Page 1

IAB­4 Inhoudelijke rapportage Aanjaagproject  Dit formulier is bedoeld voor het verslag van de resultaten van projecten in het programma IAB­4.  Het formulier moet door de penvoerder volledig worden ingevuld en ondertekend. 

Een geprinte versie van de rapportage met originele handtekening moet vóór onderstaande deadline  (datum postmerk) worden gestuurd naar de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij t.a.v. de heer  L. van der Wolf, Postbus 3240, 5003 DE Tilburg. 

De inhoudelijke rapportage dient vergezeld te gaan van de financiële rapportage, bestuursverklaring(en)  en  bewijsstukken. Voor de financiële rapportage is een separaat format beschikbaar. Andere dan de  aangeboden formats worden niet geaccepteerd.

Deze rapportages moeten tevens elektronisch in pdf formaat vóór de deadline worden verstuurd naar  iab4@bom.nl 

De deadline voor deze rapportages is 31 maart 2011, 12.00 uur. 

Naam van  organisatie van de  penvoerder  conform  projectindiening

Overeenkomstig het  ingediende  projectplan  hoofdstuk 4.

Naam organisatie:

          

Projectnummer en naam:

Nr:         Projectnaam:                     

Geef een beschrijving van  de behaalde doelstelling(en)  in het project, in relatie met  de doelstellingen in het  projectplan. (minimaal 200 woorden,  maximaal 500 woorden)

                                                                            

Overeenkomstig het ingediende  projectplan  hoofdstuk  7.

Geef per activiteit uit het                                                          projectplan aan welke      FORMTEXT                   (deel)resultaten zijn bereikt.  (Voeg als bijlagen eventuele  rapportages,  onderzoeksresultaten, foto’s,  verslagen e.d. toe).

                                                            FORMTEXT                  

Inhoudelijke afwijkingen

Indien de bereikte  inhoudelijke resultaten  afwijken van de  oorspronkelijk voorziene  resultaten geef dan hier aan  wat daarvan de oorzaak is

Geef hier aan of het project  conform de ingediende  begroting is gerealiseerd

                                                            FORMTEXT                  

Financiële realisatie

Overeenkomstig het ingediende  projectplan  hoofdstuk  5.

Zo nee: beschrijf de  afwijkingen en de oorzaak  van deze afwijkingen

Geef aan in hoeverre de  resultaten hebben  bijgedragen aan de  doelstellingen van IAB­4.

Innovatieve Acties Brabant ­ 4 

                                                                            

Inhoudelijke rapportage Aanjaagproject

1


Artikel 17 lid 2 van  de subsidieregeling

Geef aan of en zo ja hoe het  project verder gaat na de  IAB­4 subsidieperiode (plan  van aanpak). 

                                                            FORMTEXT                  

Omschrijf hierbij ook de  beoogde businesscase.  Systeeminnovatie=  ‘Het  samenhangend  geheel van de voor  een brede  marktintroductie  van nieuwe  producten,  diensten en  processen  noodzakelijke  veranderingen van  structuren, culturen  en organisatorische  en financiële  randvoorwaarden  in de zorgmarkt’

Zie tevens  hoofdstuk  8 van  het ingediende  projectplan.

Zie tevens  hoofdstuk 11 van  het ingediende  projectplan.

                                                                             IAB­4 wil in de komende  jaren bijdragen aan  systeeminnovaties: het  optimaliseren van de voor  innovatie noodzakelijke  randvoorwaarden in de  zorgmarkt. Bent u in uw  project tegen barrières  opgelopen die om  systeeminnovaties vragen.

Geef aan in hoeverre en hoe  u in uw project ervoor heeft  gezorgd dat de eisen,  wensen en/of mogelijkheden  van de eindgebruiker  optimaal tot hun recht zijn  gekomen.

                                                                            

Geef aan hoe opgedane  kennis en ervaringen met de  buitenwereld is gedeeld.  (Communicatie, PR­ uitingen).

                                                            FORMTEXT                  

Communicatieuitingen s.v.p.  als bijlagen bijvoegen.

Heeft u nog opmerkingen of  suggesties t.a.v. het  programmamanagement van  IAB­4 (informatie­ voorziening, ondersteuning)?

                                                                            

Aldus naar waarheid ingevuld: C. Deze persoon dient  namens penvoerder  tekenbevoegd te zijn

Naam:c

                              

Functie:

                              

Datum:

  ­  ­2011

Plaats:

                     

Handtekening:

Innovatieve Acties Brabant ­ 4 

Inhoudelijke rapportage Aanjaagproject

2

IAB-4 format eindrapportage aanjaagprojecten  

Geef aan in hoeverre de resultaten hebben bijgedragen aan de doelstellingen van IAB­4. Dit formulier is bedoeld voor het verslag van de resu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you