Page 1


С ซ

7RS/LIH⢑ࡓҩ

㗀㜄㍖

7RS/LIH㏵㗀⋯ ㏣Ԍળ( ᖟⴈ

⬬

⬬

৕ԭ ৕ԭ

৕ԭ ৕ԭ

ʀᙹʊ֢ሳ‫ڱ‬ɺ᠑ᙐΎϨ‫ᦽٴٴ‬Top Life

ⴈ ৕ԭ ৕ԭ

᭔᫤ߊߡẌ‫ٴ‬ʑൔ ߸߽Ř122 Gouger St Adelaide (ծሷ㌽㇯㈀‫׿‬⣫10›᭔᫤ᅧ⠗ḽҙ) Tel: (61) 8 8410 8082 Mobile: 0433 330 260

⫀ᑨṠ ӷ᭔᫤

⠿㔰஌ɺᅺȮқᅺ ᧚ъⳤņʑ␿ᄽŇ

⠿㔰஌⎊㉕ⳤह㇯ (ծⱐ᛬Ȯᇓ㔄⿧Ș્ُ̇)

ӕසᅗ⬢ϊɿटқᇄⳤ 㓳⸉ᙹ୮Ȯల⸄ᅗ቏ȮञࡽḘ (ծ⿧ṠȮ્̦Ȯ࿲Ⲷᑨᾀ) ʽटఫं᧚ъߨ Grote Street ㈭ᛸ⬢ఱ

ᡞዻၔᐰ: 8410 8082

᭔᫤ᅧ⠗ḽ ఫߡల⠥㇯㈀

MSN߱ℬŘadelaidetravel@hotmail.com ANZ⹾⠗

‫ڥ‬ ː ⠞ ᔎ ⠗ ⠞

ോߡቩ+Barossaⶮ⒜ ɺᅺⳤņʑ␿ᄽŇ

ࢡᅗ㈸ଛˁ ⁤ⴆɿᅺⳤ

෕ଛȮࣘᦲ቏ ⁤ⴆɺᅺⳤ

ߡも⬢ఱ

Gouger Street

᧚ъᑨṠ ɺℐ༌Ჵ

⫦⨹᯻㺂⽴อ➝㲕⻲φ77$ു䃔Ƚᔙᶧ䂧Ƚр⎭䂧Ƚ㤧䃔 *RXJHU6W$GHODLGH6$ ୆Ӱ㺍ऻᴿ冐但佞ੇ㾵㊩ 7HO)D[0RELOH 061 (PDLODGHODLGHWUDYHO#KRWPDLOFRP ‫ޣ‬ཟ⠕ᾣ㩛ѐᰬ䰪ઞж㠩ઞӊ$030ઞ‫ޣ‬$030


扫㣾楕⥱₢₩↩帰♙䲊㺠㦜┰ FORESIGHT GROUP ACCOUNTING & MIGRATION SERVICES ⌘޼〫≁ԓ⨶˖Ann Zhang MARN: 0962532 

ӂॷཐᒪՐ䇗㔅僂Ƚ䍺␧Ր䇗ᐾ $QQ Ѱᛞᨆ‫ޢב‬ਮ਀ѠӰՐ䇗ᵃࣗ ཐᒪᡆࣕṾׁѰ୼ѐ〱≇ᨆ‫ב‬щѐⲺ〱≇ԙ⨼ᵃࣗ 

₢₩↩帰♙䲝┰䟂㔴✛䞮㎞㖖⺋ ⭧◩⍨いࣗԙ⨼Ƚ䍺␧Ր䇗ᐾѰᛞᨆ‫ޢב‬ਮՐ Ր䇗䇦ᑆȽᆙᓜᣛ㺞Ƚ*67 ⭩ᣛ਀ᒪᓜՐ䇗ᣛ઀

᯦‫ޢ‬ਮ⌞߂Ƚᔰ䍜⨼䍘Ƚ⭕ᝅㆌ ㆌࡈȽ‫ޢ‬ ‫ޢ‬ਮ䘆֒᤽ሲ ୼ѐ〱≇Ր䇗਀いࣗᵃࣗԛ ԛ਀⭩䈭᭵ ᭵ᓒ࠰ਙ㺛䍪

₢₩㙟∪⟕ ⟕₩䲊㺠᧤ᇬ ᇬᇬ ᇬ᧥ ᧥♙⚓ ⚓伊不幐㦜 㦜┰ ⭧ᤛᴿཐᒪѦሂ㔅僂Ⲻ䍺 䍺␧Ր䇗ᐾȽ⌞ ⌞߂〱≇ԙ⨼ $QQ Ө㠠Ѱᛞ䠅䓡࡬ᇐ ྸ֋ᔰ㄁᯦Ⲻ⭕ᝅԛ਀ㅜਾ〱≇᭵ㆌ㾷≸㔅㩛⭕ᝅᯯ䶘ᨆ‫᤽ב‬ሲૂᑤࣟ

⮩㄃兞洛┭䚕⟕₩䲊㺠不 不幐 ᇬ ᇬ 不幐 ޭᴿӂॷཐᒪѣളՐ䇗ᐾᐛ֒㔅僂Ƚ䍺␧◩⍨Ր䇗ᐾӨ㠠Ѱᛞᨆ‫୼ב‬ѐ〱≇䍘ࣗᇗ䇗ᣛ઀ 

⦿⧏φ φ510/147 Pirie Street Adelaide SA 5000

δHINDMARSH ᒵ൰θ঍◩ᐔ᭵ᓒ〱≇Ӂࣗ༺䱺䘇ε

䟄幬᧶ δ08ε ε8232 9108δ δ08ε ε8359 2856 ↯䦮᧶ δ08ε ε8359 2856 E-mail: admin@auforesight.com Mobile: 0419 019 156 (Ann ₼喀㠖)


公開 拍賣

12月 8日 星期日 上午11:00時開放參觀, 下午1:00時開始拍賣 1300 862 655

Glenelg Football Club, 64 Brighton Rd, Glenelg

珠寶商結業清貨委託 連同其他委託的高品質珠寶, 總數超過250件, 將會通過公開拍賣售出 各类珠宝佳品和品牌手錶將以最实惠價格公开拍卖, 包括: 大量鑽石, 藍寶石, 坦桑石, 綠寶石, 紅寶石, 海藍寶石, 橄 欖石, 珍珠,玉石, A級翡翠珠寶首飾. 附GIA證書的特別珍藏名貴鑽石首飾, 包括圓形, 梨形, 心形, 橢圓形, 公主切割及雷射切割等高達4卡拉的鑽石. 勞力士, 愛彼, 歐米茄, 伯爵, 雷蒙威, 卡地亞及名仕腕錶. 圖片只供參考, 詳細請瀏覽網上目錄及更新.

