Page 1

EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 1

Matr.nr. 534 af Christianshavn og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ved Volden 1-13 og 2-12, Prinsessegade 28 Torvegade 57

Vedtægter for Ejerforeningen Ved Volden


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 2

§ 1. § 2.

Navn Hjemsted, værneting m.v.

1. 2. 3.

Hjemsted Proceshabilitet Værneting

1. 2.

Pligt og eneret til at være medlem af ejerforeningen Sælgers og købers rettigheder og pligter over for ejerforeningen ved ejerskifte

1. 2. 3. 4. 5.

Fordelingstallets lovbundethed og fremtræden som en brøk Fordelingstallets anvendelse til beregning af andele Ændring af fordelingstal kun med samtliges samtykke Sammenlægning af lejligheder uden ændret fordelingstal Foreningens og medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser

1. 2. 3.

Tilgængeligt areal gennem indgangsdør. Eneret til altan, loftrum og kælderrum Lejlighedens ledninger, installationer og udstyr, som ikke er fællesaktiver Andel af ejerforeningens fælles rettigheder og forpligtelser

1.

Almindelige fællesaktiver. Kartonerne i opgangene tilhører ikke ejendommen

2.

Skorstene samt ledninger og installationer inden for et medlems særlige område

§ 8.

Optagelse af lån (fælleslån)

1.

2.

Vedtagelse af fælleslån kun med samtykke af samtlige ejerforeningens medlemmer Vedtagelse af fælleslån for kun en del af ejerforeningens medlemmer

§ 9.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger

1. 2. 3. 4. 5.

Generalforsamlingens beføjelser Afholdelse af ordinær generalforsamling Dagsorden for ordinær generalforsamling Medlemsforslag til ordinær generalforsamling Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. [8 a. 9.

Indkaldelsesmåde Indkaldelsens indhold. Fremlæggelse af forslag Adgang til generalforsamling Stemmeret og fuldmagt på generalforsamling Dirigentens beføjelser Simpelt flertal ved almindelige beslutninger på generalforsamling Samtliges samtykke til ejerforeningens opløsning 2/3-flertal til vedtægtsændring, væsentlig forandring eller væsentligt salg Særligt 2/3-flertal ved beslutning om indretning af tagboliger, jf. lov nr. 1070 af 17. december 2002 § 10] Generalforsamlingsprotokol

1. 2. 3.

Generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Medlemsantal. Valgbarhed. Suppleanter Valgperiode. Genvalg. Turnusvis afgang. Indtrådte suppleanters valgperiode Suppleanters indtræden

1. 2. 3. 4-7. 8.

Bestyrelsens beføjelser Formandsvalg. Forretningsorden Bestyrelsens pligt til at varetage ejendommens fælles anliggender (Ophævet) Medlemmers pligt til at give adgang til besigtigelse og for håndværkere

1.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

§ 3. § 4. § 5.

§ 6.

§ 7.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

5

Formål Medlemmer Fordelingstal og hæftelse

6

Omfanget af de enkelte ejerlejligheder

Fællesaktiver

Indkaldelse af, adgang til og stemmeafgivning på generalforsamlinger

Bestyrelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens beføjelser og pligter

Bestyrelsesmøder og –beslutninger

7

8

9


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP 2.

Bestyrelsens beslutningsdygtighed

3.

Afstemning i bestyrelsen

4. 5.

14 dages frist for indbringelse for en generalforsamling af visse bestyrelsesbeslutninger Bestyrelsesprotokol

1. 2.

Tegning. Prokura Forbud mod kaution

1. 2. 2 a. 3. 4. 5.

Administrators beføjelser Administrators budget forelægges hvert år på generalforsamlingen Nuværende administrator. Honorar. Opsigelse Se § 19 om varme Medlemsbetaling af ordinære ydelser i henhold til budget. Ekstraordinære ydelser Årsregnskab over fællesudgifter. Indbetaling af restbidrag. Gennemsyn af bilag

6.

Administratorhonorar er fællesudgift

§ 16.

Foreningens ren- og vedligeholdelsespligt m.v.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fællesaktiver Ydersider og altaner Udvendig farvesætning. Istandsætning efter uforskyldt vandskade m.v. Ruder vedligeholdes af lejlighedsindehaver Nødvendige fornyelser Krav fra myndighed om forøget kapacitet af ejendommens installationer Se § 19 om varme Christianshavns Voldgades vedlige- og renholdelse som privat vej Snerydning. Grusning Udgift kun til gavn for en enkelt lejlighed. Klageafskæring for bestyrelsens afgørelser

11.

Budgetoverskridelse over 50% forelægges for en generalforsamling

12. 13.

Bortskaffelse af husholdningsaffald og af håndværksaffald fra ejerforeningens arbejder Skadedyrsangreb

1. 2. 3. 4. 5.

Ren- og vedligeholdelsespligtens omfang Se § 19 om varme Medlemmers samarbejdspligt når vinduer og altandøre males udvendig Tvangsistandsættelse ved groft forsømt vedligeholdelse til gene eller risiko for andre Bortskaffelse af privat affald ud over husholdningsaffald og af butiksaffald

1. 2.

Medlemmers ret til at foretage indre ændringer i deres lejlighed Rørgennemføringer i andre lejligheder

3.

Forandring af ejendommens ydre skal godkendes af generalforsamlingen. Facadecensur

4. 5. 6. 7. 8.

(Ophævet) Fotokopi af byggetilladelse og bygningsattest til administrator Tilladelse fra administrator til installation, der kræver udvidet forbrug Betaling af forøgede fællesudgifter forårsaget af et enkelt medlems ændring Bestyrelsens og administrators adgang til at skaffe sig oplysninger

1. 2. 3.

Anlæggenes drift. Opgørelse af varmeregnskab. Installationer i de enkelte lejligheder Fordelingsprincipper for forbrug af varme og varmt vand Acontoydelser. Endeligt varmeregnskab. Restbidrag. Gennemsyn af bilag

4.

(Ophævet)

§ 20.

Dispositions- og successionsret

1. 2. 3. 4.

Fuld dispositions- og successionsret Begrænset udlejningsadgang Lejerens pligter over for ejerforeningen og ved tvangsauktion Lejekontraktens affattelse og godkendelse

§ 14. § 15.

§ 17.

§ 18.

§ 19.

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 3

10

Tegningsregler

Administrator. Budget. Ydelser fra medlemmer

11

12

De enkelte medlemmers ren- og vedligeholdelsespligt m.v.

Ændringer i lejlighedernes indretning m.v.

13

Varme- og varmtvandsanlæg

14


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP 5. 6.

§ 21. § 22.

