Page 1

Slikarska razstava / Art Exhibition

Nebesni metulji / Celestial Butterflies

Katie Kach


O umetnici Rojena sem 15. 6. 1963, v Ljubljani. Ljubim vse zvrsti umetnosti. Moja ljubezen do slikanja se je rodila zgodaj v otroštvu, kasneje pa sem posvetila veliko časa tudi plesu, igri in pisanju poezije. Napisala sem tri knjige poezije v angleškem jeziku in več drugih del v angleškem in v slovenskem jeziku. V moji najnovejši knjigi poezije z naslovom Celestial butterflies, je objavljenih nekaj slik metuljev, ki se tematsko povezujejo z vsebino poezije, prvič pa so te slike predstavljene tudi na moji razstavi z enakim naslovom. Študirala sem Umetnostno zgodovino in Angleški jezik in literaturo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Nekaj let sem poučevala tečaje angleščine za odrasle. Leta 1991 sem se preselila v Anglijo, kjer sem živela 10 let. Tam sem zaključila TESOL študij za učitelja angleščine in nato dve leti poučevala angleščino na College of North-East London, predno sem doživela popolno preobrazbo življenske poti in smeri. Začela sem se zanimati za študij duhovnosti in jasnovidnih zaznav, predvsem pa za alternativno in komplementarno medicino in načine zdravljenja telesa, uma in duha. Študij alternativnih metod zdravljenja sem pričela na College of Psychic Studies v Londonu in postala kvalificirana zdraviteljica. Pridobila sem tudi kvalifikacijo iz kineziologije (energetske medicine) na Institute for Systemic Kinesiology v Angliji. Prav tako posedujem I.T.E.C. Diplomo iz Anatomije, fiziologije in masaže, I.T.E.C. Certificat iz Diete in prehrane, in sem kvalificiran terapevt Spiritul Response Therapy (SRT – zdravljenje dušnega zapisa in podzavesti). Pri zdravljenju uporabljam tudi Tibetanske Mojstrske tehnike. Kot zdravilka delujem že več kot deset let in uporabljam različne metode zdravljenja za dosego boljšega fizičnega zdravja, stanja uma, pa tudi za svetovanje na osebnem in poklicnem področju. V zadnjem obdobju sem začela posvečati velik del svojega časa svoji prvi ljubezni – slikanju. Sem slikar samouk in slikam iz srca in duše, vodi me moj višji jaz, ki mi pomaga ustvarjati moja slikarska dela.To je vznemirljiv proces in čudovita pomoč na moji osebni duhovni poti. Slikanje je postalo moja strast in želja duše, ki se želi izraziti na tak način, istočasno pa s slikanjem pomagam dvigovati vibracijo vsem tistim, ki cenijo moja slikarska dela. Želim prispevati čim več lepote in visoke vibracije svetu v katerem bivamo, saj čutim, da je to del moje dušne naloge v tem življenju, zato nameravam posvečati veliko časa procesu slikarskega ustvarjanja tudi v prihodnjih letih. 2007

About the artist I was born on June 15, 1963, Ljubljana, Slovenija. I have had the love of art all my life. My love for painting started early in my childhood, but later I also devoted much time to dance, acting and writing poetry. I have written three books of poetry in English language and several other texts in English and Slovene. My latest book of poetry entitled Celestial butterflies features some of the butterfly paintings first shown in my exhibition by the same title. I studied The History of Art and English Language and Literature at the University of Ljubljana, and taught English in Adult education in Slovenija. I moved to England for further studies in 1991 and lived in London for 10 years. I obtained the TESOL qualification and got the position of an English Language Teacher at the College of North-East London, where I taught for two years, before undergoing a complete change of direction in life. I became increasingly interested in spiritual studies and psychic development, but especially in Alternative and Complementary medicine and methods of healing the body, mind and soul. I began my alternative medical studies at The College of Psychic Studies in London, and became a Certified Healer. I also studied Kinesiology (Energy Medicine) at The Institute for Systemic Kinesiology in England, where I obtained a professional qualification. In addition I hold the I.T.E.C. Diploma in Anatomy, Physiology and Massage, the I.T.E.C. Certificate in Diet and Nutrition, and I am a qualified Spiritual Response Therapy Healer (SRT). I also use Tibetan Mastery techniques studied under a Tibetan Llama. I have been working in a healing profession for over 10 years, using various forms of healing to help individuals reach better health, state of mind, and more fulfillment in their personal as well as professional lives. Recently I have been devoting the majority of my time to my first love – painting. I am a self-taught artist and I paint from my heart and soul. I am being guided through the connection with my higher mind, it works through me and helps produce my paintings, it is an exciting and tremendously rewarding process, as well as a great help in my own spiritual journey. It has become a passion and a soul need that I paint, at the same time assisting those who appreciate my works of art and lifting their vibration. My desire is to add as much beauty and positive vibration to this world as I possibly can, I feel this is part of my mission in this life, therefore I intend to create many more works of art in years to come.


