Page 1


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ك‪ٜ‬شط حُٔ‪ٞ‬حد‬ ‫‪‬‬

‫ًِٔش ال رذ ٓ٘‪ٜ‬خ‬

‫ؿ‪4‬‬

‫‪‬‬

‫حُز‪ٞ‬ر‪٣‬ش ‪ ٝ‬حإلعالّ‬

‫ؿ‪5‬‬

‫‪‬‬

‫خذػش حهظشحد حُغخػش ( ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش) ر‪ ٖ٤‬حإلعالّ ‪ٝ‬حُٔغ‪٤‬ل‪٤‬ش‬

‫ؿ‪9‬‬

‫‪‬‬

‫ط٘خهنخص ‪ٝ‬حخظالكخص حٌُظذ حُٔوذعش‬

‫ؿ‪11‬‬

‫‪‬‬

‫س‪٣‬ظؾخسد دح‪٘٤ًٝ‬ض‬

‫ؿ‪17‬‬

‫‪‬‬

‫ع‪٤‬خسط‪ ٝ ٢‬ك‪ٞ‬حس حُلنخسحص حإلعالٓ‪٢‬‬

‫ؿ‪18‬‬

‫‪‬‬

‫‪٘ٛ ٝ‬خى ؽ‪٢‬ء حعٔ‪ ٚ‬حُلؾ ( ف‪ٞ‬س )‬

‫ؿ‪19‬‬

‫‪‬‬

‫اعالّ رذ‪ٓ ٕٝ‬لٔذ ‪ -‬طلذ‪ً ١‬خُ‪٤‬ؼ ُِؼوَ حإلعالٓ‪ ( ٢‬ؽ ‪) 2‬‬

‫ؿ‪22‬‬

‫‪‬‬

‫ٖٓ ط٘خهنخص حُوشإٓ‬

‫ؿ‪22‬‬

‫‪‬‬

‫‪ٓ َٛ‬لٔذ ‪ ٞٛ‬أس‪ٞ٣‬ط ( ؽ ‪) 2‬‬

‫ؿ ‪24‬‬

‫‪‬‬

‫ٓخظقش ٓل‪٤‬ذ ؿذحً‬

‫ؿ ‪26‬‬

‫‪‬‬

‫أخطخء ٗل‪٣ٞ‬ش ‪ُٝ‬ـ‪٣ٞ‬ش ك‪ ٢‬حُوشإٓ‬

‫ؿ ‪26‬‬

‫‪‬‬

‫حُــــــظـــــلــــغـ‪٤‬ـش حُـزــ‪٤‬ـ‪ُٞ‬ـ‪ٞ‬ؿ‪ُِ ٢‬ـٔــــــ‪ٞ‬ص‬

‫ؿ‪27‬‬

‫‪‬‬

‫حًظؾخف حُؾ‪٤‬طخٕ ( ؽ‪) 2‬‬

‫ؿ‪32‬‬

‫‪‬‬

‫‪ٔ٤ُ ٢ٛ‬ض ػ‪ٍٞ‬س‪..‬رَ حُؼوخكش حُي‪٤ٗٝ‬ش حُؼ٘‪٣َٜ‬ش ‪ ٢ٛ‬حُؼ‪ٍٞ‬س‬

‫‪33ٙ‬‬

‫‪‬‬

‫حُؼِٔخٗ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُؼِٔ٘ش‬

‫‪34 ٙ‬‬

‫ؿشػ‪ٓٞ‬ش حُذ‪ ٖ٣‬ك‪ٌٓ ًَ ٢‬خٕ‬

‫ؿ‪35‬‬

‫‪‬‬

‫هقش كذػض‬

‫ؿ‪37‬‬

‫‪‬‬

‫ُٔخرح ‪٣‬ش‪٣‬ذ حُ٘خط ٓخ ‪٣‬ش‪٣‬ذ‪ٚٗٝ‬؟‬

‫ؿ‪37‬‬

‫‪‬‬

‫ٓخ حُز‪ ١‬طؼ٘‪” ٚ٤‬حُــِذَس‬

‫ؿ‪37‬‬

‫‪‬‬

‫ًظخد ؿ٘خ‪٣‬ش حُزخخس‪ ( ١‬ؽ ‪) 2‬‬

‫ؿ‪38‬‬

‫‪‬‬

‫ٓ‪ٌ٤‬خك‪ٓ ٢ِِ٤‬خ ‪ٛ ٞٛ‬زح حُلٌش ؟‬

‫ؿ‪41‬‬

‫‪‬‬

‫سأ‪ ١‬حألؿِز‪٤‬ش‪ٝ..‬هط‪٤‬غ حُؼ‪٤‬شحٕ حُزش‪٣‬ش‬

‫ؿ‪42‬‬

‫‪‬‬

‫ٓؾٌِش هللا‬

‫ؿ‪43‬‬

‫‪‬‬

‫ُِظ‪ٞ‬حفَ ‪ ٝ‬حُطِذ ‪ ٝ‬حُظلٔ‪ٞٓ ٝ َ٤‬حهغ حُٔـِش‬

‫ؿ‪47‬‬

‫‪‬‬

‫‪2‬‬


I Think Magazine / Issue 3/

Think outside the Box...

3

11/02/2012


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ًِٔش الرذ ٓ٘‪ٜ‬خ ‪:‬‬ ‫رؼذ حُ٘ـخف حُ٘غز‪ ٝ ٢‬حُٔوز‪ُِ ٍٞ‬ؼذد‪ ٖ٣‬حأل‪ ٝ ٍٝ‬حُؼخٗ‪. ٢‬‬ ‫‪ ٝ‬رؼذ حُشعخثَ حُٔؾـؼش ر٘‪ٞ‬ػ‪ٜ٤‬خ حُقذ‪٣‬وش ‪ ٝ‬حُظ٘ذ‪٣‬ذ‪٣‬ش رٔغظ‪ٝ ٟٞ‬‬ ‫ٓلظ‪ ٟٞ‬حُٔـِش‬ ‫ال ‪٣‬غؼ٘‪ ٢‬اال إٔ أؽٌش ؿٔ‪٤‬غ حُوشحء ‪ ٝ‬حُٔ٘ظوذ‪ ٝ ٖ٣‬كظ‪ ٠‬حُٔ‪ٜ‬ذد‪. ٖ٣‬‬ ‫ُْ أًٖ أطق‪ٞ‬س ( ػِ‪ ٠‬حألهَ خالٍ أ‪ ٍٝ‬عظش أػذحد ػِ‪ ٠‬حألهَ ) إٔ‬ ‫طٌ‪ُِٔ ٕٞ‬ـِش ًَ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حألفذحء ‪.‬‬ ‫أفذهخث‪... ٢‬‬ ‫‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُٔـِش ٓخ ‪ ٢ٛ‬اال ٓلخ‪ُٝ‬ش إلػزخص حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬إلػزخص إٔ ف‪ٞ‬ص حُؼوَ‬ ‫ع‪٘٤‬ظقش ك‪ ٢‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش ػِ‪ ٠‬ف‪ٞ‬ص حُخشحكش ‪ ٝ‬حُـزخء ‪ ٝ‬ر‪٤‬غ حُؼو‪. ٍٞ‬‬ ‫سرٔخ ‪٣‬زذ‪ٝ‬ح ُٔشحهذ ٓلخ‪٣‬ذ إٔ حُظذ‪٘٣ ٖ٣‬ظؾش ‪٣ ٝ‬ظ‪ٞ‬عغ‬ ‫ٌُٖ ‪ ٝ‬رشأ‪ٓ ٢٣‬خ ‪٣‬لذع ‪ ٞٛ‬هلشس ‪ ٝ‬سد كؼَ ُ‪٤‬ظ اال ػِ‪ ٠‬أٗظٔش هٔؼ‪٤‬ش‬ ‫ؿزص حُلٌش حُذ‪ ٢٘٣‬رؤؿز‪ ٠‬ف‪ٞ‬س‪ ٝ ,ٙ‬ػ٘ذ خش‪ٝ‬ؽ حألٓ‪ٞ‬س ػٖ حُغ‪٤‬طشس‬ ‫ػخدص طِي حُو‪ُ ٟٞ‬ظِـْ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُلشًخص حإلعالٓ‪٤‬ش ٌُٖ رطشم أًؼش‬ ‫طط‪ٞ‬سح ً ‪.‬‬ ‫ٗظش‪٣‬ش حُٔئحٓشس ػِ‪ ٠‬حإلعالّ ‪ ٝ‬حُٔغِٔ‪ ( ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬عز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ ) حُظ‪٢‬‬ ‫ػوذ ر‪ٜ‬خ حُٔغِٔ‪ ٕٞ‬أعٔخػ٘خ طز‪ ٖ٤‬ؽٌِ‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬طؤٓش‪ٛ‬خ حُلو‪٤‬و‪ٓ ٢‬غ‬ ‫حُظلخُلخص حُـذ‪٣‬ذس ر‪ ٖ٤‬أٗظٔش ط‪ٞ‬فق رخٌُخكشس ًؤٓ‪٤‬شًخ ‪ ٝ‬أ‪ٝ‬سرخ ٓغ‬ ‫حُشر‪٤‬غ حُؼشر‪ ٢‬حُز‪ ١‬سًذ ػِ‪ ٚ٤‬حإلعالٓ‪ ٕٞ٤‬رٔغخػذس ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حألٗظٔش حُظ‪٢‬‬ ‫ًخٗض ًخكشس ‪ٓ ٝ‬ظآٓشس ػِ‪ ٠‬حُٔغِٔ‪ ٖ٤‬كظ‪ ٠‬رذح‪٣‬ش ‪.2211‬‬ ‫‪ٝ‬ملض ٌَُ ر‪ ١‬ػوَ ٓخ ًخٗض حُٔئحٓشس ‪ ٝ‬ػِ‪. ٖٓ ٠‬‬ ‫‪ٝ‬ملض ٓالٓق حُٔئحٓشس حُلو‪٤‬و‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حُؼو‪ ٝ ٍٞ‬حُظ‪ ٢‬ط‪ٜ‬ذف إلروخء‬ ‫حُظـ‪٤٤‬ذ حُذ‪ ٞٛ ٢٘٣‬حُلخًْ إ ًخٕ طلض ظَ حألٗظٔش ( حُؼِٔخٗ‪٤‬ش حالعْ‬ ‫كوو ) أ‪ ٖٓ ٝ‬خالٍ حُلٌْ حُٔزخؽش ُألٓخسحص حإلعالٓ‪٤‬ش حُ‪٤ُٞ‬ذس حُـذ‪٣‬ذس‬ ‫رؼذ ‪.2211‬‬ ‫أػضحث‪... ٢‬‬ ‫ال ‪ٞ٣‬ؿذ صٖٓ أكنَ ٖٓ ‪ٛ‬زح إلهالم ٓزخدسحط٘خ ‪ٓ ٝ‬لخ‪ٝ‬الط٘خ إلػخدس‬ ‫حُذٓخؽ حإلٗغخٗ‪ُ ٢‬شًذ حُ٘ؾ‪ٞ‬ء ‪ ٝ‬حُظط‪ٞ‬س حُذحس‪ ٢٘٣ٝ‬رذٍ حُشؿ‪ٞ‬ع اُ‪٠‬‬ ‫( حُل‪ٞ٤‬حٗ‪٤‬ش ) حُز‪ ١‬طلخ‪ ٍٝ‬حألٗظٔش حُذ‪٤٘٣‬ش ٗؾش‪ ٙ‬ك‪ ٢‬حُؼخُْ ‪.‬‬ ‫‪ٓ ٝ‬ـِظ٘خ ‪ٛ‬ز‪ ٢ٛ ٙ‬اكذ‪ٛ ٟ‬ز‪ ٙ‬حُٔلخ‪ٝ‬الص ‪.‬‬ ‫ٗلٖ ًؼش ‪ ٝ‬أه‪٣ٞ‬خء ‪ ٝ‬عالك٘خ أٓن‪ ٝ ٠‬أ‪ٝ‬ؿغ ‪.‬‬ ‫‪ٓ ٝ‬ؼ٘خ أ‪ ْٛ‬ه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُطز‪٤‬ؼش‬ ‫حُزوخء ُألكنَ طٌ‪٤‬لخ ً ‪...‬‬

‫ػ‪٤‬ؾ‪ٞ‬ح عؼذحء‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬ ‫ٓـِش أٗخ أكٌش‬

‫‪4‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫حُٔطِوش ػ٘ي‪ ٠ٛ ْٛ‬حُؼيّ ‪ ٝ‬حُو‪ٞ‬حء‪.‬‬ ‫حُز‪ٞ‬ر‪٣‬ش ‪ ٝ‬حإلعالّ‬ ‫ظ‪َٜ‬ص كٌَس حالُ‪ ٚ‬حُالٗو‪( ٠ٜ‬حُيحٍٓخًخ‪٣‬خ ح‪ ٝ‬ؿْٔ حُز‪ًٞ‬ح) ك‪ ٠‬ر‪٣ًٞ‬ش‬ ‫روِْ حُؼضحء حُق‪ٞ‬ك‪٢‬‬ ‫حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗخ حالكيع ٖٓ حُؼ‪َ٤‬حكخىح حال‪٤ِٛ‬ش‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬ر‪ٔ٘٤‬خ ر‪ًٞ‬ح ‪٤ٓ" ٞٛ‬يحٍطخ ؿ‪ٞ‬ػخٓخ" حَُؿَ حٌُ‪ ٟ‬حْٓ حُز‪٣ًٞ‬ش‪ ,‬كـْٔ ر‪ًٞ‬ح ‪ٞٛ‬‬ ‫‪32322225‬‬ ‫ً‪٤‬خٕ الٗو‪ٞٓ ٠ٜ‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ٌٓ ًَ ٠‬خٕ ‪ٔ٣ ٝ ,‬أل ًَ ٌٓخٕ‪,‬‬ ‫كظًٌَ ُ٘خ حكي‪ ٟ‬حُٔ‪ٞ‬طَحص (حكي‪ ٜٙٞٗ ٟ‬حُٔ‪ٜ‬خ‪٣‬خٗخ حُٔويٓش) ‪:‬‬ ‫حكخ‪ ٍٝ‬ك‪ٌٛ ٠‬ح حُٔوخٍ حُوخء حُ‪ٞ٠‬ء ػِ‪ ٠‬حالهظالكخص ‪ ٝ‬ح‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حُظ٘خر‪ ٚ‬ر‪ ٖ٤‬ى‪٤ً " ٖ٤٘٣‬ق ‪ُِٔٔ ٌٖٔ٣‬ظ٘‪ٍ ٖ٣َ٤‬إ‪٣‬ش ؿْٔ حُز‪ًٞ‬ح ؟ رخٌٓخٗ‪ٍ ْٜ‬إ‪٣‬ش ؿْٔ حُز‪ًٞ‬ح ك‪٠‬‬ ‫‪٣‬وظِلخٕ حهظالكخ ٗي‪٣‬يح ؿيح ال‪٠٣‬خف حُظؼيى حُلٌَ‪ ٟ‬حٌُ‪ ٟ‬طـط‪ ٚ٤‬حالى‪٣‬خٕ‪َُِٝ ,‬ى حٓخًٖ ال ٓظ٘خ‪٤ٛ‬ش‪ُٔ ,‬خًح ؟ ال ‪ٍ ٌْٜ٘ٔ٣‬إ‪٣‬ش حُز‪ًٞ‬ح ك‪٠ٗ ٠‬ء ‪ٝ‬حكي‪ ,‬ظخ‪َٛ‬س‬ ‫‪ٝ‬حكيس‪ ,‬ؿْٔ ‪ٝ‬حكي ‪,‬حٍ‪ٝ ٝ‬حكيس ح‪ً ٝ‬خثٖ ‪ٝ‬حكي‪ٍ ٌْٜ٘ٔ٣ .‬إ‪٣‬ش حُز‪ًٞ‬ح ك‪ًَ ٠‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬رؼ‪٣ ٖٓ ٞ‬يػ‪ٞ‬ح حٕ كٌَس حالُ‪ ٚ‬حُوخُن ‪ ٠ٛ‬كٌَس "كطَ‪٣‬ش" ػ٘ي حُزَ٘‬ ‫ٌٓخٕ‪ًٔ .‬خ حٕ حٌُٔخٕ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ ًَ ٠‬حالٓخًٖ‪ٓ ,‬خى‪٣‬ش ح‪ ٝ‬ؿ‪ٓ َ٤‬خى‪٣‬ش‪ٖٓ ٌُٖ ٝ ,‬‬ ‫‪ٝ‬حٕ حُ٘خّ ط‪ِٞٛٞ‬ح ُ‪ٜ‬خ ٖٓ ٓوظِق حُل‪٠‬خٍحص‪ .‬كخٗخ حظٖ حؿِز‪٤‬ش حطزخع حالى‪٣‬خٕ ى‪ ٕٝ‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬ح‪ ٝ‬ػيّ حُ‪٘ٛ ٍٞٛٞ‬خى‪ ,‬الٕ حٌُٔخٕ ٍ‪ٝ‬ك‪ ,٠‬ر٘لْ حُطَ‪٣‬وش‬ ‫ر‪ًٞ‬ح ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ ًَ ٠‬حالٓخًٖ ‪ ًَ,‬حٌُخث٘خص ‪ ًَ ,‬حالٗ‪٤‬خء ‪ ًَ ٝ‬حالٍح‪ٝ ٠ٟ‬‬ ‫حُؼالػش ‪ ٝ‬طلي‪٣‬يح ِٓٔٔ‪ ٞ‬حَُ٘م حال‪ ٢ٓٝ‬ال طظؼي‪ٓ ٟ‬ؼَكظ‪ ْٜ‬رخالى‪٣‬خٕ حالهَ‪ٟ‬‬ ‫ٌُٖ ٖٓ ى‪ ٕٝ‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬ح‪ ٝ‬ػيّ حُ‪٘ٛ ٍٞٛٞ‬خى‪ ,‬الٕ ؿْٔ ر‪ًٞ‬ح ٍ‪ٝ‬ك‪٣ , ٠‬ظ‪َٜ‬‬ ‫رؼ‪ ٞ‬حُٔؼَكش حُوخ‪١‬جش ‪ ٝ‬حُٔ٘ز‪ٛٞ‬ش ُِٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش‪ ,‬كٔوخُ‪ٌٛ ٠‬ح حكخ‪ ٍٝ‬ك‪ًَٔ ٚ٤‬‬ ‫حالؿٔخّ ٖٓ حؿَ حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش‪( ".‬ؿخٍالٗي ٓ‪ٞ‬طَح‪)37 ,‬‬ ‫ك‪٠‬‬ ‫"حَُ٘ٗوش حُلٌَ‪٣‬ش" حُظ‪٣ ٠‬ظؼٔي كو‪ٜ‬خء حالٓش ‪ٟٝ‬غ حطزخػ‪ ْٜ‬ر‪ٜ‬خ‪ ,‬الٗ٘‪ ٠‬حٍ‪ٟ‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٝ‬حالٓالّ حهَد ٖٓ حُز‪٣ًٞ‬ش ُلٌَس حٕ حٌُ‪ً ٕٞ‬خٗض ُ‪٘ٗ ٚ‬ؤس ‪ُ ٝ‬لظش ٓ‪٤‬الى‬ ‫حالٗلظخف ػِ‪ ٠‬حُل‪٠‬خٍحص حالهَ‪ ٝ ٟ‬حالُٔخّ رخُظ٘‪ٞ‬ع حُ‪ٜ‬خثَ حٌُ‪ ٟ‬طٌهَ ر‪ٚ‬‬ ‫ك‪٤‬غ ‪٣‬ـٔغ ؿخُز‪٤‬ش ػِٔخء حُلِي ػِ‪ ٠‬حٕ حٌُ‪٘ٗ ٕٞ‬ؤ ٌٓ٘ ‪ٝ‬هض ٓليى ك‪٠‬‬ ‫حالى‪٣‬خٕ ح‪ ٍٝ‬هط‪ٞ‬س ٗل‪ ٞ‬حُظلٌ‪ َ٤‬حُ٘وي‪ُ ٟ‬ي‪ ٖ٣‬حُطل‪ُٞ‬ش ‪ٍ ٝ‬رٔخ حُظلٍَ ٓ٘‪.ٚ‬‬ ‫حُٔخ‪ ,٠ٟ‬ر‪ٔ٘٤‬خ ال ‪٣‬وزَ حُؼِْ كخُ‪٤‬خ كٌَس حُُ‪٤‬ش حٌُ‪ُ٘ ٕٞ‬وخ‪ ١‬ػيس ٓ٘‪ٜ‬خ حُوخٗ‪ٕٞ‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬حهغ‬ ‫ح‪٠٣‬خ ىكؼ٘‪ٌُ ٠‬ظخرش ‪ٌٛ‬ح حُٔوخٍ حُـ‪ َٜ‬حُ٘ي‪٣‬ي حٌُ‪ٍ ٟ‬أ‪٣‬ظ‪ ٚ‬ك‪ ٠‬رؼ‪ٞ‬‬ ‫حُؼخٗ‪ُِ ٠‬ي‪٘٣‬خٓ‪ٌ٤‬خ حُلَحٍ‪٣‬ش ‪ ٝ‬ظخ‪َٛ‬س ط‪ٓٞ‬غ حٌُ‪ .ٕٞ‬ر‪ٔ٘٤‬خ كٌَس حٌُ‪ ٕٞ‬حٌُ‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ٓـخُطخص‬ ‫حُؼَر‪٤‬ش ك‪٤‬غ ًظذ ٗو‪ٓ ٚ‬وخال ػٖ حُز‪٣ًٞ‬ش ًخٕ ػزخٍس ػٖ ًظِش‬ ‫‪ُ٣‬ز٘‪ُٜ ٣ ٝ ٠‬يّ هي طوظَد ٖٓ ٗظَ‪٣‬خص حُـ ‪ ٝOscillating universe‬رخَُؿْ‬ ‫طؼَ‪٣‬ل‪ْٜ‬‬ ‫حًخً‪٣‬ذ ‪ٓ ٝ‬خ ُحى حُط‪ ٖ٤‬رِ‪ٓ ٚ‬يف حُزؼ‪ ٌَْٛٗ ٝ ُٚ ٞ‬ح‪٣‬خ‪ُ ٙ‬ـ"‬ ‫ٖٓ ً‪ ٕٞ‬حُلٌَس ؿ‪ٔٓ َ٤‬ظل‪ِ٤‬ش حال حٕ حٌُ‪ ٕٞ‬الري ‪ ٝ‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ ٠‬ح‪ ٍٝ‬ح‪ ٝ‬ػخٗ‪٠‬‬ ‫حُزيح‪٣‬ش‬ ‫ك‪٠‬‬ ‫ه‪ٜٛٞ‬خ‬ ‫رخُز‪٣ًٞ‬ش" ػِ‪ ٠‬كي طؼز‪ .َْٛ٤‬رؼ‪ ٞ‬حُ٘وخ‪ ١‬حُظ‪ٓ ٠‬خط٘خ‪ُٜٝ‬خ‬ ‫ى‪ٍٝ‬س ‪١‬زوخ ُٔظ‪٤‬لٖ ‪ً٘ٞٛ‬ؾ ك‪ً ٠‬ظخر‪ ٚ‬حُ٘‪" َ٤ٜ‬طخٍ‪٣‬ن ٓ‪ٞ‬ؿِ ُِِٖٓ"‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ػٔ‪٤‬ن‬ ‫كِٔل‪٠‬‬ ‫ى‪ٖ٣‬‬ ‫هي طٌ‪ ٕٞ‬ؿخٓ‪٠‬ش رؼ‪ ٞ‬حُ٘‪٠‬ء‪ ,‬ه‪ٜٛٞ‬خ ‪ ٝ‬حٕ حُز‪٣ًٞ‬ش‬ ‫حال حٕ حالٓالّ ‪٣‬وظِق ٓغ حُؼِ‪ ّٞ‬حٌُ‪٤ٗٞ‬ش ك‪٤ً ٠‬ل‪٤‬ش ٗ٘ؤس حٌُ‪٣ ٝ ٕٞ‬وخُق‬ ‫ٌُ٘٘‪ٓ ٠‬خكخ‪ ٍٝ‬حٕ حططَم ُِ٘وخ‪ ١‬حألرٔ‪ ٢‬ك‪ ٠‬رخه‪ ٠‬حُٔوخٍ‪.‬‬ ‫حُؼِ‪ ّٞ‬حُز‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬ش ك‪ ٠‬طط‪ ٍٞ‬حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش‪.‬‬ ‫كخ‪ُٝ‬ض ؿخ‪ٛ‬يحً حُظِحّ حُل‪٤‬خى رويٍ ٓخ حٓظطؼض ‪ ٝ ,‬كخ‪ُٝ‬ض ح‪٠٣‬خ طوي‪ ْ٣‬حَُأ‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬ال ‪٣‬ظ‪ َٜ‬حُؼِْ حُلي‪٣‬غ ح‪ ٟ‬ؿَ‪ٝ ٖٓ ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُؼخُْ ٓوظَرخ رٌُي ٖٓ ‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ش‬ ‫طؼٔيص‬ ‫حُؼِٔ‪ ٠‬رؼي ًَ ٗوطش ‪ ٝ‬ح‪٠٣‬خف ح‪ ٟ‬حُي‪ ٖ٤٘٣‬حهَد ُ‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬ش حُ٘ظَ حُؼِٔ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫حُ٘ظَ حُز‪٣ًٞ‬ش‪.‬‬ ‫ًٔخ‬ ‫ح‪٠٣‬خ حالهظ‪ٜ‬خٍ حُزخُؾ ك‪ ٠‬حُلي‪٣‬غ ػٖ حالٓالّ ُؼِْ حُـٔ‪٤‬غ ر‪٘ٛ ٚ‬خ‪,‬‬ ‫‪ -2‬حالٗٔخٕ‪,‬حَُ‪ٝ‬ف ‪ٞٓ ٝ‬هل٘خ ك‪ ٠‬حُل‪٤‬خس‬ ‫ك‪٠‬‬ ‫حُ٘‪٤‬ؼ‪٤‬ش‬ ‫حػظٔيص ؿخُزخ ‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ش حُ٘ظَ حُٔ٘‪٤‬ش ك‪ ٠‬حُلي‪٣‬غ ػ٘‪ ٝ ٚ‬حٕ ُْ حهخُق‬ ‫ح‪ َٟ٣ -‬حالٓالّ حٕ حالُ‪" ٚ‬هللا" هي هِو٘خ ُؼزخىط‪ ٝ ,ٚ‬حٕ ػِ‪٘٤‬خ ح‪١‬خػش ح‪ٝ‬حَٓ‪ٝ ٙ‬‬ ‫حالٓالّ‬ ‫ػٖ‬ ‫ٗ‪٠‬ء‪ ,‬حال حٗ٘‪ٍ ٠‬ح‪٣‬ض رؼ‪ ٞ‬حالكٌخٍ حُ‪ٜٞ‬ك‪٤‬ش ال طؼزَ رخُ‪ٍَٝ٠‬س‬ ‫‪٣‬ئٖٓ حالٓالّ ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ٍ‪ٝ‬ف ك‪ ٠‬حالٗٔخٕ‪٣ .‬وِو‪ٜ‬خ هللا ُالٗٔخٕ ‪ ٞٛ ٝ‬ؿ٘‪٣ .ٖ٤‬ـذ‬ ‫حُٔخثي كل‪ِ٠‬ض حال حططَم ُ‪ٜ‬خ ًؼ‪َ٤‬ح‪.‬‬ ‫حٕ ‪ٞٓ ٌٕٞ٣‬هل٘خ ك‪ ٠‬حُل‪٤‬خس ‪ٞٛ‬‬ ‫حهظَحكخط‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُ٘‪ٚ‬‬ ‫َٓحؿؼش‬ ‫ػِ‪٠‬‬ ‫حُوزطخٕ‬ ‫حطويّ رزخُؾ حٌَُ٘ ُِِٓ‪ َ٤‬حُؼِ‪ِ٣‬‬ ‫حطزخع حالٓالّ ‪ ٝ‬حالُظِحّ رخ‪ٝ‬حَٓ‪ُ ٙ‬يه‪ ٍٞ‬حُـ٘ش‪.‬‬ ‫حُيػْ‬ ‫طوي‪ٚٔ٣‬‬ ‫ػِ‪٠‬‬ ‫ِٓ‪ْ٤‬‬ ‫حُؼِ‪ِ٣‬‬ ‫ُِِٓ‪َ٤‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُ٘‪ٚ‬‬ ‫حُظ‪ٓ ٠‬خػيص ًؼ‪َ٤‬ح ػِ‪ ٠‬ط٘و‪٤‬ق‬ ‫حُـّٖ‬ ‫‪ٝ‬حإلْٗ اال ُ‪٤‬ؼزي‪ٍٞٓ "ٕٝ‬س حٌُحٍ‪٣‬خص ( ‪) 56‬‬ ‫"‪ٓٝ‬خ هِوض‬ ‫ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔوخٍ‬ ‫‪٣‬ل‪ُٞ‬‬ ‫حٕ‬ ‫حٍؿ‪ٞ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حُٔ٘‪َ٤‬س‬ ‫حهظَحكخط‪ٚ‬‬ ‫ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬و‪ ٚ‬حُلٌَ حالٓالٓ‪ٝ ٠‬‬ ‫" طِي كي‪ٝ‬ى هللا ‪٣ ٖٓٝ‬طغ هللا ‪٣ ٍُٚٞٓٝ‬يهِ‪ ٚ‬ؿ٘خص طـَ‪ ٖٓ ١‬طلظ‪ٜ‬خ حألٗ‪ٜ‬خٍ‬ ‫حػـخرٌْ‪.‬‬ ‫هخُي‪ ٖ٣‬ك‪ٜ٤‬خ ‪ًُٝ‬ي حُل‪ ُٞ‬حُؼظ‪ٍٞٓ "ْ٤‬س حُ٘ٔخء ( ‪) 13‬‬ ‫ُِؼخُْ‬ ‫هِو‪ٚ‬‬ ‫ً‪٤‬ل‪٤‬ش‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حالُ‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٝ‬‬ ‫حُٔطِوش‬ ‫حُلو‪٤‬وش‬ ‫‪-1‬‬ ‫(كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ حَُر‪٤‬غ كيػ٘خ أر‪ ٞ‬حألك‪ ٙٞ‬ػٖ حألػٖٔ ػٖ ُ‪٣‬ي رٖ ‪ٛٝ‬ذ‬ ‫حٗ‪ٚ‬‬ ‫رٔؼ٘‪٠‬‬ ‫ٗو‪٠ٜ‬‬ ‫حالُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح‬ ‫‪.‬‬ ‫ُ‪ٚ‬‬ ‫َٗ‪٣‬ي‬ ‫ال‬ ‫‪ٝ‬حكي‬ ‫حُ‪ٚ‬‬ ‫‪٘ٛ‬خُي‬ ‫حٕ‬ ‫حالٓالّ‬ ‫‪َٟ٣‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫هخٍ ػزي هللا كيػ٘خ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا ‪ ٠ِٛ‬هللا ػِ‪ ٞٛٝ ِْٓٝ ٚ٤‬حُ‪ٜ‬خىم حُٔ‪ٜ‬ي‪ٝ‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫حُؼيّ‬ ‫ٖٓ‬ ‫ك‪ٚ٤‬‬ ‫ٓخ‬ ‫ًَ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُؼخُْ‬ ‫روِن‬ ‫هخّ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حالٍُ‬ ‫ٌٓ٘‬ ‫ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫حالُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح‬ ‫‪.‬‬ ‫ػخهَ‬ ‫هخٍ ػْ إ أكيًْ ‪٣‬ـٔغ هِو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬رطٖ أٓ‪ ٚ‬أٍرؼ‪ٓٞ٣ ٖ٤‬خ ػْ ‪ ٌٕٞ٣‬ػِوش ٓؼَ‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪٣ ُْ ٝ‬ظ‪ٓ َٜ‬ل‪ ّٜٞ‬حالُ‪ ٚ‬حُالٗو‪ ٠ٜ‬ك‪ ٠‬حالٓالّ ‪ٝ‬ال كظ‪ ٠‬ك‪ ٠‬حُ‪ٜٞ‬ك‪٤‬ش‬ ‫ًُي ػْ ‪٠ٓ ٌٕٞ٣‬ـش ٓؼَ ًُي ػْ ‪٣‬زؼغ هللا ٌِٓخ ك‪٤‬ئَٓ رؤٍرغ ًِٔخص ‪٣ٝ‬وخٍ ُ‪ٚ‬‬ ‫حُظ‪ً ٠‬خٗض حهَد حٌُٔح‪ٛ‬ذ ُوز‪ٌٛ ٍٞ‬ح حُٔل‪.ّٜٞ‬‬ ‫حًظذ ػِٔ‪ٍُٝ ٚ‬ه‪ٝ ٚ‬أؿِ‪ٗٝ ٚ‬و‪ ٢‬أ‪ٓ ٝ‬ؼ‪٤‬ي ػْ ‪٘٣‬لن ك‪ ٚ٤‬حَُ‪ٝ‬ف كبٕ حَُؿَ ٌْٓ٘‬ ‫ُ‪ٚ‬‬ ‫َٗ‪٣‬ي‬ ‫ال‬ ‫*‬ ‫حُؼخُٔ‪ٖ٤‬‬ ‫ٍد‬ ‫"هَ إ ‪ٛ‬الط‪ٓٝ ٢ٌٔٗٝ ٢‬ل‪٤‬خ‪ٔٓٝ ١‬خط‪ ٢‬هلل‬ ‫ُ‪٤‬ؼَٔ كظ‪ٓ ٠‬خ ‪ ٌٕٞ٣‬ر‪ٝ ٚ٘٤‬ر‪ ٖ٤‬حُـ٘ش اال ًٍحع ك‪ٔ٤‬زن ػِ‪ً ٚ٤‬ظخر‪ ٚ‬ك‪٤‬ؼَٔ رؼَٔ‬ ‫‪ٝ‬رٌُي أَٓص ‪ٝ‬أٗخ أ‪ ٍٝ‬حُِٔٔٔ‪ *ٖ٤‬هَ أؿ‪ َ٤‬هللا أرـ‪ٍ ٢‬رّـخً‬ ‫ٗ‪٢‬ء‬ ‫ًَ‬ ‫ٍد‬ ‫‪ٞٛٝ‬‬ ‫أ‪ َٛ‬حُ٘خٍ ‪٣ٝ‬ؼَٔ كظ‪ٓ ٠‬خ ‪ ٌٕٞ٣‬ر‪ٝ ٚ٘٤‬ر‪ ٖ٤‬حُ٘خٍ اال ًٍحع ك‪ٔ٤‬زن ػِ‪ ٚ٤‬حٌُظخد‬ ‫‪ٝ‬ال طٌٔذ ًَ ٗلْ اال ػِ‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬ال طٍِ ‪ٝ‬حٍُس ‪ ٍُٝ‬أهَ‪ ٟ‬ػْ اُ‪ٍ ٠‬رٌْ‬ ‫ك‪٤‬ؼَٔ رؼَٔ أ‪ َٛ‬حُـ٘ش) ‪ٛ‬ل‪٤‬ق حُزوخٍ‪ٟ‬‬ ‫َٓؿؼٌْ ك‪٘٤‬زجٌْ رٔخ ً٘ظْ ك‪ ٚ٤‬طوظِل‪"ٕٞ‬‬ ‫د‪ -‬طٌَ٘ حُز‪٣ًٞ‬ش ر٘يس ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ح‪ٍٝ ٟ‬ف ك‪ ٠‬حالٗٔخٕ ‪ ٝ‬طؼزَ ػٖ ًُي ػو‪٤‬يط‪ٜ‬خ‬ ‫ٓ‪ٍٞ‬س حألٗؼخّ ( ‪) 164-163-162‬‬ ‫رخُالٍ‪ٝ‬ف (‪Anatman( .‬‬ ‫‪٢ُٝ‬‬ ‫ُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٌٖ٣‬‬ ‫‪ُْٝ‬‬ ‫حُِٔي‬ ‫ك‪٢‬‬ ‫َٗ‪٣‬ي‬ ‫ُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٌٖ٣‬‬ ‫‪ُْٝ‬‬ ‫" هَ حُلٔي هلل حٌُ‪٣ ُْ ١‬ظوٌ ‪ُٝ‬يح‬ ‫حالٗٔخٕ ك‪ ٠‬حُز‪٣ًٞ‬ش ‪ ٞٛ‬طـٔ‪٤‬ؼخص هْٔ ال ٗ‪٠‬ء ٓ‪ٞ‬ح‪ٛ‬خ ‪ ٠ٛ ٝ‬طظـ‪ٔ٤ُ ٝ َ٤‬ض‬ ‫ٖٓ حٌٍُ ‪ًٝ‬زَّ‪ ٙ‬طٌز‪َ٤‬ح"‬ ‫ػخرظش ‪ ٝ‬رخُظخُ‪ ٠‬ال ‪ٞ٣‬ؿي ح‪ ٟ‬ؿ‪ َٛٞ‬ػخرض رخالٗٔخٕ‪ ٌٙٛ ٝ .‬حُظـٔ‪٤‬ؼخص ‪: ٠ٛ‬‬ ‫)‬ ‫ٓ‪ٍٞ‬س حإلَٓحء ( ‪111‬‬ ‫‪ -1‬حُـْٔ (ٍ‪ٝ‬رخ)‬ ‫حُِٔي‬ ‫ك‪٢‬‬ ‫َٗ‪٣‬ي‬ ‫ُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٌٖ٣‬‬ ‫‪ُْٝ‬‬ ‫‪ُٝ‬يح‬ ‫‪٣‬ظوٌ‬ ‫‪ُْٝ‬‬ ‫‪ٝ‬حألٍ‪ٝ‬‬ ‫حُٔٔخ‪ٝ‬حص‬ ‫" حٌُ‪ِٓ ُٚ ١‬ي‬ ‫‪ -2‬حالكٔخّ (ك‪٤‬يحٗخ)‬ ‫‪ٝ‬هِن ًَ ٗ‪٢‬ء كويٍّ‪ ٙ‬طوي‪َ٣‬ح"‬ ‫‪ -3‬حالىٍحى (ٓخٗخ)‬ ‫ٓ‪ٍٞ‬س حُلَهخٕ ( ‪) 2‬‬ ‫‪ -4‬حُظًَ‪٤‬زخص حُؼوِ‪٤‬ش (ٓخٌٗخٍح)‬ ‫حُلٌَ‬ ‫ك‪٠‬‬ ‫حُُ‪٠‬‬ ‫كخُؼخُْ‬ ‫‪,‬‬ ‫حُؼخُْ‬ ‫هِن‬ ‫هي‬ ‫حُ‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٟ‬‬ ‫‪ٌٕٞ٣‬‬ ‫د‪ -‬طٌَ٘ حُز‪٣ًٞ‬ش حٕ‬ ‫‪ -5‬حُ‪ٞ‬ػ‪( ٠‬ك‪٤‬ـ٘خٗخ)‬ ‫‪٣‬ؼظٔي‬ ‫‪.‬‬ ‫حُؼخُْ‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫ٖٓ‬ ‫ؿَ‪ٝ‬‬ ‫رخ‪ٟ‬‬ ‫حُز‪ٕٞ٣ًٞ‬‬ ‫‪٣‬ئٖٓ‬ ‫‪ٝ‬ال‬ ‫حُز‪ ًٟٞ‬ال ريح‪٣‬ش ُ‪ٚ‬‬ ‫طـظٔغ ‪ ٌٙٛ‬حُؤْ ُظ‪ َ٤ٜ‬حالٗٔخٕ ٌُ٘‪ٜ‬خ ؿ‪ َ٤‬ػخرظش ‪ ٝ‬طظـ‪٣ ٝ َ٤‬ظـ‪ َ٤‬حالٗٔخٕ‬ ‫حُٔيحٍّ‬ ‫رؼ‪ٞ‬‬ ‫ً‪ٛ‬زض‬ ‫هي‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ُيَٓ‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ُز٘‪٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫هي‬ ‫حُؼخُْ‬ ‫حٕ‬ ‫كٌَس‬ ‫رؼ‪ ٞ‬حُز‪ٖ٤٣ًٞ‬‬ ‫ٓؼ‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫حُز‪٣ًٞ‬ش حُ‪ ٠‬كٌَس حٕ حُؼخُْ ؿ‪ٞٓ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى هخٍؽ حُؼوَ ‪ٓ ٞٛ ٝ‬خ ػَك‪ ٚ‬حُلٌَ‬ ‫حال‪ٍٝٝ‬ر‪ ٠‬رخْٓ حُٔؼخُ‪٤‬ش‪٣ .‬ئٖٓ حُز‪ٓ ٕٞ٣ًٞ‬غ ًُي ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى "حُ‪ٜ‬ش" ٌُٖ ٓل‪ْٜٜٓٞ‬‬ ‫ػٖ حالُ‪ٜ‬ش ٓوظِق طٔخٓخ ٓغ حُلٌَ حُٔخثي ك‪ ٠‬حالى‪٣‬خٕ حالرَح‪٤ٔ٤ٛ‬ش ‪ ,‬كخالُ‪ٜ‬ش‬ ‫ُ‪ٔ٤‬ض ٓ‪ً ٟٞ‬خث٘خص طل‪٤‬خ ‪ ٝ‬طٔ‪ٞ‬ص‪ ٝ ,‬ط‪ُٞ‬ي ػخٗ‪٤‬ش‪ ,‬كِ‪ ٞ‬هٔ٘خ ٗلٖ حُزَ٘ رلؼَ‬ ‫حػٔخٍ ؿ‪٤‬يس ؿيح ك‪ ٠‬ك‪٤‬خط٘خ ٖٓ ى‪ ٕٝ‬رِ‪ٞ‬ؽ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ‪ ,‬كٔ٘‪ُٞ‬ي حُ‪ٜ‬ش ُ٘ظ٘ؼْ ‪ ٝ‬رؼي‬ ‫ًُي ٗٔ‪ٞ‬ص‪ ٝ .‬حًح هخٓض حالُ‪ٜ‬ش رخػٔخٍ ٓ‪٤‬جش كٔظ‪ُٞ‬ي رؼي حُٔ‪ٞ‬ص ك‪ً ٠‬خث٘خص‬ ‫حىٗ‪ ٝ.٠‬ال ‪٣‬ـذ ػزخىس حالُ‪ٜ‬ش ك‪ ٠ٜ‬ال طٔخػي ػِ‪ ٠‬حُوال‪ ٝ ٙ‬حٕ ًخٕ‬ ‫حٓظَ‪ٟ‬خث‪ٜ‬خ حَٓ ُٓٔظلذ ك‪ ٠‬رؼ‪ ٞ‬حٌُٔح‪ٛ‬ذ حُز‪٣ًٞ‬ش ُِ٘لغ حُيٗ‪ْ٤ُ ٌُٖ ٟٞ٤‬‬ ‫ُِوال‪ ( .ٙ‬هٔض رظ‪٤ٟٞ‬ق حػظوخى طٌَحٍ حُٔ‪٤‬الى ‪ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ص ك‪ ٠‬حكي حُ٘وخ‪١‬‬ ‫حُوخىٓش رخُظل‪).َ٤ٜ‬‬ ‫ال ‪٣‬ئٖٓ ر‪ ٞ٣ًٞ‬حُؼ‪َ٤‬حكخىح حُٔلخكظ‪ ٖ٤‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ح‪ ٟ‬حُ‪ ٚ‬ال ٗو‪ .٠ٜ‬ح‪ ٟ‬حٕ حُلو‪٤‬وش‬ ‫‪5‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪ -4‬حالْٓ حال‪ُِ ْٛ‬ي‪ٖ٣‬‬ ‫‪٘٣ ٝ‬ويع حالٗٔخٕ ر‪ٜ‬خ ك‪٣ َ٤ٜ٤‬لَم "حألٗخ" ػٖ ًَ ٓخ ‪ ْ٤ُ ٞٛ‬أٗخ ك‪٘٤‬ظ‪٠ٜ‬‬ ‫ح‪٣ -‬و‪ ّٞ‬حالٓالّ ػِ‪ ٠‬حًٍخٕ هٔٔش‬ ‫حالَٓ ر‪ ٚ‬حُ‪ ٠‬حُؼٌحد ‪ ٝ‬حألُْ‪ .‬أ‪ َٛ‬حُؼٌحد ‪٤ٓ ٞٛ‬الى حألٗخ ك‪ ٠‬حالٗٔخٕ‪.‬‬ ‫‪ٜٗ -1‬خىس حال حُ‪ ٚ‬حال هللا ‪ ٝ‬حٕ ٓلٔيح ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا‬ ‫حالٗٔخٕ ‪٣‬ظخُْ ك‪ ٠‬حُل‪٤‬خس ‪٣ ٝ‬ـذ ػِ‪ ٚ٤‬حُ‪َٜٝ‬د ٓ٘‪ٜ‬خ ُِوال‪ ٙ‬ك‪ ٠‬حُ٘‪َ٤‬كخٗخ‬ ‫‪ -2‬حُ‪ٜ‬الس‬ ‫(حُٔ‪ٟٞٞ‬ع َٓ٘‪ٝ‬ف رخُظل‪ َ٤ٜ‬الكوخ‪).‬‬ ‫‪ -3‬حُ‪٤ٜ‬خّ‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٝ‬ال ‪ٞ٣‬ؿي ك‪ ٠‬حُؼِْ ‪ًٞ٘ ٝ‬كخط‪ ٚ‬ح‪ ٟ‬حٗخٍس َُِ‪ٝ‬ف ‪٣ ٝ‬ويّ حُؼِْ ٗظَس‬ ‫‪ -4‬حًُِخس‬ ‫ُالٗٔخٕ رخػظزخٍ‪ ٙ‬ؿٔٔخ ‪ٝٝ‬ػ‪٤‬خ ٗخطـخ ػٖ حُ٘٘خ‪ ١‬حُؼ‪ٜ‬ز‪ ٠‬ك‪ ٠‬حُٔن ‪ ٝ‬رخُظخُ‪٠‬‬ ‫كخُؼِْ حهَد ُ‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬ش حُ٘ظَ حُز‪٣ًٞ‬ش ‪٘ٛ‬خ‪ .‬حال حٗ‪ٜٔ‬خ ُ‪ٔ٤‬خ ٓظطخرو‪ ٖ٤‬طٔخٓخ ال‪َٛ‬حٍ ‪ -5‬حُلؾ ُز‪٤‬ض هللا ُٖٔ حٓظطخع ُ‪ٓ ٚ‬ز‪٤‬ال‬ ‫ٍ‪ ٟٝ‬حُزوخٍ‪ ١‬ك‪ٛ ٢‬ل‪٤‬ل‪:ٚ‬‬ ‫حُز‪٣ًٞ‬ش ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى حٗ‪٤‬خء حهَ‪٣ ٟ‬ؼظزَ‪ٛ‬خ حُؼِْ ؿِءح ٖٓ حُ‪ٞ‬ػ‪ً ٠‬خالىٍحى ‪ٝ‬‬ ‫"كيػ٘خ ػز‪٤‬ي هللا رٖ ٓ‪ ٠ٓٞ‬هخٍ أهزَٗخ ك٘ظِش رٖ أر‪ٓ ٢‬ل‪٤‬خٕ ػٖ ػٌَٓش رٖ‬ ‫حالكٔخّ ‪...‬حُن‪.‬‬ ‫هخُي ػٖ رٖ ػَٔ ٍ‪ ٢ٟ‬هللا ػ٘‪ٜٔ‬خ هخٍ هخٍ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا ‪ ٠ِٛ‬هللا ػِ‪ِْٓٝ ٚ٤‬‬ ‫‪ٓ -3‬خ رؼي حُٔ‪ٞ‬ص ‪ ٝ‬حُؼ‪ٞ‬حد ‪ ٝ‬حُؼوخد‬ ‫ح‪ َٟ٣ -‬حالٓالّ حٕ حالٗٔخٕ ‪٣‬ل‪٤‬خ َٓس ‪ٝ‬حكيس ك‪ ٠‬حُيٗ‪٤‬خ ‪٣‬و‪ ّٞ‬ر‪ٜ‬خ رلؼَ حالػٔخٍ ػْ ر٘‪ ٢‬حإلٓالّ ػِ‪ ٠‬هْٔ ٗ‪ٜ‬خىس إٔ ال اُ‪ ٚ‬اال هللا ‪ٝ‬إٔ ٓلٔيح ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا‬ ‫حُظ‪ ٠‬هي طٌ‪ ٕٞ‬ه‪َ٤‬س (ٖٓ حُٔ٘ظ‪ ٍٞ‬حالٓالٓ‪ )٠‬ح‪َ٣َٗ ٝ‬س‪ٌٛ .‬ح ‪٣ ٝ‬زؼغ حالٗٔخٕ ‪ٝ‬اهخّ حُ‪ٜ‬الس ‪ٝ‬ا‪٣‬ظخء حًُِخس ‪ٝ‬حُلؾ ‪٠ٍٓ ّٞٛٝ‬خٕ‪".‬‬ ‫د‪ -‬طو‪ ّٞ‬حُز‪٣ًٞ‬ش ػِ‪ٓ ٠‬خ ‪٣‬ؼَف رخُلوخثن حُ٘ز‪ِ٤‬ش حالٍرؼش‬ ‫‪٣ ٝ‬لَ٘ ‪٣ ٝ‬و‪ ّٞ‬هللا رلٔخر‪ ٖٓ ٝ ٚ‬ػْ حىهخُ‪ ٚ‬حُـ٘ش ح‪ ٝ‬ح‪٣‬يحػ‪ ٚ‬حُ٘خٍ‪.‬‬ ‫" ً‪٤‬ق طٌلَ‪ ٕٝ‬رخهلل ‪ً٘ٝ‬ظْ أٓ‪ٞ‬حطخ ً كؤك‪٤‬خًْ ػْ ‪٤ٔ٣‬ظٌْ ػْ ‪٣‬ل‪ ٌْ٤٤‬ػْ اُ‪ ٚ٤‬طَؿؼ‪ -1 ٕٞ‬كو‪٤‬وش حُؼٌحد‬ ‫‪ ٠ٛ ٝ‬طو‪ ٍٞ‬حٕ حُل‪٤‬خس ًِ‪ٜ‬خ ػٌحد‪ ,‬كلظ‪ ٠‬حالٓ‪ ٍٞ‬حُلِ‪ٞ‬س ك‪ ٠‬حُيٗ‪٤‬خ َٓػخٕ ٓخ‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حُزوَس ‪) 28‬‬ ‫طوظل‪ ٝ ٠‬طِ‪ ًَ ,ٍٝ‬حُٔظغ ‪ٝ‬هظ‪٤‬ش َٓ٘‪١ٝ‬ش طِ‪ ٍٝ‬رِ‪ٝ‬حٍ َٗ‪ٝ ١ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ ‪ٝ‬ال‬ ‫" ‪ ٞٛٝ‬حٌُ‪ ١‬أك‪٤‬خًْ ػْ ‪٤ٔ٣‬ظٌْ ػْ ‪٣‬ل‪ ٌْ٤٤‬إ حإلٗٔخٕ ٌُل‪" ٍٞ‬‬ ‫‪٣‬زو‪ ٠‬رؼي‪ٛ‬خ حال حالُْ‪.‬‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حُلؾ ‪)66‬‬ ‫"هللا حٌُ‪ ١‬هِوٌْ ػْ ٍُهٌْ ػْ ‪٤ٔ٣‬ظٌْ ػْ ‪٣‬ل‪ًَٗ ٖٓ َٛ ٌْ٤٤‬خثٌْ ٖٓ ‪٣‬لؼَ ٖٓ ‪ -2‬كو‪٤‬وش ح‪ َٛ‬حُؼٌحد‬ ‫‪ ٠ٛ ٝ‬طو‪ ٍٞ‬حٕ حُؼٌحد ح‪ ِٚٛ‬ك‪ ٠‬حُـ‪ َٜ‬رخُلو‪٤‬وش ‪ ٝ‬حُظٔٔي رٔل‪ ّٜٞ‬حٌُحص ح‪ٝ‬‬ ‫ًٌُْ ٖٓ ٗ‪٢‬ء ٓزلخٗ‪ٝ ٚ‬طؼخُ‪ ٠‬ػٔخ ‪"ًَٕٞ٘٣‬‬ ‫حالٗخ حُوخىػش‪.‬‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حَُ‪)40 ّٝ‬‬ ‫‪ -3‬كو‪٤‬وش حٌٓخٗ‪٤‬ش حٗ‪ٜ‬خء حُؼٌحد‬ ‫"هَ هللا ‪٣‬ل‪ ٌْ٤٤‬ػْ ‪٤ٔ٣‬ظٌْ ػْ ‪٣‬ـٔؼٌْ اُ‪ ّٞ٣ ٠‬حُو‪٤‬خٓش ال ٍ‪٣‬ذ ك‪ ٌُٖٝ ٚ٤‬أًؼَ‬ ‫‪ ٠ٛ ٝ‬طو‪ ٍٞ‬حٗ‪ ٚ‬رخٌٓخٕ حالٗٔخٕ حٗ‪ٜ‬خء حُؼٌحد ‪ ٝ‬حَُحكش‪ًُ ٌٕٞ٣ ٝ.‬ي ػ٘يٓخ ال‬ ‫حُ٘خّ ال ‪٣‬ؼِٔ‪"ٕٞ‬‬ ‫‪٣‬ظؼِن حالٗٔخٕ رخ‪٠ٗ ٟ‬ء َٓ٘‪ ١ٝ‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ,‬ػ٘يٓخ ‪٣‬يهَ ك‪ ٠‬حُٔؼخىس حُـ‪َ٤‬‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حُـخػ‪٤‬ش ‪)26‬‬ ‫َٓ٘‪١ٝ‬ش (حُ٘‪َ٤‬كخٗخ)‬ ‫‪ ٝ‬هخٓض ح‪٣٥‬خص حُوَآٗ‪٤‬ش رَْٓ ‪ٍٞٛ‬س ُِـ٘ش ً‪ٜٗٞ‬خ ٌِٓحص كٔ‪٤‬ش ًخُطؼخّ ‪ٝ‬‬ ‫‪ -4‬كو‪٤‬وش حُطَ‪٣‬ن حُٔئى‪ ٟ‬الٗ‪ٜ‬خء حُؼٌحد‬ ‫حُل‪ ..ٍٞ‬حُن ‪ ٝ‬حٕ ًخٗض ح‪َٛ‬ص حٕ حكيحً ُْ ‪ٓ َٟ٣‬خ ر‪ٜ‬خ‪ًٔ .‬خ ‪٣‬و‪ ّٞ‬حالٓالّ‬ ‫‪ ٠ٛ ٝ‬طَ٘ف ً‪٤‬ل‪٤‬ش حٗ‪ٜ‬خء حالٗٔخٕ ُِؼٌحد ػٖ ‪٣َ١‬ن ٓخ ‪ُ ٣‬ؼَف رخُطَ‪٣‬ن‬ ‫رَْٓ ‪ٍٞٛ‬س ٓ٘لَس ُؼٌحد حُ٘خٍ‪.‬‬ ‫د‪ -‬طَ‪ ٟ‬حُز‪٣ًٞ‬ش حالٗٔخٕ ٓلز‪ٓٞ‬خ ك‪ ٠‬كِوش ال ٓظ٘خ‪٤ٛ‬ش ٖٓ حُٔ‪٤‬الى ‪ ٝ‬حُل‪٤‬خس ػْ حُ٘ز‪ ًٟ َ٤‬حُ٘ؼخد حُؼٔخٗ‪-:٠‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص كخُٔ‪٤‬الى ػخٗ‪٤‬ش ‪ ِْٛ ٝ‬ؿَح ‪ ٝ‬طٔٔ‪ ٌٙٛ ٠‬حُؼِٔ‪٤‬ش حُالٓظ٘خ‪٤ٛ‬ش رخُٔخٓٔخٍح ‪ -1 .‬حُل‪ ْٜ‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫‪ -2‬حُلٌَ حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫طَ‪ ٟ‬حُز‪٣ًٞ‬ش حٕ حُل‪٤‬خس ‪ ٠ٛ‬حُْ‪ٝ .‬رخُظخُ‪ ٠‬كخالٗٔخٕ ‪ َٔ٣‬رؼيى ال ٓظ٘خ‪ٖٓ ٢ٛ‬‬ ‫‪ -3‬حٌُالّ حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫حُل‪ٞ٤‬حص حُظ‪ًِٜ ٠ٛ ٠‬خ حُْ ‪ ٝ‬ػٌحد‪٘ٛ ٖٓ ٝ .‬خ الري ُالٗٔخٕ حٕ ‪ٌٙٛ ٌَٔ٣‬‬ ‫‪ -4‬حُلؼَ حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫حُلِوش ‪٣ ٝ‬ظلٍَ ٖٓ ىحثَس حُ‪ٍَٝ٤ٜ‬س حُالٓظ٘خ‪٤ٛ‬ش ‪ .ٌٙٛ‬كز‪ٔ٘٤‬خ ‪ َٟ٣‬حالٓالّ‬ ‫‪ -5‬حِٓ‪ٞ‬د حُؼ‪ ٖ٤‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫حالٗٔخٕ ك‪ ٠‬كظَس حهظزخٍ طؼوز‪ٜ‬خ ٗخٍ ح‪ ٝ‬ؿ٘ش كخُز‪٣ًٞ‬ش طَ‪ ٟ‬حالٗٔخٕ ك‪ٗ ٠‬خٍ‬ ‫‪ -6‬حُٔؼ‪ ٠‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫‪٣‬لخ‪ ٍٝ‬حُ‪َٜٝ‬د ٓ٘‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫‪ -7‬حُظ٘ز‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫‪٣ ٝ‬ظْ حالػظَح‪ ٝ‬ى‪٣ٍٝ‬خ ػٖ ً‪٤‬ل‪٤‬ش كي‪ٝ‬ع "حٓظ٘ٔخم ُالٍ‪ٝ‬حف" رخَُؿْ ٖٓ‬ ‫‪ -8‬حُظًَ‪ ِ٤‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫ػيّ ح‪ٔ٣‬خٕ حُز‪٣ًٞ‬ش رخالٍ‪ٝ‬حف ح‪ٛ‬ال! ‪ ٝ‬هي حؿخد ر‪ًٞ‬ح ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُظٔخإٍ رٔؼخٍ‬ ‫‪ ٝ‬ػٖ ‪٣َ١‬ن ‪ ٌٙٛ‬حُ‪ٓٞ‬خثَ ‪ُ ٌٖٔ٣‬الٗٔخٕ حُوال‪ ٝ ٙ‬حُ‪َٜ‬د ٖٓ كِوش حُٔ‪٤‬الى‬ ‫ٗٔؼش ط٘‪ٞٔٗ َ٤‬ع حهَ‪ ٝ ٟ‬ط٘ظوَ حُ٘ؼِش ٖٓ ٗٔؼش الهَ‪.ٟ‬‬ ‫حٓخ رخُ٘ٔزش ُٔٔؤُش حُؼ‪ٞ‬حد ‪ ٝ‬حُؼوخد كخُز‪٣ًٞ‬ش طئٖٓ روخٗ‪ ٕٞ‬حٌُخٍٓخ (‪ ٝ‬طَؿٔظ‪ ٝ ٚ‬حُٔ‪ٞ‬ص حُالٓظ٘خ‪٤ٛ‬ش‪.‬‬ ‫‪ -5‬ح‪ َٛ‬حَُ٘‬ ‫حُلَك‪٤‬ش هخٗ‪ ٕٞ‬حُؼَٔ) ‪ ٝ‬حُوخثَ حٕ ًَ حٗٔخٕ(ح‪ ٝ‬رخال‪ٛ‬ق ًَ ًخثٖ) ػ٘يٓخ‬ ‫ح‪ َٟ٣ -‬حالٓالّ ح‪ َٛ‬حَُ٘ ك‪ ٠‬حُِٔي حرِ‪ ْ٤‬حٌُ‪ ٟ‬هِو‪ ٚ‬هللا ‪ٍ ٝ‬ك‪ ٞ‬حُٔـ‪ٞ‬ى‬ ‫‪ٞٔ٣‬ص ‪٣‬ظْ حُلٌْ ػِ‪ ٠‬حػٔخُ‪ ٚ‬حُٔخروش ُظلي‪٣‬ي حَُطزش حُظ‪ُٞ٤ٓ ٠‬ي ر‪ٜ‬خ ك‪ ٠‬حَُٔس‬ ‫ُالٗٔخٕ ‪ ٝ‬هخّ رظلي‪ ٟ‬هللا حٕ ‪ َ٠٣‬حالٗٔخٕ ػٖ ‪٣َ١‬ن حُلن‪.‬‬ ‫حُوخىٓش‪ ٝ .‬حَُطذ حُٔظخكش ٖٓ حالك‪ُ َ٠‬الٓ‪ٞ‬أ ‪-:٠ٛ‬‬ ‫"هخٍ أٗظَٗ‪ ٢‬اُ‪٣ ّٞ٣ ٠‬زؼؼ‪ * ٕٞ‬هخٍ اٗي ٖٓ حُٔ٘ظَ‪ * ٖ٣‬هخٍ كزٔخ أؿ‪٣ٞ‬ظ٘‪٢‬‬ ‫‪ -1‬حُ‪ٜ‬ش‬ ‫ألهؼيٕ ُ‪َٛ ْٜ‬ح‪١‬ي حُٔٔظو‪ * ْ٤‬ػْ ‪٥‬ط‪ ٖٓ ّْٜ٘٤‬ر‪ ٖ٤‬أ‪٣‬ي‪ ٖٓٝ ْٜ٣‬هِل‪ٝ ْٜ‬ػٖ‬ ‫‪ -2‬حٗ‪ٜ‬خف حُ‪ٜ‬ش‬ ‫أ‪ٔ٣‬خٗ‪ٝ ْٜ‬ػٖ ٗٔخثِ‪ٝ ْٜ‬ال طـي أًؼَ‪ٗ ْٛ‬خًَ‪"ٖ٣‬‬ ‫‪ -3‬حٗٔخٕ‬ ‫( ٓ‪ٍٞ‬س حألػَحف ح‪٣٥‬خص ٖٓ ‪ 14‬حُ‪)17 ٠‬‬ ‫‪ -4‬ك‪ٞ٤‬حٕ‬ ‫د‪-‬طَ‪ ٟ‬حُز‪٣ًٞ‬ش حٕ ح‪ َٛ‬حَُ٘( ح‪ ٝ‬رخال‪ٛ‬ق حالُْ) ‪ ٌٖٔ٣‬ك‪ ٠‬حُ‪ ٝ ْٛٞ‬ؿلِش‬ ‫‪ٗ -5‬زق ؿخثغ‬ ‫حالٗٔخٕ ػِ‪ ٠‬حٕ حُؼخُْ ٓئهض ‪ٓ ًَ ٝ‬خ ك‪٣ ٚ٤‬ظـ‪ ٝ ٍِٝ٣ ٝ َ٤‬هي هخّ ر‪ًٞ‬ح رطَف‬ ‫‪٤ٗ -6‬طخٕ‬ ‫حُٔ‪ٟٞٞ‬ع رٌَ٘ ٓؤٓآ‪ ٟٝ‬ك‪ ٚٗ ٠‬حُٔخٓ‪ٞ٤‬طخ ٗ‪ٌ٤‬خ‪٣‬خ (‪: )56,11‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٝ‬طًَِ حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُز‪٣ًٞ‬ش ػِ‪ ٠‬حٕ حالٗٔخٕ ‪ ٞٛ‬حهيٍ ‪ ٌٙٛ‬حَُطذ ػِ‪٠‬‬ ‫ًَٔ كِوش حُٔ‪٤‬الى ‪ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ص كخَُٔحطذ حالػِ‪ ٠‬طؼ‪ ٖ٤‬حٓخٓخ ُِظٔظغ ػِ‪ ٠‬حكؼخٍ "كو‪٤‬وش حالُْ حُ٘ز‪ِ٤‬ش ‪ : ٠ٛ‬حُٔ‪٤‬الى ٓؼخٗخس‪ ,‬حٌُزَ ك‪ ٠‬حُٖٔ ٓؼخٗخس‪ ,‬حَُٔ‪ٝ‬‬ ‫ٓؼخٗخس‪ ,‬حُٔ‪ٞ‬ص ٓؼخٗخس ‪ ٝ‬حُْ ‪ ٝ‬ػ‪ ٝ َ٣ٞ‬كِٕ ‪ٞٗ ٝ‬حف ‪٣ ٝ‬خّ ‪ ٠ٛ‬حُٔؼخٗخس‪.‬‬ ‫حُل‪ٞ٤‬حص حُٔخروش ‪ ٝ‬حُؼٌْ َُِطذ حالىٗ‪ .٠‬حٓخ حالٗٔخٕ ك‪ ٜٞ‬حَُطزش حُظ‪٠‬‬ ‫حالُظ‪ٜ‬خم رخالٓ‪ ٍٞ‬حُـ‪ٓ َ٤‬خٍس ٓؼخٗخس‪ ,‬حالرظؼخى ػٖ حالٓ‪ ٍٞ‬حُٔخٍس ‪ٓ ٠ٛ‬ؼخٗخس‪,‬‬ ‫رٔوي‪ٍٛٝ‬خ ًَٔ حُلِوش ‪ ٝ‬رِ‪ٞ‬ؽ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ‪.‬‬ ‫‪ُ٣‬الكع حٕ هخٗ‪ ٕٞ‬حٌُخٍٓخ ‪ ٞٛ‬هخٗ‪٣ ٕٞ‬ليع رال ً‪٤‬خٕ ػخهَ ٖٓ هِل‪ .ٚ‬ك‪ ٜٞ‬طٔخٓخ ػيّ حُل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ٓ ٠‬خ ‪٣َ٣‬ي‪ ٙ‬حالٗٔخٕ ‪ٓ ٞٛ‬ؼخٗخس‪ -‬رخهظ‪ٜ‬خٍ ‪ ,‬حُظـٔؼخص‬ ‫حُؤٔش ‪ٓ ٠ٛ‬ؼخٗخس"‬ ‫ًو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُل‪٣ِ٤‬خء‪ .‬ح‪ ٟ‬حٗ‪ ٚ‬ال ‪٣‬و‪ ّٞ‬حُ‪ ٚ‬ح‪ ٝ‬ؿ‪ َٙ٤‬رٔلخٓزش حُ٘خّ ‪١‬زوخ ُوخٗ‪ٕٞ‬‬ ‫حٌُخٍٓخ‪ ٝ .‬حٕ ًخٗض حكي‪ ٟ‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُز‪٣ًٞ‬ش حُوي‪ٔ٣‬ش هي ًًَص حْٓ حُ‪ ٚ‬حُٔ‪ٞ‬ص‬ ‫حُ‪ٜ٘‬ي‪٣" ٠ٓٝ‬خٓخ" ًوخ‪ , ٠ٟ‬حال حٕ حُز‪٣ ٕٞ٣ًٞ‬ظ‪َٜ‬ر‪ ٌٙٛ ٖٓ ٕٞ‬حُ٘وطش‪ ٝ .‬حٗخ‬ ‫ٗو‪٤ٜ‬خ حظٖ ‪ٌٛ‬ح ٓـَى طخػ‪٘ٛ َ٤‬ي‪ ٠ٓٝ‬ػِ‪ ٠‬حٌُخطذ ‪ ٝ‬ال ‪٣‬ؼزَ رخُ‪ٍَٝ٠‬س ػٖ‬ ‫حُز‪٣ًٞ‬ش‪.‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٝ‬ال ‪ُ٣‬ظ‪ َٜ‬حُؼِْ ح‪٠ٗ ٟ‬ء ‪٣‬يٍ ػِ‪ ٠‬حٕ حالٗٔخٕ ٓ‪٤‬زؼغ ح‪ ٝ‬حٗ‪ُٞ٣ ٚ‬ي َٓس‬ ‫حهَ‪ ٝ ٟ‬رخُظخُ‪ ٠‬كخُؼِْ ‪َ٣‬ك‪ ٞ‬حُٔ‪ٞ‬هل‪٘ٛ ٖ٤‬خ‪.‬‬ ‫ًٔخ ال ‪ُ٣‬ظ‪ َٜ‬حُؼِْ حُؼخُْ ً٘ظخّ حهاله‪ ٠‬ر‪ ٚ‬حُؼ‪ٞ‬حد ‪ ٝ‬حُؼوخد كخُؼِْ ال ‪ُ٣‬لزٌ‬ ‫ح‪٠٣‬خ ٓ‪ٞ‬هق حُز‪٣ًٞ‬ش ح‪ ٝ‬حالٓالّ ‪٘ٛ‬خ ‪ ٝ‬حٕ ‪ٝ‬ؿزض حالٗخٍس حُ‪ ٠‬حٕ حُ٘ظَس‬ ‫حُز‪٣ًٞ‬ش ‪٤ُ٥‬ش هخٗ‪ ٕٞ‬حٌُخٍٓخ طـؼَ ‪٣َ١‬وش طلو‪٤‬ن حُؼ‪ٞ‬حد ‪ ٝ‬حُؼوخد ك‪ ٠‬حُز‪٣ًٞ‬ش‬ ‫حهَد َُِ‪ٝ‬ف حُؼِٔ‪٤‬ش ٖٓ حِٓ‪ٞ‬د حالٓالّ‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪ ٝ‬طَ‪ ٟ‬حُز‪٣ًٞ‬ش حٕ حُـ٘غ (ٍحؿخ) ‪ ٝ‬حٌَُح‪٤ٛ‬ش (ىك‪٘٤‬خ) ‪ ٝ‬حُـ‪( َٜ‬حك‪٤‬ي‪٣‬خ) ‪٠ٛ‬‬ ‫حُٔ‪ٜ‬خىٍ حَُث‪٤ٔ٤‬ش ُل‪ َٜ‬حالٗٔخٕ ‪ ٝ‬ك‪ ُٜٚٞ‬ػِ‪ ٠‬حٓظوالُ‪" ٚ‬حألٗخ" ‪ ٖٓ ٝ‬ػْ‬ ‫‪ ٠ٛ‬حٓخّ حالُْ‪٘٣ ٝ .‬ظ‪ ٠ٜ‬حالُْ رخٗ‪ٜ‬خء حٌُحص كال ‪٣‬ؼ‪ٞ‬ى ‪٘ٛ‬خُي حُْ حًح ُْ ‪ٞ٣‬ؿي‬ ‫حالٗٔخٕ ُ‪٤‬وظزَ‪ ْ٤ُ (.ٙ‬حُٔو‪ٜٞ‬ى ‪١‬زؼخ ‪ ٞٛ‬حالٗظلخٍ كخًح حٗظلَ حَُٔء ٓ‪ُٞ٤‬ي‬ ‫ٓـيىح ‪ ٝ‬حٗٔخ حُلَ ك‪ ٠‬رِ‪ٞ‬ؽ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ‪).‬‬ ‫‪ -6‬حُوال‪ٙ‬‬ ‫ح‪ -‬ال ‪ٔ٣‬ظؼٌد حُِٔٔٔ‪ ٌٙٛ ٕٞ‬حٌُِٔش ‪ َٟ٣ ٝ‬حُِْٔٔ ك‪ ٠‬حػظ٘خم حالٓالّ ‪ٝ‬‬ ‫حُلَ‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬كَحث‪ ٚ٠‬حُطَ‪٣‬ن ُِـ٘ش‪.‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪٣ ٝ‬و‪ ٍٞ‬حالٓالّ حٗ‪٣ ُٖ ٚ‬يهَ حُـ٘ش ح‪ٗ ٟ‬و‪٣ ُْ ٚ‬ؼظ٘ن حالٓالّ رؼي‬ ‫ِٗ‪ ُٚٝ‬حًح ًخٕ ٓٔغ ػ٘‪ ٚ‬رٌِ٘‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‪.‬‬ ‫ال ‪٣‬ئٖٓ حالٓالّ رخ‪ ٖٓ ٌَٗ ٟ‬حٌٗخٍ "حُٔوِ‪ "ٚ‬ك‪ٞ٤‬ؿي هللا ‪ ٝ‬حُؼزخى ‪ٝ‬‬ ‫حالٗز‪٤‬خء ‪ ٝ‬حَُِٔٓ‪ ٖ٤‬كو‪.٢‬‬ ‫"‪ٝ‬ر٘ـَّ حٌُ‪ ٖ٣‬آٓ٘‪ٞ‬ح ‪ٝ‬ػِٔ‪ٞ‬ح حُ‪ٜ‬خُلخص إٔ ُ‪ ْٜ‬ؿ٘خص طـَ‪ ٖٓ ١‬طلظ‪ٜ‬خ‬ ‫حألٗ‪ٜ‬خٍ ًِٔخ ٍُه‪ٞ‬ح ٓ٘‪ٜ‬خ ٖٓ ػَٔس ٍُهخ ً هخُ‪ٞ‬ح ‪ٌٛ‬ح حٌُ‪ٍُ ١‬ه٘خ ٖٓ هزَ ‪ٝ‬أط‪ٞ‬ح‬ ‫ر‪ٓ ٚ‬ظ٘خر‪ٜ‬خ ً ‪ ُْٜٝ‬ك‪ٜ٤‬خ أُ‪ٝ‬حؽ ٓط‪َٜ‬س ‪ ْٛٝ‬ك‪ٜ٤‬خ هخُي‪"ٕٝ‬‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حُزوَس ‪)25‬‬ ‫" ‪٣ ٖٓٝ‬زظؾ ؿ‪ َ٤‬حإلٓالّ ى‪٘٣‬خ ً كِٖ ‪٣‬وزَ ٓ٘‪ ٞٛٝ ٚ‬ك‪ ٢‬ح‪٥‬هَس ٖٓ حُوخَٓ‪ٖ٣‬‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س آٍ ػَٔحٕ ‪)85‬‬ ‫د‪-‬طو‪ ٍٞ‬حُز‪٣ًٞ‬ش رخٌٓخٕ حُوال‪ ٖٓ ٙ‬ػٌحد حُل‪ٞ٤‬حص حُٔظظخُ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حٕ ًُي‬ ‫‪ ٌٕٞ٣‬رزِ‪ٞ‬ؽ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ (ك‪ُ ٠‬ـش حُزخُ‪ ٠‬حال‪٤ِٛ‬ش ًخٗض حٌُِٔش "حُ٘‪٤‬زخٗخ") ‪ ,‬حُظ‪٠‬‬ ‫طؼ٘‪ ٠‬كَك‪٤‬خ "حال‪١‬لخء" ح‪ ٟ‬ح‪١‬لخء حُل‪ٞ‬حّ ‪ ٝ‬حَُؿزخص ‪ ٝ‬حًظ٘خف حالٗٔخٕ‬ ‫ُ٘لٔ‪ ٚ‬حٗ‪ ْ٤ُ ٚ‬ؿ‪َٛٞ‬ح ٓطِوخ ‪ ٝ‬رٌُي ‪٣‬ظـِذ ػِ‪ ٠‬كٌَس حألٗخ ‪ ٝ‬رٌُي ‪ٞٔٔ٣‬‬ ‫حالٗٔخٕ ػِ‪ ًَ ٠‬حُؼٌحد كال طؼ‪ٞ‬ى ‪٘ٛ‬خُي أٗخ ُظظؼٌد‪ً ٝ .‬خٕ ر‪ًٞ‬ح هي ٗز‪ٚ‬‬ ‫ًُي رخُ٘ٔؼش حُظ‪ ٠‬ط٘طل‪٠‬ء‪.‬‬ ‫‪١‬زؼخ ‪٣‬ظ‪٠‬ق ٖٓ ًَ ًُي حٕ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ ُ‪ٔ٤‬ض ٌٓخٗخ ‪ ٝ‬حٗٔخ كخُش ٓؼ‪٘٤‬ش ٖٓ‬ ‫حُ‪ٞ‬ػ‪.٠‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٝ‬طو‪ ٍٞ‬حُز‪٣ًٞ‬ش حٗ‪ ٚ‬رخٌٓخٕ ح‪ٗ ٟ‬و‪ ٚ‬حًح حطزغ ‪٣َ١‬ن حُ٘‪َ٤‬كخٗخ حُ‪ٍٞٛٞ‬‬ ‫ُ‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬ال ‪٘٣‬ظَ‪ ١‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬ر‪٣ًٞ‬خ‪.‬‬ ‫‪ٓ ٌُٖٝ‬خًح ‪٣‬ليع َُِٔء رؼي حُ‪َ٤ُِ٘ ٍٞٛٞ‬كخٗخ ؟‬ ‫طوظِق حُٔيحٍّ حُز‪٣ًٞ‬ش ك‪ ٠‬حالؿخرش‪:‬‬ ‫حُؼ‪َ٤‬حكخىح طو‪ ٍٞ‬حٗ‪٣ ٚ‬ل٘‪ ٠‬رؼيٓخ ‪ٞٔ٣‬ص ك‪ ٠‬حُل‪٤‬خس حُظ‪ َٛٝ ٠‬ك‪ٜ٤‬خ ُِ٘‪َ٤‬كخٗخ‬ ‫( ح‪ ٟ‬حٕ حُٔ‪ٞ‬ص ال ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ٗ ٠‬لْ حُِلظش رَ ػ٘يٓخ ط٘ظ‪ ٠ٜ‬حُل‪٤‬خس حُظ‪َٛٝ ٠‬‬ ‫ك‪ٜ٤‬خ ُِ٘‪َ٤‬كخٗخ‪ ,‬ال ‪ُٞ٣‬ي ػخٗ‪٤‬ش) ‪ ,‬رَ ‪ ٝ‬ط‪ٜ‬لق حٌُالّ رخٗ‪٘ٛ ٌٖ٣ ُْ ٚ‬خُي‬ ‫"ٍ‪ٝ‬ف" ح‪ٛ‬ال ُظل٘‪ٞٓ ٌٖ٣ ُْ ٞٛ ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ىح ًـ‪ٓ ,َٛٞ‬ـَى ًخثٖ ‪٣‬ظـ‪.َ٤‬‬ ‫حٓخ حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗخ طو‪ ٍٞ‬رخطلخى‪ ٙ‬رخالُ‪ ٚ‬حُالٗو‪( ٠ٜ‬رؼي حُٔ‪ٞ‬ص ح‪٠٣‬خ) ‪ ,‬ح‪ ٟ‬حٗ‪ٚ‬‬ ‫رؼي حُٔ‪ٞ‬ص ‪ َ٤ٜ٣‬ؿْٔ ر‪ًٞ‬ح "ىحٍٓخًخ‪٣‬خ"‪.‬‬ ‫ًٔخ طئٖٓ حُٔ‪ٜ‬خ‪٣‬خٗخ رلٌَس "حُز‪ٔ٣ًٞ‬خط‪٤‬لخ" ‪ ْٛ ٝ‬حٗخّ ‪ِٞٛٝ‬ح الٓٔ‪٠‬‬ ‫حَُٔحكَ حُٔظويٓش ٗل‪ ٞ‬حُ٘‪َ٤‬كخٗخ ٌُ٘‪ ْٜ‬حكـٔ‪ٞ‬ح ػٖ حُ‪ُٜ ٍٞٛٞ‬خ حٍحى‪٣‬خ‬ ‫ُ‪٤‬زو‪ٞ‬ح ك‪ ٠‬حُيٗ‪٤‬خ ‪ٔ٣ ٝ‬خػي‪ٝ‬ح حُ٘خّ ػِ‪ ٠‬حُوال‪ ٙ‬ػزَ طؼِ‪ ٝ ْٜٔ٤‬حٍٗخى‪.ْٛ‬‬ ‫كخُز‪ٔ٣ًٞ‬خط‪٤‬لخ ‪٣‬و‪ ٕٞٓٞ‬ري‪ ٍٝ‬حُٔوِ‪ ٚ‬ك‪ٌٛٓ ٠‬ذ حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗخ‪ ٝ .‬ك‪ ٠‬حًؼَ‬ ‫حُٔيحٍّ حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗ‪٤‬ش طي‪٘٣‬خ ‪ ٝ‬حُظ‪ ٠‬طيػ‪" ٠‬ر‪٣ًٞ‬ش حالٍ‪ ٝ‬حُطخ‪َٛ‬س" ‪ٞ٣‬ؿي‬ ‫حػظوخى حٕ حُز‪ًٞ‬ح "حٓ‪٤‬يح" هي هخّ رخٗ٘خء ؿ٘ش ‪٣‬زِـ‪ٜ‬خ ًَ ٖٓ ‪ ,ُٚ ٠ِٜ٣‬حال حٗ٘‪٠‬‬ ‫حٍ‪ ٟ‬ك‪ًُ ٠‬ي ٗططخ هخّ حُزٔطخء رخهظَحػ‪ ٚ‬الٗلٔ‪ ْٜ‬ك‪ٌٛ ٠‬ح حٌُٔ‪ٛ‬ذ ‪ٞٛ ٝ‬‬ ‫هخٍؽ ػٖ ٍ‪ٝ‬ف حُز‪٣ًٞ‬ش حال‪٤ِٛ‬ش طٔخٓخ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ك‪٤‬خس حُٔئْٓ‬ ‫ٓخػَ‪٘ٛ ٝ‬خ ك‪٤‬خس ر‪ًٞ‬ح كو‪ُ ٢‬الهظ‪ٜ‬خٍ ‪ُٔ ٝ‬ؼَكش حُـٔ‪٤‬غ رو‪ٜ‬ش ك‪٤‬خس‬ ‫ٍٓ‪ ٍٞ‬حالٓالّ‪.‬‬ ‫د‪ُٝ -‬ي ٓ‪٤‬يحٍطخ ؿ‪ٞ‬طخٓخ ُِٔي ك‪ٔ٤‬خ ‪ُ٣‬ؼَف كخُ‪٤‬خ رٌِٔٔش ٗ‪٤‬زخٍ ‪ٛ ,‬خٍ حٓ‪َ٤‬ح‬ ‫‪ ٝ‬طِ‪ٝ‬ؽ ٖٓ حكي‪ ٟ‬حهخٍر‪ٗ ,ٚ‬خرش ؿٔ‪ِ٤‬ش ‪ ٝ‬حٗـذ ٓ٘‪ٜ‬خ حر٘خ‪ .‬حال حٗ‪ ٚ‬ؿخىٍ‬ ‫حُو‪َٓ َٜ‬ح ُِظؼزي‪ ,‬حٍ‪ٛ‬ن ٗلٔ‪ ٚ‬ح‪ٝ‬ال رخهٔ‪ ٠‬حُظيٍ‪٣‬زخص ‪ٌُٜ٘ ٝ‬خ ُْ طئى‪ٟ‬‬ ‫ُالٓظ٘خٍس ‪ً ٝ‬خى ‪ٞٔ٣‬ص ٖٓ حُ‪٠‬ؼق‪ ,‬كخػظٔي كٌَح ٓؼظيال ‪ ٝ ,‬ر‪ٔ٘٤‬خ ‪ٞٛ‬‬ ‫ؿخُْ ٓظَرغ طلض ٓخ ح‪ٛ‬زق حالٕ ‪ُ٣‬ؼَف ر٘ـَس حُز‪٤ٓ َٛٝ , ٞ‬يحٍطخ‬ ‫ُِ٘‪َ٤‬كخٗخ ‪ ٝ‬رٌُي حهٌ ُوذ ر‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ ح‪ ٟ‬حُٔٔظ٘‪ ٝ َ٤‬حُظ‪ ٠‬ىٍؽ طؼَ‪٣‬ز‪ٜ‬خ ٌُِٔش‬ ‫"ر‪ًٞ‬ح"‪٣ ُْ .‬يػ‪ ٠‬ر‪ًٞ‬ح حُ٘ز‪ٞ‬س ح‪ ٝ‬حَُٓخُش ك‪٣ ُْ ٜٞ‬و‪ ٍٞ‬حٕ حُ‪ٜ‬خ حٍِٓ‪ ,ٚ‬رَ حٗ‪ٚ‬‬ ‫رِؾ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ ‪ ٝ‬ح‪ٛ‬زق هخىٍح ُالٍٗخى ػٖ ً‪٤‬ل‪٤‬ش رِ‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬خ‪ .‬كخالُ‪ٜ‬ش‪ًٜٗٞ ,‬خ‬ ‫ٓـَى ًخث٘خص ٓظٔ‪ٞ‬ص ‪ ٝ‬ط‪ُٞ‬ي رخٌٗخٍ حهَ‪٣ ٖٓ ٠ٛ ٟ‬لظخؽ الٓظ٘خٍس ر‪ًٞ‬ح ‪,‬‬ ‫‪ٌُُ ٝ‬ي طًٌَ حُٔ‪ٞ‬طَحص حٕ حالُ‪ٜ‬ش ًخٗض طٔظٔغ ُظؼخُ‪ُ ٚٔ٤‬ظٔظل‪٤‬ي!‬ ‫" أهلخٌُْ ُ‪ُِ ٝ‬ذ‪ٝ‬ح ٖٓ ؿ‪٤‬ش د‪، ٖ٣‬‬ ‫كال طؼط‪ ْٛٞ‬حمطشحرخطٌْ حُؼقز‪٤‬ش‪.‬‬ ‫"‬ ‫ٗي ً‪٘٤‬خٕ‬

‫ُؿ ِٔؼض حه‪ٞ‬حُ‪ ٚ‬رؼي ‪ٝ‬كخط‪ ٚ‬ك‪ٓ ٠‬ـٔغ ح‪ٛ‬زق ‪ُ ٣‬ؼَف رٔـٔغ حُزخُ‪ُ ٠ٛ ٝ( ٠‬ـش هي‪ٔ٣‬ش‬ ‫ٓ٘وَ‪ٟ‬ش) ك‪ٓ ٠‬الٍ ػالػش كٔٔ‪٤‬ض ر٘‪ ٜٙٞ‬حُٔالٍ حُؼالع (طَ‪ ٟ‬ر‪٤‬ظخًخ) ‪ٝ‬‬ ‫حهٌص طِو‪ٜ٤‬خط‪ٜ‬خ ُظ‪ٜ‬زق حُيحٓخرخىح ح‪٣َ١ ٟ‬ن حُلن‪ ٝ .‬هخّ حطزخع حُظ‪٤‬خٍ حُٔ‪ٜ‬خ‪٣‬خٗ‪٠‬‬ ‫ر٘ٔذ رؼ‪ ٞ‬حُٔ‪ٞ‬طَحص ُز‪ًٞ‬ح‪ ,‬حال حٕ حطزخع حُؼ‪َ٤‬حكخىح ‪َ٣‬ك‪ٛٞ٠‬خ‪.‬‬ ‫‪ -8‬حالهالم‬ ‫ح‪٣ -‬و‪ ْ٤‬حالٓالّ حهاله‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُؼ‪ٞ‬حد ‪ ٝ‬حُؼوخد‪ ٝ ,‬ح‪١‬خػش هلل‪ ,‬ح‪ ٟ‬حٗ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُٔئٖٓ‬ ‫حٕ ‪ِ٣‬ز‪ ٠‬ح‪ٝ‬حَٓ هللا كظ‪٣ ٠‬يهَ حُـ٘ش ‪ ٝ‬ال ‪٣‬يهَ حُ٘خٍ‪ٌٛ .‬ح ‪ ٝ‬هي كخ‪ُٝ‬ض رؼ‪ٞ‬‬ ‫حُلَم حُ‪ٜٞ‬ك‪٤‬ش حىهخٍ ٓل‪ ّٜٞ‬حُلذ حالُ‪ُِ ٠ٜ‬ؼزخىس ‪ ٝ‬حٕ طِز‪٤‬ش ح‪ٝ‬حَٓ هللا طٌ‪ ٕٞ‬كزخ‬ ‫ُ‪ ٝ,ٚ‬طظَح‪ٝ‬ف ىٍؿخص هز‪ٌٛ ٍٞ‬ح حُلٌَ ر‪ ٖ٤‬حٌُٔح‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬هي ط‪ُ َٜ‬لي حَُك‪ ٞ‬ك‪٠‬‬ ‫رؼ‪ ٞ‬حالك‪٤‬خٕ‪.‬‬ ‫"كٖٔ ‪٣‬ؼَٔ ٓؼوخٍ ًٍس ه‪َ٤‬حً ‪٣ ٖٓٝ * َٙ٣‬ؼَٔ ٓؼوخٍ ًٍس َٗحً ‪"َٙ٣‬‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حُُُِِش ‪) 8-7‬‬ ‫" ‪ُ٣ ٖٓٝ‬طغ هللا ‪٣ٝ ٍُٚٞٓٝ‬وٖ هللا ‪٣ٝ‬ظـّـو‪ ٚ‬كؤ‪ُٝ‬جي ‪ ْٛ‬حُلخثِ‪" ٕٝ‬‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حُ٘‪)52 ٍٞ‬‬ ‫"إ حٌُ‪ً ٖ٣‬لَ‪ٝ‬ح رآ‪٣‬خط٘خ ٓ‪ٞ‬ف ٗ‪ٗ ْٜ٤ِٜ‬خٍحً ًِٔخ ٗ‪٠‬ـض ؿِ‪ٞ‬ى‪ ْٛ‬ريُّ٘خ‪ ْٛ‬ؿِ‪ٞ‬ىحً‬ ‫ؿ‪َٛ٤‬خ ُ‪ٌٝ٤‬ه‪ٞ‬ح حُؼٌحد إ هللا ًخٕ ػِ‪ِ٣‬حً كٌ‪ٔ٤‬خً"‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حُ٘ٔخء ‪) 56‬‬ ‫د‪ -‬حهخّ ر‪ًٞ‬ح حالهالم حٓخٓخ ػِ‪ٓ ٠‬ل‪ ّٜٞ‬حُ٘لوش‪ .‬ح‪ٗ ٟ‬لوش حالٗٔخٕ ػِ‪ ٠‬حٌُخث٘خص‬ ‫حالهَ‪ ٝ ,ٟ‬هي ‪٣‬ؼَِ حُز‪ ٕٞ٣ًٞ‬طؼِ‪ُِ٘ ٚٔ٤‬خّ رخٗ‪ٓ ٚ‬يك‪ٞ‬ع رخُ٘لوش‪ ,‬كز‪ًٞ‬ح هي حٗلن‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُ٘خّ ٖٓ حُٔ‪٤‬الى ‪ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ص كوٍَ حٕ ‪َٗ٣‬ي‪ُ ْٛ‬طَ‪٣‬ن حُوال‪( ٙ‬حُ٘‪َ٤‬كخٗخ)‬ ‫رخَُؿْ ٖٓ حٗ‪٠ٓ ٌٖ٣ ُْ ٚ‬طَح ُلؼَ ًُي‪.‬‬ ‫‪ -9‬حالٗظ٘خٍ ‪ ٝ‬حُؼ٘ق ‪ ٝ‬حُ٘ظَس ُالى‪٣‬خٕ حالهَ‪ٟ‬‬ ‫ح‪ -‬حٗظَ٘ حالٓالّ رلي حُٔ‪٤‬ق حٌُ‪ ٟ‬كِٔ‪ ٚ‬ح‪ٛ‬لخر‪ ٚ‬حُٔ٘زؼ‪ ٕٞ‬رؼٔن حال‪ٔ٣‬خٕ ‪.‬‬ ‫ط‪ٞ‬ؿي رؼ‪ ٞ‬حُيػ‪ٞ‬حص حُ‪٣َٜ‬لش ك‪ ٠‬حالٓالّ ُِؼ٘ق‪ ٖٓ ٝ,‬حُ‪ٞ‬ح‪ٟ‬ق حٍطزخ‪ ١‬حٗظ٘خٍ‬ ‫حالٓالّ رخُـِ‪ٝ‬حص حالٓالٓ‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حُ٘ؼ‪ٞ‬د حالهَ‪٘ٛ ٌُٖ ٝ .ٟ‬خى ح‪٠٣‬خ ه‪ٜٚ‬‬ ‫حُظـخٍ حٌُ‪ٗ ٖ٣‬وِ‪ٞ‬ح حإلٓالّ اُ‪ٓ ٠‬خُ‪٣ِ٤‬خ ‪ٝ‬حٗي‪٤ٔ٤ٗٝ‬خ ى‪ ٕٝ‬أ‪ ١‬ه‪ٞ‬س ػٌَٔ‪٣‬ش ‪ ٝ‬ال‬ ‫‪ ٌَ٘٣‬حكي طلِ‪ٓ َ٤‬لي ىّ حَُٔطي‪ ٝ ,‬هي ‪٣‬يحكغ حُزؼ‪ ٞ‬رخٕ كي حَُىس حُٔو‪ٜٞ‬ى ر‪ٚ‬‬ ‫ؿؼَ حُيحهَ ك‪ ٠‬حالٓالّ ‪٣‬لٌَ ِٓ‪٤‬خ كظ‪ ٠‬ال ‪٣‬يهَ ك‪ ٠‬حُي‪٣ ٝ ٖ٣‬وَؽ ٓ٘‪ٚ‬‬ ‫ٓٔظ‪ٜ‬ظَح‪٣ ٝ ,‬وظِق حُزؼ‪ ٞ‬ػِ‪ ٠‬حهخٓش كي حَُىس ػِ‪ُٝ ٖٓ ٠‬ي ِٓٔٔخ‪.‬‬ ‫‪٘٣‬ظَ حالٓالّ حُ‪ ٠‬حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش ‪ ٝ‬حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حٗ‪ٜ‬خ ًخٗض ٍٓخالص ‪ٛ‬ل‪٤‬لش ػْ‬ ‫كَُكض ‪ُٔٗ ٝ‬وض ‪ َٟ٣ ٝ‬رخه‪ ٠‬حالى‪٣‬خٕ ػِ‪ ٠‬حٗ‪ٜ‬خ ًخٗض هَحكخص ٗؼ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬حٓخ‪َ٤١‬‬ ‫ح‪ ٝ‬حٗ‪ٜ‬خ "ك‪٤ٗ َ٤‬طخٗ‪٤‬ش" الرؼخى حالٗٔخٕ ػٖ ى‪ ٖ٣‬حُلن‪ًٔ .‬خ حٕ ‪٘ٛ‬خُي كَ‪٤ٟ‬خص‬ ‫ً‪ٜٗٞ‬خ ٍٓخثَ ٓٔخ‪٣ٝ‬ش ُٓلَكش ح‪٠٣‬خ ((‪ُ ٝ‬وي رؼؼ٘خ ك‪ ًَ ٢‬أٓش ٍٓ‪ٞ‬الً إٔ حػزي‪ٝ‬ح‬ ‫هللا ‪ٝ‬حؿظ٘ز‪ٞ‬ح حُطخؿ‪ٞ‬ص))‬ ‫د‪ ُْ -‬طًٌَ حُٔ‪ٜ‬خىٍ حُز‪٣ًٞ‬ش ح‪ ٟ‬طلَ‪ ٞ٣‬ػِ‪ ٠‬حُؼ٘ق هخٍ ر‪ ٚ‬ر‪ًٞ‬ح‪ ,‬حال حٗ‪ُْ ٚ‬‬ ‫‪ٌِٓ ٌٖ٣‬خ ح‪ٓ ٝ‬لخٍرخ‪ .‬حُز‪٣ًٞ‬ش حال‪ً ٠ُٝ‬خٗض هي حٗظَ٘ص حٓخٓخ ر‪ ٖ٤‬حًٌُ‪ ٍٞ‬حَُ‪ٛ‬زخٕ‬ ‫‪ً ٝ‬خٗض طَك‪ ٞ‬ىه‪ ٍٞ‬حُ٘ٔخء ر‪ٜ‬خ‪ .‬حال حٕ حػظ٘خم حُِٔي حٗ‪ًٞ‬خ ُِز‪٣ًٞ‬ش ؿؼِ‪ٜ‬خ‬ ‫ط٘ظَ٘ رٌَ٘ ‪ٝ‬حٓغ‪ ٝ ,‬رخَُؿْ ٖٓ حُزَرَ‪٣‬ش حُ‪ٜ‬خهزش حُظ‪ً ٠‬خٕ ‪٣‬ظٔظغ ر‪ٜ‬خ حُِٔي‬ ‫حٗ‪ًٞ‬خ هزَ حػظ٘خه‪ ٚ‬حُز‪٣ًٞ‬ش ‪ ,‬حال حٕ حُظخٍ‪٣‬ن ال ‪ ًٌَ٣‬حٗ‪ ٚ‬حٓظويّ حُؼ٘ق َُ٘٘ ى‪ٚ٘٣‬‬ ‫حُـي‪٣‬ي‪ ٝ .‬حٕ ًخٕ ٖٓ حُٔئًي حٕ حػظ٘خم حُز‪٣ًٞ‬ش ًخٕ َٓؿ‪ٞ‬رخ ر‪ ٚ‬ك‪ ٠‬ػ‪َٜٙ‬‬ ‫ُِظوَد ُ‪ ٖٓ ٚ‬حُلخٗ‪٤‬ش‪..‬حُن‪.‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪٣ ٝ‬ـيٍ حُظ٘‪ ٚ٣ٞ‬حٕ حُزؼ‪٣ ٞ‬ؼظزَ‪ ٕٝ‬حُٔخٓ‪ٍٞ‬ح‪ ٝ ٟ‬ػ٘ل‪ ْٜ‬ػ٘لخ ر‪٣ًٞ‬خ‪ ,‬حال حٕ‬ ‫ٌٓخٕ حُ‪٤‬خرخٕ ‪٣‬ؼظ٘و‪ٞ‬ح ٓيٍٓش ٓليىس ٖٓ حُطخثلش حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗ‪٤‬ش حُز‪٣ًٞ‬ش حٓٔ‪ٜ‬خ ر‪٣ًٞ‬ش‬ ‫حُِٕ ‪ ٠ٛ ٝ‬ح‪٠٣‬خ ال طيػ‪ُِ ٞ‬ؼ٘ق ‪ ,‬حال حٕ حُي‪ ٖ٣‬حُٔلِ‪٤ُِ ٠‬خرخٕ (‪ ٝ‬حٌُ‪٣ ٟ‬ي‪ ٖ٣‬ر‪ٚ‬‬ ‫حُ‪٤‬خرخٗ‪ ٕٞ٤‬ؿخٗزخ ُـ٘ذ ٓغ حُز‪٣ًٞ‬ش) ‪ ٝ‬حُٔؼَ‪ٝ‬ف ري‪ ٖ٣‬حُ٘٘ظ‪ٓ ٞٛ ٞ‬خ ‪٣‬لَِ حُؼ٘ق‬ ‫ك‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حالٓزَح‪ ٍٞ١‬حٌُ‪ُ٣ ٟ‬ؼي ِٓ‪ َ٤‬حالُ‪ٜ‬ش‪ًٔ ,‬خ ‪٣‬لَِ حُ‪ٜ‬ـٔخص حالٗظلخٍ‪٣‬ش‬ ‫حُٔؼَ‪ٝ‬كش رخٌُخٓ‪ٌ٤‬خُ‪ ٝ ٟ‬حُظ‪ ٠‬حػو٘ض ؿَحف حُ‪ٞ‬ال‪٣‬خص حُٔظليس ك‪ ٠‬ر‪ٛ ٍَ٤‬خٍر‪ٍٞ‬‬ ‫ك‪ ٠‬حُلَد حُؼخُٔ‪٤‬ش حُؼخٗ‪٤‬ش‪٣ ٝ ,‬ؼظزَ حٓظٔالّ حالٓزَح‪ ٝ ٍٞ١‬حػظَحك‪ ٚ‬رخٗ‪ْ٤ُ ٚ‬‬ ‫ِٓ‪٤‬الً ُالُ‪ٜ‬ش ‪ ٝ‬ال ‪٣‬ويٍ ػِ‪ ٠‬حُيكخع ػٖ حُ‪٤‬خرخٕ حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش حُلؼِ‪٤‬ش ُي‪ ٖ٣‬حُ٘٘ظ‪ ,ٞ‬حٌُ‪ٟ‬‬ ‫ح‪ٛ‬زق حالٕ ٓـَى طوخُ‪٤‬ي ‪٣‬ؼظِ حُ‪٤‬خرخٗ‪ ٕٞ٤‬ر‪ٜ‬خ ًظَحع ال حًؼَ‪.‬‬ ‫ال طؼظزَ حُز‪٣ًٞ‬ش ٓٔخٍٓخص حالى‪٣‬خٕ حالهَ‪ً ٟ‬حص كخثيس ُِيه‪ ٍٞ‬ك‪ ٠‬حُ٘‪َ٤‬كخٗخ‪ ,‬حال‬ ‫حًح ًخٗض ‪١‬زؼخ ‪ ٖٟٔ‬حُطَ‪٣‬ن حُ٘ز‪ ًٟ َ٤‬حُ٘ؼخد حُؼٔخٗ‪٣ ٝ ,٠‬و‪ ٍٞ‬حُز‪ٕٞ٣ًٞ‬‬ ‫(ه‪ٜٛٞ‬خ حطزخع حُٔ‪ٜ‬خ‪٣‬خٗخ) رخٌٓخٕ ك‪ ٍٜٞ‬ح‪ٗ ٟ‬و‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُ٘‪َ٤‬كخٗخ حًح حطزغ‬ ‫حُظؼِ‪ٔ٤‬خص حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق كظ‪ ٌٖ٣ ُْ ُٞ ٠‬ر‪٣ًٞ‬خ ‪ٌُُ ٝ ,‬ي هخّ رؼ‪ ٞ‬حٌُظخد حُز‪ٓ ٖ٤٣ًٞ‬ؼَ‬ ‫ى‪.‬ص‪ ٠ًُٝٞٓ .‬رٔوخٍٗش حُ٘‪َ٤‬كخٗخ حُز‪٣ًٞ‬ش ٓغ طـخٍد ٍ‪ٝ‬ك‪٤‬ش الطزخع حى‪٣‬خٕ حهَ‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬حُوِ‪ ٙٞ‬حُ‪ ٠‬حٗ‪ٜ‬خ ٗلْ حُظـَرش‪.‬‬ ‫حال حٕ حُؼخٓش حُز‪ ٖ٤٣ًٞ‬هي ‪٣‬و‪ُٞٞ‬ح رخٕ حُ٘‪٤‬خ‪ٍٝ ٠ٛ ٖ٤١‬حء رؼ‪ ٞ‬حالى‪٣‬خٕ حالهَ‪.ٟ‬‬ ‫‪ -10‬حٌُٔح‪ٛ‬ذ حٌُزَ‪ٟ‬‬ ‫ح‪٘٣-‬ؤْ حالٓالّ حٓخٓخ ُلَهظ‪ ٝ ٖ٤‬طظؼيى حٌُٔح‪ٛ‬ذ ك‪ ًَ ٠‬كَهش‪-:‬‬ ‫‪ -1‬حُٔ٘ش‬ ‫‪ -2‬حُ٘‪٤‬ؼش‬ ‫‪٘ٛ ٝ‬خُي ح‪٠٣‬خ ً رؼ‪ ٞ‬حُط‪ٞ‬حثق حُٔٔظوِش حالهَ‪ً ٟ‬خُٔؼظُِش ‪ ٝ‬حُو‪ٞ‬حٍؽ‪ ..‬حُن‬ ‫‪7‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪ٜ٘ٓ ٌُٖٝ‬خ ٓخ ‪ ٞٛ‬رخثي ‪ٜ٘ٓٝ‬خ ٓخ ‪ ٞٛ‬أهِ‪٤‬ش اُ‪ ٠‬ىٍؿش ال طًٌَ‪.‬‬ ‫ًٔخ ط‪ٞ‬ؿي ‪ٞ١‬حثق ح‪ٛ‬ـَ ط٘ظٔ‪ ٠‬حٓٔخً ُالٓالّ ‪ ٝ‬حٕ ًخٕ حُزؼ‪ َٟ٣ ٞ‬حٗ‪ٜ‬خ‬ ‫هَؿض ػٖ حُي‪ ٖ٣‬حالٓالٓ‪ً ٠‬خُطخثلش حُيٍُ‪٣‬ش‪..‬حُن‪.‬‬ ‫د‪ -‬ط٘ؤْ حُز‪٣ًٞ‬ش ري‪ٍٛٝ‬خ ٌُٔح‪ٛ‬ذ ػالع ًزَ‪ٓ ٝ ٟ‬يحٍّ ىحهَ ًَ ٌٓ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ -1‬حُؼ‪َ٤‬حكخىح‬ ‫‪ -2‬حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗخ‬ ‫‪ -3‬حُلخؿَح‪٣‬خٗخ‬

