__MAIN_TEXT__

Page 1

Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства літакобудівної промисловості в акціонерне товариство Цей Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення державних унітарних комерційних підприємств літакобудівної промисловості в акціонерні товариства, управління і розпорядження їх майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: Підприємство – державне унітарне комерційне підприємство, яке визначене суб’єктом літакобудування відповідно до статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»; Товариство – публічне акціонерне товариство, утворене шляхом перетворення Підприємства на публічне акціонерне товариство; утворення Товариства – комплекс юридичних, організаційних та інших заходів щодо перетворення Підприємства на публічне акціонерне товариство; уповноважений суб’єкт управління Підприємством – міністерство, інший суб’єкт управління об’єктами державної власності, в управлінні якого перебуває Підприємство та який виступає засновником та єдиним акціонером Товариства. 2. Інші терміни використовуються у поняттях, визначених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про управління об’єктами державної власності» Законом України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», Законом «Про приватизацію державного і комунального майна». Стаття 2. Мета Закону Метою даного Закону є формування передумов для підвищення конкурентоспроможності Товариств на зовнішніх ринках за рахунок залучення стратегічних інвесторів з урахуванням особливостей, визначених цим Законом,


2

запровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності літакобудівної промисловості, підвищення ефективності функціонування вказаних об’єктів державної власності, підвищення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках та створення умов для залучення інвестицій в літакобудівну промисловість. Розділ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА Стаття 3. Прийняття рішення про перетворення Підприємства у Товариство 1. Товариство утворюється як публічне акціонерне товариство, шляхом перетворення Підприємства в Товариство. 2. Утворення Товариства здійснюється за рішенням уповноваженого суб’єкта управління Підприємством відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 3. Графік проведення перетворення Підприємства розробляється уповноваженим суб’єктом управління Підприємством. Стаття 4. Особливості утворення Товариства 1. Засновником Товариства є уповноважений суб’єкт управління Підприємством. 2. 100% акцій Товариства закріплюються в державній власності та передаються уповноваженому суб’єкту управління Підприємством в якості поповнення статутного капіталу. 3. Статут Товариства управління Підприємством. 4.

затверджується

уповноваженим

суб’єктом

Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Підприємства.

5. Оприлюднення рішення уповноваженого суб’єкта управління Підприємством щодо перетворення Підприємства в Товариство є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення такого суб'єкта господарювання. 6. Під час утворення Товариства, формування його статутного капіталу та припинення Підприємства, у тому числі під час відступлення права вимоги, переведення боргу, проведення реорганізації, не застосовуються положення законодавства щодо:


3

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов'язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; права кредиторів вимагати у зв'язку з проведенням перетворення Підприємства забезпечення виконання зобов'язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків; неможливості завершення перетворення Підприємства до задоволення вимог, заявлених кредиторами; проведення екологічного аудиту Підприємства. 7. На праві господарського відання до Товариства переходять закріплені за Підприємством аеродроми та аеродромні об'єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв'язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польоті). 8. До Товариства переходять права постійного користування земельними ділянками, наданими для розміщення Підприємства. 9. У місячний термін з моменту оприлюднення рішення уповноваженого суб’єкта управління Підприємством щодо перетворення Підприємства уповноважений суб’єкт управління Підприємством створює комісію з перетворення Підприємства, до складу якої входять не менше двох представників від засновника, не менше одного представника від Фонду державного майна, один представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, не менше одного представника Підприємства. Головою комісії є представник засновника. Голова комісії організовує її роботу, на нього покладається відповідальність за виконання комісією її завдань. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більшість від загальної кількості її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. За результатами засідання комісії складається протокол, оформляється протягом трьох днів та підписується головою комісії.

який

Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів, консультантів та інших фахівців з правом дорадчого голосу.