Nebesne metulje prinašaš mojemu notranjemu očesu, sproščajo mi napetost uma in transformirajo mojo vizijo, le nežnost zdaj valovi v mojih venah in neskončna ljubezen. Darilo tebe, da skupaj dihava, ponovno, na tej zemlji, je dovolj, da se pozdravi moje vesolje. Držal si obljubo in prišel, še ob ravno pravem času, smejoč se, kot da si šele včeraj zapustil moj svet. Slap ljubezni sem postala od tedaj, za vse nas, in verujem, da te doseže kapljica slapu in se razširi kot valovanje kamenčka padlega v morje tvojega razumevanja. Le kako drugače naj se ti zahvalim, ljubezen moja.

Celestial butterflies you bring to my Eye, transforming my inner vision, releasing tension from my mind, only tenderness now flows through my veins, and endless love. The gift of you, that we breathe together, again, on this Earth, is enough to heal my Universe. You kept a promise and showed up just in time smiling as if only yesterday you left my world. A waterfall of Love I’ve since become for all of us, hoping a drop will reach you and be like little stone’s ripples on the sea of your understanding. How else to thank you, my love?


Simbolizem metulja Metulj je čudovit in močen simbol s številnimi pomeni, med najpomembnejšimi predstavlja transformacijo, pozitivno spremembo, ljubezen, radost, vero, gibanje, barvo in lepoto, simbolizira pa tudi dušo in višjo zavest in zato predstavlja vstajenje in ponovno rojstvo. Metulj ima še številne druge simbolične pomene, glede na kulturo v kateri se pojavlja. Ameriški indijanci uporabljajo simbol metulja kot vodstvo pri uvajanju sprememb, sreči in uspešnem zakonu, kitajcem pa metulj predstavlja radost in srečo, v navadi je, da podarijo mladoporočencem metulja iz žada, saj verujejo, da simbolizira poroko dušnih partnerjev. V številnih drugih kulturah metulj simbolizira žensko energijo, ženstvenost, čutnost, lepoto in milino. Kulturni miti častijo metulja kot simbol transformacije zaradi svojega impresivnega procesa metamorfoze – od ličinke do gosenice in nato zapredka do končnega čudovitega metulja. Prav tako kot metulji, tudi ljudje preživljamo več faz razvoja predno dosežemo stanje višje zavesti. Ravno v metuljevi metamorfozi leži njegov najglobji simbolični pomen, poziva nas, da sprejmemo spremembe v našem življenju tako samoumevno, kot jih je sposoben metulj, ki sprejme spremembe fizične oblike in svojega okolja brez upiranja in z veliko vere. Tako lahko rečemo, da nas metulj poziva k ohranitvi vere, ko potujemo skozi življenske spremembe, uči nas spustiti strahove, jezo in ostala negativna čustva, ki so malenkostna v primerjavi z spremenljivo silo narave.

Butterfly Symbolism Metulj tudi simbolizira dušo. Vsi ljudje smo na dolgem popotovanju duše, na katerem se soočamo s preobrati, križpotji in pogoji, ki nas vzpodbudijo v duhovno rast in posledično dvig zavesti. Na koncu našega dušnega potovanja smo neizogibno in očitno spremenjeni. Naša odgovornost samim sebi pa je, da hodimo svojo pot v veri, da sprejmemo spremembe ki prihajajo in zaključimo svojo transformacijo prav tako uspešno kot čudovit metulj. Energija metulja je zaščitniška in pomaga da je naša transformacija radostna in lahka, namesto travmatična, v naše življenje prinese barvo, lepoto in občutek lahkotnosti bivanja. Metulji zaznavajo svet skozi čutne organe na nogah in ga zato lahko okušajo le preko nenehnega gibanja, tako simbolizirajo tudi gibanje in ples. Grško ime za metulja je psyche, od tod izvira ime psiha in psihologija. Človeski um je podoben metulju, nenehno bega iz misli na misel, prav tako kot metulj leta iz cveta na cvet. V grškem mitu je Psiha (duša) večno povezana z Erosom (bog ljubezni), zato je metulj močen simbol za ljubimce in ljubezen na splošno. Skozi vso človeško zgodovino je bil prav lik metulja upodobljen v različnih umetniških zvrsteh bolj pogosto kot katero koli drugo živo bitje. Katie Kach

