Page 1

Vragen en antwoorden over IAB-4

1. Wat is de kern van het IAB-4 Programma? IAB-4 staat voor de 4e editie van het programma Innovatieve Acties Brabant, een programma van de Provincie NoordBrabant. Kerngedachte van IAB is dat de innovatiekracht van het Brabantse bedrijfsleven sterker kan worden benut voor het helpen oplossen van maatschappelijke uitdagingen in onze regio. Dan snijdt het mes aan twee kanten: nieuwe businesskansen voor bedrijven én slimme oplossingen voor vraagstukken in de maatschappij. Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de toenemende druk op de gezondheidszorg is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia. IAB-4 stimuleert kennis-, netwerk- en projectontwikkeling door innovatiekansen in kaart te brengen en bedrijven en zorginstellingen te ondersteunen bij het (samen) ontwikkelen van vraaggestuurde nieuwe producten, diensten en processen. IAB-4 richt zich daarbij op oplossingen voor de in Brabant steeds meer voorkomende chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie. Met inachtneming van deze focus op de genoemde drie chronische aandoeningen moeten de producten, diensten en processen oplossingen bieden voor één of meer van de volgende vier IAB-4 thema’s: ● Preventie en verlichting van de last van chronische aandoeningen ● Arbeidsbesparing in de zorg (oplossen van het tekort aan handen aan het bed) ● Product- en dienstontwikkeling op het gebied van het welzijn van zorggebruikers ● Participatie van mensen met een beperking door een chronische aandoening in de maatschappij

2. Door wie wordt het IAB-4 programma uitgevoerd? De provincie Noord-Brabant is eindverantwoordelijk voor de inhoud en de financiering van het IAB-4 programma. Het IAB-4 programma is onderdeel van het economische programma Dynamisch Brabant1. Het programmamanagement wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. De taken van het programmamanagement bestaan uit de dagelijkse organisatie van het IAB-4 programma, het stimuleren en begeleiden van projectontwikkeling en -uitvoering, het programmabeheer en de uitvoering van communicatieactiviteiten. Het programmamanagement is het centrale aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen. De contactgegevens vindt u op de website www.innovatieveactiesbrabant.nl.

3. Waarom is voor de drie chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie gekozen? IAB-4 is gericht op het ontwikkelen van producten, diensten en processen die bijdragen aan oplossingen voor mensen met de chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie. Deze aandoeningen nemen tot 2025 relatief sterk toe en leiden tot een relatief grote druk op de gezondheidszorg. Bovendien bieden juist deze aandoeningen innovatiekansen waar het gaat om de verschuiving van 2e naar 1e en 0e lijns zorg. Door met een focus op een beperkt aantal aandoeningen te werken is het makkelijker netwerken van bedrijven en stakeholders uit de betreffende zorgketen (zorginstellingen, ziekenhuizen, huisartsen, consumenten, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en kennisinstellingen) te organiseren. Ook wordt aangesloten op landelijke trends in het overheidsbeleid op het terrein van zorg en welzijn. Zo zijn zorgverzekeraars meer en meer bezig de zorg integraal te organiseren rondom de meest voorkomende chronische ziekten. Het kader bij de uitwerking van oplossingen voor deze aandoeningen is niet de gewenste vernieuwing op puur medisch gebied, maar vernieuwing op het snijvlak van economie en maatschappij.


4. IAB-4 wil bijdragen aan de transitie van 2e naar 1e en 0e lijns zorg. Wat wordt daarmee bedoeld? In IAB-4 bedoelen we met tweedelijnszorg de zorg die wordt gegeven in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg na verwijzing van een zorgverlener uit de eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is gezondheidszorg waar mensen vanuit hun thuissituatie naar toe kunnen gaan of een beroep op kunnen doen, zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, thuiszorg of maatschappelijk werk. Nuldelijnszorg is zorg in de thuissituatie die gegeven wordt door dienstverleners, mantelzorgers, familie of vrijwilligers. De verschuiving van de 2e naar 1e naar 0e lijns zorg is een trend die op provinciaal en landelijk niveau zichtbaar is. De wens van de (zorg)consument om meer regie te hebben over het eigen leven ligt hier mede aan ten grondslag. Deze transitie biedt innovatiekansen. IAB-4 is er dan ook op gericht om innovatieve producten, diensten en processen te stimuleren die deze transitie soepel laten verlopen.