4

З метою забезпечення виконання зовнішньоекономічних контрактів та забезпечення безперервності повноважень Підприємства як організації розробника, виробника, технічного обслуговування та експлуатації літаків, комісія має право делегувати окремі повноваження щодо управління господарською діяльністю Підприємства та його справами керівнику Підприємства. Комісія у шестимісячний строк з дня затвердження її складу подає уповноваженому суб’єкту управління Підприємством для затвердження у місячний строк передавальний акт, зведений акт оцінки майна Підприємства, а також проект статуту Товариства. Комісія припиняє свою роботу з дня державної реєстрації Товариства. 10. Розмір статутного капіталу Товариства визначається під час його утворення згідно зі зведеним актом оцінки майна Підприємства. Стаття 5. Обмеження в діяльності Підприємства в процесі перетворення 1. З дня прийняття рішення уповноваженим суб’єктом управління Підприємством про перетворення Підприємства до державної реєстрації Товариства Підприємство не має права без згоди уповноваженого суб’єкту управління Підприємством: здійснювати випуск цінних паперів; передавати майно в заставу або безоплатне користування; придбавати або відчужувати акції (частки, (складеному) капіталі господарських товариств.

паї)

у

статутному

Стаття 6. Формування статутного капіталу Товариства 1. Статутний капітал Товариства формується за рахунок: майна Підприємства, включаючи корпоративні права, що належать Підприємству, або управління якими здійснює Підприємство; корпоративних прав держави, переданих до статутного капіталу Товариства; об’єктів права інтелектуальної власності Підприємства. 2. Внесення нерухомого майна Підприємства до статутного капіталу Товариства може здійснюватися на підставі обліку майна на балансі


5

Підприємства відповідно до законодавства без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно. Стаття 7. Особливості функціонування Товариства 1. Переоформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, внесені до статутного капіталу Товариства, здійснюється Товариством протягом трьох років з дня державної реєстрації Товариства. Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу Товариства, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного до статутного капіталу Товариства. Передавальний акт та/або акт оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу Товариства. 2. Чистий прибуток Товариства, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України, зменшується на суму нарахованої амортизації на майно, передане Товариству на праві господарського відання, яка спрямовується для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) таких об'єктів, а також на модернізацію власної виробничої бази. 3. Акції господарських товариств, внесені до статутного капіталу Товариства, є його власністю. З дня державної реєстрації Товариство зобов’язане набути у встановленому порядку право власності на акції, внесені до його статутного капіталу. Дивіденди, отримані Товариством за результатами діяльності господарських товариств, пакети акцій яких внесені до його статутного капіталу, можуть спрямовуватися Товариством на відновлення основних засобів таких господарських товариств. Стаття 8. Органи Товариства 1. Органами Товариства є: загальні збори; наглядова рада; правління; ревізійна комісія. 2. Вищим органом Товариства є загальні збори.


6

3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління. Очолює правління голова, який призначається на посаду та звільняється з посади вищим органом Товариства. Чисельність і персональний склад правління затверджуються вищим органом Товариства. 4. Контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства здійснює наглядова рада. Створення наглядової ради Товариства та формування її складу відбувається в порядку передбаченому Законом України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі». 5. Контроль за фінансово-господарською здійснює ревізійна комісія.

діяльністю

Товариства

Чисельність і персональний склад ревізійної комісії затверджуються вищим органом Товариства. Стаття 9. Соціальні гарантії працівників Товариства 1. Товариство повністю відповідає за зобов'язаннями, які передбачені чинною на час його утворення галузевою угодою, до укладення нової відповідної угоди. 2. Трудові відносини працівників Підприємства продовжуються з Товариством. Стаття 10. Особливості обігу та відчуження акцій Товариства 1. З метою залучення інвестицій вищий орган Товариства за погодженням з Кабінетом Міністрів України може прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків шляхом приватного або публічного розміщення додаткового випуску акцій Товариства існуючої номінальної вартості згідно чинного законодавства. Держава, та акціонер Товариства не користується переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством у процесі приватного розміщення.