‫‪ ٝ‬رٔخ حٕ حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬حػظزَ‪ٝ‬ح حُز‪ٝ ٕٞ٣ًٞ‬ػ٘‪ ْ٠٣ ُْ ٝ ,ٖ٤٤‬حالٓالّ حُز‪ٓ ٖ٤٤٣ًٞ‬غ‬ ‫"ح‪ َٛ‬حٌُٓش" كِوي ُو‪ ٠‬حُز‪ٓ ٕٞ٣ًٞ‬ؼخِٓش حهَ ٖٓ ٓؼخِٓش حالٓالّ ُِ‪ٜٞ٤‬ى ‪ٝ‬‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ل‪ ًٌَ٣ ٝ .ٖ٤٤‬حُظخٍ‪٣‬ن ح‪ٟ‬ط‪ٜ‬خىحص ‪ٌٓ ٝ‬حرق رلن حر٘خء حُطخثلش حُز‪٣ًٞ‬ش‬ ‫ك‪ ٠‬طِي حُلظَس‪ ,‬كظ‪ ٠‬حٕ ىه‪ ٍٞ‬حالٓالّ حُ‪ٜ٘‬ي ًخٕ ‪ٝ‬حكيح ٖٓ ح‪ ْٛ‬ػالػش حٓزخد‬ ‫ك‪ ٠‬حٗوَح‪ ٝ‬حُز‪٣ًٞ‬ش ٖٓ حُ‪ٜ٘‬ي حُٔ‪ ٖ١ٞ‬حال‪ُٜ ٠ِٛ‬خ‪.‬‬ ‫ٗٔخ حالٓالّ ك‪ ٠‬ؿ٘‪ٞ‬د َٗم حٓ‪٤‬خ ػِ‪ ٠‬كٔخد حُز‪٣ًٞ‬ش ‪ ٝ‬حًزَ حُي‪ ٍٝ‬حالٓالٓ‪٤‬ش‬ ‫ٌٓخٗخ حالٕ (حٗي‪٤ٔ٤ٗٝ‬خ) ىهَ ٌٓخٗ‪ٜ‬خ ك‪ ٠‬حالٓالّ ‪ً ٝ‬خٗ‪ٞ‬ح ر‪ ٖ٤٣ًٞ‬هزَ ًُي‪.‬‬ ‫هخّ حُلٌْ حُطخُزخٗ‪ ٠‬ك‪ ٠‬حكـخٗٔظخٕ هزَ حالؿظ‪٤‬خف حالَٓ‪ُٜ ٠ٌ٣‬خ رلظَس رظلط‪ْ٤‬‬ ‫طٔؼخُ‪ ٠‬ر‪ًٞ‬ح حُؼٔاله‪ ٖ٤‬ك‪ٓ ٠‬ي‪٘٣‬ش رخٓ‪٤‬خٕ‪َٓ ,‬طٌز‪ ٖ٤‬رٌُي ؿَ‪ٔ٣‬ش ٌَٗحء ك‪ ٠‬كن‬ ‫حُظَحع حالٗٔخٗ‪ .٠‬حال حٕ أؿِز‪٤‬ش حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬حطوٌص ٓ‪ٞ‬هلخ ٓ٘ي‪٘ٛ‬خ ٓٔظٌَ٘ح ٖٓ‬ ‫ط‪َٜ‬كخص ‪١‬خُزخٕ ‪ ٝ‬هيٓض ػيس ى‪ ٍٝ‬ػَر‪٤‬ش ‪ ٝ‬حٓالٓ‪٤‬ش حُظٔخٓخص ٖٓ ‪١‬خُزخٕ‬ ‫رخُؼي‪ ٍٝ‬ػٖ هَحٍ‪ًٔ .ْٛ‬خ هخّ ػيى ًز‪ٍ ٖٓ َ٤‬ؿخٍ حُي‪ ٖ٣‬حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬رخٗظوخى ‪ٌٛ‬ح‬ ‫حُؼَٔ ‪ ٝ‬حػظزخٍ‪ٓ ٙ‬وخُلخ ُٔٔخكش حالٓالّ ‪ ٝ‬هخٍؿخً ػِ‪ ٠‬طؼخُ‪.ٚٔ٤‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٝ‬طٔ٘غ حؿِز‪٤‬ش حُي‪ ٍٝ‬حُؼَر‪٤‬ش ‪ ٝ‬حالٓالٓ‪٤‬ش حهخٓش ٓؼخري ر‪٣ًٞ‬ش ػِ‪٠‬‬ ‫حٍح‪ٜ٤ٟ‬خ‪.‬‬ ‫ًٔخ ٗ‪ٜ‬ي ؿ٘‪ٞ‬د طخ‪٣‬الٗي ك‪ ٠‬ح‪ٗٝ٥‬ش حاله‪َ٤‬س حٗظزخًخص ر‪ ٖ٤‬حٗل‪ٜ‬خُ‪ ٖ٤٤‬حٓالٓ‪ٖ٤٤‬‬ ‫ك‪ ٠‬حُـ٘‪ٞ‬د ‪ ٝ‬حُو‪ٞ‬حص حُلٌ‪٤ٓٞ‬ش‪.‬‬ ‫َٓحؿغ‪:‬‬

‫( ‪ٍٞٛ‬س ط‪ٟٞ‬ق حٓخًٖ حٗظ٘خٍ حٌُٔح‪ٛ‬ذ حُز‪٣ًٞ‬ش حٌُزَ‪ ٟ‬حُؼالػش)‬ ‫ٓخه‪ ّٞ‬حالٕ رخُظليع رخهظ‪ٜ‬خٍ ػٖ حٌُٔح‪ٛ‬ذ حُؼالع ‪ ٝ‬رظ‪٤ٟٞ‬ق ٗوخ‪١‬‬ ‫حالهظالف ر‪ٜ٘٤‬خ‪.‬‬ ‫‪ -1‬حُؼ‪َ٤‬حكخىح‪ ٝ ,‬طؼ٘‪٣َ١" ٠‬ن حُ٘‪ٞ٤‬م" ‪ ٝ‬حُظ‪٣ ٠‬و‪ ّٞ‬حطزخع حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗخ رظٔٔ‪٤‬ظ‪ٜ‬خ‬ ‫رخُ‪٘٤ٜ‬خ‪٣‬خٗخ ح‪ ٟ‬حُؼـِش حُ‪ٜ‬ـَ‪.ٟ‬‬ ‫ػوخثي‪ٛ‬خ حُٔٔ‪ِ٤‬س‪:‬‬ ‫ر‪ًٞ‬ح ًخٕ ‪ٝ‬حكيح كو‪ ٢‬ك‪ ٠‬حُٔخ‪ً ,٠ٟ‬خٕ ‪ ٞٛ‬حُ٘و‪٤ٓ" ٚ‬يحٍطخ ؿ‪ٞ‬ػخٓخ"‪ .‬ال‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬ال‪ٗ ٟ‬و‪ ٚ‬حهَ حٕ ‪ٜ٣‬زق ر‪ًٞ‬ح ‪ ,‬رخٌٓخٗ‪ ٚ‬رِ‪ٞ‬ؽ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ ‪ ٝ‬رٌُي ال ‪ُٞ٣‬ي‬ ‫ػخٗ‪٤‬ش ‪ٜ٣ ٝ‬زق هي‪ٔ٣‬خ كو‪( ٢‬حٍ‪ٛ‬خص)‪.‬‬ ‫ر‪ًٞ‬ح ٍكَ ػ٘خ ‪٣ ٝ‬ـذ ػِ‪ ًَ ٠‬ر‪ ًٟٞ‬حُؼَٔ ر٘لٔ‪ُ ٚ‬زِ‪ٞ‬ؽ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ ‪ ,‬ال ‪ٞ٣‬ؿي‬ ‫ح‪ٓ ٟ‬وِ‪ ٚ‬ح‪ٔٓ ٝ‬خػي ؿ‪ َ٤‬حالٗٔخٕ ًحط‪.ٚ‬‬ ‫طؼظٔي حُؼ‪َ٤‬حكخىح ػِ‪ٓ ٜٙٞٗ ٠‬ـٔغ حُزخُ‪ ٝ ٠‬حُٔؼَ‪ٝ‬كش رخُظَ‪ ٟ‬ر‪٤‬ظخًخ ح‪ٟ‬‬ ‫حُٔالٍ حُؼالع‪.‬‬ ‫ط٘ظَ٘ حُؼ‪َ٤‬حكخىح ك‪ َٟٓ ٠‬الٌٗخ‪ ,‬ر‪ٍٓٞ‬خ‪ ,‬طخ‪٣‬الٗي‪ًٔ ٝ ,‬ز‪ٞ‬ى‪٣‬خ‪ًٔ .‬خ ًخٗض ط‪ٞ‬ؿي‬ ‫ح‪٠٣‬خ ك‪ ٠‬حٗي‪٤ٔ٤ٗٝ‬خ ‪ ٝ‬حكـخٗٔظخٕ هزَ حالٓالّ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗخ ‪ ٝ‬طؼ٘‪ ٠‬حُؼـِش حٌُزَ‪.ٟ‬‬ ‫ٗ٘ؤص ‪ ٌٙٛ‬حُطخثلش ٖٓ حُطخثلش حالّ (حُؼ‪َ٤‬حكخىح)‬ ‫ػوخثي‪ٛ‬خ حُٔٔ‪ِ٤‬س‪:‬‬ ‫رخٌٓخٕ ح‪ٗ ٟ‬و‪ ٚ‬حٕ ‪ٜ٣‬زق ر‪ًٞ‬ح‪,‬ك‪ٜ٘‬خ ‪ َٟ٣‬حُٔ‪ٜ‬خ‪٣‬خٗ‪ ٕٞ٤‬حٕ ر‪ًٞ‬ح ًخٕ حٗٔخٗخ‬ ‫ػخى‪٣‬خ ‪ُ َٛٝ‬الٓظ٘خٍس ‪ ٝ‬رٔوي‪ ٍٝ‬حالهَ‪ ٖ٣‬رِ‪ٞ‬ؽ ٗلْ حُٔوخّ ‪ٌُُ ٝ‬ي ‪ٞٔ٣‬ى‬ ‫حالػظوخى ػ٘ي‪ ْٛ‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حًؼَ ٖٓ ر‪ًٞ‬ح ‪ٝ‬حكي حٌُ‪٤ٓ" ٞٛ ٟ‬يحٍطخ ؿ‪ٞ‬ػخٓخ"‪ٌُٖ .‬‬ ‫حُٔخ‪ٛ‬خ‪٣‬خٗ‪٣ ٕٞ٤‬ؤٔ‪ ٕٞ‬حال ‪٣‬يهِ‪ٞ‬ح ‪ٝ‬ػ‪ ٠‬حُ٘‪َ٤‬كخٗخ كظ‪ ُٞ ٠‬ح‪ٛ‬زل‪ٞ‬ح ػِ‪ ٠‬ىٍؿش‬ ‫حالٓظ٘خٍس حُظ‪ ٠‬طٌٔ٘‪ًُ ٖٓ ْٜ‬ي‪ ,‬ك‪٤‬غ حٗ‪ ْٜ‬حهٔٔ‪ٞ‬ح حٕ ‪َٝ٤ٜ٣‬ح ػ٘ي‪ٛ‬خ‬ ‫ر‪ٔ٣ًٞ‬خطلخص كو‪( ٢‬رخَُؿْ ٖٓ حٕ رخٌٓخٗ‪ ْٜ‬حٕ ‪ٜ٣‬زل‪ٞ‬ح ٓؼَ ر‪ًٞ‬ح) ُ‪ُٞ٤‬ي‪ٝ‬ح ػخٗ‪٤‬ش‬ ‫ُظؼِ‪ ْ٤‬حُ٘خّ ً‪٤‬ل‪٤‬ش رِ‪ٞ‬ؽ حُ٘‪َ٤‬كخٗخ ‪.‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٝ‬طؼظٔي حُٔ‪ٜ‬خ‪٣‬خٗخ ٗ‪ٜٛٞ‬خ ح‪ٟ‬خك‪٤‬ش (ٓ‪ٞ‬طَحص) ػِ‪ ٠‬حُظَ‪ ٟ‬ر‪٤‬ظخًخ حال‪٤ِٛ‬ش‪.‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٝ‬ط٘ظَ٘ حُٔ‪ٜ‬خ‪٣‬خٗخ ك‪ ٠‬حُ‪٣ًٍٞ ٝ ٖ٤ٜ‬خ ‪ ٝ‬حُ‪٤‬خرخٕ ‪ ٝ‬ك‪٤‬ظ٘خّ‪.‬‬ ‫ًٔخ ط‪ٞ‬ؿي رؼ‪ ٞ‬حُلَ‪ٝ‬م حالهَ‪ ٟ‬حُظ‪ ٠‬حٍح‪ٛ‬خ حػوي ٖٓ حٕ طـُـًٌَ ‪٘ٛ‬خ‪.‬‬ ‫‪ -3‬حُلخؿَح‪٣‬خٗخ‬ ‫ط٘ظَ٘ ك‪ ٠‬حُظزض ‪٘ٓ ٝ‬ـ‪٤ُٞ‬خ‪ .‬طؤط‪ ٠‬طؼِ‪ٜٔ٤‬خ ٓطخروش طوَ‪٣‬زخ ُظؼخُ‪ ْ٤‬حٌُٔ‪ٛ‬ذ حُظ٘ظَ‪ٟ‬‬ ‫حُ‪ٜ٘‬ي‪٣ ٝ ٠ٓٝ‬و‪ ّٞ‬حطزخػ‪ٜ‬خ رظوِ‪٤‬ي حُظَحع حُ‪ٜ٘‬ي‪ ٠ٓٝ‬ك‪ ٠‬كٌَس ط٘ز‪٤‬ش حُلو‪٤‬وش‬ ‫حُٔطِوش رخطلخى حًٌَُ ‪ ٝ‬حالٗؼ‪َِٝٓ٣ ٝ .٠‬ح ُِؼ٘‪ ٖ٣َٜ‬رخُز‪ًٞ‬حٓخطلخص حًٌُ‪ٝ ٍٞ‬‬ ‫حالٗخع ‪ .‬طؼخُ‪ ْ٤‬حُلخؿَح‪٣‬خٗخ ك‪ٗ ٠‬ظَ‪ ٟ‬ال طٔض ر‪ِٜ‬ش ُِلٌَ حُز‪ ًٟٞ‬حال‪,َ٤ٛ‬‬ ‫حٗٔخ ‪ٓ ٠ٛ‬لخ‪ُٝ‬ش ال‪ٛ‬زخؽ حُٔٔخٍٓخص حُظ٘ظَ‪٣‬ش ػِ‪ ٠‬حُلٌَ حُز‪ ًٟٞ‬رخالًَح‪.ٙ‬‬ ‫ِٓلن‪ :‬ػالهش حالٓالّ رخُز‪٣ًٞ‬ش‬ ‫ح‪ٛ‬طيّ حالٓالّ رخُز‪٣ًٞ‬ش ك‪٘ٓ ٠‬طوش ٗٔخٍ حُ‪ٜ٘‬ي ح‪٣‬خّ حُـِ‪ٝ‬حص حالٓالٓ‪٤‬ش ‪,‬‬

‫‪ -1‬حُوَإٓ ‪ٛٝ‬ل‪٤‬ق حُزوخٍ‪ٟ‬‬ ‫‪ -2‬رؼ‪ ٞ‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُز‪٣ًٞ‬ش‬ ‫‪ً -3‬ؼ‪َ٤‬ح ٖٓ حُٔطخُؼخص ػٖ حُز‪٣ًٞ‬ش ك‪ ٠‬حالػ‪ٞ‬حّ حالٍرؼش حاله‪َ٤‬س حال حٗ٘‪٠‬‬ ‫حٍ‪ ٟ‬ك‪ٌٛ ٠‬ح حُٔ‪ٞ‬هغ ريح‪٣‬ش ؿ‪٤‬يس‪.‬‬ ‫‪http://www.friesian.com/buddhism.htm‬‬ ‫" ِػؼ ك‪٤‬خس فخُلش‬ ‫إ ًخٕ ‪٘ٛ‬خى آُ‪ٜ‬ش ‪ ٢ٛٝ ،‬ػخدُش ‪ ،‬كِٖ ط‪ٜ‬ظْ‬ ‫رذسؿش طو‪ٞ‬حى ‪ٝ‬ع‪ٞ‬ف طشكذ ري ر٘خ ًء ػِ‪٠‬‬ ‫كنخثِي ك‪ ٢‬ك‪٤‬خطي ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬إ ًخٕ ‪٘ٛ‬خى آُ‪ٜ‬ش ‪ ٢ٛٝ ،‬ظخُٔش ‪ ،‬كال‬ ‫‪٣‬ظ‪ٞ‬ؿذ ػِ‪٤‬ي إٔ طؼزذ‪ٛ‬خ ‪.‬‬ ‫أٓخ إ ُْ ‪٘ٛ ٌٖ٣‬خى آُ‪ٜ‬ش ‪ ،‬كظٌ‪ ٕٞ‬هذ سكِض‬ ‫‪ٌُ٘ٝ‬ي ػؾض ك‪٤‬خس ٗز‪ِ٤‬ش طظَ رًشح‪ٛ‬خ رخه‪٤‬ش‬ ‫ك‪ ٢‬أر‪ٛ‬خٕ أكزخري ‪.‬‬ ‫‪ُٜٝ‬زح كؤٗخ ُغض خخثق"‬ ‫حإلٓزشحه‪ٞ‬س حُش‪ٓٝ‬خٗ‪ٓ ٢‬خسًَظ أ‪ٝ‬س‪َ٤ِ٣‬ظ‬

‫‪8‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫خذػش حهظشحد حُغخػش ( ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش) ر‪ ٖ٤‬حإلعالّ ‪ٝ‬حُٔغ‪٤‬ل‪٤‬ش‬ ‫حُغ‪ٞ‬حف‬ ‫‪22/12/2003‬‬ ‫‪٘ٛ‬خى آ‪٣‬خص هشآٗ‪٤‬ش ػ٘ذٓخ طوشح‪ٛ‬خ ح‪ ٝ‬طغٔؼ‪ٜ‬خ ال ‪٘٣‬ظخري حُؾي حٕ ٓلٔذح ًخٕ‬ ‫‪٣‬ؼظوذ حٕ حُغخػش‬ ‫هش‪٣‬زش ؿذح ‪ ,‬هذ طوغ ك‪ ٠‬صٓخٗ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬رؼذ‪ ٙ‬رضٖٓ هق‪٤‬ش ‪ٝ .‬حُ‪ٞ‬حهغ ‪ٝ‬حُظخس‪٣‬خ ‪ٝ‬حُؼِْ‬ ‫‪ٌ٣‬زد ‪ٛ‬زح حالدػخء‬ ‫ُوذ ٓن‪ ٠‬حًؼش ٖٓ حُق ‪ٝ‬سرؼٔخثش ػخّ ػِ‪ٝ ٠‬كخس ٓلٔذ ‪ ُْٝ‬طؤص حُغخػش ‪.‬‬ ‫أٌٗش حٌُلخس حٕ ‪٘ٛ‬خى ك‪٤‬خس رؼذ حُٔ‪ٞ‬ص ‪ٝ ,‬عؤُ‪ٞ‬ح ٓلٔذ ُ‪ ٞ‬حٕ ‪ٛ‬زح فل‪٤‬ق كٔظ‪٠‬‬ ‫ع‪٤‬لذع ‪ٛ‬زح ‪ ,‬كٌخٕ سد‪ ٙ‬حٗ‪ ٚ‬هذ ‪٣‬لذع ‪ٛ‬زح ك‪ٝ ٠‬هظخ هش‪٣‬زخ ؿذح ‪ ,‬طخسًخ حال‪٣‬لخء‬ ‫رخٕ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش هذ ‪٣‬ؤط‪ ٠‬ك‪ ٠‬صٓ٘‪ٛٝ , ْٜ‬زح حعِ‪ٞ‬د طخ‪٣ٞ‬ل‪ٝ ٠‬طش‪٤ٛ‬ز‪ ٠‬أؿخد‬ ‫ٓلٔذ حعظخذحٓ‪٣ ٠ٌُ ٚ‬ئٖٓ ر‪ ٚ‬حٌُلخس‬ ‫" كغ‪٤‬و‪٣ ٖٓ ُٕٞٞ‬ؼ‪٤‬ذٗخ هَ حُز‪ ٟ‬كطشًْ ح‪ٓ ٍٝ‬شس كغ‪٘٤‬ـن‪ ٕٞ‬حُ‪٤‬ي سإع‪ْٜ‬‬ ‫‪٣ٝ‬و‪ٓ ُٕٞٞ‬ظ‪ ٞٛ ٠‬هَ ػغ‪ ٠‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬هش‪٣‬زخ" حالعشحء ‪51‬‬ ‫‪ٝ‬آ‪٣‬ش أخش‪ ٟ‬طخخهذ ٓلٔذح ‪ٝ‬طو‪ ٍٞ‬حٕ رُي حُ‪ ّٞ٤‬هذ ‪ ٌٕٞ٣‬هش‪٣‬زخ‬ ‫" هللا حُز‪ ١‬أٗضٍ حٌُظخد رخُلن ‪ٝ‬حُٔ‪٤‬ضحٕ ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬ذس‪٣‬ي ُؼَ حُغخػش هش‪٣‬ذ "‬ ‫حُؾ‪ٞ‬س‪17 ٟ‬‬ ‫‪٘٣ٝ‬زس ٓلٔذ حٌُخكش‪ ٖ٣‬ك‪ ٠‬صٓ٘‪ ٚ‬ػزحرخ هش‪٣‬زخ‬ ‫" اٗخ أٗزسٗخًْ ػزحرخ هش‪٣‬زخ ‪٘٣ ّٞ٣‬ظش حُٔشء ٓخ هذٓض ‪٣‬ذح‪٣ٝ ٙ‬و‪ ٍٞ‬حٌُخكش ‪٣‬خ‬ ‫ُ‪٤‬ظ٘‪ً٘ ٢‬ض طشحرخ " حُ٘زؤ‪4‬‬ ‫‪ِ٣ٝ‬ـؤ ُِٔشح‪ٝ‬ؿش ػ٘ذٓخ ‪٣‬غؤُ‪ ٚ‬حُ٘خط ػٖ حُغخػش ك‪٤‬ظ‪ٜ‬شد ٖٓ حالؿخرش ك‪٤‬و‪ٍٞ‬‬ ‫حٕ ػِٔ‪ٜ‬خ ػ٘ذ هللا ‪ٓٝ ,‬غ رُي ‪٣‬خزش‪ ْٛ‬حٗ‪ٜ‬خ هش‪٣‬زش !! ٓ‪ٞ‬ك‪٤‬خ ُٖٔ ‪٣‬خخهز‪ْٜ‬‬ ‫حٗ‪ٜ‬خ هش‪٣‬زش أ‪ ٟ‬هذ ‪٣‬ؾ‪ٜ‬ذ‪ٝ ٕٝ‬هخثؼ‪ٜ‬خ !!‬ ‫" ‪٣‬غؤُي حُ٘خط ػٖ حُغخػش هَ اٗٔخ ػِٔ‪ٜ‬خ ػ٘ذ هللا ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬ذس‪٣‬ي ُؼَ حُغخػش‬ ‫طٌ‪ ٕٞ‬هش‪٣‬زخ " حالكضحد ‪63‬‬ ‫‪٣ٝ‬لزس‪ ْٛ‬حٕ ػالٓخص رُي حُ‪ ّٞ٤‬هذ أطض ‪ ,‬أطض رخُلؼَ ك‪ ٠‬صٓ٘‪ ( ْٜ‬أ‪ٖٓ ٟ‬‬ ‫‪ 1400‬ع٘ش ) كؼِ‪ ْٜ٤‬حٕ ‪٣‬ل‪٤‬و‪ٞ‬ح هزَ حٕ ‪٘٣‬ذٓ‪ٞ‬ح‬ ‫" ك‪٘٣ َٜ‬ظش‪ ٕٝ‬اال حُغخػش إٔ طؤط‪ ْٜ٤‬رـظش كوذ ؿخء أؽشحه‪ٜ‬خ كؤٗ‪ ُْٜ ٠‬ارح‬ ‫ؿخءط‪ ْٜ‬رًشح‪ٓ " ْٛ‬لٔذ ‪18‬‬ ‫‪٘ٛٝ‬خى ػؾشحص حالكخد‪٣‬غ حُظ‪٣ ٠‬ضػْ ٓلٔذ ك‪ٜ٤‬خ إٔ حُغخػش هش‪٣‬زش ‪ٝ‬حٗ‪ٜ‬خ‬ ‫ع‪٤‬ؾ‪ٜ‬ذ‪ٛ‬خ رؼل حُز‪ ٖ٣‬سأ‪ٝ ٙٝ‬عٔؼ‪!! ٙٞ‬‬ ‫ٖٓ ر‪ٛ ٖ٤‬ز‪ ٙ‬حالكخد‪٣‬غ كذ‪٣‬غ ؿخء رٔؼظْ ًظذ حالكخد‪٣‬غ رق‪٤‬ؾ ٓظؼذدس ٌُ٘‪ٜ‬خ‬ ‫طلَٔ ٗلظ حُلٌشس ‪ ٠ٛٝ‬حٗ‪ ٚ‬عجَ ٓظ‪ ٠‬حُغخػش ‪ًٝ ,‬خٕ ‪٣‬ـِظ هلَ ك‪ٓ ٠‬ـِظ‬ ‫ٓلٔذ ‪ ,‬كؤؽخس ٓلٔذ حُ‪ ٠‬حُطلَ ‪ٝ‬هخٍ حٕ حُغخػش عظؤط‪ ٠‬هزَ حٕ ‪٣‬قَ حُطلَ‬ ‫حُ‪ ٠‬عٖ حُؾ‪٤‬خ‪ٞ‬خش !! ح‪ ٟ‬ػِ‪ ٠‬أًؼش حالكظٔخالص كخٕ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش ًخٕ الرذ حٕ‬ ‫‪٣‬ؤط‪ ٠‬رؼذ ٓلٔذ رخٔغ‪ ٖ٤‬ػخٓخ رخكظشحك حٕ حُطلَ ًخٕ ك‪ ٠‬حُؼخؽشس ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬هزوخ ُ‪ٜ‬ز‪ ٙ‬حالكخد‪٣‬غ كخٕ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش هذ ؿخء ٓ٘ز ‪ 1350‬ػخٓخ ‪٣ ُْٝ‬ؾؼش أكذ‬ ‫ر‪!!!ٚ‬‬ ‫فل‪٤‬ق ٓغِْ – حُلظٖ ‪ٝ‬أؽشهش حُغخػش – هشد حُغخػش‬ ‫كذػ٘خ أر‪ ٞ‬رٌش رٖ أر‪ ٢‬ؽ‪٤‬زش ‪ٝ‬أر‪ً ٞ‬ش‪٣‬ذ هخال كذػ٘خ أر‪ ٞ‬أعخٓش ػٖ ‪ٛ‬ؾخّ‬ ‫ػٖ أر‪ ٚ٤‬ػٖ ػخثؾش هخُض ًخٕ حألػشحد ارح هذٓ‪ٞ‬ح ػِ‪ ٠‬سع‪ ٍٞ‬هللا فِ‪٠‬‬ ‫هللا ػِ‪ٝ ٚ٤‬عِْ عؤُ‪ ٙٞ‬ػٖ حُغخػش ٓظ‪ ٠‬حُغخػش ك٘ظش اُ‪ ٠‬أكذع اٗغخٕ ٓ٘‪ْٜ‬‬ ‫كوخٍ إ ‪٣‬ؼؼ ‪ٛ‬زح ُْ ‪٣‬ذسً‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬شّ هخٓض ػِ‪ ٌْ٤‬عخػظٌْ‬ ‫فل‪٤‬ق ٓغِْ – حُلظٖ ‪ٝ‬أؽشهش حُغخػش – هشد حُغخػش‬ ‫كذػ٘خ أر‪ ٞ‬رٌش رٖ أر‪ ٢‬ؽ‪٤‬زش كذػ٘خ ‪ٗٞ٣‬ظ رٖ ٓلٔذ ػٖ كٔخد رٖ عِٔش‬ ‫ػٖ ػخرض ػٖ أٗظ إٔ سؿال عؤٍ سع‪ ٍٞ‬هللا فِ‪ ٠‬هللا ػِ‪ٝ ٚ٤‬عِْ ٓظ‪٠‬‬ ‫طو‪ ّٞ‬حُغخػش ‪ٝ‬ػ٘ذ‪ ٙ‬ؿالّ ٖٓ حألٗقخس ‪٣‬وخٍ ُ‪ٓ ٚ‬لٔذ كوخٍ سع‪ ٍٞ‬هللا‬ ‫فِ‪ ٠‬هللا ػِ‪ٝ ٚ٤‬عِْ إ ‪٣‬ؼؼ ‪ٛ‬زح حُـالّ كؼغ‪ ٠‬إٔ ال ‪٣‬ذسً‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬شّ كظ‪٠‬‬ ‫طو‪ ّٞ‬حُغخػش‬ ‫فل‪٤‬ق ٓغِْ – حُلظٖ ‪ٝ‬أؽشهش حُغخػش – هشد حُغخػش‬ ‫كذػ٘خ ‪ٛ‬خس‪ ٕٝ‬رٖ ػزذ هللا كذػ٘خ ػلخٕ رٖ ٓغِْ كذػ٘خ ‪ٔٛ‬خّ كذػ٘خ هظخدس‬ ‫ػٖ أٗظ هخٍ ٓش ؿالّ ُِٔـ‪٤‬شس رٖ ؽؼزش ‪ًٝ‬خٕ ٖٓ أهشحٗ‪ ٢‬كوخٍ حُ٘ز‪٢‬‬ ‫فِ‪ ٠‬هللا ػِ‪ٝ ٚ٤‬عِْ إ ‪٣‬ئخش ‪ٛ‬زح كِٖ ‪٣‬ذسً‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬شّ كظ‪ ٠‬طو‪ ّٞ‬حُغخػش‬ ‫فل‪٤‬ق حُزخخس‪ – ٟ‬حالدد – ٓخ ؿخء ك‪ ٠‬ه‪ ٍٞ‬حُشؿَ ‪ِ٣ٝ‬ي‬ ‫كذػ٘خ ػٔش‪ ٝ‬رٖ ػخفْ كذػ٘خ ‪ٔٛ‬خّ ػٖ هظخدس ػٖ أٗظ إٔ سؿال ٖٓ‬ ‫أ‪ َٛ‬حُزخد‪٣‬ش أط‪ ٠‬حُ٘ز‪ ٢‬فِ‪ ٠‬هللا ػِ‪ٝ ٚ٤‬عِْ كوخٍ ‪٣‬خ سع‪ ٍٞ‬هللا ٓظ‪ ٠‬حُغخػش‬ ‫هخثٔش هخٍ ‪ِ٣ٝ‬ي ‪ٓٝ‬خ أػذدص ُ‪ٜ‬خ هخٍ ٓخ أػذدص ُ‪ٜ‬خ اال أٗ‪ ٢‬أكذ هللا ‪ٝ‬سع‪ُٚٞ‬‬ ‫هخٍ اٗي ٓغ ٖٓ أكززض كوِ٘خ ‪ٗٝ‬لٖ ًزُي هخٍ ٗؼْ كلشك٘خ ‪ٓٞ٣‬جز كشكخ ؽذ‪٣‬ذح‬ ‫كٔش ؿالّ ُِٔـ‪٤‬شس ‪ًٝ‬خٕ ٖٓ أهشحٗ‪ ٢‬كوخٍ إ أخش ‪ٛ‬زح كِٖ ‪٣‬ذسً‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬شّ كظ‪٠‬‬ ‫طو‪ ّٞ‬حُغخػش‬

‫فل‪٤‬ق حُزخخس‪ – ٟ‬حُشهخم – عٌشحص حُٔ‪ٞ‬ص‬ ‫كذػ٘‪ ٢‬فذهش أخزشٗخ ػزذس ػٖ ‪ٛ‬ؾخّ ػٖ أر‪ ٚ٤‬ػٖ ػخثؾش هخُض ًخٕ‬ ‫سؿخٍ ٖٓ حألػشحد ؿلخس ‪٣‬ؤط‪ ٕٞ‬حُ٘ز‪ ٢‬فِ‪ ٠‬هللا ػِ‪ٝ ٚ٤‬عِْ ك‪٤‬غؤُ‪ٓ ٚٗٞ‬ظ‪٠‬‬ ‫حُغخػش كٌخٕ ‪٘٣‬ظش اُ‪ ٠‬أفـش‪ ْٛ‬ك‪٤‬و‪ ٍٞ‬إ ‪٣‬ؼؼ ‪ٛ‬زح ال ‪٣‬ذسً‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬شّ كظ‪٠‬‬ ‫طو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٌْ٤‬عخػظٌْ هخٍ ‪ٛ‬ؾخّ ‪٣‬ؼ٘‪ٞٓ ٢‬ط‪.ْٜ‬‬ ‫‪ٛ‬زح ػٖ حالعالّ‬ ‫حٓخ حرح حٗظوِ٘خ ُِٔغ‪٤‬ل‪٤‬ش ‪ ,‬كغزن حٕ ٗؾشٗخ دسحعش رؼ٘‪ٞ‬حٕ ‪٣ :‬غ‪ٞ‬ع ٖٓ‬ ‫حالٗز‪٤‬خء حٌُزرش رلغذ س‪ٝ‬ح‪٣‬خص حُؼ‪ٜ‬ذ حُـذ‪٣‬ذ‬ ‫‪ٝ‬ك‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬مل٘خ حٗ‪ ٚ‬هزوخ ُظِي حُش‪ٝ‬ح‪٣‬خص كخٕ حُٔغ‪٤‬ل‪ ٖ٤٤‬حال‪ٝ‬حثَ ًخٕ ‪٣‬ؼظوذ‪ٝ‬ح‬ ‫روشد حُغخػش ‪ٜٗٝ‬خ‪٣‬ش حُؼخُْ‬ ‫‪ٛٝ‬خ ‪ ٠ٛ‬حُذسحعش ‪:‬‬ ‫ٖٓ ‪ ٞٛ‬حُ٘ز‪ّ ٠‬‬ ‫حٌُزحد ؟‬ ‫حٗ‪ ٚ‬رُي حُز‪٣ ٟ‬ظ٘زؤ رؾت حٗ‪ ٚ‬ع‪٤‬لذع ‪ ٌُٖ ,‬ال ‪٣‬لذع ؽت ٓٔخ ط٘زؤ ر‪ٚ‬‬ ‫ح‪ ٝ‬رلغذ ٓخ ؿخء رخُظ‪ٞ‬سحس ‪: ٞٛ‬‬ ‫" كٔخ طٌِْ ر‪ ٚ‬حُ٘ز‪ ٢‬رخعْ حُشد ‪٣ ُْ ٝ‬لذع ‪٣ ُْ ٝ‬قش ك‪ ٜٞ‬حٌُالّ حُز‪ُْ ١‬‬ ‫‪٣‬ظٌِْ ر‪ ٚ‬حُشد رَ رطـ‪٤‬خٕ طٌِْ ر‪ ٚ‬حُ٘ز‪" ٢‬‬ ‫ك‪ ٠‬حٗـ‪ٓ َ٤‬ظ‪ ٠‬حالفلخف ‪ , 24‬ػ٘ذٓخ ًخٕ ‪٣‬غ‪ٞ‬ع ‪٣‬ظـ‪ٓ ٍٞ‬غ طالٓ‪٤‬ز‪ ٙ‬ك‪٠‬‬ ‫حُ‪ , ٌَ٤ٜ‬كخؿج‪ ْٜ‬ؿٔ‪٤‬ؼخ رخٕ ‪ٛ‬زح حُ‪ ٌَ٤ٜ‬ع‪ٜ٤‬ذّ ‪٣ ُٖٝ‬زو‪ ٚ٘ٓ ٠‬كـش ػِ‪٠‬‬ ‫كـش ‪.‬‬ ‫‪ًٝ‬خٕ ٖٓ حُطز‪٤‬ؼ‪ ٠‬حٕ ‪٣‬غؤٍ حُظالٓ‪٤‬ز ٓؼِٔ‪ ْٜ‬ػذس حعجِش ٓشطزطش ر‪ٜ‬ز‪ ٙ‬حُ٘زئس‬ ‫حُٔؼ‪٤‬شس ٓؼَ ‪:‬‬ ‫ٓظ‪ ٠‬ع‪٤‬لذع ‪ٛ‬ذّ حُ‪ ٌَ٤ٜ‬؟‬ ‫‪ٓٝ‬خ ‪ ٠ٛ‬ػالٓش ٓـ‪٤‬ج‪ ٚ‬حُؼخٗ‪ٝ ٠‬حُز‪ ٟ‬رؼذ‪ٛ‬خ ع‪٘٤‬ظ‪ ٠ٜ‬حُؼخُْ ؟‬ ‫عؤُ‪ ٙٞ‬هخثِ‪: ٖ٤‬‬ ‫" ك‪ٔ٤‬خ ‪ ٞٛ‬ؿخُظ ػِ‪ ٠‬ؿزَ حُض‪٣‬ظ‪ ٕٞ‬طوذّ حُ‪ ٚ٤‬حُظالٓ‪٤‬ز ػِ‪ ٠‬حٗلشحد هخثِ‪ ٖ٤‬هَ‬ ‫ُ٘خ ٓظ‪ٛ ٌٕٞ٣ ٠‬زح ‪ٓ ٝ‬خ ‪ ٢ٛ‬ػالٓش ٓـ‪٤‬جي ‪ ٝ‬حٗونخء حُذ‪ٛ‬ش "‬ ‫كخخزش‪ ْٛ‬رٔخ ع‪٤‬لذع ‪:‬‬ ‫ ع‪٤‬ؤط‪ً ٠‬ؼ‪٤‬ش‪٣ ٖ٣‬ضػٔ‪ ٕٞ‬حٗ‪ ْٜ‬حُٔغ‪٤‬ق‬‫ عظلذع كش‪ٝ‬د ‪ٓٝ‬ـخػخص ‪ٝ‬ح‪ٝ‬رجش ‪ٝ‬صالصٍ‬‫ ع‪ٌ٤‬شص رخُٔغ‪٤‬ل‪٤‬ش ك‪ ٠‬ؿٔ‪٤‬غ حٗلخء حُؼخُْ‬‫ ط٘زخ ُ‪ ْٜ‬حٕ حٗظ‪ٜ‬خء حُؼخُْ ‪٣‬غزو‪ ٚ‬ػذس ح‪٣‬خّ طزذأ رٔؾخ‪ٛ‬ذس سؿغش حُخشحد ك‪٠‬‬‫حٌُٔخٕ حُٔوذط ‪ ,‬ػْ ‪ٔ٣‬ش حُؼخُْ رن‪٤‬ن ػظ‪٤ُ ْ٤‬ظ ُ‪ٓ ٚ‬ؼ‪ ٠ِ٣ٝ , َ٤‬رُي عو‪ٞ‬ه‬

‫ٗ٘ت حُي‪ٖ٣‬‬ ‫ػ٘يٓخ حُظو‪٠‬‬ ‫أ‪ٜٗ ٍٝ‬خد‬ ‫رؤ‪ ٍٝ‬ؿز‪٢‬‬ ‫حُ٘ـ‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬حالسك ‪ٝ‬حظالّ حُؾٔظ ‪ٝ‬حُؤش ‪ٝ‬حمطشحد حُلنخء ‪ٝ‬حٗلـخس‪ٙ‬‬ ‫رٔـشحط‪ٗٝ ٚ‬ـ‪ًٞٝ ٚٓٞ‬حًز‪ٚ‬‬ ‫ ك‪ٛ ٠‬زح حُٔؾ‪ٜ‬ذ حٌُ‪ ٠ٗٞ‬حُٔشػذ ع‪٤‬ؤط‪٣ ٠‬غ‪ٞ‬ع ك‪ ٠‬حُغلخد ٓغ ٓالثٌظ‪ٚ‬‬‫حُظ‪٣ ٠‬شعِ‪ٜ‬خ ُـٔغ حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬ر‪ ًَ ٖٓ ٚ‬حٗلخء حُؼخُْ‬ ‫‪٣‬و‪٣ ٍٞ‬غ‪ٞ‬ع ٓظ٘زؤ ػٖ ٗ‪ٜ‬خ‪٣‬ش حُؼخُْ ‪:‬‬ ‫" ‪ 15‬كٔظ‪ٗ ٠‬ظشطْ سؿغش حُخشحد حُظ‪ ٢‬هخٍ ػ٘‪ٜ‬خ دحٗ‪٤‬خٍ حُ٘ز‪ ٢‬هخثٔش ك‪٢‬‬ ‫حٌُٔخٕ حُٔوذط ُ‪٤‬ل‪ ْٜ‬حُوخسة‬ ‫‪ 16‬كل‪٘٤‬جز ُ‪ٜ٤‬شد حُز‪ ٖ٣‬ك‪ ٢‬حُ‪ٜٞ٤‬د‪٣‬ش حُ‪ ٠‬حُـزخٍ‬ ‫‪ ٝ 17‬حُز‪ ١‬ػِ‪ ٠‬حُغطق كال ‪٘٣‬ضٍ ُ‪٤‬خخز ٖٓ ر‪٤‬ظ‪ ٚ‬ؽ‪٤‬جخ‬ ‫‪ ٝ 18‬حُز‪ ١‬ك‪ ٢‬حُلوَ كال ‪٣‬شؿغ حُ‪ٝ ٠‬سحث‪٤ُ ٚ‬خخز ػ‪٤‬خر‪ٚ‬‬ ‫‪ُِ َ٣ٝ ٝ 19‬لزخُ‪ ٝ ٠‬حُٔشمؼخص ك‪ ٢‬طِي حال‪٣‬خّ‬ ‫‪ ٝ 20‬فِ‪ٞ‬ح ٌُ‪ ٢‬ال ‪ٛ ٌٕٞ٣‬شرٌْ ك‪ ٢‬ؽظخء ‪ ٝ‬ال ك‪ ٢‬عزض‬ ‫‪ 21‬الٗ‪ ٌٕٞ٣ ٚ‬ك‪٘٤‬جز م‪٤‬ن ػظ‪ٓ ٌٖ٣ ُْ ْ٤‬ؼِ‪٘ٓ ٚ‬ز حرظذحء حُؼخُْ حُ‪ ٠‬حالٕ ‪ٝ‬‬ ‫ُٖ ‪ٌٕٞ٣‬‬ ‫‪ ُْ ُٞ ٝ 22‬طوقش طِي حال‪٣‬خّ ُْ ‪٣‬خِـ ؿغذ ‪ ٌُٖ ٝ‬الؿَ حُٔخظخس‪ ٖ٣‬طوقش‬ ‫‪9‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫طِي حال‪٣‬خّ‪ -‬ع‪٤‬ظؼشك حطزخػ‪ ٚ‬حُٔئٓ٘‪ُ ٕٞ‬الم‪ٜ‬خد ‪ٝ‬حُوظَ رغزذ ح‪ٔ٣‬خٗ‪ْٜ‬‬ ‫‪ 23‬ك‪٘٤‬جز حٕ هخٍ ٌُْ حكذ ‪ٞٛ‬رح حُٔغ‪٤‬ق ‪٘ٛ‬خ ح‪٘ٛ ٝ‬خى كال طقذه‪ٞ‬ح‬ ‫‪ 24‬الٗ‪ ٚ‬ع‪٤‬و‪ٓ ّٞ‬غلخء ًزرش ‪ ٝ‬حٗز‪٤‬خء ًزرش ‪٣ ٝ‬ؼط‪ ٕٞ‬ح‪٣‬خص ػظ‪ٔ٤‬ش ‪ ٝ‬ػـخثذ‬ ‫كظ‪٣ ٠‬نِ‪ٞ‬ح ُ‪ ٞ‬حٌٖٓ حُٔخظخس‪ ٖ٣‬ح‪٣‬نخ‬ ‫‪ٛ 25‬خ حٗخ هذ عزوض ‪ ٝ‬حخزشطٌْ‬ ‫‪ 26‬كخٕ هخُ‪ٞ‬ح ٌُْ ‪ٛ‬خ ‪ ٞٛ‬ك‪ ٢‬حُزش‪٣‬ش كال طخشؿ‪ٞ‬ح ‪ٛ‬خ ‪ ٞٛ‬ك‪ ٢‬حُٔخخدع كال‬ ‫طقذه‪ٞ‬ح‬ ‫‪ 27‬الٗ‪ًٔ ٚ‬خ حٕ حُزشم ‪٣‬خشؽ ٖٓ حُٔؾخسم ‪٣ ٝ‬ظ‪ٜ‬ش حُ‪ ٠‬حُٔـخسد ‪ٌٛ‬زح ‪ٌٕٞ٣‬‬ ‫ح‪٣‬نخ ٓـ‪٢‬ء حرٖ حالٗغخٕ‬ ‫‪ 28‬الٗ‪ ٚ‬ك‪٤‬ؼٔخ طٌٖ حُـؼش ك‪ٜ٘‬خى طـظٔغ حُ٘غ‪ٞ‬س‬ ‫‪ُِٞ ٝ 29‬هض رؼذ م‪٤‬ن طِي حال‪٣‬خّ طظِْ حُؾٔظ ‪ ٝ‬حُؤش ال ‪٣‬ؼط‪ ٢‬م‪ٞ‬ء‪ٝ ٙ‬‬ ‫حُ٘ـ‪ ّٞ‬طغوو ٖٓ حُغٔخء ‪ ٝ‬ه‪ٞ‬حص حُغٔخ‪ٝ‬حص طظضػضع‬ ‫‪ ٝ 30‬ك‪٘٤‬جز طظ‪ٜ‬ش ػالٓش حرٖ حالٗغخٕ ك‪ ٢‬حُغٔخء ‪ ٝ‬ك‪٘٤‬جز ط٘‪ٞ‬ف ؿٔ‪٤‬غ هزخثَ‬ ‫حالسك ‪٣ ٝ‬زقش‪ ٕٝ‬حرٖ حالٗغخٕ حط‪٤‬خ ػِ‪ ٠‬علخد حُغٔخء رو‪ٞ‬س ‪ٓ ٝ‬ـذ ًؼ‪٤‬ش‬ ‫‪ 31‬ك‪٤‬شعَ ٓالثٌظ‪ ٚ‬رز‪ٞ‬م ػظ‪ ْ٤‬حُق‪ٞ‬ص ك‪٤‬ـٔؼ‪ٓ ٕٞ‬خظخس‪ ٖٓ ٚ٣‬حالسرغ‬ ‫حُش‪٣‬خف ٖٓ حهقخء حُغٔخ‪ٝ‬حص حُ‪ ٠‬حهقخث‪ٜ‬خ‬ ‫‪٣ٝ‬خظظْ ط٘زئحط‪ ٚ‬رخؿخرش عئحٍ ‪:‬‬ ‫ٓظ‪ ٠‬ع‪٤‬لذع ًَ ‪ٛ‬زح؟‬ ‫ك‪٤‬و‪: ٍٞ‬‬ ‫" حُلن حه‪ ٌُْ ٍٞ‬ال ‪ٔ٣‬ن‪ٛ ٢‬زح حُـ‪ َ٤‬كظ‪ٛ ٌٕٞ٣ ٠‬زح ًِ‪!!!!! " ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ ٠‬حالفلخف ‪ٗ ٖٓ 16‬لظ حالٗـ‪ . َ٤‬حٗـ‪ٓ َ٤‬ظ‪٣ ٠‬و‪٣ ٍٞ‬غ‪ٞ‬ع ُظالٓ‪٤‬ز‪ ٙ‬حٕ‬ ‫رؼل ٓ٘‪٣ ُٖ ْٜ‬ز‪ٝ‬م حُٔ‪ٞ‬ص كظ‪٣ ٠‬ش‪ ٟ‬رؼ‪ٛ ٚ٤٘٤‬ز‪ ٙ‬حالٓ‪ٞ‬س ‪٣ ,‬ش‪ٝ‬ح ٓـت‬ ‫‪٣‬غ‪ٞ‬ع ٓغ ٓالثٌظ‪ ٚ‬ك‪ ٠‬حُِلظخص حالخ‪٤‬شس حُظ‪ ٠‬طغزن ٗ‪ٜ‬خ‪٣‬ش حُؼخُْ ‪:‬‬ ‫‪ 27‬كخٕ حرٖ حالٗغخٕ ع‪ٞ‬ف ‪٣‬خط‪ ٢‬ك‪ٓ ٢‬ـذ حر‪ٓ ٚ٤‬غ ٓالثٌظ‪ ٝ ٚ‬ك‪٘٤‬جز ‪٣‬ـخص‪١‬‬ ‫ًَ ‪ٝ‬حكذ كغذ ػِٔ‪ٚ‬‬ ‫‪ 28‬حُلن حه‪ ٌُْ ٍٞ‬حٕ ٖٓ حُو‪٤‬خّ ‪ٜ٘ٛ‬خ ه‪ٓٞ‬خ ال ‪٣‬ز‪ٝ‬ه‪ ٕٞ‬حُٔ‪ٞ‬ص كظ‪٣ ٠‬ش‪ٝ‬ح حرٖ‬ ‫حالٗغخٕ حط‪٤‬خ ك‪ٌِٞٓ ٢‬ط‪ٚ‬‬ ‫رلغذ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُ٘زئس كخٕ رؼل ٖٓ حُٔؼخفش‪٤ُ ٖ٣‬غ‪ٞ‬ع ًخٕ كظٔخ ع‪٤‬ؾ‪ٜ‬ذ ‪ٛ‬ز‪ٙ‬‬ ‫حالٓ‪ٞ‬س ‪ ,‬ع‪٤‬ؾ‪ٜ‬ذ ٗ‪ٜ‬خ‪٣‬ش حُؼخُْ ‪ :‬حٗلـخس حٌُ‪ٝ ٕٞ‬طغخهو حُ٘ـ‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬حالسك‬ ‫‪ٝ‬حظالّ حُؾٔظ ‪ٝ‬حُؤش ‪ٓٝ‬ـت ‪٣‬غ‪ٞ‬ع ‪ٓٝ‬الثٌظ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُغلخد‬ ‫‪ٛ‬زح ٓخ ؿخء ػِ‪ُ ٠‬غخٕ ‪٣‬غ‪ٞ‬ع ٖٓ ط٘زئحص رلغذ حالٗـ‪. َ٤‬‬ ‫رلغذ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُ٘زئحص ُوذ حٗظ‪ ٠ٜ‬حُؼخُْ ‪ٝ‬حٗلـش حٌُ‪٣ ُْٝ ٕٞ‬ؼذ ُِل‪٤‬خس ػِ‪٠‬‬ ‫حالسك ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬د ٓ٘ز ٓخ ال ‪٣‬وَ ػٖ ‪ 1900‬ع٘ش !!‬ ‫‪٣‬ضػْ ‪٣‬غ‪ٞ‬ع حٕ ٗزئط‪ ٚ‬كن رو‪ " ُٚٞ‬حُلن حه‪" ٌُْ ٍٞ‬‬ ‫‪ٓٝ‬خ ‪ٗ ٠ٛ‬زئط‪ ٚ‬حُلو‪ ٚ‬طِي ؟‬ ‫حٗ‪ٜ‬خ ‪:‬‬ ‫" ال ‪ٔ٣‬ن‪ٛ ٢‬زح حُـ‪ َ٤‬كظ‪ٛ ٌٕٞ٣ ٠‬زح ًِ‪" ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬حٗ‪ٜ‬خ ‪:‬‬ ‫" حٕ ٖٓ حُو‪٤‬خّ ‪ٜ٘ٛ‬خ ه‪ٓٞ‬خ ال ‪٣‬ز‪ٝ‬ه‪ ٕٞ‬حُٔ‪ٞ‬ص كظ‪٣ ٠‬ش‪ٝ‬ح حرٖ حالٗغخٕ حط‪٤‬خ ك‪٢‬‬ ‫ٌِٓ‪ٞ‬ط‪" ٚ‬‬ ‫‪٤ُٝ‬ظ ُ٘خ حال حٕ ٗو‪: ٍٞ‬‬ ‫ُوذ ٓن‪ٛ ٠‬زح حُـ‪ َ٤‬حُز‪ً ٟ‬خٕ ‪٣‬ظلذع ػ٘‪٣ ٚ‬غ‪ٞ‬ع ‪ٝ‬ؿٔ‪٤‬ؼ‪ٓ ْٜ‬خط‪ٞ‬ح ٓ٘ز ٓخ ال‬ ‫‪٣‬وَ ػٖ ‪ 1900‬ػخّ ‪٣ ُْٝ‬لذع ؽت ٓٔخ ط٘زؤ ر‪!! ٚ‬‬ ‫ال ‪ ٞٛ‬ؿخء ٓغ ٓالثٌظ‪ٝ , ٚ‬ال حظِٔض حُؾٔظ ‪ٝ‬حُؤش ‪ٝ ,‬ال حٗلـشحٌُ‪ٕٞ‬‬ ‫‪ٝ‬حُلنخء ‪ٝ‬حٗظ‪ ٠ٜ‬حُؼخُْ‬

‫ًٔخ ال ‪ٞ٣‬ؿذ ‪ٝ‬حكذ ٖٓ ؿ‪ٓ ٖٓٝ ِٚ٤‬ؼخفش‪ ٚ٣‬ك‪٤‬خ ر‪٘٘٤‬خ ‪ٝ‬حٗٔخ ؿٔ‪٤‬ؼ‪ٓ ْٜ‬خط‪ٞ‬ح ‪.‬‬ ‫‪ُٝ‬وذ حػظوذ حُٔغ‪٤‬ل‪ ٕٞ٤‬حال‪ٝ‬حثَ رٔخ ك‪ ْٜ٤‬حُظالٓ‪٤‬ز ‪ًٝ‬ظزش حعلخس حُؼ‪ٜ‬ذ حُـذ‪٣‬ذ‬ ‫رخٕ ٓ٘‪ ٖٓ ْٜ‬ع‪٤‬زو‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬ه‪٤‬ذ حُل‪٤‬خس ‪ٝ‬ع‪٤‬ش‪ ٟ‬طلون ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُ٘زئحص ‪ ,‬ح‪ ٟ‬حٗ‪ْٜ‬‬ ‫حػظوذ‪ٝ‬ح حٕ ػ‪ٞ‬دس حُٔغ‪٤‬ق ‪ٜٗٝ‬خ‪٣‬ش حُؼخُْ ًخٗض ‪ٝ‬ؽ‪ٌ٤‬ش حُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ع ك‪ ٠‬صٓ٘‪, ْٜ‬‬ ‫ُزُي ٗش‪ ٟ‬ر‪ُٞ‬ظ ك‪ ٠‬سعخُظ‪ ٚ‬حأل‪ ٠ُٝ‬حُ‪ٓ ٠‬ئٓ٘‪ًٞ ٢‬س‪٘٣‬ؼ‪ٞ‬ط حالفلخف ‪7‬‬ ‫‪٣ 31-29:‬و‪: ٍٞ‬‬ ‫غخ ٌء‬ ‫" كَؤَهُ‪َ َٛ ٍُ ٞ‬زح أَ‪َٜ ُّ٣‬خ ح ِإل ْخ َ‪ٞ‬سُ‪ :‬حُْ َ‪ْ ٞ‬ه ُ‬ ‫ض ُٓ ْ٘ ُز ح‪ُٓ َٕ٥‬وَ َّ‬ ‫ق ٌش ٌُِ َْ‪ ٌَُٕٞ َ٣ ٢‬حَُّزِ‪َ ِٗ ْْ َُُٜ َٖ٣‬‬ ‫ظ َُ‪َٝ ْْ ُٜ‬حَُّزِ‪ْ َ٣ َٖ٣‬ز ٌُ‪ًَ َٕٞ‬ؤََّٗ‪ ْْ ُٜ‬الَ ‪ْ َ٣‬ز ٌُ‪َٝ َٕٞ‬حَُّزِ‪ْ َ٣ َٖ٣‬ل َشكُ‪ًَ َٕٞ‬ؤََّٗ‪ ْْ ُٜ‬الَ‬ ‫ًَؤَْٕ َُ ْ‪َ ٤‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫غظَ ْؼ ُِِٔ‪َ َٛ َٕٞ‬زح ح ُْ َؼخَُ َْ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ز‬ ‫ُ‬ ‫ح‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ٔ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ال‬ ‫ْ‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ٗ‬ ‫َؤ‬ ‫ً‬ ‫ش‬ ‫ظ‬ ‫ؾ‬ ‫ْ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ز‬ ‫ُ‬ ‫ح‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫َ‪ْ ٣‬ل َشكُ‪َُٕٝ َ َٖ٣ِ َ َٕٞ‬‬ ‫ُ ْ َ ْ ِ ‪ْ َ َٖ٣ِ َ َٕٞ‬‬ ‫غظَ ْؼ ُِِٔ‪ .َُٚٗٞ‬ألَ َّٕ َ‪٤ْ ٛ‬جَشَ َ‪َ ٛ‬زح ح ُْ َؼخَُ ِْ طَضُ‪."ٍُ ٝ‬‬ ‫ًَؤََّٗ‪ ْْ ُٜ‬الَ َ‪ْ ٣‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬سعخُظ‪ ٚ‬حأل‪ ٠ُٝ‬حُ‪ٓ ٠‬ئٓ٘‪ ٠‬طغخُ‪٤ٗٞ‬ي ‪٣ 18-13: 4‬و‪: ٍٞ‬‬ ‫" ػُ َّْ الَ أُ ِس‪ُ ٣‬ذ إَْٔ ط َْـ َ‪ُِٜٞ‬ح أَ‪َٜ ُّ٣‬خ ح ِإل ْخ َ‪ٞ‬سُ ِْٖٓ ِؿ َ‪ٜ‬شِ حُ َّشحهِذِ‪ ٢ْ ٌَ ُِ ، َٖ٣‬الَ ط َْل َضُٗ‪ٞ‬ح‬ ‫َ‬ ‫ع َٓخصَ َ‪ٝ‬هَخ َّ‪ ،‬كَ ٌَزُِ َي‬ ‫غ‪َ ٞ‬‬ ‫ًَخ ُْزَخهِ‪ َٖ٤‬حَُّزِ‪ َٖ٣‬الَ َس َؿخ َء َُ‪ .ْْ ُٜ‬ألََّٗ‪ ُٚ‬إِْ ًَُّ٘خ ُٗئْ ُِٖٓ إََّٔ ‪ُ َ٣‬‬ ‫َ‬ ‫د‪:‬‬ ‫حُ َّشحهِذُ‪ َٕٝ‬رِ‪َ٤‬غُ‪َ ٞ‬‬ ‫ن ُش‪ ُْ ُٛ‬هللاُ أَ ْ‪٣‬نخ ً َٓ َؼ‪ .ُٚ‬كَبََِّٗ٘خ َٗوُ‪َٛ ْْ ٌُ َُ ٍُٞ‬زح رِ ٌَِِ َٔ ِش حُ َّش ِّ‬ ‫ع‪ْ ُ٤‬ل ِ‬ ‫ع َ‬ ‫غزِ ُ‬ ‫غ‪ُٚ‬‬ ‫ن حُ َّشحهِذِ‪ . َٖ٣‬ألََّٕ حُ َّش َّ‬ ‫د الَ َٗ ْ‬ ‫اََِّٗ٘خ َٗ ْلُٖ حألَ ْك‪َ٤‬خ َء ح ُْزَخهِ‪ َٖ٤‬اَُِ‪ِ َٓ ٠‬ـ‪ِ ٢‬ء حُ َّش ِّ‬ ‫د َٗلْ َ‬ ‫‪ٞ‬م هللاِ‪َٝ ،‬حألَ ْٓ َ‪ٞ‬حصُ‬ ‫ع ْ‪ٞ‬فَ ‪ِ ْ٘ َ٣‬ض ٍُ َِٖٓ حُ َّ‬ ‫ق ْ‪ِ ٞ‬‬ ‫َخف‪ ،‬رِ َ‬ ‫غ َٔخ ِء رِ‪ُٜ‬ظ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ص َسثِ‪٤‬ظِ َٓالَثِ ٌَ ٍش َ‪ٝ‬رُ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫عُ٘ ْخطَقُ َؿ ِٔ‪٤‬ؼخً َٓ َؼ ُ‪ْْ ٜ‬‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫ز‬ ‫ُ‬ ‫ح‬ ‫ء‬ ‫خ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ك‬ ‫حأل‬ ‫ٖ‬ ‫ل‬ ‫ٗ‬ ‫ْ‬ ‫ػ‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫أ‬ ‫َّ ْ ُ ْ َ َ َ ِ‪َ َٖ٤‬‬ ‫‪٤‬ق َ‬ ‫ِك‪ ٢‬ح ُْ َٔ ِ‬ ‫ع َ‪٤‬وُ‪َّ َُٕٞٓ ٞ‬‬ ‫غ ِ‬ ‫د‪َ ُِ .‬زُِ َي‬ ‫د ِك‪ ٢‬حُْ َ‪َٞ ٜ‬ح ِء‪َ ٌَ َٛ َٝ ،‬زح َٗ ٌُ‪ِ ََّ ًُ ُٕٞ‬ك‪َ َٓ ٍٖ ٤‬غ حُ َّش ِّ‬ ‫ذ ُِ ُٔالَهَخ ِس حُ َّش ِّ‬ ‫ِك‪ ٢‬حُ ُّ‬ ‫غ ُل ِ‬ ‫ن ٌُ ْْ رَ ْؼنخ ً ِر َ‪َ ٜ‬زح ح ُْ ٌَالَ ِّ‪".‬‬ ‫َػضُّ‪ٝ‬ح رَ ْؼ ُ‬ ‫ك‪٤‬ظنق حٕ ر‪ُٞ‬ظ ًخٕ ‪٣‬ؼظوذ حٗ‪ ٚ‬ع‪٤‬ؼ‪٤‬ؼ ‪ٝ‬ع‪٤‬ؾ‪ٜ‬ذ ٓـت حُٔغ‪٤‬ق حُؼخٗ‪, ٠‬‬ ‫د‬ ‫‪٣ٝ‬ضػْ حٕ حُشد ًؾق ُ‪ٛ ٚ‬ز‪ ٙ‬حُلو‪٤‬وش " كَبََِّٗ٘خ َٗوُ‪َ َٛ ْْ ٌُ َُ ٍُٞ‬زح رِ ٌَِِ َٔ ِش حُ َّش ِّ‬ ‫" !!!‬ ‫‪٤ُٝ‬ظ ‪ ٞٛ‬كوو ع‪٤‬ظَ ك‪٤‬خ ػ٘ذٓخ ‪٣‬ؤط‪ ٠‬حُٔغ‪٤‬ق ‪ ,‬رَ ‪ٝ‬رؼل طالٓ‪٤‬ز حُٔغ‪٤‬ق ‪,‬‬ ‫‪ٝ‬رؼل حُز‪ً ٖ٣‬ظذ ُ‪ٛ ْٜ‬ز‪ ٙ‬حُشعخُش ٖٓ حُٔئٓ٘‪. ٖ٤‬‬ ‫‪ُٝ‬وذ ٓخص ر‪ُٞ‬ظ ‪ٝ‬ؿٔ‪٤‬غ ٓؼخفش‪٘ٓ ٚ٣‬ز ٓخ ال ‪٣‬وَ ػٖ ‪ 1900‬ػخّ ‪٣ ُْٝ‬لذع‬ ‫ٓخ ط‪. ٚٔٛٞ‬‬ ‫‪ًٝ‬خطذ علش حُشإ‪٣‬خ ًخٕ ‪٣‬ؼظوذ حٕ حُٔغ‪٤‬ق ع‪٤‬ؼ‪ٞ‬د هش‪٣‬زخ ‪ٝ‬حٕ حُز‪ ٖ٣‬هخٓ‪ٞ‬ح‬ ‫رطؼ٘‪ ٚ‬حػ٘خء حُقِذ ‪ ,‬حُـ٘‪ٞ‬د حُش‪ٓٝ‬خٗ‪ , ٖ٤٤‬ع‪ ٖٓ ْٜ٘ٓ ٌٕٞ٤‬ػِ‪ ٠‬ه‪٤‬ذ حُل‪٤‬خس‬ ‫ػ٘ذ ٓـت حُٔغ‪٤‬ق ٓغ ٓالثٌظ‪ ٚ‬ك‪ ٠‬حُغلخد هزَ حٗظ‪ٜ‬خء حُؼخُْ ‪.‬‬ ‫حُشإ‪٣‬خ ‪7: 1‬‬ ‫" ‪ٞٛ‬رح ‪٣‬خط‪ٓ ٢‬غ حُغلخد ‪ ٝ‬عظ٘ظش‪ ًَ ٙ‬ػ‪ ٝ ٖ٤‬حُز‪ ٖ٣‬هؼ٘‪ٞ٘٣ ٝ ٙٞ‬ف ػِ‪ٚ٤‬‬ ‫ؿٔ‪٤‬غ هزخثَ حالسك ٗؼْ حٓ‪" ٖ٤‬‬ ‫‪ُٝ‬وذ ٓخص حُـ٘‪ٞ‬د حُز‪ ٖ٣‬هؼ٘‪ ٙٞ‬حػ٘خء حُقِذ ‪٣ ُْٝ‬ؼذ ُ‪ٝ ْٜ‬ؿ‪ٞ‬د !!‬ ‫حٕ حُؼ‪ٜ‬ذ حُـذ‪٣‬ذ ‪٣‬ـؼَ – د‪ ٕٝ‬حٕ ‪٣‬وقذ – ‪٣‬غ‪ٞ‬ع حُٔغ‪٤‬ق ٖٓ حٌُخرر‪ , ٖ٤‬ح‪ٝ‬‬ ‫ٖٓ حالٗز‪٤‬خء حٌُزرش‬ ‫ؿؼِ‪ٗ ٚ‬ز‪٤‬خ ًخررخ ط٘زؤ ر٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش حُؼخُْ ‪ٝ‬كذد ٓ‪ٞ‬ػذ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش رخٕ ؿؼِ‪ٜ‬خ ك‪٠‬‬ ‫صٖٓ رؼل حُٔؼخفش‪ٝ , ُٚ ٖ٣‬ر٘خء ػِ‪ ٚ٤‬حػظوذ ًظزش حالعلخس حُٔغ‪٤‬ل‪٤‬ش‬ ‫رقذم ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُ٘زئس ‪ٝ‬عـِ‪ٞ‬ح ك‪ٜ٤‬خ حٕ ٓ٘‪ ٖٓ ْٜ‬ع‪٤‬ؾ‪ٜ‬ذ طلون ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُ٘زئحص ك‪٠‬‬ ‫صٓ٘‪ْٜ‬‬ ‫‪ُٝ‬وذ سكَ ‪٣‬غ‪ٞ‬ع ‪ٝ ,‬سكَ ٓؼخفش‪ ٚ٣‬ؿٔ‪٤‬ؼخ رٔخ ك‪ ْٜ٤‬طالٓ‪٤‬ز‪٘ٓ ٙ‬ز حًؼش ٖٓ‬ ‫‪ 1900‬ع٘ش ‪٣ ُْٝ ,‬لذع ٓخ صػٔ‪ ٚ‬حُؼ‪ٜ‬ذ حُـذ‪٣‬ذ !!‬

‫" حُل‪٤‬خس ‪ ٢ٛ‬ػطِش ر‪ٖ٤‬‬ ‫أرذ‪٣‬ظ‪ ٖٓ ،ٖ٤‬رح حُز‪٣ ١‬ش‪٣‬ذ‬ ‫إٔ ‪٣‬ن‪٤‬غ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُغ٘‪ٞ‬حص‬ ‫حُؼٔ‪٘٤‬ش هِوخ ً ػِ‪ٓ ٠‬خ ع‪ٞ‬ف‬ ‫‪٣‬لقَ ُ‪ ٚ‬ػ٘ذٓخ ‪٣‬ؼ‪ٞ‬د اُ‪٠‬‬ ‫حألرذ حُز‪ ١‬ؿخء ٓ٘‪ٚ‬؟ "‬ ‫"‪ ْ٤ُٝ‬ط‪ .‬ر‪ٞ‬س‪ٝ‬كض"‬

‫‪10‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ط٘خهنخص ‪ٝ‬حخظالكخص حٌُظذ حُٔوذعش‬ ‫ع‪ٞ‬حف‬ ‫‪2/8/2004‬‬ ‫‪ِ٣‬ػْ ًَ ًظخد ى‪ٓ ٠٘٣‬ويّ حٕ هللا ح‪ٝ‬كخ‪ٝ ٙ‬طؼ‪ٜ‬ي رللظ‪ٚ‬‬ ‫ك‪ِ٤‬ػْ ًظخد حُٔٔ‪٤‬ل‪ ٖ٤٤‬حُٔويّ ‪:‬‬ ‫كخٗ‪ ٢‬حُلن حه‪ ٌُْ ٍٞ‬حُ‪ ٠‬حٕ طِ‪ ٍٝ‬حُٔٔخء ‪ ٝ‬حالٍ‪ ٝ‬ال ‪ ٍِٝ٣‬كَف ‪ٝ‬حكي ح‪ٝ‬‬ ‫ٗوطش ‪ٝ‬حكيس ٖٓ حُ٘خٓ‪ ّٞ‬كظ‪ ٌٕٞ٣ ٠‬حٌَُ (ٓظ‪)18 : 5 ٠‬‬ ‫حُٔٔخء ‪ ٝ‬حالٍ‪ ٝ‬طِ‪ٝ‬الٕ ‪ً ٌُٖ ٝ‬الٓ‪ ٢‬ال ‪ٓ( ٍِٝ٣‬ظ‪)35 : 24 ٠‬‬ ‫‪ِ٣ٝ‬ػْ ًظخد حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬حُٔويّ ‪:‬‬ ‫ِاَّٗخ َٗلْ ُٖ َٗ َِّ َُْ٘خ حُ ٌِّ ًْ ََ َ‪ِ ٝ‬اَّٗخ َُ‪َ َُ ُٚ‬لخ ِكظُ‪( َٕٞ‬حُلـَ ‪) 9‬‬ ‫ٌُٖ ػ٘ي ‪ٟٝ‬غ ًُي حٌُظخد طلض آُ‪٤‬خص حُ٘وي حُ٘‪٣ ٠ٜ‬ظ‪٠‬ق ط٘خه‪ٝ ٚ٠‬حهظالك‪ٚ‬‬ ‫حُيحهِ‪ٌُُ ٠‬ي ظ‪َٜ‬ص حُظلخٓ‪ٝ َ٤‬حُظؤ‪٣ٝ‬الص ُِظ‪ٞ‬ك‪٤‬ن ر‪ ٖ٤‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُٔظ٘خه‪٠‬ش‬ ‫‪ ُٖٝ‬حٓظََٓ ‪ٝ‬حًظل‪ ٠‬رخ‪َ٣‬حى رؼ‪ ٞ‬حُ٘ٔخًؽ ٖٓ حُظ٘خه‪٠‬خص ‪ٝ‬حالهظالكخص ىحهَ‬ ‫ًَ ًظخد ٓويّ ػِ‪ ٠‬كيس‬ ‫‪ٝ‬حُـَ‪٣‬ذ حٕ حُِْٔٔ هي ‪ٞ٣‬حكو٘خ ػِ‪ ٠‬ط٘خه‪٠‬خص حُؼ‪ٜ‬ي حُوي‪ٝ ْ٣‬حُـي‪٣‬ي ‪ ,‬حٓخ‬ ‫ط٘خه‪٠‬خص ًظخر‪ ٚ‬كِٖ ‪٣‬ؼظَف رظ٘خه‪٠‬خط‪ٜ‬خ ‪٤ٓٝ‬ـي طؤ‪٣ٝ‬ال طِل‪٤‬و‪٤‬خ ُ‪ٜ‬خ‬ ‫‪ٝ‬رخُٔؼَ كخٕ حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ ٟ‬ح‪ ٝ‬حُٔٔ‪٤‬لىوي ‪ٞ٣‬حكو٘خ ػِ‪ ٠‬ط٘خه‪٠‬خص حُوَإٓ ‪ ,‬حٓخ‬ ‫ط٘خه‪٠‬خص ًظخر‪ ٚ‬كِٖ ‪٣‬ؼظَف ر‪ٜ‬خ ‪٤ٓٝ‬ـي طؤ‪٣ٝ‬ال طِل‪٤‬و‪٤‬خ ُ‪ٜ‬خ !!‬ ‫‪ٌٌٛٝ‬ح ‪٤٠٣‬غ حُؼوَ ‪ٝ‬حُٔ٘طن ر‪ ٖ٤‬ح‪ٛ‬لخد حالى‪٣‬خٕ‬ ‫ك‪٤‬ـؼَ حكي‪ ٖٓ ْٛ‬حُؼوَ ‪ٝ‬حُٔ٘طن ٓؼ‪٤‬خٍح ُ٘وي ٗ‪ ٜٙٞ‬حالهَ ٌُ٘‪٣ ٚ‬ؤر‪ ٠‬حٕ‬ ‫‪٣‬طزن ٗلْ حُٔؼ‪٤‬خٍ ػ٘ي طؼخِٓ‪ٓ ٚ‬غ ًظخر‪. ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬أػِْ طٔخٓخ حٕ ‪٘ٛ‬خى طِل‪٤‬وخص ًؼ‪َ٤‬س هخّ ر‪ٜ‬خ ٍؿخٍ ًَ ى‪ ٖ٣‬الهَحؽ ‪ٌٙٛ‬‬ ‫حُ٘‪ٓ ٖٓ ٜٙٞ‬ؤُم حالهظالف ‪ٝ‬حُظ٘خه‪ٝ , ٞ‬أهخٓ‪ٞ‬ح ‪ٝ‬أٓٔ‪ٞ‬ح ػِ‪ٓٞ‬خ ُ‪ٌٜٙ‬‬ ‫حُظِل‪٤‬وخص‬ ‫ٌُٖ حهيّ ‪ ٌٙٛ‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُٔظ٘خه‪٠‬ش ُٖٔ ‪٣‬لظَّ حُؼوَ ‪ٝ‬حُٔ٘طن ‪ ُٖٔٝ‬ال ‪٣‬ويع‬ ‫ٗلٔ‪٣ ُٖٔٝ ٚ‬و‪ ٍٞ‬ال ٌَُ طِل‪٤‬ن كظ‪ً ُٞ ٠‬خٗض ‪٤ٛ‬لش " ال " طْٔ ػوخثي‪ٙ‬‬ ‫حُ‪ٍٝٞ‬ػش حُٔلززش‬ ‫ح‪ٝ‬ال‬ ‫ٗٔخًؽ ٖٓ حُؼ‪ٜ‬ي حُوي‪ْ٣‬‬ ‫حكي حرطخٍ ىح‪ٝٝ‬ى هظَ رٔ‪٤‬ل‪ ٚ‬ر‪َ٠‬رش ‪ٝ‬حكيس ‪ٍ 300‬ؿال ‪ٝ‬ك‪ٍٝ ٠‬ح‪٣‬ش حهَ‪ٟ‬‬ ‫‪ٍ 800‬ؿال‬ ‫ٓلَ ‪ٞٔٛ‬ث‪ َ٤‬حُؼخٗ‪8: 23 ٢‬‬ ‫٘زَ ُ‬ ‫ْذ رَ َّ‬ ‫ْ حُؼَّالَػَ ِش‪َٞ ُٛ .‬‬ ‫غ حُظَّ ْل ٌَ ُٔ‪ٍَ ٢ُّ ِٗٞ‬ثِ‪ُ ٤‬‬ ‫"‪ ِٙ ٌِ َٛ‬أَ ْٓ َٔخ ُء حألَ ْرطَخ ٍِ حٌَُِّ‪ُِ َٖ٣‬يَح ُ‪َ ٝ‬ى‪َ ٤َ٘ ُ٣ :‬‬ ‫َ‪َ ْٓ ٍُ َِّ ٛ‬ل‪َ ُ ٚ‬ػَِ‪ ٠‬ػَ َٔخ ِٕ ِٓجَ ٍش هَظََِ‪ُ ْْ ُٜ‬ىكْ َؼشً َ‪ٝ‬ح ِك َيسً‪".‬‬ ‫ٓلَ أهزخٍ حأل‪٣‬خّ حأل‪11: 11 ٍٝ‬‬ ‫" َ‪ٌَ َٛٝ‬ح ‪َ َٞ ُٛ‬ػ َيىُ حألَ ْرطَخ ٍِ حٌَُِّ‪ُِ َٖ٣‬يَح ُ‪َ ٝ‬ى‪ُ َ٣ :‬‬ ‫ْ حُؼَّ َ‪ٞ‬حُِغِ‪َٞ ُٛ .‬‬ ‫٘ ْز َؼخ ُّ رُْٖ َك ٌْ ُٔ‪ٍَ ٢ِٗٞ‬ثِ‪ُ ٤‬‬ ‫‪َ ْٓ ٍُ َِّ َٛ‬ل‪َ ُ ٚ‬ػَِ‪ ٠‬ػَالَعِ ِٓجَ ٍش هَظََِ‪ُ ْْ ُٜ‬ىكْ َؼشً َ‪ٝ‬ح ِك َيسً‪".‬‬ ‫حهظالف حػيحى حُل‪ٞ٤‬حٗخص حُظ‪ ٠‬حىهِ‪ٜ‬خ ٗ‪ٞ‬ف ُِلِي‬ ‫ٓلَ حُظٌ‪20-19: 6 ٖ٣ٞ‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ي ِال ْٓظِ ْزوَخثِ‪َٜ‬خ َٓ َؼ َ‬ ‫" َ‪َ َِّ ًُ ِْٖٓ ٝ‬ك ٍّ‪َ ١ًِ َِّ ًُ ِْٖٓ ٢‬ؿ َٔ ٍي ح ْػَ٘ ْ‪ ٍَّ ًُ ِْٖٓ ِٖ ٤‬طُ ْي ِه َُ اَُِ‪ ٠‬ح ُْلُ ِْ ِ‬ ‫طَ ٌُ‪ًًَََ ُٕٞ‬حً َ‪ٝ‬أُ ْٗؼَ‪ َِٖٓ .٠‬حُطُّ‪ًَ ٍُِٞ٤‬ؤَؿْ َ٘خ ِٓ‪َٜ‬خ َ‪ َِٖٓٝ‬ح ُْزَ‪َٜ‬خثِ َْ ًَؤَؿْ َ٘خ ِٓ‪َٜ‬خ َ‪َِّ ًُ ِْٖٓ ٝ‬‬ ‫ص حألَ‬ ‫ي ِال ْٓ ِظ ْزوَخ ِث‪َٜ‬خ‪".‬‬ ‫ٍْ‪ًَ ٝ‬ؤَؿْ َ٘خ ِٓ ِ‪ .ٚ‬ح ْػَ٘ ْ‪ ٍَّ ًُ ِْٖٓ ِٖ ٤‬طُ ْي ِه َُ ِاَُ ْ‪َ ٤‬‬ ‫ىَرخ َّ َرخ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٓلَ حُظٌ‪3-2: 7 ٖ٣ٞ‬‬ ‫ي َٓزْ َؼشً َٓ ْز َؼشً ًًَََحً َ‪ٝ‬أُ ْٗؼَ‪ ََِٖٓٝ .٠‬ح ُْزَ‪َٜ‬خثِ ِْ‬ ‫‪٤‬غ ح ُْزَ‪َٜ‬خثِ ِْ حُطَّخ ِ‪ََ ٛ‬سِ طَؤْ ُهٌُ َٓ َؼ َ‬ ‫" ِْٖٓ َؿ ِٔ ِ‬ ‫ض ِرطَخ‪ٍ ََ ِٛ‬س ح ْػَ٘ ْ‪ًًَََ :ِٖ ٤‬حً َ‪ٝ‬أُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫حَُّظِ‪ْ َٔ ٤ْ َُ ٢‬‬ ‫َ‬ ‫ْٖ‬ ‫ٔ َٔخ ِء أَ‪٠ْ٣‬خً َٓزْ َؼشً َٓ ْز َؼشً‪:‬‬ ‫ُ‪ ٍٞ‬حُ َّ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ٓ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ؼ‬ ‫ٗ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ًًَََحً َ‪ٝ‬أُ ْٗؼَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪".ٝ‬‬ ‫ٍْ‬ ‫حأل‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫ؿ‬ ‫ْ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫ػ‬ ‫َ‬ ‫ٔ‬ ‫ْ‬ ‫ٗ‬ ‫ء‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ْ‬ ‫ظ‬ ‫ٓ‬ ‫ْ‬ ‫ال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫حهظالف ػَٔ أهِ‪٣‬خ ك‪ِٓ ٖ٤‬ي ح‪ْ٤ٍِٗٝ‬‬ ‫ًَ حُٔشم‪ ٠‬حُٔظذ‪ٖ٤٘٣‬‬ ‫‪ِ٣‬ـج‪ ٕٞ‬اُ‪ ٠‬هللا ُ‪٤‬ؾل‪ ٢‬أٓشحم‪ْٜ‬‬ ‫ٌُٖ ُْ أعٔغ‬ ‫‪ ٝ‬كظ‪ ٖٓ ٠‬أًؼش حُٔظذ‪ ٖ٤٘٣‬اخالفخ ُذ‪ْٜ٘٣‬‬ ‫حٗ‪ ٚ‬هِذ إٔ ط٘زض ُ‪ٚ‬‬ ‫‪٣‬ذ أ‪ ٝ‬سؿَ ؿذ‪٣‬ذس رذٍ ٓزظ‪ٞ‬سس‬ ‫سرٔخ ألٗ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬هشحس‪ٗ ٙ‬لغ‪٣ ٚ‬ؼشف إٔ‬ ‫حال‪ ٚٛ‬حُٔضػ‪ ّٞ‬ؿ‪٤‬ش هخدس ػِ‪ٛ ٠‬زح؟؟؟‬ ‫ؿش‪٣‬ذ ‪ٛ ٞٛ‬زح حإلُ‪ ٚ‬حُز‪ ١‬طذػ‪ ٚٗٞ‬ك‪٢‬‬ ‫ٓشمٌْ ًْ هذسط‪ٓ ٚ‬لذ‪ٝ‬دس‪...‬‬

‫ٓلَ حُِٔ‪ٞ‬ى حُؼخٗ‪ًَ َٝ " 26: 8 ٢‬خَٕ َأ َه ِْ َ‪٣‬خ حرَْٖ ح ْػ َ٘ َظ ْ‪ِ َٝ ِٖ ٤‬ػ ْ٘ َِ‪ََ٘ٓ َٖ٣‬شً كِ‪ََِٓ َٖ٤‬يَ‪،‬‬ ‫ي ََٓ٘شً َ‪ٝ‬ح ِك َيسً كِ‪ ٢‬أُ‪َٝ .َْ ٤َِِٗ ٍُ ٝ‬ح ْٓ ُْ أُ ِّٓ‪َ ِٚ‬ػؼَ ِْ‪َ٤‬خ ِر ْ٘ ُ‬ ‫ي ِا ْٓ ََحثِ‪".ََ ٤‬‬ ‫َ‪َ ََِٓ ٝ‬‬ ‫ض ُػ ْٔ َِ‪ِ َِِٓ ١‬‬ ‫ي‬ ‫ٓلَ أهزخٍ حأل‪٣‬خّ حُؼخٗ‪ًَ " 2: 22 ٢‬خَٕ أَ َه ِْ‪َ٣‬خ حرَْٖ ح ْػَ٘ظَ ْ‪َٝ ِٖ ٤‬أٍَْ رَؼِ‪ََ٘ٓ َٖ٤‬شً كِ‪َ ََِٓ َٖ٤‬‬ ‫ي ََٓ٘شً َ‪ٝ‬ح ِك َيسً كِ‪ ٢‬أُ‪َٝ َْ ٤َِِٗ ٍُ ٝ‬ح ْٓ ُْ أ ُ ِّٓ ِ‪َ ٚ‬ػؼَ ِْ‪َ٤‬خ رِ ْ٘ ُ‬ ‫ض ُ‬ ‫ػ ْٔ َِ‪".١‬‬ ‫َ‪َ ََِٓ ٝ‬‬ ‫حهظالف ك‪ ٠‬حٍهخّ حك‪ٜ‬خث‪٤‬ش حُ٘ؼذ حُظ‪ ٠‬هخّ ر‪ٜ‬خ ‪٣‬ئحد ُِِٔي ىح‪ٝٝ‬ى‬ ‫أهزخٍ حأل‪٣‬خّ حأل‪6–5 :21 ٍٝ‬‬ ‫د ُؿ َِْٔشَ َػ َي ِى حُ َّ‬ ‫ق‬ ‫"كَ َيكَ َغ ‪ُٞ٣‬آ ُ‬ ‫٘ ْؼذِ اَُِ‪ ٠‬ىَح ُ‪َ ٝ‬ى‪ ,‬كَ ٌَخَٕ ًُ َُّ اِ ْٓ ََحثِ‪ُٗٞ٤ِْ ِٓ ََ ٤‬خ ً َ‪ِٓ ٝ‬جَشَ أَ ُْ ِ‬ ‫ٍَ ُؿ ٍَ ُٓ ْٔظَِِّ‬ ‫ْق‬ ‫‪٤‬‬ ‫ٔ‬ ‫َّ‬ ‫حُ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ق‪َٝ ,‬أَ َّٓخ ال َِ‪ِ َٝ ١ٝ‬ر ْ٘ َ‪٤‬خ ِٓ‪ ُٖ ٤‬كََِ ْْ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ْ‬ ‫ٔ‬ ‫َّ‬ ‫حُ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ِ‬ ‫ظ‬ ‫ٔ‬ ‫ْ‬ ‫ٓ‬ ‫َ‬ ‫ؿ‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫ؼ‬ ‫ز‬ ‫ْ‬ ‫ٓ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ٓ‬ ‫غ‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫قَ‬ ‫ِ‪َٖ٤‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‪ًَ ُٜٞ٣َ ٝ‬ح أٍَْ َ َ ِ ٍ َ َ‬ ‫َ ٍ ُ‬ ‫ُ‪ٞ‬آد‪".‬‬ ‫ي ًَخَٕ َٓ ٌَُْ‪ٛٝ‬خً َُيَ‪َ ٣ ٟ‬‬ ‫‪ُ َ٣‬ؼ َّي‪َ َٓ ْْ ُٛ‬ؼ‪ ْْ ُٜ‬ألََّٕ ًَالَ َّ حُْ َِِٔ ِ‬ ‫‪ٞٔٛ‬ث‪ َ٤‬حُؼخٗ‪9: 24 ٢‬‬ ‫د ُؿ َِْٔشَ َػ َي ِى حُ َّ‬ ‫ق ٍَ ُؿ ٍَ‬ ‫"كَ َيكَ َغ ‪ُٞ٣‬آ ُ‬ ‫ي‪ ،‬كَ ٌَخَٕ اِ ْٓ ََحثِ‪ َُ ٤‬ػَ َٔخَٕ ِٓجَشِ أَُْ ِ‬ ‫٘ ْؼذِ اَُِ‪ ٠‬ح ُْ َِِٔ ِ‬ ‫ْق‪،‬‬ ‫ًِ‪ ١‬رَؤٍّْ ُٓ ْٔظَ َِّ حُ َّ‬ ‫ٔ‪ِ ٤‬‬ ‫ق ٍَ ُؿ ٍَ‪".‬‬ ‫ْ ِٓجَشِ أَ ُْ ِ‬ ‫َ‪َ ٍِ ٝ‬ؿخ ٍُ ‪ًَ َُٜٞ٣‬ح َه ْٔ َ‬ ‫ط٘خه‪ٍٝ ٞ‬ح‪٣‬خص حُظ‪ٍٞ‬حس ك‪ ٠‬حٕ حْٓ ‪٣ ُْ ٜٙٞ٣‬ؼَك‪ ٚ‬حرَح‪ٓٝ ْ٤ٛ‬غ ًُي ‪٣‬طِن‬ ‫حرَح‪ ْ٤ٛ‬ػِ‪ٌٓ ٠‬خٕ حُليحء حْٓ ‪!! ٜٙٞ٣‬‬ ‫ر٘خء ػِ‪ٓ ٠‬خ ؿخء رٔلَ حُوَ‪ٝ‬ؽ كخٕ حْٓ حالُ‪٣ ُْ ٜٙٞ٣ ٚ‬ؼَك‪ ٚ‬ح‪٥‬رخء حال‪ٝ‬حثَ‬ ‫حرَح‪ٝ ْ٤ٛ‬حٓلن ‪٣ٝ‬ؼو‪ٞ‬د ‪ٝ ,‬حٗٔخ ًخٗ‪ٞ‬ح ‪٣‬ؼَك‪ ٚٗٞ‬رخْٓ ح‪ َ٣‬ح‪ ٝ‬حُ‪ْ٤ٛٞ‬‬ ‫هَ‪ٝ‬ؽ ‪3-2 : 6‬‬ ‫ػْ ًِْ هللا ٓ‪ ٝ ٠ٓٞ‬هخٍ ُ‪ ٚ‬حٗخ حَُد‬ ‫‪ ٝ‬حٗخ ظ‪َٜ‬ص الرَح‪ ٝ ْ٤ٛ‬حٓلن ‪٣ ٝ‬ؼو‪ٞ‬د رخٗ‪ ٢‬حالُ‪ ٚ‬حُوخىٍ ػِ‪٢ٗ ًَ ٠‬ء ‪ٝ‬‬ ‫حٓخ رخٓٔ‪ ٜٙٞ٣ ٢‬كِْ حػَف ػ٘ي‪ْٛ‬‬ ‫كٔ‪ ٞٛ ٠ٓٞ‬ح‪ ٖٓ ٍٝ‬ػَف ‪ٌٛ‬ح حالْٓ ( ‪ ) ٜٙٞ٣‬ػ٘يٓخ ظ‪ َٜ‬حالُ‪ ُٚ ٚ‬ك‪ ٠‬ػِ‪٤‬وش‬ ‫حُ٘ـَس ‪ٝ‬ػ٘يٓخ ٓخُ‪ ٚ‬ػٖ حٓٔ‪ٚ‬‬ ‫هَ‪ٝ‬ؽ ‪15-13 : 3‬‬ ‫كوخٍ ٓ‪ ٠ٓٞ‬هلل ‪ٛ‬خ حٗخ حط‪ ٢‬حُ‪ ٠‬ر٘‪ ٢‬حَٓحث‪ ٝ َ٤‬حه‪ ُْٜ ٍٞ‬حُ‪ ٚ‬حرخثٌْ حٍِٓ٘‪ ٢‬حُ‪ٌْ٤‬‬ ‫كخًح هخُ‪ٞ‬ح ُ‪ٓ ٢‬خ حٓٔ‪ ٚ‬كٔخًح حه‪ُْٜ ٍٞ‬‬ ‫كوخٍ هللا ُٔ‪ ٠ٓٞ‬ح‪ ٚ٤ٛ‬حٌُ‪ ١‬ح‪ ٝ ٚ٤ٛ‬هخٍ ‪ٌٌٛ‬ح طو‪ُ ٍٞ‬ز٘‪ ٢‬حَٓحث‪ َ٤‬ح‪ ٚ٤ٛ‬حٍِٓ٘‪٢‬‬ ‫حُ‪ٌْ٤‬‬ ‫‪ ٝ‬هخٍ هللا ح‪٠٣‬خ ُٔ‪ٌٌٛ ٠ٓٞ‬ح طو‪ُ ٍٞ‬ز٘‪ ٢‬حَٓحث‪ ٜٙٞ٣ َ٤‬حُ‪ ٚ‬حرخثٌْ حُ‪ ٚ‬حرَح‪ٝ ْ٤ٛ‬‬ ‫حُ‪ ٚ‬حٓلن ‪ ٝ‬حُ‪٣ ٚ‬ؼو‪ٞ‬د حٍِٓ٘‪ ٢‬حُ‪ٌٛ ٌْ٤‬ح حٓٔ‪ ٢‬حُ‪ ٠‬حالري ‪ٌٛ ٝ‬ح ًًَ‪ ١‬حُ‪٠‬‬ ‫ى‪ ٍٝ‬كي‪ٍٝ‬‬ ‫‪ٓٝ‬غ ًُي ٗـي ٍ‪ٝ‬ح‪٣‬ش ك‪ٓ ٠‬لَ حُظٌ‪ ٖ٣ٞ‬طظ٘خه‪ٓ ٞ‬غ ًُي ‪ ,‬كِوي ح‪ِ١‬ن حرَح‪ْ٤ٛ‬‬ ‫حْٓ ‪ ٜٙٞ٣‬ػِ‪ ٠‬حٌُٔخٕ حٌُ‪ً ٟ‬خٕ ٓ‪ٌ٤‬رق حر٘‪ ٚ‬ك‪ٌٛٝ ٚ٤‬ح ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬حٕ حْٓ ‪ً ٜٙٞ٣‬خٕ‬ ‫ٓؼَ‪ٝ‬ف ػ٘ي حرَح‪!! ْ٤ٛ‬‬ ‫‪ٌٛٝ‬ح ‪٣‬يٍ ح‪٠٣‬خ ػِ‪ ٠‬حٕ ًخطذ حُوَ‪ٝ‬ؽ ؿ‪ً َ٤‬خطذ حُظٌ‪ٝ ٖ٣ٞ‬حٕ ح‪ٜٔ٘ٓ ٟ‬خ ُْ‬ ‫‪٣‬طِغ ػِ‪ٓ ٠‬خ ًظز‪ ٚ‬حالهَ‬ ‫طٌ‪22 ٖ٣ٞ‬‬ ‫‪ 10‬ػْ ٓي حرَح‪٣ ْ٤ٛ‬ي‪ ٝ ٙ‬حهٌ حٌُٔ‪ٌ٤ُ ٖ٤‬رق حر٘‪ٚ‬‬ ‫‪ 11‬ك٘خىح‪ٓ ٙ‬الى حَُد ٖٓ حُٔٔخء ‪ ٝ‬هخٍ حرَح‪ ْ٤ٛ‬حرَح‪ ْ٤ٛ‬كوخٍ ‪ٛ‬خٌٗح‬ ‫‪ 12‬كوخٍ ال طٔي ‪٣‬يى حُ‪ ٠‬حُـالّ ‪ ٝ‬ال طلؼَ ر‪٤ٗ ٚ‬جخ الٗ‪ ٢‬حالٕ ػِٔض حٗي هخثق‬ ‫هللا كِْ طٔٔي حر٘ي ‪ٝ‬ك‪٤‬يى ػ٘‪٢‬‬ ‫‪ 13‬كَكغ حرَح‪ ْ٤ٛ‬ػ‪ٗ ٝ ٚ٤٘٤‬ظَ ‪ ٝ‬حًح ًزٖ ‪ٍٝ‬حء‪ٌٔٔٓ ٙ‬خ ك‪ ٢‬حُـخرش روَٗ‪ٚ٤‬‬ ‫كٌ‪ٛ‬ذ حرَح‪ ٝ ْ٤ٛ‬حهٌ حٌُزٖ ‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ؼي‪ٓ ٙ‬لَهش ػ‪ٟٞ‬خ ػٖ حر٘‪ٚ‬‬ ‫‪ 14‬كيػخ حرَح‪ ْ٤ٛ‬حْٓ ًُي حُٔ‪ٟٞ‬غ ‪َ٣ ٜٙٞ٣‬ح‪ ٙ‬كظ‪ ٠‬حٗ‪٣ ٚ‬وخٍ حُ‪ ّٞ٤‬ك‪ ٢‬ؿزَ‬ ‫حَُد ‪َٟ٣‬‬ ‫طؼظَف ىحثَس حُٔؼخٍف حٌُظخر‪٤‬ش طلض ٓخىس ( هللا ) ر‪ٌٜ‬ح حُظ٘خه‪ٝ ٞ‬حٕ ُْ ططِن‬ ‫ػِ‪ ٚ٤‬ط٘خه‪٠‬خ !!‬ ‫" ‪ٝ‬هي ًخٕ ‪ٌٛ‬ح حالْٓ ٓٔظويٓخ ٌٓ٘ ػ‪ ٍٜٞ‬حُظخٍ‪٣‬ن حُٔزٌَس اُ‪ٓ ٠‬خ رؼي حُٔز‪، ٢‬‬ ‫‪ٞٓ ٞٛٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ ٢‬أهيّ حألٓلخٍ ‪١ٝ‬زوخ ُٔخ ؿخء ك‪ ٢‬حُوَ‪ٝ‬ؽ ( ‪) 13 : 3‬‬ ‫‪ٝ‬روخ‪ٛ‬ش ك‪ ٢‬حُوَ‪ٝ‬ؽ ( ‪ً " ) 3 ٝ 2 : 6‬خٕ ٓ‪ ٠ٓٞ‬أ‪ًٝ ًًَٙ ٖٓ ٍٝ‬خٕ ‪ِ٤ٓٝ‬ش‬ ‫إلػالٕ ؿي‪٣‬ي اُ‪ ٠‬أر٘خء آَحث‪ َ٤‬ػٖ اُ‪ ٚ‬آرخث‪ ٌُٖٝ ، ْٜ‬ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حألؿِحء ٖٓ‬ ‫ٓلَ حُظٌ‪٣ ٖ٣ٞ‬زي‪ ٝ‬أٗ‪ً ٚ‬خٕ ٓٔظويٓخ ٌٓ٘ حُؼ‪ ٍٜٞ‬حُٔزٌَس "‬ ‫ط٘خه‪ ٞ‬ه‪ٜ‬ش ٓ‪ٌ٤‬خٍ ر٘ض ٗخ‪ ٍٝ‬ك‪ٍٝ ٠‬ح‪٣‬ش ُْ طِي حُ‪ٞٓ ّٞ٣ ٠‬ط‪ٜ‬خ ‪ٝ‬ك‪ٍٝ ٠‬ح‪٣‬ش‬ ‫حهَ‪ً ٟ‬خٕ ُ‪ٜ‬خ هٔٔش حر٘خء‬ ‫‪ٔٛ‬ئ‪ َ٣‬حُؼخٗ‪!! 6 ٠‬‬ ‫‪ٍ ٝ 20‬ؿغ ىح‪ٝ‬ى ُ‪٤‬زخٍى ر‪٤‬ظ‪ ٚ‬كوَؿض ٓ‪ٌ٤‬خٍ ر٘ض ٗخ‪ ٍٝ‬الٓظوزخٍ ىح‪ٝ‬ى ‪ ٝ‬هخُض‬ ‫ٓخ ًخٕ حًَّ ِٓي حَٓحث‪ َ٤‬حُ‪ ّٞ٤‬ك‪٤‬غ طٌ٘ق حُ‪ ّٞ٤‬ك‪ ٢‬حػ‪ ٖ٤‬حٓخء ػز‪٤‬ي‪ًٔ ٙ‬خ‬ ‫‪٣‬ظٌ٘ق حكي حُٔل‪ٜ‬خء‬ ‫‪ 21‬كوخٍ ىح‪ٝ‬ى ُٔ‪ٌ٤‬خٍ حٗٔخ حٓخّ حَُد حٌُ‪ ١‬حهظخٍٗ‪ ٢‬ى‪ ٕٝ‬حر‪٤‬ي ‪ ٝ‬ى‪ ًَ ٕٝ‬ر‪٤‬ظ‪ٚ‬‬ ‫ُ‪٤‬و‪ٍ ٢٘ٔ٤‬ث‪ٔ٤‬خ ػِ‪ٗ ٠‬ؼذ حَُد حَٓحث‪ َ٤‬كِؼزض حٓخّ حَُد‬ ‫‪ ٝ 22‬حٗ‪ ٢‬حط‪ٜ‬خؿَ ى‪ًُ ٕٝ‬ي ‪ ٝ‬حً‪٤ٟٝ ٕٞ‬ؼخ ك‪ ٢‬ػ‪ٗ ٢٘٤‬لٔ‪ ٝ ٢‬حٓخ ػ٘ي‬

‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬

‫‪11‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫حالٓخء حُظ‪ًًَ ٢‬ص كخطٔـي‬ ‫‪ٌ٤ُٔ ٌٖ٣ ُْ ٝ 23‬خٍ ر٘ض ٗخ‪ُٝ ٍٝ‬ي حُ‪ٞٓ ّٞ٣ ٠‬ط‪ٜ‬خ‬ ‫‪ٔٛ‬ئث‪ َ٤‬حُؼخٗ‪9-8 : 21 ٠‬‬ ‫كخهٌ حُِٔي حر٘‪ٍٛ ٢‬لش حر٘ش ح‪٣‬ش حٌُِ‪ُٝ ٖ٣‬يط‪ٜٔ‬خ ُ٘خ‪ ٍٝ‬حٍٓ‪ٓ ٝ ٢ٗٞ‬ل‪٤‬ز‪ٗٞ‬غ ‪ٝ‬‬ ‫ر٘‪ٌ٤ٓ ٢‬خٍ حر٘ش ٗخ‪ ٍٝ‬حُؤٔش حٌُ‪ُٝ ٖ٣‬يط‪ُ ْٜ‬ؼيٍث‪ َ٤‬حرٖ رَُال‪ ١‬حُٔل‪٢ُٞ‬‬ ‫‪ ِْٜٔٓ ٝ‬حُ‪٣ ٠‬ي حُـزؼ‪ ٖ٤٤ٗٞ‬ك‪ِٜ‬ز‪ ْٛٞ‬ػِ‪ ٠‬حُـزَ حٓخّ حَُد كٔو‪ ٢‬حُٔزؼش ٓؼخ‬ ‫‪ ٝ‬هظِ‪ٞ‬ح ك‪ ٢‬ح‪٣‬خّ حُل‪ٜ‬خى ك‪ ٢‬ح‪ُٜٝ‬خ ك‪ ٢‬حرظيحء ك‪ٜ‬خى حُ٘ؼ‪َ٤‬‬ ‫ػالػش ٓ٘‪ ٖ٤‬ؿ‪ٞ‬ع أّ ٓزغ ٓ٘‪ٖ٤‬‬ ‫ٓلَ ‪ٞٔٛ‬ث‪ َ٤‬حُؼخٗ‪13:24 ٢‬‬ ‫‪ٟ‬يَ‪ ،‬أَ ّْ‬ ‫"كَؤَطَ‪َ ٠‬ؿخ ُى اَُِ‪ ٠‬ىَح ُ‪َ ٝ‬ى َ‪ٝ‬هَخ ٍَ َُ‪« :ُ ٚ‬أَطَؤْطِ‪َ ٢‬ػَِ ْ‪َ ٤‬‬ ‫ي َٓ ْز ُغ ِِٓ٘‪ ٢‬ؿُ‪ٞ‬عٍ كِ‪ ٢‬أَ ٍْ ِ‬ ‫ي َ‪ْ َ٣ ْْ ُٛٝ‬ظزَؼُ‪َٗٞ‬يَ‪ ،‬أَ ّْ ‪ ُٕ ٌُٞ َ٣‬ػَالَػَشَ أَ‪ٍَّ ٣‬خّ َ‪ٝ‬رَؤ ٌ كِ‪٢‬‬ ‫طَ ْ‪ُ َُ ٜ‬‬ ‫د ػَالَػَشَ أَ ْٗ‪ ٍَُ ٜ‬أَ َٓخ َّ أَ ْػيَحثِ َ‬ ‫َ‬ ‫َْفْ َ‪ٝ‬ح ْٗظُ َْ َٓخ ًَح أَ ٍُ ُّى َؿ َ‪ٞ‬حرخً َػَِ‪".»٢ِِِٓ َُْٓ ٠‬‬ ‫ػ‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫َ؟‬ ‫ي‬ ‫‪ٟ‬‬ ‫خ‪َٕ٥‬‬ ‫أَ ٍْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٓلَ أهزخٍ حأل‪٣‬خّ حأل‪12-11 :21 ٍٝ‬‬ ‫ي اِ َّٓخ ػَال َ‬ ‫َع ِِٓ٘‪َٖ٤‬‬ ‫" كَ َـخ َء َؿخ ُى اَُِ‪ ٠‬ىَح ُ‪َ ٝ‬ى َ‪ٝ‬هَخ ٍَ َُ‪ٌَ ٌَ َٛ« :ُ ٚ‬ح هَخ ٍَ حََُّدُّ ‪ :‬ح ْهزََْ َُِ٘ ْل ِٔ َ‬ ‫ي‪ ,‬أَ‪ ْٝ‬ػَالَػَشَ‬ ‫ع‪ ,‬أَ‪ ْٝ‬ػَالَػَشَ أَ ْٗ‪َٛ ٍَُٜ‬الَ ٌ‬ ‫ؿُ‪ٌ ٞ‬‬ ‫ٍْ ًُ َ‬ ‫ي َ‪ْ٤َٓ ٝ‬قُ أَ ْػيَحثِ َ‬ ‫‪٠‬خ‪ِ٣‬وِ‪َ ٤‬‬ ‫ى أَ َٓخ َّ ُٓ َ‬ ‫ي ‪ُ٣‬ي ِ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫‪ّٞ‬‬ ‫ْ‪َٓ َٝ ,ٝ‬الى حََُّدِّ ‪ْ َ٣‬ؼؼ‪ ٞ‬كِ‪ َِّ ً ٢‬طو ِ‬ ‫أَ‪ٍَّ ٣‬خّ ‪ ٌُُٕٞ َ٣‬كِ‪َٜ٤‬خ َٓ‪ْ٤‬قُ حََُّدِّ َ‪َٝ ٝ‬رَؤ كِ‪ ٢‬حألٍ ِ‬ ‫ِا ْٓ ََح ِث‪ .ََ ٤‬كَخ ْٗظ ُ َِ ح‪َٓ َٕ٥‬خ ًَح أَ ٍُ ُّى َؿ َ‪ٞ‬حرخً ُِ َُْٔ ِٓ ِِ‪" .»٢‬‬ ‫ًخطذ حُظٌ‪ ٠ٔٗ ٖ٣ٞ‬حٕ حٓٔخػ‪ً َ٤‬خٕ ػَٔ‪ ٙ‬حًؼَ ٖٓ ‪٘ٓ 14‬ش ػ٘يٓخ ٍكَ ٓغ‬ ‫حٓ‪ ٚ‬ك‪ ٍٜٞ‬حٓٔخػ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬حٗ‪١ ٚ‬لَ ٍ‪٤ٟ‬غ‬ ‫ًخٕ حرَح‪ ْ٤ٛ‬ػَٔ‪٘ٓ 86 ٙ‬ش ػ٘يٓخ ‪ُٝ‬يص ُ‪ٛ ٚ‬خؿَ حٓٔخػ‪َ٤‬‬ ‫‪ 15‬ك‪ُٞ‬يص ‪ٛ‬خؿَ الرَحّ حر٘خ ‪ ٝ‬ىػخ حرَحّ حْٓ حر٘‪ ٚ‬حٌُ‪ُٝ ١‬يط‪ٛ ٚ‬خؿَ حٓٔخػ‪َ٤‬‬ ‫‪ً 16‬خٕ حرَحّ حرٖ ٓض ‪ ٝ‬ػٔخٗ‪٘ٓ ٖ٤‬ش ُٔخ ‪ُٝ‬يص ‪ٛ‬خؿَ حٓٔخػ‪ َ٤‬الرَحّ‬ ‫( طٌ‪) 16 ٖ٣ٞ‬‬ ‫‪ًٝ‬خٕ ػَٔ‪٘ٓ 99 ٙ‬ش ػ٘يٓخ حهظظٖ ‪ًٝ‬خٕ ػَٔ حر٘‪ ٚ‬حٓٔخػ‪٘ٓ 13 َ٤‬ش ‪ُْٝ ,‬‬ ‫‪ُٞ٣‬ي حٓلخم رؼي‬ ‫‪ً ٝ 24‬خٕ حرَح‪ ْ٤ٛ‬حرٖ طٔغ ‪ ٝ‬طٔؼ‪٘ٓ ٖ٤‬ش ك‪ ٖ٤‬هظٖ ك‪ُ ٢‬لْ ؿَُظ‪ٚ‬‬ ‫‪ً ٝ 25‬خٕ حٓٔخػ‪ َ٤‬حر٘‪ ٚ‬حرٖ ػالع ػَ٘س ٓ٘ش ك‪ ٖ٤‬هظٖ ك‪ُ ٢‬لْ ؿَُظ‪ٚ‬‬ ‫(طٌ‪) 17 ٖ٣ٞ‬‬ ‫‪ًٝ‬خٕ ػَٔ‪٘ٓ 100 ٙ‬ش ػ٘يٓخ ‪ُٝ‬ي ُ‪ ٚ‬حٓلخم ‪ٝ ,‬رخُظخُ‪ ٠‬كخٕ ػَٔ حٓٔخػ‪َ٤‬‬ ‫ح‪ٛ‬زق ‪٘ٓ 14‬ش‬ ‫‪ً ٝ‬خٕ حرَح‪ ْ٤ٛ‬حرٖ ٓجش ٓ٘ش ك‪ُٝ ٖ٤‬ي ُ‪ ٚ‬حٓلن حر٘‪ٚ‬‬ ‫(طٌ‪) 5 : 21 ٖ٣ٞ‬‬ ‫‪ٝ‬رٔزذ حُـ‪َ٤‬س هٍَص ٓخٍس حٕ ططَى ‪ٛ‬خؿَ ‪ٝ‬حر٘‪ٜ‬خ رٔزذ ‪ًٔ ,‬خ ‪ ًٌَ٣‬حٌُخطذ ‪,‬‬ ‫حٕ حُ‪ُٞ‬ي حُزخُؾ ٖٓ حُؼَٔ حًؼَ ٖٓ حٍرؼش ػَ٘ ػخٓخ ًخٕ ‪ِٔ٣‬ف‬ ‫‪ٍ ٝ 9‬حص ٓخٍس حرٖ ‪ٛ‬خؿَ حُٔ‪٣َٜ‬ش حٌُ‪ُٝ ١‬يط‪ ٚ‬الرَح‪ِٔ٣ ْ٤ٛ‬ف‬ ‫‪ 10‬كوخُض الرَح‪ ْ٤ٛ‬ح‪َ١‬ى ‪ ٌٙٛ‬حُـخٍ‪٣‬ش ‪ ٝ‬حر٘‪ٜ‬خ الٕ حرٖ ‪ ٌٙٛ‬حُـخٍ‪٣‬ش ال ‪َ٣‬ع‬ ‫ٓغ حر٘‪ ٢‬حٓلن‬