由專業的寶石學家及鑽石鑑定師 持有及經營-目錄描述保證準確

查看當天拍賣珠寶的圖片目錄, 請瀏覽:

www.firststateauctions.com.au


IŕŻ?̟͛޴ŕŞ?ŃŽá? áŤ?నҍ

ŕś‡Ö†Ôľá­‰ὋŕŞ?áŒ­ŕś‡Ö†á¤žŇ ŕ§Ľŕ ‘á˝€ ŕŽ´ÎŚŕ§Ľá„‰áŤ?ឳὋá? áŤ?*ŕŻ?̟͛޴ֆŕŞ?á‹œŃŽŕžŹÇŒ Ç‘ŕŻ?ĚźÖ†ŕŞ?ǒǑ‍ס‏ŕŞ?ǒǑ‍̖ڠ‏ŕŞ?Ç’ ĘťŃŤŃŽŕžŹŕś‡Ö†ŕ ˜Ň ŕ§Ľŕ ‘ÇŒ Кࣹ᎔߿὇դ(45á˝ˆÇŒ These Mobile Lenders operate as ANZ Mortgage Solutions Sunnybank, an independently operated franchise of Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) ABN 11 005 357 522. Australian Credit Licence Number 234527. ANZ’s colour blue is a trademark of ANZ. ANZMO0016 Item No. 85599A 03.2012 W265933

á? áŤ?á‚‚áž–á˝™ ႂߔἪ͇ὙTBMFT!JBHFDPNBV


Franklin St William St King

Grote St

Telstra store Gouger Street 24 Gouger Street Adelaide PH: 08 8231 7722

Gouger St ™ and Ž are trade marks and registered trade marks of Telstra Corporation Limited ABN 33 051 775 556.

Migration Agents Registration Number www.mara.gov.au

Migration Agents Registration Number www.mara.gov.au


UN I

UND RO

UNDER UE G Q

AT T R A C T I O

NORTH TERRACE

RI

ST

N

ENTR Y

RUNDLE MALL

TO U

FREE

KING WILLIAM STREET


burnsidevillage.com.au


Řˆá›Ş

Ჲਲ ˖⚀ư䇂 Ä?Ä€äŠ?䣲

RLA 175274/

䌎↞

/

䌎↞

/

䌎↞

Řˆá›Ş

Řˆá›Ş

Řˆá›Ş

MćĄˆ

MćĄˆ

MćĄˆ

10am – 4pm

| 20 Surflen Street, Adelaide |

1300 814 886 | www.TheStoreys.com.au


ᬵধᄯ᤯ᢻ

ᬀॳᐿӉࠆ

ᬀॳКီ᜹

ᬀॳ႐ߥ᤯ ࠴ү੣

ᬀॳՈ᠍‫ڃ‬

ᬀॳᄹ་ฮ ᬀॳ௠एᤙ


੣఺

ᣃ͇ བ

GPS"OESPJEJQIPOF


༰༰‫ܭ‬௅ảʽԘ̠ਆ ୋᑱෳཎ᎙ፈNjབචཻ̠ ᄉԘੜảၸᮿ̠Ԡ࣎భՈ ཁʿෳᒍᄉᮻֵảԺᖸШ ΘःԠʿᑞѓՋảᑞЩᮎ ʻழ᜵ය՘ẶԺ̾ảѢᡸ ࡂ௦‫ڙ‬ཙុழกʼਆҨกnj Ҩกʶẓʿၸ௙༡ၸႂᩝ ဗ̼Ԙੜႂ٧ảፋ̠ ͂ଡΘ˿ॡܲ௃ᭉҮ༡ᄉ ཙុᤤસả‫ݟ‬ႂԌҦᩝNj ႂ༴ᩝNjႂᗡᩝNj៯ู఺ ˧ዜảख᜵ኪ᝟‫ݝ‬ၸᮿௐ ᫍảଡґஉЙᮻ౅֖පả ௃ᭉ͉ʹཱᮎnjథ˿߱͂ả ‫ܭ‬௅ᮿಷʼᄉᮻ౅ࡂᑞ౜ ܷ˗ࠜnj ‫ݟ‬ႂԌҦᩝ֖ႂ༴ᩝ ʿ̨ᑞཱིያảᤆԺ̾㸩ͺ ᱒‫ڰ‬Njᐚ‫ڰ‬NjଅᰣNj࿵ᢙ ၴᒯஞᲛnjखᭉҪЙॡ࠵ ᄉපảຈЙՉሗុ஧ảຌ ༴˶‫ݝ‬ảጙའ˶‫ݝ‬ả߱ᦏ

ᑞଽ߿nj‫̠ܸ͂ܭ‬ᄉ๖Ӑ ๮ѫ෽᤯࣡ᣖ࠵ả๖Ӑᑞ ҦʽᬋảᏪ༴ᄉᐚዜ᠎‫ڠ‬ ಀᣃảՈᡐ౎˶ྱѾࠓ௛ ๖Ӑnj Ԡඊ‫ݟ‬ảႂᗡᩝʿ̨ ᑞᗡ᯦ܿNjᙫᏋảᤆᑞᗡ᱒Nj ᐚNj ᲛNj ጙ ᘢNj Ӯ ၠNj ‫ڗ‬ ៯NjᔵߔNj៯ᝇኍnj࠱ᗡ ‫ݝ‬ᄉᘁᖜૅѢ౎ảሮॱણ ཁុ։ඹảࡂᡛܴᎾ։˿nj ៯ู఺˶ʿ̨ᑞϡ៯ูả ᤆԺ̾ϡఽይዹNjᘁᖜ්Nj ප౦Ꮛኍnj Ҩก̃ẓ࠵ཬཀܲᗡ༴ ᜵Ќѫѽၸᤇ̎Ԙੜ ႂ٧ảࡂ᜵இԪ̾༱NjདNj ཬNjཀ˝˞ᄉཙុழกnj ઁጙདஇ੆ຌ༴੊Ꮷຌᗡ Րᘶុ஧ඹᮻၸả։᥊ʶ ಧ᭣࣡‫ݝ‬ả༧Իґᄉཙុ ௐܷܷᫍђ࠵njઁྏ༱இ ੆ᗡᖜNj༴ᖜảࡂ௃ᭉ᫔

