__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Soutěž o novou vizuální identitu AVU vyhrálo studio 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa, Adam Macháček). Nový vizuální styl rafinovaně navazuje na styl stávající, zároveň se ostře vymezuje a vzdává se romantického lpění na značce. Odpovídá současným demokratickým postupům v grafickém designu. Vítězný vizuální styl nejlépe odpovídal poslání AVU, které vedení a zástupci školy vypracovali na dvou workshopech vedených zástupci Czechdesign: Neúnavně hledáme a ukazujeme alternativní cesty. V umění i společnosti. Směrem ke studentům: Učíme zapomenout na naučené, rozpoznáváme potenciál, vytváříme bezpečí pro svobodné myšlení. Uvědomujeme si svou historii a možnost ji zpochybnit čerstvými způsoby. Směrem k veřejnosti: Rozvíjíme kvalitu ve světě výtvarného umění. Vycházíme z tradice, ale žijeme současností a ukazujeme vizi do budoucnosti. Snažíme se, aby svět neusnul, ptal se, hledal a rozvíjel se. Směrem k odborníkům: Soustředěně hledáme a ukazujeme živé cesty v umění a jeho reflexí vytváříme prostor pro diskuzi s odbornou veřejností. Směrem k zaměstnancům: Jsme otevření k individuálním potřebám svých zaměstnanců, respektujeme neobvyklé pracovní postupy a přístupy. Pěstujeme vzájemnou sounáležitost. Byly také definovány hodnoty AVU, které měly účastníkům soutěže pomoci: kritické myšlení a praxe, názorová pluralita, volnost, subverze . „Vítězný návrh studia 20YY Designers nabízí zdánlivě jednoduchý koncept založený na autorském písmu a jeho grafické hře s obecně známým motivem srdce. Prostřednictvím použití tohoto pro AVU specifického symbolu se jim podařilo navázat na tradici a nedávnou historii akademie jako instituce, ale zároveň ji jistou transformací posunout dále do současnosti. Jedná se o velmi komplexní a do nejmenšího detailu promyšlený profesionální koncept vizuální identity, která se nestane pouhým nudným nástrojem pro vizuální komunikaci a jistě vyvolá debatu. 20YY Designers mimo jiné ze všech návrhů ve finále soutěže nejvíce uplatnili princip demokratizace a otevřenosti tím, že místo šablon vytvořili nástroj v podobě autorského písma,

medaile Petr Rezek navrhl na zasedání AS AVU 5. 12. 2018 udělit dlouholeté tajemnici rektora Jaroslavě Budíkové pamětní medaili za neobyčejný přínos Akademii. Jaroslava Budíková pracovala po boku mnoha rektorů, obětavě se podílela na chodu instituce, a pro Akademii odpracovala neuvěřitelné množství práce. Letos, po 43 letech na AVU, odchází do důchodu. AS AVU tento návrh jednohlasně odsouhlasil.

vyuka textu Rektor Tomáš Vaněk obdržel návrh od Ondřeje Buddeuse, ředitele Českého literárního centra, na založení pracoviště zaměřeného na výuku textové tvorby na AVU.

diplomanti Letošní diplomová výstava počítá s podobným konceptem jako v roce 2018. Odehraje se v prostorách AVU. Zhodnocení loňské diplomové výstavy bylo pozitivní. Jedna z výtek se týkala náročnosti programu. Letos se plánuje program zjednodušit a zkrátit dobu výstavy na 3 dny. Kurátory letošní výstavy diplomantů jsou Tomáš Džadoň a John Hill. Oslovili jsme kurátory, zda by pro nás nepřipravili více o koncepci do příštího čísla.