Tvangsmæssigt anvist lejer anses som væsentlig misligholdelse Udlejningsbegrænsninger gælder ikke nuværende skødehaver eller ufyldestgjort panthaver

Foreningens sikkerhed for tilgodehavender hos medlemmerne Husorden, erhverv, skiltning m.v.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pligt til hensynsfuld benyttelse og til at følge husordenen Tilladelse til husdyrhold Forbud mod opsætning af private antenner Tilladt erhvervsdrift i beboelseslejligheder Bygningsændringer i butiksejerlejligheder (Ophævet) Forbud mod prostitution i ejendommen Samtykke til opsætning af skilte, reklamer, udhængsskabe og lignende

9.

Butiksskiltning

§ 23.

Foreningens beføjelser ved et medlems misligholdelse

1. 2. 3.

Krav om fraflytning Medlemmets retsstilling under en fraflytningssag Morarenter

1. 2.

Oprettelse af grundfond Bestyrelsens beføjelser

1. 2. 3.

Regnskabsår Revisor. Regnskab tilstilles medlemmer 8 dage før ordinær generalforsamling Revisionsprotokol

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indvendig vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse af garageport Udvendig vedligeholdelse i øvrigt Vedligeholdelse af fællesrum i garagebygning El betales efter måler Intet bidrag til varme og varmt vand Servitut om garagernes anvendelse

1. 2.

Begæres tinglyst som servitut Der henvises til ejendommens tingbogsblad

-

Tinglysningsunderskrifter. Noter

§ 24. § 25.

§ 26.

§ 27.

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 4

15

16

Grundfond

Regnskab og revision

Garager

Tinglysning, påtaleret

17


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 5

I anledning af, at ejendommen matr.nr. 534 af Christianshavn, beliggende Ved Volden 1-13 og 2-12, Prinsessegade 28 samt Torvegade 57, er opdelt i ejerlejligheder, fastsættes nedenstående vedtægter for den ejerforening, der vil være at stifte i forbindelse hermed. [I denne ajourførte sammenskrivning af vedtægterne er indføjet, (1) de ændringer, der følger af TILLÆG til VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN ”VED VOLDEN”, vedtaget på generalforsamlingen den 1. marts 1978, (2) de ændringer, der følger af Tillæg om ændring af vedtægter for ejerforeningen ”VED VOLDEN”, vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2001, (3) den ændring, der følger af Tillæg om ændring af vedtægter for Ejerforeningen Ved Volden, vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2003 samt (4) den ændring, der følger af TILLÆG TIL VEDTÆGTER for Ejerforeningen Ved Volden, vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2008. Endvidere er som § 10, stk. 8 a, med bleg skrift indføjet den ny vedtægtsmæssigt ufravigelige regel i lov om ejerlejligheder § 7 a, indsat i denne lov ved lov nr. 1090 af 17. december 2002 om fremme af privat udlejligningsbyggeri § 10, selv om reglen formelt set ikke er en del af ejerforeningens vedtægter.]

Vedtægter for Ejerforeningen Ved Volden Navn § 1. Foreningens navn er ”Ejerforeningen Ved Volden”. Hjemsted, værneting m.v. (Hjemsted)

§ 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators forretningssted, jf. § 15, stk. 2 a. (Proceshabilitet)

Stk. 2. Foreningen ved dens bestyrelse er som sådan rette procespart vedrørende alle fælles rettigheder og forpligtelser for foreningen. (Værneting)

Stk. 3. Værneting for alle tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer og mellem medlemmerne indbyrdes om forhold vedrørende ejendommen eller foreningen er Københavns Byret, ligesom denne ret skal være rette værneting ved eventuelle søgsmål mod foreningen fra andre end dens medlemmer. Formål 1) 2) 3)

§ 3. Foreningens formål er – alt i overensstemmelse med nærværende vedtægter - at varetage medlemmernes økonomiske og andre fælles interesser over for tredjemand som ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 534 af Christianshavn, beliggende Ved Volden 1-13 og 2-12, Prinsessegade 28 samt Torvegade 57, regulere forholdet mellem medlemmerne og andre i lejlighederne og ejendommen og forestå administrationen af nævnte ejendoms fællesanliggender. Medlemmer (Pligt og eneret til at være medlem af ejerforeningen)

§ 4. Foreningens medlemmer er samtlige til enhver tid værende tinglyste endelige skødehavere vedrørende ejerlejligheder i ejendommen matr. nr. 534 af Christianshavn, beliggende Ved Volden 1-13 og 2-12, Prinsessegade 28 samt Torvegade 57. Hver skødehaver - også den nuværende ejer af ejendommen og dennes


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 6

successorer - har pligt til at være medlem af foreningen, som påbegynder sin virksomhed den 1. januar 1973. Kun ejere af ejerlejligheder i nævnte ejendom kan være medlemmer af foreningen. (Sælgers og købers rettigheder og pligter over for ejerforeningen ved ejerskifte)

Stk. 2. Ved ejerskifte (tinglysning af endeligt skøde, uanset eventuelle retsanmærkninger) indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, også med hensyn til eventuelle restancer, hvis betaling den hidtidige ejer dog fortsat hæfter for sammen med den nye ejer. Den nye ejer hæfter dog kun for den tidligere ejers restancer inden for det pålydende, det i § 21 omtalte ejerpantebrev er tinglyst for på ejerskiftets tidspunkt. Refusionsopgørelsen mellem den nye og den gamle ejer er foreningen uvedkommende. Et medlem kan ikke ved salget af sin lejlighed gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning. Såvel det indtrædende som det udtrædende medlem har pligt til senest to uger efter ejerskiftet (tinglysningsdatoen, jf. ovenfor) over for administrator at anmelde og dokumentere ændringerne i ejerforholdet. Fordelingstal og hæftelse (Fordelingstallets lovbundethed og fremtræden som en brøk)

§ 5. Til hver ejerlejlighed er knyttet et fordelingstal, der i henhold til lov om ejerlejligheder er fastlagt som en brøkdel. (Fordelingstallets anvendelse til beregning af andele)

Stk. 2. På grundlag af disse fordelingstal beregnes de enkelte ejerlejligheders forholdsmæssige andele i foreningens fælles rettigheder og forpligtelser. (Ændring af fordelingstal kun med samtliges samtykke)

Stk. 3. De fastsatte fordelingstal kan kun ændres ved samtykke af samtlige foreningens medlemmer. (Sammenlægning af lejligheder uden ændret fordelingstal)

Stk. 4. Såfremt myndighederne tillader sammenlægning af to eller flere lejligheder til én, kan dette ske, såfremt summen af disses fordelingstal ikke ændres. (Foreningens og medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser)

