Page 1


Pearl Premier Rewards BMW 116i 1800 888 711 pearlrewards.com.au +

Promoter is SKYCITY Adelaide Pty Ltd t/as Adelaide Casino of North Terrace, Adelaide, SA. Customers must be 18 years of age or over. Dress code applies. Temporary Pearl Membership: *Promotional period is from 9am Sunday 1st September 2013 until 9am Monday 30th December 2013 and is only available to current un-carded customers who join the Premier Rewards Program. Upon registering during the promotional period, the new member will receive a Temporary Pearl Rewards card for a calendar month from the date of registering and receive all the benefits full membership of the Pearl tier entails, for the monthly trial period. Once the trial period has expired, the member will either be promoted to Pearl membership or regraded to Sapphire or Ruby, based on their level of play. To achieve Pearl status, a member will need to earn 6,000 Rewards points over the trial period. Full terms & conditions available at the Premier Rewards Desk or at www.livelargeguide.com.au. BMW Promotion: +Win a BMW Commences 6am on 1/10/13 & concludes 10.30pm on 26/10/13. Promotion only available to Pearl Premier Rewards members and EGM Platinum Members. Earn 1,000 Rewards points in any one day on selected tables or EGMs between 6am and 12 midnight from 1/10/13 to 25/10/13 & between 6am and 10.30pm on 26/10/13 to receive one entry ticket. Prize draw at 10.30pm on 26/10/13 at the Premier Rewards Desk to win a BMW 116i F20 Hatchback valued at $43,281. Winner’s details published in the Advertiser on 31/10/13. Full terms and conditions available at the Premier Rewards Desk. SA Licence No. T13/1476.

YOU KNOW THE SCORE. STAY IN CONTROL. GAMBLE RESPONSIBLY.

SKY/2376/260/iAGE

THERE’S THERE E NO OTHER GAMI NG REWARDS PROGRAM LIKE IT.


阿德莱德 • 布里斯本 • 墨尔本 • 悉尼

成功事业 由此启航 阿德莱 德新设 : 工商管 理硕士 课程

开普兰商业学院专致于会计及商科教育

打造优秀的领导者:

本科课程 • 商业文凭课程 • 商科本科课程(会计、人力资源、 酒店和旅游管理、普通商业管理方向)

• 理论与实践并重 • 在国际化集团旗下学习 • 专业人士为你量身打造事业方向 • 灵活机动,可根据个人需要选择普通班或者 快班学习

研究生课程 • 会计研究生证书 • 专业会计硕士 • 会计学硕士 • 工商管理硕士

详情请联络:kbs.enquiries@kaplan.com | www.kbs.edu.au Kaplan Business School Pty Ltd ABN 86 098 181 947 is a registered higher education provider. CRICOS Provider Codes QLD/SA 02426B, NSW 02913J, VIC 02887F.


࠲ ጀ

7RS/LIH⢑ࡓҩ

㗀㜄㍖

7RS/LIH㏵㗀⋯ ㏣Ԍળ( ᖟⴈ

⬬

⬬

৕ԭ ৕ԭ

৕ԭ ৕ԭ

ʀᙹʊ֢ሳ‫ڱ‬ɺ᠑ᙐΎϨ‫ᦽٴٴ‬Top Life

ⴈ ৕ԭ ৕ԭ

᭔᫤ߊߡẌ‫ٴ‬ʑൔ ߸߽Ř122 Gouger St Adelaide (ծሷ㌽㇯㈀‫׿‬⣫10›᭔᫤ᅧ⠗ḽҙ) Tel: (61) 8 8410 8082 Mobile: 0433 330 260

⫀ᑨṠ ӷ᭔᫤

⠿㔰஌ɺᅺȮқᅺ ᧚ъⳤņʑ␿ᄽŇ

⠿㔰஌⎊㉕ⳤह㇯ (ծⱐ᛬Ȯᇓ㔄⿧Ș્ُ̇)