‫حإلُلخد مش‪ٝ‬سس ارح ً٘ض‬ ‫طش‪٣‬ذ ػ‪٤‬ؼ اٗغخٗ‪٤‬ظي‬ ‫‪ ٝ‬اال كؤخظش أ‪ ١‬د‪ ٝ ٖ٣‬طٔظغ‬ ‫رٌ‪ٗٞ‬ي ػزذح ً ‪.‬‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬

‫‪ 11‬كوزق حٌُالّ ؿيح ك‪ ٢‬ػ‪ ٢٘٤‬حرَح‪ُٔ ْ٤ٛ‬زذ حر٘‪ٚ‬‬ ‫‪ 12‬كوخٍ هللا الرَح‪ ْ٤ٛ‬ال ‪٣‬وزق ك‪ ٢‬ػ‪٤٘٤‬ي ٖٓ حؿَ حُـالّ ‪ ٖٓ ٝ‬حؿَ ؿخٍ‪٣‬ظي ك‪٢‬‬ ‫ًَ ٓخ طو‪ُ ٍٞ‬ي ٓخٍس حٓٔغ ُو‪ُٜٞ‬خ الٗ‪ ٚ‬رخٓلن ‪٣‬يػ‪ُ ٠‬ي َٗٔ‬ ‫‪ ٝ 13‬حرٖ حُـخٍ‪٣‬ش ح‪٠٣‬خ ٓخؿؼِ‪ ٚ‬حٓش الٗ‪ِٔٗ ٚ‬ي‬ ‫(طٌ‪) 21 ٖ٣ٞ‬‬ ‫رؼي ًُي ‪ُ٘ َٟٝ٣‬خ ًخطذ ٓلَ حُظٌ‪ ٖ٣ٞ‬ه‪ٜ‬ش ‪َ١‬ى ‪ٛ‬خؿَ ‪ٝ‬حر٘‪ٜ‬خ حٌُ‪ً ٟ‬خٕ ػَٔ‪ٙ‬‬ ‫ال ‪٣‬وَ ػٖ ‪٘ٓ 14‬ش ‪ ,‬ح‪ ٟ‬حهظَد ٖٓ ٖٓ حُ٘زخد ‪,‬‬ ‫‪١ٝ‬ز‪٤‬ؼ‪ ٠‬ك‪ٌٛ ٠‬ح حُٖٔ حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬حُ‪ٜ‬ز‪ ٠‬هي ًخٗض هخٓظ‪ٓ ٚ‬ؼَ هخٓش أٓ‪ ٚ‬ح‪٣ِ٣ ٝ‬ي‬ ‫‪ٝ‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬ػ‪ٗٞ‬خ ُ‪ٜ‬خ ك‪ ٌٙٛ ٠‬حُٔل٘ش ‪ ,‬كخً رخٌُخطذ ‪ُ٘ َٟٝ٣‬خ طلخ‪٣ َ٤ٛ‬ل‪ٜ٘ٓ ْٜ‬خ‬ ‫حٕ حرٖ ‪ٛ‬خؿَ ٓخ ‪ ٞٛ‬حال ‪١‬لَ ٍ‪٤ٟ‬غ حرٌْ ال ‪٣‬ظٌِْ ‪ٝ‬حٗٔخ ‪َٜ٣‬م ٓؼَ حال‪١‬لخٍ‬ ‫حَُ‪ٟ‬غ ‪ٝ ,‬ال ‪ ٠٘ٔ٣‬ػِ‪ ٠‬هيٓ‪ٝ ٚ٤‬حٗٔخ طلِٔ‪ ٚ‬حٓ‪ ٚ‬ر‪ًٍ ٖ٤‬حػ‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬ط‪٠‬ؼ‪ ٚ‬طلض‬ ‫حُ٘ـَس !!!‬ ‫‪ٝ‬حٓخّ ‪ٌٛ‬ح حُظ٘خه‪ ٞ‬حٓخ حٕ حٌُخطذ ٗٔ‪ ٠‬حٕ حٓٔخػ‪ً َ٤‬خٕ هي حهظَد ٖٓ ٖٓ‬ ‫حُ٘زخد ‪ ٠ٔٗٝ ,‬حٗ‪ً ٚ‬خٕ ‪ِٔ٣‬ف ٓٔخ أؿ‪٠‬ذ ٓخٍس‬ ‫ح‪ ٝ‬حٕ ًخطذ آهَ أ‪ٟ‬خف ه‪ٜ‬ش حٓٔخػ‪ َ٤‬حُطلَ حَُ‪٤ٟ‬غ حٌُ‪ ٟ‬طلِٔ‪ ٚ‬حٓ‪ٚ‬‬ ‫‪ًٝ‬خٗض حُ٘ظ‪٤‬ـش ‪ ٌٙٛ‬حُ‪ٍٜٞ‬س حُ‪٤ُِٜ‬ش الّ طلَٔ ر‪ًٍ ٖ٤‬حػ‪ٜ٤‬خ حر٘‪ٜ‬خ حُزخُؾ ٖٓ‬ ‫حُؼَٔ حًؼَ ٖٓ ‪ 14‬ػخٓخ ‪ٝ‬حٌُ‪ ٟ‬ال ‪ٔ٣‬ظزؼي حٕ ؿٔٔ‪ً ُٚٗٝٝ ٚ‬خٕ ال ‪٣‬وَ ػٖ‬ ‫ؿْٔ ‪ ُٕٝٝ‬حٓ‪ ٚ‬ك‪ٌٛ ٠‬ح حُؼَٔ !!‬ ‫‪ 14‬كزٌَ حرَح‪ٛ ْ٤ٛ‬زخكخ ‪ ٝ‬حهٌ هزِح ‪ ٝ‬هَرش ٓخء ‪ ٝ‬حػطخ‪ٔٛ‬خ ُ‪ٜ‬خؿَ ‪ٝ‬ح‪ٟ‬ؼخ‬ ‫ح‪٣‬خ‪ٔٛ‬خ ػِ‪ً ٠‬ظل‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬حُ‪ُٞ‬ي ‪َٛ ٝ‬ك‪ٜ‬خ كٔ‪٠‬ض ‪ ٝ‬طخ‪ٛ‬ض ك‪ ٢‬رَ‪٣‬ش رجَ ٓزغ‬ ‫‪ُٔ ٝ 15‬خ كَؽ حُٔخء ٖٓ حُوَرش ‪َ١‬كض حُ‪ُٞ‬ي طلض حكي‪ ٟ‬حالٗـخٍ‬ ‫‪٠ٓ ٝ 16‬ض ‪ ٝ‬ؿِٔض ٓوخرِ‪ ٚ‬رؼ‪٤‬يح ٗل‪٤ٍٓ ٞ‬ش ه‪ ّٞ‬الٗ‪ٜ‬خ هخُض ال حٗظَ ٓ‪ٞ‬ص‬ ‫حُ‪ُٞ‬ي كـِٔض ٓوخرِ‪ٍ ٝ ٚ‬كؼض ‪ٞٛ‬ط‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬رٌض‬ ‫‪ 17‬كٔٔغ هللا ‪ٞٛ‬ص حُـالّ ‪ٗ ٝ‬خى‪ٓ ٟ‬الى هللا ‪ٛ‬خؿَ ٖٓ حُٔٔخء ‪ ٝ‬هخٍ ُ‪ٜ‬خ ٓخ‬ ‫ُي ‪٣‬خ ‪ٛ‬خؿَ ال طوخك‪ ٢‬الٕ هللا هي ٓٔغ ُ‪ٜٞ‬ص حُـالّ ك‪٤‬غ ‪ٞٛ‬‬ ‫‪ 18‬ه‪ ٢ٓٞ‬حكِٔ‪ ٢‬حُـالّ ‪ٗ ٝ‬ي‪٣ ١‬يى ر‪ ٚ‬الٗ‪ٓ ٢‬خؿؼِ‪ ٚ‬حٓش ػظ‪ٔ٤‬ش‬ ‫‪ ٝ 19‬كظق هللا ػ‪ٜ٤٘٤‬خ كخر‪َٜ‬ص رجَ ٓخء كٌ‪ٛ‬زض ‪ٓ ٝ‬الص حُوَرش ٓخء ‪ٓ ٝ‬وض‬ ‫حُـالّ‬ ‫‪ً ٝ 20‬خٕ هللا ٓغ حُـالّ كٌزَ ‪ ٌٖٓ ٝ‬ك‪ ٢‬حُزَ‪٣‬ش ‪ً ٝ‬خٕ ‪ٍ ٞٔ٘٣‬حٓ‪ ٢‬ه‪ّٞ‬‬ ‫‪ٝ‬طو‪ ٍٞ‬ىحثَس حُٔؼخٍف حٌُظخر‪٤‬ش طلض ٓخىس حٓٔخػ‪: َ٤‬‬ ‫" ‪َ١‬ى آٔخػ‪ :َ٤‬ػ٘ي كطخّ آلن ‪ً ،‬خٕ آٔخػ‪ َ٤‬ك‪ ٠‬حُٔخىٓش ػَ٘س ٖٓ‬ ‫ػَٔ‪ٙ‬‬ ‫طوَ‪٣‬زخ‪ًٝ .‬خٕ حُلطخّ ٓ٘خٓزش الكظلخالص ػظ‪ٔ٤‬ش ‪ ٌُٖٝ .‬ر‪ٜ‬ـش ًُي حُ‪ ، ّٞ٤‬هي‬ ‫ػٌَ ‪ٛ‬ل‪ٛٞ‬خ ط‪َٜ‬ف آٔخػ‪ َ٤‬ؿ‪ َ٤‬حُٔوز‪ ، ٍٞ‬اً " ٍأص ٓخٍس حرٖ ‪ٛ‬خؿَ‬ ‫حُٔ‪٣َٜ‬ش حٌُ‪ُٝ ٟ‬يط‪ ٚ‬إلرَح‪ِٔ٣ ْ٤ٛ‬ف" ( طي ‪. )9 :21‬‬ ‫‪٘ٛٝ‬خ ‪ٝ‬حؿ‪ ٚ‬آٔخػ‪ َ٤‬كظَس ٖٓ أكَؽ كظَحص ك‪٤‬خط‪ ،ٚ‬كؼ٘يٓخ ‪َٛ‬ف ارَح‪ْ٤ٛ‬‬ ‫‪ٛ‬خؿَ ‪ٝ‬حر٘‪ٜ‬خ ‪ٟٝ‬غ ػِ‪ً ٠‬ظل‪ٜ‬خ رؼ‪٠‬خ ٖٓ حُوزِ ‪ٝ‬هَرش ٓخء‪ًٔٝ .‬خ ‪٣‬زي‪ٓ ،ٝ‬خٍ‬ ‫حالػ٘خٕ ػِ‪ ٠‬ؿ‪ٛ َ٤‬ي‪ ٟ‬ك‪ ٠‬رَ‪٣‬ش رجَ ٓزغ‪َٓٝ ،‬ػخٕ ٓخ ٗلٌ حُٔخء ‪ ،‬ك‪٠‬خع ًَ‬ ‫أَٓ ‪ ًَٝ‬ه‪ٞ‬س ‪ٝ .‬اً أ‪٤ٛ‬ذ حُـالّ رخإلؿٔخء ٗظ‪٤‬ـش حُؼطٖ ‪٘ٓٝ‬وش حُٔ‪َ٤‬‬ ‫حُٔظ‪ٞ‬ح‪ َٛ‬طلض ‪١ٝ‬ؤس كَحٍس حُْ٘ٔ حُالكلش ‪ ،‬ريح ‪ًٝ‬ؤٗ‪٣ ٚ‬لظ‪ َ٠‬كطَكظ‪ٚ‬‬ ‫أٓش طلض ظَ رؼ‪ ٞ‬حألٗـخٍ‪ٓٝ .‬خًح ًخٗض طٔظط‪٤‬غ حألّ إٔ طلؼَ الر٘‪ٜ‬خ حٌُ‪ٟ‬‬ ‫طلز‪ ٚ‬؟ ُوي " ٓ‪٠‬ض ‪ٝ‬ؿِٔض ٓوخرِش رؼ‪٤‬يح ٗل‪٤ٍٓ ٞ‬ش ه‪ٓ "ّٞ‬ظ‪ٞ‬هؼش ٓ‪ٞ‬ص‬ ‫حر٘‪ٜ‬خ‪ٍٝ ،‬رٔخ ٓ‪ٞ‬ط‪ٜ‬خ ‪ ٠ٛ‬أ‪٠٣‬خ ‪.‬‬ ‫‪َُِٔٝ‬س حُؼخٗ‪٤‬ش حهظزَص حهظزخٍح ٍحثؼخ " ٓٔغ هللا ‪ٞٛ‬ص حُـالّ" ‪ٝ‬ػِ‪ ٟ‬حألّ‬ ‫حُظؼٔش رطَ‪٣‬وش ٓي‪٘ٛ‬ش‪ ،‬كزلْ ٓالً‪ ٚ‬ؿيى ‪ٝ‬ػيس حُٔخرن حُوخ‪ ٙ‬رخر٘‪ٜ‬خ ػْ أٍح‪ٛ‬خ‬ ‫رجَ ٓخء‪ٌٌٛٝ ،‬ح ٗـخ حُ‪ٜ‬ز‪ًٝ " ٢‬خٕ ‪ٍ ٞٔ٘٣‬حٓ‪ ٢‬ه‪ ٌٖٓٝ ّٞ‬ك‪ ٠‬رَ‪٣‬ش كخٍحٕ‬ ‫‪ٝ‬أهٌص ُ‪ ٚ‬أٓ‪ُٝ ٚ‬ؿش ٖٓ أٍ‪ ( " َٜٓ ٝ‬طي ‪" . ) 21:21‬‬ ‫ك٘الكع حٕ ىحثَس حُٔؼخٍف كخ‪ُٝ‬ض حٕ طولق ٖٓ ط٘خه‪ ٞ‬ط‪ َ٣ٜٞ‬حٓٔخػ‪َ٤‬‬ ‫ر‪ٍٜٞ‬س ‪١‬لَ ٍ‪٤ٟ‬غ ‪ٝ‬كو‪٤‬وش ػَٔ‪ ٙ‬حٌُ‪ ٟ‬رِؾ ك‪ٞ‬حُ‪٘ٓ 16 ٠‬ش ًٔخ ؿخء رٔوخُ‪ٜ‬خ ‪,‬‬ ‫‪٘ٛٝ‬خ ٗـي طزَ‪ َ٣‬ال ‪ٔ٣‬ظ٘ي ػِ‪ ٠‬ح‪ ٟ‬هَ‪٘٣‬ش ٖٓ حُ٘‪ , ٚ‬كٖٔ ح‪ ٖ٣‬ؿخءص ىحثَس‬ ‫حُٔؼخٍف رخٕ حالػ٘‪ً ٖ٤‬خٗخ ‪َ٤ٔ٣‬حٕ ؟‬ ‫‪ ٖٓٝ‬ح‪ ٖ٣‬ؿخءص رخٕ حٓٔخػ‪ً َ٤‬خٕ ‪ َ٣ٌٛ‬حُـْٔ كظ‪ ٠‬حٗ‪ ٚ‬أ‪٤ٛ‬ذ رخالؿٔخء ‪,‬‬ ‫‪ًُ ٞٛٝ‬ي حُ٘خد حُ‪ٞ‬ك٘‪ ٠‬حٌُ‪ ٟ‬ه‪ َ٤‬ػ٘‪: ٚ‬‬ ‫‪ ٌٕٞ٣‬اٗٔخٗخ ‪ٝ‬ك٘‪٤‬خ ‪٣ ،‬ي‪ ٙ‬ػِ‪ٝ ًَ ٠‬حكي ‪٣ٝ‬ي ًَ ‪ٝ‬حكي ػِ‪ ٚ٤‬؟‬ ‫(طي ‪ . )16-7 :16‬؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪14‬‬ ‫‪And Abraham rose up early in the morning, and took‬‬ ‫‪bread, and a‬‬ ‫‪bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her‬‬ ‫‪shoulder,‬‬ ‫‪and the child, and sent her away: and she departed, and‬‬ ‫‪12‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪wandered‬‬ ‫‪in the wilderness of Beersheba.‬‬ ‫‪21:15And the water was spent in the bottle, and she cast‬‬ ‫‪the child under‬‬ ‫‪one of the shrubs.‬‬ ‫‪16And she went, and sat her down over against him a‬‬ ‫‪good way off,‬‬ ‫‪as it were a bow shot: for she said, Let me not see the‬‬ ‫‪death of the‬‬ ‫‪child. And she sat over against him, and lift up her voice,‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪wept.‬‬ ‫‪21:17And God heard the voice of the lad; and the angel of‬‬ ‫‪God called to‬‬ ‫‪Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee,‬‬ ‫?‪Hagar‬‬ ‫‪fear not; for God hath heard the voice of the lad where he‬‬ ‫‪is.‬‬ ‫‪21:18Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for‬‬ ‫‪I will make‬‬ ‫‪him a great nation.‬‬ ‫‪21:19And God opened her eyes, and she saw a well of‬‬ ‫‪water; and she‬‬ ‫‪went, and filled the bottle with water, and gave the lad‬‬ ‫‪drink.‬‬ ‫‪21:20And God was with the lad; and he grew, and dwelt‬‬ ‫‪in the‬‬ ‫‪wilderness, and became an archer.‬‬ ‫ٖٓ ؿؼَ ىح‪ٝٝ‬ى ‪٣‬ل‪ ٠ٜ‬حُ٘ؼذ هللا حّ حُ٘‪٤‬طخٕ؟‬ ‫ٓلَ ‪ٞٔٛ‬ث‪ َ٤‬حُؼخٗ‪1: 24 ٢‬‬ ‫‪ٞ‬‬ ‫" َ‪ٝ‬ػَخ َى كَ َل ِٔ َ‪َ ٢‬ؿ َ‬ ‫‪٠‬ذُ حََُّدِّ َػَِ‪ِ ٠‬ا ْٓ ََح ِث‪ ََ ٤‬كَؤَ‪َٛ‬خ َؽ َػَِ ْ‪ ْْ ِٜ ٤‬ىَح ُ‪َ ٝ‬ى هَخ ِثالً‪« :‬ح ْٓ ِ‬ ‫‪ِ ٚ‬ا ْٓ ََح ِث‪ًَ ُٜٞ٣َ َٝ ََ ٤‬ح»‪".‬‬ ‫َ‪ٝ‬أَكْ ِ‬ ‫ٓلَ أهزخٍ حأل‪٣‬خّ حأل‪1: 21 ٍٝ‬‬ ‫" َ َ‪ٝ‬هَقَ حُ َّ‬ ‫‪ِ ٢َ ٜ‬ا ْٓ ََحثِ‪".ََ ٤‬‬ ‫‪ٟ‬يَّ ِا ْٓ ََحثِ‪َٝ ََ ٤‬أَ ْؿ َ‪ ٟٞ‬ىَح ُ‪َ ٝ‬ى ُِ‪ُ٤‬لْ ِ‬ ‫٘ ْ‪٤‬طَخ ُٕ ِ‬ ‫‪٣ٜٞ٣‬خً‪ ٖ٤‬حرٖ ػٔخٕ ٓ٘‪ٞ‬حص‪ ،‬أّ ػٔخٗ‪ ٢‬ػَ٘ ٓ٘ش ك‪ِٓ ٖ٤‬ي‬ ‫ٓلَ حُِٔ‪ٞ‬ى حُؼخٗ‪ ٢‬حإل‪ٛ‬لخف ‪8: 24‬‬ ‫" ًَخَٕ ‪َ٣َُٜٞ٣‬خ ًِ‪ ُٖ٤‬حرَْٖ ػَ َٔخِٗ‪َ ٢‬ػ َ‬ ‫ي ػَالَػَشَ أَ ْٗ‪ ٍَُٜ‬كِ‪٢‬‬ ‫٘ ََسَ ََٓ٘شً كِ‪ََِٓ َٖ٤‬يَ‪َ ََِٓ َٝ ،‬‬ ‫أُ‪َٝ .َْ ٤َِِٗ ٍُ ٝ‬ح ْٓ ُْ أ ُ ِّٓ‪َٗ ِٚ‬لُ‪ْٗ ٞ‬ظَخ رِ ْ٘ ُ‬ ‫ض أَ َُْ٘خػَخَٕ ِْٖٓ أُ‪".َْ ٤َِِٗ ٍُ ٝ‬‬ ‫ٓلَ حأل‪٣‬خّ حُؼخٗ‪ ٢‬حإل‪ٛ‬لخف ‪9 :36‬‬ ‫ي ػَالَػَشَ أَ ْٗ‪َ َٝ ٍَُ ٜ‬ػ َ٘ ََسَ أَ‪ٍَّ ٣‬خّ ِك‪٢‬‬ ‫ي َ‪َ ََِٓ ٝ‬‬ ‫" ًَخَٕ َ‪٣َ ُٜٞ٣‬خ ًِ‪ ُٖ٤‬حرَْٖ ػَ َٔخِٗ‪ َٖ٤ِِ٘ٓ ٢‬كِ‪َ ََِٓ َٖ٤‬‬ ‫أُ‪َ َٝ .َْ ٤َِِٗ ٍُ ٝ‬ػ ِٔ ََ حَُّ٘ ََّ كِ‪َ ٢‬ػ ْ‪ ٢َِ ٘٤‬حََُّدِّ ‪".‬‬ ‫ٗٔخًؽ ٖٓ‬ ‫حُؼ‪ٜ‬ي حُـي‪٣‬ي‬ ‫حٓظلخٗ‪ ّٞ‬حٌُ‪ً ٟ‬خٕ ‪٣‬ظٌِْ رخَُ‪ٝ‬ف حُويّ ‪٣‬وطت ك‪ ٠‬ػَٔ حرَح‪ٝ ْ٤ٛ‬حر‪ ٚ٤‬ػ٘يٓخ‬ ‫حٗظوَ حُ‪ ٠‬كخٍحٕ‬ ‫حػٔخٍ حََُٓ ‪6‬‬ ‫‪ ٝ 8‬حٓخ حٓظلخٗ‪ ّٞ‬كخً ًخٕ ِٓٔ‪ٞ‬ح ح‪ٔ٣‬خٗخ ‪ ٝ‬ه‪ٞ‬س ًخٕ ‪ٜ٘٣‬غ ػـخثذ ‪ ٝ‬ح‪٣‬خص‬ ‫ػظ‪ٔ٤‬ش ك‪ ٢‬حُ٘ؼذ‬ ‫‪ 9‬ك٘‪ ٜٞ‬ه‪ ٖٓ ّٞ‬حُٔـٔغ حٌُ‪٣ ١‬وخٍ ُ‪ٓ ٚ‬ـٔغ حُِ‪٤‬زَط‪ ٝ ٖ٤٤٘٤‬حُو‪َٝ٤‬حٗ‪ٝ ٖ٤٤‬‬ ‫حالٌٓ٘يٍ‪ ٖٓ ٝ ٖ٤٣‬حٌُ‪٤ٌ٤ِ٤ً ٖٓ ٖ٣‬خ ‪ ٝ‬حٓ‪٤‬خ ‪٣‬لخ‪ ٍٕٝٝ‬حٓظلخٗ‪ّٞ‬‬ ‫‪٣ ُْ ٝ 10‬ويٍ‪ٝ‬ح حٕ ‪٣‬وخ‪ٞٓٝ‬ح حُلٌٔش ‪ ٝ‬حَُ‪ٝ‬ف حٌُ‪ً ١‬خٕ ‪٣‬ظٌِْ ر‪ٚ‬‬ ‫حػٔخٍ حََُٓ ‪7‬‬ ‫‪ 2‬كوخٍ ح‪ٜ٣‬خ حَُؿخٍ حاله‪ٞ‬س ‪ ٝ‬حالرخء حٓٔؼ‪ٞ‬ح ظ‪ َٜ‬حُ‪ ٚ‬حُٔـي الر‪٘٤‬خ حرَح‪ٝ ْ٤ٛ‬‬ ‫‪ ٞٛ‬ك‪ٓ ٢‬خ ر‪ ٖ٤‬حُ٘‪ ٖ٣َٜ‬هزِٔخ ٌٖٓ ك‪ ٢‬كخٍحٕ‬ ‫‪ ٝ 3‬هخٍ ُ‪ ٚ‬حهَؽ ٖٓ حٍ‪ٟ‬ي ‪ ٖٓ ٝ‬ػ٘‪َ٤‬طي ‪ ِْٛ ٝ‬حُ‪ ٠‬حالٍ‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬حٍ‪٣‬ي‬ ‫‪ 4‬كوَؽ ك‪٘٤‬جٌ ٖٓ حٍ‪ ٝ‬حٌُِيحٗ‪ ٌٖٓ ٝ ٖ٤٤‬ك‪ ٢‬كخٍحٕ ‪٘ٛ ٖٓ ٝ‬خى ٗوِ‪ ٚ‬رؼيٓخ‬ ‫ٓخص حر‪ ٙٞ‬حُ‪ ٌٙٛ ٠‬حالٍ‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬حٗظْ حالٕ ٓخً٘‪ ٕٞ‬ك‪ٜ٤‬خ‪.‬‬ ‫‪Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪Charran: and from thence, when his father was dead, he‬‬ ‫‪removed‬‬

‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬حٓظلخٗ‪ ّٞ‬حٕ حرَح‪ ْ٤ٛ‬رؼي ٓ‪ٞ‬ص حر‪ ٚ٤‬حٗظوَ ح‪ٍ ٝ‬كَ ح‪ ٝ‬طَى كخٍحٕ‬ ‫ر‪ٔ٘٤‬خ ٓخ ؿخء رٔلَ حُظٌ‪ٌٌ٣ ٖ٣ٞ‬د حٓظلخٗ‪ ّٞ‬حٌُ‪ُ ٟ‬ػْ ًخطذ ٓلَ حػٔخٍ‬ ‫حََُٓ حٗ‪ً ٚ‬خٕ ‪٣‬ظٌِْ رخَُ‪ٝ‬ف حُويّ ‪ٌٌٛٝ ,‬ح كِوي حهطؤ حٓظلخٗ‪ ّٞ‬ح‪ ٝ‬حهطؤ‬ ‫حَُ‪ٝ‬ف حُويّ !!‬ ‫كل‪ ٠‬حُظٌ‪32 ٝ 26 : 11 ٖ٣ٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬ػخٕ طخٍف ٓزؼ‪٘ٓ ٖ٤‬ش ‪ُٝ ٝ‬ي حرَحّ ‪ٗ ٝ‬خك‪ٛ ٝ ٍٞ‬خٍحٕ‬ ‫‪ً ٝ‬خٗض ح‪٣‬خّ طخٍف ٓجظ‪ ٝ ٖ٤‬هْٔ ٓ٘‪ٓ ٝ ٖ٤‬خص طخٍف ك‪ ٢‬كخٍحٕ‬ ‫حُظٌ‪4 :12 ٖ٣ٞ‬‬ ‫كٌ‪ٛ‬ذ حرَحّ ًٔخ هخٍ ُ‪ ٚ‬حَُد ‪ًٛ ٝ‬ذ ٓؼ‪ً ٝ ١ُٞ ٚ‬خٕ حرَحّ حرٖ هْٔ ‪ٝ‬‬ ‫ٓزؼ‪٘ٓ ٖ٤‬ش ُٔخ هَؽ ٖٓ كخٍحٕ‬ ‫حًح ًخٕ حرَح‪ ْ٤ٛ‬ػَٔ‪٘ٓ 75 ٙ‬ش ُٔخ هَؽ ٖٓ كخٍحٕ ‪ ,‬حًٕ حر‪ً ٙٞ‬خٕ ػَٔ‪ٙ‬‬ ‫‪٘ٓ 145‬ش الٗ‪ُٝ ٚ‬ي‪ ٙ‬ػ٘يٓخ ًخٕ ػَٔ‪٘ٓ 70 ٙ‬ش‬ ‫كوَؽ حرَح‪ ٖٓ ْ٤ٛ‬كخٍحٕ ‪ٝ‬ػَٔ حر‪ ٚ٤‬ك‪٘٤‬جٌ ‪٘ٓ 145‬ش‬ ‫‪ٝ‬رٔخ حٕ حر‪ ٚ٤‬ػخٕ ‪٘ٓ 205‬ش ‪ ,‬حًٕ ػخٕ حر‪٘ٓ 60 ٚ٤‬ش رؼي هَ‪ٝ‬ؽ حرَح‪ٖٓ ْ٤ٛ‬‬ ‫كخٍحٕ‬ ‫‪ٌٛ‬ح ٓخ هخُ‪ٓ ٚ‬لَ حُظٌ‪ٖ٣ٞ‬‬ ‫حٓخ رلٔذ حٓظلخٗ‪ ّٞ‬كخٕ حرَح‪ ْ٤ٛ‬حٗظوَ ٖٓ كخٍحٕ رؼي ٓ‪ٞ‬ص حر‪!!! ٚ٤‬‬ ‫حٓط‪ٍٞ‬س ٍكِش حالَٓس حُٔويٓش ُٔ‪ٍٝ َٜ‬ؽ ُ‪ٜ‬خ ٓظ‪ ٠‬ر‪ٔ٘٤‬خ ٍ‪ٝ‬ح‪٣‬ش ُ‪ٞ‬هخ طٌٌر‪ٜ‬خ‬ ‫ك‪٤‬غ ُْ طـخىٍ حالَٓس كِٔط‪ٖ٤‬‬ ‫رلٔذ حٗـ‪ٓ َ٤‬ظ‪ ٠‬كخٕ حُطلَ حُٔ‪ُٞٞ‬ى ‪ٞٔ٣‬ع ‪ٝ‬حٓ‪ٓٞ٣ٝ ٚ‬ق حُ٘ـخٍ ٓخكَ‪ٝ‬ح حُ‪٠‬‬ ‫ٓ‪ َٜ‬ح‪َٛ ٝ‬ر‪ٞ‬ح حُ‪ٜ٤‬خ ػوذ ٓ‪٤‬الى حُطلَ ٓزخَٗس ‪ ,‬رؼي ح‪٣‬خّ هِ‪ِ٤‬ش ٖٓ ٓ‪٤‬الى‪, ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬حهخٓ‪ٞ‬ح رٔ‪ٓ َٜ‬يس ‪ِ٣ٞ١‬ش ( ‪٣‬وخٍ ك‪ٞ‬حُ‪ ٠‬ػالع ٓ٘‪َ٣ ُْٝ ) ٖ٤‬ؿؼ‪ٞ‬ح ُلِٔط‪ٖ٤‬‬ ‫حال رؼي ٓ‪ٞ‬ص حُِٔي حٌُ‪ ٟ‬حٍحى هظَ حُطلَ‬ ‫ٓظ‪2 ٠‬‬ ‫‪ُٔ ٝ 1‬خ ‪ُٝ‬ي ‪ٞٔ٣‬ع ك‪ ٢‬ر‪٤‬ض ُلْ حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش ك‪ ٢‬ح‪٣‬خّ ‪َٝ٤ٛ‬ىّ حُِٔي حًح ٓـ‪ّٞ‬‬ ‫ٖٓ حَُٔ٘م هي ؿخء‪ٝ‬ح حُ‪ ٠‬ح‪ْ٤ٍِٗٝ‬‬ ‫‪ 2‬هخثِ‪ ٖ٤‬ح‪ ٞٛ ٖ٣‬حُٔ‪ُٞٞ‬ى ِٓي حُ‪ٜٞ٤‬ى كخٗ٘خ ٍح‪٘٣‬خ ٗـٔ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حَُٔ٘م ‪ ٝ‬حط‪٘٤‬خ‬ ‫ُ٘ٔـي ُ‪... ٚ‬‬ ‫‪ ٝ 11‬حط‪ٞ‬ح حُ‪ ٠‬حُز‪٤‬ض ‪ٍ ٝ‬ح‪ٝ‬ح حُ‪ٜ‬ز‪ٓ ٢‬غ َٓ‪ ْ٣‬حٓ‪ ٚ‬كوَ‪ٝ‬ح ‪ٓ ٝ‬ـي‪ٝ‬ح ُ‪ ٚ‬ػْ كظل‪ٞ‬ح‬ ‫ً٘‪ ٝ ُْٛٞ‬هيٓ‪ٞ‬ح ُ‪ٛ ٚ‬يح‪٣‬خ ً‪ٛ‬زخ ‪ُ ٝ‬زخٗخ ‪َٓ ٝ‬ح‬ ‫‪ 12‬ػْ حً ح‪ٝ‬ك‪ ٢‬حُ‪ ْٜ٤‬ك‪ ٢‬كِْ حٕ ال ‪َ٣‬ؿؼ‪ٞ‬ح حُ‪َٝ٤ٛ ٠‬ىّ حٗ‪َٜ‬ك‪ٞ‬ح ك‪٣َ١ ٢‬ن‬ ‫حهَ‪ ٟ‬حُ‪ًٍٞ ٠‬ط‪ْٜ‬‬ ‫‪ ٝ 13‬رؼيٓخ حٗ‪َٜ‬ك‪ٞ‬ح حًح ٓالى حَُد هي ظ‪ٓٞ٤ُ َٜ‬ق ك‪ ٢‬كِْ هخثال هْ ‪ ٝ‬هٌ‬ ‫حُ‪ٜ‬ز‪ ٝ ٢‬حٓ‪ ٝ ٚ‬ح‪َٛ‬د حُ‪٘ٛ ًٖ ٝ َٜٓ ٠‬خى كظ‪ ٠‬حه‪ُ ٍٞ‬ي الٕ ‪َٝ٤ٛ‬ىّ‬ ‫ِٓٓغ حٕ ‪٣‬طِذ حُ‪ٜ‬ز‪ٌِٜٚ٤ُ ٢‬‬ ‫‪ 14‬كوخّ ‪ ٝ‬حهٌ حُ‪ٜ‬ز‪ ٝ ٢‬حٓ‪٤ُ ٚ‬ال ‪ ٝ‬حٗ‪َٜ‬ف حُ‪َٜٓ ٠‬‬ ‫‪ً ٝ 15‬خٕ ‪٘ٛ‬خى حُ‪ٝ ٠‬كخس ‪َٝ٤ٛ‬ىّ ٌُ‪٣ ٢‬ظْ ٓخ ه‪ ٖٓ َ٤‬حَُد رخُ٘ز‪ ٢‬حُوخثَ ٖٓ‬ ‫ٓ‪ َٜ‬ىػ‪ٞ‬ص حر٘‪٢‬‬ ‫‪ 16‬ك‪٘٤‬جٌ ُٔخ ٍح‪َٝ٤ٛ ٟ‬ىّ حٕ حُٔـ‪ٓ ّٞ‬وَ‪ٝ‬ح ر‪ ٚ‬ؿ‪٠‬ذ ؿيح كخٍَٓ ‪ ٝ‬هظَ‬ ‫ؿٔ‪٤‬غ حُ‪ٜ‬ز‪٤‬خٕ حٌُ‪ ٖ٣‬ك‪ ٢‬ر‪٤‬ض ُلْ ‪ ٝ‬ك‪ ًَ ٢‬طو‪ٜٓٞ‬خ ٖٓ حرٖ ٓ٘ظ‪ ٖ٤‬كٔخ ى‪ٕٝ‬‬ ‫رلٔذ حُِٓخٕ حٌُ‪ ١‬طلوو‪ ٖٓ ٚ‬حُٔـ‪ّٞ‬‬ ‫‪ 17‬ك‪٘٤‬جٌ طْ ٓخ ه‪ َ٤‬رخٍٓ‪٤‬خ حُ٘ز‪ ٢‬حُوخثَ‬

‫‪13‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪ٞٛ 18‬ص ٓٔغ ك‪ ٢‬حَُحٓش ٗ‪ٞ‬ف ‪ ٝ‬رٌخء ‪ ٝ‬ػ‪ً َ٣ٞ‬ؼ‪ٍ َ٤‬حك‪ َ٤‬طزٌ‪ ٢‬ػِ‪٠‬‬ ‫ح‪ٝ‬الى‪ٛ‬خ ‪ ٝ‬ال طَ‪٣‬ي حٕ طظؼِ‪ ٟ‬الٗ‪ٞٔ٤ُ ْٜ‬ح رٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٖ٣‬‬ ‫‪ 19‬كِٔخ ٓخص ‪َٝ٤ٛ‬ىّ حًح ٓالى حَُد هي ظ‪ َٜ‬ك‪ ٢‬كِْ ُ‪ٓٞ٤‬ق ك‪َٜٓ ٢‬‬ ‫‪ 20‬هخثال هْ ‪ ٝ‬هٌ حُ‪ٜ‬ز‪ ٝ ٢‬حٓ‪ ٝ ٚ‬حً‪ٛ‬ذ حُ‪ ٠‬حٍ‪ ٝ‬حَٓحث‪ َ٤‬الٗ‪ ٚ‬هي ٓخص‬ ‫حٌُ‪ً ٖ٣‬خٗ‪ٞ‬ح ‪٣‬طِز‪ٗ ٕٞ‬لْ حُ‪ٜ‬ز‪٢‬‬ ‫‪ 21‬كوخّ ‪ ٝ‬حهٌ حُ‪ٜ‬ز‪ ٝ ٢‬حٓ‪ ٝ ٚ‬ؿخء حُ‪ ٠‬حٍ‪ ٝ‬حَٓحث‪َ٤‬‬ ‫ٌُٖ ‪٣‬ويّ ُ‪ٞ‬هخ ك‪ ٠‬حال‪ٛ‬لخف حُؼخٗ‪ٓ ٠‬خ ‪٘٣‬ل‪ٜ٣ٝ ٠‬يّ ‪ ٌٙٛ‬حُو‪ٜ‬ش طٔخٓخ ‪ ,‬كزؼي‬ ‫ػٔخٗ‪٤‬ش ح‪٣‬خّ ٖٓ ٓ‪٤‬الى حُطلَ هظ٘‪ٞ‬ح حُ‪ٜ‬ز‪ ٠‬ططز‪٤‬وخ َُِ٘‪٣‬ؼش حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش ‪ٝ ,‬رؼي ح‪٣‬خّ‬ ‫طط‪َٛ٤ٜ‬خ ‪ ,‬ح‪ ٟ‬رؼي ‪٤ٓ ٖٓ ّٞ٣ 33‬الى حُطلَ ً‪ٛ‬زض ر‪ ٌَ٤ُِٜ ٚ‬ك‪ ٠‬ح‪ْ٤ٍِٗٝ‬‬ ‫ُظوي‪ ْ٣‬حٌُرخثق حُظ‪ ٠‬حَٓص ر‪ٜ‬خ حَُ٘‪٣‬ؼش ( ال‪ " 4 : 12 ٖ٤٣ٝ‬ػْ طو‪ ْ٤‬ػالػش ‪ٝ‬‬ ‫ػالػ‪ٓٞ٣ ٖ٤‬خ ك‪ ٢‬ىّ طط‪َٛ٤ٜ‬خ ًَ ٗ‪٢‬ء ٓويّ ال طْٔ ‪ ٝ‬حُ‪ ٠‬حُٔويّ ال طـ‪٢‬ء‬ ‫كظ‪ ٠‬طٌَٔ ح‪٣‬خّ طط‪َٛ٤ٜ‬خ " ) ‪٘ٛٝ‬خى ك‪ ٠‬حُ‪ ٌَ٤ٜ‬هخّ حُ٘‪٤‬ن ٓٔؼخٕ رلَٔ حُطلَ‬ ‫حرٖ ‪ٓٞ٣ 33‬خ ػِ‪ًٍ ٠‬حػ‪ٝ ٚ٤‬رخًٍ‪ , ٚ‬رؼي ًُي ػخى‪ٝ‬ح حُ‪ ٠‬حُـِ‪ٝ َ٤‬حهخٓ‪ٞ‬ح‬ ‫رخُ٘خ‪َٛ‬س ‪.‬‬ ‫‪٣ٝ‬ئًي ُ‪ٞ‬هخ حٕ ًَ ٓ٘ش ك‪ ٠‬ػ‪٤‬ي حُل‪ٜ‬ق ًخٕ َٓ‪ٓٞ٣ٝ ْ٣‬ق ‪ٝ‬حُطلَ ‪ٌٛ٣‬ز‪ ٕٞ‬حُ‪٠‬‬ ‫ح‪ ْ٤ٍِٗٝ‬كظ‪ ٠‬رِؾ ٖٓ حُؼَٔ حػ٘‪ ٠‬ػَ٘ ػخٓخ ‪.‬‬ ‫كٖٔ ٍ‪ٝ‬ح‪٣‬ش ُ‪ٞ‬هخ ُْ طـخىٍ حالَٓس ح‪ٓ ْ٤ٍِٗٝ‬طِوخ !!‬ ‫كال ‪ ٌٖٔ٣‬حُظ‪ٞ‬ك‪٤‬ن ر‪ ٖ٤‬حَُ‪ٝ‬ح‪٣‬ظ‪ٓ ٖ٤‬طِوخ ‪ ,‬ك‪ِ٘ٔٓ ٞ‬خ رَ‪ٝ‬ح‪٣‬ش ٓظ‪ ٠‬رخٕ ػوذ ٓ‪٤‬الى‬ ‫حُطلَ ‪َٛ‬رض حالَٓس حُ‪ ُْٝ َٜٓ ٠‬طؼي ُلِٔط‪ ٖ٤‬حال رؼي ٓ٘‪ٌُ , ٖ٤‬خٗض ٍ‪ٝ‬ح‪٣‬ش‬ ‫ُ‪ٞ‬هخ ًخًرش ك‪٤‬غ ك‪٘٤‬جٌ ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ طٌ‪ٛ‬ذ حالَٓس رؼي ‪٤ٓ ٖٓ ّٞ٣ 33‬الى حُطلَ‬ ‫ُِ‪ ٌَ٤ٜ‬ك‪ ٠‬ح‪ٝ ْ٤ٍِٗٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ٌٛ٣‬ز‪ٞ‬ح ًَ ٓ٘ش حُ‪ ٠‬حُ‪ٌَ٤ٜ‬‬ ‫‪ًٌُٝ‬ي ُ‪ِ٘ٔٓ ٞ‬خ رَ‪ٝ‬ح‪٣‬ش ُ‪ٞ‬هخ ٌُخٗض ٍ‪ٝ‬ح‪٣‬ش ٓظ‪ً ٠‬خًرش !!‬ ‫حأل‪ٛ‬لخف ٍهْ ‪2‬‬ ‫‪ ٝ 1‬ك‪ ٢‬طِي حال‪٣‬خّ ‪ٛ‬يٍ حَٓ ٖٓ ح‪ٝ‬ؿٔطْ ه‪ َٜ٤‬رخٕ ‪ٌ٣‬ظظذ ًَ حٌُٔٔ‪ٗٞ‬ش‬ ‫‪ٌٛ ٝ 2‬ح حالًظظخد حال‪ ٍٝ‬ؿَ‪ ٟ‬حً ًخٕ ً‪ٝ ّٞ٤٘٣َ٤‬حُ‪٣ٍٞٓ ٢‬ش‬ ‫‪ 3‬كٌ‪ٛ‬ذ حُـٔ‪٤‬غ ُ‪ٌ٤‬ظظز‪ٞ‬ح ًَ ‪ٝ‬حكي حُ‪ٓ ٠‬ي‪٘٣‬ظ‪ٚ‬‬ ‫‪ 4‬ك‪ٜ‬ؼي ‪ٓٞ٣‬ق ح‪٠٣‬خ ٖٓ حُـِ‪ٓ ٖٓ َ٤‬ي‪٘٣‬ش حُ٘خ‪َٛ‬س حُ‪ ٠‬حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش حُ‪ٓ ٠‬ي‪٘٣‬ش‬ ‫ىح‪ٝ‬ى حُظ‪ ٢‬طيػ‪ ٠‬ر‪٤‬ض ُلْ ٌُ‪ ٖٓ ٚٗٞ‬ر‪٤‬ض ىح‪ٝ‬ى ‪ ٝ‬ػ٘‪َ٤‬ط‪ٚ‬‬ ‫‪ٌ٤ُ 5‬ظظذ ٓغ َٓ‪ ْ٣‬حَٓحط‪ ٚ‬حُٔوط‪ٞ‬رش ‪ ٢ٛ ٝ‬كزِ‪٠‬‬ ‫‪ ٝ 6‬ر‪ٔ٘٤‬خ ‪ٔٛ‬خ ‪٘ٛ‬خى طٔض ح‪٣‬خٓ‪ٜ‬خ ُظِي‬ ‫‪ 7‬ك‪ُٞ‬يص حر٘‪ٜ‬خ حُزٌَ ‪ ٝ‬هٔطظ‪ ٝ ٚ‬ح‪ٟ‬ـؼظ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حٌُٔ‪ٝ‬ى حً ُْ ‪ُٜٔ ٌٖ٣‬خ ٓ‪ٟٞ‬غ‬ ‫ك‪ ٢‬حٍُِٔ٘‬ ‫‪ً ٝ 8‬خٕ ك‪ ٢‬طِي حٌُ‪ٍٞ‬س ٍػخس ٓظزي‪٣ ٖ٣‬لَٓ‪ ٕٞ‬كَحٓخص حُِ‪ َ٤‬ػِ‪ٍ ٠‬ػ‪٤‬ظ‪ْٜ‬‬ ‫‪ ٝ 9‬حًح ٓالى حَُد ‪ٝ‬هق ر‪ٓ ٝ ْٜ‬ـي حَُد ح‪ٟ‬خء ك‪ ُْٜٞ‬كوخك‪ٞ‬ح ه‪ٞ‬كخ ػظ‪ٔ٤‬خ‬ ‫‪ 10‬كوخٍ ُ‪ ْٜ‬حُٔالى ال طوخك‪ٞ‬ح ك‪ٜ‬خ حٗخ حرًَْ٘ رلَف ػظ‪ُ ٌٕٞ٣ ْ٤‬ـٔ‪٤‬غ حُ٘ؼذ‬ ‫‪ 11‬حٗ‪ُٝ ٚ‬ي ٌُْ حُ‪ ّٞ٤‬ك‪ٓ ٢‬ي‪٘٣‬ش ىح‪ٝ‬ى ٓوِ‪ ٞٛ ٚ‬حُٔٔ‪٤‬ق حَُد‬ ‫‪ ٌُْ ٌٙٛ ٝ 12‬حُؼالٓش طـي‪١ ٕٝ‬لال ٓؤطخ ٓ‪٠‬ـؼخ ك‪ٌٝٓ ٢‬ى‬ ‫‪ ٝ 13‬ظ‪ َٜ‬رـظش ٓغ حُٔالى ؿٔ‪ ٖٓ ٍٜٞ‬حُـ٘ي حُٔٔخ‪ٔٓ ١ٝ‬زل‪ ٖ٤‬هللا ‪ ٝ‬هخثِ‪ٖ٤‬‬ ‫‪ 14‬حُٔـي هلل ك‪ ٢‬حالػخُ‪ ٝ ٢‬ػِ‪ ٠‬حالٍ‪ ٝ‬حُٔالّ ‪ ٝ‬رخُ٘خّ حَُٔٔس‬ ‫‪ُٔ ٝ 15‬خ ٓ‪٠‬ض ػ٘‪ ْٜ‬حُٔالثٌش حُ‪ ٠‬حُٔٔخء هخٍ حَُؿخٍ حَُػخس رؼ‪ُ ْٜ٠‬زؼ‪ٞ‬‬ ‫ٌُ٘‪ٛ‬ذ حالٕ حُ‪ ٠‬ر‪٤‬ض ُلْ ‪٘ٗ ٝ‬ظَ ‪ٌٛ‬ح حالَٓ حُ‪ٞ‬حهغ حٌُ‪ ١‬حػِٔ٘خ ر‪ ٚ‬حَُد‬ ‫‪ 16‬كـخء‪ٝ‬ح َٓٔػ‪ٝ ٝ ٖ٤‬ؿي‪ٝ‬ح َٓ‪ٓٞ٣ ٝ ْ٣‬ق ‪ ٝ‬حُطلَ ٓ‪٠‬ـؼخ ك‪ ٢‬حٌُٔ‪ٝ‬ى‬ ‫‪ 17‬كِٔخ ٍح‪ ٙٝ‬حهزَ‪ٝ‬ح رخٌُالّ حٌُ‪ ١‬ه‪ ُْٜ َ٤‬ػٖ ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٜ‬ز‪٢‬‬ ‫‪ ًَ ٝ 18‬حٌُ‪ٔٓ ٖ٣‬ؼ‪ٞ‬ح طؼـز‪ٞ‬ح ٓٔخ ه‪ ٖٓ ُْٜ َ٤‬حَُػخس‬ ‫‪ ٝ 19‬حٓخ َٓ‪ ْ٣‬كٌخٗض طللع ؿٔ‪٤‬غ ‪ٌٛ‬ح حٌُالّ ٓظلٌَس ر‪ ٚ‬ك‪ ٢‬هِز‪ٜ‬خ‬ ‫‪ 20‬ػْ ٍؿغ حَُػخس ‪ٔ٣ ْٛ ٝ‬ـي‪ ٕٝ‬هللا ‪ٔ٣ ٝ‬زل‪ ٚٗٞ‬ػِ‪ٓ ًَ ٠‬خ ٓٔؼ‪ٍ ٝ ٙٞ‬ح‪ٙٝ‬‬ ‫ًٔخ ه‪ُْٜ َ٤‬‬ ‫‪ُٔ ٝ 21‬خ طٔض ػٔخٗ‪٤‬ش ح‪٣‬خّ ُ‪٤‬وظ٘‪ٞ‬ح حُ‪ٜ‬ز‪ٞٔ٣ ٢ٔٓ ٢‬ع ًٔخ طٔٔ‪ ٖٓ ٠‬حُٔالى‬ ‫هزَ حٕ كزَ ر‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُزطٖ‬ ‫‪ُٔ ٝ 22‬خ طٔض ح‪٣‬خّ طط‪َٛ٤ٜ‬خ كٔذ َٗ‪٣‬ؼش ٓ‪ٛ ٠ٓٞ‬ؼي‪ٝ‬ح ر‪ ٚ‬حُ‪ ٠‬ح‪ْ٤ٍِٗٝ‬‬ ‫ُ‪٤‬ويٓ‪َُِ ٙٞ‬د‬ ‫‪ًٔ 23‬خ ‪ٌٓ ٞٛ‬ظ‪ٞ‬د ك‪ٗ ٢‬خٓ‪ ّٞ‬حَُد حٕ ًَ ًًَ كخطق ٍكْ ‪٣‬يػ‪ ٠‬هي‪ٓٝ‬خ‬ ‫َُِد‬ ‫‪٣ ٢ٌُ ٝ 24‬ويٓ‪ٞ‬ح ًر‪٤‬لش ًٔخ ه‪ َ٤‬ك‪ٗ ٢‬خٓ‪ ّٞ‬حَُد ُ‪ٝ‬ؽ ‪ٔ٣‬خّ ح‪ ٝ‬كَه‪ ٢‬كٔخّ‬ ‫‪ً ٝ 25‬خٕ ٍؿَ ك‪ ٢‬ح‪ ْ٤ٍِٗٝ‬حٓٔ‪ٔٓ ٚ‬ؼخٕ ‪ٌٛ ٝ‬ح حَُؿَ ًخٕ رخٍح طو‪٤‬خ ‪٘٣‬ظظَ‬ ‫طؼِ‪٣‬ش حَٓحث‪ ٝ َ٤‬حَُ‪ٝ‬ف حُويّ ًخٕ ػِ‪ٚ٤‬‬ ‫‪ً ٝ 26‬خٕ هي ح‪ٝ‬ك‪ ٢‬حُ‪ ٚ٤‬رخَُ‪ٝ‬ف حُويّ حٗ‪ ٚ‬ال ‪ َٟ٣‬حُٔ‪ٞ‬ص هزَ حٕ ‪٤ٔٓ َٟ٣‬ق‬ ‫حَُد‬ ‫‪ 27‬كخط‪ ٠‬رخَُ‪ٝ‬ف حُ‪ ٠‬حُ‪ ٝ ٌَ٤ٜ‬ػ٘يٓخ ىهَ رخُ‪ٜ‬ز‪ٞٔ٣ ٢‬ع حر‪ٞ‬ح‪ٜ٘٤ُ ٙ‬ؼخ ُ‪ٚ‬‬ ‫كٔذ ػخىس حُ٘خٓ‪ّٞ‬‬ ‫‪ 28‬حهٌ‪ ٙ‬ػِ‪ًٍ ٠‬حػ‪ ٝ ٚ٤‬رخٍى هللا ‪ ٝ‬هخٍ‬ ‫‪ 29‬حالٕ ططِن ػزيى ‪٣‬خ ٓ‪٤‬ي كٔذ ه‪ُٞ‬ي رٔالّ‬ ‫‪ 30‬الٕ ػ‪ ٢٘٤‬هي حر‪َٜ‬طخ هال‪ٛ‬ي‬

‫‪ 31‬حٌُ‪ ١‬حػيىط‪ ٚ‬هيحّ ‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ؿٔ‪٤‬غ حُ٘ؼ‪ٞ‬د‬ ‫‪ ٍٞٗ 32‬حػالٕ ُالْٓ ‪ٓ ٝ‬ـيح ُ٘ؼزي حَٓحث‪َ٤‬‬ ‫‪ً ٝ 33‬خٕ ‪ٓٞ٣‬ق ‪ ٝ‬حٓ‪٣ ٚ‬ظؼـزخٕ ٓٔخ ه‪ َ٤‬ك‪ٚ٤‬‬ ‫‪ ٝ 34‬رخًٍ‪ٜٔ‬خ ٓٔؼخٕ ‪ ٝ‬هخٍ َُٔ‪ ْ٣‬حٓ‪ٛ ٚ‬خ حٕ ‪ٌٛ‬ح هي ‪ٟٝ‬غ ُٔو‪ ٝ ١ٞ‬ه‪٤‬خّ‬ ‫ًؼ‪ ٖ٣َ٤‬ك‪ ٢‬حَٓحث‪ُ ٝ َ٤‬ؼالٓش طوخ‪ّٝ‬‬ ‫‪ ٝ 35‬حٗض ح‪٠٣‬خ ‪٣‬ـ‪ ُٞ‬ك‪ٗ ٢‬لٔي ٓ‪٤‬ق ُظؼِٖ حكٌخٍ ٖٓ هِ‪ٞ‬د ًؼ‪َ٤‬س‬ ‫‪ً ٝ 36‬خٗض ٗز‪٤‬ش ك٘ش ر٘ض ك٘‪ٞ‬ث‪ٓ ٖٓ َ٤‬ز‪ ٢‬حٗ‪ٓ ٢ٛ ٝ َ٤‬ظويٓش ك‪ ٢‬ح‪٣‬خّ ًؼ‪َ٤‬س‬ ‫هي ػخٗض ٓغ ُ‪ٝ‬ؽ ٓزغ ٓ٘‪ ٖ٤‬رؼي رٌ‪٣ٍٞ‬ظ‪ٜ‬خ‬ ‫‪ ٢ٛ ٝ 37‬حٍِٓش ٗل‪ ٞ‬حٍرغ ‪ ٝ‬ػٔخٗ‪٘ٓ ٖ٤‬ش ال طلخٍم حُ‪ ٌَ٤ٜ‬ػخريس رخ‪ٞٛ‬حّ ‪ٝ‬‬ ‫‪ِ١‬زخص ُ‪٤‬ال ‪ٜٗ ٝ‬خٍح‬ ‫‪ 38‬ك‪ ٢ٜ‬ك‪ ٢‬طِي حُٔخػش ‪ٝ‬هلض طٔزق حَُد ‪ ٝ‬طٌِٔض ػ٘‪ٓ ٚ‬غ ؿٔ‪٤‬غ حُٔ٘ظظَ‪ٖ٣‬‬ ‫كيحء ك‪ ٢‬ح‪ْ٤ٍِٗٝ‬‬ ‫‪ُٔ ٝ 39‬خ حًِٔ‪ٞ‬ح ًَ ٗ‪٢‬ء كٔذ ٗخٓ‪ ّٞ‬حَُد ٍؿؼ‪ٞ‬ح حُ‪ ٠‬حُـِ‪ َ٤‬حُ‪ٓ ٠‬ي‪٘٣‬ظ‪ْٜ‬‬ ‫حُ٘خ‪َٛ‬س‬ ‫‪ً ٝ 40‬خٕ حُ‪ٜ‬ز‪٣ ٝ ٞٔ٘٣ ٢‬ظو‪ ٟٞ‬رخَُ‪ٝ‬ف ٓٔظِجخ كٌٔش ‪ً ٝ‬خٗض ٗؼٔش هللا ػِ‪ٚ٤‬‬ ‫‪ً ٝ 41‬خٕ حر‪ٞ‬ح‪ٌٛ٣ ٙ‬زخٕ ًَ ٓ٘ش حُ‪ ٠‬ح‪ ْ٤ٍِٗٝ‬ك‪ ٢‬ػ‪٤‬ي حُل‪ٜ‬ق‬ ‫‪ُٔ ٝ 42‬خ ًخٗض ُ‪ ٚ‬حػ٘ظخ ػَ٘س ٓ٘ش ‪ٛ‬ؼي‪ٝ‬ح حُ‪ ٠‬ح‪ً ْ٤ٍِٗٝ‬ؼخىس حُؼ‪٤‬ي‬ ‫‪ ٝ 43‬رؼيٓخ حًِٔ‪ٞ‬ح حال‪٣‬خّ رو‪ ٢‬ػ٘ي ٍؿ‪ٞ‬ػ‪ٜٔ‬خ حُ‪ٜ‬ز‪ٞٔ٣ ٢‬ع ك‪ ٢‬ح‪ٝ ْ٤ٍِٗٝ‬‬ ‫‪ٓٞ٣‬ق ‪ ٝ‬حٓ‪٣ ُْ ٚ‬ؼِٔخ‬ ‫‪ ٝ 44‬حً ظ٘خ‪ ٙ‬ر‪ ٖ٤‬حَُكوش ً‪ٛ‬زخ ٓٔ‪َ٤‬س ‪ً ٝ ّٞ٣‬خٗخ ‪٣‬طِزخٗ‪ ٚ‬ر‪ ٖ٤‬حالهَرخء ‪ٝ‬‬ ‫حُٔؼخٍف‬ ‫‪ُٔ ٝ 45‬خ ُْ ‪٣‬ـيح‪ٍ ٙ‬ؿؼخ حُ‪ ٠‬ح‪٣ ْ٤ٍِٗٝ‬طِزخٗ‪ٚ‬‬ ‫‪ ٝ 46‬رؼي ػالػش ح‪٣‬خّ ‪ٝ‬ؿيح‪ ٙ‬ك‪ ٢‬حُ‪ ٌَ٤ٜ‬ؿخُٔخ ك‪ ٢ٓٝ ٢‬حُٔؼِٔ‪ٔٔ٣ ٖ٤‬ؼ‪ٝ ْٜ‬‬ ‫‪ٔ٣‬خُ‪ْٜ‬‬ ‫‪ ًَ ٝ 47‬حٌُ‪ٔٓ ٖ٣‬ؼ‪ ٙٞ‬ر‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ح ٖٓ ك‪ ٝ ٜٚٔ‬حؿ‪ٞ‬رظ‪ٚ‬‬ ‫‪ 48‬كِٔخ حر‪َٜ‬ح‪ ٙ‬حٗي‪٘ٛ‬خ ‪ ٝ‬هخُض ُ‪ ٚ‬حٓ‪٣ ٚ‬خ ر٘‪ُٔ ٢‬خًح كؼِض ر٘خ ‪ٌٌٛ‬ح ‪ًٞٛ‬ح حر‪ٞ‬ى‬ ‫‪ ٝ‬حٗخ ً٘خ ٗطِزي ٓؼٌر‪ٖ٤‬‬ ‫‪ 49‬كوخٍ ُ‪ٜٔ‬خ ُٔخًح ً٘ظٔخ ططِزخٗ٘‪ ٢‬حُْ طؼِٔخ حٗ‪٘٣ ٚ‬زـ‪ ٢‬حٕ حً‪ ٕٞ‬ك‪ٓ ٢‬خ الر‪٢‬‬ ‫‪ 50‬كِْ ‪٣‬ل‪ٜٔ‬خ حٌُالّ حٌُ‪ ١‬هخُ‪ُٜٔ ٚ‬خ‬ ‫‪ 51‬ػْ ٍِٗ ٓؼ‪ٜٔ‬خ ‪ ٝ‬ؿخء حُ‪ ٠‬حُ٘خ‪َٛ‬س ‪ً ٝ‬خٕ هخ‪ٟ‬ؼخ ُ‪ٜٔ‬خ ‪ً ٝ‬خٗض حٓ‪ ٚ‬طللع‬ ‫ؿٔ‪٤‬غ ‪ ٌٙٛ‬حالٓ‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬هِز‪ٜ‬خ‬ ‫‪ ٝ 52‬حٓخ ‪ٞٔ٣‬ع كٌخٕ ‪٣‬ظويّ ك‪ ٢‬حُلٌٔش ‪ ٝ‬حُوخٓش ‪ ٝ‬حُ٘ؼٔش ػ٘ي هللا ‪ ٝ‬حُ٘خّ‬ ‫حٗـ‪٣ َ٤‬و‪ ٍٞ‬حٕ حُٔٔ‪٤‬ق حَٓ طالٓ‪ ٌٙ٤‬حٕ ‪٣‬لِٔ‪ٞ‬ح ػ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬آهَ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬حٗ‪ ٚ‬حَٓ‪ ْٛ‬حال‬ ‫‪٣‬لِٔ‪ٞ‬ح ػ‪ٜ‬خ ػ٘يٓخ حٍِٓ‪ُِ ْٜ‬ظز٘‪ َ٤‬ر‪ٚ‬‬ ‫حٗـ‪َٓ َ٤‬هْ ‪8: 6‬‬ ‫‪٣‬ن َؿ ْ‪ ََ ٤‬ػَ‪ٜ‬خ ً كَوَ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ ٢‬الَ ِٓ ِْ َ‪ٝ‬ىحً َ‪ٝ‬الَ ُهزِْحً َ‪ٝ‬الَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِط‬ ‫ُ‬ ‫خ‬ ‫ْج‬ ‫‪٤‬‬ ‫ٗ‬ ‫‪ٞ‬ح‬ ‫ِ‬ ‫ٔ‬ ‫ل‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ٛ‬خ‪ ْْ ُٛ‬إَْٔ الَ ‪َ٣‬‬ ‫" َ‪ٝ‬أَ‪َ ْٝ‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُٗ َلخٓخً كِ‪ ٢‬حُ ِٔ ْ٘طَوَشِ‪".‬‬ ‫ٓظ‪10-9: 10 ٠‬‬ ‫‪٣‬ن َ‪ٝ‬الَ ػَ‪ ْٞ‬رَ ْ‪ِٖ ٤‬‬ ‫"الَ طَ ْوظَُ٘‪ٞ‬ح ًَ‪َٛ‬زخً َ‪ٝ‬الَ كِ َّ‬ ‫‪٠‬شً َ‪ٝ‬الَ ُٗ َلخٓخ ً كِ‪ََ٘ٓ ٢‬خ ِ‪١‬وِ ٌُ ْْ َ‪ٝ‬الَ ِٓ ِْ َ‪ٝ‬ىحً ُِِط َّ َِ ِ‬ ‫َ‪ٝ‬الَ أَكْ ٌِ‪َ٣‬شً َ‪ٝ‬الَ ػَ‪ٜ‬خ ً ألَ َّٕ ح ُْلَخ ِػ ََ ُٓ ْٔظَ ِل ٌّ‬ ‫ن ‪َ َ١‬ؼخ َٓ‪".ُ ٚ‬‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫‪٣‬ن الَ ػَ‪ٜ‬خ ً َ‪ٝ‬الَ ِٓ ِْ َ‪ٝ‬ىحً َ‪ٝ‬الَ‬ ‫َ‬ ‫ِط‬ ‫ُ‬ ‫خ‬ ‫ْج‬ ‫ُ‪ٞ‬هخ ‪َٝ " 5-3: 9‬هَخ ٍَ َُ‪« :ْْ ُٜ‬الَ طَ ْل ُِِٔ‪ٞ‬ح َٗ‪ِ ِ ِ ٤‬‬ ‫ى أَهِ‪ُٞٔ ٤‬ح‬ ‫ُهزِْحً َ‪ٝ‬الَ كِ َّ‬ ‫‪٠‬شً َ‪ٝ‬الَ ‪َٞ ِْ ُِ ُٕ ٌُٞ َ٣‬ح ِك ِي ػَ‪ ْٞ‬رَخ ِٕ‪َٝ .‬أَ‪ ََُّ١‬رَ ْ‪٤‬ضٍ َى َه ِْظ ُ ُٔ‪ ُٙٞ‬كَ‪َُٜ٘‬خ َ‬ ‫ى ْ‬ ‫ي ح ُْ َٔ ِي‪َ٘٣‬شِ َ‪ٝ‬ح ْٗلُ‪ُٞ٠‬ح‬ ‫حه َُؿُ‪ٞ‬ح‪ َْٖٓ َُّ ًُ َٝ .‬الَ ‪ْ َ٣‬وزَِ ُ ٌُ ْْ كَخ ْه َُؿُ‪ٞ‬ح ِْٖٓ طِ ِْ َ‬ ‫َ‪َُ٘ٛ ِْٖٓ ٝ‬خ َ‬ ‫ح ُْ ُـزَخ ٍَ أَ‪٠ْ٣‬خ ً َػْٖ أٍَْ ُؿِِ ٌُ ْْ َٗ‪َٜ‬خ َىسً َػَِ‪".»ْْ ِٜ ْ٤‬‬ ‫طَىى حُٔٔ‪٤‬ق ك‪ ٠‬حػظزخٍ ٗ‪ٜ‬خىط‪ُ٘ ٚ‬لٔ‪ ٚ‬كن حّ ُ‪ ْ٤‬كن‬ ‫‪٣‬ئًي حُٔٔ‪٤‬ق ػِ‪ ٠‬حٕ ٗ‪ٜ‬خىس حالٗٔخٕ ُ٘لٔ‪ ٚ‬ال ط‪ٞ‬ؿذ حُلن ك‪ٔ٤‬خ ‪ِ٣‬ػٔ‪ٚ‬‬ ‫ض أَ ْٗ‪َٜ‬يُ َُِ٘ ْل ِٔ‪ ٢‬كَ َ٘‪َٜ‬خ َىطِ‪ْ َٔ ٤ْ َُ ٢‬‬ ‫‪ٞ٣‬ك٘خ ‪«" 31: 5‬إِْ ًُ ْ٘ ُ‬ ‫ض َكوّخً‪".‬‬ ‫‪ٓٝ‬غ ًُي ػ٘يٓخ حػظَ‪ ٝ‬حُ‪ٜٞ٤‬ى ػِ‪ ٠‬حٓخّ ‪ٌٛ‬ح حُٔزيأ ًحط‪ ٚ‬ػِ‪ ٚ٤‬الٗ‪ ٚ‬ك‪٠‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬هق آهَ ٗ‪ٜ‬ي ُ٘لٔ‪ٗ ٚ‬ـي‪٣ ٙ‬ظَحؿغ ػٖ ٓزيأ‪ ٙ‬حٌُ‪ٓ ٟ‬زن ‪ٝ‬حٕ هٍَ‪ٝ ٙ‬هخٍ حٕ‬ ‫ٗ‪ٜ‬خىط‪ُ٘ ٚ‬لٔ‪ ٚ‬كن‬ ‫‪ٞ٣‬ك٘خ ‪14– 12 : 8‬‬ ‫" ػْ ًِٔ‪ٞٔ٣ ْٜ‬ع ح‪٠٣‬خ هخثال حٗخ ‪ ٍٞٗ ٞٛ‬حُؼخُْ ‪٣ ٖٓ .‬ظزؼ٘‪ ٠‬كال ‪ ٠٘ٔ٣‬ك‪٠‬‬ ‫حُظِٔش رَ ‪ ٍٞٗ ُٚ ٌٕٞ٣‬حُل‪٤‬خس‬ ‫كوخٍ ُ‪ ٚ‬حُلَ‪ ٕٞ٤ٔ٣‬حٗض ط٘‪ٜ‬ي ُ٘لٔي ٗ‪ٜ‬خىطي ُ‪ٔ٤‬ض كوخ‬

‫ك‪ ٢‬كخٍ طشى حُٔظذ‪ٕٞ٘٣‬‬ ‫دٓ‪٣ٞ‬ظ‪ْٜ‬‬ ‫كؤٗخ عؤً‪ ٕٞ‬أ‪ ٍٝ‬حُٔطخُز‪ٖ٤‬‬ ‫رزوخث‪ْٜ‬‬ ‫أٗ‪ٓ ْٜ‬غِ‪ُ ٕٞ‬ذسؿش ًز‪٤‬شس ‪ٝ‬‬ ‫هخدس‪ ٕٝ‬ػِ‪ ٠‬املخًي رؾٌَ‬ ‫ًز‪٤‬ش‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫حؿخد ‪ٞٔ٣‬ع ‪ٝ‬هخٍ ُ‪ٝ ْٜ‬حٕ ً٘ض حٗ‪ٜ‬ي ُ٘لٔ‪ ٠‬ك٘‪ٜ‬خىط‪ ٠‬كن الٗ‪ ٠‬حػِْ ٖٓ ح‪ٖ٣‬‬ ‫حط‪٤‬ض ‪ٝ‬حُ‪ ٠‬ح‪ ٖ٣‬حً‪ٛ‬ذ "‬ ‫ًخطذ ٓلَ حَُإ‪٣‬خ ‪٣‬ـ‪ َٜ‬حٓٔخء حالٓزخ‪ ١‬حالػ٘‪ ٠‬ػَ٘ ‪٣ٝ‬وطت ػ٘يٓخ ‪ْ٠٣‬‬ ‫ٓ٘ٔ‪ ٠‬حرٖ ‪ٓٞ٣‬ق ريال ٖٓ ىحٕ ًخكي حالٓزخ‪١‬‬ ‫ٓلَ حَُإ‪٣‬خ ٓلَ حُظٌ‪49 ٖ٣ٞ‬‬ ‫ٍح‪ٝ‬ر‪ٍ ٖ٤‬ح‪ٝ‬ر‪ٖ٤‬‬ ‫ٗٔؼ‪ٔٗ ٕٞ‬ؼ‪ٕٞ‬‬ ‫ال‪ ٟٝ‬ال‪ٟٝ‬‬ ‫‪ًٜٞ٣‬ح ‪ًٜٞ٣‬ح‬ ‫ُر‪ُ ُٕٞٞ‬ر‪ُٕٞٞ‬‬ ‫‪ٔ٣‬خًَ ‪ٔ٣‬خًَ‬ ‫ٓ٘ٔ‪ ٠‬ىحٕ‬ ‫ؿخى ؿخى‬ ‫حٗ‪ َ٤‬حٗ‪َ٤‬‬ ‫ٗلظخُ‪ٗ ٠‬لظخُ‪٠‬‬ ‫‪ٓٞ٣‬ق ‪ٓٞ٣‬ق‬ ‫ر٘‪٤‬خٓ‪ ٖ٤‬ر٘‪٤‬خٓ‪ٖ٤‬‬ ‫ك‪ ٠‬حَُإ‪٣‬خ ‪7‬‬ ‫‪ٔٓ ٝ 4‬ؼض ػيى حُٔوظ‪ٓ ٖ٤ٓٞ‬جش ‪ ٝ‬حٍرؼش ‪ ٝ‬حٍرؼ‪ ٖ٤‬حُلخ ٓوظ‪ٓ ًَ ٖٓ ٖ٤ٓٞ‬ز‪٢‬‬ ‫ٖٓ ر٘‪ ٢‬حَٓحث‪َ٤‬‬ ‫‪ٓ ٖٓ 5‬ز‪ًٜٞ٣ ٢‬ح حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ٓ ٖٓ ّٞ‬ز‪ٍ ٢‬ح‪ٝ‬ر‪ ٖ٤‬حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ّٞ‬‬ ‫ٖٓ ٓز‪ ٢‬ؿخى حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ّٞ‬‬ ‫‪ٓ ٖٓ 6‬ز‪ ٢‬حٗ‪ َ٤‬حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ٓ ٖٓ ّٞ‬ز‪ٗ ٢‬لظخُ‪ ٢‬حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ّٞ‬‬ ‫ٖٓ ٓز‪ ٠ٔ٘ٓ ٢‬حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ّٞ‬‬ ‫‪ٓ ٖٓ 7‬ز‪ٔٗ ٢‬ؼ‪ ٕٞ‬حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ٓ ٖٓ ّٞ‬ز‪ ٢‬ال‪ ١ٝ‬حػ٘خ ػَ٘ حُق‬ ‫ٓوظ‪ٓ ٖٓ ّٞ‬ز‪ٔ٣ ٢‬خًَ حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ّٞ‬‬ ‫‪ٓ ٖٓ 8‬ز‪ُ ٢‬ر‪ ُٕٞٞ‬حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ٓ ٖٓ ّٞ‬ز‪ٓٞ٣ ٢‬ق حػ٘خ ػَ٘ حُق‬ ‫ٓوظ‪ٓ ٖٓ ّٞ‬ز‪ ٢‬ر٘‪٤‬خٓ‪ ٖ٤‬حػ٘خ ػَ٘ حُق ٓوظ‪ّٞ‬‬ ‫حُظٌ‪49 ٖ٣ٞ‬‬ ‫حأل‪ٛ‬لخف ٍهْ ‪49‬‬ ‫‪ ٝ 1‬ىػخ ‪٣‬ؼو‪ٞ‬د ر٘‪ ٝ ٚ٤‬هخٍ حؿظٔؼ‪ٞ‬ح الٗزجٌْ رٔخ ‪٤ٜ٣‬زٌْ ك‪ ٢‬حهَ حال‪٣‬خّ‬ ‫‪ 2‬حؿظٔؼ‪ٞ‬ح ‪ ٝ‬حٓٔؼ‪ٞ‬ح ‪٣‬خ ر٘‪٣ ٢‬ؼو‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ح حُ‪ ٠‬حَٓحث‪ َ٤‬حر‪ٌْ٤‬‬ ‫‪ٍ 3‬ح‪ٝ‬ر‪ ٖ٤‬حٗض رٌَ‪ ١‬ه‪ٞ‬ط‪ ٝ ٢‬ح‪ ٍٝ‬هيٍط‪ ٢‬ك‪ َ٠‬حَُكؼش ‪ ٝ‬ك‪ َ٠‬حُؼِ‬ ‫‪ 4‬كخثَح ًخُٔخء ال طظل‪ َ٠‬الٗي ‪ٛ‬ؼيص ػِ‪٠ٓ ٠‬ـغ حر‪٤‬ي ك‪٘٤‬جٌ ىٗٔظ‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬ ‫كَحٗ‪ٛ ٢‬ؼي‬ ‫‪ٔٗ 5‬ؼ‪ ٝ ٕٞ‬ال‪ ١ٝ‬حه‪ٞ‬حٕ حالص ظِْ ٓ‪ٞ٤‬ك‪ٜٔ‬خ‬ ‫‪ 6‬ك‪ٓ ٢‬ـِٔ‪ٜٔ‬خ ال طيهَ ٗلٔ‪ ٢‬رٔـٔؼ‪ٜٔ‬خ ال طظلي ًَحٓظ‪ ٢‬الٗ‪ٜٔ‬خ ك‪ ٢‬ؿ‪٠‬ز‪ٜٔ‬خ‬ ‫هظال حٗٔخٗخ ‪ ٝ‬ك‪ٍٟ ٢‬خ‪ٔٛ‬خ ػَهزخ ػ‪ٍٞ‬ح‬ ‫‪ِٓ 7‬ؼ‪ ٕٞ‬ؿ‪٠‬ز‪ٜٔ‬خ كخٗ‪ٗ ٚ‬ي‪٣‬ي ‪ٓ ٝ‬وط‪ٜٔ‬خ كخٗ‪ ٚ‬هخّ حهٔٔ‪ٜٔ‬خ ك‪٣ ٢‬ؼو‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫حكَه‪ٜٔ‬خ ك‪ ٢‬حَٓحث‪َ٤‬‬ ‫‪ًٜٞ٣ 8‬ح ح‪٣‬خى ‪٣‬لٔي حه‪ٞ‬طي ‪٣‬يى ػِ‪ ٠‬هلخ حػيحثي ‪ٔ٣‬ـي ُي ر٘‪ ٞ‬حر‪٤‬ي‬ ‫‪ًٜٞ٣ 9‬ح ؿَ‪ ٝ‬حٓي ٖٓ كَ‪ٔ٣‬ش ‪ٛ‬ؼيص ‪٣‬خ حر٘‪ ٢‬ؿؼخ ‪ٍ ٝ‬ر‪ً ٞ‬خٓي ‪ًِ ٝ‬ز‪ٞ‬س ٖٓ‬ ‫‪ٚ٠ٜ٘٣‬‬ ‫‪ 10‬ال ‪ ٍِٝ٣‬ه‪٤٠‬ذ ٖٓ ‪ًٜٞ٣‬ح ‪٘ٓ ٝ‬ظَع ٖٓ ر‪ٍ ٖ٤‬ؿِ‪ ٚ٤‬كظ‪٣ ٠‬خط‪ٝ ِٕٞ٤ٗ ٢‬‬ ‫ُ‪ ٌٕٞ٣ ٚ‬ه‪ٞ٠‬ع ٗؼ‪ٞ‬د‬ ‫‪ٍ 11‬حرطخ رخٌَُٓش ؿل٘‪ ٝ ٚ‬رخُـل٘ش حرٖ حطخٗ‪ ٚ‬ؿَٔ رخُؤَ ُزخٓ‪ ٝ ٚ‬ريّ حُؼ٘ذ‬ ‫ػ‪ٞ‬ر‪ٚ‬‬ ‫‪ٞٔٓ 12‬ى حُؼ‪ ٖٓ ٖ٤٘٤‬حُؤَ ‪ٓ ٝ‬ز‪ ٞ٤‬حالٓ٘خٕ ٖٓ حُِزٖ‬ ‫‪ُ 13‬ر‪ ُٕٞٞ‬ػ٘ي ٓخكَ حُزلَ ‪ ٞٛ ٝ ٌٖٔ٣‬ػ٘ي ٓخكَ حُٔلٖ ‪ ٝ‬ؿخٗز‪ ٚ‬ػ٘ي‬ ‫‪٤ٛ‬ي‪ٕٝ‬‬ ‫‪ٔ٣ 14‬خًَ كٔخٍ ؿٔ‪ٍ ْ٤‬حر‪ ٞ‬ر‪ ٖ٤‬حُلظخثَ‬ ‫‪ 15‬كَح‪ ٟ‬حُٔلَ حٗ‪ ٚ‬كٖٔ ‪ ٝ‬حالٍ‪ ٝ‬حٗ‪ٜ‬خ ِٗ‪ٛ‬ش كخك٘‪ً ٠‬ظل‪ُِ ٚ‬لَٔ ‪ٛ ٝ‬خٍ‬ ‫ُِـِ‪٣‬ش ػزيح‬ ‫‪ 16‬ىحٕ ‪٣‬ي‪ٗ ٖ٣‬ؼز‪ً ٚ‬خكي حٓزخ‪ ١‬حَٓحث‪َ٤‬‬ ‫‪ ٌٕٞ٣ 17‬ىحٕ ك‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حُطَ‪٣‬ن حكؼ‪ٞ‬حٗخ ػِ‪ ٠‬حُٔز‪ِٔ٣ َ٤‬غ ػوز‪ ٢‬حُلَّ‬ ‫ك‪ٔ٤‬و‪ٍ ٢‬حًز‪ ٚ‬حُ‪ ٠‬حُ‪ٍٞ‬حء‬ ‫‪ُ 18‬وال‪ٛ‬ي حٗظظَص ‪٣‬خ ٍد‬ ‫‪ 19‬ؿخى ‪ِ٣‬كٔ‪ ٚ‬ؿ‪ِ٣ ٌُٚ٘ ٝ ٖ٤‬كْ ٓئهَ‪ٙ‬‬ ‫‪ 20‬حٗ‪ َ٤‬هزِ‪٣ ٞٛ ٝ ٖ٤ٔٓ ٙ‬ؼط‪ٌُ ٢‬حص ِٓ‪ٞ‬ى‬ ‫‪ٗ 21‬لظخُ‪ ٢‬ح‪ِ٣‬ش ٓٔ‪٤‬زش ‪٣‬ؼط‪ ٢‬حه‪ٞ‬حال كٔ٘ش‬ ‫‪ٓٞ٣ 22‬ق ؿ‪ٗ ٖٜ‬ـَس ٓؼَٔس ؿ‪ٗ ٖٜ‬ـَس ٓؼَٔس ػِ‪ ٠‬ػ‪ ٖ٤‬حؿ‪ٜ‬خٕ هي‬ ‫حٍطلؼض ك‪ٞ‬م كخث‪٢‬‬

‫‪ 23‬كٍَٔط‪ٍٓ ٝ ٚ‬ظ‪ ٝ ٚ‬ح‪ٟ‬ط‪ٜ‬يط‪ ٚ‬حٍرخد حُٔ‪ٜ‬خّ‬ ‫‪ ٌُٖ ٝ 24‬ػزظض رٔظخٗش ه‪ ٝ ٚٓٞ‬ط٘يىص ٓ‪ٞ‬حػي ‪٣‬ي‪٣ ٖٓ ٚ٣‬ي‪ ١‬ػِ‪٣ ِ٣‬ؼو‪ٞ‬د ٖٓ‬ ‫‪٘ٛ‬خى ٖٓ حَُحػ‪ٛ ٢‬وَ حَٓحث‪َ٤‬‬ ‫‪ ٖٓ 25‬حُ‪ ٚ‬حر‪٤‬ي حٌُ‪٣ ١‬ؼ‪٘٤‬ي ‪ ٖٓ ٝ‬حُوخىٍ ػِ‪٢ٗ ًَ ٠‬ء حٌُ‪٣ ١‬زخًٍي طخط‪٢‬‬ ‫رًَخص حُٔٔخء ٖٓ ك‪ٞ‬م ‪ ٝ‬رًَخص حُـَٔ حَُحر‪ ٞ‬طلض رًَخص حُؼي‪ٝ ٖ٤٣‬‬ ‫حَُكْ‬ ‫‪ 26‬رًَخص حر‪٤‬ي كخهض ػِ‪ ٠‬رًَخص حر‪ ١ٞ‬حُ‪٤٘ٓ ٠‬ش حالًخّ حُي‪٣َٛ‬ش طٌ‪ ٕٞ‬ػِ‪٠‬‬ ‫ٍحّ ‪ٓٞ٣‬ق ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬هٔش ٌٗ‪ َ٣‬حه‪ٞ‬ط‪ٚ‬‬ ‫‪ 27‬ر٘‪٤‬خٓ‪ً ٖ٤‬ثذ ‪٣‬لظَّ ك‪ ٢‬حُ‪ٜ‬زخف ‪٣‬خًَ ؿ٘‪ٔ٤‬ش ‪ ٝ‬ػ٘ي حُٔٔخء ‪٣‬ؤْ ٗ‪ٜ‬زخ‬ ‫‪ 28‬ؿٔ‪٤‬غ ‪ٛ‬ئالء ‪ ْٛ‬حٓزخ‪ ١‬حَٓحث‪ َ٤‬حالػ٘خ ػَ٘ ‪ٌٛ ٝ‬ح ٓخ ًِٔ‪ ْٜ‬ر‪ ٚ‬حر‪ٝ ْٛٞ‬‬ ‫رخًٍ‪ٝ ًَ ْٜ‬حكي رلٔذ رًَظ‪ ٚ‬رخًٍ‪ْٜ‬‬ ‫‪ ٝ 29‬ح‪ٛٝ‬خ‪ ٝ ْٛ‬هخٍ ُ‪ ْٜ‬حٗخ حٗ‪ ْ٠‬حُ‪ ٠‬ه‪ ٢ٓٞ‬حىك٘‪ ٢ٗٞ‬ػ٘ي حرخث‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُٔـخٍس‬ ‫حُظ‪ ٢‬ك‪ ٢‬كوَ ػلَ‪ ٕٝ‬حُلؼ‪٢‬‬ ‫‪ 30‬ك‪ ٢‬حُٔـخٍس حُظ‪ ٢‬ك‪ ٢‬كوَ حٌُٔل‪ِ٤‬ش حُظ‪ ٢‬حٓخّ َٓٔح ك‪ ٢‬حٍ‪ً٘ ٝ‬ؼخٕ حُظ‪٢‬‬ ‫حٗظَح‪ٛ‬خ حرَح‪ٓ ْ٤ٛ‬غ حُلوَ ٖٓ ػلَ‪ ٕٝ‬حُلؼ‪ِٓ ٢‬ي هزَ‬ ‫‪٘ٛ 31‬خى ىك٘‪ٞ‬ح حرَح‪ٓ ٝ ْ٤ٛ‬خٍس حَٓحط‪٘ٛ ٚ‬خى ىك٘‪ٞ‬ح حٓلن ‪ٍ ٝ‬كوش حَٓحط‪ٝ ٚ‬‬ ‫‪٘ٛ‬خى ىك٘ض ُ‪٤‬جش‬ ‫‪َٗ 32‬حء حُلوَ ‪ ٝ‬حُٔـخٍس حُظ‪ ٢‬ك‪ً ٚ٤‬خٕ ٖٓ ر٘‪ ٢‬كغ‬ ‫‪ُٔ ٝ 33‬خ كَؽ ‪٣‬ؼو‪ٞ‬د ٖٓ ط‪٤ٛٞ‬ش ر٘‪ٍ ْٟ ٚ٤‬ؿِ‪ ٚ٤‬حُ‪ ٠‬حَُٔ‪ ٝ َ٣‬حِْٓ حَُ‪ٝ‬ف‬ ‫‪ ٝ‬حٗ‪ ْ٠‬حُ‪ ٠‬ه‪ٚٓٞ‬‬ ‫ٓظ‪٣ ٠‬و‪ ٍٞ‬حٕ حٌُ‪ٜ٘‬ش حٗظَ‪ٝ‬ح كوَ حُلوخٍ‪ ٟ‬رخُؼالػ‪ ٖٓ ٖ٤‬حُل‪٠‬ش ر‪ٔ٘٤‬خ ًخطذ‬ ‫حػٔخٍ حََُٓ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬حٕ ‪ًٜٞ٣‬ح ‪ ٞٛ‬حٌُ‪ ٟ‬حٗظَ‪ ٟ‬حُلوَ‬ ‫ٓظ‪27 ٠‬‬ ‫‪ُٔ ٝ 1‬خ ًخٕ حُ‪ٜ‬زخف ط٘خ‪ ٍٝ‬ؿٔ‪٤‬غ ٍإٓخء حٌُ‪ٜ٘‬ش ‪ٞ٤ٗ ٝ‬م حُ٘ؼذ ػِ‪ٞٔ٣ ٠‬ع‬ ‫كظ‪٣ ٠‬وظِ‪ٙٞ‬‬ ‫‪ 2‬كخ‪ٝ‬ػو‪ٞ٠ٓ ٝ ٙٞ‬ح ر‪ ٝ ٚ‬ىكؼ‪ ٙٞ‬حُ‪ ٠‬ر‪٤‬ال‪ ْ١‬حُز٘ط‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حُ‪٢‬‬ ‫‪ 3‬ك‪٘٤‬جٌ ُٔخ ٍح‪ًٜٞ٣ ٟ‬ح حٌُ‪ ١‬حِٓٔ‪ ٚ‬حٗ‪ ٚ‬هي ى‪ٗ ٖ٣‬يّ ‪ٍ ٝ‬ى حُؼالػ‪ ٖٓ ٖ٤‬حُل‪٠‬ش‬ ‫حُ‪ٍ ٠‬إٓخء حٌُ‪ٜ٘‬ش ‪ ٝ‬حُ٘‪ٞ٤‬م‬ ‫‪ 4‬هخثال هي حهطخص حً ِٓٔض ىٓخ رَ‪٣‬جخ كوخُ‪ٞ‬ح ٓخًح ػِ‪٘٤‬خ حٗض حر‪َٜ‬‬ ‫‪ 5‬كطَف حُل‪٠‬ش ك‪ ٢‬حُ‪ ٝ ٌَ٤ٜ‬حٗ‪َٜ‬ف ػْ ٓ‪ ٝ ٠٠‬ه٘ن ٗلٔ‪ٚ‬‬ ‫‪ 6‬كخهٌ ٍإٓخء حٌُ‪ٜ٘‬ش حُل‪٠‬ش ‪ ٝ‬هخُ‪ٞ‬ح ال ‪٣‬لَ حٕ ِٗو‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُوِحٗش الٗ‪ٜ‬خ ػٖٔ‬ ‫ىّ‬ ‫‪ 7‬كظ٘خ‪ٍٝٝ‬ح ‪ ٝ‬حٗظَ‪ٝ‬ح ر‪ٜ‬خ كوَ حُلوخٍ‪ٓ ١‬وزَس ُِـَرخء‬ ‫‪ٌُٜ 8‬ح ٓٔ‪ًُ ٢‬ي حُلوَ كوَ حُيّ حُ‪ٌٛ ٠‬ح حُ‪ّٞ٤‬‬ ‫حػٔخٍ حََُٓ ‪1‬‬ ‫‪ ٝ 15‬ك‪ ٢‬طِي حال‪٣‬خّ هخّ رطَّ ك‪ ٢ٓٝ ٢‬حُظالٓ‪ً ٝ ٌ٤‬خٕ ػيس حٓٔخء ٓؼخ ٗل‪ٞ‬‬ ‫ٓجش ‪ ٝ‬ػَ٘‪ ٖ٣‬كوخٍ‬ ‫‪ 16‬ح‪ٜ٣‬خ حَُؿخٍ حاله‪ٞ‬س ًخٕ ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬حٕ ‪٣‬ظْ ‪ٌٛ‬ح حٌُٔظ‪ٞ‬د حٌُ‪ٓ ١‬زن حَُ‪ٝ‬ف‬ ‫حُويّ كوخُ‪ ٚ‬رلْ ىح‪ٝ‬ى ػٖ ‪ًٜٞ٣‬ح حٌُ‪ٛ ١‬خٍ ىُ‪٤‬ال ٌُِ‪ ٖ٣‬هز‪ٞ٠‬ح ػِ‪ٞٔ٣ ٠‬ع‬ ‫‪ 17‬حً ًخٕ ٓؼي‪ٝ‬ىح ر‪٘٘٤‬خ ‪ٛ ٝ‬خٍ ُ‪٤ٜٗ ٚ‬ذ ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُويٓش‬ ‫‪ 18‬كخٕ ‪ٌٛ‬ح حهظ٘‪ ( ٠‬حٗظَ‪ ) ٟ‬كوال ٖٓ حؿَس حُظِْ ‪ ٝ‬حً ٓو‪ ٢‬ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٜٚ‬‬ ‫حٗ٘ن ٖٓ حُ‪ ٢ٓٞ‬كخٌٗٔزض حك٘خإ‪ًِٜ ٙ‬خ‬ ‫‪Now this man purchased a field with the reward of‬‬ ‫‪iniquity; and‬‬ ‫‪falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his‬‬ ‫‪bowels‬‬ ‫‪gushed out‬‬ ‫‪ٛ ٝ 19‬خٍ ًُي ٓؼِ‪ٓٞ‬خ ػ٘ي ؿٔ‪٤‬غ ٌٓخٕ ح‪ ْ٤ٍِٗٝ‬كظ‪ ٠‬ىػ‪ًُ ٢‬ي حُلوَ ك‪٢‬‬ ‫ُـظ‪ ْٜ‬كوَ ىٓخ ح‪ ١‬كوَ ىّ‬ ‫‪ 20‬الٗ‪ٌٓ ٚ‬ظ‪ٞ‬د ك‪ٓ ٢‬لَ حُِٔحٓ‪ُ َ٤‬ظ‪ َٜ‬ىحٍ‪ ٙ‬هَحرخ ‪ ٝ‬ال ‪ ٌٖ٣‬ك‪ٜ٤‬خ ٓخًٖ ‪ٝ‬‬ ‫ُ‪٤‬خهٌ ‪ٝ‬ظ‪٤‬لظ‪ ٚ‬حهَ‬ ‫‪ٞ٣‬ك٘خ ُْ ‪ٌ٣‬ظذ حالٗـ‪ َ٤‬حُٔ٘ٔ‪ٞ‬د ُ‪ٝ ٚ‬حُي‪ٞٓ َ٣‬ؿ‪ٞ‬ى ر٘‪ ٚ‬حالٗـ‪ُٝ َ٤‬ـظ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ٣‬ك٘خ ‪21‬‬ ‫‪ 20‬كخُظلض رطَّ ‪ٗ ٝ‬ظَ حُظِٔ‪ ٌ٤‬حٌُ‪ً ١‬خٕ ‪ٞٔ٣‬ع ‪٣‬لز‪٣ ٚ‬ظزؼ‪ ٞٛ ٝ ٚ‬ح‪٠٣‬خ حٌُ‪١‬‬ ‫حطٌخ ػِ‪ٛ ٠‬يٍ‪ٝ ٙ‬هض حُؼ٘خء ‪ ٝ‬هخٍ ‪٣‬خ ٓ‪٤‬ي ٖٓ ‪ ٞٛ‬حٌُ‪ِٔٔ٣ ١‬ي‬ ‫‪ 21‬كِٔخ ٍح‪ ٟ‬رطَّ ‪ٌٛ‬ح هخٍ ُ‪ٞٔ٤‬ع ‪٣‬خ ٍد ‪ٌٛ ٝ‬ح ٓخ ُ‪ٚ‬‬ ‫‪ 22‬هخٍ ُ‪ٞٔ٣ ٚ‬ع حٕ ً٘ض حٗخء حٗ‪٣ ٚ‬زو‪ ٠‬كظ‪ ٠‬حؿ‪٢‬ء كٔخًح ُي حطزؼ٘‪ ٢‬حٗض‬ ‫‪ 23‬كٌحع ‪ٌٛ‬ح حُو‪ ٍٞ‬ر‪ ٖ٤‬حاله‪ٞ‬س حٕ ًُي حُظِٔ‪ ٌ٤‬ال ‪ٞٔ٣‬ص ‪٣ ُْ ٌُٖ ٝ‬وَ ُ‪ٞٔ٣ ٚ‬ع‬ ‫حٗ‪ ٚ‬ال ‪ٞٔ٣‬ص رَ حٕ ً٘ض حٗخء حٗ‪٣ ٚ‬زو‪ ٠‬كظ‪ ٠‬حؿ‪٢‬ء كٔخًح ُي‬ ‫‪ٌٛ 24‬ح ‪ ٞٛ‬حُظِٔ‪ ٌ٤‬حٌُ‪ٜ٘٣ ١‬ي ر‪ٌٜ‬ح ‪ً ٝ‬ظذ ‪ٌٛ‬ح ‪ٗ ٝ‬ؼِْ حٕ ٗ‪ٜ‬خىط‪ ٚ‬كن‬ ‫‪21:23Then went this saying abroad among the brethren,‬‬ ‫‪that that disciple‬‬ ‫‪15‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not‬‬ ‫‪die; but, If‬‬ ‫?‪I will that he tarry till I come, what is that to thee‬‬ ‫‪21:24This is the disciple which testifieth of these things,‬‬ ‫‪and wrote these‬‬ ‫‪things: and we know that his testimony is true.Kjv‬‬ ‫‪٣‬الكع حٕ حُلي‪٣‬غ ػٖ ‪ٞ٣‬ك٘خ ( حُظِٔ‪ ٌ٤‬حٌُ‪ً ٟ‬خٕ ‪ٞٔ٣‬ع ‪٣‬لز‪ ) ٚ‬ر‪٤ٜ‬ـش‬ ‫حُـخثذ ‪ ,‬ح‪ ٟ‬حٕ ًخطذ حالٗـ‪ٞ٣ ٞٛ ْ٤ُ َ٤‬ك٘خ ‪ً ُٞٝ ,‬خٕ ‪ٗ ٞٛ‬لٔ‪ ٚ‬حٌُخطذ‬ ‫ُظليع ػٖ ٗلٔ‪ ٚ‬ر‪٤ٜ‬ـش حُٔظٌِْ ‪٣ٝ ,‬ئ‪٣‬ي ‪ٌٛ‬ح حُو‪ ٍٞ‬ك‪ ٠‬حُؼيى ‪ٗ ٝ " 24‬ؼِْ حٕ‬ ‫ٗ‪ٜ‬خىط‪ ٚ‬كن "‬ ‫ٖٓ ‪ٛ‬ئالء حٌُ‪٣ ٖ٣‬ؼِٔ‪ ٕٞ‬حٕ ٗ‪ٜ‬خىس ‪ٞ٣‬ك٘خ كن ؟؟‬ ‫ك‪ٜ٘‬خ ًخطذ حالٗـ‪ َ٤‬ح‪ ٝ‬حٌُ‪ ٖ٣‬هخٓ‪ٞ‬ح رٌظخرظ‪٣ ٚ‬ظٌِٔ‪ ٕٞ‬ر‪٤ٜ‬ـش حُٔظٌِْ ػٖ ‪ٞ٣‬ك٘خ‬ ‫( حُـخثذ ) ‪٣ٝ‬و‪ ُٕٞٞ‬حٗ‪٣ ْٜ‬ؼِٔ‪ ٕٞ‬حٕ ٗ‪ٜ‬خىط‪ ٚ‬كن ‪ٌٛٝ ,‬ح ال ‪٣‬ؼوَ حٕ ‪ٌ٣‬ظز‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ٣‬ك٘خ ر٘لٔ‪. ٚ‬‬ ‫ًٌُي ‪٣‬زي‪ ٝ‬حٕ ك‪ٝ ٠‬هض ًظخرش ‪ٌٛ‬ح حالٗـ‪ً َ٤‬خٕ ‪ٞ٣‬ك٘خ هي ٓخص الٕ حٌُخطذ ‪ًٌَ٣‬‬ ‫ك‪ ُٚ٘ٓ ٠‬حٗخػش ٓ٘ظَ٘س ر‪ ٖ٤‬حاله‪ٞ‬س حٕ ‪ٞ٣‬ك٘خ ُٖ ‪ٞٔ٣‬ص كظ‪٣ ٠‬ؼ‪ٞ‬ى حُٔٔ‪٤‬ق كِٔخ‬ ‫حط‪٠‬ق ُ‪٣‬ق ‪ ٌٙٛ‬حالٗخػش رٔ‪ٞ‬ص ‪ٞ٣‬ك٘خ ‪ ,‬حكظخؽ ًخطذ حُٔلَ ح‪ً ٝ‬ظخر‪ ٚ‬حُ‪٠‬‬ ‫ط‪٤ٟٞ‬ق حٕ حُٔٔ‪٤‬ق ُْ ‪٣‬وَ ًُي ‪ ,‬الٗ‪ ٚ‬ك‪ ٌٙٛ ٠‬حُلخُش ٓ‪ ٌٕٞ٤‬حُٔٔ‪٤‬ق ط٘زؤ ًٌرخ‬ ‫‪ٝ‬حٕ حُ‪ٞ‬حهغ ‪ٌٌ٣‬د ط٘زئحط‪ , ٚ‬كوخٍ ح‪ ٝ‬هخُ‪ٞ‬ح حٕ حُٔٔ‪٤‬ق هخٍ حٗ‪ٗ ُٞ ٚ‬خء حٕ ‪٣‬زو‪٠‬‬ ‫‪ٞ٣‬ك٘خ ك‪٤‬خ ُليع ‪ٌٛ‬ح‬ ‫ك‪ٞ‬ح‪ٟ‬ق حٕ ًخطذ ح‪ً ٝ‬ظزش ‪ٌٛ‬ح حالٗـ‪ َ٤‬حٍحى‪ٝ‬ح حٕ ‪٣‬لِ‪ٞ‬ح ‪ ٌٙٛ‬حٌُِٔ٘ش حُظ‪ً ٠‬خٕ‬ ‫ٖٓ حٌُٖٔٔ حٕ طٌ٘ي ك‪ٛ ٠‬يم ٗزئحص حُٔٔ‪٤‬ق‬ ‫ًٌُي ٖٓ حالىُش حُظ‪ ٠‬طؼزض حٓظلخُش حٕ ‪ٞ٣ ٌٕٞ٣‬ك٘خ ‪ً ٞٛ‬خطذ حُٔلَ كو‪٤‬وش حٗ‪ٚ‬‬ ‫ًخٕ ٓـَى ‪٤ٛ‬خى ٓٔي ‪ٜٞ٣‬ى‪ , ٟ‬ال ػِْ ُ‪ , ٚ‬كال ‪٣‬ؼوَ حريح حٗ‪ٌ٣ ٚ‬ظذ ‪ٌٛ‬ح‬ ‫حالٗـ‪ َ٤‬رِـظ‪ ٚ‬حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش حُل‪٤ٜ‬لش ‪ٝ‬حُظ‪ ٠‬طظْٔ رخُلٌَ حُلِٔل‪ ٠‬حُٔـَى‬ ‫‪٣ٝ‬ؼِن ًخطذ حٓالٓ‪ٝ – ٠‬طؼِ‪٤‬و‪ ٚ‬ك‪ٓ ٠‬لِ‪ - ٚ‬ك‪ٞٓ ٠‬هغ حرٖ َٓ‪ ْ٣‬حالٓالٓ‪ ٠‬ك‪٠‬‬ ‫ٓوخٍ رؼ٘‪ٞ‬حٕ ‪ً َٛ :‬ظذ ‪ٞ٣‬ك٘خ حالٗـ‪ َ٤‬حُٔ٘ٔ‪ٞ‬د ُ‪ ٚ‬؟؟ ‪:‬‬ ‫حٌُ‪ً ٟ‬ظذ ‪ٌٛ‬ح حالٗـ‪٣ َ٤‬ؼَف حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش رطالهش ‪ ٠ٛ ٝ‬ح‪ َٛ‬حالٗـ‪ َ٤‬ح‪ٔ٤ُ ٟ‬ض‬ ‫طَؿٔش ٓؼَ حٗـ‪ٓ َ٤‬ظ‪ ٠‬حٌُ‪٣ ٟ‬وخٍ حٕ ح‪ ِٚٛ‬ػزَ‪ ٌٖٔ٣ َٛ ٟ‬حٕ ‪ٞ٣ ٌٕٞ٣‬ك٘خ‬ ‫رٖ ُري‪ ٟ‬حُ‪٤ٜ‬خى حُزٔ‪ ٞٛ ٢٤‬حٌُ‪ً ٟ‬ظذ ‪ٌٛ‬ح حالٗـ‪ َ٤‬رِـش ‪ٗٞ٣‬خٗ‪٤‬ش ك‪٤ٜ‬لش ٓيػْ‬ ‫رٌَ كِٔلخص حُ‪ٗٞ٤‬خٕ ‪ ٝ‬حالٌٓ٘يٍ‪٣‬ش ك‪ًُ ٠‬ي حُ‪ٞ‬هض ؟؟؟؟؟ ‪٣ ٝ‬و‪ ٍٞ‬حُؼخُْ‬ ‫حُ٘‪َٜ‬حٗ‪ ٖٓ ٠‬حُوَٕ حُؼخٗ‪ ٠‬رخر‪٤‬خّ ‪٤ٓ 130‬الى‪ ٟ‬طوَ‪٣‬زخ " حٕ حََُٓ ال ‪٣‬ؼَك‪ٞ‬ح‬ ‫حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش ‪ ٝ‬رطَّ حكظخؽ حُ‪َٓ ٠‬ه‪ًٔ ٚ‬ظَؿْ ‪ٓ ٝ‬ظ‪٘ٛ ٠‬خى ٓظَؿْ ٓـ‪ٍٜٞ‬‬ ‫الٗـ‪ ِٚ٤‬حُ‪ ٠‬حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش ٖٓ حُؼزَ‪٣‬ش " ‪ ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ٌ٣‬ظذ ‪ٞ٣‬ك٘خ رٖ ُري‪ً ٟ‬ظخد‬ ‫رخُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش ‪٣‬ظل‪ٞ‬م ك‪ ٚ٤‬ػِ‪٤ٓٞ٣ ٠‬ل‪ ّٞ‬حُٔئٍم حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ ٟ‬حُٔؼَ‪ٝ‬ف حٌُ‪ً ٟ‬خٕ‬ ‫‪٣‬ؼظزَ حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش كظ‪ ٠‬حهَ ك‪٤‬خط‪ُ ٚ‬ـش ؿَ‪٣‬زش ػِ‪ٍ ٚ٤‬ؿْ حٕ ًظذ ٓؼظْ حػٔخُ‪ٚ‬‬ ‫ر‪ٜ‬خ ‪٣ ٌُٚ٘ ٝ‬و‪ ٍٞ‬حٗ‪ً ٚ‬ظذ كَ‪ٝ‬د حُ‪ٜٞ٤‬ى رِـظ‪ ٚ‬حال‪٤ِٛ‬ش حالٍحٓ‪٤‬ش ‪ٝ ٝ‬ظق‬ ‫رؼ‪٣ ٖٓ ٞ‬ؼَف حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش ُ‪٤‬ظَؿٔ‪ٞ‬ح ‪ٌٛ‬ح حُؼَٔ حُ‪ ٠‬حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش ‪ٌٛ‬ح ‪٤ٓٞ٣‬ل‪ّٞ‬‬ ‫حُؼخُْ حُيحٍّ حٌُز‪ َ٤‬حٌُ‪ ٟ‬طؼِْ ‪ٌٓ ٝ‬غ ك‪ٍٓٝ ٠‬خ ك‪ٔ٣ َٜ‬ظط‪٤‬غ ‪ٞ٣‬ك٘خ رٖ ُري‪ٟ‬‬ ‫حُ‪٤ٜ‬خى حُزٔ‪ ٢٤‬حٕ ‪ٌ٣‬ظذ رٔلَى‪ً ٙ‬ظخد رِـش ُ‪ٔ٤‬ض ُـظ‪ ٚ‬حال‪٤ِٛ‬ش ‪ ٝ‬رخِٓ‪ٞ‬د‬ ‫ٍحه‪ ٠‬ؿيح ‪٣‬لٔي‪ ٙ‬ػِ‪ٗ ٚ٤‬ؼَحء حُ‪ٗٞ٤‬خٕ حٌُزخٍ ‪ٓ ٞٛٝ‬خ ُْ ‪ٔ٣‬ظطغ ‪٤ٓٞ٣‬ل‪ ّٞ‬حٕ‬ ‫‪٣‬لؼِ‪ٍ ٚ‬ؿْ ٓ٘‪ٞ‬حص حُظؼِ‪ ْ٤‬حٌُؼ‪َ٤‬س حُظ‪ ٠‬ه‪٠‬خ‪ٛ‬خ ك‪ٍٓٝ ٠‬خ ‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬حُ‪٤‬ي ‪ٛٝ‬ق ُ‪ٞ‬هخ ُ‪ٞ٤‬ك٘خ ‪ ٝ‬رطَّ ك‪ ٠‬حػٔخٍ حََُٓ ‪13 : 4‬‬ ‫كِٔخ ٍأ‪ٝ‬ح ٓـخ‪َٛ‬س رطَّ ‪ٞ٣ٝ‬ك٘خ ‪ٝٝ‬ؿي‪ٝ‬ح حٗ‪ٜٔ‬خ حٗٔخٗخٕ ػي‪ٔ٣‬خ حُؼِْ ‪ٝ‬ػخٓ‪ّ٤‬خٕ‬ ‫طؼـز‪ٞ‬ح‪ .‬كؼَك‪ٔٛٞ‬خ حٗ‪ٜٔ‬خ ًخٗخ ٓغ ‪ٞٔ٣‬ع‪.‬‬ ‫حٗٔخٕ ػي‪ ْ٣‬حُؼِْ ‪ ٝ‬ػخٓ‪ٌٛ ٠‬ح ‪ٞ٣ ٞٛ‬ك٘خ رٖ ُري‪ ٟ‬ػِ‪ ٠‬كٔذ ‪ٛٝ‬ق ُ‪ٞ‬هخ ُ‪ٚ‬‬ ‫ك‪ ٠‬حػٔخٍ حََُٓ ‪ٛٝ ٞٛ ٝ‬ق ك‪ ٚ٤‬حٌُلخ‪٣‬ش ُز‪٤‬خٕ حٓظلخُش حٕ ‪ً ٞٛ ٌٕٞ٣‬خطذ‬ ‫حالٗـ‪ َ٤‬حُٔ٘ٔ‪ٞ‬د ُ‪ ٚ‬حٌُ‪٣ ٟ‬زيأ رخهظزخّ ٖٓ ًالّ ك‪ ِٕٞ٤‬حُل‪ِٞٔ٤‬ف حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ٟ‬‬ ‫حالٌٓ٘يٍ‪ٌٛٝ ٟ‬ح ‪ٛ‬ؼذ ؿيح ػِ‪ ٠‬حٗٔخٕ ػي‪ ْ٣‬حُؼِْ ًٔخ ‪ٜ٣‬ل‪ُٞ ٚ‬هخ ‪!!!!! ...‬‬ ‫‪ ٝ‬حُ‪٤‬ي ٓخ ‪٣‬و‪ ُٚٞ‬ؿ‪ٓ ٕٞ‬خٍٕ ك‪ٓ ٠‬ويٓش طلٔ‪ َٙ٤‬الٗـ‪ٞ٣ َ٤‬ك٘خ طلض ػ٘‪ٞ‬حٕ‬ ‫"حٓظلخُش حُظ‪٤ًٞ‬ي " ‪٣‬و‪ ٍٞ‬رخهظ‪ٜ‬خٍ ؿ‪ٓ َ٤‬وَ رخُٔؼ٘‪: ٠‬‬ ‫ك‪ٗ ٖ٤‬خط‪ُ٘ٔ ٠‬خه٘ش حُٔ٘خًَ حُٔؼويس حُظ‪ ٠‬طظؼِن رخالٗـ‪ َ٤‬حَُحرغ (‪ٞ٣‬ك٘خ ) ‪ٝ‬‬ ‫ًخطز‪ٗ ٚ‬ـي حٗ‪ ٖٓ ٚ‬حُٔ٘خٓذ ‪ ٝ‬حُٔل‪٤‬ي حٕ ٗؼظَف ٓويٓخ رخٗ‪ ٚ‬ال ط‪ٞ‬ؿي ٌِٓ٘ش‬ ‫ُِظؼَ‪٣‬ق (رخالٗـ‪ً ٝ َ٤‬خطز‪ ٌٖٔ٣ ) ٚ‬ح‪٣‬ـخى كَ ٓئًي ُ‪ٜ‬خ ‪.‬‬ ‫ٖٓ ًخٕ ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٞ٤‬ك٘خ حٌُ‪ ٟ‬ه‪ َ٤‬حٗ‪ ٚ‬حُٔئُق ح‪ ٖ٣‬ػخٕ‬ ‫ُٖٔ ٖٓ حُـٔ‪ً ٍٜٞ‬خٕ ‪ٌ٣‬ظذ حٗـ‪ِٚ٤‬‬ ‫ح‪ ٟ‬حُٔ‪ٜ‬خىٍ ًخٕ ‪٣‬ؼظٔي ػِ‪ٜ٤‬خ‬ ‫ٓظ‪ً ٠‬ظذ ٓ‪ٜ٘‬ل‪ ٚ‬ك‪ًُ ًَ ٍٞ‬ي‬ ‫ط‪ٞ‬ؿي حكٌخّ ٓظزخ‪٘٣‬ش ال ‪َ٣‬ه‪ ٠‬ح‪ٜ٘ٓ ٟ‬خ حُ‪َٓ ٠‬طزش حُظ‪٤ًٞ‬ي ‪.‬‬ ‫‪ٔ٣ ٝ‬ظَٔ ؿ‪ٓ ٕٞ‬خٍٕ ‪٣ ٝ‬و‪ ٍٞ‬حػظوي حٗ‪ ٚ‬هالٍ حُٔ٘‪ٞ‬حص حُؼَ٘ حاله‪َ٤‬س ٖٓ‬ ‫حُوَٕ حال‪ ٍٝ‬هخّ ٗو‪٣ ٚ‬يػ‪ٞ٣ ٠‬ك٘خ ٖٓ حٌُٖٔٔ حٕ ‪ٞ٣ ٌٕٞ٣‬ك٘خ َٓه‪ٝ ٚ‬‬ ‫ُ‪ًٔ ْ٤‬خ ‪ٗ ٞٛ‬خثغ ‪ٞ٣‬ك٘خ رٖ ُري‪ ٟ‬هخّ رٌظخرش ٌَٗ ؿي‪٣‬ي ُو‪ٜ‬ش ‪ٞٔ٣‬ع حهظ‪ٚ‬‬ ‫ر‪ٜ‬خ ‪١‬خثلش ٓؼ‪٘٤‬ش ‪ ".‬حٗظ‪ ٠ٜ‬حالهظزخّ ‪.‬‬