Stk. 5. For foreningens forpligtelser hæfter foreningens formue. Subsidiært hæfter tillige medlemmerne personligt og direkte, forholdsmæssigt efter ovennævnte fordelingsprincip. Omfanget af de enkelte ejerlejligheder (Tilgængeligt areal gennem indgangsdør. Eneret til altan, loftrum og kælderrum)

§ 6. En ejerlejlighed omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør, med ydermur og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur, jf. anmeldelsen til tinglysning af opdelingen og det dermed følgende kortmateriale. Hver ejer af en beboelseslejlighed har herudover eneret til benyttelse af det til den pågældende lejlighed hørende pulterrum i loftetagen og altanareal samt eventuelt cykelrum i kælderetagen. (Lejlighedens ledninger, installationer og udstyr, som ikke er fællesaktiver)

Stk. 2. Endvidere omfatter hver enkelt lejlighed alt, hvad der findes af ledninger og installationer og andet udstyr af hvilken som helst art i lejligheden, dog kun i det omfang, dette ikke i henhold til § 7, stk. 2, er forbeholdt fællesskabet. (Andel af ejerforeningens fælles rettigheder og forpligtelser)

Stk. 3. Endelig er der til hver lejlighed knyttet en andel af foreningens og ejendommens fælles rettigheder og forpligtelser, jf. § 5, stk. 2, og § 7. Fællesaktiver (Almindelige fællesaktiver. Kartonerne i opgangene tilhører ikke ejendommen)

§ 7. Fælles ejendomsret undergivet - efter det i § 5 fastsatte fordelingstal - er foreningens formue til enhver tid samt ejendommens grund (herunder legeplads med legeredskaber), bygningens fundamenter, tage, ydermure (i det omfang disse ikke tilhører de enkelte medlemmer, jf. § 6), etageadskillelser og dertil hørende konstruktioner af enhver art, hoveddøre, trappegange med trapper og reposer, elevatorer, portrum med portnerloge, spidslofter overalt, kældergange og fællesrum i kældre og på lofter, parkeringspladser, idet herved bemærkes, at disse


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 7

pladser er udlejet til ejendommens beboere, hvilke lejemål skal respekteres, centralvarmeanlæg, sådanne forsynings- og afløbsledninger samt stik og sanitære og andre tekniske installationer af enhver art (herunder el-, gas, vand- og varmeinstallationer), som er beliggende uden for de enkelte ejerlejligheder, hegn samt eventuelle berettigende servitutter og andre rettigheder i naboforhold eller andre forhold. Den nuværende ejer af den samlede ejendom har ret til at fjerne de af maleren Bjerke-Petersen udførte kartoner, der er ophængt bag glas i opgangenes stueetager. Det er dog herved en betingelse, at der sker retablering af ophængsstederne. (Skorstene samt ledninger og installationer inden for et medlems særlige område)

Stk. 2. Fælles i samme forhold er skorstene samt de dele af forsynings- og afløbsledninger samt sanitære og andre tekniske installationer, herunder fællesantenneanlæg, som findes ikke blot i fælleslokaliteter, jf. stk. 1, men også inden for hvert medlems særlige område, jf. § 6, stk. 2, nemlig i det omfang sådanne ledninger og installationer tjener til brug ikke blot for den pågældende enkelte lejlighed, men for to, flere eller alle lejligheder. Optagelse af lån (fælleslån) (Vedtagelse af fælleslån kun med samtykke af samtlige ejerforeningens medlemmer)

§ 8. Fælleslån kan ikke stiftes, medmindre samtlige medlemmer er enige derom. (Vedtagelse af fælleslån for kun en del af ejerforeningens medlemmer)

Stk. 2 Ejerforeningen kan derimod i forbindelse med vedtagelse af vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på ejendommen med samme flertal, som kræves til vedtagelse af disse arbejder, tillige vedtage at optage lån til finansiering heraf, såfremt kun de ejere, der benytter sig af lånefaciliteten, hæfter over for långiver på nærmere aftalte vilkår, og således at den enkelte ejer til enhver tid er berettiget til at betale ejerforeningen sin forholdsmæssige andel af restgælden med den virkning, at vedkommende og ejerforeningen hverken direkte eller indirekte hæfter over for [tinglyst tekst: overfor] långiver for nogen del af lånebeløb, renter eller omkostninger. Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger (Generalforsamlingens beføjelser)

§ 9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

(Afholdelse af ordinær generalforsamling)

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. På den første ordinære generalforsamling skal der vedtages en husorden for ejendommen, jf. § 22.1) (Dagsorden for ordinær generalforsamling)

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: Valg af dirigent. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor, administrator og bestyrelse til godkendelse. Forelæggelse af årsbudget for det indeværende år til godkendelse. Valg af medlemmer af bestyrelsen i stedet for afgående, jf. § 11. Valg af suppleanter. Valg af statsautoriseret revisor. Eventuelle forslag fra foreningens medlemmer. Eventuelt. (Medlemsforslag til ordinær generalforsamling)

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende fællesskabet behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest den 15. november. (Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling)

1) 2) 3)

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, det til behandling af et angivet emne begæres af medlemmer, der repræsenterer mindst halvdelen af ejerforeningens stemmeantal, en tidligere generalforsamling har besluttet det,


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP 4) 5)

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 8

et medlem i medfør af disse vedtægters § 13, stk. 4, kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen, eller når administrator forlanger det. Indkaldelse af, adgang til og stemmeafgivning på generalforsamlinger (Indkaldelsesmåde)

§ 10. Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved opslag på varmemesterens kontor med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse kan, ligesom øvrige meddelelser til medlemmerne, også ske ved, at bestyrelsen lader ejendommens varmemester omdele en rundskrivelse til de enkelte lejligheder, bortset fra sådanne lejligheder, som ikke bebos af de pågældende medlemmer, og hvor administrator er bekendt hermed. (Indkaldelsens indhold. Fremlæggelse af forslag)

Stk. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Eventuelle forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, bortset fra forslag til valg af bestyrelsen, skal samtidig med indkaldelsen fremlægges til medlemmernes eftersyn. (Adgang til generalforsamling)

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, disses ægtefæller, foreningens bestyrelse samt administrator og/eller dennes stedfortræder samt foreningens statsautoriserede revisor og/eller dennes medarbejder. (Stemmeret og fuldmagt på generalforsamling)

Stk. 4. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige enhver myndig person til at give møde i stedet for sig på generalforsamlingen og stemme for fuldmagtsgiveren. Kun foreningens medlemmer og befuldmægtigede for disse, jf. foregående punktum, har stemmeret. Hvis en ejerlejlighed ejes af to eller flere, kan disse kun afgive én stemme for lejligheden. Et medlem, der ejer flere lejligheder, har stemmeret med én stemme pr. lejlighed. Ejere af garageejerlejligheder har dog ikke stemmeret for disse for så vidt angår spørgsmål, der ikke vedrører garagebygningen. (Dirigentens beføjelser)

