Page 1


ӯ༌ၷำ


Ё᭛ಶ फ▇ঞ▇⌆৘໻ජᏖ ⬉䆱˖

᠟ᴎ˖

ϧϮᅝᥦᙝሐǃ๼ᇨᴀ㒣‫݌‬Ё᭛ಶ˄໽໽ߎথ˅Ё᭛ಶ फ▇ঞ▇⌆৘໻ජᏖ ϧϮᅝᥦ߃ᘽᮃ໻෵⻕ࡼᛳಯ໽ϝᰮЁ᭛ಶ ˄໽໽ߎথ˅ ⬉䆱˖ ៪ ᠟ᴎ˖ ϧϮᅝᥦ咘䞥⍋ኌǃᏗ䞠ᮃᴀѨ໽Ё᭛ಶ ˄໽໽ߎথ˅ ϧϮᅝᥦᙝሐǃ๼ᇨᴀ㒣‫݌‬Ё᭛ಶ˄໽໽ߎথ˅ ϧϮᅝᥦᮄ㽓݄फ࣫ቯ㊒ढ␌ǃ ศᮃ偀ሐѮ㊒ढ␌˄໽໽ߎথ˅ ϧϮᅝᥦ߃ᘽᮃ໻෵⻕ࡼᛳಯ໽ϝᰮЁ᭛ಶ ϧϮᅝᥦ咘䞥⍋ኌǃᏗ䞠ᮃᴀѨ໽Ё᭛ಶ ˄໽໽ߎথ˅ ϧϮᅝᥦ㹟哴ቯϔ᮹ Ѡ᮹␌ˈᖋ೑ᴥǃ㢁㧱㧼ǃ㓈‫ܟ‬໮ ϧϮᅝᥦᮄ㽓݄फ࣫ቯ㊒ढ␌ǃ ศᮃ偀ሐѮ㊒ढ␌ ␃ǃ〚䞠⊇ㄝϔ᮹␌ҹঞ㪱␪ǃ໻⋟䏃ㄝढ䇁ᇐ␌໮᮹␌ ϧϮᅝᥦ㹟哴ቯϔ᮹ Ѡ᮹␌ˈᖋ೑ᴥǃ㢁㧱㧼ǃ㓈‫ܟ‬໮ ᦤկࣙ䔺᳡ࡵˈफ▇ঞ▇⌆๗‫ݙ‬৘໻ජᏖ໮⾡䏃㒓ঞߎ๗ ␃ǃ〚䞠⊇ㄝϔ᮹␌ҹঞ㪱␪ǃ໻⋟䏃ㄝढ䇁ᇐ␌໮᮹␌ ಶ䯳DŽ䇋⊼ᛣ˖៥݀ৌᣕ᳝᥹ᕙ੠㒘㒛ᅝᥦᮙ㸠ಶ䯳ⱘ ϧϮ ᦤկࣙ䔺᳡ࡵˈफ▇ঞ▇⌆๗‫ݙ‬৘໻ජᏖ໮⾡䏃㒓ঞߎ๗ ǃᢹ᳝㞾Ꮕⱘ䔺䯳ǃᇐ␌DŽ ᠻ✻ǃ㸠Ϯֱ䰽 ϧϮ ಶ䯳DŽ䇋⊼ᛣ˖៥݀ৌᣕ᳝᥹ᕙ੠㒘㒛ᅝᥦᮙ㸠ಶ䯳ⱘ ϧଂ▇⌆ Ё೑ঞϪ⬠৘ഄᕔᴹ ⡍ᚴᴎ⼼ ˈᅝᥦᄺ⫳ಶ䯳ᴎ⼼ 䔺䯳 ǃᇐ␌DŽ ᠻ✻ǃ㸠Ϯֱ䰽ǃᢹ᳝㞾Ꮕⱘ DŽ ϧଂ▇⌆ Ё೑ঞϪ⬠৘ഄᕔᴹ⡍ᚴᴎ⼼ˈᅝᥦᄺ⫳ಶ䯳ᴎ⼼DŽ ૤Ҏ㸫Ёढ䮼⠠ὐⱑ⣂ᄤℷᇍ䴶㸫ষ‫ݙ‬

㉇েջѠὐ

(૤Ҏ㸫Ёढ䮼⠠ὐⱑ⣂ᄤℷᇍ䴶㸫ষ‫ ݙ‬10 ㉇েջѠὐ) Suite 3, Level 1, 9Ͳ15 Field Street, Adelaide SA 5000 TEL: 08 8212 0688 / 8212 0680 MOBIL: 0400113189 LUCY EMAIL: FOURZS@BIGPOND.NET.AU FAX: +61Ͳ8Ͳ8212 0866


7RS/LIH⢑ࡓҩ

㗀㜄㍖

7RS/LIH㏵㗀⋯ ㏣Ԍળ( ᖟⴈ

⬬

⬬

৕ԭ ৕ԭ

৕ԭ ৕ԭ

ʀᙹʊ֢ሳ‫ڱ‬ɺ᠑ᙐΎϨ‫ᦽٴٴ‬Top Life

ⴈ ৕ԭ ৕ԭ

᭔᫤ߊߡẌ‫ٴ‬ʑൔ ߸߽Ř122 Gouger St Adelaide (ծሷ㌽㇯㈀‫׿‬⣫10›᭔᫤ᅧ⠗ḽҙ) Tel: (61) 8 8410 8082 Mobile: 0433 330 260

⫀ᑨṠ ӷ᭔᫤

⠿㔰஌ɺᅺȮқᅺ ᧚ъⳤņʑ␿ᄽŇ

⠿㔰஌⎊㉕ⳤह㇯ (ծⱐ᛬Ȯᇓ㔄⿧Ș્ُ̇)

ӕසᅗ⬢ϊɿटқᇄⳤ 㓳⸉ᙹ୮Ȯల⸄ᅗ቏ȮञࡽḘ (ծ⿧ṠȮ્̦Ȯ࿲Ⲷᑨᾀ) ʽटఫं᧚ъߨ Grote Street ㈭ᛸ⬢ఱ

ᡞዻၔᐰ: 8410 8082

᭔᫤ᅧ⠗ḽ ఫߡల⠥㇯㈀

MSN߱ℬŘadelaidetravel@hotmail.com ANZ⹾⠗

‫ڥ‬ ː ⠞ ᔎ ⠗ ⠞

ോߡቩ+Barossaⶮ⒜ ɺᅺⳤņʑ␿ᄽŇ

ࢡᅗ㈸ଛˁ ⁤ⴆɿᅺⳤ

෕ଛȮࣘᦲ቏ ⁤ⴆɺᅺⳤ

ߡも⬢ఱ

Gouger Street

᧚ъᑨṠ ɺℐ༌Ჵ

⫦⨹᯻㺂⽴อ➝㲕⻲φ77$ു䃔Ƚᔙᶧ䂧Ƚр⎭䂧Ƚ㤧䃔 *RXJHU6W$GHODLGH6$ ୆Ӱ㺍ऻᴿ冐但佞ੇ㾵㊩ 7HO)D[0RELOH 061 (PDLODGHODLGHWUDYHO#KRWPDLOFRP ‫ޣ‬ཟ⠕ᾣ㩛ѐᰬ䰪ઞж㠩ઞӊ$030ઞ‫ޣ‬$030


扫㣾楕⥱₢₩↩帰♙䲊㺠㦜┰ FORESIGHT GROUP ACCOUNTING & MIGRATION SERVICES ⌘޼〫≁ԓ⨶˖Ann Zhang MARN: 0962532 

ӂॷཐᒪՐ䇗㔅僂Ƚ䍺␧Ր䇗ᐾ $QQ Ѱᛞᨆ‫ޢב‬ਮ਀ѠӰՐ䇗ᵃࣗ ཐᒪᡆࣕṾׁѰ୼ѐ〱≇ᨆ‫ב‬щѐⲺ〱≇ԙ⨼ᵃࣗ 

₢₩↩帰♙䲝┰䟂㔴✛䞮㎞㖖⺋ ⭧◩⍨いࣗԙ⨼Ƚ䍺␧Ր䇗ᐾѰᛞᨆ‫ޢב‬ਮՐ Ր䇗䇦ᑆȽᆙᓜᣛ㺞Ƚ*67 ⭩ᣛ਀ᒪᓜՐ䇗ᣛ઀

᯦‫ޢ‬ਮ⌞߂Ƚᔰ䍜⨼䍘Ƚ⭕ᝅㆌ ㆌࡈȽ‫ޢ‬ ‫ޢ‬ਮ䘆֒᤽ሲ ԛ਀⭩䈭᭵ ᭵ᓒ࠰ਙ㺛䍪 ୼ѐ〱≇Ր䇗਀いࣗᵃࣗԛ

₢₩㙟∪⟕ ⟕₩䲊㺠᧤ᇬ ᇬᇬ ᇬ᧥ ᧥♙⚓ ⚓伊不幐㦜 㦜┰ ⭧ᤛᴿཐᒪѦሂ㔅僂Ⲻ䍺 䍺␧Ր䇗ᐾȽ⌞ ⌞߂〱≇ԙ⨼ $QQ Ө㠠Ѱᛞ䠅䓡࡬ᇐ ྸ֋ᔰ㄁᯦Ⲻ⭕ᝅԛ਀ㅜਾ〱≇᭵ㆌ㾷≸㔅㩛⭕ᝅᯯ䶘ᨆ‫᤽ב‬ሲૂᑤࣟ