5. Waarom wordt “vraagsturing” zo benadruk t? Met vraagsturing bedoelen we het betrekken van (de wensen van) eindgebruikers en hun vertegenwoordigers bij de opzet en uitvoering van een IAB-4 project. Uit de voorbereidende bijeenkomsten en interviews die in de aanloop naar IAB-4 met stakeholders zijn gehouden kwam dit thema telkens als een centrale aanbeveling naar voren: er worden nog teveel producten, diensten en processen aanbod- en technologiegedreven in de zorgmarkt gezet, maar het gaat er om dat er gebruiksvriendelijke, goed ontworpen en niet-stigmatisende producten, diensten en processen worden ontwikkeld die aansluiten bij de wensen en behoeften van de (zorg)consument en die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Dit bevordert tevens een succesvolle marktintroductie.

6. Wat is het verschil tussen het IAB-3 en het IAB-4 programma? Het IAB-3 programma richtte zich op innovatieve oplossingen voor de vergrijzing in Brabant. IAB-4 stimuleert innovatieve producten, diensten en processen die bijdragen aan oplossingen voor mensen met de chronische aandoeningen diabetes, COPD en dementie. Daar zijn uiteraard wel relatief veel ouderen bij. In IAB-4 wordt bovendien meer gedifferentieerd gewerkt in drie verschillende programmaonderdelen: ● ten eerste “samen nadenken”: visievorming en het in kaart brengen van innovatiekansen; ● ten tweede “samen ontwikkelen”: het uitvoeren van projecten; ● ten derde “leren van elkaar”: het uitwisselen van kennis en het signaleren en agenderen van systeeminnovaties. Met systeeminnovaties wordt gedoeld op het samenhangend geheel van de voor een brede marktintroductie van nieuwe producten, diensten en processen noodzakelijke veranderingen van structuren, culturen en organisatorische en financiële randvoorwaarden in de zorgmarkt.

7. Wat is het verschil tussen IAB-4 en het Slimme Zorg programma van de provincie? Slimme Zorg richt zich op de betere benutting van succesvolle, bestaande ICT toepassingen om te bevorderen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving. IAB-4 richt zich op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten voor de drie chronische ziekten diabetes, COPD en dementie. ICT kan daarbij een middel zijn, maar staat in IAB-4 niet centraal.

8. Waar kan ik meer informatie over IAB-4 krijgen? De website www.innovatieveactiesbrabant.nl is het centrale informatieplatform over IAB-4. Op deze website vindt u alle relevante informatie, contactgegevens, documenten en nieuwsberichten over het programma.


9. Wat is de status van IAB-4? IAB-4 is een programma met een beoogde looptijd van 3 jaar (2010-2012). Het Provinciebestuur heeft echter eind 2009 besloten om de provinciebegroting voor de jaren na 2010 voorlopig te bevriezen. Dit houdt verband met de discussies die plaatsvinden over het opvangen van de financiële gevolgen van de kredietcrisis en de beleidskeuzes die daarover moeten worden gemaakt. Voor IAB-4 betekent dit dat we starten met het stimuleren van aanjaagprojecten, maar dat besluitvorming over de financiering van de vervolgactiviteiten, met name het stimuleren van uitvoeringsprojecten, pas in juli 2010 plaatsvindt. Aanvragen voor subsidies buiten de tender voor aanjaagprojecten om kunnen dan ook op dit moment niet in behandeling worden genomen. In juli 2010 wordt duidelijk of er een tender voor uitvoeringsprojecten zal worden opengesteld. Wij houden onze relaties hierover via onze e-nieuwsbrieven en via de IAB website op de hoogte.

10. Kunnen externe partijen in IAB-4 projecten indienen? Ja dat kan. In IAB-4 wordt gewerkt met tenders voor projectindiening. In eerste instantie gaat het om een tender voor aanjaagprojecten, die is geopend van 16 april 2010 tot en met 31 mei 2010, 12.00 uur. Informatie over het opengaan van eventuele andere tenders volgt in juli 2010. Aanvragen voor subsidies buiten de tender voor aanjaagprojecten om kunnen op dit moment niet in behandeling worden genomen.

11. W at is een aanjaagproject? Een aanjaagproject is een project met een beperkte omvang en een korte looptijd (maximaal een half jaar met een uiterste einddatum van 31 december 2010). Het project moet zich richten op het uitwerken van een business case (zo nodig op basis van een haalbaarheidsanalyse) voor de implementatie van een breedgedragen, vraaggestuurde innovatie op het gebied van minimaal 1 van de 3 chronische aandoeningen. Ook kan in aanjaagprojecten invulling gegeven worden aan het (verder) opbouwen van een projectconsortium dat uitvoering geeft aan deze businesscase nadat het aanjaagproject is afgerond. Aanjaagprojecten moeten in de provincie Noord-Brabant worden uitgevoerd en de resultaten moeten in deze regio neerslaan. Aanjaagprojecten kunnen minimaal € 10.000,-- en maximaal € 20.000,-- subsidie krijgen, waarbij het maximale subsidiepercentage 50% per partner bedraagt. Er is in IAB-4 in totaal € 300.000,-- beschikbaar voor minimaal 15 aanjaagprojecten.