RUV Pomalu si připravujte podklady pro asistenty svých ateliérů, termín na odevzdání za ateliéry je 7. ledna. Podklady zasílají jen ti, co v uplynulém roce měli nějakou výstavu, akci, vydali publikaci atd. RUV je institucionální nástroj na přerozdělování peněz pro AVU ze strany MŠMT - Registr Uměleckých Výstupů je velmi zjednodušeně řečeno Rejstřík informací o výsledcích pro potřeby vědy a výzkumu, avšak pro umělecké obory.

c20

ine

nova identita AVU

který bude dostupný všem studentům, pedagogům a pracovníkům AVU stejně jako široké veřejnosti k volnému užití. Oceňujeme také návrh webových stránek AVU, které nabízí funkční a přehledný systém pro prezentaci AVU. Pokud chcete vidět jiné práce studia 20YY Designers, koukněte na www.20yydesigners.com

ros

18p

uchazeci Počet přihlášených uchazečů o studium na AVU mírně roste. K 5. 12. 2018 Studijní oddělení evidovalo 540 přihlášek. Očekává se, že počet přihlášených ještě není definitivní a výrazně vzroste, protože přihlašování ještě nebylo ukončeno (čeká se na příchozí obálky). Je to dobrá zpráva, protože celorepublikovým trendem je, že počet přihlášených na VŠ spíše klesá.

psychologicke Prorektor Dušan Zahoranský nás informoval o možnosti zahájení psychologického poradenství pro studenty i zaměstnance AVU. Psycholožka bude dostupná v předem určených hodinách od ledna 2018, zatím na zkoušku na tři měsíce. Všichni studenti a zaměstnanci budou o této službě informováni podrobněji e-mailem.

skolka Vedení AVU by rádo zajistilo servis mateřské školky pro rodiče, ať už studenty či pedagogy. Kancléřka Eva Ellingerová právě pracuje na specifikacích požadavků. Státní školky v těchto dnech mají přetlak poptávky, děti jsou přijímány dle trvalého bydliště. Je možné oslovit soukromé školky, případně zorganizovat zřízení dětské skupiny. Zaměstanci školy budou osloveni, kvůli zjištění poptávky. Redakci Ička bylo nabídnuto sdílení přivýdělku pro studenty a studentky. Nezávisle na záměru vedení AVU vzniká dokument s kontakty na Au-pair pro umělecké instituce. Proto, kdo z Vás by měl zájem o občasné hlídání v domácnostech i na uměleckých akcích a chtěl by být připsán do kontakt listu, napište nám prosím do diskuze nové facebookové skupiny „Ičko AVU“, která bude zároveň fungovat jako dohledatelný archiv našeho občasníku. Na základě vašeho příspěvku do diskuze (jméno, kontakt, jedna věta o vás) získáte fajn brigádu. Ičko tímto navrhuje vedení AVU, aby zvážilo, zda-li se do sdíleného programu také nezapojit.


rekonstrukce SA Stav rekonstrukce školy architektury (ŠA). - 29. 11. proběhlo další společné jednání s projektantkou Marcelou Steinbachovou a firmou ENESA. Stavebně-technický průzkum i stavebně-historický průzkum je zajištěn, cena historického průzkumu je vyšší oproti předpokladu, bude se hledat řešení. Potenciální problém je v  souběžném průběhu některých stavebních úprav v  rámci EPC i rekonstrukce ŠA. V  rámci součinnosti obou projektů je také hledáno nejlepší řešení pro úpravy oken ŠA. Prostorové provizorium během rekonstrukce ŠA: omezení bude trvat cca 7 měsíců, začátek stavebních úprav je plánován na přelom dubna/května 2019. Rektor v  nejbližší době osloví písemně pedagogy, kteří mají 2 ateliéry v  hlavní budově, aby daly své prostory po tuto dobu k dispozici pracovištím ŠA. Rektor Tomáš Vaněk dává k  dispozici rektorovnu, a prorektor Dušan Zahoranský svoji pracovnu. Schůzka ohledně budoucího uspořádání prostor ŠA proběhne na přelomu ledna/února 2019, zúčastní se všechna dotčená pracoviště.