ෳཎảђ࠵ৣᐴ჻ᄉ᮲ᬖnj ઁ༱ᘁᖜஇ੆яણᖜảʿ ̨Ոᡐ౎ຌྜ᝴ܲảᤆᑞ ђ࠵ᖸШገ૮ܾnjᤇ̎ཙ ុழयᄉԪӐảᤆᑞђ࠵ ᮻ౅ԩᰳབᄉ఺͗ảђ࠵ Չሗᒰ჻ྫྷ᠎ᄉ̖ၶ᧙nj Ҩกʻẓ࠵ՈᐚܲՈᖜ ‫ڙ‬ᮻ౅ழ᭦ảђ࠵ෳ ᑟNjᐚዜả‫ܘ‬Ҫܲሗᮧᓣ ᄉᘁᖜả‫ܘ‬Ҫఽይᘢዜả ௦‫ܭ‬௅ཙុᄉԓѶnjᤇಧ ᄉᮻ౅ᦠՋ͗ଡΘఝܲᄉ ᨝֖᪔Njఝܲᄉᒠᮻጛ፤ ֖ઇඬӐྫྷ᠎ảࠪଡᰳ‫ܭ‬ ߢ᫸ఊᑞҦథ‫ܪݝ‬nj ʿ᣾˶᜵ซ਒ảၿ᫨ ˞ᮻ֖ᐚዜᄉђ࠵ảᙫᄆ ᠎֖ # ி፤ၶገᄉ୉Й᧙ ː᧗ʽᬋả̠͂ఝࠓ௛ਕ ᜿Ⴔ˫௃Ҧảᮻൗʿ૜ả કઇҦʽᬋảፋþᔪ‫ܭ‬ÿ ̠ᏅᭂʼҪ᭕nj‫˝ځ‬Ꭴ˫

᧸Θःảᒑᑭઙ኎Njৰ፛ ཐ᢭Njᅓᄾʿ·ኍৰх͗ ఝࠓ௛Ѣဗnj ʿ᣾ảᝌфழ಴˶ॡ ኤӬả‫ݚ‬ዜൣ‫ࡂݝ‬୰᫁᫨ ΘःᤇіዜᖸШገnjణ଍ ᕚᄉᒬཨ௦ᦺ‫ݚ‬ả‫߱˝ځ‬ ʿ̨ᖸШ͈Ϙᰳảԯਕя ྜᮻၸழΦảФ˖ᄉ˽ᦺ ֖˽ᦺᖗᦏథѽ᫨ђ࠵‫ܭ‬ ܸԦၶᐼᐥ᥊ਕ౿ᄉ᮲ᬖnj

ƽϣऔᅻខ

ఫၵ௏ᇭԥදۖ‫๋ڦ‬࿿ ຌᙫᄆዟֵ̖Njᰳᙫᄆ‫ݚ‬ ዜֵ̖NjޮЇ‫ݚ‬ዟኍᮻֵ ˖੝ຊҪᄉ˽ຌᙫᄆảࡂ ௦̯ᤇሗ๮ͳॆ˖ଡԨᄉnj ణ˝࣡᜸ᄉảࡂ௦‫ځ‬ ˝ᮻֵᜩᓣ੊ԪᓣᏪ੪૿nj ᳫ៯NjᳫዚNjᳫᓹ᳣Njጙ៯Nj ጙᄔᔈၶၸපง᣾ᜩᓣ˿ả কႠ௦౿ᓣả᫨௦Кᦉ੪ ૿njᔈ᭞ገᤇሗೱྫྷܸཨ ᓣገ௦௛ໄ᫨පᄉảख᜵ ઁᛪᄔጹᑉงౚҮả߱ࡂ ͗ᡪҁප㸍ảᤴ੆ᜩᓣဗ ៵njᏪᤇ̎థᓣᄉሗߔả ख઴థՉሗᮧᓣᄉሗᄔả ߱ᄉሗ̤ᮧᓣԁ᤯࣡௦ᄆ ᓣNj᳦ᓣ੊፮ᓣᄉnj ኃ̃ዜẓ‫˝ځ‬ʿਆ᜵ ౼̎ᮻྫྷ੆ѫả੊ᄮᄫࠎ ঢФ˖ᄉ౼̎ᦉͮảࡂઁ

ᮻྫྷ˖ᄉʶᦉѫ੪૿njణ ࣡᜸ᄉৰх௦ả̠͂‫˝ځ‬ ࠎঢᐾ‫ᧀڌ‬ảࡂઁᙫ᳦੪ ૿ả߸КʿክФ˖դథ ሗ፤ၶገNjܷ᧙Ԃᇟᑟ֖ PNFHB ᑟ ᐫ ᦺẲ ‫ ࠎ ځ‬ঢ ᖅᮋథᄉ༎ገảࡂઁᲛᏐ ࠸֖Მᑫߔ੪૿Ẳ‫ࠎځ‬ঢ йᕱảࡂઁ౦ᄔԑԑ‫ڠ‬ҏ ૿ảઁܰࡎॡܲᖜՀଓ૿nj ኃʻዜẓ‫ࠎ˝ځ‬ঢፂ ᣾ϱᘨᄉᮻֵ˖դథඈྫྷả ࡂઁ߱͂੪૿nj͛ឬқᮻ ֵ˖̖͗ၶܷ᧙̍ᆲᦺᄡả ፂ࣡Ո͗ᒰ჻ảፆ౦ॡܲ ̠ᄯଋઁқᖜNjқᯋNjқ ៯ูኍ੪૿ảᤴ੆౜ܷํ ᠟njࠃᬄʼảख᜵‫ڙ‬ѷཙ ុѢ౎ௐѫі͊ᜈ‫࣯ڙ‬ы ࠓ٧ॆ˖ảԢௐஉЙчᘨ

ࠈ㸍ảᬣՈᬣҪབnjፏܷ ܲஜᖜᐲᦏԺ̾‫ڙ‬чᘨࠈ 㸍߶ॶஉ ᒯ ܸnj ኃ‫ٽ‬ዜẓ‫˝ځ‬ϱᘨʿ ॆả‫ڱ‬౦խ໼Ԫ։˿Njܷ ዚ᫁ᙁ˿NjᔈၶԦ᭏˿ả ख‫ݝ‬੪૿njᝌфழ಴௦ằNj ᠓˻࠴ӉᜈảࡉঋՈ߸ẲNj ᠓˻ઙᄽቆЌධӉᜈẲNj ၸʿᤨපӉᜈѫᜈіӉả ш‫ڙ‬чшࠈ㸍ảඇ൒ԨѢ ʶӉảຝऎࣰᛥҁࠈຝ˧ ՐвधӉảཨՐࡉঋՈ߸nj ঳˧ảᮧᓣʿ໠̜ả ԯਕʿူਆĀĀʶѬᦏᑞ ੆˝ํ᠟ᮻྫྷᄉူၿnj੊ ᝴ảघ͈ᄉᮻྫྷࣲʿᝧ̠ ܹ᣾ॶႺnjཨᏪảํ᠟ᮻྫྷả ͗ᝧᮻྫྷԪ३ఝʿ߶Кả ˶͗ᝧဖܑԪ३ఝҪৎҭnj