‫"كنتم خير أمة أخرجت‬ ‫للناس تأمرون بالمعروف‬ ‫وتنهون عن المنكر"‬ ‫تأمرون‪ ..‬لماذا لم يتم‬ ‫استخدام لفظ‬ ‫"تنصحون"؟‪ ..‬أال يرتبط‬ ‫األمر باإلكراه؟ أال‬ ‫يتعارض هذا األمر مع "ال‬ ‫إكراه في الدين"؟‬ ‫األمر بالمعروف‪ ..‬يعني‬ ‫اإلجبار على المعروف‬ ‫رغما عن أنفك‪ ،‬أما‬ ‫المعروف هنا فهو‬ ‫المعروف عندهم فقط‬ ‫وفقط وفقا لمفاهيمهم‬ ‫وعقلياتهم الحجرية‪.‬‬ ‫وال أنا فاهمة لفظ "أمر"‬ ‫غلط؟‬

‫‪Reila Enki‬‬ ‫‪16‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ًِ‪٘٤‬ظ‪ ٕٞ‬س‪٣‬ظؾخسد دح‪ً٘ٝ‬ض‬ ‫‪Clinton Richard Dawkins‬‬ ‫‪ُٝ‬ي ى‪ ًِ٘ٝ‬ك‪ٓ 26 ٢‬خٍّ ‪ُ 1941‬ؼخثِش رَ‪٣‬طخٗ‪٤‬ش ك‪٢‬‬ ‫ٗ‪َٝ٤‬ر‪٤٘٤ً ،٢‬خ ك‪ ٢‬كظَس كٌْ حإلٓزَح‪٣ٍٞ١‬ش حُزَ‪٣‬طخٗ‪٤‬ش‪ ،‬ك‪٤‬غ‬ ‫ًخٕ ‪ٝ‬حُي‪٘٤ًِ ٙ‬ظ‪ ٕٞ‬ؿ‪ ٕٞ‬ى‪٣ ًِ٘ٝ‬ؼَٔ ‪٘ٛ‬خى أػ٘خء حُلَد‬ ‫حُؼخُٔ‪٤‬ش حُؼخٗ‪٤‬ش‪ ٞٛ.‬ػخُْ ر‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬خ طط‪٣ٍٞ‬ش ‪ٝ‬ا‪٣‬ؼ‪ُٞٞ‬ؿ‪٤‬خ‬ ‫رَ‪٣‬طخٗ‪ٝ ٢‬ك‪ِٞٔ٤‬ف ك‪ ٢‬حألى‪٣‬خٕ ‪ًٝ‬خطذ أىر‪٤‬خص ػِٔ‪٤‬ش‪ٖٓ .‬‬ ‫أرَُ أػٔخُ‪ ٚ‬حُظؤً‪٤‬ي ػِ‪ ٠‬حُي‪ ٍٝ‬حَُث‪ُِ ٢ٔ٤‬ـ‪٘٤‬خص ًو‪ٞ‬س ىحكؼش‬ ‫ُِظط‪.ٍٞ‬‬ ‫اُ‪ ٠‬ؿخٗذ أػٔخُ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُز‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬خ حُظط‪٣ٍٞ‬ش‪ ،‬ى‪٣ ًِ٘ٝ‬ويّ ٗلٔ‪ٚ‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬أٗ‪ِٓ ٚ‬لي‪ ]1[،‬اٗٔخٗ‪-٢‬ػِٔخٗ‪ٝ ،٢ًٌٞٗ ،٢‬ػوالٗ‪٢‬‬ ‫ػِٔ‪ٓ ٞٛٝ ]2[،٢‬ؼَ‪ٝ‬ف رآٍحث‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حإلُلخى ‪ٗٝ‬ظَ‪٣‬ش حُظط‪ٍٞ‬‬ ‫ًٔخ أٗ‪ ٖٓ ٚ‬أرَُ ٓ٘ظوي‪ٗ ١‬ظَ‪٣‬ش حُوِن ‪ٗٝ‬ظَ‪٣‬ش حُظ‪ْ٤ٜٔ‬‬ ‫حًٌُ‪ ُٚ .٢‬حٌُؼ‪ ٖٓ َ٤‬حُٔوخرالص ك‪ ٢‬حُظِلِ‪ٝ ٕٞ٣‬حَُحى‪.ٞ٣‬‬ ‫ػخى ٍ‪٣‬ظ٘خٍى اُ‪ ٠‬اٌِٗظَح ػخّ ‪ ٞٛٝ 1949‬رؼَٔ ‪.ٖ٤٘ٓ 8‬‬ ‫ك‪ٛٝ ٢‬ل‪ُ ٚ‬طل‪ُٞ‬ظ‪ ،ٚ‬ى‪٣ ًِ٘ٝ‬و‪ ٍٞ‬أٗ‪٘ٗ ٚ‬ؤ "ٗ٘ؤس أٗـِ‪ٌ٤‬خٗ‪٤‬ش‬ ‫ػخى‪٣‬ش" ‪ٝ‬هي ًخٕ ٓئًٓ٘خ ك‪ٜ٘٤‬خ ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا‪ ،‬اال أٗ‪ ٚ‬ػ٘يٓخ‬ ‫أ‪ٛ‬زق ‪٣‬خكؼًخ حهظ٘غ رؤٕ حُظط‪ ٍٞ‬طويّّ طلٔ‪ًَ٤‬ح أك‪ُ َ٠‬ألٗظٔش‬ ‫[‪]3‬‬ ‫حُٔؼوّيس ٌُِخث٘خص حُل‪٤‬ش‪ٝ ،‬أ‪ٛ‬زق الى‪ً٤٘٣‬خ‪.‬‬ ‫حُظلن ى‪ ًِ٘ٝ‬رـخٓؼش أًٔل‪ٍٞ‬ى ػخّ ‪ٝ 1959‬طوَّؽ ر٘‪ٜ‬خىس‬ ‫حُزٌخُ‪ ّٞ٣ٍٞ‬ك‪ ٢‬ػِْ حُل‪ٞ٤‬حٕ ػخّ ‪ٝ ،1962‬ك‪ٗ ٖٓ َٜ‬لْ‬ ‫حُـخٓؼش ػخّ ‪ 1966‬ػِ‪ٜٗ ٠‬خىط‪ ٢‬حُٔخؿٔظ‪ٝ َ٤‬حُيًظ‪ٍٞ‬ح‪ٙ‬‬ ‫طلض اَٗحف ػخُْ حإل‪٣‬ؼ‪ُٞٞ‬ؿ‪٤‬خ حُلخثِ ػِ‪ ٠‬ؿخثِس ٗ‪ٞ‬رَ ك‪٢‬‬ ‫حُطذ ٗ‪ٌٞ٤‬الّ ط‪٘٤‬ز‪َ٤‬ؿٖ‪ ]4[.‬ك‪ ٢‬حُلظَس ٖٓ ‪ٝ 1967‬كظ‪٠‬‬ ‫‪،1969‬‬ ‫ػَٔ ى‪ًٔ ًِ٘ٝ‬لخ‪ٔٓ َٟ‬خػي ك‪ ٢‬ػِْ حُل‪ٞ٤‬حٕ ك‪ ٢‬ؿخٓؼش ًخُ‪٤‬ل‪٤ٍٗٞ‬خ ك‪ ٢‬ر‪ ٢ِ٤ًَ٤‬رخُ‪ٞ‬ال‪٣‬خص حُٔظليس‪ .‬ػخى ى‪ ًِ٘ٝ‬اُ‪ ٠‬ؿخٓؼش أًٔل‪ٍٞ‬ى ػخّ ‪ 1970‬ك‪٤‬غ ػَٔ‬ ‫ًٔلخ‪ َٟ‬ك‪ ٢‬ػِْ حُل‪ٞ٤‬حٕ‪.‬ػخّ ‪ َ٘ٗ ،1976‬ى‪ ًِ٘ٝ‬أ‪ً ٍٝ‬ظخد ُ‪ ٚ‬رؼ٘‪ٞ‬حٕ "حُـ‪ ٖ٤‬حألٗخٗ‪٣ "٢‬لخ‪ ٍٝ‬ك‪ ٚ٤‬ط‪ٜ‬ل‪٤‬ق ٓخ ‪ٛٝ‬ل‪ ٚ‬رٔ‪ٞ‬ء حُل‪ُِ ْٜ‬يحٍ‪٤٘٣ٝ‬ش‪ ]6[.‬ى‪ً ًِ٘ٝ‬ظذ‬ ‫إٔ حالٗظوخء ‪ ٌٕٞ٣‬ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حُـ‪٘٤‬خص ‪ٔٓ ْ٤ُٝ‬ظ‪ ٟٞ‬حألٗ‪ٞ‬حع أ‪ ٝ‬حألكَحى ًٔخ ًخٕ ‪ُ٣‬ؼظوي ك‪ٜ٘٤‬خ‪ .‬ى‪ ًِ٘ٝ‬أ‪ً٠٣‬خ هخّ ك‪ً ٢‬ظخر‪ ٚ‬رٔي ٓ‪ٜ‬طِق "حُٔ‪ًٞ "ْ٤‬كيس‬ ‫ُِظط‪ ٍٞ‬حُؼوخك‪ُ ٢‬إلٗٔخٕ ٌٓخكجش ُ‪ٞ‬كيس حُـ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُظط‪ ٍٞ‬حُز‪ُٞٞ٤‬ؿ‪ .٢‬اله‪ ٠‬حٌُظخد ٗـخ ًكخ رٔزذ ٓلظ‪ٞ‬ح‪ًٌُٝ ٙ‬ي رٔزذ أِٓ‪ٞ‬ر‪ ٚ‬حٌُ‪ ١‬ؿؼِ‪ َٜٓ ٚ‬حُوَحءس رخُ٘ٔزش‬ ‫ُِؼخٓش‪ً.‬ظز‪ ٚ‬حألهَ‪ ٟ‬طظ‪" ٖٔ٠‬حُ٘ٔ‪ ٢‬حُظخ‪ ١َٛ‬حُٔ‪ٓٞ‬غ" (‪ٛ" ،)1982‬خٗغ حُٔخػخص حألػٔ‪" ،)1986( "٠‬حُ٘‪ َٜ‬حُوخٍؽ ٖٓ ػيٕ" (‪"ٝ ،)1995‬حُ‪ٜ‬ؼ‪ٞ‬ى اُ‪٠‬‬ ‫ؿزَ حُالحكظٔخٍ" (‪ .)1996‬ك‪ ٢‬حُظٔؼ‪٤٘٤‬خص‪ ،‬ريأ ى‪ ًِ٘ٝ‬رب‪ٛ‬يحٍ رَحٓؾ طِلِ‪٤ٗٞ٣‬ش ‪ٝ‬أكالّ ‪ٝ‬ػخثو‪٤‬ش ػٖ حُظط‪ .ٍٞ‬ك‪ً ٢‬ظخر‪" ٚ‬طلٌ‪٤‬ي ه‪ ّٞ‬حُوِف" حُٔ٘٘‪ ٍٞ‬ػخّ‬ ‫‪ ، 1998‬حػظزَ ى‪ ًِ٘ٝ‬إٔ ٗظَ‪٣‬ش حُظط‪ ٖٓ ٍٞ‬حُ٘خك‪٤‬ش حُـٔخُ‪٤‬ش طظل‪ٞ‬م ػِ‪ ٠‬حُظلٔ‪َ٤‬حص حُـ‪٤‬ز‪٤‬ش أل‪ َٛ‬حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش‪ .‬ك‪ً ٢‬ظخر‪" ٚ‬كٌخ‪٣‬ش حُـي حألػِ‪ "٠‬حُٔ٘٘‪ٍٞ‬‬ ‫ػخّ ‪٣ ، 2004‬ظظزغ ى‪ ًِ٘ٝ‬حُ٘وطش حُظ‪ِ٣ ٢‬ظو‪ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ كَع حإلٗٔخٕ ٓغ كَ‪ٝ‬ع حألٗ‪ٞ‬حع حُل‪٤‬ش حألهَ‪ ٟ‬ك‪ٗ ٢‬ـَس حُل‪٤‬خس حُظط‪٣ٍٞ‬ش‪ً.‬ظخر‪ ْٛٝ" ٚ‬حإلُ‪ "ٚ‬حُٔ٘٘‪ ٍٞ‬ػخّ‬ ‫‪ 2006‬أػخٍ أًزَ هيٍ ٖٓ حُـيٍ‪ .‬حٌُظخد ‪َ٘٣‬ف حُٔـخُطخص حُٔ٘طو‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُٔؼظويحص حُي‪٤٘٣‬ش ‪ٔ٣ٝ‬ظ٘ظؾ أٗ‪ ٚ‬ال ‪ٞ٣‬ؿي أ‪ ١‬هخُن ؿ‪٤‬ز‪ٝ ٢‬إٔ حإل‪ٔ٣‬خٕ ‪ٓ ٞٛ‬ـَى ‪.ْٛٝ‬‬ ‫ك‪ٗ ٢‬لْ حُؼخّ أ‪ِ١‬ن ى‪ٓ ًِ٘ٝ‬ئٓٔظ‪ ٚ‬حُٔؼَ‪ٝ‬كش رـ"ٓئٓٔش ٍ‪٣‬ظ٘خٍى ى‪ُِ٘ٔ ًِ٘ٝ‬طن ‪ٝ‬حُؼِ‪ٓ ٢ٛٝ ،"ّٞ‬ئٓٔش طٔؼ‪ُ ٠‬ظؼِ‪ ِ٣‬حُوز‪ ٍٞ‬رخإلُلخى ‪ٝ‬طيحكغ ػٖ حألؿ‪ٞ‬رش‬ ‫حُؼِٔ‪٤‬ش ُألٓجِش ك‪ ٍٞ‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ .‬أ‪ِ١‬ن ى‪ ًِ٘ٝ‬ػخّ ‪ 2007‬حُلِٔش حُؼِ٘‪٤‬ش ُظ٘ـ‪٤‬غ حُِٔلي‪( ٖ٣‬حُالٍر‪ٞ‬ر‪ )ٖ٤٤‬ػِ‪ ٠‬حُظ‪ٝ ٍٜٞ‬حإلػالٕ ػٖ حػظوخىحط‪ .ْٜ‬رخإل‪ٟ‬خكش اُ‪٠‬‬ ‫طَ‪٣ٝ‬ـ‪ُٔ ٚ‬ئٓٔظ‪ ٚ‬ػزَ ٓ‪ٞ‬هؼ‪ٜ‬خ حإلٌُظَ‪ٞ٣ٝ ٢ٗٝ‬ط‪ٞ٤‬د‪ ،‬هخّ ى‪ ًِ٘ٝ‬أ‪ً٠٣‬خ ربٗظخؽ حُِٔ‪٣‬ي ٖٓ حألكالّ حُ‪ٞ‬ػخثو‪٤‬ش ٓؼَ "أ‪ ًَ َٛ‬حَُ٘‪ٍٝ‬؟" (‪"ٝ )2006‬أػيحء‬ ‫حُٔ٘طن" (‪ ٌٙٛ ٝ .)2007‬أٓٔخء ًظز‪٘ٓ ٝ ٚ‬ش َٗ٘‪ٛ‬خ‬ ‫حعْ حٌُظخد رخُِـش حإلٌِٗ‪٤‬ض‪٣‬ش‬

‫حعْ حٌُظخد رخُِـش حُؼشر‪٤‬ش‬

‫ع٘ش حُ٘ؾش‬

‫‪The Selfish Gene‬‬

‫حُـ‪ ٖ٤‬حألٗخٗ‪٢‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪The Extended Phenotype‬‬ ‫‪The Blind Watchmaker‬‬ ‫‪River out of Eden‬‬ ‫‪Climbing Mount Improbable‬‬ ‫‪Unweaving the Rainbow‬‬ ‫‪A Devil’s Chaplain‬‬

‫حُ٘ٔو حُظخ‪ٛ‬ش‪ ١‬حُٔ‪ٞ‬عغ‬ ‫فخٗغ حُغخػخص حألػٔ‪٠‬‬ ‫حُ٘‪ٜ‬ش حُخخسؽ ٖٓ ػذٕ‬ ‫حُقؼ‪ٞ‬د اُ‪ ٠‬ؿزَ حُالحكظٔخٍ‬ ‫طلٌ‪٤‬ي ه‪ٞ‬ط حُوضف‬ ‫هغ‪٤‬ظ حُؾ‪٤‬طخٕ‬

‫‪1982‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2003‬‬

‫‪The Ancestor’s Tale‬‬

‫كٌخ‪٣‬ش حُـذ حألػِ‪٠‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪The God Delusion‬‬

‫‪ ْٛٝ‬حإلُ‪ٚ‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪The Greatest Show on Earth: The Evidence for‬‬ ‫‪Evolution‬‬

‫أػظْ ػشك ػِ‪ ٠‬حألسك‪ :‬حُذُ‪ َ٤‬ػِ‪ٗ ٠‬ظش‪٣‬ش حُظط‪ٞ‬س‬

‫‪2009‬‬

‫‪The Magic of Reality: How We Know What's‬‬ ‫‪Really True‬‬

‫علش حُ‪ٞ‬حهغ‪٤ً :‬ق ٗؼشف ٓخ ‪ ٞٛ‬حُلو‪٤‬و‪ ٢‬كؼال ً‬

‫‪2011‬‬

‫‪17‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫حُظ‪َ٣ ٢‬ك‪ٜ٠‬خ ٖٓ ‪٣‬ئٖٓ رخهلل ‪٣‬طَ رَأٓ‪٣ ٝ ٚ‬ؼِٖ إٔ ط‪َٜ‬كٌْ ك‪ٞ٤‬حٗ‪ ٢‬رلض‬ ‫ع‪٤‬خسط‪ ٝ ٢‬ك‪ٞ‬حس حُلنخسحص حإلعالٓ‪٢‬‬ ‫ط‪َٜ‬ف ٗخطؾ ػٖ ؿَحثًِْ ًحص حأل‪ ٍٞٛ‬حُل‪ٞ٤‬حٗ‪٤‬ش ‪ ,‬حُؼ٘ق حُال ٓزٍَ ػ٘ي‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬ ‫حهظَحم حُل‪ ِ٤‬حُل‪٣ِ٤‬خث‪ ٢‬ك‪ ٢‬كخُش حُ٘خد ‪ ٝ‬ؿَ‪ِ٣‬س حُللخظ ػِ‪ ٠‬حُل‪٤‬خس ك‪٢‬‬ ‫حٗظَ‪٣‬ض ٓ‪٤‬خٍس ٓئهَحً ‪ً٘ ٝ‬ض ؿخُٔخ ً أٓخّ ر‪٤‬ظ‪ً ٝ ٢‬خٕ ػيى ٖٓ حُـ‪َ٤‬حٕ‬ ‫حُلخُش حالكظَح‪٤ٟ‬ش حُؼخٗ‪٤‬ش ٌُ‪ ٕٞ‬حُٔ‪٤‬خٍس ٌٖٓٔ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حُظؼخَٓ ٓؼ‪ٜ‬خ ر٘لْ‬ ‫ً‬ ‫خ‬ ‫ٗ‪ٞ‬ػ‬ ‫حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬‬ ‫ؿخُٔ‪ ٖ٤‬أ‪٠٣‬خً َٓص ٓ‪٤‬خٍس ؿخٍٗخ ‪ً ٝ‬خٕ ‪٣‬و‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ أر٘‪ ٚ‬حَُٔح‪ٛ‬ن ‪ٝ‬‬ ‫حُطَ‪٣‬وش ٓئً‪ٜ٣ ٝ ١‬يى حُل‪٤‬خس ‪.‬‬ ‫ٓخ ػَٔحً َٓ رـخٗذ ٓ‪٤‬خٍط‪ ٝ ٢‬كطْ رَٔ‪َٓ ٍٙٝ‬آط‪ ٢‬حُـخٗز‪٤‬ش ‪.‬‬ ‫كظ‪ ٠‬ح‪ ٕ٥‬حُ‪ٟٞ‬غ ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪, ٢‬حُل‪ٞ‬حىع طوغ ٗج٘خ أّ أر‪٘٤‬خ ‪ٓ ٝ‬خ‪ٓٞٗ ٌَ٣‬خهَ‬ ‫‪٣‬زي‪ٝ‬ح ُ‪ ٢‬إٔ ىحٍ‪ٔ٣ ٖ٣ٝ‬ظط‪٤‬غ طلٔ‪ ٌٙٛ َ٤‬حُظخ‪َٛ‬س ٌُٖ حإل‪ٔ٣‬خٕ رخُ‪ ٚ‬ؿزخٍ ‪ٝ‬‬ ‫ًؤػظْ ٓخثن ك‪ ٢‬حُظخٍ‪٣‬ن حٍطٌذ رؼ‪ ٞ‬حألهطخء ‪ ٝ‬ػَٔ رؼ‪ ٞ‬حُل‪ٞ‬حىع ‪ ٝ‬ال ه‪ٜ‬خٍ ‪ ٝ‬هخىٍ ػِ‪٢ٗ ًَ ٠‬ء ‪ ٝ‬ر‪٤‬ي‪ ٙ‬حُل‪٤‬خس ‪ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ص ال ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ ًُي‪.‬‬ ‫أظٖ إٔ أكي ٖٓٔ ًخٕ ؿخُٔخ ً ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬أٓ‪ ٚ٘ٓ َٜ‬رخُو‪٤‬خىس ك‪ ٢‬كخٍ ِٓٔ٘خ أَٓ آهَ كٌَص ك‪ َٛ ٚ٤‬طَٓزخص حُؼ٘ق حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ك‪٘٤‬خ ًؤٗخّ طؼَ‪ٟ٘‬خ ُظَر‪٤‬ش‬ ‫أٗ‪٣ ْٜ‬ؼَك‪ ٕٞ‬ه‪٤‬خىس حُٔ‪٤‬خٍحص ح‪ٛ‬الً ‪ٌٛ ٝ‬ح ُ‪ٛ ْ٤‬ل‪٤‬لخ ً ‪.‬‬ ‫آالٓ‪٤‬ش ال ٌٓخٕ ك‪ٜ٤‬خ ُِل‪ٞ‬حٍ ‪ ًَ ٝ‬حٌُٔخٕ ُِؼ٘ق‬ ‫ٍأ‪٣‬ض‬ ‫كـؤس‬ ‫‪,‬‬ ‫َُِٔآس‬ ‫حُـ‪١ َ٤‬ز‪٤‬ؼ‪ٓ ٢‬خ كيع رؼي إٔ ط‪ٞ‬هق حُ٘خد رٔزذ ًَٔ‪ٙ‬‬ ‫‪ َٛ‬طِي حُظَٓزخص ‪ٓ ٢ٛ‬زذ ط‪َٜ‬ك‪ًُ ْٜ‬ي‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حٌُز‪َ٤‬س‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬س‬ ‫حُ٘ظخثْ‬ ‫ؿ‪َ٤‬حٗ‪٣ ٢‬ظـٔؼ‪ ٕٞ‬ك‪٤ٓ ٍٞ‬خٍط‪ٓ ٚ‬غ ٓ‪ٔ٤‬ل‪٤ٗٞ‬ش ٖٓ‬ ‫‪ َٛ‬حُٔظي‪ٗ ٞٛ ٖ٣‬و‪ ٚ‬ػ٘‪٤‬ق ري‪ ٕٝ‬أ‪ ١‬حٓظؼ٘خء‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُـَِ‬ ‫حُلخىع‬ ‫ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔطِش‬ ‫ؿخٍط‪ ( ٢‬حُـخٓؼ‪٤‬ش ) طٔذ ‪ ٝ‬ط٘ظْ ٖٓ رٌِ‪ٗٞ‬ظ‪ٜ‬خ‬ ‫ٗؼْ ػ٘يٓخ طظَر‪ ٠‬ك‪ ٢‬ظَ ٗ‪ ٜٙٞ‬طيػ‪ٞ‬ح اُ‪ ٠‬حُؼ٘ق ٖٓ ٓٔظ‪َٟ ٟٞ‬د‬ ‫طؤَٓٗ‪ ٢‬ر‪َ٠‬ر‪ ٝ ٚ‬طٌٔ‪ َ٤‬ػظخٓ‪ ٝ ٚ‬ؿخٍٗخ حَُؿَ حٌُز‪ َ٤‬حُلٌ‪ ْ٤‬أَٓع اُ‪٠‬‬ ‫حَُٔأس ك‪ ٢‬كخٍ حُ٘ي ر٘٘‪ُٛٞ‬خ ‪ ٝ‬طؤَٓ ر‪َ٠‬د حُ‪ُٞ‬ي ُل‪ ٚ٠‬ػِ‪ ٠‬حُ‪ٜ‬الس ٖٓ‬ ‫حُ٘خد ‪ ِِٙٔ٣‬رخألُوخد ‪َٔ٣ ٝ ٚ٘ٔ٣‬س ‪٣َ٣ ٝ‬ي اِٗحُ‪ ٖٓ ٚ‬حُٔ‪٤‬خٍس ُ‪٤‬ئحؿَ ‪٣ ٝ‬ئؿَ حُطل‪ُٞ‬ش ‪ ٝ‬طـي ٗ‪ٜٛٞ‬خ ً طيػ‪ٞ‬ح ‪َٛ‬حكش ٌَُ‪ ٝ ٙ‬هظَ ًَ ٖٓ ال ‪٣‬و‪ ٍٞ‬ال هللا حال‬ ‫ر‪َ٠‬ر‪ , ٚ‬كظ‪ ٠‬طِي حُِلظش ً٘ض ٓخ أُحٍ ؿخُٔخ ً ٌُٖ ط‪ٜ‬خػي حُٔ‪ٞ‬هق ‪ٝ‬‬ ‫هللا ‪ ٝ‬حٕ ٓلٔي ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا رَ ‪ ٝ‬طيػ‪ٞ‬ح ُوظَ حُ٘لْ أك‪٤‬خٗخ ً رلـش أٗ‪ ٚ‬أك‪ٖٓ َ٠‬‬ ‫حُلٔخّ حُـٔخ‪ ٝ ١َ٤ٛ‬حُ‪ٜ‬ظخكخص حُظ‪ ٢‬حطوٌص ‪١‬خرؼخ ً ػ٘‪٤‬لخ ً ‪ٓ ٝ‬ئً‪٣‬خ ً ٌَُ ٖٓ‬ ‫ػزخىس حُؼـَ ‪.‬‬ ‫ك‪٢‬‬ ‫ػوخد‬ ‫‪٣‬ؼظزَ ٗلٔ‪ ٖٓ ٚ‬حُزَ٘ " ؿؼِ٘‪ ٢‬أ‪ٛ‬ذ ُٔٔخػيس حُ٘خد ‪ ٝ‬طوِ‪ٖٓ ٜٚ٤‬‬ ‫‪ ٝ‬حُ‪ ٌْ٤‬رؼ‪ ٞ‬ه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬ػوخكش حُؼ٘ق ‪ ٝ‬حُوظَ حُظ‪٣ ٢‬ئٖٓ ر‪ٜ‬خ حُِٔٔٔ‪ َُ٘٘ ٕٞ‬ى‪ٖ٣‬‬ ‫أرؼيص‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُيٗ‪٤‬خ هزَ ح‪٥‬هَس ٖٓ ؿ‪َ٤‬حٗ‪َٓ ٌَُٙٔ ٢‬آس ( ٓ‪٤‬خٍط‪ًٛ , )٢‬زض اُ‪ٚ٤‬‬ ‫حُٔلزش ‪ ٝ‬حُٔالّ‬ ‫كخ‪ُٝ‬ض‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫‪,‬‬ ‫حُ٘‪٤‬ن حُلٌ‪ ْ٤‬حٌُ‪ ١‬ال ‪٣‬وطغ ‪ٛ‬الط‪ ٚ‬اال حُلٔخٍ ‪ ٝ‬حٌُِذ ‪ ٝ‬حَُٔأس‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ٌٔ ْْ رِخطِّوَخ ًًِ ُْ حُ ِؼـْ ََ كَظُ‪ٞ‬رُ‪ٞ‬ح اَُِ‪٠‬‬ ‫ٓ‪ُِ ٠‬وَ‪َ٣ ِٚ ِٓ ْٞ‬خ هَ‪ ِّ ْٞ‬اٌِٗ ْْ ظَِ ْٔظُ ْْ أٗل َ‬ ‫( َ‪ٝ‬اًِ هَخ ٍَ ُٓ‪َ ٞ‬‬ ‫ح‪ٕ٥‬‬ ‫رؼي‬ ‫حُٔ‪٤‬خٍس‬ ‫ط‪ٜ‬يثظ‪ ٝ ٚ‬ط‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬ض رلي‪٣‬ؼ‪ ٢‬اُ‪ ٠‬حُ٘خد ‪ ٝ‬هِض ُ‪ : ٚ‬ال طوي ‪ٌٙٛ‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫خٍثٌِ ْْ)‬ ‫خٍثٌِ ْْ كخهظِ‪ٞ‬ح أٗل ٌَٔ ْْ ًٌُِ ْْ َه ْ‪ِ ْْ ٌُ ٌَ ٤‬ػ٘ َي رَ ِ‬ ‫رَ ِ‬ ‫خهللِ َ‪َ ٝ‬ال رِخ ُْ‪ْ ِّ َْٞ٤‬ح‪ِ َ٥‬ه َِ َ‪َ ٝ‬ال ‪َ ُ٣‬ل َِّ ُٓ‪َٓ َٕٞ‬خ َك ََّ َّ هللاَُّ‬ ‫كَ‪ٛ‬خً ال ػِ‪ ٠‬حُٔ‪٤‬خٍحص ٌُٖ ػِ‪ ٢٘ٔ٣ ٖٓ ٠‬ك‪ ٢‬حُطَهخص ‪ِ٣ ٝ‬ؼذ‪ ,‬ك‪٤‬غ إٔ هَخطُِِ‪ٞ‬ح حٌَُِّ‪َ َٖ٣‬ال ‪ُ٣‬ئْ ُِٓ٘‪ َٕٞ‬رِ َّ‬ ‫‪٣َ١‬و٘خ ‪٣َ١ ٞٛ‬ن كَػ‪ ٢‬ؿيحً ‪ٗ ٝ‬خىٍحً ٓخ طَٔ حُٔ‪٤‬خٍحص ك‪ ٝ ٚ٤‬رٔزذ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫َخد َكظَّ‪ْ ُ ٣ ٠‬ؼطُ‪ٞ‬ح ح ُْ ِـ ِْ َ‪٣‬شَ َػْٖ‬ ‫َ‪َ َٝ ُ ٍَُُُٚٞٓ ٝ‬ال َ‪ِ ٣‬ي‪ َُٕٞ٘٣‬ىِ‪ َٖ٣‬ح ُْ َل ِّ‬ ‫ن َِٖٓ حٌَُِّ‪ َٖ٣‬أُ‪ٝ‬طُ‪ٞ‬ح ح ُْ ٌِظ َ‬ ‫حٌُْ حُ‪ٜ‬خثَ ٖٓ حُليحثن حُـ٘خء حُظ‪ ٢‬ال ‪٘٣‬و‪ٜٜ‬خ اال حُل‪ ٍٞ‬حُؼ‪ ٝ ٖ٤‬حُ‪ُٞ‬يحٕ‬ ‫ض ح ُْ‪ُ َُٜٞ٤‬ى ُ‬ ‫‪ٜ‬خ ٍَ‪ ٟ‬حُْ َٔ ِٔ‪ُ ٤‬ق‬ ‫ض حَُّ٘ َ‬ ‫هللا َ‪ٝ‬هَخَُ ِ‬ ‫ػ َِ ْ‪ ٌَ ٣‬ح ْر ُٖ َّ ِ‬ ‫‪ٛ‬خ ِؿَُ‪َٝ )29( َٕٝ‬هَخَُ ِ‬ ‫َ‪ٍ ٣‬ي َ‪َ ْْ ُٛٝ‬‬ ‫حُٔوِي‪ُ ٕٝ‬ظ‪ٜ‬زق ؿ٘خٕ هللا ػِ‪ ٠‬حألٍ‪ ٝ‬كظَ‪ ٟ‬حأل‪١‬لخٍ ُ‪ ُْٜ ْ٤‬اال ‪ٌٛ‬ح‬ ‫‪٠‬خ ِ‪ٛ‬جُ‪ َٕٞ‬هَ‪ ٍَ ْٞ‬حٌَُِّ‪ًَ َٖ٣‬لََُ‪ٝ‬ح ِْٖٓ هَ ْز َُ هَخطََِ‪َّ ُْ ُٜ‬‬ ‫هللا ُ أََّٗ‪٠‬‬ ‫هللا ًَُِ َ‬ ‫ي هَ ْ‪ِ ْْ ُُُٜٞ‬رؤَ ْك َ‪ٞ‬ح‪َ ُ ٣ ْْ ِٜ ِٛ‬‬ ‫حرُْٖ َّ ِ‬ ‫حُطَ‪٣‬ن ُ‪ِ٤‬ؼز‪ٞ‬ح ك‪ ,ٚ٤‬طٌِٔض ٓؼ‪ ٚ‬ر‪٠‬غ ًِٔخص ‪ ٝ‬هِض ُ‪ ٚ‬حً‪ٛ‬ذ هزَ إٔ ‪٤ٜ٣‬زي ‪ُ٣‬ئْ كَ ٌُ‪َٕٞ‬‬ ‫ٓخ ال طلذ ٖٓ حُـٔخ‪ َ٤ٛ‬حُـخ‪ٟ‬زش ‪.‬‬ ‫غ ػَوِ ْلظُ ُٔ‪َٝ ْْ ُٛٞ‬أَ ْه َِؿُ‪َ ِْٖٓ ْْ ُٛٞ‬ك‪ُ ٤‬‬ ‫َ‪ٝ‬ح ْهظُُِ‪َ ْْ ُٛٞ‬ك ْ‪ُ ٤‬‬ ‫ْغ أَ ْه ََؿُ‪َٝ ْْ ًُ ٞ‬ح ُْلِ ْظَ٘ش ُ أَ َٗ ُّي َِٖٓ ح ُْوَ ْظ َِ‬ ‫حٓظ‪ٜ‬ـخٕ‬ ‫اُ‪٠‬‬ ‫حُ٘ؼز‪٢‬‬ ‫حُـ‪٠‬ذ‬ ‫طل‪ٍٞ‬‬ ‫رؼي ً‪ٛ‬خد حٌُٔٔ‪ ٝ ٖ٤‬كوٖ حُيٓخء‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ي‬ ‫َ‪َ ٝ‬ال طُوَخطِِ‪ِ ْْ ُٛٞ‬ػ٘ َي حُ َٔ ْٔ ِـ ِي حُ َل ََح ِّ َكظ‪ُ٣ ٠‬وَخطِِ‪ ْْ ًٞ‬كِ‪ ِٚ٤‬كَبِْٕ هَخطَِ‪ ْْ ًٞ‬كَخهظُِ‪َ ٌَُِ ًَ ْْ ُٛٞ‬‬ ‫ًٌ٘خف‬ ‫حَُكٖٔ‬ ‫ػَٕ‬ ‫ُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٜ٣‬ظِ‬ ‫ٍُِِٓ‬ ‫ُطَ‪٣‬وظ‪ ٢‬رخُظؼخَٓ ٓغ ‪ٌٌٛ‬ح كيع‬ ‫ْ‬ ‫َؿ َِح ُء حٌَُخكِ َِ‪َٖ٣‬‬ ‫حُيرَ ‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‪ٝ‬هخطِِ‪َ ْْ ٛٞ‬كظ‪ ٠‬ال طٌ‪ َٕٞ‬كِظ٘ش َ‪ ٌََٕٞ٣ٝ‬حُيِّ‪ِ ٖ٣‬هللِ كبِ ِٕ حٗظ‪ْٞ َٜ‬ح كال ػي َ‪ٝ‬حَٕ اِال َػِ‪٠‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ؿ٘ش‬ ‫ك‪٢‬‬ ‫حُِزٖ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُؼَٔ‬ ‫ًؤٗ‪ٜ‬خٍ‬ ‫ح‬ ‫أٗ‪ٜ‬خٍ‬ ‫ك‪ٚ٤‬‬ ‫حُيٓخء‬ ‫ُٔخُض‬ ‫ال‬ ‫هِ‪٤‬‬ ‫طط‪ٍٞ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬‬ ‫كيع‬ ‫َّ‬ ‫ٔ‬ ‫ُ‬ ‫خ‬ ‫حُظ‬ ‫ِ ِ‪َٖ٤‬‬ ‫هللا ‪ ,‬رٔخ إٔ طلط‪َٓ ْ٤‬آس ٓ‪٤‬خٍس ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬طلط‪ٓ ًَ ْ٤‬خ ‪ ٞٛ‬ؿٔ‪ َ٤‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُؼخُْ‬ ‫هللا أَ‪ُٓ ْٝ‬ظُّ ْْ َُ َٔ ْـلِ ََسٌ َِٖٓ َِّ‬ ‫) َ‪ِ َُٝ‬جْٖ هُ ِظ ِْظُ ْْ ِك‪ِ َٓ ٢‬ز‪َِّ َِ ٤‬‬ ‫هللا َ‪ٍَ ٝ‬كْ َٔشٌ َه‪َّٔ ِٓ ٌَ ْ٤‬خ َ‪٣‬ـْ َٔؼُ‪َٕٞ‬‬ ‫حُزخثْ ‪.‬‬ ‫كَوَخطُِِ‪ٞ‬ح أَثِ َّٔشَ حُْ ٌُ ْل َِ ِاَّٗ‪َ ْْ ُٜ‬ال أَ‪َٔ ْ٣‬خَٕ َُ‪َ َُ ْْ ُٜ‬ؼَِّ‪ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ‬ظَ‪َُٕٜٞ‬‬ ‫رؼي ٓ‪ٞ‬ؿ‪ ٖٓ ٚ‬حُظ٘ي‪٣‬ي رخُظ‪َٜ‬ف حُالػوالٗ‪ ٢٘ٓ ٢‬طٔخءُض ‪١ ٝ‬زؼخً ك‪ٗ ٢‬لٔ‪ٓ ٢‬خ أَٓص إٔ أهخطَ حُ٘خّ كظ‪ٜ٘٣ ٠‬ي‪ٝ‬ح إٔ ال هللا حال هللا ‪ ٝ‬إٔ ٓلٔي ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا كخٕ‬ ‫ٓزذ ًَ ‪ٌٛ‬ح حُؼ٘ق‪.‬‬ ‫كؼِ‪ٞ‬ح ػ‪ٜٞٔ‬ح ٓ٘‪ ٢‬ىٓخث‪ ٝ ْٜ‬أٓ‪ٞ‬حُ‪ْٜ‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُٔالّ‬ ‫ألُ‪ٚ‬‬ ‫حُلٔي‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫حُلخىػش‬ ‫إٔ‬ ‫هخ‪ٛ‬ش‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ه‪ٔ٤‬ش‬ ‫ً‪١‬‬ ‫‪ٝ‬حهؼ‪٤‬خً حُٔٔزذ ُ‪ْ٤‬‬ ‫ػ٘يٓخ ٓجَ ٓلٔي ٖٓ هزَ حُوزخثَ حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش‬ ‫‪.‬‬ ‫ٓٔظٌِخط‪٢‬‬ ‫ػِ‪٠‬‬ ‫ك‪ِٜ‬ض‬ ‫رَ‬ ‫رخُؼ٘ق‬ ‫هخٓ‪ٞ‬ح‬ ‫ٖٓ‬ ‫ٓٔظٌِخص‬ ‫ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔلزش ُْ طل‪َٜ‬‬ ‫رٔخ ؿجظ٘خ كوخٍ‪ :‬ؿجظٌْ رخٌُرق‬ ‫‪ َٛ‬كخىػ‪ ٚ‬ر‪ ٌٜٙ‬حُظلخ‪ٛ‬ش حُ‪ٞ‬حهؼ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُٔخى‪٣‬ش ك‪٤‬غ إٔ ٓؼَ َٓآس ٓ‪٤‬خٍط‪ ٢‬ال‬ ‫ٓؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُظ‪ ٢‬حهظَص ؿ‪٠٤‬خ ً ٖٓ ك‪ٜ٠٤‬خ ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ط‪ٍٞ‬ع ٗؼ‪ٞ‬رخ ً‬ ‫‪٣‬ظـخ‪ ُٝ‬حُؼالػش ى‪ٝ‬الٍحص ‪ ,‬طٔظلن ًَ ‪ٌٛ‬ح حُؼ٘ق حُِلظ‪ ٝ ٢‬حُـٔي‪ ١‬حٌُ‪١‬‬ ‫طئٖٓ رخُؼيٍ ‪ ٝ‬حُٔٔخ‪ٝ‬حس ‪ ٝ‬حُٔلزش ‪ ٝ‬حُٔالّ ‪ ٝ‬حُل‪ٞ‬حٍ ‪ ٝ‬هز‪ ٍٞ‬ح‪٥‬هَ ‪.‬‬ ‫ًخٕ ربٌٓخٗ‪ ٝ ٚ‬رٌَ رٔخ‪١‬ش إٔ ‪٣‬ظط‪ُ ٍٞ‬لَد أ‪٤ِٛ‬ش ك‪ ٢‬كخٍط٘خ ‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ط‪ٍٞ‬ع أٍػخً ك‪٠‬خٍ‪٣‬خ ً ‪٣‬ل‪٤‬ي حُزَ٘‪٣‬ش ٖٓ أط‪ ٠‬رخٌُرق ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ‬ ‫كِ‪ ٞ‬طْ ‪َٟ‬د حُ٘خد ٌُخٕ ؿٔغ أ‪ ٝ ِٚٛ‬أ‪ٛ‬يهخث‪َٟ ٝ ٚ‬د ٖٓ هخٓ‪ٞ‬ح ر‪َ٠‬ر‪٘٘٣ ٚ‬ت ك‪٠‬خٍس ‪ ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ئْٓ ُٔـظٔغ طٔ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬حُؼيحُش ‪ ٝ‬حُوز‪. ٍٞ‬‬ ‫حٌُ‪ ٖ٣‬ري‪ٌٔ٣ ُٖ ٍْٛٝ‬ظ‪ٞ‬ح ‪ ٌٖٔ٣ ٝ‬رٌَ رٔخ‪١‬ش (‪ ٝ‬ػ٘ي‪ ١‬ػَ٘حص حُل‪ٞ‬حىع‬ ‫ٖٓ ‪ٔٔ٣‬غ ‪٣ ٝ‬طزن ريأً ٖٓ ر‪٤‬ظ‪ًِٔ ًَ ٚ‬خص حُوظخٍ ‪ ٝ‬حُ‪َ٠‬د ‪ ٝ‬حُظوط‪٤‬غ ‪ ٝ‬حُـِي‬ ‫حُٔٔخػِش حُظ‪ٍ ٢‬أ‪٣‬ظ‪ٜ‬خ) ‪ ,‬إٔ ‪ٌٛ٣‬ذ ‪ٟ‬لخ‪٣‬خ ٖٓ ؿَك‪ ٝ ٠‬هظِ‪ ٠‬رَ ٍرٔخ ‪٣‬ظْ‬ ‫‪ ٝ‬حَُؿْ ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ئْٓ ؿ‪٤‬الً ‪ ٜٞ٘٣‬رخإلٗٔخٗ‪٤‬ش ٖٓ ‪٣‬يػ‪ ٢‬إٔ حإلٓالّ‬ ‫ٖٓ‬ ‫هزَ‬ ‫طلط‪٤ٓ ْ٤‬خٍط‪ًِٜ ( ٢‬خ ٓغ حَُٔآس حُؼخٗ‪٤‬ش )ٓ‪ٟٞ‬غ حُوالف رخألٓخّ ٖٓ‬ ‫ؿخء ُ‪ َ٘٘٤‬حُٔلزش ‪ ٝ‬حُٔالّ ‪ٝ‬ح‪ ٝ ْٛ‬ؿز‪٣ ُْ ٝ ٢‬ل‪ ْٜ‬رؼي أُق رخء حإلٓالّ‪.‬‬ ‫ًخٗ‪ٞ‬ح ‪٣‬يحكؼ‪ ٕٞ‬ػ٘‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬ػٖ ك‪٤‬خ‪ٜٟ‬خ ‪,‬‬ ‫حإلٓالّ ٖٓ أػ٘ق حألى‪٣‬خٕ ‪ ٝ‬أًؼَ‪ٛ‬خ ىٓ‪٣ٞ‬ش ‪ُٔ ٝ‬ض رلخؿش أ‪ٍٝ‬ى ٌُْ أٓؼِش كو‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫??‬ ‫‪ٌٛ‬ح‬ ‫ًَ‬ ‫‪ ٌٙٛ َٛ‬حُي‪ٝ‬الٍحص حُؼالع طٔظلن‬ ‫حٗظَ‪ٝ‬ح أل‪َ٘ٗ ١‬س أهزخٍ ػخى‪٣‬ش ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬أ‪. ّٞ٣ ١‬‬ ‫‪ً ُٞ َٛ‬خٗض حُٔ‪٤‬خٍس حُٔؼظي‪٣‬ش ٓ‪٤‬خٍس كٌ‪٤ٓٞ‬ش ‪ ٝ‬رؼي حُلخىع ٍِٗ ٓ٘‪ٜ‬خ ػ٘خ‪٣ ٖٓ َٛ‬يػ‪ ٢‬إٔ حإلٓالّ ؿخء ُظلَ‪ َ٣‬حإلٗٔخٕ ٖٓ حُؼز‪ٞ‬ى‪٣‬ش ‪ ٖٓ ٝ‬طوي‪ْ٣‬‬ ‫أٓ٘‪٤‬ش أ‪ ٝ‬كَحّ ُ٘و‪٤ٜ‬ش أ‪ ٝ‬كظ‪ ٠‬ػ٘خ‪ٗ َٛ‬ض أ‪ٛ‬ـَ حَُطذ حُٔوخرَحط‪٤‬ش ‪ َٛ‬حأل‪٘ٛ‬خّ ك‪ ٜٞ‬أٓخ ال ‪٣‬ؼَف حإلٓالّ أ‪٠٣ ٝ‬لي ػِ‪ ٠‬حٌُه‪. ٕٞ‬‬ ‫ًخٕ ٓ‪٤‬ظْ حُظ‪َٜ‬ف ر٘لْ حُطَ‪٣‬وش ؟؟؟‬ ‫ال رَ ك‪ ٢‬حُلو‪٤‬وش ال ‪ٞ٣‬ؿي أ‪ ١‬ى‪٣ ٖ٣‬يػ‪ٞ‬ح حُ‪ ٠‬حُٔالّ ‪ ٝ‬طوزَ ح‪٥‬هَ ‪١‬زؼخً حًح‬ ‫‪ َٛ‬رخُلؼَ حُٔئٖٓ حُلن ‪ً ٖٓ ًَ ٝ -‬خٕ ؿخُٔخً ‪٣‬يػ‪ًُ ٢‬ي ٓخ ػيح‪١ ١‬زؼخً – حٓظؼ٘‪٘٤‬خ حُز‪٣ًٞ‬ش‪.‬‬ ‫ًخٕ ُٖ ‪٣‬وخف ك‪ ٢‬هللا ُ‪ ٚٓٞ‬الثْ ‪ٌٝ٤ٓ ٝ‬ى ػٖ ٓٔظٌِخط‪ ٢‬ر٘لْ حُطَ‪٣‬وش ‪َٛ‬‬ ‫حُِْٔٔ ‪٣‬يػ‪َٛ ٞ‬حكش اُ‪ ٠‬هظَ ًَ ٖٓ ‪ ٞٛ‬ؿ‪ ٝ ِْٔٓ َ٤‬ال ىحػ‪ ًٌَُ ٢‬أٓؼِش‬ ‫ًخٕ أكي ٓخ ٓ‪٘٤‬ظَ رخأل‪ َٛ‬ك‪ ٢‬ػ‪ ٖٓ ٕٞ٤‬كؼِ‪ٞ‬ح ٗلْ حُلخىػش حكظَح‪٤ٟ‬خ ُ‪ٞ‬‬ ‫ك‪ٜ٘‬خى رالى رؤًِٔ‪ٜ‬خ طؼ‪ ٖ٤‬طلض ‪ٌٛ‬ح حُ٘ظخّ ‪.‬‬ ‫ًخٗ‪ٞ‬ح ً‪ِٓ ١ٝ‬طش أ‪ ٝ‬ؿخ‪ ٙ‬ك‪ ِْٜ٠‬هللا ػِ‪ ٠‬حُؼخُٔ‪.ٖ٤‬‬ ‫ً‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ل‪٣ ٢‬يػ‪ٞ‬ح أ‪٠٣‬خ ُ٘لْ حُ٘‪٢‬ء كٔلخًْ حُظلظ‪ ٝ ٖ٤‬حُلَ‪ٝ‬د حُ‪٤ِٜ‬ز‪٤‬ش‬ ‫هللا‬ ‫كؼَ‬ ‫ٖٓ‬ ‫‪ٞٛ‬‬ ‫ر‪ٚ‬‬ ‫‪٣‬ل‪َٜ‬‬ ‫ٓخ‬ ‫‪ َٛ‬رخُلؼَ حُٔئٖٓ ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ‪ ٝ‬رؤٕ ػَٔ‪ًَ ٝ ٙ‬‬ ‫حُوي‪ٔ٣‬ش ‪ ٝ‬حُلي‪٣‬ؼش أ‪ ١‬كَ‪ٝ‬د حَُث‪ ْ٤‬حألٓ‪٢ًَ٤‬‬ ‫ك‪٣َٜ‬خً ( ُ‪ ٞ‬حؿظٔؼض حإلْٗ ‪ ٝ‬حُـٖ إٔ ‪َٝ٠٣‬ى ر٘‪٢‬ء ٓخ ‪َٟٝ‬ى اال إٔ‬ ‫ؿ‪ٍٞ‬ؽ ر‪ ٕٞ‬حالرٖ حُظ‪ ٢‬أٓٔخ‪ٛ‬خ ‪ ٞٛ‬رخُلَ‪ٝ‬د حُ‪٤ِٜ‬ز‪٤‬ش ه‪ٓ َ٤‬ؼخٍ‪.‬‬ ‫‪٘٣‬خء هللا ) ‪ٔ٣ َٛ‬ظط‪٤‬غ ‪ٌٛ‬ح حُٔئٖٓ إٔ ‪٣‬وق ٗلْ حُ‪ٞ‬هلش حُؼ٘‪٤‬لش حُظ‪ٝ ٢‬هل‪ٜ‬خ ك‪ ٝ ٢‬حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش حُظ‪ ٢‬طوظَ ‪ ٝ‬طٔلي حُيٓخء هز‪ ٢‬ػ٘‪ٞ‬حء ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حُ٘خد حٌُٔٔ‪ُ ٖ٤‬ألٓق حُـ‪ٞ‬حد ٓ‪ ٌٕٞ٤‬رٌَ رٔخ‪١‬ش ال ‪ ...‬ال ُٖ ‪٣‬وق ‪ٓ ٝ ٝ‬ؼظ٘و‪ ٢‬ى‪٣‬خٗش حُٔ‪٤‬ن ‪ٓ ٝ‬ـخٍُ‪ ْٛ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٜ٘‬ي ‪.‬‬ ‫ُٖ ‪٣‬ظلَى ‪ٓ ٝ‬ظِظ‪ٜ‬ن ٓئهَط‪ ٚ‬رخٌَُٓ‪ًٔ ٢‬خ ‪ِ٣‬ظ‪ٜ‬ن حُطؼخّ حُٔلَ‪ٝ‬م ر‪ٞ‬ػخء ‪ ٝ ٝ ٝ‬حُن ‪....‬‬ ‫حُؼ٘ق ‪ ٝ‬حُ‪ٜٔ‬ـ‪٤‬ش حٌُ‪ ١‬أ‪ٛ‬زلض ػ٘‪ٞ‬حٕ كوزظ٘خ حُزخثٔش ‪ ٝ ٌٖٔ٣‬رٌَ رٔخ‪١‬ش ‪ٝ‬‬ ‫ٍه‪. ٚ٤‬ك‪ ٢‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش ٗلٖ رَ٘ ‪ ٝ‬حُزَ٘ ٓ٘ليٍ‪ ٖٓ ٖ٣‬ك‪ٞ٤‬حٗخص ٍث‪٤ٔ٤‬ش ؿ‪َ٤‬‬ ‫ري‪ ٕٝ‬أػٔخٍ ًؼ‪٤‬ق ُِيٓخؽ‬ ‫ه‪ٞ‬حٗ‪ٚ٘٤‬‬ ‫ػخهِش ‪ ٝ‬طٔظويّ ؿَحثِ‪ٛ‬خ ‪ ,‬ك‪ٓ ٢‬ؼَ ‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ٞ‬هق ‪٣‬طَ ىحٍ‪ٝ ٞٛ ٖ٣ٝ‬‬ ‫ٍى‪ٛ‬خ اُ‪ ٠‬أ‪ ٍٞٛ‬ى‪٤٘٣‬ش ‪ ٝ‬أٓزخد ػوخثي‪٣‬ش ؿز‪٤‬ش طظلٌْ رؤؿز‪٤‬خء‪.‬‬ ‫‪18‬‬


I Think Magazine / Issue 3/

11/02/2012

. ‫خسحص ًَ ع٘ش‬٤ُِٔ‫ٕ ح‬ِٞٔ‫ حُٔغ‬ٚ٤‫٘لن ك‬٣ ) ‫ ( حُلؾ‬ٚٔ‫ء حع‬٢‫٘خى ؽ‬ٛ ٝ And there is something called ( Al Hajj ) Muslims spent billions each year to do

19


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫اعالّ رذ‪ٓ ٕٝ‬لٔذ ‪ -‬طلذ‪ً ١‬خُ‪٤‬ؼ ُِؼوَ حإلعالٓ‪-٢‬‬ ‫حُل‪ٞ‬حس حُٔظٔذٕ ‪ -‬حُؼذد‪4 2 5 2 2229 - 2636 :‬‬ ‫طوذ‪ٝ ْ٣‬طؼش‪٣‬ذ‪ٗ :‬خدس هش‪٣‬و‬ ‫حُـضء حُؼخٗ‪:٢‬‬ ‫‪ٝ‬حُٔالكظش حُٔ‪ٜٔ‬ش ك‪ ٢‬حُٔ‪ٍٝٞ‬ع حإلٓالٓ‪ ،٢‬إٔ حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬أًي‪ٝ‬ح ىحثٔخ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى رلَ‬ ‫ٖٓ حُٔ‪ٍٝٞ‬ع حُ٘ز‪ ١ٞ‬ؿٔؼ‪ ٚ‬حإلهزخٍ‪ ٕٞ٣‬ك‪ٜ٘ٓ ٢‬لخط‪ٝ ،ْٜ‬حُٔ‪ٍٝٞ‬ع ٗلٔ‪٣ ٚ‬ظٌِْ‬ ‫ػٖ ؿزخٍ ٖٓ حُِٔ‪ٍّٝ‬حص‪ٝ ،‬كظ‪ ٠‬حُٔ‪ٜ٘‬لخص (حُ‪ٜ‬لخف) ِٓ‪٤‬جش رخُظ٘خه‪٠‬خص‪،‬‬ ‫‪٘ٓٝ‬ظويس رؼ٘ق ُ‪ ٖٓ ْ٤‬حُـَر‪ ٖ٤٤‬كو‪ ٢‬رَ ٖٓ حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬أٗلٔ‪ٞٓ .ْٜ‬حء ٖٓ ؿٔخػش‬ ‫أ‪ َٛ‬حَُأ‪ ١‬أ‪ ٝ‬حُٔؼظُِش ك‪ ٢‬حُٔخ‪ ٢ٟ‬أ‪ٗ ٖٓ ٝ‬وخى ٓؼخ‪ ٖ٣َٛ‬أٓؼخٍ ٓ‪٤‬ي أكٔي هخٕ‬ ‫‪ٓٝ‬لٔ‪ٞ‬ى أر‪ٍ ٞ‬ح‪٣‬ش ( ‪ ٖٓٝ‬ػ٘ي‪ ١‬أ‪٤ٟ‬ق ؿٔخٍ حُز٘خ ‪ٝ‬حُوَآٗ‪ )ٖ٤٤‬كيحهَ حإلٓالّ‬ ‫‪٘ٛ‬خى ؿٔخػخص ‪ٝ‬أٗوخ‪ ٙ‬ػَك‪ٞ‬ح إٔ ٓ‪ٍٝٞ‬ع حُلي‪٣‬غ ؿ‪ٞٓ َ٤‬ػ‪ٞ‬م ر‪٣َ١ٝ ،ٚ‬وش‬ ‫أ‪ َٛ‬حُلي‪٣‬غ ‪ٝ‬ؿَرِظ‪ ْٜ‬حُـغ ٖٓ حُٔٔ‪ ُْ ٖ٤‬طٌٖ ًحص كؼخُ‪٤‬ش‪ َٕٝ٣ٝ .‬إٔ حُوَإٓ‬ ‫‪ ٞٛ‬حَُٔٓ‪ ٠‬حألٓ‪٘ٛٝ ،ٖ٤‬خ طٌٖٔ حُٔؼ‪ِ٠‬ش‪:‬‬ ‫كلخُٔخ طظ‪ٜ‬خ‪ ٝ‬حُؼوش رخُٔ‪ٍٝٞ‬ع حإلٓالٓ‪ ،٢‬طظ‪ٜ‬خ‪ٗ ًَ ٝ‬وخ‪ ١‬حإلٍطٌخُ ُِٔ‪ٍٝٞ‬ع‬ ‫حُظخٍ‪٣‬و‪ ٢‬حُوَآٗ‪٣ٝ ٢‬لوي حُوَإٓ ٗٔزظ‪ُٔ ٚ‬لٔي حُظ‪٘٣ ٢‬لَى حُٔ‪ٍٝٞ‬ع رظؤً‪٤‬ي‪ٛ‬خ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬ػ٘يٓخ ال ‪ُِ٘ ٌٕٞ٣‬ز‪ٝ ٢‬ؿ‪ٞ‬ى‪٘٣ ،‬ظل‪ٔٗ ٢‬زظ‪ ٚ‬اُ‪ ٖٓٝ .ٚ٤‬حُٔؼو‪ ٍٞ‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حُوَإٓ هي‬ ‫ٗ٘ؤ ٓزٌَح‪ٝ ،‬ػِ‪ ٚ٤‬طْ ٗٔؾ حُٔ‪َ٤‬س حُ٘ز‪٣ٞ‬ش‪ًٔ ،‬خ ‪ُٔ٘٣‬ؾ "حُٔيٍحٕ" ك‪ ٍٞ‬أكي‬ ‫حُ٘‪ٍٝ ،ٜٙٞ‬رٔخ طٌ‪ ٕٞ‬أؿِحء ٖٓ حُوَإٔ هي ٗ٘ؤص رٔ‪ٞ‬حُحس حُٔ‪َ٤‬س ًٔ‪ٍٞ‬س ‪33‬‬ ‫أ‪٣‬ش ‪ 40‬حُظ‪ٛٝ ٢‬لض ٓلٔيح روخطْ حُ٘ز‪ٝ .ٖ٤٤‬حُظ‪ ٢‬ط٘‪ َ٤‬ريالُش ‪ٝ‬ح‪ٟ‬لش اُ‪ ٠‬إٔ‬ ‫أ‪ٝ‬حثَ حُِٔٔٔ‪ٌِٞٔ٣ ُْ ٖ٤‬ح ك‪ٜ٘٤‬خ ‪ٝ‬ػ‪٤‬خ ٍٓخُ‪٤‬خ ري‪ ٖ٣‬ؿي‪٣‬ي‪.‬‬ ‫ٖٓ حُ‪ٜ‬ؼذ حَُؿ‪ٞ‬ع اُ‪ٓ ٠‬لٔي طخٍ‪٣‬و‪ٓ ٢‬لظَٔ‪ ،‬رَ اُ‪ ٠‬ا‪ٔ٣‬خٕ ط‪ُٞٞ٤‬ؿ‪ ٢‬أٗظـظ‪ٚ‬‬ ‫َٓحكَ ‪ٍَٝ٤ٛ‬س ٓظؤهَس‪٘ٛٝ ،‬خ طظَ ًؼ‪ ٖٓ َ٤‬حألٓجِش ٓؼِوش‪.‬‬ ‫اًح ػَف حَُٔء أ‪٣‬ش ‪١‬خهش ‪ٛ‬خثِش ‪ٝ‬كخٗظخُ‪٣‬خ ى‪٤٘٣‬ش‪ ،‬ؿؼِض ٖٓ حُ٘ز‪ ٢‬أٍ‪٤ٟ‬ش َٓ٘‪ٝ‬ع‬ ‫أٓوطض ػِ‪ ًَ ٚ٤‬حَُإ‪ ٟ‬حُظ‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش‪ ،‬كٌ‪٤‬ق ُ‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬ؼن رؤٕ أٍ‪٤ٟ‬ش ًُي‬ ‫حَُٔ٘‪ٝ‬ع ُ‪ٔ٤‬ض ٗظخؿخ ُلخٗظخُ‪٣‬خ ى‪٤٘٣‬ش؟ ً َّ كَهش ٗٔزض كو‪ٜٜ‬خ ‪ٝ‬طَ٘‪٣‬ؼ‪ٜ‬خ ُِ٘ز‪٢‬‬ ‫‪ٝ‬حُ٘و‪٤ٜ‬خص حُٔئػَس حألهَ‪ ،ٟ‬حُظ‪ ٢‬آٓ٘ض ر‪ٜ‬خ‪ .‬ك‪ٓ ٜٙٞٗ ٢‬ؼ‪٘٤‬ش ًٔخ ك‪٢‬‬ ‫"ًظخد حُلـش ك‪ ٢‬أ‪ ٍٞٛ‬حٌُخك‪ُ٣ "٢‬ؼَف ًُي ٖٓ حُ٘ظَس حأل‪ ًَٝ ٠ُٝ‬رخكغ ك‪٢‬‬ ‫حُ٘وي ـ حُظخٍ‪٣‬و‪ٍُِٝٞٔ ٢‬ع حإلٓالٓ‪٣ ٢‬ؼَف رَٔػش أٗ‪ ٚ‬أٓخّ آٍحء ط‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬ش‬ ‫‪ٝ‬هخٗ‪٤ٗٞ‬ش ُٓٔوطش ػِ‪ِٓ ٠‬طش ٓزٌَس (حُٔو‪ٜٞ‬ى حُ٘ز‪ٝ ٢‬حُوِلخء اُن) ‪ٝ ،‬ك‪ٞ‬م ًُي‬ ‫كبٗ٘خ أٓخّ ٗلْ كِوش حإلهزخٍ‪ ،ٖ٤٣‬حُظ‪ ٢‬أرِـظ٘خ رؼزغ كخ‪ٟ‬ق‪ٝ ،‬حُظ‪ ٢‬أ‪ٍٝ‬ػظ٘خ‬ ‫رٔي‪ٗٝ‬خص ‪ٔ٘٣‬ؾ ػِ‪ٜ٤‬خ حُِٔٔٔ‪ٝ ٕٞ‬ؿ‪ َ٤‬حُِٔٔٔ‪َ٤ٓ ٖ٤‬س ٓلٔي؟ ٖٓ ‪٣‬و‪ُ٘ ٍٞ‬خ إٔ‬ ‫حُ‪ٜ‬ـَس ُ‪ٔ٤‬ض ُٓوظِوش ًٔخ أهظِوض أٓط‪ٍٞ‬س اٗ٘طخٍ حُؤَ؟‬ ‫إ حإلٓالّ ‪٣‬وغ ‪ ٖٟٔ‬طوخُ‪٤‬ي حُؼ‪ٜ‬ي حُوي‪ٝ ْ٣‬حُـي‪٣‬ي‪ٌُ ،‬ح ػِ‪٘٤‬خ رـي‪٣‬ش إٔ ٗٔظوِ‪ٚ‬‬ ‫حُؼزَس‪ ،‬ك‪٤ٜ‬خؿش حُ٘‪ ٜٙٞ‬حإلٓالٓ‪٤‬ش طٔض رآُ‪٤‬ش ٓ٘خر‪ٜ‬ش‪ ،‬طو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬حُظًَ‪٤‬ذ‬ ‫(حُز٘خء) حألٓط‪( ١ٍٞ‬حُٔ‪٤‬ؼ‪ُٞٞ‬ؿ‪(٢‬‬ ‫‪ٝ‬إ ‪ٍَٝ٤ٛ‬س حُي‪ ٖ٣‬ري‪ٗ ٕٝ‬و‪٤ٜ‬ش ٓئٓٔش أَٓ ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪ ،٢‬كلٔذ ٍأ‪ ٢٣‬كبٕ‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش طط ّ‪ٍٞ‬ص ري‪ٞٔ٣ ٕٝ‬ع طخٍ‪٣‬و‪ٍ ،٢‬ؿْ إٔ أطزخع ‪ ٌٙٛ‬حُ٘ظَ‪٣‬ش ال‪ِ٣‬حُ‪ٕٞ‬‬ ‫أهِ‪٤‬ش (آٍحء حألهِ‪٤‬ش ال طؼ٘‪ ٢‬أٗ‪ٜ‬خ هخ‪١‬جش) ‪ٝ‬أػظوي إٔ ٍإ‪٣‬ظ‪ٓ ْٜ‬و٘ؼش (‪ ُٖٝ‬أٓ‪ٜ‬ذ‬ ‫رخُلي‪٣‬غ ػٖ طخٍ‪٣‬ن حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش حُٔزٌَس ُ‪٤٠‬ن حُٔٔخكش‪ٓ ،‬غ أٗ‪ ٢‬أٍ‪ٓ ٟ‬ظ‪ٞ‬حُ‪٣‬خص‬ ‫ٓ‪ٜٔ‬ش ٓغ حإلٓالّ حُٔزٌَ(‬ ‫‪٘ٛٝ‬خ أطلن ٓغ حُال‪ٞٛ‬ط‪ٍ ٢‬حٌٗخ‪ ،‬رؤٕ حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش ك‪ ٢‬حأل‪ ٢ٛ َٛ‬ؿ٘‪٤ٛٞ‬ش‪ٞٔ٣ٝ ..‬ع‬ ‫‪ٗ ٞٛ‬و‪٤ٜ‬ش ٓ‪٤‬ؼ‪ُٞٞ‬ؿ‪٤‬ش ُِٔوِ‪ ،ٚ‬اهظِو‪ٜ‬خ حُـ٘‪ُ ،ٕٞ٤ٛٞ‬ظٔؼ‪ َ٤‬ػو‪٤‬ي‪٣‬ظ‪٣ٍٞٛ ْٜ‬خ‬ ‫‪ٝ‬حُيػ‪ٞ‬س ُ‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬أ‪٠٣‬خ ك‪ ٢‬حإلٓالّ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ طٌ‪ٗ ٕٞ‬و‪٤ٜ‬ش ٓلٔي طل‪َ٣ٞ‬ح ؿ٘‪٤ٛٞ‬خ‬ ‫ُ٘و‪٤ٜ‬ش ‪ٞٔ٣‬ع أٗ٘ؤط‪ ٚ‬حُـ٘‪٤ٛٞ‬ش حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش حُؼَر‪٤‬ش أ‪ ٝ‬حُ‪ ٜٞ٤‬ـ ٓٔ‪٤‬ل‪٤‬ش‬ ‫ػْ ‪َ٠٣‬د ًخُ‪ٓ ٖ٤‬ؼال‪ :‬اُ‪ ٠‬ؿخٗذ حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش ‪٘ٛ‬خى ى‪ً ٖ٣‬ز‪ َ٤‬آهَ ري‪ٓ ٕٝ‬ئْٓ‬ ‫ُ‪ ،ٚ‬اٗظَ٘ رَٔػش ‪ٝ‬آظي‪ .‬أه‪ٜ‬ي ‪١‬و‪٤ٓ ّٞ‬ؼَح حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش‪ٝ ،‬حُظ‪٣ ٢‬ؼَف آرخء‬ ‫حٌُ٘‪ٔ٤‬ش ٗز‪ٜٜ‬خ حُٔل‪ٓ َّ٤‬غ حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش؟ ال ‪ٞ٣‬ؿي ٖٓ ‪ِ٣‬ػْ ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓ‪٤‬ؼَح طخٍ‪٣‬و‪،٢‬‬ ‫ٍؿْ ًُي آظيص ‪ ٌٙٛ‬حُي‪٣‬خٗش ك‪ ٢‬أٍؿخء حألٓزَح‪٣ٍٞ١‬ش حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬أ‪ٛ‬زلض ٗيح‬ ‫ُِٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش‪ ..‬كبٗظ٘خٍ ى‪٣‬خٗش ٓخ ‪٣‬لٌٔ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى كٌَس ى‪٤٘٣‬ش ٓغ ‪ٝ‬ري‪ٓ ٕٝ‬ئْٓ ‪٣‬وق‬ ‫هِل‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اً ‪ُ٣‬ول‪ ٢‬حُٔ‪ٍٝٞ‬ع حإلٓالٓ‪٘ٓ ٢‬خًَ ؿٔش‪ ،‬طٔو‪ ٞ‬ػ٘‪ٜ‬خ اػظوخى رؤٕ حُظَحع‬ ‫حٌُظخر‪ٔ٣ ٢‬ؼَ اهظالهخ ط‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬خ ًخٓال ‪ٓ ْ٤ُٝ‬ـَى أٓخ‪ٝ َ٤١‬كٌخ‪٣‬خ طْ طو‪٤ٜ‬ز‪ٜ‬خ ك‪٢‬‬ ‫ٓلظ‪ ٟٞ‬طخٍ‪٣‬و‪ ٢‬طيػٔ‪ ٚ‬حُ‪ٞ‬ػخثن حألًٍ‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬ش حُـ‪ َ٤‬آالٓ‪٤‬ش‪ٌُٜ .‬ح كبٕ حُ٘ظ‪٤‬ـش‬ ‫حُلخٓٔش ‪ ٢ٛ‬ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓلٔي‪ٝ ٌُٖ ،‬ؿ‪ٞ‬ى‪٣ ٙ‬ظَ ٓلظٔال ٖٓ ك‪٤‬غ حُٔزيأ‪ ،‬اٗٔخ‬ ‫ر‪ٍٜٞ‬س أهَ‪ ،ٟ‬ال ػالهش ُ‪ٜ‬خ رٔلٔي حُٔ‪ٍٝٞ‬ع حإلٓالٓ‪ ..٢‬كزخطَ‪٤ٔ٣‬خ ًَ‪ٗٝ‬خ‬ ‫‪ٓٝ‬خٍط‪ٛ ٖ٤‬خ‪٘٣‬يُ ك‪ً ٢‬ظخر‪ٜٔ‬خ "‪ٛٝ "God`s Caliph‬ال اُ‪ ٠‬حُو٘خػش حُظخُ‪٤‬ش‪:‬‬ ‫‪It is striking fact that such documentary evidence as survives‬‬ ‫‪from the Sufyanid period makes no mention of the‬‬ ‫‪messenger of God at all. The papyri do not refer to him: The‬‬ ‫‪Arabic inscriptions‬‬

‫‪of the Arab – Sasanian coins invoke Allah, not his rasul,‬‬ ‫‪and the Arab- Byzantine bronze coins on which‬‬ ‫‪Muhammad appears as rasul Allah; previously dated to‬‬ ‫‪the sufianid period have now been placed in that of‬‬ ‫‪Marwanids. Even the two surviving pre- Marwanid‬‬ ‫‪tombstones fail to mention the rasul though both‬‬ ‫‪mention Allah, and the same is true of Muawiya`s‬‬ ‫‪inscription at at Taif: In the Sufianid period apparently‬‬ ‫‪the Prophet had no publicly acknowledged role.‬‬ ‫ومن المثٌر لإلنباه أن المسلمٌن أستغرقوا زمنا طوٌال حتى س ّكوا على‬ ‫عملتهم أو نقوشهم صٌغة" محمد رسول هللا" فعلى نقش من كربالء‬ ‫مورخ ‪64‬هـ نقرأ صٌغة‪ :‬رب جبرٌل ومٌكاٌل واسرافٌل‪ .‬وٌوجد نقوش‬ ‫عربٌة عدٌدة بصٌغ أخرى من قبٌل‪ :‬إله موسى وإبراهٌم أو رب موسى‬ ‫أو رب عٌسى وموسى‪ .‬وأقدم صٌغة تذكر "محمد رسول هللا" مإرخة‬ ‫عام ‪ 66‬هـ بعدها أصبحت مستخدمة بإستمرار ‪ ،‬وهناك مسكوكات قدٌمة‬ ‫ذكرت كلمة "محمد" منفردة‪ .‬وفً فلسطٌن عُثر على مسكوكات ٌعتقد‬ ‫أنها ضربت فً عمان‪ ،‬على إحدى جهتٌها ٌُقرأ كلمة "محمد"‪ ،‬وعلى‬ ‫الوجه اآلخر نرى رجال ٌحمل صلٌبا بٌده‪ ،‬وفً زمن عبدالملك بن‬ ‫مروان وجد مسكوكات بصٌغة "محمد رسول هللا" مصوّ ر علٌها بنفس‬ ‫الوقت سمكة‪ ،‬وهً تمثل رمزا مسٌحٌا مؤلوفا‪ .‬وهنالك قطع رصاصٌة‬ ‫من زمن عبدالملك بن مروان ُنقش علٌها عبارة "فلسطٌن" وحرف ألفا‪،‬‬ ‫وعلى اإلطار ما ٌمكن تؤوٌله بالحرف أومٌغا‪ ،‬وهذان الحرفان معا قد‬ ‫ٌُرمز بهما للمسٌح‪ ،‬بٌنما كان المرء ٌنتظر من حاكم مسلم أن ٌكتب مكة‬ ‫أو المدٌنة أو القدس‪ .‬إذ ال معنى لكلمة "فلسطٌن" فً ذلك السٌاق الزمنً‪،‬‬ ‫ألننا لسنا زمن الحروب الصلٌبٌة أو فً القرن العشرٌن‪.‬حتى تكتسب‬ ‫فلسطٌن بعدا رمزٌا (ٌبدو أن القضٌة الفلسطٌنٌة شاغلتنا منذ عبدالملك)‬ ‫فلسطٌن ال تعنً لعبدالملك إال رمزا دٌنٌا‪ ،‬وهذا ال معنى له إال فً سٌاق‬ ‫ٌهو ـ مسٌحً‪.‬‬ ‫من الطبٌعً ان عدم ذكر النبً ٌمكن توضحٌه بطرق شتى ولٌس دلٌال‬ ‫على عدم وجوده التارٌخً‪ ،‬لكن ذلك ٌثٌر الدهشة حقا‪ ،‬وٌرمً فً حال‬ ‫وجوده تساإال عن أهمٌته للجماعة اإلسالمٌة المبكرة‪ ،‬ففً الموروث‬ ‫اإلسالمً كؤصول الفقه وأدب ومناهج الحدٌث‪ٌ ،‬عثر المرء على خطوط‬ ‫متوازٌة واضحة للعٌان تعكس تصورات اإلسالم المبكر عن محمد‪،‬‬ ‫وكونه لٌس األنموذج الحاسم والوحٌد للمإمنٌن‪ ،‬فلفظ "الس ّنة" لم ٌكن‬ ‫مقتصرا على النبً وحده (أصول السرخسً) فهو ٌمثل أٌضا إجماعا‬ ‫(إتفاقا) عمومٌا أو محلٌا‪ ،‬ولو كان محمد موجودا‪ ،‬فالبد أن أهمٌته‬ ‫للمسلمٌن األول كانت أقل من تلك التً نسبت إلٌه الحقا‪ ،‬وهذا ٌعنً أن‬ ‫إسالم ذلك الوقت (حال وجوده) ٌختلف كلٌا عما نعرفه عن إسالم القرن‬ ‫الثالث هـ‪.‬‬ ‫إن مسكوكات ونقوش الفترة األموٌة المبكرة ال تناسب إسالم القرن‬ ‫الثالث هـ ‪ ،‬معاوٌة مثال ترك نقشا باللغة الٌونانٌة ٌتقدمه صلٌب‪ ،‬وعلى‬ ‫العمالت ظهر الصلٌب أٌضا‪ ،‬وفً كرونولوجٌة مسٌحٌة أخبر عن صالة‬ ‫معاوٌة فً جبل الجلجلة (فً أحد األعٌاد المسٌحٌة)‪ ،‬الشٌئ ٌوحً بؤنه‬ ‫كان مسلما‪ ،‬وفً هذا المقام لن نسوق آراء الشٌعة التً زعمت أنه كان‬ ‫منافقا أو مإمنا‪ ،‬فكتب التارٌخ اإلسالمً أكدت أنه قدّم نفسه كمسلم‬ ‫وإستطاع أن ٌسوّ ق نفسه‪ ،‬وقصته مع رفع المصاحف على الرماح فً‬ ‫صفٌن جعلته دهقنا للدعاٌة‪ ،‬والتظاهر بالتدٌّن‪ .‬لكن هذا المعاوٌة‬ ‫وبصورة جلٌّة‪ ،‬تنازل بمسكوكاته ونقوشه‪ ،‬عن تقدٌم أي دلٌل على‬ ‫إنتمائه للجماعة اإلسالمٌة‪.‬‬ ‫أما فً شمال أفرٌقٌا فقد ترك موسى بن نصٌر إسمه ٌُنقش على العملة‬ ‫بحروف التٌنٌة ‪ ، Mvse filius Nvsir‬فً حٌن غاب إسم محمد عن‬ ‫العملة حتى عام ‪97‬هـ‪ ،‬واستمرت السلطة اإلسالمٌة تضرب العملة‬ ‫بالحروف الالتٌنٌة‪ ،‬وأحٌانا مع صور اآللهة المحلٌة مثل "بعل"‪ .‬إن كل‬ ‫المظاهر الرسمٌة لألموٌٌن المبكرٌن تدل على أنهم تماهوا تماما مع‬ ‫رعاٌاهم‪ ،‬وإستخدموا الرموز الدٌنٌة للمسٌحٌة وكتبوا بالٌونانٌة والالتٌنٌة‬ ‫والفارسٌة البهلوٌة إلى جانب العربٌة‪ ،‬وبنفس الوقت كانوا حرٌصٌن على‬ ‫التغاضً وإهمال ما ٌُمٌّز أنهم أتباع لدٌن جدٌد‪ .‬وهذا الٌنسجم كلٌا مع‬ ‫تؤكٌد الشرٌعة اإلسالمٌة عن ضرورات وضع حدود بٌن المسلمٌن وبٌن‬ ‫‪20‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫اآلخرٌن‪ ،‬وصوال إلى تمٌٌزهم بالمالبس‪ .‬مع أن تؤكٌد هذه (الحدود) ٌمكن‬ ‫تؤولٌها كرد فعل بسٌكولوجً على لحمتهم القدٌمة (مع محٌطهم)‪ .‬وهذا‬ ‫الٌتناسب مع التصورات‪ ،‬التً تخبرنا بها المصادر اإلسالمٌة عن دٌانة عالمٌة‬ ‫لوعظ جمٌع الناس فً العالم‪.‬‬ ‫‪ .‬إن العمالت والنقوش التتطابق مع الموروث الكتابً اإلسالمً‪ .‬فإذا كانت تلك‬ ‫النقوش والمسكوكات القدٌمة تد ّل على تسامح إسالمً‪ ،‬فهذا تعبٌر عن أن ذلك‬ ‫اإلسالم كان متسامحا أكثر بكثٌر من خلفه‪ ..‬لكن التسامح الدٌنً شٌئ‪ ،‬والتنازل‬ ‫عن الرموز الدالة على الدٌن وما نراه من زمن معاوٌة شٌئ آخر‪ ،‬فإذا كان‬ ‫المسلمون األوائل غٌر مكترثٌن لهذه المسائل‪ ،‬فلماذا غٌّروا موقفهم من نفس‬ ‫المسائل فٌما بعد‪ .‬إن عدم اإلكتراث الٌمكن أن ٌكون مع سك العملة‪ ،‬ألن‬ ‫الحكام دوما قد نقشوا أسماءهم علٌها لٌخبروا العالم بؤنفسهم‪ ،‬وبمن ٌمتلك الكلمة‬ ‫فً أرضه‪.‬‬ ‫إن إطاللة على الوثائق القدٌمة تثبت أن العرب عوملوا كحكام تماهوا مع‬ ‫محٌطهم ‪ ،‬ولٌس كواعظٌن برسالة عالمٌة‪ ،‬فالمسٌحٌون إستمروا بسجاالتهم‬ ‫الدوغمائٌة البٌنٌة ولم ٌساجلوا عقٌدة العرب‪ ،‬واإلنطباع السائد أن العرب لم‬ ‫ٌملكوا حٌنها دٌنا جدٌدا لنشره‪ ،‬وٌمكن للمرء اإلعتقاد بعدم وجود اإلسالم فً‬ ‫ذلك الزمن األموي‪ .‬والمصادر اإلسالمٌة تإكد أن إنتشار اإلسالم كان ضمن‬ ‫عالقات قبلٌة‪ ،‬وهذا ٌجافً فكرة رسالة العالمٌة للدٌن لجدٌد‪ ،‬حٌث كان التحوّ ل‬ ‫لإلسالم ٌعنً "العربنة‪".‬‬ ‫العرب لم ٌُدركوا حٌنها أنهم حملة دٌن عالمً‪ ،‬وهذا ٌترك تساإالت حول‬ ‫تارٌخ الخالص‪ ،‬والتبشٌر برسالة هللا األخٌرة للبشر وبخاتمة نبوّ اته‪ ..‬ولو أن‬ ‫مسلمً القرن األول هـ حملوا همّ نشر هذه الرسالة (كما ٌُزعم) لشعر بذلك‬ ‫أصحاب العقائد األخرى وإلنعكس ذلك على المسكوكات والنقوش وغٌرها‪..‬ولو‬ ‫كان ٌوجد إسالم فً ذلك الزمن‪ ،‬لكان ٌختلف كلٌا عما عرفناه الحقا‪.‬‬ ‫النظرة األركٌولوجٌة تظهر‪ ،‬بؤن سورٌا و فلسطٌن أنذاك لم ٌتعرضا إلحتالل‬ ‫عربً‪ ،‬بل لحدوث تغٌٌر فً السلطة دون إحتالل‪ .‬مدٌنة مكة وقرٌش لم تكن‬ ‫معروفة خارج الجزٌرة‪ ،‬مع أن المصادر أخبرت الكثٌر عن جزٌرة العرب‪،‬‬ ‫وهذا ٌشٌر إلى أن نشوء اإلسالم لم ٌكن فً الحجاز‪ ،‬ولم ٌكن (الحجاز) المكان‬ ‫الذي إنطلقت منه موجات الفتوحات لنشر عقٌدة العرب فً العالم‪ .‬ومعاوٌة‬ ‫حسب النظرة األركٌولوجٌة هو الحاكم العربً األول‪ ،‬لكنه الٌحمل من معاوٌة‬ ‫الموروث اإلسالمً إال إسمه‪ .‬الخلفاء األربعة موجودن فقط فً التراث الدٌنً‬ ‫لإلسالم‪ ..‬إن عالم اإلسالم المبكر هو عالم إبراهٌم وموسى وداوود وسلٌمان أو‬ ‫المسٌح‪ .‬وهو لم ٌُوجد خارج الموروث الدٌنً‪.‬‬ ‫تخبرنا المصادر اإلسالمٌة بؤن النبً محمد هاجر من مكة إلى المدٌنة عام‬ ‫‪ 622‬م مع جماعته‪ ،‬وان الخلٌفة عمر بن الخطاب إعتمد هذا التارٌخ بداٌة‬ ‫للتقوٌم اإلسالمً‪ ،‬لكن أصل هذا التقوٌم ٌسمى "سنة مابعد العرب" وقد ورد فً‬ ‫وثٌقتٌن مسٌحٌتٌن‪ ،‬وٌقصد به بداٌة الحكم العربً وهنا ٌحوم السإال حول‬ ‫حقٌقة تارٌخٌة الهجرة‪ .‬وبسبب غٌاب الوثائق األركٌولوجٌة إلحتالل عربً فً‬ ‫سورٌا وفلسطٌن‪ ،‬وبسبب أن أصل التقوٌم كان عربٌا‪ ،‬الٌرتبط بالهجرة‪،‬‬ ‫وبسبب غٌاب البراهٌن على إنتشار دٌن جدٌد للعرب فً غرب آسٌا‪ ،‬فإن‬ ‫التعلٌل الذي قدمه بوب ٌبدو مقنعا‪:‬‬ ‫إن عام ‪622‬م هو تارٌخ سحق البٌزنطٌٌن للساسانٌٌن (القرآن ٌشٌر إلى ذلك‬ ‫فً سورة ‪ 30‬أٌة ‪3‬ـ ‪ )5‬ولعله ٌكون عام تؤسٌس كٌان مستقل للمسٌحٌن‬ ‫العرب‪.‬‬ ‫الٌوجد نبً ذكره القرآن مثل موسى‪ ،‬فالتقالٌد اإلسالمٌة تحدثت عن الشبه بٌنه‬ ‫وبٌن محمد (أوردته أحادٌث عن لسان النبً) حٌاة موسى تمحورت حول‬ ‫الهجرة من مصر إلنقاذ أوالد إسرائٌل‪ ،‬وهجرة محمد من مكة إلى المدٌنة‬ ‫كانت إلنقاذ جماعته المضهدٌن‪ .‬وبموجب هذه المالحظات ونقاط اإلرتكاز‬ ‫لالتارٌخٌة فً الموروث اإلسالمً‪ ،‬تحوم الشبهات بؤن الهجرة قد حدثت فً‬ ‫قصة النبً‪ ،‬ألن شخصٌته قد صُوّ رت بموجب شخصٌة موسى‪.‬‬ ‫بعد الهجرة وبعكس موسى (الذي توفً ولم ٌدخل أرض المٌعاد) أخذ محمد‬ ‫دور ٌوشع (الذي إحتل كنعان)‪ ،‬وأصبح ٌهود ٌثرب كنعانًٌ اإلسالم‪.‬‬ ‫ومن المهم التنوٌه إلى أن الحفرٌات‪ ،‬فً المستوطنات التً زعم الموروث‬ ‫اإلسالمً بؤنها ٌهودٌة‪ ،‬لم ٌُعثر بها على أثر ٌدل على ٌهودٌتها؟ ! وهذا ٌتطابق‬ ‫مع المصادر الٌهودٌة‪ ،‬التً لم تسمع بوجود ٌهود فً الحجاز !!لكن ٌوشع فً‬ ‫نظرة غنوصٌة ما هو ٌشوع‪ ،‬هكذا ٌراه اورٌجٌن (من آباء الكنٌسة الذٌن تمت‬ ‫هرطقتهم)‪ ،‬وإرتباط شخصٌة محمد بٌسوع أنشؤها الموروث اإلسالمً بصورة‬ ‫إبنته فاطمة‪ ،‬التً تتماهى مع صورة مرٌم ( التراث الشٌعً ٌسمً فاطمة ب‬ ‫"مرٌم الكبرى" "وأم أبٌها"‪ ..‬وأضٌف بؤن األسماء المسٌحٌة تستخدم إسم ماري‬ ‫روز وهذا ٌذ ّكر بالزهراء) وخط فاطمة ـ مرٌم ـ إٌزٌس معروف للباحثٌن‪.‬‬ ‫بعد فتح مكة عاد محمد إلى نقطة إنطالقه األولى‪ ،‬وهذا ٌتطابق مع النسق‬ ‫الدائري للمٌثولوجٌاـ حٌث تتماثل نقطتا البداٌة والنهاٌة‪ ..‬وهذا النسق الدائري‬

‫الغنوصً ٌخدم تصوّ رات عن عودة الروح إلى مرجعها‪ .‬ألنها إنفصلت‬ ‫عن أصلها‪ ،‬ولغرض خالصها ٌتوجب علٌها العودة (إلى بارئها)‬ ‫هذه التصورات عن العودة إلى األصل عُرفت دائما فً الغنوصٌة‬ ‫اإلسالمٌة‪ .‬وصدرالدٌن الشٌرازي (توفً‪1050‬هـ) كتب فً "المبدأ‬ ‫والمعاد" حول رحلة الروح‪ :‬النهاٌة هً الرجوع إلى البداٌة‪ .‬لذا فإن‬ ‫مٌثوس محمد كما ورد تقدٌمه فً السٌرة النبوٌة ٌمكن أن ٌكون إنتاجا‬ ‫غنوصٌا أراد تقدٌم دٌانة بثوب مٌثولوجً جدٌد‪ ،‬وهإالء الغنوصٌون‬ ‫كانوا ٌعلمون بوضوح‪ ،‬أنهم لٌسوا بصدد حقٌقة تارٌخٌة بل بصدد دٌن‬ ‫(تٌولوجٌا)‪ .‬فموسى والمسٌح ومحمد هم صور مختلفة لبطل مٌثولوجً‬ ‫أو إبن هللا‪ ،‬لتجسٌد موعظة روحٌة‪.‬‬ ‫لقد بات من المُثبت أن المعلومات من خارج المصادر اإلسالمٌة‪ ،‬تتحدث‬ ‫نقٌض السٌرة (النبوٌة)‪ ،‬فالسٌرة نفسها غٌرجدٌرة بالتصدٌق (ٌمكن‬ ‫مراجعة جانسن وكرونا) لهذا وضعت رحالً عند مسؤلة الغنوصٌة‬ ‫اإلسالمٌة المبكرة ودورها‪ .‬فقد أخبرنا عن وجودها مدوّ نو أهل البدع‪،‬‬ ‫رغم أنها إختفت نهاٌة القرن الثالث الهجري‪ ،‬لقد أخبر هإالء (ك ّتاب‬ ‫البدع والغالة)) عن تلك الظاهرة بإسهاب‪ ،‬لكنها صُوّ رت كتعالٌم مهرطقة‬ ‫منحرفة عن عقٌدة النبً‪.‬‬ ‫خٌتومة‪:‬‬ ‫أكتفً بهذا القدر من الدراسة وأترك الكاتب عند الغالة والغنوصٌة‬ ‫اإلسالمٌة‪ .‬على أمل تقدٌم مطالعة حول اللقى األركٌولوجٌة والنقوش‬ ‫التً عاصرت تلك الفترة والتؤوٌالت الجدٌدة لها‪ ،‬وبعض الرإى المتعلقة‬ ‫‪ ،‬وأشٌر إلى أن الترجمة لم تكن حرفٌة بل إقتصرت على نقل النص إلى‬ ‫فضاء لغتنا بما ٌالئم شحنة المعنى ودالالته العربٌة‪ ،‬وأحٌان محاولة‬ ‫إختصار السرد‪.‬‬ ‫الهوامش‪:‬‬ ‫جمٌع المراجع والهوامش موجودة فً متن الدراسة ولإلستزادة أضفت‬ ‫بعضها‪:‬‬ ‫‪Islamische Theologie ohne historischen Muhammad‬‬‫‪Anmerkungen zu den Herausforderungen der‬‬ ‫‪historischen Mithoden für das islamische Denken‬‬ ‫‪2‬ـ‪http://www.aljazeera.net/NR/exeres/28F48ED8-‬‬ ‫‪1DAD-4C29-951E-22E505839DD6.htm‬‬ ‫‪3‬ـ‪Hans Jansen: Mohammed‬‬ ‫‪4‬ـ‪Der frühe Islam‬‬ ‫‪5‬ـ‪The Bible Uneathed‬‬ ‫‪6‬ـ‪Theologie und Gesellschaft‬‬

