] n]] jowA.Õ m]]D]v]IA r]G]v]no a]K]rI n]oiqs] a]p]I dID]I. no r]G]v]no D]oLe idv]soy] t]]r] deK]]v]] l]]gy]].

jo T]w Ce?

86


jo T]w Ce? Ôm]]D]v]I, t¶\ Ak v]K]t] m]]rI v]]t] t]o s]}B]L. a] b]D¶\ m]no Ps]]v]v]]n¶\ a] boy]n¶\ k]v]t]ru\ Ce. t]]rI no m]]rI v]cco P]q p]z]v]v]]n]I Am]n]I c]]l] Ce. Ak v]K]t] t¶\ m]]rI s]]To a]p]No Gor c]]l] p]CI t]no K]b]r p]zxo ke a] l]oko keql]] p]]N]Im]} rmo Ce?Õ ÔAm]n]} ky]]*\ Am]no n]zxo p]N] t]m]]r} ky]]*\n¶\ x¶\? t]mo keql]] p]]N]Im]} rm]o Co An]I t]o m]no c]]r v]rs] p]hel]} j K]b]r p]zI g]w Ce. p]N] hu\ j m]UrK]I ke A v]K]to j ip]y]r n]] c]]l]I g]w. p]N] a] v]K]to t]o hu\ t]m]no j G]rn]I b]h]r k]ZIx]. t]m]]re p]]po hu\ no m]]r} Cokr} x¶\ krv]] rJLt]} rhIA? t]m]]ro q}iqy]o j m]]r] G]rm]} n]] jowA, Aql]I v]]t] qU\kI no qc].Õ m]]D]v]I hvo Cet]r]y] Am] n] ht]I.

O M

Ct]} m]]D]v]Ino jem]tom] s]m]j]v]I r]G]v] Ano p]ot]]n]I s]]To l]wno b]h]r n]IkLI g]y]o. m]h]s¶Ko x]x]Ino kÁu\: Ôt¶\y] t]]r] A y]]rn]I p]]CL j {p]z. t]]r] boc]]r l]b]]c]] hoy] A l]wno b]h]r n]IkLI j]. mo\ b]hu v]K]t] s¶D]I t]m]]rI a] p]]p]l]Il]] c]l]]v]I l]ID]I Ce no m]]rI rhIs]hI a]b]Ðn¶\ l]Il]]m] T]v]] dID¶\ Ce. hvo An]I hd a]v]I g]w Ce. jÐr p]zxo t]o t]no k#q* b]t]]v]v]I p]zxo t]oy] hu\ t]no n]hI\ Cozu\.Õ

Y.

C

x]x]I b]hu rzI, b]hu krg]rI p]N] An¶\ kx¶\ n] c]]ly¶\. Akbo idv]s] p]CI m]h]s¶K]n]o g¶ss]o aoCo T]y]] p]CI Ano m]LIno s]m]j]v]I x]k]xo Av]I Ano K]]t]rI ht]I p]N] A v]c]m]}n]] bo idv]s] ky]} rhev¶\ An]I Ano iv]m]]s]N] T]w p]zI ht]I. An¶\ kow Av¶\ aoLK]It¶\ n] ht¶\ ke Ano ty]} jwno A bo r]t] g¶j]rI x]ke. Am] t]o A kd]c] kow h]<qel]m]} jwnoy] bo r]t]o iv]t]]v]I x]ke ano An]o t]o Ano an¶B]voy] ht]o A t]o t]m]no K]b]r Ce j. p]N] a] v]K]t] j Av]o ht]o ke h]<qel]m]} jv]]T]I v]]t]no v]D]]re v]L c]Ze Am] ht]o An]I x]x]Ino K]b]r ht]I.

KA

LA

Cev]qe ANo An]I Ak bon]p]N]In]} b]]rN]} K]K]z]vy]}. bon]p]N]IA An]I g]oz m]D]r T]v]]n]I t]k Ak v]K]t] t]o l]w l]ID]I p]CI Ano p]ot]]n]I B]Ul] s]m]j]w. x]x]In]I p]rNy]] p]hel]}n]I no p]rNy]] p]CIn]I b]D]I p—N]y]l]Il]]n]I A s]]X]I ht]I. x]x]I An]I t]m]]m] v]]t]o a] bon]p]N]Ino krt]I ht]I. p]helo idv]so j x]x]IA pol]In]] p]it] s]]To je rIto v]]t] krv]] m]}zI A [p]rT]I pol]I bon]p]N]Ino l]]gy¶\ ke ANo p]ot]]n]] «v]n]n]I m]oq]m]} m]oqI B]Ul] krI ht]I. no ANo x]x]Ino b]Ije j idv]so j]k]ro a]p]I dID]o.

ST A

Cev]qe T]]kIno ANo r]G]v]no Gor p]g]l]} p]]zv]]n¶\ n]kkI ky¶*\. Ano T]y¶\ ke m]]D]v]I g]mo tom] t]oy] An]I ip]t]r]w b]hen] ht]I. A Ano v]Zxo JG]zxo p]N] Cev]qe a]x]ro t]o a]p]xo j. p]N] Ano A v]]t]n]I K]b]r n] ht]I ke A p]r]No x]}t] T]yol]} p]]N]Im]} p]T]ro n]]K]v]] jw rhI ht]I. g¶ss]]m]} p]g] p]C]zt]I m]]D]v]I a]g]lo idv]so g]]m]m]} g]w ht]I ty]]re kl]]k p]CIn]I b]s]m]} r]G]v] An]I p]]CL j Gor p]ho\cy]o ht]o. m]]D]v]Ino g¶ss]o t]o Aql]o b]D]o c]Z/y]o ht]o ke A r]G]v]no G]rm]} pos]v]] dev]] j m]]g]t]I n] ht]I p]N] p]]zox]n]I Ak bo sˆ]Iao Bog]I T]w g]w ht]I Aqlo b]h]r c]ok v]cco B]v]]zo krt]} A ac]k]w ht]I no j]No kx¶\ j b]ny¶\ n] hoy] Am] r]G]v]no G]rm]] pos]v]] dID]o ht]o.

PU

A r]to jy]]re a]K¶\ g]]m] a]K]] idv]s]n]I n]v]]jUn]I v]]g]oLIno {\G]I g]y¶\ ht¶\ ty]]re r]G]v] m]]D]v]Ino p]go p]zIno m]n]]v]v]] p—y]tn] krI rÁo ht]o. pol]I s¶n}d]n]I v]]t]T]I j r]G]v]no aoLK]I g]yol]I m]]D]v]I g]mo toql]I s]ihSN¶ T]v]] m]]go t]oy] Am]n]o s}b}D] hvo p]hel]}n]] st]r p]r p]ho\c]I x]ke Am] l]]g]t¶\ n] ht¶\. p]N] g]mo tom] t]oy] r]G]v] m]ozI r]to m]]D]v]Ino {Q} B]N]]v]v]]m]} T]ozeG]No a\xo k]m]y]]b] T]y]o. no a]jub]]jun]} kow G]rno kx]o AN]s]]ro a]vo to p]hel]} G]rn]I v]]t]-B]Uly]o b]h]rn]I v]]t] G]rm]} j s]m]]w g]w hoy] Av]I p]irisT]it] s]j]*w. am]]r] g]]m]n]] aoql]] a]ql]] b]D]] an¶B]v]I no k]v]is]y]] ht]] t]oy] Am]no kx]o v]hem] n]] p]z/y]o Am]} r]G]v]n]I kunoh ano m]]D]v]In]I [d]rt]] B]]g] B]jv]I g]y]}. b]Ije idv]so r]G]vo a]<iPs]m]} Pon] krIno rj] m]UkI dID]I ht]I ano p]ot]]n]] p]]C] r]go p]zt]] g]&h«v]n] p]r T]I\g]z} m]]rv]]n]] p—y]tn] krI rÁo ht]o. m]]D]v]I An]I h]jrIno j j]No av]g]N]I rhI hoy] Am] v]t]*v]] m]hen]t] krI rhI ht]I. ty]} am]]r] g]]m]n]} x]}t] jN]]t]} p]]N]Im]} p]T]ro n]]K]v]] x]x]I a]v]I p]ho\c]I. g]]m]n]] c]or]n]] aoql]]A An]I n]oD] l]ID]I no b]j]rn]] aoql]]no koN]I m]]rI: Ôm]no kx¶\ iv]ic]ˆ] jo T]w Ce?

87


jo T]w Ce? l]]go Ce. t]no kem] l]]go Ce?Õ ÔAm] t]o kx¶\ v]}D]] p]zt¶\ l]]g]t¶\ n]T]I. h], p]hel]I v]K]t] a]v]I ht]I ty]]re kx¶\ jN]]t¶\ n] ht¶\ p]N] a] v]K]to l]]go Ce ke A s¶v]]v]z kr]v]v]] a]v]I Ce. p]N] Am]] a]p]N]] B]]T]I l]Uq]L]n]o kx]o h]T] hoy] Am] l]]g]t¶\ n]T]I. m]]N]s] B]lo bo n}b]iry]o hoy] p]N] Ak v]K]t] l]b]d]y]] p]CI r]go a]v]I g]yol]o Ce, Ct]} khev]]y] n]hI\ G]rzo v]}droy] g]Ul]}qm]}T]I t]o n] j j]y]. pol]] g]]m]n]] aoql]]no shej qkor krI joje A v]]t] j]N]I l]]v]xo.Õ

O M

no g]]m]n]] aoql]]A A colonj [p]]zI l]ID]I hoy] Am] a\dr G]rm]} n]jr krt]} kÁu\: Ôpol]I bOrI r]G]v]no Gor a]v]I Ce to kx]] k]m] v]g]r a]v]I hoy] Am] l]]g]t¶\ n]T]I. m]]D]v]I b]]p]zI B]oLI Ce no r]G]v] p]Uro p]ho\col]o Ce. t]m]]re t]m]]rI bon]p]N]Ino b]c]]v]v]] kx¶\k krv]] jev¶\ l]]go Ce.Õ

C

no p]CI t]o t]m]noy] am]]r] g]]m]n]I K]]n]d]n]In]I t]o K]b]r Ce j no. m]]D]v]I kow t]kl]IPm]} Ce ke kem] A j]Ny]] p]hel]} j p]}c] s]]t] sˆ]I k]y]*kron¶\ Ak zepy¶qex]n] hju t]o x]x]I r]G]v]no a}g]No p]ho\c]Iy] n] ht]I ty]}, k]m]n¶\ b]h]n¶\ k]ZI ty]]\ p]ho\c]I g]y¶\ ht¶\. r]G]vo Ano dUrT]I j a]v]t]I jow ht]I no s]m]y]v]t]I* ANo G]rn]I a\dr pos]I jv]]n¶\ k]y]rt]] B]y¶*\ s]l]]m]t]I s]]c]v]v]]n¶\ k]m] krI l]ID¶\ ht¶\. p]N] x]x]IA A joy¶\ n] ht¶\. joy¶\ hot] t]oy] An]} p]g]l]} aqky]} n] j hot]. m]]D]v]I An]] g]&hk\k]s]m]}T]I hm]N]} j shej a]r]m] l]wno G]rk]m]m]} p]zI ht]I.

LA

Y.

ANo x]x]Ino p]ot]]n]] G]r t]rP a]v]t]I jow ano ˆ]Iju\ l]oc]n] K]oly¶\ p]N] g]]m]n]I sˆ]Iaono An]} p]g]l]} db]]v]t]I a]v]t]I jot]} ANo p]ot]]n]o vy]Uh b]dly]o. g]mo tom] t]oy] Ano p]ot]]n]] G]rn]I a]b]Ðn]I p]zI ht]I. r]G]v] B]lo b]I« v]K]t] rst]o B]Uly]o p]N] a] v]K]to t]o m]]D]v]IA kzk h]To k]m] l]wno r]G]v]no no G]rn]I a]b]Ðno b]c]]v]I lov]]n¶\ n]kkI ky¶*\ hoy] Am] An]] m]o\ p]rT]I l]]g]t¶\ ht¶\. ANo x]x]Ino j]No p]ot]]n]I m]] jN]I b]hen] hoy] Am] het]T]I b]ol]]v]I no b]h]r p]]q p]r j bos]]zI. g]]m]m]}T]I a]vol]I pol]I sˆ]Iaono kÁu\: Ôm]]rI ip]y]rn]I kuqu\b]I b]hen] Ce. g]yo v]rso a]v]I ht]I ty]]re t]mo Ano jow ht]I.Õ

ST A

KA

g]]m]n]I sˆ]Iaon]o x]x]Im]}T]I rs] {zI g]y]o. Am]no t]o p]]rkI t]]p]N]IA t]]p]v]]n]I wcC] ht]I p]N] ahI\ t]o m]]D]v]I bon]n¶\ aoLK]]N] k]ZIno Ano a]v]k]rt]I ht]I. t]mo j kho p]CI am]]r] g]]m]n]I K]]n]d]n]I m¶jb] A sˆ]Iao p]]CI n] v]LI j]y] t]o b]Iju\ x¶\ kre. h], t]m]]r] jev]] kx¶\ b]h]n¶\ k]ZI Am]no p]]CI b]ol]]v]I l]]vo t]o n]v]]w n]hI\. jojo t]mo Av¶\ t]o iv]c]]rt]] n]T]I no? pol]I sˆ]Iao p]]CI v]LI g]w Aqlo m]]D]v]In]I «B] a]g]L v]D]I: Ôkem] a]v]I Cu\ ahI\? mo\ t]]ro B]v]]zo n] T]]y] Aqlo pol]I bOrIao a]g]L t]]rI p]ol] [G]]zI n]hI\, p]N] jo hvo t¶\ a]v]I A j p]g]lo p]]CI v]LI j] n]hI\ t]o Pjet]I krIno g]]m] b]h]r k]ZIx].Õ

PU

Ôm]]rI t]o bon] Pjet]I T]w j g]yol]I Ce, je d]Õze hu\ t]m]]r] D]N]In]I v]]t]m]} a]v]I g]w to d]Õz]T]I. hvo t]o m]]re t]m]]r] is]v]]y] kown]o a]x]ro n]T]I. t]mo jo m]no j]k]ro a]p]x]o t]o hu\ ahI\ t]m]]r] b]]rN]]m]} j m]]ru\ m]]T¶\ PozIx], p]CI t]m]]rIy] a]b]Ð t]o jxo j no?Õ

ÔAm] a]b]Ð jv]]n]I D]m]kI kow b]I«no a]p]je. t]]r] jev]Ino s]]s]rIv]]L}n]] ˆ]]s]m]}T]I b]c]]v]I An]o b]dl]o t¶\ a]v]I rIto a]p]v]] m]]g]t]I hoy] t]o Am] n]] m]]n]t]I ke g]]m]v]]L} b]D]} a}D]L} Ce. Am]no b]D]I v]]t]n]I K]b]r Ce.Õ m]]D]v]IA l]UK]I is}hN]g]j*n]] krI. p]N] k} t]o x]x]I An]I A g]j*n]]n¶\ p]ot] p]]rK]I g]w hoy] ke p]CI a\to a]v]I g]w ht]I Aqlo p]]q p]r ac]L j bos]I rhI. Ôt]m]]re je krv¶\ hoy] A kro p]N] hu\ a] [\b]ro CozIno jv]]n]I n]T]I.Õ

Ôt¶\ s]m]jt]I kem] n]T]I? a]v¶\ krIno t]o t¶\ t]]r] Bog]I am]]rIy] a]b]Ðn¶\ p]]N]I krv]] boQI Co. An]] krt]} Am] kr a]je t¶\ p]]CI j] p]CI hu\ no t]]r] b]nov]I k]lo x]herm]} a]v]Ix¶\ no v]c]l]o rst]o k]ZIx¶\.Õ m]]D]v]I pol]] p]TT]r p]r p]]N]I ZoLI rhI. p]N] A g]mo toql¶\ p]]N]I ZoLe p]N] A p]TT]r a]je p]Ig]Lv]]n]o n] ht]o. jo T]w Ce?

88


jo T]w Ce? Ôm]]re ky]}y] jv]] jev¶\ rÁu\ j n]T]I. ahI\T]I j][\ t]o kow {\zo kUv]o jow Am]] kUdI p]zu\ t]o j a]ro Ce. p]N] m]]r] poqm]} t]m]]r] G]rn¶\ j b]]Lk Ce Aqlo An]o iv]c]]r krIno p]g] p]]Co p]ze Ce. n]hI\ t]o hu\ Am] krt]]y] p]]CI p]zu\ Av]I n]T]I. t]mo m]no Ak v]K]t] Am]n]I s]]To v]]t] krv]] do. p]CI A khexo t]o ahI\T]I c]]l]I jwx] no m]]rI j]to m]]ro rst]o krI l]wx]. m]]re Am]n]] m]o\A Ak v]K]t] s]}B]LI lov¶\ Ce. m]no Am]n]I [p]r B]ro\s]o Ce, A K]oqu\ n]hI\ b]olo.Õ x]x]IA s]ty]v]]dI r]G]v]n]o a]x]ro lov]]n]o p—y]tn] ky]o*. a\dr b]]rN]]no aoTo {Bol]o s]ty]v]]dI hirº\¨n]] b]Ij] av]t]]r jev]o r]G]v] a] s]}B]Lt]o ht]o no p]ot]]n¶\ p]r]No k}Qe p]ho\col¶\ v]h]N] a] v}t]rI zub]]zv]] boQI ht]I Ano m]n]m]} m]N]m]N]n]I c]op]z]v]t]o ht]o.

O M

p]N] am]]r] g]]m]n]I K]]n]d]n]I k}w Am] Cet]r]y] Am] n] ht]I. pol]I sˆ]Iao p]]CI v]LI t]o g]w ht]I p]N] b]h]rT]I a]vol]I m]hem]]n] sˆ]I azD]] kl]]k s¶D]I b]h]r p]]q [p]r j bos]I rhI ht]I no An]I bon] s]]To v]]t]o j ky]]* krt]I ht]I. n] t]o An]I bono Ano p]]N]I a]py¶\ ht¶\ ke n] t]o Ano c]]n]o B]]v] p]UCy]o ht]o. a] t]o Am]No dUr rst]] v]cco azD]o kl]]k {B]} rhIno p]ot]]n]I s]g]I a}Ko joy¶\ ht¶\. p]CI B]}gy]]n]I Boru jev]I A c}izk]ao r]G]v]n]] G]r t]rP p]]CI PrI.

Y.

C

m]]D]v]IA p]ot]]n]o vy]Uh b]dl]v]] p—y]tn] kyo]* p]N] hvo x]x]I Cello p]]qlo bos]I g]w ht]I. m]]D]v]Ino l]]gy¶\ ke k]c]I G]zIm]} a]K]] g]]m]m]} Am]n]I Pjet]In]] P]Lk] Prt]] T]w jxo. p]N] ty]} j a\drT]I pol]] s]ty]v]]dI r]G]vo b]h]r a]v]I boy]no t]t]z]v]I n]]Ky]}: Ôboy] b]hen]o b]h]r bos]Ino t]z]k] m]]y]]* kro Co p]N] kowno c]]n]o q]wm] T]y]o Ce An¶\y] B]]n]b]]n] p]ze Ce. boy] a\dr pos]o no c]] m]Uko m]]re b]h]r jv¶\ Ce.Õ

KA

LA

no s]m]y]v]t]I* boy] b]hon]o t]tk]l]p]Urt]o q]wm] a][q l]w G]rm]} pos]I g]w b]ny¶\ hoy] Am] b]]jun]] K]}c]]m]} v]LI g]w. p]N] Am]n]] m]n]m]} v]hem] t]o pos]I a\drn]] K]]n]g]I m}ˆ]N]]y¶DD]m]} Perv]]w g]y¶\ ht¶\. hvo A m}ˆ]N]]y¶DD]n¶\ x¶\ p]irN]]m] b]D]I iv]c]]rv]] m]}zI ht]I. p]N] a\drn¶\ y¶DD] b]h]rn]] y¶DD] krt]} v]D]]re g}B]Ir x]x]Ino hvo bo jN]n]o s]]m]n]o krv]]n]o a]vy]o ht]o.

no pol]I sˆ]Iaoy] j]No kx¶\y] n] j g]y]o ke b]h]rn¶\ j]her y¶DD] a]vy¶\ A j]N]v]]n]I t]rkIb] A b]n]I rÁu\ ht¶\. ib]c]]rI Akl]I

ST A

Ôt¶\ s]m]jt]I kem] n]T]I? g]]m]m]} a]m] B]v]]zo krIno x¶\ krv]]n]o t]]ro iv]c]]r Ce? t]]re m]]To D]N]In¶\ n]]m] Ce. t¶\ T]oz] idv]s] s¶KoduKo k]ZI n]]K] Aqlo G]rn]I v]]t] G]rm]} j rhI jxo. m]h]s¶K]noy] t]]rI v]]t] sv]Ik]rv]I p]ze Av]o kow rst]o a]p]No k]ZIx¶\.Õ r]G]vo Ano Q\zI p]]zv]] koN]IA g]oL l]g]]zI a]p]v]] p—y]tn] ky]o*. ÔAm]No x¶\ kÁu\ A t]o t]mo b]D]}A s]}B]ñy¶\ ht¶\ no? A b]]y]l]o Am] m]]no Am] n]T]I. A hvo m]no G]rm]]\ pos]v]] dexo n]hI\. A jeql]o b]h]r Ce Aql]o b]Ijo B]o\y]m]} Ce.Õ

PU

Ôa]v¶\ j]N]t]I ht]I t]o p]CI r}z a]v]} n]K]r} krIno m]]r] D]N]Ino x¶\ krv]] Ps]]vy]o? no hvo p]]CI s]t]I T]wno ahI\ B]v]]zo krv]] a]v]I Cu\.Õ Ômo\ Am]no Ps]]vy]] ke Am]No m]no Ps]]v]I An]I t]o m]no j K]b]r Ce. no t]mo t]o s]]mo c]]l]Ino t]m]]r] D]N]Ino m]]rI v]h]re m]okly]] ht]]. no Am]No t]o m]]r] CUq]Cez] kr]v]I a]p]t]] p]hel]} j m]no p]l]oqv]]n]I porv]I krI l]ID]I ht]I.Õ

Ôno t¶\ jo s]t]I s]]iv]ˆ]I ht]I t]o Am]n]I v]]de x¶\ krv]] c]ZI ht]I? t]no t]o mo\ Am] krv]]n¶\ kÁu\ n] ht¶\ no? t]mo boy] jN]}A T]wno m]]ru\ G]r B]}gy¶\ no hvo m]]rI p]]so ny]]y] kr]v]v]] a]vy]} Co to t]m]no x]rmoy] n]T]I a]v]t]I?Õ Ôhu\ m]]rI B]Ul] kb]Ul] kru\ Cu\, a]ql]o v]K]t] m]no m]]P krI de ano x]}it]T]I a] v]]t]n]o in]vozo l]]v]v]] de. p]CI t]]re je ix]X]] krv]I hoy] A krje.Õ r]G]v] m]]D]v]I p]]so krg]rI p]z/y]o. m]]D]v]Inoy] An]I Pjet]In]I ic}t]] ht]I Aqlo Anoy] v]]t] qU\km]} p]t]I jt]I hoy] t]o Ano j]zI krv]]n]I wcC] n] ht]I. p]N] a] v]]t]n]o in]vozo kem]n]o a]v]xo An]I n] t]o r]G]v]no K]b]r ht]I ke n] t]o m]]D]v]Ino K]b]r ht]I no x]x]I jo T]w Ce?

89


jo T]w Ce? t]o a] p]]r ke polo p]]r krI n]]K]v]]n]] in]N]*y] p]r a]v]I j g]yol]I ht]I. hju Ano p]Ur] m]ihn]] T]y]] n] ht]] Aqlo jo x]ky] hoy] t]o An]o in]k]l] kr]v]Ino, no m]h]s¶K]no p]go p]zIno no B]iv]Sy]m]} PrI a]v]I kow B]Ul] n]hI\ kre Av]I kb]Ul]]t] krIno An]] G]rm]} p]]CI pos]I jv]]n]I g]N]t]rI A An]] m]n]m]} krI rhI ht]I. m]h]s¶K] An]I v]]t] m]]no ke An]]m]} iv]Ãv]]s] m]Uke Av]o tono Ky]]loy] n] ht]o. x]x]IA An]] m]n]n]I a] v]]t] pol]} bono krI. boy]no A v]]t] m]n]m]} {t]rIy] K]rI. no A j idv]so b]p]orn]} A ˆ]Noy] jN] x]herm]} m]h]s¶K]no m]Lv]] {p]z/y]}. g]]m]n]] aoql]]A Am]no jt]} joy]}. Ake b]Ij]no koN]I m]]rI qkor krIy] K]rI: Ôv]]t] kx]I s]m]j]w n]hI\. m]no t]o l]]g]t¶\ ht¶\ ke a]n]Iy] s¶v]]v]z kr]v]v]]n]I hxo.Õ

O M

Ôm]noy] kx]I s]m]jN] p]zI n]hI\. a]p]N]o B]]T]I l]Uq]ro Am]} p]]Co p]ze Am] n]T]I. t]o p]CI a] ˆ]Noy] p]]C} x]herm]} x]] m]]qe jt]} hxo? kd]c] a]p]No m]]n]IA CIA Av¶\ n]] p]N] hoy]. no Av]oyo kd]c] A CozIno m]dd krv]]y] An]I s]]To jt]o hoy].Õ

C

Ôjo A a]je m]dd krv]] jt]o hoy] t]o m]]n]jo ke k]lo An]I s¶v]]v]z krv]]n]I jv]]b]d]rIy] Ano m]]To a]v]I j s]m]jo.Õ no b]Ij] aoql]]y] hs]I rÁ].

LA

Y.

b]D]} m]h]s¶K]n]I duk]no j p]ho\cy]}. bo idv]s]T]I m]h]s¶K]noy] kow v]]to con] p]zt¶\ n] ht¶\. Ano T]t¶\ ht¶\ ke boc]]r idv]s]m]} b]D]] n]]t]Il]] v]]t] j]N]xo ty]]re t]o p]ot]]n]]T]I kowno m]o\y] n]hI\ b]t]]v]]y]. ANo jy]]re l]gn] krv]]n¶\ n]kkI ky¶*\ ty]]rey] keql]]k n]]t]Il]] no ip]t]r]wao c]g]ov]g]o krt]] ht]]y] K]r] ke A h]To krIno x¶\ krv]] g]Doze c]Zt]o hxo. hvo p]oto s]]cos]]c]n]o g]Doze c]ZI g]y]o ht]o ty]]re A l]oko Ano hj]r m]heN]}T]I roj x]]y]]* krxo. bo idv]s]T]I Aqlo t]o An¶\ D}D]]m]]y] Dy]]n] n] ht¶\ no?

KA

Ôjuao xoQ, amo m]]PI m]]g]v]] no v]]t]n]o t]oz m]Ukv]] a]vy]] CIA. t]mo ahI\ b]j]r v]cco boQ] Co no t]m]]rI ahI\ a]b]Ðy] Ce. a]p]No {\c]] av]]je v]]t] krIno Am]} z]G] p]zv]] dev]o n]T]I.Õ r]G]vo khev]] m]}z/y¶\. Ôz]G] t]o p]zI g]y]o. hvo Am]} T]I\g]z} m]]rv]]T]I aoCo A Z\k]w jv]]n]o Ce?Õ

ST A

Ôm]]rI v]]t] x]}it]T]I s]}B]Lo. B]g]v]]n] krxo t]o b]D]Iy] v]]t] Z\k]w jxo. hu\ ano x]x]I t]m]]rI s]]mo p]]N]I m]UkIA ke a]j p]CI amo ky]]rey] Ak]nt]m]} m]Lv]]n]oy] s}b}D] r]K]Ix¶\ n]hI\. p]CI b]Ij] kow s}b}D]n]I t]o v]]t] j x]I? no An]] poqm]} je b]]Lk Ce A m]]ru\ Ce Aqlo An]o in]k]l] krv]]n]o je K]c]* a]v]xo A hu\ a]p]Ix]. hju v]]t] b]h]r a]v]I n]T]I Aqlo kowno kx]I x}k]y] a]v]xo n]hI\.Õ

PU

m]h]s¶K] xoQ shej iv]c]]rm]} p]z/y]] p]CI khe: ÔAk v]K]t] x]rm] t]UqI g]w hoy] p]CI g]mo tov]} v]c]n] a]py]} hoy] t]oy] t]k m]Le t]o An]o l]]B] lov]]n]I v]&i–] t]mo rokI x]kx]o n]hI\. p]CI m]]re to v]K]toy] a]b]Ðn¶\ l]Il]]m] t]o T]v]]n¶\ j Ce t]o p]CI B]lo no a]je j T]w j]y]. m]no Ak b]oD]p]]Q m]ñy]o. Ôjuao xoQ, m]]r] D]N]In]I hu\ j]m]In]. An¶\ n]]m] a]vo t]o t]mo kho A d\zn]I hu\ jv]]b]d]r.Õ m]]D]v]I p]it]no p]zKo a]v]I g]w. m]h]s¶K] xoQno T]y¶\ ke jy]]re An]I p]tn]Iy] Ano m]]P krI det]I ht]I ty]]re p]otoy] p]ot]]n]I p]tn]Ino m]]P krI de t]o kd]c] a]b]Ð no bOrI boy] s]c]v]]w j]y].

ÔAm] kro t]mo b]D]} m]]re ty]} a]v]o. hu\ duk]n] v]D]]v]Ino Gor a]v¶\ Cu\. p]CI a]p]No x]}it]T]I iv]c]]r krIA. s]}jn]] s]]t] v]]gyo a]v]o.Õ ANo kÁu\. no m]n]m]} a]x]] l]w b]D]} {Q/y]}. hju t]o C v]]gy]] ht]]. r]G]v] b]j]rm]} a}qo m]]rv]] c]]ly]o. pol]} bo bOr} khe: Ôamo t]o ahI\ j boQ} CIA.Õ

no A s]}je b]D]} m]h]s¶K]no ty]} Bog]} T]y]}. m]h]s¶Ko b]D]]n]I v]]t] s]}B]LI p]CI x]x]Ino j p]UCy¶\: Ôt¶\ aty]]re a}qIm]} a]v]I Cu\ Aqlo h] A h] kru\ Cu\ ke t]]r] m]n]T]I j a] m]]qe tOy]]r T]w Cu\?Õ

jo T]w Ce?

90


jo T]w Ce? Ôm]no Ak v]K]t] Qokr v]]g]I Ce no hu\ s]m]« g]w Cu\. a]j p]CI m]]rI kow B]Ul] T]]y] t]o t]m]]ru\ K]]s]zu\ no m]]ru\ m]]T¶\.Õ s]jL a}Ko ANo jv]]b] a]py]o. Ôt]o t]mo b]D]} s]}B]LI l]o jo t]mo b]D]} t]m]]ru\ b]olol¶\ p]]Lv]]n]I K]]t]rI a]p]t]} ho ano m]no m]]PIp]ˆ] l]K]Ino s]hI krIno a]p]t]} ho t]o hu\ An]]T]Iy] s]]ro [kel] krv]] m]]g¶\ Cu\. b]ol]o t]mo b]D]} hu\ khu\ Av¶\ l]K]]N] krIno n]Ico t]m]]rI ˆ]Noy]n]I s]hI krIno m]no a]p]v]] tOy]]r Co?Õ

C

O M

x¶\ l]K]v]]n]I v]]t] ht]I A s]m]jy]] v]g]r j b]D]} An]I v]]t]m]} s}m]t] T]w g]y]} Aqlo pol]] z]hIm]]n]] dIkr] m]h]s¶K]no K]]t]rI T]w g]w ke b]D]} a] P}s]l]]m]}T]I n]IkLv]] s]]co j tOy]]r T]y]} Ce. ANo b]D]]n]I p]]so jÐrI l]K]]N] kr]v]I l]wno v]]t] K]Ilo b]}D]I p]CI kÁu\: Ôx]x]In]] poqm]} je b]]Lk Ce An]o in]k]l] krIno m]]re t]m]]r] p]]p]m]} B]]g]Id]r b]n]v¶\ n]T]I. a]jT]I A m]]ru\ j b]]Lk Ce. hu\ v}x] c]]l¶ r]K]v]] kow an]]T]a]Û]m]m]}T]I aj]Ny¶\ b]]Lk g]od l][\ An]] krt]} a] b]]Lkno m]]ru\ g]N]Ino [CerIx] no Ano m]]ru\ n]]m] a]p]Ix]. p]N] jo t]m]]r] bom]}T]I kow m]no dg]o dev]]n]o ke a] b]]Lkn]I v]]t] PozI dev]]n]o p—y]tn] krx]o t]o t]m]]ru\ a] l]K]]N] a]g]L krIno b]D]}no koq*m]} G]s]zI jt]}y] p]]Co n]hI\ p]zu\. m]]rI v]]t] t]m]no b]D]}no s]m]j]y] Ce?Õ

an¶ßm] ⇒

PU

ST A

KA

LA

Y.

no b]D]}no An]I a] v]]t] m]]n]v]t]]B]rI ano s]m]j]y] Av]I ht]I no v]LI b]D]} d]Jel]} ht]} Aqlo p]Ur] m]n]T]I An]I v]]t]m]} s}m]t] T]w g]y]}.

jo T]w Ce?

91


jo T]w Ce?

15. D]n]«k]k]n]o g¶\drp]]k

O M

reK]] p—D]]n] T]w ano g]]m] ano g]}D]In]g]rn]I v]cco An]I dozD]]m] v]D]I g]w Aqlo An]]T]I D]n]«k]k] ke D]n]In]I k]L« p]UrI lov]]t]I n] ht]I. D]n]I m]oqeB]]go t]o B]rt] ano s¶n}d]no ty]} j rhet]I ht]I, ky]]rek reK]] g]]m]m]} hoy] ty]]re D]n]I An]I s]]To rhet]I ht]I. ano D]n]«k]k]noy] ty]]re j A rm]]zv]] m]Lt]I ht]I. D]n]I jy]]re P]m]* p]r hoy] ty]]re D]n]«k]k] Ano kowno rm]]zv]] det]] n]hI\,. Am]no D]n]I v]g]r g]m]t¶\ n] ht¶\ p]N] a] [\m]re Am]n]]T]I D]n]In]I p]]CL doz]dozI T]w x]ke n]hI\ Am] m]]n]I reK]] g]}D]In]g]r j]y] ty]]re D]n]Ino s¶n}d] p]]so m]okl]I j a]p]t]I.

Y.

C

a] b]D]I doz]doz Ct]} reK]] D]n]«k]k]n]o g¶\drp]]k b]n]]v]v]]n¶\ ky]]rey] c]Ukt]I n]hI\. dr ix]y]]L]m]} A bo v]K]t] g¶\drp]]k b]n]]v]t]I ano m]ihn]]v]]r jud]jud] zbb]]m]} m]]Pks]rn]o B]rIno D]n]«k]k]no a]p]t]I. v]LI D]n]«k]k] v]s]]N]]no b]dlo c]v]]N¶\ g]N]Ino m]ihn]]n]o k/v]oq] p}dr idv]s]m]} n] J]p]qI j]y] A m]]qe Am]no v]]r\v]]r qkoy]]* krt]I. kdIk D]n]«k]k] khet]]: Ôroj a]v]I c]okId]rI krv]]no b]dlo b]xor l]oq v]D]]re xokI n]]K]t]I ho t]o x¶\ K]oqu\?Õ

LA

Ôt]mo n]]n]] Cokr] krt]}y] B]U\z] Co. jo hu\ a]v]I c]okId]rI n]] krt]I ho[\ t]o t]mo K]Ic]zI no roql]]no b]dloy] g¶\drp]]kn]} c]kt]} j J]p]q/y]] kro. no m]}d] p]zIno kd]c] {kl]I j]v] t]o p]CI am]]rI D]n]In¶\ x¶\ T]]y]? Aqlo hu\ c]okId]rI kru\ Cu\.Õ reK]] khet]I no D]n]«k]k] hs]I p]zt]]. Ôs]O p]ot]]n]] sv]]T]*no rze Ce no a] D]n]«k]ko Pul]]w m]re Ce ke reK]] v]hu Am]n]I keql]I k]L« r]Ko Ce?Õ

KA

Ôsv]]T]* t]o K]ro j no. a] bo v]rs] m]]re g]}D]In]g]rn]] Per] p]ho\co ty]} s¶D]I t]mo ho t]o D]n]In]I am]]re ic}t]] n]hI\ no? p]CI kx]o v]}D]o n]hI\.Õ reK]] Am]no hs]t]I.

ST A

ÔAn]I t]o m]noy] K]b]r Ce, t]m]]re m]]rI a]ql]Iy] g]rj Ce Aql¶\ s]]ru\ Ce n]hI\ t]o boy] jN]} m]no p]}jr]p]oLm]} m]UkI a]v]o Av]} Co.Õ k]k] s]]mo hs]t]]. Ak idv]s] A khe: Ôa] ap]Uv]* t]m]no p]rN]Ino ahI\ l]w a]vol]o ty]]re m]no m]n]m]} T]yol¶\ ke A m]UrK]o x]herm]}T]I a]v]I B]Nol]I bOrI l]w a]vy]o Ce to An]]T]I Kot]In¶\ k]moy] n]hI\ T]]y] ke Ano ahI\ g]]m]z]m]} g]m]xoy] n]hI\ no v]rs]v}qoLm]} t]o p]]CI x]herm]} B]]g]I jxo.Õ Ôto t]m]]rI v]]t] s]]c]I p]zI. m]no ahI\ g]m]t¶\ n]T]I Aqlo t]o hu\ g]}D]In]g]r B]]g]I j][\ Cu\.Õ

PU

Ôkow duxm]n]T]Iy] Av¶\ b]ol]]y] Av¶\ rÁu\ n]T]I. to\ t]o a]K]] m]l]km]} n]]m] k]Z/y¶\ Ce. ano t]no Ak v]]t] khu\, ap]Uv]*n]] b]]p] m]no k]y]m] khet]] ht]] ke a] Cokro n]T]I B]N]v]]n]o ke n]T]I An]]T]I Kot]I T]v]]n]I. k]lo hv]]re hu\ n]] ho[\ t]o t]mo Ano a] P]m]* g]Le v]Lg]]zIno B]]g]I jjo n]hI\ t]o kok idv]s] A t]m]noy] P]m]*n]I Bog]] voc]I K]]xo. t]]re p—t]]po Ay] r]go a]v]I g]y]o.Õ ÔB]N]Ino zIg—I moLv]I n]T]I Aql¶\ j b]]kI Am]n]] jev]I kr]m]t] koN] krI x]ke Ce? a]v]] p]]rk] iv]st]]rm]} a]v]Ino a]ql]I a]b]Ð jm]]v]v]I A b¶iDD] v]g]r aoCu\ T]]y] Ce? a]je B]l]B]l]] Am]no p]UCIno p]]N]I p]Ivo Ce.Õ

Ôhu\ t]o Ano A a]v]zo ht]o ty]]rn]o aoLK¶\ Cu\. An]]m]} a] D]g]x] no a] c]]l]]kI a]vy]} t]]r] a]vy]] p]CI. t]]re je m]]n]v¶\ hoy] A m]]n]. t¶\ khet]I ho t]o Ano m]oZe t]no khev]z]v]I d[\.Õ a]je D]n]«k]k] reK]]n]} v]K]]N] krv]] p]r c]Z/y]] ht]]. no Am]n]I v]]t] K]oqIy] n] ht]I. ap]Uv]*m]} b¶iDD] ht]I An]I n]] n]hI\ p]N] ANo B]N]v]]m]} A c]l]]v]I n] ht]I Aql¶\ j. reK]] s]]To p]rNy]] p]CI Ano k]m]m]}y] rs] p]zv]] m]}z/y]o no An]] n]v]]n]v]] t¶kk] l]z]v]v]] jo T]w Ce?

92


jo T]w Ce? m]]qe Ano K¶ll¶\ mod]n] p]N] m]LI g]y¶\. B]rt] ano b]Ij] y¶v]]n] k]y]*kron]o Ano s]]T] m]ñy]o ano An¶\ k]m] dIpy¶\ Aqlo c]]re b]]juT]I Ano m]]n] p]N] m]Lv]] l]]gy¶\. g]]m]m]} t]o b]D]] Ano ab¶D] ano rK]zu am]T]o j s]m]jt]] ht]], p]N] ahI\ t]o An¶\ ap]Uv]* jev¶\ n]]moy] j]No t]oCzu\ p]zt¶\ hoy] Am] kow Ano A n]]mo b]ol]]v]t¶\ n] ht¶\. n]]n]] m]oq] s]O Ano B]]wn]] in]kqt]]B]y]]* n]]m]T]I j b]ol]]v]t]] ht]]. je D]n]« p]qel] Ano am]T]] is]v]]y]n]] n]]m]T]I b]ol]]v]v]] qev]]yol]] n] ht]] toy] hvo t]o B]]w, B]]w krt]} T]]kt]] j n] ht]] no?

O M

ANo p}c]]y]t]m]} k]m] krI b]t]]vy¶\ no a]K]] iv]st]]rm]} An]I a]b]Ð {B]I krI Am]} reK]]n]I s]UJ ano m]hen]t]n]o P]Lo n]]n]os]Un]o n] ht]o. t]o a]je reK]] g]}D]In]g]r s¶D]I m]]n] moLv]t]I T]w ht]I Am]} ap]Uv]* ano boc]r p]qel]n]o P]Lo p]N] n]]n]os]Un]o n] ht]o. Ak v]K]t] boc]r p]qel] s]]To ap]Uv]*n]] s}b}D]o b]g]zI g]y]] ht]] p]N] hvo boy] Ak b]Ij]no s]m]« g]y]] ht]] ano K]BoK]B]] im]l]]v]Ino k]m]m]} v]Lg]I p]z/y]] ht]] A p]N] ap]Uv]*n]I a]g]v]I s]UJno k]rNo j x]ky] b]ny¶\ ht¶\ Am] D]n]« p]qel] m]]n]t]] ht]].

Y.

C

s]}je ap]Uv]* ano reK]] b]h]rT]I a]vy]} ty]]re D]n]« p]qel] b]h]r aos]rIm]} bos]I hoko g]g]z]v]I rÁ] ht]]. ap]Uv]*A G]rm]} a]v]t]} j kÁu\: Ôto t]mo ahI\ bos]Ino am]]rI bon]I v]cco l]z]w kr]v]v]] m]]g]o Co ke x¶\? t]mo reK]]no C]p]re c]Z]v]o An]o t]o v]}D]o n]hI\ p]N] m]no t]mo s]]v] g]m]]r g]N]]v]o Co Aqlo A kok idv]s] m]]re m]]To c]ZI bos]xo.Õ

LA

Ôto A t]o t]]re m]]To c]ZI boQel]I j Ce no. t¶\ g]]m]n]I p]ql]]w krt]o ht]o no A a]je a]K]] g¶jr]t]n]I p]ql]]w kre Ce, Aqlo t]]re m]]To j c]ZI g]yol]I Ce no? a] t]o hu\ n]hI\ p]N] t]no aoLKo Ce A b]D]] khe Ce, Am]} n]v¶\ x¶\ Ce?Õ ÔAm]} je n]v¶\ Ce A j t]m]no deK]]t¶\ n]T]I. t]m]no t]o A b]xorn]o g¶\drp]]k xokI a]po Ce Aqlo t]m]no t]o A j deK]]y] Ce. p]N] Ano Aqlo {\co bos]]zI koNo A t]m]no deK]]t¶\ n]T]I.Õ

KA

Ôp]N] a] g¶\drp]]k t]mo m]]n]o Co Av]o s]]do g¶\drp]]k n]T]I.Õ reK]]A hs]v¶\ K]]Lv]] m]o\ a]ze Ðm]]l] D]rI r]K]t]} kÁu\. D]n]«k]k]noy] kut]Uhl] T]y¶\.

ST A

Ôs]]do n]hI\ Aqlo kow spoxy]l] j]t]n]o Ce?Õ ap]Uv]*no p]N] T]y¶\ ke hm]N]} pol]I m]k]wn]] m]ohn]T]]L jev]I kx]I v]]t] b]h]r a]v]xo. Ôt]m]no y]]d hxo ke a]p]No p]rN]Ino a]vy]} ty]]re k]k] m]rv]] p]z/y]] hoy] Av]] T]w g]yol]] ht]]. g]]m]n]] keql]]k t]o khet]]y] ht]] ke zos]] t]m]no P]m]*n]I s]o\p]N]I krv]] j «v]t]] rÁ] Ce. p]N] mo\ Am]no spoxy]l] m}ˆol]o g¶\drp]]k K]v]z]v]v]] m]}z/y]o Aqlo A r]t]I r]y]N] jev]] T]w g]y]]. n]] m]]n]t]] ho t]o D]rm]z]n]] s]rp}c]no p]UCI a]v]o jwno.Õ reK]]A kÁu\ no D]n]« p]qel] p]N] c]m]kI g]y]].

PU

Ôh] Av]oyo m]no t]ib]y]t]n¶\ p]UCt]o ht]o K]ro. mo\ Ano khel¶\ ke jy]} s¶D]I reK]]v]hun]] h]T]n]o g¶\drp]]k m]Le Ce ty]} s¶D]I m]rv]]n]I t]o v]]t] j x]I t]]v] t]iry]oy] G]r B]Ul]I g]y]] Ce.Õ

Ôto Am]No Prt]} g]]m]om]} v]]t] v]het]I krI Ce ke hu\ m}ˆ]Ino g¶\drp]]k a]p¶\ Cu\ to An]]T]I m]rN] p]T]]rIA p]zel]] m]]N]soy] boQ] T]w j]y] Ce.Õ

Ôn]] hoy]? Am]no khev¶\ ht¶\ no ke dr riv]v]]re dIv]o krI n]]iryoL v]DorI j]y] ano m]]t]]«no s]v]] xorn]o p—s]]d D]r]v]I j]y] Ano ty]} t]o p]]rN¶\y] b}D]]w j]y] Ce.Õ ap]Uv]*A m]xkrI krI.