ƽ௅࣡γϣ

నၵටփ๢ࢇ‫׺‬ઝ

Ոᣰᑞᝧ̠᜿३ঋˬả ‫᤟̠̎ג‬ՋՈᣰ೴ẘ ᣰ೴ఴᢵᖸШ˗ࠜảͭՈ ᰳᛝᑟᏧằᣰ೴ገԺ ᣰ˶᜵‫̠ځ‬Ꮺऩnj ΍ᄔᐨඏጹᛝክੰषảஇ

ؒᛝ๮९ဖnj࣡ᮻᣰ೴Ժ ᬋͯᛝᑟảђ࠵ᛝಞ्੆ả ࠪॶᛝክጆፑႼჀథʶ߿ ᮔ᫸ͺၸnj ๖ӐҩᑞᣖࢿᏧằᣰ ೴ࠪԯᑾԢᐼᐥథ҇༎ͺ ၸảᑞ‫ुܘ‬ᐥᐼᛕҮảΧ ᤈ๖Ӑ๮ѫ෽ảஇؒᮻൗả ͒ᑞં҃ᐥЮऩ࣡Ԧᦷnj ᰳᐾ‫ᧀڌ‬ᛝჁ̠Ꮕằ ᭞೴դథ˗ࠜᄉ፤ၶገả ࠾Ф௦፤ၶገ $ảԺ΍ͳ Юܲͷᄉᐾ‫ᧀڌ‬ᣀԪ˝ᐾ ඹᦺả̯Ꮺᮔ᫸ᐾፆᆂnj ࣂৣᐾፆᆂᏧܲՈ᭞೴ả ࠪᎀᝌჀৰథʶ߿ͺၸnj ᰳᛝዽ̠Ꮕằྤ˻Ҫ መߥࠑ᤯᣾ࠃᰍ᝼௙ảᣰ ೴ገᑞ௬ᗂᬋͯᛝዽපࣰnj ‫̠̎ג‬ʿࠁՈᣰ೴ẘ ৣథਤবᐼ༰Njᐼຳ ႪNjᮻክ༰ᄉჀ̠ằၿ᫨

ᣰ೴ገᄉ҇༎ảᳪᒚЌᛝ පᐸNjጀཇảᐼᐥᛕҮҚ ‫ܘ‬ảᏪलᡐᒋ჋Njᒋธኍả ͗ॕֽ๖Ӑҩᑞᄉু‫ܬ‬nj ৣਤবᐾ‫ٹ‬༰Njᐾᆂ ჁNjਤবᑕᒌ༰ᄉჀ̠ằ ᣰ೴ገᄉ҇༎͗लᡐᐼᦺ ѫ෽‫ܘ‬ҪảᤈᏪ࠭ᒰᐾ‫ٹ‬ அ᎕ảᐾ᥊ԯહጝᐜჃ૏ả ᤴ੆ᐾඹଅѢ‫ڇ‬ᬱả̯Ꮺ ឩԦ̾ʼႼჀnj ৣథॶᑧᛝክႼჀNj ᰳᛝԌNjԦབNjਤবචክ ༰NjᐴॶჀNjᐴፆನჀ̠ằ ᣰ೴ገᑞ΍९ဖᛝ᧙Қ‫ܘ‬ả ॶ᡹ҪঋảᆀయЮܷ᧙ᮻ ၸảԺᒰপবॶҦᛯቩả ၴᒯॶᑥ࿯൪nj ৣథჇႰᄉჀ̠ằၿ ᫨ᣰ೴ገᄉ҇༎ảჇ᭡ᑡ ЌᛝපᐸảԺҪ᧗ჇႰả ၴᒯ्੆ᐡ᫂ᑩᐸnj

ᬣᅋචຝᤩຑӣᰳả ࠪ᫨Ꮴ̠ᄉᢵͳ௦˓Ꮵ ᰍả‫ߢܭ‬Ꮴ̠Шၶణ‫ଁݝ‬ ଦ̾ʽ ˓ԓѶnj ܲᤈሩᮻnj௉Nj௸‫؞‬ ያảӤᮿ‫්؞‬ả௄ᑞၶศ ൢຢNjຌяᝌఊảԠᑞᛩ Шᢵͳnj‫ཱིڙ‬ያௐҪ̎ᕲ Հả։᥊ຌᯭảథ๖ᝌఊ བNjШᐼຌᐥNjၶศൢຢ ᄉͺၸnj‫ཱིڙ‬ያௐҪ̎፮ ៯੊Ӭၸ፮៯්ཱིảథ๖ ఊൢຢNjຌབᝌඈNjၶศ ѽࡋኍͺၸnj ௸ ᅓ ௉ ᡐnj ˖ ӝ ᝢ ˝ảʶࣱ‫˖ߢٽ‬ả‫࡚ܸܭ‬ ༡ả༡ච᤯᫨ॶả஋‫ߢܭ‬ ˀॶචᄰ᤯ả‫ځ‬൤‫ܸܭ‬᜵ ௸ᅓ௉ᡐNj᧗᜼᭡ШnjᏤ ࣱ̠௸ʼᅓ᜿ґԺ̾եཁ ᒽᎀᄉᮂˬảඊࣰௐ଍ᤌ Ӧ࠴ௐЙᅓẲ௉௽௉ᡐӦ ࠴ௐảԜМ‫چ‬஘൥Nj᪏གྷnj ᄆܸᤆԺ̾ӤᅓᛩЌͳ Ҧả̾Ӧ࠴ௐ̾Ю˝ࠁả ௐᫍʿࠁ᣾᫁nj ܲ᫝ឳnjథࣰ̎ௐʿ ܹপ᢭ᄉᏤ̠ảҁ˿‫ߢܭ‬ ͗˝ʶ̎࠴̂ৰԦᑵචnj ൤ௐԺ̾ណណܲ᫝ឳảឳ