talent Rektor informoval o žádosti filmového týmu na prodloužení termínu k dokončení filmu Talent AVU. Hlavními důvody jsou možnost komplexněji zachytit všechny etapy přijímacího řízení na AVU. Pro účely oslav AVU 220 bude předtočen pilotní trailer. Film bude připraven na podzim roku 2020. K výročí AVU 220 budou připraveny Průvodce 220 míst AVU, publikace, na které budou spolupracovat odborníci, pedagogové i studenti AVU, výstava a speciální doprovodné akce. Kvůli organizaci oslav 220 let AVU bylo posíleno oddělení komunikace styku s veřejností. Připomínáme že, zrušení místa konání výstavy 220 let AVU ve Veletržním paláci NG stále trvá. Kurátor výstavy Boris Ondreička vzal tuto skutečnost na vědomí a je ochoten pokračovat v přípravě výstavy i za změněných podmínek. Stále probíhají jednání o jiných vhodných výstavních prostorách.

asistentka

Novou asistentkou ateliéru sochařství dvojky se stala Jimena Mendoza!

IT Rektor i ostatní členové vedení apelují na kvestora, aby uvažoval o ustavení vedoucí/ho IT oddělení a celkového nastavení funkčnosti pracoviště IT. Stav je dlouhodobě neuspokojivý, pan Lex (zaměstnanec externí firmy Balcom) je přetížen, i jednoduché požadavky od pracovníků AVU se vyřizují velmi dlouho a s kvalitativními nedostatky. Chybí jasnější řízení a organizační struktura IT oddělení, chybí kontrola činnosti externí firmy Balcom. Interní zaměstnanci IT by měli převzít část kompetencí. Odpovědná osoba IT oddělení je pan Tamók. Kvestor do 14 dnů připraví novou organizační strukturu IT oddělní vč. jednotlivých kompetencí a odpovědností, která bude všem známa.

vyduchy Galerie J. Fragnera vyhlásila ve spolupráci s dalšími institucemi soutěž na kreativní úpravu výduhů v pražské památkové zóně. Více informací (termíny, specifikace zadání, požadavky) o této mezioborové soutěži jste dostali do svých školních emailů. Soutěž je finančně ohodnocena. Rozpočet na realizaci je 300 000 Kč. Deadline soutěže 31. 1. 2019. V případě nejasností kontaktujte oddělení PR nebo přímo zadavatele soutěže.

ELIA „Mám jednu novou zprávu do Ička. Teď 26.11. si v Rotterdamu volily evropské školy umění reprezentativní radu a novou prezidentku ELIA, což je nezávislá nezisková asociace evropských uměleckých škol. Právě díky Anně Daučíkové se povedlo, že jsem byla do rady zvolena já. Uvidíme, co to pro AVU přinese. Víc info na eli-artschools.org.” Maria Topolčanská

nova senatorka Za odstupivší Kláru Sedláčkovou byla

do AS AVU nově kooptována Markéta Donátová (z ateliéru Intermediální tvorby 2). Klára (z ateliéru kresby Jiřího Petrboka) odstoupila z osobních a časových důvodů.

Přikládáme důležité termíny pro nadcházející zimní klauzury. 7. 1. 15. 1. Instalace zimních klauzur 7. 1. 15. 1. Úklid chodeb a ateliérů, příprava na zimní klauzury 15. 1. Nahlášení služeb hlídání ateliérů během dnů otevřených dveří – zimní klauzury (na technické odd.) 15. 1. Pedagogové odevzdají hodnocení studentů za zimní semestr – 1 student = 1 strana A4 (na studijní odd.) 14. 1. 16. 1. První kolo přijímacího řízení na příští akademický rok 16. 1. 17. 1. Hodnocení studentských prací za zimní semestr (pedagogické kolečko), prostor pro ateliérová setkání s hosty 17. 1. Vernisáž dnů otevřených dveří 18. 1. 20. 1. Dny otevřených dveří pozn. Ateliéry si mohou v určeném termínu zorganizovat setkání s hosty (ateliéry si náklady hradí ze svých rozpočtů) Nově bude moci pedagog přizvat k výběru uchazečů v přijímacím řízení také své studenty. Pro tato setkání bude vyhrazen vždy poslední den přijímacích řízení, tzn. pátek.