12. Wie kunnen er aanjaagprojecten indienen? Subsidie kan worden aangevraagd door een in Noord-Brabant gevestigd mkb-bedrijf of door een in Noord-Brabant gevestigde zorg- of welzijnsinstelling. De aanvrager kan de subsidie alleen of namens een samenwerkingsverband van mede-aanvragers aanvragen. Mede-aanvragers mogen ook buiten de provincie gevestigd zijn, maar het project zelf moet in de provincie worden uitgevoerd en de resultaten moeten in deze regio neerslaan.

13. Waar kan ik de informatie voor het schrijven en indienen van een projectvoorstel vinden? Vanaf de opening van de project tender op 16 april 2010 is alle benodigde informatie te downloaden vanaf de website www.innovatieveactiesbrabant.nl. Het gaat om een in te vullen en door de aanvrager en eventuele mede-aanvragers te ondertekenen aanvraagformulier; het format voor een projectplan met begroting en bijlagen en een uitgebreide handleiding met alle benodigde informatie voor de potentiële subsidieaanvragers. U kunt voor het aanvragen van deze documenten ook contact opnemen met het programmamanagement.

14. O p welke thema’s moet een IAB-4 aanjaagproject inspelen? Een aanjaagproject moet, met inachtneming van een focus op minstens één van de drie chronische aandoeningen, gericht zijn op het bevorderen van innovatieve oplossingen voor minimaal één van de vier volgende IAB-thema’s: ● Preventie en verlichting van de last van chronische aandoeningen ● Arbeidsbesparing in de zorg (oplossen van het tekort aan handen aan het bed) ● Product- en dienstontwikkeling op het gebied van het welzijn van zorggebruikers ● Participatie van mensen met een beperking door een chronische aandoening in de maatschappij


15. Wanneer moet het projectvoorstel zijn ingediend? Het projectvoorstel moet uiterlijk op 31 mei 2010 om 12.00 uur zijn ingediend, waarbij een digitale kopie van het ondertekende aanvraagformulier en de vereiste bijlagen moet worden verzonden naar IAB4@bom.nl. Het projectvoorstel wordt alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en is ondertekend door de aanvrager en de eventuele mede-aanvragers. Ook moet het projectformat met begroting volledig zijn ingevuld. Tenslotte moeten alle in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. De te gebruiken formats zijn te downloaden van de IAB-4 website www.innovatieveactiesbrabant.nl

16. H oe en wanneer worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld? Na sluiting van de projecttender op 31 mei 2010 toetst het programmamanagement of de projectvoorstellen aan de subsidievereisten voldoen. Projecten die hieraan voldoen worden door Gedeputeerde Staten van de provincie beoordeeld aan de hand van een aantal gewogen rangschikkingscriteria. Gedeputeerde Staten laten zich hierbij adviseren door externe deskundigen: de IAB-4 Programmaraad en de IAB-4 Deskundigencommissie. Projecten kunnen op basis van het totaal van de rangschikkingscriteria een maximumscore van 48 punten behalen. Indien een projectvoorstel lager scoort dan 29 punten wordt het subsidieverzoek afgewezen. Voorstellen die 29 punten of hoger scoren worden aan de hand van hun score gerangschikt. Indien het totale gevraagde subsidiebedrag van deze projectvoorstellen het beschikbare subsidiebedrag overschrijdt wordt subsidie toegekend op basis van de rangschikking, waarbij tevens een evenwichtige spreiding over de drie aandoeningen, de vier thema’s en een evenwichtige geografische spreiding over de provincie Noord-Brabant wordt meegewogen. Het voornemen is om de besluitvorming in juli 2010 af te ronden. De subsidievereisten en rangschikkingscriteria zijn opgenomen in de handleiding voor projectindieners die te downloaden is van de IAB website.

17. Hoe kan ik van nieuws over IAB-4 op de hoogte worden gehouden? Al het actuele nieuws over IAB-4 kunt u vinden op de IAB website www.innovatieveactiesbrabant.nl. U kunt zich op de IAB-website tevens aanmelden voor de e-nieuwsbrief van IAB-4.

1 www.brabant.nl/dynamisch

Het programma Innovatieve Acties Brabant is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant en wordt uitgevoerd door de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

/Vragen%20&%20antwoorden%20over%20IAB-4  

http://www.innovatieveactiesbrabant.nl/site/assets/files/Vragen%20&%20antwoorden%20over%20IAB-4.pdf