ࠑ ƽࡏ࣡ខ

‫̬ݟ‬ảథॡܲᮻྫྷ‫ځ‬ ˝ՉሗՉಧᄉူၿᜁ੪૿nj ঳ፆᡐ౎ảܷᒰઁ̠͂੪ ᮻྫྷᄉူၿॅጩ˝ ዜằ ኃʶዜẓ‫ࠪ˝ځ‬ᮻྫྷ ᅻខ˿ᝌ࠵ảї᥄ҁᒬࣁ ෤᜸᣾ᄉৰхảࡂЎԦͺ ႠॶჀảઁᮻྫྷКᦉ੪૿nj ‫ݟ‬ᒬ㸩ᦺ‫ݚ‬ả੊᠓˻౎ᄉ ௃ຊҪԓ։ᦺ‫ݚ‬ả‫ڙ‬с኷ 㸍உʶൿௐᫍả͗Ԧဗᦺ ‫ ݚ‬ᄉ ѕ ш థ ཁ அ ᎕ả ᤆ гѢʶ̎຀᳦ᓣᄉපnj᥄ ҁᤇሗৰхảʿ࠵̠ࡂᄯ ଋઁᦺ‫ݚ‬੪૿njФࠃả᳦ ᓣᄉපࡂ௦þ˽ຌÿả㸩 ͺ‫᦯ݚ‬ௐảҀྥ‫ݚ‬ᙫᄆ᠎ ᄉ᦯ᙫᄆ्͗੆ѕш ੊ѕ‫ڰ‬ảᏪФͷ࠵᧙ᙫᄆ ᠎͗ᬣᅋ˽ຌึѢ౎nj˽

Ꮴ ƽࣱ̠γϣ

ൣຢᆐᄢ֕!ဲනॳ੃ಭ

ཀඤ઻ටྟ‫ۅ‬ລ ˹Ժ̾ុॶ֖Шၶnjឳʶ ఴ‫˹ݝ‬ả࿆‫ݟ‬ˀʶͮᅻࣁ ‫ڙ‬Χᒛៀॶảॶৰᤩຑࣰ ᭡ảʶѬཐ᢭ᦏ๖ܾ᫨௃ ्njဗ̼ӝߥᆐቂ᝼௙ả ˖ܰ˹ዙᦏ௦ၿ᜺ᔴᄉ஠ ߙቿՁଅѴảХథʶ߿ᄉ ᓫ।বnjᏤ̠‫ڙ‬᫝ឳௐả ᤯᣾Ԥᅊᄉ᜼ᇷፂả͛࠭ ҁܷᑧᄉ᜼᜿˖౩ảᑞ΍ Кᢵᄉጷጺጹᑉ̖ၶᓡব ᄉР૜ဗ៵ả΍̠ͳᄉၶ ྫྷᓫ।ᡕՓ֖ះஞᴎả΍ ၶူ఺ᑞ‫ܪ‬᫨ణ·࿃খnj ࠵ѢෂnjѢෂ௦ʶሗ þଅඈÿảథѽ᫨ुᢵϣ ͳảࣲͭ᭣‫ߢٽ‬ᄊࠁnj‫ܭ‬ ߢѢෂ᣾ܲả̠ͳපѫђ ࠵ảႂᝌ᠎ึܾảᛝ๮͗ Ԫ३ᳪሴảː᧗ௐၴᒯѢ ဗ˖ఊNj͓АNj˖᮲Njॶ ೒ኍӿᬖৰхnj‫ځ‬൤Ꮴࣱ ̠‫ڙ‬በ‫ܭ‬Րʿ᜵ᤈᛠܷु ऎNjܷᤁҮ᧙ᄉᤁҮảᤆ ᜵ᥗБ‫ڙ‬᫐བᄉဖܑ˖ᤁ Үả̾БѢෂ᣾ܲnj൤ܰả ᜵ซ਒ܲᛩපảʿ᜵ኍҁ ԯຢௐв‫؞‬පảᬣᢵࣛ˓ ප౓ảܷ᧙ѢෂՐԺᛩЌ ʶ̎຀ᄡපnj

ା႐วՉ࿵ዖॆਃ೗

γ૆ࡏࠈဖܑϣऔả ᬓፂ࣡੩ੲNjγ૆ӻၶܰả థ̎ˋ᜴ʶ߿᜵Ԣௐ੪ ૿njǑᎾ‫̠͓ᤝڍ‬տӨ͗ǒ ఽ㾸ᣑ஠ả঳ፆѢࠑ˖ः ឞԢௐ‫ူܪ‬ᄉ ሗྫྷֵnj ऄᦉࣛþÿ੊þÿ ᄉ‫܇‬஧ၪnjʿ࠵̠‫؝‬൓ઁ ၸ᣾ᄉᯌ஧ၪኍ‫܇‬஧ࠓ٧ ۶‫ࠑڙ‬㸍ả୽ҁʶ߿᧙в Ԝӭ૿ảᤆథ̠˷਄᧗‫ܬ‬ ѽၸ౼ሗ‫܇‬஧ࠓ٧njᤇሗ ᄹͪဖγᄉϡกԁԺᑞ۠ ʽϣऔᬤৣnjʶ̎ऄᦉʻ ᝇቿՁЮảஜߙ˝ ֖ ᄉ‫܇‬஧ࠓ٧ả᤯࣡դథඈ ྫྷ᠎Ԥᦦ "ẟ#1"Ạảᬣ ᅋ‫܇‬஧ᏤӐNj࣡ၸॱจ༮ Ҫབ੊ᜁܹ᫹఑௲ảԤᦦ " ࡂ͗ᜁ᧕உѢ౎ả෉౿ ᮻྫྷԢဖܑảӿࠎϣऔnj ႂ෈Nj‫ؤ‬ᭈᎨኍӿᬖ ऋྫྷnjऋपᄉ‫ؤ‬ᭈᎨNjႂ ෈Nj఺ෳೊNj᫸шҍNjՉ ሗቆචຌளҍࠓ٧Ԣෳ໡ ೊኍảԺᑞ͗᧕உႀᧉNj ᔬኍథࠎྫྷảஉ‫ࠑڙ‬㸍͗ ௐ҈‫ގ‬ᐺࠑ̠ϣऔnj‫ݟ‬౦ ᤇ̎ྫྷ᠎ᤆ෤థၸ߸ảʶ ߿᜵ࠚ࠯‫ݝ‬ảஉ‫ڙ‬᤯᮲ᄉ ᫹ԻẲ‫ݟ‬౦ࣂፂၸ߸ảࡉ ᧙࠱Фࠓ٧Ԣௐ‫૿ူܪ‬ả