7

Розмір пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Товариства не може бути меншим ніж 50 відсотків статутного капіталу Товариства плюс одна акція. Стаття 11. Управління корпоративними правами держави 1. Управління корпоративними правами держави, переданими до статутного капіталу Товариства, здійснює Товариство. Стаття 12. Обмеження щодо розпорядження майном Товариства 1. Аеродроми та аеродромні об'єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв'язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польотів) є державною власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання. Суб’єктом управління такими об’єктами державної власності є уповноважений суб’єкт управління Підприємством. 2. Товариство не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, безоплатне користування, вносити до статутного (складеного) капіталу суб'єктів господарювання майно, зазначене в частині першій цієї статті, та вчиняти щодо нього інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна. Таке майно не підлягає приватизації, продажу під час провадження у справі про банкрутство, на нього не може бути звернене стягнення за рішенням суду, накладено арешт. 3. Порядок розпорядження іншим майном, внесеним до статутного капіталу Товариства, та майном, набутим Товариством, визначається Статутом Товариства та чинним законодавством. 4. Товариство не має права безоплатно передавати майно, внесене до його статутного капіталу, іншим юридичним особам чи громадянам, крім передбачених законом випадків. 5. Кошти, отримані Товариством від операцій з майном, спрямовуються виключно на провадження статутної діяльності Товариства.

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


8

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Підприємства, використовуються Товариством відповідно до їх цільового призначення. З дня припинення Підприємства до оформлення Товариством прав на користування земельними ділянками, які перебували у постійному користуванні Підприємства, Товариство зобов'язане використовувати згідно з цільовим призначенням відповідні земельні ділянки в розмірах та межах, у яких вони перебували в постійному користуванні Підприємства або фактично використовувалися ним. 4. Товариство провадить діяльність, у тому числі пов'язану з державною таємницею, до отримання необхідних ліцензій, сертифікатів, та інших документів дозвільного характеру на основі відповідних документів, отриманих Підприємством, у межах строку їх дії. 5. Товариство зберігає статус суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та уповноваженого суб’єкта міжнародних передач товарів, робіт і послуг військового призначення та подвійного використання власного виробництва, зокрема щодо експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення до моменту прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України. 6. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27): у статті 92: частину другу доповнити пунктом "е" такого змісту: «е) публічні акціонерні товариства, утворені відповідно до Закону України «Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства літакобудівної промисловості в акціонерне товариство».»; 2) частину четверту статті 3 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 12, ст.68) доповнити абзацом другим такого змісту: «Дія цього Закону не поширюється на внесення майна державних унітарних комерційних підприємств літакобудівної промисловості до статутних капіталів публічних акціонерних товариств, що утворюються відповідно до Закону України «Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства літакобудівної промисловості в акціонерне


9

товариство», а також розміщення додаткових випусків акцій таких публічних акціонерних товариств існуючої номінальної вартості згідно з чинним законодавством.»; 3) у Законі України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332 із наступними змінами): у розділі «Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ» Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, виключити такі позиції: «14307274 Спеціальне виробництво Київського заводу «Радар» 252650, м. Київ, вул. Предславинська, 35»; «14312921 Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» 330068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2»; «14311175 Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР» 255500, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1»; «14310052 Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» 310023, м. Харків, вул. Сумська, 132»; «14310431 Харківське агрегатне конструкторське бюро 310023, м. Харків, вул. Сумська, 132»; «14308894 Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 310023, м. Харків, вул. Сумська, 134»; «14308109 Підприємство «Радіовимірювач» 253199, м. Київ, вул. Колекторна, 24/26»; в Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані: у розділі «Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ» виключити такі позиції: «14307529 Державне підприємство «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова» 252062, м. Київ-62, вул. Туполєва, 1»; «14307699 Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» 254050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10»; «01128297 Завод цивільної авіації N 410 252151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94»; доповнити новим розділом такого змісту: «Державний концерн «Укроборонпром»: 14308894 Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 310023, м. Харків, вул. Сумська, 134;