Ôare, Ak jNo t]o ty]} s¶D]I kÁu\ ke D]n]«k]k]no n]v]] d}t] p]N] {g]v]] m]}z/y]] Ce. Am]no koN] s]m]j]vo ke m]]re k]rNo t]o Am]n]] m]oZ]m]}T]I Ak d}t] aoCo T]w g]y]o Ce.Õ Ôh], Am]no v]]t] krv]] jev]I K]rI ke reK]] m}ˆ]Ino m]ohn]T]]L t]o Av]o a]po Ce ke s]o v]S]*n]] T]]v] ty]]re t]o jo T]w Ce?

93


jo T]w Ce? n]v]] d}t] PUqe j Ce.Õ ap]Uv]*A m]m]ro m]Uky]o. Ôm}ˆ]Ino t]o t]no m]ohn]T]]L K]v]z]v]v]] jev]o Ce. a] D]m]I* s]]t] v]rs]n]I T]w t]oy] t]]rI {\G] {zt]I n]T]I.Õ ÔAno p]rN]]v]v]]n]I v]]t] t]o n]T]I krt]] no?Õ Ôm]UrK]] hu\ t]o t]m]]rI v]]t] kru\ Cu\. aty]]r s¶D]Im]} t]o boˆ]N] Cokr} b]]rNo rm]t]] hot] p]N] t]mo boy] jN]} g]]m]n¶\ B]l¶\ krv]] n]IkLI p]z/y]} to A rK]zI p]z/y¶\.Õ Ôhvo t¶\ k]k]no t]]ro m}ˆol]o g¶\drp]]k K]v]z]v]v]]n]o b}D] kr, Am]no j]t]j]t]n]]\ sv]pn]} a]vo Ce.Õ

O M

Ômo\ Am]no s]m]j]vy¶\ ke dIkrI hoy] ke dIkro b]D¶\ s]rK¶\ g]N]v¶\ jowA.Õ Ôp]N] Ak hoy] ke c]]r hoy] A kem]n]} s]rK]} g]N]]y]?Õ

C

Ôt]m]]rI s]m]jm]} A n]hI\ a]vo p]N] Aql¶\ t]o iv]c]]ro ke jo am]]re c]]r Cokr} hot] t]o t]mo Am]n]I Q]Qo krt]} j {kl]I g]y]] hot] no m]]r]T]I reK]]no g]]D]In]g]rey] n]] m]okl]]w hot].Õ

Y.

ÔAm] b]z]w m]]rv]I rhev]] de. A t]]rI m]okl]I g]}D]In]g]r g]w n]T]I. An]I a]v]zto g]w Ce. jo Am] t]]re bos]]z/yo bos]I jv]]t¶\ hoy] t]o a]v]to v]K]to t¶\ ty]} bos]I b]t]]vo t]o B]z b]ku\. b]]kI Am] v]]t]o kyo* a] k]ko B]oLv]]w j]y] Av]o n]T]I.Õ

LA

ÔAk v]]t] khu\ a]v]to v]K]to boc]rk]k]n]] h]T]m]} n]]iryoL p]kz]v]v]]n]o iv]c]]r T]]y] Ce. kowno v]]t] krx]o n]hI\ p]N] A m]]N]s] ty]} j]y] t]o k]m] krI x]ke Av]] Ce. no aty]]rey] A reK]]n]] v]t]I keql]I dozD]]m] kre Ce?Õ

KA

Ôt]]r]m]} reK]] v]hu jeql]I b¶iDD] B]lo n] hoy] p]N] a] Ak v]]t] Av]I Ce ke b]D]] t]]rI c]]re b]]ju a}q] m]]re Ce. t¶\ k]y]m] b]Ij]n]o Ky]]l] p]hel]o kre Ce. boc]r p]qel] jev]o m]]N]s] p]N] A v]]t] s]m]« g]y]o Aqlo t]o jUn]} vorJer B]Ul]Ino t]]rI s]]To a]v]I g]y]o no?Õ

ST A

Ôa]j s¶D]I Am]No ko\g—es]n]I sov]] ky]]* krI p]N] Am]no iqkIq m]LI n]T]I p]N] Ak j v]K]t] Am]No reK]]no «t]]zv]] no Ano p—D]]n]p]du\ ap]]v]v]] m]]qe Am]No je doz]dozI krI An]]T]I Am]n]I p—it]SQ] p]N] a]p]N]] p]X]m]} j]m]v]] m]]zI Ce. jo a]v]to v]K]to reK]]no sT]]no Am]no iqkIq a]p]v]]m]} a]vo t]o Am]n]]m]} aev]I a]v]zt] Ce ke a]K]] iv]st]]rn]I s]Urt] p]l]qI n]]Ko.Õ ÔAqlo Am] j khe no ke to\ Am]n]I a]b]Ðn]o D]j]g]ro p]Iq]vy]o ht]o An]o b]dl]o v]]LI a]p]v]]n]I t]]rI nom] Ce.Õ

PU

Ôs]]v] Av¶\ t]o n]hI\ p]N] a]p]No Ak v]K]t] Am]no m]m]to c]ZIno a]b]Ð v]g]rn]] krI n]]Ky]] p]N] A m]]N]s] K]]n]d]n] Ce Aqlo a]p]No p]Xo a]v]Ino {B]] rÁ] Ce. ano Am]n]]m]} s]]mon]] m]]N]s] p]]soT]I k]m] kZ]v]I lov]]n]I a]v]ztoy] Ce. no reK]]n]I s]]To PrIno Am]No a]K]] iv]st]]rm]} p]ot]]n]Iy] spSq C]p] {B]I krI Ce.Õ

Ôt]m]no K]b]r Ce ke ko\g—es] w\idr] g]}D]In]] Poq] Am]n]} p]osqrom]} Cp]]vo Ce An]o x]o aT]* Ce? A Am]n]I je p—it]SQ] Ce An]I s]]To Am]n]I Cb]Iy] a]m] jn]t]]n]] m]]n]s]m]} [t]]rI dev]] m]]go Ce. a]p]No jo boc]rk]k]no {B]] r]K]v]] m]]g]t]] howA t]o a]p]No Am]no a]K]] m]t]iv]st]]rm]} Av]] j]N]It]] krI dev]] jowA ke n]]n]] Cokr]noy] p]UCo t]o boc]rk]k] kev]] deK]]y] Ce A kev]} kp]z} p]here Ce A kev¶\ b]olo Ce v]gore Ano y]]d krv]]n]Iy] jÐr n] p]ze no kzkz]q b]ol]I j]y].Õ reK]]A p—is]iDD]n]I m]UL t]rkIb] s]m]j]v]I. Ôhju t]o c]U\qN]Ino bo v]S]*n]I v]]r Ce. a]p]No jo c]U\qN]I p]hel]} j Av]I t]rkIb]o l]z]v]IA t]o boc]rk]k]n]I wmoj a]K]] iv]st]]r p]r Cv]]w j]y]. m]]re t]]rI v]]t] b]D]]no s]m]j]v]v]I p]zxo.Õ ap]Uv]*no m]]qe p]N] reK]]n]I a] v]]t] n]v]I ht]I. Ano p]hel]I j v]K]t] p]osqr p]r not]]n]] Poq] C]p]v]]n]I p]]CLn¶\ m]n]ovOç]]in]k rhsy] s]m]j]y¶\. ANo jo T]w Ce?

94


jo T]w Ce? An]o [p]y]og] p]ot]]n]I a]g]v]I rIto kem] v]D¶ c]oqd]r rIto krI x]k]y] An]I t]rkIb]o m]n]m]} iv]c]]rv]] m]}zI. ANo a]j s¶D]I Pkt] l]okon]] h]T]] t]rIke j k]m] ky¶*\ ht¶\ no p]ot]]n]I b¶iDD]T]I av]n]v]] t¶kk] l]z]vy]] ht]] p]N] [p]rn]] st]rm]} je m]n]ovOç]]in]k t]rkIb]o ajm]]v]v]m]} a]v]t]I ht]I An]I j]N]k]rI Ano n] ht]I. Ano l]]gy¶\ ke ANo A b]D]I t]rkIb]o j]N]v]I jowA ano An]o aBy]]s] krI Ano p]ot]]n]I rIto a]m]l]m]} m]Ukv]I jowA. Ano l]gy¶\ ke boc]rk]k]no a]v]I t]rkIb]on]I G]N]I m]]iht]I hxo. ANo boc]rk]k]no A b]]b]t]m]} g¶rusT]]no sT]]p]v]]n¶\ n]kkI ky¶*\. Am]No iv]st]]rm]} reK]]n]I hv]] {B]I krv]] a]no m]Lt]I j t]rkIb] ajm]]v]v]]n]I s]l]]h a]p]I ht]I no.

O M

b]Ije idv]so ANo boc]rk]k]no a]v]I t]rkIb]o iv]xo p]UCv]] m]]z/y¶\. boc]rk]k] khe: ÔAm] koW t]rkIb] y]]d n] a]vo p]N] a]p]No Ak k]m] krv]]n¶\ iv]c]]rIA Aqlo Ano an¶Ðp] t]rkIb] y]]d a]v]I j]y]. t]]r] m]n]m]]\ kw v]]t] Ce A khe t]o Ano m]]qe ky]I ky]I t]rkIb]o k]m] l]]go ano ky]I t]rkIb]on]} ky]} bok P]y]r T]]y] A b]D]I v]]t]o iv]c]]r]y]. G]N]I v]K]t] t]o t]mo Ak v]st¶ k]y]m] krt]] ho p]N] A krv]]T]I ky]o l]]B] T]]y] Ce ke Ano b]dlo b]I« n]v]I rIto A k]m] krv]]T]I ky]o v]D]]re l]]B] T]w x]ke Ce An]I t]m]no jr]y] K]b]r n]T]I hot]I.Õ

Y.

C

Ôa]p]No Av]I n]v]In]v]I kr]m]t]o j]N]v]I Ce no am]l]m]}y] m]Ukv]I Ce. G]N]I v]K]t] a]p]No p]Urt]I m]hen]t] krIA Ct]} An]I t]rkIb] b]r]b]r n] hoy] t]o Am]} in]SPL jt]] howA CIA. d]K]l]] t]rIke c]U\qN]Im]} keql]]k [modv]]r l]]y]k hoy] Ct]} K]r]b] rIto h]rI jt]] hoy] Ce.Õ

LA

Ôa]jn]I c]U\qN]I anok sqšeqe« p]r l]z]t]I hoy] Ce. Am]} m]t]d]rno anok rIto ihpn]oq]wJ krI dev]]t]o hoy] Ce. a] k]m] krn]]r] j]N]k]r m]]N]s]ono p]X]v]]L] G]N]] m]oq] p]g]]rT]I roke Ce no Am]n]I p]]so p]ot]]no an¶kUL Av]I sqešqe«ao tOy]]r kr]v]t]] hoy] Ce. b]]p]z] m]t]d]rno t]o a] b]D]] m]n]ovOç]]in]k p—c]]rn]I kx]I K]b]r j hot]I n]T]I. A t]o A p—c]]rn]I as]rm]} a]v]I jwno G]N]I v]K]t] K]oq] [modv]]rno m]t] a]p]I a]v]t]o hoy] Ce.Õ boc]rk]k]no K]b]r n] ht]I ke ap]Uv]*n]] m]n]m]} x¶\ Ce no A a] b]D]I v]]t]o x]] m]]qe p]UCe Ce.

KA

Ôto ko\g—es]v]]L]n]I sqIl]n]I t]pol]Iao ano n]]y]l]on]n]I s]]zIao v]he\c]v]]n]I v]]t]o a]vo Ce An]Iy] p]]CL a]v]I j kow sqešqe« hxo?Õ

ST A

Ôb]D]]m]} sqešqe« hoy] j. ko\g—es] p]X] An]] c]U\qN]In]] K]c]*m]} p]}c] qk] k]p] m]Uke no A p]}c] qk] a]m]} v]]p]re t]o keql]] v]D]]re m]t] Am]no m]Le An]] c]okks] a]\kz] n]kkI krn]]r] in]SN]]t]oy] hoy] Ce. ano a]p]No a]j s¶D]I joy¶\ Ce ke ko\g—es] p]X] a]m]} s]PL T]y]o Ce. k]rN] ke b]Ij] p]X]n]] [modv]]r Pkt] v]c]n]o j a]po Ce jy]]re a] l]oko t]o s]ID]o j l]]B] a]p]I de Ce. a]m]} A l]okon¶\ l]Xy] sˆ]Iao t]rP hoy] Ce. m]oq] B]]g]n]I sˆ]Iao r]jk]rN]m]} K]]s] kx]o rs] D]r]v]t]I hot]I n]T]I. v]LI a] sqIl]n]I t]pol]Iao ano n]]y]l]on]n]I s]]zIao A t]o sˆ]Iaon]] rojn]I v]p]r]x]n]I c]Ijo Ce. sˆ]Iao a] l]oB]no v]x] t]rt] T]w j]y] Ce.Õ

PU

ÔAqlo jen]I p]]so a]v]] pOs]] K]rc]v]]n]I tov]z v]D]]re hoy] A «t]I j]y] Ce. no «ty]] p]CI A pOs]] jn]t]] p]]soT]I j A v]s]Ul] krI lo Ce.Õ Ôb]Do Av¶\ n]T]I hot¶\ p]N] a]p]N]] dex]n]] A\x]I qk] not]]ao «ty]] p]CI k]y]m] g]]zI, b}g]l]o no Ax] a]r]m]T]I b]]kIn]I ij\dg]I «v]]y] Aql¶\ Bog¶\ krI lo Ce. a]p]N]] jev]] kowk j hoy] Ce je Pkt] sov]] krv]] j c]U\q]y] Ce. b]]kI s]]r] g]N]]t]] not]]aoy] p]oto n]hI\ t]o p]ot]]n]} s]g]}no D]rv]t]] hoy] Ce. hu\ t]no PrI kow v]]r b]D]I v]]t] iv]g]to s]m]j]v]Ix]. jo a]p]No Av¶\ krv]] D]]y¶*\ hot] t]o a]p]N]I p]]so n]hI\ n]hI\ t]oy] p}dr v]Isok l]]K]n]] t]o judI judI k\p]n]Iaon]] xor j hot], Ak pOs]oy] roky]] v]g]r.Õ bo idv]s] p]CI ap]Uv]*A Ak p—oPes]rno p]kz/y]o. An]I p]]soT]I Ano r]jk]rN] no aT]*k]rN]n]] moLn]I v]]t]o j]N]v]] m]LI. p]hel]} t]o Am]n]I v]]t]om]} Ano kx]I s]m]jN] n] p]zI. p]CI Am]No Ano s]]m]]ny] d]K]l]] a]p]Ino s]m]j]v]v]] m]}z/y¶\ ty]]re Ano T]ozI s]m]jN] p]zI K]rI. Ano T]y¶\ ke je l]oko c]U\q]wno j]y] Ce Am]no j a] s]]c]I jo T]w Ce?

95


jo T]w Ce? v]]t]n]I K]b]r n] hoy] t]o A l]oko dex]n]o v]hIv]q kev]I rIto krv]]n]]. Ano T]y¶\ ke p]oto n]vos]rT]I in]x]]Lm]} j]y] t]oy] Ano s]]c]] aT]*k]rN]m]]\ t]o s]m]jN] n]hI\ j p]ze.

O M

bo idv]s] p]CI boc]rk]k]A Ano n]]n]In]]n]I c]]rp]}c] c]op]zIao l]]v]Ino a]p]I. Am]} dex]n¶\ a]iT]*k ic]ˆ] ano tom]} x¶ krv¶\ jowA A iv]xo b]hu s]]m]]ny] d]K]l]] dl]Il]o s]]To s]m]j]vy¶\ ht¶\. p]N] Ay] {\c¶\ B]Nol]] m]]N]s]ono s]m]j]y] Av]I s]]dI dl]Il]o s]]To s]m]j]vy¶\ ht¶\. ap]Uv]*n]I s]m]jm]} Am]]n¶\ bo qk]y] a]vy¶\ hoy] t]o m]]P. p]N] ap]Uv]* jen¶\ n]]m] A Ak v]K]t] je k]m] h]T]m]} lo Ano s]m]jy]] ke p]]r p]]z/y]] v]g]r rhe j n]hI\ no. ANo An]I b$kn]] monojrno p]kz/y]o. monojrno T]y¶\ ke n]]n]I b$kon]] r]SqšIy]krN] v]]t] hov]I jowA. A v]g]r B]]w a]ql]I b]D]I p]UCt]]C kre n]hI\. ANo p]ot]]n]]T]I b]n]t]I sp]Sqt]]T]I Ano s]]dI rIto s]m]j]v]v]] p—y]tn] ky]o*.

Y.

C

Cev]qe b]DoT]I T]ozu\ T]ozu\ j]N]Ino no Ano p]oto je rIto s]m]jt]o ht]o A m¶jb] vy]v]isT]t] g]oQv]Ino ANo Ak idv]s] boc]]r D]]r]s]By]on]I s]]mo rjUa]t] krI. ANo l]g]B]g] azD]o kl]]k Bo\s] a]g]L B]]g]v]t] v]}c]v]] jev¶\ ky¶*\. Cev]qe Ak jNo ih\m]t] krIno kÁu\: Ôjuao ap]Uv]*B]]w, amo t]m]]r] jeql¶\ B]Ny]]y] n]T]I ke a] a\go t]m]]r] jeql]I am]]rI j]N]k]rIy] n]T]I. no s]]c]I v]]t] khIA t]o t]m]]rI v]]t] s]m]jv]] jeql]I am]]r]m]} Ct] p]N] n]T]I. am]]re jy]]re a]v]I c]c]]* krv]]n]I hoy] ty]]re je to Xoˆ]n]] in]SN]]t]ono j a]g]L krI dwA CIA. A Am]n]I rIto kUqI lo Ce.Õ Ôp]N] t]mo jo A l]okon¶\ khev¶\ s]m]jt]] j n] ho t]o p]CI t]mo A a\go x¶\ krv¶\ jowA An]o in]N]*y] kev]I rIto l]w x]ko?Õ

LA

ÔA in]SN]]t]on]I B]l]]m]N] [p]r amo c]c]]* krIA ano p]CI b]hum]t]IT]I An]o sv]Ik]r ke asv]Ik]r krv]o A in]N]*y] krIA.Õ

KA

Ôp]N] t]mo jo Am]} s]m]« j n] x]kt]] ho t]o An]] p]r t]mo c]c]]*y] x¶\ krI x]ko, ke An]]T]I dex]n]I jn]t]]no l]]B] T]xo ke n¶kx]]n] Ay] t]mo kev]I rIto iv]c]]rI x]ko?Õ

ST A

Ôje in]SN]]t]on]I p]]so amo ahev]]l] ano B]l]]m]N]o m]]g]IA CIA A Am]n]] Xoˆ]n]] in]SN]]t] m]]N]s]o hoy] Ce Aqlo Am]n]I B]l]]m]N]o sv]Ik]rv]]m]} kx]o v]}D]o hoy] j n]hI\ Aqlo jÐrI c]c]]* krIno m]oqeB]]go t]o A B]l]]m]N]o amo sv]Ik]rI lot]] j howA CIA. dex]n]] B]l]] m]]qe t]o a]p]No s]O boQ] howA CIA.Õ Ôp]N] s]m]jy]] v]g]r j t]mo A in]SN]]t]on]I B]l]]m]N]o sv]Ik]rI l]o An]o a]T]* t]o A ke jn]t]]n¶\ r]jy] t]mo c]U\q]yol]] s]By]o n]hI\ p]N] p]g]]rd]r in]SN]]t]o j c]l]]vo Ce. A kd]c] voc]]w g]yol]] p]N] how x]ke ke p]CI p]rdex]I s]rk]rn]] Ajnqo p]N] how x]ke Ce.Õ

PU

Ôp]N] amo p]Urt]I c]c]]* ky]]* p]CI j An]o sv]Ik]r krIA CIA Aqlo Av]I kow B]Ul] T]v]]n]I x]ky]t]] rhet]I n]T]I. v]LI s]rk]r je in]SN]]t]on]I sov]] lov]]n¶\ n]kkI kre Ce tom]n]I p]UrI c]k]s]N]I ky]]* p]CI j in]m]N]U\k kr]t]I hoy] Ce.Õ pol]] l]okono hvo l]]g]v]] m]}z/y¶\ ht¶\ ke A reK]]n]o p]it] hov]]no k]rNo ap]Uv]* s]]To Am]No in]K]]l]s]t]]T]I v]]t] krv]I x]Ð krI ht]I no v]]t]v]]t]m]} p]ot]]n]I p]ol] K]ol]I boQ] ht]].

ap]Uv]* p]N] A l]okon]I a]v]I v]]t]oT]I d\g] T]w g]y]o ht]o. Ano T]y¶\ ke a]v]] c]U\q]yol]] s]By]o t]o a}g]LI {\c]I krn]]r] m]]ˆ] ht]]. s]]c]] r]jkt]]* t]o pol]] in]SN]]t]o j ht]]. aT]v]] t]o A in]SN]]t]ono K]rIdn]]r] pol]] D]n]p]it]y]o ht]]. no a] not]]ao j b]D]I ab¶D] p—j]no s]m]j]v]t]] ht]] ke dex]n¶\ r]jy] p—j]A c]U\qel]] s]By]o ©]r] j c]l]]v]]y] Ce. no p—j] j dex]n]I s]]c]I m]]il]k Ce. an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce?

96


jo T]w Ce?

16. t]oy] p]n]ot]I {t]rI n]hI\

O M

r]G]vo n]Ic]I m]UzI r]K]Ino m]]D]v]IA kÁ] p—m]]No l]kze kI B]]rI kb]Ul] no p]]N]I kI m]qkI kb]Ul] jev¶\ b]D¶\ kb]Ul] ky¶*\ t]oy] Ano m]]ToT]I p]n]ot]I {t]rI hoy] Am] l]]gy¶\ n]hI\. g]]m]no aoqlo bos]Ino p]]rkI k]Cl]I kUqt]] l]okono koN] j]No ky]}T]I v]]t] m]LI jt]I hoy] Ce? hju t]o p]Ur] p}dr idv]soy] n]hot]] T]y]] A v]]t]no no Ak idv]s] r]G]v] a]<iPsoT]I Gor a]v]t]} sqex]noT]I Gor a]v]t]o ht]o ty]} b]j]rno aoqlo m]m]ro m]Uky]o: Ôa] v]K]to m]J] n]] p]zI. pol]In]] jev]I a]n]I s¶v]]v]z n]] T]w.Õ ÔAm] k\w b]D]In]I s¶v]]v]zo kre Av]o a]p]N]o g]okiLy]o g]}zo n]T]I. no B]]w G]rn]I bOrI p]]so p]]rkI s¶v]]v]z kr]v]Ino b]I«v]]r A g]Doze bos]v]] jev¶\ kre K]ro?Õ

C

ÔAm]} kx]ok b]Ijo v]}D]o p]z/y]o hoy] Am] l]]go Ce n]hI\ t]o a]p]N]o bo n}b]iry]o k\w G]rn]I bOrIno g]}Qe Av]o n]T]I. b]Ij] l]]K] Ðip]y]] t]ozI n]]K]v]] p]zt] t]oy] A p]]Co n]] p]zt].Õ

Y.

Ôb]D]I v]]t]n]I t]o m]no K]b]r n]T]I p]N] khe Ce ke A s]oy]n]] n]]k]m]}T]I h]T]I n]IkLI j]y] Am] c]oKK]o n]IkLI g]y]o Aqlo b]c]I g]y]o. m]no hjuy] A n]T]I s]m]j]t¶\ ke A kem]n¶\ b]ny¶\, p]N] Am] b]ny¶\ A hkIkt] Ce.Õ

KA

LA

jem] g]]m]n]] aoql]]no v]]t]m]} m]J] n] p]zI Am] g]]m]n]] pol]] v]t]*m]]n]p]ˆ]noy] Am]} kx]I m]J] n] p]zI. sqop] p—es]n]] m]T]]L] heQL v]]g]oLI x]k]y] ano g]]m] a]K]]no c]g]zoLe c]Z]v]I x]k]y] Av]] s]m]]c]]rn]I v]]q jow boQel]] m]]n]d K]b]rp]ˆ]Iaoy] in]r]x] T]wno bos]I g]y]]. p]N] Am]No hju a]x]] CozI n] ht]I no Aqlo t]o r]G]v]n]I p]]CL ix]k]rI kUt]r] jev]] b]]t]m]Id]ro Prt]] T]w g]y]] ht]] no?

ST A

p]N] a] v]K]to Am]n]Iy] s]m]jm]} kow v]]t] a]v]t]I n] ht]I. Am]No r]G]v]n]} b]h]rn]} p]g]l]} db]]v]v]]no b]dlo jo An]] G]rn]I p]]CLn]I b]]rIA a}K] no k]n] m]}z/y]} hot] t]o tom]no p]helo p]]no C]p]I x]k]y]-B]Uly]o v]hel]I t]ke l]okm¶Ko m]UkI x]k]y] Av]] s]m]]c]]r c]okks] m]ñy]] j hot]. hvo Am]no b]dlo t]m]no An]I b]]rIA jwno k]n] m]}zv]]n]I l]]l]c] T]]y] A p]hel]} m]no An]o s]]r}x] khI lov]] do.

PU

r]G]v] ano m]]D]v]I x]x]Ino An]] D]N]Ino ty]} v]L]v]Ino a]vy]} ty]} s¶D]I r]G]v]n]] m]n]m]} t]o Am] j ht¶\ ke x]ULIn]o G]] s]oyo qLI g]y]o ht]o. p]N] jy]]re A s]}jn]] K]]v]]n]I r]h jowno k\q]ñy]o no rs]oz]m]} jwno b]D]} t]pol]} {\D]} c]–]} krI joy]} ty]]re Ano K]b]r p]zI ke Ano p]ot]]n]] p]]p] b]dl] aig]y]]rx] krIno p—]y]iºt] krv]]n¶\ T]y¶\ ht¶\. m]]D]v]I t]o in]r}to K]]wno s]}jv]]rI k]ZIno n]]k b]ol]]v]I rhI ht]I. ANo m]]D]v]Ino s]m]j]v]I p]q]v]I k]b]Um]} krI lov]] iv]c]]y¶*\, p]N] m]]D]v]I An]] aorz]n¶\ b]]rN¶\ a\drT]I b}D] krIno s]Uw g]w ht]I. ANo b]]rN¶\ shej K]K]z]v]I joy¶\ p]N] m]]D]v]IA k} t]o A s]}B]ñy¶\ n]hI\ ke p]CI n] s]}B]Lv]]n]o Zo\g] ky]o* p]N] An]] G]rn]] s]oP] s]]X]I Ce ke A a]K]I r]t] r]G]vo B]UKo poqe s]oP] p]r s]Uwno k]p]I ht]I. t]m]no r]G]v]n]I dy]] t]o n]T]I a]v]t]I no? B]l¶ p]UCv¶\, t]m]noy] An]] jev]] c]]L] krv]]n]I qev] hoy] t]o An]I dy]] a]v]t]I hoy] p]N] K]rI.

b]Ije idv]so ANo j]No k}w b]ny¶\ n] hoy] Am] s]v]]rn]I ißy]] p]t]]v]I c]]n]I r]h jow. c]]n]] py]]l]] n] K]K]z/y]] p]N] Ano a]<iPs]m]} jv]] n]IkLv]]n]] n]v]n]] qkor] p]z/y]]. r]to B]UKy]] s]Uw rhev¶\ p]z/y¶\ ht¶\ ano [p]rT]I s]v]]rn]I c]] p]N] [l]LI g]w ht]I. poqm]} kUrkUiry]} b]ol]t]} ht]} Ct]} ANo m]]D]v]Ino kx¶\ khI g¶sso krv]]no b]dlo GorT]I relvo sqex]n] t]rP c]]l]v]] m]}zv]]n¶\ j y]ogy] g]Ny¶\. An]] m]n]m]} ht¶\ ke v]K]t]n]I s]]To m]]D]v]In]o g¶ss]o Q\zo p]zI jxo. jo T]w Ce?

97


jo T]w Ce? ANo sqex]no p]ho\c]I g]]m]QI hoql]m]} c]] no B]ijy]}T]I poqn]o K]]zo p]Uyo]*. g]]zIm]} ANo h]T]m]}T]I s]rkI rhel]I b]]« s¶D]]rI lov]]n]] j iv]c]]ro ky]]* ky]]*. a]<iPs]m]]\ p]N] ton¶\ a]je k]m]m]} m]n] l]]g]t¶\ n] ht¶\. Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke kow konqš]kqr a]je kx]I Piry]]d krt]o a]vy]o n] ht]o n]hI\ t]o m]]D]v]I p]rn]o g¶ss]o An]] p]r k]Z/y]o hot] ano An]I g]]zI p]]q] p]rT]I [t]]rI p]]zI hot]. s]]hebo Ano An]I Ak B]Ul] b]]b]to a]<iPs]m]} bol]]v]I Qp]k]n]} bo voN] kÁ}. s]]m]]ny] idv]s]om]} s]]heb]n¶\ a]v¶\ v]t]*n] r]G]v]no [xkerI m]Ukt] p]N] a]je An]] m]n] p]r m]]D]v]In]] as]hk]rn]o Aql]o b]D]o b]ojo ht]o ke Ano s]heb]n]o a] Qp]ko s]Á l]]gy]o.

O M

b]p]orn]I c]] ANo An]I rojn]I qev] m¶jb] p]q]v]]L] p]]so n] m}g]]v]t]} b]h]r l]]rI p]r jwno p]ID]I no s]]To T]ozu\ n]]st]] jev¶\y] krI l]ID¶\. Ano x]x]In]o iv]c]]r a]vy]o. A p]ot]]no Akl]]no j jv]]b]d]r Qerv]v]] je rm]t] rm]I ht]I A b]dl] Ano x]x]I p]r b]r]b]rn]o g¶ss]o a]vy]o. Ak v]K]t] t]o Ano Gor jw Ano t]t]z]v]I a]v]v]]n]o iv]c]]rey] a]v]I g]y]o. p]N] An¶\ pol¶\ d]Jel¶\ hEy¶\ Am]} p]]Cu\ p]zI g]y¶\ n]hI\ t]o A ßoD]n]o m]]y]o* kd]c] g]Doze c]ZI g]y]o hot].

C

g]mo tom] krIno ANo s]}j t]o p]]zI dID]I p]N] m]]D]v]In]o s]]m]n]o krv]]n]I ih\m]t] a]v]t]I n] ht]I.

LA

Y.

jo p]oto D]r]wno K]]D]] is]v]]y] Gor j]y] ano k]l]n]] jev]I j dx]] T]]y] t]o poqm]} p]g] G]]l]Ino s]Uv]]n]I voL] a]v]xo Am] tono l]]g]t¶\ ht¶\. t]o b]I« t]rP An¶\ m]n] khet¶\ ht¶\ ke m]]D]v]In]o g¶ss]o x]}t] p]z/y]o hxo. jo p]oto D]r]wno K]]wno j]y] ano m]]D]v]I K]]v]]n¶\ b]n]]v]Ino boQI hoy] t]o? K]]v]]n¶\ aD¶*\ K]]y] aT]v]] ib]l]kUl] n] K]]y] t]o t]o {\D]] g]Nox] bos]]zv]] jev¶\ T]]y] A b]Ikm]} ANo s]}je Pkt] n]]st]o j ky]o*. m]]D]v]IA K]]v]]n¶\ n]hot¶\ j b]n]]vy¶\ Aqlo azD]] B]rel]] poqe ANo k]l]n]I aig]y]]rx]n]} a]je p]]rN]} ky]*]\. Ct]} m]]D]v]I k]l]n]I jem] s]Uw g]w n] ht]I Aqlo Ano m]n]]v]I lov]]n]o r]G]vo iv]c]]r ky]o*.

ST A

KA

hju s|\Dy]]k]Ln]o v]K]t] ht]o Aqlo g]]m]m]} kow s]Uw g]y¶\ n] ht¶\. x]x]I a]v]I no An]I s]]To p]oto ano m]]D]v]I b]h]r g]y]} Aqlo g]]m]n]] s]m]]c]]rK]]t]]no x}k] a]v]I j hoy]. jo Am] T]y¶\ hoy] t]o Am]n]] avot]n] s}v]]dd]t]]ao p]ot]]n]] G]r p]r n]jr r]K]t]] hoy] t]oy] n]v]]w n]hI\ Av]o r]G]v]no v]hem] ht]o j. Aqlo ANo m]]D]v]In]I p]]so jw Ano j]No k]n]m]} khet]o hoy] Am] kÁu\: Ôhu\ t]]ro g¶ss]o s]m]ju\ Cu\. hu\ t]]ro g¶nog]]r Cu\ no t¶\ khe A s]j] K]m]v]] tOy]]r Cu\ p]N] t¶\ a]m] as]hk]r krIno b]ñy]] kre A m]no kQe Ce. m]no a]ql]o v]K]t] m]]P krI de. hvo p]CI hu\ kown]I s]]m¶\ n]jr m]}zIno jo[\ t]oy] t¶\ khe A s]j] B]og]v]v]] tOy]]r Cu\ p]N] m]]rI B]Ul]no k]rNo t¶\ a]m] m]n]m]} b]ñy]] kre A m]]r]T]I s]hn] T]t¶\ n]T]I.Õ Ôpolo v]K]toy] t]mo m]no a]m] j khel¶\ no t]m]]r] K]r]b] v]K]toy] hu\ t]m]]rI s]]To rhI. t]m]]re l]IDo a]K]] g]]m]m]} l]oko m]no Pol]I K]]t]] ht]] t]oy] mo\ t]m]no a]oCu\ n] a]v]v]] dID¶\ An]o b]dl]o t]mo a] a]py]o m]no? a] v]K]to t]o m]no kUvo p]zv]]n¶\ m]n] T]]y] Ce p]N] m]]r} Cokr} m]no hEyo v]Lgo Ce Aqlo hu\ m]n] m]]rIno bos]I rhI Cu\.Õ

PU

Ôt¶\ khe A rIto hu\ t]no K]]t]rI a]p]v]] m]]g¶\ Cu\. hu\ sv]Ik]ru\ Cu\ ke mo\ t]no an]hd duK]I krI Ce, p]N] hvo hu\ s]m]jy]o Cu\ no t]]re p]go p]zu\ Cu\. t¶\ j a]m]}T]I kx]o rst]o k]Z.Õ Ôm]]re kx]o rst]oy] k]Zv]o n]T]I ke t]m]]rI s]]To kx]o s}b}D] p]N] r]K]v]o n]T]I. Cokr}n¶\ B]N]t]r n] b]g]ze Aql]] p]Urt]I hu\ g]m] K]]wno bos]I rhI Cu\. Am]n]I p]rIX]] p]to Aqlo Am]no l]wno hu\ m]]re ip]y]r jt]I rhIx].Õ Ôty]} Cokr}n¶\ B]N]v]]n¶\ ahI\n]] jev¶\ ky]}T]I s]c]v]]xo? no g]]m]m]} hj]r j]t]n]I v]]t]o {zxo.Õ

Ôv]]t]o {zxo t]oy] s]]c]I j {zxo no? l]okonoy] K]b]r t]o p]zxo no ke t]mo kev]} krt]Ut]o kro Co. m]]re hvo t]m]]roy] m]oh n]T]I ke t]m]]r] pOs]]n]oy] m]no m]oh n]T]I. hu\ p]]rk] G]rn]} k]m] krInoy] m]]r} Cokr}no B]N]]v]Ix]. t]mo p]]rkI s¶v]]v]z kr]v]I An]] krt]]\ t]o A v]D]]re s]]ru\.Õ m]]D]v]IA Cev]qn¶\ khI dID¶\. ÔAm] z}go m]]y]]*\ p]]N]I jud} T]t]} hxo? p]N] Aql¶\ t]o iv]c]]r ke hu\ t]no s]]mo c]]l]Ino khu\ Cu\ ke t]]re m]no je jo T]w Ce?

98


jo T]w Ce? ix]X]] krv]I hoy] A kr, p]N] m]no ix]X]] l]g]]zv]] a}D]iLy]} krIno t¶\ ano Cokr} duK]I T]]v] Av¶\ n]] krIx].Õ ÔCokr} t]o t]m]]re Gor jnmy]} ty]]rT]I duK] n]s]Ib]m]} l]K]]v]Ino a]vy]} Ce. no krm] PUqI hu\y] t]m]]rI h]yo* c]]r Per] PrIno a]v]I Cu\ Ay] m]]r] n]s]Ib]n]o j v]}k n]hI\ t]o b]Iju\ x¶\?Õ

O M

Ôhu\ t]]rI v]]t] s]m]ju\ Cu\. a]K]] g]]m]m]} t]]ro rt]IB]]r p]N] kow v]}k k]Ze Av¶\ to\ ky¶*\ n]T]I. p]N] m]]re p]g]lo t]mo duK]I T]]v] t]o A m]]r]T]I n]hI\ voQ]y]. t¶\ khet]I hoy] t]o a]jT]I m]]rI b]D]I km]]N]I hu\ roj t]]r] h]T]m]} m]UkI dwx] no t¶\ m]no a]p]Ix] Aql]] pOs]]m]} hu\ m]ihn]o k]ZI n]]K]Ix] A m]no m}jUr Ce, p]N] jo t¶\ a] G]rn]I b]h]r p]g] k]ZIx] t]o hu\ c]]l]t]I g]]zI a]g]L B]usko m]]rIno m]rI jwx]. p]CI t]no P]vo Am] krje, m]]re deK]v¶\y] n]hI\ no d]Jv¶\y] n]hI\.Õ r]G]vo m]]D]v]In]I a]LI rg] [p]r h]T] m]UkI dID]o. A Am] k}w «v] a]p]I de Av]o p]oc]o n] ht]o p]N] m]]D]v]I t]o r]G]v]n]I g]]zI s]]mo kUdI p]zv]]n]I v]]t]T]I Av]I t]o g]B]r]w g]w ke A D—uske c]ZI g]w.

C

ÔAv¶\ n]] b]ol]x]o, m]]rI B]Ul] T]w g]w. t]mo jev]] ho Av]] p]N] amo t]m]]r]T]I [jL} CIA. hvo t]mo s]m]jy]] ho t]o PrI A rsto n]] jx]o. no hvo hu\ bo b]]p]n]I ho[\ t]o t]m]no kdI qoku\ t]o. t]m]]r] m]n]m]} B]g]v]]n] v]so no t]m]no jem] huje Am] krjo p]N] m]]ro ano m]]r} Cokr}no iv]c]]r krjo. hvo kx¶\ T]xo t]o hu\ t]m]no kx¶\ n]hI\ khu\ p]N] m]]ro «v] k]ZI n]]K]Ix]. p]CI t]mo j]N]o no t]m]]r} Cokr} j]No.Õ

LA

Y.

no An]] rzv]]n]o av]]j b]h]r kowno s}B]L]y] ano p]t]I jv]] a]vol]I v]]t] hob]]Le c]ZI j]y] A b]Ikm]} r]G]v]no g]B]r]q T]w g]y]o. ANo m]]D]v]Ino b]]T]m]} l]w l]ID]I no An]] k]n]m]} khet]o hoy] Am] g]N]g]Ny]o: Ôt¶\ x]}t] T]w j] t]]re «v] a]p]I dev]o p]ze Av]I kow B]Ul] hu\ hvo krv]]n]o n]T]I. t¶\ khet]I hoy] t]o c]]l] hu\ B]g]v]]n]I p]Uj]n]o dIv]o [p]]zI l][\. koewk p]]zox]I j]N]xo t]o v]]t]n¶\ v]tos]r krI n]]K]xo.Õ

ST A

KA

hju t]o An]] m]oZ]m]} x]bdo ht]] no Ak p]]zox]N] rev]l]I c]]n]I B]UkI m]]g]v]] a]v]I p]ho\c]I. r]G]v] G]rm]} a]vy]o ty]]re Aql]o {c]]qm]} ht]o ke p]ot]]n]I p]]CL b]]rN¶\ a]zu\ krv]]n¶\ B]Ul]I g]y]o ht]o. a]moy] g]]m]z]m]} b]D]}n]I jem] r]to s]Ut]] p]hel]} j b]]rN¶\ v]]s]v]]n]I r]G]v] ano m]]D]v]Ino qev] ht]I. no Cokr} K]]wno G]zI b]h]r rm]v]] g]y]} ht]} Aqlo A p]]C} a]vo ty]} s¶D]I t]o b]]rN¶\ v]]s]v]]n¶\ ht¶\ p]N] n]hI\. p]N] a]jn]I v]]t] j Av]I ht]I ke b]]rN¶\ v]]s]v¶\ jowt¶\ ht¶\ p]N] v]]s]v¶\ B¶l]]w g]y¶\ ht¶\. rev]l]I a]K]] g]]m]n]I p]hel]] n}b]rn]I K]N]K]oidy]N] ht]I ano {G]]ze b]]rNo r]G]v] ano m]]D]v]Ino b]]T] B]rIno boQel]} jow g]w ht]I no boy] jN]} rzt]} ht]} Am] p]N] j]N]I g]w ht]I. hvo g]]m]n]] pol]] m]]EiK]k m¶K]p]ˆ]m]} Ano kyo p]]no no kev]] m]T]]L] heQL c]m]k]v]v]]m]} a]vo Ce A j jov]]n¶\ ht¶\.

PU

rev]l]I a]m] ajug]to s]m]yo p]]rk] G]rm]} pos]I g]w ht]I Aqlo T]ozI x]rm]]w ano kx¶\ b]oly]] v]g]r G]rn]I b]h]r n]IkLI g]w. Ct]} m]]D]v]Ino p]]zox]ID]m]* t]o s]]c]v]v]]n]o j ht]o. ANo Jzp]T]I {B]} T]w sv]sT] T]v]]n]o p—y]tn] krt]} rev]l]Ino h}k m]]rIno G]rm]} p]]CI b]ol]]v]I. r]G]v] s]m]y] v]t]I*no s]]v]D]]n] T]w g]y]o ht]o Aqlo p]]iN]y]]re p]]N]I p]Iv]] p]ho\c]I g]y]o ht]o. Ôhu\ t]o bon] CoiB]l]I p]zI g]w. m]no T]y¶\ ke hu\y] m]Uw b]]y]N¶\ K]K]z]vy]] v]g]r kem]n]I G]Us]I g]w? p]N] B]]B]I a]v¶\ hoy] t]o b]]y]N]]n]I h}kL m]]rI lot]} ho t]o kev¶\ h]ru\.Õ Ôal]I Av¶\ kx¶\ n] ht¶\. a] t]o m]]r]T]I d]Lm]} m]IQu\ bov]]r n}K]]w g]y¶\ to tOy]]r T]yol]I d]L ZoLI dev]I p]zI. no m]no m]]rI b]] y]]d a]v]I g]w. pONy]] p]hel]} Ak v]K]t] m]]r]T]I Av¶\ T]w g]yol¶\ ty]]re m]]rI b]]A m]]ro D]oy]l]o k]ZI n]}Kol]o no bo d]Õz] huD]I A K]]LI ag]r jev]I d]L m]no K]v]z]vol]I. to m]no m]]rI b]] s]}B]LI a]v]I no m]]r]T]I rzI p]z]y¶\ no t]]r] jeQ s]m]jy]] ke kx¶\k T]y¶\ Ce, to A g]B]r]w g]y]] no m]]ru\ rzv]]n¶\ aoCu\ n] T]y¶\ to m]no idl]]s]o dev]] l]]gy]] no t¶\ G]rm]} a]v]I.Õ

Ôm]noy] T]y¶\ t]o K]ru\ ke D]oLe d]Õze kow a}m] v]Lg]Ino bohe n]hI\, p]N] B]]w, B]Nol]] jeQ Ce to Av¶\ T]wy] j]y].Õ rev]l]IA m]]D]v]In]] k]n]m]} khet]I hoy] Am] D]Imo av]]je kÁu\. r]G]v]no k]no A g]N]g]N]]q p]z/y]o t]o K]ro p]N] Ano kx¶\ c]oKK¶\ n] s}B]L]y¶\. jo T]w Ce?

99


jo T]w Ce? Ôlo t]no c]]n]I B]UkI a]p¶\, p]CI t]]re t]o a] v]]t] m}CI no g]om]t]Ino krv]]n]I [t]]v]L hxo.Õ m]]D]v]IA rev]l]Ino qoN]o m]]rI l]ID]o. hvo jo v]]t] PUqe t]o A rev]l]IA j PozI hoy].