‫" ال ‪ُ٘٣‬قق أكذ رخُظ‪ٞ‬ؿَ‬ ‫ك‪ ٢‬طلوو‪ ٖٓ ٚ‬أٓ‪ٞ‬س حُذ‪،ٖ٣‬‬ ‫ألٕ ‪ٛ‬زح ع‪ٞ‬ف ‪ٞ٣‬فِ‪ ٚ‬اُ‪٠‬‬ ‫حٌُلش‪".‬‬ ‫ارشح‪ٛ‬خّ ُ‪ٌُٖٞ٘٤‬‬ ‫‪21‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ٖٓ ط٘خهنخص حُوشإٓ‬ ‫ٓلٔذ حُ٘ـخس‬ ‫ٓ٘ظذ‪ ٟ‬حُالد‪ ٖ٤٤٘٣‬حُؼشد (رظقشف )‬ ‫أ‪ٝ‬ال‪ ٖٓ :‬ط٘خهنخص حُوشإٓ‬ ‫هَ ال أٓخٌُْ ػِ‪ ٚ٤‬أؿَح االّ حُٔ‪ٞ‬ىّس ك‪ ٢‬حُوَر‪ٛ( .٠‬خ ‪٘ٛ‬خ ال ‪ٔ٣‬ؤٍ أؿَح)‬ ‫‪٣‬خ ح‪ٜ٣‬خ حٌُ‪ ٖ٣‬حٓ٘‪ٞ‬ح حًح ٗخؿ‪٤‬ظْ حَُٓ‪ ٍٞ‬كويٓ‪ٞ‬ح ر‪٣ ٖ٤‬ي‪ٗ ١‬ـ‪ٞ‬حًْ ‪ٛ‬يهش ًُي ه‪َ٤‬‬ ‫ٌُْ ‪ٝ‬ح‪ َٜ١‬كخٕ ُْ طـي‪ٝ‬ح كخٕ هللا ؿل‪ٍ ٍٞ‬ك‪ٛ( ْ٤‬خ ‪٘ٛ‬خ ‪ٔ٣‬ؤٍ أؿَح)‬ ‫‪--------‬‬‫خطؤ ك‪ ٢‬حُلغخد‪:‬‬ ‫ٍؿَ ط‪ٞ‬كّ‪ ٝ ٢‬طَى هِل‪ 4 ٚ‬ر٘خص ‪ٝ ٝ‬حُي‪ُٝ ٝ ٖ٣‬ؿش‪ ،‬كٌ‪٤‬ق ‪٣‬ظ ّْ طؤ‪ ْ٤‬حُٔ‪َ٤‬حع؟‬ ‫‪ٛ‬خ ‪ ٢ٛ‬ح‪٣٥‬خص‪ٓٝ ،‬ؤٓ‪ِّٜٜ‬خ ُي رخألكَٔ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫‪َّ ُْ ٌُ ٤ٛ‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫م ح ْػَ٘ظَ ْ‪ ِٖ ٤‬كََِ‪َُّٖٜ‬‬ ‫َّٖ‬ ‫ٔخء ك‪َ ْٞ‬‬ ‫ََ ِٓ ْؼ َُ َكع حألٗؼ‪ ِٖ ٤ْ َ٤‬كبِٕ ً ِٗ َ‬ ‫‪ِ ُٞ٣‬‬ ‫هللا ُ كِ‪ ٢‬أَ‪ْٝ‬ال ِى ًُ ْْ ًٌَُِِّ ِ‬ ‫َ‬ ‫ى َ‪ٝ‬إِ ًَخٗ ْ‬ ‫َض َ‪ٝ‬ح ِك َيسً كََِ‪َٜ‬خ حُِّ٘‪ ْٜ‬قُ َ‪ٝ‬ألرَ َ‪َٝ َِّ ٌُ ُِ ِٚ ٣ْ ٞ‬ح ِك ٍي ِّْٓ٘‪َٔ ُٜ‬خ حُ ُّٔيُُّ ِٓ َّٔخ‬ ‫ػُُِؼَخ َٓخ طَ ََ َ‬ ‫ى ِإ ًَخَٕ َُ‪ََُٝ ُٚ‬يٌ كَبِٕ َُّ ْْ ‪ٌ ََُٝ َُُّٚ ٌُٖ َ٣‬ي َ‪ٍِ َٝ ٝ‬ػَ‪ ُ ٚ‬أَرَ َ‪ٞ‬ح‪ ُ ٙ‬كَألُ ِّٓ ِ‪ ٚ‬حُؼُِّ ُ ُ‬ ‫غ كَبِٕ ًَخَٕ َُ‪ِ ُٚ‬ا ْه َ‪ٞ‬سٌ‬ ‫طَ ََ َ‬ ‫‪ِ ٢ٛ‬ر‪َٜ‬خ أَ‪َ ْٝ‬ى ْ‪ ٍٖ ٣‬آ َرخ ُإ ًُ ْْ َ‪ٝ‬أَ ْرَ٘خ ُإ ًُ ْْ الَ طَ ْيٍُ‪ َٕٝ‬أَ‪ْْ ُُّٜ٣‬‬ ‫ُ‪ٞ‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ش‬ ‫َّ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ي‬ ‫ؼ‬ ‫ْ‬ ‫ر‬ ‫ٖ‬ ‫ٓ‬ ‫ي‬ ‫ٔ‬ ‫ُّ‬ ‫حُ‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫ٓ‬ ‫ُُّ ِ َ ِ َ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫كَألُ ِّ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫هللا ًَخَٕ َػِِ‪ًٔ ٤‬خ َك ٌِ‪ًٔ ٤‬خ‬ ‫أَ ْه ََ ُ‬ ‫د ٌَُ ْْ َٗلؼًخ كَ َِ‪َ ٣‬‬ ‫‪٠‬ش َِّٖٓ هللاِ اِ َّٕ َ‬ ‫ى أَ ُْ َ‪ٝ‬ح ُؿ ٌُ ْْ إِ َُّ ْْ ‪ٌ ََُٝ ََُُّّٖٜ ٌُٖ َ٣‬ي كَبِٕ ًَخَٕ َُ‪ََُٝ َّٖ ُٜ‬يٌ كََِ ٌُ ُْ حُ َُّرُغُ‬ ‫َ‪ِْٜٗ ْْ ٌُ َُٝ‬قُ َٓخ طَ ََ َ‬ ‫‪ٍ َّ٤ٛ‬ش ‪ِ َٖ٤ُِٛٞ٣‬ر‪َٜ‬خ أَ‪َ ْٝ‬ى ْ‪ َََُُّٖٜٝ ٍٖ ٣‬حُ َُّرُ ُغ ِٓ َّٔخ طَ ََ ًْظُ ْْ ِإ َُّ ْْ َ‪ٌُٖ ٣‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ِٓ َّٔخ طَ ََ ًَْٖ ِٖٓ رَ ْؼ ِي َ ِ‬ ‫‪َّ٤ٛ‬شٍ طُ‪ َُٕٞٛٞ‬رِ‪َٜ‬خ أ ْ‪َٝ‬‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬ ‫َُّ ٌُ ْْ َ‪ٌ َُٝ‬ي كَبِٕ ًَخَٕ َُ ٌُ ْْ َ‪ٌ َُٝ‬ي كََِ‪ َّٖ ُٜ‬حُؼ ُٔ ُٖ ِٓ َّٔخ طَ ًََظُْ ِّٖٓ رَ ْؼ ِي َ‪ِ ٝ‬‬ ‫َى ْ‪َٝ ٍٖ ٣‬إِ ًَخَٕ ٍَ ُؿ ٌَ ‪ُ ٍَ ُٞ٣‬‬ ‫م أَ ْ‪ ٝ‬أُ ْه ٌ‬ ‫ع ًَالَُشً أَ‪ ٝ‬ح ْٓ ََأَسٌ َ‪ ُ َُٚٝ‬أَ ٌ‬ ‫ض كَِِ ٌُ َِّ َ‪ٝ‬ح ِك ٍي ِّٓ ْ٘‪َٔ ُ ٜ‬خ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ِ ٠ٛ‬ر‪َٜ‬خ‬ ‫ُ‪ٞ‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ش‬ ‫َّ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ي‬ ‫ؼ‬ ‫ْ‬ ‫ر‬ ‫ٖ‬ ‫ٓ‬ ‫غ‬ ‫ِ‬ ‫ؼ‬ ‫حُ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ك‬ ‫َخء‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ٗ‬ ‫ْ‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ٖ‬ ‫ُ‬ ‫حُ ُّٔ ُي ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ َ ِ َ ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫ّ كَبِٕ ًَخُٗ‪ٞ‬حْ أَ ًْؼَ ََ ِٓ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫‪َّ٤ٛ‬ش َِّٖٓ هللاِ َ‪ٝ‬هللاُ َػِِ‪َ ٌْ ٤‬كِِ‪( .ٌْ ٤‬حُ٘ٔخء‪)12-11 :‬‬ ‫‪٠‬خ ٍٍّ َ‪ِ ٝ‬‬ ‫أَ‪َ ْٝ‬ى ْ‪َ ٍٖ ٣‬ؿ‪َ ُٓ ََ ْ٤‬‬ ‫كٔذ ح‪٣٥‬خص‪:‬‬ ‫‪ 4‬ر٘خص‪"[ :‬ك‪ٞ‬م حػ٘ظ‪ ،"ٖ٤‬إً ُ‪ ]ٖٜ‬ػِؼخ ٓخ طَى‪ٓ 2( :‬ؤ‪ٓٞ‬ش ػِ‪0.66 = )3 ٠‬‬ ‫ألر‪ٝ َّ ٌُ ٚ٣ٞ‬حكي ٓ٘‪ٜٔ‬خ حُٔيّ = (‪ٓ 1‬ؤ‪ٓٞ‬ش ػِ‪ٓ 1( + )6 ٠‬ؤ‪ٓٞ‬ش ػِ‪)6 ٠‬‬ ‫= ‪0.33‬‬ ‫حُِ‪ٝ‬ؿش طؤهٌ حُؼٖٔ‪ٓ 1( :‬ؤ‪ٓٞ‬ش ػِ‪0.125 = )8 ٠‬‬ ‫ًْ ‪ ٌٕٞ٣‬حُٔـٔ‪ٞ‬ع؟ [حُـ‪ٞ‬حد‪( = 1.125 :‬أًؼَ ٖٓ ‪ٝ‬حكي)‪ ،‬أ‪ ١‬إ حُوَإٓ ‪٣‬طخُذ‬ ‫ربػطخء حُ‪ٍٞ‬ػش ِٖٓ طًَش حُ ُٔ‪ٍِّٞ‬ع أًؼَ ٓٔخ ط ًََ‪ ٚ‬حُ ُٔ‪ٍِّٞ‬ع أ‪ٛ‬ال‪ٌٛٝ ،‬ح ُٓلخٍ!]‪.‬‬ ‫‪١ٝ‬زؼخ حٗظز‪ ٚ‬حُلو‪ٜ‬خء ُ‪ٌٜ‬ح حُوطؤ‪[ ،‬كخهظَػ‪ٞ‬ح حُ َؼ‪٣َ١ ]٢ٛٝ ٍٞ‬وش ك‪ ٢‬حُلٔخد‬ ‫(ُ‪ ٌٕٞ٤‬حُ٘خطؾ ‪ٛ‬ل‪٤‬لخ) ‪ٝ‬ال ػالهش ُ‪ ٌٜٙ‬حُطَ‪٣‬وش رٔخ ‪ٞٓ ٞٛ‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ ٢‬ح‪٣٥‬خص‪،‬‬ ‫‪ٝ‬أًٍَّ‪ :‬أٍ‪٣‬ي طؤ‪ٔ٤‬خ ًٔخ ًًَ حُوَإٓ‪ ُٖٝ .‬طٌ‪ ٕٞ‬حُ٘ظ‪٤‬ـش ‪ٛ‬ل‪٤‬لش ألّٕ ‪٘ٛ‬خى هطؤ‬ ‫كٔخر‪ّ٤‬خ‪ ،‬كخهلل ٓلظخؽ ُِزَ٘ ُ‪ٜ٤‬لّل‪ٞ‬ح ُ‪ٛ ٚ‬ل‪ٞ‬حط‪ًٝ ،ٚ‬خٕ ‪ ٢ٌ٘٘ٔ٣‬إٔ أٍ ًِّ كو‪٢‬‬ ‫‪ ١‬ط٘خه‪ ٞ‬أ‪ ٝ‬هطؤ آهَ‪ ،‬ألّٗ‪ٜ‬خ ٍ‪٣‬خ‪ّ٤ٟ‬خص‪،‬‬ ‫ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُ٘وطش ى‪ ٕٝ‬إٔ حًًَ أ ّ‬ ‫‪ٝ‬حَُ‪٣‬خ‪ّ٤ٟ‬خص ال ‪ٞ٣‬ؿي ك‪ٜ٤‬خ طؤ‪ٍ ٌُٖٝ َ٣ٝ‬أ‪٣‬ض إٔ أُ‪٣‬ي ٖٓ حُو‪.َ٤‬‬ ‫‪---------------------------‬‬‫َال طَ ْز ِي‪َٔ ٌَِِ ُِ ََ ٣‬خصِ هللاِ (ٓ‪ٍٞ‬س ‪.)46 ْٗٞ٣‬‬ ‫رَ ‪٘ٛ‬خى طزي‪:َ٣‬‬ ‫َ‪ِ ٝ‬ا ًَح َر َّي َُْ٘خ آ َ‪٣‬شً َٓ ٌَخَٕ آ َ‪ٍ ٣‬ش َ‪ٝ‬هللاُ أَ ْػَِ ُْ ِر َٔخ ‪ ٍُ ِِّ َُ٘٣‬هَخُُ‪ٞ‬ح ِاَّٗ َٔخ أَ ْٗضَ ُٓ ْلظ ٍََ َر َْ أَ ًْؼَ َُ‪ ْْ ُٛ‬الَ‬ ‫‪ْ َ٣‬ؼَِ ُٔ‪ٍٞٓ( َٕٞ‬س حُ٘لَ ‪)101‬‬ ‫‪-------------------------‬‬‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ٜ‬خ ٍَ‪ َْٖٓ ٟ‬آ ََٖٓ رِخهللِ َ‪ٝ‬حُ‪ ِّ َْٞ٤‬ح‪ِ ٥‬ه َِ‬ ‫٘‬ ‫حُ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫َّخ‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫حُ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫‪َٕٞ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِإَّ حٌُِ‪ َٖ٣‬آ َُٓ٘‪ٞ‬ح َ‪ٝ‬حٌُِ‪َٛ َٖ٣‬خىُ‪ٝ‬ح َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬خُِلخ ً كَ َال َه‪ ْٞ‬فٌ َػَِ‪َٝ ْْ ِٜ ْ٤‬ال ‪َ٣ ْْ ُٛ‬لْ َِٗ‪ٍٞٓ( ٕٞ‬س حُٔخثيس ‪.)69‬‬ ‫َ‪َ ٝ‬ػ ِٔ ََ َ‬ ‫َْٖٓ ‪ْ َ٣‬زظَؾِ َؿ ْ‪ ََ ٤‬ح ِإلْٓال ِّ ِى‪٘٣‬خً كََِْٖ ‪ْ ُ٣‬وزَ ََ ِٓ ْ٘‪ َٞ َُٛٝ ُ ٚ‬كِ‪ ٢‬ح‪ِ ٥‬ه ََسِ َِٖٓ حُ َوخ ِٓ َِ‪ٍٞٓ( ٖ٣‬س آٍ‬ ‫ػَٔحٕ ‪.)85‬‬ ‫‪-------------------------‬‬‫إَّ هللاَ َال ‪َ٣‬ؤْ ُٓ َُ رِخُلَلْ َ٘خ ِء أَطَوُ‪َ َُُٕٞٞ‬ػَِ‪ ٠‬هللاِ َٓخال طَ ْؼَِ ُٔ‪ٍٞٓ( َٕٞ‬س حألػَحف ‪.)28‬‬

‫َ‪ٝ‬هَخ ِطُِ‪َ ْْ ُٛٞ‬كظَّ‪َ ٠‬ال طَ ٌُ‪ِ َٕٞ‬ك ْظَ٘ش ٌ َ‪ ٌَُٕٞ ٣َ ٝ‬حُيِّ‪ِ ُٖ ٣‬هللِ‬ ‫أ‪!ٝ‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫َال اِ ًْ ََح‪ َٙ‬كِ‪ ٢‬حُيِّ‪ ِٖ ٣‬هَ ْي طَزَ‪ ََّٖ٤‬حُ َُّ ْٗ ُي َِٖٓ حُ َـ ِّ‬ ‫‪---------------------------‬‬‫َخد َ‪ٝ‬حألُ ِّٓ‪ َٖ٤ِّ٤‬أَ َأ ْٓ َِ ْٔظُ ْْ َكبِْٕ أَ َِْٓ ُٔ‪ٞ‬ح كَوَ ِي ح ْ‪ٛ‬ظَيَ‪ ْٝ‬ح َ‪ِ ٝ‬إْ طَ َ‪ َُّْٞٞ‬ح‬ ‫هَُْ ٌَُِِِّ‪ َٖ٣‬أُ‪ٝ‬طُ‪ٞ‬ح حُ ٌِظ َ‬ ‫‪ ٌَ ٤ٜ‬رِخُ ِؼزَخ ِى (ٓ‪ٍٞ‬س آٍ ػَٔحٕ ‪.)20‬‬ ‫كَبَِّٗ َٔخ َػَِ ْ‪َ ٤‬‬ ‫ي حُزَ َالؽُ َ‪ٝ‬هللا ُ رَ ِ‬ ‫أ‪!ٝ‬‬ ‫هَخطُِِ‪ٞ‬ح حٌُِ‪ َٖ٣‬الَ ‪ُ٣‬ئْ ُِٓ٘‪ َٕٞ‬رِخهللِ َ‪ٝ‬الَ ِرخُ‪ ِّ َْٞ٤‬ح‪ِ ٥‬ه َِ َ‪ٝ‬الَ ‪َ ُ٣‬ل َِّ ُٓ‪َٓ َٕٞ‬خ َك ََّ َّ هللاُ‬ ‫َخد َكظَّ‪ْ ُ ٣ ٠‬ؼطُ‪ٞ‬ح حُ ِـ ِْ َ‪٣‬شَ‬ ‫َ‪َٝ ُ ٍَُُُٚٞٓ ٝ‬الَ َ‪ِ ٣‬ي‪ َُٕٞ٘٣‬ىِ‪ َٖ٣‬حُ َل ِّ‬ ‫ن َِٖٓ حٌُِ‪ َٖ٣‬أُ‪ٝ‬طُ‪ٞ‬ح حُ ٌِظ َ‬ ‫‪ٛ‬خ ِؿَُ‪ٍٞٓ( َٕٝ‬س حُظ‪ٞ‬رش‪)29‬‬ ‫َػْٖ ‪ٍ َ٣‬ي َ‪َ ْْ ُٛٝ‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫ِّ‪ ٝ‬حُ ُٔ ُئ ِٓ٘‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬حُ ِوظخٍ (ٓ‪ٍٞ‬س‬ ‫هللا َال ط ُ ٌََِّقُ ِا َال َٗ ْل َٔ َ‬ ‫كَوَخ ِطَْ ِك‪ِ َٓ ٢‬ز‪ِ َِ ٤‬‬ ‫ي َ‪َ ٝ‬كَ ِ‬ ‫حُ٘ٔخء ‪)84‬‬ ‫أ‪!ٝ‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ٢‬أَكْ َٔ ُٖ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ظ‬ ‫خُ‬ ‫ر‬ ‫ْ‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ُ‬ ‫ى‬ ‫خ‬ ‫ؿ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ش‬ ‫٘‬ ‫ٔ‬ ‫ل‬ ‫حُ‬ ‫ش‬ ‫ظ‬ ‫ػ‬ ‫ٔ‬ ‫حُ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ش‬ ‫ٔ‬ ‫ٌ‬ ‫ل‬ ‫خُ‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ز‬ ‫ٓ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ُ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫‪ْٞ‬‬ ‫َ‬ ‫حُ ْى ِ‬ ‫َِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ َ‬ ‫(ٓ‪ٍٞ‬س حُ٘لَ ‪)125‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫ْ‬ ‫‪َ٣‬خ أَ‪َُّٜ٣‬خ حَُّ٘زِ ُّ‪َ ٢‬ؿخ ِ‪ِ ٛ‬ي حُ ٌُلَّخ ٍَ َ‪ٝ‬حُ َُٔ٘خكِوِ‪َٝ َٖ٤‬ح ْؿُِعْ َػَِ ْ‪َٓ َٝ ْْ ِٜ ٤‬ؤْ َ‪ٝ‬ح‪َ ْْ ُٛ‬ؿ‪ِ َٝ ُْ ََّٜ٘‬ر ْج َ‬ ‫‪ٍٞٓ( َُ ٤ٜ‬س حُظ‪ٞ‬رش ‪)73‬‬ ‫حُ َٔ ِ‬ ‫أ‪!ٝ‬‬ ‫َ‬ ‫ْٖ‬ ‫َ‬ ‫خّ َكظَّ‪٠‬‬ ‫حأل‬ ‫‪٢‬‬ ‫ك‬ ‫ٓ‬ ‫ٓ‬ ‫‪٥‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ء‬ ‫َخ‬ ‫ٗ‬ ‫َٖ‬ ‫َ‬ ‫ٍْ‪َ ْْ ًُُُِّٜ ٝ‬ؿ ِٔ‪٤‬ؼخ ً أَكَؤَ ْٗضَ طُ ٌْ َِ‪ ُ ٙ‬حَُّ٘ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‪َ َُْٞٝ‬‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‪ٌُُٞٗٞ ٣‬ح ُٓئْ ِِٓ٘‪ َٖ٤‬؟ (ٓ‪ٍٞ‬س ‪) 99 ْٗٞ٣‬‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪ ٞٛ.‬حٌُ‪ ٟ‬هِن ٌُْ ٓخ ك‪ ٠‬حألٍ‪ ٝ‬ؿٔ‪٤‬ؼخ ػْ حٓظ‪ ٟٞ‬اُ‪ ٠‬حُٔٔخء كٔ‪ٞ‬ح‪ٖٛ‬‬ ‫ٓزغ ٓٔخ‪ٝ‬حص ‪ ٞٛٝ‬رٌَ ٗت ػِ‪ٍٞٓ (ْ٤‬س حُزوَس ‪)29/‬‬ ‫أ‪!ٝ‬‬ ‫أَأَ ْٗظُ ْْ أَ َّ‬ ‫ٖ َُ ْ‪ََِٜ٤‬خ َ‪ٝ‬أَ ْه ََ َؽ‬ ‫ٗيُ َه ِْوخً أَ ِّ حُ َّ‬ ‫ٔ َٔخ ُء رََ٘خ‪َٛ‬خ ٍَكَ َغ َٓ ْٔ ٌَ‪َٜ‬خ كَ َٔ‪َّٞ‬ح‪َٛ‬خ َ‪ٝ‬أَ ْؿطَ َ‬ ‫ي َى َكخ‪ٛ‬خ َ أَ ْه ََ َؽ ِٓ ْ٘‪َٜ‬خ َٓخ َء‪َٛ‬خ َ‪ ََْٓ ٝ‬ػَخ‪َٛ‬خ َ‪ٝ‬حُ ِـزَخ ٍَ‬ ‫ُ‬ ‫ٍْ‪ ٝ‬رَ ْؼ َي ًَُِ َ‬ ‫‪َ ٟ‬لخ‪َٛ‬خ َ‪ٝ‬حألَ َ‬ ‫أٍَْ َٓخ‪َٛ‬خ (ٓ‪ٍٞ‬س حُ٘خُػخص ‪)32-27 :79‬‬ ‫‪-----------------------------‬‬‫هللا ‪َ١‬ى ارِ‪ ٖٓ ْ٤‬حُـّ٘ش ك‪ٍ ٖ٤‬ك‪ ٞ‬حُٔـ‪ٞ‬ى [‪٥‬ىّ]‪:‬‬ ‫كَ ْ‬ ‫ي َِٖٓ حُ‪َّٜ‬خ ِؿ َِ‪َٖ٣‬‬ ‫خه َُ ْؽ اَِّٗ َ‬ ‫‪ٝ‬هخٍ ‪٥‬ىّ‪:‬‬ ‫ي ح ُْ َـَّ٘شَ كَ ٌُ َال ِْٖٓ َك ْ‪ُ ٤‬‬ ‫غ ِٗ ْجظُ َٔخ َ‪َ ٝ‬ال طَ ْو ََرَخ ‪ِٙ ٌِ َٛ‬‬ ‫َ‪َ٣ٝ‬خ آ َى ُّ ح ْٓ ٌُْٖ أَ ْٗضَ َ‪ُ َُْٝ ٝ‬ؿ َ‬ ‫حُ َّ‬ ‫٘ َـ ََسَ كَظَ ٌُ‪َٗٞ‬خ َِٖٓ حُظَّخ ُِِٔ‪. َٖ٤‬‬ ‫ّ‬ ‫ػ ّْ كـؤس ٗـي إّٔ ارِ‪ ْ٤‬ػخى اُ‪ ٠‬حُـ٘ش رؼي ‪َ١‬ى‪ٜ٘ٓ ٙ‬خ ‪ٝ‬أؿ‪ ٟٞ‬آىّ‪:‬‬ ‫[كؤَُُّ‪ٜٔ‬خ حُ٘‪٤‬طخٕ ػ٘‪ٜ‬خ كؤهَؿ‪ٜٔ‬خ ٓٔخ ًخٗخ ك‪]ٚ٤‬‬ ‫‪------------------------------‬‬

‫ي هََْ َ‪٣‬شً أَ ََْٓ َٗخ ُٓ ْظ ََ ِك‪َٜ ٤‬خ كَلَ َٔوُ‪ٞ‬ح ِك‪َٜ ٤‬خ كَ َل َّ‬ ‫ن َػَِ‪َٜ ْ٤‬خ حُوَ‪ ٍُ ْٞ‬كَ َي ََّْٓ َٗخ‪َٛ‬خ‬ ‫َ‪ِ ٝ‬ا ًَح أَ ٍَ ْىَٗخ إَْٔ ٗ ُ ْ‪َ ِِ ٜ‬‬ ‫طَ ْي ِٓ‪َ٤‬حً (ٓ‪ٍٞ‬س حإلَٓحء ‪*)16‬‬ ‫‪--------------------------‬‬‫‪22‬‬


23


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫بٌننا وبٌنكم أن ال نعبد إال هللا وال نشرك به شٌئا‪ .‬وال ٌتخذ بعضنا بعضا‬ ‫‪ٓ َٛ‬لٔذ ‪ ٞٛ‬أس‪ٞ٣‬ط‬ ‫أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بؤنا مسلمون‪(( ..‬‬ ‫واآلن لننظر إلى تارٌخ نزول هذه اآلٌة من سورة آل عمران مع تارٌخ‬ ‫حُـضء حُؼخٗ‪٢‬‬ ‫نزول السورة التً هً فٌها‪..‬‬ ‫ً تارٌخ نزول هذه اآلٌة حسب الرواٌة هو فً السنة السادسة أو السابعة ‪..‬‬ ‫‪٘ٛٝ‬خ أكذ إٔ أ‪َ١‬ف حُـِء حُؼخٗ‪ٓ َٛ" ٖٓ ٢‬لٔي ‪ ٞٛ‬آٍ‪ٝ "ّٞ٣‬حٌُ‪ً ١‬ظزظ‪ٓ ٚ‬خروخ‬ ‫أي فً نفس تارٌخ إرسال الرسالة لهرقل‪..‬‬ ‫ك‪٘ٓ ٢٣َٗ ٢‬ل‪ ٌُٖٝ .. َٜ‬رٔخ إٔ حألٓ‪ ٍٞ‬طط‪ٍٞ‬ص ‪ ..‬كٖٔ حألك‪ٟٝ َ٠‬غ ؿٔ‪٤‬غ‬ ‫ولكن تارٌخ نزول سورة آل عمران كان بعد عام الوفود عندما جاء وفد‬ ‫حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص ك‪ٌٛ ٢‬ح حَُ٘‪٘ٓ ٢٣‬ؼخ ً ُِظ٘ظض‪..‬‬ ‫نجران النصرانً إلى محمد ‪ ..‬وكان ذلك فً السنة التاسعة للهجرة!!!‬ ‫‪ُ٘ٝ‬يهَ ح‪ ٕ٥‬ك‪ِٛ ٢‬ذ حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ٗٝ‬زيأ‪ٛ‬خ رو‪ٜ‬ش ‪ِٛ‬ق حُلي‪٣‬ز‪٤‬ش‪:‬‬ ‫ٓخًح طو‪ ٍٞ‬حُٔ‪َ٤‬س حُ٘ز‪٣ٞ‬ش ػٖ ‪ِٛ‬ق حُلي‪٣‬ز‪٤‬ش؟‬ ‫إذاً فالسإال الذي ٌطرح نفسه اآلن ‪ ..‬بما أن سورة آل عمران قد نزلت‬ ‫حُٔ‪َ٤‬س حُ٘ز‪٣ٞ‬ش طو‪ ٍٞ‬رؤٕ حُ٘ز‪ًٛ ٢‬ذ ٓؼظَٔحً ك‪ ٢‬أ‪ٝ‬حهَ ٗ‪ٞ‬حٍ ٖٓ حُؼخّ حُٔخىّ‬ ‫فً السنة التاسعة للهجرة ‪ ،‬أل ٌعنً هذا بؤن اآلٌة نزلت كذلك فً التاسعة‬ ‫ُِ‪ٜ‬ـَس ‪٣ ُْ ٌُٚ٘ٝ ..‬ؼظَٔ ‪ٝ ..‬طْ حُ‪ِٜ‬ق ٓغ هَ‪ٓ ٖ٣‬غ ط‪ٞ‬ه‪٤‬غ ‪ٛ‬يٗش ‪ٝ ..‬حالطلخم‬ ‫للهجرة ‪ ..‬وعلٌه‪ ،‬أال ٌعنً هذا بؤن رسالة محمد إلى هرقل كانت كذلك‬ ‫رؼ‪ٞ‬ىس ٓلٔي اُ‪ٌٓ ٠‬ش ك‪ ٢‬حُؼخّ حُٔوزَ ألىحء حُؼَٔس‪..‬‬ ‫فً السنة التاسعة للهجرة؟!!‬ ‫اًحً‪ ،‬ك‪ ٢‬أ‪ٝ‬حهَ ٗ‪ٞ‬حٍ ٖٓ حُؼخّ حُٔخىّ ُِ‪ٜ‬ـَس ‪ ..‬حُٔ‪ٞ‬حكن ٓ٘ش ‪ ّ 628‬كيع‬ ‫وبحسبة صغٌرة استناداً على أن الرسالة كانت فً السنة التاسعة للهجرة‬ ‫‪ِٛ‬ق حُلي‪٣‬ز‪٤‬ش ر‪ٓ ٖ٤‬لٔي ‪ٝ‬هَ‪..ٖ٣‬‬ ‫‪ًٔ ٌُٖٝ‬خ أَٗص ك‪ٟٞٞٓ ٢‬ػ‪ ٢‬حُٔخرن رؤٕ ‪٘ٛ‬خى ‪٘ٓ 297‬ش ‪٤ٔٛٝ‬ش ٗزل‪٤‬ش ُ‪ ْ٤‬سنجد أنها توافق سنة ‪631‬م ‪ ..‬وبإزالة السنوات الشبحٌة ‪297 - 631‬‬ ‫= ‪334‬م!!!‬ ‫ُ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬حًظ٘ل‪ٜ‬خ حُٔئٍم اُ‪٤‬ؾ‪..‬‬ ‫كؼ٘ي كٌف ‪ ٌٙٛ‬حُـ‪٘ٓ 297‬ش ٌٓ٘‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬طخٍ‪٣‬ن ‪ .. ّ331 = 297 - 628‬اًحً ‪ِٛ‬ق إذاً وعد قرٌش لمحمد بالعودة إلى مكة مرة أخرى بعد وثٌقة صلح‬ ‫الحدٌبٌة مع قرٌش كان فً سنة ‪334‬م ‪ ..‬وهو ٌوافق الوعد آلرٌوس‬ ‫حُلي‪٣‬ز‪٤‬ش ر‪ٓ ٖ٤‬لٔي ‪ٝ‬هَ‪ ٖ٣‬كيع ك‪٘ٓ ٢‬ش ‪..ّ331‬‬ ‫بالعودة إلى الكنٌسة بعد أن تقدم بصٌغة توافقٌة لالمبراطور سنة‬ ‫‪ٝ‬حُـَ‪٣‬ذ إٔ ‪ٌٛ‬ح حُظخٍ‪٣‬ن ‪ٞ٣‬حكن ‪ِٛ‬ق آٍ‪ٓ ّٞ٣‬غ حٌُٔ٘يٍ ‪ٝ‬حُٔٔخف ‪ّٞ٣ٍ٥‬‬ ‫‪334‬م!!!‬ ‫رخُؼ‪ٞ‬ىس اُ‪!!ّ331 ٚ٤‬‬ ‫أخٌراً‪..‬‬ ‫‪ٝ‬ح‪ُ٘ ٕ٥‬ؼ‪ٞ‬ى اُ‪ ٠‬حُٔ‪َ٤‬س حُ٘ز‪٣ٞ‬ش‪..‬‬ ‫أنا أرى بؤن الدمج بٌن الشخصٌتٌن كبٌر جداً ‪ ..‬فمحمد فً رأًٌ هو‬ ‫كخُ٘ز‪ٓ ٢‬لٔي طْ ‪ٝ‬ػي‪ ٙ‬ك‪ِٛ ٢‬ق حُلي‪٣‬ز‪٤‬ش رخُؼ‪ٞ‬ىس اُ‪ٌٓ ٠‬ش َٓس أهَ‪ ٟ‬ك‪ ٢‬حُٔ٘ش‬ ‫حُوخىٓش رؼي حُظويّ ر‪٤ٜ‬ـش ط‪ٞ‬حكو‪٤‬ش ُوَ‪ٌٛٝ .. ٖ٣‬ح ‪ًٌَٗ٣‬خ ر‪ٞ‬ػي أٌُٔ٘يٍ ‪ ّٞ٣ٍ٥‬شخصٌة حقٌقٌة موجودة ‪ ..‬ولكن أحداث قصته لٌست بحقٌقٌة ‪ ،‬بل هً‬ ‫مقتبسة من آرٌوس ومنسوبة كذبا ً إلٌه ‪ ..‬فكما تقول األبحاث أن آرٌوس‬ ‫رخُؼ‪ٞ‬ىس اُ‪ ٠‬حٌُ٘‪ٔ٤‬ش ٓ٘ش ‪ ّ334‬رؼي حٕ طويّ ر‪٤ٜ‬ـش ط‪ٞ‬حكو‪٤‬ش ُالٓزَح‪!!ٍٞ١‬‬ ‫مات مسموما ً ‪ ..‬كما هو الحال مع النبً محمد حٌث أنه مات مسموما ً‬ ‫حُٔ‪ٜ‬يٍ‬ ‫‪ ٌُٖٝ‬حطلخم ٓلٔي ٓغ هَ‪ ٖ٣‬كيع ك‪٘ٓ ٢‬ش ‪ًٔ ّ628‬خ أَٗص ٓخروخ ً ‪ ..‬أ‪ ١‬ك‪٘ٓ ٢‬ش كذلك!!‬ ‫وال ٌستبعد كذلك وجود شخصٌات أخرى مشتركة فً تكوٌن محمد كما‬ ‫‪ ّ331‬رؼي اُحُش حُـ‪٘ٓ 297‬ش حُ‪٤ٔٛٞ‬ش ‪ٝٝ ..‬ػي أٍ‪ ّٞ٣‬رخُؼ‪ٞ‬ىس ًخٕ ك‪٘ٓ ٢‬ش‬ ‫‪ .. ّ334‬كخُظخٍ‪٣‬وخٕ ُ‪ٔ٤‬خ ٓظطخرو‪ٌٛٝ .. ٖ٤‬ح ‪٣‬يػ‪ٗٞ‬خ كو‪٤‬وش ُِظ‪ٞ‬هق هِ‪٤‬الً ‪ٝ‬حَُؿ‪ٞ‬ع نعرفه الٌوم ‪...‬‬ ‫اُ‪ ٠‬أكيحع حُظخٍ‪٣‬ن ر٘خ ًء ػِ‪ٓ ٠‬خ طو‪ ُٚٞ‬حُٔ‪َ٤‬س حُ٘ز‪٣ٞ‬ش ُِظلون ٖٓ ‪ٛ‬لش حَُ‪ٝ‬ح‪٣‬ش‪..‬‬ ‫ػزض ك‪ ٢‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ل‪ ٖ٤‬إٔ حَُٓ‪ ٠ِٛ ٍٞ‬هللا ػِ‪ ِْٓٝ ٚ٤‬هي ًظذ اُ‪َٛ ٠‬هَ ٓغ ىك‪٤‬ش‬ ‫رٖ هِ‪٤‬لش حٌُِز‪٣ ٢‬يػ‪ ٙٞ‬اُ‪ ٠‬حإلٓالّ‪ًُٝ .‬ي ك‪ٓ ٢‬يس ‪ٛ‬يٗش حُلي‪٣‬ز‪٤‬ش ‪ ٞٛٝ ،‬حُ٘‪ٚ‬‬ ‫حُؼخٗ‪ ٢‬حٌُ‪ ١‬ػزظض ‪ٛ‬لظ‪ٝ ٚ‬كن َٗ‪ ١ٝ‬حُٔليػ‪ ٖٓ ٖ٤‬ر‪ٓ ٖ٤‬خثَ ٗ‪ ٜٙٞ‬حٌُظذ‬ ‫حُظ‪ٝ ٢‬ؿ‪ٜ‬ض اُ‪ ٠‬حُِػٔخء ‪ ( : ٜٚٗٝ ،‬رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك‪ٓ ٖٓ ، ْ٤‬لٔي ػزي‬ ‫هللا ‪ ٍُٚٞٓٝ‬اُ‪َٛ ٠‬هَ ػظ‪ ْ٤‬حَُ‪ٓ .ّٝ‬الّ ػِ‪ ٖٓ ٠‬حطزغ حُ‪ٜ‬ي‪ ، ٟ‬أٓخ رؼي ‪ ،‬كبٗ‪٢‬‬ ‫أىػ‪ٞ‬ى ريػخ‪٣‬ش حإلٓالّ ‪ ،‬أِْٓ طِْٔ ‪ٝ ،‬أِْٓ ‪٣‬ئطي هللا أؿَى َٓط‪ .ٖ٤‬كبٕ ط‪٤ُٞ‬ض‬ ‫كؼِ‪٤‬ي اػْ حألٍ‪ ( .ٖ٤٤ٔ٣‬هَ ‪٣‬خ أ‪ َٛ‬حٌُظخد طؼخُ‪ٞ‬ح اُ‪ًِٔ ٠‬ش ٓ‪ٞ‬حء ر‪٘٘٤‬خ ‪ٝ‬ر‪ ٌْ٘٤‬إٔ ال‬ ‫ٗؼزي اال هللا ‪ٝ‬ال َٗ٘ى ر‪٤ٗ ٚ‬جخ‪ٝ .‬ال ‪٣‬ظوٌ رؼ‪٘٠‬خ رؼ‪٠‬خ أٍرخرخ ٖٓ ى‪ ٕٝ‬هللا كبٕ‬ ‫ط‪ُٞٞ‬ح كو‪ُٞٞ‬ح حٗ‪ٜ‬ي‪ٝ‬ح رؤٗخ ِٓٔٔ‪)ٕٞ‬‬ ‫المصادر كثٌرة وهذه إحداها ‪ ،‬وجمٌع المراجع اإلسالمٌة التً وجدتها ترى بؤن‬ ‫األرٌسٌٌن تعنً الفالحٌن أو األرٌوسٌٌن!!‬ ‫نالحظ قول النبً فً رسالته "فعلٌك إثم األرٌسٌٌن" ‪ ..‬فالتساإل البدٌهً‬ ‫سٌكون‪ :‬هل كان محمداً ٌعرف آرٌوس؟‬ ‫وبالطبع فإن الجواب هو نعم ٌعرفه ألنه ذكر اسمه فً رسالته لهرقل باإلسم‪..‬‬ ‫ولكن نظراً لوجود الترابط العجٌب بٌن الشخصٌتٌن فً أحداث حٌاتهما كما‬ ‫بٌنت لكم من خالل بحثً السابق عن آرٌوس ومحمد ‪ ..‬فإننً أذهب إلى احتمال‬ ‫أن وجود محمد كان قد تزامن مع وجود آرٌوس ‪ ..‬أو احتمال أن محمداً هو‬ ‫آرٌوس نفسه‪..‬‬ ‫فإن كان محمد هو نفسه آرٌوس ‪ ..‬فإن مقولته تلك (علٌك إثم األرٌسٌٌن) قد‬ ‫تعنً بؤنه علٌه إثم قومه اآلرٌوسٌٌن الذٌن ا ّتبعوه‪..‬‬ ‫ولكن إن كانا شخصٌتٌن مختلفتٌن متزامنتٌن فً وقت واحد وهذا ما أرجحه ‪..‬‬ ‫فهذا ٌجعلنً أقول أن كلمته تلك (علٌك إثم األرٌسٌٌن) كانت دفاعا ً عن آرٌوس‬ ‫ووقوفا ً فً صفّه ‪ ..‬وقد ٌكونا تقابال وٌعرفان بعضهما البعض شخصٌا ً ‪ ..‬ومن‬ ‫خالل اجتماعات محمد بآرٌوس أخذ محمد منه فكرة أن عٌسى المسٌح هو‬ ‫رسول هللا ولٌس ابن هللا ‪ ..‬وربما كانت لقاءات محمد وآرٌوس فً الشام نظراً‬ ‫لسفرات محمد المرٌبة إلٌها‪..‬‬ ‫والغرٌب كذلك هو موقف هرقل السلبً الذي لم ٌفعل شٌئا ً حٌال هذه الرسالة ‪..‬‬ ‫بل كاد أن ٌسلم لوال خوفه من بطش الروم علٌه ‪..‬بل تبع ذلك الرضا عن‬ ‫آرٌوس وإرجاعه إلى الكنٌسة كما تقول كتب التارٌخ ‪ ..‬أي بمعنى آخر ‪،‬‬ ‫استجابة هرقل لرسالة محمد حتى ال ٌكون علٌه إثم اآلرٌوسٌٌن!!‬ ‫فً الرسالة توجد آٌة قرآنٌة وهً‪ (( :‬قل ٌا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء‬

‫ال أك‪٤ً ْٜ‬ق ٌُظخد ك‪ ٚ٤‬أكٌخّ‬ ‫(ػذس ) ُألهلخٍ ( حُالث‪ُْ ٢‬‬ ‫‪٣‬لنٖ )‬ ‫‪٣ ٝ‬خِ‪ٞ‬ح ٖٓ أ‪ ١‬طؾش‪٣‬غ ‪٣‬ـشّ‬ ‫حالؿظقخد ‪ ُٞ ٝ‬رؾٌَ ؿ‪٤‬ش‬ ‫ٓزخؽش‬ ‫إٔ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬قذس أخاله‪٢‬‬ ‫أل‪ً ١‬خثٖ رؾش‪١‬‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬ ‫‪24‬‬


I Think Magazine / Issue 3/

25

11/02/2012


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ٓخظقش ٓل‪٤‬ذ ؿذح ً‬ ‫ح ًح ًخٕ الري ٖٓ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى هخُن ٌُِ‪ ٕٞ‬كٖٔ أ‪ٝ‬ؿي حُوخُن حًٕ؟؟؟؟ حًح ًخٕ هللا‬ ‫حُُ‪ ٢‬كِٔخًح حٌٗخٍ حُُ‪٤‬ش حٌُ‪ ٕٞ‬رخُٔوخرَ ٖٓ هزَ حُٔئٓ٘‪ٖ٤‬؟؟ حًح ًخٕ حُوخُن ‪ٞٛ‬‬ ‫ٖٓ ؿِّ أٗ‪ ٚ‬هي هِن ٗلٔ‪ ٚ‬كٔخٌُ‪٘ٔ٣ ١‬ؼ‪ ٖٓ ٚ‬هِن حُ‪ ٚ‬هخُن حهَ حػظْ ٓ٘‪ٚ‬؟؟‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُؼٔ‪ ّٞ‬حٕ هِن حُ‪ ٚ‬حهَ حػظْ ٓ٘‪ ٚ‬كخٗ‪ ٚ‬رخُظخُ‪٣ ٢‬لوي هخ‪٤ٛ‬ش حُويٍس‬ ‫حُٔطِوش‪ٓٝ .‬خُٔزذ حٌُ‪٣ ١‬يػ‪ ٞ‬حُوخُن ُوِن حٌُ‪ ٕٞ‬أٓخٓخ؟؟ حًح ًخٕ الٓؼخىٗخ‬ ‫ك‪ َٜ‬حُزَ٘‪٣‬ش ٓؼ‪٤‬يس أ‪ً ٝ‬حهض حُٔؼخىس ػِ‪ َٓ ٠‬طخٍ‪٣‬و‪ٜ‬خ؟؟ ‪ٝ‬حًح ًخٕ ٖٓ حؿَ‬ ‫ػزخىط‪ ٚ‬كو‪ ٢‬كِٔخًح ُْ ‪٣‬زَٓـ٘خ ػِ‪١ ٠‬خػظ‪ٝ ٚ‬كز‪ ٚ‬حط‪ٓٞ‬خط‪٤ٌ٤‬خ ري‪ ٕٝ‬حُلخؿش حُ‪٠‬‬ ‫حٍٓخٍ حالٗز‪٤‬خء ‪ٝ‬ط‪ٜ‬ي‪٣‬يٗخ رخُؼٌحد ‪ٝ‬حُـ‪ٜ‬خى ‪ٝ‬حُوظَ؟؟ ‪ٝ‬حًح كَ‪ٟ٘‬خ ر‪ٜ‬لش ٗظَ‪٣‬ش‬ ‫حُوخُن ‪ٝ‬حُٔوِ‪ٞ‬م كٔخٌُ‪٣ ١‬ـؼَ حُٔئٖٓ ؿخُٓخ ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُ‪ٝ ٚ‬حكي كو‪٢‬؟؟ ُٔخًح‬ ‫ال‪٘ٛ ٌٕٞ٣‬خُي حُ‪ٜ‬ش ٓظؼيىس؟؟ ُْ ال‪ٌٛ ٌٕٞ٣‬ح حالُ‪ً ٞٛ ٚ‬خثٖ ك‪٠‬خث‪٢‬؟؟ ح‪ٝ ٝ‬كٖ‬ ‫ط٘‪٢٘٤‬؟؟ ‪ َٛٝ‬حالى‪٣‬خٕ رٌَ ٓخك‪ٜ٤‬خ ٖٓ طلَ‪٣‬ق ‪ٝ‬أهطخء طؼظزَ ىُ‪٤‬ال ػِ‪٤ٛ ٠‬جش‬ ‫حُوخُن ‪ٝٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٙ‬؟؟ الٗؼظوي ًُي الٕ ًَ ى‪ٝ ُٚ ٖ٣‬ؿ‪ٜ‬ش ٗظَ هخ‪ٛ‬ش ك‪ ٢‬حالُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬ه‪ٞ‬ح‪ .ٚٛ‬هللا حالٓالٓ‪٣ ٢‬وظِق ؿٌٍ‪٣‬خ ك‪ٛ ٢‬لخط‪ٝ ٚ‬ه‪ٞ‬ح‪ ٚٛ‬ػٖ حالُ‪ٚ‬‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ل‪ٝ ٢‬حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ٝ .١‬حًح ًخٕ ‪٘ٛ‬خُي رؼغ ‪ٝ‬كٔخد ‪ٝ‬ؿِحء ك‪٤ٓ َٜ‬ظَ‬ ‫حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُـ٘ش أري حُي‪ٝ َٛ‬حٌُخكَ‪ ٖ٣‬ك‪ ٢‬حُ٘خٍ أري حُي‪َٛ‬؟؟ حًٕ ٓخًح ٓ‪٤‬لؼَ‬ ‫هللا هالٍ ‪ ٌٙٛ‬حُلظَس؟؟ ٓخًح ٓ‪٤‬ؼَٔ؟؟ ً‪٤‬ق ٓ‪ٔ٤‬ال ‪ٝ‬هض كَحؿ‪ٚ‬؟؟ ‪ٖٓ َٛٝ‬‬ ‫حُؼيٍ إٔ ‪٣‬ؼخهذ ًخكَ ػخٕ ‪ 60‬أ‪٘ٓ 70 ٝ‬ش ك‪ ٢‬حُ٘خٍ أري حُي‪َٛ‬؟؟ ‪ٓٝ‬خًح ػٖ‬ ‫حٌُخكَ حٌُ‪ ١‬ػخٕ كظَس أهَ ‪ٓٝ‬خص ك‪ ٢‬ػِ ٗزخر‪ ٚ‬؟‪ٝ‬حًح ًخٕ حُوخُن ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىح‪,‬‬ ‫كٔخُلٌٔش حُؼوِ‪٤‬ش ‪ٝ‬كظ‪ ٠‬حال‪ٔ٣‬خٗ‪٤‬ش ٖٓ روخء‪ً ٙ‬خث٘خ ؿ‪٤‬ز‪٤‬خ ؿ‪َٓ َ٤‬ث‪٤‬خ؟؟ حُوخ‪٢ٟ‬‬ ‫حُزَ٘‪ ١‬ال‪٣‬لٌْ ػِ‪ٗ ٠‬و‪ٓ ٚ‬خ رخالػيحّ كظ‪٣ ٠‬ظز‪ ًَ ٖ٤‬حالىُش حُٔخى‪٣‬ش حُلٔ‪٤‬ش‬ ‫حُظ‪ ٢‬طـَّ حُـخٗ‪ًٔ ٢‬خ ‪٣‬لن ُ‪ٌٜ‬ح حُـخٗ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬ؼَف حؿَحءحص ٓ‪ٓ َ٤‬لخًٔخط‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪٤‬ؼ‪٤‬خط‪ٜ‬خ رٔخ ك‪ًُ ٢‬ي ٓٔخع ‪ٍٝ‬إ‪٣‬ش حُوخ‪ٝ ٢ٟ‬حُ٘‪ٜٞ‬ى كٔخ رخٌُْ رخُ‪٣ ٚ‬لظَ‪ٝ‬‬ ‫أٗ‪ ٚ‬ػظ‪ْ٤‬؟؟‬ ‫ػ٘يٓخ ‪٣‬يػ‪ ٢‬أكي ٓخ ً‪ ٍٍٞٓ ٚٗٞ‬هللا ٗظ‪ٞ‬هغ ٓ٘‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬ؼ‪ ٖ٤‬ك‪٤‬خس طٔ‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ حُؼلش‬ ‫أ‪ ١‬أٗ‪ ٚ‬ال ‪ ٌٚ٘ٔ٣‬إٔ ‪٣‬و‪٠‬غ ُأل‪ٞٛ‬حء ‪ ٝ‬ال ‪ ٌٚ٘ٔ٣‬إٔ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬ـظ‪ٜ‬زخ ‪ ٝ‬ال هخ‪١‬غ‬ ‫‪٣َ١‬ن أ‪ ٝ‬هخطال أ‪ٓ ٝ‬لخكخ ‪ ٝ‬ػِ‪٣ ٖٓ ٠‬يػ‪ ٢‬حُ٘ز‪ٞ‬س حُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬رؼي ٖٓ ًٍحثَ‬ ‫ٗؼز‪ٓ ٝ ٚ‬غ ًُي ٓلٔي ػخٕ ٓلٔي ك‪٤‬خس ط٘ز‪ ٚ‬ك‪٤‬خس ٍث‪ ْ٤‬ػ‪ٜ‬خرش كٔط‪ ٠‬ػِ‪٠‬‬ ‫حُو‪ٞ‬حكَ ‪ً ٝ‬رق حَُؿخٍ ‪ٓ ٝ‬ز‪ ٠‬حُ٘ٔخء ‪ ٝ‬حأل‪١‬لخٍ ‪ ٝ‬هي حؿظ‪ٜ‬ذ حُ٘ٔخء حُِ‪ٞ‬حط‪٢‬‬ ‫أَٓ‪ ٖٛ‬ك‪ ٢‬حُلَد رؼي هظَ آرخث‪ ٝ ٖٜ‬أُ‪ٝ‬حؿ‪ ٝ ٖٜ‬هخٍ ألطزؼ‪ ٚ‬أٗ‪ ٖٓ ٚ‬حُٔوز‪ٍٞ‬‬ ‫ٓٔخٍٓش حُـْ٘ ٓغ أٓ‪َ٤‬حط‪ٓ" ٝ ْٜ‬خ ٌِٓض أ‪ٔ٣‬خٗ‪ٍٞٓ( "ْٜ‬س حألكِحد ح‪٣٥‬ش‬ ‫‪ ٝ ) 50‬هي هخّ رخؿظ‪٤‬خٍ ٓؼخٍ‪ ٝ ٚ٤ٟ‬أػيٓ‪ ْٜ‬ك‪ َٛٝ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬حُِٔطش ‪ٛ ٝ‬خٍ‬ ‫حُلخًْ حُؼٌَٔ‪ُِ٘ٔ ١‬طوش حُؼَر‪٤‬ش ُْ ‪ٔ٣‬ظِي ٓلٔي حُظؼخ‪١‬ق حإلٗٔخٗ‪ُ ٢‬وي ًخٕ‬ ‫ٓ‪ٜ‬خرخ رـ٘‪ ٕٞ‬حُؼظٔش ‪ ٌٖ٣ ُْ ٝ‬هخىٍح ػِ‪ ٠‬حُ‪ٜ‬لق ػٖ ٖٓ ‪٣‬وق ك‪٣َ١ ٢‬و‪ ٚ‬كوي‬ ‫ًخٕ ‪١‬خؿ‪٤‬ش ٓؼَ ‪ٛ‬ظَِ ‪ٛ ٝ‬يحّ ًخٕ ٓخًَح ‪ ٝ‬حٓظطخع إٔ ‪٣‬ظالػذ رخُ٘خّ ًٔخ‬ ‫ظٖ إٔ ربٌٓخٗ‪ ٚ‬حُو‪٤‬خّ رٔخ ‪٘٣‬ظ‪ٍ ٝ ٢ٜ‬أ‪ ٟ‬إٔ ؿٔ‪٤‬غ أػٔخُ‪ ٚ‬حَُ٘‪َ٣‬س ٓزٍَس‬

‫أخطخء ٗل‪٣ٞ‬ش ‪ُٝ‬ـ‪٣ٞ‬ش ك‪ ٢‬حُوشإٓ‪::::::‬‬ ‫(أر‪ ٞ‬ارشح‪-ْ٤ٛ‬ؽزٌش حُالد‪ ٖ٤٤٘٣‬حُؼشد)‬ ‫‪ٍ )1‬كغ حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬حُٔ٘‪ٜٞ‬د ّ ‪ :106‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُٔخثيس ‪69 :5‬‬ ‫" ِإَّ حٌُِ‪ َٖ٣‬آ َُٓ٘‪ٞ‬ح َ‪ٝ‬حٌُِ‪َٛ َٖ٣‬خىُ‪ٝ‬ح َ‪ٝ‬حُ‪َّٜ‬خ ِرجُ‪ًٝ ،" َٕٞ‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪ٜ٘٣‬ذ حُٔؼط‪ٞ‬ف‬ ‫ػِ‪ ٠‬حْٓ إ ك‪٤‬و‪ٝ ٍٞ‬حُ‪ٜ‬خرج‪ًٔ ٖ٤‬خ كؼَ ‪ٌٛ‬ح ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُزوَس ‪ٝ 62 :2‬حُلؾ‬ ‫‪.17 :22‬‬ ‫(‪ٜٗ )2‬ذ حُلخػَ ّ ‪ :107‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُزوَس ‪َ " 124 :2‬ال ‪ََ٘٣‬خ ٍُ َػ ْ‪ِ ٜ‬ي‪١‬‬ ‫حُظَّخُِِٔ‪ًٝ ." َٖ٤‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪َ٣‬كغ حُلخػَ ك‪٤‬و‪ :ٍٞ‬حُظخُٔ‪.ٕٞ‬‬ ‫(‪ )3‬طًٌ‪ َ٤‬هزَ حالْٓ حُٔئٗغ‪ :108 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حألػَحف ‪" 56 :7‬اِ َّٕ‬ ‫ذ َِٖٓ حُ ُٔلْ ِِٔ٘‪ًٝ . " َٖ٤‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ظزغ هزَ إ حٓٔ‪ٜ‬خ ك‪٢‬‬ ‫ٍَكْ َٔشَ هللاِ هَ َِ‪ٌ ٣‬‬ ‫حُظؤٗ‪٤‬غ ك‪٤‬و‪ :ٍٞ‬هَ‪٣‬زش‪.‬‬ ‫(‪ )4‬طؤٗ‪٤‬غ حُؼيى ‪ٝ‬ؿٔغ حُٔؼي‪ٝ‬ى‪ :109 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حألػَحف ‪160 :7‬‬ ‫" َ‪ٝ‬هَطَّ ْؼَ٘خ‪ ْْ ُٛ‬ح ْػَ٘ظ َْ‪َ ٢‬ػ ْ٘ ََسَ أَ ْٓزَخ‪١‬خ ً أ ُ َٓٔخً"‪ًٝ ،‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪ ًٌَ٣‬حُؼيى ‪٣ٝ‬ؤط‪٢‬‬ ‫رٔلَى حُٔؼي‪ٝ‬ى ك‪٤‬و‪ :ٍٞ‬حػ٘‪ ٢‬ػَ٘ ٓزطخً‪.‬‬ ‫(‪ )5‬ؿٔغ حُ‪ َ٤ٔ٠‬حُؼخثي ػِ‪ ٠‬حُٔؼ٘‪ :110 ّ .٠‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُلؾ ‪19 :22‬‬ ‫"‪ٌٛ‬ح ِٕ هَ‪َٔ ْٜ‬خ ِٕ ْ‬ ‫‪ُٞٔ ٜ‬ح كِ‪ٍَ ٢‬رِّ ِ‪ًٝ ،"ْْ ٜ‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ؼّ٘‪ ٢‬حُ‪ َ٤ٔ٠‬حُؼخثي ػِ‪٠‬‬ ‫حهظَ َ‬ ‫حُٔؼّ٘‪ ٠‬ك‪٤‬و‪ ٍٞ‬ه‪ٜٔ‬خٕ حهظ‪ٜٔ‬خ ك‪ٍ ٢‬ر‪ٜٔ‬خ‪.‬‬

‫(‪ )6‬أط‪ ٠‬رخْٓ حُٔ‪ ٍٞٛٞ‬حُؼخثي ػِ‪ ٠‬حُـٔغ ٓلَىحً‪ :111 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س‬ ‫حُظ‪ٞ‬رش ‪ُ َٝ " 69 :9‬ه‪ ْ٠‬ظُ ْْ ًَخُ ٌِ‪ ١‬هَخ‪ُٟٞ‬ح"‪ًٝ .‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ـٔغ حْٓ حُٔ‪ٍٞٛٞ‬‬ ‫حُؼخثي ػِ‪ َ٤ٟٔ ٠‬حُـٔغ ك‪٤‬و‪ :ٍٞ‬ه‪٠‬ظْ ًخٌُ‪ ٖ٣‬هخ‪ٟٞ‬ح ‪.‬‬ ‫(‪ )7‬ؿِّ حُلؼَ حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬حُٔ٘‪ٜٞ‬د‪ :112 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س‬ ‫‪ ٢‬أَ َك َي ًُ ُْ حُ َٔ‪ُ ْٞ‬‬ ‫ص كَ‪َ٤‬وُ‪ٍَ ٞ‬‬ ‫حُٔ٘خكو‪َٝ " 10 :63 ٕٞ‬أَ ْٗلِوُ‪ٞ‬ح ِٓ َّٔخ ٍَ َُ ْهَ٘خ ًُ ْْ ِْٖٓ هَ ْز َِ إَْٔ ‪َ٣‬ؤْطِ َ‬ ‫م َ‪ٝ‬أَ ًُْٖ َِٖٓ حُ‪َّٜ‬خُِلِ‪ًٝ " َٖ٤‬خٕ ‪٣‬ـذ‬ ‫ذ كَؤَ َّ‬ ‫‪َّ ٛ‬ي َ‬ ‫ٍَدِّ َُ‪ ْٞ‬الَ أَ َّهَْ طَِ٘‪ ٢‬اَُِ‪ ٠‬أَ َؿ ٍَ هَ َِ‪ٍ ٣‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫إٔ ‪ٜ٘٣‬ذ حُلؼَ حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬حُٔ٘‪ٜٞ‬د كؤ‪ٛ‬يم ‪ٝ‬أً‪. ٕٞ‬‬ ‫(‪ )8‬ؿؼَ حُ‪ َ٤ٔ٠‬حُؼخثي ػِ‪ ٠‬حُٔلَى ؿٔؼخً ّ ‪ :113‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُزوَس ‪:2‬‬ ‫‪ٟ‬خ َء ْ‬ ‫‪،"ْْ ِٛ ٍٞ‬‬ ‫ص َٓخ كَ‪َ ًَٛ َُُٚ ْٞ‬‬ ‫‪َٓ " 17‬ؼَُِ‪َٔ ًَ ْْ ُٜ‬ؼَ َِ حُ ٌِ‪ ١‬ح ْٓظَ‪ ْٞ‬هَ َي َٗخٍحً كََِ َّٔخ أَ َ‬ ‫َذ هللا ُ ِرُ٘ ِ‬ ‫‪ًٝ‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ـؼَ حُ‪ َ٤ٔ٠‬حُؼخثي ػِ‪ ٠‬حُٔلَى ٓلَىحً ك‪٤‬و‪ :ٍٞ‬حٓظ‪ٞ‬هي‪ًٛ ...‬ذ‬ ‫هللا ر٘‪.ٍٙٞ‬‬ ‫(‪ٜٗ )9‬ذ حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬حَُٔك‪ٞ‬ع‪ :114 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُ٘ٔخء ‪:4‬‬ ‫ي َ‪َٓ ٝ‬خ‬ ‫‪ ِٖ ٌِ َُ" 162‬حََُّح ِٓ ُو‪ َٕٞ‬كِ‪ ٢‬حُ ِؼ ِْ ِْ ِٓ ْ٘‪َٝ ْْ ُٜ‬حُ ُٔ ْئ ُِٓ٘‪ُ٣ َٕٞ‬ئْ ُِٓ٘‪ َٕٞ‬رِ َٔخ أُ ْٗ ِِ ٍَ اَُِ ْ‪َ ٤‬‬ ‫ي َ‪ٝ‬حُ ُٔوِ‪ َٖ٤ِٔ٤‬حُ‪ََّ ٜ‬السَ َ‪ٝ‬حُ ُٔئْ طُ‪ َٕٞ‬حُ ًََِّخسَ َ‪ٝ‬حُ ُٔ ْئ ُِٓ٘‪ َٕٞ‬رِخهللِ َ‪ٝ‬حُ‪ِّ َْٞ٤‬‬ ‫أُ ْٗ ِِ ٍَ ِْٖٓ هَ ْزِِ َ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ي َُٓ٘ئْ طِ‪ ْْ ِٜ ٤‬أؿْ َح َػ ِظ‪ٔ٤‬خ ‪ًٝ .‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪َ٣‬كغ حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪٠‬‬ ‫ح‪ِ ٥‬هَِ أُ‪َُٝ‬جِ َ‬ ‫حَُٔك‪ٞ‬ع ك‪٤‬و‪ٝ :ٍٞ‬حُٔو‪ ٕٞٔ٤‬حُ‪ٜ‬الس‪.‬‬ ‫(‪ٜٗ )10‬ذ حُٔ‪٠‬خف اُ‪ :115 ّ .ٚ٤‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س ‪ٞٛ‬ى ‪ِ ََُٝ 10 :11‬جْٖ أَ ًَ ْهَ٘خ‪ُٙ‬‬ ‫ٔ‪ِّ٤‬ج ُ‬ ‫ف كَ ُو‪ًٝ . ٌٍ ٞ‬خٕ‬ ‫َخص َػِّ٘‪ِ ٢‬اَّٗ‪َُ ُٚ‬لَ َِ ٌ‬ ‫َذ حُ َّ‬ ‫‪ََّٟ‬ح َء َٓ َّ‬ ‫ٔ ْظ‪َ٤َُ ُٚ‬وُ‪َ ًَٛ َّٖ َُٞ‬‬ ‫َٗ ْؼ َٔخ َء رَ ْؼ َي َ‬ ‫‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ـ ََّ حُٔ‪٠‬خف اُ‪ ٚ٤‬ك‪٤‬و‪ :ٍٞ‬رؼي ‪َٟ‬ح ِء‪.‬‬ ‫(‪ )11‬أط‪ ٠‬رـٔغ ًؼَس ك‪٤‬غ أٍ‪٣‬ي حُوِش‪ :116 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُزوَس ‪80 :2‬‬ ‫َٔ٘خ حَُّ٘خ ٍُ اِ َّال أَ‪َّ٣‬خٓخ ً َٓ ْؼيُ‪َ ٝ‬ىسً"‪ًٝ ،‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ـٔؼ‪ٜ‬خ ؿٔغ هِش ك‪٤‬غ اٗ‪ٚ‬‬ ‫"َُْٖ طَ َٔ َّ‬ ‫أٍحى حُوِش ك‪٤‬و‪ :ٍٞ‬أ‪٣‬خٓخ ً ٓؼي‪ٝ‬ىحص‪.‬‬ ‫(‪ )12‬أط‪ ٠‬رـٔغ هِش ك‪٤‬غ أٍ‪٣‬ي حٌُؼَس‪ :117 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُزوَس ‪:2‬‬ ‫ذ َػَِ‪ ٠‬حٌُِ‪ ِْٖٓ َٖ٣‬هَزِِْ ٌُ ْْ َُ َؼِ َّ ٌُ ْْ طَظَّوُ‪ َٕٞ‬أَ‪َّ٣‬خٓخ ً َٓ ْؼيُ‪ٝ‬ىَحص"‪ًٝ ،‬خٕ‬ ‫‪ًُ " 184ٝ 183‬ظِ َ‬ ‫‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ـٔؼ‪ٜ‬خ ؿٔغ ًؼَس‪ ،‬ك‪٤‬غ إ حَُٔحى ؿٔغ ًؼَس ػيط‪ٓٞ٣ 30 ٚ‬خً ك‪٤‬و‪:ٍٞ‬‬ ‫أ‪٣‬خٓخً ٓؼي‪ٝ‬ىس‪.‬‬ ‫(‪ )13‬ؿٔغ حْٓ ػِْ ك‪٤‬غ ‪٣‬ـذ اكَحى‪ :118 ّ .ٙ‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُ‪ٜ‬خكخص‬ ‫خّ ََُِٖٔ حُ َُْٔ َِِٓ‪َٓ ... َٖ٤‬الَ ٌّ َػَِ‪ ٠‬اِ ُْ‪َ٤‬خِٓ‪ ... َٖ٤‬اَِّٗ‪ِْٖٓ ُٚ‬‬ ‫‪َٝ " 132-123 :37‬إَِّ اِ ُْ‪َ َ٤‬‬ ‫ِػزَخ ِىَٗخ حُ ُٔ ْئ ِِٓ٘‪ ،"ٖ٤‬كِٔخًح هخٍ‪ :‬اُ‪٤‬خٓ‪ ٖ٤‬رخُـٔغ ػٖ اُ‪٤‬خّ حُٔلَى؟ كٖٔ حُوطؤ‬ ‫ُـ‪٣ٞ‬خ ً طـ‪ َ٤٤‬حْٓ حُؼَِْ كزخ ً ك‪ ٢‬حُٔـغ حُٔظٌَِّق‪ٝ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُظ‪-1 :95 ٖ٤‬‬ ‫‪َٝ " 3‬حُظِّ‪َٝ ِٖ ٤‬حُ َِ ْ‪٣‬ظُ‪ٌَ ََٛٝ َٖ٤ِ٘٤ِٓ ٍُِٞ١َٝ ِٕ ٞ‬ح حُزََِ ِي حألَ ِٓ‪ ،"ِٖ ٤‬كِٔخًح هخٍ‪"ٖ٤٘٤ٓ" :‬‬ ‫رخُـٔغ ػٖ ٓ‪٘٤‬خء؟ كٖٔ حُوطخ ُـ‪٣ٞ‬خ ً طـ‪ َ٤٤‬حْٓ حُؼَِْ كزخ ً ك‪ ٢‬حُٔـغ حُٔظٌِق‪.‬‬ ‫(‪ )14‬أط‪ ٠‬رخْٓ حُلخػَ ريٍ حُٔ‪ٜ‬يٍ ّ ‪ :119‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُزوَس ‪177 :2‬‬ ‫م َ‪ٝ‬حُ َٔ ْـ َِدِ َ‪ ٌَِّٖ َُٝ‬حُزِ ََّ َْٖٓ آ ََٖٓ ِرخهللِ‬ ‫"َُ‪َ ٤‬‬ ‫ْْ َحُزِ ََّ إَٔ طُ َ‪ُُّٞٞ‬ح ُ‪ٝ‬ؿُ‪ ْْ ٌُ َٛٞ‬هِزَ ََ حُ َٔ ْ٘ َِ ِ‬ ‫د َ‪ٝ‬حَُّ٘ ِز‪ٝ ،" َٖ٤ِّ٤‬حُ‪ٜٞ‬حد إٔ ‪ُ٣‬وخٍ‪ ٌُٖٝ :‬حُزَ إٔ‬ ‫َ‪ٝ‬حُ‪ ِّ َْٞ٤‬ح‪ِ ٥‬ه َِ َ‪ٝ‬حُ َٔالثِ ٌَشِ َ‪ٝ‬حُ ٌِظَخ ِ‬ ‫طئٓ٘‪ٞ‬ح رخهلل؛ ألٕ حُزَ ‪ ٞٛ‬حإل‪ٔ٣‬خٕ ال حُٔئٖٓ‪.‬‬ ‫(‪ٜٗ )15‬ذ حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬حَُٔك‪ٞ‬ع‪ :120 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُزوَس ‪:2‬‬ ‫ٓخ ِء َ‪ٝ‬حُ َّ‬ ‫‪ََّ٠‬ح ِء َ‪ٝ‬كِ‪َٖ٤‬‬ ‫‪َٝ " 177‬حُ ُٔ‪ٞ‬كُ‪ َٕٞ‬رِ َؼ ْ‪ِ ٜ‬ي ِ‪ ْْ ٛ‬اِ ًَح ػَخ‪َٛ‬يُ‪ٝ‬ح َ‪ٝ‬حُ‪َّٜ‬خرِ َِ‪ َٖ٣‬كِ‪ ٢‬حُزَؤْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ"‪ًٝ ،‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪َ٣‬كغ حُٔؼط‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬حَُٔك‪ٞ‬ع ك‪٤‬و‪ٝ :ٍٞ‬حُٔ‪ٞ‬ك‪...ٕٞ‬‬ ‫حُزَؤ ِ‬ ‫‪ٝ‬حُ‪ٜ‬خرَ‪. ٕٝ‬‬ ‫(‪ٟٝ )16‬غ حُلؼَ حُٔ‪٠‬خٍع ريٍ حُٔخ‪ :121 ّ .٢ٟ‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س آٍ‬ ‫ػَٔحٕ ‪" 59 :3‬إّ ٓؼََ ػ‪ ٠ٔ٤‬ػ٘ي هللا ًٔؼََ آى َّ هِو‪ ٖٓ ٚ‬طَحدٍ ػْ هخٍ ُ‪ًٖ ٚ‬‬ ‫ك‪ًٝ ."ٌٕٞ٤‬خٕ ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ؼظزَ حُٔوخّ حٌُ‪٣ ١‬وظ‪٤ٛ ٢٠‬ـش حُٔخ‪ ٢ٟ‬ال‬ ‫حُٔ‪٠‬خٍع ك‪٤‬و‪ :ٍٞ‬هخٍ ُ‪ ًٖ ٚ‬كٌخٕ‪.‬‬ ‫(‪٣ ُْ )17‬ؤص رـ‪ٞ‬حد ُ ّٔخ‪ :122 ّ .‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س ‪ٓٞ٣‬ق ‪" 15 :12‬كََِ َّٔخ‬ ‫ًَ‪َٛ‬زُ‪ٞ‬ح رِ‪َٝ ِٚ‬أَ ْؿ َٔؼُ‪ٞ‬ح إَْٔ ‪ْ َ٣‬ـ َؼُِ‪ ُ ٙٞ‬كِ‪َ ٢‬ؿ‪َ٤‬خرَشِ حُـُذِّ َ‪ٝ‬أَ‪َ ْٝ‬ك ْ‪َ٘٤‬خ اَُِ ْ‪َُ ِٚ٤‬ظَُ٘زِّجََّ٘‪ ْْ ُٜ‬رِؤَ ْٓ َِ ِ‪ْْ ٛ‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح َ‪ ْْ ُٛٝ‬الَ ‪ُ ْ٘ َ٣‬ؼَُ‪ ." َٕٝ‬كؤ‪ ٖ٣‬ؿ‪ٞ‬حد ُ ّٔخ؟ ‪ ُٞٝ‬كٌف حُ‪ٞ‬ح‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬هزَ أ‪ٝ‬ك‪٘٤‬خ‬ ‫الٓظوخّ حُٔؼ٘‪.٠‬‬ ‫(‪)18‬أط‪ ٠‬رظًَ‪٤‬ذ ‪٣‬ئى‪ ١‬اُ‪ ٠‬ح‪ٟ‬طَحد حُٔؼ٘‪ :123 ّ ٠‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُلظق‬ ‫‪" 9ٝ 8 :48‬اَِّٗخ أٍَْ َٓ َِْ٘خ َ‬ ‫ى َٗخ ِ‪ٛ‬يحً َ‪ُٓ ٝ‬زَ َِّ٘حً َ‪َ٣ٌِ َٗٝ‬ح ُظُ ْئ ُِٓ٘‪ٞ‬ح ِرخهللِ َ‪َٝ ِٚ ٍَُُِٞٓ ٝ‬طُ َؼ ِِّ ٍُ‪ُٙٝ‬‬ ‫‪٤ٛ‬الً"‪٘ٛٝ ،‬خ طَ‪ ٟ‬ح‪ٟ‬طَحرخً ك‪ ٢‬حُٔؼ٘‪ ٠‬رٔزذ‬ ‫َ‪ٝ‬طُ َ‪ٞ‬هَُِّ‪َٝ ُٙٝ‬طُ َٔزِّ ُل‪ ُٙٞ‬رُ ٌْ ََسً َ‪ٝ‬أَ ِ‬ ‫حالُظلخص ٖٓ هطخد ٓلٔي – ‪ ٠ِٛ‬هللا ػِ‪-ِْٓٝ ٚ٤‬اُ‪ ٠‬هطخد ؿ‪َٙ٤‬؛ ‪ٝ‬ألٕ‬ ‫حُ‪ َ٤ٔ٠‬حُٔ٘‪ٜٞ‬د ك‪ ٢‬ه‪" :ُٚٞ‬طؼ ٍِّ‪ٝ ٙٝ‬ط‪ٞ‬هَ‪ "ٙٝ‬ػخثي ػِ‪ ٠‬حَُٓ‪ ٍٞ‬حًٌُٔ‪ٍٞ‬‬ ‫آهَحً‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬ه‪" :ُٚٞ‬طٔزل‪ "ٙٞ‬ػخثي ػِ‪ ٠‬حْٓ حُـالُش حًٌُٔ‪ ٍٞ‬أ‪ٝ‬الً‪ٌٛ .‬ح ٓخ‬ ‫‪٣‬وظ‪ ٚ٤٠‬حُٔؼ٘‪ ْ٤ُٝ .٠‬ك‪ ٢‬حُِلع ٓخ ‪٣‬ؼ‪ ٚ٘٤‬طؼ‪٘٤٤‬خً ‪ َ٣ِ٣‬حُِزْ‪ ،‬كبٕ ًخٕ‬ ‫حُو‪ٝ":ٍٞ‬طؼٍِ‪ٝ ٙٝ‬ط‪ٞ‬هَ‪ٝ ٙٝ‬طٔزل‪ ٙٞ‬رٌَس ‪ٝ‬أ‪٤ٛ‬الً" ػخثيحً ػِ‪ ٠‬حَُٓ‪ٌٕٞ٣ ٍٞ‬‬ ‫ًلَحً‪ ،‬ألٕ حُظٔز‪٤‬ق هلل كو‪ٝ .٢‬إ ًخٕ حُو‪ ":ٍٞ‬طؼٍِ‪ٝ ٙٝ‬ط‪ٞ‬هَ‪ٝ ٙٝ‬طٔزل‪ ٙٞ‬رٌَس‬ ‫‪ٝ‬أ‪٤ٛ‬الً" ػخثيحً ػِ‪ ٠‬هللا ‪ً ٌٕٞ٣‬لَحً‪ ،‬ألٗ‪– ٚ‬طؼخُ‪ -٠‬ال ‪٣‬لظخؽ ُٖٔ ‪٣‬ؼٍِ‪ٙ‬‬ ‫‪٣ٝ‬و‪!!ٚ٣ٞ‬‬ ‫(‪ )19‬أط‪ ٠‬رخْٓ ؿٔغ ريٍ حُٔؼ٘‪ :130 ّ .٠‬ؿخء ك‪ٍٞٓ ٢‬س حُظلَ‪" 4 :66 ْ٣‬اِ ْٕ‬ ‫‪ٛ‬ـ ْ‬ ‫َض هُُِ‪ٞ‬رُ ٌُ َٔخ" ‪ٝ .‬حُوطخد (ًٔخ ‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُز‪٠٤‬خ‪ٞٓ.)١ٝ‬ؿّ‪ٚ‬‬ ‫طَظُ‪ٞ‬رَخ اَُِ‪ ٠‬هللاِ كَوَ ْي َ‬ ‫ُلل‪ٜ‬ش ‪ٝ‬ػخث٘ش – ٍ‪ ٢ٟ‬هللا ػ٘‪ٜٔ‬خ‪ .-‬كِٔخًح ُْ ‪٣‬وَ ‪ٛ‬ـخ هِزخًٔخ ريٍ "‪ٛ‬ـض‬ ‫هِ‪ٞ‬رٌٔخ" اً اٗ‪ُ ْ٤ُ ٚ‬الػ٘ظ‪ ٖ٤‬أًؼَ ٖٓ هِز‪ٖ٤‬؟‪.‬‬ ‫‪26‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫حُــــــظـــــلــــغـ‪٤‬ـش حُـزــ‪٤‬ـ‪ُٞ‬ـ‪ٞ‬ؿ‪ُِ ٢‬ـٔــــــ‪ٞ‬ص ‪:‬‬ ‫آعش ٓذُـ‪٢‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص ‪ ٞٛ‬حكي حُٔلخ‪ ْ٤ٛ‬حألٓخٓ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬طظلي‪ ٟ‬حإلٗٔخٕ‪ٓٝ ،‬لخ‪ُٝ‬ش طلٔ‪ َ٤‬حُٔ‪ٞ‬ص‬ ‫ط‪ٞ‬ؿي ك‪ ًَ ٢‬حُي‪٣‬خٗخص ‪ٝ‬كظ‪ ٠‬حُ‪ٞ‬ػ٘‪٤‬ش ‪ٝ‬هي ‪ٓ ٌٕٞ٣‬زذ حُٔ‪ٞ‬ص ‪ ٞٛ‬حُٔئحٍ حأل‪ٍٝ‬‬ ‫حٌُ‪ ١‬هطَ ػِ‪ ٠‬رخٍ حإلٗٔخٕ ‪ًُٝ‬ي هزَ ٓلخ‪ُٝ‬ش ك‪ ْٜ‬رو‪٤‬ش حُظ‪ٞ‬ح‪ َٛ‬حٌُ‪٤ٗٞ‬ش‬ ‫‪ٝ‬حإلٗٔخٗ‪٤‬ش‪ ،‬كٖٔ حُٔئًي إٔ ‪١‬و‪ ّٞ‬حُٔ‪ٞ‬ص ط‪ٞ‬ؿي ك‪ ًَ ٢‬حُؼوخكخص ٓ‪ٜٔ‬خ ًخٗض‬ ‫ريحث‪٤‬ظ‪ٜ‬خ‪ ،‬رَ ‪ٝ‬حألَٓ حألًؼَ ٖٓ ًُي أٗ٘خ ً٘ل٘خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪١‬و‪ُِٞٔ ّٞ‬ص ػ٘ي‬ ‫حُ٘‪٤‬ظخطَىُ‪ ْٛٝ ٖ٤٤‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػش حإلٗٔخٗ‪٤‬ش حُظ‪ٓ ٢‬زوض ظ‪ ٍٜٞ‬حإلٗٔخٕ حُؼخهَ ‪ٝ‬حُظ‪٢‬‬ ‫‪٣‬ظٖ حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُزخكؼ‪ ٖ٤‬رؼيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓويٍس ُـ‪٣ٞ‬ش ٓٔ‪ِ٤‬س ر‪ ٖ٤‬أكَحى‪ٛ‬خ‪ ،‬كبًح ًخٕ‬ ‫ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓويٍس ُـ‪٣ٞ‬ش ٓٔ‪ِ٤‬س كو‪٤‬وشً كظٌ‪ ٕٞ‬كؼالً ه‪٤٠‬ش حُٔ‪ٞ‬ص ‪ ٢ٛ‬حُو‪٤٠‬ش‬ ‫حأل‪ ٠ُٝ‬حُظ‪ٗ ٢‬ـِض رخٍ حإلٗٔخٕ ‪ًُٝ‬ي كظ‪ ٠‬هزَ هيٍط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُظوخ‪١‬ذ حُيه‪٤‬ن‬ ‫‪ٝ‬طزخىٍ حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص ‪ٝ‬طط‪ َ٣ٞ‬حألكٌخٍ ‪ٝ‬حُي‪٣‬خٗخص‪.‬‬ ‫ٓغ طط‪ ٍٞ‬حُؼِ‪ ّٞ‬ريأ حإلٗٔخٕ رخًظ٘خف ‪ٓٝ‬ؼَكش أٓزخد حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُظ‪ٞ‬ح‪َٛ‬‬ ‫حُطز‪٤‬ؼ‪٤‬ش حُظ‪٣ ُْ ٢‬ل‪ٜٜٔ‬خ ‪ٝ‬حهظَحع ه‪ٜٜ‬خً ُ‪ٜ‬خ كؼَك٘خ ٓزذ حَُػي ‪ٝ‬حُزَم‬ ‫‪ٝ‬ػَك٘خ ٓزذ حٌُٔ‪ٞ‬ف ‪ٝ‬حُؤ‪ٞ‬ف ‪ٝ‬ػَك٘خ ٓزذ حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حألَٓح‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬حُظ‪ٞ‬ح‪ َٛ‬حَُٔحكوش ُ‪ٜ‬خ (حُلٔ‪ ،٠‬حألُْ‪ٝ ،‬ؿ‪َٔٛ٤‬خ)‪ٓ ٌُٖٝ ،‬غ طط‪ ٍٞ‬حُؼِ‪ّٞ‬‬ ‫حُز‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬حًظ٘خف ٗظَ‪٣‬خص حُظط‪ ٝ ٍٞ‬حُ‪ٍٞ‬حػش ‪ٝ‬حُز‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬خ حُـِ‪٣‬ج‪٤‬ش رو‪٢‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص ػ‪٤ٜ‬خ ُ ػٖ حُظلٔ‪ٝ ،َ٤‬كو‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُٔ٘‪ٞ‬حص حُؼَ٘س حأله‪َ٤‬س ريأص طظ‪٠‬ق‬ ‫رؼ‪ ٞ‬حُٔؼخُْ ػٖ ‪٣َ١‬وش طط‪ ٍٞ‬حُٔ‪ٞ‬ص ‪ٝ‬أ‪ٛ‬زق ُي‪٘٣‬خ طلٔ‪ٓ َ٤‬وز‪ُِٞٔ ٍٞ‬ص‪،‬‬ ‫‪ٌٛٝ‬ح حُظلٔ‪٘٣ َ٤‬ظظَ‪ ٙ‬كظٔخ ً ػيى آهَ ٖٓ حالًظ٘خكخص ٌُ‪ٜ٣ ٢‬زق طخٓخ ً ‪ٌُٖٝ‬‬ ‫ٓؼخُْ حُ‪ٍٜٞ‬س حُؼخٓش ريأص طظ‪٠‬ق حالٕ‬ ‫أٗٔخ‪ ١‬حُٔ‪ٞ‬ص‪:‬‬ ‫ك‪ٞٓ ٢‬ص حٌُخث٘خص ٓظؼيىس حُوال‪٣‬خ ‪٘ٛ‬خى ٓخُحُض كظ‪ ٠‬ح‪َٓ ٕ٥‬كِظ‪ِ٤ٔٓ ٖ٤‬ط‪ٖ٤‬‬ ‫‪ٔٛ‬خ‪:‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص حَُٔ‪ ٞٛٝ :١َ٣‬كخُش حُٔ‪ٞ‬ص حُٔؼَ‪ٝ‬كش ‪ ٢ٛٝ‬ك‪ ٖ٤‬ط‪ٞ‬هق حُؼ‪٣ٞ٠‬ش ًٌَ‬ ‫‪ٝ‬رٌَ٘ ؿ‪ َ٤‬هخرَ ُِؼٌْ ػٖ حُؼَٔ حُ‪ٞ‬ظ‪٤‬ل‪ ٢‬حُطز‪٤‬ؼ‪ٝ ٢‬هي طزخ‪٘٣‬ض ٓؼخ‪ٌٛ َ٤٣‬ح‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص ٓغ طط‪ ٍٞ‬حُِٖٓ كوي ًخٕ ‪٣‬ؼَف رؤٗ‪٣ ٚ‬ليع كٖٔ ط‪ٞ‬هق حُوِذ ػٖ‬ ‫حُؼَٔ‪ ،‬أٓخ ح‪ ٕ٥‬كوي أ‪ٛ‬زق حُظؼَ‪٣‬ق ‪ ٞٛ‬حُٔ‪ٞ‬ص حُيٓخؿ‪ٓ( ٢‬ظ‪ ٠‬ط‪ٞ‬هق حُيٓخؽ‬ ‫ػٖ حُؼَٔ)‪.‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص حُوِ‪٣ٝ :١ٞ‬ليع رؼي ىهخثن‪ٓ -‬خػخص (طظزخ‪ ٖ٣‬حُٔيس كٔذ حُؼ‪ٖٓ )ٞ٠‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص حَُٔ‪ٝ ١َ٣‬ك‪ ٚ٤‬طزيأ حُوال‪٣‬خ رخُٔ‪ٞ‬ص ‪٣ٝ‬ظِ‪ٛٞ‬خ ػَٔ حُـَحػ‪ٝ ْ٤‬حُظلَِ‪.‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح حُلخٍم ر‪ٔٗ ٖ٤‬ط‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬ص أ‪ٛ‬زق كي‪٣‬ؼخً ‪ٝ‬رٔزذ طط‪ ٍٞ‬حُطذ ‪ٌِ٘ٓ ٌَ٘٣‬شً‬ ‫رخُ٘ٔزش ٌُِؼ‪ ٖٓ َ٤‬أ‪١‬زخء حإلٗؼخٕ ‪ٝ‬حُوِذ ‪ٝ‬كظ‪ ٠‬أ‪ َٛ‬حَُٔ‪ .٠ٟ‬كٔؼالً رؼي‬ ‫كي‪ٝ‬ع ٍ‪ٍ ٝ‬أّ ٗي‪٣‬ي ‪ٞٓٝ‬ص حُيٓخؽ أ‪ ٝ‬كي‪ٝ‬ع ِٗف ىٓخؿ‪ٗ ٢‬ي‪٣‬ي ‪ٞٓٝ‬ص‬ ‫حُيٓخؽ ‪ٝ‬كي‪ٝ‬ع حُٔ‪ٞ‬ص حَُٔ‪ ٌٖٔ٣ ١َ٣‬ىػْ حٓظَٔحٍ ػَٔ حُـْٔ رخألؿ‪ِٜ‬س‬ ‫‪ٝ‬رخُظخُ‪ ٌٖٔ٣ ٢‬ا‪٣‬وخف ‪٘ٓٝ‬غ كي‪ٝ‬ع حُٔ‪ٞ‬ص حُوِ‪ ٌٖٔ٣ٝ ١ٞ‬حُزوخء ُٔ٘‪ٞ‬حص ػِ‪٠‬‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُلخُش ري‪ ٕٝ‬أ‪ ١‬أَٓ ُ‪ٌٜ‬ح حُ٘و‪ ٚ‬رؤٕ ‪٣‬ؼ‪ٞ‬ى ُِل‪٤‬خس‪.‬‬

‫فالكائنات األولى وفً سٌاق تغٌرات موسمٌة غٌر مناسبة خضعت لضغوط‬ ‫كثٌرة‪ ،‬هذه الكائنات كانت تمتلك القدرة على ابتالع غٌرها من الكائنات وقد‬ ‫نجح البعض وفً بعض األحٌان تشكل كائن شاذ ٌحوي خالٌا جٌنات من‬ ‫الفردٌن‪ ،‬هذه الجٌنات منحت هذا الكائن صفات إضافٌة مكنت بعض هذه‬ ‫الهجن من البقاء‪ ،‬ومع عودة الظروف للطبٌعٌة تم انتخاب (اصطفاء) بعض‬ ‫من هذه الكائنات للبقاء والكائنات التً تم اصطفائها هً التً تتمتع بالقدرة‬ ‫على استعادة هوٌتها الطبٌعٌة‪ ،‬أي الكائنات التً تستطٌع التخلص من نصف‬ ‫البقاٌا الخلوٌة‪ ،‬ومن هنا نشؤ الموت الخلوي وتطورت مورثات الموت‬ ‫الخلوي المبرمج‪ .‬هذه المورثات قد عزلت اآلن وإضافتها إلى خالٌا‬ ‫مستزرعة فً مختبر ٌإدي لموت هذه الخالٌا خالل ساعات‪.‬‬ ‫وهكذا بقٌت واستمرت أسالف الكائنات التً اندمجت وفً حٌن زالت‬ ‫الكائنات التً تجنبت االرتباطات الجنسٌة‪.‬‬ ‫ومع تكرر فصول الجفاف أو فصول البرد فإن األفراد التً انهمكت فً‬ ‫االندماج الجنسً‪ ،‬ثم التخلص من آثار االندماج – بموت الجٌنات والخالٌا‬ ‫الزائدة – بقٌت لتصبح أسالفنا‪.‬‬ ‫وهكذا أصبح االندماج الناجم عن التهام الكائنات الحٌة لبنات جنسها ثم‬ ‫إحباطه بالموت المبرمج مرتبط ارتباط وثٌق بالبقاء الموسمً وبالفردٌة‬ ‫وتطور الموت الخلوي‪.‬‬ ‫وحتى اآلن فإن تشكل األجنة ٌستلزم حركة الخالٌا واندماجها وتفاعل‬ ‫بعضها مع بعضها البعض وموت بعضها بشكل مبرمج‪.‬‬ ‫الموت العضوي ‪ -‬دور التعاٌش أو دور تشكٌل الكائن متعدد الخالٌا‪:‬‬ ‫أي موت العضوٌة ككل وهو ٌرجع أساسا ً لوجود الكائنات متعددة الخالٌا‪،‬‬ ‫فالخالٌا قد تجمعت لتشكل كائن ٌتؤلف من عدد من الخالٌا ولكن الخالٌا‬ ‫كانت وحدات مستقلة وهً كانت تستطٌع االنفصال لتعٌش مستقلة‪ ،‬كما أن‬ ‫ً‬ ‫مشكلة جدٌدة فكٌف ٌمكن ضبط هذه الوحدات‬ ‫تجمع الخالٌا المستقلة خلق‬ ‫المستقلة وضبطها ومنعها من التكاثر على حساب بقٌة الخالٌا وفً الحقٌقة‬ ‫حدث هذه مراراً و أدى هذا فً النهاٌة إلى دمار هذا التجمع الخلوي بشكل‬ ‫كامل‪ ،‬وهذا الحدث المإسف مازال ٌحدث حتى اآلن فالخالٌا السرطانٌة هً‬ ‫فً الحقٌقة خالٌا خرجت عن آلٌات ضبط التكاثر الخلوي‪ .‬هذه الخالٌا‬ ‫تستمر بالتكاثر العشوائً وغٌر المنضبط حتى تإدي إلى موت الكائن الحً‪.‬‬

‫فً ضوء هذا التحدي الكبٌر‪ ،‬تطور فً بعض الخالٌا آلٌات جدٌدة لضبط‬ ‫التكاثر الخلوي‪ ،‬وظهر أهم ضابط لضبط التكاثر الخلوي غٌر المنضبط‬ ‫وهو ما ٌسمى بالنهاٌات الطرفٌة للصبغٌات ‪ Telomers‬وهً عبارة عن‬ ‫وحدات جزئٌة قصٌرة متكررة‪ ،‬طول هذه التٌلومرات له عالقة أساسٌة‬ ‫بطول العمر للكائن الحً وبشكل متوسط ٌوجد لإلنسان ‪ 2000‬متكررة‬ ‫وهً توجد فً نهاٌة الصبغٌات‪ .‬حٌن تكاثر الخالٌا وتضاعفها ٌتم انقسام كل‬ ‫الصبغٌات على كامل طولها عدا قسم صغٌر من هذه النهاٌات الطرفٌة‬ ‫وهكذا مع كل انقسام خلوي ٌقصر طول هذه النهاٌات الطرفٌة غٌر الفعالة‬ ‫ومن ثم ٌبدأ النقص فً األمكنة الوظٌفٌة للدنا وبالتالً تفقد الخالٌا المتكاثرة‬ ‫مواقع صبغٌة هامة وتموت‪ ،‬ولهذا نالحظ أنه بالنسبة للخالٌا فً الكائنات‬ ‫‪٘ٛ‬خى طؤ‪ ْ٤‬آهَ ُِٔ‪ٞ‬ص كٔذ ٓزز‪:ٚ‬‬ ‫الحٌة متعددة الخالٌا ٌوجد عدد محدود من مرات االنقسام تموت بعد‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص حُؼَ‪ ٢ٟ‬أ‪ ٝ‬حُليػ‪ ٞٛٝ :٢‬حُٔ‪ٞ‬ص حُ٘خؿْ ػٖ كيع ٓخ‪ٓ ،‬ؼَ ٗو‪ٚ‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬حى حُٔـٌ‪٣‬ش‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُظؼَ‪ُٞٔ ٝ‬حى ٓخٓش‪ ،‬أ‪ ٝ‬حالُظ‪ٜ‬خّ ٖٓ ًخثٖ آهَ أ‪ ٝ‬حُؼي‪ ٟٝ‬الخالٌا‪ ،‬أي أننا إذا أخذنا خالٌا من جسم اإلنسان وزرعنها خارج الجسم فً‬ ‫رـَػ‪ ّٞ‬أ‪٘٣ ٞٛٝ … ٝ‬خ‪ٛ‬ي ك‪ ًَ ٢‬حٌُخث٘خص حُل‪٤‬ش ‪ٝ‬ال ٓـخٍ ُِلي‪٣‬غ ػ٘‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬مزارع نسٌجٌة نالحظ أن الخالٌا تنقسم عدد محدود من المرات (حوالً ‪50‬‬ ‫مرة بالنسبة لخالٌا اإلنسان) ثم تموت مهما كانت شروط المزرعة النسٌجٌة‬ ‫ُِ‪ٞ‬هخ‪٣‬ش ٓ٘‪.ٚ‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص حُٔزَٓؾ‪ :‬أ‪ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ص حُٔظَحكن ٓغ ػِٔ‪٤‬خص حُ٘‪٤‬و‪ٞ‬هش ‪٣ ٞٛٝ‬ؼ٘‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬ص مثالٌة وهذا‬ ‫األمر ال ٌالحظ‬ ‫رآُ‪٤‬خص ىحهِ‪٤‬ش ‪ٓ ٞٛٝ‬زذ ٓؼظْ كخالص حُٔ‪ٞ‬ص ػ٘ي حإلٗٔخٕ حُٔؼخ‪.َٛ‬‬ ‫بالنسبة لخالٌا‬ ‫أ‪ َٛ‬حُٔ‪ٞ‬ص‪:‬‬ ‫‪َ٣‬ؿغ ح‪ َٛ‬حُٔ‪ٞ‬ص اُ‪ ٠‬ريح‪٣‬ش طط‪ ٍٞ‬حٌُخث٘خص ٓظؼيىس حُوال‪٣‬خ ‪ٝ‬هي ٓخ‪ٔٛ‬ض ػيس الجراثٌم‬ ‫آُ‪٤‬خص ك‪ ٢‬ظ‪ٝ ،ٍٜٙٞ‬حُٔو‪ٜٞ‬ى رخُيحٍٓش ‪٘ٛ‬خ ‪ ٞٛ‬حُٔ‪ٞ‬ص حُٔزَٓؾ ‪٘ٛٝ‬خ ٗالكع والخالٌا‬ ‫السرطانٌة‬ ‫أ‪٠٣‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى آُ‪٤‬ظخٕ طلَٔ أكي‪ ْٛ‬حُٔ‪ٞ‬ص حُوِ‪ٝ ١ٞ‬حُؼخٗ‪٤‬ش طلَٔ حُٔ‪ٞ‬ص‬ ‫للكائنات متعددة‬ ‫حُؼ‪.١ٞ٠‬‬ ‫الخالٌا ومازال‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ص حُوِ‪ ١ٞ‬حُٔزَٓؾ ‪ -‬ى‪ ٍٝ‬حُـْ٘‪:‬‬ ‫البعض ٌحتفظ‬ ‫‪ ٞٛٝ‬أَٓ ُ‪ٞ‬كع كي‪٣‬ؼخً كوي ً٘ق ٌٓ٘ ك‪ٞ‬حُ‪ ٢‬ػَ٘س ٓ٘‪ٞ‬حص ؿ‪٘٤‬خص حُٔ‪ٞ‬ص‬ ‫حُٔزَٓؾ (أ‪ٍٞٓ ٝ‬ػخص حالٗظلخٍ حُوِ‪ ،)١ٞ‬كٖٔ حُٔؼَ‪ٝ‬ف ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓ‪ٍٞ‬ػخص ك‪ ٢‬بمزارع نسٌجٌة‬ ‫ًَ هِ‪٤‬ش‪ ٌٙٛ ،‬حُٔ‪ٍٞ‬ػخص اًح طْ ط٘ـ‪ِٜ٤‬خ طٔ‪ٞ‬ص حُوِ‪٤‬ش رَٔػش‪ ٌٙٛ .‬حُٔ‪ٍٞ‬ػخص لخالٌا سرطانٌة‬ ‫طط‪ٍٞ‬ص ُظِؼذ أ‪٠٣‬خ ى‪ٍٝ‬حً ‪ٛ‬خٓخ ً ك‪ٟ ٢‬ز‪ ٢‬حُوال‪٣‬خ حُٔلَىس ُِـْٔ ‪ٝ‬رخُطزغ ُ‪ٜ‬خ مازالت تتكاثر‬ ‫منذ ‪ 20‬سنة‬ ‫أ‪٠٣‬خ ً ى‪ ٍٝ‬ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش حَُٔ‪١‬خٕ‪.‬‬ ‫(أكثر من‬ ‫ك‪ ٢‬طط‪ٌٛ ٍٞ‬ح حُ٘ٔ‪ ٖٓ ٢‬حُٔ‪ٞ‬ص ُؼذ حُـْ٘ ى‪ٍٝ‬حً ‪ٛ‬خٓخً‪.‬‬ ‫حُٔو‪ٜٞ‬ى رخُـْ٘ ‪٘ٛ‬خ حُظِ‪ٝ‬حؽ حُـ٘ٔ‪ ٢‬حٌُ‪٘٣ ١‬ـْ ػٖ حُظلخّ حُوال‪٣‬خ حًٌَُ‪٣‬ش ‪ 1000‬انقسام)‬ ‫رخُوال‪٣‬خ حألٗؼ‪٣ٞ‬ش ‪ٓ ْ٤ُٝ‬ـَى طزخىٍ حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص حُ‪ٍٞ‬حػ‪٤‬ش حٌُ‪٣ ١‬الكع كظ‪ ٠‬ك‪٢‬‬ ‫حٌُخث٘خص أكخى‪٣‬ش حُوال‪٣‬خ‪.‬‬ ‫‪27‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫عدد مرات انقسام الخالٌا الطبٌعٌة فً المزارع النسٌجٌة ٌعتمد على عمر‬ ‫الكائن الذي أخذت منه الخالٌا‪ ،‬فمن حدٌث الوالدة تتكاثر الخالٌا ‪90-80‬‬ ‫مرة ثم تموت‪ ،‬أما من شخص عمره ‪ 70‬سنة فالخالٌا تتكاثر فقط ‪30-20‬‬ ‫مرة ثم تموت‪ ،‬وهكذا فمنذ والدة اإلنسان ٌكون لخالٌاه عدد محدود من‬ ‫مرات التكاثر ومع تقدم العمر تتكاثر هذه الخالٌا وتساهم فً عملٌات التجدد‬ ‫والترمٌم ومع الزمن تقل القدرة التجددٌة للخالٌا وتحدث الشٌخوخة‪.‬‬ ‫هذا األمر ال ٌحدث فً كل خالٌا الجسم‪ ،‬فالخالٌا المولدة ‪germ cell‬‬ ‫(المسإولة عن إنتاج النسل القادم) وبعض الخالٌا الجذعٌة وكذلك لمعظم‬ ‫الكائنات وحٌدة الخالٌا وذلك بسبب وجود إنزٌم ‪ telomerase‬الذي ٌسمح‬ ‫بالتكاثر الكامل للصبغٌات مع النهاٌات الطرفٌة مما ٌسمح لها بالتكاثر‬ ‫المستمر والالنهائً‪.‬‬ ‫مما ٌلفت النظر هنا أن الخالٌا السرطانٌة جمعٌها تكون ذات فعالٌة هامة‬ ‫لهذا األنزٌم مما ٌسمح لها بالتكاثر الالنهائً حتى موت الكائن وتستطٌع‬ ‫التكاثر خارج الكائن بشكل مستمر النهائً والبعض حالٌا ً ٌجرب التعامل مع‬ ‫هذا اإلنزٌم لعالج السرطانات‪.‬‬ ‫اآلن نعود للسبب األساسً لحدوث الشٌخوخة ومن ثم الموت وهو العدد‬ ‫المحدود لعدد مرات االنقسام لخالٌا الكائن متعدد الخالٌا‪ ،‬لماذا تطورت هذه‬ ‫اآللٌة ولماذا ال ٌبقى هذا األنزٌم فعاالً فً كل الخالٌا فٌكسب الكائن شبابا ً‬ ‫دائما ً‪.‬‬ ‫تكمن المشكلة األساسٌة فً ضبط الخالٌا المستقلة‪ ،‬فجسم اإلنسان ٌتؤلف من‬ ‫حوالً ملٌون ملٌار خلٌة (أي ‪ 10‬للقوة ‪ )15‬ومن المعروف أن حدوث‬ ‫الطفرات فً الخالٌا الحٌة قلٌل نسبٌا ً وهو بحوالً ‪/1‬ملٌون للخالٌا األولٌة‬ ‫وبحوالً ‪/1‬ملٌار فً خالٌا الكائن متعدد الخالٌا (بسبب تطور آلٌات تمنع‬ ‫التكاثر العشوائً وتصلٌح الطفرات فً هذه الخالٌا) ولكن حتى بهذا المعدل‬ ‫القلٌل‪ ،‬فإنه ٌتوقع تشكل حوالً ألف طفرة تإدي لتشكل الخالٌا السرطانٌة‬ ‫ٌومٌا ً وهذا معناه أن اإلنسان لم ٌكن لٌعٌش سوى لفترة قلٌلة ثم ٌموت‬ ‫بالسرطان ولكن هذا ال ٌحدث بسبب وجود آلٌات عدٌدة وأحد أهم هذه‬ ‫اآللٌات ‪ Telomers‬فحتى لو حدثت طفرة فً المورثات المسئولة عن‬ ‫التكاثر وبدأت الخلٌة بالتكاثر العشوائً فهً ستتكاثر لعدد معٌن من المرات‬ ‫وتموت قبل أن تسبب أعراض وهكذا ٌنجو اإلنسان من السرطان‪.‬‬ ‫فً الخالٌا السرطانٌة (الخالٌا التً تسمر بالنمو وتسبب المرض) تحدث‬ ‫طفرة فً أحد المورثات المسوإلة عن التكاثر (وبالتالً تصبح الخلٌة‬ ‫سرطانٌة)‪ ،‬ثم تحصل فً بعض هذه الخالٌا طفرة فً الجٌن المسوإل عن‬ ‫تنظٌم إنزٌم ‪ telomerase‬مما ٌمد هذه الخالٌا بالقدرة على االنقسام‬ ‫الالنهائً وبالتالً ٌحدث مرض السرطان عند الكائن‪ .‬احتمال حدوث هذا‬ ‫الحدث (طفرة فً مورث النمو ثم طفرة فً مورث التٌلومٌراز) أقل بكثٌر‬ ‫وبمالٌٌن المرات من حدث حدوث طفرة وحٌدة فً مورث النمو وهكذا ٌقل‬ ‫احتمال حدوث السرطان إلى المستوى المعروف حالٌا ً‪.‬‬ ‫هكذا نرى أن الشٌخوخة والموت هو تطور للتوزان بٌن الكائن ككل وخالٌاه‬ ‫المفردة المستقلة‪ ،‬فلتقلٌل إمكانٌات خروج الخالٌا المفردة عن السٌطرة‬ ‫وبالتالً حدوث السرطان‪ ،‬تطورت هذه آلٌة الجسٌمات الطرفٌة لمنع حدوث‬ ‫هذا الحدث‪ ،‬ولكن مع تطور هذه اآللٌة أدى لتطور الهرم والشٌخوخة‬ ‫وبالتالً الموت‪.‬‬

‫واحدة) وعدد كبٌر من الخالٌا الوظٌفٌة (العامالت)‪ .‬هذا التنظٌم ٌقلل بشدة‬ ‫أٌضا ً من احتمال تطور السرطان‪ ،‬فمهما كانت الطفرات التً تصٌب الخالٌا‬ ‫الوظٌفٌة فهً لن تإدي إلى السرطان ألن هذه الخالٌا غٌر قادرة على‬ ‫التكاثر وستموت حتما ً‪.‬‬ ‫عوامل أخرى ساهمت فً حدوث الشٌخوخة‪:‬‬ ‫غٌاب آلٌات التطور‪:‬‬ ‫األمر المهم اآلخر هو عدم تطور آلٌات إٌقاف الشٌخوخة أو آلٌات مساعدة‬ ‫لمنع الموت هً غٌاب آلٌات التطور الطبٌعً فً أمراض الشٌخوخة‪.‬‬ ‫إن أهم آلٌة لعمل التطور الطبٌعً هً آلٌة االنتقاء فالكائنات غٌر المناسبة‬ ‫تموت وال تستطٌع تورٌث صفاتها للجٌل التالً وبالتالً تزول مورثاتها من‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫هذه اآللٌة ال تعمل على الصفات التً تعمل بعد سن اإلنجاب ألن الكائن فً‬ ‫هذه الحالة ٌكون قد أنجب معظم أوالده (الحاملٌن لهذه المورثة) وبالتالً لن‬ ‫تتؤثر هذه المورثة باالنتقاء الطبٌعً‪.‬‬ ‫من األمثلة على هذا هو داء الكلٌة عدٌد الكٌسات الكهلً‪ ،‬فً هذا المرض‬ ‫تتشكل كٌسات فً الكلٌة مما ٌإدي إلى فشل كلوي وموت‪ .‬هذا المرض‬ ‫مورث والمورثة ذو صفة قاهرة وباختراق كامل بمعنى أن وجود نسخة‬ ‫واحدة فقط من هذه المورثة من احد األبوٌن ٌإدي إلى إصابة الشخص‬ ‫وبنسبة ‪ %100‬بهذا المرض والوفاة‪ .‬األمراض من هذا النمط من التورٌث‬ ‫ٌتم انتقائها بسرعة من خالل االصطفاء الطبٌعً وكل الحاالت الجدٌدة تكون‬ ‫عبارة عن طفرات جدٌدة‪ ،‬فً هذا المرض تستمر الطفرة بالوجود وٌصاب‬ ‫فٌها األطفال جٌالً بعد آخر وال تزول بعملٌة االصطفاء الطبٌعً والسبب‬ ‫بسٌط وهو أن هذا المرض ٌظهر بعد ‪ 60-55‬عاما ً حٌث ٌكون الشخص قد‬ ‫أنجب معظم أوالده وبالتالً فقد توقفت آلٌة التطور الطبٌعً بالنسبة لهذه‬ ‫الصفة وستستمر بالوجود مهما كانت سٌئة‪.‬‬ ‫كل أمراض الشٌخوخة تنتسب لهذه الطائفة فرغم تعرف مورثات لطول‬ ‫العمر والكائنات التً تحمل هذه المورثات تمتاز بعمر مدٌد واالهم من ذلك‬ ‫أٌضا بصحة جٌدة فً الشٌخوخة ورغم أن هذه الصفات قد تكون جٌدة جداً‬ ‫(العٌش لفترة طوٌلة وبصحة جٌدة) فإنه وبسبب أن عملها ٌحدث بعد انتهاء‬ ‫فترة اإلنجاب فإنه ال ٌتم انتقائها وتبقى قلٌلة االنتشار فً المجتمع‪.‬‬ ‫الحالة أسوء من هذا إذا كان الجٌنة ما بعض الفوائد (وحتى البسٌطة) فً‬ ‫سن الشباب وضرر شدٌد للكهول فهذه الجٌنة سوف ٌتم انتقائها رغم كل‬ ‫آثارها الضارة‪.‬‬ ‫من األمثلة الجٌنة التً ٌفترض أنها تتحكم فً استقالب (أٌض) الكالسٌوم‬ ‫بحٌث إن العظام تشفى بسرعة‪ ،‬ولكنها تتسبب فً الوقت نفسه بتوضع‬ ‫الكالسٌوم فً جدار الشراٌٌن‪ ،‬قد ٌكون انتقاإها تم لهذا الفرض على الرغم‬ ‫من كونها تقتل بعض األشخاص المتقدمٌن فً السن‪ .‬هذه الجٌنة أصبحت‬ ‫غٌر الزمة حالٌا ً ورغم ذلك تستمر باالنتشار‪.‬‬