⮩㄃兞洛┭䚕⟕₩䲊㺠不 不幐 ᇬ ᇬ 不幐 ޭᴿӂॷཐᒪѣളՐ䇗ᐾᐛ֒㔅僂Ƚ䍺␧◩⍨Ր䇗ᐾӨ㠠Ѱᛞᨆ‫୼ב‬ѐ〱≇䍘ࣗᇗ䇗ᣛ઀ 

⦿⧏φ φ510/147 Pirie Street Adelaide SA 5000

δHINDMARSH ᒵ൰θ঍◩ᐔ᭵ᓒ〱≇Ӂࣗ༺䱺䘇ε

䟄幬᧶ δ08ε ε8232 9108δ δ08ε ε8359 2856 ↯䦮᧶ δ08ε ε8359 2856 E-mail: admin@auforesight.com Mobile: 0419 019 156 (Ann ₼喀㠖)


Greater Union Arndale (Cantonese with Traditional Chinese & English subtitles) See websites and newspapers for session times.


UN I

UND RO

UNDER UE G Q

AT T R A C T I O

NORTH TERRACE

RI

ST

N

ENTR Y

RUNDLE MALL

TO U

FREE

KING WILLIAM STREET

QIPUPHSBQIZ

XXXDNQIPUPHSBQIZDPNBV

] BENJO!DNQIPUPHSBQIZDPNBV

22 แ“›เข‡DNแฅฑแ’žแŒ’า‰แƒ‘


IŕŻ?̟͛޴ŕŞ?ŃŽá? áŤ?నҍ ŕś‡Ö†Ôľá­‰ὋŕŞ?áŒ­ŕś‡Ö†á¤žŇ ŕ§Ľŕ ‘á˝€

These Mobile Lenders operate as ANZ Mortgage Solutions Sunnybank, an independently operated franchise of Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) ABN 11 005 357 522. Australian Credit Licence Number 234527. ANZ’s colour blue is a trademark of ANZ. ANZMO0016 Item No. 85599A 03.2012 W265933

ŕŽ´ÎŚŕ§Ľá„‰áŤ?ឳὋá? áŤ?*ŕŻ?̟͛޴ֆŕŞ?á‹œŃŽŕžŹÇŒ Ç‘ŕŻ?ĚźÖ†ŕŞ?ǒǑ‍ס‏ŕŞ?ǒǑ‍̖ڠ‏ŕŞ?Ç’ ĘťŃŤŃŽŕžŹŕś‡Ö†ŕ ˜Ň ŕ§Ľŕ ‘ÇŒ Кࣹ᎔߿὇դ(45á˝ˆÇŒ á? áŤ?á‚‚áž–á˝™ ႂߔἪ͇ὙTBMFT!JBHFDPNBV


ᬁॴ௡ऐᤚ


ლࣄ┭ḗܵࢽ৷ᄏ⤶ ͙఩‫͆ۈ‬๓႒下৭႒ 䮎㥑‫̺ڧ‬下৭Ⴕ‫ڔ‬㈧‫ޛ‬᪅ ᢴ㠯ᔃ㏎Ϸ㏹喏ૉⅠ̺֑ Ꮳ喏๓Ắ㺭ܲ᜼̵͖᫥䲎 Ბ䃔䃦喝̬᭛䄑ૉๆᄽⅠ喏 θ᭛䮐βⅠͷโ⮰र⻹亚 ৭ᔺᵣ䔵᠕喏̵᭛ຮҁԉ 䃭亚⩔Ⅰ⮰Ⴕ‫ڔ‬Ƞ Ϧѿ⃻๕๓Ắ䰬㺭 ℗ࡳጒट⮰ⅠᲑᑑ㶑 ⯚㗐㧤ࣽȟন।ȟ㇖ӫȟ ᢾᅫふ⍌䕿⮰ᢋ๝Ƞ‫͙ڢ‬ ๓Ắ ℗ࡳᲑ㜖κЏ䅎 ͙ϓ⩋⮰Ⅰ喏‫҅ڢ‬Ბ㜖下 ➕স亚ⅠȠ ᠵ⚓͙఩㛟下ᠳࢃ喏 ౔⇍ᰵ๓䛻‫ܦ‬Ↄȟ⣛ද⎫ Ꮢ΋ദ᱘䔮჈⮰ᗱ̷ۡ喏 ⃻๕ૉ 㜟 ᲛⅠͦऴ䔮Ƞ ᝬ䄿̬Მ喏ᅝ᭛̬⁍ᕓ㏤ Მ ⮰ ̬ Მ喏 ๓ Ắ ᭛ ℗ ࡳ⮰ᵣၼȠ

䔅χⅠ⮰᪜䛻⇍ᰵ࠱ ᠘下➕͙⮰ⅠȠ℀ຮ㩘㤈ȟ Ⅰ᳈䘩᭛ჸॗⅠܲ⮰喏㆟ 亙ȟ亾๠౔‫͙҈ݢ‬΋ߌβ ⅠȠ㩘㤈⮰ॗⅠ䛻౔ Б ̶喏 ຮ ᳈ य β ‫ ٷ‬㩘 㤈喏 ᅝ ᭛ 㜟 ᄽ ℗ ࡳ ⮰ ⅠȠⅠ᳈ॗⅠ䛻౔ 㜟 喏 ‫ ٷ‬Ⅰ ᳈ ΋ ᰵ ๓ Ắ ℗ ࡳ ⮰ ⅠȠ ㆟ 亙 ॗ Ⅰ ጒ ट喏 ‫ ٷ‬㆟ 亙 छБ᣼Ӈ䓽 ℗ࡳ⮰ⅠȠ ᫜凈⮰⭒㖵স冨㮪ॗⅠ㏒ 喏➇ຢॗⅠ 喏 ‫ٷ‬冨㖵ߌ Მຢ΋㘩᣼Ӈ ℗ ࡳ Б ̶ ⮰ Ⅰ ܲȠ 䔅 χߌ䊣Ბ喏๓㏒ᰵ ℗ ࡳβȠ 㩘᳈͙⮰Ⅰ̹ϱॗ䛻 倄喏㔸̀ఌͦ‫⮰͙ڢ‬Ⅰ㷗 㗯㗌।ᩢ⮰䕋Ꮢ䒯ᚎ喏ᄥ ⊴ࡂ䕿叻㛈䊣‫ݜ‬ᠭ㐙⮰⏷

⋒҈⩔喏᭛䲊፤ຩ⮰㶑Ⅰ ᫥∁ȠᝬБ喏๓䛻य㩘᳈ ⮰Ϧᒴᄽᙋ㻵᎞⍠Ƞऒ̬ ᫥䲎喏ᱮ㇚㫛ㆧ΋ᰵ䬠ᣑ ⮰㶑Ⅰ҈⩔喏ఌͦ下➕͙ ⮰㛟下㏐㐠㘩㏿ऴ̬䘔ܲ Ⅰܲ喏ាႯИፒ‫ڑ‬๓㗌喏 ҫ㇖ӫᴀ䒛̹᎞✑Ƞ ᬎ♢Ϻѿ‫ڱ‬স下➕͙ 㘩ᓃ‫ݜ‬㏒ ℗ࡳⅠ喏҅ ̷⮰ ℗ࡳ喏Ⱔᑿκ̬ ⁍ᕓ㏤Მ Მ⮰䛻喏ᅝ㺭 Ϻ⋞ѿ⮰亚৭Ბᑑ㶑βȠ 䔅΋ᅝ᭛ͦϬʹᣔ㡼⃻๕ 㜟 ᲛⅠ⮰⤲⩝Ƞ ᑿ ♢喏 㜟 Მ Ⅰ Ꭲ ̹᭛̬͖̬᜼̹ऄ⮰᪜ႃȠ ᒴๆᗱ̷ۡ喏ૉⅠ⮰䛻䰬 㺭䄯᪠Ƞ℀ຮ䄠喏ᥰ‫⮰ڑ‬ 䧌๖ๆ喏㗪㘻䰬㺭ាๆ҅ ⮰䧌ᢾ‫ࣧܦ‬喏ᅝ䰬㺭ᒴๆ Ⅰ䮖ⱬ̬䊣‫ࣧܦ‬Ƞ⩔͖̹ ֑Ꮳᄻⴑ䃲