O M

m]]D]v]Ino rev]l]I j]N]I g]w A v]]t]n]I jeql]I Pzk ht]I Aql]I r]G]v]no l]]g]t]I n] ht]I. g]mo tom] t]oy] A p]uruS] ht]o ano An]]T]Iy] m]oqI v]]t] t]o A ht]I ke pol]] g]]m]n]] aoql]] v]]t]o krt]] ht]] Am] A s]oy]n]] k]N]]m]}T]I a]K]o h]T]I n]IkLI j]y] Am] s]rLt]]T]I n]IkLI g]y]o ht]o. a]je t]o Ano p]]Co sm]x]]n] vOr]gy] a]v]I g]y]o ht]o. ˆ]Nok v]S]* p]hel]} Ano pol]I s¶n}d]no k]rNo a]vy]o ht]o An]] krt]} a] v]K]t]n]o vOr]gy] v]D]]re d]hk ht]o. a] v]K]to m]]D]v]IA p]N] Ano rpoqm]] l]ID]o ht]o. Ano Ak v]K]t] t]o l]]gy¶\ ht¶\ ke m]]D]v]I An¶\ G]r CozIno jt]I j rhexo. p]N] n]]l]]y]km]} n]]l]]y]k m]]N]s]no m]]qe p]N] B]g]v]]n]n]] m]n]m]} dy]] hoy] Ce, Am] r]G]v]no m]]qe p]N] B]g]v]]n]n]] idl]m]} dy]] ht]I Aqlo a]ql]o v]K]t] t]o r]G]v] b]c]I g]y]o ht]o.

Y.

C

A B]lo B]g]v]]n]n]I dy]]no p]]ˆ] b]ny]o ht]o p]N] hju am]]r] g]]m]n]] aoql]] An]I c]okI krI rÁ] ht]]. Am]no A jr]y] g]my¶\ n] ht¶\ ke r]G]v] a]m] s]]v] koro D]]kor b]c]I j]y]. no Am]n]I p]]so B]lo kow s}g]In] p¶r]v]] n] hoy] p]N] Am]n]I c]kor a}K]oA Aql¶\ t]o c]ZI j g]y¶\ ht¶\ ke r]G]v]n]I K]}D]m]} krm]ozI jÐr ht]I. Am]No g]]m]n]I sˆ]Iaono s]j]g] krI dID]I ht]I ano r]G]v]no b]dlo m]]D]v]In]] poqm]} pos]Ino v]]t] j]N]I l]]v]v]]n¶\ Am]no m]n]g]m]t¶\ k]m] s]o\p]I dID¶\ ht¶\.

LA

m]]D]v]I p]N] g]]m]n]I Pjet]Im]}T]I p]oto b]c]I g]w ht]I ano pol]I s]]iv]ˆ]In]I jem] p]ot]]n]] p]it]no g]]m]n]] a] c]Ug]l]IK]or aoql]]aoT]I s]dehe no ab]ÐBor p]]Co Coz]v]I l]]v]I ht]I An]o m]n]m]} a]n]\d m]n]]v]I rhI ht]I. An]] m]n]m]} Ak v]]t] pos]I g]w ht]I ke ANo aNo jo aN]Ino v]K]to p]it]no s]iD]y]]ro n] a]py]o hot] t]o A khet]o ht]o Am] ANo kd]c] g]]zIn]I n]Ico p]zt¶\ m]UkIno j]n] a]p]I dID]o hot].

ST A

KA

p]N] m]]N]s]n]I b]D]I g]N]t]rI ky]]rey] p]]r {t]rt]I hoy] Ce K]rI? jem] g]]m]n]]\ r]G]v] no m]]D]v]In]} n]s]Ib] jor krt]} ht]} Am] am]]r] g]]m]n]] aoql]]n]} n]s]Ib] p]N] jor krt]} j ht]}. Ak idv]s] am]]r] g]]m]n]] Ak aoql]]n]o as]v]]r kow k]m] p—s}go x]herm]} g]y]o hxo ty]]T]I Ak p]]y]] v]g]rn]] s]m]]c]]r j]N]I l]]vy]o ke r]G]v] b]p]orn]I c]] p]Iv]] p]hel]} t]o roj m]h]s¶K] xoQn]I x]x]I p]]so a]v]t]o ht]o p]N] Cell]] aQv]]izy]]T]I An]o A ßm] K}izt] T]w g]y]o ht]o. x]x]In]o p]g] B]]re T]v]]n]I ano m]]D]v]I ano r]G]v]n]] An]I s]]To x]herm]} jv]]n]I v]]t]no r]G]v]n]] in]ty]ßm]n]] B}g] s]]To kow s}b}D] jÐr hov]o jowA Av]I v]]t]n]I p]Uit]* krv]] ANo p—y]tn] ky]o* ht]o.

PU

m]h]s¶K] xoQn]] Ak p]]zox]IA An]] a]v]] t]k*no [–ojn] a]py¶\ ht¶\. ANo Ak idv]s] m]h]s¶K]n]] G]rn]] p]]Clo b]]rNoT]I m]]D]v]Ino no m]h]s¶K]no d]K]l] T]t]} joy]} ht]} no azD]] kl]]k p]CI r]G]v]no a]g]L krIno c]]l]I jt]I m]]D]v]Ino jow ht]I. A s]}jn]] x]x]Inoy] a}s¶ in]t]]rt]I a}Ko g]&hty]]g] krt]I ANo jow ht]I. no ANo bo no bo c]]r krI l]ID]] ht]]. pol]]n]I v]]t]n]I p¶iSq T]w ht]I jy]]re ANo A p]CI r]G]v]n]} p]g]l]} A t]rP a]v]t]} aqkI g]yol]} joy]} ht]} ty]]re.

aoql]]n]] as]v]]rno a]ql¶\ B]]T¶\ p]Urt¶\ ht¶\. p]CI t]o A n]]n]I am]T]I w\q p]r a]K]I wm]]rt] K]zI krv]]n]I a]v]zt] t]o am]]r] g]]m]n]] a] aoql]]aom]} ht]I j. Akb]Ij]n]] k]n]m]} k]n]PUs]I krt]} Am]No am]]r] g]]m]n]] pol]] l]okm¶K]I m¶K]p]ˆ]n]o je v]D]]ro b]h]r m]Uky]o A t]o r]G]vo j]N]v]o j jowA no m]no l]]go Ce ke t]m]]rey] a]m]]r] g]]m]n]I A klp]n]]x]ikt]n]o n]m]Un]o c]]K]v]o jowA. p]]C] khet]] n]hI\ ke t]m]no Av]I p]rin}d]m]} rs] n]T]I. am]]r] g]]m]n]] aoql]]noy] p]rin}d]m]} ky]} rs] Ce? p]N] t]m]]r] poqm]]\ r]G]v]n]] jev¶\ j kow p]]p] hoy] t]o t]mo j]N]o. p]rin}d] n]hI\ p]N] p—K]r p]ˆ]k]rtv]n]] p]irp]]k jev]] je s]m]]c]]r b]h]r p]z/y]] A a] m¶jb] ht]]:

v]}c]o no v}c]]v]o_ B]Uly]o, s]}B]Lo no b]Ij]no s}B]L]v]o g]]m]n]] Ak m]]ˆ] bo n}b]rI s]]hs]v]Irn¶\ n]v¶\ j s]]hs]. am]r} a]D]]rB]Ut] m]]Dy]m]o ©]r] j]N]v]] m]ñy¶\ Ce ke jo T]w Ce? 100


jo T]w Ce? a]p]N]] g]]m]n]] s¶v]]v]z s]m]r]q bo n}b]rI b]]dx]]h roj b]p]orn]I c]] Ak s]g]]no ty]} p]Iv]] jt]] ht]]. v]LI a] s]m]yo a] dost]n]I k]y]m] gorh]jrI hot]I. Ct]} A dost]n]I x]x]Im¶K]I p]tn]I p—em]T]I a]p]N]] g]]m]n]] a] B]]T]Ino c]] ip]v]z]v]t]I ht]I. Ak idv]s] a] B]]T]I bo n]b]rIn]I p]tn]I a] c]]p]]n]no s]m]yo p]]Clo b]]rNoT]I d]K]l] T]w ton]I a] c]]n]I c]]hn]] jow g]w. p]CI khev]]y] Ce ke B]]T]In]I b]p]orn]I c]] p]Iv]] a]v]v]]n¶\ b}D] T]w g]y¶\ Ce. sqop] p—es]:- j]N]v]] m]ñy¶\ Ce ke pol]I x]x]Im¶K]In]o p]g] B]]re T]w g]y]o Ce no a]p]N]] a] B]]T]In]o p]g] A b]]ju jt]} p]]Co p]zI g]y]o Ce. v]D¶ s]m]]c]]r hvo p]CI.

PU

ST A

KA

LA

Y.

C

O M

an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce? 101


jo T]w Ce?

17. s]rp}c] B]rt] p]qel]

O M

v]rs]no jt]} k\w v]]r l]]go Ce? hju t]o ap]Uv]*n]I c]\UqN]In]I v]]t]o iv]s]r]w n] ht]I ty]} reK]]n]I c]\UqN]I a]v]I g]w. no An]I v]]t] iv]s]r]y] Av]I n] ht]I Aqlo hju c]]re b]]jun]} g]]m]om]}T]I reK]]n]I v]]t]o hv]]m]} G]Um]r]y]] krt]I ht]I ty]} v]her]Ct] g]]m]n]I p}c]]y]t]n]I c]U\qN]I p]]CI a]v]Ino {B]I rhI g]w. ap]Uv]* khe: Ôs]rp}c]no m]]qe t]o B]rt]n¶\ n]]m] n]kkI T]yol¶\ j Ce. b]Ij] kono kono a]p]N]] jUT]m]}T]I {B]] r]K]v]] Ce A n]kkI kro.Õ Ôt]m]]re kono {B]] r]K]v]] Ce A t]mo n]kkI kro. s]rp}c]n¶\ n]]m] amo n]kkI krIx¶\.Õ Ak jNo kÁu\.

C

Ôm]]rI v]]t] m]]n]o t]o khu\. jo jUn]I p}c]]y]t]n]] k]m]T]I g]]m]l]okono s}t]oS] n] hoy] t]o p}c]]y]t]no b]dl]v]I jowA, p]N] jo An]] k]m]T]I b]D]]no s}t]oS] T]y]o hoy] t]o Ano b]dl]v]]n]I jÐr n]T]I.Õ b]Ij] Ake {B]] T]wno p]ot]]n]] m]n]n]I v]]t] jN]]v]I.

Y.

Ôt]m]]re je n]kkI krv¶\ hoy] A kro p]N] Ak v]]t] t]o n]kkI Ce ke hu\ l]]K] v]]toy] s]rp}c] ke s]By]p]d m]]qe c]U\qN]Im]} {B]o rhev]]n]o n]T]I.Õ ap]Uv]*A p]ot]]n]] t]rPT]I n]nn]o B]N]I dID]o.

LA

ÔB]]wno hvo av]sT]] T]w Ce Aqlo Am]n]]T]I doz]dozI T]t]I n]T]I. Aqlo Am]n]I jgy]]A Ak j m]]N]s]no m]UkI x]k]y] tom] Ce. ano to Ce boc]rk]k].Õ B]rto kÁu\.

KA

Ôt]]rI A v]]t] b]hu s]]c]I Ce p]N] A v]]t]no hu\ qeko a]p]I x]ku\ tom] n]T]I. Am]n]I C]p] aty]]re g]}D]In]g]rT]I m]}zIno idlhI s¶D]I Av]I {B]I T]w Ce ke bo v]rs] p]CI Am]no iv]D]]n]s]B]]n]I iqkIq ap]]v]v]]n]} c]ßo g]it]m]]n] T]w jxo. t]mo b]D]] jox]o ke b]D]]y] p]X]v]]L] Am]n]I p]]CL a}q] m]]rt]] T]w jxo. Av]] m]]N]s]no a]v]I n]]n]I jgy]]n]I a]<Pr krt]} t]]re x]rm]]v¶\ jowA.Õ ap]Uv]*A kÁu\. hvo c]m]kv]]n]o v]]ro boc]r p]qel]n]o ht]o. Ôlo m]no Av]] l]g]]m] v]g]rno G]oze n]] c]Z]v]I det]o.Õ boc]rk]k]A kÁu\.

ST A

ÔG]oze t]o t]mo c]ZI j g]y]] Co jy]]rT]I t]mo reK]]no m]]qe g]}D]In]g]rn]} no idlhIn]} c]kkr k]p]v]] m]}z/y]} ty]]rT]I j. hvo t]m]]re t]m]]ro K]Udn]o CUp]o p—c]]r x]Ð krI dev]]n]o Ce. amoy] am]]rI rIto g]]mog]]m] t]m]]r] moL]v]z]ao y]oj]y] ano PUl]h]r T]]y] Av]] p—s}g]o {B]] krv]] m]}zIx¶\. amo t]m]]rI p]]soT]I T]ozI t]rkIb]o x]IKy]] CIA. a]p]No iqkIq m]]g]v]] n] jv¶\ p]ze no A l]oko j s]]moT]I t]m]no iqkIq a]p]v]] dozt]] a]vo Av]o t]Kt]o amo g]oQv]v]] m]]g]IA CIA. t]m]]re Am]} am]no T]ozu\ m]]g]*dx]*n] a]p]v¶\ p]zxo.Õ

PU

Ôp]N] Av]} {\z} p]]N]Im]} {t]rv]]n]I x]I jÐr Ce? reK]]n¶\ n]]m] T]w g]y¶\ Ce. hvo An]I s]]mo {B¶\ rhev]]n]Iy] ih\m]t] kre Av¶\ rÁu\ n]T]I. Ano j {B]I rhev]] do no?Õ boc]rk]k]A kÁ\u.

Ôbo ˆ]N] v]]t]o Ce. Ak t]o reK]]n]I b]D]I s]PLt]] p]CL t]m]]rI kunohn]o P]Lo G]N]o m]oqo Ce. Aqlo K]rI rIto A jgy]]n]] v]D¶ l]]y]k [modv]]r t]mo Co. b]Iju\ A ke a]p]N]] iv]B]]g]n]} je k]m]o An]] v]K]t]m]} T]y]} Ce An]] krt]} t]mo hx]o t]o v]D]]re s]]r} k]m]o T]xo. ano ˆ]I« v]]t] t]o A Ce ke hvo a]p]N]] iv]B]]g]n]} je k]m]o m}jUr kr]v]v]]n]} Ce A m]oq] b]jeqn]} k]m]o Ce no A t]mo j]to j ty]} ho t]o j m}jUr kr]v]I x]k]y] Av]} Ce. no s]OT]I a]g]ty]n]I v]]t] t]o A Ce ke a]p]No c]U\qN]I Pkt] «t]v]] m]]qe j n]T]I l]zv]] m]]g]t]]. a]p]No a]p]N]] iv]B]]g]n]I p—g]it] T]]y] A m]]qe l]zIA CIA, A v]]t] a]p]N]] m]t]iv]st]]rm]} b]t]]v]v]] m]]g]IA CIA.Õ Ôt]o p]CI t]mo s]rp}c] T]v]]n¶\ kb]Ul] kro Aqlo hu\ boc]rk]k]n]] s]m]]r\B]o g]oQv]v]]n¶\ x]Ð krI d[\.Õ B]rto Cqkb]]rI x]oD]v]] p—y]tn] ky]o*. jo T]w Ce? 102


jo T]w Ce? Ôa]p]No n]kkI T]y]] p—m]]No t]]re j s]rp}c] T]v]]n¶\ Ce no boc]rk]k]n]] s]m]]r\B]o g]oQv]v]]n]I jv]]b]d]rIy] t]]re j s}B]]Lv]]n]I Ce. amo b]D]] t]]r] qek]m]} rhIx¶\ no boc]rk]k]n]] s]m]]r\B]n]o a]K]o is]l]is]l]o Am]No p]oto j g]oQv]v]]n]o Ce no t]]re t]o Pkt] Am]n]I s]Uc]n]] p—m]]No v]]t]o j v]het]I krv]]n]I Ce. b]D]} g]]m]ov]]L] Am]no a]m}ˆ]N]o a]p]v]] p]z]p]zI kre Av¶\ t]m]]re boyo krv]]n¶\ Ce.Õ Ôa]m] t]o A b]hu s]hel¶\ j Ce. Akbo g]]m]v]]L] t]o m]no k]n]m]} khIy] g]y]] Ce ke av]s]r a]v]xo t]o boc]rk]k]no x]]l] aoZ]zv]]n]I Am]n]I wcC] Ce.Õ B]rto kÁ\u.

O M

Ôt]o p]CI v]]q kon]I juvo Ce? Am]no khI de ke hm]N]} bo c]]r m]ihn]] boc]rk]k] n]v]r] Ce ty]} s¶D]Im]} kow s]m]]r\B] g]oZv]I k]Zo n]hI\ t]o p]CI A h]T]m]} n]hI\ a]vo. g]}D]In]g]rv]]L]n]I Am]n]] p]r n]jr Ce. c]U\qN]I a]v]I n]T]I ke g]}D]In]g]rv]]L]A boc]rk]k]no [p]]z/y]] n]T]I.Õ

Y.

C

g]]m]n]} ano iv]B]]g]n]} k]m]n]I a]gov]]n]I l]wno G]z]yol]] y¶v]]v]g]*n¶\ t]o p]CI p]UCv¶\ j x¶\? B]rt]n]I a]gov]]n]I heQL b]D]]A jud} jud} g]]m]no tOy]]r krv]]n¶\ v]he\c]I l]ID¶\. kow g]]m]n]I x]]L]no p]c]]s] v]rs] p]Ur} T]t]} ht]} t]o kow g]]m]n]] p}c]]y]t]n]] m]k]n]n¶\ [d/G]]qn] krv]]n¶\ ht¶\, p]N] A b]D]]m]} Ak v]]t] k]y]m] ht]I ano to iv]B]]g]n]] s]inn]Sq k]y]*kr boc]rk]k]no s]tk]rv]]n]I. kowk tom]no x]]l] aoZ]zIno s]tk]rv]] m]]g]t]] ht]] t]o kow tom]no s]]krT]I t]ol]v]] m]]g]t]] ht]]. keql]}k g]]m] tom]no h]To kown¶\ kow [d/G]]qn] kr]v]v]] m]]g]t]]\ ht]]\.

KA

LA

keql]]k reK]]noy] Am]n]I s]]To s]nm]]n]v]]n]I v]]t] l]wnoy] a]v]t]] ht]], p]N] kown¶\ kow b]h]n¶\ k]ZIno reK]]n]I gorh]jrI {B]I krv]]m]} a]v]t]I ano je to g]]m]n]o boc]rk]k]no Akl]]no j s]tk]rv]]n]o s]m]]r\B] y]ojv]o p]zt]o ht]o. s]m]]r\B]m]} reK]]n]I r]jkIy] k]m]ig]rIn]] a]y]ojk ano idlhI ano g]}D]In]g]r s¶D]I v]g] D]r]v]t]] Av]] boc]rk]k]n]I p—x}s]] Av]I rIto kr]t]I ke l]okon]] m]n] p]r Av]I C]p] {B]rv]] m]}zt]I ke boc]rk]k] hoy] n]hI\ no Am]n]] iv]st]]rn]} je k]m]o T]y]} Ce A T]]y] j n]hI\. a]moy] reK]] jy]]re g]}D]In]g]r hoy] ke b]Ij] kow k]m]m]} hoy] ty]]re a]v]n]]r m¶l]]k]t]Iaono boc]rk]k] j s]}B]Lt]] ht]] no s}t]oS]t]] ht]] Aqlo a]K]] iv]st]]rn]] l]oko Am]n]]T]I ano Am]n]] sv]B]]v]T]I t]o p]iric]t] ht]] j.

ST A

ap]Uv]*, B]rt] ano Am]n]] g]]m]n]] any] y¶v]]k]y]*kro roj n]v]]n]v]] k]y]*ßm]o G]zI k]Zt]] no jud}jud} g]]m]o av]n]v]I rIto boc]rk]k]no s]tk]rv]]n]I j]No hoz b]kt]}. bo m]ihn]]m]} t]o a]K]] iv]st]]rm]} boc]k]k] boc]rk]k] j T]w rÁu\. p]CI ap]Uv]*n]] pol]] x]herI dost]d]ro n]v]] j k]y]*ßm]o l]wno a]v]I p]ho\cy]]. v]g]r c]U\qN]IA j]No c]U\qN]I j\g] Kol]]w rÁo hoy] Av]I hv]] Pel]]w g]w. p]]C} pol]} m]ihl]] j]g]&it] aiB]y]]n] no pol]} boZ} s]rG]s] x]Ð T]w g]y]}.

PU

pop]rm]} roj boc]rk]k]n]] Poq] Cp]]v]] l]]gy]]. m]ihl]]n]I j]g]&it] v]g]r dex]n]o [D]]r n]T]I ano boc]rk]k] jev]] s}in]Sq k]y]*kr v]g]r m]ihl]] j]g]&it] l]]v]v]I x]ky] n]T]I. Av]o p—c]]r x]Ð T]w g]y]o. g]]mog]]m] m]ihl]]m}zLo boc]rk]k]no b]ol]]v]v]] ano s]tk]rv]] p]z]p]zI krv]] l]]gy]}. pol]] x]herI juv]]in]y]]aon]I a]v]I n]v]t]r t]rkIb]oT]I a]K]] iv]st]]rm]} je c]m]k a]v]I g]w A jowno keql]]k r]jkIy] p]X]on]] poqm]} tol] rez]v]] m]}z/y¶\.

Am]no p]hel]} t]o Am] l]]gy¶\ ke boc]rk]k] h]T]v]g]] k]y]*kr Ce Aqlo b]D]] tom]no a]m}ˆo Ce no s]tk]re Ce. p]N] jy]]re a]v]] s]tk]r s]m]]r\B]o g]]mog]]m] T]v]] m]}z/y]] no Ano k]rNo no Am]} Am]n]} k]m]on]I je v]]t]o b]h]r a]v]v]] m]}zI A joy]] p]CI b]D]] p]X]ono m]n]m]} T]v]] l]]gy¶\ ke A a]g]ot]r] c]U\qN]Ip—c]]r jev¶\ j ht¶\. Am]No p]ot]]n]] B]]iv] [modv]]rono m]]qe a]v]] s]m]]r\B]o y]ojv]] c]ßo g]it]m]]n] krI dID]}. p]N] kow g]]mo kow n]]n]oy] s]m]]r\B] y]ojv]] jev¶\ kow k]m] b]]kI rÁu\ hoy] t]o no? ko\g—es] p]Xo t]o Ak g]]m]m]} Ak im]l]n]s]m]]r\B] y]ojv]]n]I g]oQv]N] krI dID]I ano g]]m]n]] a]gov]]n]o s]]To K]]n]g]Im]} Av]I g]oQv]N] krI ke An]o b]D]o K]c]o* p]X] a]p]xo. g]]m]l]okono t]o x¶\ krv¶\ An]I s]m]jN] j n] p]zI. p]CI ap]Uv]*n]I s]l]]h m¶jb] Am]no khev]] p]Urt]o s]hk]r a]p]I jm]N]v]]rn]o l]]B] lov]]n]o ano b]]kIn]] k]y]*ßm]om]} jo T]w Ce? 103


jo T]w Ce? b]h]n¶\ k]ZI gorh]jr rhI Am]n]o iPy]]sko krv]o Av¶\ n]kkI T]y¶\. no pol]] x]herI y¶v]koA A av]s]r q]No j iv]st]]rn]I kbb]zIn]I hrIP]wn¶\ a]y]ojn] krI dID¶\. a]K]] iv]st]]rm]} a]v¶\ a]y]ojn] p]hel]I j v]K]t] T]w rÁu\ ht¶\ Aqlo y¶v]kon]o a]n}d t]o m]]t]oy] n] ht]o. ko\g—es]n]I s]]mo m]orc]o m]]\zv]]n]I anok kr]m]t]o a] y¶v]ko j]N]t]] ht]]. hvo boc]]r m]ihn]]m]} c]U\qN]Ij\g] x]Ð T]w jv]]n]o ht]o ano Am]no Am]n]I kr]m]t]o ajm]]v]v]]n]I p]Urt]I t]k m]LI rhev]]n]I ht]I Av]I Am]no Û]DD]] ht]I.

O M

p}c]]y]t]n]I c]U\qN]I h]]T]vo\t]m]} ht]I p]N] Am]} t]o kx]o p—c]]r krv]]n]o n] ht]o ke kx]I y¶ikt]ao ajm]]v]v]]n]I n] ht]I. Am]} t]o ap]Uv]* ano An]] s]]T]Id]roA n]kkI ky]]* m¶jb]n]] [modv]]ro b]In]hrIP c]U\q]w g]y]]. b]Ij} g]]m]onoy] a]v]o d]K]l]o lov]] ap]Uv]*A v]]t]o c]l]]v]I no keql]}k g]]m]o tOy]]r p]N] T]y]}.

Y.

C

B]]jpo reK]]no a]v]I rhel]I c]U\qN]Im]} {B]I r]K]v]] G]N]] p—y]tn] ky]]* p]N] ANo m]c]k n] a]p]I v]LI a]jub]]jun]} g]]m]om]} boc]rk]k]n]I je C]p] {B]I T]yol]I ht]I ano ap]Uv]* ano An]] s]]T]Id]ro Am]n]] qek]m]} ht]] Aqlo B]]jpo boc]rk]k]no iqkIq a]p]I. no hju t]o ko\g—es] p]Xo p]ot]]n]o [moev]]r n]kkIy] ky]o* n] ht]o ty]} t]o boc]rk]k] j]No c]U\qN]I «t]I j g]y]] hoy] Av]o m]]hol] s]j]*w g]y]o. a] v]K]toy] {im]*l]]bon] r]N]]A c]U\qN]I l]Zv]]n]I p]ot]]n]I ax]ikt] j]her krI dID]I ht]I p]N] ko\g—es] p]]so b]Ijo iv]klp] n] ht]o ano v]LI reK]]no ihs]]bo boc]rB]]w p]qel] n]b]L] hrIP l]]g]t]] ht]] Aqlo Am]No {im]*l]]bon] r]N]]no s]m]j]v]Ino {B]} rhev]] m]n]]v]I l]ID]} ht]}.

KA

LA

Ak r]to b]D]] c]U\qN]Ip—c]]rn¶\ a]y]ojn] krt]] boQ] ht]]. ap]Uv]*n]] pol]] x]herI dost]oy] h]jr ht]]. sv]cC no s}y]m]I p—c]]rT]Iy] ko\g—es]no p]r]ijt] krI x]k]y] Am] ht]I p]N] pol]] x]herI dost]ono An]]T]I p]Urt]o s}t]oS] T]]y] Am] n] ht]o. Am]no t]o jem] Pq]N]} v]g]rn¶\ l]gn] s]Un¶\ l]]go Am] av]n]v]I a]zkt]rI t]rkIb]o v]g]rn]o c]U\qN]Ij\g] PIkko l]]g]t]o ht]o. ÔB]]w, ko\g—es]n]I s]]mo sv]cC c]U\qN]I l]Zv]I Aqlo n]]g]]no s]l]]m] krv]] jev]I v]]t] Ce. Am]n]I s]]mo t]o Am]n]I rIto j c]U\qN]I l]Zv]I jowA.Õ Ak jNo kÁu\. ÔAm] krv]]n]I jÐr p]zxo t]o a]p]No a]p]N]} hiT]y]]r ky]} K]I\qIA m]UkI dID]} Ce? a]p]No Am]no s¶Ko {\G]v]]y] n]hI\ dwA. p]N] m]no n]T]I l]]g]t¶\ ke a] v]K]toy] An]I jÐr p]ze.Õ b]Ij]A kÁu\.

ST A

Ôko\g—eso {im]*l]]bon] r]N]]no {B]} r]Ky]} Ce Aqlo a]p]No {\G]t]] n] Jzp]]w jwA An¶\y] Dy]]n] r]K]v]]n]I jÐr Ce. Av]]yo Am]n]I b]D]I t]rkIb]o l]Z]vy]] v]g]r rhev]]n]] n]T]I Am] m]]n]Ino a]p]No Am]n]I s]]mo p]heloT]I j m]orc]o m]}zv]o jowA. a]ze l]]kze a]zo v]her j k]m] l]]go.Õ Ak dosto p]ot]]n]I rIto ko\g—es]no m]Ul]v]I. Ôa]p]N]I t]rkIb]o t]m]]r] g]]m]n]] juv]]in]y]]noy] ix]K]v]]zv]I t]o p]zxo j no?Õ

PU

ÔAqlo t]m]]ro iv]c]]r boc]rk]k]n]} p]Ip]z}v]]LI krv]]n]o t]o n]T]I no?Õ ap]Uv]*A m]l]k]t]} p]UCy¶\. no b]D]] c]m]kI g]y]]. Am]} s]OT]I v]D¶ c]m]ky]] hoy] t]o boc]rk]k]. Ôp]Ip]z}v]]LI Aqlo x¶\?Õ Am]n]] m]o\m]}T]I j]No a]p]oa]p] j p—Ãn] s]rI p]z/y]o.

Ôp]Ip]z}v]]LI n] krI hot] t]o t]m]]rI s]]mo «t]v]]n]I m]]rI x]ky]t]] K]rI? b]]jrI v]K]to t]mo m]no qoN]} m]]rel]} Aqlo t]m]no hr]v]v]]n]I m]no c]]n]k c]Zel]I. no t]m]]r] jev]] a]b]Ðd]r m]]N]s]n]I s]]mo «t]v¶\ hoy] t]o t]m]]rI a]b]Ð p]r G]] ky]]* is]v]]y] «t]]y] Av¶\ ht¶\ j ky]}?Õ Ôp]CI?Õ boc]rk]k]no hvo ap]Uv]*A j a] krt]Ut] ky¶*\ hov]]m]} x}k] n] ht]I p]N] ANo A kev]I rIto ky¶*\ ht¶\ A j]N]v]]n]I t]]l]]vol]I T]w ht]I.

ÔA m]]qe m]no m]]P krjo, p]N] m]]re Av]o j rst]o lov]o p]zel]o. m]]r] c]]rp]}c] dost]o x]herm]}T]I qemp]o l]wno a]vol]] no A s]u\v]]L] juv]]in]y]]aoA b]]p]z]A qemp]om]} dx] p]Ip]z} c]Z]vol]} no t]m]]r] aoG]]m]} s}t]]zI a]vol]] no jo T]w Ce? 104


jo T]w Ce? c]]n]o py]]l]oy] p]ID]] v]g]r p]]C] x]herm]} c]]ly]] g]yol]]. b]D]I ko\g—es]no h\P]v]v]]n]I j t]rkIb]o. A v]K]to t]m]]rI s]]mo v]]p]rv]I p]zel]I.Õ Ôm]no g]L] s¶D]I K]]t]rI ht]I ke A k]m] t]]r] is]v]]y] b]Ij] kown¶\y] n] hoy], p]N] t]]rI s]]To A v]K]to g]]m]n]o kow juv]]in]y]oy] n] ht]o Aqlo Akl]I j]to to\ a] kev]I rIto ky¶*\ hxo A j m]no a]j s¶D]I s]m]j]y¶\ n] ht¶\.Õ boc]rk]k]A kÁu\.

O M

Ôam]noy] Am] l]]g]t¶\ t]o ht¶\ j ke boc]rk]k] jev]] m]]N]s] a]v]I c]orI t]o n] j kre, p]N] B]]wA g]oQvol¶\ j Av¶\ ke amoy] c]kkrm]} p]zI g]y]]. amo Am]n]I s]]To a]je p]}c] v]rs]T]I k]m] krIA CIA p]N] am]noy] a]je j a] v]]t]n]I K]b]r p]zI no?Õ B]rt] b]ol]I {Q/y]o.

C

Ôto a]jey] K]b]r n] p]zt] p]N] m]no T]y¶\ ke a]je k]k]n]I m]]PI m]]g]I lov]]n]o v]K]t] Ce t]o b]D]]n]I Ðb]Ðm]} j m]]g]I l][\. Aqlo v]]t] krI l]ID]I. pol]] iK—st]I l]okom]} Ak ÐiZ Ce ke kow p]]p] ky¶*\ hoy] An]I kb]Ul]]t] p]]drI p]]so jwno krI lo Aqlo A p]]p]m]}T]I m]Ukt]. hvo t]m]]rI b]D]]n]I h]jrIm]} mo\ a] p]]p]n]I kb]Ul]]t] krI dID]I. p]CI k]k] m]no m]]P kre t]oy] Am]n]I m]r« no s]j] kre t]oy] m]no m}jUr.Õ ap]Uv]*A boc]rk]k] s]]mo bo h]T] jozI kÁu\.

Y.

no boc]rk]k]y] hs]I p]z/y]]: ÔB]]w, t]]rI p]]p] krv]]n]I rItoy] n]oK]I no An]I m]]PI m]]g]v]]n]I rItoy] Av]I j n]oK]I. m]]re s]j] krv]I hoy] t]oy] kem]n]I kr]y]? l]z]wm]} no c]U\qN]Im]} b]D]Iy] kr]m]t] g]n]Im]t]. m]no t]]rI p]]soT]I x]IK]v]]n¶\ m]ñy¶\.Õ

LA

Ôno am]noy] a]je n]v¶\ j]N]v]]n¶\ m]ñy¶\. B]]wn]I s]]mo ky]]rek mod]n]m]} p]zv¶\ hoy] t]o l]Ug]z} s]]c]v]v]]n]I porv]I p]hel]I j krv]I jowA.Õ b]Ij] Ak jNo ap]Uv]*no p]ot]]n]I rIto ib]rd]vy]o.

KA

Ôhvo t]mo b]D]] am]]rI Ak t]rkIb] j]N]I g]y]] Co Aqlo t]m]no b]I« t]rkIb]on]Iy] j]N]k]rI a] c]UqN]Im]} m]LI rhexo Aql]I K]]t]rI amo a]p]IA CIA.Õ

ST A

Ôp]N] A b]D]I t]rkIb]on]I v]]t]o a]p]No K]]n]g]Im]} krIx¶\. boc]rk]k]no a]p]No Am]} jN]]v]v]] m]]g]t]] n]T]I. k]lo s]v]]re Am]No j]herm]} khev¶\ hoy] t]o pol]] ko\g—es]In]I jem] C]t]I QokIno khI x]ke ke m]]rI c]U\qN]Im]} kow p]N] j]t]n]I gorrIt]I a]c]rv]]n¶\ mo\ kowno kÁu\ j n]T]I.Õ Ôaly]], p]N] Av]I gorrIt]I a]c]y]]* v]g]r c]U\qN]I l]zI x]k]t]I hoy] t]o p]CI __Õ boc]rk]k] b]ol]v]] g]y]]. Ôko\g—es]n]I s]]mo c]U\qN]I l]zv]]n]I s]]c]I rIt] j gorrIt] Ce k]rN] ke Am]no c]U\qN]I l]zv]]n]I s]ID]I rIt] a]v]zt]I j n]T]I. no am]noy] Ak j rIt] a]v]ze Ce, jev]] s]]To tov]]. t]mo Am]n]I s]]To t]m]]r] is]DD]}t] m¶jb] c]U\qN]I l]zo ano amo am]]r] is]DD]}t] m¶jb] t]m]]ro p—c]]r krIx¶\.Õ Ak x]herI juv]]no kÁu\.

PU

ÔAm]n]I v]]t] b]r]b]r Ce. kow a]p]N]no D]ol] m]]rI j]y] Ct]} a]p]No g]}D]I«n]] aih\s]]n]] b]oD]no v]Lg]I rhIA t]o a] jm]]n]]m]} b]D]] a]p]N]no m]UK]]* j s]m]je no?Õ B]rt] p]N] pol]]no p]Xo jw boQo.

Ôt]m]]re boc]rk]k], Av]I ic}t]] krv]I j n]hI\. amo t]m]no b]t]]v]Ix¶\ ke A l]oko ky]} K]oqu\ kre Ce, p]CI t]o t]mo m]]n]x]o no? a]p]N]I p]]so Am]n]] jeql¶\ c]U\qN]I B}zoL Cey] n]hI\ no a]p]No sqIl]n]I t]pol]Iao no n]]y]l]on]n]I s]]zIao v]he\c]v]]m]} m]]n]t]]y] n]T]I p]N] Am]no a]p]N]I rIto m]h]t] krv]]m]} Ak j]t]n]I m]j] a]vo Ce A t]o c]U\qN]I p]ty]] p]CI t]m]noy] l]]gy]] v]g]r n]hI\ rhe.Õ ap]Uv]*A kÁu\. Ôa]p]No t]m]]rI b]D]I t]rkIb]o Am]n]I s]]mo l]z]v]v]I Ce, no am]]ro b]D]]n]o Am]} t]m]no qeko Ce. m]]r] boq] am]no keql]]y] v]K]t]T]I Cet]rI j]y] Ce, no am]noy] n]v¶\ x]IK]v]]n¶\ m]Lxo no? Õ v]her]Ct] g]]m]n]o Ak juv]]in]y]o b]ol]I {Q/y]o.

jo T]w Ce? 105


jo T]w Ce? Ôaly]], a]p]No a]zI rIt]on]I a]zI v]]to c]ZI g]y]]. p]hel]} s]IDos]ID]] p—c]]rn]I v]]t] t]o n]kkI kro. a]p]No «p] g]]zIao bo jowx¶\, m]]wkn]] c]]r p]}c] soq jowx¶\, p]zd] no t]orN]o no c]]p]]N]In]I vy]v]sT]]. r]to ko\g—es]v]]L]n]} p]g]l]} db]]v]t]] rhev]] m]]qey] g]]mog]]m] qukzIao tOy]]r krv]I p]zxo. Av]]yo d]Ðn]I p]rb]o K]ol]Ino bos]I jxo Am]no t]ozv]]n]I qukzIao p]N] tOy]]r krv]I p]zxo.Õ ap]Uv]*A v]]t]no a]zo p]]qe c]ZI jt]I jow qkor krI. ÔA b]D¶\ t]mo m]]rI p]r CozI do. drek g]]m]m]}T]I Av]I qukzIao hu\ tOy]]r krI dwx]. t]mo {im]*l]]bon] r]N]]n]} bo m¶Ky] g]]m] Am]n¶\ s]]s]ru\ no ip]y]r, An]I jv]]b]d]rI l]w l]o.Õ B]rto kÁu\.

C

O M

ÔAn]I jv]]b]d]rI m]]re m]]To. A jy]]re p]]v]rm]} ht]I ty]]re ANo A bo g]]m]on]} kow k]m] krel]} n]T]I Aqlo A g]]m]n]] l]okono An]I iv]ruDD] B}Borv]]n¶\ m]no aG]ru\ n]hI\ p]ze. v]LI An]] ip]y]rn]o g¶m]]n]s}g] An]o iv]roD]I Ce no a]p]N]o im]ˆ] Ce. no An]I v]g] p]N] m]oqI Ce. no a]p]No A g]]m]n]} qllo c]Zel]} k]m]o p]t]]v]I p]N] a]pol]} Ce. no An]} s]]s]iry]}noy] A b]hu g]m]t]I hoy] Av¶\ n]T]I. ANo n]]T]] K]}qn]I CozIn]] CUq]Cez] kr]v]v]]m]} a]g]L p]zt]o B]]g] B]jvy]o ht]o A g]]m]l]oko hju B]Uly]] n]T]I.Õ ap]Uv]*A A jv]]b]d]rI l]w l]ID]I.

Y.

Ôt]m]no b]D]]no A v]]t]n]I kd]c] K]b]r n] hoy] p]N] B]]wn]o Ak B]]wb}D] Ce r]G]v], to a] {im]*l]] r]N]]n]o jUn]o dost] T]]y] Ce. Am]n]I dost]I t]]« kr]v]v]]m]} a]vo t]o pop]rno p]helo p]]no Cp]]y] Av]I G]N]I v]]t]o {B]I krI x]k]y] tom] Ce. r]G]v]n]I n]okrI joK]m]m]} ht]I ty]]re ANo {im]*l]] r]N]]no A dost]In]I y]]d dev]z]v]I ht]I.Õ

LA

no ap]Uv]* j]No s]]p] h]T]m]} a]v]I g]y]o hoy] Am] c]m]kI {Q/y]o: Ôn]], Ano v]c]m]} l]]v]x]o n]hI\. b]c]]r]n¶\ p]r]No r]go p]z/y¶\ Ce toy] a]p]No l]IDo v}Cer]w jxo. Ano a]m]} s}zov]v]]n]I jÐr p]zxo t]o hu\ j m]]rI rIto Ano Ko\c]I l]]v]Ix]. t]mo kow Ano a]m]} s}zov]x]o n]hI\.Õ kowno ap]Uv]*n]I v]]t]m]} s]m]jN] p]zI hoy] Am] l]]gy¶\ n]hI\, p]N] An]I v]]t]m]} kx]Ik n] s]m]j]y] Av]I g]U\c] hxo Am] Am]no l]]gy]] is]v]]y] rÁu\ n]hI\.

KA

ÔK]c]*n]I b]]b]t]m]} a]p]No kx]I ic}t]] krv]]n]I jÐr n]T]I. g]y]] v]K]t]n]I jem] a]p]N]no p]X]m]}T]I b]D]o K]c]* m]LI rhe Av]I g]oQv]N] T]w g]w Ce, Ct]} a]p]No kow K]oqo K]c]* krv]]n]o n]T]I.Õ boc]rk]k]n¶\ vy]v]h]ru\ m]n] b]ol]I {Q/y¶\.

ST A

Ôg]yo v]K]toy] a]p]No kow K]oqo K]c]* ky]o* n] ht]o An]I n]o\D] t]o p]X]n]I m]Iiq\g]m]}y] lov]]w ht]I. a] v]K]toy] a]p]No A C]p] j]Lv]I r]K]v]I Ce. ano jÐr p]zxo t]o T]ozo a\g]t] G]s]]ro voQI l]wno K]c]* AT]Iy] aoCo krv]]n]I tOy]]rIy] a]p]No r]Kol]I j Ce.Õ B]rto kÁu\. Ôjo ke a]p]No kow c]U\qN]IP]Lo krv]]n]o n]T]I. Pkt] n]]n]]n]]n]] K]c]]*m]}y] a]p]No ˆov]z r]K]IA ano p]ot]]n]] iK]ss]]m]}T]Iy] p]}c] pOs]] K]rc]v]]n]I tOy]]rI r]K]IA t]o Ay] G]N¶\ Ce.Õ ap]Uv]*A kÁu\.

PU

ÔAv¶\ kx¶\ krv]]n]I jÐr n]T]I. t]mo a]ql¶\ b]D¶\ k]m] krt]] ho no t]m]]re p]ot]]n]] pOs]] K]rc]v]] p]ze A b]r]b]r n]T]I. hu\ c]U\qN]Im]} {B]o rÁo ho[\ t]o m]]rey] T]ozo G]s]]ro voQv]]n]I tOy]]rI t]o r]K]v]]n]I hoy] j no? jeql]] p]X]m]}T]I a]v]xo An]]T]I dx]m]] B]]g]n]] hu\ m]]r] t]rPT]I {morIx] Aqlo p]X]no m]]ToT]I Aql]o b]ojo t]o a]p]oa]p] G]qI jxo. b]Ijo kow [modv]]r {B]o rÁo hoy] no kow m]]g]v]] a]vo t]oy] m]]re boˆ]N] hj]r t]o a]p]v]] j p]zt]] ht]] t]o p]CI hu\ p]oto jy]]re {B]o rÁo ho[\ ty]]re dx] hj]r [morv]] p]ze t]oy] m]]rI tOy]]rI Ce.Õ boc]rk]k]A kÁu\. Ôc]]l]o, k]k] khe Ce Am] r]K]o p]N] m]]re t]o k]k]n]I a] c]U\qN]Im]} P]Lo a]p]v]o j p]zxo.Õ ap]Uv]*A m]l]k]t]}

kÁu\. Ôt]no t]o hu\ a]moy] Cozv]]n]o n]T]I. to\ t]o m]no dx] hj]rn]] K]]z]m]} [t]]rI dID]o ht]o no m]]rI a]b]Ðn]I p]–]r K]}zI n]]K]I ht]I.Õ

jo T]w Ce? 106


jo T]w Ce? Ôjoy¶\ no k]k]A a]zkt]rI rIto m]]r] d\zn]I rkm] n]kkI krI l]ID]I. p]N] m]no m}jUr Ce. k]k]n]] dx] hj]r t]o m]]r] p]}c] hj]r, b]s]?Õ ap]Uv]*A b]D]]n]I m}jUrI m]]g]t]o hoy] Am] p]UCy¶\. Ôb]r]b]r Ce, a]je t]o hu\y] B]]wno p]Xo n]hI\ b]ol¶\. s]]ru\ T]y¶\ ke m]]re Am]n]I s]]mo {B]] rhev]]n]o v]]ro n]T]I a]vy]o n]hI\ t]o Am]No m]]ru\ P]m]* p]N] voc]]v]I dID¶\ hot].Õ B]rto hs]t]} B]]wno s]]b]]x]I a]p]t]} qoN]o m]]rI l]ID]o. ÔB]]w t]no t]o Aql]I hde n]] p]C]zt], t]no t]o p]heloT]I j s]]Zu b]n]]v]v]]n]o Am]No iv]c]]r krel]o Aqlo.Õ Ak jNo m]m]ro m]Uky]o.

O M

Ôvol]«n]I v]]t] s]]c]I Ce. amo a]ql]] b]D]] boQ] ht]] t]oy] bo tON] v]rs] p]hel]} j B]]wA t]no s]rp}c] b]n]]v]v]]n]I v]]t] krI ht]I. to t]no m]n]T]I s]]Zu m]]ny]o hxo ty]]re j no?Õ b]Ij] Ak jNo B]rt]no Qebo c]Z]vy]o. ÔA t]o B]]w l]]y]k]t]n]I v]]t] Ce. B]]wA m]no s]]Zu b]n]]v]v]]n¶\ iv]c]]y¶*\ hoy] ke s]rp}c] b]n]]v]v]]n¶\ iv]c]]y¶*\ hxo to m]]r]m]} kx]I l]]y]k]t] joW hxo ty]]re iv]c]]y¶*\ hxo no? p]N] adeK]] m]]N]s]ono A deK]]y] j ky]}T]I?Õ B]rto pol]]no [z]vy]o.