‫هناك عدد آخر من آلٌات ضبط التكاثر الخلوي والتً ساهمت جمٌعها فً‬ ‫تشكٌل الكائن متعدد الخالٌا بالشكل الذي نعرفه اآلن مثل ظهور التماٌز‬ ‫الخلوي‪ :‬أي أن جزء من الخالٌا أصبح مخصصا ً للقٌام بوظٌفة معٌنة بفعالٌة‬ ‫عالٌة مما أدى إلى زوال فردٌة الخالٌا (لم تعد الخالٌا الفردٌة قادرة على‬ ‫الحٌاة خارج الجسم رغم أنها تملك اإلمكانٌات الوراثٌة بذلك)‪ ،‬كما سمح كما‬ ‫سمح بظهور خالٌا ذات فعالٌة وظٌفٌة عالٌة‪ ،‬كما قلل جداً من عدد خالٌا‬ ‫الجسم القادرة على التكاثر‪ .‬ففً الحقٌقة فإن أي نسٌج (مثالً بشرة الجلد)‬ ‫ٌتؤلف من عدد قلٌل من الخالٌا القادرة على التكاثر (بنسبة أقل من‬ ‫‪ 1/1000‬من كل الخالٌا وحتى ‪ 1/1000000‬على رأي البعض)‪ ،‬هذه‬ ‫الخالٌا تسمى الخالٌا الجذعٌة ‪ Stem cell‬وهً تتكاثر لتعطً خلٌة جذعٌة‬ ‫مماثلة وخلٌة أخرى تسٌر فً طور التماٌز الخلوي (تكتسب خصائص‬ ‫تجعلها ذات فعالٌة وظٌفٌة عالٌة) ولكن فً سٌاق هذا التطور تفقد هذه الخلٌة‬ ‫إمكانٌاتها التكاثرٌة تماما ً وتقوم بعملها لفترة معٌنة من الزمن تموت بعدها‬ ‫لتحل مكانها خالٌا أخرى (وهكذا فإن أي نسٌج هو أشبه ما ٌكون بخلٌة‬ ‫النحل ولٌس بمجتمع البشر فٌوجد خالٌا قلٌلة قادرة على التكاثر (ملكة‬ ‫‪28‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ومن المحتمل أٌضا أن ٌكون معظم الجٌنات التً تسبب الشٌخوخة غٌر ذات‬ ‫فائدة فً أي سن إال أنها بكل بساطة ال تنقص من القدرة على التكاثر فً‬ ‫البٌئة السوٌة إلى الدرجة التً تدعو الستبعادها عن طرٌق االنتقاء الطبٌعً‪.‬‬ ‫نظرٌة الجسم المستهلك‬ ‫تعتمد على أساس أن إٌجاد أنظمة حفظ تتضمن عدم الفناء لم ٌتطور ألنه‬ ‫خٌار ٌبدد الطاقة وٌقلل من لٌاقة الكائن الحً فً سنوات عمره األولى والتً‬ ‫تعتبر األهم من ناحٌة آلٌات االصطفاء الطبٌعً وتم التركٌز هنا عن دور‬ ‫المٌتوكوندرٌا ودور السكر (الغلوكوز)‪.‬‬ ‫دور المٌتوكوندرٌا‪:‬‬ ‫األمر اآلخر المهم والمساهم فً عملٌة الشٌخوخة واألمراض هً الكائن‬ ‫الهام جداً والموجود داخل كل خالٌا الجسم وهو المٌتوكوندرٌا‪ .‬هذه البنٌة‬ ‫تحت الخلوٌة والتً ٌوجد عدد كبٌر جداً من الدالئل على كونها كائنا ً مستقالً‬ ‫تعاٌشت ضمن الخالٌا‪ .‬هذه المٌتوكوندرٌا تستخدم األكسجٌن وبالتالً تعطً‬ ‫طاقة هائلة للخالٌا وفً الحقٌقٌة كان من المستحٌل تصور كائن متعدد‬ ‫الخالٌا دون وجود هذه الطاقة الهائلة واالقتصار على األكسدة الالهوائٌة‬ ‫ٌعنً اقتصار سحب الخالٌا لحوالً ‪ %5‬من كامل الطاقة للغذاء وتشكل‬ ‫العدٌد من المواد السامة (مثل الكحول وحمض الخل) التً ستقضً على‬ ‫الكائن ولكن بوجود المتٌوكوندرٌا زادت فعالٌة الخلٌة حوالً ‪ 20‬مرة‪ ،‬كما‬ ‫أن المواد الغذائٌة قد تم تفكٌكها إلى غاز ‪ CO2‬والماء والتً ٌسهل‬ ‫طرحهما‪.‬‬ ‫هذه المٌتوكوندرٌا رغم كل مزاٌاها‪ ،‬تولد الكثٌر من الجذور الحرة ‪Free‬‬ ‫‪ radical‬وهً مواد اكسجٌنٌة شدٌدة الفعالٌة تخرب الكثٌر من البنى الخلوٌة‬ ‫والتً تم بنائها فً وسط خال من األكسجٌن‪ .‬هذه الجذور الحرة تإكسد الدنا‬ ‫والبروتٌنات والشحوم وتتلفها‪.‬‬ ‫دور الغلوكوز‪:‬‬ ‫مصدر أساسً للوقود فً الحٌوانات هو عامل رئٌسً فً الشٌخوخة‪ ،‬فهو‬ ‫ٌغٌر ببطء البروتٌنات طوٌلة األجل وٌجعلها تترابط بوصالت معترضة‬ ‫فٌقٌد حركتها (عملٌة ‪ ) glycosylation‬مما ٌإدي إلى التٌبس فً النسٌج‬ ‫الضام وعضلة القلب المرافق للشٌخوخة‪.‬‬ ‫المراحل األساسٌة فً تطور الكائن متعدد الخالٌا بالشكل الذي نعرفه الٌوم‪:‬‬ ‫‪ -1‬ظهور عملٌة البلعمة‪ :‬وهً قدرة الخلٌة على الحركة األمٌبٌة وعلى‬ ‫تحرٌك الجدار الخلوي البتالع خالٌا أخرى وٌظن الكثٌرون أن هذه اآللٌة‬ ‫كانت هً األساس لتطور الخالٌا حقٌقٌة النواة‪ ،‬وهذه الخاصٌة توجد لدى‬ ‫جمٌع الخالٌا حقٌقٌة النواة بدون استثناء وقد أدت إلى إمكانٌة ابتالع الخلٌة‬ ‫لخالٌا أخرى وبالتالً اكتسابها لصفاتها ومنها ظهرت حقٌقٌات النواة‪ ،‬كما‬ ‫تطورت فً هذه الخالٌا آلٌات التكاثر الجنسً الموجودة سابقا ً‪.‬‬ ‫‪ -2‬ابتالع كائن مستقل طور القدرة على استعمال األكسجٌن وتنظٌم وجوده‬ ‫داخل الخلٌة وبالتالً توفرت للخلٌة إمكانٌة طاقٌة هائلة‪ .‬وفً جزء من هذه‬ ‫الخالٌا تم ابتالع الكلوروبالست وهً ما ممكن هذه الخالٌا من استخدام‬ ‫طاقة الشمس والجدٌر بالذكر أن هذه المتعضٌة تشبه جداً تركٌب‬ ‫المٌتوكوندرٌا أٌضا ً‪.‬‬ ‫‪ -3‬ظهور االنقسام الجنسً االندماجً بالشكل المعروف وهو التحام الخالٌا‬ ‫الذكرٌة بالخالٌا االنثوٌة والذي هو فً الحقٌقة نمط من بلع أحد الخالٌا‬ ‫لألخرى‪ ،‬مما أدى لوجود الصٌغة ثنائٌة الصبغٌات ‪ n2‬مما ٌحمً الكائن من‬ ‫الكثٌر من الطفرات الضارة ولكن هذا أدى لظهور جٌنات الموت المبرمج‬ ‫فً الخالٌا‪.‬‬ ‫‪ -4‬ظهور الكائنات متعددة الخالٌا وبالتالً ظهور وتطور آلٌات ضبط‬ ‫التكاثر الخلوي لحماٌة الجسم من انفالت الخالٌا المفردة (وبالتالً حدوث‬ ‫السرطان) ولكن سبب أٌضا ً ظهور الشٌخوخة والموت‪.‬‬ ‫‪ -5‬بدأ عملٌات التماٌز فً هذه الكائنات متعددة الخالٌا مما سمح بزوال‬ ‫فردٌة الخالٌا‪ ،‬كما قلل بشكل هائل عدد الخالٌا القادرة على التكاثر وبالتالً‬ ‫االنفالت من ضوابط الجسم‪.‬‬ ‫وهكذا وصلنا للكائن متعدد الخالٌا الحالً‪.‬‬ ‫مثال عن كائن حالً‪:‬‬ ‫وفً النهاٌة نصل لمثال هام عن المرحلة بٌن الكائن وحٌد الخالٌا والكائنات‬ ‫متعددة الخالٌا (هذا الكائن ٌثبت هذا التطور)‪ .‬هذا الكائن هو الخمٌرة‬ ‫المسإولة عن تشكٌل ما ٌسمى بالكفٌر ‪ Kefir‬فً جنوب روسٌا‪ .‬الكفٌر ٌبدو‬ ‫كقطع من خثارة جبن الحلوم وهو ٌضاف للحلٌب وذلك لتحوٌله إلى هذا‬ ‫الشراب‪.‬‬ ‫هذا الكفٌر هو عبارة عن تعاٌش ‪ symbiogenesis‬بٌن مزٌج معٌن من‬ ‫الجراثٌم والخمائر (هناك أكثر من ‪ 30‬نوع مختلف من المٌكروبات ٌساهم‬

‫فً تشكٌل ها الكائن)‪ ،‬حٌن وجود شروط مالئمة فإن هذا الكائن ٌتكاثر‬ ‫باالنقسام وٌنتج مستعمرات مماثلة تماما ً وٌساعد على تخمر سكرٌات‬ ‫وبروتٌنات الحلٌب‪ ،‬ومع توقف األٌض النشٌط (تغٌٌر ظروف البٌئة) تذوب‬ ‫الخثارة وتموت وٌحدث هذا عن طرٌقة أن الخالٌا الفردٌة تنفصل عن‬ ‫الكائن وتعٌش بشكل مستقل وتصبح خلٌط عشوائً من الجراثٌم والخمائر‬ ‫المتنافسة‪ .‬والمالحظ هنا أنه بعد هذا االنفصال‪ٌ ،‬صبح من المستحٌل عودة‬ ‫تجمع الخالٌا لتشكٌل هذا الكائن من جدٌد ولكن الخالٌا المفردة تستمر‬ ‫بالحٌاة وبشكل مستقل وبدون أٌة مشاكل‪ ،‬أي أنه فً مثل هذه الحالة حدث‬ ‫الموت السرٌري (موت الكائن ككل) ولكن الموت الخلوي لم ٌحدث والخالٌا‬ ‫استمرت بالوجود بشكل منفصل‪.‬‬ ‫إن تشكٌل الكائن الكامل لن ٌتم من هذا التجمع الخلوي أبداً فهو ال ٌتشكل إال‬ ‫من كائن متجمع سابق له وخالل حٌاة هذا الكائن وتكاثره نالحظ استمرار‬ ‫بقاء عالقة دقٌقة وثابتة بٌن كل الخالٌا المشكلة له‪ ،‬مما ٌسمح له باالنقسام‬ ‫وتشكٌل كائن مماثل‪ ،‬أما بعد االنفصال لتشكٌل خالٌا مفردة فإن كل خلٌة‬ ‫تعمل بمفردها وال ٌشاهد نسبة ثابتة من الخالٌا المختلفة‪.‬‬ ‫وهكذا نرى أن هذا النمط من المشاكل قد واجه أوائل الكائنات متعددة‬ ‫ً‬ ‫سوٌة‬ ‫الخالٌا‪ ،‬فكان البد لها من آلٌات لضبط بقاء وعمل الخالٌا الفردٌة‬ ‫وآلٌات أخرى تمنع الخالٌا الفردٌة (القادرة على البلعمة) من التكاثر‬ ‫الالمنضبط وسحب كل موارد الكائن أو حتى ابتالع الخالٌا المجاورة‪.‬‬ ‫والكائنات التً نجحت بتجاوز هذه العقبة طورت آلٌات لضبط الخالٌا‬ ‫المفردة‪ ،‬هذه اآللٌات نفسها هً المسوإلة عن حدوث الشٌخوخة والموت‪،‬‬ ‫ولم ٌحدث تطوٌر لهذه اآللٌة لتجاوز هذه العقبة بسبب عدم عمل آلٌات‬ ‫االنتقاء الطبٌعٌن فبعد أن تتجاوز مرحلة إنجاب األطفال تتوقف آلٌات‬ ‫االنتقاء الطبٌعً من العمل ولذلك لن تتطور آي آلٌة لمنع أي تدهور الحق‬ ‫ألنه ال ٌوجد طرٌقة لدعمها وراثٌا ً‪.‬‬ ‫الملخص‪:‬‬ ‫وبالملخص أدى النشوء التعاٌشً (تشكل الكائنات متعددة الخالٌا) إلى إٌجاد‬ ‫أفراد مركبة معقدة ٌمكن أن تموت (مثل الكفٌر ومعظم األولٌات) وأدى‬ ‫التماٌز الجنسً غلى ظهور كائنات إجبارٌة الموت‪.‬‬ ‫وتكون بذلك الشٌخوخة والموت هو نتٌجة تطور توزان بٌن الجسم ككل‪،‬‬ ‫والخالٌا الفردٌة المستقلة المشكلة لهذا الجسم‪.‬‬ ‫الفارق بٌن التفسٌر الدٌنً (خروج الروح) والتفسٌر البٌولوجً السابق‪:‬‬ ‫التفسٌر الدٌنً ٌقول بخروج الروح من الجسم وهو شًء ال نعرف عنه شٌئا ً‬ ‫ولن نستطٌع معرفة أي شًء ولن نستطٌع القٌام بؤي شًء‪.‬‬ ‫أما التفسٌر البٌولوجً فٌساعدنا على فهم آلٌات الشٌخوخة ومن ثم الموت‬ ‫وبالتالً ٌمكن المساعدة فً حل العدٌد من المشاكل الصحٌة‪ ،‬وهنا حالٌا ً‬ ‫دراسات تجرٌبٌة تنبع من فهم هذه اآللٌات مثل‪:‬‬ ‫‪ -1‬أدوٌة تضبط أو تثبط التٌلومٌراز وبالتالً تساعد فً الشفاء من‬ ‫السرطانات‪.‬‬ ‫‪ -2‬دراسات عن إمكانٌة استخدام جٌنات الموت المبرمج أٌضا فً حالة‬ ‫عالج السرطانات‪.‬‬ ‫‪ -3‬إمكانٌة استعمال جٌنات طول العمر المعروفة وبالتالً ضمن شٌخوخة‬ ‫ذات صحة جٌدة للبشر (وقد تم ذلك فً ذباب الفواكهة) وقد توصل ‪.R.M‬‬ ‫روز إلى ذباب فواكهة له عمر هو ضعف العمر الطبٌعً وذو شٌخوخة‬ ‫صحٌة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إمكانٌة استعمال مركبات هذه الجٌنات للمساعدة فً أمراض الشٌخوخة‬ ‫مثل أنزٌم ‪superoxide‬‬ ‫‪..... dismutase‬‬

‫‪29‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫حًظؾخف حُؾ‪٤‬طخٕ‬ ‫حُـضء حُؼخٗ‪٢‬‬ ‫" ٓظخ‪ٛ‬ش حُظو‪" ْ٣ٞ‬‬ ‫ٖٓ ‪٣‬وَأ ٓي‪ّٗٝ‬خص حُؼ‪ ٍٜٞ‬حُـخرَس‪ٝ ِ٤ٔ٣ ،‬ال ر ّي ر‪ ٖ٤‬حُظخٍ‪٣‬ن ‪ٝ‬حألٓط‪ٍٞ‬س‪ٝ ،‬ال ر ّي‬ ‫إٔ ‪٣‬زظْٔ ‪ٔٔ٣ ٞٛٝ‬غ حُطزَ‪٣ ١‬و‪ ٍٞ‬ك‪٤ٓ ٢‬خم َٗك‪٣٥ ٚ‬ش (ٕ ‪ٝ‬حُوِْ)‪ :‬هِن [هللا]‬ ‫حألٍ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬ك‪ٞ‬ص ‪ٝ‬حُل‪ٞ‬ص ‪ ٞٛ‬حُ٘‪ٝ ،ٕٞ‬حُل‪ٞ‬ص ك‪ ٢‬حُٔخء‪ٝ ،‬حُٔخء ػِ‪ ٠‬ظ‪َٜ‬‬ ‫‪ٛ‬لخس‪ٝ ،‬حُ‪ٜ‬لخس ػِ‪ ٠‬ظ‪ِٓ َٜ‬ي‪ٝ ،‬حُِٔي ػِ‪ٛ ٠‬وَس‪ٝ ،‬حُ‪ٜ‬وَس ػِ‪ ٠‬حَُ‪٣‬ق‪،‬‬ ‫كظلَّى حُل‪ٞ‬ص كخ‪ٟ‬طَد‪ ،‬كظُُِِض حألٍ‪ ٝ‬كؤٍٓ‪ ٠‬ػِ‪ٜ٤‬خ حُـزخٍ كوَّص ‪..‬اُن‬ ‫‪ ٢‬رؼز‪ َٜٗ ٍٞ‬حُلَحص‬ ‫‪ ٖٓٝ‬كخط‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬ؼَف آْ حٌُٔٔش حُظ‪ ٢‬أٗخٍص ُإلٓخّ ػِ ّ‬ ‫أػ٘خء ٓ‪ٞ‬هؼش ‪ٛ‬ل‪ ،ٖ٤‬كِ‪ٌٛ٤‬ذ اُ‪ٓ ٠‬ـِيحص ًخٗق حألٗ‪ٞ‬حٍ‪ُِٔ ،‬ـِٔ‪٤ُ ،٢‬ؼِْ إّٔ‬ ‫حٌُٔٔش طيػ‪ََٛٛ : ٠‬س ر٘ض ًًََس‪..‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح رخُظؤً‪٤‬ي ُ‪ ْ٤‬طخٍ‪٣‬وخ‪ٝ( ،‬ال ًًََس) اٗ‪٤ٔٗ ٚ‬ؾ أٓط‪ ١ٍٞ‬ه‪٠‬غ َُ‪ٝ‬ف‬ ‫ػ‪٤ُٔٝ ،َٜٙ‬خه‪ ٚ‬حُؼوِ‪ٝ ٢‬حُِٓ٘‪ ٞٛٝ ،٢‬ال ‪٣‬وَِ ٖٓ ٗؤٕ ًظخر‪ ،ٚ‬حٌُ‪ً ٖ٣‬خٗ‪ٞ‬ح‬ ‫ٓلٌ‪ ٖ٤ٓٞ‬رؤ‪ َ١‬حُٔؼَكش حُظ‪ٓ ٢‬خىص ُٓ٘‪ ،ْٜ‬كخُ٘وي حُظخٍ‪٣‬و‪ ٢‬ال ‪٣‬و‪ُٗٝ ْ٤‬خ‬ ‫ُٔ‪ٍٝٞ‬ع ٗل‪ًٌٜ ٢ٜ‬ح‪ٝ ،‬ال ُٔي‪ّٗٝ‬خص ًُي حُؼ‪ َٜ‬حُو‪ ٢ّ ٜٜ‬حألٓط‪ ،ّ١ٍٞ‬رَ‬ ‫‪ٔ٣‬ظ٘ؾ ٖٓ ظالُ‪ٜ‬خ رؼ‪ ٞ‬حُلوخثن ‪ٝ‬حُٔلخ‪ٝ ْ٤ٛ‬أٗظٔش حُو‪ٔ٤‬ش‪ ،‬هخ‪ٛ‬ش اًح ؿخرض‬ ‫حُوَحثٖ حُٔخى‪٣‬ش ًخُؼٔخٍس ‪ٝ‬حٌُٔٔ‪ًٞ‬خص ‪ٝ‬حُل٘‪ ..ٕٞ‬اُن ‪ٝ‬رخُؼٔ‪ ٌٖٔ٣ ّٞ‬حُو‪ ٍٞ‬إ‬ ‫حُوط‪ ١ٞ‬حُؼخٓش ُِظخٍ‪٣‬ن حٌُ‪ ٢ٗٞ‬ه‪٠‬ؼض ؿ‪٣َٛٞ‬خ ُ‪٘ٔ٤ٜ‬ش ‪ٌٛ‬ح حُ٘ٔن حُي‪ٝ‬ؿٔخث‪،٢‬‬ ‫‪ٓٝ‬خ أٓٔ‪ً ٚ‬ظزش حُظ‪ٍٞ‬حس‪ًٝ ،‬ظّخد ط‪ٞ‬حٍ‪٣‬ن حُِٔ‪ٞ‬ى ‪ٝ‬حألْٓ ‪ٝ‬حُٔ‪ ٖٓ َ٤‬حُٔٔ‪٤‬ل‪ٕٞ٤‬‬ ‫‪ٝ‬حُِٔٔٔ‪ٝ ،ٕٞ‬كن ٓ٘ظ‪ٝ ٌُِٕٞ ٍْٛٞ‬حُؼخُْ‪ٝ ،‬طلض ‪ٟ‬ـ‪ ٢‬حإلٓالءحص حُي‪ٝ‬ؿٔخ‪-‬‬ ‫ٓ‪٤‬خِٓط‪٣ٞ‬ش‪ ٌُٖ .‬حُٔ‪٤‬ي أرخ ؿؼلَحُطزَ‪ (١‬ط‪ٞ‬ك‪ ٢‬ػخّ‪ )ّ923‬ال ‪٣‬ظ‪ٞ‬هق ‪٘ٛ‬خى‬ ‫‪ٝ‬ط٘ظ‪ ٢ٜ‬ه‪ٜ‬ظ‪ُ٣ٝ ٚ‬ط‪ ٟٞ‬هزَ‪ ،ٙ‬ك‪ ٜٞ‬أكي أًخرَ ر٘خس حُظخٍ‪٣‬ن‪ ،‬طٔخٓخ ًٔؼخ‪َٙٛ‬‬ ‫حُو‪ َٜ٤‬حُز‪ِٗ٤‬ط‪ ٢‬هٔط٘ط‪ ٖ٤‬حُٔخرغ (أًزَ ٓؼول‪ ٢‬ػ‪ ،) َٜٙ‬أ‪ ٝ‬ؿ‪ٖٔٓ َْٛ٤‬‬ ‫أهزَ‪ٗٝ‬خ ٓؼال إٔ ٗخٍٍ ٓخٍطَ ‪ ،ّ720‬حُِٔوذ رخُٔطَهش (ؿي ٗخٍُٔخٕ حُؼظ‪)ْ٤‬‬ ‫هي أ‪ٝ‬هق ُكق حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬ػ٘ي ر‪ٞ‬حط‪( ٚ٤٤‬رال‪ ١‬حُ٘‪ٜ‬يحء)‪ٝ ،‬هظَ ٓ٘‪ 375 ْٜ‬أُق‬ ‫( رخُٔطَهش ‪١‬زؼخ ‪ ْ٤ُٝ‬رو٘خرَ ك‪ٓٞ‬ل‪٣ٍٞ‬ش!!) ‪ ٌٙٛ‬حُٔؼًَش ر٘ظَ ٗوخى حُ‪ُْ ،ّٞ٤‬‬ ‫طليع ه‪ ،٢‬ألٗ‪ٜ‬خ طوغ ك‪ ٢‬ػوذ ُٓ٘‪ٞ٘ٓ ( ٢‬حص ٗزل‪٤‬ش) ‪ ٌٖٔ٣ٝ‬رزٔخ‪١‬ش ‪ٜٟٔ‬خ‬ ‫اُ‪ ٠‬ه‪ ٜٚ‬ػالء حُي‪ٝ ٖ٣‬حُٔ‪ٜ‬زخف حُٔلَ‪ ،١‬أ‪ ٝ‬طًَ‪ٜ‬خ طِؼذ ػِ‪َٝٓ ٠‬ؽ‬ ‫حُٔٔؼ‪ٞ‬ى‪ٓ ،١‬غ أُ‪ ْ٤‬ك‪ ٢‬أٍ‪ ٝ‬حُؼـخثذ‪.‬‬ ‫ٌٓ٘ ػ‪ َٜ‬حُ٘‪٠ٜ‬ش حٗيُغ ٓـخٍ ر‪ٗ ٖ٤‬خهي‪ ١‬حُظخٍ‪٣‬ن ‪ٝ‬ر‪( ٖ٤‬حألؿِز‪٤‬ش حُٔطٔج٘ش)‪،‬‬ ‫حُظ‪ٓ ٢‬خ ُحُض طظ٘زغ رظخٍ‪٣‬ن ٓالالص حُِٔ‪ٞ‬ى ‪ٝ‬حُلوذ ‪ٝ‬حُٔؼخٍى‪ٝ ،‬رٔخ ‪٘ٛ‬يٓ‪ٚ‬‬ ‫ٌٓخُ‪٤‬ـَ ‪ٝ‬ر‪٤‬ظ‪ ٞ‬أػ٘خء ‪ٝ‬رُؼ‪٤‬ي حإل‪ٛ‬الف حُـَ‪٣‬ـ‪ُِ ١ٍٞ‬ظو‪ ْ٣ٞ‬ػخّ ‪ٝ ،ّ158‬أ‪ْٛ‬‬ ‫ٓخكش ٌُُي حُٔـخٍ ‪ ٞٛ‬حُظو‪ٗ ْ٣ٞ‬لٔ‪ٝ .ٚ‬أ‪ ٍٝ‬حػظَح‪ ٝ‬كو‪٤‬و‪ٓ ،٢‬ـِ‪ ٚ‬حُؼخُْ‬ ‫حُ٘‪َ٤ٜ‬آلن ٗ‪ٞ٤‬طٖ [‪ ،]1‬حٌُ‪ ١‬هيّ طخرِ‪ٛٞ‬خص ‪ٝ‬ؿيح‪٤ُ٘ٓ ٍٝ‬ش طوظ‪ٖٓ َٜ‬‬ ‫ط‪ٞ‬حٍ‪٣‬ن حُٔالالص ‪ٝ‬حُلوذ ك‪ٞ‬حُ‪٘ٓ500 ٢‬ش ٌُ٘‪ ٚ‬كَ٘ ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش ؿيح‪ٍٝ‬‬ ‫ٌٓخُ‪٤‬ـَ ‪ٝ‬ر‪٤‬ظ‪ ،ٞ‬رٔزذ حًظ٘خف ( أ‪ ٝ‬حهظالم ) ه‪ٞ‬حثْ ٓٔخروخص حأل‪ُٓٞٝ‬ز‪٤‬خ‬ ‫حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش؟ ‪ٝ‬رؼي إٔ هلض حُـيٍ‪ ،‬ظِض حُ٘ز‪ٜ‬خص طل‪ٝ ّٞ‬طئَٗ ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى ػـَس‬ ‫ُٓ٘‪٤‬ش‪ُِٓ ،‬جض ػ٘‪ٞ‬حث‪٤‬خ‪ ،‬رؤكيحع ‪٤ٔٛٝ‬ش‪ٝ .‬أ‪٤ٔٛ‬ش ‪ٌٛ‬ح حُـيٍ طَؿغ اُ‪ٝ ٠‬ظ‪٤‬لش‬ ‫حُظو‪ ًٚٗٞ :ْ٣ٞ‬ا‪١‬خٍ حُ‪ٍٜٞ‬س حُظخٍ‪٣‬و‪٤‬ش‪ ،‬حُظ‪ ٢‬طليى ٓالٓق حُ‪ٞ‬ػ‪ ٢‬حُظخٍ‪٣‬و‪،٢‬‬ ‫‪ٝ‬حٌُحًَس‪ .‬إ حُٔئحٍ ػٖ حُِٖٓ‪ٝ ،‬ػيى حُٔ٘‪ ٖ٤‬حُظ‪ ٢‬اٌٗٔزض ك‪ٓ ٢‬ـَ‪ ٟ‬حُظخٍ‪٣‬ن‬ ‫حُزَ٘‪٣ ،١‬ظَ أَٓح ‪ٜ٣‬ؼذ طوي‪ ،َٙ٣‬كظ‪ ٠‬ػِ‪ ٠‬ػِ‪ ّٞ‬حُلِي ‪ٝ‬حُل‪٣ِ٤‬خء‪ ،‬إلٗؼيحّ‬ ‫َٓؿؼ‪٤‬خص ىه‪٤‬وش ‪ ٌٖٔ٣‬حإلٗطالم ٓ٘‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬حُلٔخد ػِ‪ٜ٤‬خ‪ .‬ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ‪ :‬كبٕ‬ ‫طآًَ آالص ‪ٓٝ‬ؼيحص ػ‪ َٜ‬حُزَ‪ ِٗٝ‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬ىحٕ‪ ،‬طلظخؽ اُ‪٘ٓ9000 ٠‬ش‪ٗٝ ،‬لٔ‪ٜ‬خ‬ ‫طظآًَ ك‪ ٢‬أٌٓ٘يٗخك‪٤‬خ هالٍ ‪2500‬ػخّ‪ًٌُٝ ،‬ي حألَٓ كبٕ كٔخد حُطزوخص‬ ‫حُٔظَٓزش ك‪ ٢‬حُزل‪َ٤‬حص‪ ،‬حُظ‪٣ ٢‬ؤط‪ٜ٤‬خ حُطٔ‪٣ٞ٘ٓ ٢‬خ‪ ،‬أػزض اٗلَحكخ ًز‪َ٤‬ح‪ٜ٣ ،‬ؼذ‬ ‫رٔ‪ٞ‬ؿز‪ ٚ‬طؼيحى حُٔ٘‪ ٖ٤‬حُظ‪ ٢‬اٗ‪َٜٓ‬ض‪ٗٝ .‬لْ حألَٓ ٓغ كٔخد ‪١‬زوخص حُـِ‪٤‬ي ك‪٢‬‬ ‫ؿَ‪٘٣‬الٗي‪ ،‬أ‪ ٝ‬كٔخد حُلِوخص حُـٌػ‪٤‬ش ُألٗـخٍ( ‪٣َ١‬وش ىٗيٍ‪ ) ٝ‬أ‪ ٝ‬حُو‪٤‬خّ‬ ‫ر‪ٞ‬حٓطش حٌَُر‪ ،14 ٕٞ‬كٌَ ‪ ٌٙٛ‬حُطَم ٓـِض اٗلَحكخص ُٓ٘‪٤‬ش‪ٝ ،‬أه‪٠‬ؼض‬ ‫ٗظخثـ‪ٜ‬خ ىحثٔخ ُإلؿظ‪ٜ‬خى ‪ٝ‬حُظؤ‪ٝ َ٣ٝ‬حُويحع أك‪٤‬خٗخ‪.‬‬ ‫حُظو‪ ْ٣ٞ‬حُٔ‪٤‬الى‪ ١‬اُ‪ ٠‬أ‪ٖ٣‬؟‬ ‫هزَ ر‪٠‬ؼش أػ‪ٞ‬حّ‪ٝ ،‬هز‪ َ٤‬حإلكظلخٍ رخألُل‪٤‬ش حُؼخُؼش‪ً ،‬حع هزَ ًظخد ‪َٛ‬رَص اُ‪٤‬ؾ‬ ‫( حُوَ‪ ٕٝ‬حُ‪ٓٞ‬ط‪ ٠‬حُٔوظِوش )[‪ ]2‬حٌُ‪ ١‬أٗخٍ اُ‪ ٠‬أًزَ ػـَس ُٓ٘‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُظو‪ْ٣ٞ‬‬ ‫حُٔ‪٤‬الى‪ ١‬ر‪ٝ ،ّ911 ٝ ّ614 ٖ٤‬حُزخُـش ‪٘ٓ 297‬ش‪ًٌٓٝ ،‬حى اٗظؼَ حُ٘وخٕ ٓـيىح‬ ‫‪ٜ٣ ُْٝ‬يأ‪ٛٝ ،‬يٍص ػَ٘حص حٌُظذ ‪ٝ‬حُيٍحٓخص‪ٝ ،‬اٗؤْ ػخُْ حُزخكؼ‪ ٖ٤‬ر‪ٖ٤‬‬ ‫ٓؼخٍ‪ٟ‬ش ‪ٞٓٝ‬حالس‪ٗٝ .‬ظَح ُ‪ٜ‬ؼ‪ٞ‬رش ‪ ٍٞ١ٝ‬حُلي‪٣‬غ ك‪ٌٛ ٍٞ‬ح حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ٝ ،‬ؿيص‬ ‫إٔ أهظزْ ٖٓ ىٍحٓش ‪ٛ‬يٍص ػخّ ‪٥ 2007‬ىحُزَص ك‪ِ٤‬ظِ[‪ٝ ،]3‬أٓظو‪ ( ٢‬أٗ‪ٜ‬ذ)‬ ‫رؼ‪ٓ ٞ‬ؼِ‪ٓٞ‬خط‪ٜ‬خ ‪ ،‬ك‪ ٢ٜ‬طوظ‪ً َٜ‬ؼ‪َ٤‬ح ٖٓ حُؼ٘خء ‪ٝ‬حُِـ‪ٝ ،ٞ‬ط٘وَ آهَ أهزخٍ ‪ٌٙٛ‬‬ ‫حُٔزخٍس حُلخٓ‪٤‬ش‪ ،‬حُظ‪ ٢‬ال ‪ٛ‬خكَس ُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ظ‪ٜ‬خ‪.‬إ ‪١‬زوش حُزخرخ ؿَ‪٣‬ـ‪ ٍٞ‬حُؼخٖٓ (‬ ‫‪ٝ )ّ1582‬ا‪ٛ‬الك‪ُِ ٚ‬ظو‪ ْ٣ٞ‬حُ‪٤ُٞ٤‬خٗ‪ ( ٢‬حٌُ‪ ١‬أ‪ِ١‬و‪ ّٞ٤ُٞ٣ ٚ‬ه‪ َٜ٤‬ك‪٢‬‬

‫‪٘٣ 1‬خ‪َ٣‬ػخّ ‪ 45‬م‪،)ّ.‬‬ ‫كًَض كخٓش حُْ٘ حَُٔ‪ٛ‬لش ػ٘ي ‪َٛ‬رَص اُ‪٤‬ؾ‪ ،‬كخُزخرخ هلِ رخٌُخُ٘يٍ ػَ٘س‬ ‫أ‪٣‬خّ ( ٖٓ ‪ 4‬اُ‪ 15 ٠‬حًظ‪ٞ‬رَ) ُ‪٤‬ؼ‪٤‬ي حإلٗوالد حَُر‪٤‬ؼ‪ ٢‬اُ‪ٓ 21 ٠‬خٍّ‪ ،‬ر‪ٔ٘٤‬خ‬ ‫ًخٕ ٖٓ حُٔلَ‪ ٝٝ‬ػِ‪ ٚ٤‬إٔ ‪٣‬ولِ ‪ٓٞ٣ 13‬خ ( رخُ‪٠‬ز‪ )12,7 ٢‬؟ ‪ ٌٙٛٝ‬حُٔيس‬ ‫‪ ٢ٛ‬طَحًْ حُوطؤ حٌُ‪ ١‬هِل‪ ٚ‬حُظو‪ ْ٣ٞ‬حُ‪٤ُٞ٤‬خٗ‪ ( ٢‬ر‪ 45 ٖ٤‬م‪) ّ1582ٝ ّ.‬‬ ‫‪ٝ‬حٌُ‪ٓ ١‬زذ اٗلَحف ٓ‪ٞ‬ػي ريح‪٣‬ش حَُر‪٤‬غ ( طٔخ‪ ١ٝ‬حُِ‪ٝ َ٤‬حُ٘‪ٜ‬خٍ) كٖٔ‬ ‫حُٔؼَ‪ٝ‬ف إٔ حُٔ٘ش حُلٌِ‪٤‬ش طزِؾ ‪ٓ5ٝ ّٞ٣ 365‬خػِض ‪ 48ٝ‬ىه‪٤‬وش ‪46ٝ‬ػخٗ‪٤‬ش‪،‬‬ ‫‪ ٢ٛٝ‬طوَ ػٖ حُٔ٘ش حُ‪٤ُٞ٤‬خٗ‪٤‬ش د ‪11,23‬ىه‪٤‬وش ‪ٝ‬رخُظخُ‪ ٢‬كبٕ حُوطؤ حُٔظَحًْ‬ ‫‪ٜ٣‬زق‪٘ٓ 1627 :‬ش ‪٤ُٞ٣‬خٗ‪ 11 ×٢‬ىه‪٤‬وش‪ٝ ،‬حُ٘ظ‪٤‬ـش ‪ٝ ،ّٞ٣ 12,7‬ػيّ ا‪ٟ‬خكش‬ ‫حٌُٔ‪٤‬ش ‪٣ ،ّٞ٣ 2,7‬ؼ٘‪ ٢‬اهظلخء ك‪ٞ‬حُ‪ ٢‬ػالػش هَ‪ ُٖٓ ٖٓ ٕٝ‬حٌُخُ٘يٍ‪ .‬اال ك‪٢‬‬ ‫كخُ‪٤‬ظ‪ ٖ٤‬اػ٘ظ‪ :ٖ٤‬أ‪ٝ‬ال‪ :‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حإلٗوالد حَُر‪٤‬ؼ‪ ّٞ٤ُٞ٣ ُٖٓ ٢‬ه‪ ،َٜ٤‬هي‬ ‫‪ٛ‬خىف ‪ٓ 24‬خٍّ ‪ٓ 21 ْ٤ُٝ‬خٍّ‪ ،‬ػخٗ‪٤‬خ‪ :‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ا‪١‬الم حُظو‪ ْ٣ٞ‬ريأ‬ ‫كؼال ك‪ٓ 21 ٢‬خٍّ‪ ،‬ػْ ؿَ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬الك‪ ٚ‬أػ٘خء حُٔ‪ٞ‬طَٔ حٌُ٘ٔ‪ ٢‬ك‪٤ٗ ٢‬و‪٤‬خ ػخّ‬ ‫‪ ، ّ325‬رخُولِ ػالػش أ‪٣‬خّ ( ٖٓ ‪ 18‬اُ‪ٓ21 ٠‬خٍّ ًٔخ ط٘‪ َ٤‬أكي‪ ٟ‬حُ‪ٞ‬ػخثن‬ ‫حُِٔػ‪ٓٞ‬ش) ‪ٓٝ‬غ ؿ‪٤‬خد حإلػزخطخص‪ٝٝ ،‬ػخثن حُٔئطَٔحص حٌُ٘ٔ‪٤‬ش‬ ‫( حٌُٔٔ‪٤ٗٞ‬ش ) ‪َُِٔ ٌٖٔ٣‬ء إٔ ‪٣‬لظَ‪ ٝ‬ػيّ كي‪ٝ‬ع ا‪ٛ‬الف ٓخ‪ ،‬كخُٔخػش‬ ‫حُ٘ٔٔ‪٤‬ش حألػَ‪٣‬ش ك‪ٍٓٝ ٢‬خ‪ ،‬حُظ‪ّ٤ٗ ٢‬يص طٌَ‪ٔ٣‬خ ‪ٝ‬طؼظ‪ٔ٤‬خ ُِو‪ َٜ٤‬حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٢‬‬ ‫أؿٔطْ‪ ،‬ط٘‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬إٔ ‪ٝ ّٞ٣‬الىط‪ٛ ٚ‬خىف ‪ٓ 23‬زظٔزَ (‪ٞٓ ٞٛٝ‬ػي‬ ‫حإلٗوالد حُوَ‪٣‬ل‪ ،٢‬حٌُ‪ ١‬طليى‪ ٙ‬حُٔخػش حُ٘ٔٔ‪٤‬ش ريهش‪ ،‬ػ٘يٓخ ‪ ٌَُ٘٣‬ظَ‬ ‫حَُ٘‪ٝ‬م ‪ٝ‬ظَ حُـَ‪ٝ‬د هطخ ٓٔظو‪ٔ٤‬خ‪ ّٞ٣ ٞٛٝ ،‬كؤٍ ُإلٓزَح‪٣ٍٞ١‬ش كٔذ‬ ‫حُٔ‪٤‬ؼ‪ُٞٞ‬ؿ‪٤‬ش حُٔخثيس آٌٗحى ) ‪ٌٛٝ‬ح ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬رخُ٘‪٤‬ـش إٔ ريح‪٣‬ش حَُر‪٤‬غ ًخٗض‬ ‫طظطخرن ٓغ ‪ٓ 21‬خٍّ‪.‬؟ ٌُٖ ىػ٘خ ٖٓ ‪ٌٛ‬ح حُٔئحٍ‪ ،‬حٌُ‪٤ٓ ١‬زو‪ٓ ٠‬لظ‪ٞ‬كخ‬ ‫ُإلكظٔخالص‪ َُٟ٘ ،‬حألٓزخد حُلو‪٤‬و‪٤‬ش‪ ،‬حُظ‪ ٢‬ىكؼض حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش ُإل‪ٛ‬ظٔخّ‬ ‫رخُِٖٓ ك‪ٜ٘‬خى ٌٓظ‪ٞ‬د ٖٓ حُو‪ َٜ٤‬هٔط٘ط‪٣ ٖ٤‬و‪ ٍٞ‬ك‪ :ٚ٤‬اطلن حَُأ‪ ١‬ػِ‪٠‬‬ ‫‪ٍَٟٝ‬س حإلكظلخٍ رؼ‪٤‬ي حُل‪ٜ‬ق ٓ‪٣ٞ‬ش‪ٌٛٝ ،‬ح اطلخم ِِّٓ ‪ ،‬ػِ‪ ٚ٤‬كبٕ حُل‪ٜ‬ق‬ ‫‪ :ٌٕٞ٣‬أ‪ ّٞ٣ ٍٝ‬أكي رؼي كِ‪ ٍٞ‬حَُر‪٤‬غ ‪ٝ‬اًظٔخٍ حُؤَ‪ٌُ.‬ح كبٕ حُزلغ ػٖ‬ ‫ط٘خؿْ ر‪ ٖ٤‬حُي‪ٍٝ‬س حُؤَ‪٣‬ش ‪ٝ‬حُٔ٘ش حُ‪٤ُٞ٤‬خٗ‪٤‬ش حُ٘ٔٔ‪٤‬ش‪ٝ ،‬كٔخر‪ٜ‬خ ٓويٓخ ري‪ٕٝ‬‬ ‫حُِـ‪ٞ‬ء اُ‪ ٠‬حَُٔحهزش حُلٌِ‪٤‬ش‪ٝ ،‬طلي‪٣‬ي أ‪٣‬خّ آكخى حُل‪ٜ‬ق ( ؿيح‪ ٍٝ‬حُل‪ٜ‬ق)‬ ‫ًخٕ حُيحكغ ‪ٝ‬حُٔلَ‪ ٝ‬حأل‪ُ ٍٝ‬إلٗظـخٍ رخُظو‪ٝ ْ٣ٞ‬كٔخد حُِٖٓ‪ ٖٓٝ.‬هالٍ‬ ‫حُؼ‪ٞ‬ىس اُ‪ ٠‬طِي حُلٔخرخص ‪ٝ‬ؿيح‪ ٍٝ‬حُل‪ٜ‬ق‪ٝ ،‬حُ‪ٞ‬ػخثن حُظ‪ ٢‬كيىص أ‪ٝ‬هخص‬ ‫حُؤ‪ٞ‬ف ‪ٝ‬حٌُٔ‪ٞ‬ف ‪ٝ‬اٍطزخ‪ٜ١‬خ رب‪ٔٛ‬خٍ ؿَ‪٣‬ـ‪ ٖٓ ،ّٞ٣ 2,7ٍ ٍٞ‬ا‪ٛ‬الك‪،ٚ‬‬ ‫ًَ ًُي كظق ٓـخال ‪٣ٞ١‬ال أهَ‪ٓ ٙ‬خ ًظز‪ ٚ‬أٗيٍ‪٣‬خّ ر‪ٝ ، ًَٖ٤‬ؿخٕ‬ ‫ر‪ٞ‬ك‪ٍٞ‬ص‪ .‬أٓخ رخُ٘ٔزش اُ‪ ٠‬اُ‪٤‬ؾ ‪ ،‬حٌُ‪ ١‬اٗظْ ٍحثلش ٗ‪ٞ‬ح‪١ ٖٓ ،١‬زوش حُزخرخ‬ ‫طِي ‪ ،‬ك‪٤‬ؼ‪ٞ‬ى ُ‪ ٚ‬حُل‪ َ٠‬ك‪ ٢‬طِٔ‪ ٢٤‬حُ‪ٞ٠‬ء ػِ‪ ٠‬طخٍ‪٣‬ن حُوَ‪ ٕٝ‬حُ‪ٓٞ‬ط‪٠‬‬ ‫حُٔزٌَس ( ر‪ ٖ٤‬حُوَٕ ‪ )10ٝ 7‬ك‪٤‬غ طز‪ ّٖ٤‬ؿ‪٤‬خرخ ًخٓال ُِيالثَ ‪ٝ‬حإلػزخطخص‬ ‫حُلٔ‪٤‬ش‪ًٝ ،‬ؤٕ أ‪ٍٝٝ‬رخ هالٍ ‪ ٌٙٛ‬حُلظَس ُْ طز٘‪ً٘ ٢‬خثْ ‪ ُْٝ‬طٌظذ ًظزخ‪ُْٝ ،‬‬ ‫ط‪ٜ‬ي ػٔالص‪ٓٝ ،‬ؼظْ حُ‪ٞ‬ػخثن ‪ٝ‬حُٔوط‪١ٞ‬خص‪ ،‬حُظ‪ٔٗ ٢‬زض اُ‪ ٠‬طِي‬ ‫حُلظَس ُ‪٘ٛ‬لض رخػظزخٍ‪ٛ‬خ ِٓ‪ٍّٝ‬حص ‪٘ٓٝ‬ل‪ٞ‬الص‪ ،‬كخٓظ٘ظؾ اُ‪٤‬ؾ إٔ حألػ‪ٞ‬حّ‬ ‫ر‪ٔ٤ُ ّ911ٝ ّ614 ٖ٤‬ض أًؼَ ٖٓ طخٍ‪٣‬ن ري‪ ٕٝ‬طخٍ‪٣‬ن‪ ،‬أ‪ٞ٘ٓ ٝ‬حص ٗزل‪٤‬ش‬ ‫كٔذ ا‪ٛ‬طالف ‪ٛ‬خْٗ ٗ‪٤ٔ٤‬ظْ !!‬ ‫ٌُٖ اُ‪٤‬ؾ ‪٘ٓٝ‬خ‪ ٚ٣َٛ‬حٌُؼَ ٖٓ أٓؼخٍ ‪ٛ‬خ‪٤ٔ٤ٗٝ ٕٞٔ٘٣‬ظْ ‪ٝ‬ط‪ٞ‬رَ ‪ٝ‬ر‪،ٌَ٤‬‬ ‫ُ‪ٞٔ٤‬ح ‪ٝ‬ك‪٤‬ي‪ ٖ٣‬ك‪ ٢‬حُٔ‪٤‬يحٕ‪ .‬كخُٔ‪ٞ‬حالس أ‪٠٣‬خ الطِحٍ ٓظَح‪ٛ‬ش حُ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ف‪،‬‬ ‫‪ٝ‬طيحكغ رؼِ‪ٔ٣‬ش آهَ‪ٛ‬خ ٓخ ًظز‪ ٚ‬ك‪٣ٞ‬ـض ػخّ ‪ ]4[2005‬كوي هخّ رلٔخرخص‬ ‫حٍطـخػ‪٤‬ش ( ىه‪٤‬وش ) ُظو‪٣ٍ ْ٣ٞ‬ل‪٘٤‬خ ( ا‪٣‬طخُ‪٤‬خ ) حُٔ٘و‪ ٕٞ‬ػِ‪ُٞ ٠‬ف ‪ٛ‬وَ‪،١‬‬ ‫‪ٝ‬أػزض رلٔخرخط‪ٛ ٚ‬لش حُظو‪ ْ٣ٞ‬حُٔ‪٤‬الى‪ ١‬حُلخُ‪ٝ ،٢‬آظلخُش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓ٘‪ٞ‬حص‬ ‫ٗزل‪٤‬ش‪ًٌُٝ ،‬ي حُلخٍ ٓغ طلِ‪ُ ِٚ٤‬ـيح‪ ٍٝ‬آكخى حُل‪ٜ‬ق ُ‪٤ٜ‬ز‪٤ُٞ‬ظ‪ًٝ ..ّٞ‬خٕ‬ ‫ٍى حُ٘وخى‪ ،‬رؤٕ ‪ ٌٙٛ‬حُلٔخرخص ‪ٛ‬ل‪٤‬لش‪ ،‬رَ٘‪ ١‬إٔ طٌ‪ ٕٞ‬أُ‪ٞ‬حف ٍ‪٣‬ل‪٘٤‬خ هي‬ ‫ٗو٘ض هزَ حُوَٕ ‪ٔ٣ ٖٓٝ ، ّ11‬ظط‪٤‬غ اػزخص ًُي؟؟‬ ‫هال‪ٛ‬ش‪ :‬حُلـؾ ‪ٝ‬حُزَح‪ ،ٖ٤ٛ‬طٔ‪ُٜ َ٤‬خُق ط‪٤‬خٍ حُ٘وخى‪ٝ ،‬ط٘‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬إٔ طالػزخ‬ ‫‪ٝ‬طط‪٣ٞ‬ال ُِظو‪ ْ٣ٞ‬هي كيع‪ًُ ٌُٖ .‬ي ٓخُحٍ ‪٣‬لظخؽ اُ‪ ٠‬رَح‪ٝ ٖ٤ٛ‬طؤً‪٤‬يحص‬ ‫‪ٝ‬حٓظ٘زخ‪١‬خص ك‪٣ِ٤‬خث‪٤‬ش ‪ٝ‬كٌِ‪٤‬ش‪ٌٌٛٝ .‬ح ‪ ٌٕٞ٣‬حُٔـخٍ هي ىهَ ك‪َٓ ٢‬كِش‬ ‫ؿي‪٣‬يس‪٣ ،‬ـ٘ي ًَ ‪َ١‬ف ك‪ ،ٚ٤‬آهَ هَحءحط‪ُِ ٚ‬ؼِ‪ٝ ّٞ‬ىٍحٓخص أًٍ‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬خ‬ ‫حُلِي(‪ ٢ٛٝ‬رل‪ٞ‬ع طو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬حٓظؼخىس حُٔخ‪ ٢ٟ‬حُلٌِ‪ٝ ٢‬طلي‪٣‬ي أُٓ٘ش كي‪ٝ‬ع‬ ‫حُؤ‪ٞ‬ف ‪ٝ‬حٌُٔ‪ٞ‬ف‪ٝ ،‬حألكيحع حُلٌِ‪٤‬ش ٓوخٍٗش رظ‪ٞ‬حٍ‪٣‬ن حُزَ٘) ‪٘ٛٝ‬خ طـيٍ‬ ‫حإلٗخٍس اُ‪ٔٗ ٠‬ط‪ ٖٓ ٖ٤‬حُيٍحٓخص‪ٝ ،‬ػالهظ‪ٜٔ‬خ رظلي‪٣‬ي حُِٖٓ‬ ‫حُظخٍ‪٣‬و‪.٢‬أ‪ٝ‬ال‪٣َ١ :‬وش حٌَُر‪ ،14 ٕٞ‬حُظ‪ ٢‬حًظ٘ل‪ٜ‬خ حألَٓ‪٤ُ ٢ٌ٣‬ز‪ٝ ،٢‬ريأص‬ ‫ططز‪٤‬وخط‪ٜ‬خ ٓ٘‪ٜ‬ق حُوَٕ حُٔخ‪ٝ ،٢ٟ‬طو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬طوي‪ َ٣‬ػَٔ حُزوخ‪٣‬خ حُؼ‪٣ٞ٠‬ش‬ ‫( ه٘ذ‪ ،‬أ‪ٛ‬يحف ػظخّ‪..‬اُن ) ‪ٝ‬هي طْ ططز‪٤‬و‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬روخ‪٣‬خ ه٘ذ ٓظللْ ٖٓ‬ ‫ك‪٤‬ال أ‪ٝ‬ؿٔظخ حُوَ‪٣‬زش ٖٓ رًَخٕ ك‪ِٝ٤‬ف (ا‪٣‬طخُ‪٤‬خ) حٌُ‪ ١‬حٗلـَ ك‪24 ٢‬‬ ‫‪30‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫اؿٔطْ ػخّ ‪ًٝ ،ّ79‬خٗض حُ٘ظ‪٤‬ـش طظطخرن ٓغ كَ‪٤ٟ‬ش اُ‪٤‬ؾ ‪ٝ‬طئًي ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُِٖٓ‬ ‫حُ٘زل‪ ٌُٖ ،٢‬حُٔؼ‪ِ٠‬ش إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُطَ‪٣‬وش طؼط‪ ٢‬حٗلَحكخ ُٓ٘‪٤‬خ هيٍ‪185 -+ ٙ‬‬ ‫ٓ٘ش ‪ ،‬ك٘ظَ‪٣‬ش حٌَُر‪ 14 ٕٞ‬طو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬كٔخد ُٖٓ طل‪ٓ ٍّٞ‬خىس حٌَُر‪14ٕٞ‬‬ ‫حُٔ٘غ‪ٝ ،‬حٗيػخٍ‪ٛ‬خ رٔزذ كويحٗ‪ٜ‬خ حُطخهش حإلٗؼخػ‪٤‬ش‪ ،‬ك‪٤‬غ ‪٣‬لوي حٌَُر‪14 ٕٞ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ق ػَٔ‪ ٙ‬هالٍ ‪٘ٓ5550‬ش‪ُ٘٣ ٞٛٝ ،‬ظؾ ك‪ ٢‬حُطزوخص حُؼِ‪٤‬خ ٖٓ حُـ‪ ٞ‬رٔزذ‬ ‫طؼَ‪ ٝ‬ؿخُ ح‪٤ًٔٝ‬ي حٌَُر‪ ٕٞ‬حُـ‪ٞ٤ُ٘ ١ٞ‬طَ‪ٗٝ‬خص ٓ٘زؼش رخُطخهش‪ٌٛٝ ،‬ح ‪٣‬وِن‬ ‫ط‪ٞ‬حُٗخ ٓخر‪ٓ ٖ٤‬ؼيٍ طٌ‪ٓٝ ّٚٗٞ‬ؼيٍ حٗيػخٍ‪ٝ ،ٙ‬هي كخ‪ ٍٝ‬رِ‪٤ٔ٤ٗٝ ّٞ‬ظْ[‪]5‬‬ ‫حُظٌ٘‪٤‬ي رخُطَ‪٣‬وش ‪ٝ‬حُظؤً‪٤‬ي ػِ‪ ٠‬طؤػَ‪ٛ‬خ رؼ‪ٞ‬حَٓ ك‪٣ِ٤‬خث‪٤‬ش ‪ٝ‬ؿ‪٣ٞ‬ش طئػَ ِٓزخ ػِ‪٠‬‬ ‫ٓ‪ٜ‬يحه‪٤‬ش ٗظخثـ‪ٜ‬خ‪ .‬أٓخ حُطَ‪٣‬وش حألهَ‪ ،ٟ‬كظو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬ىٍحٓش حُظل‪ٞ‬الص حُلٌِ‪٤‬ش‪،‬‬ ‫‪ٝ‬طزخ‪١‬ئ َٓػش ى‪ٍٝ‬حٕ حألٍ‪ ( ٝ‬رظؤػ‪ َ٤‬ه‪ٞ‬س حالكظٌخى حُ٘خؿٔش ػٖ حُٔي ‪ٝ‬حُـٍِ)‬ ‫‪ٌٛٝ‬ح ‪٣‬ؼ٘‪٣ُ ٢‬خىس ‪ ٍٞ١‬حُ‪ ( ّٞ٤‬ر٘ٔزش ‪ٟ‬ج‪ِ٤‬ش ؿيح) ‪٣ُٝ‬خىس حَُٔػش حُِح‪ّ٣ٝ‬ش ُِؤَ‬ ‫كي‪ٍٝ‬حٕ حألٍ‪ ٝ‬ك‪ ٍٞ‬حُْ٘ٔ‪٣ ،‬ليع ريهش ٓظ٘خ‪٤ٛ‬ش؟؟ ر‪ٔ٘٤‬خ ‪٣‬ظزخ‪١‬ؤ ى‪ٍٝ‬حٕ‬ ‫حألٍ‪ ٝ‬ك‪ٗ ٍٞ‬لٔ‪ٜ‬خ ‪ٝ ،‬رخُظخُ‪ ٢‬كبٕ ٓيس حُ‪ ّٞ٤‬حُلخُ‪ ٢‬طِ‪٣‬ي ػٖ ٓيس حُ‪ ّٞ٤‬حُو‪٤‬خٓ‪٢‬‬ ‫حٌُ‪ ١‬كُيى ػخّ ‪ ّ1820‬د(‪ٓ 24‬خػش) ‪ٝ ،‬ر٘لْ حُ‪ٞ‬هض طِىحى حَُٔػش حُِح‪ّ٣ٝ‬ش‬ ‫ُِؤَ‪٣ٝ ،‬زظؼي ػٖ حألٍ‪٣ٞ٘ٓ ْٓ 4 ٝ‬خ‪ٌٛٝ ،‬ح ‪٣‬ئى‪ ١‬اُ‪٣ُ ٠‬خىس ‪ٓ ٍٞ١‬يحٍ‪،ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬رخُٔل‪ِٜ‬ش كبٕ َٓػظ‪ ٚ‬حُوط‪٤‬ش طظَحؿغ‪ ،‬كٔذ هخٗ‪٤ً ٕٞ‬زَِ‪ٝ .‬رخالٓظ٘خى اُ‪٠‬‬ ‫أكيحع كٌِ‪٤‬ش ٓ٘ظوزش ريهش ‪ٝ‬ػ٘خ‪٣‬ش هخّ ٍ‪ٞ٤ٗ ٍ.‬طٖ رظطز‪٤‬ن طِي حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص حُلٌِ‪٤‬ش‬ ‫ُظ‪ٞ‬حٍ‪٣‬ن حٌُٔ‪ٞ‬كخص ‪ٝ‬حُؤ‪ٞ‬كخص هالٍ حألُل‪٤‬خص حُؼالػش حُٔ٘‪َٜٓ‬ش‪ٝ ،‬هخّ‬ ‫ربٓوخ‪ٜ١‬خ ػِ‪ ٠‬ه‪ ٢ُ٘ٓ ٢‬ر‪٤‬خٗ‪ ،٢‬أػط‪ ٠‬حُ٘ظ‪٤‬ـش حُل‪٣ِ٤‬خث‪٤‬ش حُٔؼو‪ُٞ‬ش‪ ،‬إلُى‪٣‬خى‬ ‫حَُٔػش حُِح‪ّ٣ٝ‬ش ُِؤَ‪ ٌُٖ ،‬حُوط‪ ١ٞ‬حُز‪٤‬خٗ‪٤‬ش ر‪ ٖ٤‬ػخّ ‪ ّ1000 ٝ ّ500‬ط‪ٞ‬هلض‬ ‫ػٖ حُِ‪٣‬خىس‪ًٝ ،‬ؤٕ حُؤَ ط‪ٞ‬هق ػٖ ُ‪٣‬خىس َٓػظ‪ ٚ‬حُِح‪ّ٣ٝ‬ش‪ٌُٜ ،‬ح ‪ َٟ٣‬ك‪ََٗ٤‬‬ ‫كَحٗي إٔ كٌف حُلظَس حُِٓ٘‪٤‬ش ر‪٤ٓ600 ٖ٤‬الى‪٤ٓ900 ٝ ١‬الى‪٤ٓ ١‬ـؼَ حُو‪٢‬‬ ‫حُز‪٤‬خٗ‪ٔٓ ٢‬ظو‪ٔ٤‬خ‪ ،‬أٓخ ٗظخثؾ ٓظلٖ٘ٔ‪ ،‬حُظ‪ ٢‬اػظٔيص ٓؼِ‪ٓٞ‬خص كٌِ‪٤‬ش ػَر‪٤‬ش‬ ‫‪ٗٞ٣ٝ‬خٗ‪٤‬ش ‪٤٘٤ٛٝ‬ش ر‪700 ٖ٤‬م‪ ّ1500ٝ ّ.‬كظَْٓ هطؼخ ٌٓخكجخ هِ‪ َ٤‬حإلٗل٘خء‪ ،‬أٓخ‬ ‫حُٔلخؿؤس كٌخٗض حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص حُلٌِ‪٤‬ش حأل‪ٍٝٝ‬ر‪٤‬ش ر‪ٜٗ ٖ٤‬خ‪٣‬ش ػ‪ َٜ‬حألٗظ‪ٌ٤‬خ ‪ٝ‬حُوَ‪ٕٝ‬‬ ‫حُ‪ٓٞ‬ط‪ ،٠‬ك‪ ٢ٜ‬طَْٓ هطخ ٓٔظو‪ٔ٤‬خ‪ٝ ،‬الطظلن ٓغ حَُْٓ حُٔخرن‪ًٝ ،‬ؤٕ حألٍ‪ٝ‬‬ ‫ُْ طٌٖ طي‪ ٍٝ‬رَٔػش ػخرظش!!‪ٝ‬حُ٘ظ‪٤‬ـش حُ٘‪ٜ‬خث‪٤‬ش ( ٓخُحُض ه‪٤‬ي حُظلون) ُْ ط‪٠‬ق اال‬ ‫ِٓ‪٣‬يح ٖٓ حُظ٘خه‪٠‬خص ‪ٝ‬حُـيٍ‪ ،‬كٖٔ حُو‪ ٢‬حُز‪٤‬خٗ‪ٞ٤ٗ ٍ.ٍ ٍ ٢‬طٖ آظ٘ظؾ ً‪ٍٞ‬ع‬ ‫ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ إٔ حٌُٔ‪ٞ‬ف حٌُ‪ ١‬أ‪ٍٝ‬ى‪ ٙ‬حإلٌٓ٘يٍحٗ‪ ٢‬ط‪ٝ ،ٕٞ٤‬حٌُ‪٣ ١‬ؼ‪ٞ‬ى اُ‪٠‬‬ ‫‪٣ ّ369 ٞ٤ٗٞ٣ 16‬ظطخرن ٓغ حُظو‪ ْ٣ٞ‬حُلخُ‪ ٌٙٛٝ ،٢‬كـش حٓظويٓض ‪ٟ‬ي ط‪٤‬خٍ‬ ‫حُ٘وخى‪ٔٓ .‬خ ىكغ أٗ‪ٜ‬خٍ‪ ٙ‬اُ‪ ٠‬طٌٌ‪٣‬ذ ىهش طِي حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص حُلٌِ‪٤‬ش‪ ،‬ك‪٤‬غ أػزظض‬ ‫حُلٔخرخص حإلٍطـخػ‪٤‬ش ُزؼ‪ ٞ‬حٌُٔ‪ٞ‬كخص حُ٘ٔٔ‪٤‬ش ( ًخٌُ‪ ١‬كيع ‪ٞ٤ُٞ٣19 ّٞ٣‬‬ ‫‪ )ّ418‬اٗلَحكخ رٔويحٍ ‪٘ٓ 29‬ش ‪ ..‬رؼي ‪ ٌٙٛ‬حُي‪ٝ‬هش كبٕ حُيالثَ حُظخٍ‪٣‬و‪٤‬ش ط٘‪َ٤‬‬ ‫اُ‪ ٠‬إٔ حُولِس ك‪ ٢‬حُظو‪ ْ٣ٞ‬كيػض ر‪ ٖ٤‬حُوَٕ ‪ٝ ،ّ11ٝ10‬طَطز‪ ٢‬رزيح‪٣‬ش ا‪١‬الم‬ ‫‪ٝ‬حٓظؼٔخٍ حُظو‪ ْ٣ٞ‬حُٔ‪٤‬الى‪ٝ ١‬ططز‪٤‬و‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُظخٍ‪٣‬ن حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪ ٢‬حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪.٢‬‬ ‫‪ٝ‬هزَ إٔ ‪٣‬ظَٔد حَُِٔ أ‪ ٝ‬حُ٘ي‪ ،‬الري إٔ ٗليّ‪ ،‬رؤٕ ‪ ٌٙٛ‬حُلظَس حُ٘زل‪٤‬ش ر‪ٖ٤‬‬ ‫‪ٔ٤ُ ّ911ٝ ّ614‬ض كظَس ػخى‪٣‬ش ‪ ٌٖٔ٣‬طـخ‪ِٜٛ‬خ ‪ٝ‬حإلؿٔخ‪ ٝ‬ػ٘‪ٜ‬خ‪ ،‬كؤ‪ٍٝٝ‬رخ‬ ‫طٔظط‪٤‬غ إٔ ط‪٠‬ل‪ ٢‬ر٘خٍُٔخٕ ‪ِِٔٓٝ‬ش حُِٔ‪ٞ‬ى ‪ٝ‬حُزخر‪ٞ‬حص ( هزِ‪ٝ ٚ‬رؼي‪ٝ )ٙ‬طظلَٔ‬ ‫رؼ‪ ٞ‬ح‪ٝ ُْ٥‬حُلِٕ ػِ‪ ٠‬كَحه‪ٓ ٌُٖ ،ْٜ‬خًح ‪٣‬لؼَ حُؼَد ‪ٝ‬حُِٔٔٔ‪ ،ٕٞ‬اًح ًخٗض‬ ‫حُٔ٘ش حُ‪ٜ‬ـَ‪٣‬ش حأل‪ ٠ُٝ‬هي ٍُرطض ر‪ٜ‬وَس ػخّ ‪٤ٓ 622‬الى‪١‬؟ ٓخًح ٗلؼَ اًح‬ ‫ًخٗض حَُٔكِش حُظؤٓ‪ٔ٤‬ش ُإلٓالّ طوغ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُؼوذ حألٓ‪ٞ‬ى؟ هي ‪٣‬لِٕ( أ‪٣ ٝ‬لَف)‬ ‫حُزؼ‪ُ ٞ‬ـ‪٤‬خد حُ‪ٜ‬لخر‪ ٢‬حُـِ‪ َ٤‬أر‪َ٣َٛ ٞ‬س‪ ،‬أ‪ ٝ‬حٗيػخٍ أكخى‪٣‬ؼ‪ٝ ( ٚ‬كن ‪٣َ١‬وش‬ ‫حٌَُر‪ ٌُٖ ) 14 ٕٞ‬أ‪٠٘ٓ ٖ٣‬غ ٓؼًَش حُطق‪ٝ ،‬ػِ‪َ٤ٓ ٖٓ ٠‬طي‪ ١‬حُ٘‪٤‬ؼش‬ ‫أػ‪ٞ‬حد حُليحى؟ حُـ‪ٞ‬حد رزٔخ‪١‬ش ‪ ٞٛ‬كي ‪ ٌٙٛ‬حُؼويس‪ ،‬كخُظو‪ ْ٣ٞ‬حُ‪ٜ‬ـَ‪ ٞٛ ١‬حألهيّ‬ ‫ػِٔ‪٤‬خ( ‪ٌٛ‬ح ٓخ‪٣‬ئًي‪ ٙ‬حُزخكؼ‪ٝ )ٕٞ‬طيػٔ‪ ٚ‬ح‪٥‬ػخٍ حُلٔ‪٤‬ش حػظزخٍح ٖٓ ‪ٛ150‬ـَ‪،١‬‬ ‫‪ٝ‬حُ‪ٞ‬ػخثن حٌُظخر‪٤‬ش حػظزخٍح ٖٓ ‪ٛ250‬ـَ‪ٝ .١‬أ‪ ٠ُٝ‬حَُ‪ٝ‬حر‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬حُظو‪ُْ ،ٖ٤ٔ٣ٞ‬‬ ‫طظ‪ َٜ‬هزَ حُوَٕ ‪ ( ّ11‬أ‪ ٝ‬رؼي حُٔئطَٔ حٌُ٘ٔ‪ ٢‬ك‪ ٢‬رخٍُ ػخّ ‪!!!1432‬‬ ‫‪ٝ‬حػظٔخى حُلخط‪ٌ٤‬خٕ ُِظو‪ ْ٣ٞ‬حُٔٔ‪٤‬ل‪ ٢‬رٌَ٘ ٍٓٔ‪ٜٗٝ ٢‬خث‪ٍ ،٢‬ؿْ إٔ ه٘ظخُش ًخٗض‬ ‫حُٔزخهش‪ٝ ،‬ريأص حٓظويحٓ‪٤ٍٔٓ ٚ‬خ ػخّ ‪).ّ1180‬‬ ‫ٓخ ‪ ٢َٓ٣‬اُ‪ً ٚ٤‬خطذ حُٔط‪ ْ٤ُ ،ٍٞ‬حٌُظخرش ػٖ ٓظخ‪ٛ‬ش‪ٝ ،‬طَ‪ٛ‬خص ط٘ـَ رخٍ‬ ‫حُٔظَك‪ ،ٖ٤‬رَ حُظؼَ‪٣‬ق‪ ،‬رطز‪٤‬ؼش حُ٘وخٕ ‪ٝ‬حُـيٍ حُظخٍ‪٣‬و‪ ،٢‬ك‪ ٢‬أ‪ٍٝٝ‬رخ ٓخرؼي‬ ‫حُليحػش‪ َٛٝ ،‬ربٌٓخٕ حُؼَد ‪ٝ‬حُِٔٔٔ‪ ،ٖ٤‬إٔ ‪٣‬ظ‪ٍٜٝٞ‬ح حُظخٍ‪٣‬ن ر٘ٔز‪٤‬ش أًؼَ‪،‬‬ ‫‪٣ٝ‬ظ٘خُُ‪ٞ‬ح ٗ‪٤‬جخ ػٔخ ‪٣‬ؼظوي‪ ٕٝ‬أٗ‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬حرض ٓطِوش‪ ،‬كُلَص ك‪ٛ ٢‬وَس حُلو‪٤‬وش‪،‬‬ ‫كظخٍ‪٣‬ن حإلٓالّ حُٔزٌَ ‪٣‬وغ كؼِ‪٤‬خ ك‪٘ٓ ٢‬طوش ‪ٝ‬ػَس ‪ٗٝ‬ي‪٣‬يس حُ‪٠‬زخر‪٤‬ش‪ٝ ،‬ػ٘يٓخ‬ ‫طٌ‪ ٕٞ‬حَُ‪ٝ‬ح‪٣‬ش حُظخٍ‪٣‬و‪٤‬ش ‪ٛ‬ل‪٤‬لش ‪ٝ‬أً‪٤‬يس ًٔخ َٓى‪ٛ‬خ حُٔ‪ٍٝٞ‬ع‪ ،‬كبٗ٘خ كوخ أٓخّ‬ ‫ٓؼـِس كَ‪٣‬يس‪ ،‬ك‪ ُٖٓ ٢‬الٓؼـِحص ك‪(.ٚ٤‬حُظلخ‪ َ٤ٛ‬طؤط‪ ٢‬الكوخ)ً‪٤‬ق كيع‬ ‫حُظالػذ رخُظو‪ ْ٣ٞ‬حُٔ‪٤‬الى‪١‬‬ ‫‪َٛ َٟ٣‬رَص اُ‪٤‬ؾ إٔ حُ٘‪ٜ‬ذ حألًٍ‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬ش حُٔؼٔخٍ‪٣‬ش‪ ،‬طليىص ٓالٓل‪ٜ‬خ ك‪٢‬‬ ‫ر‪ِٗ٤‬طخ ٓغ ٗ‪ٜ‬خ‪٣‬ش ػ‪ َٜ‬ؿٔظ٘‪٤‬خٕ ( ‪ٝ )ّ556‬ريح‪٣‬ش ػ‪ٜ‬ي أ‪ٝ‬ط‪ ٞ‬حأل‪ٌُ )ّ936( ٍٝ‬ح‬ ‫حهظَف إٔ طزيأ حُلظَس حُ٘زل‪٤‬ش ٓغ حػظالء ‪َٛ‬هَ ػَٕ ر‪ِٗ٤‬طخ (‪٢ٛٝ )ّ61‬‬ ‫طظطخرن كؼِ‪٤‬خ ٓغ (‪ ) ّ911‬ػخّ ط٘‪٤ٜ‬ذ ً‪َٗٞ‬حى حأل‪ ٍٝ‬ك‪ٌِٔٓ ٢‬ش حُلَٗـش‬ ‫حَُ٘ه‪٤‬ش‪٘ٛٝ .‬خ ‪٣‬طل‪ ٞ‬حُٔئحٍ‪ُٔ ،‬خًح كيػض ‪ ٌٙٛ‬حُولِس؟؟ اُ‪٤‬ؾ رخػظزخٍ‪ ٙ‬حُٔخ‪ٔ٣‬ظَ‪،ٝ‬‬

‫ُلض حُ٘ظَ ك‪ ٢‬ىٍحٓش ُ‪ ( ٚ‬ػخّ ‪ )ّ1991‬اُ‪ ٠‬حُو‪ َٜ٤‬حُز‪ِٗ٤‬ط‪ ٢‬حُٔؼوق‬ ‫هٔط٘ط‪ ٖ٤‬حُٔخرغ (‪ٝ ) ّ959-912‬أ‪٤ٔٛ‬ش ى‪ ،ٍٙٝ‬ك‪٤‬غ ‪ٔ٘٣‬ذ اُ‪ ٠‬ى‪ٝ‬ح‪ٚ٘٣ٝ‬‬ ‫اػخىس ًظخرش طخٍ‪٣‬ن حُؼخُْ‪ٝ ،‬اطالف حُٔوط‪١ٞ‬خص حُوي‪ٔ٣‬ش‪ ،‬رٌٍ‪٣‬ؼش حُظل‪ٍّٞ‬‬ ‫ٖٓ حُلَ‪ٝ‬ف حٌُز‪َ٤‬س اُ‪ ٠‬حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬س( ُ‪ٌٜ‬ح ‪٣‬ؼظوي حُزؼ‪ ٞ‬أٗ‪ ٚ‬أًزَ ِٓ‪ٍّٝ‬‬ ‫ػَكظ‪ ٚ‬حُزَ٘‪٣‬ش) كخُل٘‪ ٞ‬حُظخٍ‪٣‬و‪ ٢‬حٌُ‪ ١‬كيع ال‪ ٌٖٔ٣‬ك‪ ٜٚٔ‬اال ك‪٤ٓ ٢‬خم‬ ‫كِٔش ٓ٘ظٔش ُظـخ‪ ُٝ‬كوذ طِٓ‪٤٘٤‬ش ٓوظِلش‪ ،‬أ‪ٝ‬طوخ‪ٝ ْ٣ٝ‬ط‪ٞ‬حٍ‪٣‬ن ٓظؼخٍ‪ٟ‬ش‪،‬‬ ‫‪٣ٝ‬زي‪ ٝ‬إٔ حإلكظٌخى هي كيع ر‪ ٖ٤‬حُوَٕ ‪ ، ّ11ٝ 10‬آٌٗحى أهٌ ‪ٌٛ‬ح حُو‪َٜ٤‬‬ ‫حُٔؼوق رَإ‪٣‬ش هِن حُؼخُْ حُظ‪ٍٞ‬حط‪٤‬ش‪ٝ ،‬حػظٔي‪ٛ‬خ ٓو‪٤‬خٓخ ُِِٖٓ ك‪ ٢‬ر‪ِٗ٤‬طش‬ ‫(حٓظَٔ كظ‪ ٠‬ػخّ ‪ٓٝ ، ّ1456‬و‪ ١ٞ‬حُؤط٘ط‪٘٤‬ش )‪ٝ .‬هي أػَ ًُي ػِ‪٠‬‬ ‫حُِٔي أ‪ٝ‬ط‪ ٞ‬حُؼخُغ حُلَٗـ‪ ( ٢‬أٓ‪ً ٚ‬خٗض أٓ‪َ٤‬س ر‪ِٗ٤‬ط‪٤‬ش) ‪ٓ ٖٓ ٞٛٝ‬ؼخ‪١َٛ‬‬ ‫حُزخرخ ؿَ‪٣‬ـ‪ ٍٞ‬حَُحرغ ( ‪ِ٤ٓٝ )ّ996‬لٔظَ حُؼخٗ‪ ) ّ999 ( ٢‬أكي أ‪ْٛ‬‬ ‫حُزخر‪ٞ‬حص حُٔؼول‪ٝ ،ٖ٤‬حٌُ‪ ١‬أٍحى طلو‪٤‬ن كٔخد ( ًخُ٘يٍ) ٓٔ‪٤‬ل‪٣ ٢‬ؼظٔي ٓ‪ُٞ‬ي‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ق‪٘ٛ ٖٓ ،‬خ ريأ حُزلغ ػٖ ٗوخ‪ ١‬حٍطٌخُ ‪ٝ‬ػالٓخص طليى ‪ٌٛ‬ح حُظو‪ْ٣ٞ‬‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ل‪ ٢‬حُِٔٓغ ػِٔ‪ٝ ،ٚ‬طْ حُؼؼ‪ ٍٞ‬ػِ‪ٓ ٠‬و‪ٞ‬الص ُي‪ ّٞ٤ٔ٤ٗٞ٣‬ك‪ًِٞ٤‬خُ‪ّٞ‬‬ ‫( ‪ )ّ354‬حٌُ‪ ١‬ػَٔ رظٌِ‪٤‬ق ٖٓ حُزخرخ ىحٓخٓ‪ )ّ385-305 ( ّٞ‬ػِ‪٠‬‬ ‫طلي‪٣‬ي ٓ‪٤‬الى حُٔٔ‪٤‬ق ‪ٌٌٛٝ،‬ح طْ حهظ‪٤‬خٍ ػخّ ‪( 753‬رؼي طؤٓ‪ٍٓٝ ْ٤‬خ) ‪ّٞ٣‬‬ ‫‪ 25‬ى‪ٔٔ٣‬زَ‪ٞٓ ،‬ػيح ُ‪ٞ‬الىط‪ٝ ،ٚ‬طْ ٍر‪ًُ ٢‬ي حُظخٍ‪٣‬ن ربٗخٍحص اٗـ‪٤ِ٤‬ش طل‪٤‬ي‬ ‫رؤٕ حُٔٔ‪٤‬ق ‪ُٝ‬ي ك‪٘٣1 ٢‬خ‪ ٖٓ َ٣‬حُٔ٘ش حُؼالػ‪ُ ٖ٤‬لٌْ حُو‪ َٜ٤‬أؿٔطْ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬أ‪٠٣‬خ طْ حإلٓظ٘خى اُ‪ً ٠‬ظخد ٗٔذ اُ‪ ٠‬ى‪ ّٞ٤ٔ٤ٗٞ٣‬أً‪٤‬ـ‪)ّ525 (ّٞ‬‬ ‫‪ ٞٛٝ‬ػِ‪ ٠‬حألٍؿق ٖٓ حهظَحع حُو‪ َٜ٤‬هٔط٘ط‪ ٖ٤‬حُٔخرغ‪ٝ ،‬رخُظ‪ٞ‬حُ‪ٓ ١‬غ‬ ‫طِي حُظوخ‪ً ،ْ٣ٝ‬خٕ ‪٘ٛ‬خُي حُلٔخد حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ ١‬حٌُ‪٣ ١‬ؼظٔي حُ‪ٍٜٞ‬س حُظ‪ٍٞ‬حط‪٤‬ش‬ ‫ُوِن حُؼخُْ ك‪ٓ ٢‬ظش أ‪٣‬خّ ( ‪ ّٞ٣ ًَٝ‬رؤُق ٓ٘ش) ‪ٝ‬كٔذ ‪ٌٛ‬ح حُظو‪ ْ٣ٞ‬كبٗ٘خ‬ ‫ٗؼ‪ ٖ٤‬حُ‪ ّٞ٤‬ػخّ ‪( 5769‬رؼي هِن حُؼخُْ)‪ ،‬أ‪ ١‬إٔ حُوِن كيع ػخّ ‪3761‬‬ ‫هزَ حُٔ‪٤‬الى‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬إٔ حُظلو‪٤‬ذ حُِٓ٘‪ ٢‬حُز‪ِٗ٤‬ط‪ ٢‬اػظٔي ٗلْ حُٔل‪ّٜٞ‬‬ ‫حُظ‪ٍٞ‬حط‪ ٌُٚ٘ ٢‬كيى ٓ‪٤‬الى حُٔٔ‪٤‬ق ك‪٘ٓ ٢‬ظ‪ٜ‬ق حُ‪ ّٞ٤‬حُٔخىّ‪ٝ ،‬رخُ‪٠‬ز‪٢‬‬ ‫ػخّ ‪ (5508‬رؼي هِن حُؼخُْ ) ٓؼظزَح إٔ ريح‪٣‬ش حُ‪ ّٞ٤‬حُٔخرغ ا‪ٌ٣‬حٕ رلِ‪ٍٞ‬‬ ‫ٌِٓٔش حَُد أ‪ ٝ‬حُو‪٤‬خٓش‪.‬‬ ‫هال‪ٛ‬ش ٓ‪ٜٔ‬ش‪:‬‬ ‫ُلض ٗظَ‪ ١‬طخٍ‪٣‬وخٕ ‪ٍٝ‬ىح ػ٘ي حُطزَ‪ٍ ،١‬ر‪ ٢‬ك‪ٜٔ٤‬خ ر‪ ٖ٤‬كٔخرخص حُ‪ٜٞ٤‬ى‬ ‫‪ٝ‬حُ٘‪ٜ‬خٍ‪ٝ ٟ‬ر‪ ٖ٤‬حُؼخّ حُ‪ٜ‬ـَ‪ ١‬حأل‪ٗٝ ،ٍٝ‬وَ ٓخ طو‪ٜٓ ُٚٞ‬خىٍ حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ ،‬حُظ‪٢‬‬ ‫طِػْ إٔ حُ‪ٜ‬ـَس ‪ٛ‬خىكض ػخّ ‪( 4642‬رؼي هِن حُؼخُْ كٔذ حُظو‪ْ٣ٞ‬‬ ‫حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ٝ ]6[)١‬رلٔخد رٔ‪ٔٗ ٢٤‬ظيٍ إٔ حُ‪ٜ‬ـَس حإلٓالٓ‪٤‬ش كيػض ػخّ‬ ‫‪٤ٓ881‬الى‪ٗ 4642 [ ١‬خه‪ ، ]3761 ٚ‬ػْ ‪٤٠٣‬ق كٔذ ُـظ‪ٝ :ٚ‬أٓخ‬ ‫حُ‪ٗٞ٤‬خٗ‪٤‬ش ٖٓ حُ٘‪ٜ‬خٍ‪ ،ٟ‬كظِػْ إٔ حٌُ‪ ١‬حىػظ‪ ٚ‬حُ‪ٜٞ٤‬ى رخ‪ٝ َ١‬إٔ حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق‬ ‫ٖٓ حُو‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬هيٍ ٓيس أ‪٣‬خّ حُيٗ‪٤‬خ‪ُ ٖٓ ،‬يٕ هِن آىّ اُ‪ٝ ٠‬هض حُ‪ٜ‬ـَس ‪ٞٛ‬‬ ‫‪ٝ 5992‬ر‪٠‬ؼش أٗ‪َٜ‬؟؟ ‪ٝٝ‬كن حُلٔخد حُز‪ِٗ٤‬ط‪ ،٢‬حٌُ‪٣ ١‬ليى ‪ٝ‬الىس‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ق ػخّ ‪ 5508‬رؼي هِن حُؼخُْ‪ ،‬كبٕ حُ‪ٜ‬ـَس ‪ٛ‬خىكض ػخّ ‪٤ٓ 484‬الى‪١‬‬ ‫[ ‪ٗ 5992‬خه‪ٝ ]5508 ٚ‬كٔذ ٍأ‪ ٢٣‬حُٔظ‪ٞ‬ح‪ٟ‬غ‪ ،‬كبٕ ؿٌ‪ٌِ٘ٓ ٍٝ‬ش‬ ‫حُظو‪ ْ٣ٞ‬حُٔ‪٤‬الى‪ ١‬طؼ‪ٞ‬ى اُ‪ ٠‬حُوالف ر‪ ٖ٤‬حُ‪ٜٞ٤‬ى‪ٝ ،‬حُز‪ِٗ٤‬ط‪ ٖ٤٤‬ك‪ ٍٞ‬طِٓ‪ٖ٤‬‬ ‫كوزش هِن حُؼخُْ‪ ،‬كظخٍ‪٣‬ن حُطزَ‪٣ ،١‬ويّ هيٓش ؿِ‪ِ٤‬ش ُظ‪٤‬خٍ حُ٘وي (طل‪ٞ‬م ه‪ٜ‬ش‬ ‫حُل‪ٞ‬ص ) ‪ٝ‬حَُهٔخٕ حٌُِحٕ أ‪ٍٝ‬ى‪ٔٛ‬خ كو‪٤‬وش طؼٌْ حُ‪ٞ‬حهغ‪ ،‬اً الٓ‪ِٜ‬لش‬ ‫ى‪ٝ‬ؿٔخث‪٤‬ش ‪ٍٝ‬حء حهظاله‪ٜٔ‬خ‪ٔ٤ٓ ،‬خ ‪ٝ‬أٗ‪ٜٔ‬خ ‪ٍٝ‬ىح هخٍؽ ٓ‪٤‬خم ر٘خث‪ ٚ‬حُي‪ٝ‬ؿٔخ‬ ‫أٓط‪ٝ ،١ٍٞ‬ال‪ٔٔ٣‬خٕ ؿيال حٓالٓ‪٤‬خ هط‪َ٤‬ح ‪ ( ِِٚٓ٣‬رَحءس حهظالم ؟؟) ‪ٝ‬ال‬ ‫أىٍ‪ٓ ١‬زذ ؿلِش حُزخكؼ‪ ٖ٤‬حُـَر‪ ٖ٤٤‬ػٖ ‪ ٌٙٛ‬حُٔؼِ‪ٓٞ‬ش‪ ،‬حُظ‪ ٢‬طَ٘ف رزٔخ‪١‬ش‬ ‫أٓزخد كي‪ٝ‬ع حُولِس حُِٓ٘‪٤‬ش‪ ،‬ك‪ ٢‬حٌُخُ٘يٍ حُٔٔ‪٤‬ل‪ ،٢‬كظوي‪ َ٣‬حُ‪ٜ‬ـَس‬ ‫حإلٓالٓ‪٤‬ش( ‪ٜٞ٣‬ى‪٣‬خ) ‪٣‬وغ ػخّ ‪٤ٓ881‬الى‪ٝ ( ١‬ر‪ِٗ٤‬ط‪٤‬خ) ‪ٜ٣‬خىف ػخّ‬ ‫‪٤ٓ484‬الى‪ٝ ١‬حُلَم ر‪ ٖ٤‬حَُهٔ‪٘ٓ397 ٖ٤‬ش‪ٌٛٝ ،‬ح ‪٣ِ٣‬ي ػٖ حُِٖٓ حُ٘زل‪٢‬‬ ‫ُ‪َٜ‬رَص اُ‪٤‬ؾ رٔخثش ٓ٘ش!! ‪ٝ‬ر‪ٌٜ‬ح ‪ ٌٕٞ٣‬حُطزَ‪ ،١‬هي أٓي‪ُ ٟ‬ظ‪٤‬خٍ حُ٘وي‬ ‫ا‪ٟ‬خءس ٓؼَك‪٤‬ش أهَ‪ٍ ،ٟ‬رٔخ ُْ ‪ِ٣‬ظلض ُ‪ٜ‬خ أكي ‪ ،‬كخَُهْ ‪٣ 397‬ظ٘خر‪ٓ ٚ‬غ‬ ‫حَُهْ ‪٘ٓ297‬ش ٗزل‪٤‬ش‪ٍٝ ،‬رٔخ ‪ٝ‬هغ حُطزَ‪ ١‬أ‪ّٔٗ ٝ‬خم طخٍ‪٣‬و‪ ٖٓ ٚ‬حُ‪ٍٞ‬حه‪ٖ٤‬‬ ‫روطؤ ًظخرّ‪ٓ ٢‬خ ؟؟ ٌُٖ حألٓ‪ ٍٞ‬طظـ‪ُ ٚ‬ظؤً‪٤‬ي ٓخً‪ٛ‬ذ اُ‪َٛ ٚ٤‬رَص اُ‪٤‬ؾ حٌُ‪١‬‬ ‫‪٣‬ـِّ أٗ٘خ ٗؼ‪ ٖ٤‬حُ‪ ّٞ٤‬ك‪٢‬‬ ‫حُؼخّ ((أُق ‪ٓٝ‬زؼٔخثش ‪ٝ‬أكي‬ ‫ػَ٘ ٓ‪٤‬الى‪ ))١‬آٓال إٔ ال‬ ‫‪٠٣‬طَد حُل‪ٞ‬ص (حُ٘‪)ٕٞ‬‬ ‫‪ٝ‬ال طظٍُِِ حألٍ‪ٝ ،ٝ‬إ‬ ‫ٗلن ك‪ ٢‬حُ‪ ٍٜٞ‬كال ٓخٗغ‬ ‫ُي‪٘٣‬خ‪.‬‬ ‫‪31‬‬


‫حُؼ‪ٞ‬حس حُؼشد حُـذد رذث‪ٞ‬ح‬ ‫‪٣‬غظٔظؼ‪ ٕٞ‬رٌ‪ ْٜٗٞ‬ػ‪ٞ‬حسحً‬ ‫‪ ٝ‬رذث‪ٞ‬ح ‪٣‬ؼِٔ‪ ٕٞ‬أٗ‪ْٜ‬‬ ‫‪٣‬غظط‪٤‬ؼ‪ ٕٞ‬إٔ ‪٣‬زذػ‪ٞ‬ح ًَ‬ ‫‪... ّٞ٣‬‬ ‫‪ٛ‬ز‪ ٢ٛ ٙ‬ك‪٤‬خط٘خ حُ‪٤ٓٞ٤‬ش‬ ‫حُؼخد‪٣‬ش ً‪٘ٗٞ‬خ ِٓلذ‪.ٖ٣‬‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬

‫‪2011‬‬ ‫‪Year Of FREEDOM‬‬

‫‪32‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪٤ُ ٢ٛ‬غض ػ‪ٞ‬سس‪ ..‬رَ حُؼوخكش حُذ‪٤ٗٝ‬ش حُؼ٘قش‪٣‬ش ‪ ٢ٛ‬حُؼ‪ٞ‬سس‪!..‬‬ ‫آ‪٣‬خ حُـ‪ٛٞ‬ش‪١‬‬ ‫ً‪٤‬ق ‪٣‬ذّػ‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬حُٔشأس أٗ‪ٜ‬خ ػ‪ٞ‬سس ‪٘٣ٝ‬ظش‪ ٕٝ‬اُ‪ٜ٤‬خ ػِ‪ ٠‬أٗ‪ٜ‬خ ٓخِ‪ٞ‬م أكوش‬ ‫ٖٓ حُش ُؿَ ‪ٝ‬أٗ‪ٜ‬خ أهَ ٓ٘‪ٝ ٚ‬أٗ‪ٜ‬خ آدحس ُِـ٘ظ ُزُي ك‪٣ ٠ٜ‬ـذ ػِ‪ٜ٤‬خ إٔ طظخل‪٠‬‬ ‫ك‪ ٢‬سدحء ُٓلٌْ حُـِن أ‪ ٝ‬إٔ طؤغ ك‪ ٢‬حُٔ٘ضٍ طئد‪ٜٓ ١‬خٓ‪ٜ‬خ ‪ ٢ٛٝ‬خذٓش حُض‪ٝ‬ؽ‬ ‫كوو ‪ٝ‬خذٓش أعشط‪ ٚ‬ك‪ٜ‬زح د‪ٝ‬س‪ٛ‬خ كخُل‪٤‬خس خخدٓش ‪ٝ‬آدحس ُِـ٘ظ!!!‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ٛ ٠‬زح ك‪ٜ‬ز‪ ٙ‬حُخخدٓش ُ‪٤‬ظ ُ‪ٜ‬خ حُلش‪٣‬ش ك‪ ٢ٜ‬ػزذس ُ‪٤‬ظ ٖٓ كو‪ٜ‬خ حُلش‪٣‬ش ك‪٢‬‬ ‫حُظلٌ‪٤‬ش ح‪ ٝ‬حُظؼز‪٤‬ش ػٖ سأ‪ٜ٣‬خ ح‪ ٝ‬حُخش‪ٝ‬ؽ ٖٓ حُٔ٘ضٍ ح‪ ٝ‬حإلٗطالم ك‪ ٢‬حُطز‪٤‬ؼش ح‪ٝ‬‬ ‫كظ‪ ٠‬ك‪ ٢‬حإلػظشحك ‪ٝ‬هِذ حُلش‪٣‬ش كخُلش‪٣‬ش ٖٓ كن حُزًش كوو ك‪ ٜٞ‬ح‪ٓ٥‬ش‬ ‫حُ٘خ‪ ٢ٛ‬حُٔظلٌْ كٖٔ كو‪ ًَ ٚ‬ؽت ألٗ‪ ٚ‬رًش ‪ ُٚٝ‬حأل‪٣ُٞٝ‬ش ك‪ ًَ ٢‬ؽت ‪ٓ ُٚٝ‬طِن‬ ‫حُلش‪٣‬ش ك‪٤ُ ٜٞ‬ظ ػ‪ٞ‬سس ‪ ٖٓٝ‬كو‪ ًَ ٚ‬ؽت كش‪٣‬ش ك‪ ٢‬حُلٌش ك‪ ٢‬حإلػظوخد ك‪٢‬‬ ‫اخظ‪٤‬خس ؿخس‪٣‬ظ‪ ٚ‬ك‪ ًَ ٢‬ؽت كخُـخس‪٣‬ش ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬الطخظخس ع‪٤‬ذ‪ٛ‬خ ‪ٝ‬أ‪٣‬نخ ُ‪٤‬ظ ٖٓ كو‪ٜ‬خ‬ ‫إٔ طظقشف ًبٗغخٕ كش أ‪ ٝ‬إٔ طلشه ك‪ ٢‬سدحث‪ٜ‬خ حُ ُٔلٌْ أ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬ؿؾخء حُؼلش‬ ‫ك‪ ٢ٜ‬أهَ ٓ٘ضُش ٖٓ حُل‪ٞ٤‬حٗخص ُ‪٤‬ظ ٖٓ كو‪ٜ‬خ ؽت ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬هز‪٤‬ؼش ‪ٛ‬زح حُلٌش حُذ‪٢ٗٝ‬‬ ‫حُؼ٘قش‪ ١‬حُٔظطشف حُز‪٣ ١‬ؤط‪ ٢‬رٔشؿؼ‪٤‬ظ‪ ٖٓ ٚ‬د‪٤ٗٝ‬ظ‪ٝ ٚ‬رً‪ٞ‬س‪٣‬ظ‪ٝ ٚ‬كز‪ُ ٚ‬إلٓظالى‬ ‫كخُٔشأس ؽت ‪ٔ٣‬ظٌِ‪٤ُٝ ٚ‬غض اٗغخٗش كشس!!!‬ ‫ً‪٤‬ق ‪ُ٣‬لٌش ‪ٛ‬ئالء ‪ٌٛ‬زح؟؟!!‬ ‫كل‪ ٢‬حإلعالّ حُـ٘ش طلض أهذحّ حألٓ‪ٜ‬خص!!!!‬ ‫ارح ًخٕ صػٌْٔ حُؼ٘قش‪ ١‬فل‪٤‬ق كِٔخرح ‪٣‬نغ حُخخُن حُـ٘ش طلض أهذحّ ٓخِ‪ٞ‬م‬ ‫ػ‪ٞ‬سس ُٓلظوش ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ل‪٤‬خ خخٗغ ُٔـشد أٗ‪ ٚ‬أٗؼ‪!!٠‬‬ ‫إ ًخٕ د‪ ٌْ٘٣‬حإلعالّ كِٔخرح طلظوش‪ ٕٝ‬حُٔشأس حُظ‪ٝ ٢‬مغ اُ‪ ٌْٜ‬حُـ٘ش طلض‬ ‫أهذحٓ‪ٜ‬خ‪..‬؟؟!! أّ أٗظْ ؿ‪٤‬ش ٓئٓ٘‪ٖ٤‬؟؟ ُٔخرح طؼظزش‪ٜٗٝ‬خ ػ‪ٞ‬سس؟؟!! ‪٣ َٛ‬خِن هللا‬ ‫ًخثٖ ػ‪ٞ‬سس؟؟‬ ‫‪ً َٛ‬خٕ ‪٘٣‬ظش آدّ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُ٘ظشس ُل‪ٞ‬حء؟؟!!‬ ‫‪ً َٛ‬خٗض ك‪ٞ‬حء طشطذ‪ٗ ١‬وخرخ ً ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٜٜ‬خ ‪ٝ‬طشطذ‪ ١‬سدحث‪ٜ‬خ حُ ُٔلٌْ حُز‪ ١‬كشم‪ٚ‬‬ ‫ػِ‪ٜ٤‬خ حُزًش ‪٤ُٝ‬ظ حُخخُن؟!‬ ‫حُٔشأس اٗظ‪ٌٜ‬ض كو‪ٞ‬ه‪ٜ‬خ هذ‪ٔ٣‬خ ألٗ‪ٜ‬خ مؼ‪٤‬لش رذٗ‪٤‬خً ‪ٝ‬أعظٔش ‪ٛ‬زح حإلٗظ‪ٜ‬خى ُ‪ٜ‬خ كظ‪٠‬‬ ‫ؿؼِ‪ٜ‬خ ػخؿضس ػٖ حُذكخع ػٖ ٗلغ‪ٜ‬خ رَ ‪ٝ‬أفزلض ٓوظ٘ؼش رؤٗ‪ٜ‬خ ٓخِ‪ٞ‬م أهَ‬ ‫ٓ٘ضُش ٖٓ حُش ُؿَ ‪ٛ‬زح ك‪ ٢‬حُ ُٔـظٔؼخص حُٔظخِلش ك‪ ٢‬حُؾشم رق‪ٞ‬سس ػخٓش‬ ‫‪ٝ‬أخز‪ٝ‬ح ‪٘ٔ٣‬ؼ‪ٛٞ‬خ ػٖ حُظؼِ‪ ْ٤‬حُظلٌ‪٤‬ش حُؼَٔ ُظقزق ػخؿضس الطٔظِي أ‪ ١‬أد‪ٝ‬حص‬ ‫ه‪ٞ‬س ُظوق ٓ‪ٞ‬هق ٓنخد ُظغِو حُزًش‬ ‫‪ٝ‬طقزق ُ‪٤‬غض ٓئ‪ِٛ‬ش ُؾت ؿ‪٤‬ش حُض‪ٝ‬حؽ ٖٓ ؽخـ ‪٘ٔ٣‬ل‪ٜ‬خ حُٔؤ‪ٝ ٟٝ‬حإلكظ‪٤‬خؽ‬ ‫حُٔخد‪ ١‬ك‪ٓ ٢‬وخرَ إٔ ‪ٔ٣‬ظٌِ‪ٜ‬خ ‪ًٔ ٞٛ‬خ ‪ٔ٣‬ظِي أ‪ ١‬ؽت ٓخد‪١‬‬ ‫ً‪٤‬ق طظوزَ ‪ٛ ٢ٛ‬زح حُلٌش؟؟!! ‪٤ًٝ‬ق ‪٣‬قٔض حُ ُٔـظٔغ ػٖ ‪ٛ‬زح؟؟‬ ‫ُؼَ ‪ٛ‬زح ٖٓ أ‪ ْٛ‬أعزخد طخِق حُ ُٔـظٔغ ػٖ سًذ حُلنخسس ‪ٝ‬رُي ُظخِل‪ٚ‬‬ ‫حٌُخٖٓ ك‪ ٢‬كٌش‪ ٙ‬حُٔظخِق حُذ‪ ٢ٗٝ‬حُؼ٘قش‪ ١‬حُزً‪ٞ‬س‪١‬‬ ‫امط‪ٜ‬خححد ػ٘قش‪٣‬ش د‪٤ٗٝ‬ش اكظوخس طخِق ٗوخد كـخد خظخٕ رٌخسس اؿظقخد‬ ‫طلشػ ص‪ٝ‬حؽ ٓظؼش ‪ٝ‬ص‪ٝ‬حؽ ٓغ‪٤‬خس ‪ٝ‬أد ؿِذ سؿْ ‪.....‬اُخ ٓخ ًَ ‪ٛ‬زححح؟؟؟َََ ََ !!‬ ‫‪ُ٘ٛ َٛ‬خى ػؤس ر‪ ٖ٤‬حُزًش ‪ٝ‬حألٗؼ‪٣ ٠‬لخ‪ ٍٝ‬إٔ ‪٣‬خِق‪ٚ‬؟؟ أّ ألٕ حُٔشأس ارح ٗخكغض‬ ‫حُش ُؿَ ع‪ٞ‬ف ط٘ظقش ػِ‪ٚ٤‬؟؟‬ ‫‪٣‬لظوش‪ٜٗٝ‬خ ُٔـشد أٗ‪ٜ‬خ آشأس‬ ‫ف‪ٞ‬س امط‪ٜ‬خد حُٔشأس ٓظٔؼِش ك‪ ٢‬حؽ‪٤‬خء ًؼ‪٤‬شس ٓ٘‪ٜ‬خ ٓخ عزن‬ ‫دػ‪ٗٞ‬خ ٗزذأ رخُ٘وطش حُخخفش رخُض‪١‬‬ ‫‪٣‬ـزش‪ ٕٝ‬حُٔشأس ػِ‪ ٠‬اسطذحء ص‪ٓ ١‬خ ‪٣‬ذػ‪ ٕٞ‬أٗ‪ ٚ‬د‪ُٔ ٢٘٣‬ـشد أٗ‪ٓ ْٜ‬شم‪٠‬‬ ‫رخُ‪ٜٞ‬ط حُـ٘غ‪٢‬‬ ‫كِ‪ ٞ‬اكظشم٘خ أٗ‪ ٚ‬ص‪ ١‬د‪ ٢٘٣‬كِٔخرح طـزش‪ ٕٝ‬أكذ ػِ‪ ٠‬طِز‪٤‬ش حُ‪ٞ‬حؿذ حُذ‪ٛٝ ٢٘٣‬زح‬ ‫‪٣‬ظ٘خك‪ٓ ٠‬غ حُذ‪ُٔٝ ٖ٣‬خرح طظٔغٌ‪ ٕٞ‬رخُٔظ‪ٜ‬ش حُذ‪ ٢٘٣‬كوو أُ‪٤‬ظ ‪ٛ‬زح س‪٣‬خححء؟؟؟!!‬ ‫طظ‪ ٕٜٞٔ‬رؤٕ حُظ‪ ٢‬الطشطذ‪ٛ ١‬زح حُض‪ ٢ٛ ١‬ؿ‪٤‬ش ؽش‪٣‬لش ‪ٝ‬ػذ‪ٔ٣‬ش حألخالم‬ ‫‪ٝ‬حُٔزخدة!!! ‪ َٛٝ‬أٗظْ ُذ‪ٓ ٌْ٣‬زخدة؟؟! ‪ٝ‬أٗظْ ط‪ٜ‬ظٔ‪ ٕٞ‬رخُٔظ‪ٜ‬ش حُز‪٣ ١‬خذّ‬ ‫أ‪ٞٛ‬حثٌْ حُؼ٘قش‪٣‬ش حُٔظذٗ‪٤‬ش!! ‪ٝ‬طذػٔ‪ ٕٞ‬حُالخالم ك‪ ٢‬حُـ‪ٛٞ‬ش!! ‪ٛ َٛ‬ز‪ٙ‬‬ ‫ٓزخدة؟؟‬ ‫حُغ‪٤‬ذس خذ‪٣‬ـش ًخٗض طؼَٔ رخُظـخسس ‪ٝ‬طخظِو رخُشؿخٍ ‪ًٝ‬خٗض ؿ‪٤‬ش ٓلـزش ‪ٝ‬ح‪٣٥‬ش‬ ‫حُظ‪٣ ٢‬ضػٔ‪ ٕٞ‬أٗ‪ٜ‬خ خخفش رخُلـخد ٗضُض رؼذ ‪ٝ‬كخط‪ٜ‬خ ‪ًٝ‬خٗض حُغ‪٤‬ذس ػخثؾش‬ ‫ؿ٘‪٤‬ش ‪ًٝ‬خٗض ط٘لن ػِ‪ ٠‬حُشع‪" ٍٞ‬ؿ" ك‪ً َٜ‬خٗض ؿ‪٤‬ش ؽش‪٣‬لش ألٗ‪ٜ‬خ ؿ‪٤‬ش‬ ‫ٓلـزش؟؟ أ‪ ٝ‬ألٗ‪ٜ‬خ طؼَٔ ‪ٝ‬طؾخسى ك‪ ٢‬حإلٗلخم ػِ‪ ٠‬ر‪٤‬ظ‪ٜ‬خ؟؟!!‬ ‫‪ٝ‬ح‪٣٥‬خص حُظ‪ ٢‬صػٔ‪ٞ‬ح أٗ‪ٜ‬خ طؼ٘‪ ٢‬اُضحّ حُٔشأس رض‪ٓ ١‬ؼ‪ ٖ٤‬هذ هخٓ‪ٞ‬ح رظؤ‪ِٜ٣ٝ‬خ‬ ‫طؤ‪٣ٝ‬الص طخذّ أ‪ٛ‬ذحك‪ٝ ْٜ‬حُٔ‪ٞ‬م‪ٞ‬ع ال‪٣‬غظِضّ رلغ ٖٓ حُوخسة ك‪ٛ ٢‬ز‪ٙ‬‬ ‫حإلؽٌخُ‪٤‬ش رَ‬ ‫‪ًٔٝ‬خ هخٍ حُ ُٔلٌش حُإلعالٓ‪ ٢‬ؿٔخٍ حُز٘خ " حُلـخد كشك ػِ‪ ٠‬حإلعالّ"‬ ‫‪ً ُٞٝ‬خٕ ٖٓ كشم‪٤‬خص حُؼو‪٤‬ذس ٌُخٕ ٖٓ حسًخٕ حإلعالّ حُخٔظ أ‪ ٖٓ ٝ‬أسًخٕ‬ ‫حإل‪ٔ٣‬خٕ حُغض‬