ᅯདྷ༢ Տᓒ଱ᄏ

☿զ⒖ྼ໹֐Ԣᨱ 㠝఩ȧ⃻ᬑ䗚៑Ȩ䓽 ᬑ៑䕿喏∁఩߯㞚じ๓႒ ᫜ⵀ⾢ࣽ⣜喏亙‫ݹ‬䬧Ⅰ᳈ ⮰ট䕿喏㘩ፚߕϦИ䔵᠕ ᰠ֑Ꮳ⮰亚下Ƞ ⵀ ⾢ Ϧ ঄ घ 䯲 β ह Ꭰ 咰 ౔ 㜟 ᆭ ͷ 䬠 ⮰⩣ຟᔃᙫ㔱喏ᄲ‫ͦܲڢ‬ ͐㏰喞じ̬㏰⮰ふՅა‫܌‬ ܲ䧋‫݆ݹ‬㷗ૣ∾βᷔ⮰仅 ⅀喞じθ㏰ᝫ䬠͙⇍ᰵૣ ∾Чҁ⅀টȠ ܲ䧋䓳ऺ喏

㺭ⅮЂИϺ㜖ߕᐻ⮰丼৭ ͙䔵᠕̵䕿㤈Ƞ㏿᳈᭪⹦喏 η‫⇍ٴ‬䬧䓳ᷔট⮰࣮̺㔱 ͙ ᰵ ⮰ Ϧ 䔵 ᠕ β ᄥ ֑ Ꮳ̹‫⮰ݕ‬亨᎞喏㔸䬧䓳ᷔ ট⮰࣮̺㔱͙खᰵ̹‫̬ݜ‬ ࡶ⮰Ϧ䔵β̹֑Ꮳ⮰⩈◥Ƞ 䔅䶥ⵀ⾢㶔ᬺ喏ᅝ丼㔱ֆ ‫⮰ܦ‬下➕䔵᠕̺૱㻵ᰵ‫ڟ‬Ƞ Ⴏ仂⁍᣼Ӈβ⻽႒䃭ᢚ㶔 ᬺ下➕䔵᠕цः⒈ᘻ䃲ᒝ ৹Ƞ

ᾓᆥ‫ؾ‬Ⓙ஖ᶟាᔨ ߔ 㘵 ⶘ ࡂȟ 倄 㵬 ࢷȟ ‫ی‬ᓯ⫱ふᓯ㘽㵬ネ⫪⫱⮰ ᒎ᜼喏̺㗑㘂ȟ倄㵬㘮ふ ჲܳⰤ‫ڟ‬喏㔸ᑾᵥ‫ݜ‬Ꮑ喏 ჊ͦ䓳ๆᥰ‫ڑ‬倄☙䛻ȟ倄 㗲ద䚳ȟๆ亝স㘮㗖下➕ ⮰㏿᳈Ƞ๓䘔ܲ㖵ㆧ下➕ ᝬॗ㘮㗖স☙䛻䒯倄喏㔸 㯷台ȟ⪈㖵ȟຢㆧ͙喏݅ ॗ㗲ద䚳ᝂ亝স㘮㗖䒯倄喏 䓳ๆ䔇下喏౳ц්ߌᗏᓯ 㘽㵬ネ⫪⫱⮰࢝䮕Ƞ ≺ࢃȧᑿЏ֑Ꮳ៑Ȩ ៑䕿喏䅲≲ࢠ̹♢喏Ⴏ̹ ϱ㯷⮩ॗ䛻倄喏㔸̀౔䉔 䛻̶छ̺卍㯷ȟ➇ຢふⰤ ࿞㒺Ƞसᬢ喏‫☙ڢ‬䛻স㘮 㗖ॗ䛻ࢠⰤᄥ䒯Ѻ喏̀ᝬ ॗ㘮㗖⮰ ̹ͦ亝স㘮 㗖䚤喏̹ࣴॗ㗲ద䚳喏ࢠ ॗ⸣㘮喋̹亝স㘮㗖䚤স ⸣㘮౳‫ڣ‬䭹㘮ȟ䭹㵬ࢷ҈ ⩔喌喏ఌₐ喏㷗㾵ͦУᏵ ➕㒺⮰ᓯ㘽㵬ネԉ֑ҟ৭Ƞ 䅲≲͙➥ᰵ⮰๓䅲

ࢡ⸣㘮ȟ⮮㠣ȟᐮ台䚚ふ ‫➕⻹࡭܌‬䉔喏‫ڣ‬ᰵ䒯ᑦ⮰ ៃ⅓ࡂস⌱䮐ѿ‫ڱ‬ᰵჟ㜖 ⩝ദ⮰҈⩔喏㘩᣼倄ᄥᓯ 㵬ネᰵ⯶⮰倄ჲᏒ㘮㯷⮩ 喋)%-喌 ⮰ ≿ Ꮢ喏 䔄 ᰵ ߕ κ䭹Ѻ㵬⌱㗲ద䚳≿Ꮢ喏 䭞₎倄㵬ࢷȟ‫ی‬ᓯ⫱ȟ㈂ ᅫ⫱ふ⫪⫱⮰ࣽ⩋喏सᬢ ‫ڨ‬ำ්ᑦ‫߇⫗ٹ‬ȟᐢ㐿ᱦ ѿ㶜㔭⮰ߋᩴȠ ₐโ喏䅲≲͙͜ჸ⮰ 䧪‫㉌ٯ‬΋ᰵߕκ䭹㵬ࢷ喏 䔮䛻⮰䧅ȟ䩭‫݅㉌ٯ‬㘩ፚ ߕ᣼倄ᓯ㖸ߋ㘩Ƞ 㒺఩下৭㢛৭ネ⤲ᅬ Ꭰᄲ๓䅲჆ͦ‫ڣ‬ᰵԉ ֑ߋ㘩⮰下৭喏̬Щ๓䅲 下৭͙喏ख㺭ॗᰵ ‫ٷ‬ Б̶⮰๓䅲㯷⮩喏ᅝछБ ᴳ∔ͦĄᓯ㵬ネԉ֑৭ąȠ 㔸⃻Ϧ⃻๕ख㺭亚⩔⩝ ‫ٷ‬๓䅲‫ݢ‬᜼⮰㏒ ℗ࡳ 䅲≲喏ᅝछБᰵᩴ‫ۻ‬ᄽ㒥 ᗏᓯ㵬ネ⫪⫱⮰䷺䮕Ƞ

ϦИᕧ᭛Όᘛᒬ㡢 Მ䛸ក̬ᄻា᳤ᲊ喏♢ ऺ⩔ᐬⅠ۞∍喏㻵ᓃ䔅 ᵣछБ䊣‫ݜ‬ᬺⰚȟ㶑㗪ȟ 㶑‫ٱ‬㐠⩋㉌⮰҈⩔ȠѲ ᭛᳤ᲊ䔅ᵣၼ∍Ⅰૉᰵ ᩴ᳈ृ喢 ᳤ᲊჸॗๆ⻹ᓚ䛻 ‫㉌ٯ‬স㐠⩋㉌喏㘩⏷䭠ȟ ්ᑦ‫߇⫗ٹ‬喏♢㔸᳤ᲊ ͙ᝬॗ⮰㐠⩋㉌๓ๆ᭛ Ⅰ⏢ᕓ⮰喏䕳☙ქᬿ㷗 ⵠ౻Ƞຮ᳈ᘟ‫⩔ݕ‬᳤ᲊ Ბ㶑‫ٱ‬㐠⩋㉌喏䗏ʹᰬ ຩ᭛ា᎞᳤ᲊ⼹⩔⍕Ⅰ ᓚ∍̷̬喏౔㤈ȟ㇑ֆ ຩऺᦾ̶̬ា喏⩔Ბ҈ 䙹᫅ᅝछБβ喏䔅ᵣछ Б䃕㐠⩋㉌⮰ᢋ๝‫ݜۻ‬ ᰬᄽȠ ᳤ᲊͷᝬБᄥⱨⲇ ᰵຩะ喏᭛ఌͦ‫ڢ‬ჸॗ 㘍㥉࢈㉌ȟ㐠⩋㉌ȟ䧅ȟ 䧭ふ㥑‫㉌ٯڧ‬喏ԃ⼜Ąᬺ ⱨၼą喏䗏χѿ䉔㮆ᑝȟ ១ៃ߇ጚ⮰ϦछБๆय ◥Ƞ̹䓳喏᳤ᲊᎢ̹䔮 ऴᝬᰵϦ喏ఌ‫ڢ‬⍕☙䏗 ѿ⮰ᩴ᳈䒯ᑦ喏̬χᙋ ‫☓ࣽھ‬ȟࣽ►ȟ㚥∧⮰ Ϧᰬຩ‫ݗ‬यȠ ₐโ喏᳤ᲊ΋ᰵĄԉ 䉔᱋ą喏ऄ䉔β⮰᳤ᲊ ΋̹㘩‫ڹ‬यβȠ ࡃϘȧ͙఩͙ࡧ㢛៑Ȩ