Stk. 5. Enhver generalforsamling ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. (Simpelt flertal ved almindelige beslutninger på generalforsamling)

Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er udtrykkeligt bestemt, ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte eller ved skriftlig fuldmagt repræsenterede medlemmer, idet der herved bortses fra de i den pågældende afstemning ikke deltagende medlemmers stemmer. (Samtliges samtykke til ejerforeningens opløsning)

Stk. 7. Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages enstemmigt og med tilslutning fra samtlige stemmeberettigede. (2/3-flertal til vedtægtsændring, væsentlig forandring eller væsentligt salg)

Stk. 8. Forslag om ændring af vedtægterne eller væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kan kun vedtages med mindst 2/3’s flertal på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret. Vedtages forslaget med 2/3’s flertal på en generalforsamling, hvor færre end 2/3 af stemmerne er repræsenteret, skal der med mindst 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. Såfremt også 2/3 af de repræsenterede stemmer på denne generalforsamling stemmer for forslaget, er dette endeligt vedtaget. [(Særligt 2/3-flertal ved beslutning om indretning af tagboliger, jf. lov nr. 1090 af 17. december 2002 § 10) Stk. 8 a. Beslutninger om indretning af tagboliger på fællesejendom træffes på generalforsamlingen ved, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal.] (Generalforsamlingsprotokol)


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 9

Stk. 9. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Bestyrelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Medlemsantal. Valgbarhed. Suppleanter)

§ 11. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling. Den består af 5 personer valgt blandt medlemmerne eller uden for disses kreds. Desuden vælges 2 suppleanter. (Valgperiode. Genvalg. Turnusvis afgang. Indtrådte suppleanters valgperiode )

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-års periode med mulighed for genvalg. For at sikre at mindst 2 og højst 3 bestyrelsesposter og netop 1 suppleantpost – uden for tilfælde af ekstraordinær afgang – er på valg på hvert års ordinære generalforsamling, skal valgperioden om fornødent forkortes til 1 år ved lodtrækning blandt samtidigt valgte bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Indtrådte suppleanter betragtes som værende på valg til en bestyrelsespost på den førstkommende ordinære generalforsamling. (Suppleanters indtræden)

Stk. 3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem de ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen, idet den suppleant, der har størst anciennitet, først indtræder, og i øvrigt efter lodtrækning. Findes ingen suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beføjelser og pligter (Bestyrelsens beføjelser)

§ 12. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender.

(Formandsvalg. Forretningsorden)

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Endvidere vælges en næstformand, der træder i formandens sted i tilfælde af dennes forfald. Bestyrelsen kan ved vedtagelse af en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.2) (Bestyrelsens pligt til at varetage ejendommens fælles anliggender)

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring, lovpligtig ulykkesforsikring vedr. ejendomsfunktionærer samt eventuelle andre forsikringer), opvarmning og renholdelse samt vedligeholdelse, reparation og fornyelse af, hvad der vedrører fællesskabet, alt i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter og forholdene i øvrigt må anses for påkrævede. Stk. 4-7. (Ophævet) (Medlemmers pligt til at give adgang til besigtigelse og for håndværkere)

Stk. 8. Bestyrelsen eller administrator (se § 15) og/eller dennes stedfortræder er berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder vedrørende fællesanlæg i nødvendigt omfang, ligesom medlemmerne og disses eventuelle lejere (se § 20) skal tillade adgang for de af bestyrelsen eller administrator udpegede håndværkere m.v. med henblik på udførelsen af reparationer og andre håndværksarbejder, tilsyn, vurderinger og lignende. Bestyrelsesmøder og -beslutninger (Indkaldelse til bestyrelsesmøde)

§ 13. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte dette ønskes af formanden eller et andet medlem af bestyrelsen. (Bestyrelsens beslutningsdygtighed)

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere 2 medlemmer er til stede. (Afstemning i bestyrelsen)

Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Når stemmerne


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 10

står lige, gør formandens stemme udslaget. (14 dages frist for indbringelse for en generalforsamling af visse bestyrelsesbeslutninger)

Stk. 4. En af bestyrelsen truffet afgørelse kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, inden 14 dage efter, at medlemmet har fået kendskab til afgørelsen, indbringes for en generalforsamling, se dog § 22, stk. 2. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har - medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde bestemmer andet - opsættende virkning for den trufne afgørelse. (Bestyrelsesprotokol)

Stk. 5. I en af bestyrelsen autoriseret protokol, som kan være den samme som den i § 10, stk. 9, omtalte, optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Tegningsregler (Tegning. Prokura)

§ 14. Foreningen forpligtes ved underskrifter af formanden og yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator til at disponere også i andre henseender end vedrørende den daglige drift, jf. § 15, stk. 1. (Forbud mod kaution)

Stk. 2. Foreningen kan ikke påtage sig kaution.

Administrator. Budget. Ydelser fra medlemmer (Administrators beføjelser)

§ 15. Administrator er befuldmægtiget til at disponere på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift og kan således modtage foreningens indtægter, herunder medlemmernes ydelser til foreningen, indgå nødvendige eller sædvanlige forpligtelser på foreningens vegne og afholde de dermed forbundne udgifter. Administrator kan for foreningens regning ansætte vicevært, gårdmand og varmemester og anvende juridisk og teknisk bistand. (Administrators budget forelægges hvert år på generalforsamlingen)

Stk. 2. Administrator udarbejder hvert år - til forelæggelse på generalforsamlingen - et budget, der viser foreningens forventede udgifter, såsom forsikringer, ren- og vedligeholdelse samt nødvendige fornyelser vedrørende fællesaktiver (jf. § 16), el-forbrug vedrørende fælleslokaliteter, varmemester, gårdmand, administration og revision. (Nuværende administrator. Honorar. Opsigelse)

Stk. 2 a. Til ejendomsadministrator er antaget den nuværende ejer af restejendommen, eller hvem denne måtte anvise. Administrators honorar fastsættes efter aftale med bestyrelsen. Administrator kan til enhver tid frasige sig hvervet med seks måneders varsel. Ejerforeningen kan opsige samarbejdet med simpelt flertal på generalforsamling. Med samme flertal vælger generalforsamlingen ny administrator. (Se § 19 om varme)

Stk. 3. Om udgifter til opvarmning henvises til § 19.