10

14308109 Державне підприємство «Радіовимірювач» 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 24/26». 4) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413 із наступними змінами) доповнити пунктом 31 такого змісту: «31. Справи про банкрутство публічних акціонерних товариств, утворених відповідно до Закону України «Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства літакобудівної промисловості в акціонерне товариство» не порушуються з дня набрання чинності вказаним Законом до 1 січня 2025 року.». 5) частину другу статті 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту: “Чистий прибуток державного підприємства “АНТОНОВ”, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму прибутку, яка виникла в результаті виконання законів України “Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства “АНТОНОВ”, “Про внесення змін до пункту 31 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства “АНТОНОВ”.”; 6) у Законі України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 4, ст. 23): у частині першій статті 2: абзац четвертий викласти в новій редакції: «пакети акцій (часток), що належать державі в статутних капіталах господарських товариств, що провадять діяльність в оборонно-промисловому комплексі, та передані в установленому порядку в управління Державного концерну «Укроборонпром», або утворених у процесі перетворення учасників Концерну в публічні акціонерні товариства;»; доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту: «пакети акцій (часток) в статутних капіталах господарських товариств, утворених за участю Державного концерну «Укроборонпром», або таких, що належать Державному концерну «Укроборонпром»; пакети акцій (часток) в статутних капіталах господарських товариств, що належать державі, внесені до статутного капіталу Державного концерну «Укроборонпром».». частину другу статті 4 викласти в новій редакції:


11

«2. До складу Концерну входять: державні підприємства оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенні підприємства, передані в управління Концерну за рішенням Кабінету Міністрів України або утворені Концерном; господарські товариства, повноваження щодо управління корпоративними правами держави щодо яких передані Концерну, частка держави або Концерну у статутному капіталі яких становить або перевищує 50 відсотків; господарські товариства, утворені в процесі перетворення державних підприємств оборонно-промислового комплексу, частка держави або Концерну у статутному капіталі яких становить або перевищує 50 відсотків; господарські товариства, пакети акцій (часток) яких належать або перебувають в управлінні Концерну, частка держави або Концерну у статутному капіталі яких становить або перевищує 50 відсотків. Зазначені суб’єкти господарювання (далі – учасники Концерну) входять до складу Концерну на основі фінансової залежності від одного або групи учасників Концерну, який виконує функції із забезпечення науково-технічного і виробничого розвитку, а також провадить інвестиційну, фінансову, зовнішньоекономічну та інші види діяльності.»; абзац перший частини шостої статті 5 доповнити словами «, вирішує інші питання відповідно до положень цього Закону.». у частині першій статті 7: пункт 9 викласти в новій редакції: «9) здійснює управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств та передані в управління Концерну, або утворених у процесі перетворення учасників Концерну, а також стосовно пакетів акцій (часток), що належать Концерну у статутних капіталах господарських товариств, та пакетів акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, після внесення їх до статутного капіталу Концерну;»; доповнити пунктами 31-36 такого змісту: «31) визначає умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради (у разі її утворення) державного унітарного підприємства – учасника Концерну або господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну у статутному капіталі якого становить 100%; 32) надає пропозиції щодо умов цивільно-правового договору з членом наглядової ради (у разі її утворення) загальним зборам господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну у статутному капіталі якого становить менше 100%; 33) визначає критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на учасниках Концерну; 34) визначає порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради учасника Концерну;