ӕසᅗ⬢ϊɿटқᇄⳤ 㓳⸉ᙹ୮Ȯల⸄ᅗ቏ȮञࡽḘ (ծ⿧ṠȮ્̦Ȯ࿲Ⲷᑨᾀ) ʽटఫं᧚ъߨ Grote Street ㈭ᛸ⬢ఱ

ᡞዻၔᐰ: 8410 8082

᭔᫤ᅧ⠗ḽ ఫߡల⠥㇯㈀

MSN߱ℬŘadelaidetravel@hotmail.com ANZ⹾⠗

‫ڥ‬ ː ⠞ ᔎ ⠗ ⠞

ോߡቩ+Barossaⶮ⒜ ɺᅺⳤņʑ␿ᄽŇ

ࢡᅗ㈸ଛˁ ⁤ⴆɿᅺⳤ

෕ଛȮࣘᦲ቏ ⁤ⴆɺᅺⳤ

ߡも⬢ఱ

Gouger Street

᧚ъᑨṠ ɺℐ༌Ჵ

⫦⨹᯻㺂⽴อ➝㲕⻲φ77$ു䃔Ƚᔙᶧ䂧Ƚр⎭䂧Ƚ㤧䃔 *RXJHU6W$GHODLGH6$ ୆Ӱ㺍ऻᴿ冐但佞ੇ㾵㊩  7HO)D[0RELOH 061 (PDLODGHODLGHWUDYHO#KRWPDLOFRP ‫ޣ‬ཟ⠕ᾣ㩛ѐᰬ䰪ઞж㠩ઞӊ$030ઞ‫ޣ‬$030


扫㣾楕⥱₢₩↩帰♙䲊㺠㦜┰ FORESIGHT GROUP ACCOUNTING & MIGRATION SERVICES ⌘޼〫≁ԓ⨶˖Ann Zhang MARN: 0962532 

ӂॷཐᒪՐ䇗㔅僂Ƚ䍺␧Ր䇗ᐾ $QQ Ѱᛞᨆ‫ޢב‬ਮ਀ѠӰՐ䇗ᵃࣗ  ཐᒪᡆࣕṾׁѰ୼ѐ〱≇ᨆ‫ב‬щѐⲺ〱≇ԙ⨼ᵃࣗ 

₢₩↩帰♙䲝┰䟂㔴✛䞮㎞㖖⺋ ⭧◩⍨いࣗԙ⨼Ƚ䍺␧Ր䇗ᐾѰᛞᨆ‫ޢב‬ਮՐ Ր䇗䇦ᑆȽᆙᓜᣛ㺞Ƚ*67 ⭩ᣛ਀ᒪᓜՐ䇗ᣛ઀

᯦‫ޢ‬ਮ⌞߂Ƚᔰ䍜⨼䍘Ƚ⭕ᝅㆌ ㆌࡈȽ‫ޢ‬ ‫ޢ‬ਮ䘆֒᤽ሲ ୼ѐ〱≇Ր䇗਀いࣗᵃࣗԛ ԛ਀⭩䈭᭵ ᭵ᓒ࠰ਙ㺛䍪

₢₩㙟∪⟕ ⟕₩䲊㺠᧤ᇬ ᇬᇬ ᇬ᧥ ᧥♙⚓ ⚓伊不幐㦜 㦜┰ ⭧ᤛᴿཐᒪѦሂ㔅僂Ⲻ䍺 䍺␧Ր䇗ᐾȽ⌞ ⌞߂〱≇ԙ⨼ $QQ Ө㠠Ѱᛞ䠅䓡࡬ᇐ ྸ֋ᔰ㄁᯦Ⲻ⭕ᝅԛ਀ㅜਾ〱≇᭵ㆌ㾷≸㔅㩛⭕ᝅᯯ䶘ᨆ‫᤽ב‬ሲૂᑤࣟ

⮩㄃兞洛┭䚕⟕₩䲊㺠不 不幐 ᇬ ᇬ 不幐 ޭᴿӂॷཐᒪѣളՐ䇗ᐾᐛ֒㔅僂Ƚ䍺␧◩⍨Ր䇗ᐾӨ㠠Ѱᛞᨆ‫୼ב‬ѐ〱≇䍘ࣗᇗ䇗ᣛ઀ 

⦿⧏φ φ510/147 Pirie Street Adelaide SA 5000

δHINDMARSH ᒵ൰θ঍◩ᐔ᭵ᓒ〱≇Ӂࣗ༺䱺䘇ε

䟄幬᧶ δ08ε ε8232 9108δ δ08ε ε8359 2856 ↯䦮᧶ δ08ε ε8359 2856 E-mail: admin@auforesight.com Mobile: 0419 019 156 (Ann ₼喀㠖)