(Medlemsbetaling af ordinære ydelser i henhold til budget. Ekstraordinære ydelser)

Stk. 4. Til dækning af udgifterne i henhold til budgettet betaler medlemmerne i forhold til fordelingstal en ordinær ydelse, hvis nærmere størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Ydelsen erlægges månedsvis forud. I tilfælde af uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at lade administrator opkræve en ekstraordinær ydelse. (Årsregnskab over fællesudgifter. Indbetaling af restbidrag. Gennemsyn af bilag)

Stk. 5. Opgørelse over de endelige fællesudgifter ved ejendommens drift foretages af administrator og foreningens revisor, jf. § 25, og udsendes til medlemmerne senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Bilagene til opgørelsen skal ligge til gennemsyn på administrators kontor. Det hvert medlem eventuelt påhvilende restbidrag skal indbetales i forbindelse med førstkommende almindelige månedsopkrævning til ejerforeningen efter generalforsamlingens afholdelse. (Administratorhonorar er fællesudgift)


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 11

Stk. 6. Administrators honorar afholdes som fællesudgift.. Foreningens ren- og vedligeholdelsespligt m.v. (Fællesaktiver)

§ 16. Det påhviler foreningen at ren- og vedligeholde alt, hvad der ifølge § 7 er undergives fælles ejendomsret, og hvad der yderligere anskaffes til fællesskabet. (Ydersider og altaner)

1) 2) 3) 4)

Stk. 2. Endvidere skal foreningen vedligeholde: ydersiden af indgangsdørene til de enkelte lejligheder, udvendigt mur- og træværk, udvendige vindues- og dørpartier, både fællesskabets og de enkelte medlemmers, og altaner. (Udvendig farvesætning. Istandsætning efter uforskyldt vandskade m.v.)

Stk. 3. Alt det nævnte - fra indgangsdøre til altaner - skal holdes i ensartede farver efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til enhver tid. Endvidere påhviler det foreningen at foretage istandsættelse, også i de enkelte lejligheder, som følge af vandskade eller lignende, for hvilket intet enkelt medlem har noget ansvar. (Ruder vedligeholdes af lejlighedsindehaver)

Stk. 4. Ruderne i de enkelte lejligheder vedligeholdes dog af den enkelte ejerlejlighedsindehaver, jf. herom § 17. (Nødvendige fornyelser)

Stk. 5. Foreningens nævnte vedligeholdelsespligt omfatter også nødvendige fornyelser. (Krav fra myndighed om forøget kapacitet af ejendommens installationer)

Stk. 6. Såfremt myndighederne fremsætter krav om forøget kapacitet af ejendommens installationer, f.eks. installation for vand, gas og el., skal samtlige anlægsomkostninger betales af fællesskabet. (Se § 19 om varme)

Stk. 7. Om varme- og varmtvandsanlægget henvises til § 19. (Christianshavns Voldgades vedlige- og renholdelse som privat vej)

Stk. 8. Christianshavns Voldgade er privat vej og skal vedligeholdes og renholdes for fællesskabets regning, eventuelt efter myndighedernes bestemmelser. (Snerydning. Grusning)

Stk. 9. Snerydningspligt og grusningspligt påhviler foreningen.

(Udgift kun til gavn for en enkelt lejlighed. Klageafskæring for bestyrelsens afgørelser)

Stk. 10. Bestyrelsen er pligtig at vedtage afholdelsen af udgifter til ejendommens - efter dens karakter og forholdene i øvrigt påkrævede - vedligeholdelse i henhold til stk. 1, også selv om de pågældende foranstaltninger kun er til gavn for et enkelt medlem eller enkelte medlemmer, såfremt undladelse af at afholde udgiften vil bevirke, at brugsværdien af det/de pågældende medlems/medlemmers ejerlejlighed(er) derved på mere end sædvanlig måde vil forringes mere end for de øvrige medlemmers ejerlejligheder. Bestyrelsens afgørelser med hensyn til vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen er endelige. Dog kan ethvert medlem indbringe bestyrelsens undladelse af at afholde udgifter i henhold til nærværende stykke for en generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Ingen af de i nærværende stykke anførte afgørelser kan indbringes for domstolene. (Budgetoverskridelse over 50% forelægges for en generalforsamling)

Stk. 11. Vil vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifterne i et regnskabsår overstige det hertil budgetterede beløb med mere end 50%, skal udgifter herudover dog af bestyrelsen forelægges en generalforsamling til godkendelse, så vidt det overhovedet er muligt forinden påbegyndelsen af de pågældende arbejder. (Bortskaffelse af husholdningsaffald og af håndværksaffald fra ejerforeningens arbejder)

Stk. 12. Foreningen foranlediger og bekoster renovation med hensyn til almindeligt husholdningsaffald fra lejlighedernes beboere og affald hidrørende fra håndværksarbejder, som foreningen lader udføre. (Skadedyrsangreb)

Stk. 13. Såfremt der på ejendommen konstateres angreb af skadedyr (kakerlakker, risbiller m.v.) er foreningens bestyrelse forpligtet til straks at foretage skridt til disses udryddelse.


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 12

De enkelte medlemmers ren- og vedligeholdelsespligt m.v. (Ren- og vedligeholdelsespligtens omfang)

§ 17. Ren- og vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed og af pulterrum og andre områder, der er undergivet det enkelte medlems eneret til benyttelse, påhviler alene den pågældende ejer. Vedligeholdelsen omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige al anden form for vedligeholdelse samt fornyelse, såsom af gulve, træværk, murværk, ruder, sanitære og andre tekniske installationer i det omfang, dette tilhører den enkelte, jf. § 6. Med hensyn til altaner og udvendigt mur- og træværk henvises til § 16, stk. 2. (Se § 19 om varme)

Stk. 2. Om varme- og varmtvandsanlægget henvises til § 19. (Medlemmers samarbejdspligt når vinduer og altandøre males udvendig)

Stk. 3. Når udvendig maling af ejendommens vinduer og døre finder sted, er det enkelte medlem pligtig at udskifte revnede ruder, kitte og male vinduer og altandøre indvendig, for så vidt dette efter administrators skøn er påkrævet. (Tvangsistandsættelse ved groft forsømt vedligeholdelse til gene eller risiko for andre)

Stk. 4. Hvis en lejlighed vedligeholdelsesmæssigt forsømmes groft i en sådan grad, at det er til gene eller risiko for andre beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en af bestyrelsen fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse for det hertil udlagte beløb med renter og eventuelle omkostninger i det til ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev, jf. § 21. (Bortskaffelse af privat affald ud over husholdningsaffald og af butiksaffald)