‫ػِ‪ ٚ٤‬كوو هشحءس ح‪٣٥‬خص ‪ٝ‬حُظٔؼٖ ك‪ٓ ٢‬ؼ٘خ‪ٛ‬خ رخُؼوَ ‪ٝ‬عؤًظل‪ ٢‬ر‪ٜ‬زح حُوذس ك‪٢‬‬ ‫‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُون‪٤‬ش‬ ‫حُ٘وطش حُخخفش رخُؼزس‪٣‬ش‬ ‫حُذ‪ ٖ٣‬أ‪٣‬نخ الػالهش ُ‪ ٚ‬ر‪ٜ‬ز‪ ٙ‬حُون‪٤‬ش ‪ٌُٜ٘ٝ‬خ ٓـشد طغِو ػ٘قش‪ ١‬رً‪ٞ‬س‪١‬‬ ‫ال ػالهش ُ‪ٜ‬خ رخُذ‪ ٖ٣‬أ‪ ٝ‬رخألخالم أ‪ ٝ‬رخُؾشف‬ ‫‪ٝ‬ألٕ حُؾشف ال ػالهش ُ‪ ٚ‬رخُـ‪ٜ‬خص حُظ٘خعِ‪ُ ٢‬ذ‪ ٟ‬حُزؾش ‪ً ُٞٝ‬خٕ ًزُي‬ ‫ُظغخ‪ ٟٝ‬حُطشكخٕ ك‪ٛ ٢‬ز‪ ٙ‬حُون‪٤‬ش‬ ‫‪ً ُٞٝ‬خٕ ‪٣‬وقذ هللا حٕ ‪٣‬و‪٤‬ظ ٓؼ‪٤‬خس حُؾشف ُذ‪ ٟ‬حُزؾش ٌُخٕ خِن حُؼزس‪٣‬ش‬ ‫‪ٛ‬ز‪ُِ ٙ‬زً‪ٞ‬س ‪ٝ‬حإلٗخع ‪ُٔٝ‬خ ًخٕ خِو‪ُ ٚ‬ذ‪ ٟ‬حُل‪ٞ٤‬حٗخص‬ ‫رزغخهش ؿؾخء حُزٌخسس ًخٗض ُ‪ ٚ‬كخثذس هذ‪ٔ٣‬خً ُذ‪ ٟ‬حإلٗغخٕ حُزذحث‪ٝ ٢‬كخُ‪٤‬خ ُْ‬ ‫‪٣‬قزق ُ‪ ٚ‬ه‪ٔ٤‬ش ٓؼِ‪ٓ ٚ‬ؼَ حُضحثذس حُذ‪ٝ‬د‪٣‬ش ‪ٝ‬أ‪٣‬نخ ؿؾخء حُزٌخسس ‪ُ٣‬لوذ ٖٓ‬ ‫رؼل حألُؼخد حُش‪٣‬خم‪٤‬ش ًخُـ‪ٓٞ‬زخص ‪ٝ‬سً‪ٞ‬د حُخ‪!!!َ٤‬‬ ‫كخُؾشف ٓزخدة أخاله‪٤‬ش اٗغخٗ‪٤‬ش ػوالٗ‪٤‬ش الػالهش ُ‪ٜ‬خ ر‪ٜ‬زح حألٓش ال ٖٓ‬ ‫هش‪٣‬ذ أ‪ ٖٓ ٝ‬رؼ‪٤‬ذ‬ ‫اٗ‪ٓ ٚ‬ـشد ػ٘قش‪٣‬ش رً‪ٞ‬س‪٣‬ش‬ ‫حُ٘وطش حُخخفش رخُـِذ ‪ٝ‬حُشؿْ‬ ‫كل‪ ٢‬رؼل حُزِذحٕ ‪٣‬ظْ ط٘ل‪٤‬ز أكٌخّ سؿْ ‪ٝ‬ؿِذ‬ ‫ٓشؿؼ‪٤‬ش ‪ٛ‬ئالء حُز‪٣ ٖ٣‬و‪ ٕٞٓٞ‬ر‪ٜ‬ز‪ ٙ‬حألكٌخّ طو‪ ٍٞ‬أٗ‪ ٚ‬الرذ إٔ ‪٘ٛ ٌٕٞ٣‬خ‬ ‫أسرغ سؿخٍ ؽ‪ٜٞ‬د ػِ‪ٝ ٠‬حهؼش حُضٗخ ‪ٛ‬ز‪٣ ٢ٌُ ٙ‬ظْ ط٘ل‪٤‬ز كٌْ حُشؿْ ‪ٛٝ‬زح‬ ‫ٓغظل‪ َ٤‬هزؼخ ارح ك‪ٜ‬زح حُلٌْ ‪٣‬غوو أ‪٣‬نخً ٓؼِ‪ٓ ٚ‬ؼَ كٌْ هطغ حُ‪٤‬ذ ‪ٝ‬ص‪ٝ‬حؽ‬ ‫حألسرغ كٌِ‪ٜ‬خ ٓلذ‪ٝ‬دس رؾش‪ٝ‬ه ٓغظل‪ِ٤‬ش حُظطز‪٤‬ن ك‪ ٢‬سأ‪ٝ ٢٣‬ك‪ ٢‬سأ‪ ١‬حُؼوَ‬ ‫‪ ٌُٖٝ‬حُظطشف ‪٣‬لؼَ أًؼش ٖٓ ‪ٛ‬زح ‪ٝ‬كٌْ حُـِذ ‪ٛ‬زح حُز‪٣ ١‬طزو‪ ٚٗٞ‬ػِ‪ٖٓ ٠‬‬ ‫الطشطذ‪ ١‬حُض‪ ١‬حُشعٔ‪ ٢‬حُ ُٔلٌْ حُـِن كٌْ ‪ٔٛ‬ـ‪ٓ ٢‬ظطشف ‪٣ٝ‬شكن‪ ٚ‬حُؼوَ‬ ‫‪ٝ‬حإلٗغخٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬حألخالم ‪ٝ‬حُذ‪ٖ٣‬‬ ‫‪٣ ْٛ‬ظلخ‪ ِٕٞ٣‬ػِ‪ ٠‬حُذ‪ ٖ٣‬رغزذ ٓشم‪ ْٜ‬حُز‪ ١‬ؿؼِ‪٣ ْٜ‬ظؤخش‪ ٕٝ‬ػٖ حُؼخُْ‬ ‫آالحف حُغ٘‪ٖ٤‬‬ ‫حُ٘وطش حُخخفش رخظخٕ حإلٗخع‬ ‫أ‪٣‬نخً ال‪ٞ٣‬ؿذ ٓشؿؼ‪٤‬ش د‪٤٘٣‬ش ُ‪ٜ‬خ ‪ٛٝ‬زح أٓش طشكن‪ ٚ‬حُؾشحثغ حإلٗغخٗ‪٤‬ش‬ ‫‪ٝ‬حُذ‪٤٘٣‬ش ‪ٝ‬حألخاله‪٤‬ش ‪ٝ‬اٗٔخ ‪ ٢ٛ‬ػوخكش هذ‪ٔ٣‬ش ‪ٝ‬ػخدحص رخثذس‬ ‫هذ‪ٔ٣‬ش ال‪٣‬قق أرذحً إٔ ‪٣‬ظْ ططز‪٤‬و‪ٜ‬خ ك‪ ٢ٜ‬اٗظ‪ٜ‬خى ُلو‪ٞ‬م حإلٗغخٕ‬ ‫ٗوطش حإلؿظقخد ‪ٝ‬حُظلشػ!!‬ ‫اٗ‪ٜ‬خ ٗظ‪٤‬ـش هز‪٤‬ؼ‪٤‬ش ُٔـظٔغ ُذ‪ٞٛ ٚ٣‬ط ؿ٘غ‪ ٢‬ال‪٣‬لٌش اال ك‪ ٢‬حُـ٘ظ‬ ‫ٓـظٔغ ٓؤ‪ٞ‬ع ‪٘٣ٝ‬خد‪ ١‬رخُؤغ ك‪ ٢‬حُؼِٖ ‪٣ٝ‬شكن‪٣ٝ ٚ‬ظٔشد ػِ‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬حُخلخء‬ ‫ارح ً٘ض طشكل حُؤغ كِظؼِٖ ػٖ رُي ‪ٝ‬ال طذػْ حإلصد‪ٝ‬حؿ‪٤‬ش ‪ٛ‬ز‪ٙ‬‬ ‫اٗ‪ٓ ٚ‬ؼَ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُل‪ٞ‬حدع ط٘ظؾش دحثٔخ ك‪ ٢‬حُزِذحٕ حُظ‪٘٣ ٢‬ظؾش ك‪ٜ٤‬خ عط‪ٞ‬‬ ‫حُـٔخػخص حُٔظؤعِٔش حُٔظطشكش‬ ‫‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬طش‪٣‬ذ هٔغ حُٔـظٔغ ‪ٝ‬اٗظ‪ٜ‬خى حُلش‪٣‬خص ‪ٛٝ‬ز‪ ٙ‬حُـٔخػخص حُذ‪٤٘٣‬ش ال ط٘ٔ‪ٞ‬‬ ‫اال ك‪ ٢‬ر‪٤‬جش خقزش ٖٓ حُلوش‬ ‫‪ٝ‬حُـ‪ٝ َٜ‬حُظخِق ‪ٝ‬حٗؼذحّ حُ‪ٞ‬ػ‪ٝ ٢‬حُلٌش ‪ٝ‬حُؼوخكش ‪ٝ‬حألخالم‬ ‫ك‪ٜ‬ز‪ ٙ‬حُز‪٤‬جش حُٔ‪ٞ‬ر‪ٞ‬ثش ‪ ٢ٛ‬حُظ‪ ٢‬طغخػذ ػِ‪ٛ ٞٔٗ ٠‬ز‪ ٙ‬حُـٔخػخص ‪ ٖٓٝ‬ػْ‬ ‫ٗٔ‪ ٞ‬حُظطشف ‪ٝ‬حُظؼقذ ‪ٝ‬حُـ‪ٝ َٜ‬حُذ‪٤ٗٝ‬ش ‪ٝ‬حُؤغ ‪ٝ‬حٌُزض ‪ ٖٓٝ‬ػْ اٗظ‪ٜ‬خى‬ ‫كش‪٣‬ش ح‪٥‬خش‪ٖ٣‬‬ ‫ك‪٣ ْٜ‬ذػ‪ ٕٞ‬حألخالم ‪٘٣ ْٛٝ‬ؾش‪ ٕٝ‬حُلغخد ك‪ ٢‬أرؾغ ف‪ٞ‬س‪ٝ ٙ‬حُز‪٤‬جش حُظ‪ ٢‬ال‬ ‫طؼط‪ُ ٢‬إلٗغخٕ أرغو كو‪ٞ‬ه‪ ٚ‬ط‪٤ٜ‬ت أكشحد ٓ٘ظٔ‪ُٜ ٖ٤‬ز‪ ٙ‬حُـٔخػخص‬ ‫ص‪ٝ‬حؽ حُ ُٔظؼش ‪ٝ‬حُٔغ‪٤‬خس‬ ‫ُ‪٤‬ظ ُذ‪ ١‬طؼِ‪٤‬ن ع‪ ٟٞ‬أٗ‪ ٚ‬دػخسس د‪٤٘٣‬ش‬ ‫ُؼَ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬رؼل ف‪ٞ‬س اٗظ‪ٜ‬خى كو‪ٞ‬م حُٔشأس ‪ٝ‬طلو‪٤‬ش‪ٛ‬خ ‪ٝ‬حُؼ‪ٞ‬سس ‪٘ٛ‬خ ُ‪٤‬غض‬ ‫حُٔشأس رَ ػوخكظ‪ٛ ْٜ‬ز‪ ٢ٛ ٙ‬حُؼ‪ٞ‬سس‬ ‫حُؼوخكش حُالاٗغخٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُالأخاله‪٤‬ش ‪ٝ‬حُالػوالٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُالكنخس‪٣‬ش‬ ‫‪ٝ‬حُالد‪٤٘٣‬ش ‪....‬اُخ اٗ‪ٜ‬خ ‪ٛ‬ز‪ ٢ٛ ٙ‬حُؼ‪ٞ‬سس‬ ‫كخُٔـظٔخػخص حُٔش‪٣‬نش رخُ‪ٜٞ‬ط‬ ‫حُـ٘غ‪ٝ ٢‬حُظ‪ ٢‬ط٘ؼخَٓ حُٔشأس ر‪ٜ‬زح‬ ‫حألعِ‪ٞ‬د ‪ ٢ٛ‬حُؼ‪ٞ‬سس‬ ‫‪٣ ْٛ‬ؤخز‪ ٖٓ ٕٝ‬حُٔشأس أرغو كو‪ٞ‬ه‪ٜ‬خ‬ ‫ح‪٥‬دٓ‪٤‬ش كٌ‪٤‬ق ع‪ٞ‬ف ‪٣‬ظشً‪ُٜ ٕٞ‬خ‬ ‫كو‪ٞ‬ه‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حُٔغخ‪ٝ‬حس ك‪ ٢‬حُؼَٔ ‪ٝ‬ك‪٢‬‬ ‫حُٔؾخسًش ك‪ ٢‬حُل‪٤‬خس‬ ‫حإلؿظٔخػ‪٤‬ش؟؟؟؟!!!!‬ ‫اٗ‪ٜ‬خ كوخً حُؼ‪ٞ‬سس حُظ‪ ٢‬ؿؼِض‬ ‫ٓـظٔخػظ٘خ ٓظخِلش آالححف حُغ٘‪ ٖ٤‬ػٖ‬ ‫سًذ حُلنخسس‬

‫‪33‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫حُؼِٔخٗ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُؼِٔ٘ش‬ ‫رٖ ًش‪٣‬ؾخٕ‬ ‫ُ‬ ‫ٗخًٍض ٓئهَحً ك‪ ٢‬طـَرش ه‪٤‬خىس حُيٍحؿش حُ‪ٜٞ‬حث‪ ٚ٤‬ػِ‪ ٠‬كِزش ٓزخم‬ ‫حُٔ‪٤‬خٍحص ك‪ ٢‬ؿِ‪َ٣‬س ‪٣‬خّ‪ٗ ،‬ؼ‪ ٌٍ ٞ‬ؿَ‪٣‬ذ ك‪ ٢‬حُٔٔخء ‪ٝ‬حٗض طلض ح‪ٟٞ‬حء‬ ‫حٌُ٘خكخص طو‪ٞ‬ى ىٍحؿش ‪ٞٛ‬حث‪ ،ٚ٤‬رـخٗذ حَُ‪٣‬خ‪ٝ ٟٚ‬حُظَٔ‪ ٖ٣‬ك‪ٌٓ ٢‬خ ٍٕ ٓوظِق‬ ‫كؤٗض هي طظو‪ َ٤‬حٗي ك‪٤ٓ ٢‬خٍس ك‪َ٤‬حٍ‪ ١‬ك‪٤ٍٓٞ‬ال ‪ٝ‬حٕ‪ ،‬ح‪ ٝ‬هي طلؼَ ٓؼِ‪٢‬‬ ‫كظلٌَ ك‪ٟٞٞٓ ٢‬ع حُ‪ ّٞ٤‬ػٖ حُؼِٔ٘‪ٝ ٚ‬حٗض طِق حُلِزش ‪..‬‬ ‫حُؼِٔ٘‪ً ٚ‬لؼَ ‪ ٢ٛ‬ػِٔ‪٤‬ش ُ حٗ٘خء ٓئٓٔخص ُٓٔظوِش ػٖ حُِٔطش حُي‪ ،ٚ٤٘٣‬ح‪ ٝ‬ػٖ‬ ‫ٓ‪٤‬طَس حُـٔخػخص حُي‪ ( ٚ٤٘٣‬حاله‪ٞ‬حٕ ‪ٝ‬حُِٔق ‪ٝ‬ؿ‪ٓ َْٛ٤‬ؼالً ًلًَخص‬ ‫‪١‬خٓلش ُِلٌْ) ‪ٔٓٝ‬ظوِش ػٖ طؤػ‪ َ٤‬حُ٘و‪٤ٜ‬خص حُي‪٘ٓ ٖٓ ٚ٤٘٣‬خ‪٣‬ن ‪ٓٝ‬الُ‪.ُٚٞ‬‬ ‫طلض حُٔـظٔغ حُؼِٔخٗ‪ ٢‬طوخّ ‪ ٌٙٛ‬حُٔئٓٔخص ُظو‪ ّٞ‬رظوي‪ ْ٣‬حُويٓخص حُطز‪ٚ٤‬‬ ‫‪ٝ‬حُظؼِ‪ ٚ٤ٔ٤‬رؼ‪٤‬يحً ػٖ ح‪٣‬ش ٗو‪ ٚ‬ح‪ ٝ‬ؿٔخػ‪ ُْٜ ٚ‬ح‪ٛ‬يحفٌ ى‪.ٚ٤٘٣‬‬ ‫حٕ حُي‪َٓ ٖ٣‬طز‪ ٢‬روِن حُوَحكخص ‪ٝ‬حُٔلخكظش ػِ‪ٜ٤‬خ‪ ،‬حالى‪٣‬خٕ ًخالٓالّ ‪ٝ‬‬ ‫حُٔٔ‪٤‬ل‪ٝ ٚ٤‬حٕ طظظخ‪ َٛ‬رؼوالٗ‪٤‬ظ‪ٜ‬خ كبٗ‪ٜ‬خ ٓز٘‪٤‬ش‬ ‫ػِ‪ ٠‬ه‪ ٜٚ‬ه‪ٞ‬حٍم حُطز‪٤‬ؼ‪ٝ ٚ‬حالٗز‪٤‬خء حٌُ‪ٖ٣‬‬ ‫‪٣‬ط‪ َٕٝ٤‬ػِ‪ ٠‬حُزـخٍ حُ ُٔـ٘ل‪ ٕٞ٘ٔ٣ٝ ٚ‬ػِ‪٠‬‬ ‫ٓطق حُٔخء ح‪ ٝ‬ػ٘ي‪ ْٛ‬ػ‪ٜ‬خ ٓلَ‪ ٚ٣‬ط٘ن ه٘‪ٞ‬حص‬ ‫ك‪ ٢‬حُزلخٍ ‪٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ‬ؼ‪ ٖ٤‬أل‪٣‬خّ ك‪ ٢‬رط‪ٕٞ‬‬ ‫ك‪٤‬ظخٕ ري‪ ٕٝ‬حٕ ‪٣‬ظ٘لْ‪ٓ ٌٙٛ ٕٞٔٔ٣ .‬ؼـِحص‬ ‫ُ‪٤‬ؼطِ‪ٞ‬ح حُظلٌ‪ َ٤‬حٌُ٘‪ ٢‬حُلطَ‪ ١‬ػ٘ي حالٗٔخٕ‪ٓ .‬غ‬ ‫طط‪ ٍٞ‬حًٌُخء حالٗٔخٗ‪ٝ ٢‬حُؼِ‪ ْ٤ُ ّٞ‬كو‪ ٢‬حٗ٘خ‬ ‫ح‪ٛ‬زل٘خ ٗؼَفُ حُ‪ ّٞ٤‬ػِٔ‪٤‬خ ً آظلخُش كي‪ٝ‬ع‬ ‫حٗظ‪ٜ‬خى ُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُطز‪٤‬ؼ‪ ،ٚ‬رَ حػزظ٘خ طخٍ‪٣‬و‪٤‬خ ً‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ُٞٞ٤‬ؿ‪٤‬خً رؤٕ ح‪٣‬خ ً ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬حُو‪٣ ُْ ٜٚ‬ليع‬ ‫حريحً‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫ص‬ ‫حُي‪ ٖ٣‬رزٔخ‪ ْ٤ُ ٚ١‬حال هَحكش ٓـُ٘ظٔ‪ ٚ‬رٔئٓٔخ ٍ‬ ‫ذ ‪ُٓ ٝ‬ـ٘ظَ‪ٝ ٖ٣‬ه‪ٞ‬حػي ‪ٍُٝ‬طـذ ‪١ٝ‬زوخص ٖٓ‬ ‫‪ًٝ‬ظ ٍ‬ ‫حُٔ٘ؼ‪ٗ ُٞٝ .ٖ٣ًٞ‬ظَص حُ‪ ٠‬طؼَ‪٣‬ق حُوَحكش ك‪٢‬‬ ‫حُو‪ٞ‬حٓ‪ٓ ْ٤‬ظـي حٗ‪ٜ‬خ‪" :‬حُوَحكش ‪ ٢ٛ‬حػظوخى ح‪ٝ‬‬ ‫ٗظخّ ٖٓ حُٔؼظويحص‪٣ ،‬ظْ ك‪ٍ ٚ٤‬ر‪ٞٗ ٢‬ع ٖٓ حُظزـ‪ٝ َ٤‬حُو‪ٞ‬ف ٖٓ أٗ‪٤‬خء‬ ‫ٓخى‪٣ ٚ٣‬ظٖ حٗ‪ٜ‬خ َٓطزطش رو‪ٞ‬س هخٍه‪ ."ٚ‬طؼَ‪٣‬قٌ حهَ ‪٣‬و‪ " :ٍٞ‬حُوَحكش ُ ‪٢ٛ‬‬ ‫حالػظوخى حُـ‪٘ٓ َ٤‬طو‪ٝ ٢‬حُـ‪ َ٤‬ػِٔ‪ ٢‬ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ٞ‬ى ه‪ ٟٞ‬هخٍه‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُؼخُْ‬ ‫ربٌٓخٗ‪ٜ‬خ حكيحع حُو‪ َ٤‬ح‪ ٝ‬حُ‪ٝ ٍَ٠‬حالػظوخى رظ‪َٜ‬كخص ٓ‪٠‬خى‪ُ ٙ‬الٓظلخىس‬ ‫ٓ٘‪ٜ‬خ ح‪ ٝ‬كـذ ‪ٍَٟٛ‬خ ًخُظٔخثْ ‪ٝ‬حُلـَ ‪ٝ‬حُوَُ ‪ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪.‬‬ ‫حٗ‪ٜ‬خ ٓلخًخس ٓخهَس كؼالً‪ ،‬حٓظزيٍ ًِٔش هَحكش ري‪ٞٗٝ ٖ٣‬ف حُظ٘خر‪.ٚ‬‬ ‫اًح ًخٗض حالى‪٣‬خٕ ر٘خ ًء ػِ‪ٓ ٠‬خٓزن ‪ِ٤ٓٝ ٞٛ‬ش ُظؼِ‪ ِ٣‬حُوَحكخص ‪ ٝ‬حُظلٌ‪َ٤‬‬ ‫حُٔلَ‪ ،١‬كخُؼِٔ٘ش ‪ٝ‬حُؼِٔخٗ‪ ٢ٛ ٚ٤‬حُظلَ ٍُ ٖٓ ًُي‪ .‬حالٓالّ ‪ٝ‬ؿ‪ٖٓ َٙ٤‬‬ ‫حالى‪٣‬خٕ ‪٣‬ـؼِي طٔظَٔ رظ‪ٜ‬ي‪٣‬ن ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ ٌٙٛ‬حُؼ‪ٞ‬حُْ حُٔلَ‪ ٖٓ ٚ٣‬ؿخٕ‬ ‫‪ٝ‬ػلخٍ‪٣‬ض ‪ٓ ٝ‬الثٌ‪٣ ،ٚ‬ـؼِي طؼظوي رؤٕ ‪٘ٛ‬خى ه‪ ٟٞ‬ط٘ظ‪ٜ‬ي هخٗ‪ ٕٞ‬حُطز‪٤‬ؼش‬ ‫‪ٝ‬طظلٌْ رخَُ‪٣‬خف ‪ ٝ‬حالٓطخٍ ‪ٝ‬كًَش حٌُ‪ٞ‬حًذ‪ٝ ،‬ر‪ٌٜ‬ح ط‪ٜ‬زق ٓؼِي ٓؼَ‬ ‫حُزٔطخء ‪ٝ‬حُـ‪ٜ‬الء ٖٓٔ ‪٣‬ئٖٓ رخُٔلَ ‪ٝ‬حُلٔي ‪ٝ‬حٗظ‪ٞ‬ص حٗظ‪ٞ‬ص‪ .‬حُؼِٔخٗ‪ٚ٤‬‬ ‫د ‪ٔ٣‬خػي حالٗٔخٕ ػِ‪ ٠‬حُظلٍَ ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬حالًخً‪٣‬ذ رٔلذ‬ ‫‪ ٢ٛ‬رزٔخ‪١‬ش حِٓ‪ٌ ٞ‬‬ ‫حُزٔخ‪ ١‬حٌُ‪ ١‬طٔظؼِٔ‪ ٚ‬حالى‪٣‬خٕ ٖٓ طلض حهيحٓ‪ٜ‬خ‪ ،‬حالى‪٣‬خٕ طٔظـَ حُِٔطش‬ ‫حُٔ‪٤‬خٓ‪ٝ ٚ٤‬حالؿظٔخػ‪ُ ٚ٤‬ظ٘لغ ٓٔ‪ٜٓٞ‬خ رل٘‪ ٞ‬ىٓخؽ حالٗٔخٕ ر‪ ٌٜٙ‬حُوَحكخص‬ ‫ٖٓ هالٍ ٓ‪٤‬طَط‪ٜ‬خ ػِ‪ٓ ٠‬ئٓٔخص حُي‪ُٝ‬ش ‪ٝ‬طوي‪ٜٔ٣‬خ ‪ ٢ٛ‬حُٔٔخػيس ُِ٘خّ‬ ‫ٓ‪ٞ‬حء حُظؼِ‪ ٝ ْ٤‬حُ‪ٜ‬ل‪ٝ ٚ‬حالػخٗخص ‪ٝ‬حالؿخػ‪.ٚ‬‬ ‫ك‪ ٢‬حُٔخ‪ً ٢ٟ‬خٗض حُؼِ‪ٝ ّٞ‬حُٔؼَك‪ُٓ ٚ‬لظٌَس ر‪٤‬ي ٍؿخٍ حُي‪ ٝ ٖ٣‬حُٔ٘خ‪٣‬ن‪،‬‬ ‫رٔزذ حٗظ٘خٍ حالٓ‪ٝ ٚ٤‬طلٌٔ‪ ْٜ‬ر٘‪ٞ‬ع حُٔؼِ‪ ٚٓٞ‬حُظ‪ ٢‬ط‪ُ َٜ‬الٗٔخٕ‪ ،‬كٌخٗ‪ٞ‬ح‬ ‫‪ٔٔ٣‬ل‪ ٕٞ‬كو‪ ٢‬رٔخ ‪٣‬ؼُِ حُوَحكش حُي‪َٓٝ ٚ٤٘٣‬حًِ‪٘ٔ٣ٝ ،ْٛ‬ؼ‪٣ٝ ٕٞ‬ؼخهز‪ٓ ٕٞ‬خ‬ ‫‪ ٞ‬حُ٘خّ‬ ‫‪٣‬وخُل‪ٜ‬خ‪ٌُ .‬ح ٖٓ حُطز‪٤‬ؼ‪ ٢‬حٕ طالكع حٗ‪ٝ ٚ‬كظ‪ ٠‬حُ‪٣ ّٞ٤‬لٔ َُ رؼ ُ‬ ‫حُٔئٓ٘‪ٌٛ ٖ٤‬ح حالٍع ٖٓ هالٍ حػظوخى‪ ْٛ‬رؤٕ حُ‪ٜ‬الس ‪ٝ‬حُيػخء ‪ٝ‬هَحءس‬ ‫حُوَءحٕ ط٘ل‪ ٖٓ ٢‬حالَٓح‪ٌٛ .ٝ‬ح رٔزذ ٓ٘غ حالهظ‪ٜ‬خ‪ ٖٓ ٖ٤٤ٛ‬ػالؽ‬ ‫حُ٘خّ ٓخُْ ‪ٌٞٗٞ٣‬ح طلض ٓظِش حُِٔطش حُي‪ٝ .ٚ٤٘٣‬رٔخ حٕ حالٗٔخٕ حٌُٔٔ‪ٖ٤‬‬ ‫حُـخ‪ٌٛ َٛ‬ح ال‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ ر٘لٔ‪ ٚ‬حٕ ‪٣‬ـؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُ‪ٜ‬الس ‪ٌٛ ٝ‬ح حُيػخء ٓئػَحً‬ ‫كٌؼ‪َ٤‬حً ٓخ‪ِ٣‬ـؤ حُ‪ٍ ٠‬ؿ َِ حُي‪ٗ ٖ٣‬لٔ‪٣ٝ ٠ِٜ٤ُ ٚ‬يػ‪ٞ‬ح ُ‪ " ٚ‬رخُطَ‪٣‬وش‬ ‫حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ل‪٣ٝ "ٚ‬وز‪ ٞ‬حُٔخٍ رخُٔوخرَ‪.‬‬ ‫حُؼوخكش حُؼِٔخٗ‪ ٚ٤‬طِ‪ َ٣‬حُوَحكش ٖٓ طلٔ‪ َ٤‬حُظ‪ٞ‬ح‪ٝ َٛ‬حالٗ‪٤‬خء ًٔٔزذ‪ .‬حٗ‪ٜ‬خ‬ ‫طـ‪ ٖٓ َ٤‬طلٌ‪ َ٤‬حالٗٔخٕ رل‪٤‬غ ‪٣‬ؼظٔي ػِ‪ ٠‬حُؼوَ ‪ٝ‬حُؼِْ ريٍ حالػظٔخى ػِ‪٠‬‬ ‫حُظلٔ‪َ٤‬حص حُوخٍه‪ ٚ‬حالػـخُ‪ٍ .ٚ٣‬ؿْ حٗ٘خ هي ٌٗ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬كخُش ٖٓ‬

‫حَُىس حُي‪ -ٚ٤٘٣‬حُوَحك‪ ٚ٤‬حٕ ‪ٛ‬ق حُظؼز‪ -َ٤‬حال حٕ طؤػ‪ َ٤‬حُؼِٔخٗ‪ ٚ٤‬ريء ٌٓ٘‬ ‫هَٗ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬حالهَ ك‪ ٖ٤‬طؤػَٗخ ح‪٣‬ـخرخ ً رخُظـ‪َ٤‬حص ك‪ ٢‬ح‪ٍٝٝ‬رخ‪ٍ .‬ؿْ حٕ حُؼَرخٕ‬ ‫ٓخُحُض طظٖ رخُويٍ‪ٝ ،‬حُلٔي ‪ٝ‬طَح‪ٝ‬ف ك‪ٟٝ ٢‬غ ٓٔلش ى‪ ٚ٤٘٣‬ك‪ٞ‬م حالٗ‪٤‬خء‬ ‫حال حٕ طؤػ‪ َ٤‬حُؼِٔخٗ‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬حُظـخٍس ‪ٝ‬حُ‪ٜ٘‬خػش ‪ ٝ‬حُظؼِ‪ ٝ ْ٤‬حُ‪ٜ‬لش حُ‪ ّٞ٤‬حٓ ٌَ‬ ‫ال‪٣‬ـُ٘ي ك‪.ٚ٤‬‬ ‫حٗـ‪ ِٖٓ ُ ٚ‬حُطز‪٤‬ؼ‪ ٢‬ك‪ ٢‬ػوخكظ٘خ حٕ ٗـي ُِ٘‪٢‬ء حٓظؼٔخالً ى‪٤٘٣‬خً كظ‪٠٣ ٠‬غ ٍؿ َُ‬ ‫حُي‪ ٖ٣‬هظٔ‪ ٚ‬ػِ‪ٝ ٚ٤‬حٕ طظؤًي رؤٗ‪٘٣ ُٖ ْٜ‬ؼظ‪ٛٞ‬خ رزيػش ٓلَٓ‪ ، ٚ‬كؼ٘يٓخ‬ ‫ظ‪َٜ‬ص حُٔخػخص حه٘ؼ‪ٞ‬ح ٍؿخٍ حُي‪ ٖ٣‬رلخثيط‪ٜ‬خ ُٔؼَكش ٓ‪ٞ‬حه‪٤‬ض حُ‪ٜ‬الس‪،‬‬ ‫‪ٝ‬حُٔخ‪ٌَٝ٣‬ك‪ٗٞ‬خص ُالًحٕ ‪ٝ‬حَُحى‪ ٝ ٞ٣‬حُظِلِ‪ُ ٕٞ٣‬الكخى‪٣‬غ حُي‪َ٘ٗٝ ٚ٤٘٣‬‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ػظ‪ٝ ،ٚ‬كظ‪ ٠‬حالٗظَٗ‪٤‬ض ‪ ٝ‬حَُٓخثَ حُ٘‪ُِ..ٚ٤ٜ‬يػ‪.ًٙٞ‬‬ ‫د‬ ‫حالٕ ػِ‪ ٠‬حالهَ ال‪٣‬و‪٣ٌٓ ٍٞ‬غ حَُ٘٘س حُـ‪ ٚ٣ٞ‬حٕ ػخ‪ٛ‬لش هخىٓش ‪ ٢ٛ‬ػـِوخ ٌ‬ ‫ٖٓ هللا‪ ،‬رَ ‪٣‬و‪٘ٓ ٍٞ‬ول‪ ٌٞ‬ؿ‪ ٢ٜ٘٣ٝ.. ١ٞ‬رَٗخٓـ‪ ٚ‬رو‪ٝ ُٚٞ‬هللا حػِْ "ري‪ٕٝ‬‬ ‫حٕ ‪٠٣‬لي"‪ .‬حُظلٌ‪ َ٤‬حُؼوالٗ‪ ٢‬ريأ ‪ٌٌٛ‬ح ك‪ ٖ٤‬طوِ‪ٜ٘‬خ رخُظيٍ‪٣‬ؾ ٖٓ حالػظٔخى‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُظلٔ‪ َ٤‬حُٔلَ‪ ١‬حالُ‪َٗٝ ٢ٜ‬ػ٘خ َٗ٘ف حالٓ‪ ٍٞ‬ر ُٔٔززخط‪ٜ‬خ حُؼِٔ‪ٖٓ .ٚ٤‬‬ ‫ذ ى‪ٍٝ‬حً حهَ ٓٔخ ٓ‪ ٠٠‬ك‪ٗ ٢‬و‪٤ٜ‬ش‬ ‫حُ‪ٞ‬ح‪ٟ‬ق حٕ حُي‪ٍ ٖ٣‬ؿْ ػ‪ٞ‬ىط‪ ٚ‬ك‪ِ٣ ٜٞ‬ؼ ُ‬ ‫حالٗٔخٕ ‪ٝ‬حطوخً هَحٍحط‪ُِ ٚ‬ؼَٔ ح‪ ٝ‬حُٔلَ ‪٣ ُْٝ‬زو‪ ٠‬حال حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حٌُ‪ٓ ١‬خُحٍ‬

‫حُ٘خّ ك‪ ٢‬رالى حَُٓخٍ ‪٣‬ئى‪ٛ ُٚ ٕٝ‬الس كخٍؿ‪ ٚ‬طٔٔ‪ٛ ٠‬الس حالٓظوخٍ‪٢ٛ ٙ‬‬ ‫حٗز‪ ٚ‬رَه‪ٜ‬ش ٓو‪ ١ٞ‬حُٔطَ ػ٘ي حُ‪ٜٞ٘‬ى حُلَٔ‪.‬‬ ‫حٕ ح‪٢ٗ ْٛ‬ء رَأ‪ ٢٣‬حُٔظ‪ٞ‬ح‪ٟ‬غ ‪ ٞٛ‬حٕ ٗزيأ رؤٗلٔ٘خ هزَ حُلٌ‪ٚٓٞ‬‬ ‫‪ٝ‬حُٔئٓٔخص‪٣ .‬ـذ حٕ ٗؼِٖٔ حٗلٔ٘خ‪ٗ ،‬ؼِٖٔ ٖٓ طلٌ‪َٗ٤‬خ‪ٗ ،‬ؼُِ‪ ٚ‬ػٖ حُظلٌ‪َ٤‬‬ ‫حُي‪ٝ ٢٘٣‬حُٔلَ‪ُٜ٘ ١‬زق حٗخٓخ ً هخىٍ‪ ٕٝ‬ػِ‪ ٠‬حُظلٌ‪ٝ َ٤‬حُؼوَ رٌَ٘ ٓٔظو ٍَ‬ ‫ػٖ حُي‪ًِٔ .ٖ٣‬خ ُحى ػيى حُ٘خّ حٌُ‪٣ ٖ٣‬لٌَ‪ ٕٝ‬رطَ‪٣‬وش ػِٔخٗ‪ًِٔ ،ٚ٤‬خ‬ ‫ح‪ٛ‬زل٘خ حًؼَ طوزالً ُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓـظٔغ ػِٔخٗ‪.٢‬‬ ‫حه‪ ٍُ ٞ‬حك‪٤‬خٗخً ًخٕ ٖٓ حُٔلَ‪ ٝ‬حٕ ‪٣‬ؼِذ حُؼِْ ى‪ٍٝ‬حً ‪ٛ‬خٓخ ً ك‪ٌٛ ٢‬ح ألٗ‪ُ٣ ٚ‬يٍّّ‬ ‫حِٓ‪ٞ‬د حُزلغ حُؼِٔ‪ ٢‬رؼ‪٤‬يحً ػٖ ه‪ٞ‬حٍم حُطز‪٤‬ؼ‪ُ ٌُٖٝ ٚ‬ألٓق ُْ ‪ٌٛ ٌٖ٣‬ح‬ ‫ٓـي‪٣‬خً ك‪ ٢‬رالى ك‪٤‬غ ٓخُحٍ ح‪١‬زخإٗخ ‪٘٣‬لو‪ ٕٞ‬رخُزِٔٔ‪٣ٝ ٚ‬ل‪ٞ‬هِ‪ ٕٞ‬هزَ حٕ‬ ‫حُ‪ٞ‬هِ رخُلُو٘‪ٓ....ٚ‬خ‪ ٞٛ‬حُٔ َُ ‪٣‬خطَ‪ٟ‬؟‬

‫‪34‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ؿشػ‪ٓٞ‬ش حُذ‪ ٖ٣‬ك‪ٌٓ ًَ ٢‬خٕ‬ ‫ٓؼخٍ ٖٓ رالد حُ‪ٜ٘‬ذ‬ ‫‪ً ٖ٣‬ش‪٣‬ؾخٕ‬ ‫ػ٘يٓخ ‪ِ٣‬زْ حالٗٔخٕ ػ‪ٞ‬د حٌُخ‪ٝ ٖٛ‬حُٔال ‪ٝ‬حُ٘‪٤‬ن‪٘٣ٝ ،‬ظـَ ر‪ٜ٘‬ؼش حالى‪٣‬خٕ‬ ‫‪ ٌٕٞ٣‬هي ىهَ كؼِ‪٤‬خً ك‪ٗ ٢‬ـِش حُ٘‪ٜ‬ذ‪ .‬هالٍ حُؼَ٘ ٓ٘‪ٞ‬ص حاله‪ َٙ٤‬أ‪ ٝ‬أًؼَ‬ ‫هِ‪٤‬الً ٓخىص ؿَػ‪ٓٞ‬ش حُظي‪ ٖ٣‬حُؼخُْ‪ ْ٤ُٝ ،‬كو‪ ٢‬ك‪ ٢‬رالى حَُٓخٍ‪ ،‬كؼخع‬ ‫‪ٛ‬ئالء ك‪٤ٍٓٝ ٢‬خ ‪ٝ‬حكَ‪٣‬و‪٤‬خ ‪ٝ‬حُ‪ٜ٘‬ي ‪ٝ‬حَُ٘م حال‪ َٕٝ٘٘٣ ٢ٓٝ‬أًخً‪٣‬ز‪ ْٜ‬حُظ‪٢‬‬ ‫‪ٔ٣‬ظَُه‪ٜ٘ٓ ٕٞ‬خ‪ .‬ك‪ ٢‬رالى حَُٓخٍ حٗيكغ حٌُؼ‪ُِ ْٜ٘ٓ َ٤‬زلغ ػٖ حُ٘‪َٜ‬س‬ ‫‪ٝ‬حُٔخٍ ٖٓ هَِ حُل‪٠‬خث‪٤‬خص حُي‪ٝ ،ٚ٤٘٣‬حُزَحٓؾ حُظِلِ‪ ٚ٤ٗٞ٣‬حُ٘ز‪ ٜٚ٤‬رٔخ ‪٣‬و‪ّٞ‬‬ ‫ر‪ ٚ‬حالٗـ‪ ٕٞ٤ِ٤‬ك‪ ٢‬حَٓ‪ٌ٣‬خ‪ ،‬كظَ‪ ٟ‬ر‪ٓٞ‬ظَحص ػَٔ‪ ٝ‬هخُي طؼِٖ ػٖ رَٗخٓـ‪ٚ‬‬ ‫حُـٔخ‪ ١َ٤ٛ‬حُـي‪٣‬ي ر‪ٔ٘٤‬خ ػخ‪ ٞ٣‬حُوَٗ‪٣ ٢‬يػ‪ ًٞ‬رٌظخر‪ ٚ‬الطلِٕ ‪٣ٝ‬ويّ‬ ‫ػَ‪ٟٝ‬خً ٖٓ حُيٓيٓخص ‪ٝ‬حالىػ‪.ٚ٤‬‬ ‫الػـذ إٔ ًظخد الطلِٕ ‪٣‬ظ‪ٜ‬يٍ هخثٔش أًؼَ حٌُظذ ٓز‪٤‬ؼخ ً ك‪ ٢‬رالى حَُٓخٍ‬ ‫ك‪ٌٜ‬ح ‪ ٞٛ‬حُيُ‪ َ٤‬ػِ‪ٓ ٠‬خ‪ َٛٝ‬حُ‪ ٚ٤‬حُؼوَ حُؼَر‪ٝ ٢‬حُلَ‪ ٖٓ ٚ٣‬طو‪ٜ‬وَ‬ ‫‪ٝ‬طَحؿغ‪.‬‬ ‫ً٘ض هي هي ٍأص ‪ٝ‬طخرؼض حُِ‪ٞ‬ػ‪ ٚ‬حُي‪ ٚ٤٘٣‬حُلخ‪ ِٚٛ‬ك‪ ٢‬حكَ‪٣‬و‪٤‬خ ك‪٤‬غ طظ٘خكْ‬ ‫حٌُ٘خثْ ػِ‪ ٠‬حُز‪ ْ٤ِٗ٤‬رِ‪٣‬خىس حػيحى حطزخػ‪ٜ‬خ ك‪٤‬غ طِٔز‪ ْٜ‬ػَ٘س رخُٔخث‪ٖٓ ٚ‬‬ ‫ىه‪ ْٛٝ ُْٜٞ‬حُلوَحء ر‪ٔ٘٤‬خ ‪ٌٛ ََٓ٣‬ح حُٔخ‪ ٖٛ‬حُٔخُي ٌُِ٘‪ٝ ٚٔ٤‬كَ‪ٝ‬ػ‪ٜ‬خ‬ ‫ح‪ٝ‬الى‪ ٙ‬حُ‪ ٠‬حُيٍحٓش رخُ‪ٞ‬ال‪٣‬خص حُٔظلي‪٣ٝ ٙ‬زيٍ ٓ‪٤‬خٍس كخهَس ًَ ٓ٘ش ُِ‪ٝ‬ؿظ‪ٚ‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬كٔخر‪٣ٝ ،ْٜ‬لظلع روِ‪ِ٤‬ش ػِ‪ ٠‬ؿ٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ؿيص ‪ٌٛ‬ح حُٔوخٍ حٌُ‪٣ ١‬ظليع ػٔخ كيع ك‪ ٢‬حُ‪ٜ٘‬ي ح‪٠٣‬خً‪ ٞٛٝ ،‬حَٓ ٗز‪ٚ٤‬‬ ‫رٔخ ُي‪٘٣‬خ ‪ ٌُٖٝ‬ػ٘ي حُ‪ٜ٘‬ي‪ ،ّٝ‬كَأ‪٣‬ض حٗ‪ ٖٓ ٚ‬حُلٌٔش إٔ َٗ‪ ٟ‬حُظ٘خر‪ ٚ‬ك‪٢‬‬ ‫حُِٔ‪٤ًٞ‬خص حُ٘‪ٜ‬ز‪َُ ٚ٤‬ؿخٍ حُي‪..ٖ٣‬كَؿْ اهظالف حى‪٣‬خٗ‪ ْٜ‬كخُ‪ٜ‬يف ‪ٞٛ‬‬ ‫حُِٔط‪ٝ ٚ‬حُٔخٍ ‪ٝ‬حُ٘ٔخء‪.‬‬ ‫هالٍ حُٔ٘‪ٞ‬حص حُؼَ٘ حُٔخ‪ ٚ٤ٟ‬اٗظَ٘ ك‪ ٢‬حُ‪ٜ٘‬ي ٍؿَ حُي‪ ٖ٣‬حٌُ‪ْٜٗٞٔٔ٣ ٖ٣‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬حٓ‪ٓٝ ٢‬ؼ٘خ‪ٍ ٙ‬ؿَ هللا ‪ٛٝ‬ئالء طل‪ُٞٞ‬ح حُ‪ٓ ٠‬خك‪٤‬خ طظلٌْ رَؿخٍ حُٔ‪٤‬خٓش‬ ‫‪ٝ‬حُٔخٍ ‪ ْ٤ُ ،‬ك‪ ٢‬حُ‪ٜ٘‬ي كو‪ ٢‬رَ ُ‪ ْٜ‬أطزخع ٖٓ هخٍؿ‪ٜ‬خ ح‪٠٣‬خ ً‪ٓ .‬خػي ػِ‪٠‬‬ ‫طؼِ‪ٌٛ ِ٣‬ح كظَس كٌْ حُلِد حُ‪ٜ٘‬ي‪ ٢ٓٝ‬حُ‪ ٢٘٤ٔ٤‬ر‪ٜ‬خٍط‪٤‬خ ؿخٗخطخ‪ .‬كظ‪َٛ ٠‬‬ ‫ٓال‪ ٖ٤٣‬حُ‪ٜٞ٘‬ى ‪٠٣‬ؼ‪ ٕٞ‬ػوظ‪ ْٜ‬حُؼٔ‪٤‬خء ك‪ ٢‬ح‪٣‬ي‪ٜٗ ١‬خر‪ ٖ٤‬حال‪ٔ٣‬خٕ ‪ٛ‬ئالء‪.‬‬ ‫‪ِ٣‬ـؤ حُ‪ٛ ٠‬ئالء ًَ ٖٓ ‪٣‬زلغ ػٖ كَ اُ‪ٌُِ٘ٔ ٢ٜ‬ظ‪ ٚ‬ح‪ٟ ٝ‬خثوظ‪ ،ٚ‬ك‪ٌٛ٤‬ذ‬ ‫حُ‪ ٠‬حٌُخ‪ ٖٛ‬حٌُ‪َ٣ ١‬ر‪ُ ٢‬ل‪٤‬ظ‪ِ٣ٝ ٚ‬زْ حُِ‪ ٕٞ‬حال‪ٛ‬لَ ‪٣ٝ‬ؼِن ٓٔخرق حُوَُ‬ ‫ك‪ ٢‬ػ٘و‪.ٚ‬‬ ‫ٓؼِٔخ ‪٘٣‬خى‪ ١‬حُٔٔ‪٤‬ل‪ ٢‬حٌُخ‪ ٖٛ‬حر‪ٗٞ‬خ‪٘٣ ،‬خى‪ ١‬حُٔئٓ٘‪ ٕٞ‬حُ‪ٜ٘‬ي‪ٌٛ ّٝ‬ح حُٔ‪ٞ‬حٓ‪٢‬‬ ‫رخرخ‪ٛ .‬ئالء ‪٣‬يػ‪ ٕٞ‬رؤٕ ُي‪ًَ ْٜ٣‬حٓخص ‪ٝ‬هيٍس ػِ‪ ٠‬حُظ‪ٞ‬ح‪ٓ َٛ‬غ هللا‪ٝ ،‬حُظ٘زئ‬ ‫رٔٔظوزَ حالٗٔخٕ‪ٛ ٌُٖٝ .‬ئالء ‪٣‬ؼ‪ ٕٞ٘٤‬ك‪٤‬خس َٓ‪٣‬ش ٖٓ ؿٔ‪ َ٤‬حٓ‪ٞ‬حٍ‬ ‫حُٔويٍحص ‪ٝ‬طـخٍس حُـْ٘ حُٔو٘٘‪ ٚ‬ى‪٤٘٣‬خً‪.‬‬ ‫‪٣‬ز٘‪ٓ ًَ ٠‬ظ٘خكْ ٖٓ ‪ٛ‬ئالء حُٔ‪ٞ‬حٓ‪ٓ ٢‬ؼزيحً ‪ ٚٗٞٔٔ٣‬أَٗحّ‪ .‬ك‪٤‬غ ‪٣‬ؤط‪ٚ٤‬‬ ‫حُ٘خّ ُِ‪ٜ‬الس ‪ٝ‬كَ ٓ٘خًِ‪ ْٜ‬ػْ ‪٠٣‬ؼ‪ ٖٓ ٕٞ‬ر‪٣ ٖ٤‬ي ٗـ‪ٞ‬ح‪ٛ ْٛ‬يهش‪ٛ .‬ئالء‬ ‫حُٔ‪ٞ‬حٓ‪٣ ٢‬ظٔظؼ‪ ٕٞ‬رلٔخ‪٣‬ش ٓ‪٤‬خٓ‪ٗ ًٝ ٖ٤٤‬ل‪ً ًٞ‬ز‪ ٖٓٝ َ٤‬هِل‪ ْٜ‬حكِحد ه‪.ٚ٣ٞ‬‬ ‫ٖٓ ‪ٛ‬ئالء حُٔ‪ٞ‬حٓ‪ ٢‬حُوخ‪َُ ٙ‬ث‪ ْ٤‬حُ‪ٍُٞ‬حء حُٔخرن ٗخٍ‪ٔٔ٣‬خ ٍح‪ٝ ٝ‬حٓٔ‪ٚ‬‬ ‫ط٘خٗيٍحٓ‪ٞ‬حٓ‪ .٢‬ك‪ ٢‬حالَٗحّ حُوخ‪ ٙ‬ر‪ٝ ٚ‬حٌُ‪٣ ١‬زِؾ حالٍرغ ‪ٞ١‬حرن ط٘ظَ٘‬ ‫ًخٓ‪َ٤‬حص طَحهذ حالٗٔخٕ حُيحهَ ‪ٝ‬حُوخٍؽ‪ ٖٓ .‬حٌُ‪٣ ٖ٣‬ظزؼ‪٤ٜٗ ٕٞ‬لش ‪ٌٛ‬ح‬ ‫حُٔ‪ٞ‬حٓ‪ ٢‬حُِٔ‪٤‬خى‪ َ٣‬حُٔؼ‪ٞ‬ى‪ ١‬ػيٗخٕ هخٗ‪ٞ‬هـ‪ِٓ ٝ ٢‬طخٕ رَ‪ٗٝ‬خ‪ٝ ١‬حُٔٔؼِ‪ٚ‬‬ ‫حُ‪ِ٤‬حر‪٤‬غ طخ‪.َِ٣‬‬ ‫ر٘‪ٌٛ ٠‬ح حُٔ‪ٞ‬حٓ‪ ٢‬ػَ‪ٝ‬ط‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬خثِ‪ ٚ‬ربٓظـالٍ حالؿ٘‪٤‬خء ٖٓ ‪ٛ‬ئالء حُـ‪ ِٜٚ‬حٌُ‪ٖ٣‬‬ ‫‪٣‬ؼط‪ ٚٗٞ‬حُٔخٍ ري‪ ٕٝ‬حٕ ‪٘٣‬ظز‪ٜٞ‬ح حُ‪ ٠‬حٗ‪٣ ُْ ٚ‬ويّ ُ‪٤ٗ ْٜ‬جخ ً رخُٔوخرَ‪ٞٓ .‬حٓ‪٢‬‬ ‫حهَ حٓٔ‪ ٚ‬ﭙح‪ِٞ٣‬ص رخرخ (ًخٕ ‪٤١‬خٍحً ك‪ ٢‬حُٔخرن) ‪٣ٝ‬و‪ ّٞ‬رويع حُ‪ٞ٤‬ؿخ ‪ٞٛٝ‬‬ ‫ؿخ‪ ْ١‬طلض حُٔخء ال‪٣‬ظ٘لْ ُلظَس ‪٣ٝ ِٚ٣ٞ١‬ؤط‪ ُٚ ٢‬حُٔئٓ٘‪ ًَ ٖٓ ٖ٤‬كيد‬ ‫‪ٞٛٝ‬د ُ‪ٔ٤‬ظل‪٤‬ي‪ٝ‬ح ٖٓ هيٍط‪ ٚ‬حُٔزخًٍ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُ٘لخء‪.‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬حٓ‪ ٢‬رخٍحٓ‪ٜٔ‬خٓخ ٗ‪٤‬ظخٗيح حٌُ‪٣ ١‬يػ‪ ٢‬ػٌٍ‪٣‬ظ‪ٝ ٚ‬طَكؼ‪ ٚ‬ػٖ ٓالً حُيٗ‪٤‬خ ظز‪٢‬‬ ‫رل‪٤‬ي‪ً ٞ٣‬خٓ‪َ٤‬ح ػِ‪ ٠‬حَُٔ‪ٔ٣ َ٣‬خٍّ حُـْ٘ ٓغ ٓٔؼِ‪ٔ٘٤ٓ ٚ‬خث‪ ٚ٤‬طخٓ‪ٌٛ .ٚ٤ِ٤‬ح‬ ‫حُٔ‪ٞ‬حٓ‪٣ ٢‬ي‪ َ٣‬حُٔ٘ظٔ‪ ٚ‬حُؼخُٔ‪ُِ ٚ٤‬ظؤَٓ ‪ٝ‬حُٔالّ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬حكي أهَ ٓ٘‪ ٍٜٞ‬ػ٘ي‪٤ٗ ٞٛ ْٛ‬لخ ٓ‪ٍٞ‬حص ى‪٣ٝ‬ل‪ ٢ِ٤‬حٌُ‪ ١‬ر٘‪ ٠‬حَٗحٓخ ػِ‪٠‬‬ ‫‪٤ٛ‬جش ً‪ٜ‬ق‪ ،‬حُو‪ ٢‬حُوز‪ ٞ‬ػِ‪ ٚ٤‬رظ‪ٜٔ‬ش حٓظويحّ حُي‪ُ ٖ٣‬ـ‪ٞ‬ح‪٣‬ش حُ٘ٔخء ‪ٝ‬ىكؼ‪ٖٜ‬‬ ‫حُ‪ ٠‬حُيػخٍ‪ً .ٙ‬خٕ ‪٣‬ل‪ َٜ‬ػِ‪ٓ ٠‬ال‪ ٖ٤٣‬حَُ‪ٝ‬ر‪٤‬خص ٖٓ هالٍ حه٘خػ‪ ٚ‬حطزخػ‪ٚ‬‬ ‫ٖٓ حُ٘ٔخء رٔٔخٍٓش حُيػخٍ‪ٓ ٙ‬غ ُرخث٘‪ ٖٓ .ٚ‬حُ٘ٔخء حُالط‪ ٢‬ؿٍَ ر‪ٖٜ‬‬ ‫ٓ‪٤٠‬لخص ‪َ٤١‬حٕ‪١ ،‬خُزخص ؿخٓؼ‪ٍٝ ٚ‬رخص ر‪ٞ٤‬ص‪.‬‬ ‫ك‪ ٢‬حكٔي حرخى طْ ط‪ٞ‬ؿ‪ ٚ٤‬ط‪ٜٔ‬ش ُٔ‪ٞ‬حٓ‪ ٢‬حٓٔ‪ٓ ٚ‬خ‪ ١‬رخرخ ُو‪٤‬خٓ‪ ٚ‬ربٓظويحّ حُظ٘‪ْ٣ٞ‬‬ ‫حُٔـ٘خ‪ِٔ٤ُ ٢ٔ٤١‬ذ حٓ‪ٞ‬حٍ حطزخػ‪ ٚ‬حٌُ‪ٛٝ ٖ٣‬ل‪ ْٜ‬حكي حُٔلوو‪ ٖ٤‬رؤٕ طٔؼش‬ ‫‪ٝ‬طٔؼ‪ ٖ٤‬رخُٔخثش ٓ٘‪٣ ْٜ‬ؼخٗ‪ٗ" ٖٓ ٕٞ‬ؼ‪ٗ ٍٞ‬لٔ‪ ٢‬رخُو‪"ٍٜٞ‬‬

‫‪٣‬و‪ٛ ّٞ‬ئالء حُٔ‪ٞ‬حٓ‪ ٢‬ريكغ حُز٘خص ٖٓ هالٍ حال‪٣‬لخء ‪ٝ‬حُظالػذ رؼو‪ ُٖٜٞ‬حُ‪٠‬‬ ‫حُؼ‪ٍٞ‬س ػِ‪ ٠‬ػخثالط‪ٜ٤ُ ٖٜ‬زلٖ ك‪ ٢‬هيٓش ٓؼزي ‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ٞ‬حٓ‪ٔ٣ ٢‬ظـِ‪ٖٜ‬‬ ‫ُـِذ ‪ٝ‬طل‪ َ٤ٜ‬حالٓ‪ٞ‬حٍ ‪ٝ‬حُظزَػخص ‪ ُٞٝ‬ػِ‪ ٠‬كٔخد ر‪٤‬غ حؿٔخى‪.ٖٛ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬حٓ‪ ٢ٔ٤ٗ ٢‬ط٘خٗي طلض حُظلو‪٤‬ن رؼي حٕ حًظ٘لض حُِٔطخص حُظ‪ ٢‬حهظلٔض‬ ‫ٓؼزي‪ ٙ‬ح‪ٍٝ‬حهخ ً ط٘‪ َ٤‬حُ‪ ٠‬ط‪ ٚ١ٍٞ‬ك‪ ٢‬ػِٔ‪٤‬ش حؿظ‪٤‬خٍ ٍث‪ ْ٤‬حُ‪ٍُٞ‬حء ٍحؿ‪٤‬ق‬ ‫ؿخٗي‪ٛٝ .١‬ل‪ ٚ‬حكي حُ‪ٜ‬لل‪ٞٓ ،ٖ٤٤‬حٓ‪ٓ ْ٤ُ ٢ٔ٤ٗ ٢‬ويٓخ حريحً ك‪ٔ٣ ٜٞ‬ؼ‪٠‬‬ ‫ُِلِ‪ ّٞ‬رؤ‪ًٝ ٌَٗ ١‬خٕ ‪٘٣‬لن ػَ٘س ٓال‪ٍٝ ٖ٤٣‬ر‪ ٚ٤‬ػِ‪ ٠‬كخط‪ٍٞ‬س حٓلخٍ‪ ٙ‬كو‪٢‬‬ ‫ًَ ٓ٘‪.ٚ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬حٓ‪٤ٗ ٢‬ظخٗخٗيح ٖٓ رخٗـِ‪ ٍٞ‬رؼض حكي حُو٘‪ٞ‬حص حُظِلِ‪ ٚ٤ٗٞ٣‬ك‪٤‬ي‪ٞٛٝ ُٚ ٞ٣‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬حَُٔ‪٣ َ٣‬ظِْٔ ؿٔي‪ ١‬حَٓأط‪ ٖٓ ٖ٤‬حطزخػ‪ٔٓ ٚ‬خ كيح رخٌُؼ‪ٓ ٖ٣َ٤‬طخُزظ‪ٚ‬‬ ‫رخُظ٘ل‪ٓٝ ٠‬ـخىٍس ِٓي حُي‪.ٖ٣‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬حٓ‪ٓ ٢‬خٗظ‪ٓ ٕٞ‬خىحكخٕ ٖٓ ً‪٣َ٤‬ال ح‪ٛ‬يٍ ححٗظَر‪ ٍٞ‬حَٓحً رخُوز‪ ٞ‬ػِ‪ٚ٤‬‬ ‫إلكظ‪٤‬خُ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬آَأس ‪ِٓٝ‬ز‪ٜ‬خ ٓزِؾ هٔٔ‪ٍٝ ٕٞ٤ِٓ ٚ‬ر‪ ٚ٤‬ػْ حُو‪ ٢‬حُوز‪ ٞ‬ػِ‪ٚ٤‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪٣ ٞٛٝ ًْٞ‬و‪ ٢٠‬حالٕ ٓظش ػَ٘ ٓ٘ش ك‪ ٢‬حُٔـٖ‪.‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬حٓ‪ ٢‬حٓخٍحّ رخر‪ ٞ‬حُو‪ ٢‬حُوز‪ ٞ‬ػِ‪ُٔ ٚ٤‬لخ‪ُٝ‬ش هظِ‪ ٚ‬حكي حطزخػ‪ٝ ٚ‬حٓظ‪٤‬خُج‪ٚ‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬أٍ‪ٟٚ‬‬ ‫ٖٓ ػوخكش حُ‪ٜ٘‬ي حُ٘ؼز‪ ٚ٤‬حٕ ‪ِ٣‬ـؤ حُ٘خّ حُ‪ ٠‬حالٗٔخٕ حُٔويّ ‪ٝ‬حُطخ‪ َٛ‬حُؼل‪٤‬ق‬ ‫حٌُ‪ٜ٣ ١‬زق ٍؿَ هللا ٓ‪ٞ‬حٓ‪٣ ٢‬زلؼ‪ ٕٞ‬ػٖ حؿخرخص ‪ٝ‬كِ‪ٗٝ ٍٞ‬لخء ُٔ٘خًَ‬ ‫‪ٝ‬ػَِ ط‪ٞ‬حؿ‪ِ٣ .ْٜٜ‬و‪ ٕٞ‬حٗلٔ‪ ْٜ‬ػِ‪ ٠‬أهيح ‪ٛ‬ئالء ‪َ٣‬ؿ‪ ْٜ٘ٓ ٕٞ‬حُؼ‪ٛ .ٕٞ‬ئالء‬ ‫حٌُ‪٣ ٖ٣‬ئٓ٘‪ ٕٞ‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ٖٓ حُطز‪٤‬ؼ‪ ٢‬حٕ ‪٣‬ئٓ٘‪ٞ‬ح رو‪ٞ‬س ‪ٝ‬هيٍس ٍؿَ حُي‪.ٖ٣‬‬ ‫حُ‪ٍ ْ٤‬ؿَ حُي‪ٌٛ ٖ٣‬ح ٖٓ ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ حٕ ‪٣‬و٘غ ِٓٔٔخ ً رخالٗظلخٍ ‪ٝ‬هظَ حالرَ‪٣‬خء‪.‬‬ ‫حٕ ه‪ٞ‬س ٍؿَ حُي‪ِٓٝ ٖ٣‬طخٗ‪ُٜ ْ٤ُ ٚ‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى اال ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ٞ‬ى حُز‪٤‬ج‪ ٚ‬حُٔظي‪ٖٓ ٚ٘٣‬‬ ‫ك‪.ُٚٞ‬‬ ‫ُٔخًح ‪٣‬لظخؽ ٍؿَ هللا حُ‪ ٠‬حُٔخٍ؟ ُٔخًح ال‪٣‬ؼط‪ ٚ٤‬هللا حُٔخٍ ريٍ إٔ ‪ِٔ٣‬ز‪ٖٓ ٚ‬‬ ‫حُلوَحء ‪ٝ‬حُٔٔخً‪ٖ٤‬؟ الطو‪ُٞٞ‬ح ُ‪ ٢‬حٕ ٓ٘خ‪٣‬ن حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬ال‪٣‬لؼِ‪ًُ ٕٞ‬ي‪ ،‬حٗ‪ٚ‬‬ ‫حُؤْ حٌُ‪٣ ١‬يكؼ‪ ٚ‬حُ٘‪٤‬ؼ‪ ٢‬ح‪ٔ٘٣‬خ ًخٕ "ُٔ‪ٞ‬حٓ‪ٓ "٢‬ؼْٔ ‪٣‬يػ‪ ٠‬حٗ‪ ٖٓ ٚ‬آٍ‬ ‫حُز‪٤‬ض‪ ،‬حٗ‪ ٚ‬حُٔزِؾ حٌُ‪٣ ١‬وز‪ ٚ٠‬حٌُخ‪ ٖٛ‬حُٔٔئ‪ ٍٝ‬ػٖ كظخ‪ ٟٝ‬حُز٘‪ٓٞ‬ي‬ ‫حالٓالٓ‪ ٚ٤‬ك‪٤‬غ ‪٠٣‬غ ‪ٛ‬ئالء حُـ‪ٜ‬خٍ حٓ‪ٞ‬حُ‪ .ْٜ‬حٗ‪ٝ " ٚ‬حُوخثٔ‪ ٖ٤‬ػِ‪ٜ٤‬خ" حٗ‪ْٜ‬‬ ‫حُٔيػ‪ ٖ٣ًٞ‬ك‪ ٢‬حُو٘‪ٞ‬حص ك‪ٌٓ ًَ ٢‬خٕ‪..‬حٗ‪ ْٜ‬ؿٔخػش حٍَٓ ٍٓخُ‪ٚ٤ٜٗ ٚ‬‬ ‫رخُيػخء أله‪ ًْٞ‬حُِْٔٔ‪ ،‬ر‪ٔ٘٤‬خ ‪٣‬وز‪ ٞ‬حُٔ‪ٞ‬حٓ‪ٛ ٢‬خكذ حُو٘خس حالٓالٓ‪ٚ٤‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ق حُٔزِؾ حٌُ‪ ١‬حكظٔزظ‪ًَٗ ٚ‬ش حالط‪ٜ‬خٍ ػِ‪ٞٓ ٠‬رخ‪ َ٣‬حُٔئٖٓ حٌُ‪١‬‬ ‫حٍِٓ‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫ٍؿَ حُي‪٘٣ ٖ٣‬ـق رويحع حُٔئٖٓ ألٗ‪٣ ٚ‬ز‪٤‬ؼ‪ ٚ‬آٓخالً ُحثل‪ ،ٚ‬رخُ٘لخء ‪ٝ‬حُ٘ـخس ٖٓ‬ ‫حُؼوخد‪٣ .‬ز‪٤‬ؼ‪ٔٛٝ ٚ‬خً ‪٣ٝ‬ؤهٌ كِ‪٘ٛ ْ٤ُ .ٚٓٞ‬خى ٗ‪٢‬ء ٓويّ ك‪ ٢‬حُي‪٣ ٖ٣‬خ‬ ‫أه‪ٞ‬حٗ‪ٝ ٢‬حه‪ٞ‬حط‪٘ٛ ٢‬خى كو‪ ٢‬طـخٍس ‪ٝ‬ر‪ ْ٤ِٗ٤‬طٌ‪ ٕٞ‬حٗض ك‪ٜ٤‬خ حُوخَٓ ىحثٔخ ً‪.‬‬

‫ٓ٘ز ٓظ‪ٞ٣ ٠‬ؿذ ك‪ ٢‬حإلعالّ‬ ‫ؽ‪٢‬ء حعٔ‪ ( ٚ‬ػ‪ٞ‬سحص عِٔ‪٤‬ش )‪...‬‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬ ‫‪35‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪ َٛ‬رخُلؼَ ُلع ( اعالّ ٓظطشف ) ُلع فل‪٤‬ق ؟‬ ‫‪ٗ َٛ‬ضٍ حإلعالّ رؼذس ٗغخ ؟‬ ‫أُ‪٤‬ظ ًَ ٓغِْ ‪ ٞٛ‬رخُنش‪ٝ‬سس ٓظطشف ؟‬ ‫كٌش‪ٝ‬ح ‪.....‬‬ ‫أ‪ ٖٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ؿَ‬

‫‪36‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫هقش كذػض‬ ‫‪ٍٞٛ‬س ُـ٘‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬رطٖ أٓ‪ 21 ٌَٔ٣ ُْ ٚ‬آز‪ٞ‬ػخ ً آٔ‪ٓ ٚ‬خٓ‪ َ٣ٞ‬أٌُٔ٘يٍ ك‪٤‬غ هٍَ‬ ‫حُطز‪٤‬ذ ؿ‪٣ُٞ‬ق رَ‪ َٗٝ‬إٔ ٓخٓ‪ َ٣ٞ‬رلخؿش اُ‪ ٠‬ػِٔ‪٤‬ش ؿَحك‪٤‬ش ‪ ُٞ ٌُٖٝ‬طْ اهَحؿ‪ٚ‬‬ ‫ٖٓ رطٖ أٓ‪ ٚ‬كبٗ‪ٞٓ ٚ‬ف ‪ٞٔ٣‬ص ‪ٌُٝ ،‬ح ػِ‪ ٚ٤‬إٔ ‪٣‬و‪ ّٞ‬ربؿَحء حُؼِٔ‪٤‬ش ‪ ٞٛٝ‬ىحهَ ٍكْ‬ ‫حألّ ‪ ُْ ..‬طٔخٗغ حألّ (ؿ‪ ٢ُٞ‬آٍٓخّ) ٖٓ اؿَحء حُؼِٔ‪٤‬ش ك‪٤‬غ أٗ‪ٜ‬خ طؼَٔ َٓٔ‪ٟ‬ش‬ ‫ط‪٤ُٞ‬ي ك‪ٗ ٢‬لْ حُٔٔظ٘ل‪ ٢ٛٝ ٠‬طؼَف ؿ‪٤‬يحً ٓي‪ٜٓ ٟ‬خٍس حُطز‪٤‬ذ رَ‪ َٗٝ‬ك‪ٓ ٢‬ؼَ طِي‬ ‫حُلخالص ك‪٤‬غ أٗ‪ ٚ‬هي هخّ رؼيس ػِٔ‪٤‬خص ٓ٘خر‪ٜ‬ش ‪ٝ‬هي طٌِِض ؿٔ‪٤‬ؼ‪ٜ‬خ رخُ٘ـخف‪ٝ .‬أػ٘خء‬ ‫حُؼِٔ‪٤‬ش هخّ حُطز‪٤‬ذ رؼَٔ كظلش ك‪ٍ ٢‬كْ حألّ ُ‪٤‬ظٌٖٔ ٖٓ اؿَحء حُؼِٔ‪٤‬ش ُِـ٘‪ٝ ، ٖ٤‬رؼي‬ ‫إٔ‬ ‫اٗظ‪ ٖٓ ٠ٜ‬حُؼِٔ‪٤‬ش ‪ٝ‬ر‪ٔ٘٤‬خ ‪٣ ٞٛ‬لخ‪ ٍٝ‬اٍؿخع حَُكْ اُ‪ٌٓ ٠‬خٗ‪ ٚ‬أهَؽ ٓخٓ‪٣ َ٣ٞ‬ي‪ٙ‬‬ ‫حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬س‬ ‫ؿيحً ‪ٝ‬أٓٔي رب‪ٛ‬زغ حُطز‪٤‬ذ ‪٣ .‬و‪ ٍٞ‬حُيًظ‪ ٍٞ‬رَ‪ُ (( َٗٝ‬وي ًخٗض ‪ ٌٙٛ‬حُِلظش ٖٓ أًؼَ‬ ‫‪ُ ٢‬يٍؿش أٗ٘‪ ٢‬ك‪ ٢‬طِي حُِلظش هي طـٔيص‬ ‫حُِلظخص حُظ‪َٓ ٢‬ص ك‪ ٢‬ك‪٤‬خط‪ ٢‬طؤػ‪َ٤‬حً ػِ ّ‬ ‫ٌٓخٗ‪ُْٝ ٢‬‬ ‫أٓظطغ إٔ أكؼَ أ‪٢ٗ ١‬ء أ‪ ٝ‬إٔ أكَى ا‪ٛ‬زؼ‪، ٢‬‬ ‫أكٔٔض رؤٕ أ‪َ١‬حك‪ًِٜ ٢‬خ هي طـٔيص))‬ ‫‪ٝ‬رَٔػش ًز‪َ٤‬س ‪ٝ‬هزَ إٔ ‪٘٣‬ظ‪ٌٛ ٢ٜ‬ح حُٔ‪ٞ‬هق‬ ‫حألًؼَ اػخٍس ‪ٝ‬ػخ‪١‬ل‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُؼخُْ طْ أهٌ ‪ٌٙٛ‬‬ ‫حُ‪ٍٜٞ‬س‬ ‫‪َ٘ٗٝ‬ص ك‪ ٢‬حُ‪ٜ‬لق طلض حْٓ (( حُ‪٤‬ي ‪ٛ‬خكزش‬ ‫حَُؿخء)) ‪ٝ‬هي ًظزض حُ‪ٜ‬لق ػٖ‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُ‪ٍٜٞ‬س رؤٕ حُـ٘‪ٓ ٖ٤‬خٓ‪ َ٣ٞ‬هي أهَؽ ‪٣‬ي‪ٙ‬‬ ‫حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬س ٖٓ ٍكْ أٓ‪ٔٔ٤ُ ٚ‬ي رب‪ٛ‬زغ حُطز‪٤‬ذ‬ ‫‪ًٝ‬ؤٗ‪ ٚ‬رٌُي أٍحى إٔ ‪٣‬و‪ٌَٗ ‗ ُٚ ٍٞ‬حً ُي إلٗوخًى ك‪٤‬خط‪ ‘٢‬طو‪ ٍٞ‬حألّ أٗ‪ٜ‬خ رؼي إٔ ٍأص‬ ‫حُ‪ٍٜٞ‬س ظِض طزٌ‪ُ ٢‬ؼيس أ‪٣‬خّ ‪ُ ،‬وي طؼِٔض ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬حُ‪ٍٜٞ‬س رؤٕ حُلَٔ ُ‪ ْ٤‬ػزخٍس‬ ‫ػٖ ػـِ‬ ‫ُٔخرح ‪٣‬ش‪٣‬ذ حُ٘خط ٓخ ‪٣‬ش‪٣‬ذ‪ٚٗٝ‬؟‬ ‫د‪ً .‬خٗخصح‪ٝ‬ح‬ ‫إ ٌِٓ٘ش حُو‪ – ْ٤‬أ‪ِٜٛ‬خ ‪ٝ‬حُلَ‪ٝ‬م حُلَى‪٣‬ش – ‪ٝ ٢ٛ‬حكيس ٖٓ حُٔٔخثَ حُ٘ظَ‪٣‬ش حُظ‪ُْ ٢‬‬ ‫طلَ ك‪ ٢‬حُؼِ‪ ّٞ‬حُِٔ‪٤ًٞ‬ش‪ .‬حإلؿخرش حُظوِ‪٤‬ي‪٣‬ش ُالهظ‪ٜ‬خى‪ ٖ٤٣‬ػِ‪ٓ ٠‬ئحٍ حُظوِ‪٤‬ي‪ ١‬حُو‪ْ٤‬‬ ‫ُألً‪ٝ‬حم ال ‪De gustibus non est disputandum.‬حُلَى‪٣‬ش ‪ٝ‬حُظل‪٤٠‬الص ‪:ٞٛ‬‬ ‫‪ٞ٣‬ؿي طلٔ‪ٌُٝ ،َ٤‬ح ال ‪٣‬ويٍ أكي إٔ ‪٣‬لَٔ حُظل‪٤٠‬الص حُو‪٤ٜٛٞ‬ش ‪ٝ‬حُو‪ُ ْ٤‬ألكَحى‪.‬‬ ‫اٗ‪ ٢‬أػظوي إٔ ػِْ حُ٘لْ حُظط‪ ٞٛ ١ٍٞ‬حُٔلظخف ٌُ٘ق ٓ٘٘ؤ حُظل‪٤٠‬الص ‪ٝ‬حُو‪ ْ٤‬حُلَى‪٣‬ش‪.‬‬ ‫كٔزيأ حُٔخكخٗخ ‪ ٚ٘٣‬ػِ‪ ٠‬إٔ حُيٓخؽ حُزَ٘‪ُ ١‬ي‪ٛ ٚ٣‬ؼ‪ٞ‬رش ك‪ ٢‬حُل‪ٝ ْٜ‬حُظؼخَٓ ٓغ‬ ‫حٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٝ‬حُلخالص حُظ‪ ُْ ٢‬طٌٖ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ك‪ ٢‬ر‪٤‬جش حألٓالف‪ٗٝ .‬ظَ‪٣‬ش طط‪ ٍٞ‬حًٌُخء‬ ‫حُؼخّ ط٘‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬إٔ حًٌُخء حُؼخّ هي طط‪ً ٍٞ‬ظٌ‪٤‬ق ٗلٔ‪ٓ ٢‬ليى رخُٔـخٍ ُلَ حُٔ٘خًَ‬ ‫حُـي‪٣‬يس طط‪٣ٍٞ‬خً‪ .‬إ طَحرط‪ٜٔ‬خ حُٔ٘طو‪ً َ٤٘٣ ٢‬لخءس ٓزيأ حُٔخكخٗخ‪٣ٝ ،‬ل‪ ٢٠‬اُ‪ ٠‬كَ‪٤ٟ‬ش‬ ‫ؿي‪٣‬يس ك‪ ٍٞ‬حُظل‪٤٠‬الص ‪ٝ‬حُو‪ ْ٤‬حُلَى‪٣‬ش‪.‬‬ ‫كبًح ًخٕ حًٌُخء حُؼخّ هي طط‪ُِ ٍٞ‬ظؼخَٓ ٓغ حُٔ٘خًَ حُـي‪٣‬يس طط‪٣ٍٞ‬خً‪ ،‬كبّٕ ‪ٛ‬ؼ‪ٞ‬رش‬ ‫حُيٓخؽ حُزَ٘‪ ١‬ك‪ ٢‬حُل‪ٝ ْٜ‬حُظؼخَٓ ٓغ حٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٝ‬حُلخالص حُـي‪٣‬يس طط‪٣ٍٞ‬خ ً (ًٔخ ‪٣‬وظَف‬ ‫ٓزيأ حُٔخكخٗخ) ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ طظلخػَ ٓغ حًٌُخء حُؼخّ‪ ،‬رل‪٤‬غ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬زيأ حُٔخكخٗخ ٓئػَحً أًؼَ‬ ‫ر‪ ٖ٤‬حألكَحى حألهَ ًًخ ًء ٖٓ حألكَحى حألًؼَ ًًخ ًء‪ .‬كخألكَحى حألًؼَ ًًخ ًء ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪ٌٞٗٞ٣‬ح‬ ‫أًؼَ هيٍس ػِ‪ ٠‬حُل‪ٝ ْٜ‬حُظؼخَٓ ٓغ حٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٝ‬حُلخالص حُـي‪٣‬يس طط‪٣ٍٞ‬خً (‪ْ٤ُ ٌُٖٝ‬‬ ‫حُٔؤُ‪ٞ‬كش طط‪٣ٍٞ‬خ ً) ٖٓ حألكَحى حألهَ ًًخ ًء‪.‬‬ ‫‪ٌٌٛٝ‬ح كبٕ كَ‪٤ٟ‬ش طلخػَ حُٔخكخٗخ–ٗٔزش حًٌُخء (ٓ‪٘٤‬خٍ ُ‪ٜ‬خ الكوخ ً ‖رخُـلَ‪٤ٟ‬ـش― ك‪٢‬‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُٔي‪ٗٝ‬ش) ط٘‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬إٔ حألكَحى حألهَ ًًخ ًء ‪٣‬ـي‪ٛ ٕٝ‬ؼ‪ٞ‬رش أًزَ ٖٓ حألكَحى حألًؼَ‬ ‫ًًخ ًء ك‪ ٢‬حُل‪ٝ ْٜ‬حُظؼخَٓ ٓغ ٓغ حٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٝ‬حُلخالص حُظ‪ ُْ ٢‬طٌٖ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ك‪ ٢‬ر‪٤‬جش‬ ‫حألٓالف‪ .‬ك‪ ٢‬حُٔوخرَ‪ ،‬حًٌُخء حُؼخّ ال ‪٣‬ئػَ ػِ‪ ٠‬هيٍس حألكَحى ػِ‪ ٠‬حُل‪ٝ ْٜ‬حُظؼخَٓ ٓغ‬ ‫حٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٝ‬حُلخالص حُٔؤُ‪ٞ‬كش طط‪٣ٍٞ‬خً حُظ‪ً ٢‬خٗض ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ك‪ ٢‬ر‪٤‬جش حألٓالف‪.‬‬ ‫إ حٌُ‪٤‬خٗخص حُـي‪٣‬يس طط‪٣ٍٞ‬خً حُظ‪ ٌٕٞ٣ ٢‬حألكَحى حألًؼَ ًًخ ًء أًؼَ هيٍس ػِ‪ ٠‬حُل‪ْٜ‬‬ ‫‪ٝ‬حُظؼخَٓ ٓؼ‪ٜ‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ طَ٘ٔ حألكٌخٍ ‪ٝ‬أٓخُ‪٤‬ذ حُؼ‪ٝ ،ٖ٤‬حُظ‪ ٢‬طٌَ٘ حألٓخّ‬ ‫ُظل‪٤٠‬الط‪ٝ ْٜ‬ه‪ ٖٓ ٌٕٞ٤ٓ .ْٜٔ٤‬حُ‪ٜ‬ؼذ ؿيح ػِ‪ ٠‬حألكَحى إٔ ‪٣‬ل‪َِّٞ٠‬ح أ‪٣ ٝ‬و‪ِّٞٔ٤‬ح ٗ‪٤‬جخً‬ ‫ٓخ ال ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬ؼ‪ ٕٞ‬ك‪ ٜٚٔ‬كوخ ً‪ٌُُ .‬ي‪ٓ ،‬طزوشً ػِ‪ٗ ٠‬طخم حُظل‪٤٠‬الص ‪ٝ‬حُو‪ ،ْ٤‬كخُـلَ‪٤ٟ‬ـش‬ ‫ط٘‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬إٔ حألكَحى حألًؼَ ًًخ ًء أًؼَ حكظٔخالً ٖٓ حألكَحى حألهَ ًًخ ًء الًظٔخد ‪ٝ‬طز٘‪٢‬‬ ‫حُظل‪٤٠‬الص ‪ٝ‬حُو‪ ْ٤‬حُـي‪٣‬يس طط‪٣ٍٞ‬خ ً حُظ‪ ُْ ٢‬طٌٖ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ك‪ ٢‬ر‪٤‬جش حألٓالف ‪ ٖٓٝ‬ػ ّْ ُْ‬ ‫طٌٖ ُي‪ ٟ‬أٓالك٘خ‪ًٌُِ ْ٤ُ ٌُٖٝ ،‬خء حُؼخّ أ‪ ١‬طؤػ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬حهظ٘خء ‪ٝ‬حػظ٘خم طل‪٤٠‬الصٍ‬ ‫‪ٝ‬ه‪ً ْ٤‬خٗض ٓخثيس ك‪ ٢‬ر‪٤‬جش حألٓالف‪.‬‬ ‫ٓؤُ‪ٞ‬كش طط‪٣ٍٞ‬خً ٍ‬ ‫ك‪ ٢‬حُظي‪٘٣ٝ‬خص حُوخىٓش‪ٞٓ ،‬ف أٗخهٖ رؼ‪ٓ ٞ‬ظَطزخص ‪ ٌٙٛ‬حُـلَ‪٤ٟ‬ـش ك‪ٓ ٢‬ـخالص‬ ‫ٓوظِلش ٖٓ حُل‪٤‬خس‪ٝ ،‬حألىُش حُظـَ‪٣‬ز‪٤‬ش حُٔظ‪ِٜ‬ش ر‪ٜ‬خ‪.‬‬

‫ٓخ حُز‪ ١‬طؼ٘‪” ٚ٤‬حُــِذَس ؟‬

‫‪Novelty‬‬

‫‪َ٣‬طز‪ ٢‬حًٌُخء ٓغ حالٗلظخف ػِ‪ ٠‬حُظـَرش حُـي‪٣‬يس‪ٓ ٌُٖٝ .‬خ حٌُ‪ ١‬طؼ٘‪ٚ٤‬‬ ‫‖حُظـَرش حُـي‪٣‬يس― ؟‬ ‫أظ‪َٜ‬ص حألرلخع ك‪ ٢‬ػِْ ٗلْ حُٔٔخص ‪Personality Psychology‬‬ ‫َٓحٍحً إٔ أكي ػ‪ٞ‬حَٓ حُٔٔخص ُ٘ٔ‪ًٞ‬ؽ ‖حُؼ‪ٞ‬حَٓ حُؤٔش― — حالٗلظخف‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُوزَس — ‪َ٣‬طز‪ ٢‬ا‪٣‬ـخر‪٤‬خً اُ‪ ٠‬كي ًز‪ٝ( َ٤‬إ ر‪ٍٜٞ‬س ٓؼظيُش) ٓغ‬ ‫حًٌُخء‪ .‬كخألكَحى حألًؼَ ًًخء أًؼَ حٗلظخكخ ػِ‪ ٠‬حُظـخٍد حُـي‪٣‬يس‪ .‬إ‬ ‫حُظ٘خر‪ٝ ٚ‬حُظيحهَ ر‪ ٖ٤‬حًٌُخء ‪ٝ‬حالٗلظخف ‪٣‬ظ‪٠‬لخٕ ٖٓ كو‪٤‬وش إٔ رؼ‪ٞ‬‬ ‫حُزخكؼ‪٣ ٖ٤‬يػ‪ ٕٞ‬ػخَٓ حُٔٔخص ‪ٌٛ‬ح ―حُظلٌَ‖ ريالً ٖٓ ―حالٗلظخف‖‪.‬‬ ‫‪ُِ ٌٖٔ٣‬لـَ‪٤ٟ‬ـش طوي‪ ْ٣‬طلٔ‪ٝ َ٤‬حكي ٌُ‪ ٕٞ‬حألكَحى حألًؼَ ًًخء أًؼَ‬ ‫حٗلظخكخ ػِ‪ ٠‬حُظـخٍد حُـي‪٣‬يس‪ٝ ،‬رخُظخُ‪ ٢‬أًؼَ ػَ‪ٟ‬ش الُظٔخّ حُــِيَس‬ ‫‪Novelty.‬كخًٌُخء حُؼخّ طط‪ً ٍٞ‬ظٌ‪ّ٤‬ق ٓلي‪ٝ‬ى رخُٔـخٍ ُِظؼخَٓ ‪ٝ‬حُلَ‬ ‫ُِٔ٘خًَ حُـي‪٣‬يس طط‪٣ٍٞ‬خً‪ٌُ ،‬ح كٖٔ حُٔؼو‪ ٍٞ‬ؿيحً إٔ حألكَحى حألًؼَ‬ ‫ًًخء‪ٝ ،‬حألهيٍ ػِ‪ ٠‬كَ ٓؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُٔ٘خًَ‪ ْٛ ،‬أًؼَ حٗلظخكخً ػِ‪٠‬‬ ‫حٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٝ‬حُٔلخ‪ ْ٤ٛ‬حُـي‪٣‬يس حُظ‪ ٢‬هي طئى‪ ١‬اُ‪ ٠‬كَ ٓؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُٔ٘خًَ‪.‬‬ ‫ك‪ً ٢‬حص حُ‪ٞ‬هض‪ ،‬كخُلـَ‪٤ٟ‬ـش ط٘‪ َ٤‬الكظٔخٍ حُلخؿش اُ‪ٛ ٠‬وَ ٓل‪ّٜٞ‬‬ ‫حُــِيَس‪ٝ ،‬حُظٔ‪ ِ٤٤‬ر‪ ٖ٤‬حُــِيَس حُظط‪٣ٍٞ‬ش (حٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٝ‬حُلخالص حُظ‪ ُْ ٢‬طٌٖ‬ ‫ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ك‪ ٢‬ر‪٤‬جش حألٓالف)‪ٝ ،‬حُــِيَس حُظـَ‪٣‬ز‪٤‬ش (حٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٝ‬حُلخالص‬ ‫حُظ‪٣ ُْ ٢‬ـَر‪ٜ‬خ حألكَحى ٗو‪٤ٜ‬خً ك‪ ٢‬ك‪٤‬خط‪ ْٜ‬حُوخ‪ٛ‬ش)‪ .‬كل‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬إٔ‬ ‫ٗٔ‪ًٞ‬ؽ حُؼ‪ٞ‬حَٓ حُؤٔش ال ‪٣‬ليى أ‪ٞٗ ١‬ع ٖٓ حُــِيَس ‪ ٌٕٞ٣‬حألكَحى‬ ‫حُٔ٘لظل‪ ٖٓٝ — ٕٞ‬ػَ َّْ حألًؼَ ًًخء — ‪ ْٛ‬أًؼَ ٓ‪٤‬الً الُظٔخٓ‪ ،ٚ‬ط٘‪َ٤‬‬ ‫حُلـَ‪٤ٟ‬ـش اُ‪ ٠‬إٔ حألكَحى أًؼَ ًًخء ٖٓ حَُٔؿق إٔ ‪ٔ٣‬ؼ‪ُِ ٠‬ــِيَس‬ ‫حُظط‪٣ٍٞ‬ش كو‪ ْ٤ُٝ ،٢‬رخُ‪ٍَٝ٠‬س ُِــِيَس حُظـَ‪٣‬ز‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ‪ ٖٓ ًَ ،‬ػِ‪ ٠‬ه‪٤‬ي حُل‪٤‬خس ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬ال‪٣‬خص حُٔظليس حُ‪ ّٞ٤‬هي‬ ‫ػخٗ‪ٞ‬ح ًَ ك‪٤‬خط‪ ْٜ‬ك‪ٓ ٢‬ـظٔغ أكخى‪ٛmonogamous ١‬خٍّ ‪ٝ ،‬ػِ‪٠‬‬ ‫حَُؿْ ٖٓ حالٓظؼ٘خءحص حُؼَ‪٤ٟ‬ش حُظ‪ ٢‬ط‪ٜ٘‬غ حألٗزخء‪ ،‬كبٕ هِ‪٤‬الً ؿيحً ٖٓ‬ ‫حألٓ‪ ٖ٤٤ًَ٤‬حُٔؼخ‪ُ ٖ٣َٛ‬ي‪ ْٜ٣‬طـخٍد ٗو‪٤ٜ‬ش ٓغ طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص‪ٌُ .‬ح‪،‬‬ ‫كخُِ‪ٝ‬حؽ حألكخى‪ٓ ١‬ؤُ‪ٞ‬ف رخُظـَرش ُٔؼظْ حألٓ‪ ،ٖ٤٤ًَ٤‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬إٔ‬ ‫طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ؿي‪٣‬ي رخُظـَرش‪٣ .‬ـ‪ ُٞ‬إً ُ٘ٔ‪ًٞ‬ؽ حُؼ‪ٞ‬حَٓ حُؤٔش‬ ‫حُظ٘زئ رؤٕ حألكَحى أًؼَ ًًخء ٖٓ حألٍؿق إٔ ‪ٌٞٗٞ٣‬ح ٓ٘لظل‪ ٖ٤‬طـخ‪ ٙ‬طؼيى‬ ‫حُِ‪ٝ‬ؿخص رخػظزخٍ‪ ٙ‬كٌَس أ‪ ٢ٔٗ ٝ‬ك‪٤‬خس ؿي‪٣‬ي طـَ‪٣‬ز‪٤‬خً‪.‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُؼٌْ‪ ،‬كخُزَ٘ ٓظؼيى‪ُٝ ٝ‬ؿخص رٌَ٘ ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪ .٢‬ط٘‪ َ٤‬حألىُش‬ ‫حُٔوخٍٗش اُ‪ ٠‬إٔ أؿيحىٗخ هي ٓخٍٓ‪ٞ‬ح طؼيى ُ‪ٝ‬ؿخص ٓؼظيالً ‪ٞ١‬حٍ حُظخٍ‪٣‬ن‬ ‫حُظط‪ُ ١ٍٞ‬إلٗٔخٕ‪ .‬أٓخ حُِ‪ٝ‬حؽ حألكخى‪ ١‬حُٔلَ‪ ٝٝ‬حؿظٔخػ‪٤‬خً حٌُ‪ُ ١‬ي‪٘٣‬خ‬ ‫حُ‪ ّٞ٤‬ك‪ٓ ٢‬ؼظْ حُٔـظٔؼخص حُـَر‪٤‬ش ك‪ ٜٞ‬ظخ‪َٛ‬س طخٍ‪٣‬و‪٤‬ش كي‪٣‬ؼش ٗٔز‪٤‬خً‪.‬‬ ‫ٌُح كبٕ طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ٓؤُ‪ٞ‬ف طط‪٣ٍٞ‬خً ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬حُِ‪ٝ‬حؽ حألكخى‪ٞٛ ١‬‬ ‫حُـي‪٣‬ي طط‪٣ٍٞ‬خً‪ُِ ٌٕٞ٤ٓ .‬لـَ‪٤ٟ‬ـش رٌُي إٔ طظٌ‪ ٖٜ‬رؤٕ حألكَحى حألًؼَ‬ ‫ًًخء أًؼَ حكظٔخالً ُالٗلظخف ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ حألكخى‪ٝ ١‬أهَ ػَ‪ٟ‬ش ُظؼيى‬ ‫حُِ‪ٝ‬ؿخص‪ٝ .‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ‪ ،‬كبٕ حألىُش ط٘‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬إٔ حَُؿخٍ حألًؼَ ًًخء‬ ‫أًؼَ حكظٔخالً ُظوي‪ َ٣‬حُظلَى حُـ٘ٔ‪ ٖٓ ٢‬حَُؿخٍ حألهَ ًًخء‪.‬‬ ‫‪ًٔٝ‬ؼخٍ آهَ‪ ،‬كِٔؼظْ حألٓ‪ ٖ٤٤ًَ٤‬حُٔؼخ‪ ،ٖ٣َٛ‬حألٓٔخء حُظوِ‪٤‬ي‪٣‬ش‬ ‫حُٔٔظٔيس ٖٓ حٌُظخد حُٔويّ‪ٓ ،‬ؼَ ‖ؿ‪/ٕٞ‬ك ّ٘خ― ‪ٓ‖ ٝ‬خٍ‪٢ٛ ،―ْ٣َٓ/١‬‬ ‫أًؼَ أُُلش رخُظـَرش ٖٓ أٓٔخء ؿ‪ َ٤‬طوِ‪٤‬ي‪٣‬ش ٓؼَ ‪ٝOrangeJello‬‬ ‫‪ٌُLemonJello.‬ح كوي ‪٣‬ظ٘زؤ ٗٔ‪ًٞ‬ؽ حُؼ‪ٞ‬حَٓ حُؤٔش رؤٕ حألكَحى أًؼَ‬ ‫ًًخء ‪ ْٛ‬أًؼَ حكظٔخالً ُظٔٔ‪٤‬ش أ‪١‬لخُ‪ ْٜ‬رؤٓٔخء ؿ‪ َ٤‬طوِ‪٤‬ي‪٣‬ش ٓؼَ‬ ‫‪ ٖٓLemonJello ٝOrangeJello‬حألكَحى أهَ ًًخء‪ .‬أٓخ ٖٓ ‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ش‬ ‫ٗظَ حُلـَ‪٤ٟ‬ـش ‪ ،‬ك ٌُ ٌَّ ٖٓ ؿ‪ٔٛOrangeJello ٝ ٕٞ‬خ ؿي‪٣‬يحٕ طط‪٣ٍٞ‬خً‬ ‫ر٘لْ حُويٍ‪ًُٝ ،‬ي ألٕ حٌُظخد حُٔويّ ٗلٔ‪ ًَٝ ٚ‬حألٓٔخء حُظوِ‪٤‬ي‪٣‬ش‬ ‫حُٔٔظٔيس ٓ٘‪ ٚ‬ؿي‪٣‬ي طط‪٣ٍٞ‬خً‪ٌُ .‬ح كبٗ‪ ٚ‬ال ‪ُ٣‬ظ‪ٞ‬هغ إٔ حألكَحى حألًؼَ ًًخء‬ ‫أًؼَ حكظٔخالً ُظٔٔ‪٤‬ش أ‪١‬لخُ‪ ْٜ‬أٓٔخء ؿ‪ َ٤‬طوِ‪٤‬ي‪٣‬ش‪ .‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ‪ ،‬ال ‪ٞ٣‬ؿي‬ ‫أ‪ ١‬ىُ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬حال‪١‬الم ػِ‪ ٠‬إٔ حألكَحى حألًؼَ ًًخء ٖٓ حَُٔؿق إٔ‬ ‫‪٣‬ل‪ِٞ٠‬ح أٓٔخء ؿ‪ َ٤‬طوِ‪٤‬ي‪٣‬ش أل‪١‬لخُ‪ .ْٜ‬اػطخء حألر٘خء أٓٔخء ؿ‪ َ٤‬ػخى‪٣‬ش‬ ‫ٍرٔخ ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ ىُ‪٤‬الً ػِ‪ ٠‬حٗولخ‪ ٝ‬حًٌُخء‪.‬‬ ‫ط٘يى حُلـَ‪٤ٟ‬ـش ػِ‪ٍَٟٝ ٠‬س حُظٔ‪ ِ٤٤‬ر‪ ٖ٤‬حُــِيَس حُظط‪٣ٍٞ‬ش ‪ٝ‬حُــِيَس‬ ‫حُظـَ‪٣‬ز‪٤‬ش‪ُٜ ٌٖٔ٣ٝ .‬خ إٔ طلَٔ ُٔخًح ‪ ٌٕٞ٣‬حألكَحى حألًؼَ ًًخء أًؼَ‬ ‫ػَ‪ٟ‬ش الُظٔخّ حُــِيَس حُظط‪٣ٍٞ‬ش‪ ْ٤ُ ٌُٖٝ ،‬رخُ‪ٍَٝ٠‬س حُــِيَس‬ ‫حُظـَ‪٣‬ز‪٤‬ش‪ًٔ .‬خ طوظَف أرؼي إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حُظَحر‪correlation ٢‬حُ ُٔؼزَض ر‪ٖ٤‬‬ ‫حالٗلظخف ‪ٝ‬حًٌُخء ٓوظ‪َٜ‬حً ػِ‪ ٠‬حُــِيَس حُظط‪٣ٍٞ‬ش‪ ْ٤ُٝ ،‬رخُ‪ٍَٝ٠‬س‬ ‫حُــِيَس حُظـَ‪٣‬ز‪٤‬ش‪ ٌُٖٝ ،‬حُٔوخ‪ ْ٤٣‬حُلخُ‪٤‬ش ُالٗلظخف ال طؼَ‪ ٝ‬رٌَ٘‬ ‫ٓالثْ ُ‪ٌٜ‬ح حالهظَحف‪.‬‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُٔوخُش ‪ ٢ٛ‬طَؿٔش ُٔوخُش ى‪ً .‬خٗخُح‪ٝ‬ح ر٘لْ حالْٓ‬