ER ACT D UN NTR TH CO GH

W

EE

K

EI

租金回

D AU

**

AUD

The Developer of Queens Residences appreciates Mr Zhengs time and energy and have donated $1,000 to UNICEF

鄭先生 生和太太

ARTIST IMPRESSION

CALL AGENTS TO REGISTER FOR

FREE SEMINAR

我們 們在皇 皇后街高級公 公寓上市的 的第一 一天就購 購買了一 一套公寓 寓, 現覺得非常開 開心, 而且 且介紹了我們的眾多朋 朋友購買用作自 住或 或投資 資。我們很喜 喜歡該公寓 寓的地 地理位置 置, 它坐落在奧 奧克蘭市中心的黃金 金地段, 而且屬於 於頂尖的Au uckland Gramma ar Scchool學 學區,還 還有公寓內 內部電 電梯直達 達皇后街 街(Que een Stre eet)。最 最重要的 的是, ,這些單位是永久 久業權,這 這意味 著我 我們將 將不需要持續 續支付土地 地租賃 賃費用。公寓的 的設計與 與質量 量也是首屈 屈一指的, ,因為 為開發商專為自住 住人士和投資者 設計 計,還 還配有一個室 室內游泳池 池和健 健身房,相比其 其他許多 多奧克 克蘭市中心 心的公寓, ,這些因素使這套公 公寓擁有更大的吸 引力 力。我 我們以前曾經 經從同一個 個發展 展商康拉 拉德地 地產公司(The e Conrad Grou up)買過 過一個商鋪,感覺 覺他們非常值得 信賴 賴,他 他們推出的開 開發項目都 都很準 準時, 根據他們公司 司背景 景和過往經驗, ,我們會毫不猶豫地 地向朋友推薦。另外 外, 購買 這間 間公寓 寓的另一個優 優點是只需 需支付 付10%的 的首付到 到律師的 的信託 託帳戶,建 建造期間還 還有利息,公 公寓交付 付使用時連本帶利 交還。根 根據奧克蘭房 房產ARTIST 市場現狀 狀, 相信物 物業在 在未來3年內 內能夠 夠增值, 因此我以最 最低的首付, 來獲取未來 來資產的增值. IMPRESSION

HELEN GONG

0411 786 272 property@goldenestates.com.au

CENTURY 21 GOLDEN ESTATES

29 MAIN STREET MAWSON LAKES

JOHN ONG

0406 442 731 john@inspireproperty.com.au

INSPIRE REAL ESTATE

SUITE 3, 39 GRENFELL STREET ADELAIDE

DISCLAIMER: *Direct internal lift access to Queen Street is via Queens Court Retail Centre during mall opening hours. **Based on availability and pricing as at 31 July 2013, some residences are forecasted to return an 8% gross rental yield, however the average yield is forecasted to be 6% gross. Capital and rental values rise and fall according to market conditions. Every Precaution has been taken to establish the accuracy of the material herein at the t i m e o f p r i n t i n g , h o w e v e r, n o r e s p o n s i b i l i t y w i l l b e t a k e n f o r a n y e r r o r s o r o m i s s i o n s . T h e m a t e r i a l h e r e i n i s f o r g u i d e l i n e o n l y a n d d o e s n o t c o n s t i t u t e a n o f f e r o r c o n t r a c t . P r i c e s a r e s u b j e c t t o c u r r e n c y f l u c t u a t i o n s a n d e x c h a n g e r a t e s .