̬჆ᖜᑿ⮰℀૧喏⯼᭛̬ ⻹๕♢䭞㙼‫ݮ‬喏≿Ꮢ倄ᬢ ‫ڣ‬ᰵ㏲㘊⃾ᕓ喏⯼㙸‫ݢ‬下 ৭ᅝ㘩䭞₎㏲㣸⩋䪫ȠѲ ᭛喏倄≿Ꮢ⮰⯼ᄥϦѿ㏲ 㘊࠱᠘㗪㘻㏲㘊΋᭛ᰵ⃾ ჟ⮰喏㗪㘻⇍∁ᢾ‫⯼≿ܦ‬ Ⅰ喏ᓱ䶧⩔๓䛻⮰ⅠᲑ⼬ 䛶᝹㘩ะ⤲⯼ܲȠᝬБ⯼ 喋⅛ࡂ䧌喌ᩪๆβ喏৤㤈 यๆβ喏ᝂ㔱ট㇪喋䅣⅔ 䚤䧌喌ȟ卍㇪喋䅣⅔䚤䧌ȟ ⅛ࡂ䧌সᵤ㠣䚤䧌喌ᩪᓃ ๖ๆ喏䘩цᙋ㻵ए⍠ȠѲ ᭛̬჆㺭䃜ᓃ喏䔅ᵣᅝц ๓๓්ߌ㗪㘻⮰䉋៱喏ᝬ Б㗪⫱ᗏ㔱䘩㺭͑ᵨᣓ⯼Ƞ ࣴ℀ຮ䄠喏㯷⮩䉔य ᓃ๖ๆ喏ๆ҅⮰⅔ദ䚤ᅝ 㺭䒘ऄ᜼ᅫ㉌喏♢ऺϺ㗪 㘻ᢾ‫ࣧܦ‬喏΋цसᬢᢋ๝ ̹ᄽ⮰ⅠÿÿϦѿᑿ♢̹

㘩Ⱐᣑᢾ‫⅚ܦ‬㗑䗏ᵣ⮰ᅫ ㉌ᮢѿȠᝬБ卍卙冨㖵य ๆβ喏Ϧ΋ц㻵ᓃ℀䒯⍠Ƞ ᑿ♢喏䔅ᵣ΋ц්ߌ㗪㘻 ⮰䉋៱喏ᝬБ㗪ߋ㘩䯈ⶹ ⮰Ϧ㯷⮩䉔⮰ᥰ‫ڑ‬΋̹㘩 䓳䛻Ƞ ₐโ喏यβ☐ᓃᒴ᎞ ⮰ಆ᳈ȟ㟝⩋⨈ၼȟ➇㖵 ᎞ふ下৭喏΋䰬㺭ๆૉⅠȠ ఌͦ㯷⮩䉔ᆊκϞⅠ➕䉔喏 ౔⩋➕ѿ͙喏䘩᭛স๓䛻 Ⅰ‫ڝ‬सႄ౔⮰ȠѲ᭛喏䔅 χ☐‫ݢ‬下➕͙⮰㯷⮩䉔ะ κ㙝Ⅰ⟢ᔭ喏౔ए㚀স⊴ ࡂ䕿͙㻭βⅠ喏㯷⮩䉔ᅝ цᔗ䕋।ⅠȠ ๓䅲㯷⮩ㆵȟΟ⌱㯷 ⮩ㆵȟ㘢࣋㯷⮩ㆵふϓ৭ ΋᭛᎞ㆵ喏⾦एयц䲊፤ ̹㜾᰹喏ᩱ㔸䘩䰬㺭⌣‫ڑ‬ ॗ๓䛻Ⅰ⮰下৭ຮ㇑ȟ➇

ຢȟ䅲≲ふ喏ᝂ㔱⩔๓䛻 Ⅰ۞ᐬ᝹㘩᰹⩔Ƞयβ䔅 χ͈㺫΋㺭䷉โๆૉ◥ⅠȠ ⣛ද᲍Т̹̬ᵣ喏亚 Ⅰ䛻΋ᰵ̹सȠ➥‫ݗ‬᎞✑ Ѻ⎫Ꮢ⮰⣛ද䰬㺭ๆૉⅠ喏 ➥‫⮰☙ݗ‬⣛ද㺭ๆૉⅠ喏 䓼ߔๆ‫ܦ‬Ↄๆ΋㺭ๆૉⅠȠ ౔ᙋ㻵⍠ͷ‫ߔͧݹ‬㶑Ⅰ喏 㔸̹㺭ふ⍠ᓃः̹β‫ڹ‬ૉ Ⅰ喏䔅ᬢՅ䏗ѿ⮰Ⅰܲጞ ㏻ᰵᬺ᭪ᢋ๝β喏㔸๝Ⅰ ц䭹ѺϦѿ⊴ࡂ।ᩢ㘩߇ȟ Ꮛ➕ᢾ⇰㘩߇喏⩆㜟ᒝ৹ ‫ݜ‬ᕉ㐠㘩߇স䓼ߔ㘩߇Ƞ ౔֑ᏣϦ⮰₏፤亚下 ᗱ̷ۡ喏ૉⅠ䛻᭛॒ऴ䔮 छБ䕆䓳㻮왜⋞Ბ‫ݐ‬᫙Ƞ ຮ᳈ᅫ䛻ᄽ㔸䷈㞞ջ⌝喏 䕆፤᭛亚Ⅰ̹䋟⮰ᠳ⹦Ƞ ࣹͷᅫ䛻ๆ喏ᅫ㞞䲊፤≱ ⌍喏䄠ᬺछБ⪑ᄽૉ◥ⅠȠ

‫⁃ۨކ‬ᅯٌጟ߯ᾓ ో䅲ট䕿凈㒺喏छБ ֆ᜼ๆ⻹㒺下喏‫ڱ‬᰹㘩๋ স͙⊴下֑㙪喏โ᪣ᰵ⊴ 㗫㼏⃾⮰ߋᩴȠ ≺ࢃȧᑿЏ֑Ꮳ៑Ȩ ៑䕿喏⣜Џ⻽႒ⵀ⾢㶔ᬺ喏 ో䅲ჸॗ๓䛻㥑‫➕ڧ‬䉔喏 ຮ䧅ȟ⸣ȟ䧭ȟ⶗㘦㉌喋࢟ 㐠⩋㉌ #喌ȟᵤ台㉌喋࢟

㐠⩋㉌ #喌Ƞ ୠ̶䊣∍喏ᆊκ͙ࡧ Ą̶▗ą㠯⪠Ƞⱬᕑȟࣽ ᔾふᗱᔃऄࡂქᬿѐ㗉喏 ᑁ䊣㗉▗̶►喏ᩱᰵ⯚㗐 䊣∍⫳⟢Ƞₐโ喏͙ࡧ䃐 ͦ㙪ᐬ⾹κए喏एঔ䊣∍喏 ΋᭛㙪㮆⮰㶔⣜ͷ̬Ƞో 䅲ᖜຩᬎ㘩⊴㗫㼏⃾喏ࣴ