Y.

C

ÔA t]o B]]wno p]UCIA ty]]re s]]c]I v]]t]n]I K]b]r p]ze. kho B]]w t]m]no B]rt]m]} Av]I kw l]]y]k]t] deK]]w kw t]mo Ano n]]iryoL p]kz]v]I dID¶\?Õ no ap]Uv]*A jv]]b] a]p]v]]no b]dlo Pkt] hs]I l]ID¶\.

LA

b]D]} qoLqpp]} c]]l]t]} rÁ} p]N] b]D]]n]] m]n]m]}T]I hju boc]rk]k]n]} p]Ip]z}v]]LI v]]t] K]s]t]I n] ht]I. Ak jN] khe: ÔB]]w, boc]rk]k]A z]m]rn]o rst]o b]n]]v]v]]n¶\ t]o t]mo {B]] rÁ] p]CI n]kkI ky¶*\ p]N] Am]No jo A k]m] x]Ð n]] kr]vy¶\ hot] t]o t]mo x¶\ krt]?Õ

KA

ÔB]]wn]] B]]T]]m]} hj]r t]Ir ht]}. B]]wA am]no tOy]]r T]wno a]v]I jv]]n¶\ khel¶\. jo boc]rk]k]A rozn¶\ k]m] x]Ð n]] kr]vy¶\ hot] t]o amo b]I« kow y¶ikt] ajm]]v]I hot]. a] v]K]t]n]I c]U\qN]Im]} t]m]no Am]}n]I Ak]d bon]o an¶B]v] kr]v]Ix¶\.Õ ap]Uv]*no b]dlo An]] Ak x]herI dosto jv]]b] a]py]o. no g]]m]n]] b]D]] juv]]in]y]] a] n]v]I kr]m]t]o j]N]v]] aiD]r] T]w {Q/y]].

PU

ST A

an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce? 107


jo T]w Ce?

18. r]G]v]n]I m]]QI boQI

O M

c]U\qN]In]I m]os]m] b]r]b]r j]m]I ht]I. reK]] jev]I m]]t]b]r {modv]]rno b]dlo B]]jpo boc]rB]]w p]qel] jev]] aoC] g]j]n]] [modv]]rno {B]] r]K]Ino B]Ul] krI ht]I Am] m]]n]t]I ko\g—eso {im]*l]]bon] r]N]]no «t]]zv]] km]r ks]I ht]I. Am]No s]]m], d]m] no d\z b]D]}y] hiT]y]]r Ak s]]m]q} [p]y]og]m]} l]ID]} ht]}. Ct]} Cell]] dx] idv]s]T]I a]K]] iv]st]]rm]}T]I je a\d]« a}kz] Am]no m]LI rÁ] ht]] A Av]] t]o in]r]x]]jn]k ht]] ke ko\g—es]n]] m]ov]zIao ic}t]]m]} p]zI g]y]] ht]]. boc]r p]qel]n]I C]p] Am]No D]]rI ht]I An]] krt]} a]K]] iv]st]]rm]} v]D¶ s]]rI ht]I. Am]n]I [modv]]r {im]*l]]bon] r]N]] krt]} t]o anok G]N]I s]]rI ht]I.

Y.

C

Am]No d]Ðn]I p]oql]Iaon]I j]No l]h]N]I krv]] m]}zI. m]jUrv]g]* ano rjp¶t], v]N]kr ano hirjn]om]} p]g] pos]]ro krv]]n]I a] Am]n]I k]y]m]n]I rIt] ht]I. p]N] a] v]K]to Am]n]I l]h]N]I p]CIy] ko\g—es]no s}t]oS] T]]y] Av]] a}kz] A b]]juT]I m]Lt]] n] ht]]. m¶isl]m]on]I v]st]I a] iv]st]]rm]} b]hu ht]I n]hI\ no je ht]] A K]]Dop]IDo s¶K]I ht]]. ko\g—es]no a}K]o m]I\c]Ino m]t] a]p]I de Av]] b]Uqlog]ro Am]} b]hu aoC] ht]].

LA

v]LI reK]]A je k]m]o a] iv]B]]g] m]]qe ky]]*\ ht]} An]o l]]B] jeql]o boc]rB]]w p]qel]no m]Lt]o ht]o Aql]o {im]*l]]bon] r]N]]no m]Lv]]n]o n] ht]o. reK]]n]] v]K]t]m]} j b]D]} k]m]o T]y]} ht]}. jy]]re {im]*l]]bon] s]–]] p]r ht]} ty]]re Am]No a}g]LI {\c]I krv]] is]v]]y] kx¶\ k]m] ky¶*\ hoy] Av¶\ jN]]t¶\ n] ht¶\. Am]No c]U\qN]I v]K]to je v]c]n]o a]pol]} Ay] k]m] l]qkt]} j rÁ} ht]}, je reK]]bon]n]] v]hIv]q drim]y]]n] Jzp]T]I m}jUr T]y]} ht]} no p]Ur} p]N] T]y]} ht]}. ko\g—es]no hvo l]]g]v]] m]}z/y¶\ ht¶\ ke {im]*l]]bon]n]I s]Iq joK]m]m]} ht]I.

ST A

KA

a]v]I aN]Ino s]m]yo ap]Uv]*n]] kow dosto r]G]v]n]I v]]t] ko\g—es]n]] kow m]ov]zIno Qs]]v]I dID]I. jo r]G]v]no {im]*l]]bon]n]] p—c]]rm]} l]g]]zI dev]]m]} a]vo t]o ko\g—es]no G]N]o P]y]do T]]y] Am] ht]o Am] ANo p]c]]rI dID¶\. ANo pol]]no Am] p]N] Qs]]vy¶\ ke r]G]v] Ak v]K]t] l]}c] lot]} Ps]]yol]o ty]]re {im]*l]]bono j tono in]do*S] g]N]]vol]o no b]c]]vol]o. A boc]rB]]w p]qel]no Akl]]no j n]hI\ p]N] ap]Uv]* ano An]] b]Ij] s]]T]Id]ronoy] s]]rI rIto aoLKo Ce ano A b]D]]n]I p]ol] p]N] j]No Ce. A jo s]ißy] T]]y] t]o boc]rB]]w p]qel]n]I C]v]N]Im]}n]] azD]] jeql]] m]]N]s]o {im]*l]]bon] r]N]]n]] p]X]m]} a]v]I j]y] tom] Ce.

PU

pol]]no g]Le An]I v]]t] {t]rI g]w. jo ke {im]*l]]bon]no Am] krv¶\ b]r]b]r n] l]]gy¶\ Ct]} b]]« h]T]m]}T]I s]rkI rhel]I jot]} Am]No Ano a\g]t] s}dex]o m]okl]I toz]vy]o no p]ot]]n]] p—c]]rm]} v]Lg]]zI dID]o. a]m] krt]] p]hel]} Am]No Ano s]]n]m]} s]m]j]v]I dID¶\ ke p]oto hvo j]her «v]n]m]} a]v]I g]w Ce Aqlo ANo p]ot]]n]I s]]To m]]ˆ] r]jk]rN] p]Urt]o j s}b}D] r]K]v]]n]o Ce. p]ot]]n]I s]]Ton]] jUn]] s}b}D]n]I t]o kowno g}D] s]rK]I a]v]v]] dev]]n]I n]T]I. p]N] Ano ky]} K]b]r ht]I ke An]I g}D] b]Ij] kowno n]hI\ p]N] s]]m]] [modv]]rn]] x]herI s]]g—It]ono a]v]I j g]yol]I ht]I. ano Am]No t]o Ano b]ol]]v]v]]n¶\ c]kkr c]l]]v]z]vy¶\ ht¶\.

r]G]v]no p]N] a] v]]t] CUp]I r]K]v]]m]} kx]o v]}D]o n] ht]o. An]o sm]x]]n] vOr]gy] hju {t]y]o* n] ht]o. m]]D]v]IA Ano je D]m]kI a]p]I ht]I A hju An]] k]n]m]} g]U\jt]I ht]I. ANo m]n]T]I j n]kkI ky¶*\ ht¶\ ke {im]*l]]bon] r]N]] s]]To kow a\g]t] s}b}D] p]]Co x]Ð krv]o n]hI\. ANo B]g]v]]n]no arj krI ke A Ano An]] a] in]N]*y]no v]Lg]I rhev]]n]I x]ikt] a]po. jo ke B]g]v]]n] An]I a]v]I arj s]}B]LI hsy]] is]v]]y] n]hI\ j rÁ] hoy]. p]N] r]G]v]no p]oto Ak in]N]*y] ky]]*n]o ano A in]N]*y]no v]Lg]I rhev]]n]I x]ikt] m]]qe B]g]v]]n]no arj ky]]*n]o s}t]oS] t]o T]y]o j.

jo T]w Ce? 108


jo T]w Ce? kowA ap]Uv]*no v]]t] krI ke r]G]v] c]U\qN]Im]} {im]*l]]no m]dd krv]] a]v]I p]ho\cy]o ht]o. ap]Uv]*no K]b]r p]zI g]w ke An]] pol]] x]herI dost]oA j a] c]kkr c]l]]vy¶\ hov¶\ jowA. Ano T]y¶\ ke A l]okoA h]To krIno C]No v]I\CI c]Z]vy]o ht]o, Ano r]G]v] n]p]]iN]y]o kUq]w j]y] An]oy] b]hu v]}D]o n] ht]o p]N] Am] krt]} jo s¶n}d]n]I v]]t] b]h]r a]vo no reK]] s¶n}d]n]I bon] n]hI\ p]N] m]] Ce A v]]t] b]h]r a]vo t]o p]ot]]n]I b]D]I c]]l]]kI K]Ull]I p]zI j]y] An]o zr v]D]]re ht]o. p]N] hvo t]o p]zxo Av]] dev]]xo Am] m]]ny]] is]v]]y] CUqko j n] ht]o. ANo p]ot]]n]] dost]ono sp]Sq s]Uc]n]] a]p]I ht]I ke Ano c]U\qN]Im]} s}zov]v]]n]o n] ht]o, p]N] hoLI n] rm]]y] t]o c]U\qN]In]I m]j] x¶\ Am] m]]n]t]] dost]oA r]G]v]no b]il]d]n]n]o b]kro b]n]]v]I dID]o ht]o. r]G]v]n]I s]]To p]otoy] n] hom]]w j]y] A j hvo ANo s]c]v]v]]n¶\ ht¶\.

C

O M

r]G]v]no A v]]t]n]I K]b]r n] ht]I ke {im]*l]]bon] r]N]]n]] hrIP boc]rk]k]no ap]Uv]*, s¶n}d] ano reK]]n]o qeko ht]o. Ano t]o A v]]t]n]Iy] K]b]r n] ht]I ke s¶n}d] ap]Uv]*n]] Ak dost] s]]To p]rN]I g]w Ce. A t]o An]I p]rojN]m]}T]I j jy]} {\c]o a]v]t]o n] ht]o ty]} jUn]] p]op]z] [K]]zIno t]kl]IP {B]I krv]]n]I An]I wcC] n] ht]I. no {im]*l]]noy] Av]I ky]} wcC] ht]I? p]N] n] m]]gyo dozt¶\ a]vo Av¶\ n]s]Ib]- B]Uly]o km]n]s]Ib] Am]n]o p]ICo Coze Am] j ky]} ht¶\? no ap]Uv]*n]] pol]] im]ˆ]o Am]n]I c]U\qN]In]I t]rkIb]o l]z]v]v]]m]} Am]no azPeqm]} l]ID]] is]v]]y] ky]} Coze tom] ht]]?

LA

Y.

boc]rk]k]n]o G]ozo t]o c]U\qN]Ij\g]n]I x]Ða]t]T]I j to«m]} ht]o. r]G]v]n]] a]v]v]]T]I Am]no kx]I as]r T]v]]n]I n] ht]I, p]N] jem] zUb]t]o m]]N]s] t]rN¶\ p]kze Am] ko\g—es] p]X] r]G]v]n]I n]]v]m]} bos]Ino c]U\qN]Im]} t]rI jv]]n]} v]l]K]} m]]rt]o ht]o. Am]no An]I K]b]r n] ht]I ke r]G]v]n]I n]]v]m]} m]oqu\ g]]b]zu\ p]zel¶\ ht¶\ ano ap]Uv]*n]] dost]o A k]N]]no Av]zu\ m]oqu\ krv]]n]] ht]] ke A n]]v]zu\ Am]no no Am]n]I [modv]]rno l]wno AkI D]z]ke t]iLyo jwno bos]v]]n¶\ ht¶\.

KA

r]G]v]no bo idv]s]n]] c]U\qN]I p—c]]r p]CI K]b]r p]zI ke ap]Uv]* ano reK]] t]o boc]rB]]w p]qel]n]} m¶Ky] p]IQb]L ht]}. jo p]oto boc]rk]k]n]I iv]ÐDD]m]} p—c]]r krv]o hoy] t]o Am]n]I s]]mo p]zv¶\ p]ze Am] ht¶\ ano Ano Am]n]o p]Urt]o p]irc]y] T]yol]o j ht]o. hvo Am]n]o v]D¶ p]irc]y] p]]m]v]]n]I An]]m]} ih\m]t] n] ht]I. ANo Am]}T]I Cqkv]]n]I t]rkIb] iv]c]]rv]] m]}zI. ANo s]ID¶\ {im]*l]]no m]LI l]w tono a] v]]t] krI dev]]n¶\ n]kkI ky¶*\.

ST A

Ôm]no n]T]I l]]g]t¶\ ke ahI\ rhIno hu\ t]no k}w m]dd krI x]ku\. s]]mov]]L]n]] qeked]rom]}n]o ap]Uv]* m]no kow p]N] rIto her]n] ky]]* is]v]]y] Cozxo n]hI\. Ak v]K]t] Ano k]rNo m]]rI n]okrI joK]m]m]} a]v]I p]zI ht]I. jo hu\ a] v]K]to t]]ro p—c]]r krv]] jwx] t]o A t]no t]o k}w n]hI\ khe p]N] m]]rI t]o p]]CL j p]zI jxo.Õ ÔAno k]rNo kem]? m]no K]b]r Ce ty]} s¶D]I t]o kow CokrIn]I b]]b]t]m]} Av¶\ T]yol¶\.Õ

PU

Ôp]N] Am]}y] ap]Uv]*A j m]no kl]c]m]} l]IDol]o no? A v]c]m]} n] p]z/y]o hot] t]o m]no kx]o v]}D]o a]vo Am] n] ht]o. no t]no t]o K]b]r j Ce ke m]no b]c]]v]t]} t]noy] keql]I m¶xkel]I p]zI ht]I, m]]ru\ m]]no t]o t¶\ m]]r] is]v]]y] c]U\qN]I l]ze A j [–]m] Ce.Õ r]G]v] p]]N]Im]} bos]I g]y]o. Ôm]noy] t]]ru\ ahI\ rhev¶\ b]r]b]r l]]g]t¶\ n]T]I. t¶\ ahI\ howx] t]o kowkno kd]c] jUn]] p]op]z] {K]]zv]]n¶\ m]n] T]xo. m]no n]T]I l]]g]t¶\ ke a] t]rP kow A v]]t] j]N]t¶\ hoy], Ct]} Av]I v]]t]n]o b]hu iv]Ãv]]s] n] kr]y], c]U\qN]Im]} t]o l]oko a]v]I v]]t]o koN] j]No ky]}T]I j]N]I l]]v]t]] hoy] Ce.Õ {im]*l]]A p]ot]]n]o B]y] rjU ky]o*. ÔAm] kem] n]T]I khet]I ke t]no m]]ro zr l]]go Ce. hu\ a]ql]]m]} howx] t]o t¶\ a]p]N]] jUn]] s}b}D]no t]]jo krv]] m]jb]Ur T]w {QIx].Õ Ôt¶\ Av¶\ m]]no Ce A j b]t]]vo Ce ke t]]r] idl]m]} p]]p] Ce. mo\ t]no ahI\ b]ol]]vy]o ty]]re p]helo j idv]so sp]Sqt]] krI dID]I ht]I ke t]]re A jUn]] p]op]z] [K]]zv]] n]hI\. p]N] t]]ru\ b]ol]v¶\ s]}B]LI m]no l]]go Ce ke t¶\ hjuy] Av]o jo T]w Ce? 109


jo T]w Ce? n]]l]]y]k j rÁo Ce.Õ {im]*l]]A An]]T]I a}K] c¶r]v]t]} kÁu\. Ôno t¶\ b]dl]]w Ce Am] no? t]no x]rm] a]v]t]I hoy] t]o m]no khI lov]] de ke n]T]I t¶\ b]dl]]w ke n]T]I hu\ b]dl]]y]o. a]p]No p}dr v]rs] p]hel]} ht]} Av]} j CIA. h], ky]]rek a]p]N]I l]]g]N]Iao s}t]]zIno s]d]c]]rn]o a}c]Lo aoZI lov]] p—y]tn] krIA CIA. jo ke hu\ t]o Am]}y] in]SPL g]y]o Cu\.Õ Ôt¶\ Ce j Av]o ke sˆ]Iao t]]rI p]]CL Gol]I T]y]] kre Ce ano b]]p]zI p]st]]y] Ce. t¶\ b]zo n]]l]]y]k Ce. t¶\ ahI\T]I j] j. m]]rI c]U\qN]I hu\ m]]rI rIto l]ZI l]wx].Õ

O M

Ôjo hu\ j][\ Av]I t]]rI wcC] hoy] t]o m]no m]]ru\ m]hen]t]]N¶\ c]Ukv]I a]p] Aqlo j][\. m]]r] B]]v]n]I t]o t]no K]b]r Ce j.Õ r]G]vo a}K] P}g]I krt]} n]PPq c]]Lo ky]o*. Ôjo t¶\ Av]I kx]I a]x]] r]K]t]o ho t]o m]]n]I loje ke Am]} t¶\ s]PL n]hI\ j T]]y]. A v]K]t]n]I {im]*l]] ano a]jn]I {im]*l]]m]} a]B] jm]In]n¶\ a\t]r Ce. a]jn]I {im]*l]] Qokro K]]wno G]z]w g]w Ce. hvo A t]]rI a]v]I v]]t]om]} Ps]]y] tov]I n]T]I.Õ

Y.

C

Ôm]]re t]no Ps]]v]v]Iy] ky]} Ce? jy]} boy] p]X] Ak s]rK]} t]tp]r hoy] Av]I boc]]r G]zIao m]]N]v]]n]I l]]l]s]] m]]r]m]}T]I jt]I n]T]I. t¶\y] s]]D]v]I n]hI\ T]w g]w hoy] An]I m]no K]]t]rI Ce.Õ

LA

Ôhu\ T]w g]w ho[\ ke n]hI\ A j]N]v]]n]I t¶\ m]T]]m]N] n]] krIx]. m]no l]]go Ce ke t]]ro jv]]n]o s]m]y] T]w g]y]o Ce.Õ An]I v]]t]oT]I g]B]r]w g]yol]I {im]*l]] {B]I T]w g]w. p]N] r]G]v]n]] m]n] p]r v]]s]n]]n¶\ B]Ut] sv]]r T]w g]y¶\ ht¶\ no {im]*l]] as]]v]D] ht]I.

KA

ANo {B]I T]t]I {im]*l]]n]o h]T] p]kzI tono p]ot]]n]I t]rP Ko\c]v]] p—y]tn] ky]o*. {im]*l]] as]]v]D] ht]I no T]ozI g]B]r]yol]Iy] K]rI Aqlo l]T]zI no s]ID]I r]G]v]n]] K]oL]m]} a]v]I p]zI. r]G]vo Ano p]ot]]n]] bo h]T]n]I m]jb]Ut] p]kzm]} Ano jkzI l]ID]I no iv]roD] krv]] {G]zv]] jt]] pol]] bo hoQ p]r p]ot]]n]] hoQ c]}p]I dID]]. b]]rN¶\ a\drT]I b}D] ht¶\ A jow {im]*l]] r]N]]A b]hu iv]roD] n] ky]o*. Ôb]ol] ky]]re Pul] pomonq kre Ce?Õ pol]]no a]ql]]T]I s}t]oS] T]]y] Am] ky]} ht]o?

ST A

ÔAk v]K]t] a] c]U\qN]I p]t]v]] de p]CI t]no m]LIx]. m]no l]]go Ce ke t¶\ ky]]rey] s¶D]rv]]n]o n]T]I.Õ Ôhu\ s¶D]rI j][\ t]o p]CI t]]r] jev]In]I m]n]n]I m]n]m]} j rhI j]y] no? lo c]]l], n]kkI krI de Aqlo t]no Cozu\ n]hI\ t]o kowk b]]rN¶\ K]K]z]v]xo.Õ

PU

Ôhu\ t]no k]lo jN]]v]Ix], p]N] m]]ru\ m]]no t]o c]U\qN]I p]ty]] p]CI j s]]ru\ p]zxo. aty]]re t]o b]D]]n]I n]jro m]]r] p]r t]k]yol]I hoy] Aqlo g]mo Aql]I k]L« l]wA t]oy] l]okon]I n]jre c]ZI j jv]]y].Õ Ôt]]rI Av]I wcC] hoy] t]o Am] r]K]. m]]rey] c]ok\d] rhev]]n]I t]o jÐr ky]} n]T]I p]N] b]I« b]]ju jUn]] s}b}D]ono t]]j] krv]]n]I t]k jt]I krv]]n¶\y] m]n] n]T]I T]t¶\.Õ Ôt]o k]l]n¶\ x¶\ n]kkI ky¶*\? t¶\ jt]o j rhe hu\ b]Ij] k]y]*krono s]m]j]v]I l]wx]. khIx] ke t]no B]Ug]B]*m]} rhIno k]m] krv]] m]]qe dUr mokly]o Ce.Õ

Ôm]no l]]go Ce ke t¶\ m]no koN]IA g]oL l]g]]zIno ahIT]I t]gozI m]Ukv]] m]]go Ce. p]N] y]]d r]K]je ke c]U\qN]I p]ty]] p]CI hu\ m]]rI [G]r]N]I krv]] a]v]I p]ho\c]Ix]. A v]K]to hu\ t]]ru\ kow b]h]n¶\ n]hI\ c]l]]v]I l][\.Õ khet]} r]G]v] b]h]r n]Ikñy]o. {im]*l]]bon] r]N]] K¶rs]Im]} p]]CI bos]t]} iv]c]]re c]ZI. Ano T]y¶\ ke r]G]v]no p]]Co m]okl]I dID]o A s]]ru\ j T]y¶\. An]] p—tyon]o p]ot]]n]o an¶r]g] kowkn]I n]jre c]ZI j]y] Av¶\ joK]m] lov]] jev¶\ n] ht¶\. c]U\qN]I p]CIy] jy]]re b]D]]n]I n]jro Ak h]rI g]yol]I [modv]]r t]rPT]I b]I« t]rP v]LI j]y] ty]]rey] p]UrI s]]v]cot]IT]I j a]g]L v]D]v]]n¶\ jo T]w Ce? 110


jo T]w Ce? toNo n]kkI ky¶*\. p]N] Am]} a]g]L v]D]v]]n]o iv]c]]r j s]]v]cot]I v]g]rn]o ht]o A Ano koN] khe? p]N] A s]]v]cot]I r]Ko ke n] r]Ko An]]T]I hvo kx]o aT]* s]rv]]n]o n] ht]o. ap]Uv]*n]] dost]on¶\ t]Ir km]]n]m]}T]I CUqI g]y¶\ ht¶\. Ak sT]]in]k aK]b]]rm]} {im]*l]]bon] r]N]]n]] Poq] s]]To n]Ico m¶jb] s]m]]c]]r p—]is]DD] T]y]] ht]]:

ko\g—es]n]] g]Zm]} g]]b]zu\?

O M

jy]]re c]U\qN]In]o j\g] b]r]b]rn]o j]my]o Ce ano {im]*l]]bon] r]N]] t]T]] boc]rB]]w p]qel]n]I in]Sq]n]} loK]}joK]} Am]n]] iv]st]]rm]} lov]]w rÁ} Ce ty]]re p]zd] p]]CL kx¶\k n]v¶\ r\D]]w rÁ]n¶\ ke p]CI jUn¶\ {B]r]w rÁ]n]I x}k]ao p]N] c]]re b]]juT]I T]w rhI Ce.

Y.

C

{im]*l]]bon] r]N]]n]] c]U\qN]In]] p—c]]rno vog]v}t]o b]n]]v]v]] ko\g—eso {im]*l]]bon]n]] Ak v]K]t]n]] K]]s] im]ˆ] r]G]v] p]qel]no s]ißy] ky]]* Ce. p]N] hvo ko\g—es]no l]]g]v]] m]}z/y¶\ Ce ke Am]No s]Utol]] B¶j\g]no Z\Zoñy]o Ce. Am]n]] a]v]v]]T]I c]U\qN]Ip—c]]rm]} vog] a]v]xo ke {im]*l]]bon] r]N]]n]I je C]p] Ce A K]rz]xo An]I ic}t]]m]} hvo m]ov]zIao p]zI g]y]] Ce. no {im]*l]]bon] r]N]] ano r]G]v] p]qel] v]cco a]jT]I v]Is] v]rs] p]hel]} je n]]juk ano a\g]t] s}b}D] ht]o An]I v]]t] b]h]r n] a]vo Av]I porv]I krI rÁ] Ce.

LA

Am]n]I a] dozD]]m]no l]IDo am]noy] A b]]b]t]m]} rs] lov]]n¶\ m]n] T]y¶\ no je v]]t] am]]r] j]N]v]]m]]\ a]v]I A v]}c]kono jN]]v]v]]n]I amo am]]rI Prj s]m]«A CIA. p]CI v]}c]ko j An]o ny]]y] kre ano p]ot]]n]o m]t] moLv]v]]no y]ogy] koN] Ce A n]kkI kre.

ST A

KA

v]S]o* p]hel]} Aqlo ke a]jT]I l]g]B]g] v]Is] v]rs] p]hel]} jy]]re {im]*l]]bon] r]N]], m]het]] a]q/*s] ano k#m]s]* k#lojm]} p]]N]In]I p]rb] c]l]]v]v]]n]I n]okrI krt]} ht]} ty]]re r]G]v] p]qel] p]N] A j k#lojm]} B]N]t]] ht]] ano khev]]y] Ce ke A bo im]ˆ] b]ny]} ht]}. ano a]v]I n]]d]n] mOiˆ]m]} s]]m]]ny] rIto jem] k]y]m] b]no Ce Am] Ak v]K]t] r]G]v]no b]ol]]vyo {im]*l]]bon] An]I h#sqel]n]I Ðm]m]} g]y]} ht]}. boy] jN] jy]]re p—em]s]m]]iD]m]]\ l]In] ht]} ty]]re j kowA Am]n]I Ðm] b]h]rT]I b}D] krI dID]I ht]I. p]CI h#sqel]n]] rekqre Am]no ip—ins]p]]l]n]I a]<iPs]m]} l]w jw m]]PIp]ˆ] l]K]]v]I l]ID]o ht]o ano r]G]v]no h#sqel]m]}T]I ano {im]*l]]bon]no n]okrIm]}T]I m¶kt] krv]]m]} a]vy]} ht]}. k]<lojn]] rekoz*m]]\ A m]]PIp]ˆ] hju p]N] s]c]v]]yol]o Ce.

PU

jo ke a] t]o v]Is] v]rs] p]hel]}n]I Cokrm]t]n]I v]]t] Ce Aqlo Ano m]t]d]ro a]jra\d]j kre A j y]ogy] Ce. p]N] jy]]re A j r]G]v] p]qel]no p]]C] {im]*l]]bon] r]N]]n]I c]U\qN]Im]} p—c]]r krv]] K]]s] toz]v]v]]m]} a]vo ty]]re kd]c] kowno p—Ãn] T]]y] ke pol]o B]ul]]yol]o m]n]]t]o s}b}D] hju c]]l¶ t]o n]T]I no? p]N] am]no p]UrI Û]DD]] Ce ke a]p]N]] m]t]iv]st]]rn]] m]t]d]t]]ao s]m]ju Ce. A kown]] doy]]* dorv]]w j]y] Av]] n]T]I. A p]ot]]n]I it]XN] iv]c]]rx]ikt]no k]mo l]g]]zxo ano y]ogy] [modv]]rno j m]t] a]p]xo. ko\g—eso Am]} zrv]] ke x]rm]]v]] jev¶\ n]T]I. a]v¶\ t]o a]je b]Do T]t¶\ hoy] Ce. p]N] jo a] v]]t] {im]*l]]bon] r]N]]n]] p]it] am]ris}hno k]no j]y] t]o g]B]r]v]] jev¶\ K]ru\. amo s]]c]] idl]T]I wcCIA CIA ke a] v]]t] s]]c]I n] hoy] p]N] am]]rI t]p]]s]m]} je b]h]r a]vy¶\ to a]m]]r] v]}c]kono jN]]v]v]]n]I am]]rI Prj s]m]«no amo jN]]vy¶\ Ce. jo kowno a] a\go v]D¶ m]]iht]I hoy] aT]v]] a] v]]t] s]]c]I ke K]oqI hov]]n]] p¶r]v]] Am]n]I p]]so hoy] t]o am]no p]ho\c]]zxo t]o amo A v]}c]kon]I s]]mo rjU krt]} ac]k]wx¶\ n]hI\. am]]r] a] s]m]]c]]r K]oq] s]]b]It] T]xo t]o m]]n]jo ke s]OT]I v]D¶ a]n}d am]no T]xo ano amo j]herm]]\ m]]PI m]]g]t]}y] ac]k]wx¶\ n]hI\. ko\g—es]n]] m]ov]zIaoA a] v]}cy¶\ no keql]]k {im]*l]]bon] p]]so doz/y]]. keql]]k b]Ij]no Aql]I t]o K]b]r ht]I jo T]w Ce? 111


jo T]w Ce? ke A Ak v]K]t] k#lojn]I p]rb] p]r n]okrI krt]} ht]}. am]ris}h r]N]]no l]g]n] p]CI a] p—krN]n]I g}D] a]v]I g]w ht]I p]N] ANo a}K] a]z] k]n] krIno c]l]]v]I l]ID¶\ ht¶\. v]LI jy]]re {im]*l]] ijll]] p}c]]y]t]m]}T]I c]U\q]w ty]]re a]m]ris]\hno je m]h–v] m]ñy¶\ An]]T]I A Av]o p—B]]iv]t] T]w g]y]o ke ANo {im]*l]]n]I A Ab]n]I v]]t] m]n]m]}T]Iy] k]ZI n]]K]I ht]I. p]N] a]je v]]t] v]N]s]I g]w ht]I. hvo t]o v]]t] C]po c]ZI g]w ht]I. a]K]I duin]y]] An]I p]ol] j]N]I g]w ht]I. Ôa]p]No A pop]r p]r d]v]o QokI dwA. no jo A m]]PI n]] m]]go t]o An¶\ pop]r b}D] kr]v]I dwA. jo pol]] kN]b]]A(boc]r p]qelo) a] hob]]Lo m]c]]vy]o hoy] t]o a]v]] g}d] p—c]]r m]]qe Anoy] rpoqm]} l]w l]wA.Õ

O M

ÔA b]D¶\y] krI x]k]y] ano a]p]No krIAy] K]r] p]N] c]U\qN]In]I a]ze bo j idv]s] b]]kI rÁ] Ce no Am]No a] hob]]Lo c]l]]vy]o Ce Aqlo a]p]No a] s]Iqn¶\ t]o n]]hI n]}K]v]]n¶\ j T]v]]n¶\ Ce.Õ b]Ij] Ak m]ov]zIA {im]*l]]bon]n]I h]jrIm]} j K]LK]Lo ky]o*.

C

{im]*l]]bon]n]I a}K]o rzIno l]]l] T]w g]w ht]I. Am]n]]T]I b]Ijo t]o kow jv]]b] a]p]I x]k]y] Am] n] ht]o p]N] Am]No l]Ul]o b]c]]v] ky]o*: Ômo\ t]o Ano bol]]v]v]]n]I p]heloT]I j n]] p]]zI ht]I p]N] t]mo b]D]] p]]CL p]zI g]y]] ht]] Aqlo mo\ Ano b]ol]]vy]o ht]o.Õ

LA

Y.

Ôam]no t]o a] v]]t]n]I K]b]r n] ht]I p]N] t]m]]re t]o An]o iv]c]]r krv]o ht]o no. v]]t] K]oqI hoy] t]o K¶\K]]rIno khI do. jo A pop]rv]]L]n]I p]–]r n]] K]}zI n]}K]IA t]o khejo.Õ b]Ij] Ak m]ov]zIA pop]rv]]L]n]I p]–]r K]}zI n]]K]v]] n]hI\ p]N] {im]*l]]bon] p]]so j]No kb]Ul]]t] m]]g]t]o hoy] Am] kÁu\.

KA

p]N] {im]*l]]bon] p]]so An]o jv]]b] hoy] t]o a]po no? Am]no t]o p]}c]s]]t] k]y]*kro s]]To p—c]]rm]} g]yol]] am]ris}hn]} p]g]l]}n]] B]N]k]r] v]]g]t]] ht]]. am]ris}h a]je An]I D]ol]]w krI n]]K]v]]n]o ht]o An]I Am]no K]]t]rI ht]I. roj t]o: Ôbon] k]m]m]} Ce, bon]n]o k]l]n]o k]y]*ßm] g]}D]In]g]rn]o Ce, bon]no a]m] Ce no bon]no tom] Ce Am] ky]]* krt]o am]ris}h a]je bon]n]o B]]w b]n]v]]no b]dlo D]N]I b]n]I jv]]n]o ht]o. {im]*l]]bon]n]I G}qIm]} am]ris}hn]] j iv]c]]ro ip]s]]w rÁ] ht]]. An]I jgy]]A t]mo j ho t]o t]m]]rI x]I dx]] T]]y]? p]]C]\ Am] n]] khet]]\ ke m]no a]v]o an¶B]v] n]T]I. n]hI\ t]o m]]re kowno t]m]]rI k]<lojn]I z]y]rI P\Pos]v]] m]okl]v]o p]zxo.

PU

ST A

am]]r] g]]m]n¶\ aK]b]]r r]m]]y]N] no m]h]B]]rt]n]I jem] B]lo l]okm¶Ko j p—s]]r p]]m]t¶\ hoy] p]N] am]]r] g]]m] iv]xo ke am]]r] g]]m]n]] kow iv]xo b]h]r kx¶\ Cp]]y¶\ hoy] t]o A v]}c]v]]n¶\ ano Ano iv]xo b]Ij] aoql]]no v]]keP krv]]n¶\ am]]r] g]]m]n]] aoql]] c]Ukt]] n] ht]]. v]LI a] s]m]]c]]r t]o ht]] am]]r] g]]m]n]] bo n}b]iry]] r]G]v]n]] Aqlo b]D]] aoql]] s]j]g] t]w g]y]] ht]]. keql]]k aoql]]A t]o p]]CL m]o\ krI G]rm]} qkorey] krI l]ID]I ht]I: Ôaly]o, jr] r]G]v]n]] G]r B]N]I a}qo m]]rjo. no kx¶\ j]N]I l]]v]jo, m]]D]v]Ino h]m] b}D]]v]jo no qeko a]l]jo. a] v]K]to pol]]no jt]o n]] kre Av¶\ p]]ku\ kr]v]jo.Õ no kÁ]g]rI no p]it]p]r]y]N] A sˆ]Iao p]CI m]]D]v]In]I v]h]re {p]zy]] v]g]r rhe K]rI?

am]]r] g]]m]n]I K]]n]d]n]In]I t]o t]m]no K]b]r j Ce no. jÐr p]ze t]o a]K¶\ g]]m] Bog¶\ T]wno r]G]v]no g]]m]b]h]r k]Zv]o p]ze t]oy] a] v]K]to p]]Cu\ p]zv]]n¶\ n] ht¶\. m]]D]v]I g]y]] v]K]t]n]I jem] p]]N]Im]} bos]I jv]] m]]go t]o a] v]K]to t]o kow Ano Am] bos]I jv]] dev]]n¶\ n] ht¶\. a] v]K]to t]o jem] v]z] p—D]]n]n]] B]]S]N]n]o m¶s]¢o Am]n]o rhsy]m}ˆ]I tOy]]r krI a]po Ce Am] m]]D]v]In]o r]G]v] s]]mon]] a]Xop]n]o no An]I hk]l]p]ÇI s¶DD]}n]o m¶s]¢o g]]m]n]I sˆ]Iao tOy]]r krI a]p]v]] t]tp]r T]w ht]I. ano g]]m]n]] aoql]]ao p]N] Am]n]I p]tn]Iaon]I m]ddm]} tOy]]r boQ] ht]]. r]G]v] g]]m]m]} poQo ty]]re Ano Am] ht¶\ ke Ano iv]xo g]]m]m]} kowno kx]I K]b]r p]zI n]hI\ hoy]. g]]m]m]} kow pop]r m}g]]v]t¶\ n] ht¶\ Aqlo An¶\ a]v¶\ iv]c]]rv¶\ ht¶\ p]N] b]r]b]r. p]N] ap]Uv]*n]] pol]] dost]on]I c]oks]]wn]I g]N]t]rI ANo r]K]I n] ht]I. jo T]w Ce? 112


jo T]w Ce? A l]okoA t]o A n]]n]kz] g]]m]n]] aoql]]n]] l]]B]]To* pop]rn]I p]c]]s] n]kl]o iv]n]] m]Ulyo g]]m]m]} v]he\c]v]]n]I vy]v]sT]] krI ht]I. Aqlo aoql]] v]]iN]iv]h]r m]]qe tOy]]r j ht]]. Ano a]v]t]o jot]} Ak aoql]]A x]Ð ky¶*\: Ôa] v]K]t]n]I c]U\qN]Im]} t]o a]p]N]] B]]T]IA r\g] r]Ky]o. ANo Av]o p—c]]r ky]o* ke s]]mov]]Lo h]re j n]hI\.Õ Ôm]no Am] T]]y] Ce ke Ano Av]I Gol]I bOrIao m]l]Iy] ky]}T]I rhe Ce. B]N]t]o ht]o ty]]re b]]p]no pOso ano hvo bo n}b]rno pOso. Gor bOr} b]]p]z} krks]r krIno tov]zT]I bo pOs]] b]c]]v]v]] qUqI m]re no B]]T]I b]h]r pOs]] vorI l]okon]} G]r B]]g]t]o Pre. a] v]K]to t]o An¶\y] G]r n]] B]]go t]o t]mo kho A h]rI j][\.Õ

O M

Ôa]v]]n]} p]g]l]} t]o g]]m]m]}T]I j]y] t]o g]]m]n]Iy] a]b]Ð v]Do. s]rk]r a]v]] l]okno p]]l]vo Ce to Am]no kv]]q*r kem] n]hI\ a]l]t]I hoy]?Õ Ôs]rk]rey] s]m]je Ce ke {krz] t]o a]G]] j s]]r].Õ

ÔAn]]T]I Am]n]I C]p] x]I b]g]zv]]n]I ht]I? s]rk]rey] {krz] jev]I g}D]]t]I j Ce no?Õ

C

ÔAv]I hoy] t]o j a]v]] bo n}b]iry]]no h\G]re no?Õ

Y.

Ôs]rk]rno h\G]rv]o hoy] t]o h\G]re no p]]qlo bos]]zIno p]Uj] krv]I hoy] t]oy] B]lo kre p]N] a]p]No t]o a] v]K]to a] p]]p] g]]m]m]}T]I k]Zv¶\ j Ce.Õ

LA

aoql]]n]I v]]t]o An]] k]n]n]I a]rp]]r n]IkLI jt]I ht]I. Ano m]n]m]} T]w g]y¶\ ht¶\ ke a] v]K]to t]o m]]D]v]I Ano n]hI\ j Coze. {im]*l]]n]I v]]t] t]o jUn]I ht]I. A v]K]to t]o p]oto p]rNy]oy] n] ht]o. p]N] p]oto An]I c]U\qN]I l]zv]] g]y]o ht]o Aqlo m]]D]]v]I bo no bo c]]r krI j lov]]n]I ht]I ano p]ot]]n]o {im]*l]] s]]Ton]o s}b}D] hju c]]l¶ j Ce Am] m]]n]I lov]]n]I ht]I. a] v]K]to An]I v]]t]m]} s]cc]]wn]o p]]s] ht]o p]N] m]]D]v]In]I s]]mo A s]cc]]w s]]ib]t] krv]I ax]ky] ht]I. hju x]x]In]I v]]t] Am]n]I bon]I v]ccoT]I p]UrI g]w n] ht]I ty]} a] n]v]I v]]t] {B]I T]w g]w.

ST A

KA

r]G]v] G]r p]]so p]ho\cy]o no An]] p]g] p]]N]I p]]N]I T]w g]y]]. G]rn]I rvox]Im]} boc]]r sˆ]Iao b]]rN]m]}T]I a\dr zoiky]} krI rhI ht]I A jowno j Ano K]b]r p]zI g]w ke a\dr h][s] Pul] ht¶\. ANo krz]kIT]I G]}qo p]]zy]o: Ôx¶\ Ce a] b]D¶\? b]h]r n]IkLo ahI\T]I. t]m]]re kx]o k]m]D}D]o Ce ke n]hI\? p]]rkI p}c]]t] krv]]m]}T]I n]v]r} j n]T]I T]t]} no? Õ no b]D]I sˆ]Iao c]m]kIno b]h]r B]]g]I. v]c]m]} G]rm]]\ pos]t]o r]G]v] a]v]I g]y]o t]o Anoy] azPeqm]} l]w l]ID]o.

PU

m]]D]v]IA p]ot]]n]I poqI tOy]]r krI dID]I ht]I. Cokr}n]I p]rIX]]ao p]t]I g]w ht]I no rj]ao p]zel]I ht]I Aqlo m]]D]v]Ino Cokr}n¶\ B]N]t]r b]g]zv]]n]I p]N] a] v]K]to ic}t]] n] ht]I Aqlo ANo Cokr}n]I poqIy] tOy]]r krI l]ID]I ht]I. r]G]v] G]rm]} poQo Aqlo m]]D]v]IA QuQv]o m]Uky]o. ty]} m]]D]v]In]] kÁ]T]I g]]m]n]] kowA irX]] b]ol]]v]I m}g]]v]I ht]I Ay] b]]rNo a]v]Ino {B]I rhI g]w. m]]D]v]IA poqI [p]]zv]] m]}zI ty]} r]G]v] a]zo p]z/y]o: Ôt¶\ a] x¶\ kre Ce? Ak v]K]t] m]]rI v]]t] t]o s]}B]L.Õ Ôm]]re t]m]]rI kx]Iy] v]]t] n]T]I s]}B]Lv]I. mo\ m]]rI s]g]I a}Ko t]m]]r} krt]Ut]n]I v]]t]o pop]rm]} v]}c]I l]ID]I Ce. hvo s]}B]Lv]] jev¶\ x¶\ rÁu\ Ce?Õ m]]D]v]IA CN]ko krt]} kÁu\. ÔA v]]t] t]o hu\ k#lojm]} B]N]t]o ht]o ty]]rn]I Ce. ty]]re t]o a]p]N]} l]g]noy] T]y]} n] ht]}.Õ

ÔAqlo An]I c]U\qN]I l]Zv]] g]y]] hx]o? kow d]Õzo G]rn]] k]moy] rj] m]Ukt]] n] ht]] no a] kB]]rj] h]t]r c]]r d]Õz]n]I rj] m]UkIno n]]Q] ht]] to s}b}D] v]g]r?Õ r]G]v] no T]y¶\ ke a]je m]]D]v]I g¶s]]m]} Ce Aqlo An]I v]]t] s]]c]I hxo t]oy] m]]n]v]]n]I n]T]I. p]oto jUQno a]j s¶D]I s]]c]m]} K]p]]vy¶\ A c]]l]I g]y¶\ no a]je p]oto a]K]o t]o n]hI\ p]N] azD]op]zD]oy] s]]c]o ht]o ty]]re m]]D]v]Ino jo T]w Ce? 113


jo T]w Ce? m]n]]v]I x]kv]]n]o n] ht]o. ANo n]m]t¶\ joKy¶\. no p]oto j An]I poqIao irX]]m]} c]Z]v]I a]p]I. m]]D]v]I ano bo Cokr} irX]]m]} boQ} Aqlo ANo iK]ss]]m]} jeql]] pOs]] p]z/y]] ht]] Aql]] k]ZIno m]]D]v]In]] h]T]m]} p]kz]v]I dID]]. h], n]] krt]I m]]D]v]Ino p]ot]]n]] s]m] dw ANo A pOs]] lov]] p]Urt]I t]o m]n]]v]I l]ID]I no m]n]m]} Ak v]]to Ano in]r}t] p]N] T]w ke hju p]ot]]n]] s]m]n]I as]r m]]D]v]In]] hEy]] p]r p]ze Ce Aqlo ky]]rek Ano m]n]]v]Ino p]]CI l]w a]v]I x]k]y] Am] ht]I. g]]m]n]] c]or]n]] aoql]]A m]]D]v]Ino jt]I jow s]]mon]] aoql]]no kÁu\: Ôl]Xm]I jev]I G]rv]]LIno CozIno b]h]r B]m]t]o ht]o to a]K]re Ano An]} PL m]LI g]y]}.Õ

O M

Ôh]To krIno duK]I T]v]]n]I j krN]I. hvo Av]oyo h]Top]go n]] T]w j]y] t]o m]no khejo.Õ

g]]m]n]I sˆ]IaoA m]]D]v]Ino idl]]s]o a]py]o no m]]D]v]IA r]G]v]n]I k]L« r]K]v]]n]I Am]no B]l]]m]N] krI. a]K]re t]o A An]I p]tn]I ht]I no?