12

35) визначає порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради учасника Концерну та їх включення до складу наглядової ради; 36) визначає кандидатури осіб, які представляють інтереси держави або Концерну в наглядових радах учасників Концерну та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, видає представникам держави або Концерну довіреності на представництво інтересів держави або Концерну на засіданнях наглядових рад;»; у зв'язку з цим пункт 31 вважати пунктом 37; доповнити статтею 71 такого змісту: «Стаття 71. Особливості управління господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі 1. До господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі належать: - господарські товариства-учасники Концерну; - господарські товариства, функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі яких здійснює Концерн; - господарські товариства, створені за участю Концерну; - господарські товариства, пакети акцій (часток) яких передані до статутного капіталу Концерну або належать Концерну. 2. У разі утворення господарського товариства у процесі перетворення учасника Концерну, пакети акцій (часток), що належать державі в статутному капіталі такого товариства, переходять в управління Концерну. 3. В господарських товариствах в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну у статутному капіталі яких становить менше 100%, але більше 50%, створення наглядової ради є обов'язковим. В господарському товаристві в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну у статутному капіталі якого становить 100%, у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами. До компетенції наглядової ради господарського товариства в обороннопромисловому комплексі належить вирішення питань, визначених статутом товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами з урахуванням вимог, визначених цим Законом. Склад наглядової ради господарського товариства в обороннопромисловому комплексі формується виключно з числа фізичних осіб-учасників (акціонерів) та/або фізичних осіб, які представляють інтереси учасників (акціонерів). Концерн самостійно визначає кандидатури членів наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, частка держави в статутному капіталі якого становить менше 100 відсотків, та забезпечує надання таких кандидатур загальним зборам товариства для обрання їх у встановленому законодавством порядку членами наглядової ради, які є представниками Концерну.


13

У разі, якщо частка держави в статутному капіталі господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі становить 100 відсотків, склад наглядової ради такого товариства формується Концерном. Персональний склад наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну в статутному капіталі якого становить більше 50%, обов’язково має включати одного незалежного члена. Рада директорів Концерну визначає порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі та його включення до складу наглядової ради. 4. Члени наглядової ради господарського товариства в обороннопромисловому комплексі, які є представниками Концерну, виконують свої повноваження з дотриманням умов укладених з ними цивільно-правових договорів та довіреностей, виданих Концерном. Порядок роботи членів наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі визначається статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради, умови якого визначаються Концерном та затверджуються загальними зборами товариства. Члени наглядових рад господарських товариств в обороннопромисловому комплексі мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням своїх функцій, за рахунок товариства відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових договорів. 5. Незалежний член наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі виконує свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору та статуту товариства. Незалежний член наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі самостійно визначається щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради. 6. У господарських товариствах в оборонно-промисловому комплексі рішення загальних зборів з питання внесення змін до статуту товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів (учасників) або їх представників, які беруть участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах господарського товариства в обороннопромисловому комплексі з усіх питань порядку денного здійснюється представником Концерну на підставі та в межах повноважень, визначених довіреністю, виданою Концерном. 7. В господарських товариствах в оборонно-промисловому комплексі наглядовою радою можуть утворюватись комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з питань призначень. У разі не утворення комітету з питань аудиту, комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітету з питань призначень, рішення з питань, що належать до компетенції вказаних комітетів,


14

приймає наглядова рада господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі.». 7. Кабінету Міністрів України у місячний строк: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими органами виконавчої влади та уповноваженим суб’єктом управління Підприємством своїх рішень у відповідність із цим Законом. Президент України м. Київ «___»________2018 року № ________

П. Порошенко


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства літакобудівної промисловості в акціонерне товариство» № з/п 1.

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Земельний кодекс України Стаття 92. Право постійного користування земельною Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою ділянкою 1. Право постійного користування земельною ділянкою - це право 1. Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку. у державній або комунальній власності, без встановлення строку. 2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель 2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: державної та комунальної власності набувають: а) підприємства, установи та організації, що належать до а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності; державної та комунальної власності; б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації; (об'єднання), установи та організації; в) релігійні організації України, статути (положення) яких в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності; необхідних для забезпечення їх діяльності; г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, утворене відповідно до Закону України загального користування, утворене відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування"; залізничного транспорту загального користування"; ґ) вищі навчальні заклади незалежно від форми власності; ґ) вищі навчальні заклади незалежно від форми власності; д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) та нежитлових приміщень, розташованих у (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих у квартир багатоквартирному будинку; багатоквартирному будинку. е) публічні акціонерні товариства, утворені відповідно до Закону Пункт відсутній. України «Про особливості перетворення державного унітарного


2 № з/п

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта комерційного підприємства акціонерне товариство».