㘩֑㙪喏ᝬБโ᪣छ䊣‫ݜ‬ ̬ⴟθ卋҈⩔Ƞ 㮩♢㺫ࡧⰷᲑႯ᭛⫱ ⃾ᙋ᳿喏Ѳᰠ⌝ᅮ⁍⮰⫱ ఌ ౔ κ 㐠 ⩋ ㉌喏 ➥ ‫ ݗ‬᭛ # ᫻㐠⩋㉌⮰㑦ͻȠో䅲ॗ ᰵ๓䛻 # ᫻㐠⩋㉌喏ᝬБ喏 ⩔ో䅲❳Ბ⇧⫃ୠ̶䊣∍ ᭛ᰵᩴ⮰喏΋᭛छԍ⮰Ƞ

Ąᴳරą☀Ꮊмѷକ

⩋ ≧ ͙喏 ͐ ⻹ Б ̶ ⮰ 下➕̬䊣下⩔喏ຮ᳈ᥙ䙹 ̹ᑿ喏ц䭹Ѻ㥑‫ڧ‬᜼ܲ⩆ 㜟ᄨ㜠͙⃾喞Ѳຮ᳈ᥙ䙹 ऴ⤲喏̹ϱ㥑‫ڧ‬ξ㶑喏‫ڢ‬ Ⱔ䒱Ⱔ᜼⮰҈⩔䔄цͦᗔ ፒᲑ֑ᏣȠ ࡃϘȧ͙఩͙ࡧ㢛៑Ȩ ៑䕿喏̷䲎‫⻹܌‬ᥙ䙹छ⼜ ᓃ̶᭛Ą㱈ᥙąȠ 㟉 叧 ⊣ ፒ喝 ា Ⴏ И ᩪ ౔̬䊣स⚚喏下ऺ㘩䊣‫ݜ‬

㒺ქȟៃ㶜㔭⮰҈⩔Ƞఌ ͦ㟉叧㘩๋ᩥર㵬⋞ᓖ⣛喏 ӯ䔇᫜䭴Џ䅎喏‫͙ڢ‬φ⇥ 䚤ᰵ䄯㞮㗲ద䚳⮰ߋ㘩喏 㐠⩋㉌ & ࣴछ䭞₎㶜㔭喞 ⊣ፒॗᰵ䧅সⷄ喏㘩ᄥ㵬 ⋞䊣۬ࡂ҈⩔喏ӯ䔇⩞บ 㚦⓬㉌⮰ऴ᜼喏͐㔱ऴ̬ ᩴ᳈Թ්Ƞ ᵤ ᵯ ๓ ᳏喝 ᵤ ᵯ ϭ ॗ ᰵ͜ჸ⮰㘮㗖ȟ㯷⮩䉔ȟ䧅ȟ ⸣ȟ䧭ふ᜼ܲ喏๓᳏ॗ㐠

⩋㉌ & স 1 ᵤᵯ̺๓᳏⚚ ㇑下⩔喏छ䭹Ѻ㵬ࢷ喏ᩥ ર㵬⋞ᓖ⣛喏⋒㶑㗪喏䔄 छ䶰䭞ᓯ㵬ネ⫪⫱ ᰵᐢ Ꭰ⯶ᄫ⮰ߋᩴȠԃ䄉䄠喝 Ąᵤ ᵯ̺๓᳏喏䪫य̹ц㔭Ƞą 䅲 㙼 㥉 ࢈喝 䅲 㙼 ᆊ κ ḹ➕㯷⮩喏ๆ下цᑁ䊣⊴ ࡂ̹㞛Ƞ㥉࢈喏➥‫ݗ‬᭛⮩ 㥉࢈喏ᰵߕκ⊴ࡂ喏㠑̺ 䅲㙼Ѡ下喏䅲㙼⮰㥑‫ڧ‬ᬿ 㷗Ϧѿ।ᩢȠ ⡖ 㗉 㤌 㤈喝 ⡖ 㗉ȟ 㤌 㤈䘩ᰵ㶑㵬ߋ㘩喏̬㢐̬ ㉌喏Ⱔᓃ⯶ᒜ喏Ⱔ䒱Ⱔ᜼喏 ‫ڝ‬स।ᩢ喏ᄥ⇧⫃䉗㵬ᰵ ➥ᩴȠ ㈅ ㆟ ূ ઍ喝 ា ㈅ ㆟ 㧤 ⚚ⷪ᜼ㆵ᱗喏ߌূઍȟ⴮ ㈂࢟छ下⩔Ƞ㈅㆟㥑‫͜ڧ‬ ჸ喏ᄥ⇧⫃⬀⫚ȟӫ⼄ȟ 倄㵬ࢷふᰵ䒯ຩ҈⩔喞ূ ઍᬎᰵ㥑‫ڧ‬喏ࣴ㘩᣼⺊喏 ѠБ㈅㆟喏ᰠ‫䷺ڣ‬টȠ

ጎᯞ֋♧๞Ԣ৷ᖶසӥ ߌጊ๓႒౏౜φ਑ܲ ᵍ⮰ⵀ⾢㔱ࣽ⣜喏ຮ᳈Ϧ И㘩౔☥亖䓳⼷͙ๆҫ⩔ 仅᫅喋䄯ট৭স㢛㡵喌喏 㘩‫ۻ‬ᄽᄥ下⯼⮰ᥰ‫ڑ‬䛻Ƞ 䔅䶥ⵀ⾢ͦ䭼‫ݢ‬䧌⮰䓳䛻 ᥰ‫ڑ‬᣼Ӈβ̬⻹छ㵸⮰‫ژ‬ ‫⩋ࢗڝ‬も⪑Ƞ

㒺఩ȧࡧ႒ᬑ៑Ȩ៑䕿喏 ⵀ⾢Ϧ঄䔵ंβ हᔃᙫ 㔱喏䃕ЂИ࣮ߌͦ᱋ ঔ ⮰䄁侸Ƞ౔ᰬ݉⮰ఇঔ䛸喏 ᝬБ࣮̺㔱䘩䖡ᓖᥰ‫ڑ‬Ѻ 䧌亚下Ƞ౔䮻ऺ⮰ ঔ䛸喏 ᔃᙫ㔱㷗ܲͦ͐㏰喞‫͙ڢ‬ ̬㏰ᔃᙫ㔱㷗㺭Ⅾ㜖㵸‫ۻ‬

ᄽ䧌⮰ᥰ‫ڑ‬䛻喏㔸ऒ̬㏰ ᔃᙫ㔱࣮̺β㵸ͦ᎞䶰䃍 ܾ喏౔☥亖ᬢ⩔㢛㡵স仅 ᫅ᲑЏᰫ下⯼Ƞ䄁侸㏿᳈ ᭪⹦喝̺ᄥ⚓㏰Ⱔ℀喏࣮ ̺㵸ͦ᎞䶰䃍ܾ⮰ᔃᙫ㔱 ⃻๕ᄥ䧌⮰ᥰ‫ڑ‬䛻‫ۻ‬ᄽβ 䓽 ℗‫ٷ‬Ƞ


᫛䄦‫͙ٷ‬఩䊇‫ܧ‬䉑㒃ћ䔶⮧䶢̬Ꭰπ‫ی‬䔩᎟Ąज⤯⮳ፉą㏖ᒁ

‱঒ឃ΅ԉ๬ᖙ̭гຶ ౔ ᬑ⮰᫛䄦‫͙ٷ‬఩‫ژ‬ᐬ䊇۟䊇͙喏̭ӶᮂБ ℀ ‫ܧ‬䉑͂⩸じ̬㒃ћ䔶喏 じθ⁍౔䔅䶥䊇η͙ᢓᲛ喏㐓̶⊣๓ጴ䊇ȟ࢜Ꮢ‫ژ‬ᐬ䊇ȟ᜼䘩఩䩒䊇সᓣ఩‫ژ‬ᐬ䊇ऺ喏 ๦ᓃ᱘䊇ႏ͖Ϧじπ͖๓ಷᢾह䊇‫ۇی‬喏䔩᎟βĄज⤯⮳ፉąϔᓣ‫ࢁݕ‬䊇ႏ ‫ی‬㏖ᒁȠ ₐ‫ی‬΋᭛̭Ӷᮂ㕸͆⩋⋛じ ͖ᢾह䊇‫ۇی‬喏㔸‫ܙ‬Ջₐ⁍ᠫ‫⼛ۇی⮰◥ ⮰ݜ‬ ܲ喏Ђ΋⩝ₐ䊱䊶ඊᅀ℀ࡳ㜟͂⩸ᢾहじθȠ䔅͖䊇ႏ⮰✲ࣽ喏䃕ϦИᙋ㻵̭Ӷᮂ ጞ㏻ₑ‫ڑ‬㜖ጝ㕸͆⩋⋛⮰ዱሜᬢ᱋Ƞ