C

Ôt]mo n] ho t]o t]m]]r] G]r B]N]I jt]} am]]ro kown]oy] p]g] j ky]}T]I {p]ze? no Am]n]I a]v]I C]p] p]z/y]] p]CI t]o amo A b]]ju zoiky¶\ krIA t]o t]m]]r] idy]r am]]r} h]zk} j B]]g]I n]]Ko no?Õ an¶ßm] ⇒

PU

ST A

KA

LA

Y.

ÔAm]n]} ky]]*\ Am]no K]]xo, p]N] t]mo Cokr}n]} m]oZ} h}mo jowno m]n] v]]Ljo.Õ b]I« Ak jN]IA kÁu\.

jo T]w Ce? 114


jo T]w Ce?

19. boc]rk]k] iJ\d]b]]d ko\g—eso boc]r p]qelo a]v]o g}do p—c]]r ky]o* Ce no c]U\qN]In]I p]iv]ˆ]t]] K}izt] krI Ce Av]] a]Xop]o ky]]*, p]N] c]U\qN]In]I p]iv]ˆ]t]] a] j s¶D]I koNo K}izt] krI ht]I An]I j]N] jn]t]]no ht]I j Aqlo ANo boc]rk]k]no Zg]l]]m]oZe m]t] a]py]]. no boc]rk]k] «t]I g]y]].

Y.

C

O M

am]ris}h r]N]]A kown]I x]rm] r]Ky]] v]g]r {im]*l]]no D]Ib]I n]]Ky]}. hju bo idv]s] p]hel]} t]o A ano r]G]v] PrI Ak v]K]t] r\goil]y]} m]n]]v]v]]n]I y]ojn]] krt]} ht]}. jo Am] krt]} p]kz]w g]y]} hot] no Ano k]no Prt]I v]]t] a]v]I hot] t]o am]ris}hno kd]c] a]ql]o g¶ss]o n] a]vy]o hot] p]N] a] v]]t] t]o C]po c]ZI ano je kow Ano aoLK]t]} ht]} Am]Noy] j]N]I no je n]hot]} aoLK]t]} Am]Noy] j]N]I ht]I. g]wk]l] s¶D]I am]ris}h je qoL]m]} v]qT]I Prt]o ht]o no a]dr p]]m]t]o ht]o A qoL]v]]L] j hvo t]o An]I s]]mo a}g]LI c]I\D]t]] T]w g]y]] ht]]. hvo am]ris}h p]]so bo j rst]] ht]], Ak t]o {im]*l]]no P]rg]it] a]p]I dev]I ano b]Ijo A ke je T]ozo «v] AkQo ky]o* Ce A l]wno g¶jr]t] b]h]r c]]ly]] jv¶\.

LA

{im]*l]]bon]no b]D]I t]rPT]I m]]r p]z/y]o ht]o. Ak t]o An]I p]ol] b]h]r a]v]I g]w ht]I no s]m]]jm]} v]g]ov]]w g]w ht]I A ano c]U\qN]Im]} p]hel]I v]K]t] h]r K]m]v]I p]zI ht]I. D]N]In]] h]T]n]o m]]r K]]D]o ht]o no c]U\qN]I p]ty]] p]CI pol]] qIv]Iv]]L] An]o wnqrvy]U lov]] a]vy]] ty]]re D]N]In]] m]]rn]} ZIm]N]} s}t]]z]y] Av]} n] ht]} Aqlo t]ib]y]t]n¶\ b]h]n¶\ k]ZI Ano m]o\ s}t]]zv¶\ p]z/y¶\ ht¶\.

KA

boc]rk]k]n]] P]m]* p]r m}zLI j]m]I ht]I. r]G]v]n]I je dx]] T]w ht]I A jow ap]Uv]*no duK] T]y¶\ ht¶\. ANo n]] khI ht]I Ct]} p]irisT]it]n]I g}B]Irt]] n] s]m]jel]] Ak jNo a] v]]t] v]het]I krI dID]I ht]I. r]G]v]n¶\ p]r]No T]]Le p]zel¶\ g]&h«v]n] p]]Cu\ K]r]bo c]ZI g]y¶\ ht¶\. no am]ris}h ano {im]*l]]A je a]b]Ð ano im]l]kt] Bog]} ky]]*\ ht]} An¶\ j]No l]Il]]m] T]w g]y¶\ ht¶\.

ST A

Ô{im]*l]]n¶\ t]o j]No s]m]jy]] p]N] r]G]v] t]o g]mo tom] t]oy] a]p]N]o B]]wb}D] Ce. An¶\ T]]Le p]]zv]] t]o a]p]No k}wk krv¶\ p]zxo.Õ ap]Uv]*A kÁu\. ÔAn]I v]]t]m]} kx¶\ «v] b]]Lv]] jev¶\ n]T]I. An]] D}D]] k]y]m] Av]] j rÁ] Ce. An]I bOrI G]r CozIno ip]y]r jt]I rhI Ce no g]]m]l]oko Ano g]]m] b]h]r n]hI\ k]Ze t]oy] n]]t]b]h]r t]o m]UkIno j rhexo. ano a]p]No t]o p]heloT]I j Ak n]Iit] ap]n]]vol]I Ce: c]U\qN]Im]} kow t]rkIb]n]I p]re« n]hI\.Õ

PU

Ôboc]rk]k]n]} p]Ip]z}v]]LI j v]]t] l]o no?Õ Ôaly]] boc]rk]k] boQ] Ce Am]n]I t]o x]rm] r]K]o.Õ

Ôto t]m]no t]o a]b]Ð lot]} j a]v]ze Ce, x]rm] r]K]v]]n]I t]o a]v]ze Ce j ky]}? v]g]r lov]]dev]]A t]mo l]okoA a] v]K]to bo G]r B]}gy]}. hvo v]D]]re n]hI\ t]o Am]no T]]Le p]]zv]] t]m]]re k}wk t]o krv¶\ p]ze. m]]rI m]dd jowA t]o hu\y] m]]r]T]I b]n]t¶\ krv]] tOy]]r Cu\.Õ boc]r p]qelo kÁu\. ÔA b]D]I v]]t] aty]]re t]o p]zt]I m]Uko no je p]rNo Ce An]} g]]N]} g]]v]. iv]st]]rn]] g]]m]l]oko n]hI\ m]]no t]o Ak j aQv]]izy]]m]} b]D]} g]]m]om]} k]k]n]I s]B]]ao y]o« b]D]]n]o a]B]]r m]]n]I lov]o p]zxo. Am]n]] g]]m]n]]\ k]m]n]I v]]t]o l]wno a]K]] iv]st]]rm]}T]I l]oko a]v]xo. no m]UL v]]t] t]o boc]rk]k] j]No Ce . Am]no g]}D]In]g]rv]]L] a]p]N]] krt]} v]D]]re aoLKo Ce. Am]No p]ot]]no m]]qe kow K]]t¶\ p]s}d t]o krI j r]Ky¶\ hxo p]N] A moLv]v]] m]]qe c]]reb]]ju jo T]w Ce? 115


jo T]w Ce? v]g] l]g]]zv]I p]zxo. Aqlo Am]no t]o idv]so g]}D]In]g]r no s]}je s]B]] Am] krv¶\ p]zxo. hvo reK]]A p]N] boc]rk]k]no p—D]]n]p]du\ ap]]v]v]] p]ot]]n]I v]g] v]]p]rv]I p]zxo.Õ ap]Uv]*A k]k]n]] m]n]n]I v]]t] krI. ty]} b]]juno g]]moT]I p]}c]s]]t] m]]N]s]o boc]rk]k]no s]tk]rv]] a]m}ˆ]N] a]p]v]] a]v]I p]ho\cy]]. Ôa] v]K]to t]o amo t]m]]ru\ kown¶\ s]}B]Lv]]n]] n]T]I , boc]rk]k]n]I p]hel]I s]B]] t]o am]]r] g]]m]m]} j T]v]I jowA. g]]m]l]okon]o [ts]]h v]Do no Am]noy] T]]y] ke reK]]bon]n]I jem] boc]rk]k]y] Am]n]I v]]t] s]}B]Lv]] no Am]n¶\ k]m] krv]] t]tp]r Ce.Õ Am]}n]] Ak jNo kÁu\.

O M

Ôamo A j v]]t] krt]] ht]]. t]m]]r] g]]m]m]} Akl]]m]} j n]hI\ p]N] a]K]] iv]st]]rm]} b]D]} j g]]m]om]} k]k]n]I s]B]]ao krv]]n]I Ce p]N] Ak v]]t] s]m]«l]o ke k]k] c]U\q]w g]y]] Aql]]T]I a]p]N]] iv]st]]rn]} k]m] a]p]No D]]iryo CIA Am] T]w jv]]n]} n]T]I. k]k] jo p—D]]n]m}zLm]} boso t]o j a]p]N¶\ D]]y¶*\ T]]y]. Aqlo p]hel]} t]o Am]no g]}D]In]g]rn]I dozD]]m] p]ho\c]xo. Ct]} t]m]]r] g]]m]n]I v]]t] p]hel]I. bo idv]s]m]} j t]]rIK] n]kkI krIno t]m]no k]k] jN]]v]xo.Õ

Y.

C

Ôam]no h]LI a]v]I g]t]]g]m] p]ze n]hI\ no? j]v], t]m]]ru\ b]D¶\ p]to p]CI am]]r] g]]m]m]} s]B]] r]K]jo, b]s]? amo g]]m]l]okono s]m]j]v]I l]wx¶\. rK]]bon]n]] v]K]t]m]} T]y]} Av]} k]m] k]k]n]] v]K]t]m]}y] T]]y] Av¶\ kro Aqlo B]y]oB]y]o.Õ

LA

Ôa]p]No b]D]]A T]wno {im]*l]]bon] r]N]]n]o g]Z s]r ky]o* Ce Aqlo k]k]no p—D]]n]p]d t]o m]Lxo j p]N] jen]I a]p]N]] iv]st]]rm]} K]]s] jÐr Ce A A\gon¶\ K]]t¶\ Am]no m]Le t]o a]p]N]} D]]y]]*\ k]m] T]w x]ke. k]k] ano reK]]bon] A m]]qe doz]doz kre Ce. Ak aQv]]izy]]m]} t]o a\drK]]no b]D]I P]Lv]N]I T]w jv]]n]I.Õ

KA

Ôt]o p]CI b]D¶\ p]]ku\ T]w g]y]] p]CI j r]K]o no. Av¶\ hxo t]o b]Ij} g]]m]v]]L]noy] amo s]m]j]v]I dwx¶\.Õ pol]] l]okoy] [ts]]hm]} a]v]I g]y]]. no B]rt] ano An]] s]]T]Id]roA g]]mog]]m] PrIno b]D]]no dsok idv]s] r]h jov]] s]m]j]v]I dID]]. no b]D]] boc]rk]k]no p—D]]n]p]d ap]]v]v]]n]I c]c]]*m]} p]zI g]y]]. am]} jo ke kown]I v]g] p]ho\co Am] n] ht]I. Am]} t]o boc]rk]k] ano reK]]A j doz]dozI krv]]n]I ht]I. B]rto boc]rk]k]n]I gorh]jrIm]} iv]st]]rn]] je l]oko a]vo tom]no s]m]j]v]v]]n¶\ no s}t]oS]v]]n¶\ k]m] krv]]n¶\ ht¶\.

ST A

aek idv]s] vol]« khe: Ôb]D]]no s]tk]rv]]n]I a]p]No v]]t] krIA CIA p]N] a] a]K]I s]}kLn]] m¶Ky] m]]N]s]no s]tk]rv]]n]I v]]t] t]o a]p]No kow krt]] j n]T]I. a] b]D]I dozD]]m] a]p]No jowA CIA An]] p]]y]]m]} B]]w Ce. a]p]No hvon]] kow p—s}go Am]n]o s]tk]r krv]]n]I t]k Jzp]I lov]I jowA.Õ

PU

Ôaly]], a] t]o a]K¶\ koLu\ x]]km]} g]y¶\. a] b]D¶\ {B¶\ T]y¶\ B]]wT]I no A t]o hvo rIq]y]z* p]N] T]w g]y]] t]oy] Am]no s]tk]rv]]n¶\ a]p]N]no kowno s]Ujy¶\ j n]hI\. a]p]No Am] kro, Am]n]I j]N] b]h]r K]]n]g]Im]} j b]D¶\ goQv]I k]Zo.Õ b]Ij] Ake kÁu\. no Ak s]}je boc]rk]k], ap]Uv]* ano reK]] g]}D]In]g]r g]y]} ht]} A t]kn]o l]]B] l]w ds] p}dr im]ˆ]o B]rt]n]] P]m]* p]r AkQ] T]y]] no B]rt]no v]]t] krI. B]]wno s]rp—]wJ a]p]v]]n¶\ n]kkI T]y¶\. B]rt]no jo a] b]D¶\ krv]]n¶\ hoy] t]o Ano ty]} a] v]]t] CUp]I rhI x]ke n]hI\ Aqlo b]D¶\ a]y]ojn] vol]«no ty]}T]I j krv]]n¶\ n]kkI T]y¶\. B]]w c]]l]Is] v]S]*n]] T]t]] ht]] Aqlo Am]no c]]l]Is] hj]rn]I Tol]I ap]*N] krv]]n]I v]]t] p]N] Ak jNo m]UkI no k]c]I G]zIm]} c]]l]Is] hj]rn]o P]Lo n]o\D]]w g]y]o. v]]t] l]}b]o s]m]y] CUp]I r]K]v]I x]ky] n] ht]I Aqlo jem] b]no tom] v]hel]I t]ke kow av]s]r {B]o krI Am]} a]jub]]jun]} g]]moT]Iy] s]]rI Av]I m]]ˆ]]m]} l]oko a]vo Av]I g]oQv]N] krv]]n]I ht]I.

B]rto boc]rk]k]no k]no a] v]]t] n]]K]I ano Am]No Av]o s]m]]r\B] g]oQv]I k]Zv]]n¶\ m]]To l]ID¶\. no Am]no jowt]o ht]o Av]o Ak av]s]r a]v]I p]N] m]ñy]o. a] a]K]] iv]st]]rno p]hol]I v]K]t] qIv]In]I sov]] m]Lv]]n]I x]Ð jo T]w Ce? 116


jo T]w Ce? T]v]]n]I ht]I. g]]m]n]I B]]g]oLe Ak q]v]r b]n]I p]N] g]y]o ht]o ano sov]] x]Ð krv]]n]I t]]rIK] n]kkI krv]]n]I j b]]kI ht]I. boc]r p]qelo p]ot]]no jowt]I t]]rIK] n]kkI kr]v]I ano v]her]Ct] g]]m]m]} Ak s]m]]r\B] y]o« g¶jr]t]n]] m]]iht]I ano p—s]]rN] K]]t]]n]] m}ˆ]Ino h]To An¶\ [d/G]]qn] kr]v]v]]n¶\ g]oQv]I k]Z/y¶\. a] p—s}go a]jub]]juno g]]moT]Iy] l]oko s]]rI s}Ky]]m]} h]jrI a]p]v]] a]vo Av]I g]oQv]N] p]N] b]D]] juv]]in]y]]aoA krI dID]I. ap]Uv]*no kow s]B]]n]] kow k]m] m]]qe kx¶\ p]UCv]]y] a]v]t¶\ n] ht¶\. ap]Uv]*A Ak jN]no kÁu\: Ôm]]re m]]qe kx¶\ k]m] hoy] t]o khejo.Õ t]o pol]o khe: Ôt]mo s]rp}c] hot] t]o t]m]]re l]]y]k hj]r k]m] hot] p]N] t]mo s]rp}c] n]T]I Aqlo x¶\ T]]y]?Õ

C

O M

s]B]]no idv]soy] ap]Uv]*no kow kx¶\ p]UCt¶\ n] ht¶\. ap]Uv]*no p]hel]I v]K]t] j l]]gy¶\ ke b]D]] wr]d]p]Uv]*k An]I av]g]N]n]] krI rÁ] ht]]. A b]D]]n]I p]]CL B]rt] t]o n] hoy] Am] A m]]n]t]o ht]o p]N] B]rt] p]N] p]ot]]no kx¶\ p]UCv]] a]v]t]o n] ht]o ke kx¶\ k]m] b]t]]v]v]]y] a]v]t]o n] ht]o. hvo Ano l]]gy¶\ ke p]oto p]ot]]n]] qoL]m]} aN]g]m]t]o T]v]] m]}z/y]o ht]o. ke p]CI kowk b]Ij]A a]gov]]n]I lov]]n]o po\t]ro g]oQvy]o ht]o. An]o p]ot]]n]] m]]N]s]o p]rT]I iv]Ãv]]s] {QI jxo Am] l]]gy¶\.

Y.

t]oy] An]]T]I s]B]]m]} gorh]jr rhev]]y] Am] t]o ht¶\ j ky]}. A ano reK]] boy] j]No v]g]r a]m}ˆ]No ano v]g]r l]]y]k]to s]m]]r\B]m]} jv]] n]Ikñy]} hoy] Av¶\ Ano l]]g]I rÁu\ ht¶\. Ano Av¶\ kx¶\ b]ny]]n¶\ y]]d n] ht¶\ ke jeno k]rNo p]oto b]D]]n]I [poX]]n¶\ k]rN] b]n]I rÁo hoy]. G]N]] iv]c]]rno a\to ANo n]kkI ky¶*\ ke je hxo to v]]g]t¶\ v]]g]t¶\ t]orNo a]v]xo ty]]re joy¶\ jxo.

KA

LA

m}c] p]r jv]]n]I An]I wcC] n] ht]I p]N] B]rto a]g—h krIno Ano ano reK]]no m}c] p]r bos]]z/y]}. reK]]n]I t]o j]No m]]« p—D]]n] t]rIke m}c] p]r jgy]] hoy] p]N] p]ot]]n]I aty]]re je [poX]] T]w rhI ht]I A jot]} m}c] p]r jgy]] T]v]]n]I x]ky]t]] p]N] n] ht]I. k]rN] ke p]oto n] t]o s]rp|\c] ht]o ke n] t]o p}c]]y]t]n]o s]By]. no p}c]]y]t]n]] b]D]] s]By]on]I jgy]]y] m}c] p]r ky]} ht]I? t]o p]CI p]oto Av]I a]x]] r]Ko Ay] v]D¶ p]zt¶\ ht¶\ Am] tono l]]gy¶\.

ST A

s]m]]r\B]n]I x]Ða]t] B]rto krI. Ôa]jn]I s]B]] x]Ð krIA to p]hel]} ahI\ m}c] p]r boQel]] s]O m]hem]]n]on]o p]irc]y] a]p]v]o jowA p]N] A p]hel]} Ak jN]n]o K]]s] p]irc]y] a]p]I d[\. A Ce ap]Uv]* p]qel]. A Ak v]K]t] a] g]]m]n]] s]rp}c] ht]]. a] a]K]] iv]st]]rn]I j]g]&it] m]]qen¶\ Am]n¶\ y]og]d]n] p]N] G]N¶\ ht¶\ p]N] Am]no c]]l]Is] v]rs]n]I [\m]rT]I j G]zp]N] v]t]]*v]] l]]gy¶\ Ce ano g]]m]n]I ano iv]st]]rn]I b]D]I p—v]&i–]aom]}T]I Am]No in]v]&i–] lov]]n¶\ iv]c]]y¶*\ Ce. ano Am]n]I in]v]&i–] kev]I hxo A b]t]]v]v]] m]]qe amo b]D]]A a] a]K]] s]m]]r\B]m]} Am]n]I s}p]UN]* [poX]] j krI Ce. Aql¶\ j n]hI\ p]N] a] s]B]]m]] h]jr rhev]] m]]qey] Am]no vy]ikt]g]t] a]m}ˆ]N] amo a]py¶\ n]T]I.

PU

Ôa]m] Ct]} g]]m]n]I Ak s]]m]]ny] vy]ikt] t]rIke Am]No a] s]m]]r\B]m]} h]jrI a]p]I Ce A b]dl] amo s]O Am]n]] ~N]I CIA. ano B]]w jy]]re aoCI [\m]rno k]rNo no ait] n]rv]I ano t]\durst] t]ib]y]t]no k]rNo in]v]&–] T]t]] hoy] ty]]re amo g]]m] v]t]I Am]n]I c]]l]Is] v]S]*n]I [\m]rno l]Xy]m]} l]w, Am]no c]]l]Is] hj]r Ðip]y]]n]I Tol]I ap]*N] krIA CIA. a] pOs]] Am]No g]]m]n]I ke p]rg]]m]n]I kow s}sT]]m]} d]n]m]} a]p]I dev]] m]]qe amo a]p]t]] n]T]I p]N] Am]n]I a] in]v]&i–]m]} Am]no m]ddÐp] T]]y] A het¶T]I a]p]IA CIA. am]]r] g]]m] v]t]I Û]I boc]rB]]w p]qel] hvo ap]Uv]*B]]wno Tol]I ap]*N] krxo.Õ

p]N] boc]rk]k] Tol]I ap]*N] krv]] {B]] T]]y] A p]hel]} t]o ap]Uv]* {B]o T]w g]y]o: Ôhu\ in]v]&–] T]y]o n]T]I ke T]v]]n]o n]T]I p]N] jeno p]ot]]no k]m] krv¶\ n]T]I Av]] kow im]ˆo a] hob]]Lo m]c]]vy]o l]]go Ce. hu\ jo ty]} s¶D]I «v]I jwx] t]o A\x]I v]rso in]v]&–] T]v]]n]o Cu\ Aqlo A\x]I hj]rn]I Tol]In]I vy]v]sT]] krI r]K]jo. ano aty]]re t]o m]]re g]]m]m]} b]]l]m}idrn¶\ m]k]n] b]n]]v]v]] m]]qe jÐr ht]I j Am]} a] t]m]]rI Tol]I G]N]I [p]y]og]I T]w p]zxo Am] l]]go Ce.Õ

jo T]w Ce? 117


jo T]w Ce? no boc]rk]k]n]I s]]mo jot]} Am]no kÁu\: Ôl]]v]o Tol]I ke p]CI t]m]]ro iv]c]]r b]dl]]w g]y]o Ce?Õ Ôm]no l]]go Ce ke t¶\ A\x]I v]rs]n]I v]]t] kre Ce Aqlo A v]K]to je «v]t]] hxo A A\x]I hj]rn]I Tol]In]I vy]v]sT]] krxo ano a] Tol]I t]o t]]r] b]]l]m}idr m]]qe j t]no a]p]v]I p]zxo. p]N] t]]ru\ rIq]y]r T]v]]n¶\ p]]Cu\ Qel]]y¶\ Ce An]I t]]re p]]kI kb]Ul]]t] krv]I p]zxo.Õ Am]No kÁu\ ano b]D]]A Am]n]I v]]t] t]]LIaoT]I v]D]]v]I l]ID]I.

O M

jy]]re ap]Uv]*no b]ol]v]]n]o m]oko m]ñy]o ty]]re ANo kb]Ul] ky¶*\ ke a] s]m]]r\B]n]I x]Ða]t]T]I b]D]]A m]no j]No t]zke m]Uky]o hoy] Am] krv]] m]}z/y¶\ ty]]re m]no m]n]m]} T]w g]y¶\ ke kowk m]]rI g]]dI p]c]]v]I p]]zv]] m]]g]t¶\ ht¶\. m]no t]o An]oy] v]}D]o n] ht]o {l]qo hu\ t]o s]]mo c]]l]Ino b]D]]no m]h–v] a]p]t]o jt]o ht]o. p]N] b]D]] m]]rI je rIto [poX]] krt]] ht]] A m]]r]T]I voQ]t]I n] ht]I. Ak v]K]t] t]o m]no a]jn]I a] s]B]]m]}T]I gorh]jr rhev]]n]o iv]c]]rey] a]v]I g]yol]o. m]]rI Ak v]]t] m]]n]jo, kown]I a]v]I m]xkrI n]] krx]o. Ano s]]mo m]o\A khex]o ke t]]rI g]]dI K]]l]I kr m]]re bos]v¶\ Ce t]o Ano Aql¶\ K]oqu\ n]hI\ l]]go jeql¶\ An]I [poX]] T]v]]T]I l]]g]xo.Õ

Y.

C

b]D]] An]] m]n]n]I a] v]]t] s]m]jy]] ano x]rm]]y]]. m]ozeT]I s]m]]r\B] p]t]]v]I b]D]] Gor a]vy]] ty]]re r]G]v] Am]n]I v]]q jot]o j boQo ht]o. s]B]] p]UrI T]v]] a]v]I ht]I ty]} A a]vy]o ht]o Aqlo D]n]« p]qelo Ano Gor j v]]q jov]]n]I s]l]]h a]p]I ht]I. reK]] ano ap]Uv]*A Ano joy]o. An]] idd]r p]hel]I v]K]t] a]vy]o ty]]re ht]] Av]] j aty]]rey] T]w g]y]] ht]]. m]]D]v]I Cokr}no s]]To l]wno An¶\ G]r CozIno ip]y]r c]]l]I g]w ht]I An]I t]o A boy]no K]b]r ht]I j.

LA

Ôa]v] a\dr bos]IA.Õ khet]} ap]Uv]*A Ano a\dr b]ol]]vy]o.

T]ozI v]]r x]}t] bos]I rÁ] p]CI ANo khev]] m]}z/y¶\: Ôm]]rI p]]CI m]]QI boQI Ce. m]]D]v]I G]r CozIno c]]l]I g]w Ce. hvo t]o t¶\ b]c]]vo t]o j b]c]]y] Am] Ce.Õ

KA

Ôm]no b]D]I v]]t]n]I K]b]r Ce. t¶\ ahI\ {im]*l]]n]o p—c]]r krv]] a]vy]o ty]]rT]I j m]no b]D]I v]]t]n]o rIp]oq* m]ñy]] krt]o ht]o. t]no p]]Co k]ZI m]Uky]o An]Iy] m]no K]b]r p]zI g]w ht]I. no m]]D]v]IB]]B]I G]r CozI g]y]} An]Iy] m]no K]b]r p]zI g]w ht]I. mo\ c]]rp]}c] idv]s] p]hel]} j b]D]]no v]]t] krI ht]I ke r]G]v]n¶\ r]go p]]zv]] jv¶\ p]zxo. p]N] t¶\ t]]rI l]]wn] ky]]re s¶D]]rIx]?Õ

ST A

Ôt¶\ n]hI\ m]]no p]N] mo\ p]]N]I m]Uky¶\ ht¶\ ke hvo p]CI Av]] kow s}b}D]m]} p]zv¶\ n]hI\ ty]} j koN] j]No kowA m]]rI B]l]]m]N] krI dID]I ke m]no ko\g—es]n¶\ tozu\ a]vy¶\. m]]rI n]okrIm]} t]kl]IP T]w ht]I ty]]re ANo m]no b]c]]vol]o Aqlo m]]re a]vy]] v]g]r CUqko n] ht]o.Õ Ôm]]rI a]g]Ley] t¶\ K]oqu\ b]ol]Ix]? t]]re a]v]v¶\ p]ze Am] n] ht¶\ ke p]CI t]]ru\ j m]n] a]v]v]] t]n]k]r] m]]rt¶\

PU

ht¶\?Õ

ÔahI\ a]vy]o ty]} s¶D]I t]o m]]r] poqm]} p]]p] n] ht¶\. p]N] Ak v]K]t] x]rm] t]UqI g]yol]I hoy] ano v]]r\v]]r m]Lv]]n¶\ T]y¶\ Aqlo jUn]o s}b}D] t]]jo krv]]n]o iv]c]]r T]yol]o, An]I hu\ n]] n]hI\ p]]zu\. no Ay] tOy]]r T]yol]I p]N] m]no K]b]r p]zI ke t¶\ ano reK]]bon] boc]r p]qel]no p]Xo ht]} no t]]rI s]]mo p]zI m]]re PrIT]I g]Doze bos]v¶\ n] ht¶\. Aqlo m]]re c]]ly]] jv¶\ A j [–]m] m]]g]* ht]o. hu\y] An]I v]]t] s]m]« g]y]o no v]D]]re {\z} p]]N]Im]} {t]y]]* is]v]]y] ty]}T]I n]IkLI g]y]o.Õ r]G]vo poqCUqI v]]t] krI. Ôt]no a] c]U\qN]Im]} b]ol]]v]v]]n¶\ c]kkr a]p]N]] Ak dosto j {B¶\ krel¶\ no t]]r] ano {im]*l]]n]] s}b}D]n]o p]d]*P]x] p]N] ANo j krel]o. mo\ p]heloT]I j Am]no t]]r]T]I dUr rhev]]n]I s]Uc]n]] a]p]I ht]I p]N] c]U\qN]Im]} K]]l]I r\g]t] l]]v]v]] m]]qe j ANo t]no Am]} s}zov]v]]n]I c]]l] c]l]]v]I. no v]g]r v]}ke t¶\ qIp]]w g]y]o.Õ Ôt]no a]p]N]] g]]m]n]] kUT]l]IK]or l]okon]I v]]t] t]o K]b]r j Ce no? A l]okono t]o k}w no k}w v]]t] krv]]n]o jo T]w Ce? 118


jo T]w Ce? m]s]]l]o jowA. Coll]} p]}c]s]]t] v]rs]T]I jy]]rT]I s¶n}d]v]]LI v]]t] b]n]I ty]]rT]I hu\ Am]n]] h]T]m]} a]v]I g]yol]o Cu\. Av]]A k]y]m] m]]r} p]g]l]} db]]v]t]] m]]rI p]]CL j B]m]t]] hoy] Am] l]]go Ce. no Am]n]I bOrIao m]]D]v]Ino c]Z]v]t]I hoy] Ce.Õ Ôt]o hjuy] t]no t]]ro v]}k deK]]t]o n]T]I Am] no?Õ Ôm]]roy] v]}k t]o Ce j no. p]N] Av¶\ jov]] jwA t]o a]p]N]] g]]m]m]} zo\g]re m]h]r]jn]] dIkr] jev]] keql]] jN] Ce? Ct]} b]D]] m]]rI j p]]CL p]zI j]y] Ce Aqlo v]D]]re j]zu\ T]w j]y] Ce.Õ

O M

Ôjo t¶\ s]ID]o rhet]o hoy] t]o A p]]CL p]zI j]y] t]oy] t]]ru\ x¶\ b]g]]zI x]kv]]n]] ht]]? a] v]K]to t]o am]]re l]IDo t¶\ kuq]w g]y]o Ce Aqlo t]no Am]}T]I Coz]v]v]] hu\ p—y]tn] krIx] p]N] t]]re m]no v]c]n] a]p]v¶\ p]zxo ke hvo p]CI t¶\ m]]D]v]IB]]B]Ino duK] T]]y] Av¶\ kx¶\ n]hI\ kre.Õ ap]Uv]*A An]I p]]so kb]Ul]]t] m]]g]I. Ano K]b]r ht]I ke r]G]v] Av]o t]o B]Iz]yol]o Ht]o ke p]oto khe tov]I kb]Ul]]t] A a]p]v]]n]o ht]o p]N] An]]T]I A p]L]xo An]I K]]t]rI ap]Uv]*no n] ht]I.

Y.

C

Ôa]ql]o v]K]t] t¶\ m]no b]c]]v]I lo. PrIT]I jo hu\ A rsto j][\ t]o t]]ru\ K]]s]zu\ no m]]ru\ m]]T¶\, b]s]? t]]rI s]]To dg]]b]]« krIno Ak v]K]t] mo\ K]–]] K]]D]] Ce, PrIT]I t]]r] g¶n]]m]} a]v]t]} hu\ s]]t]v]]r iv]c]]r kru\. t]]ru\ n]]m] a]v]t]} j hu\ c]U\qN]Im]}T]I p]]Co PrI g]y]o ht]o, p]N] t]oy] h]T]m]} a]v]I g]y]o.Õ

LA

Ôb]n]xo t]o hu\ boc]]r idv]s]m]} m]]D]v]IB]]B]Ino m]LI a]v]Ix] no Am]no s]m]j]v]I l]]v]Ix].Õ ap]Uv]*A kÁu\ no r]G]v]no jm]]zIno iv]d]y] ky]o*.

KA

ap]Uv]*no p]ot]]n]I s]m]j]v]v]]n]I x]ikt] p]r jeql]o iv]Ãv]]s] ht]o An]] krt]] v]D]]re iv]Ãv]]s] m]D]v]I p]r ht]o. Ano g]L] s¶D]I K]]t]rI ht]I ke m]]D]v]I p]ot]]n¶\ kÁu\ s]}B]Lxo no An]] p]r iv]c]]r krxo no p]ot]]n]I j]to j p]it]no m]]P krI dexo. Aqlo t]o A b]Ije idv]so s]v]]rm]} g]]zI l]wno s]ID]o j m]]D]v]In]] ip]y]r t]rP {p]z/y]o no.

ST A

no ANo D]]y]]* krt]} m]]D]v]Ino s]m]j]v]v]I b]hu s]hel]I p]zI. m]]D]v]In]] b]]p] t]o ht]] n]hI\, no m]]D]v]In]o s]m]]s] An]] B]]wn]] K]orz]m]} kd]c] T]w j]y] p]N] B]]B]In]] idl]m]} T]]y] Am] ht]o n]hI\. Aqlo r]G]v]n¶\ G]r CozIno v]qBor c]]l]I a]vol]I m]]D]v]I hvo s]l]v]]w g]w ht]I. Aqlo ap]Uv]* jy]]re Ano m]n]]v]v]] a]vy]o ty]]re A Ano s]g]] B]]w krt]}y] iv]xoS] l]]gy]o.

PU

Ôjuao, B]]B]I, t]mo G]r CozIno a]]m] c]]ly]} a]v]o Aqlo r]G]v]no m]]To kow khen]]r j n]] rhe, p]CI A t]o hoy] An]] krt]}y] v]D]]re v}QI j]y]. no K]oqu\ t]o a]p]N¶\ b]D]]n¶\ j deK]]y] no? k]lo s]v]]re a] Cokr} m]oq} T]xo ty]]rey] A khev]]xo t]o r]G]v]n]} j Cokr} no? jo t]mo ty]} rhIno Ano s]]c]v]I lox]o t]o Bog]} Cokr}y] s]c]v]]w jxo. Aqlo g¶ss]o T]U\kI n]]K]o no poqI B]rI l]o. hu\ t]m]no lov]] j a]vy]o Cu\.Õ ap]Uv]*A Av]] hkT]I kÁu\ ke j]No A Ano p]ot]]no ty]} n] l]w jv]]n]o hoy]? Ôt]mo j]m]In] T]t]] ho t]o a]v¶\ p]N] Av]]yo PrI jo a]v¶\ kx¶\ krxo t]o hu\ t]m]]re ty]} a]v]Ino rhIx]. m]]r]T]I T]xo A k]m] krIx] p]N] t]m]]re m]]To p]zIx].Õ khet]} ANo kp]z}n]I poqI B]rv]] m]}zI. ap]Uv]* p]N] An]} B]]wB]]B]In]I d]n]t] p]]rK]I g]yol]o ht]o Aqlo m]]D]v]In]I p]]C} a]v]v]]n]I t]tp]rt]]no s]m]« x]kt]o ht]o.

T]ozI j v]]rm]} m]]D]v]I tOy]]r T]w g]w. Cokr} p]N] p]ot]]no Gor p]]C]\ jv]]n¶\ s]}B]LI r]«n]} reZ T]w g]y]} ht]}. Am]noy] m]]m]]m]]m]IA m]]To p]zv]] a]vol]} j]N]I m]os]]L jev¶\ l]]g]v]] dID¶\ n] ht¶\. m]]D]v]In]] B]]wA het] krIno bon]n]I poqIao g]]zIm]} m]UkI dID]I. B]]wB]]B]IA a]v]jo a]v]jo krI het] b]t]]v]v]] p—y]tn] ky]o* p]N] m]]D]v]IA s]]mo kx]o jv]]b] n] a]py]o. Ct]} ap]Uv]*A g]]zI [p]]zI ty]]re An]]T]I rzI p]z]y¶\. ÔB]]B]I, t]mo j]r]y] aoCu\ n]] l]]v]x]o. r]G]v] hvo s]m]« g]yol]o Ce no [p]rT]I m]]rI b]Ik Ce no v]LI t]mo a] jo T]w Ce? 119


jo T]w Ce? v]K]to D]]k bos]]zI dID]I Ce Aqlo PrIT]I A a]v¶\ n]hI\ kre.Õ ap]Uv]* s]m]jt]o ht]o ke m]]D]v]In]} a}s¶ r]G]v] p]rn]] g¶ss]]n]} n]hI\ p]N] p]ot]]n]} B]]wB]]B]In]] [poX]]B]y]]* v]t]]*v]n]} ht]}. jo ap]Uv]* Ano tozv]] n] a]vy]o hot] t]o ANo n]Ic]I m]UzIA p]]C} jv¶\ p]z/y¶\ hot] ke p]CI a]K]I ij\dg]I B]]wB]]B]In]} m]hoN]} s]}B]Lt]} aoix]y]]L} T]wno k]Zv]I p]zt]. m]]D]v]Ino l]]gy¶\ ke B]g]v]]no p]ot]]no {g]]rv]] j ap]Uv]*no m]okl]I a]py]o ht]o.

O M

A b]p]ore g]]m]n]] aoql]]A Ak g]]zI g]]m]m]} a]v]t]I jow no Akb]Ij]n]I s]]mo t]]kt]] j rÁ]. Am]no s]m]jN] n] p]zI ke g]]zI kono ty]} a]v]I hxo. p]N] jy]]re A g]]zI r]G]v]n]] G]r s]]mo {B]I rhI ano Am]}T]I poqIao [t]]rI ap]Uv]* ano m]]D]v]I G]rm]} poQ} ty]]re pol]] aoql]]no K]b]r t]o p]zI p]N] ap]Uv]*n]I j]mol]I a]b]ÐT]I Cp]]wno Am]No An]I c]c]]* krv]]n¶\ m]}zI v]]ñy¶\. r]G]vo ap]Uv]*no m]]D]v]In]I s]]To G]rm]} a]v]t]o joy]o no An]I a}K]m]}T]I a}s¶\ s]rI p]z/y]}. ap]Uv]* khe: Ôlo hvo Am] ZIl]o n] T]]. B]]B]Ino s}B]]L. hu\ {p]zu\ p]]Co, m]]re t]o hju Gor p]ho\c]t]} a]Q v]]g]I jxo.Õ

C

Ôt]mo t]o m]oq] m]]N]s] T]w g]y]]. am]]re ty]} ky]} a]v]o Co? a]je t]o t]m]]re kÁe Gor p]]CI a]v]I Cu\ to jm]]z/y]] v]g]r n]hI\ jv]] d[\.Õ m]]D]v]IA kÁu\ no ap]Uv]*T]I n]] n] khev]]w.

Y.

Ôt]o B]]B]I je b]n]]v]o A jldI b]n]]v]I k]Zo. hu\ b]j]rm]} a}qo m]]rIno boc]]r dost]ono m]LI l][\. kl]]km]} p]]Co a]v]Ix] no K]]wno t]rt] n]IkLI jwx].Õ khet]} ap]Uv]* b]h]r n]Ikñy]o.

LA

ANo B]]gyo j bo PiLy]} v]q]vy]} hxo ty]} Ak aoql]] p]r boQel]] Ak jNo qhuko ky]o*: ÔB]]w, t]mo t]o b]hu m]oq] m]]N]s] T]w g]y]] Aqlo g]]m]noy] B]Ul]I g]y]]. a]v]o bos]o.Õ khet]} Am]No xot]r\« s]rK]I krI. ap]Uv]* Am]n]I p]]so boQo no G]zIkm]} t]o An]I a]s]p]]s] p]c]]s] m]]N]s]n¶\ qoLu\ AkQu\ T]w g]y¶\.

ST A

KA

A jeno m]Lv]] n]Ikñy]o ht]o A dost]oy] Am]} a]v]I g]y]] ht]]. ap]Uv]* khe: Ôt]m]no j m]Lv]] a]v]t]o ht]o ty]]\ d]m]«k]k]A h}k m]]rI Aqlo ahI\ bos]I p]z/y]o. a]v] jWA CIA p]CI.Õ p]CI t]o g]]m]n]] b]D]] m]]N]s]o B]]wno m]Lv]] a]v]v]] l]]gy]]. ap]Uv]*A g]]m] Coz/y¶\ p]CI Ano K]]s] k]m] v]g]r g]]m]m]} a]v]v]]n¶\ T]t¶\ n] ht¶\. jo ke ANo r]G]v]no cot]v]I dID]o ht]o ke s¶n}d]no reK]]n]] s}b}D] a\go ke s¶n}d] ky]} Ce A a\go kownoy] v]]t] krI Ce t]o p]CI s}b}D] n]hI\ rhe Aqlo r]G]vo A a\go kowno v]]t] krI j n] ht]I. no ap]Uv]*A p]ot]]n¶\ G]r p]}c] hj]r Ðip]y]] v]D]]re a]p]Ino p]]Cu\ l]ID¶\ ht¶\ no reK]]A p]N] Ano m]]P krI dID¶\ ht¶\ Aqlo ap]Uv]*n]] kÁ] p—m]]No A m]U\g]o j rÁo ht]o.

PU

Ct]} A g]]m]m]} jy]]re p]N] a]v]t]o ht]o ty]]re m]oqeB]]go Akl]o j a]v]t]o ht]o. reK]] bo c]]r v]K]t] An]I s]]To a]v]I ht]I K]rI p]N] A l]oko B]]gyo j kl]]k rok]t]}. no s¶n}d]no t]o g]]m]m]} a]]v]v]]n¶\ k]rN] p]N] n] ht¶\. h] g]]m]n]] aoql]]no kdI s¶n}d] ky]} g]w hxo A j]N]v]]n¶\ m]n] T]t¶\ ht¶\ K]ru\ p]N] Am]no An]I kx]I m]]iht]I m]LI n] ht]I. v]LI s¶n}d] B]rt]n]I s]]To p]rN]I g]w Ce An]Iy] r]G]v]no K]b]r n] ht]I. kd]c] p]}c]p]\dr v]rso l]okono reK]] ano s¶n]\d]n]] s]g]p]N]n]I K]b]r p]zxo t]oy] kx¶\ x]rm]]v]] jev¶\ n]hI\ rhe, ANo iv]c]]y¶*\. kl]]kek p]CI A r]G]v]no ty]]\ p]ho\cy]o ty]]re m]]D]v]Ino r]G]vo m]n]]v]I l]ID]I hoy] Av¶\ v]]t]]v]rN] s]j]*w g]yol¶\ ht¶\. ap]Uv]*no A jow a]n]\d T]y]o. ANo B]g]v]]n]no m]n]om]n] p—]T]*n]] krI ke tom]n]o a]v]o s]\b]\D] s]c]v]]w rhe Av]I r]G]v]no s]d/b¶iDD] a]p]jo. an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce? 120


jo T]w Ce?

20. boc]rk]k]n]I bov]zI kcorI

O M

boc]rk]k]n]I C]p] ano kunoh ano reK]]n]I v]g]no k]rNo boc]rk]k]no p]]N]I p¶rv]Qo ano p—duS]N]n¶\ K]]t¶\ P]Lv]v]]m]} a]vy¶\. sv]r]jy] m]ñy¶\ ty]]rT]I a] iv]st]]rm]}T]I kowno p—D]]n]p]d m]ñy¶\ hoy] Av]o a] b]Ijo j b]n]]v] ht]o. p]hel]I v]K]t] reK]]bon]no no b]I« v]K]t] boc]r p]qel]no p—D]]n]p]d ap]]y]} ht]}. a]K]] iv]st]]rn]} b]D]} j g]]m]z} boc]r p]qel]no s]tk]rv]] tOy]]r T]w boQ} ht]}. ap]Uv]*A Am]no je v]]y]do ky]o* ht]o A p]Uro T]w g]y]o ht]o. boc]r p]qel] p—D]]n] T]w g]y]] ht]].

C

no ap]Uv]* ano s]]T]Id]roA rojn]] bo no ihs]]bo a]v]] s]tk]r s]m]]r\B] g]oQv]I k]Z/y]]. p]CIn¶\ aQv]]izy¶\ t]o boc]r p]qel]no g]}D]In]g]r K]]to k]Zv¶\ p]zv]]n¶\ ht¶\. Am]No ag]][T]I je knsox]n] m]]g]I r]Kol]} ht]} A m}jUr kr]v]v]]n]} ht]} no p]ot]]n]I a\g]t] g—]nq p]N] m}jUr kr]v]v]]n]I ht]I.

Y.

kow g]]mo Am]no g]oLT]I t]oLv]]n]] ht]] t]o kow g]]mo s]]krT]I t]oLv]]n]] ht]] t]o kow g]]mo Am]no k]juT]I t]oLv]]n]] ht]]. keql]}k g]]m]om]} Am]no K]]t] m¶hUt]* krv]]n]} ht]} t]o keql]}k g]]mo Am]no [d/G]]qn] krv]]n]} ht]}. b]D]} g]]m]o boc]r p]qel]n]I p—it]B]]T]I p]iric]t] ht]}. Cell]] keql]]y] v]K]t]T]I A boc]r p]qel]n]] s]t]t] s}p]k*m]} rhel]} ht]}.