2.

3.

літакобудівної

промисловості

в

Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» Стаття 3. Законодавство України про приватизацію Стаття 3. Законодавство України про приватизацію 4. Дія цього Закону не поширюється на дії суб’єктів управління, 4. Дія цього Закону не поширюється на дії суб’єктів управління, спрямовані на вихід з складу учасників товариства з обмеженою спрямовані на вихід з складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю, учасником якого є держава або територіальна відповідальністю, учасником якого є держава або територіальна громада і розмір державної або комунальної частки в якому громада і розмір державної або комунальної частки в якому становить 50 або менше відсотків. становить 50 або менше відсотків. Абзац відсутній. Дія цього Закону не поширюється на внесення майна державних унітарних комерційних підприємств літакобудівної промисловості до статутних капіталів публічних акціонерних товариств, що утворюються відповідно до Закону України «Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства літакобудівної промисловості в акціонерне товариство», а також розміщення додаткових випусків акцій таких публічних акціонерних товариств існуючої номінальної вартості згідно з чинним законодавством. Закон України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» Перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ 14307274 Спеціальне виробництво Київського заводу «Радар» Позиції виключені 252650, м. Київ, вул. Предславинська, 35 14312921 Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» 330068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2 14311175 Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР» 255500, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 14310052 Державне підприємство «Харківський машинобудівний


3 № з/п

4.

5.

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

завод «ФЕД» 310023, м. Харків, вул. Сумська, 132 14310431 Харківське агрегатне конструкторське бюро 310023, м. Харків, вул. Сумська, 132 14308894 Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 310023, м. Харків, вул. Сумська, 134 14308109 Підприємство «Радіовимірювач» 253199, м. Київ, вул. Колекторна, 24/26 Перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ 14307529 Державне підприємство «Авіаційний науково-технічний Позиції виключені комплекс ім. Антонова» 252062, м. Київ-62, вул. Туполєва, 1 14307699 Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» 254050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10 01128297 Завод цивільної авіації N 410 252151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94 Державний концерн «Укроборонпром» 14308894 Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 310023, м. Харків, вул. Сумська, 134; Розділ відсутній 14308109 Державне підприємство «Радіовимірювач» 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 24/26 Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 31. Справи про банкрутство публічних акціонерних товариств, утворених відповідно до Закону України «Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства Пункт відсутній літакобудівної промисловості в акціонерне товариство» не порушуються з дня набрання чинності вказаним Законом до 1 січня 2025 року. Закон України "Про управління об’єктами державної власності " Стаття 111. Особливості відрахування державними Стаття 111. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу) підприємствами частини прибутку (доходу)


4 № з/п

Зміст положення (норми) чинного законодавства 2. … Абзац відсутній

6.

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

2. … Чистий прибуток державного підприємства “АНТОНОВ”, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму прибутку, яка виникла в результаті виконання законів України “Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства “АНТОНОВ”, “Про внесення змін до пункту 31 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства “АНТОНОВ”. Закон України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" Стаття 2. Об'єкти управління державної власності в оборонноСтаття 2. Об'єкти управління державної власності в обороннопромисловому комплексі промисловому комплексі 1. До об'єктів управління державної власності в оборонно1. До об'єктів управління державної власності в обороннопромисловому комплексі належать: промисловому комплексі належать: майно державних підприємств оборонно-промислового майно державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром"; складу Державного концерну "Укроборонпром"; майно, передане в установленому порядку Державному концерну майно, передане в установленому порядку Державному "Укроборонпром"; концерну "Укроборонпром"; пакети акцій (часток), що належать державі в статутних пакети акцій, що належать державі в статутних капіталах акціонерних товариств, що провадять діяльність в оборонно- капіталах господарських товариств, що провадять діяльність в промисловому комплексі, та передані в установленому порядку в оборонно-промисловому комплексі, та передані в установленому порядку в управління Державного концерну "Укроборонпром", або управління Державного концерну "Укроборонпром". утворених у процесі перетворення учасників Концерну в публічні акціонерні товариства; абзаци відсутні пакети акцій (часток) в статутних капіталах господарських товариств, утворених за участю Державного концерну "Укроборонпром", або таких, що належать Державному концерну "Укроборонпром"; пакети акцій (часток) в статутних капіталах господарських товариств, що належать державі, внесені до статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром".


