Page 1

Bijlage eindrapportage IAB­4: format bestuursverklaring

Model bestuursverklaring bij financiële verantwoordingen en het doorschuiven van prestaties  op grond van artikel 14 van de ASV (bijlage 3a ASV)

(Briefhoofd van de entiteit) (Aan de provincie Noord­Brabant) (Datum………….) Geacht college, Op uw verzoek verstrekken wij u deze bestuursverklaring bij de financiële verantwoording over de  periode …….tot en met …………met betrekking tot de provinciale subsidie betreffende  ………………… toegekend met kenmerk…… d.d………...  Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de financiële verantwoording van  deze subsidie in overeenstemming met wettelijke regelingen en de subsidieverplichtingen zoals  opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk…….… Wij hebben de financiële verantwoording  conform deze vereisten opgemaakt.  Naar onze mening zijn de vermelde baten en lasten rechtmatig. Dat wil zeggen in overeenstemming  met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en de subsidieverplichtingen  zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk…. Indien van toepassing: Wij verklaren dat wij ons eigen inkoop­ en aanbestedingenbeleid zoals kenbaar gemaakt aan de  provincie met brief met kenmerk………....d.d.…….…….. (of het provinciale inkoop­ en  aanbestedingenbeleid) gedurende het gehele jaar hebben gevolgd.

(Handtekening bestuur)

eindrapportage IAB4 bestuursverklaring bijlage  

Naar onze mening zijn de vermelde baten en lasten rechtmatig. Dat wil zeggen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you