KA

LA

reK]]A p]ot]]n]] ho¢]n]I p]rt] s]o\p]N]I krI dID]I ht]I Aqlo A p]N] v]zIl] boc]rk]k] s]]To a] b]D]] s]m]]r\B]om]} jt]I ht]I. ANo a] iv]st]]rn]I p]hel]I p—D]]n] T]v]]n]o y]x] moLvy]o ht]o Aql¶\ p]Urt¶\ n] ht¶\, ANo t]o a]K]] iv]st]]rn]I j]No k]y]]p]l]q j krI n]]K]I ht]I. je k]m]o a]je v]rs]oT]I dr c]U\qN]IA m]]ˆ] y]]d j krv]]m]} a]v]t]} ht]} p]N] b]I« c]U\qN]IA Av]} j l]qkt]} rhet]} ht]}, A k]m]o reK]]bon]n]] v]K]t]m]} p]Ur} T]w g]y]} ht]}. Ak b]]w m]]N]so Av]} k]m] krI b]t]]vy]} ht]} je kow m]rde a] iv]st]]rm]} krv]]n]} v]c]n] a]py]] is]v]]y] kx¶\ ky¶*\ n] ht¶\. a]K]] iv]st]]rm]} reK]]bon], reK]]bon] T]w rÁu\ ht¶\.

PU

ST A

boc]r p]qelo a] s]B]]ao ©]r] Ak v]]t] v]]r\v]]r sp]Sq krI ht]I ke p]oto jy]]re g]}D]In]g]rm]} boQ] hoy] ty]]rey] Am]n]I v]her]Ct] g]]m]n]I a]<iPs] t]o c]]l¶ j rhev]]n]I ht]I ano ty]} p—D]]n]kX]]n]] m]]N]s]o iv]st]]rn]} k]m]on]] jv]]b] a]p]v]] h]jr rhev]]n]} ht]}. Aqlo ke reK]]bon], no reK]] t]o a]K]] iv]st]]rm]} j]N]It]I ano m]]n]It]I ht]I Aqlo loko n]] hoy] Av]} k]m] k]ZIno Ano m]Lv]] dozI a]v]t]] ht]] no? jy]]re reK]] s]–]] p]r ht]I ty]]re Ano m]LI x]ky]] n] ht]] Av]] l]okoy] aty]]re doz/y]] a]v]t]] ht]] no a]K]] iv]st]]rno ajv]]Ln]]r A sˆ]Ino Ðb]Ð m]ñy]]n]o s}t]oS] moLv]t]] ht]]. t]o kow t]o v]LI p]ot]]n]I bOrInoy] s]]To l]wno a]v]t]] t]o kow p]ot]]n]I s]]m]]ijk g]U\c]n¶\ m]]g]*dx]*n] moLv]v]]y] a]v]t]] ht]] no? kdIk kowno t]o reK]] khet]Iy] K]rI: Ôhu\ jy]]re s]–]] p]r ht]I ty]]re t]mo m]no m]Lv]] a]v]t]] n] ht]] no aty]]re m]]rI p]]so kx]I s]–]] n]T]I ty]]re kem] m]Lv]] a]vy]] Co?Õ

Ôbon], t]m]]rI p]]so jy]]re s]–]] ht]I ty]]re k]moy] Aql]} b]D]} hot]} Aqlo amo t]m]]ro s]m]y] b]g]zv]]n]I b]Ike a]v]t]] n] ht]]. no am]]re v]g]r a]vyoy] am]]r} k]m] T]w t]o jt]} j ht]}. a]je a]vy]} CIA toy] k]m]n¶\ t]o b]h]n¶\ j Ce. m]UL t]o t]m]]r} dx]*no a]v]v¶\ ht¶\. t]mo a]K]] iv]st]]r m]]qe a]ql¶\ ky¶*\ no amo t]m]no m]ñy]]y] n] howA A kem] c]]lo? k]lo aty]]re kow b]h]rv]]L] s]]To v]]t] T]]y] t]o amo Aql¶\ t]o khI x]kIA no ke amo bon]no Ðb]Ð m]ñy]] CIA.Õ Ôb]h]rv]]L] t]o koN] a]p]N]I v]]t] krv]]n]] ht]] no a]p]N]} g]]m]om]} t]o b]D]} Akb]Ij]no aoLK]t]} j hoy]. h], b]D]]no Ðb]Ð m]Lv]]n¶\ n] T]y¶\ hoy] A v]]t] K]rI.Õ jo T]w Ce? 121


jo T]w Ce? Ôare bon] a]p]N]] iv]st]]rn]] l]oko krt]} b]h]rn]] l]oko a]p]N]I v]D]]re v]]t]o krt]] hoy] Ce. am]]re t]o b]h]r s]g]]m]} jwA Aqlo b]D]I v]]t]o s]}B]Lv]] m]Le. are, keql]]k t]o khe Cey] K]r] ke t]m]]r] iv]st]]rm]} bon] Ce A jo am]]r] iv]st]]rm]} hoy] t]o amo G]rn¶\ k]m] p]zt¶\ m]UkIno Am]n]I p]]CL j]her k]m] krv]] n]IkLI p]zIA.Õ

O M

g]mo tom] p]N] boc]rk]k]n]I reK]]no g]]m]n]I a]<iPso bos]]zI dev]]n]I v]]t]T]I Am]n]I je C]p] ht]I Am]} Ak v]D]]r]n¶\ Cog¶\ [mor]y¶\ ht¶\. Ak p—D]]n]n]I soßeqrI t]rIke Ak m]]« p—D]]n] boso A v]]t] s]m]g— r]jk]rN] m]]qey] n]v]I ht]I. b]D]]A Am]n]] a] p]g]l]]no joizy]] p—D]]n] t]rIke p]hel]} m]xkrIm]} no p]CI ahoB]]v]T]I khev]] m]]z/y¶\ ht¶\. reK]]n]] Pkt] sov]]n]] j aiB]g]m]n¶\ a] PL ht¶\ A b]D]]no s]m]j]w g]y¶\ ht¶\. m]oq] B]]g]n]] p—D]]n]o t]o p]oto s]–]] p]r ht]] ano je rIto k]m] in]p]q]v]t]] ht]] Av]I a]v]zt] a] n]v]] p—D]]n]n]I p]]so n]T]I A b]t]]v]v]]n]I Ak p]N] t]k c]Ukt]] n] ht]], jy]]re reK]] ano boc]r p]qel]n]I jozI r]jk]rN]m]} Ak b]Ij]n]I p]Urk b]n]Ino n]v]I j C]p] {B]I krI rhI ht]I.

Y.

C

P]m]* s]]ru\ c]]l]t¶\ ht¶\ no reK]]n]I pol]I PIks] p]]\c] v]rs] p]hel]]\ p]]kI g]w ht]I Aqlo P]m]*n]I a]v]kn]] no A b]D]] pOs]] AkQ] krIno ap]Uv]*A x]herm]} Ak poqšol] p}p] p]N] l]w l]ID]o ht]o Aqlo An]I p]N] a]v]k x]Ð T]w g]w ht]I. ap]Uv]*A Ak k]r t]o reK]] s]–]] p]r ht]I ty]]re p]ot]]n]} a\g]t] k]m]m]} s]rk]rI k]rn]o [p]y]og] n] krv]o p]ze A m]]qe j l]w l]ID]I ht]I. reK]]A p]N] k]r c]l]]v]t]} x]IK]I l]ID¶\ ht¶\. Ano roj kow no kow g]]m] jv]]n¶\ T]t¶\ j ht¶\ Aqlo k]r s]]rI k]m] l]]g]t]I ht]I.

KA

LA

ap]Uv]* p]]so a]ql]] pOs]] ky]}T]I a]vy]] An]I kowno x}k] T]]y] Am] n] ht¶\. reK]]n]I p]ot]]n]I j p]c]]s] hj]rn]I PIks] ht]I A t]o jg] j]her v]]t] ht]I ano ap]Uv]* p]]so s]o v]IG]}n¶\ Kot]r ano zerI P]m]* ht]} A p]N] j]g] j]her v]]t] ht]I. Am]}T]I poqšol] p}p] T]y]o no hvo t]o pOs]o pOs]]no Ko\co Am] An]I a]v]k v]D]v]] m]}zI ht]I. An]} m]oq] B]]g]n]} k]m] m]]N]s]oT]I c]]l]t]} ht]} ano ap]Uv]*n]I s]]To reK]]y] s]m]y] moLv]I b]Do deK]reK] r]K]t]I ht]I. no Am]no no boc]r p]qel]no Kot]Im]} t]o hjuy] hrIP]w c]]l¶ j ht]I. Ak v]S]* boc]r p]qel] a]g]L n]IkLI jt]] t]o b]Ije v]So* ap]Uv]* a]g]L n]IkLI jt]o ht]o. hvo boy] Akb]Ij]n]O adeK]]w krt]] n] ht]] p]N] Ak b]Ij]no s]l]]h a]p]I Kot]Im]} n]v]]n]v]] p—y]og]o krIno v]D¶ s]]rI Kot]I krt]] ht]].

ST A

Am]n]I p]]soT]I Kot]In]I a] n]v]I rIt]o j]N]v]] m]]qe a]jub]]jun]} g]]moT]Iy] l]oko a]v]t]] ht]]. Am] l]]g]t¶\ ht¶\ ke reK]] c]U\qN]Im]} {B]I rhI to p]CI a]K]] iv]st]]rn]} b]D]} j g]]m]o Akb]Ij]n]I in]kq a]v]I g]y]} ht]}. drek g]]m]n]] p]c]Is] p]c]]s] m]]N]s]o b]Ij] g]]m]n]] p]c]Is] p]c]]s] m]]N]s]ono aoLK]t]] ht]] Aql¶\ j n]hI p]N] Ak b]Ij]no k]m] l]]g]v]] p]N] t]tp]r rhet]] ht]]. ko\g—eso B]]g]l]] p]z]v]o no r]j kron]I je n]Iit] ap]n]]v]I ht]I A a] iv]st]]rm]} c]]l]I x]kI n] ht]I. ap]Uv]*n]I kunoh ano reK]], boc]rk]k] t]T]] B]rt]n]I km]*Qt]]A j]No a]K]] iv]st]]rno Ak s]Uˆo p]rov]I dID]o ht]o.

PU

D]n]Ino s]]t]m¶\ v]S]* boQu\ ht¶\. hvo A D]n]«d]d]no p]jv]t]I n] ht]I. A khet]] Am]n]] n]s]Ib]m]} Am]n]I dIkrIn]] h]T]n¶\ j p]]N]I p]Iv]]n¶\ l]K]]y¶\ hxo to reK]]v]hu r]j krv]] g]y]} no D]n]Ino B]]w v]g]rn]I r]K]I. jo ke Am]No hjuy] a]x]] m]UkI n] ht]I. Am]no a]x]] ht]I ke hjuy] reK]]no poq v]st]]r T]w x]ke Am] ht]o. p]N] A boy] g]}izy]} s]m]je t]o no? reK]]n]I k}w Av]I [\m]r T]w g]w n] ht]I.

Ak reK]]no K]b]r ht]I ke Ano azt]]l]Is] v]rs] T]y]} ht]}. s¶n}d]noy] jo ˆ]Is] v]rs]m]} K]]s] b]]kI rÁ} n] ht]} t]o reK]]no Aql]} t]o T]]y] j no? D]n]«k]k] Ano hju c]]l]Is]n]I a]s]p]]s]n]I j D]]rt]] ht]].p]N] c]]l]Is]n]I [p]r t]o ap]Uv]*y] p]ho\c]I g]y]o ht]o, no reK]] An]]T]I s]]t] v]rs] m]oqI ht]I. Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke reK]]n]o b]}D]o Av]o ht]o ke An]I [\m]r kowno ap]Uv]* krt]} v]D]]re l]g]t]I n] ht]I. a]je Ak g]]m]m]} X]y]n]I rs]I m]Ukv]]n]o k]y]*ßm] ht]o. reK]] a]vo v]K]to K]]s] h]jr rhet]I ano a] jo T]w Ce? 122


jo T]w Ce? Ju\box]n]o l]]B] lov]]no b]dlo s}t]]w jt]] l]okono s]m]j]v]I zr]v]I rs]I m]uk]z]v]t]I ht]I. An]] jv]]T]I b]hen]om]} j]g]&it] a]v]t]I ano A rs]I m]uk]v]t]I. aje p]N] ANo g]]m]m]} jw c]or]no b]dlo Ak a]gov]]n]no ty]} rvos]Im]} p]]q p]r boQk jm]]v]I dID]I. p]CI Ak p]CI Ak GorT]I b]D]}no toz]v]v]] m]}z/y]}. bon] a]vy]} Aqlo Am]no m]Lv]] a]v]v]]n]I t]o b]D]]n]I wcC] hoy] tom]}y] bon] b]ol]]vo Aqlo b]h]n¶\ k]ZI CqkIy] n] jv]]y]. dex]n]] any] B]]g]om]} s]]m]]ny] rIto c]]l]Is]T]I p]c]]s] qk] l]oko j a] Ju\box]n]o l]]B] lot]] hoy] Ce Ano b]dlo bon]n]I h]jrIno k]rNo a] iv]st]]rn]] A\x]I qk] krt]}y] v]D¶ m]]N]s]oA a]n]o l]]B] l]ID]o.

O M

Ak t]o reK]]n¶\ vy]ikt]–v] j Av¶\ ht¶\ ano ton]I s]m]j]v]v]]n]I rIt] p]N] s]rk]rI n]hI\ p]N] idl]m]} {t]rI j]y] Av]I ht]I. keql]Ik sˆ]Iao t]o bon] K]]s] Am]no ty]} a]vo A m]]qe j iv]roD] krt]I no bon] Ano s]m]j]v]v]] j]y] to p]hel]} t]o Am]no m]]qe c]] n]]st]]n]I tOy]]rI krI r]K]t]I. kdIk reK]] khet]Iy] K]rI: Ôm]no K]b]r j ht]I ke t]mo m]no Gor b]ol]]v]v]] m]]qe j a]z]w kro Co p]N] Av¶\ krv]]n]I jÐr n]T]I. hu\ jy]]re g]]m]m]} a]v]Ix] ty]]re je bo GorT]I p]hel¶\ tozu\ a]v]xo A Gor c]] p]Iv]] jwx]. b]Ij} boc]]r Gor m]Lv]] jwx] p]N] c]] n]hI\ p]I[\. ÔAv¶\ kro t]o bon] bo v]rsoy] p]]r n]hI\ a]vo. no m]UL v]]t] t]o A Ce ke t]mo am]]r] g]]m]m]} a]v]o Co j

C

aoC}.Õ

LA

Y.

Ôb]D]}no Av¶\ j l]]go Ce, p]N] a]p]N]] iv]st]]rm]} b]]r g]]m] Ce. drek g]]mo m]ihn]]m]} Ak v]K]t] jv¶\ hoy] t]oy] m]]re m]ihno b]]r g]]m] krv]} p]ze. v]LI Gor m]Lv]] a]v]n]]r] m]]qe T]oz] idv]s] Gor rhev¶\ p]ze. kx¶\ k]m] a]v]I p]ze t]o t]]l¶ke ke g]}D]In]g]r p]N] jv¶\ p]ze. Ct]} m]ihno Ak v]K]t] t]o b]D]} g]]m]m]} jv]]y] Av¶\ t]o hu\ g]oQv¶\ Cu\. Aql¶\ s]]ru\ Ce ke t]m]]r] B]]w c]l]]v]I lo Ce.Õ

KA

ÔA t]o c]l]]v]I j lo no? A s]rp}c] T]yol]] ty]]re t]mo a]K¶\ P]rm] m]]To l]wno c]l]]v]t]} j ht]} no? am]no b]D]Iy] K]b]r Ce. a] t]o b]ñy¶\ t]mo a]v]o Co no bo v]]t]o kro Co t]o am]]ru\ azD¶\ duK] aoCu\ T]w j]y] Ce. Aqlo am]no t]o a]x]] hoy] ke t]mo roj am]]re ty]} a]v]o p]N] bon] t]m]]re a]K]] m]l]kn¶\ jov]]n¶\ no. am]]re duKo t]o t]mo dIkr]n]I aB]rK]]y] n]T]I r]K]I An]Iy] am]no K]b]r Ce.Õ Ôare Av¶\ t]m]no koNo kÁu\?

ST A

Ôkhev]]n¶\ koN] ht¶\ bon]? a]m]no n]jre j deK]]y] Ce no. t]m]]rI dIkrI jnm]I no t]mo am]]rI sov]]m]} p]z/y]} p]CI t]mo v]st]]rn]I aB]rK]] j n]T]I krI. am]]re h]qu T]wno t]mo dIkrIno B]]w v]g]rn]I r]K]I A t]o t]m]no kow m]oZe khe n]hI\ p]N] m]n]m]} t]o b]D]} s]m]je Ce. m]}To B]g]v]]n] Ce. t]mo a]K]] m]l]kn]I a}t]rzI Q]rI Ce to Ak dIkrIAy] B]g]v]]n] t]m]no p]]Cl]I [\m]re dIkr]n]Iy] K]oq n]hI\ s]]l]v]] de.Õ

PU

Ôt]mo b]D]} t]o K]rI v]]t]o jozI k]Zo Co no? Av¶\ kx¶\ n]T]I. v]st]I T]v]I n] T]v]I A t]o B]g]v]]n]n]] h]T]m]} Ce. Am]} a]p]N¶\ G]]y¶*\ aoCu\ c]]lo Ce? kow a]v]I v]]t] krt¶\ hoy] t]o Ano s]m]j]v]jo ke Av]I kx]I v]]t] n]T]I.Õ Ôto bon], hjuy] k\w m]ozu\ T]w g]y¶\ Ce? hjuy] B]g]v]]n] krxo t]o bon]n]I p]]so r]K]zI b}D]]v]v]]Lo B]]w a]v]xo.Õ

Ôhvo t]o Av]I a]x]] r]K]v]I Ay] K]oqu\. no m]no dIkrI Akl]I hov]]n¶\ duKoy] n]T]I. dIkrI hoy] ke dIkro, v]st]]r t]o p]ot]]n]o j Ce no?Õ Ôkem] a]x]] n]] rK]]y]? hju t]o t]m]]rI k}w [\m]r T]w g]w Ce?Õ

Ôt]mo keql]I D]]ro Co? are t]m]]r] B]]w krt]}y] hu\ ˆ]N] v]rs] m]oqI Cu\. hvo p]]ke G]ze k}n]] n]] c]Ze, Aql¶\ t]o t]mo s]m]jo Co no?Õ Ôt]mo bon] kho A am]]re m]]n]v¶\ p]ze, p]N] t]m]]rI [\m]r B]]w krt]} Ak d]Õzoy] v]D]]re hoy] Av¶\ kow n]] m]]no. t]m]]r} B]Nol]} m]]N]s]n]I v]]t] judI. t]m]]re dIkr] v]g]r c]]lo p]N] am]no t]o g]]m] a]K¶\ Pol]I K]]y] jo am]]re jo T]w Ce? 123


jo T]w Ce? poq Ak dIkroy] n]] hoy] t]o. am]]rI aB]N] p—j]m]} A j m]oqI K]oz, jem]} Am]no kx¶\ n]]v]] n]Ic]ov]]n¶\ n]] hoy] Am]}y] A m]]T¶\ m]]y]]* v]g]r rhe n]hI\.Õ reK]]no An]I a]v]I v]]t]oT]I Ak t]rP hs]v¶\ a]v]t¶\ ht¶\ t]o b]I« t]rP Ano m]j] p]N] p]zt]I ht]I. jem] jem] A jud}jud} g]]m]z}aom]} Prt]I jt]I ht]I ano judIjusI sˆ]Iaon]] s}p]k*m]} a]v]t]I jt]I ht]I tom]tom] A b]D]I Ano iv]xo kev]I v]]t]o krt]I ht]I An]I Ano j]N] T]t]I ht]I. a]je jy]]re Ano k]m]k]jm]}T]I T]ozI n]v]r]x] m]LI ht]I ano iv]iv]D] sˆ]Iaono vy]ikt]g]t] rIto m]Lv]]n¶\ T]t¶\ t]o a] b]D]I v]]t]o Ano j]N]v]] m]Lt]I ht]I no A b]D]I aB]N] sˆ]Iao m]]qe Ano m]]n] p]N] T]t¶\ ht¶\.

O M

A sˆ]Iao B]lo aB]N] ht]I ano Am]n]} s]m]]jn]} b}D]n]om]} jkz]yol]I ht]I p]N] tom] Ct]} Am]n]I a\t]rsPUrN]] hju ku\iQt] T]w g]w n] ht]I. Am]no p]ot]]no a]g]v]I iv]c]]rx]ikt] ht]I ano kow Am]n]]m]} rs] lo t]o Am]n]] iv]c]]ro p—g]q krv]]m]} A x]rm]]t]Iy] n] ht]I. reK]] m]]qe a]K]] iv]st]]rm]} judIjudI anok m]]ny]t]]ao a] aB]N] sˆ]IaoA v]het]I krel]I ht]I. Am]}n]I Ak t]o reK]]no hju g]w k]lo j j]N]v]] m]LI ht]I.

Y.

C

l]okom]} Ak m]]ny]t]] koN] j]No ky]}T]I G]r krv]] m]]zI ht]I ke reK]]no p]g]lo D]n]« p]qel]n]I ib]m]]rI g]w ht]I no r]t]] r]y]N] jev]] T]w g]y]] ht]] no ap]Uv]* zerI P]m]* p]N] D]m]D]ok]r c]]l]t¶\ T]w g]y¶\ ht¶\ no Kot]Im]}y] Av]I b]rkt] a]v]I ht]I ke boc]r p]qel]n]] Kot]r krt]}y] Am]n]I jm]In]m]} v]D]]re p]]k {t]rv]] m]]z/y]o ht]o.

KA

LA

no Aqlo t]o reK]]bon]n]} p]g]l]} Am]no Gor p]z]v]v]] A aB]N] sˆ]Iao j]t]j]t]n]] n¶sK]] krI Ano p]ot]]no ty]} a]v]v]] m]jb]Ur krt]I ht]I no? are keql]Ik t]o p]ot]]n]] m}]d] Cokr]no reK]]no h]To dv]] ip]v]z]v]v]]y] ky]} l]w a]v]t]I n] ht]I? Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke hju kowA Cokr} s]]j} T]w j]y] t]o reK]]no p]go l]g]]zv]]n]I m]]n]t]] r]K]I n] ht]I, n]hI\ t]o Av]I m]]n]t]]aoy] s]m]]jm]} c]]l¶ T]w g]w hot]. reK]] a]v]I v]]t]o s]}B]Lt]I no Ano a] aB]N] sˆ]Iaon]I dy]] a]v]t]I t]o a]v]I v]]t]o Pel]]v]v]] m]]qe Am]n]o p]ot]]no m]]qen]o B]]v] p]N] An]I p]]CL j]N]]y]] is]v]]y] rhet]o n]hI\.

ST A

keql]Ik sˆ]Iao jy]]re p]ot]]n]} Cokr}no s]]To l]wno reK]]no m]Lv]] a]v]t]I ht]I ty]]re reK]]no a] v]]t] y]]d a]v]I jt]I ano b]]no p]go l]]g]v]]n¶\ jy]]re A sˆ]I p]ot]]n]] b]]Lkno khet]I ty]]re t]o An]o A x]k p]]ko j T]w jt]o ke pol]I sˆ]I An]] b]]Lkn]I b]]D]] p]UrI krv]] j l]w a]v]I hxo. p]N] T]ozI v]]r p]CI Ano A s]]m]]ny] ix]Sq]c]]r j hoy] Am] p]N] l]g]t¶\. g]mo tom] p]N] jy]]rT]I ANo p]ot]]no iv]xo c]]l]t]I a]v]I ic]ˆ]iv]ic]ˆ] v]]t]o j]N]I ht]I ty]]rT]I Ano a] aB]N] l]okon]] b]D]] vy]v]h]r Am]n]I m]]n]t]]aon]] j l]]g]t]] ht]].

PU

jem]jem] A g]]m]z]\n]I a] sˆ]Iaon]] v]D¶ p]irc]y]m]} a]v]t]I g]w tom]tom] Ano A sˆ]Iao v]D¶ g]m]t]I g]w. D]N]In]o m]]r K]]t]I no {G]]ze zIlo no azDo poq rhInoy] je «v]n]m]]\T]I a]n]\d ano v]h]l]p] j g]ot]I l]]v]t]I Av]I sˆ]Iaono m]ddÐp] T]v]]m]]\ Ano a]n]\d p]zt]o ht]o. an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce? 124


jo T]w Ce?

21. boc]rk]k] v]rG]oze c]Z/y]].

C

O M

boc]rk]k]A m]\ˆ]Ip]dm]} Av]I hv]] {B]I krv]] m]]\zI ht]I ke B]}jp] t]o B]]jp] p]N] ko\g—es]v]]L]y] Am]n]I p]X]n]I s]B]]m]]\ Am]n]] k]m]n]I p—x]\s]] ky]]* v]g]r rhI x]kt]] n] ht]] no? Am]No a]K]] r]jy]n]]\ m]oq]\ x]heron]] g]qrn]] p]]N]In]] in]k]l]n]I s]m]sy]] hl] krv]] m]]qe sonqšl] g]v]n]*monqm]]\ g]qrn]] p]]N]In]I g—Iz y]ojn]] tOy]]r krIno m]okl]I a]p]I ht]I. a] y]ojn]] G]N]I m]oqI ht]I p]N] An]I s]]mo je P]y]d] T]v]]n]] ht]] A p]N] AT]Iy] G]N]] m]oq] ht]]. boc]rk]k]n]I a] y]ojn]]n]I c]c]]*A idlhIn]I p]]l]]*monqm]} {T]l]p]]T]l] m]c]]v]I m]UkI ht]I. p]N] ko\g—es]n]I je ken¨ s]rk]r p]}c] v]rs] p]Ur]\ krv]]m]]\y] x]\k]x]Il] ht]I A a]v]I p]\dr v]rs] s¶D]I c]]lo Av]I y]ojn]] am]l]m]} m]Ukv]] jeql]I kiqb]DD] n] ht]I, p]N] a] y]ojn]]n]I PLÛ¶it] Av]I aj]y]b] ht]I ke An]I c]c]]* a]K¶\ aQv]]izy¶\ c]]ly]] krI ht]I no p]CI y]ojn]]n]I P]wl]ono C]jl]IA c]Z]v]I dev]]m]} a]v]I ht]I.

Y.

ken¨ s]rk]re Ano B]lo m]]iLyo c]Z]v]I dID]I p]N] g¶jr]t]n]]\ aK]b]]roA Ano m]ihn]]ao s¶D]I jn]t]]n]I koq*m]]\ t]]« ky]]* krI ht]I. Am]No A m]]qe boc]rB]]w p]qel]n]I m¶l]]k]t]o ano Am]n]I a] y]ojn]]n]I iv]g]t]o Am]n]] Poq] s]]To aK]b]]rm]]\ c]m]k]vy]] krI ht]I. g¶jr]t]no ken¨ s]rk]r k]y]m] any]]y] kre Ce Av]o p—c]]r p]N] aK]b]]roA a] y]ojn]]n]] s]\dB]*m]]\ ky]o* ht]o.

LA

no boc]r p]qel] g¶jr]t]n]] n]]n]kz] g]]m]T]I s]ID]] x]herom]]\y] j]N]It]] T]w g]y]] ht]]. Am]n]I a] y]ojn]] x]herono l]g]t]I hov]]T]I ano x]hero a] s]m]sy]]T]I ˆ]]s]I g]yol]} hov]]T]I Am]No p]N] a] y]ojn]] h]T] p]r lov]]m]]\ a]vo t]o p]ot]]n]] t]rPT]I p]N] Am]]\ m]dd krv]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I ht]I.

ST A

KA

boc]r p]qelo v]]r] Prt]I b]D]]\ x]heron]I m¶l]]k]t] l]wno x]heron]] a\d]« P]L] s]]To a]K]I y]ojn]] rIv]]wJ krIno m]okl]I. p]]CI c]c]]*ao c]]l]I no y]ojn]]no p]]CI m]]iLyo c]Z]v]I dev]]m]]\ a]v]I p]N] Am]]\ boc]rB]]w p]qel]n]]\ D]g]x] ano ÏiSq l]okon]I n]jrm]} a]vy]] is]v]]y] rÁ]\ n]hI\. s]rk]re B]lo Am]n]I y]ojn]] m]]iLyo c]Z]v]I dID]I p]N] jn]t]]A An]] p]rn]I c]c]]* krv]]n¶\ ano a]x]]v]]d keLv]v]]n¶\ Coz/y¶\ n] ht¶\. Am]n]I a] y]ojn]]T]I Am]n]] m]t]iv]st]]rn]] kow g]]m]no kx]o P]y]do T]v]]n]o n] ht]o {l]qu\ s]rk]r jo A y]ojn]] h]T] p]r lo ano A m]]qe kow v]D]]r]n]o voro s]m]g— p—j] p]r l]]de t]o a] iv]st]]rn]] l]okono b]Ij]\ anok g]]m]z]\n]I jem] v]g]r lov]] dev]]A voro B]rv]o p]zv]]n]o ht]o. Ct]]\ Am]n]] iv]st]]rn]] a]gov]]n] boc]r p]qelo y]ojn]] tOy]]r krI ht]I Aqlo a]K]] iv]st]]rm]} An]] p]zG]] aiv]rt] p]z/y]] j krt]] ht]].

PU

p]y]]*v]rN] ano hv]]m]]n]n]] in]SN]]t]on]I a]g]]hI ht]I ke c]]l¶ v]rso v]rs]]d Ko\c]]v]]n]o ht]o. m]ozo p]zv]]n]o ht]o Aql¶\ j n]hI\ p]N] dr v]rs]n]I s]rer]x] krt]]\ azD]o j p]zv]]n]o ht]o. s]m]g— [–]r g¶jr]t]m]} p]Iv]]n]] p]N]In¶\ s]\kq Goru\ b]n]xo Av]] a]\kz] p]N] in]SN]]t]o a]p]t]] ht]], Aqlo boc]rB]]w p]qelo j]No p]]N]I p]hel]]\ j p]]L b]]\D]t]] hoy] Am] ken¨ s]rk]rno b]]rNo qkor] m]]rv]] m]]\z/y]] ht]]. no Am]n]I pol]I g]qrn]I g—Izn]I y]ojn]]no aB]r]w p]r c]Z]v]I den]]r] m]ov]zIaono Am]no PrIT]I n]]r]j krv]] n] ht]] Aqlo Am]no p]Iv]]n]] p]]N]In]I aCt] v]K]to v]D]]r]n]I rkm] P]Lv]I a]p]v]]n]I K]]t]rI a]p]I ht]I. no boc]r p]qelo p]ot]]n]I a\g]t] g—]nqm]}T]I p]N] a] m]]qe keql]Ik rkm] judI k]ZI m]UkI ht]I. no pol]] in]SN]]t]o m]]n]t]] ht]] Av¶\ j T]y¶\. c]om]]s¶\ Ko\c]]y¶\. kcC, s]Or]Sqš ano [–]r g¶jr]t]n]} g]]m]z}m]}T]I p]]N]In]I b]Um] {Qv]] l]]g]I. ko\g—eso a] t]rs]I jn]t]]no p]]N]I p]]v]] kx¶\ krv]]no b]dlo Am]no s]rk]r s]]mo [xkerv]]n¶\ x]Ð ky¶*\. g]]mog]]m] boZ]\ s]rG]s] kZ]vy]]\ ano boc]r p]qel]n]I n]n]]m]I kZ]v]I. p]N] Am]n]I A n]Iit] jo T]w Ce? 125


jo T]w Ce? s]PL T]w n]hI\. boc]r p]qel] A p]irisT]it] m]]qe tOy]]rI krI no j boQel]] ht]]. qe\kro m]]rPto as]rg—st] g]]m]ono p]]N]I p]ho\c]v]] m]]\z/y]]\. m]]N]s] dIQ rojn¶\ ds] l]Iqr p]Iv]]n¶\ p]]N]I m]LI rhe Av]I c]okks] vy]v]sT]] Am]No g]oQv]I k]ZI ht]I. Ct]]\y] ko\g—es]no t]o v]ZkN]I s]]s¶n]I jem] K]ot]rN]]\ K]ot]rv]]m]]\ j rs] ht]o. Am]No khev]] m]]\z/y¶\: Ôp]]N]In]I qe\kro n]«kn]]\ g]]m]oA p]]N]I K]]l]I krIno p]]CI v]LI j]y] Ce no dUrn]} g]]m]z]\ hju p]]N]I v]g]r qLv]Le Ce.Õ

O M

boc]r p]qelo Am]n]I a] k]g]]roL s]]mo a]v]]h/n] Pe\ky¶\: ÔAm] n]hI\ kow c]okks] g]]m]n]I v]]t] kro t]o K]b]r p]ze. m]]rI s]]To A g]]m]m]]\ a]v]Ino m]no A s]]ib]t] krI a]p]v]]n]I tOy]]rI hoy] t]o j a]Xop] krjo. K]oqI v]]t]o krI jn]t]]no B]\Borv]]n¶\ rhev]] do, hju c]U\qN]Ino v]]r Ce.Õ

Y.

C

Am]n]o a] s]N]s]N]t]o jv]]b] s]}B]LI ko\g—eso p]ot]]n¶\ s¶k]n] b]I« t]rP Pervy¶\. hvo Am]No g]]m]m]]\ p]]N]I p]ho\c]]zv]]m]]\ gorrIt]I T]w hov]]n]] a]Xop]o krv]] m]]\z/y]]. ano A p]]N]I dUD] krt]}y] m]oG¶\ p]z/y¶\ hov]]n]o hob]]Lo m]c]]vy]o. boc]r p]qelo jUn]] a]\kz] kZ]v]Ino tOy]]r j r]Ky]] ht]] Aqlo Am]No s]N]s]N]t]o jv]]b] a]p]I dID]o: Ôb]]r v]rs] p]hel]} jy]]re g¶jr]t]m]} ko\g—es] s]–]] p]r ht]I ty]]re a]v]] j s]\kqno p]ho\c]I v]Lv]] ko\g—eso je vy]v]sT]] krI ht]I Am]]\ A v]K]to p]]N]I dUD] krt]]\ m]oG¶\ p]z/y¶\ ht¶\ A v]]t] s]]c]I p]N] aty]]re a]ql]I m]oG]v]]rI Ct]]\ p]]N]I dUD] krt]]\ G]N]] n]Ic]] B]]vo Aqlo ke p]]N]In]] B]]vo j p]z/y¶\ Ce.Õ

LA

no g¶jr]t]n]]\ b]D]]\ g]]m]om]]\T]I ko\g—es]n]I p]]so jv]]b] a]p]v]] db]]N] a]v]v]] l]]gy]]\. p]N] Am]n]I p]]so kx]o jv]]b] hoy] t]o no? Ak idv]s] ap]Uv]* b]]juno g]]m] g]y]o ht]o ty]]\ Ak jNo Ano p]UCy¶\: Ôto a] b]D]] boc]rk]k]n]I Q]QzIao k]Ze Ce to Av¶\ kem] krt]] hxo?Õ

KA

no ap]Uv]*n]] idm]]g]m]} Ak Jb]k]ro T]y]o, Ano T]y¶\ ke boc]rk]k]no G]r a]\g]No p]]C] l]]v]v]]n]I kr]m]t] krv]] jev]I Ce. ANo Q]v]ke m]o\A jv]]b] a]py]o: ÔA t]o Ak j]t]n]o quc]ko Ce. boc]rk]k]n]I [\m]r T]w Aqlo b]D]] Am]n¶\ a]y]K¶\ l]]\b¶\ T]]y] Aqlo Av]o quc]ko krt]] hoy] Ce. a]p]N]} p]ot]]n]]\ g]]m]om]]\ a]p]No kx¶\ krt]] n]T]I no QeQ k]iQy]]v]]z s¶D]In]]\ g]]m]v]]L] a]v]] quc]k] krt]] hoy] Ce.Õ

ST A

Ôto a]p]Noy] Av¶\ kx¶k kro no?Õ

Ôm]]r]T]I a]g]L n]hI\ p]z]y] n]hI\ t]o k]k] khexo ke t¶\ j a]g]L p]zIno a]v¶\ b]D¶\ kr]v] C. p]N] t]m]]r] g]]m]m]}T]I Av¶\ krv¶\ hoy] t]o Ak rst]o b]t]]v¶\. k]lo t]mo v]her]Ct] a]v]o. k]k] k]lo g]]m]m]]\ j Ce. t]m]]re a]v]Ino b]s] Aql¶\ j khev]]n¶\ ke am]]r] g]]m]m]]\y] am]]re t]m]]rI Q]QzI k]Zv]I Ce to t]mo a]v]x]o?Õ

PU

Ôto k]k] a]v]xo?Õ

Ôkem] n]hI\ a]vo, b]Do j]y] Ce no? t]m]]re b]D]]A v]Lg]I p]zv]]n¶\. hu\ B]rt]no khI m]UkIx] Aqlo Ay] d]N]o d]b]xo. k]lo a]v]o no s]v]]rn]I voL]m]} j.Õ

no An]I v]]t] pol]]n]] m]n]m]]\ {t]rI g]w. ap]Uv]*A B]rt] ano b]Ij] im]ˆ]om]]\ a] v]]t] krI dID]I no b]D]]no b]Ije idv]so s]v]]rn]I voL]m]} h]jr rhev]]n]I t]]kId krI dID]I. hju boc]rk]k] a]vy]]y] n] ht]] ty]]\ polo g]]m]T]I bo m]]N]s]o a]v]I p]ho\cy]]. ap]Uv]* s]m]y] v]t]I*no gorh]jr rÁo ht]o. T]ezI v]]re boc]rk]k] a]vy]] Aqlo pol]]m]]\n]] Ake kÁu\: Ôa] v]K]to t]o t]mo h] kho ke n]] kho p]N] am]]re t]m]]rI n]n]]m]I v]]jtog]]jto k]Zv]I Ce.Õ

boc]rk]k] g]U\c]v]]y]]. Am]No pol]] boy]n]I s]]moT]I p]ot]]n]] d]]T]Id]ro t]rP n]jr Perv]I no kÁu\: Ôm]no t]m]]rI v]]t]m]} s]m]jN] n] p]zI.Õ

jo T]w Ce? 126


jo T]w Ce? ÔQeQ k]iQy]]v]]z s¶D]I l]ok t]m]]rI n]n]]m]I k]Ze Ce no amo ahI\ G]r a]\g]No t]m]]rI n]n]]m]I k]Zv]]n]I v]]t] krIA CIA to t]m]no kem] s]m]j]t]I n]T]I. am]]re am]]rI n]]t] t]rPT]I t]m]]rI n]n]]m]I k]Zv]I Ce A v]]t] n]kkI, b]ol]o t]mo x¶\ kho Co?Õ A l]okono ap]Uv]*n]I G]u\q]vol]I b]]r]K]zI b]r]b]r p]]kI T]w g]w ht]I. Ôp]N] k]\w k]rN] t]o hxo no? t]m]]ru\ ky¶\ k]m] mo\ n]] ky¶*\ ke t]m]]re m]]rI n]n]]m]I k]Zv]I p]ze Ce, A t]o m]no khex]o.Õ b]D]] boc]rk]k]no g]U\c]v]]t]] jow m]n]m]]\ m]l]k]t]] ht]]. Ôk]m] t]o t]mo kro j Co no, Aqlo t]o am]]re t]m]]rI n]n]]m]I k]Zv]I Ce no toy] p]]CI v]]jtog]]jto.Õ

O M

Ôto Am]]\ k]k]no p]UCv]]n]I x]I jÐr?Õ vol]«A pol]]no p]UCy¶\. ÔAm]no p]UCv¶\ t]o p]ze no? A v]K]to t]o Am]noy] g]]m]m]]\ b]ol]]v]v]] Ce no Am]no h]To j b]D]I iv]iD] kr]v]v]I Ce.Õ

Ôt]m]]rI A v]]t] K]rI. pol]I «v]t]c]y]]* kre Ce An]] jev¶\.Õ b]Ij] Ake m]m]ro m]Uky]o.

C

Ôpol]] rt]n]]p]rv]]L]no t]o t]mo h] p]N] p]]zI dID]I Ce.Õ pol]]m]]\n]] Ake kÁu\.

Y.

hvo boc]rk]k] v]D]]re c]m]ky]]. p]N] Am]n]] jev]] p]]k] m¶ts]¢Ino v]]t]n¶\ m]UL p]kzt]]\ v]]r l]]go? Am]No p]Lm]]\ a]K]I v]]t]n¶\ m]UL x]oD]I k]Z/y¶\: Ôa]je B]]w a]vy]] n]T]I Aqlo t]m]no x]o jv]]b] a]p]v]o A s]m]j]t¶\ n]T]I, t]mo bo G]zI bos]o t]o B]]wno b]ol]]v]I l]wA.Õ

LA

Ôam]no B]]wA t]o b]D]I v]]t] krI Ce. t]m] t]m]]re Ak v]]r h] B]N]I do no? p]CI t]o B]]wnoy] amo b]ol]]vy]] v]g]r aoC] rhev]]n]] CIA?Õ

KA

Ôhvo b]D]I v]]t]n]I s]m]jN] p]zI. ANo j t]m]no av]LI s]l]]h a]p]I. juao B]]wao, jen]]\ k]m] n] T]t]]\ hoy] A l]oko a]v]]\ ˆ]]g]]\ kre. Am] krIno m]no n]Ic]o deK]]zv]] p—y]tn] kre p]N] t]m]]r]\ k]m] t]o t]mo kho Co ke T]]y] Ce p]CI t]m]]re m]]rI n]n]]m]I k]Zv]]n]I ke b]]Lv]]n]I x]I jÐr?Õ

ST A

ÔAv]I t]o am]no K]b]r n]T]I ke n]n]]m]I x]] h]t]r k]Zt]] hxo. amo t]o B]]wno p]UCel¶\ ke QeQ k]iQy]]v]]z huD]I l]oko k]k]n]I n]n]]m]I k]Ze Ce to a]p]Noy] kZ]y] ke n]hI\?Õ Ôh], no Am]No j khel¶\ ke k]k]n]I hvo [\m]r T]w Ce Aqlo l]oko Am]n]I n]n]]m]I k]ZIno a]v]] quc]k] kre Aqlo k]k] v]D]]re «vo.Õ

PU

ÔANo t]m]]rI no m]]rI b]D]]n]I m]xkrI krI. k]iQy]]v]]zm]]\ t]o l]okono p]Iv]]n¶\ p]]N]I m]Lt¶\ n] ht¶\ Aqlo Am]No ko\g—es]n]I c]Zv]N]IT]I m]]rI n]n]]m]I k]Zel]I. no ahI\ kx]]y] k]rN] v]g]r m]]rI n]n]]m]I kZ]v]v]] ap]Uv]* t]m]no c]Z]v]I g]y]o. hm]N]} a]vo Aqlo An]I v]]t] Ce?Õ

Am]n]] m]oZ]m]]\ x]bdo ht]] no j ap]Uv]* a]v]I p]ho\cy]o. b]D]]no boQel]] jow A b]oly]o: Ôa]je t]o Pul] korm] T]w g]y¶\ Ce no?Õ Ôt]]re l]IDo j t]o. t]]re m]]rI n]n]]m]I kZ]v]v]]n]I b]]kI ht]I to hvo Ay] k]ZI lo.Õ

Ôm]]re t]o Am]]\ kx]I lov]] dev]] n] ht]I. m]no t]o n]rB]]«A p]UCy¶\ ke QeQ k]iQy]]v]]z huD]I b]D]] a]p]N]] k]k]n]I n]n]]m]I k]Ze Ce to a]p]N]]T]I n]] kZ]y]? to mo\ kÁu\ ke k]Zv]I hoy] t]o kZ]y], p]N] p]UCI juv]o Am]no mo\ kÁu\ ht¶\ ke n]hI\ ke k]k]no p]UCIno p]CI b]D¶\ g]oQv]jo.Õ Ôto A m]no p]UCv]] j a]vy]] Ce, hvo t¶\ j khe ke Am]no x]o jv]]b] a]p¶\.Õ ÔAv]]yo p]UCe Ce t]m]no Aqlo jv]]b] t]o t]m]]re j a]p]v]o jowA no.Õ B]rto ap]Uv]*no b]dlo kÁ\u. jo T]w Ce? 127


jo T]w Ce? Ôt]m]]rI b]D]]n]I s]\t]l]s] T]w g]yol]I An]I m]no K]b]r p]zI g]w Ce. kow idv]s] n]hI\ no b]D]] s]]m]q] s]v]]rn]] p]horm]]\ a]v]I g]y]] Co to k]\w am]st]] t]o n]hI\ j a]vy]] ho. hvo t]mo j a] l]okono s]m]j]v]o ke l]oko n]n]]m]I k]Ze An]o x]o m]t]l]b] T]]y]. ano Am]no A p]N] s]m]j]v]jo ke ap]Uv]* m]]rI n]n]]m]I k]Zv]]n]I t]m]no s]l]]h a]po An]o x]o aT]* T]]y].Õ Ômo\ t]o Am]no s]m]j]vol¶\ j Ce ke k]k]n]I [\m]r T]w Aqlo k]iQy]]v]]zn]] l]oko Am]n]I n]n]]m]I k]ZIno quc]ko kre Aqlo k]k]n]I «v]]dorI l]]\b]I T]]y].Õ ap]Uv]*A kÁu\. Ôt]o t]o a]p]Noy] n]n]]m]I k]Zv]I jowA.Õ b]Ij] Ake Am]]\ s]Ur p¶r]vy]o.