Ȋϐ䨷

‫̬أ‬ল୽̽ᓧឃ̬ತ࣏ԉ₁༴ 㘩ᰬ㏴๦‫⮰ی‬჆ᒷȠ㔸η ჊̶喏̭Ӷᮂ⮰๦‫ی‬჆ᒷ 䔄䔈̹₎䔅̬᲍Ƞ㜖ࣧᎠ ᰴ ⮰ ̶ ⊣ ๓ ጴ 䊇 ‫ݹ‬喏 㒃 ћ䔶౼̶β͂⩸じ̬⮰჉ Ꮣऺ喏͂⩸じ̬喏》♢᜼ β̭Ӷᮂ⮧䶢⮰೗㙆ⴟȠ ̶ ⊣ ๓ ጴ 䊇喏 ̭ Ӷ ᮂ ౔ఇܲͷ̬۟䊇͙ⷜ̶β 㒃 ћ 䔶喏 Ꭲ ̀ Б ℀ 䒧 ंᄥ᝷Ƞ̬͖ᰴऺ⮰࢜Ꮢ ‫ژ‬ᐬ䊇̶喏̭Ӷᮂ౔ఇܲ ͷ̬۟䊇‫ڹ‬Ꮢ䖙䕳㒃ћ䔶喏 Ꭲ̀ᰬ㏴‫ڹ‬Ꮢ‫ܧ‬䉑͂⩸じ ̬喏ᩢ㣣β䊇ႏ͐䔊‫ی‬Ƞ ౔ ᬑ⮰͙఩‫ژ‬ᐬ䊇̶喏 ̭Ӷᮂࣴ᭛‫ܧ‬䉑β㒃ћ䔶 ᢓᓃβ‫ۇی‬Ƞख㺭䊎̷㒃 ћ䔶喏ᅝ㘩㣣ᓃ‫ۇی‬喏Ѩ ͺ᜼β̭Ӷᮂ̬ࣴ᲍๦‫ی‬ ჆ᒷȠ

Ȍ

᱘ ঔ喏 ̭ Ӷ ᮂ ᄲ ̶ ҟ ⟢ᔭፒఊ‫ ݜ‬Ꭰ‫⮰ݹ‬᜼ह ౜ÿÿࡃϘ喏᝿‫ܦ‬β䕳ᑝ ΋ᑦȟ䕳ᑦᰠᑦ⮰⅀߫喏 䭫᫛➥䛸ȟ඀⡈φȟጸ䛽 ᫛স侘‫ٷ‬e䛽‫ऺٴ‬㷗‫ڢ‬᫕ κ侘̷Ƞࡶ۟䊇Ђᰠ᭛Б ℀ ὖភඊᅀ℀⮰㏴㏿ 㔱ÿÿĄ叽侘ą㔭ᄲ䖿ᖕ喏 ࢁ䊇ႏじ‫⁍ڙ‬䬛‫ڑ‬๓ಷᢾ ह䊇۟䊇Ƞ㔸ࢗ‫ۇیہ‬㒃 ћ䔶̬݅䌛⌄↜ⅵჲᅀ䶫ȟ ༭Ᏽ໲᫛ȟκᓣ䭲ȟๆ➥ ࣶࢍ➥喏κ᭛喏͂⩸じ̵ ̺͂⩸じ̬䔅͐ѹĄ ऺą 䶲‫ۇ‬Ϧ➕჊⣜βᰬऺ⮰ц ጴȠ 㐨ऴࢃϘȧមၼᮆ៑Ȩȟ ᜼䘩ȧࡺ㺫䘩ጮ៑Ȩ៑䕿喏 ₐ‫ݹ‬喏ϦИ䘩≑≑ͼ䕿κ ̭Ӷᮂख㺭‫ܧ‬䉑ጸ䛽᫛ᅝ

 Ȍ̭Ӷᮂ喋ጒప喌Б ℀ ‫ܧ‬䉑͂⩸じ̬㒃ћ䔶喋̶ప喌喏ᬢ䯀 Ꭰ‫ڹ‬๦͙఩‫ژ‬ ᐬ䊇‫ۇی‬Ƞ$'1

Ȋᢾह

‫̽ך‬ᓧឃ; ̭᎟⤱⅛બ̬͋̽␅‱

Ȋ䊇ۡ

๽ṁ๫ὓӛೋஃᦓϣⅻღ๽᪆ჸ ۟䊇䛳⩔ ᅬ 㘈喏 ̶̷ܲࡶ౦䔇㵸喏‫ݹ‬Ήᅬ ͦ ̶ ࡶ ౦Ƞ じ ᅬ喏 㒃 ћ 䔶䭞Ⴔࣶ䔇ᩧ౳‫ܦ‬⣜๝䄛喏 ̭ Ӷ ᮂ 䒜 ࢁ ᱲ ܲ Б ℀ ᠀ ᓃ ๠ ゥȠ じ ᅬ喏 ̭Ӷᮂ⢳‫ऺ⤯̷ٴ‬喏౔ᅬ 䲎℀䒯Ν⮰ᗱ̷̬ۡ◥̬ ◥ⵠ㼏䯪䷄喏Б ℀ ‫ڹ‬ ̷̬೺Ƞᐬ౦䔊㐙͐ᅬ䰢 ᄭᄥ᝷喏̭Ӷᮂ⟢ᔭຩᓃ ᗶϦ喏䔊⣜౦㼏䄠⮰͙఩ ఩ტ䭋ᕧ᪅㏯Ꮚࢗ఩䘩⼜ 䊊喝Ą̭Ӷᮂ౔⅀߫স℀ 䊇۲ำ̶䘩ֆᓃ䲊፤ຩ喏 ⅀߫ᒴ䋟喏㒃ћ䔶㷗᝿ᓃ ᰵχᙸΝȠą 㐨 ऴȧ 䛹 Ꮂ ᬢ ៑Ȩȟ ᜼䘩ȧࡺ㺫䘩ጮ៑Ȩ៑䕿喏 ᱘౦℀䊇ᰬ㇪ᒕ⮰̬ᎁࣽ

Ȍ

 ͠ᬢᢾह䊱䊶ඊᅀ℀喏̭ӶᮂⲰ۲ ͂⩸じ̬Ƞ᥈⟼ѿ㗞

⩋౔じ‫ڙ‬ᅬ喏̭Ӷᮂֆ‫ܦ‬ 倄䯪Ꮢ᫛䄦‫ٷ‬喏⮩⤯䧧‫ݜ‬ 㐫⤯̺䶢Ꮏ⮰͙䬠喏㻾Ꮢ 䃍ッস߇䛻ᣓ‫ݢ‬䲊፤‫ݜ‬ѹ喏 㔸ज䲎̶㏎⤯ܲጯᒴ᪏喏 㫻ᓃᖜ‫ݜ‬ຩะ喏ൖ⼜̬ᱲ ᬌ㼏᫛䄦‫ٷ‬Ƞ 䲎 ᄥ 䲊 ፤ ͷ ᅬ喏 㒃 ћ 䔶΋ख㘩䛳ं䲊፤᝷⃡喏 Ђጒᕉटᘟͷऺ᝿ッՋߕ 㶷एᲑ͐Ꮏ㼏ፂᎿ⮰̬䷃ ㏎⤯Ƞじ̬⁍ᅉ䄁᱖᳈ͷ ऺ喏㷭‫ݐ‬㺭ា⤯ᥲఊ࣋ѹ喏 ᒭ䄎㒃ћ䔶⮰ᘻ㻭ᬢЂ΋ ᆁ⹦β㜖ጝ᥊〽⮰̬䲎喏 ᝷㝊䋟䍴β̬⪖喏㗎ѿ䄙 㼬Ѩͺ౔᭛স㷭‫ݐ‬䄠喝Ą䔅 ⻹⤯ҌᅝⱭ̬खⱨ䬙̬ख ⱨ॓喏ҁᓱ䗏ʹ䃐ⱋ喏ᥲ ఊ࣋ѹ⮰䄉᜽ᬌ䃦ຮҁ΋

㼏̹‫ݜ‬६善ą ̹ 䓳 ᥊ 〽 ᑾ ᥊ 〽喏 ⤯ 䔄᭛㺭᝿喏‫⁍ڹ‬㼏⤯̹͙ ͷऺ喏㒃ћ䔶じ̵⁍ᅉ䄁 ㏴κ᜼ߋ喏Ѳ᭛₏ຮ‫ݹ‬䲎 ᝬ䄠喏౔㏎⤯䘩ጞ᪏ᐬ⮰ ᗱ̷ۡ㺭㼏‫␻̹ࣴݜ‬ᱦц ‫܌‬ͺ̹छ㘩Ƞ ᰬ㏴㒃ћ䔶䔄᭛㐅̭ Ӷᮂ⪅̷β㐉ҟ⮰ᱦц喏 ̭Ӷᮂ‫̶⁍ڹ‬᝷ͷऺ̬Ⱐ ᝿ ‫ ݜ‬䊱 ܲ喏 ᰬ ㏴ Б ℀ ᠫ ̷ β 䔅 ̬ ᅬ喏 ា ℀ ܲ ផ ๓ ‫ ℀ ݜ‬喏 ౔ ̶ ࡶ ౦ 䔇㵸 ᅬ⮰ᗱ̷ۡጞ㏻छ Бԉ䃭⿷κ̹䉑ͷ౜Ƞ じ θ 䭢 ⃡ ℀ 䊇喏 㒃 ћ 䔶᝷ᙋఊࡳ喏Ѳ‫ݹ‬䲎㥩ऺ ๖ๆ喏̭Ӷᮂ݅⽟᝿⽟᝺喏 ᰬ㏴Б ℀ ᠫ‫ۇیݜ‬Ƞ

eᄥ䄉e ̭гຶ⤱ ⛮೅̵Ἶ᷋٥ল Ϻ℀̶ܲⰷ喏ₐ⁍͙ ఩‫ژ‬ᐬ䊇۟䊇‫׻‬᭛̬౦ ℀䒯䒧Ც⮰䒯䛻喏Ѳ჊ 䭱Ꭲ䲊ຮₐȠ̭Ӷᮂ䊇 ऺ 㶔 ⹦喝Ą ᰬ ऺ ̬ ౦ ℀ 䊇ᕧ᭛ᰬ䯪᝿⮰喏۟䊇 Ⅴ䔈᭛䗏‫͖܌‬䲎ႀ喏๓ ტᒴ⛋ᖵ喏΋䘩ᰵᒴຩ ⮰۟䊇㏻侸Ƞ᜽㟝βᒴ ๓㇪߇ࣧ䭼‫ݢ‬㒃ћ䔶⮰ ࣽᡑ喏᝿‫ݜ‬ᰬऺ㇪⺊ⱋ ⮰ᰵ◥ᔗಆᠭ̹ѻβȠą 㔸 ౔ 䔩 ᎟Ą ज ⤯ ⮳ ፉąϔᓣ‫ ݕ‬Ꭰ‫݇ݹ‬䕌 ⮰㏖ᒁऺ喏โ⩸ᰵ̬⻹ ผ䴟䃐ͦ喏ຮ᳈Ђ㘩౔ ͂䩒䊇๦‫ی‬喏‫ڢ‬᜼㐕छ ࿞㒺͙఩㑽⤯Ą̬໼ą ᱺ཈Ƞᄥₐ̭Ӷᮂ䄠喝 Ą᜽ 㻵ᓃЧҁ̬͖䶲ഋ喏̹ ネ᭛䄭౔Ђᝬ᧱䪫⮰䶲 ഋᰵ̬͖ᒴຩ⮰᜼㐕ᬢ喏 ̹ጸ᱇๓ტ॒ࣧ჆ЂȠ ̹ネ䔅͖䓼ߔᝂ䶥Ⱊ᭛ ॒ͦ๓ტ‫∔ڟ‬喏๓ტ䘩 Ꮐ䄑ᄶ᪘Ƞ䔅᭛᜽͖Ϧ ⮰㻮◥喏Ꭲ̹᭛㺭স‫ݗ‬ ⮰䶥Ⱊ℀喏᜽౔㜖ጝ䔅 ͖䶲ഋ⮰䉍⡚Ꭲ̹℀‫ݗ‬ ϦጚȠą ᰵ ⊴ ᖛ ⼜喏 ͂ ⩸ ज 㖀₏౔➡๠͂⩸̶ऒโ ̵͖ज⤯ࡻц⩟䄣䔇‫ڑ‬ Ꭰຑ䓼цȠ̭Ӷᮂ 䄠喝Ą ᒴ ጸ ᱇ 㜖 ጝ 㘩 ๋ ౔⟢ᔭᰬҟ⮰ᬢՅ࣮ߌ ̬⁍ຑ䓼цȠą ȧࡃϘ䱾Ꭰ៑Ȩ

᜼ߋ㣣ᓃ͙఩䊇‫ۇی‬喏 ̭Ӷᮂᠫ‫ݜ‬β ◥⮰⼛ ܲ喏ₐ‫ݹ‬ᢾह͂⩸じθ⮰ ඊᅀ℀₎ₑ‫ڗ‬ᑦ喏ϱᓃ‫ݜ‬ ◥⼛ܲ喏͐㔱ͷ䬠⮰ ጚ䌉倄䓪 ܲȠ⩝κ౔ ͙఩䊇ͷ‫ݹ‬喏ඊᅀ℀ϱ℀ ̭ Ӷ ᮂ 倄 ‫ܲ ܦ‬喏 ఌ ₐ ౔͠ᬢ͂⩸ᢾह̶喏ᕧ⼛ ܲ 䓪 ‫ ̭ ⮰ ܲ ݜ‬Ӷ ᮂ ጞ㏻䊱䊶βඊᅀ℀ࡳ㜟⼛ ܲỈじθѹ喏䔅΋݇䕌β Ђ͖Ϧ⼛ܲỈᰬ倄ᢾहȠ 㐨 ऴȧ 䛹 Ꮂ ᬢ ៑Ȩȟ ᜼䘩ȧࡺ㺫䘩ጮ៑Ȩ៑䕿喏 䔅͖‫ۇی‬喏΋᭛̭Ӷᮂ͖ Ϧ じ ͖ ᢾ ह 䊇 ‫ ۇ ی‬๠ 㶀喏౔ᢾह䊇‫ۇی‬Ỉࢁ͙喏 ̭Ӷᮂ⮰ᢾह䊇‫ۇی‬᪜䛻 ᄲࢁ⠘ᢾ౔じ ѹ喏ϱ⁍ κ͐Џ⤯⢷喋ᝠ㐠᫛ȟϔ ᓣ‫ݕ‬喌সĄ ̵Ნą喋ຑ ⇅‫ݕ‬᪳ȟጸ䛽᫛ȟ侘‫ٷ‬e༭ Ᏽ໲᫛喌喏⩕ᐬβ᫜⩋Џ ⮰䔩䊢㔱ඊᅀ℀স㒃ћ䔶喏

सᬢ̭Ӷᮂ΋䔩᎟ϔᓣ‫ݕ‬ ࢁ䊇ႏᢾह䊇 ‫⮰ی‬㏖ᒁȠ ℗ᬌ⪽䬚喏̭Ӷᮂጞ⶚⿷ β㜖ጝĄ ऺąস䲊㠝ђ ⤯঄じ̬Ϧ⮰౜ѹȠ Ą᜽໷㏴䃐ͦᄻᮂ᭛ Ă ऺă⤯঄䛸䲎ᰬф⻬⮰Ƞ ‫܌‬Ꭰ‫ݹ‬ᄻᮂ⟢ᔭ̹ຩ喏Ѳ ᜽̬Ⱐ䄠喏‫ݜ‬β̬჆ᬢՅ喏 Ђ㘩㐋⇧̬͖䭢⃡Ƞᄻᮂ 䃙㏯̬Ⱐ➥‫ݗ‬㜖ᒷȠ᜽ᘟ Ђ⮰᜼㐕Ꮐ䄑䔄цᰵ᣼ࡳ喏 ϶Ꭰᠫ‫ݜ‬β ͖‫ۇی‬喏Ѳ 䔄ጚ̬͖͂䩒䊇Ƞą䊇ऺ喏 ౔⣜౦ⰷႸ℀䊇⮰̭Ӷᮂ ❢Ϟ̭᪳䧓䄠䕿Ƞ 䓳ᒬ⩝κ͙఩䊇̺͂ 䩒䊇Ⱔ䌉ᒴ䓽喏̬㝘౔͙ ఩䊇̶๦‫⤯⮰ی‬᝷喏౔͂ 䩒䊇̶̬㝘䘩⇍ᰵ๖ຩ⮰ ࣽᡑȠ౔͂䩒䊇‫ۇی‬䔅͖ ᰬ⶘ᠳᴳ̶喏̭Ӷᮂ䔄ᰵ ᝬ⁌㑦喏⩆㜟㜟϶᱖䬛䔇 䓳۟䊇喏϶Ꭰᄲ᭛Ђᰬຩ ⮰ᱦцȠ

Ȋຂ䛽

‫פ‬঒‫≭ٲ‬ᐺ ௔ࣞ≭⁆ ̯ਔ♤ϰ

 ͖ᢾह䊇‫ۇی‬㜖♢ຂ 䛽ᢾह΋᭛仂ѹ喏౔ ᬑ ͙ ఩ ‫ ژ‬ᐬ 䊇 䔇 䉒 ̳ 㠝 䩽ຂ䛽ऺ喏̭Ӷᮂࢁ͖䊇 ႏ⮰ᕧຂ䛽᪜倄䓪 ̳㠝䩽喏౔఩䭱ज㖀᫜䃪 ჆⮰ᕧຂ䛽͂⩸ᢾह̶㐓 㐙倄ᅱ仂ѹȠ㔸㒃ћ䔶ᢾ हじθ喏ຂ䛽᪜ͦ ̳㠝䩽Ƞ 㐨ऴࡃϘȧϘࡺᬢ៑Ȩȟ ȧࡃϘ䱾Ꭰ៑Ȩ៑䕿喏ը ᓃ̬᣼⮰᭛喏᱘䊇ႏࢷ䒠 ⮰͂䩒䊇喏‫ۇی‬ຂ䛽ͦ ̳㠝䩽喏᭛ᝬᰵ䊇ηᰬ倄 ⮰喏̭Ӷᮂ๓䊇‫܌ۇی‬ͺ 䘩ᠫ䓳喏खጚ͂䩒䊇ᅝ㘩 Ⴘ᜼๓␍䉛Ƞ϶Ꭰຮ㘩ᓃ ֫ᝬᙫ喏䗏ʹࣴᄲцᰵ㏒

ऴ ̳ ‫ ٯ‬Ϧ ℽ ጭ ‫ ڑ‬䉒喏 ̭Ӷᮂ౔ज㖀ຂ䛽Ỉ̶΋ ᄲ䕨䓽 ̳Ϧℽጭ喏݇ 䕌᫜⮰㏖ᒁȠ ℗ ᬌ ⪽ 䬚喏 ̭ Ӷ ᮂ ᜼ βह‫ڢޛ‬჊⮰।䛽⢷喏㔸 ̺ₐⰤѠ⮰䔄ᰵੲ͆Џ㼬Ƞ ᢚβ㼏喏̭Ӷᮂ࣮䊇ᝬ⾫ 侘⩞⮰じ̬㘤ᴳᎫॶѹ࢟ ᄲκ϶Ꭰ‫ݜ‬᱋喏䓳ࣧ‫͖܌‬ ᰴ⮰ᬢ䬠䛸̹᫙ᰵЭ͆‫ݹ‬ Ბ≩䄴Ⱔ‫ڟ‬ऴ҈Ƞⴑहѿ 㗞႒㔱ᬿ‫͈ݽ‬䓽ᬑ㶔⹦喝 Ą̭Ӷᮂ᭛͙఩ⱋ₏⮰ѿ ‫ݢ‬โ䓼ߔ঄喏䔅ᅝᘻটⱬ Ђ⮰ੲ͆ᐬࣽ‫ڣ‬ำᒴຩ⮰ 䓼҈⾦䬠喏ϺႻ㻮̶Ბ䃞喏 Ђ⮰ੲ͆Џ㼬䉥Ꮐ䄑̹Ѻ κ ̳‫ٯ‬ϦℽጭȠą


Δ


CLASSIFIED

分类信息

2014年4月11日星期五 责任编辑 薛艳红 责任校对 薛艳红 美术编辑 胡胜男

ABA CONCRETE NS SQUARE 

BUILDING DESIGNS

本公司郑重承诺:我们绝对会以最优的 价格为您提供最优质的产品。订单大小 不限。 我们专业于: ・彩色及水磨大理石 ・车道        ・车库     ・人行道      ・花园棚屋 ・凉亭        ・阳台

我们可提供各种类型设计图纸服务,可 承接设计开发项目中的每个阶段的工作 任务。 我们专营: 新屋设计、扩建、旧屋翻修、凉亭、棚 屋、室内设计、景观设计、草图绘制、 三维建模。 现场初步咨询——免费!

今天就拨打电话 0430 726 410 进行免费咨询吧!

今天就拨打电话0410 832 533 联系我们吧!

ACCOUNTANT JOB SPECIFICATION February 2014 THE HISTORY OF BEYOND THE BARREL   Beyond the Barrel is an innovative wine service company, who pride ourselves on delivering excellence and results. Offering a range of Wine Business services to a number of highly regarded wine brands, our team of enthusiastic and highly skilled young professionals have a can do attitude, and we are looking for someone likeminded to join our small (growing) team. If you take your career, but not yourself too seriously and are looking for a work life balance where your passion is rewarded then this senior position is for you. 

  JOB SPECIFICATION POSITION: ACCOUNTANT (FULL-TIME, SALARY) REPORTS TO: SENIOR ACCOUNTANT LOCATION: MCLAREN FLAT, SOUTH AUSTRALIA DUTIES: ・ Weekly cash flow management including receivable management and payable communications ・ Responsible for EzyWine ERP system, including monthly rolling ・ General Ledger Management and Reconciliations ・ Completion of Monthly BAS and IAS ・ Activity Based costing for inventory item, bulk and bottled wine ・ Actual vs budget analysis, annual budgeting and 24-month rolling forecast processes using Castaway Forecasting ・ Other standard management accounting duties using EzyWine ・ Analysis of sales data and distributor depletions to assist with sales forecasting ・ Accounting supervision of vintage fruit intakes and administration with growers ・ Involvement in end of month accounting processes ・ Provide general support to the Accounting and Finance Department on other company matters ・ Any other lawful directive from the Finance Department or Managing Director 

PERSON SPECIFICATION  

Qualifications Essential ・ Tertiary qualifications in Accounting, Commerce or Financial Management Knowledge and Experience ・ Relevant experience in a role of delivering financial and management reporting and accounting services in an organisation ・ High level of attention to detail and accuracy ・ Self-motivation and personal drive with a results focus ・ Exceptional analytical and commercial skills ・ High levels of integrity and personal accountability ・ Maturity and confidence to deal with confidential and/or sensitive information ・ Wine industry experience preferred ・ Mandarin and English oral and writing skills are essential.

HOW TO APPLY Applications in Word format only should be forwarded to Anna Fisher by email: hr@beyondtb.com.au Telephone enquiries are welcome on (08) 8383 2016

大公地产诚聘 物业管理经理 大公地产(DG Real Estate)的物业管理团队在 持续成长扩张中,我们正在寻找有志在物业管 理行业发展之人士加入我们的团队。 基本要求如下: ・ 能讲、写流利英语・持有本地驾照        ・ 熟悉阿德莱德地区・有工作经验者优先考虑

请将英文简历发至 joyce.wang@dgrealestate.com.au, 合则约见。请勿访勿电!

东区中餐馆转让 东区中餐馆“北京楼”转让, 年营业额60万。 价钱面议,非诚勿扰。

联系电话:0433 885 292

诚招实习生(Volunteer)          -市场营销专员

大公地产诚招两名实习生负责市场营销 方案方面的工作。

主要工作内容: 1. 各类广告的设计及文案 2. 包括印刷媒体、网络媒体 基本要求: 1. 良好的中英文书写能力 2. 熟练使用Microsoft文档处理程序 3. 熟练使用Adobe Acrobat, Indesign, Illustrator及Photoshop

欢迎在校学生应聘。 请发简历到 arketing@dgrealestate.com.au 并注明是否能达到基本要求。 详情可致电82313689联系 Cathy。

水饺店出售 南区唯一一家水饺店转让, 租金低,租约长,顾客稳定, 每周都有现金流回报, 有诚意者面谈。

电话:0466 660 268

C17

便利店出售

位于东区,客源稳定。 易打理,本人急回国,诚让。 价格面议!非诚勿扰!

联系电话:0424 804 676 您选择付款方式: 支票/现金/转账 如果您选择支票付款:    Bamboo Studio PTY LTD 如果您选择银行转账:    ANZ Bank    Account Name:Bamboo     Studio PTY LTD    BSB: 015-237    Account No.:490757558 

Iageweekly20140411  

Welcome to read iAge Media online publications. For more information, please refer to www.iage.com.au, or contact us at online@iage.com.au ....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you