5 № з/п 7.

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 4. Державний концерн "Укроборонпром" Стаття 4. Державний концерн "Укроборонпром" 1. Державний концерн "Укроборонпром" (далі - Концерн) є 1. Державний концерн "Укроборонпром" (далі - Концерн) є уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. державної власності в оборонно-промисловому комплексі. 2. До складу Концерну входять державні підприємства оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенні підприємства (далі - учасники Концерну), на основі фінансової залежності від одного або групи учасників Концерну, який виконує функції із забезпечення науково-технічного і виробничого розвитку, а також провадить інвестиційну, фінансову, зовнішньоекономічну та інші види діяльності.

2. До складу Концерну входять: державні підприємства оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенні підприємства, передані в управління Концерну за рішенням Кабінету Міністрів України або утворені Концерном; господарські товариства, повноваження щодо управління корпоративними правами держави щодо яких передані Концерну, частка держави або Концерну у статутному капіталі яких становить або перевищує 50 відсотків; господарські товариства, утворені в процесі перетворення державних підприємств оборонно-промислового комплексу, частка держави або Концерну у статутному капіталі яких становить або перевищує 50 відсотків; господарські товариства, пакети акцій (часток) яких належать або перебувають в управлінні Концерну, частка держави або Концерну у статутному капіталі яких становить або перевищує 50 відсотків. Зазначені суб’єкти господарювання (далі – учасники Концерну) входять до складу Концерну на основі фінансової залежності від одного або групи учасників Концерну, який виконує функції із забезпечення науково-технічного і виробничого розвитку, а також провадить інвестиційну, фінансову, зовнішньоекономічну та інші види діяльності.

3. Учасники Концерну не перебувають в управлінні органів 3. Учасники Концерну не перебувають в управлінні органів виконавчої влади. виконавчої влади. 4. Концерн діє на підставі цього Закону та Статуту, який

4. Концерн діє на підставі цього Закону та Статуту, який


6 № з/п 8.

9.

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради Концерну. Стаття 5. Органи управління Концерну 6. Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління, що визначає стратегію розвитку та напрями діяльності Концерну, виробничі та інвестиційні плани розвитку Концерну і його учасників, засади здійснення виробничих та науковотехнічних зв'язків між учасниками Концерну з метою виконання Концерном і його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва. До складу Ради директорів Концерну входять представники учасників Концерну. Стаття 7. Особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі 1. У процесі управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Концерн: 9) здійснює управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств та передані в управління Концерну;

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради Концерну. Стаття 5. Органи управління Концерну 6. Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління, що визначає стратегію розвитку та напрями діяльності Концерну, виробничі та інвестиційні плани розвитку Концерну і його учасників, засади здійснення виробничих та науково-технічних зв'язків між учасниками Концерну з метою виконання Концерном і його учасниками покладених на них завдань у сфері обороннопромислового комплексу та військово-технічного співробітництва, вирішує інші питання відповідно до положень цього Закону. До складу Ради директорів Концерну входять представники учасників Концерну. Стаття 7. Особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі 1. У процесі управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Концерн: 9) здійснює управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств та передані в управління Концерну, або утворених у процесі перетворення учасників Концерну, а також стосовно пакетів акцій (часток), що належать Концерну у статутних капіталах господарських товариств, та пакетів акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, після внесення їх до статутного капіталу Концерну; 31) визначає умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради (у разі її утворення) державного унітарного підприємства – учасника Концерну або господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну у статутному капіталі якого становить 100%; 32) надає пропозиції щодо умов цивільно-правового договору з

пункти відсутні


7 № з/п

10.