O M

Ôno Am]]\ p]Ut]Lu\ b]]\D]v]]no b]dlo k]k]no j b]]\D]jo no?Õ akL]w jt]]\ k]k]A kÁu\.

Ôk]k] g¶sso T]w g]y]] p]N] a]p]No t]o Am]n]I «v]]dorI l]]\b]I T]]y] A m]]qe b]D]]no v]]t] krt]] ht]]. a] t]o reK]]n]] m]\ˆol]] g¶\drp]]k jev¶\ Ce. m]]n]o t]o dev] n]hI\ t]o p]T]ro.Õ

C

ÔreK]]n]] g¶\drp]]kn]I x]I v]]t] Ce p]]CI?Õ

LA

Ôam]no t]o t]mo kho t]o j K]b]r p]ze no?Õ

Y.

Ôhm]N]]\ reK]] g]]m]z]\aom]]\ Pre Ce b]hu Aqlo h]m]N]]\ Ak g]]m] g]w ht]I ty]]\T]I v]]t] j]N]I l]]v]I Ce ke An]o m]\ˆol]o g¶\drp]]k K]]wno t]o D]n]«k]k] m]rv]] p]z/y]] ht]] ty]]\T]I G]oz] jev]] T]w g]y]] Ce no Am]no t]o n]v]] d]\t] p]N] a]v]v]] l]gy]] Ce. b]ol]o, t]m]no kowno a]j s¶D]I a] v]]t]n]I K]b]r ht]I?Õ Ôare Akbo zos]]A t]o reK]]no m]\ˆol]o g¶\drp]]k b]n]]v]I a]p]v]] m]]qe iv]n]\it]y] krI Ce.Õ

KA

Ôm]]rey] m]]r] b]]p]] m]]qe Ak zbb]o m]\ˆol]o g¶\drp]]k b]n]]v]z]v]v]o p]zxo.Õ b]Ij]A p]N] c]]l]t]I g]]zIA s]v]]rI krI l]ID]I. boc]rk]k]noy] hvo t]o a]v]I m]]n]t]]aon¶\ kOt¶k T]y¶\: Ôaly]] l]oko a]v¶\ m]]no Ce A s]]c]I v]]t] Ce ke b]D]] g]p]g]oL] j h]\ko Co?Õ

ST A

Ôk]k], A v]]t] t]o s]]v] s]]c]I j Ce. am]]r] g]]m]m]]\y] Av]I v]]t]o T]]y] Ce.Õ pol]]m]]\n]] Ak jNo kÁu\. Ôhvo t]mo j Ak v]K]t] a]p]N]]\ g]]m]z]\m]]\ PrIno Am]n]I a] a\D]Û]DD]] dUr kro n]hI\ t]o kowk idv]s] a] l]oko t]m]no dIv]o krv]] a]v]xo no n]]iryoL v]Dorxo t]m]]rI a]g]L. a] l]okono Aqlo t]o t]m]]rI p]]so m]okly]] ht]]. b]]kI t]mo b]h]r Py]]* kro no a] l]oko roj n]v]I a]v]I aPv]]ao Pel]]vy]] krxo.Õ ap]Uv]*A kÁu\.

PU

Ôp]N] B]]w, g¶\drp]]kv]]LI v]]t] h]v] jUQI t]o n]T]I. b]Ij]n]I t]o m]no K]b]r n]T]I p]N] t]m]]r] D]n]«k]k]n]o d]K]l]o t]o n]jr s]]mo Ce.Õ pol]]m]]\n]] Ake kÁu\. Ôt]o t]mo s]]\B]ñy¶\ Ce no ke D]n]«k]k]no n]v]] d]\t] p]N] a]v]v]] l]gy]] Ce?Õ boc]rk]k]A pol]]no p]UCy¶\. Ôh].Õ

Ôt]o, t]mo boy] c]]l]o m]]rI s]]To aty]]re j K]]t]rI krI l]wA ke D]n]«k]k]no n]v]] d]\t] a]vo Ce ke n]hI\.Õ boc]rk]k]A pol]] l]okono K]]t]rI kr]v]I a]p]v]] kÁu\. no c]]rp]]\c] jN]] Am]n]I k]rm]]\ c]ZI boQ] no b]Ij] Aql]] j ap]Uv]*n]I k]rm]]\ c]ZI boQ]. a]ql]] m]oq] D]]z]no a]vol¶\ jow reK]] iv]c]]rm]]\ p]zI g]w. Ôa]je am]]re ty]]\ m]Iiq\g] r]K]v]]n]o iv]c]]r Ce ke x¶\?Õ ANo p]UCy¶\.

jo T]w Ce? 128


jo T]w Ce? Ôa]je t]o t]m]]re ty]]\ m]Iiq\goy] r]K]v]I Ce no t]m]]r] h]T]n]o m]\ˆol]o g¶\drp]]key] c]]K]v]o Ce.Õ b]D]]n]] v]t]I B]rto jv]]b] a]py]o. no reK]] s]m]« jt]]\ hs]I p]zI. reK]]A b]D]] m]]qe c]] m]Ukv]] m]]\zI no boc]rk]k]A D]n]« p]qel]no p]UCy¶\: Ôm]oq], a] t]m]]r] m]\ˆol]] g¶\drp]]kn]I v]]t]o kre Ce to An]I x]I v]]t] Ce?Õ Ôv]]t] kem]n]I Pel]]w An]I t]o m]no K]b]r n]T]I. m]no t]o T]oz] d]Õz] p]hel]]\ reK]]v]huA kÁu\ ty]]re j K]b]r p]zI. Ak v]K]t] rt]n]]p]rv]]Lo moG]« m]no m]Lv]] a]vy]o ht]o. ty]]re m]no khe m]oq], t]mo t]o r]t]] r]y]N] jev]] T]w g]y]] Co to kow dv]] kr]v]o Co?Õ

O M

Ôp]CI?Õ

Ômo\ Ano khel¶\ ke dv]] t]o n]T]I kr]v]t]o p]N] m]]rI reK]]v]hun]] h]T]n]o g¶\drp]]k b]]rey] m]ihn]] K]][\ Cu\. A g]]\D]In]g]r ano g]]m]z]\n]]\ k]m]m]]\T]I n]v]rI T]t]I n]T]I t]oy] m]no Akey] d]Õzo g¶\drp]]k v]g]rn]o n]T]I r]Ky]o.Õ

C

Ôno t]m]no a] [\m]rey] n]v]] d]\t] a]vo Ce Am] t]mo Am]no n]hI\ khel¶\?Õ Ôa]v]t]] hoy] t]o khu\ no?Õ

Y.

Ôpol]I m]k]wn]] m]ohn]T]]Lv]]LI v]]t] kho no?Õ ap]Uv]*A m]m]ro m]Uky]o.

LA

Ôjo reK]]v]hu s]]\B]LI j]y] t]o m]]ro g¶\drp]]k p]N] j]y] Aqlo m]]r]T]I A v]]t] khev]]y] Av]I n]T]I. t]]re khev]I hoy] ano t]no An]I b]Ik n]] l]]g]t]I hoy] t]o t¶\ khe.Õ D]n]«k]k]A a\drn]I t]rP wx]]ro krt]]\ kÁu\.

KA

Ôt]mo a]ql]] b]D]] v]cco m]no b]Ikn]I v]]t] krI Aqlo t]o m]]re khev]I j p]zxo. v]]t] Am] b]nol]I ke reK]]A ahI\ rs]ozu\ x]Ð ky¶*\ ty]]re p]helo j idv]so m]k]wn]o m]ohn]T]]L b]n]]vy]o ht]o A Aql]o b]D]o kQN] b]n]I g]y]o ht]o ke A K]]t]]\ k]k]n]o Ak d]\t] B]]g]I g]yol]o A v]]t] t]o s]]c]I j, b]]kI n]v]o {gy]]n]I v]]t] t]o Ak b]]ju rhI.Õ Ôto m]ohn]T]]L Aql]o b]D]o kzk T]yol]o Am]?Õ boc]r p]qel]no p]N] a]ºy]* T]y¶\ k]rN] ke Am]no Ak v]K]t] c]m]co c]m]co m]ohn]T]]L p]Irs]v]o p]z/y]o ht]o.

ST A

Ôn]] m]]n]t]] ho t]o Am]]\n]]\ bo c]kt]]\ no a]Qds] m]iQy]]\ t]m]]r] c]]kr m]kn]]Ay] K]]D]]\ ht]]\.Õ Ôaly]] kow idv]s] m]noy] T]]LIm]]\ to\ a]Qds] m]iQy]]\ n]T]I a]py]]\ no m]kn]]no?Õ Ôhvo A b]D]I jUn]I v]]t]o rhev]] de.Õ D]n]« p]qel] khev]] g]y]].

PU

Ôk]k], Am]n]]\ p]Ip]z]\v]]LI v]]t] krI hoy] t]o a] m]ohn]T]]Lv]]LI v]]toy] krI dev]I jowA. v]]t] Am] b]nol]I ke t]m]]ru\ b]]jrIn]] ib]y]]rN]n¶\ p]]rs]l] l]wno m]kn]o a]v]t]o ht]o ty]]re m]]ru\ l]]kz]\ B]rel¶\ g]]zu\ noLm]]\ j a]zu\ T]w g]yol¶\ no c]]re b]]ju l]]kz]\ vor]yol]]\ p]zy]]\ ht]]\. Aqlo m]kn]]no t]m]]ru\ g]]zu\ CozI n]]K]v¶\ p]zel¶\.Õ Ôpol]I m]iQy]]\ no m]ohn]T]]Ln]I v]]t] Am]]\ n]] a]v]I.Õ Ak jNo v]]t]no a]ze p]]qe c]ZI j]t]I j]N]I qkor krI

ÔAn]I t]o a] v]]t] c]]lo Ce. m]kn]]no C]p]rIm]]\ bos]]z/y]o no reK]]A An]I s]]mo m]iQy]]\ no m]ohn]T]]L B]rel]I T]]LI m]UkI dID]I no h]T]m]]\ c]]n]o g]rm]g]rm] py]]l]o p]kz]v]I dID]o.Õ Ôs]m]jN] n]] p]zI.Õ Ôt]no s]m]j]y] t]o boc]rk]k]noy] s]m]j]w j j]y] no? Am]n]o m]kn]o pol]] m]ohn]T]]L s]]To kust]I krt]o rÁo no boc]rk]k]n¶\ b]]jrIn]] ib]y]]rN]n¶\ a]K¶\ p]]r]s]l] b]dl]]w g]y¶\. h]w b—Izno b]dlo Am]No A v]rso s]]dI b]]jrI v]]v]I no v]]\k n]Ikzñy]o pol]] b]Iv]]L]n]o.Õ

jo T]w Ce? 129


jo T]w Ce? Ôp]N] Am] kem]n¶\ T]]y]? m]]rI h]jrIm]]\ A p]]rs]l] K]oly¶\ ht¶\ no b]D]I koT]LIao pok ht]I.Õ boc]rk]k] heb]t]]w g]y]]. ÔkoT]LIaon]]\ s]Il] akb]\D] ht]]\ p]N] n]Icon]I is]l]]w azD]o w\c] [kel]I ib]y]]rN] k]ZI l]w Am]]\ s]]dI b]]jrI B]rIno Pev]Ikol]n]I m]ddT]I Av¶\ pok krI dIDol¶\ ke k\p]n]Iv]]L]noy] An]I K]b]r n]] p]ze t]o p]CI t]m]no t]o s]m]j]y] j ky]]\T]I?Õ

O M

Ôno a]ql¶\ b]]kI hoy] tom] p]]Co m]]rI Q]QzI kZ]v]v]] boQo ht]o. t]mo b]D]] s]]X]I rhejo a]je Ano Am] no Am] jv]] dev]]n]o n]T]I. hvo hu\y] Ano m]]rI kr]m]t] b]t]]v]I dwx] g]mo ty]]re.Õ boc]rk]k] hs]I n]]K]t]]\ b]oly]] t]o K]r] p]N] Am]n]] m]n]m]]\ ap]Uv]*noy] p]ot]]n]I kr]m]t] b]t]]v]v]]n]] iv]c]]r G]Um]r]w rÁ] ht]].

PU

ST A

KA

LA

Y.

C

an¶ßm] ⇒

jo T]w Ce? 130


jo T]w Ce?

22. g]oL K]]y] A c]]z]\y] p]here

O M

boc]rk]k]no m]n]m]]\ T]y¶\ ke ap]Uv]*no hvo kow rIto b]K]m]]\ lov]o j p]zxo. A bo v]K]t] Am]no Cet]rI g]y]o hoy] ano p]oto An]o jv]]boy] n] v]]LI x]ke t]o b]D]]n]I s]]mo Am]no x]rm]]v]] jev¶\ T]]y]. v]LI ANo p]ot]]no Cet]y]]*n]I b]D]]n]I v]cco krI ht]I Aqlo b]D]]no t]o Am] j T]]y] no ke boc]rk]k]n]]m]]\ kx]I a]v]zt] j n]T]I Aqlo t]o ap]Uv]* Am]no bobo v]K]t] b]n]]v]I g]y]o. Ano Av]o jv]]b] a]p]v]o jowA ke A b]D]]n]I v]c]m]]\ B]lo hs]I k]Ze p]N] m]n]no Ak]\t] K]UNo t]o A Ano c]c]y]]* kre.

Y.

C

Am]No Ano kev]I rIto m]h]t] krv]o An]I G]N]I y]ojn]]ao iv]c]]rI jow. keql]Ikm]]\ x]Ð T]t]]m]]\ j ap]Uv]* p]kzI p]]ze Av]I ht]I t]o keql]Ik p]Urt]I y]ogy] n]] l]]g]I Aqlo Am]No b]I« as]rk]rk ano ap]Uv]*n]I a]b]Ð ano pOs]]n]o vy]y] kr]vo Av]I y]ojn]] iv]xo t]p]]s] c]]l¶ r]K]I. Am]no An]I Aql]I b]D]I [t]]v]L p]N] n] ht]I. hju b]]jrIn]] ib]y]]rN]n]I v]]t]n]o p]d]*P]x] hm]N]]\ j T]y]o ht]o Aqlo ap]Uv]* kd]c] v]Lt]] G]] m]]qe tOy]]r hoy] Aqlo Am]n]I t]rkIb] n]]k]m]y]]b] jv]]n]I x]ky]t]] G]N]I v]D]]re ht]I. v]LI s]]mo jy]]re ap]Uv]* jev]o qIK]LK]or m]]N]s] hoy] ty]]re b]D]]\ p]]s]]\n]o p]heloT]I iv]c]]r krIno j c]]l]v¶\ b]r]b]r ht¶\.

LA

h], Am]No Am]n]I je kow p]N] y]ojn]] hoy] p]N] ton]] am]l] p]hel]]\n]I a]g]m]cot]In]] Ak B]]g] t]rIke bo v]]t]o n]kkI krI l]ID]I ht]I. Ak t]o ap]Uv]* s]]To p]hel]]\ ht]o Av]o j v]hev]]r r]K]v]o, j]No b]]jrIn]] ib]y]]rN]v]]LI v]]t] A B]Ul]I j g]y]] hoy] Am] v]t]*v¶\ no B]Uloc]Ukey] A v]]t] p]oto y]]d n] krv]I. v]K]t] Ce no b]Iju\ kow A y]]d kre t]oy] p]oto Ano roLIqoLI n]]K]v]I, j]No An¶\ kx¶\ m]h–v] j n] hoy] Am] b]t]]v]v¶\.

ST A

KA

ap]Uv]*noy] b]]jrIn]] ib]y]]rN]v]]LI v]]t] ky]]* p]CI Av¶\ l]]gy¶\ ht¶\ ke ANo A v]]t] krv]] jev]I n] ht]I. kd]c] boc]rk]k] Ano hLv]]x]T]I n] lo ano Am]no p]ot]]n]] p]r g¶ss]o a]vo t]o aty]]re bos]v]] {Qv]]n]o je moL Ce Ay] qUqI j]y]. no Am]noy] p]]\c] m]]N]s]n]I v]c]m]]\ x]rm]]v]]n¶\ T]]y] ke Ak juv]]in]y]o Am]no bobo v]K]t] Cet]rI g]y]o. no kd]c] Am]no v]Lt]o p—h]r krv]]n]I c]]n]k p]N] c]Ze. no Cell]I bo c]U\qN]Iaom]]\T]I ap]Uv]*no A j]N]v]] m]ñy¶\ ht¶\ ke jo k]v]]d]v]] krv]] hoy] t]o Am]]\ A p]]C] p]ze Av]] n] ht]]. je bo v]K]t] A ap]Uv]*no h]T] a]v]I g]y]] ht]] A t]o Am] khev]]y] ke {\G]t]] Jzp]]w g]y]] ht]]. Am]no Av]I a]x]]y] ky]]\T]I hoy] ke g]]m]z]g]]m]m]]\ kow Am]n]I s]]mo hozm]]\ {t]rIno a]v]I hl]kI t]rkIb]oT]I Am]no n]Ic]] deK]]zv]] p—y]tn] krxo?

PU

p]N] a] v]K]to AT]I {l]qu\ ht¶\. A p]oto s]]v]D] ht]] no ap]Uv]* ky]]re as]]v]D] hoy] An]I j v]]q jot]] ht]]. A Av]I kow t]rkIb] l]z]v]v]] m]]g]t]] ht]] ke ap]Uv]*no «vo ty]]\ s¶D]I y]]d rhe. Anoy] T]]y] ke kow m]]T]]n]o m]ñy]o ht]o. p]N] hju s¶D]I Am]no Av]I kow t]rkIb] m]LI hoy] Am] l]]g]t¶\ n] ht¶\.

Am]No An]] g]]m]m]]\T]I An]] b]]Lp]N]n]I kow v]]t] x]oD]I l]]v]Ino Ano B]Iz]v]v]]n]o iv]c]]rey] krI joy]o. p]N] Am]]\y] Am]no s]\t]oS] T]]y] Av]I kow v]]t] m]LI n]hI\. A An]] g]]m]m]]\ Ak n]\b]rn]o m]UrK]o g]N]]t]o ht]o, p]N] aty]]re Ano je aoLK]t]] ht]] A A v]]t] m]]n]v]] tOy]]r p]N] n] T]]y] Av]I v]]t] ht]I Aqlo Ano t]o [p]y]og]m]]\ l]w x]k]y] Am] n] ht]I. h], Am]no An]] g]]m]n]I t]p]]s] krt]]\ Ak v]]t] j]N]v]] m]LI ke ANo Ak v]K]t] p]ot]]n¶\ G]r An]] dost] r]G]v]no p]\dr hj]rm]]\ voc]I dID¶\ ht¶\ no a]Qdx] m]ihn]] p]CI A p]]\c] hj]r Ðip]y]] v]D]]re a]p]Ino p]]Cu\ K]rIdI l]ID¶\ ht¶\. Am]no An]I A c]]l]n]o Bod n] s]m]j]y]o. jo ANo pOs]]n]I jÐr hoy] no G]r vocy¶\ hoy] t]o A p]CI An]I p]]so Av]I kow a]v]k T]w n] ht]I ke G]r p]]Cu\ K]rIdI lo. An]I p]]so t]o je g]N]o to a] b]]jrIn]] p]Os]] a]vy]] hoy] to p]N] Ay] v]Is] hj]r t]o n]hot]] j.

jo T]w Ce? 131


jo T]w Ce? Am]no An]I g]]m]n]I v]]t]m]]\ {\z] {t]rv]] jev¶\ n] l]]gy¶\. Am]No b]I« hIkm]t] iv]c]]rv]] m]]\zI. b]hu iv]c]]rno a\to Am]no Ak hIkm]t] n]jrm]]\ a]v]I K]rI p]N] A m]]qe t]o y]ogy] t]kn]I r]h jov]I p]ze Am] ht¶\. ano Av]I t]k a]v]I p]N] g]w. v]]t] Am] ht]I ke reK]]A ano boc]r p]qelo K]]s] m]hen]t] krIno Am]n]] iv]st]]rm]]\T]I Ak iks]]n] spoxy]l] qešn] k]Zv]]n¶\ s]rk]r p]]so m]\jUr kr]vy¶\ ht¶\. b]D]] m]LIno b]]v]Is] idv]s]n]o a] p—v]]s] k]y]*ßm] ht]o. K]c]*n]] Pkt] p]\dr j qk] KozUto B]rv]]n]] ht]] no b]]kIn]] pOs]] s]rk]r B]og]v]v]]n]I ht]I Aqlo jeno p]os]]t¶\ ht¶\ Av]]\ keql]]\y] m]]N]s]o Am]]\ joz]y]]\ ht]]\.

O M

boc]r p]qel] a]K]] iv]st]]rn]I sT]]in]k deK]reK] m]]qe Gor rok]y]] ano ap]Uv]* B]rt] vol]« ano any] s]]T]Id]ro s]hkuqu\b] Am]]\ qšen]m]]\ {p]z/y]] ht]]. a]K]] iv]st]]rm]]\T]I b]D]]\ m]LIno s]]t]s]o jeql]]\ m]]N]s]o a] p—v]]s]m]]\ joz]y]]\ ht]]\.

Y.

C

qešn] {p]zI An]] p]CI ˆ]Ije idv]so t]]l¶k]no g]]m] Ak an]]j kiry]]N]]n]] vop]]rI p]r ap]Uv]*n]o Pon] a]vy]o ke qešn] p]]CI a]vo p]CI ˆ]Ije idv]so p]ot]]n]] t]rPT]I a]K]I qešn]n]] b]D]] y]]ˆ]Iaono no a]K]] v]her]Ct] g]]m]no jm]]zv]]n¶\ p]oto n]kkI ky¶*\ Ce. Aqlo boc]r p]qel]no m]LIno A khe Aql¶\ s]ID¶\ s]]m]]n] Am]no m]okl]I a]p]jo. pol]o vop]]rI boc]rk]k]no m]Lv]] g]y]o t]o A khe m]]rI [p]r hju An]o Pon] a]vy]o n]T]I p]N] t]m]no je Pon] ky]o* Ce A [p]rT]I m]no An]I v]]t]n]o je a\d]j a]v]I g]y]o Ce A m¶jb] c]okks] y]]dI krIno hu\ t]no bo c]]r idv]s]m]]\ jN]]v]Ix].

LA

no Am]No g]]m]n]] h]jr boc]]r m]]N]s]ono m]ddm]]\ l]wno kev¶\ jm]v]]n¶\ krv¶\ ano g]]m] ano qešn]n]]\ is]v]]y] b]Ij]\ keql]]\ n]ot]r]\ b]h]r p]N] a]p]v]]\ An]I m]s]l]t] krI l]ID]I. p]CI pol]] vop]]rIno s]ID¶\ s]]m]]n] m]okl]v]] jN]]v]I dID¶\. Am]No Ano A p]N] jN]]vy¶\ ke p]ot]]n]o qeil]Pon] bo c]]r idv]s]T]I b]g]zel]o Ce Aqlo hju Am]n]I p]r ap]Uv]*n]o kow Pon] a]vy]o n]T]I p]N] jo An]I p]r Pon] a]vo t]o Ano jN]]v]I de ke ap]Uv]*n]] kÁ] p—m]]No t]mo m]no m]LIno b]D]I vy]v]sT]] krI dID]I Ce.

ST A

KA

p]CI Am]No x]herm]]\ jwno Ak p—es]v]]L]no p]kz/y]o no p]]\c]s]o k]z* ap]Uv]*no n]]mo Cp]]v]I n]]\Ky]]\. g]]m]n]] bo m]]N]s]on]I m]dd l]w Am]No A k]z* a]K]] iv]st]]rn]] j]N]It]] m]]N]s]ono l]K]]v]I n]]Ky]]\. ap]Uv]* K]c]* krt]o hoy] t]o g]]m]n]] je boc]]r m]]N]s]o j]ˆ]]m]]\ g]y]] n] ht]] A p]]C] p]ze Am] n] ht]]. boc]r p]qelo Am]no k]n]m]]\ PU\k m]]rI dID]I ht]I ke ap]Uv]*n¶\ jr]y] K]oqu\ deK]]y] Av¶\ T]v]] dev]]n¶\ n] ht¶\. p]CI pol]] m]]N]s]o p]]C] p]ze K]r]?

PU

b]D]]\ m]LIno bo hj]rT]I b]]v]Is]s]o m]]N]s]n]o a\d]j T]t]o ht]o. Am]n]I a]g]t]] sv]]g]t]]m]]\ ke Am]n]] jm]v]]m]]\ kowno kx¶\ khev]]p]N¶\ n] rhe A jov]]n]I vy]v]sT]] boc]r p]qelo A bo jN]no B]L]v]I dID]I ht]I Aqlo A t]o j]No v]rn]] b]]p] hoy] Am] k]m]m]]\ v]Lg]I p]z/y]] ht]]. Am]Noy] p]ot]]n]I m]ddm]]\ rhe Av]] m]]N]s]ono p]ot]]n]I s]]To l]w l]ID]] ht]]. k]y]m] t]o ap]Uv]*n]I h]jrI hot]I ano An]] s]]T]Id]ro b]D]I doz]doz krt]] Aqlo a] l]okono B]]go a]v]I kow jv]]b]d]rI a]v]t]I n] ht]I p]N] a] v]K]to t]o p]]y]]n]] m]]N]s]o j gorh]jr ht]] ano Am]n]I jgy]]A a] l]okono k]m] krv]]n¶\ m]]To a]vy¶\ ht¶\ Aqlo A k]m]no dIp]]v]v]]n]I Am]no c]]n]k c]ZI ht]I.

no a] b]D]I vy]v]sT]] c]]l]t]I ht]I ty]]re boc]rk]k] k]m]n¶\ b]h]n¶\ k]ZIno v]]r\v]]r g]]\D]In]g]r jt]] ht]]. K]rI rIto t]o A ap]Uv]*n]] B]Ut]k]Lm]]\T]I kx¶\k Av¶\ x]oD]v]] p—y]tn] krt]] ht]] ke Ano s]]\N]s]]m]]\ l]w x]k]y]. Am]no ap]Uv]*n]] g]]m]]\T]I t]o n]hI\ p]N] p]ot]]n]] g]]m]m]]\T]I Ak v]]t] j]N]v]] m]LI ke ap]Uv]*n]o dost] r]G]v] Ak v]K]t] b]r]b]rn]o t]kl]IPm]]\ m¶k]y]o ht]o ty]]re Bog¶\ ap]Uv]*n¶\ n]]moy] g]v]]y¶\ ht¶\. p]N] Ano b]D]I v]]t]n]I K]b]r n] ht]I.

boc]r p]qelo m]]N]s]ono k]mo l]g]]zI K]]n]g]Im]]\ v]D¶ t]p]]s] kr]v]I t]o j]N]v]] m]ñy¶\ ke r]G]v] x]x]I n]]m]n]I Ak bOrIn]I s]]To l]p]q]y]o ht]o. hvo boc]r p]qelo x]x]I p]]soT]I v]]t] kZ]v]v]] m]]N]s]ono s]]b]d] ky]]*. An]o D]N]I m]h]s¶K] duk]no ht]o no boc]r p]qel]n]o Ak m]]N]s] x]x]In¶\ aoLK]]N] k]Zt]o Ano Gor p]ho\c]I g]y]o. no n]s]Ib]n¶\ krv¶\ ke A An]o ip]y]rn]] p]X]n]o aoLK]It]o j n]Ikñy]o. p]CI t]o p]UCv¶\ j x¶\? r]G]v]n]I v]]t] k]ZI pol]]A Ano ap]Uv]*n]I v]]t]m]]\ Ko\c]v]] p—y]tn] ky]o*. jo T]w Ce? 132


jo T]w Ce? Ôam]]rI v]]t]m]]\ ap]Uv]* n] ht]o. ap]Uv]* ano r]G]v]n]I v]]t] t]o A p]hel]]\ p]t]I g]w ht]I. r]G]v] Ak s¶n]\d] krIno Ak CokrIn]I s]]To l]p]q]yol]o no Ano ap]Uv]* s]]To p]rN]]v]I dev]]n¶\ c]kkr r]G]vo c]l]]vol¶\ p]N] ap]Uv]* Ano Cet]rI g]y]o. A s¶n]\d]no b]dlo An]I m]] s]]To j p]rN]I g]y]o. no s¶n]\d]A r]G]v]no blok mowl] krIno Ano ty]]\ rhIno p]ot]]n]I s¶v]]v]z kr]v]I no r]G]v]no doZ l]]K]n]] K]c]]*m]]\ [t]]rI p]]zel]o.Õ

O M

Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke boc]rk]k]n]o pol]o m]]N]s] g]]\D]In]g]r t]rP rhet]o ht]o, n]hI\ t]o A bo no bo c]]r krI lot] t]o G]N]] b]D]] m]]N]s]o t]kl]IPm]]\ m¶k]w j]t]. p]N] Ano a]m]]\ kx]I g]t]]g]m] p]zI n]hI\ Aqlo ANo t]o A m]]iht]I s]ID]I boc]rk]k]no p]ho\c]]zI. ap]Uv]*n]I s¶n]\d]n]I m]] s]]To p]rNy]]n]I v]]t]m]]\ Am]no s]m]jPer T]yol]I l]]g]I Aqlo Am]No pol]] m]]N]s]no A v]]t]n]I c]oK]v]q krI l]]v]v]] p]]Co m]okly]o. no ANo p]]C] a]v]Ino A j v]]t] K]]t]rIT]I dohr]v]I.

C

Aqlo boc]r p]qel]no bo no bo c]]r krt]]\ v]]r n] l]]g]I. Am]No m]t]d]r y]]dIm]]\n]I reK]]n]I [\m]r s]]To s¶n]\d]n]I [\m]r moLv]I jow no A bon]I v]cco v]Is] v]rs]n]o g]]Lo j]ey]o. a]j s¶D]I Am]no Am] krv]]n]I jÐr p]zI n] ht]I Aqlo m]t]d]r y]]dIao k]y]m] h]T]v]g]I hov]] Ct]]\ Am]No bo b]hen]on]I [\m]r moLv]I jov]]n]o iv]c]]rey] krel]o n]hI\.

LA

Y.

hvo Am]n]I s]]mo b]D]I hkIkt] [G]]zI T]w g]w ht]I. ap]Uv]*A p]ot]]n]]T]I K]]ss]I v]D¶ [\m]rv]]LI bOrI s]]To l]gn] ky]]*\ ht]]\ no reK]] ano s¶n]\d] v]ccon]] m]]dIkrIn]] s]\b]\D]no toNo b]hen]on]o s]\b]\D] g]N]]vy]o ht]o. An]I a]m] krv]] p]]CL je g]N]t]rI hoy] A p]N] A a]je p]kz]w g]y]o ht]o. boc]r p]qel] An]I s]]Ton]] aty]]rn]] s]\b]\D]n]o iv]c]]r krI An]I a] p]ol] [G]]zI krv]] m]]g]t]] n] ht]] p]N] An]o [p]y]og] krIno A ap]Uv]* p]r p]ot]]n]I K]]n]d]n]In]o ix]kko m]]rv]]n]I t]k t]o c]Ukv]] m]]g]t]] n] j ht]].

ST A

KA

hvo p]Ur] a]tm]s]\t]oS] s]]To Am]No ap]Uv]*n]] a] snohB]ojn]m]]\ m]n] p]rovy¶\. ap]Uv]*no a] B]ojn] aoC]m]]\ aoC] p]\dr hj]rn]] K]]z]m]]\ t]o p]]zv]]n¶\ j ht¶\. hvo qešn] p]]CI a]v]v]]n]I a]ze b]hu idv]s] rÁ] n] ht]] Aqlo B]ojn] ano m]hem]]n]on]I a]g]t]]sv]]g]t]] krv]]n]I g]oQv]N]no a]K]rI aop] a]p]v]]m]]\ boc]r p]qelo Dy]]n] kein¨t] ky¶*\. Am]No B]ojn]n]o idv]s] n]kkI krv]]m]]\ v]c]m]]\ bo idv]s] v]D]]re r]Ky]] ht]] A s]]ru\ j T]y¶\ ht¶\. keql]Ik ain]y]im]t]t]]no k]rNo qešn] An]] in]D]]*irt] s]m]y] krt]]\ Ak idv]s] m]ozI a]v]v]]n]I ht]I. ap]Uv]*A qešn] m]ozI a]v]v]]n]] s]m]]c]]r jN]]v]v]] boc]rk]k]no Pon] ky]o* ty]]re boc]rk]k]A Ano jy]]re kÁu\ ke An]] jN]]vy]] p—m]]Non]I b]D]I vy]v]sT]] T]w g]w ht]I.

PU

ap]Uv]*no p]oto kowno kx¶\ jN]]vy]]n¶\ ke kow k]m] s]o\py]]n¶\ y]]d n] ht¶\. ANo Am]no a]g]L p]UCv]] p—y]tn] ky]o* p]N] boc]rk]k]no An¶\ b]ol]v]]n¶\ K]r]b] knokx]n]no k]rNo s]\B]L]t¶\ n] ht¶\. Aqlo An]]T]I a]g]L v]]t] T]w x]kI n]hI\. K]rI rIto t]o boc]rk]k]no v]]t] a]g]L l]\b]]v]v]I n] ht]I Aqlo Am]No p]ot]]no j]No kx¶\ s]\B]L]t¶\ n] hoy] Av]o Zo\g] j krel]o. ano ap]Uv]*A p]N] v]D¶ p—y]tn] krv]]n]o m]]\zI v]]Lel]o A Am] m]]n]Ino ke je hxo A bo idv]s] p]CI Gor j]xo ty]]re t]o j]N]v]] m]Lv]]n¶\ j ht¶\ no?

p]N] bo idv]s] p]CI jy]]re to v]her]Ct] a]vy]o ty]]re A m]oqu\ a]ºy]* ton]I v]]q jowno j boQu\ ht¶\. A rG]v]]y]o T]wno boc]rk]k] p]]so p]ho\cy]o. boc]rk]k] khe: Ôb]D¶\ g]oQv]]w g]y¶\ Ce. t]]re kx]I ic]\t]] krv]]n]I jÐr n]T]I.Õ Ôx]]n¶\ g]oQv]]w g]y¶\ Ce? m]no kx]I s]m]jN] p]zt]I n]T]I.Õ ap]Uv]* g]U\c]v]]t]]\ b]ol]I {Q/y]o. Ôm]noy] kx]I K]b]r n] ht]I p]N] t]]ro dost] pol]o kiry]]N]]v]]Lo D]n]« a]v]Ino m]no khe ke B]]wn]o Pon] a]vy]o Ce to g]]m]n]], j]ˆ]]n]I g]]zIn]] no T]oz] a]jub]]jun]]\ g]]m]n]] m]hem]]n]on¶\ jm]v]]n¶\ krv]]n¶\ B]]wA khev]z]vy¶\ Ce. mo\ Ano kÁu\ ke m]]rI [p]r B]]wn]o kow Pon] a]vy]o n]T]I.Õ jo T]w Ce? 133


jo T]w Ce? Ôp]N] Av¶\ k]\w hoy] t]o hu\ t]m]no Pon] kru\ ke Ano Pon] kru\?Õ ÔAv]o t]o m]noy] iv]c]]r a]vol]o p]N] m]]ro Pon] bo d]Õz]T]I b]g]zel]o ht]o Aqlo m]no T]y¶\ ke t]no m]]ro Pon] n]hI\ l]]gy]o hoy] Aqlo to\ kd]c] Ano s]ID]o Pon] ky]o* hxo. no p]CI t]]ro kow Pon] a]vy]o n]hI\ no t]no s]]moT]I p]UCv]]n]o kow rst]o n] ht]o Aqlo m]]re t]o A khe Am] kyo* j CUqko ht]o. mo\ g]]m]n]] boc]]r jN]]no s]]To l]wno b]D]I vy]v]sT]] g]oQv]I k]ZI Ce. t]]ru\ jr]y] K]oqu\ deK]]y] Av¶\ mo\ rhev]] dID¶\ n]T]I.Õ

O M

ap]Uv]* shejv]]r iv]c]]rm]]\ p]z/y]o, p]CI Ano j]No b]D]I goz p]zI g]w hoy] Am] hs]I p]z/y]o. Ôt]mo j a] b]D¶\ k]v]t]ru\ ky¶*\ Ce Am] kem] khet]] n]T]I? a] v]K]to t]o hu\ {\G]t]o Jzp]]y]o Cu\ p]N] hu\ p]]Co mod]n]m]]\ a]v]Ix] ty]]re t]m]no v]D]]re v]s]m¶\ p]zxo A v]]t] B]Ul]t]] n]hI\.Õ ÔAk v]]t] khu\ to\ m]]rI a]b]Ð p]r G]] ky]o* ht]o. mo\ t]]rI a]b]Ð p]r G]] ky]o* n]T]I {l]qI t]]rI a]b]Ð v]Do Av¶\ ky¶*\ Ce. no jy]]\ s¶D]I m]no iv]Ãv]]s] Ce ty]]\ s¶D]I t¶\ hvo kx¶\ krI x]kv]]n]o n]T]I. no m]]ru\ m]]no t]o t]]re hvo kx¶\ krv¶\y] n] jowA. a]p]N]o ihs]]b] b]r]b]r T]w g]y]o.Õ

C

Ôa]v]o ihs]]b] b]r]b]r krv]]n]o hot]o hxo, m]no p]\dr hj]rn]I qop]I p]her]v]Ino?Õ

LA

Y.

Ôto\y] m]no b]]jrIn]] {t]]r]m]]\ ano p]Ip]z]\m]]\ T]wno p]\dr hj]rn]I qop]I p]her]vol]I j no. A t]o B]]w je g]oL K]]y] A c]]z]\y] p]here. b]]kI to\ t]o m]]rI a]b]Ðn]I p]–]r K]]\zI n]]Kol]I A t]o mo\ m]]\zI v]]LI Ce. t]oy] t]no K]oqu\ l]]g]t¶\ hoy] no b]dl]o lov]]n]o iv]c]]r krt]o hoy] t]o a] b]D¶\ p]t]I j]y] p]CI m]no m]Lje Aqlo hu\ t]no Av]I v]]t] krIx] ke t]]ro b]dl]o lov]]n]o iv]c]]r m]oLo p]zI jxo.Õ Ôp]N] k]k] a] t]o m]no n]ze Av¶\ krI n]]\Ky¶\ t]mo. a] k]L v]r]s]m]]\ p]\dr hj]rn]] K]]z]m]]\ [t]]rI m]Uky]o.Õ

KA

ÔB]]w jev]I m]xkrI krIA Av]I s]]moT]I p]ze ty]]re A voQI lov]]n]I ih\m]toy] r]K]v]I joyo no? hvo hs]t¶\ m]oZu\ r]K]Ino g]]m]m]]\ n]IkL ano b]D]]n]]\ n]o\t]r]\ p]]k]\ kr Am]noy] s]]ru\ l]]go. b]D¶\ p]tyo t]o a]p]No bo m]Lv]]n]] j CIA no?Õ

ST A

no m]n]m]]\ akL]t]o ap]Uv]* b]h]r n]Ikñy]o. ANo n]kkI ky¶*\ ke A g]mo tom] khe p]N] a]n]o b]dl]o l]ID]] v]g]r t]o p]oto n]hI\ j rhe. p]N] A khe Ce A [p]rT]I l]]go Ce ke An]] h]T]m]]\ hukm]n]o Akko Ce. to Ak v]K]t] Am]n]I v]]t] j]N]I t]o lov]I j. kd]c] b]dl]]m]]\ A m]no p]c]Is] hj]rn]o P]y]do kr]v]I a]p]v]]n]] hoy] t]oy] a]n]o b]dl]o t]o lov]o j. ANo m]n]om]n] in]N]*y] krI l]ID]o.

PU

Gor jw ANo reK]]no b]D]I v]]t] krI. Am]No Am]n]I s]]mo je rm]t] a]drI ht]I ano jen]I kb]Ul]]t] j]herm]]\ krI ht]I A boc]r p]qel]no kd]c] v]D¶ a]kLI l]]g]I hxo Aqlo Am]No a]v]I rIto b]dl]o lov]]n]o po\t]ro rcy]o hxo Am] m]]n]I reK]]A t]o g¶ss]o T]U\kI n]]K]v]]n¶\y] Ano kÁu\ p]N] ap]Uv]* Am] m]]r K]]wno bos]I rhev]]n¶\ x]IKy]o j ky]]\ ht]o? Ct]]\ a]je t]o s]m]o s]]c]v]I lov]]n]o ht]o. jo A boc]rk]k]n]I v]]t] [G]]zI krv]] j]y] t]o ANo a] jm]N] km]r«T]I jm]]z/y¶\ Ce Av¶\ deK]]y] ano K]rc]o t]o je T]w g]y]o Ce A T]w j g]y]o Ce. ANo s]m]y] s]]c]v]I lov]]n¶\ n]kkI ky¶*\. a]jub]]juno g]]m]T]I je l]oko j]ˆ]]m]]\ a]vy]] n] ht]] Av]] a]gov]]n]oy] jy]]re a]v]v]] l]]gy]] no B]]wno m]Lv]] l]]gy]] ty]]re ap]Uv]*no T]y¶\ ke k]k]A B]ˆ]Ij]n¶\ krI n]]K]v]]m]]\ jr]y] k]c¶\ r]Ky¶\ n] ht¶\. p]N] jy]]re b]D]] jm]Ino hrK] krt]] p]]C] v]Lv]] l]]gy]] ty]]re t]o Ano T]y¶\ ke k]k]A p—em]T]I ky¶*\ hoy] ke ©eS]T]I p]N] Prt]]\ g]]m]om]]\ v]q p]ze Av]o av]s]r t]o [jv]]w g]y]o ht]o. keql]]ke p]ot]]n]] m]n]n]I x]\k] rjU krt]]\ kÁu\ ht¶\: ÔB]]w, reK]]bon]n]] v]hIv]qn]I p]UN]]*huit]n¶\ jm]N] r]K]Ino t]mo b]D]]n]]\ m]o\ m]IQ]\ kr]vy]]\ A b]hu s]]ru\ ky¶*\.Õ no ap]Uv]*A A t]k Jzp]I l]ID]I: Ôb]D]I boc]rk]k]n]I j g]oQv]N]I. k]lo s]v]]re A in]v]&i–] lo ano jm]N] r]Ko jo T]w Ce? 134


jo T]w Ce? to kow kx]I qIk] t]o n]] kre. A khI x]ke ke reK]]A ky¶*\ ht¶\ Av¶\ mo\y] ky¶*\.Õ boc]rk]k] b]]jum]]\ j {B]] ht]]. Ak jN] khe: Ôboc]rk]k], p]heloT]I j p]]L b]]\D]t]] l]]go Ce. p]N] Am]no v]K]to t]o a]n]] krt]]\y] v]D]]re m]]N]s] T]xo. a] v]K]to je rhI g]y]] hxo A b]D]] Piry]]d krt]] a]v]xo Aqlo a]n]]T]I doZ] t]o g]N]I j lov]]n]].Õ ÔAn]I x¶\ krv]] ic]\t]] kro Co, v]K]t] Ce no b]m]N]] T]w j]y] t]oy] A K]m]t]] as]]m]I Ce.Õ ap]Uv]*A boc]rk]k] v]t]I j]No n]ot]r]\ Perv]v]] m]]\z/y]]\. boc]rk]k] m]n]m]]\ s]m]s]m]Ino rhI g]y]] p]N] Am]n]] m]n]m]]\ Ak v]]to D]rp]t] ht]I ke hukm]n]o Akko Am]n]] h]T]m]]\ ht]o.

O M

s]]\je b]D]] p]rv]]LIno boQ] Aqlo B]rt] khe: ÔB]]w, t]mo ano boc]rk]k]A a] kem]n]o B]]\g]Lo v]]q/y]o An]I s]m]jN] n]] p]zI. am]no kowno kx]I g]\Doy] n]] a]v]v]] dID]I. p]N] Ak v]]t] khev]I p]ze. a]p]N]] qoL]n¶\ kow h]jr n] ht¶\ t]oy] boc]rk]k]A vy]v]sT]] krI b]t]]v]I, khev¶\ p]ze.Õ

Y.

C

Ôam]]re bono v]]t] G]N]] v]K]t] p]hel]]\ T]w g]yol]I p]N] B]]w khe b]D]]no a]ºy]* a]p]v]] jev]o v]K]t] hoy] t]o m]J] a]vo. ano a]K]] iv]st]]rn]] l]g]B]g] b]D]] j a]gov]]n]o j]ˆ]]m]]\ ht]] ty]]re ac]]n]k j B]]wno iv]c]]r a]vy]o ke a] j K]ro m]oko Ce. Aqlo Am]No m]]ro Pon] b]g]zel]o ht]o t]o s]ID]o D]n]« kiry]]N]]v]]L]no ty]]\ j s]\dex]o khI dID]o. Av]oyo a]vy]o m]]rI p]]so no mo\ g]]m]m]]\T]I boc]]r jN]]no b]ol]]v]Ino k]mo l]g]]zI dID]]. D]rm]n]] k]m]m]]\ ZIl] x]I?Õ boc]rk]k]A ap]Uv]*no B]yo* koT]Le D]Ib]v]] m]]\z/y]o.