Stk. 5. Hvert medlem foranlediger og bekoster bortskaffelse fra ejendommen af affald ud over det i § 16, stk. 12, anførte, f.eks. affald fra håndværksarbejder, som medlemmet lader udføre i sin lejlighed. Indehavere af butikker bekoster selv bortskaffelse af affald, som ikke kan være i de opstillede skarnkasser. Ændringer i lejlighedernes indretning m.v. (Medlemmers ret til at foretage indre ændringer i deres lejlighed)

§ 18. Ethvert medlem må foretage hvilken som helst ændring i den indre indretning af sin lejlighed, herunder flytte eller fjerne skillerum (dog ikke bærende, jf. nedenfor) i det omfang, dette sker i overensstemmelse med love og andre offentlige forskrifter - herunder såvel generelle som specielle påbud - og dertil ikke medfører udgifter, gener eller risiko for andre medlemmer eller beboere af disses lejligheder. (Rørgennemføringer i andre lejligheder)

Stk. 2. Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende i andre lejligheder kan kun gennemføres med samtykke af de pågældende andre medlemmer. Det kan på en generalforsamling bestemmes, at et medlem er pligtig at finde sig i rørgennemføringer m.v., eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene, dog kun for så vidt vægringen må anses for at være uden rimelig grund. (Forandring af ejendommens ydre skal godkendes af generalforsamlingen. Facadecensur)

Stk. 3. Forandringer, der vedrører ejendommens ydre, f.eks. etablering af nye eller ændrede vinduer eller bærende konstruktioner af enhver art, eller som er synlige i fælleslokaliteter, må kun ske efter en generalforsamlings forudgående godkendelse og i øvrigt under samme vilkår, som angivet ovenfor og nedenfor. Det bemærkes, at der af Københavns Kommune udøves facadecensur. Stk. 4. (Ophævet) (Fotokopi af byggetilladelse og bygningsattest til administrator)

Stk. 5. I de tilfælde, hvor særlig tilladelse fra bygningsmyndighederne eller andre myndigheder er påkrævet, er medlemmet forpligtet til - inden arbejdernes påbegyndes - at tilstille administrator en fotokopi af byggetilladelse med tegning og eventuel beskrivelse, ligesom medlemmet efter arbejdernes fuldførelse skal sende administrator en fotokopi af bygningsattesten. (Tilladelse fra administrator til installation, der kræver udvidet forbrug)

Stk. 6. Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af vand, varme, el. og lignende, skal tilladelse


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 13

- inden installationerne foretages - indhentes skriftligt fra administrator, der skal meddele tilladelsen, hvis der ikke kan fremsættes berettiget indvending. (Betaling af forøgede fællesudgifter forårsaget af et enkelt medlems ændring)

Stk. 7. Hvis ændringer, som et medlem eller andre beboere af dennes lejlighed udfører eller lader udføre, medfører en forøgelse af fællesudgifterne, f.eks. større forsikringspræmier, da påhviler det det pågældende medlem at betale hele merudgiften. (Bestyrelsens og administrators adgang til at skaffe sig oplysninger)

Stk. 8. Administrator og bestyrelse er til enhver tid berettiget til hos hvert medlem og hos bygningsmyndighederne og andre myndigheder at skaffe sig enhver ønsket oplysning om indretning og brug af lejligheden, såfremt der for administrator foreligger oplysninger, som tyder på, at der af det nuværende eller et tidligere medlem vedrørende den pågældende lejlighed er disponeret i strid med bestemmelserne i nærværende vedtægter. Om adgangen til besigtigelse henvises til § 12, stk. 8. Varme- og varmtvandsanlæg (Anlæggenes drift. Opgørelse af varmeregnskab. Installationer i de enkelte lejligheder)

§ 19. Varme- og varmtvandsanlæggets drift forestås af foreningen. Særskilt varmeregnskab opgøres hvert år pr. 30. september. Vedligeholdelse, reparationer og fornyelser af sådanne dele af installationerne, som i henhold til § 6, stk. 2, jf. § 7, stk. 2, alene tilhører hvert enkelt medlem, foranlediges og bekostes udført af dette, ligesom hvert enkelt medlem sørger for maling og lignende af enhver anden del af installationerne, som befinder sig i lejligheden. Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra administrator opsættes flere eller ændrede radiatorer eller andet, som kan medføre et øget varme- eller varmtvandsforbrug i lejligheden, jf. § 18, stk. 6. (Fordelingsprincipper for forbrug af varme og varmt vand)

Stk. 2. Udgifter til varmeforbrug fordeles efter en nøgle, hvori indgår både det på varmemålerne aflæste forbrug og et muligt fradrag for særlig varmetabsudsat beliggenhed i den del af varmeregningen, der beregnes efter areal, mens udgifter til varmt vand fordeles efter taphaneandele, i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid gældende regler herom og efter generalforsamlingens nærmere beslutning i tilknytning hertil. (Acontoydelser. Endeligt varmeregnskab. Restbidrag. Gennemsyn af bilag)

Stk. 3. Med hensyn til acontoydelser og eventuelle restbidrag fra medlemmerne til varme- og varmtvandsforsyningen gælder bestemmelserne i § 15 tilsvarende, dog er det ikke generalforsamlingen men bestyrelsen, der godkender administrators budget. Endeligt varmeregnskab udsendes inden udgangen af hvert års november måned. Eventuelle restbeløb skal indbetales af medlemmerne senest én måned efter varmeregnskabets udsendelse, inden hvilken frist eventuelle indsigelser mod regnskabet skal fremsættes skriftligt over for administrator, på hvis kontor alle bilag skal ligge til gennemsyn. Stk. 4. (Ophævet) Dispositions- og successionsret (Fuld dispositions- og successionsret)

§ 20. Ethvert medlem har brugs-, salgs- og belåningsret over sin ejerlejlighed, ligesom medlemmets rettigheder og forpligtelser falder i arv og er grundlag for retsforfølgning, alt med de begrænsninger, der følger af lovgivningen og nærværende vedtægter. (Begrænset udlejningsadgang)

Stk. 2. Udlejning kan derimod kun ske efter følgende retningslinier: Et enkeltværelse kan altid frit udlejes, såfremt det samlede beboerantal i lejligheden ikke bringes op over antallet af værelser og kamre plus én. Udlejning herudover, herunder af hele lejligheden, kan kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra såvel bestyrelsen som fra samtlige pantekreditorer vedrørende lejligheden. Sådan tilladelse kan ikke nægtes, hvis der ikke kan fremsættes berettiget indvending mod den ønskede lejer eller medlemmer af dennes husstand, hvis antallet af beboere i lejligheden ikke vil komme til at overstige antallet af værelser og kamre plus én, og - såfremt udlejning gælder hele lejligheden - hvis lejevilkårene - lovligt - er sådanne, at lejen under alle forhold vil være tilstrækkelig til at dække alle udgifter vedrørende lejligheden, herunder også renter og afdrag vedrørende tinglyst