Adelaide BMW

/.% /&&Þ/00/245.)4)%3Þ !4Þ"-7Þ&/2Þ!Þ,)-)4%$Þ4)-%Þ 4(%Þ"-7Þ/.%Þ02/'2!- !DELAIDEÞ"-7Þ  Þ7ESTÞ4ERRACE Þ!DELAIDEÞ  ÞÞÞÞ INFO ADELAIDEBMWCOMAUÞÞ WWWADELAIDEBMWCOMAUÞÞ ,6$Þ

/.% Sales Finance Service Parts

4(%

!NTHONYÞ#HIU 3ALESÞ#ONSULTANT ÞÞ

2ECOMMENDEDÞ PROMOTIONALÞ DRIVEÞ AWAYÞ PRICEÞ FORÞ "-7Þ IÞ WITHÞ AUTOMATICÞ TRANSMISSIONÞANDÞBUSINESSÞNAVIGATIONÞANDÞNOÞOTHERÞOPTIONALÞEXTRASÞ>2ECOMMENDEDÞ PROMOTIONALÞ DRIVEÞ AWAYÞ PRICEÞ FORÞ "-7Þ 8Þ S$RIVEDÞ WITHÞ BUSINESSÞ NAVIGATIONÞ ANDÞ NOÞ OTHERÞ OPTIONALÞ EXTRASÞ /FFERÞ FROMÞ "-7Þ &INANCIALÞ 3ERVICESÞ AÞ DIVISIONÞ OFÞ "-7Þ !USTRALIAÞ&INANCEÞ,TD Þ!USTRALIANÞCREDITÞLICENCEÞ Þ-AXIMUMÞÜÞNANCEÞTERMÞÞ MONTHSÞ&EES ÞCHARGES ÞTERMS ÞCONDITIONSÞÞAPPROVALÞCRITERIAÞAPPLYÞ#OMPARISONÞRATEÞ BASEDÞ ONÞ MONTHLYÞ REPAYMENTSÞ FORÞ AÞ Þ YEARÞ SECUREDÞ CONSUMERÞ LOANÞ OFÞ  Þ 7!2.).'Þ 4HISÞ COMPARISONÞ RATEÞ ISÞ TRUEÞ ONLYÞ FORÞ THEÞ EXAMPLEÞ GIVENÞ Þ MAYÞ NOTÞ INCLUDEÞ ALLÞ FEESÞ Þ CHARGESÞ $IFFERENTÞ TERMS Þ FEESÞ ORÞ OTHERÞ LOANÞ AMOUNTSÞ MIGHTÞ RESULTÞ INÞ AÞ DIFFERENTÞ COMPARISONÞ RATEÞ /FFERSÞ APPLYÞ WHILEÞ STOCKSÞ LASTSÞ TOÞ NEWÞ ANDÞ DEMONSTRATORÞ VEHICLESÞ ORDEREDÞ ANDÞ DELIVEREDÞ BETWEENÞ Þ ANDÞ Þ #ANNOTÞ BEÞ COMBINEDÞ WITHÞ ANYÞ OTHERÞ OFFERÞ %XCLUDESÞ ÝÞEET Þ GOVERNMENTÞ ANDÞ RENTALÞ BUYERSÞ#ONSULTÞ!DELAIDEÞ"-7ÞFORÞFURTHERÞDETAILS

4(%Þ(!4#(

4(%Þ3!6

"-7ÞI

"-7Þ8ÞS$2)6%D

  $2)6% !7!9

  $2)6% !7!9> >

).#,5$).'Þ!54/-!4)#Þ42!.3-)33)/.Þ !.$Þ#/-0,)-%.4!29Þ3!4Þ.!6

).#,5$).'Þ3!4Þ.!6

4(%Þ3%$!.

Þ&).!.#% /.Þ4(%Þ"-7ÞÞ3%2)%3 3%$!.Þ2!.'%


ᬀॳᄹ˖‫ڍ‬

࠴ү੣

ᬀॳᐿӉࠆ

ᬀॳКီ᜹

ᬀॳՈ᠍‫ڃ‬

ᬀॳ௠एᤙ

ᬀॳᄹ་ฮ ᬀॳ႐ߥ᤯


——


Iageweekly20131004  

Welcome to read iAge Media online publications. For more information, please refer to www.iage.com.au, or contact us at online@iage.com.au ....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you