LA

ap]Uv]* m]n]m]]\ khe: ao zos]] a]je m]]ro y]og] n]T]I Aqlo hu\ s]]\B]LI l][\ Cu\ p]N] kok d]Õzo m]]ro l]]g] a]v]xo ty]]re t]m]no rzt]]\y] n]hI\ a]v]ze. p]N] B]]w m]n]m]]\ hoy] A k]\w b]h]r aoCu\ p]]zI dev]]y] Ce? no t]m]no t]o ap]Uv]*n]o an¶B]v] T]w g]yol]o Ce. jo jo p]]C] khet]] n]hI\ ke n]T]I T]y]o n]hI\ t]o pol]] r]G]v]n]] jev]I dx]] T]xo ke p]CI pol]I boc]rk]k]n]]\ p]Ip]z]\v]]LIy] T]w j]y], A t]o jev]o v]K]t].

KA

Cek r]t]n]] b]]r v]]gy]] s¶D]I b]D]] v]]t]o krt]] rÁ]. Cev]qe T]]kIno B]rt] {B]o T]y]o no b]D]] {Q/y]]. T]oze jwno ap]Uv]* Akl]o p]]Co a]vy]o. k]k] khe: Ôbos], a]v]o m]rd T]wno K]rc]T]I x]]n]o g]B]r]w j] C?Õ

ST A

ÔK]rc]T]I koN] g]B]r]y] Ce, p]N] t]mo pol]I ad]v]t] m]n]m]]\ r]K]Ino a] ky¶*\ A n]] g]my¶\. mo\ t]o t]m]no b]D]]n]I v]c]m]]\ v]]t] krIno m]]ToT]I B]]r hLv]o krI dID]o ht]o. no A t]o c]U\qN]In]] k]v]]d]v]] ht]]. t]mo t]o v]g]r idv]]LIA hv]]wao CozI Aqlo T]y¶\ ke a]ql]] s]\b]\D] p]CIy] k]k] a]v]o K]]r r]Ko A s]]ru\ n]hI\. m]n] K]]qu\ T]w g]y¶\.Õ Ôm]]roy] Av]o wr]do n] ht]o p]N] v]]t]v]]t]m]]\ t]]rI p]ol] h]T]m]]\ a]v]I g]w ano m]n]m]]\ T]y¶\ ke t¶\ b]D]]no [ll¶ b]n]]vy]] kre ano t]]rI s]]mo kow kx¶\ n] kre A to kem] c]]lo? no v]D]]re n]hI\ t]o t]]ro T]ozok d\z t]o krv]o j p]ze.Õ

PU

Ôto t]mo a]no T]ozo d\z g]N]o Co? a] t]o s]]ru\ Ce to poqšol] p]\p] s]]ro c]]lo Ce Aqlo m]]r] BO v]]\D]o n]] a]vo n]hI\ t]o [ll]I jv]] jev¶\ T]]y]. T]ozI a]b]Ð b]\D]]w Ce Ay] D]ULD]]N]I T]w j]y].Õ Ôt]]rI a]b]Ð D]ULD]]N]I krv]I n] ht]I Aqlo t]o a]ql]o d\z krIno v]]t] p]zt]I m]UkI no? mo\ t]no kÁu\ ht¶\ no ke t]m]no a]b]Ð lot]]\ a]v]ze Ce. An]o aT]* A ke m]no A g]m]t¶\ n]T]I. hvo hu\ j {QIno t]]rI Ab] [G]]zI krIno t]]rI a]b]Ð l][\ A t]o b]no j n]hI\ no. p]N] t]]rI bo m]xkrIno b]dlo d\z g]N]Ino a] Ak av]s]r {B]o ky]o*. no to\ joy¶\ hxo ke An]]T]I t]no K]c]* T]y]o An]] krt]]\ n]]m]n]] v]D]]re m]LI Ce. m]no ac]]n]k j reK]] ano s¶n]\d]n]] s]\b]\D] iv]xo K]b]r p]zI hvo A p]ol] hu\ [G]]zu\ t]o p]CI m]]r]m]]\ m]]r]p]N¶\ j ky]]\ rÁu\.Õ Ôt]m]no K]b]r p]zI g]w?Õ ap]Uv]*n]] p]g] p]]N]Ip]]N]I T]w g]y]]. Ôh] b]D]I j. p]N] m]UK]]* m]no A n]T]I s]m]j]t¶\ ke to\ s¶n]\d]no reK]]n]I n]]n]I bon] t]rIke x]] m]]qe aoLK]]v]I?Õ ÔreK]] m]]r]T]I m]oqI Ce p]N] l]]g]t]I n]T]I. p]N] Ano s¶n]\d] jeql]I [\m]rn]I dIkrI Ce Am] l]oko j]N]I j]y] ke jo T]w Ce? 135


jo T]w Ce? reK]] m]]r]T]I G]N]I m]oqI Ce. Aqlo A s]\t]]zv]] m]]qe amo Av¶\ krel¶\. hvo jo b]h]r a]vo t]o a] AkQI krel]I a]b]Ð Ak s]]m]qI j s]rkI j]y].Õ Ôkd]c] p]]\c]s]]t] v]rs] p]CI b]h]r a]vo t]o v]]\D]o n]hI\. h]l] t]o a] v]]t] t]]rI no m]]rI v]cco j rhexo p]N] hvoT]I Ak v]]t]n]o Ky]]l] r]K]je ke koen]I a]b]Ð s]]c]I ke K]oqI rItoy] n]] lov]I jowA. m]]N]s]no a]b]Ð km]]t]]\ a]K]I ij\dg]I j]y] Ce no t]]r] jev]] G]zIn]I m]oj m]]qe kown]I a]b]Ðn¶\ l]Il]]m] krI n]]\Ko t]o A m]]N]s]no G]N]Iv]]r m]rv]]v]]Lo a]vo. no a] b]]b]t]m]]\ b]Ij] kowno n]hI\ t]o B]rt]no s]m]y] jowno s]]c]I v]]t]T]I v]]keP krI deje.Õ

an¶ßm] ⇒

PU

ST A

KA

LA

Y.

C

O M

ap]Uv]*no s]]c]I p]irisT]it]n¶\ B]]n] T]y¶\. aty]]r s¶D]I A j]No b]D]I Cokrm]t]m]]\ j krt]o ht]o. Ano p]oto k\wk Ce A b]t]]v]v]]n]I j]No An]] p]r D]Un] s]v]]r T]w g]w ht]I. An]]T]I kowno keql]o a]G]]t] p]ho\c]xo An]o ANo kdI iv]c]]r s]rK]oy] ky]o* n] ht]o. a]je Ano l]]gy¶\ ke jono A p]ot]]n]I «t] m]]n]t]o ht]o A K]rI rIto t]o An]I h]r j ht]I. b]Ij]no Cet]rIno ke av]LI y¶ikt] v]]p]rIno moLvol]I «t] kd]c] b]h]rT]I v]]hv]]h kr]vo p]N] a\t]rm]]\ t]o A k]y]m] Ano z\Ky]] j krv]]n]I ht]I.

jo T]w Ce? 136


jo T]w Ce?

23. s]]LI ke s]]s¶?

O M

boc]rk]k]n]I v]]t] ap]Uv]*n]] idl]m]]\ {t]rI g]w. ANo m]n]T]I n]kkI krI l]ID¶\ ke A v]hel]]m]]\ v]hel]I t]ke B]rt]no b]D]I v]]t] krI dexo. ap]Uv]*no t]o Aql]I j j]N] ht]I ke B]rt]no Aql]I j K]b]r ht]I ke s¶n]\d] Ak Qokr K]]Dol]I sˆ]I Ce. ANo An]o h]T] p]kz/y]o ty]]r p]hel]]\ j s¶n]\d]A, ap]Uv]*A ano reK]]A p]N] A c]oK]v]q krel]I j ht]I. Pkt] reK]] An]I m]oqIbon] n]hI\ p]N] An]I m]] Ce Av]I c]oK]v]q Am]No krI n] ht]I. ano jy]]\ s¶D]I B]rt]no l]]g]t¶\ v]Lg]t¶\ ht¶\ ty]]\ s¶D]I An]]T]I An]] «v]n]m]]\ kx]o Per p]zv]]n]o n] ht]o.

Y.

C

ANo B]rt]no v]]t] krv]] m]]qe s]ID]] Ano ty]]\ jv]]n]o iv]c]]rey] Ak v]K]t] t]o ky]o*, p]N] to p]hel]]\ reK]]no v]]t] krv]]n¶\ tono y]ogy] l]]gy¶\. ANo Gor jw reK]]no b]D]I v]]t] krI. a] v]]t]n]I s]OT]I m]oqI as]r jo p]zv]]n]I hoy] t]o A reK]]n]] «v]n] ano An]I p—it]SQ] p]r p]zv]]n]I ht]I. Ano m]]qe t]o a] s]m]sy]] G]N]I g]\B]Ir b]n]I jt]I ht]I. An]I p—it]SQ] s]m]]jm]]\ ano r]jk]rN]m]]\ Aql]I m]oqI ht]I ke a] v]]t]n]o D]kko p]N] An]] p—m]]N]m]]\ p]zv]]n]o ht]o. A Ak v]K]t] t]o g]U\c]v]]w p]CI ANo An]o [p]]y] p]N] x]oD]I k]Z/y]o. jo B]rt]no iv]Ãv]]s]m]]\ l]w A v]]t] An]] p]Urt]I j r]K]v]]m]]\ a]vo t]o b]h]r kowno a] v]]t]n]I kx]I K]b]r p]zv]]n]I n] ht]I Aqlo kowno x]rm]]v]]n¶\ T]v]]n¶\ n] ht¶\.

LA

Ano K]]t]rI ht]I ke B]rt] An]I a] m¶xkel]I s]m]jxo ano s]hk]r a]p]xo. to r]to t]o G]N¶\ m]ozu\ T]w g]y¶\ ht¶\ Aqlo B]rt]no ty]]\ jv]]n¶\ y]ogy] n] ht¶\. b]Ije idv]so s]v]]rm]]\ j boy] jN] B]rt]no ty]]\ jv]]n¶\ n]kkI krI s]Uw g]y]]\.

ST A

KA

b]Ije idv]so A l]oko B]rt]no ty]]\ g]y]]\ ty]]re B]rt] b]]T]Ðm]m]]\ sn]]n] krI rÁo ht]o. Am]No s¶n]\d]no b]D]I v]]t] krI. s¶n]\d] khe: ÔAm]]\ t]m]]re kx¶\ Cp]]v]] jev¶\ n]T]I. mo\ B]rt]no b]D]I v]]t] krI dIDol]I j Ce. a]j s¶D]I a] v]]t] CUp]I rhI Ce An]o aT]* A ke B]rto a] v]]t] kowno krI n]T]I. v]LI t]m]noy] kdI ANo hs]v]]m]]\y] A v]]t]n]o wx]]ro krI x]rm]]vy]] n]T]I Aqlo Ano A v]]t] j]her krv]] jev]I l]]g]I n]T]I A s]m]« x]k]y] Av¶\ Ce.Õ no reK]]no m]]ToT]I j]No m]N]n]o b]ojo {t]rI g]y]o hoy] Av]I r]ht] Ano T]w. B]rt] n]]hIno b]h]r a]vy]o Aqlo Am]no b]dlo s¶n]\d]A j Ano kÁu\: Ôa] l]oko t]]r] ano reK]]n]I v]cco n]v]] s]g]p]N]n]I v]]t] krv]] a]vy]]\ Ce. Am]no Am] l]]go Ce ke t¶\ Ano m]]rI m]oqI bon] s]m]je Ce tono b]dlo m]mm]I s]m]je. al]b]–] K]]n]g]I rIto j. b]]kI j]herm]]\ t]o je s]\b]\D] aty]]re c]]lo Ce A j rhev]] dev]]n]I Am]n]I wcC] Ce.Õ

PU

Ôm]no Am]]\ v]]\D]o n]T]I. p]N] Am]No jo K]n]g]Im]]\y] a] s]\b]\D] b]dl]v]o hoy] t]o Am]No K]]n]g]Im]]\ Ak jm]]w m]]\ql]I m]okl]I a]p]v]I p]zxo. m]]r]\ m]]b]]p]no m]]re A m]]\ql]I kem] a]v]I Ce A s]m]j]v]v]] K]oqu\ b]ol]v¶\ p]zxo p]N] m]]\ql]I p]r s]on]]n]o aCozo b]]\Dol]o hxo Aqlo Aql¶\ K]oqu\ t]o hu\ b]ol]I l]wx].Õ B]rto Q]v]ke m]o\A kÁu\. Ôt]noy] v]g]r s]–]]A l]]\c] lov]]n]] aB]rK]] T]v]] m]]\z/y]] l]]go Ce. B]]wn]I C]p] kev]I Ce An]I t]no K]b]r l]]g]t]I n]T]I.Õ s¶n]\d]A An]I m]j]kno l]\b]]v]t]]\ kÁu\. Ôto hu\ Am]no l]]\c] lov]]n]I ky]]\ khu\ Cu\? no hu\y] ky]]\ l]]\c] m]]g¶\ Cu\? a] t]o n]v]] s]\b]\D]n]I ÐA m]]ro je hk T]]y] Ce A m]]g¶\ Cu\. t¶\ v]c]m]]\ a]zI n]hI\ p]ze t]o m]mm]I m]]rI v]]t] jÐr s]m]jxo ano m]]rI v]]t] sv]Ik]rxo. no t]no g]mo Av]I v]]t] t]o Am]]\ A Ce ke s]on]]n]o je aCozo a]v]xo A hu\ t]no a]p]I dwx] no m]IQ]w hu\ r]K]I l]wx]. a] a]p]N]I bon]I v]ccon]I s]m]jut]I Ce, b]ol] b]r]b]r Ce no?Õ Ôt]mo bo kx]I s]m]jut]I kro Am]]\ am]no kx]o v]]\D]o n]T]I p]N] t]m]]r]\ l]gn] p]CI C v]rso t]mo a]v]I m]]g]N]I jo T]w Ce? 137


jo T]w Ce? m]Uko to am]no sv]Ik]y]* Ce ke n]hI\ A t]o am]no p]UCo.Õ ÔCokrIn]] b]]p]no c]ows] hoy] j n]hI\. x]rt]o t]o s]]mov]]L] j m]Uke.Õ Ôl]g]n] p]hel]]\ hoy] t]o Am] K]ru\ p]N] l]g]n] p]ty]]\ ke m]]\z K]I\qIA. p]CI Am]n¶\ kx¶\ c]]lo n]hI\.Õ ÔA t]o b]D¶\ s]m]jy]] p]N] m]no A t]o kho ke t]mo Am] ky¶*\ ht¶\ x]] m]]qe?Õ

O M

Ôs]]c]I v]]t] t]o A ht]I ke reK]]n]I [\m]r m]]r] krt]]\ v]D]]re ht]I. s]]t] v]rs] [\m]r v]D]]re hoy] A kow s]m]]jm]]\ c]]l]I x]ke n]hI\. b]D]] a] g]]m]z]n]] s]m]]jm]]\ t]o Pol]I j K]]y]. ano jo reK]]no s¶n]\d] jev]zI [\m]rn]I dIkrI hoy] t]o reK]]n]I [\m]r c]]l]Is]n]I t]o l]oko g]N]I j k]Ze. no m]]rI [\m]r p]Ur]\ p]]\ˆ]Is]n]I n] ht]I A t]o b]D]] j]N]t]] ht]]. t]mo j kho p]CI a] aj]Ny]] g]]m]z]m]]\ K]]l]I g]jv]]v]]L] a] ap]Uv]*B]]wn]I x]I dx]] T]]y]? Aqlo jy]]re s¶n]\d] a]v]I ty]]re amo Ano reK]]n]I bon] t]rIke j aoLK]]v]I.Õ

Y.

C

Ôno boc]rk]k] j]No ke ap]Uv]*n]I c]oql]I Am]n]] h]T]m]]\ a]v]I g]w. k]lo Am]no khejo ke B]rt]no t]o reK]]A l]g]n] p]hel]]\ j b]D]I v]]t] krI dID]I ht]I. hvo A v]]t] j]N]n]]r c]]r a]p]No no p]]\c]m]] A boc]rk]k] Ce. jo v]]t] b]h]r jxo t]o A t]mo j krI Av¶\ m]n]]xo. p]CI A v]]t] b]h]r p]]zt]]\ ac]k]xo. ano kd]c] v]]t] b]h]r p]]zI dexo t]o a]p]N]no t]o kx]o v]]\D]o n]hI\ a]vo p]N] Am]no a]p]No p]]Co p]rc]o b]t]]v]v]]n]I CUq m]Lxo.Õ

LA

v]]t] krIno boy] p]]C]\ Py]]*\ ty]]re boy]n]]\ hEy]]\ hLv]]\ PUl] ht]]\. Am]n]] m]n]m]]\ v]]t] PUqI jv]]n]I ke p]oto kx¶\k K]oqu\ ky¶*\ Ce Av]I je B]]v]n]] ht]I A aÏxy] T]w g]w ht]I. Am]no hvo boc]rk]k]n]Iy] b]Ik n] ht]I ke g]]m]z]n]] a] s]m]]jn]Iy] b]Ik n] ht]I. Am]n]I je p—it]SQ] j]m]I ht]I An]I s]]mo a] [\m]rn]] b]]D]no c]c]]*n]o iv]S]y] b]n]]v]v]]n]I kow ih\m]t] kre tom] n] ht¶\. no v]K]t] Ce no kow tom] krv]] j]y] t]o An]I [poX]] krv]] jeql]I ih\m]t] t]o Am]n]]m]]\ ht]I j.

ST A

KA

b]Ije idv]so ap]Uv]*A jwno b]D]I v]]t] boc]rk]k]no krI. B]rt]no t]o a] v]]t]n]I l]gn] p]heloT]I j K]b]r ht]I Ct]]\ toNo t]o a] v]]t] a]j s¶D]I kowno krI n] ht]I. hvo Am]]\ boc]rk]k] B]ñy]] ht]]. jo a] v]]t] b]h]r p]ze t]o boc]rk]k] j p]hel]] x]km]\d g]N]]v]]n]] ht]] A v]]t]n]I qkor p]N] ANo hs]t]]\ hs]t]]\ krI j dID]I. boc]rk]k] khe: Ôm]]re v]]t] krv]I hot] t]o hu\ p]\dr d]Õz]T]I c]Up] rÁo j n] hot]. p]N] mo\ t]no kÁu\ no ke m]no Av]I n]I\d]K]orIm]]\ rs] j n]T]I. a] t]o t]no p]rc]o b]t]]vy]o, t]noy] Am] n] T]]y] ke k]k]no a]v]I t]rkIb]o a]v]zt]I n]T]I.Õ Ôno m]no t]rkIb] x]IK]v]]zv]]m]]\ t]m]noy] Ak jm]N] m]]To p]zI g]y¶\.Õ

PU

Ôare, g]]\z], Am] j]m]]z/yo k]\w T]]kI jv]]n¶\ hoy]? a]v]to v]rso n]kkI. g]]m]z]n]] b]D]] l]okoy] B]lo K]ux] T]]y].Õ k]k]A kÁu\. hvo ap]Uv]*no T]ozI x]]\it] T]yol]I l]]g]I. Ano Am] ht¶\ ke p]oto aj]N]m]]\ pol]] g]]m]z]n]] m]]N]s]n]] m]n]m]]\ k]k]n]] jm]N] b]]b]t] m]m]ro m]UkI a]py]o ton¶\ k]k]no K]oqu\ l]]g]xo no p]]qe c]Zel]I v]]t] p]]CI aqv]]w jxo. p]N] x]ULIn]o G]] s]oy]T]I qLI g]y]o ht]o.

bo idv]s] p]CI n]«kn]] g]]m]n]I Ak s]B]]m]]\ k]k]A j]her]t] p]N] krI dID]I ke a]v]to v]rso n]v]I c]U\qN]I T]xo ano p]oto P]reg] T]xo A v]K]to Ak jm]N]v]]r y]ojv]]n]I Am]n]I wcC] ht]I. ap]Uv]*A je c]Il]o p]]zy]o Ce A c]Ilo c]]l]v]]n]I Am]n]Iy] Prj b]n]I rhe Ce. Am]n]I a] v]]t]T]I ap]Uv]*no x]]\it] T]w g]w. reK]]noy] Ak v]]to D]rp]t] T]w ke G]rn]I v]]t] G]rm]]\ j s]m]]w g]w ht]I.

ÔB]]wA jm]N]v]]r krIno boc]rk]k]no K]c]*n]] K]]z]m]]\ [t]]rI dID]]. Am]noy] B]]wno p]g]lo c]]l]v¶\ p]z/y¶\.Õ s]]\je b]D]] boQ] ht]] ty]]re Ak dosto kÁu\. ÔAv¶\ n]T]I, boc]rk]k] jm]]zv]]m]]\T]I ky]]rey] p]]C] p]ze Av]] n]T]I. A t]o n]] hoy] ty]]\T]I av]s]r x]oD]I k]ZIno jm]v]]n¶\ kre Ce. Am]n]] m]n]m]]\ ky]]rey] Av¶\ n]hI\ T]]y] ke ap]Uv]*A A m]]To p]]z/y¶\ Ce.Õ jo T]w Ce? 138


jo T]w Ce? ÔAn]I t]o m]noy] K]b]r Ce. am]]re A v]]t]n]I c]oK]v]q T]w j g]yol]I Ce. a]p]No Am]n]I m]xkrI krI ano b]D]]n]I v]c]m]]\ A kb]Ul]I l]ID]I no m]]PI m]]g]I l]ID]I Aqlo Am]no s]]ru\ l]]gy¶\ Ce.Õ ap]Uv]*A kÁu\. ÔB]]w, a]v¶\ snohB]ojn] kr]v]v]]n¶\ g]oQvy¶\ A am]no t]o b]D]]no g]my¶\, p]N] pol]] ko\g—es]v]]L] k]g]]roL m]c]]v]I m]Ukxo.Õ Ak jNo kÁu\. ÔAm]no Am] l]]g]xo ke a]v]t]I c]U\qN]Im]]\ m]t] moLv]v]]n]I a]p]N]I a] c]]l] Ce.Õ

O M

ÔA l]oko n]]y]l]on]n]I s]]zIao ano sqIl]n]I t]pol]Iao v]he\co Ce Aqlo Am]no t]o Am] j l]]g]v]]n¶\. p]N] jm]]zn]]r m]]N]s] A c]U\qN]Im]]\ {B¶\ j n] rÁu\ hoy] t]o Am]n]I v]]t] p]okL j l]]g]v]]n]I no.Õ Ôn]], a] v]K]to a]p]No boc]rk]k]no sT]]no b]Ij] kowno {B]] r]K]v]]n]] n]T]I. jo b]Ij] kowno {B]] r]K]v]]n]I v]]t] krIx¶\ t]o a]p]N]] iv]st]]rn]]\ g]]m]z]\v]]L]no Am] T]xo ke k]y]m] a]p]N]] g]]m]n]] j [modv]]r x]] m]]qe?Õ

C

ÔAy] K]ru\. a]ql]]\ b]D]]\ g]]m] Ce p]N] kow l]]y]k [modv]]r Am]]\ Cey] n]hI\, Ct]]\ jy]]re ˆ]N] c]U\qN]Im]]\ a]p]N]] g]]m]m]]\T]I j jud]jud] [modv]]rno {B]] r]K]IA t]o Am]n]I a]]\K]om]]\ a]vy]] v]g]r n] rhe. B]]wn]I v]]t] s]]c]I Ce.Õ

Y.

Ôno s]]c¶\ p]UCo t]o a]p]N]] g]]m]m]]\T]I hjuy] bo jN] t]o l]]y]k [modv]]r tOy]]r Ce. Ak B]]w ano b]Ijo B]rt]. p]N] b]Ij]\ g]]m]v]]L]no a] v]]t] g]Le B]r]y] A v]]toy] s]]c]I. Am] Ct]]\y] m]no g]L] s¶D]I K]]t]rI Ce ke jo B]]w {B]] rhe t]o Am]n]I s]]mo kow g]]m] Ak AX]rey] n]hI\ b]olo.Õ

LA

Ôm]no l]]go Ce ke boc]rk]k] je k]m] kre Ce A jot]]\ A {B]] rhe A j v]D¶ y]ogy] Ce. m]no A G]oze bos]]zI dev]]n]I porv]I kow n] krt]]. m]o\ t]o a] s]]t] v]rs]m]]\ reK]]n]I je b]c]t] ht]I Ay] azD]I krI n]]K]I Ce. hvo m]]re x]]\it]T]I bo pOs]] km]]v]] p]ze Av]I p]irisT]it] a]v]I g]w Ce.Õ ap]Uv]*A kÁu\ no b]D]] hs]I p]z/y]].

KA

Ôh] B]]w, Am]n]I v]]t] s]]c]I Ce. jo A B]]B]In]] pOs]] p]]C] n]hI\ v]]LI de t]o B]]B]I Am]no GorT]I h]\kI k]Ze t]oy] n]v]]w n]hI\.Õ b]Ij]A ap]Uv]*no [z]vy]o.

ST A

Ôh], vol]«n]I v]]t] s]]c]I Ce. B]]wno B]]B]In]I b]Ik l]]go Ce Aqlo Am]n]I t]o b]]p]z]n]I kPozI isT]it] Ce.Õ b]Ij]A c]]l]t]]m]]\ s]\koy¶*\. ÔB]rt], t]]rI kev]I isT]it] Ce. t]]p] t]o boy] b]hen]on]o s]rK]o j hxo no?Õ

PU

ÔA t]o jem] t]]re Gor c]]lo Ce Am] b]Do c]]l]t¶\ hxo Am] t¶\ m]]n]t]o howx], p]N] k]lo s]v]]re B]]wA snohB]ojn] kr]v]Ino p]c]Is] hj]r Ðip]y]] t]ozI n]]Ky]]. jo t]no t]]rI bOrIn]I b]Ik l]]g]t]I n] hoy] t]o j] a] b]D]] m]]qe b]xor l]oqn]] g]oq] b]n]]v]r]v]I l]]v] t]o t¶\ B]z K]ro.Õ no b]D]] vol]«no v]Lg]I p]z/y]]. Ôa]p]No J]\Jr p]herIno xoQ]N]I khev]z]v]v¶\ n]T]I, b]]kI b]D]]y] s]m]je Ce ke jeno Gor B]Nol]]\ bOr]\ hoy] Am]no m]]To kzp] hoy]. am]]re t]o m]oZu\ b]g]]ze t]o m]]r K]]y] Av]o j c]]l] hoy].Õ vol]«A m]]ToT]I v]]t] q]Lv]] p—y]tn] ky]o*.

Ôt]o t]o hvo t]]re a] b]D]]no b]t]]v]I a]p]v¶\ j p]zxo ke t]]r] G]rm]]\ t]]ru\ keql¶\ c]l]N] Ce.Õ b]D]] vol]«n]I p]]CL j p]zI g]y]]. Ôano m]no t]o l]]go Ce ke Av]oyo An]I bOrIno p]go p]zIno g]oq] b]n]]v]z]v]I l]]vo Ce ke An]I bOrI hs]Ino g]oq] b]n]]v]I a]po Ce An]I K]]t]rI krv]I hoy] t]o a]p]No b]D]]A s]]To j Ano Gor jv¶\ jowA.Õ ÔB]]w, T]oz] m]oz] a]vo t]o K]rI v]]t]n]I K]b]r p]ze, n]hI\ t]o pol]I B]]wn]I x]rmoy] g]oq] b]n]]v]v]] bos]I jxo.Õ b]Ij]A s]m]jN]n]I v]]t] krI no b]D]] An]I s]]To s]\m]t] T]w g]y]]. hvo vol]«no J]\Jr p]herIno ke p]hey]]* v]g]r p]N] xoQ]N]I khev]r]v]v]] {Qv¶\ j p]z/y¶\. jo T]w Ce? 139


jo T]w Ce? a]K]] qoL]no jowno vol]«n]I bOrI s]m]« g]w ke a]jn]I jy]]Pt]n]I jv]]b]d]rI Am]no m]]To a]v]I g]w ht]I. vol]«A g]oq] b]n]]v]v]]n]I v]]t] krI t]o An]I bOrI khe: Ôa]K¶\ qoLu\ a]vy¶\ p]N] m¶Ky] m]]N]s] t]o Ce n]hI\. j]v] t]mo B]]w ano B]]B]Ino b]ol]]v]I l]]v]o t]o g]oq]y] kru\ no t]mo kho t]o x]Iroy] xokI n]]K¶\. b]]kI a] qoL]m]]\ kown]]\ m]oZ]\ g]oq] K]]y] Av]]\ n]T]I.Õ hju An]] m]oZ]m]]\ x]bd]o ht]] no j b]h]rT]I B]]wn]o av]]j a]vy]o: Ôvol]« Ce ke n]hI\.Õ ÔA a]v]o, hu\ b]D]]no A j khet]I ht]I ke B]]w ano B]]B]Ino b]ol]]v]Ino a]v]o t]o g]oq] t]o x¶\ p]N] Bog]o x]Iroy] xokI n]]K¶\, p]N] t]moy] reK]]bon]no l]ID]] v]g]r j a]vy]] Co.Õ

O M

Ôam]no Am] ht¶\ ke a]m]No am]]rI ik\m]t] krI n]]K]I p]N] Am]No t]o t]m]noy] b]]kI n]] m]Uky]]. jo B]]B]I hoy] t]o A g]oq]n]I BoLo x]Iroy] xokI n]]Ko p]N] A n]] hoy] t]o a]p]no b]D]] g]oq]n]]y] aiD]k]rI n]hI\.Õ ÔA t]o je s]]c¶\ hoy] A s]O kow khe. B]]B]In]o z\ko QeQ g]]\D]In]g]r s¶D]I v]]go Ce no B]]wno a]p]N]] iv]st]]rn]I b]h]r koN] aoLKo?Õ ap]Uv]* p]N] c]]l]to g]]ze c]ZI boQo.

Y.

C

Ôt]mo b]D]] g]mo tom] kho p]N] a] t]o CqkI jv]]n]I v]]t] hoy] Am] m]no l]]go Ce. hu\ jwno reK]]bon]no b]ol]]v]I l]]v¶\ Cu\, p]CI a]p]N]no b]D]]no K]b]r p]zxo ke A x]Iro xoke Ce ke p]CI s]]v] p]]N]Im]]\ bos]I j]y] Ce. B]]w, t]m]]rI k]rn]I c]]v]I l]]v]o.Õ B]rto {B]] T]t]]\ B]rto kÁu\.

LA

Ôt]o BogoBog]] s¶n]\d]no no boc]rk]k]noy] lot]] a]v]jo. hu\y] ty]]\ s¶D]Im]]\ PiLy]]m]]\T]I boc]]r bOr]\no b]ol]]v]I l][\. b]D]] n]kkI krIno a]vy]] Co to t]m]no aoC] B]UKy]] rK]]xo?Õ vol]«n]I bOrIA kÁu\. Ôvol]«no l]IDo n]hI\ t]o B]]wn]I a]b]Ðno l]IDoy] m]]r] BO a]je p]]qI* T]w jxo Av¶\ l]]go Ce.Õ Ak b]Ij]A kÁu\. p]N] vol]«no ty]]\ kx]I j]m]I n]hI\ Aqlo b]D]]no T]ozI in]r]x]] jÐr T]w.

KA

T]ozI j v]]rm]]\ B]rt] b]D]]\no l]wno a]v]I p]ho\cy]o ty]]\ s¶D]Im]]\ vol]«no Gor a]jub]]jum]]\T]I p]]\c]s]]t] sˆ]Iao AkQI T]w g]w ht]I no Am]No goq]n¶\ k]m] t]o c]]l¶ krIy] dID¶\ ht¶\. reK]] a]v]I Aqlo Ak jNo kÁu\: Ôs]]ru\ T]y¶\ ke B]]B]I t]mo a]vy]]\. t]mo a]vy]]\ t]o a]je x]Iroy] K]]v]] m]Lxo n]hI\ t]o amo t]o g]oq]m]]\T]Iy] j]t].Õ

an¶ßm] ⇒

PU

ST A

Ôam]]re a]je Am]no ty]]\ a]v]v]]n]o k]y]*ßm] ht]o p]N] t]m]]r] B]]w B]]wb]\D]on]] qoL]m]]\ bos]I g]y]] Aqlo av]]y¶\ n]hI\. n]]n]IB]]B]I Cev]qe B]rt]no m]okl]Inoy] m]no b]ol]]vy]] v]g]r n]] rÁ]\.Õ reK]]A kÁu\. p]CI al]k m]l]kn]I v]]t]o krt]]\ b]D]]\ m]ozI r]t] s¶D]I boQ]\.

jo T]w Ce? 140


jo T]w Ce?

24. G]In]] Q]m]m]]\ G]I p]zI rÁu\

O M

r]G]v]n]I Ak B]Ul]T]I x]Ð T]yol]I ano ap]Uv]*n]I Ak B]Ul]T]I b]I« j idx]]m]]\ v]LI g]yol]I a] kT]] a]m] t]o ahI\ p]UrI T]]y] Ce p]N] a]m]]\ s]\zov]]yol]]\ no aoqlo bos]I An]o t]m]]s]o jow rhel]]\ no t]m]]r] jev]]\ v]c]m]]\ ho\k]ro dw v]]t]no v]]g]oLn]]r]\ l]okon]I v]]t] ky]]rey] p]UrI T]yol]I khev]]y] n]hI\. k]lo aty]]re G]ozo CUq/y]o ke G]ozI CUqI, kown¶\ kx¶\ khev]]y] n]hI\.

C

a] r]G]v]n]I j v]]t] l]o no? hjuy] A bo n]\b]rn]I km]]N]I krv]]n¶\ ky]]\ Coze Ce? A a]<iPs]m]]\ An]] s]]heb]n]o jm]N]o h]T] b]n]I rÁo Ce. no kem] n]] b]n]I rhe, s]]heb]no m]]qe A bo n]\b]rn]I km]]N]In]] n]v]] n]v]] t¶kk] l]z]vo Ce no Am]n¶\ iK]ss¶\ g]rm] r]Ky]] kre Ce. al]b]–] G]N]I v]K]t] s]]heb] krt]]\ An]I km]]N]I v]D]I j]y] Ce, p]N] p]ot]]n]I a] km]]N]I s]]heb]n]I, g]]m]l]okon]I ke pol]] AnPos]*monqv]]L]n]I n]jre n] c]ZI j]y] An]I A k]L« r]Ko j Ce.

LA

Y.

m]]D]v]Ino hvo An]] p—tyo kx]o aiv]Ãv]]s] rÁo n]T]I. Ano K]]t]rI T]w g]w Ce ke p]oto ip]y]r c]]l]I g]w ano ap]Uv]* Ano m]n]]v]I l]]vy]o ty]]re ap]Uv]*A Ano je ix]K]]m]N] a]pol]I A r]G]v]n]] m]n]m]]\ b]r]b]r {t]rI g]w Ce. p]N] hu\ ano t]mo j]N]IA CIA ke Ak v]K]t] jeno A c]sko l]]gy]o hoy] A Am]]\T]I kemoy] CUqI x]kt]o n]T]I. t]m]no A v]]t]n]o j]t] an¶B]v] hxo Aqlo t]m]no m]]re Am]]\ kx¶\ s]m]j]v]v]]n¶\ n] hoy]. p]]C] khet]] n]hI\ ke t]m]no Av]o kow an¶B]v] T]y]o n]T]I. n]hI\ t]o m]]re t]m]noy] a] r]G]v]n]] jev]o an¶B]v] kr]v]v]o p]zxo.

KA

r]G]v] kdIk C]n]om]]n]o p]ot]]n]] pol]] dIkr]no jow lov]] x]herm]]\ x]x]In]] G]rn]I a]s]p]]s] a]\q] m]]rt]o ht]o p]N] jy]]re ANo A Cokr]no joy]o ty]]re A j]No a]B]m]]\T]I D]rt]I p]r p]qk]w p]z/y]o hoy] Av]I an¶B]Uit] Ano T]w ht]I. A Cokro An]] jev]o deK]]t]o n] ht]o. A t]o ib]l]kul] An]] b]]p] m]h]s¶K]n]] jev]o j deK]]t]o ht]o. m]h]s¶K]n]] duxm]n]oy] hvo t]o An]] p¶ruS]–v] iv]xo x]\k] krv]]n¶\ B]Ul]I g]y]] ht]]. Aqlo hvo a]p]N]] a] r]G]v]B]]w p]N] c]kkrm]]\ p]zI g]y]] Ce no Am]No bo v]rs]T]I A g]l]In]]\ c]kkr k]p]v]]\ b]\D] krI dID]]\ Ce.

ST A

hm]N]]\n]o A An]I a]<iPs]m]]\ k]m] krt]I Ak q]wip]sq CokrI p]]CL Dy]]n] a]p]v]] m]]\z/y]o Ce. p]N] pol]I CokrI An]I s]]moy] jot]I n]T]I. r]G]v]no hvo s]m]j]v]] l]]gy¶\ Ce ke p]ot]]n]]\ hvo v]Lt]]\ p]]N]I T]v]] m]]\z/y]]\ Ce. ANo n]kkI ky¶*\ Ce ke Cev]qe t]o m]]D]v]I j An]I s]]c]I s]hc]]irN]I Ce. jy]]\ s¶D]I b]I« kow Ano koQu\ n] a]po ty]]\ s¶D]I t]o K]rI j. t]mo x¶\ m]]n]o Co? An]I jgy]]A t]mo j ho t]o Av¶\ j kro no?

PU

am]]r] g]]m]n]] aoql]] x]]\t] T]w g]y]] hxo Av¶\ t]o t]mo m]]n]t]] n]T]I no? aoql]] t]o s]d]y] j]g]t]] j rhe Ce. jy]]\ s¶D]I am]]r] g]]m]n]] pol]] m]OiK]k m¶K]p]ˆ]no p]helo p]]no v]]g]oLv]] jev]] s]m]]c]]r n] m]Le ty]]\ s¶D]I A n]]n]] n]]n]] p—s]\g]oT]I p]ot]]n]I kL]no t]]« krt]] rhe Ce. h], r]G]v] p]r Am]n]I c]]\p]t]I n]jr Ce. ky]]rek pol]I a]iÞk]v]]LI a]nqIno x]oD]v]] p—y]tn] kre Ce no A n] m]Lt]]\ An]] jev]I kow b]I« a]nqIn]I v]]q joy]] kre Ce. keql]]k x]herm]]\ jw m]h]s¶K] xoQn]] dIkr]no jow a]vol]] m]]N]s]oA a] aoql]]n]] k]n]m]]\ PU\k m]]rI dID]I Ce ke A Cokr]n]I m]] s]]To Am]No r]G]v]no azPeqe l]ID]o ht]o p]N] A Cokro r]G]v] jev]o deK]]v]]no b]dlo b]r]b]r An]] b]]p]]n]I k]b]*n] k#p]I jev]o j deK]]y] Ce Aqlo r]G]v] t]o A v]K]to K]oqo kuq]w g]yol]o. x]x]I p]rey] hvo t]o m]h]s¶K]n]] c]]r h]T] Ce. Ak t]o Ano n]]t]m]]\ je l]oko v]g]ov]t]] ht]] Am]noy] B]g]v]]no «v]t]o j]g]t]o p]ur]v]o a]p]I dID]o Ce An]o Ano s]\t]oS] Ce. r]G]v] ano x]x]In]I v]]t] a] Cokr]n]] a]vy]] p]CI t]o j]No m]h]s¶K] xoQn]] m]n]m]]\T]Iy] n]IkLI g]w hoy] Am] l]]go Ce. a] Cokro aty]]re c]]r v]rs]n]o T]y]o Ce no x]x]I xoQ]N]I PrI m]] b]n]v]]n]I Ce ty]]re t]o r]G]v]n]o p]zC]y]oy] A b]]ju p]z/y]o n]T]I. jo T]w Ce? 141


jo T]w Ce? D]n]«k]k] g]yo v]rso ac]]n]k g¶jrI g]y]]. reK]]n]] pol]] m]\ˆol]] g¶\drp]]kn]] bo m]ihn]]n]] zbb]] p]zI m]UkIno Am]No iv]d]y] l]ID]I. D]n]I k#lojm]]\ jv]]n]I ht]I no a]v¶\ T]y¶\ Aqlo ap]Uv]* zerIP]m]* p]rn]]\ kul] c]]r m]]N]s]on]I v]ist] Ak s]]m]qI aD]I* T]w g]w Ce.

O M

boc]rk]k]A p]ot]]n]I n]]durst] t]ib]y]t]no k]rNo r]jk]rN]m]]\T]I in]v]&i–] l]w l]ID]I Ce. B]rt] ano s¶n]\d] p]ot]]n]]\ c]]r Cokr]\n]I Q]Qom]]\T]I {\c]]\ n]T]I a]v]t]]\. Am]n]o m]oqo dIkro t]o g]w s]]l]T]I j k#lojm]]\ B]N]v]] jv]] m]]\z/y]o Ce. An¶\ jowno Ano p]g]lo moiqšk s¶D]I p]ho\col]] keql]]k Cokr]ao p]N] An]I s]]To x]hern]I k#lojm]]\ B]N]v]] jv]] l]]gy]] Ce. v]S]o*n]I {\G]m]]\T]I ap]Uv]*n]] a]vy]]T]I j]g]I {Qel¶\ v]her]Ct] g]]m] Kot]Im]]\T]I r]jk]rN]m]]\ ano hvo keLv]N]Im]]\ p]N] n]]m] k]Zv]] m]]\z/y¶\ Ce. a]jub]]jun]]\ any] g]]m]o krt]]\ v]her]Ct] g]]m]n]o v]B]o judo j t]rI a]vo Ce. Am]]\ a]K]] iv]st]]rn]I Akm]]ˆ] h]wskUl] ap]Uv]*n]I m]hen]t]T]I a]je p]]\c] v]rs]T]I g||m]m]]\ c]]l¶ T]w Ce.

C

a] h]wskUl] m]]qe boc]rk]k]A p]c]]s] hj]r Ðip]y]]n¶\ d]n] a]py¶\ Ce ano An¶\ n]]m] Jvorb]] p]qel] iv]Ï]]m]\idr r]K]v]]m]]\ a]vy¶\ Ce. reK]] GorGor PrIno kny]] keLv]N]In]o p—c]]r kre Ce Ano k]rNo g]]m]n]I t]o g]]m]n]I p]N] b]h]r g]]m]n]Iy] keql]Iy] CokrIao g]]m]m]]\ p]ot]]n]] s]g]]no ty]]\ rhIno a] h]wskUl]m]]\ B]N]I rhI Ce. reK]]no iv]Ãv]]s] Ce ke hvo p]CIn]]\ c]]rek v]rs]m]]\ v]D]]re n]hI\ t]o Am]]\n]I boˆ]N] CokrIao t]o k#lojm]]\ B]N]t]I j hxo.

LA

Y.

ap]Uv]* zerI P]m]* ano poqšol] p]\p] s]]r]\ c]]lo Ce. ap]Uv]* PrIT]I Ak v]K]t] s]rp]\c] T]y]o Ce. g]]m]n]]\ k]m] krv]]m]]\ Ano m]J] p]ze Ce. [p]rn]] r]jk]rN]m]]\ ANo ky]]rey] p]g]pos]]ro krv]] p—y]tn] ky]o* n]T]I. boc]rk]k]n]I in]v]&i–] p]CIn]] x]Uny]]v]k]x]m]]\ Ano r]jk]rN]m]]\ Ko\c]v]] G]N]] p—y]tn]o T]y]] ht]] p]N] ANo kowno m]c]k a]p]I n] ht]I. g]]m]l]oko p]N] ton]] a]v]] v]l]N]T]I s]\t¶Sq Ce. Am]noy] m]oq] dex]not]] krt]]\ a]v]] adn]] k]y]*krn]I g]]m]n]] B]l]] m]]qe v]D¶ jÐr Ce Am] b]D]] m]]no Ce.

ST A

KA

vol]«A m]n]ork]k]n¶\ pol¶\ a]\b]]v]]izy¶\ K]rIdI l]ID¶\ Ce. A khe Ce ke p]oto v]g]r s]m]jyo B]]wn]I h]jrIm]]\ pol]] x]r]Pn]I s]]mo A a]\b]]v]]izy]]n]I v]]t] krI ht]I A Dy]]n]m]]\ r]K]I B]]wA Ak v]K]t] m]n]ork]k]no k]no a] v]]t] n]]K]I ht]I ano vol]«no A a]\b]]v]]izy¶\ m]n]ork]k]A p]c]]s] hj]rm]]\ a]p]I dID¶\ Ce. hvo vol]« b]D]]no khe Ce ke B]]wn]I p]]so hs]v]]m]]\y] kow v]]t] krI hoy] t]o to s]]c]I T]wno j rhe Ce. p]]CI pol]] reK]]bon]n]] g¶\drp]]k jev]I j v]]t]. B]lo kow reK]]no p]go l]g]]zv]] Cokr]\no l]wno a]v]t]]\ n]T]I p]N] reK]]n]I C]p] hjuy] l]okm]]n]s] p]r Av]I j G]r krI g]yol]I Ce. b]D]]\ An]I s]l]]h lov]] doz/y]]\ a]vo Ce no An]I s]l]]hno b—Àv]]ky] g]N]Ino a]c]rN]m]]\ p]N] m]Uke Ce.

an¶ßm] ⇒

PU

⇐ m¶K]p]&SQ

s]\p]UN]*

jo T]w Ce? 142

Jo thai che  

Jo thai che - dhawalpatel.com presening..

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you