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 14

pantegæld. (Lejerens pligter over for ejerforeningen og ved tvangsauktion)

Stk. 3. I tilfælde af udlejning – hvad enten det er en ejerlejlighed i dennes helhed eller et enkelt værelse - har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, også i henhold til husordenen, jf. § 22, som en ejer har over for en lejer, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideordnet med medlemmet. Den pågældende lejer skal endvidere være forpligtet til at fraflytte lejemålet med 3 måneders varsel i tilfælde af, at ejerlejligheden på grund af medlemmets misligholdelse ved en tvangsauktion overtages af en ufyldestgjort panthaver eller anden køber. (Lejekontraktens affattelse og godkendelse)

Stk. 4. Hvor en ejerlejlighed udlejes i sin helhed, påhviler det det pågældende medlem at foranledige disse bestemmelser indføjet og fremhævet i lejekontrakten samt at forelægge bestyrelsen, panthaverne og om fornødent huslejenævnet lejekontrakten til godkendelse. (Tvangsmæssigt anvist lejer anses som væsentlig misligholdelse)

Stk. 5. Tilsidesættelse af ovenstående forskrifter samt sådan handlen eller undladen, der - hvis sådant er muligt - medfører en offentlig myndigheds tvangsmæssige anvisning af en lejer til lejligheden, skal anses for væsentlig misligholdelse såvel i forhold til ejerforeningen som i forhold til panthaverne. (Udlejningsbegrænsninger gælder ikke nuværende skødehaver eller ufyldestgjort panthaver)

Stk. 6. Ovenstående begrænsninger i adgangen til udlejning gælder ikke for den nuværende skødehaver eller dennes successorer som ejere af flere lejligheder eller for den, der som ufyldestgjort panthaver har overtaget en ejerlejlighed på tvangsauktion. Foreningens sikkerhed for tilgodehavender hos medlemmerne § 21. Til sikkerhed for betaling af de i §§ 15 og 19 anførte ydelser og ethvert øvrigt tilgodehavende, som foreningen - uanset skyldgrund - måtte få hos de enkelte medlemmer, derunder udgifter i forbindelse med et medlems eller dennes husstands eller lejeres misligholdelse, udsteder ethvert medlem - undtagen de på tidspunktet for nuværende vedtægters tinglysning værende ejere - et ejerpantebrev med pålydende kr. 36.000,-. Nuværende ejere er forpligtet til ved førstkommende ejerskifte at tinglyse et ejerpantebrev på et beløb på kr. 36.000,- eller, hvis der er sikkerhed i forvejen, på et beløb der svarer til differencen mellem kr. 36.000,- og den eksisterende sikkerhed. Samtlige omkostninger ved ejerpantebrevets udstedelse og tinglysning betales af køberen af den pågældende lejlighed. Ejerpantebrevet, der skal give pant i ejerlejligheden og dertil hørende andel af samtlige fælles rettigheder, henligger hos administrator som håndpant for nævnte krav. Ejerpantebrevet, der respekterer de pr. udstedelsesdagen lyste servitutter og byrder, tinglyses med bedst mulig prioritetsstilling. Husorden, erhverv, skiltning m.v. (Pligt til hensynsfuld benyttelse og til at følge husordenen)

§ 22. Samtlige medlemmer, disses husstande og eventuelle lejere, jf. § 20, er forpligtet til at udøve benyttelsesadgangen på hensynsfuld måde over for de andre beboere i ejendommen og er forpligtede til at følge de bestemmelser, den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden fastsætter.1) (Tilladelse til husdyrhold)

Stk. 2. Husdyr må kun holdes efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen eller administrator på dennes vegne. Sådan tilladelse må kun meddeles, dersom det er bestyrelsens/administrators indtryk, at tilladelsen ikke vil medføre gener af nogen som helst art for nogen beboere i ejendommen uden for den pågældende lejlighed eller medføre beskadigelser eller uorden vedrørende ejendommens bebyggelse eller grund m.v. En meddelt tilladelse kan når som helst, dog kun med et varsel på mindst én måned, tilbagekaldes af bestyrelsen, dersom denne skønner, at tilladelsen alligevel har medført og vil medføre gener for de omboende eller beskadigelse eller uorden som nævnt. En enstemmig bestyrelsesbeslutning om tilbagekaldelse, truffet af alle bestyrelsens fem medlemmer, kan ikke indbringes for en generalforsamling (eller domstolene). Nærmere regler for bestyrelsens eller administrators udøvelse af skøn over husdyrholds tilladelighed – herunder hvilke dyr, der ikke skal søges tilladelse til, og hvilke dyr, der aldrig gives tilladelse til – fastsættes i ejendommens husorden.


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 15 (Forbud mod opsætning af private antenner)

Stk. 3. De enkelte medlemmer og andre beboere af disses lejligheder må ikke opsætte antenner eller andet på ejendommens loft, tag, altaner eller facader i øvrigt eller på ejendommens grund. Ejendommen er forsynet med både et ældre fællesantenneanlæg og mulighed for tilslutning til kabelfjernsyn m.v. (Tilladt erhvervsdrift i beboelseslejligheder)

Stk. 4. I de af ejerlejlighederne, der har karakter af beboelseslejligheder, må der - i relation til foreningen og andre medlemmer - drives sådanne erhverv, som ikke forandrer ejendommens karakter af overvejende beboelsesejendom, og som ikke volder ejendommens øvrige beboere væsentlige gener. Af tilladelig virksomhed kan eksempelvis nævnes virksomhed som arkitekt, assurandør, ingeniør, revisor, læge, damefrisør eller lignende. (Bygningsændringer i butiksejerlejligheder)

Stk. 5. Ejere af ejerlejlighedsbutikker har ret til at lade foretage bygningsændringer, eventuelt i forbindelse med overgang til anden branche, jf. dog § 18. Stk. 6. (Ophævet) (Forbud mod prostitution i ejendommen)

Stk. 7. Det er forbudt at anvende lejligheder i ejendommen til prostitution – herunder ”massageklinik” m.v. (Samtykke til opsætning af skilte, reklamer, udhængsskabe og lignende)

Stk. 8. Opsætning af skilte, reklamer, udhængsskabe og lignende må ikke finde sted uden efter bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke, som kun kan meddeles, hvis det nævnte er lidet fremtrædende. (Butiksskiltning)

Stk. 9. Butikker har dog ret til skiltning på den del af ejendommens facade, som naturligt hører med til butikken. Forinden skilt opsættes, skal udformningen og placeringen godkendes af bestyrelsen samt Københavns Kommune, der udøver facadecensur. Foreningens beføjelser ved et medlems misligholdelse (Krav om fraflytning)