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

членом наглядової ради (у разі її утворення) загальним зборам господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну у статутному капіталі якого становить менше 100%; 33) визначає критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на учасниках Концерну; 34) визначає порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради учасника Концерну; 35) визначає порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради учасника Концерну та їх включення до складу наглядової ради; 36) визначає кандидатури осіб, які представляють інтереси держави або Концерну в наглядових радах учасників Концерну та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, видає представникам держави або Концерну довіреності на представництво інтересів держави або Концерну на засіданнях наглядових рад; 37) виконує інші функції з управління об'єктами державної 31) виконує інші функції з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі у випадках, власності в оборонно-промисловому комплексі у випадках, передбачених законодавством. передбачених законодавством. Стаття відсутня Стаття 71. Особливості управління господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі 1. До господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі належать: - господарські товариства-учасники Концерну; - господарські товариства, функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі яких здійснює Концерн; - господарські товариства, створені за участю Концерну; - господарські товариства, пакети акцій (часток) яких передані до статутного капіталу Концерну або належать Концерну. 2. У разі утворення господарського товариства у процесі


8 № з/п

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта перетворення учасника Концерну, пакети акцій (часток), що належать державі в статутному капіталі такого товариства, переходять в управління Концерну. 3. В господарських товариствах в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну у статутному капіталі яких становить менше 100%, але більше 50%, створення наглядової ради є обов'язковим. В господарському товаристві в обороннопромисловому комплексі, частка держави або Концерну у статутному капіталі якого становить 100%, у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами. До компетенції наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі належить вирішення питань, визначених статутом товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами з урахуванням вимог, визначених цим Законом. Склад наглядової ради господарського товариства в обороннопромисловому комплексі формується виключно з числа фізичних осіб-учасників (акціонерів) та/або фізичних осіб, які представляють інтереси учасників (акціонерів). Концерн самостійно визначає кандидатури членів наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, частка держави в статутному капіталі якого становить менше 100 відсотків, та забезпечує надання таких кандидатур загальним зборам товариства для обрання їх у встановленому законодавством порядку членами наглядової ради, які є представниками Концерну. У разі, якщо частка держави в статутному капіталі господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі становить 100 відсотків, склад наглядової ради такого товариства формується Концерном. Персональний склад наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, частка держави або Концерну


9 № з/п

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта в статутному капіталі якого становить більше 50%, обов’язково має включати одного незалежного члена. Рада директорів Концерну визначає порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства в обороннопромисловому комплексі та його включення до складу наглядової ради. 4. Члени наглядової ради господарського товариства в обороннопромисловому комплексі, які є представниками Концерну, виконують свої повноваження з дотриманням умов укладених з ними цивільноправових договорів та довіреностей, виданих Концерном. Порядок роботи членів наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі визначається статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради, умови якого визначаються Концерном та затверджуються загальними зборами товариства. Члени наглядових рад господарських товариств в обороннопромисловому комплексі мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням своїх функцій, за рахунок товариства відповідно до умов укладених з ними цивільноправових договорів. 5. Незалежний член наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі виконує свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору та статуту товариства. Незалежний член наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі самостійно визначається щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради. 6. У господарських товариствах в оборонно-промисловому комплексі рішення загальних зборів з питання внесення змін до


10 № з/п

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта статуту товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів (учасників) або їх представників, які беруть участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі з усіх питань порядку денного здійснюється представником Концерну на підставі та в межах повноважень, визначених довіреністю, виданою Концерном. 7. В господарських товариствах в оборонно-промисловому комплексі наглядовою радою можуть утворюватись комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з питань призначень. У разі не утворення комітету з питань аудиту, комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітету з питань призначень, рішення з питань, що належать до компетенції вказаних комітетів, приймає наглядова рада господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі.

Profile for PatriotUA

Opkenterprisesantonovlaw on corp180601 law on corp #2draft law  

Opkenterprisesantonovlaw on corp180601 law on corp #2draft law  

Profile for i768
Advertisement