The butterfly is a very beautiful and powerful symbol with numerous meanings, some of the most important ones representing transformation, positive change, love, joy, faith, movement, color and beauty. It also symbolizes the soul and higher consciousness, and therefore stands for resurrection and rebirth. There are many more symbolic connotations to the butterfly depending on the culture where its image appears. American Indians, for example, use the butterfly symbol as guidance in change, happiness and successful marriage, to Chinese the butterfly represents joy and bliss, a jade butterfly is given as a wedding gift because they believe it represents the wedding of soul mates. In many other cultures the butterfly is symbolic of femininity, sensuality and grace. Cultural myths honor the butterfly as a symbol of transformation because of its impressive process of metamorphosis from egg to caterpillar to cocoon and then finally into a magnificent butterfly. Just like butterflies, humans go through various stages of existence before reaching higher states of being. Herein lies the deepest symbolic lesson of the butterfly, she asks us to accept the changes in our lives as casually as she does. The butterfly unquestioningly embraces the changes of her body and her environment, and this acceptance of her metamorphosis is also symbolic of faith. Here the butterfly asks us to keep our faith as we undergo transitions in our lives, and let go of fear, anger and other negative emotions, which are useless against the tides of nature.

The butterfly is also associated with the soul. We are all on a long journey of the soul, we encounter shifts, turns and conditions which force us to move to higher levels and grow in the process. At the end of our soul journey we are inevitably changed. Our responsibility to ourselves is to make our way in faith, accept the changes that come, and emerge from our transition as brilliantly as the butterfly. The energy of the butterfly is protective and makes the process of our metamorphosis joyful and easy, instead of traumatic, it brings color, beauty and a sense of lightness into our lives. Butterflies see through the sensory organs on their legs, therefore they experience life through constant motion, so they also represent the energy of movement and dance. The Greek name for a butterfly is psyche, and the word psychology stems from that name. The human mind can be likened to a butterfly, constantly fleeting from one thought to the next, without a pause, just like butterflies fly from flower to flower. In Greek myth Psyche (soul), is forever linked with Eros (God of Love), and so the butterfly is a powerful symbol of lovers and love in general. Throughout the history the image of the butterfly has been depicted in various art forms more often than any other living creature. Katie Kach


Nebesni metulji slikarska dela Katie Kach Moja slikarska zbirka poimenovana Nebesni metulji, prikazuje 70 najrazličnejših podob metuljev – variacij na temo metulja. Pri slikanju uporabljam več različnih tehnik – akvarel, pastel, tempera, akril in mešano tehniko. Slike metuljev predstavljajo proces transformacije na vseh nivojih naše zavesti in stremljenje k povezavi s primarnim izvorom. Ko nam uspe vzpostaviti povezavo z našim višjim jazom oziroma zavestjo, vstopimo v območje neomejenih možnosti, začnemo se zavedati, da smo soustvarjalci svoje lastne usode, zato lahko končno zaživimo zavestno in s pozitivno namero. Vsakdo izmed nas je kot popoln metulj, ki vsebuje potencial za doseganje najvišjih nivojev zavesti. Prav tako kot raznoliki metulji, tudi ljudje posedujemo najrazličnejše fizične podobe in energije, vsi pa smo popolni prav takšni kakršni smo, v vseh fazah našega razvoja. Ker delujem kot poklicna zdraviteljica, moje slike poleg umetniške in estetske vrednosti vsebujejo tudi zdravilno energijo, ki pripomore k procesu duhovne rasti, vsebujejo pa tudi številne zdravilne simbole, kot so spirale, simbol neskončnosti, numerološka števila, ki vzpodbujajo pozitivno spremembo in kreativnost, ter številna druga sporočila energetske medicine za dvig radosti, ljubezni in lepote bivanja. Metulji vas bodo spomnili kdo v resnici ste in zakaj ste na tem prelepem planetu zemlji. Pomagali vas bodo povezati z vašim poslanstvom in ga uspešno izpeljati. V moji zbirki metuljev je serija slik, kjer metulja tvorijo profili obrazov, ti predstavljajo

Celestial butterflies paintings by Katie Kach moške in ženske energije, ki iščejo združitev in harmonijo na svoji poti k višji zavesti bivanja. Vsakdo izmed nas čuti globoko v sebi željo in stremljenje k združitvi s svojo drugo polovico ali dušo dvojčico. Ko je ta združitev dosežena, kar se nenazadnje zgodi znotraj naše lastne duševnosti, se počutimo popolni in v dušnem miru, takrat smo osredinjeni v srčnem centru in iz njega delujemo z osebno močjo in pozitivno namero. Ko se sami tako počutimo celostni, v svoje življenje pritegnemo popolnega partnerja, saj izžarevamo ustrezno vibracijo. Moja zbirka vsebuje tudi sklop slik z naslovom Poljub. Tu se moška in ženska energija združita in skupaj tvorita lik svetega grala, ki je simbol ljubezni, novega življenja in potomstva. Ko se moški in ženska dotakneta, je yin-yang ravnovesje doseženo, njuna združitev predstavlja harmonijo in je veliko globja kot le zgolj fizični nivo. V osrednjem liku svetega grala lahko vidimo tudi stiliziranega metulja, ki simbolizira uspešen partnerski odnos in srečen zakon. Moja iskrena želja je, da uživate v raznolikosti mojih metuljev, naj vam prinesejo ljubezen, radost, vero, barvo in lepoto v vaš vsakdan. Z blagoslovi in ljubeznijo

My butterfly collection entitled Celestial Butterflies presents a variety of over 70 butterfly images or variations on the theme of the butterfly. I use water color, pastel, poster color, acrylic paint and mixed techniques in my art. The butterfly paintings represent the process of transformation on all levels of our being, and the search for the connection with our source, once we establish that contact with our higher mind or consciousness, all things become possible and we become aware of being co-creators of our own destiny, we finally start living our lives with awareness and positive intention. Each one of us is like a perfect butterfly, containing all the potential for reaching the highest levels of awareness possible, and just like the versatile butterfly images, we all have different forms and energy packages, but we are nevertheless all perfect and beautiful, just as we are, at every stage on our journey. I work as a professional healer and add my own personal healing vibration to each painting, so besides artistic and aesthetic value, my paintings contain within them a form of energy medicine which assists in personal growth process and in making life more joyous and filled with positive vibration. The paintings also contain powerful healing symbols, like spirals, infinity symbol, auspicious numerology numbers affecting positive change and promoting creativity, and many more energetic messages. The butterflies will remind you of who you really are and why you are down here on this beautiful earth, they will help reconnect you to your

mission in life and to follow through to its successful completion. There is a series of paintings in my collection, with face profiles forming the butterfly shape, they represent the male and female energies seeking union and harmony on their path to higher consciousness. There is, deep within each one of us, a powerful longing and a desire for union with the other half of oneself or our twin flame, through achieving that union, which ultimately happens within our own psyche, we then feel complete and at peace, are able to rest in our heart center and act from it with power and positive intention. Once we ourselves feel whole, we can then draw towards us our perfect partner purely through the power of the suitable vibration. Another series of my paintings, representing a slightly different and stylized butterfly images, is entitled The Kiss. Here the male and female polarities come together to form The Holly Grail, the symbol of love and new life. When a man and a woman touch, the yin-yang balance is achieved, they bond and harmonize on a deeper than purely the physical level. The central image in these paintings can be seen as a stylized butterfly, also representing a happy relationship and a successful marriage of twin souls. My sincere wish is that you enjoy my butterflies and let them bring love, joy, color and beauty into your daily life. With a blessing and much love


Fantazijski metulji / Fantasy Butterflies


velikost/size: 30 x 30 cm, 2007–2008


Nebesni metulji: Profili obrazov / Celestial Butterflies: Face Profiles

velikost/size: 30 x 30 cm, 2007–2008


velikost/size: 40 x 40 cm, 2007–2008

Fantazijski metulji / Fantasy Butterflies


Poljub / The Kiss


Poljub tvori Sveti Gral / The Kiss forming the Holly Grail


velikost/size: 50 x 40 cm, 50 x 50 cm, 2008


Slike iz prihodnje zbirke Paintings from the next collection


Pajkova mreža življenja / The Spider’s Web of Life, 2008

pokrovitelj razstave / exhibition sponsored by: Danfoss Trata d.o.o., Ljubljana

NEBESNI METULJI  

katalog ob razstavi katie Kach

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you