§ 23. Hvis et medlem - eller andre, der benytter den pågældende lejlighed - gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen misligholdelse over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, f.eks. ved at komme i restance med pligtige pengeydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme påbud, som bestyrelsen eller administrator på dennes vegne pålægger i medfør af nærværende vedtægter, ved krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd over for medejerne eller andre beboere i ejendommen, kan bestyrelsen - når medlemmet trods opfordring i anbefalet brev med et varsel på mindst 14 dage ikke berigtiger forholdet - forlange, at medlemmet, respektive anden misligholdende beboer af lejligheden, fraflytter lejligheden med 3 måneders varsel til den første i en måned. Bestyrelsens afgørelse kan af det pågældende medlem ved anbefalet brev til bestyrelsens formand inden 14 dage efter afsendelsen af nævnte anbefalede brev fra bestyrelsen eller administrator indankes for en generalforsamling. - Foreningen kan i øvrigt søge sine krav gennemført ved umiddelbar fogedforretning eller ved andre retsforfølgningsskridt af enhver art over for medlemmet for dettes regning. (Medlemmets retsstilling under en fraflytningssag)

Stk. 2. Også i en sådan misligholdelsessituation har det pågældende medlem de i § 20 anførte rettigheder, dog under forudsætning af at det pågældende misligholdelsesforhold berigtiges af medlemmet, som ligeledes under alle forhold er pligtig at berigtige enhver pengeskyld til foreningen og at holde denne skadesløs for omkostninger af enhver art, som måtte være påløbet for foreningen. (Morarenter)

Stk. 3. Af enhver restance over for foreningen - uanset restancens art eller varighed - svares morarenter i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling. Grundfond (Oprettelse af grundfond)

§ 24. Når det begæres af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer efter stemmetal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter oprettes en grundfond, hvortil medlemmerne årligt skal bidrage med indtil 1% af


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 16

summen af samtlige ejerlejligheders af det offentlige sidst fastsatte ejendomsværdier, således at det samlede bidrag fordeles efter fordelingstal. Opkrævning skal ske, indtil grundfonden udgør 4% af de nævnte samlede ejendomsværdier til enhver tid, medmindre et flertal af medlemmerne på en generalforsamling fastsætter et lavere maksimumsbeløb til grundfonden. (Bestyrelsens beføjelser)

Stk. 2. Den til enhver tid værende bestyrelse træffer alle nærmere bestemmelser vedrørende grundfonden. Regnskab og revision (Regnskabsår)

§ 25. Foreningens regnskabsår går fra den 1. oktober til den 30. september. Første regnskabsår gik fra den 1. januar 1973 til den 31. december 1973. Omlægningsperioden i forbindelse med overgang til nyt regnskabsår gik fra den 1. januar 1978 til den 30. september 1978. (Revisor. Regnskab tilstilles medlemmer 8 dage før ordinær generalforsamling)

Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Regnskabet skal tilstilles medlemmerne mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling. (Revisionsprotokol)

Stk. 3. Der føres revisionsprotokol. Hver gang indførsel heri er foretaget, fremlægges protokollen på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift skal bekræfte, at de har gjort sig bekendt med protokollatet. Garager (Indvendig vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse af garageport)

§ 26. Den indvendige vedligeholdelse samt den indvendige og udvendige vedligeholdelse af garageportene påhviler den enkelte garageejer. (Udvendig vedligeholdelse i øvrigt)

Stk. 2. Den udvendige vedligeholdelse af garagerne i øvrigt samt vedligeholdelse af taget på garagebygningen påhviler de 13 garageejere i fællesskab. (Vedligeholdelse af fællesrum i garagebygning)

Stk. 3. Vedligeholdelsen (indvendig og udvendig) af de to fællesrum i garagebygningen påhviler fællesskabet. (El betales efter måler)

Stk. 4. Strøm til garagekomplekset betales af garageejerne i henhold til bimåler med lige store andele til hver. (Intet bidrag til varme og varmt vand)

Stk. 5. Ejere af garager skal ikke – for disses vedkommende – deltage i udgifter til varme og varmt vand. (Servitut om garagernes anvendelse)

Stk. 6. Efter tinglyst servitut må garagerne kun anvendes til parkering af personbiler og personmotorcykler tilhørende ejendommens beboere. Efter tilladelse fra Københavns Kommune kan garagerne dog også anvendes til garagering af andre køretøjer. Tinglysning, påtaleret (Begæres tinglyst som servitut)

§ 27. Nærværende vedtægter begæres tinglyst som servitutstiftende på matr.nr. 534 af Christianshavn og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt, med gensidig påtaleret for den nuværende og de til enhver tid værende fremtidige ejere af matr.nr. 534 af Christianshavn og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Endvidere har Ejerforeningen Ved Volden ved foreningens bestyrelse påtaleret. (Der henvises til ejendommens tingbogsblad)

Stk. 2. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Tinglysningsunderskrifter og -datoer


EJERFORENINGEN VED VOLDEN 18. juni 2008 / JUP

SAMMENSKREVNE VEDTÆGTER 17

(Oprindelige vedtægter)

København, den 24. maj 1973

Erik Olesen

Tinglyst den 24. maj 1973 KØBENHAVNS BYRET (1. vedtægtsændring)

København, den 1. marts 1978 Anette Jørgensen B. Kaulbach Tinglyst den 30. april 1981 KØBENHAVNS BYRET

Karsten Lund

F. Schønnemann

Jørgen Vestergaard-Hansen

(2. vedtægtsændring)

København, den 1. juli 2001 Nicolai Bo Andersen Erik Klitgaard Tinglyst den 6. december 2001 KØBENHAVNS BYRET

Niels E. Modahl Larsen

John Ulrich Poulsen

(3. vedtægtsændring)

København, den 26. september 2003 Erik Klitgaard Tinglyst den 1. oktober 2003 KØBENHAVNS BYRET

Niels E. Modahl Larsen

Steen E. P. Møller

[4. vedtægtsændring]

København, den 28. maj 2008 Erik Klitgaard Hans-Henrik Kruse Ole Bo Nisted Tinglyst den 11. juni 2008 KØBENHAVNS BYRET ______________________________ 1) 2)

§ 9, stk. 2, og § 22, stk. 1: Husorden for ejendommen Ved Volden af 29. januar 2002 § 12, stk. 2: Forretningsorden for bestyrelsen i Ejerforeningen Ved Volden af 1. juli 2001

Per Warner

Vedtægter  
Vedtægter  

Ejerforeningen Ved Voldens sammenskrevne vedtægter.

Advertisement