Rektor ke konkurzu na NM II. Mé rozhodnutí pověřit od příštího semestru Kateřinu Olivovou a Darinu Alster vedením ateliéru Nových medií II. vyvolalo kritické reakce. Někteří z vás mě žádali, abych vysvětlil, proč jsem nerespektoval návrh výběrové komise, která doporučila na danou pozici jmenovat Zbyňka Baladrána spolu s Barborou Kleinhamplovou. Považuji za nutné nejdříve uvést, že výběrovou komisi rektor jmenuje jako svůj poradní orgán, který mu pomáhá odpracovat proces výběru a posuzování uchazečů. Úkolem komise je dobrat se kvalitního návrhu a ten předložit rektorovi k posouzení. Jako rektor od začátku svého zvolení ctím pravidlo, že se nevměšuji do jednání a rozhodování komise. Studuji předložené materiály uchazečů souběžně a jsem přítomen všech veřejných prezentací uchazečů. Ctím také pravidlo nespěchat s rozhodnutím, neuzavírat své názory předčasně, myslím tím dříve, než je celý proces u konce. Na konci tohoto procesu přijmu doporučující stanovisko komise a posuzuji, hodnotím a rozhoduji z celkového pohledu na věc a především v zájmu školy.   Dále bych rád poukázal na to, že rektor má pouze dvě možnosti rozhodovat tzv. přímo a tím určovat tvář školy a tím naplňovat své volební teze, se kterými byl zvolen akademickým senátem a následně jmenován do funkce rektora prezidentem republiky. Patří sem možnost rozhodovat s konečnou platností ve věcech výběrových řízení na obsazování pozic akademických pracovníků a druhou možnost přímého rozhodování má při obsazování prorektorských pozic či funkce kancléře nebo kancléřky školy. Ve všem ostatním předkládá pouze návrhy a žádá o jejich schválení příslušné orgány školy.   Co se týče mého rozhodnutí v posledním konkurzu na vedoucí ateliéru Nových médií II., přispělo k němu několik postřehů. Všichni uchazeči a uchazečky při veřejných prezentacích 20. listopadu tohoto roku mluvili o důležitosti řešit ve škole i výuce otázky feminismu, genderové či sociální rovnosti, potřebě začlenění, inkluze vybraných sociálních skupin či způsobů výuky a myšlení, které na naší škole chybí. Všichni uchazeči o daných tématech mluvili, Kateřina Olivová s Darinou Alster všechny předkládané témata z  mého pohledu reprezentovaly. Toto byl nejdůležitější postřeh, který ovlivnil mé rozhodování.   Za podstatné jsem také považoval zabývat se otázkou, jaké druhy a jaké kvality uměleckého myšlení by byly pro současný stav AVU přínosné. Myslím tím, co není v současné době na AVU v rozložení stávajících koncepcí ateliérové výuky a speciálně ve skupině intermediálních ateliérů a ateliérů nových medií přítomno. Opět mi celkem jasně vycházely Kateřina Olivová s Darinou Alster. Umělecké myšlení ostatních uchazečů, svým způsobem v dané oborové skupině již zastoupené je.   K mému rozhodnutí přispělo i zjištění, že Kateřina Olivová s Darinou Alster při veřejné prezentaci působily přesvědčivě, měly propracovanou koncepci výuky a předvedly silnou vůli pracovat nejen v rámci jisté autonomie ateliérové výuky, ale i pro školu jako celek. Součástí mého rozhodování byl i samotný fakt, že na naší škole na pozici vedoucích jednotlivých ateliérů je stále malé zastoupení žen. Po necelých pěti letech prošly všechny ateliéry výběrovým řízením. Žen na pozicích, které v  dlouhé historii AVU zastávají především muži, výrazně přibylo. Přesto není stav vyvážený. Považuji ale za pozitivní, že se konkurzy staly pravidelnou událostí institucionálního života AVU a žen pedagožek na škole přibývá. Tomáš Vaněk rektor AVU      

Profile for i_avu

i_avu_prosinec_2018  

i_avu_prosinec_2018  

Profile for i_avu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded