Page 1

Vragen en antwoorden over IAB-4 1. Wat is de kern van het IAB-4 Programma? IAB-4 staat voor de 4e editie van het programma Innovatieve Acties Brabant, een programma van de Provincie NoordBrabant. De provincie Noord-Brabant werkt aan een duurzame en slimme economie waarin maatschappelijke vraagstukken op inventieve wijze worden opgelost. Het streven van de provincie is om daarvoor de innovatiekracht van het Brabantse bedrijfsleven optimaal te benutten en te stimuleren. Een belangrijk maatschappelijk vraagstuk waar Noord-Brabant in de komende decennia voor staat is de toenemende druk op de gezondheidszorg. Het IAB-4 programma stimuleert oplossingen door economische en maatschappelijke organisaties rondom zorg en welzijn bij elkaar te brengen in netwerken en projecten wat moet leiden tot nieuwe businesskansen (producten/diensten/processen) voor bedrijven én oplossingen voor de gezondheidszorg in Brabant. Hiervoor is subsidie beschikbaar voor aansprekende uitvoeringsprojecten. Een uitvoeringsproject is een samenwerkingsproject van substantiële omvang, dat zich richt op de ontwikkeling, het testen én het marktrijp maken van vraaggerichte innovatieve producten, processen en/of diensten voor de zorg. Vertrekpunt is de implementatie van een businesscase en een inhoudelijk plan van aanpak. Het programma en de projecten richten zich op drie steeds vaker voorkomende chronische aandoeningen; diabetes, COPD en dementie. De ambitie gaat uit naar projecten die innovatief zijn en substantieel en duurzaam bijdragen aan een vraaggestuurde verschuiving van tweede- naar eerste- en nuldelijnszorg en er dus voor zorgen dat patiënten (en consumenten in het algemeen) thuis (betere) zorg kunnen krijgen. Met inachtneming van deze focus op de genoemde drie chronische aandoeningen moeten de producten, diensten en processen oplossingen bieden voor één of meer van de volgende vier IAB-4 thema’s: ● Preventie en verlichting van de last van chronische aandoeningen. ● Arbeidsbesparing in de zorg (oplossen van het tekort aan handen aan het bed). ● Product-, proces- en dienstontwikkeling op het gebied van het welzijn van zorggebruikers. ● Participatie van mensen met minimaal een van de aandoeningen COPD, dementie of diabetes in de maatschappij. Vanuit een uitvoeringsproject worden de voor een brede verankering van de projectresultaten benodigde systeeminnovaties gesignaleerd en geagendeerd en zo mogelijk (regionaal) opgelost.

2. Door wie wordt het IAB-4 programma uitgevoerd? De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de inhoud en de financiering van het IAB-4 programma. Het IAB-4 programma is onderdeel van het economische programma Dynamisch Brabant . Het programmamanagement wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. De taken van het programmamanagement bestaan uit de dagelijkse organisatie van het IAB-4 programma, het stimuleren en begeleiden van projectontwikkeling en -uitvoering, het programmabeheer en de uitvoering van communicatieactiviteiten. Het programmamanagement is het centrale aanspreekpunt. De contactgegevens van het programmamanagement vindt u op de website www.innovatieveactiesbrabant.nl.

3. Waarom is voor de drie chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie gekozen? IAB-4 is gericht op het ontwikkelen van producten, diensten en processen die bijdragen aan oplossingen voor mensen met de chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie. Deze aandoeningen nemen tot 2025 relatief sterk toe en leiden tot een grote druk op de gezondheidszorg. Bovendien bieden juist deze aandoeningen innovatiekansen waar het gaat om de verschuiving van tweede- naar eerste- en nuldelijnszorg.


Door met een focus op een beperkt aantal aandoeningen te werken is het makkelijker netwerken van bedrijven en stakeholders uit de betreffende zorgketen (zorginstellingen, ziekenhuizen, huisartsen, consumenten, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en kennisinstellingen) te organiseren. Ook wordt aangesloten op landelijke trends in het overheidsbeleid op het terrein van zorg en welzijn. Zo zijn zorgverzekeraars meer en meer bezig de zorg integraal te organiseren rondom de meest voorkomende chronische ziekten. Het kader bij de uitwerking van oplossingen voor deze aandoeningen is niet de gewenste vernieuwing op puur medisch gebied, maar vernieuwing op het snijvlak van economie en maatschappij.

4. IAB-4 wil bijdragen aan de transitie van 2e naar 1e en 0e lijns zorg. Wat wordt daarmee bedoeld? In IAB-4 bedoelen we met tweedelijnszorg de zorg die wordt gegeven in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg na verwijzing door een zorgverlener uit de eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is gezondheidszorg waar mensen vanuit hun thuissituatie naartoe kunnen gaan of een beroep op kunnen doen, zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, thuiszorg of maatschappelijk werk. Nuldelijnszorg is zorg in de thuissituatie die gegeven wordt door dienstverleners, mantelzorgers, familie of vrijwilligers. De verschuiving van de tweede- naar eerste- naar nuldelijnszorg is een trend die op provinciaal en landelijk niveau zichtbaar is. De wens van de (zorg)consument om meer regie te hebben over het eigen leven ligt hier mede aan ten grondslag. Deze transitie biedt innovatiekansen. IAB-4 is er dan ook op gericht om innovatieve producten, diensten en processen te stimuleren die deze transitie soepel laten verlopen.

5. Waarom wordt “vraagsturing” zo benadruk t? Met vraagsturing bedoelen we het betrekken van (de wensen van) eindgebruikers en hun vertegenwoordigers bij de opzet en uitvoering van een IAB-4 project. Uit het vorige programma, Innovatieve Acties Brabant 3 (IAB3) en de voorbereidende bijeenkomsten en interviews die in de aanloop naar IAB-4 met stakeholders zijn gehouden kwam dit thema telkens als een centrale aanbeveling naar voren: er worden nog te veel producten, diensten en processen aanbod- en technologiegedreven in de zorgmarkt gezet, maar het gaat erom dat er gebruiksvriendelijke, goed ontworpen en niet-stigmatisende producten, diensten en processen worden ontwikkeld die aansluiten bij de wensen en behoeften van de (zorg)consument en die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Dit bevordert tevens een succesvolle marktintroductie. Om u hierbij te helpen zijn drie zogeheten ‘patient journeys’ ontwikkeld. Zij bieden inzicht in de behoeften en drijfveren van de patiënt met diabetes, COPD of dementie en daarmee dus ook in de innovatiekansen voor u als ondernemer en/of zorginstelling. U kunt deze ‘patient journeys’ vinden op www.innovatieveactiesbrabant.nl op de pagina ‘Links & downloads’.

6. Wat is het verschil tussen het IAB-3 en het IAB-4 programma? Het IAB-3 programma richtte zich op innovatieve oplossingen voor de vergrijzing in Brabant. IAB-4 stimuleert innovatieve producten, diensten en processen die bijdragen aan oplossingen voor mensen met de chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie. Daar zijn uiteraard wel relatief veel ouderen bij. In IAB-4 wordt bovendien meer gedifferentieerd gewerkt in drie verschillende programmaonderdelen: ● ten eerste “samen nadenken”: visievorming en het in kaart brengen van innovatiekansen; ● ten tweede “samen ontwikkelen”: het uitvoeren van projecten; ● ten derde “leren van elkaar”: het uitwisselen van kennis en het agenderen, signaleren en zo mogelijk bevorderen van systeeminnovaties. Met systeeminnovaties wordt gedoeld op een samenhangend geheel van de voor een brede marktintroductie van nieuwe producten, diensten en processen noodzakelijke veranderingen van structuren, culturen en organisatorische en financiële randvoorwaarden in de zorgmarkt.

7. Wat is het verschil tussen IAB-4 en het Slimme Zorg programma van de provincie? Slimme Zorg richt zich op de betere benutting van succesvolle, bestaande ICT-toepassingen om te bevorderen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. IAB-4 richt zich op de ontwikkeling, het testen en marktrijp maken van innovatieve producten, processen en diensten voor de drie chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie. ICT kan daarbij een middel zijn, maar staat in IAB-4 niet centraal.


8. Wat is het verschil tussen een aanjaagproject en een uitvoeringsproject? Het IAB-4 programma kent een zogeheten aanjaagfase en een uitvoeringsfase. In 2010 zijn er vijftien projecten ontwikkeld in de aanjaagfase. In deze projecten is voornamelijk aandacht besteed aan het toewerken naar een businesscase en een mogelijk consortium om hieraan invulling te kunnen geven. Een overzicht van de uitgevoerde aanjaagprojecten staat op de IAB-website www.innovatieveactiesbrabant.nl. Een uitvoeringsproject is een samenwerkingsproject van substantiële omvang, dat zich richt op de ontwikkeling, het testen én het marktrijp maken van vraaggerichte innovatieve producten, processen en/of diensten voor de zorg. Vertrekpunt is de implementatie van een uitgewerkte businesscase en een inhoudelijk plan van aanpak. Het projectvoorstel moet de haalbaarheidsfase dus voorbij zijn. De doelstellingen zijn nagenoeg gelijk aan die in de aanjaagfase, zij het dat nog meer de nadruk komt te liggen op substantiële oplossingen die een verschuiving van tweede- naar eerste- naar nuldelijnszorg bewerkstelligen. Het gaat daarbij niet alleen om de concrete producten, diensten en/of processen die in de uitvoeringsprojecten worden ontwikkeld, maar ook om de onderliggende visie op de verschuiving van de tweede- naar eerste- naar nuldelijnszorg, de bijdrage die het project daaraan levert, de mate waarin het project daarbij tot economische resultaten leidt en de mate waarin een duurzame marktintroductie na afronding van het project haalbaar en realistisch is. Uitvoeringsprojecten kunnen minimaal € 200.000,- en maximaal € 500.000,- subsidie krijgen, waarbij het maximale subsidiepercentage per deelnemer veertig procent van de subsidiabele kosten bedraagt. Er is in totaal € 2.900.000,- aan IAB-4 subsidie beschikbaar. Ieder uitvoeringsproject moet uiterlijk 31 december 2012 zijn afgerond. Het is overigens niet zo dat afgeronde aanjaagprojecten automatisch naar een uitvoeringsproject worden doorontwikkeld. Ook is het niet noodzakelijk om een aanjaagproject te hebben uitgevoerd om voor subsidie voor een uitvoeringsproject in aanmerking te komen. De tender voor uitvoeringsprojecten is een open tender.

9. Wie kunnen er uitvoeringsprojecten indienen? Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een cluster van minimaal twee in Brabant gevestigde mkb-bedrijven en twee in Brabant gevestigde zorg- of welzijnsinstellingen. De aanvrager (penvoerder) moet een Brabants mkb-bedrijf zijn. De overige projectpartners mogen buiten de provincie gevestigd zijn, maar het project zelf moet in de provincie Brabant worden uitgevoerd, de resultaten moeten in deze regio neerslaan.

10. Waar kan ik de informatie voor het schrijven en indienen van een projectvoorstel vinden? Vanaf de opening van de projecttender op 24 februari 2011 is alle benodigde informatie te vinden en te downloaden via de website www.innovatieveactiesbrabant.nl.

11. W at zijn de minimaal benodigde documenten voor indiening? Een aanvraagformulier. Een projectplan (inclusief businesscase). ● Een begroting. ● Een samenwerkingsovereenkomst. Al deze documenten zijn te downloaden via de website www.innovatieveactiesbrabant.nl onder ‘Links & downloads’. ● ●

12. Wanneer moet het projectvoorstel zijn ingediend? Het projectvoorstel moet uiterlijk op 9 mei 2011 om 24.00 uur zijn ingediend. Een digitale kopie van het ondertekende aanvraagformulier en de vereiste bijlagen worden verzonden naar IAB4@bom.nl. Het projectvoorstel wordt alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en is ondertekend door de aanvrager en deelnemers. Ook moet het projectformat met begroting volledig zijn ingevuld. Tenslotte moeten alle in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. De te gebruiken formats zijn te downloaden van de IAB-4 website www.innovatieveactiesbrabant.nl onder ‘Links & downloads’.


13. Hoe kunt u zich goed voorbereiden op de formele indiening? Het ambitieniveau ligt hoog, van iedereen die betrokken is wordt een TOP-prestatie gevraagd. Daartoe stellen wij u in de gelegenheid om, na de opening van de tender op 24 februari 2011, uw idee, concept en uiteindelijke businesscase te toetsen en verder vorm te geven. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden gepland: Maart (2, 3, 4, 7, 9, 10)

Spreekdagen voorlichting over de regeling

Maart (15, 16, 18)

1e Etappe feedback van deskundig panel

April (5, 6, 7)

2e Etappe feedback van deskundig panel

April (11, 12, 13, 14)

Masterclasses verdieping

Tijdens de spreekdagen stelt het programmamanagement u in de gelegenheid om eventuele vragen met betrekking tot de regeling te stellen. Daarna heeft u de mogelijkheid om tijdens de eerste etappe uw idee of concept in de vorm van een pitch (10 minuten) aan een deskundig panel voor te leggen. Zij zullen u voorzien van feedback die u kan helpen bij het ontwikkelen van uw uiteindelijk in te dienen businesscase. De tweede etappe betreft wederom een pitch (15 minuten) voor hetzelfde panel, zij het dat deze pitch veel meer is toegespitst op de uiteindelijke businesscase. Tijdens en na de tweede etappe kunt u vrijblijvend deelnemen aan masterclasses die voornamelijk in zullen gaan op strategische samenwerking, innovatie en financiering in de zorg. De definitieve inhoud van deze masterclasses wordt via de website www.innovatieveactiesbrabant.nl kenbaar gemaakt. U bent niet verplicht om deel te nemen aan de voorgenoemde dagen. Het is zelfs mogelijk om al vanaf 24 februari uw aanvraag in te dienen, maar u kunt dus ook later in het proces besluiten gebruik te maken van de feedbackmogelijkheid. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit voortraject ten aanzien van de definitieve beoordeling.

14. Hoe en wanneer worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld? Na sluiting van de projecttender op 9 mei 2011 toetst het programmamanagement of de projectvoorstellen aan de subsidievereisten voldoen. Voor het toetsen van deze vereisten wordt een expertgroep geraadpleegd en zult u een presentatie moeten geven. Het ligt in de verwachting dat de besluitvorming in juli 2011 wordt afgerond. De subsidievereisten zijn opgenomen in de handleiding voor projectindieners die te downloaden is van de IAB-website.

15. Waar kan ik meer informatie over IAB-4 krijgen? De website www.innovatieveactiesbrabant.nl is het centrale informatieplatform over IAB-4. Op deze website vindt u alle relevante informatie, contactgegevens, documenten en nieuwsberichten over het programma. Ook kunt u zich aanmelden voor de LinkedIn-discussiegroep ‘innovatieve acties Brabant’. De link kunt u vinden op de IAB-website.

16. H oe kan ik van nieuws over IAB-4 op de hoogte worden gehouden? Al het actuele nieuws over IAB-4 kunt u vinden op de IAB-website www.innovatieveactiesbrabant.nl. U kunt zich hier tevens aanmelden voor de e-nieuwsbrief.

Het programma Innovatieve Acties Brabant is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant en wordt uitgevoerd door de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Vragen & Antwoorden IAB4  
Vragen & Antwoorden IAB4  

Vragen en Antwoorden IAB4

Advertisement