Ꮺʿ᜵᫁ௐᫍ۶உ‫ࠈڙ‬ ЮảᥗБ෉౿ࠑࡏဖܑnj ᣾యӐ‫ֵݢ‬njӐ‫ֵݢ‬ ẟྱѾ௦ᅊᦉӐ‫ֵݢ‬Ạʶ ெ᣾యࡂࠓ௛໌ၶథࠎጹ ᖗảʿ̨ʿᑞвፘ፝΍ၸả ణ‫ݝ‬Ԣௐ‫૿ူܪ‬ảʿ᜵۶ உ‫ڙ‬೚‫ݢ‬Ի੊Ӑ‫ݢ‬ӉЮnj ‫ݟ‬ᅙඏᒖᄉ᠔ߚయ̨ ᒯ ˓తả‫ם‬ॐ˝ ˓తả ᜵ซ਒ಉᄹ௦ՠ᣾యnj Ԫ्ᄉౢܿnj΍ၸௐ ᫍᡓ᣾ ˓తᄉౢܿả Ժᑞդథܷ᧙ᄽᖗNj൪ᄔ ֖࠹ᚻảፘ፝΍ၸࠓ௛ឩ Ԧ੊Ҫ᧗᣾ஏNj‫֖؛ה‬ᴊ ቚ༰ኍႼჀnjࣰௐः࣡ຌ รảӉહౢᔆ˶᜵ख़ऄຌ รNj఑௲njԪ्ᣖː᧗ᄉ ౢܿѶःԢௐఝ૰nj ၸ˿ˏʻ˓తᄉԘ ੜ๑፥Njખ࣊njԘੜ๑፥Nj ખ࣊ःፂ࣡ఝ૰njጰጝܷ ߥॱၶྫྷߥࠑᖦѽ௾eᗓ ᐀ឲӯ‫ܢ‬ᛪᇧảܷܲஜᎾ ‫ࠑڍ‬ऐ˖ảԘੜ˖ᄉ๑፥Nj ખ࣊ࣛᖗ᧙ణܷnj˝˿ђ ࠵෉౿ảඇܸԺ࠱๑፥Nj ખ࣊உЙࠓ٧ЮࣲҪ࠵᝴ පảஉЙॱจ༮ảᰳຝ๖ ඈʶѫ᧾nj΍ၸˏʻ˓త ՐảࡂःԢௐఝ૰nj


ͳ‫ྟڲ‬þྙྙԜ‫ג‬Їÿ

߶ጣ઻ۛඁஜ௎ ՚ට࠾ᅁ‫!ی‬໱ሞ࡚࢝ጱ п叡njϡᤇሗ̂ৰ͗ʿ͗ ௃ᐉẶþॆཨʿảੇԺ̾ ʶ᣷ཱᮎ‫͂ݜ‬ʶ᣷ᄹႂ᜼ả ᔭ‫ڍ‬థॡܲ‫ݝ‬ᄹᄉᓫᄫnjÿ ឬᡐፋߦߔؐ‫ݚ‬ả။ ‫ܢ‬Ꭹီþܸဌÿ᠟ॳҾः ឞ͗ඊ੫ᭆல‫ڙ‬ᛠʶཁả ‫̴˝ځ‬ʶʽߔ᜵ཱᮎˏ˓ Ԥᑉᑁ‫ݘ‬Їnj Վಧ‫ྙ˿ॆࣱ ڙ‬ ྙᄉ᠟ॳҾឬᒬࣁॡ͗ុ ‫ݚ‬ዟả૰ࡋ࣊˶᭣࣡‫ڙ‬ᛠnj þ‫͂ݜ‬κ᜵௦ᑞܴʶᡐᅓ ᅋࡂ‫˿ݝ‬njÿԤᑉᑁྙྙ ឬ᥊nj

᠟ॳҾᄉˏ˓࠴ࠂ᠄ẁʼ‫ڎ‬Ẃẅဗ‫ڙ‬ ࣂѢᖿ੆ˏͮ࠴Ꮎ‫ݘ‬ẁʽ‫ڎ‬Ẃnj ளํͳᐱ

౰ܹघ݀!ၭԞ޴Һ ੫ᭆல֖᠟ॳҾᦏ௦ ͳᐱ‫ړ‬㸍ᄉþᡓጞ‫ྙݚ‬ÿả ̴͂ᄉՉሗ੾ᑞࣂፂᄰॆ ጥཿnjͭᤇˏ̠᜵௦֖᠄ Аල‫ݺ‬ඊᡐ౎ảᤆథʶ߿ ᄉࢿᡯnj‫˝ځ‬ጪശီ‫ڣ‬ᤂ ࣱᄉþʹ̠ᤙÿ‫ࣂ̬ݟ‬ ፂథ˿ ˓ߦߔả۞‫ݚ‬ዟ ֖૰ࡋ࣊ᄉፂᰍඊ̴͂Ҫ ᡐ౎ᦏܲnj ʿ᣾ả᠄Аල‫͗ݺ‬ᄉ Ժʿख௦ᤇˏયnj̴ᤆ௦ ҮʿҮࡂ͗ᜁ࿐̲તҁᄉ þ‫ۋ‬ႃᏤྙÿảᑞܴ௄γ

૆ᒬࣁ࣋චᄉʶ᭦ảԠઁ ߦߔཱ͂ᮎ३ॡ‫ݝ‬nj௉ࣱ ᫍả̴డፂࣛᅋ࣊᱔Аౣ ဗᢵᏤྱડለॳảՐᏧቇ ᅋఠᐎီᛧᄰॆ઎ᅊnj ‫̬ݟ‬ᤇಧᄉ‫ڣ‬᭦ࣂፂ ੆˝᣾Ԝả̴ᄉþளࠄÿ ௦‫ݘ‬Ї࠴ʸnj௃᝶௦ቇᅋ ᜴ᜈᤆ௦ᤁҮనảþʹ̠ ᤙÿᦏखၸʶ੣ࡂଳͰฟ ‫ޏޏ‬ᓉᄉ‫ݘ‬Їnjܸབௐả ‫ݜ‬௦࠴ຌள੩ੵẲܸя˿ả ‫ݜ‬ѶᎳʼʶ͇࠴஦ዉnj௃ ᝶‫ג‬ʶሗảᆵල᠄Аල‫ݺ‬

‫ۋ‬ႃ‫ۋ‬ẓ᠄Аල‫ݺ‬Nj$eᎬ ᦏᑞྩྩ )PME ͰnjᏪ˄ả ̴Ԝࣱᤆઁ‫ݘ‬ЇᄉՏߙጮ ‫˿ڙ‬ᢵʼảˀ࣊᱔АౣNj Ꭼࠚൖ̾ԢА᱔Чʶᡐnj ̯ॡܲ਒˦ʼ౎ឬả $eᎬᦏԺ̾ኪ३ʼ௦᠄А ල‫ݺ‬ᄉଋာ̠ảΒ‫̴͂ݟ‬ ЎՐ஌Ҧ᫨ఠᐎ֖ᄋᯰả ̾Ԣᦏᑞઁᒬࣁ֖ߦߔ੩ ੵ३ᄰॆథᔴЇnjᗇᖬྤ ̠ᄉЇߔፂ࣡͗ဗᢵͣጩ ˨ᄹԻảඇʶ൒̴ᦏᢵᅋ ᮆጞ᝹᝟࣍ᄉనᜈảࡂࢿ ˶ϷᏤྙʶಧખᅋ倖ᑚ˿nj

ƿ

ґ‫ݗ‬ᤁ᡹පкиၾ̜ ֖ ̴ ᄉ ‫ ݘ‬Ї $JOEZ ௦þ ྙ ྙԜ‫ג‬Їÿᓫᄫ˖ӠѫԺ ྕᄉʶࠪảణध‫ݼ‬ʶᄯ‫ד‬ ᄉ࠴‫ڙޙݾ‬ʶᬶ᣾ՐࡂԪ ᢵþ‫ݘ‬ලߔÿả᭣࣡ᑞ࣯nj Ѭ࠶᜴ґᩣ੫ᭆல˶థᤇ ሗᑱᑁ૰ᰣᄉஇԪnj‫ڙ‬ሽ 䛸ࡈ‫࣐ݗ‬ʽả̴᧗ள੼ҁ ˿ᤈီᄉਕ᜿ả‫ގ‬᮲вဗnj ͭᤇሗ‫ގ‬᮲̴̯౎ʿ͗ࣛ ‫ࠑٿ‬ả‫ڙ‬ʶԤЇ‫ݘ‬᭦ґ̴ බᤉख͗௬ᇧຝಀᄉʶ᭦nj Ǒӑ̚௽ઐǒઐ᥊ả ੫ᭆலʶᄯ̾˃ৰᗂሥả ̴֖‫ݗߔݸ‬ડડࣂፂᝢខ ᡓ᣾ ࣱnj ̴ࣱᤆ‫ڙ‬ ѽྫྷ๋஌Ҧௐảˏ̠ኃʶ ˓ߦߔѢၶnjˀᔭᡓοˬ ᦉᥦ̎˷਄᫨ึᤋܳआᄉ ီտʿՎả੫ᭆலణྕϡ ᄉ̂ৰࡂ௦‫ࠑڙ‬㸍ཱᮎߦ ߔnj̴͗‫ڙ‬Ӧܳᡐ౎˝‫ݘ‬ Їэ‫ݚྥܫ‬ả͗‫ݗڙ‬ડડ ௃ఈϡᯋௐэ‫࠮ܫ‬Ղ֖˨

‫ۋྙݚ‬ẓ੫ᭆலNj᠟ॳҾ

þᏤྙẅᏤྙẅੇ͂Ԝ‫ג‬㸍ղẘÿʶುՏ˝þྙྙԜ‫ג‬Їÿᄉ௙௠̝ߔႂ᜼ᓫᄫ ᤂ௅‫ܷڙ‬ᬅᡋጙẅ̠͂ጬጬᜁ࠴ధԣᄉុᄔԺྕ̾ԢᏤྙ͂ᄉ੣ᡛ௃ଏխलẅ᜸᝼͒ਕ ԩ̝ৰˀ੆᫁nj Фࠃẅ‫ڲͳڙ‬㸍˶థᤇಧᄉʶᏅᏤྙúú̴͂‫ڣڙ‬ʼ֖͗ࠪ੣ૂ३ᄽѧᄽ౮ẅ‫ڣ‬ ʽ᭦ࠪߦߔௐԁಀৰ‫ܫ‬ᒯnj

 ੫ᭆலࠪЇ‫ݘ‬ᄉཱ ᮎӠѫ‫ڙ‬ᛠnjளํͳᐱ

ƿ೎᜴ᄉЇߔˀ࠴กᄉ‫ݘ‬ЇʶՎѢ䕶Ƞ ளํͳᐱ

஽ဇၭ݆‫ܹ!ࢇ٭‬౰൞஽ዱக ᮎࠑ‫ۋ‬ẓ೎᜴Njก࣊ᭆҪல ௃᝶௦᭽‫ྟڍ‬ᤆ௦ܷ ᬅྟᄉþྙྙԜ‫ג‬Їÿᓫᄫả Ф˞ᮤᦏ௦஺ᛠnjᥦ˥ả ͳᐱ௙௠Ꮴྙ͂͗ʿ͗ࣛ ᅋߦߔ͂Ԝ䕶ဓփẶኔ಴ ॆཨ௦ᐯ߿ᄉả‫̴͂˝ځ‬ ᦏᡓథᨐnj ೎᜴௦ࣄ‫܊‬Ꭼᥦ֖ᬀ ಩ण‫ࠑڍ‬᫲ᄉԤ஧ನॶả ̴ᄉ௅ርබᤉᦏ᭣࣡ጊnj ͭԀ΍‫ݟ‬൤ả̴˶͗Ϣʽ ᑭ൥ảࣛᅋЇߔᗓ̍ਿԜ ̙ԩၶาnjࣱ̬‫ܸܭ‬ả‫ڙ‬

ᐎᠾԢᐎՋ͗౓ፆోՐả ᬀ಩ण̠ࣛᅋЇߔґज़ऎ ϛᑇ‫͎ڠ‬ඊᖻࡳnj‫ڙ‬๑ໝ ʼả̴ઔᅋᗓ̍ਿࡉ̙֖ ཰ᄉ᫹Џ̾Ԣಀ֖ᄉ๑᮲nj ᑂ˪˪ᄉᗓ̍ਿᡔ᫁ ᡔϷ̴ᄉᏤྙảԜ๑᣷˶ ʿঃࣛᅋ࠴ᄔီảᬣௐᢊ ˏᑭnjᏪ൤ґడథ޴ͳત ҁảᗓ̍ਿ֖ก࣊ᭆҪல ẟ࠴กẠᄉ‫ݘ‬Ї䛸‫ޑ‬ʶᡐ ဓЇ३᭣࣡धॶnjԓ౎ˏ ࠑᄉСӮ᭣࣡‫ݝ‬ả᜴ာྤ

޴ͳᤆុΎằþʿᅻ᥊̴ ͂᜵௦ʶᄯʶᡐऎϛᄉពả ల౎ˏ˓࠴ధԣ͗ʿ͗੆ ˝ႃ‫ݘ‬ధԣẶÿ ឬᡐࣛᅋߦߔѢԜ䕶 ဓảᤇ˶௦ᔭಪПґᩣ᱔ ࡈ֖‫ߔݸ‬መဿణ‫؝‬൓ᄉ̂ ৰnj̴͂ᬓ˿‫ڙ‬ᔭ‫ڍ‬ᤰᛣ ˧ܰảᤆ଍ᅋӴ͎ᄉޮЇ ᢻԜ᜴ာྤᄉᯰฦӴ̙ԩ ϛయnjܺ‫ݸ‬κѫࢹ௙ᆷả ᱔ࡈ଍ᢻảᏪՓ౎ྕሑᄉ መဿѶ᣷ᡋ᣷ፋ̴͂તཱnj

ໃܹጱิන૝!ቔఛຯᅃਉଇ‫ڥ‬ ࠄໆ‫ۋ‬ẓ᝖‫ݺ‬லNjᒽᯰᡉ ‫ڙ‬థС෡໧ᄉᥦయþྙ ྙԜ‫ג‬Їÿᓫᄫ˖ảԻັ ௙௠ౣংᮢᄉЇߔ ,JNJ ѷ ‫ݝ‬᣾ ࡦၶ௅njᓫᄫጷ֖ Ф̴࠴ధԣ˝̴э‫˿ܫ‬ᙫ ዼảᤆᰳ‫׮‬ၶ௅ൠnjචඦ ᙉཨॡ‫ݝ‬ảԺ௦࠴ ,JNJ ԁ ‫˝ځ‬෤థ३ҁਆ᜵ᄉᇩྫྷ Ꮺ᫐᫐ʿˬnj̴ᄉᏤྙథ ཁᒬ᠉ả͒‫˧ڙ‬Րᛩʼ‫ٽ‬ ˓þ‫ྱݗ‬ఠᄉᙫÿnj ᄰඊ˧ʽả/#" བ༡

ॆࠑီ௠Ҿ࣊బe᝖‫ݺ‬ல Їߔᄉၶ௅ᇩྫྷࡂኤӬܲ ˿nj‫̴˝ځ‬௄ਆ᜵ᙫዼả Ԡ‫؝‬൓䕶੅఺ả੝̴̾ᄉ Ꮴྙࡂ࠱ФՋ̃˝ʶảᤞ ˿̴ʶ˓þ䕶੅఺ᙫዼÿnj ᝖‫ݺ‬லᤆ‫ڙ‬ᙫዼʼጹॶ‫ڠ‬ з˿ằþፋҾ࣊బe᝖‫ݺ‬ ல̃ˆÿnj ʿ̨‫ݟ‬൤ả᝖‫ݺ‬லᤆ ઁᙫዼᄉཱྞஉ‫˿ڙ‬ᇪ̓ Ꭹቢʼảʶௐᫍल३࠴ధ

ԣ͂ᓤᏄảܷ̠͂Ѷ΃న ̴ᄉਆ៵Ҧnj ᝖‫ݺ‬லࠄЇߔảґ ' ᢻဌᒽᯰᡉ˶௦njЇߔዚ Аʼ࠴ߥௐả̴ख᜵థௐ ᫍảᦏ̝͗ᒬधᢻଋᤞ̴ ʼʽߥnj᜵ᅻ᥊ả̴ᥦௐ ᄉࣱᘠࣂፂᡓ᣾ ʹൖ Њảథᤇಧᄉþ' Ꮴྙÿ धᢻଋᤞảʿᅻ᥊ዚА֖ ̴ᄉ࠴͖ͦ͂ᦏ௦̣˥ਕ ԩnj

ƿ‫ݘ‬Їþ࠴ʸÿဗ‫ڙ‬௦᠄Аල‫ݺ‬ᄉளࠄnjᎩፎ‫ྞڎ‬

ԐԞే՚੬!ӢӢሞఫ€ ။Цီտ߶ਧॳ‫ڍ‬ჀቧჀቧྗ̝ԦѢਕ៘ζ ᭦ࠪᒬࣁᄉߦߔảᏤ ྙ͂ᤞʼᄉ௦ᡛܴᄉᏬॶ ֖ྕॶnjͭॆ᭦ࠪገʿᄰ ខᄉѾ̠ᄉߦߔௐả̴͂ ᤆ͗ᤇಧ՘Ặ။Цᡛီᤁ ҮտՌ‫ݺ‬eӴ࠶லྱᎬ‫ݺ‬ ϡѢ˿ᛪညả̴‫ ࣱ̬ڙ‬ తᄉˆႌ౓ᮔᤤᠾʼ߶ਧ ˿ጊषᄉॳ‫ီ࠴ڍ‬ቧảᜁ ᝗˝þܷੌґᄉຝৰÿnj ᥦ௦ʶ‫ڣ‬။Цࠆ‫֖ڣ‬

ॳ‫ڍ‬᫲ᄉˆႌ౓ᮔᤤᠾả ґ Ꮷ ᄉ Տ ᯪ Ԧ ီ տ ᠾ ґ ᮖ ᅋ Տ ‫ ގ‬घ ග ፫ Ջ ჁৣЇЙ‫ڣ‬ả̾൤౎ᛪ᣹ ࠪՐᏧᄉஂ૆njᤇ௦ʶሗ ‫˝ځ‬۲‫ځ‬ଅѴܾ࣡ᤴ੆ᄉ ЎܸবႼჀảԺᑞ͗࠭ᒰ ߥ˷ᬩᆽNjᒬ᫆̾Ԣዴᇷ ѫᜇኍnj ࡦ ᄉ Ӵ ࠶ ல ྱ Ꭼ ‫ྰݺ‬ᅋ ࡦᄉ᳠АலЙ‫ڣ‬ả

ͭဗ‫ڣ‬࿈བᄉචඦᝧՐᏧ ਕҁࠎঢả̴ᄉৰ፛Ԫ३ ༎Үᡐ౎njซ਒ҁᤇʶཁ ՐảӴ࠶லྱᎬ‫ݺ‬በ҈ᢨ ʽ౎ảਤਤ‫߶ڠ‬ઉ᳠Аல ᄉৰ፛nj ᤇʶ࣪ᜁ᝭Ꮷત୉ʽ ౎ảॆཨ˶ʶᄯᜁ᳠Аல ᄉྗ̝Сซả̴᭣࣡ਕ༎ ။Ц˖ӻᄉˠҮả̂Րፋ ࠪழԦѢ˿ਕ៘ζnj


Iageweekly20131129  

Welcome to read iAge Media online publications. For more information, please refer to www.iage.com.au, or contact us at online@iage.com.au ....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you