‫‪37‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ٌَٗٔ ٖٓ ك‪٤‬غ ط‪ٞ‬هل٘خ ك‪ٛ ٢‬زح حُؼذد ًظخد‬ ‫ؿ٘خ‪٣‬ش حُزخخس‪ ٍ ١‬صًش‪٣‬خ أ‪ٝ‬ص‪ٕٝ‬‬ ‫‪ ...‬حُ٘ظ‪٤‬ـش‪:‬‬ ‫حألكخى‪٣‬غ حُويٓ‪٤‬ش ٓ‪ٜ‬طِق أ‪ٝ‬ؿي‪ ٙ‬حُٔخىس حُلو‪ٜ‬خء ‪ٝ‬أطزخػ‪ٝ ْٜ‬ال ‪ٞ٣‬ؿي ٓخ ‪٣‬ئًي‪ٙ‬‬ ‫ك‪ً ٠‬ظخد هللا ‪٘ٓٝ‬ش ٍٓ‪ ُٚٞ‬حُٔظ‪ٞ‬حطَس‪ ْ٤ُ ٞٛٝ ،‬هَآٗخ ‪ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬هَحءس ٓخ ط‪َٔ٤‬‬ ‫ٓ٘‪ ٚ‬ك‪ ٠‬حُ‪ٜ‬الس حٌُٔظ‪ٞ‬رش‪ٝ .‬هي ؿخء ػِ‪ُٔ ٠‬خٕ رؼ‪ ٞ‬حُ‪ٜ‬لخرش؛ ك‪٤‬غ ٗـي ك‪٠‬‬ ‫حألٓؼِش حُؼالػش حُ‪ٞ‬حٍىس ٓخروًخ إٔ حَُح‪ ٞٛ ٟٝ‬أر‪َ٣َٛ ٞ‬س ‪٣‬ظليع ٓزخَٗس ػٖ‬ ‫حَُٓ‪ ٍٞ‬ػٖ هللا‪-‬ػِ ‪ٝ‬ؿَ‪ ٖٓ-‬ؿ‪ٝ َ٤‬ك‪ٝ .ٍِ٘ٓ ٠‬اًح ًخٕ هللا‪-‬ػِ ‪ٝ‬ؿَ‪-‬هي‬ ‫ػ‪ ٍُٚٞٓ ْٜ‬حٌَُ‪ ْ٣‬ك‪ً ٠‬ظخر‪ ٚ‬حٍُِٔ٘ ٖٓ حُظلَ‪٣‬ق ‪ٝ‬حُٔ‪ٝ ٜٞ‬حُ٘ٔ‪٤‬خٕ ‪ٝ‬حُوطؤ‬ ‫‪ٝ‬طؼ‪ٜ‬ي رللع ًًَ‪ ٙ‬حُط‪٤‬ذ‪ ،‬ك‪٘ٛ َٜ‬خى ٓخ ‪ َ٤٘٣‬اُ‪ ٠‬ػيّ هطؤ أ‪ ٜٞٓ ٝ‬أ‪ٝ‬‬ ‫طلَ‪٣‬ق أ‪٤ٔٗ ٝ‬خٕ أر‪َ٣َٛ ٠‬س؟!‬ ‫ًٔخ إٔ ٓؼظْ ٓخ ؿخء ك‪ٛ ٖٓ ٚ٤‬لخص‪-‬هلل ػِ ‪ٝ‬ؿَ‪-‬ؿ‪ٓ َ٤‬الثٔش الػظٔخى‪ٛ‬خ ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔ٘و‪ٝ ٚ‬رؼي‪ٛ‬خ ػٖ حُٔـخُ ‪ٝ‬حُٔـَى ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ٖٓ ٓلخ‪ُٝ‬ش ٓؼظْ حُلو‪ٜ‬خء‬ ‫اه٘خػ٘خ رـ‪ًُ َ٤‬ي!‬ ‫كوي ‪ٍٝ‬ى ك‪ٛ ٠‬ل‪٤‬ق حُزوخٍ‪ ٟ‬إٔ هللا ُ‪ٓ ٚ‬خم ‪ٌ٘٣‬ل‪ٜ‬خ ‪ ّٞ٣‬حُو‪٤‬خٓش ُ‪٤‬ؼَك‪ٚ‬‬ ‫حُٔئٓ٘‪٣ ٞٛٝ ٕٞ‬لَٔ ػِ‪ ًَ ٠‬أ‪ٛ‬زغ ٖٓ ‪٣‬ي‪ ٙ‬ؿِ ًءح ٖٓ حٌُ‪ً ٕٞ‬خُٔٔ‪ٞ‬حص‬ ‫‪ٝ‬حُ٘ـَ ‪ٝ‬حألٍ‪....ٝ‬حُن‪ٍ( .....‬حؿغ حُزوخٍ‪ً -ٟ‬ظخد حُظلٔ‪.)َ٤‬‬ ‫حُ‪ٜٞ‬حٖٓ‬ ‫(‪ )1‬رخد حُظلٔ‪ َ٤‬ك‪ ٠‬حُزوخٍ‪ ٖٓ ٟ‬أ‪ٛ‬ـَ حألر‪ٞ‬حد‪َ٣ ،‬حؿغ حُل‪ َٜ‬حال‪ ٍٝ‬ك‪٠‬‬ ‫حٌُظخد‪.‬‬ ‫(‪ٍ )2‬حؿغ ًظخد حُٔ٘خهذ (‪ )61‬ك‪ٛ ٠‬ل‪٤‬ق حُزوخٍ‪.ٟ‬‬ ‫(‪٣ )3‬ظٔخءٍ حَُٔء ػٖ‪ :‬ه‪ ُٚٞ‬طؼخُ‪{ :٠‬حىهِ‪ٞ‬ح حُـ٘ش رٔخ ً٘ظْ طؼِٔ‪}ٕٞ‬‬ ‫حُلقَ حُؼخُغ‬ ‫حُزخخس‪ٝ ٟ‬حُشع‪ ٍٞ‬حٌُش‪ْ٣‬‬ ‫ٓخ ٓ‪٤‬ظْ رلؼ‪ٝ ٚ‬طلِ‪ ِٚ٤‬ك‪ٌٛ ٠‬ح حُل‪٣ َٜ‬ؼظٔي ػِ‪ٓ ٠‬خ ؿخء ك‪ٛ ٠‬ل‪٤‬ق حُزوخٍ‪ٟ‬‬ ‫ى‪ ٕٝ‬إٔ ‪٣‬ؼزَ‪-‬ال ٖٓ هَ‪٣‬ذ ‪ٝ‬ال ٖٓ رؼ‪٤‬ي‪-‬ػٖ هز‪ ٠ُٞ‬أ‪ ٝ‬طِٔ‪ ٠ٔ٤‬ر‪ٚ‬؛ ‪ًُ َٔ٘٣ٝ‬ي‬ ‫حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ حَُث‪٤ٔ٤‬ش حُظخُ‪٤‬ش‪:‬‬ ‫أ‪ٝ‬ال‪ :‬حَُٓ‪ٝ ٍٞ‬حَُأ‪ ٟ‬ح‪٥‬هَ‪:‬‬ ‫ط‪١ٞ‬جش‪ :‬حكظَّ حَُٓ‪ ٍٞ‬حٌَُ‪ ْ٣‬كَ‪٣‬ش حالػظوخى ‪ٝ‬حُظؼز‪ٝ َ٤‬حَُأ‪ ٟ‬ػ٘ي ح‪٥‬هَ‪ٖ٣‬‬ ‫‪ٝ‬ػَٔ ك‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬طلو‪٤‬ن ًُي ططز‪٤‬وًخ ُو‪ ٍٞ‬حُلن ك‪ ٠‬أًؼَ ٖٓ ٓ‪ٟٞ‬غ ‪٘ٓٝ‬خٓزش‪:‬‬ ‫ع اُ‪ ٠‬عز‪ َ٤‬سري رخُلٌٔش ‪ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ػظش‬ ‫{‪ٝ‬ؿخدُ‪ ْٜ‬رخُظ‪ ٠ٛ ٠‬أكغٖ}‪{،‬حد ُ‬ ‫حُلغ٘ش}‪ َٛ ٌُٖٝ ...‬أػزض حإلٓخّ حُزوخٍ‪ًُ ٟ‬ي ك‪ٛ ًَ ٠‬ل‪٤‬ل‪ ٚ‬أّ أٗ‪ ٚ‬أظ‪َٜ‬‬ ‫ٓخ ‪٣‬ـخ‪َٙ٣‬؟! ‪ٌٛ‬ح ٓخ ٓ‪٤‬ظْ رلؼ‪ ٚ‬رٌَ٘ ٓ‪ٟٞٞ‬ػ‪ٝ ٠‬ػِٔ‪ ٠‬رؼ‪٤‬يًح ػٖ حُؼ‪ٞ‬ح‪١‬ق‬ ‫‪ٝ‬حُ٘ؼخٍحص حُـ‪٤‬خٗش ك‪ ٠‬حألكخى‪٣‬غ حُؼالػش حُظخُ‪٤‬ش‪:‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪)1‬‬ ‫هللاِ ‪َ٣‬وُ‪َ :ٍُ ٞ‬هخ ٍَ ٍَُٓ‪َّ ٍُ ٞ‬‬ ‫ػٖ َؿخرِ ََ رَْٖ َػ ْز ِي َّ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫هللاِ (‪ْ ٌَ ُِ َْٖٓ " :)ٙ‬ؼذِ ْر ِٖ حألَ ْٗ ََ ِ‬ ‫هللا َ‪ ."ٍََُُُٚٞٓ ٝ‬كَوَخ َّ ُٓ َل َّٔ ُي ْر ُٖ َٓ َِْٔ َٔشَ كَوَخ ٍَ‪َ٣ :‬خ ٍَُٓ‪َّ ٍَ ٞ‬‬ ‫هللاِ أَطُ ِلذُّ إٔ‬ ‫كَبَِّٗ‪ ُٚ‬هَ ْي آ ًَ‪َ َّ ٟ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫أَ ْهظَُِ‪ُٚ‬؟ هَخ ٍَ‪َ َٗ :‬ؼ ْْ‪ .‬هَخ ٍَ‪ :‬كَخةْ ًََْْٕ ُِ‪ ٠‬إٔ أه‪٤ْ َٗ ٍَ ٞ‬جًخ‪ ،‬هَخ ٍَ‪ :‬هَْ ‪ .‬كَؤطَخ‪َ ُٓ ُ ٙ‬ل َّٔيُ رُْٖ‬ ‫ي‬ ‫‪َ ٛ‬يهَشً‪َٝ ،‬اَِّٗ‪ ُ ٚ‬هَ ْي َػَّ٘خَٗخ‪َٝ ،‬اِِّٗ‪ ٠‬هَ ْي أَطَ ْ‪٤‬ظُ َ‬ ‫َٓ َِْٔ َٔشَ كَوَخ ٍَ‪ :‬إ ‪ٌَ َٛ‬ح حُ ََّ ُؿ ََ هَ ْي َٓؤَََُ٘خ َ‬ ‫أَ ْٓظَ ِِْٔلُيَ‪ ،‬هَخ ٍَ‪َٝ :‬أَ‪ً٠ْ٣‬خ َ‪َّ ٝ‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫هللاِ َُظَ ََُِّّٔ٘‪ ،ُ ٚ‬هَخ ٍَ‪ :‬اِٗخ هي حطزَ ْؼَ٘خ‪ ُ ٙ‬كال ٗ ِلذُّ إٔ َٗ َي َػ‪َ ُ ٚ‬كظ‪٠‬‬ ‫‪َٗ َُ ٤ٜ‬ؤُْٗ‪َٝ ،ُٚ‬هَ ْي أَ ٍَ ْىَٗخ إٔ طُ ْٔ ِِلََ٘خ َ‪ْٓ ٝ‬وًخ أ‪ْٓ َٝ ٝ‬وَ ْ‪......ِٖ ٤‬‬ ‫َ‪ٍ ٢‬ء َ‪ِ ٣‬‬ ‫َٗ ْ٘ظُ ََ اُ‪ ٠‬أ‪ْ ٗ ٟ‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‪ٍ ٢‬ء طُ َِ‪٣‬يُ؟ هَخ ٍَ‪ :‬حٍْ ‪َٔ ِٗ ٠ِٗ َُٞ٘ٛ‬خ َء ًُ ْْ‪ ،‬هَخُُ‪ٞ‬ح‪:‬‬ ‫ٗ‬ ‫أ‪ٟ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ٞ‬ح‬ ‫ُ‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫‪،٠‬‬ ‫ٗ‬ ‫ْ‬ ‫كَوَخ ٍَ‪َ َٗ :‬ؼ ِْ‪ ،‬حٍْ ‪ِ َُٞ٘ٛ‬‬ ‫ي ِٗ َٔخ َءَٗخ َ‪ٝ‬أَْٗضَ أَ ْؿ َٔ َُ حُْ َؼ ََدِ‪ ،‬هَخ ٍَ‪ :‬كَخٍْ ‪ ٠َُِٗٞ٘ٛ‬أَ ْرَ٘خ َء ًُ ْْ‪ ،‬هَخُُ‪ٞ‬ح‪ْ٤ًَ :‬قَ‬ ‫ًَ‪ْ٤‬قَ ََْٗ ‪َ َُ٘ٛ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ن أَ ْ‪ْٓ َٝ ٝ‬وَ ْ‪ٌَ َٛ ،ِٖ ٤‬ح ػَخ ٌٍ َػَِ ْ‪َ٘٤‬خ‪،‬‬ ‫ٓ‬ ‫ْ‬ ‫‪ٞ‬‬ ‫ر‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫‪٤‬‬ ‫ك‬ ‫ْ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫أ‬ ‫ذُّ‬ ‫ٔ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ك‬ ‫َخ‬ ‫ٗ‬ ‫ي أَ ْرَ٘خ َء‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َِٖ‬ ‫ََْٗ ‪َ َُ٘ٛ‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٓل‪َ٤‬خ ُٕ‪ْ َ٣ :‬ؼِ٘‪ ٠‬حُِّٔال َف‪ -‬كَ َ‪ٞ‬ح َػ َي‪ ُٙ‬إٔ ‪َ٣‬ؤطِ‪ ُ َٚ٤‬كَ َـخ َء‪ْ٤َُ ُ ٙ‬ال‬ ‫ي حُأل َٓشَ‪-‬هَخ ٍَ ُ‬ ‫َ‪ٌَِّ٘ َُٝ‬خ َٗ َْ‪َ َُ٘ٛ‬‬ ‫‪ٟ‬خ َػ ِش‪ ،‬كَ َيػَخ‪ ْْ ُٛ‬اُ‪ ٠‬ح ُْ ِل‪ ،ِٖ ْٜ‬كََ٘ َِ ٍَ‬ ‫َ‪َ َٓ ٝ‬ؼ‪ ُ ٚ‬أَرُ‪َٗ ٞ‬خثَِِشَ‪ َٞ َُٛٝ ،‬أَ ُه‪ْ ًَ ٞ‬ؼذٍ ِْٖٓ حُ ََّ َ‬ ‫َّ‬ ‫اَُِ ْ‪ ْْ ِٜ ٤‬كَوَخَُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ض َُ‪ ُ ٚ‬ح ْٓ ََأَطُ‪ :ُٚ‬أَ‪ َْٖ٣‬ط َْو َُ ُؽ ‪ ِٙ ٌِ َٛ‬حَُّٔخ َػش‪ ،‬كوخ ٍَ‪ :‬اِٗ َٔخ ‪َ ُٓ َٞ ُٛ‬ل َّٔيُ رُْٖ‬ ‫َٓ َِْٔ َٔشَ َ‪ٝ‬أَ ِه‪ ٠‬أَرُ‪َٗ ٞ‬خثَِِشَ‪ ،‬هَخَُ ْ‬ ‫ض‪ :‬أَ ْٓ َٔ ُغ ‪ َْٞٛ‬طًخ ًَؤََّٗ‪ْ َ٣ ُ ٚ‬وطُ َُ ِٓ ْ٘‪ ُ ٚ‬حُ َّي ُّ‪ ،‬هَخَُي اَِّٗ َٔخ ‪َُٞ ٛ‬‬ ‫ََ‪ُ ْٞ َُ َْ ٣‬ى ِػ‪ ٠‬اُ‪ْ َ١ ٠‬ؼَ٘ ٍش ِرَِ ْ‪ٍَ ٤‬‬ ‫أَ ِه‪َ ُٓ ٠‬ل َّٔيُ ْر ُٖ َٓ َِْٔ َٔشَ َ‪ِ ٍَ ٝ‬‬ ‫‪ِ ٤ٟ‬ؼ‪ ٠‬أَرُ‪َٗ ٞ‬خ ِثَِشَ‪ِ ،‬إَّ ح ٌُْ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُْٖ‬ ‫ُْٖ‬ ‫َْ‬ ‫ز‬ ‫ؿ‬ ‫ر‬ ‫ْْ‬ ‫ز‬ ‫ػ‬ ‫ُ‪ٞ‬‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫ٍ‪ٝ‬ح‪٣‬ش‬ ‫‪،‬ك‪٠‬‬ ‫ٖ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ؿ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫ؼ‬ ‫ٓ‬ ‫ش‬ ‫ٔ‬ ‫ِ‬ ‫ٔ‬ ‫ْ‬ ‫ٓ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫أل َؿ َ‬ ‫خد‪ .‬هَخ ٍَ َ‪ْ ُ٣ٝ‬ي ِه َُ ُٓ َل َّٔيُ ر َ َ َ َ َ ِ‬ ‫َ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُْٖ‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫خٍ‬ ‫ّ َ‪َ ٝ‬ػزَّخ ُى رُْٖ ِر ْ٘ ٍَ‪ .‬كَوَخ ٍَ‪ :‬اًح َٓخ َؿخ َء كَبِِّٗ‪ ٠‬هَخثِ ٌَ ِر َ٘ َؼ َِ ِ‪ ٙ‬كَؤَ َٗ ُّٔ‪ُ ٚ‬‬ ‫‪ْٝ‬‬ ‫ٍ‬ ‫َ‪ٝ‬ح ُْ َل ِ‬ ‫كَبِ ًَح ٍَأَ ْ‪٣‬ظُ ُٔ‪ ٠ِٗٞ‬ح ْٓظَ ْٔ ٌَ ْ٘ ُ‬ ‫‪َِ ٟ‬رُ‪َٝ .ُٙٞ‬هَخ ٍَ َٓ ََّسً‪ :‬ػُ َّْ أُ ِٗ ُّٔ ٌُ ْْ‪،‬‬ ‫ض ِْٖٓ ٍَ ْأ ِٓ ِ‪ ٚ‬كَيُ‪ ْْ ٌُ َٗٝ‬كَخ ْ‬ ‫ذ‪ ،‬كَوَخ ٍَ‪َٓ :‬خ ٍَأَ ْ‪ُ ٣‬‬ ‫ض ًَخ ُْ‪٣ٍِ ِّ َْٞ٤‬لًخ‪،‬‬ ‫كََ٘ َِ ٍَ اَُِ ْ‪ُٓ ْْ ِٜ ٤‬ظَ َ‪ِّٗ ٞ‬لًخ َ‪ْ٘ َ٣ َٞ ُٛٝ‬لَ ُق ِٓ ْ٘‪ُ ٣ٍِ ُٚ‬ق حُطِّ‪ِ ٤‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫أ‪ ٟ‬أَ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٔخ ِء ح ُْ َؼ ََدِ َ‪ٝ‬أًَ َٔ َُ حُ َؼ ََدِ‪ ،‬كَوَخ ٍَ‪ :‬أطَؤ ًَ ُٕ ُِ‪ ٠‬إٔ‬ ‫ذ‪ ،‬هَخ ٍَ‪ِ :‬ػ ْ٘ ِي‪ ٟ‬أَ ْػطَ َُ ِٗ َ‬ ‫‪َ َ٤١‬‬

‫أَ ُ‬ ‫ٗ َّْ ٍَ ْأ َٓيَ؟ هَخ ٍَ‪َ َٗ :‬ؼ ْْ‪ ،‬كَ َ‬ ‫٘ َّٔ‪ ُ ٚ‬ػُ َّْ أَ َٗ َّْ أَ‪َ ْٛ‬لخ َر‪ ،ُٚ‬ػُ َّْ هَخ ٍَ‪ :‬أَطَؤْ ًَُٕ ُِ‪٠‬؟ هَخ ٍَ‪َ َٗ :‬ؼ ْْ‪ ،‬كََِ َّٔخ‬ ‫ح ْٓظَ ْٔ ٌََٖ ِٓ ْ٘‪ ،ُٚ‬هَخ ٍَ‪ :‬ىُ‪ ،ْْ ٌُ َٗٝ‬كَوَظَُِ‪ ،ُٙٞ‬ػُ َّْ أَطَ‪ ْٞ‬ح حَُّ٘ ِز‪ )ٙ( ٠‬كَؤَ ْهزََُ‪( .ُٙٝ‬أهَؿ‪ٚ‬‬ ‫حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪ً-64 :٠‬ظخد حُٔـخُ‪-5 :ٟ‬رخد هظَ ًؼذ رٖ حألَٗف)‪.‬‬ ‫حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)1‬‬ ‫‪٣‬ز‪ًُ ٖ٤‬ي حُلي‪٣‬غ إٔ حَُٓ‪ ٍٞ‬أَٓ روظَ ًؼذ رٖ حألَٗف ‪ٝ‬هخّ رٌُي حُ‪ٜ‬لخر‪٠‬‬ ‫ٓلٔي رٖ ِٓٔٔش رٔٔخػيس أر‪ٗ ٠‬خثِش‪ ،‬أه‪ً ٞ‬ؼذ ٖٓ حَُ‪ٟ‬خػش‪ ،‬ك‪٤‬غ حؿظخُ‪ٙٞ‬‬ ‫ُ‪٤‬ال رؼي هيحػ‪.ٚ‬‬ ‫‪ًٝ‬ؼذ رٖ حألَٗف ٖٓ ًزخٍ ‪ٜٞ٣‬ى ر٘‪ ٠‬حُ٘‪ ٖٓٝ َ٤٠‬أ‪ٛ‬لخد حُ٘ل‪ ًٞ‬حُلٌَ‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬حُٔخى‪ ٟ‬ك‪ٗ ٠‬ز‪ ٚ‬حُـِ‪َ٣‬س حُؼَر‪٤‬ش؛ أر‪ ٙٞ‬ػَر‪٢١ ٖٓ ٠‬ء ‪ٗ ٞٛٝ‬خػَ كخٍّ ُ‪ٚ‬‬ ‫ٓ٘خه‪٠‬خص ٓغ ٗخػَ حَُٓ‪ ٍٞ‬كٔخٕ رٖ ػخرض ‪ٝ‬هي حط‪ ْٜ‬ر‪ٜ‬ـخث‪ُِ٘ ٚ‬ز‪.٠‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)2‬هظَ أَ ِر‪ٍَ ٠‬حكِ ٍغ ػزي هللا رٖ أر‪ ٠‬حُلو‪٤‬ن ‪٣ٝ‬وخٍ‪ٓ :‬الّ رٖ أر‪٠‬‬ ‫حُلو‪٤‬ن‪ .‬ػٖ ح ُْزَ ََح ِء هَخ ٍَ‪ :‬رَ َؼ َ‬ ‫هللا (‪ )ٙ‬اَُِ‪ ٠‬أَرِ‪ٍَ ٠‬حكِ ٍغ ح ُْ‪ِ َُٜٞ٤‬ى‪َ ٍِ ٟ‬ؿخال‬ ‫غ ٍَُٓ‪ِ َّ ٍُ ٞ‬‬ ‫هللا‬ ‫هللا رَْٖ َػظِ‪ٍ ٤‬‬ ‫ي‪ًَ َٝ ،‬خَٕ أَرُ‪ٍَ ٞ‬حكِ ٍغ ‪ُ٣‬ئْ ًِ‪ِ َّ ٍَ ٍَُٞٓ ٟ‬‬ ‫خٍ‪ ،‬كَؤَ َّٓ ََ َػَِ ْ‪َ ْْ ِٜ ٤‬ػ ْز َي َّ ِ‬ ‫ِْٖٓ حألَ ْٗ َ‬ ‫‪ِ ٜ‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫خُ‪ ،‬كََِ َّٔخ َىَٗ‪ ْٞ‬ح ِٓ٘‪َٝ ،ُٚ‬هَ ْي‬ ‫‪ ٝ‬حُ ِل َـ ِ‬ ‫(‪ِ ُ٣َٝ )ٙ‬ؼ‪َ ُٖ٤‬ػَِ ْ‪ًَ َٝ ،ِٚ ٤‬خَٕ كِ‪ِ ٠‬ك‪ َُُٚ ٍٖ ْٜ‬رِؤٍْ ِ‬ ‫ض حُ َّ‬ ‫َؿ ََرَ ْ‬ ‫هللا أل‪َ ْٛ‬لخرِ ِ‪ ،ٚ‬حؿْ ُِِٔ‪ٞ‬ح‬ ‫٘ ُْْٔ ‪ٍَ َٝ ،‬ح َف حَُّ٘خُّ رِ ََْٔ ِك ِ‪ ،ْْ ٜ‬كَوَخ ٍَ َػ ْز ُي َّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫د‪َ َُ ،‬ؼِِّ‪ ٠‬إٔ أَ ْى ُه ََ‪ .‬كَؤَ ْهزَ ََ َكظَّ‪َ ٠‬ىَٗخ ِْٖٓ‬ ‫قٌ‬ ‫َ‬ ‫ٌََٓخَٗ ٌُ ْْ‪ ،‬كبِٗ‪ُ٘ٓ ٠‬طِِنٌ‪ُٓ َٝ ،‬ظِط ُِِزَ‪َّٞ‬ح ِ‬ ‫‪َ ٠٠‬كخ َؿشً‪َٝ ،‬هَ ْي َى َه ََ حَُّ٘خُّ ‪ ،‬كَ َ‪ٜ‬ظَقَ ِر ِ‪ ٚ‬ح ُْ َز‪َّٞ‬حدُ ‪،‬‬ ‫د‪ ،‬ػُ َّْ طَوََّ٘ َغ ِرؼَ‪ِ ْٞ‬ر ِ‪ًَ ٚ‬ؤََّٗ‪ْ ٣َ ُٚ‬و ِ‬ ‫ح ُْ َزخ ِ‬ ‫خد‪،‬‬ ‫هللا ‪ِ :‬إْ ًُ ْ٘ضَ طُ َِ‪ُ ٣‬ي إٔ طَ ْي ُه ََ كَخ ْى ُهَْ ‪ ،‬كَبِِّٗ‪ ٠‬أُ ٍِ‪ُ ٣‬ي إٔ أُ ْؿِِ َ‬ ‫ن ح ُْزَ َ‬ ‫‪َ٣‬خ َػ ْز َي َّ ِ‬ ‫ض كَ ٌَ َٔ ْ٘ ُ‬ ‫كَ َي َه ِْ ُ‬ ‫ن َػَِ‪َٝ ٠‬طَ ٍي‪ ،‬هَخ ٍَ‬ ‫ن حألَؿَخُِ‪َ ٤‬‬ ‫خد‪ ،‬ػُ َّْ َػَِّ َ‬ ‫ض‪ ،‬كََِ َّٔخ َى َه ََ حَُّ٘خُّ أَ ْؿَِ َ‬ ‫ن ح ُْزَ َ‬ ‫ض اُ‪ ٠‬حألَهَخُِ‪ِ ٤‬ي كَؤَ َه ٌْطُ‪َٜ‬خ‪ ،‬كَلَظَلْ ُ‬ ‫كَوُ ْٔ ُ‬ ‫خد‪ًَ َٝ ،‬خَٕ أَرُ‪ٍَ ٞ‬حكِ ٍغ ‪ِ َُ َٔ ْٔ ُ٣‬ػ ْ٘ َي‪ًَ َٝ ،ُٙ‬خَٕ‬ ‫ض ح ُْزَ َ‬ ‫ض ًَُِّ َٔخ كَظَلْ ُ‬ ‫ْص اَُِ ْ‪ ،ِٚ ٤‬كَ َـ َؼ ِْ ُ‬ ‫‪ِ ٛ‬ؼي ُ‬ ‫ض رَخرًخ‬ ‫َذ َػ ْ٘‪ ُٚ‬أَ ْ‪َ ِٙ َِ َٔ َٓ َُ ٛ‬‬ ‫كِ‪ ٠‬ػَالُِ‪ ،َُُٚ ٠‬كََِ َّٔخ ًَ‪َ ٛ‬‬ ‫ض َػَِ‪ ِْٖٓ ٠‬ىَح ِه ٍَ‪ ،‬هُ ِْ ُ‬ ‫أَ ْؿَِ ْو ُ‬ ‫ض‪ :‬إ ح ُْوَ‪ٌٍُِٝ َٗ ُّ ْٞ‬ح رِ‪ْ َ٣ ْْ َُ ٠‬وُِ‪ُٜٞ‬ح اَُِ‪َ ٠‬كظَّ‪ ٠‬أَ ْهظَُِ‪،ُٚ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ض‪،‬‬ ‫كَخ ْٗظَ‪ْ٤َٜ‬ض اُِ ْ‪ ،ِٚ ٤‬كبًِح ‪ َٞ ُٛ‬كِ‪ ٠‬رَ ْ‪ٍ ٤‬‬ ‫ٍْ‪ ٟ‬أ‪ ِْٖٓ َٞ ُٛ َْٖ٣‬حُزَ ْ‪ِ ٤‬‬ ‫ض ُٓظِِ ٍْ َ‪ِ ٢ْٓ ٝ‬ػ‪َ٤‬خُِ ِ‪ ٚ‬ال أى ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ َْٟ‬رَشً‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫كَوُ ِْ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْٖ‬ ‫ص كؤ‪َِ ْٟ‬رُ‪َ ُٚ‬‬ ‫ض‪َ٣ :‬خ أَرَخ ٍَحكِغٍ‪ ،‬هَخ ٍَ‪ٌَٛ َٓ :‬ح كؤ‪ْ٣َٞ ٛ‬ض َٗلْ َ‪ ٞ‬حُ‪ِ َّْٜٞ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ض‪ ،‬كَؤَ ْٓ ٌُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْٖ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫غ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ْ‬ ‫ز‬ ‫ُ‬ ‫ح‬ ‫ٓ‬ ‫ض‬ ‫ؿْ‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫‪،‬‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫خ‪،‬‬ ‫ج‬ ‫‪٤‬‬ ‫ْ‬ ‫ٗ‬ ‫ْض‬ ‫‪٤‬‬ ‫٘‬ ‫ؿ‬ ‫أ‬ ‫خ‬ ‫ٔ‬ ‫ك‬ ‫‪،‬‬ ‫ٌٖ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫ى‬ ‫َخ‬ ‫ٗ‬ ‫أ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ْق‬ ‫‪٤‬‬ ‫ِرخُ َّ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ٔ ِ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ض‪َٓ :‬خ ‪ٌَ َٛ‬ح حُ‪ُ َّْٜٞ‬‬ ‫ض ِاَُ ْ‪ ،ِٚ ٤‬كَوُ ِْ ُ‬ ‫َؿ ْ‪َ ََ ٤‬ر ِؼ‪ٍ ٤‬ي‪ ،‬ػُ َّْ َى َه ِْ ُ‬ ‫ي‬ ‫ص َ‪٣‬خ أَ َرخ ٍَح ِك ٍغ‪ ،‬كَوَخ ٍَ‪ :‬ألُ ِّٓ َ‬ ‫‪ََ ٟ‬رَِ٘‪ ٠‬هَ ْز َُ ِرخُ َّ‬ ‫‪ َْٟ‬رَشً أَ ْػ َوَ٘ ْظ‪ُٚ‬‬ ‫ْق‪ ،‬هَخ ٍَ‪ :‬كَؤَ‪َِ ْٟ‬رُ‪َ ُٚ‬‬ ‫ٔ‪ِ ٤‬‬ ‫ض َ‬ ‫ح ُْ َ‪ِ ،َُ٣ْ ٞ‬إَّ ٍَؿُال كِ‪ ٠‬ح ُْزَ ْ‪ِ ٤‬‬ ‫ْق كِ‪ ٠‬رَ ْ‬ ‫طِ٘ ِ‪َ ٚ‬كظَّ‪ ٠‬أَ َه ٌَ كِ‪ ٠‬ظَ‪ ،ِٙ َِْ ٜ‬كَ َؼ ََ ْك ُ‬ ‫‪ٟ‬ؼ ُ‬ ‫ض أَِّٗ‪٠‬‬ ‫ْض ِظزَشَ حُ َّ‬ ‫ٔ‪ِ ٤‬‬ ‫َ‪ ْْ َُٝ‬أَ ْهظُ ِْ‪ ،ُٚ‬ػُ َّْ َ‪َ ٝ‬‬ ‫َ‬ ‫‪ٟ‬ؼ ُ‬ ‫حد رَخرًخ رَخرًخ‪َ ،‬كظَّ‪ ٠‬ح ْٗظَ‪ُ ٤َٜ‬‬ ‫هَظَ ِْظُ‪ ،ُٚ‬كَ َـ َؼ ِْ ُ‬ ‫ْض‬ ‫ْض اُ‪َ ٠‬ى ٍَ َؿ ٍش َُ‪ ،ُٚ‬كَ َ‪َ ٞ‬‬ ‫ض أَ ْكظَ ُق حأل ْر َ‪َ ٞ‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ٍِؿْ ِِ‪َٝ ٠‬أََٗخ أ ٍَ‪ ٟ‬أٗ‪ ٠‬هَ ْي حٗظَ‪ْ٤َٜ‬ض اُ‪ ٠‬حألٍ‪ ،ٝ‬كَ َ‪ٞ‬هَؼْض كِ‪ٍ ِ٤ْ ُ ٠‬ش ُٓو ِٔ ََ ٍس‪،‬‬ ‫كَخ ْٗ ٌَ َٔ ََ ْ‬ ‫د‪ ،‬كَوُ ِْ ُ‬ ‫ض َكظَّ‪َ ٠‬ؿَِٔ ُ‬ ‫‪ْ ٜ‬زظُ‪َٜ‬خ رِ ِؼ َٔخ َٓ ٍش ػُ َّْ ح ْٗطََِ ْو ُ‬ ‫ض‪:‬‬ ‫ْض َػَِ‪ ٠‬ح ُْزَخ ِ‬ ‫ص َٓخهِ‪ ،٠‬كَ َؼ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‪،ٍٞ‬‬ ‫ٔ‬ ‫حُ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫ػ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ػ‬ ‫خ‬ ‫٘‬ ‫حُ‬ ‫ّ‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ِّ‪٣‬‬ ‫ي‬ ‫حُ‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫خ‬ ‫ٔ‬ ‫ِ‬ ‫ك‬ ‫ُ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫ظ‬ ‫ِ‬ ‫ظ‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ػ‬ ‫أ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ظ‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫ِ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫حُ‬ ‫ال أَ ْه َُ ُؽ‬ ‫ِ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ض اُ‪ ٠‬أَ‪َ ْٛ‬لخ ِر‪ ،٠‬كَوُ ِْ ُ‬ ‫خُ‪ ،‬كَخ ْٗطََِ ْو ُ‬ ‫ْ‬ ‫ض‪ :‬حَُّ٘ َـخ َء‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ُ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫أ‬ ‫َ‬ ‫ؿ‬ ‫َخ‬ ‫ط‬ ‫غ‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ٍ‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫‪٠‬‬ ‫كَوَخ ٍَ‪ :‬أَ ْٗ َؼ َ َ ِ ٍ ِ َ ِ ِ َ ِ‬ ‫ْض اُ‪ ٠‬حَُّ٘ ِز‪ )ٙ( ٠‬كَ َل َّي ْػظُ‪ ،ُٚ‬كَوَخ ٍَ‪" :‬ح ْرٔ ْ‬ ‫كَوَ ْي هَظَ ََ َّ‬ ‫هللاُ أَرَخ ٍَحكِ ٍغ‪ ،‬كَخ ْٗظَ‪ُ ٤َٜ‬‬ ‫ي"‪.‬‬ ‫ُ‪ٍِ ٢‬ؿْ َِ َ‬ ‫كَزَ َٔ ْ‬ ‫ط ُ‬ ‫ض ٍِؿْ ِِ‪ ٠‬كَ َٔ َٔ َل‪َٜ‬خ‪ ،‬كٌََؤََّٗ‪َٜ‬خ َُ ْْ أَ ْٗظَ ٌِ‪َٜ‬خ هَ‪( .ُّ٢‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪-67 :٠‬‬ ‫ًظخد حُٔـخُ‪- :ٟ‬رخد هظَ أر‪ٍ ٠‬حكغ ػزي هللا رٖ أر‪ ٠‬حُلو‪٤‬ن)‬ ‫حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪.)2‬‬ ‫ٗز‪٘ٛ ٖ٤‬خ ٓؼخٗ‪ ٠‬رؼ‪ ٞ‬حُٔلَىحص حُ‪ٞ‬حٍىس ك‪ًُ ٠‬ي حُلي‪٣‬غ ُظٔ‪ َ٤ٜ‬ك‪ ٜٚٔ‬ػِ‪٠‬‬ ‫حألم حُوخٍة‪ :‬كٔؼ٘‪ً٘ٔ( ٠‬ض) ؿِٔض هِٔش ٓغ حُظول‪ ،٠‬أٓخ (حألؿخُ‪٤‬ن) ك‪ٓ ٠ٜ‬خ‬ ‫طؼَف حُ‪ ّٞ٤‬رخُٔلخط‪٤‬ق‪(ٝ .‬أ‪ َٛ‬حَُٔٔ) ‪ ْٛ‬ؿِٔخء ٓخ رؼي حُؼ٘خء‪(ٝ ،‬حُؼالُ‪)٠‬‬ ‫ٓلَى‪ٛ‬خ ػِ‪٤‬ش ‪ٓ ٠ٛٝ‬خ طوخرَ حُـَكش حُؼِ‪٣ٞ‬ش حُ‪(ٝ .ّٞ٤‬أػو٘ظ‪ )ٚ‬أ‪ٛ‬زظ‪ ٚ‬رـَ‪ٝ‬ف‬ ‫‪٠‬خ إٔ‬ ‫ٗي‪٣‬يس ‪(ٝ‬ظزش حُٔ‪٤‬ق) ‪ ٠ٛ‬كَك‪ٝ .ٚ‬ػِ‪ًُ ٠‬ي كبٕ ًُي حُلي‪٣‬غ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬أ‪ً ٣‬‬ ‫حَُٓ‪ ٍٞ‬أَٓ روظَ أر‪ٍ ٠‬حكغ ٓالّ رٖ أر‪ ٠‬حُلو‪٤‬ن ‪ٗ ٞٛٝ‬خػَ كخٍّ ‪ٜٞ٣‬ى‪ٟ‬‬ ‫حط‪ ْٜ‬ر‪ٜ‬ـخء حُ٘ز‪ ٠‬أ‪٠٣‬خ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ؿخء ك‪ ٠‬حألػَ أٗ‪ٗ ٚ‬ظ ًَح ُِظ٘خكْ حُٔٔظَٔ‪-‬كظ‪ ٠‬رؼي حإلٓالّ‪-‬ك‪ٔ٤‬خ ر‪ ٖ٤‬حأل‪ّٝ‬‬ ‫‪ٝ‬حُوٍِؽ كبٗ‪ُٔ ٚ‬خ حؿظخُض حأل‪ً ّٝ‬ؼذ رٖ حألَٗف‪ ،‬هخُض حُوٍِؽ‪ٝ :‬هللا ال‬ ‫طٌ‪ٛ‬ز‪ ٕٞ‬ر‪ٜ‬خ ك‪٠‬ال ػِ‪٘٤‬خ أريح‪ .‬كظٌحًَ‪ٝ‬ح ك‪ٔ٤‬خ ر‪ ْٜ٘٤‬ػي ً‪ٝ‬ح ُِ٘ز‪٣ ٠‬ـظخُ‪ ٚٗٞ‬كظ‪٠‬‬ ‫‪٣‬ظٔخ‪ٝٝ‬ح ٓغ حأل‪ٍ ،ّٝ‬أًٓخ رَأّ‪ٝ،‬حؿظ‪٤‬خال رخؿظ‪٤‬خٍ كًٌَ‪ٝ‬ح أرخ ٍحكغ ٓالّ رٖ‬ ‫أر‪ ٠‬حُلو‪٤‬ن ‪ُٝ‬ػٔ‪ٞ‬ح أٗ‪ ْٜ‬حٓظؤًٗ‪ٞ‬ح حُ٘ز‪ ٠‬ك‪ ٠‬حؿظ‪٤‬خُ‪ٚ‬؛ أ‪ ٝ‬أٗ‪ ٚ‬هخٍ‪ًٌُ-‬ي‪٠ُ ٖٓ-‬‬ ‫رؤر‪ٍ ٠‬حكغ؟ ‪ًٛٝ‬زض ؿٔخػش ٓ٘‪ ْٜ‬كخؿظخُظ‪.)1( ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ال ري ٖٓ حالٗخٍس ك‪ٜٗ ٠‬خ‪٣‬ش حُلي‪٣‬غ اُ‪ ٠‬ه‪٤‬خّ حَُٓ‪ )ٙ( ٍٞ‬رٔٔق ٍؿَ ػزي‬ ‫هللا رٖ ػظ‪٤‬ي ك‪٤‬غ ٗل‪٤‬ض رؼي ا‪ٛ‬خرظ‪ٜ‬خ رخٌَُٔ‪-‬كٔذ حَُح‪-ٟٝ‬اال أٗ‪-ٚ‬حَُٓ‪-ٍٞ‬‬ ‫ُْ ‪٣‬لؼَ ًُي ٓغ ٓلز‪ ٚ‬حُ‪ٜ‬لخر‪ٓ ٠‬ؼي رٖ ٓؼخً حٌُ‪ٓ ٟ‬خص ٓظؤػ ًَح رـَف ك‪٠‬‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫أًلِ‪ ٚ‬رؼي ا‪ٛ‬خرظ‪ ٚ‬رٔ‪ْٜ‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)3‬‬ ‫كي‪٣‬غ أْٗ رٖ ٓخُي‪ ،‬إٔ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا (‪ )ٙ‬ىهَ ػخّ حُلظق ‪ٝ‬ػِ‪ٍ ٠‬أٓ‪ٚ‬‬ ‫حُٔـلَ‪ ،‬كِٔخ ِٗػ‪ ٚ‬ؿخء ٍؿَ‪ ،‬كوخٍ‪ :‬إ أر‪ ٠‬هطَ ٓظؼِن رؤٓظخٍ حٌُؼزش‪ ،‬كوخٍ‪:‬‬ ‫"حهظِ‪( ."ٙٞ‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪ً-28 ٠‬ظخد ؿِحء حُ‪٤ٜ‬ي‪-18 :‬رخد ىه‪ٍٞ‬‬ ‫حُلَّ ‪ٌٓٝ‬ش رـ‪ َ٤‬اكَحّ)‪ .‬حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)3‬‬ ‫(حُٔـلَ) ‪ٓ ٞٛ‬خ ؿط‪ ٠‬حَُأّ ٖٓ حُٔالف ًخُز‪٠٤‬ش؛ ‪ٝ‬حرٖ هطَ‪:‬حٓٔ‪ ٚ‬ػزي‬ ‫ٓ٘خف؛ ‪ٝ‬هطَ ُوذ ُ‪ ٚ‬ألٕ أكي ُل‪ً ٚ٤٤‬خٕ أٗو‪ ٖٓ ٚ‬ح‪٥‬هَ‪ًٝ ،‬خٕ ‪٣‬و‪ٍٞ‬‬ ‫حُ٘ؼَ ‪ٜ٣‬ـ‪ ٞ‬ر‪ ٚ‬حُ٘ز‪٣ٝ )ٙ( ٠‬ؤَٓ ؿخٍ‪٣‬ظ‪ ٚ٤‬إٔ طـ٘‪٤‬خ ر‪.ٚ‬‬ ‫‪38‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪ٗٝ‬الكع إٔ ط‪٤ٜ٘‬ق ًُي حُلي‪٣‬غ ػ٘ي حإلٓخّ حُزوخٍ‪٣ ٟ‬يهَ ك‪ً ٠‬ظخد ؿِحء‬ ‫حُ‪٤ٜ‬ي‪ ،‬ى‪ ٕٝ‬ك‪ُِٔ ْٜ‬ؼخٍ‪ٟ‬ش حُلٌَ‪٣‬ش أ‪ ٝ‬حُؼوخثي‪٣‬ش ػ٘ي‪ ٙ‬حُزظش‪.‬‬ ‫حُ٘ظ‪٤‬ـش‪:‬‬ ‫‪٣‬ظ‪٠‬ق طٔخ ًٓخ ٖٓ حألكخى‪٣‬غ حُؼالػش حُ‪ٞ‬حٍىس ٓخروًخ إٔ حَُٓ‪ ٍٞ‬حٌَُ‪ ْ٣‬هي أَٓ‬ ‫رخُظ‪ٜ‬ل‪٤‬ش حُـٔي‪٣‬ش ُِٔؼخٍ‪ٟ‬ش حُلٌَ‪٣‬ش ُ‪ٚ‬؛ ‪ ٞٛٝ‬أَٓ ال ‪ ٌٖٔ٣‬هز‪ٔٗ ٍٞ‬زظ‪ ٚ‬اُ‪٠‬‬ ‫حُٔ‪ٜ‬طل‪ ٠‬حٌُ‪ ٟ‬أٍَٓ ٍكٔش ُِؼخُٔ‪ٝ ٖ٤‬حٌُ‪ ٟ‬ػلخ ػٖٔ كخ‪ ٍٝ‬هظِ‪ )3(ٚ‬كٔخ رخُ٘خ‬ ‫رٖٔ هخُل‪ ٚ‬حَُأ‪ٝ ٟ‬حَُإ‪٣‬خ؟‬ ‫ٌُُي كؼَ ًَ ِْٓٔ كَ ‪ٝ‬حع ٍك‪ٔٗ ٞ‬ذ ٓؼَ طِي حألكخى‪٣‬غ اُ‪ ٠‬حَُٓ‪ٍٞ‬‬ ‫حٌَُ‪ ٠ٛٝ ،ْ٣‬طٔت اُ‪ ٠‬حُؼَ‪ٝ‬رش ‪ٝ‬حإلٓالّ ٓؼًخ الٕ ٖٓ ؿَص ط‪ٜ‬ل‪٤‬ظ‪ٖٓ ْٜ‬‬ ‫حُؼَد حٌُ‪ ٖ٣‬حكظوَ ر‪ ْٜ‬حَُٓ‪ ٍٞ‬أ‪ ٖٓ ٝ‬أ‪ َٛ‬حٌُظخد حٌُ‪ ٖ٣‬أَٓ حَُٓ‪ٍٞ‬‬ ‫رخكظَحّ ٗؼخثَ‪ٓٝ ْٛ‬ؼظويحط‪.ْٜ‬‬ ‫‪ٝ‬إ ٖٓ ٗلٌ طِي حألػٔخٍ‪ٔٗٝ-‬ز‪ٜ‬خ اُ‪ ٠‬حَُٓ‪ ٍٞ‬حٌَُ‪ً-ْ٣‬خٕ ٓلؼ ًٔخ رخُؼ‪ٜ‬ز‪٤‬ش‬ ‫‪ٝ‬حُطخثل‪٤‬ش ‪ٝ‬حُوزِ‪٤‬ش حُظ‪ ُْ ٠‬طِزغ اال إٔ ظ‪َٜ‬ص‪-‬رؼي حٗظوخٍ حُ٘ز‪ )ٙ( ٠‬اُ‪٠‬‬ ‫حَُك‪٤‬ن حألػِ‪-٠‬ك‪ٓ ٠‬ؼخٍى ‪ٝ‬كظٖ ‪١‬خك٘ش ًٔ‪ٞ‬هؼظ‪ ٠‬حُـَٔ ‪ٛٝ‬ل‪ٞٓٝ ٖ٤‬هؼش‬ ‫حُلَس ‪ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حإلٓخّ حُزوخٍ‪ ٟ‬هَ‪٣‬ذ ػ‪ٜ‬ي ٖٓ طِي حُوزِ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُؼ‪ٜ‬ز‪٤‬ش ‪٣ ُْٝ‬ـي ك‪٠‬‬ ‫طوزَ طِي حألكيحع ‪ٝ‬اػزخط‪ٜ‬خ ك‪ٛ ٠‬ل‪٤‬ل‪ ٚ‬أ‪٣‬ش ؿ‪٠‬خ‪ٟ‬ش‪ ،‬كؼِ‪٘٤‬خ ٍك‪ ٞ‬هز‪ُٜٞ‬خ‬ ‫ًٔ٘ش ٗز‪٣ٞ‬ش ك‪ ٠‬أ‪٣‬خٓ٘خ حُٔؼخ‪َٛ‬س ‪ٝ‬حػظزخٍ‪ٛ‬خ ك‪ٞ‬حىع طخٍ‪٣‬و‪٤‬ش ٓ‪٤‬خٓ‪٤‬ش ال ػالهش‬ ‫ُِي‪ ٖ٣‬حُل٘‪٤‬ق ر‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫ػخٗ‪٤‬خ‪ :‬حَُٓ‪ٝ ٍٞ‬حُـِ‪:ٝ‬‬ ‫ط‪ٞ‬هجش‪ :‬رؼغ حَُٓ‪ ٍٞ‬حٌَُ‪ٛ ْ٣‬خى‪ً٣‬خ ‪ٓٝ‬زًَ٘ح ‪ٍٝ‬حك ًٔخ ُِ٘خّ أؿٔؼ‪ٖ٤‬؛ اال اٗ‪ ٚ‬ك‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ل‪٤‬ق حإلٓخّ حُزوخٍ‪ً ٟ‬خٕ ؿخُ‪ً٣‬خ ‪ ٚٔٛ‬حُـ٘خثْ ‪ٝ‬ه‪ َٜ‬ح‪٥‬هَ‪ًٔ ٖ٣‬خ َٓ٘‪ ٟ‬ك‪٠‬‬ ‫حألكخى‪٣‬غ حُالكوش حُظ‪٤ٓ ٠‬ظْ رلغ ػالػش ٓ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ ك‪ٜ٤‬خ ‪:٠ٛ‬‬ ‫‪ :1-2-2‬حُلل ػِ‪ ٠‬حُـض‪.ٝ‬‬ ‫‪ :2-2-2‬حُـخ‪٣‬ش ٖٓ حُـض‪.ٝ‬‬ ‫‪ :3-2-2‬ملخ‪٣‬خ حُـض‪.ٝ‬‬

‫‪ 2-2-2‬حُـخ‪٣‬ش ٖٓ حُـِ‪:ٝ‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)1‬‬

‫هللا (‪َ " :)ٙ‬ؿ َِح َٗ ِز‪ ِْٖٓ ٠‬حألَ ْٗ ِز‪َ٤‬خ ِء‪ ،‬كَوَخ ٍَ‬ ‫كي‪٣‬غ َأ ِر‪ََ ٣ْ ََ ُٛ ٠‬سَ‪َ i ،‬هخ ٍَ‪َ :‬هخ ٍَ ٍَُٓ‪ِ َّ ٍُ ٞ‬‬ ‫ي رُ‪َ ْ٠‬غ ح ْٓ ََأَ ٍس‪ُ ٣َُِ ٣ َٞ َُٛٝ ،‬ي إٔ ‪ْ َ٣‬زِ٘‪ ٠‬رِ‪َٜ‬خ‪َّٔ ََُٝ .‬خ ‪ْ َ٣‬ز ِٖ رِ‪َٜ‬خ‪.‬‬ ‫ُِوَ‪ ِٚ ِٓ ْٞ‬ال ‪ْ َ٣‬ظزَ ْؼِ٘‪ُ ٍَ ٠‬ؿ ٌَ ََِٓ َ‬ ‫ص َ‪َٞ ُٛٝ‬‬ ‫َ‪ٝ‬ال أَ َك ٌي رََ٘‪ ٠‬رُ‪ُٞ٤‬طًخ َ‪ ََْ٣ ْْ َُٝ‬كَ ْغ ُ‬ ‫ٓوُ‪ٞ‬كَ‪َٜ‬خ‪َٝ ،‬ال أَ َك ٌي ح ْٗظَ ََ‪َ ٟ‬ؿَ٘ ًٔخ أ‪َ ٝ‬هِِلَخ ٍ‬ ‫ي‪ .‬كَوَخ ٍَ‬ ‫‪ٛ‬السَ ح ُْ َؼ‪ َِ ْٜ‬أ‪ ٝ‬هَ َِ‪٣‬زًخ ِْٖٓ ًَُِ َ‬ ‫‪ْ٘ َ٣‬ظَ ِظ َُ ِ‪ٝ‬ال َى‪َٛ‬خ‪ ،‬كَ َـ َِح‪ ،‬كَ َيَٗخ ِْٖٓ ح ُْوََْ ‪ِ َ٣‬ش َ‬ ‫ض َكظَّ‪ ٠‬كَظَ َق هللاَُّ‬ ‫ُِِ َّ‬ ‫غ َ‪ٜ‬خ َػَِ ْ‪َ٘٤‬خ‪ .‬كَ ُلزِ َٔ ْ‬ ‫حكزِ ْ‬ ‫ي َٓؤْ ُٓ‪ٍَ ٞ‬سٌ َ‪ٝ‬أََٗخ َٓؤْ ُٓ‪ ،ٌٍٞ‬حَُِّ‪ْ َّْ ُٜ‬‬ ‫ْ‪ :‬اَِّٗ ِ‬ ‫٘ ْٔ ِ‬ ‫ص ( َ‪ْ ٣‬ؼ ِ٘‪ ٠‬حَُّ٘خ ٍَ) ُِظَؤْ ًَُِ َ‪ٜ‬خ كََِ ْْ ط ْ‬ ‫َػَِ ْ‪ِٚ ٤‬؛ كَ َـ َٔ َغ ح ُْ َـَ٘خ ِث َْ‪ ،‬كَ َـخ َء ْ‬ ‫َط َؼ ْٔ َ‪ٜ‬خ؛ كَوَخ ٍَ‪ :‬إٔ‬ ‫ِك‪ُ ْْ ٌُ ٤‬ؿُِ‪ٞ‬ال‪ ،‬كَ ِْ‪َ ُ٤‬زخ ِ‪ْ ٣‬ؼ ِ٘‪ َِّ ًُ ِْٖٓ ٠‬هَ ِز‪ٍ َِ٤‬ش ٍَ ُؿٌَ‪ ،‬كََِ ِِهَ ْ‬ ‫ض َ‪ُ ٣‬ي ٍَ ُؿ ٍَ ِر َ‪ِ ٤‬ي ِ‪ .ٙ‬كوَخ ٍَ‪ِ :‬ك‪ْْ ٌُ ٤‬‬ ‫ي‪ .‬كََِ ِِهَ ْ‬ ‫ض ‪ُ َ٣‬ي ٍَ ُؿَِ ْ‪ ِٖ ٤‬أ‪ ٝ‬ػَالػَ ٍش ِر‪ِ َ٤‬ي ِ‪ .ٙ‬كَوَخ ٍَ‪ :‬كِ‪ ْْ ٌُ ٤‬ح ُْ ُـُِ‪.ٍُ ٞ‬‬ ‫ح ُْ ُـُِ‪ .ٍُ ٞ‬كَ ِْ‪ُ٤‬زَخ ِ‪ْ ٣‬ؼِ٘‪ ٠‬هَ ِز‪َِ٤‬ظُ َ‬ ‫ْ‬ ‫‪ٟ‬ؼُ‪َٛٞ‬خ‪ ،‬كَ َـخ َء ْ‬ ‫ص حَُّ٘خ ٍُ كَؤَ ًََِ ْظ‪َٜ‬خ‪ .‬ػُ َّْ‬ ‫ذ كَ َ‪َ ٞ‬‬ ‫ّ رَوَ ََ ٍس ِْٖٓ حُ ٌَّ‪ِ َٛ‬‬ ‫كَ َـخ ُء‪ٝ‬ح ِر ََ ْأ ٍ‬ ‫ّ ِٓ ْؼ َِ ٍَأ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أَ َك ََّ َّ‬ ‫م ْؼلََ٘خ َ‪ٝ‬ػ َْـ َضَٗخ كَؤ َكَِّ َ‪ٜ‬خ ََُ٘خ‪( .‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪:٢‬‬ ‫هللاُ ََُ٘خ ح ُْ َـَ٘خثِ َْ َسأ‪َ ٟ‬‬ ‫‪ً-57‬ظخد كَ‪ ٝ‬حُ ُؤْ‪-8 :‬رخد ه‪ ٍٞ‬حُ٘ز‪ )ٙ( ٠‬أكِض ٌُْ حُـ٘خثْ)‪ .‬حَُ٘ف‬ ‫‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)1‬‬ ‫ٗز‪٘ٛ ٖ٤‬خ رؼ‪ٓ ٞ‬خ ‪ٍٝ‬ى ك‪ ٠‬حألػَ َُ٘ف ًُي حُلي‪٣‬غ‪ :‬ك‪٤‬غ ‪٣‬و‪ٜ‬ي (رٖٔ ِٓي‬ ‫ر‪٠‬غ حَٓأس) ٖٓ ػوي ٌٗخك‪ٜ‬خ ‪٣(ٝ‬ز٘‪ ٠‬ر‪ٜ‬خ) أ‪٣ ٟ‬يهَ ػِ‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬طِف اُ‪ُٝ ،ٚ٤‬ـ َّٔخ‬ ‫‪٣‬ز ِٖ ر‪ٜ‬خ‪ :‬أ‪ٝ ٟ‬حُلخٍ أٗ‪٣ ُْ ٚ‬يهَ ػِ‪ٜ٤‬خ ُظؼِن هِز‪ ٚ‬ؿخُزًخ ر‪ٜ‬خ‪ ،‬ك‪٘٤‬ظـَ ػٔخ ‪ٞٛ‬‬ ‫ػِ‪ ٖٓ ٚ٤‬حُطخػش ‪ٍٝ‬رٔخ ‪ٟ‬ؼق كؼَ ؿ‪ٞ‬حٍك‪ ٚ‬روالف ًُي رؼي حُيه‪ .ٍٞ‬حٗظَ‪ٟ‬‬ ‫ؿ٘ ًٔخ أ‪ ٟ‬ك‪ٞ‬حَٓ‪ .‬أ‪ ٝ‬هِلخص‪ :‬ؿٔغ هِلش ‪ ٠ٛٝ‬حُلخَٓ ٖٓ حُ٘‪ٞ‬م‪ٝ ،‬هي ططِن‬ ‫ػِ‪ ٠‬ؿ‪ َ٤‬حُ٘‪ٞ‬م‪ٝ .‬الى‪ٛ‬خ‪ٜٓ :‬يٍ ‪ُٝ‬ي ‪ِ٣‬ي ‪ٝ‬الىًح ‪ٝٝ‬الىس؛ ‪ٝ‬حَُٔحى إٔ طظؼِن‬ ‫ي‬ ‫هِ‪ٞ‬ر‪ ْٜ‬ربٗـخُ ٓخ طًَ‪ٓ ٙٞ‬ؼ‪ٞ‬هًخ‪ٛ .‬الس حُؼ‪ :َٜ‬أ‪ٝ ٟ‬هض ‪ٛ‬الس حُؼ‪ .َٜ‬اٗ ِ‬ ‫ٓؤٓ‪ٍٞ‬س‪ :‬أَٓ طٔو‪ َ٤‬رخُـَ‪ٝ‬د‪ٝ .‬أٗخ ٓؤٓ‪ :ٍٞ‬أَٓ طٌِ‪٤‬ق رخُ‪ٜ‬الس أ‪ ٝ‬حُوظخٍ هزَ‬ ‫ؿَ‪ٝ‬ري‪ .‬كلٔزض‪ :‬أ‪ٍ ٟ‬ىص ػِ‪ ٠‬أىٍحؿ‪ٜ‬خ‪ ،‬أ‪ٝ ٝ‬هلض أ‪ ٝ‬رطجض كًَظ‪ٜ‬خ‪ .‬ؿِ‪ٞ‬الً‪:‬‬ ‫أ‪َٓ ٟ‬هش ٖٓ حُـ٘‪ٔ٤‬ش؛ هخٍ حُؼالٓش حرٖ حُٔ٘‪ :َ٤‬ؿؼَ هللا ػالٓش حُـِ‪ ٍٞ‬اُِحم‬ ‫‪٣‬ي حُـخٍ‪ٝ ،‬أُ‪ًُ ْٜ‬ي ‪ٗٞ٣‬غ‪ ،‬كيػخ‪ُِٔ ْٛ‬زخ‪٣‬ؼش كظ‪ ٠‬طو‪ ُٚ ّٞ‬حُؼالٓش حًٌُٔ‪ٍٞ‬س‪ .‬ػْ‬ ‫أكَ هللا ُ٘خ حُـ٘خثْ‪ :‬ه‪٤ٜٛٞ‬ش ُ٘خ‪ًٝ ،‬خٕ حرظيحء ًُي ٖٓ ؿِ‪ٝ‬س ريٍ‪.‬‬ ‫‪ :1-2-2‬حُل‪ ٞ‬ػِ‪ ٠‬حُـِ‪:ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬رؼي حٓظؼ٘خء طلخ‪ٓ َ٤ٛ‬خ كيع ٓغ ٖٓ ‪ُ٣‬ؼظوي أٗ‪ ٚ‬حُ٘ز‪ٗٞ٣ ٠‬غ ٖٓ ُِم حُ‪٤‬ي‬ ‫حُٔـِ‪ُٞ‬ش ‪ٍٝ‬أّ حُزوَس‪ ..‬اُن‪ٗ ..‬ـي إٔ حَُٓ‪-ٍٞ‬كٔذ حُزوخٍ‪-ٟ‬هي ؿؼَ ‪ٛ‬يف‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)1‬‬ ‫حُـِ‪ ٝ‬حُـ٘خثْ ‪ٝ‬حػظزَ‪ٛ‬خ كالال ألٓظ‪ٝ ،ٚ‬أ‪ٟ‬خف ٗخٍف حُلي‪٣‬غ رؤٗ‪ٜ‬خ ه‪٤ٜٛٞ‬ش‬ ‫ػٖ أر‪َ٣َٛ ٠‬س ٍ‪ ٠ٟ‬هللا ػ٘‪ :ٚ‬إٔ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا (‪ )ٙ‬هخٍ‪" :‬رؼؼض رـ‪ٞ‬حٓغ‬ ‫حٌُِْ‪َٜٗٝ ،‬ص رخَُػذ‪ ،‬كز‪٘٤‬خ أٗخ ٗخثْ أط‪٤‬ض رٔلخط‪٤‬ق هِحثٖ حألٍ‪ ٝ‬ك‪ٟٞ‬ؼض ُ٘خ ‪ًٝ‬خٕ حرظيحء ًُي ٖٓ ؿِ‪ٝ‬س ريٍ‪٘ٛٝ .‬خ ٗ‪٤٠‬ق كٌ ًٔخ ‪ ٌٖٔ٣‬حٓظ٘زخ‪ٖٓ ٚ١‬‬ ‫هظخّ حُلي‪٣‬غ ٓلخى‪ ٙ‬إٔ حألٓش حُ‪٠‬ؼ‪٤‬لش حُؼخؿِس ‪٣‬لَ ُ‪ٜ‬خ إٔ طلّٖٔ أ‪ٟٝ‬خػ‪ٜ‬خ‬ ‫ك‪٣ ٠‬ي‪."ٟ‬‬ ‫هخٍ أر‪َ٣َٛ ٞ‬س‪ٝ :‬هي ً‪ٛ‬ذ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا (‪ٝ )ٙ‬أٗظْ ط٘ؼِ‪ٜٗٞ‬خ‪( .‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬رـ٘خثْ حُٔط‪ٝ ٞ‬حُـِ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬ح‪٥‬هَ‪.ٖ٣‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)2‬‬ ‫ك‪ً-60 :٠‬ظخد حُـ‪ٜ‬خى‪ .‬رخد ك‪ َ٠‬حُـ‪ٜ‬خى ‪ٝ‬حُٔ‪ٓ ،َ٤‬وظ‪ َٜ‬حُِر‪٤‬ي‪.)ٟ‬‬ ‫َػْٖ أَ ِر‪ ٠‬هَظَخ َىسَ‪ :‬هَخ ٍَ‪َ :‬ه ََؿْ َ٘خ َٓ َغ ٍَُٓ‪َّ ٍِ ٞ‬‬ ‫هللاِ (‪ )ٙ‬ػَخ َّ ُكَ٘ ْ‪ ،ٍٖ ٤‬كََِ َّٔخ ح ُْظَوَ ْ‪َ٘٤‬خ ًَخٗ ْ‬ ‫َض‬ ‫حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)1‬‬ ‫ُِ ِْ ُٔ ِِِْٔٔ‪ َٖ٤‬ؿَ‪َُ ْٞ‬شٌ‪ ،‬كَ ََأَ‪ُ ٣‬‬ ‫ال ػـذ إٔ ‪٣‬ئ‪٣‬ي حَُٓ‪ ٍٞ‬حٌَُ‪ ْ٣‬رخُلٌٔش ‪ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ػظش ‪ٝ‬رِ‪٤‬ؾ حُو‪( ٍٞ‬ؿ‪ٞ‬حٓغ‬ ‫ْض ٍَؿُال ِْٖٓ حُْ ُٔ ْ٘ ًَِِ‪ َٖ٤‬ػَال ٍَؿُال ِْٖٓ حُْ ُٔ ِِِْٔٔ‪َٖ٤‬‬ ‫كَخ ْٓظَيٍَْ ُ‬ ‫ْق َػَِ‪َ ٠‬ك ْز َِ ػَخطِوِ ِ‪ ،ٚ‬كَؤَ ْهزَ ََ‬ ‫‪ْ ََ ٟ‬رظُ‪ ُ ٚ‬رِخُ َّ‬ ‫حٌُِْ) ‪ ٌُٖٝ‬إٔ ‪ َٜ٘٣‬رخَُػذ ػ‪ًٟٞ‬خ ػٖ حُو٘‪ٞ‬ع ‪ٝ‬حُٔلزش؛ ‪ٝ‬إٔ ‪٣‬ئط‪٠‬‬ ‫ٔ‪ِ ٤‬‬ ‫ص َكظَّ‪ ٠‬أَطَ ْ‪٤‬ظُ‪ٍَ َٝ ِْٖٓ ُٚ‬حثِ ِ‪َ ٚ‬كظَّ‪َ ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ص ِْٓ٘‪َٜ‬خ ٍِ‪َ ٣‬ق ح ُْ َٔ‪ ْٞ‬صِ‪ .‬ػ َّْ أ ْى ٍَ ًَ‪ ُٚ‬حُ َٔ‪ُ ْٞ‬‬ ‫‪َّٔ ٟ‬شً َ‪َ ٝ‬ؿ ْي ُ‬ ‫ص كَؤٍْ ََِِٓ٘‪.٠‬‬ ‫رٔلخط‪٤‬ق حُوِحثٖ ػ‪ًٟٞ‬خ ػٖ ٓلخط‪٤‬ق حألطزخع ‪ٝ‬حإل‪ٔ٣‬خٕ‪ ،‬كبٕ ًُي ‪٣‬ـؼِ٘خ ٗ‪ٜ‬ق‬ ‫‪َ ٠َِّ٘ٔ ٠‬‬ ‫َػَِ‪ ٠‬كَ َ‬ ‫خّ؟ هَخ ٍَ أَ ْٓ َُ َّ‬ ‫د‪ ،‬كَوُ ِْ ُ‬ ‫كََِ ِل ْو ُ‬ ‫هللاِ‪.‬‬ ‫طِي حألكخى‪٣‬غ‪ًٔ-‬خ ًًَ رؼ‪-ْٜ٠‬رخألكخى‪٣‬غ حألٓ‪٣ٞ‬ش (ال حُ٘ز‪٣ٞ‬ش) حُظ‪ ٠‬ط٘ز‪ٞ‬‬ ‫ض ُػ َٔ ََ رَْٖ ح ُْوَطَّخ ِ‬ ‫ض‪َٓ :‬خ رَخ ٍُ حَُّ٘ ِ‬ ‫رظزَ‪ٓ َ٣‬خٓش حالٗظ٘خٍ ‪ٝ‬حُظ‪ٓٞ‬غ ‪ٝ‬حُٔ‪٤‬طَس‪.‬‬ ‫ْ حَُّ٘ ِز‪ )ٙ( ٠‬كَوَخ ٍَ‪ َْٖٓ " :‬هَظَ ََ هَظِ‪٤‬ال َُ‪َ ُٚ‬ػ َِ ْ‪ ِٚ ٤‬رَ‪َِّ٘٤‬شٌ‬ ‫خّ ٍَ َؿؼُ‪ٞ‬ح‪َ َٝ ،‬ؿ َِ َ‬ ‫ػُ َّْ إٔ حَُّ٘ َ‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)2‬‬ ‫ض‪ُ َْٜ٘ َ٣ َْٖٓ :‬ي ُِ‪٠‬؟ ػُ َّْ َؿ َِٔ ُ‬ ‫ض كَوُ ِْ ُ‬ ‫كَ َِ‪َِ َٓ ُٚ‬زُ‪ ."ُٚ‬كَوُ ْٔ ُ‬ ‫ْض‪ .‬ػُ َّْ هَخ ٍَ‪ َْٖٓ " :‬هَظَ ََ هَظِ‪٤‬ال َُ‪ُٚ‬‬ ‫َذ اَُ‪ُ ٠‬ػ َٔ ََ ْر ِٖ ُػ َز ْ‪ِ ٤‬ي َّ‬ ‫َكي‪٣‬غ َػ ْز ُي َّ‬ ‫هللاِ رُْٖ أَرِ‪ ٠‬أَ‪ ْٝ‬كَ‪َ ،٠‬‬ ‫هللا‪ ،‬كِ‪َ َٖ٤‬‬ ‫اُ‪٠‬‬ ‫ؽ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ض‪ُ ََٜ٘٣ َْٖٓ :‬ي ُِ‪٠‬؟ ػ َّْ َؿ َِٔ ُ‬ ‫ض َكوِ ُ‬ ‫َػ َِ ْ‪ ِٚ ٤‬رَ‪َ٘ ِّ٤‬ش َك َِ‪َِ َٓ ُٚ‬زُ‪َ ."ُٚ‬كو ْٔ ُ‬ ‫ْض‪ .‬ػ َّْ َهخ ٍَ حُؼخُِ َؼ َش ِٓؼ َِ‪.ُٚ‬‬ ‫ْ‪ ٞ‬أَ‪َّ٣‬خ ِٓ‪ ِٚ‬حَُّظِ‪َُ ٠‬وِ‪ ٠‬كِ‪َٜ٤‬خ ح ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ٗ‬ ‫ح‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ي‬ ‫ؼ‬ ‫ُ‬ ‫ؼ‬ ‫ر‬ ‫‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫)‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫(‬ ‫هللا‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‪ٞ‬‬ ‫ٓ‬ ‫ٍ‬ ‫إٔ‬ ‫ُ‪َّ٣ٍٝ‬شِ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ح ُْ َلَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ِٚ ٟ‬ػِّ٘‪ .٠‬كَوَخ ٍَ أَرُ‪ٞ‬‬ ‫‪َ ٛ‬ي َ‬ ‫عَِزُ‪ِ ُٚ‬ػ ْ٘ ِذ‪ ،ٟ‬كَؤٍَْ ِ‬ ‫هللا! َ‪َ ٝ‬‬ ‫م ‪َ٣‬خ ٍَُٓ‪ِ َّ ٍَ ٞ‬‬ ‫ّ‪ ،‬ال طََّٔ٘‪ٞ‬ح ُوَخء حُْؼ ُي‪ ..... ،ٝ‬كَوَخ ٍَ ٍَ ُؿ ٌَ‪َ :‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خ‬ ‫٘‬ ‫حُ‬ ‫خ‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ُّ‬ ‫‪٣‬‬ ‫أ‬ ‫"‬ ‫‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫خّ‬ ‫٘‬ ‫حُ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫ّ‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ْ‬ ‫ػ‬ ‫‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫٘‬ ‫حُ‬ ‫ض‬ ‫ُ‬ ‫َكظَّ‪َٓ ٠‬خ‬ ‫ُ‬ ‫ُْ‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫‪ٜ‬يِّ‪ُ ٣‬‬ ‫هللا َ‪)ٙ( ِٚ ٍَُُِٞٓ ٝ‬‬ ‫رَ ٌْ ٍَ حُ ِّ‬ ‫هللا‪ُ٣ ،‬وَخطِ َُ َػْٖ َّ ِ‬ ‫هللا‪ ،‬اًح ال ‪ْ َ٣‬ؼ ِٔ ُي اُ‪ ٠‬أُ ْٓ ِي َّ ِ‬ ‫ن‪ :‬ال‪َٛ‬خ َّ ِ‬ ‫َ‪َُِٞٓ ٝ‬ح َّ‬ ‫هللاَ ح ُْ َؼخكِ‪َ٤‬شَ‪ ،‬كَبِ ًَح َُوِ‪٤‬ظُ ُٔ‪ ْْ ُٛٞ‬كَخ‪ ْٛ‬زَُِ‪ٝ‬ح‪َٝ ،‬ح ْػ َِ ُٔ‪ٞ‬ح إٔ ح ُْ َـَّ٘‬ ‫َ‬ ‫ضَ‬ ‫ٍ‬ ‫ال‬ ‫ظ‬ ‫َلْ‬ ‫ط‬ ‫ش‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْض حُيٍِّْ َع كَخ ْرظَؼ ُ‬ ‫م" كَؤَ ْػطَخ‪ ،ُٙ‬كَزِؼ ُ‬ ‫ْض‬ ‫‪َ ٛ‬ي َ‬ ‫عَِزَ‪ُٚ‬؟ كَوَخ ٍَ حَُّ٘زِ‪َ " :)ٙ( ٠‬‬ ‫ٔلخد‪َٛٝ ،‬خُّ حألَكْ َِحد‪ْ ُ٣ ، ،‬ؼ ِط‪َ ٤‬ي َ‬ ‫ُ‪ٞ‬ف"‪ ،‬ػُ َّْ هَخ ٍَ‪" :‬حَُِّ‪ ٍَ ِِ ْ٘ ُٓ َّْ ُٜ‬حُْ ٌِظَخ ِ‬ ‫حُ ُّٔ‪ِ ٤‬‬ ‫د‪ْ ُٓ َٝ ،‬ـ َِ‪ ٟ‬حُ َّ َ ِ َ ِ َ‬ ‫ِ ِر ِ‪ْ َٓ ٚ‬و ََكًخ ِك‪َ ٠‬ر ِ٘‪َٔ ِِ َٓ ٠‬شَ‪ ،‬كَبَِّٗ‪ -ُٚ‬ألَ َّ‪َٓ ٍُ ٝ‬خ ٍٍ طَؤَػَّ ِْظُ‪ِ ُٚ‬ك‪ ٠‬حإلعالّ‪( .‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ٟ‬‬ ‫ح‪َٝ ْْ ُْٜٓ ِِْٛ‬حْٗ‪َٗ َُْٜ‬خ َػَِ ْ‪( ."ْْ ِٜ ٤‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪ً-56 :٢‬ظخد حُـ‪ٜ‬خى‪-156 :‬‬ ‫ك‪ً – 57 :٢‬ظخد كَ‪ ٝ‬حُوـُْٔ‪ – 18 :‬رخد ٖٓ ُْ ‪٣‬ؤْ حألٓالد‪ٖٓٝ ،‬‬ ‫رخد ال طٔ٘‪ٞ‬ح ُوخء حُؼي‪.)ٝ‬‬ ‫هظَ هظ‪ً ٤‬‬ ‫ال كِ‪ِٓ ٚ‬ز‪.)ٚ‬‬ ‫حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)2‬‬ ‫ٓؤ‪ٍٝ‬ى ‪٘ٛ‬خ حَُ٘ف حُ‪ٞ‬حٍى ك‪ ٠‬حألػَ ٌُُي حُلي‪٣‬غ طخٍ ًًخ ُِوخٍة حُلٌْ ػِ‪ًُ ٠‬ي حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)2‬‬ ‫حُ٘‪٢‬ء ٓغ حُظؤً‪٤‬ي ػِ‪ ٠‬حَُك‪ُ ٞ‬ؼزخٍس "حُـ٘ش طلض ظالٍ حُٔ‪ٞ٤‬ف" حُظ‪ ٠‬هي رخَُؿ‪ٞ‬ع اُ‪ ٠‬حألػَ ٗـي ك‪َٗ ٠‬ف ًُي حُلي‪٣‬غ ٓخ ‪:٢ِ٣‬‬ ‫ط‪ٜ‬يٍ ػٖ هخثي ػٌَٔ‪ًٜٞ ٟ‬الً‪ ٞ‬ك‪ ْ٤ُٝ ،ُٚ٘ٓ ٠‬ػٖ ٍٓ‪ ٍٞ‬حُٔلزش‬ ‫ك٘‪ٝ :ٖ٤‬حى ر‪ٝ ٚ٘٤‬ر‪ٌٓ ٖ٤‬ش ػالػش أٓ‪٤‬خٍ‪ًٝ ،‬خٕ ك‪ ٠‬حُٔ٘ش حُؼخٓ٘ش‪ .‬ؿ‪ُٞ‬ش‪ :‬أ‪ ٟ‬طويّ‬‫‪ٝ‬حَُكٔش‪- .‬كظ‪ٓ ٠‬خُض حُْ٘ٔ‪ :‬ػٖ ه‪ ٢ٓٝ ٢‬حُٔٔخء‪ .‬ال طٔ٘‪ٞ‬ح‪ :‬رلٌف اكي‪ٝ ٟ‬طؤهَ‪ :‬ػال ٍؿال‪ :‬أ‪ ٟ‬ظ‪ َٜ‬ػِ‪ٝ ٚ٤‬أَٗف ػِ‪ ٠‬هظِ‪ ،ٚ‬أ‪َٛ ٝ‬ػ‪ٝ ٚ‬ؿِْ ػِ‪.ٚ٤‬‬ ‫طخء‪ ٟ‬طٔ٘‪ٞ‬ح‪ ،‬كبٕ هِض طٔ٘‪ُ ٠‬وخء حُؼي‪ ٝ‬ؿ‪ٜ‬خى ‪ٝ‬حُـ‪ٜ‬خى ‪١‬خػش كٌ‪٤‬ق ‪ ٠ٜ٘٣‬ػٖ‬ ‫كزَ ػخطو‪ :ٚ‬ػَم أ‪ ٝ‬ػ‪ٜ‬ذ ػ٘ي ٓ‪ٟٞ‬غ حَُىحء ٖٓ حُؼ٘ن‪ ،‬أ‪ٓ ٝ‬خر‪ ٖ٤‬حُؼ٘ن‬ ‫حُطخػش؟ أؿ‪٤‬ذ رؤٕ حَُٔء ال ‪٣‬يٍ‪ٓ ٟ‬خ ‪٣‬ج‪ ٍٞ‬اُ‪ ٚ٤‬حُلخٍ‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُ٘‪ُٔ ٠ٜ‬خ ك‪ ٠‬حُظٔ٘‪ٝ ٠‬حٌُٔ٘ذ‪ٝ .‬ؿيص ٓ٘‪ٜ‬خ ٍ‪٣‬ق حُٔ‪ٞ‬ص‪ :‬أ‪ٝ ٟ‬ؿيص ٓ٘‪ٗ ٚ‬يس ً٘يس حُٔ‪ٞ‬ص‪ٓ .‬خ رخٍ‬ ‫ٖٓ ‪ٍٞٛ‬س حإلػـخد ‪ٝ‬حالطٌخٍ ػِ‪ ٠‬حُ٘ل‪ٝ ّٞ‬حُ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬م رخُو‪ٞ‬س ‪ٝ‬هِش حال‪ٛ‬ظٔخّ‬ ‫حُ٘خّ‪ :‬أ‪ ،ٖ٤ِٜٓ٘ٓ ٟ‬هخٍ أَٓ هللا‪ :‬أ‪ ٟ‬ه‪٠‬خإ‪ٝ ،ٙ‬حَُٔحى ٓخ كخٍ حُ٘خّ رؼي‬ ‫رخُؼي‪ٝ‬؛ ‪ٝ‬طٔ٘‪ ٠‬حُ٘‪ٜ‬خىس ُ‪ٔٓ ْ٤‬ظِِ ًٓخ ُظٔ٘‪ُ ٠‬وخء حُؼي‪ِٞٓٝ .ٝ‬ح هللا حُؼخك‪٤‬ش‪ ٖٓ :‬حالٗ‪ِٜ‬حّ كوخٍ أَٓ هللا ؿخُذ ‪ٝ‬حُؼخهزش ُِٔظو‪ .ٖ٤‬كِ‪ِٓ ٚ‬ز‪ٓ ٞٛٝ :ٚ‬خ ‪٣‬ئهٌ حُوَٗ‪ٖ٤‬‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُٔوخ‪ٝ‬ف حُٔظ‪٘ٔ٠‬ش ُِوخء حُؼي‪ٗ ٞٛٝ ،ٝ‬ظ‪ٓ َ٤‬ئحٍ حُؼخك‪٤‬ش ٖٓ حُلظٖ‪ٝ ،‬هي ك‪ ٠‬حُلَد ٖٓ هَٗ‪ٔٓ ٚ‬خ ‪ ٌٕٞ٣‬ػِ‪ٓٝ ،ٚ٤‬ؼ‪ٓ ٖٓ ،ٚ‬الف ‪ٝ‬ػ‪٤‬خد ‪ٝ‬ىحرش ‪ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ‪،‬‬ ‫هخٍ حُ‪ٜ‬ي‪٣‬ن حألًزَ أر‪ٞ‬رٌَ ٍ‪ ٠ٟ‬هللا ػ٘‪ ،ٚ‬ألٕ أػخك‪ ٠‬كؤٌَٗ ه‪ ٖٓ َ٤‬أرظِ‪ ٞٛٝ ٠‬كَ َؼَ رٔؼ٘‪ٓ ٠‬لؼ‪ ،ٍٞ‬أ‪ِٞٔٓ ٟ‬د‪.‬‬ ‫كؤ‪ٛ‬زَ‪ .‬كخُ‪ٜ‬زَ ك‪ ٠‬حُوظخٍ ‪ً ٞٛ‬ظْ ٓخ ‪٣‬ئُْ ٖٓ ؿ‪ َ٤‬اظ‪ٜ‬خٍ ٌٗ‪ٝ ٟٞ‬الؿِع‪ ،‬ال‪ٛ‬خ هللا‪ُ :‬لع حُـالُ‪٘ٛ ٚ‬خ ٓـَ‪ ٍٝ‬الٕ (‪ٛ‬خ) حُظ٘ز‪ ٚ٤‬ػ‪ ٝٞ‬ػٖ ‪ٝ‬ح‪ ٝ‬حُؤْ؛‬ ‫‪ ٞٛٝ‬حُ‪ٜ‬زَ حُـٔ‪ ٍِ٘ٓ .َ٤‬حٌُظخد‪ :‬حُلَهخٕ‪ ،‬أ‪ٓ ٝ‬خثَ حٌُظذ حُٔٔخ‪٣ٝ‬ش‪.‬‬ ‫‪ٟ‬خ ػ٘‪ٜ‬خ ‪ٝ‬إ ؿَ ٓخرؼي‪ٛ‬خ رٔويٍ ُْ ‪ِ٣‬لع ر‪ًٔ ،ٚ‬خ إٔ‬ ‫‪ٝ‬هخٍ حرٖ ٓخُي ُ‪ٔ٤‬ض ػ‪ً ٞ‬‬ ‫‪ٓٝ‬ـَ‪ ٟ‬حُٔلخد‪ :‬رِ٘‪ ٍٝ‬حُـ‪٤‬غ رويٍط‪ٛٝ .ٚ‬خُّ حألكِحد‪ٝ :‬كي‪ ،ٙ‬اٗخٍس اُ‪ٜٗ ٠‬ذ حُٔ‪٠‬خٍع رؼي حُلخء ‪ٗٝ‬ل‪ ٙٞ‬رٔويٍ‪(ٝ ،‬ال) ُِ٘ل‪ٝ ،٠‬حُٔؼ٘‪ ٠‬ال ‪ٝ‬هللا‪ .‬ال‬ ‫طلَى‪ ٙ‬رخُ٘‪ٓ ِّٛٝ َٜ‬خ ‪٣‬ـظٔغ ٖٓ أكِحد حُؼي‪.ٝ‬‬ ‫‪٣‬ؼٔي‪:‬‬ ‫‪39‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫أ‪ ٟ‬ال ‪٣‬و‪ٜ‬ي حُ٘ز‪ ،)ٙ( ٠‬اُ‪ ٠‬أٓي‪ :‬أ‪ ٟ‬اُ‪ٍ ٠‬ؿَ ًؤٗ‪ ٚ‬ك‪ٗ ٠‬ـخػش أٓي‪ .‬ػٖ‬ ‫هللا ‪ :)ٙ( ٍُٚٞٓٝ‬أ‪ٛ ٟ‬يٍ هظخُ‪ ٚ‬ػٖ ٍ‪ٟ‬خ هللا ‪ ،ٍُٚٞٓٝ‬أ‪ ٟ‬رٔزز‪ٜٔ‬خ‪ً ،‬و‪ُٚٞ‬‬ ‫طؼخُ‪ٓٝ-٠‬خ كؼِظ‪ ٚ‬ػٖ أَٓ‪-ٟ‬أ‪ ٝ‬حُٔؼ٘‪٣ ٠‬وخطَ ًحرًخ ػٖ ى‪ ٖ٣‬هللا أػيحء هللا ٗخ‪ًَٛ‬ح‬ ‫أل‪٤ُٝ‬خث‪ ،ٚ‬أ‪٣ ٝ‬وخطَ ألؿَ ٗ‪ َٜ‬ى‪ ٖ٣‬هللا ‪٣َٗٝ‬ؼش ٍٓ‪ُ ُٚٞ‬ظٌ‪ًِٔ ٕٞ‬ش هللا ‪٠ٛ‬‬ ‫حُؼِ‪٤‬خ‪ٛ .‬يم‪ ،‬أ‪ ٟ‬أر‪ ٞ‬رٌَ‪ .‬كخرظؼض‪ :‬أ‪ ٟ‬حٗظَ‪٣‬ض‪ٓ .‬وَكخ‪ :‬أ‪ ٟ‬رٔظخٗخ‪ ،‬ألٗ‪ٚ‬‬ ‫‪٣‬وظَف ٓ٘‪ ٚ‬حُؼَٔ أ‪٣ ٟ‬ـظ٘‪ .٠‬ك‪ ٠‬ر٘‪ِٔٓ ٠‬ش‪ :‬ه‪ ّٞ‬أر‪ ٠‬هظخىس‪ ْٛٝ ،‬رطٖ ٖٓ‬ ‫حألٗ‪ٜ‬خٍ‪ .‬طؤػِظ‪ :ٚ‬أ‪ ٟ‬طٌِلض ؿٔؼ‪.ٚ‬‬ ‫ًٔخ َٗ‪ ٟ‬كبٕ ًُي حُلي‪٣‬غ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬إٔ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا أًي ػالػًخ كن ِٓذ حُوخطَ ُوظ‪ِٚ٤‬‬ ‫ك‪ ٠‬حُلَد‪ٓ ٞٛٝ ،‬خ ٓ٘زلؼ‪ ٚ‬ك‪ ٠‬حُلوَس حُالكوش‪ٝ ،‬إٔ أ‪ٓ ٍٝ‬خٍ ألر‪ ٠‬هظخىس حألٓي‬ ‫ًخٕ ٖٓ ِٓز‪ ٚ‬هظ‪ ِٚ٤‬رؼي حُـِ‪ ٝ‬حٌُ‪ً ٟ‬خٕ حُٔ‪ٜ‬يٍ حَُث‪ ٠ٔ٤‬حأل‪ُٔ ٍٝ‬ؼظْ‬ ‫حُ‪ٜ‬لخرش‪ًٔ ،‬خ َٗ‪ًُ ٟ‬ي ك‪ ٠‬حُلي‪٣‬غ حُظخُ‪ ٠‬حٌُ‪٣ ٟ‬ز‪ً ٖ٤‬ؼَس ؿ٘خثْ حُـِ‪ٝ‬؛ ‪ٝ‬ر‪ٚ‬‬ ‫ٗ٘‪ ٠ٜ‬طِي حُلوَس‪.‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)3‬‬

‫كٌْ حُٔ‪ٞ‬ص ٓ‪ ُٚ ٌٕٞ٤‬رخَُٔ‪ٛ‬خى‪.‬‬ ‫أه‪ًَ٤‬ح كخٕ ًُي حُلي‪٣‬غ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬آٌخٗ‪٤‬ش حُٔ‪٤‬يس ػخث٘ش ك‪ٍ ٠‬إ‪٣‬ش ؿزَ‪-َ٣‬ػِ‪ٚ٤‬‬ ‫حُٔالّ‪ٗٝ-‬وَ ك‪ٞ‬حٍ‪ٓ ٙ‬غ حَُٓ‪ ٍٞ‬حٌَُ‪ ْ٣‬حٌُ‪٣ ٟ‬لظَ‪ ٝ‬أٗ‪ً ٚ‬خٕ ‪٣‬وخطَ ٓؼ‪ٝ ٚ‬ؿخء‬ ‫‪٘٣‬ل‪ٍ ٞ‬أٓ‪ ٖٓ ٚ‬حُـزخٍ كخٓال ألَٓ ٓٔخ‪٣ ٟٝ‬وظ‪ ٠٠‬اه‪ٜ‬خء ‪ٝ‬اٗ‪ٜ‬خء حُٔوخُل‪ٖ٤‬‬ ‫رخُو‪ٞ‬س ‪ٝ‬حُلَد‪.‬‬ ‫حُ٘ظ‪٤‬ـش‪:‬‬ ‫طز‪ ٖ٤‬رؼ‪ ٞ‬حألكخى‪٣‬غ ك‪ٛ ٠‬ل‪٤‬ق حُزوخٍ‪ ٟ‬إٔ ٍٓ‪ ٍٞ‬حَُكٔش هي أَٓ رخُـِ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ ٞ‬ػِ‪ ٚ٤‬كٖٔ ُْ ‪٣‬ـِ أ‪٣ ٝ‬ليع ٗلٔ‪ ٚ‬رـِ‪ٝ‬س كبٗ‪ ٚ‬إ ٓخص ك‪ ٚ٤‬ؿخ‪٤ِٛ‬ش‪ٝ ،‬إٔ‬ ‫ؿخ‪٣‬ش حُـِ‪ٔ٤ُ ٝ‬ض َُ٘٘ حُي‪ ٖ٣‬حُل٘‪٤‬ق اٗٔخ ِٓذ حُٔوظ‪ًٔٝ ٍٞ‬ذ حُـ٘خثْ ٖٓ‬ ‫ٓزخ‪٣‬خ ‪ٝ‬أٓ‪ٞ‬حٍ ال ‪٣‬ؼ‪٤‬ن ؿٔؼ‪ٜ‬خ هظَ حُ٘ٔخء أ‪ ٝ‬حأل‪١‬لخٍ رؼي هظَ حألَٓ‪ٖٓ ٟ‬‬ ‫حَُؿخٍ حُٔوخطِ‪.ٖ٤‬‬ ‫‪٘ٛٝ‬خ ‪٣‬زَُ ٓئحٍ ‪ٛ‬خّ ‪٣‬طَف ػِ‪ ٠‬حُٔخىس حُؼِٔخء ‪ٝ‬أطزخػ‪ َٕٝ٣ ٖٔٓ ْٜ‬ك‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ل‪٤‬ق حُزوخٍ‪٘ٓ ٟ‬ش َُٓ‪ ٍٞ‬هللا ‪٣‬ـذ ططز‪٤‬و‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬حهظالف حُِٓخٕ ‪ٝ‬حٌُٔخٕ‪:‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣ َٛ‬حػظٔخى طِي حألكٌخّ ك‪ ٠‬حُـِ‪ٝ ٝ‬حُلَ‪ٝ‬د ُظطزن حُ‪ ّٞ٤‬ػِ‪ ٠‬ى‪ٍٝ‬‬ ‫حُؼخُْ ػ‪ًٟٞ‬خ ػٖ حطلخه‪٤‬ش ؿ‪٤٘٤‬ق ٓؼال أ‪ٓ ٝ‬وٍَحص ٓـِْ حألٖٓ؟! ‪ٝ‬اًح ًخٕ‬ ‫حُـ‪ٞ‬حد ر٘ؼْ!! ك‪ٔٔ٣ َٜ‬ق ُـ‪ َ٤‬حُِٔٔٔ‪ ٖٓ ٖ٤‬أ‪ َٛ‬حألٍ‪ ٝ‬رظطز‪٤‬ن ٓخ ‪٣‬طزن‬ ‫ػِ‪ ْٜ٤‬رخُٔؼَ؟!‬ ‫أٓ‪٣ ٍٞ‬ـذ ػِ‪ ٠‬حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬اػخىس حُ٘ظَ ك‪ٜ٤‬خ ًِ‪ً٤‬خ ‪ٗٝ‬زٌ كظ‪ ٠‬كٌَس ٗٔز‪ٜ‬خ اُ‪٠‬‬ ‫حَُٓ‪ ٍٞ‬حُٔ‪ٜ‬طل‪ ٠‬حٌُ‪ ٟ‬أٍح‪ ٙ‬رَ‪٣‬جخ ٓ٘‪ٜ‬خ رَحءس حٌُثذ ٖٓ ىّ ‪ٓٞ٣‬ق!‬ ‫ػخُؼخ‪ :‬حَُٓ‪ٝ ٍٞ‬ططز‪٤‬ن حُلي‪ٝ‬ى ‪ٝ‬حألكٌخّ (‪:)4‬‬ ‫ط‪ٞ‬هجش‪ :‬حَُٓ‪ ٍٞ‬حٌَُ‪ ْ٣‬حٌُ‪ٛٝ ٟ‬ل‪ ٚ‬طؼخُ‪ ٠‬رو‪ٝ{ :ُٚٞ‬اٗي ُؼِ‪ ٠‬خِن ػظ‪}ْ٤‬‬ ‫‪ٝ‬أَٓ‪ ٙ‬ربهخٓش حُؼيحُش ‪ٝ‬حَُكٔش ر‪ً ٖ٤‬خكش حُ٘خّ ػِ‪ ٠‬حهظالف أؿ٘خٓ‪ٝ ْٜ‬أى‪٣‬خٗ‪،ْٜ‬‬ ‫ٗـي ك‪ ٠‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق ٓخ ‪٣‬وخُق ًُي ٖٓ هالٍ حألكخى‪٣‬غ حُظخُ‪٤‬ش‪:‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)1‬‬ ‫َك ِي َ‬ ‫‪٣‬غ أََْٗ‪ ،‬إََّٔ َٗلَ ًَح ِْٖٓ ُػ ٌْ ٍَ‪ ،‬ػَ َٔخ ِٗ َ‪٤‬شً‪ ،‬هَ ِي ُٓ‪ٞ‬ح َػَِ‪ِ َّ ٍِ ٍَُٞٓ ٠‬‬ ‫هللا (‪ )ٙ‬كَ َزخ َ‪٣‬ؼُ‪ُٙٞ‬‬ ‫َػَِ‪ ٠‬حإلٓالّ‪ ،‬كَخ ْٓظَ‪َ ْٞ‬ه ُٔ‪ٞ‬ح حألٍ‪ ٝ‬كَ َٔ ِو َٔ ْ‬ ‫ي اُ‪ٍِ ٍَُٞٓ ٠‬‬ ‫ض أَؿْ َٔخ ُٓ‪ ،ْْ ُٜ‬كَ َ٘ ٌَ‪ ْٞ‬ح ًَ ُِ َ‬ ‫‪٤ٜ‬زُ‪ ِْٖٓ َٕٞ‬أَ ُْزَخِٗ‪َٜ‬خ َ‪ٝ‬أَ ْر َ‪ٞ‬حُِ‪َٜ‬خ؟"‪.‬‬ ‫هللا؛ هَخ ٍَ‪ " :‬أَكَال ط َْو َُؿُ‪َ َٓ َٕٞ‬غ ٍَح ِػ‪َ٘٤‬خ كِ‪ِ ٠‬ا ِرِِ ِ‪ ٚ‬كَظُ ِ‬ ‫َّ ِ‬ ‫هَخُُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ٜ‬لُّ‪ٞ‬ح‪ ،‬كَوَظَُِ‪ٞ‬ح ٍَح ِػ‪ٍِ ٍَُٞٓ ٠‬‬ ‫٘‬ ‫ك‬ ‫ُ‪ٞ‬ح‬ ‫ؿ‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ٞ‬ح‬ ‫ََرُ‪ٞ‬ح ِْٖٓ أَ ُْزَخِٗ‪َٜ‬خ َ‪ٝ‬أَ ْر َ‪ٞ‬حُِ‪َٜ‬خ كَ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫هللا (‪َٝ )ٙ‬أَ ْ‬ ‫خٍ ِ‪،ْْ ٛ‬‬ ‫‪ََ ١‬ىُ‪ٝ‬ح حَُّ٘ َؼ َْ‪ ،‬كَزََِ َؾ ًَُِ َ‬ ‫ي ٍَُٓ‪ِ َّ ٍَ ٞ‬‬ ‫َّ ِ‬ ‫هللا (‪ ،)ٙ‬كَؤٍَْ َٓ ََ كِ‪ ٠‬آػَ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ٍْ ًُ‪ٞ‬ح‪ ،‬كَ ِـ‪َ ٢‬ء رِ ِ‪ ،ْْ ٜ‬كَؤَ َٓ ََ رِ ِ‪ْْ ٜ‬؛ كَوُطِّ َؼ ْ‬ ‫ض أَ ْ‪ِ ٣‬ي‪َٝ ْْ ِٜ ٣‬أٍَْ ُؿُِ‪ ََ َٔ َٓ َٝ ْْ ُٜ‬أَ ْػ‪ ْْ َُُٜ٘٤‬ػُ َّْ‬ ‫كَؤى ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ َكظ‪َٓ ٠‬خط‪ٞ‬ح‪( .‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ :ٟ‬ك‪ً-87 ٠‬ظخد حُي‪٣‬خص‪-22 :‬‬ ‫َٗزٌَ‪ ْْ ُٛ‬كِ‪ ٠‬حُ٘ ْٔ ِ‬ ‫رخد حُؤخٓش)‪.‬‬ ‫حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)1‬‬ ‫‪٣‬ز‪ ٖ٤‬حُلي‪٣‬غ إٔ ػٔخٗ‪٤‬ش أٗوخ‪ ٖٓ ٙ‬ػٌَ أػِ٘‪ٞ‬ح آالٓ‪َٟٞٓٝ ْٜ‬ح ك‪٠‬‬ ‫حُٔي‪٘٣‬ش؛ كؤٍَٓ حَُٓ‪ٓ ٍٞ‬ؼ‪ٍ ْٜ‬حػ‪ً٤‬خ ٓغ ارِ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬هخٍؽ حُٔي‪٘٣‬ش ك‪٤‬غ ‪ٛ‬ل‪ٞ‬ح‬ ‫كوظِ‪ٞ‬ح حَُحػ‪ِٓٝ ٠‬ز‪ٞ‬ح ارِ‪ٔٓ ٚ‬خ ىػخ حَُٓ‪ ٍٞ‬اُ‪ ٠‬أَٓ حُ‪ٜ‬لخرش ربك‪٠‬خٍ‪ْٛ‬‬ ‫‪ٝ‬هطغ أ‪٣‬ي‪ٝ ْٜ٣‬اٍؿِ‪ ْٜ‬ػْ كوؤ أػ‪ٝ ْٜ٘٤‬طًَ‪ ْٜ‬ك‪ ٠‬حُْ٘ٔ كظ‪ٓ ٠‬خط‪ٞ‬ح‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حُزؼ‪ َٟ٣ ٞ‬إٔ حَُٓ‪ٌ٣ ُْ ٍٞ‬ظق رظطز‪٤‬ن كي حُوظَ ك‪( ْٜ٤‬حُ٘لْ‬ ‫رخُ٘لْ) رَ ‪١‬زن كي حُلَحرش (روطغ حأل‪٣‬ي‪ٝ ٟ‬حألٍؿَ ٖٓ هالف) ك‪٣ َٜ‬ؼ٘‪٠‬‬ ‫إٔ َٓٔ أػ‪ٗٝ ْٜ٘٤‬زٌ‪ ْٛ‬أك‪٤‬خء ُ‪ٞٔ٤‬ط‪ٞ‬ح ٓظؤػَ‪ ٖ٣‬رـَحك‪ ْٜ‬طلض حُْ٘ٔ ‪٠ٛ‬‬ ‫ٓ٘ش ٗز‪٣ٞ‬ش ٗوظي‪ ٟ‬ر‪ٜ‬خ؟! ‪ٓ ٞٛٝ‬خ ‪١‬زو‪ ٚ‬الكوًخ رؼ‪ ٞ‬حُ‪ٜ‬لخرش ‪ٝ‬حُوِلخء رلن‬ ‫ح‪٥‬هَ‪ًٔ ٖ٣‬خ كؼَ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ رؼزي حَُكٖٔ رٖ ِٓـْ (هخطَ حإلٓخّ ػِ‪)٠‬‬ ‫‪ًٔٝ‬خ كؼَ ٖٓ رؼي حُوِ‪٤‬لش حُٔ٘‪ ٍٜٞ‬رخرٖ حُٔولغ (‪!!)5‬‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حإلٓخّ حُزوخٍ‪ َٟ٣ ٟ‬ك‪ً ٠‬حى ٓ٘ظ ًَح ٓؤُ‪ٞ‬كًخ ‪٘ٓٝ‬ش َُٓ‪ ٍٞ‬هللا كخٗ٘خ‬ ‫َٗك‪ٍ ٞ‬إ‪٣‬ظ‪ٗٝ ٌٙٛ ٚ‬طخُذ أطزخػش ٖٓ حُٔخىس حُؼِٔخء إٔ ‪٣‬وخٍٗ‪ٞ‬ح كي‪٣‬ؼ‪ ٚ‬حُٔخرن‬ ‫رلي‪٣‬غ آهَ ‪ٍٝ‬ى ك‪ٛ ٠‬ل‪٤‬ل‪ ٚ‬ؿخء ك‪ٓ ٚ٤‬خ ‪:٠ِ٣‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)2‬‬ ‫هللا (‪َ ،)ٙ‬ػَِ‪٠‬‬ ‫َْ ْر ِٖ َٓخُِ ٍ‬ ‫ي‪ ،‬هَخ ٍَ‪َ :‬ػيَح ‪ِ َُٜٞ٣‬ى‪ ،ٟ‬كِ‪َ ٠‬ػ ْ‪ِ ٜ‬ي ٍَُٓ‪ِ َّ ٍِ ٞ‬‬ ‫كي‪٣‬غ أَٗ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٓ َ‪ٜ‬خ‪ ،‬كَؤَطَ‪ِ ٠‬ر َ‪ٜ‬خ أَ ْ‪َٜ ُ ِٛ‬خ ٍَُٓ‪َِّ ٍَ ٞ‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هللا‬ ‫أ‬ ‫ٍ‬ ‫ن‬ ‫‪ٟ‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫خ‪،‬‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ػ‬ ‫َض‬ ‫ٗ‬ ‫َخ‬ ‫ً‬ ‫ًخ‬ ‫ك‬ ‫خ‬ ‫‪ٟ‬‬ ‫أ‬ ‫ٌ‬ ‫ه‬ ‫َ َ َ َ َ َ َ‬ ‫خٍ َ‪ٍ ٣‬ش‪ ،‬كَؤَ ‪َ ْٝ‬‬ ‫َؿ ِ‬ ‫َض‪ .‬كَوَخ ٍَ َُ‪َٜ‬خ ٍَُٓ‪َّ ٍُ ٞ‬‬ ‫ن‪َٝ ،‬هَ ْي أُ‪ِٔ ْٛ‬ظ ْ‬ ‫هللاِ (‪َْٖٓ " :)ٙ‬‬ ‫ٓ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫آ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫)‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫(‬ ‫َ ِ ِ ِ ِ َ َ ٍ‬ ‫ُ‬ ‫َْ حَُّ ٌِ‪ ٟ‬هَظََِ‪َٜ‬خ‪ ،‬كَؤََٗخ ٍَ ْ‬ ‫َ‬ ‫هَ‬ ‫الٌٕ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ص رِ ََ ْأ ِٓ‪َٜ‬خ إٔ ال‪ .‬هَخ ٍَ‪ :‬كَوَخ ٍَ ُِ ََ ُؿ ٍَ آ َه ََ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ـ‬ ‫ُ‬ ‫"‬ ‫؟‬ ‫ك‬ ‫‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫ظ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ص إٔ ال‪ .‬كَوَخ ٍَ‪" :‬كَلُالٌٕ ؟" ُِوَخطِِِ‪َٜ‬خ‪ .‬كَؤََٗخ ٍَ ْ‬ ‫َْ حَُّ ٌِ‪ ٟ‬هَظََِ‪َٜ‬خ‪ .‬كَؤََٗخ ٍَ ْ‬ ‫َ‬ ‫ص إٔ َٗ َؼ ْْ؛ كَؤ َ َٓ ََ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ؿ‬ ‫ِ‬ ‫رِ ِ‪َّ ٍُ ٍَُٞٓ ٚ‬‬ ‫‪َ ٟ‬ن ٍَ ْأُٓ‪ ُٚ‬رَ‪َ َْٖ٤‬ك َـ ََ ْ‪( .ِٖ ٣‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪-68 :٠‬‬ ‫هللاِ (‪ )ٙ‬كَ َُ ِ‬ ‫ًظخد حُطالم‪-24 :‬رخد حالٗخٍس ك‪ ٠‬حُطالم ‪ٝ‬حألٓ‪.)ٍٞ‬‬ ‫ك‪٤‬غ ‪٣‬ظ‪ َٜ‬إٔ ػو‪ٞ‬رش حُوخطَ حُوظَ (حُ٘لْ رخُ٘لْ) ‪ٝ‬رخألِٓ‪ٞ‬د ٗلٔ‪ ٚ‬ػِ ًٔخ إٔ‬ ‫حُوخطَ ك‪ًُ ٠‬ي حُلي‪٣‬غ هي ِٓذ ‪َٓٝ‬م ‪ٟ‬ل‪٤‬ظ‪ ٚ‬حُـخٍ‪٣‬ش ‪ٓٝ‬غ ًُي ُْ ‪٣‬طزن‬ ‫ػِ‪ٓ ٚ٤‬خ ‪ ٠ٔٔ٣‬كي حُلَحرش أ‪ َٜ٘٣ٝ ٌَ٘٣ ٝ‬ر‪.ٚ‬‬

‫َػْٖ ح ْر ِٖ ُػ َٔ ََ‪ :‬إََّٔ ٍَُٓ‪َّ ٍَ ٞ‬‬ ‫هللاِ (‪ )ٙ‬رَ َؼ َ‬ ‫هللا ْر ُٖ ُػ َٔ ََ‪ ،‬هِزَ ََ‬ ‫غ َٓ َِ‪َّ٣‬شً‪ ،‬كِ‪َٜ٤‬خ َػ ْزيُ َّ ِ‬ ‫َٗـْ ٍي‪ ،‬كَ َـِ٘ ُٔ‪ٞ‬ح ِا ِرال ًَؼِ‪ََ ٤‬سً‪ ،‬كٌََخٗ ْ‬ ‫٘ ََ رَ ِؼ‪ًَ٤‬ح أ‪ ٝ‬أَ َك َي َػ َ‬ ‫َض ِٓ‪َٜ‬خ ُٓ‪ ْْ ُٜ‬ح ْػَ٘‪َ ٠‬ػ َ‬ ‫٘ ََ‬ ‫رَ ِؼ‪ًَ ٤‬ح‪َُٗٝ ،‬لُِِّ‪ٞ‬ح رَ ِؼ‪ًَ٤‬ح رَ ِؼ‪ًَ٤‬ح‪(.‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪ً-57 :٠‬ظخد كَ‪ ٝ‬حُؤْ‪-5 :‬‬ ‫رخد ‪ ٖٓٝ‬حُيُ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬إٔ حُؤْ ُ٘‪ٞ‬حثذ حُِٔٔٔ‪ٟ 3-2- .)ٖ٤‬لخ‪٣‬خ حُـِ‪:ٝ‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)1‬‬ ‫كي‪٣‬غ حُ‪ٜ‬ؼذ رٖ ؿؼخٓش‪ ،‬هخٍ‪ َٓ :‬ر‪ ٠‬حُ٘ز‪ )ٙ( ٠‬رخألر‪ٞ‬حء أ‪ ٝ‬ر‪ٞ‬ىّحٕ‪ٓٝ ،‬جَ‬ ‫ػٖ أ‪ َٛ‬حُيحٍ ‪٣‬ز‪٤‬ظ‪ ٖٓ ٕٞ‬حًَُٔ٘‪ ،ٖ٤‬ك‪ٜ٤‬خد ٖٓ ٗٔخث‪ًٍٝ ْٜ‬حٍ‪ .ْٜ٣‬هخٍ‪ْٛ" :‬‬ ‫ٓ٘‪( ."ْٜ‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪ً-56 :٠‬ظخد حُـ‪ٜ‬خى‪-146 :‬رخد أ‪ َٛ‬حُيحٍ ‪٣‬ز‪٤‬ظ‪ٕٞ‬‬ ‫ك‪ٜ٤‬خد حُ‪ُٞ‬يحٕ ‪ٝ‬حٌٍُحٍ‪.)ٟ‬‬ ‫حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)1‬‬ ‫‪٣‬ز‪ ٖ٤‬حُلي‪٣‬غ طٔخ ًٓخ ؿ‪ٞ‬حُ هظَ حُ٘ٔخء ‪ٝ‬حُ‪ٜ‬ز‪٤‬خٕ ك‪ ٠‬حُـِ‪ٝ‬حص ‪ٝ‬حُلَ‪ٝ‬د‪،‬كبًح‬ ‫ًخٕ حُلخٍ ًٌُي ُٖٓ حُٔ‪٤‬ق ‪ٝ‬حُٔ‪ ْٜ‬كٔخ ه‪ ٍٞ‬حُٔخىس حُؼِٔخء حألكخ‪ َٟ‬ك‪٠‬‬ ‫أ‪٣‬خٓ٘خ ‪ ٌٙٛ‬ك‪٤‬غ حُو٘خرَ ‪ٝ‬حُ‪ٜٞ‬حٍ‪٣‬ن حُٔيَٓس‪.‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)2‬‬ ‫كي‪٣‬غ حرٖ ػَٔ‪ ،‬هخٍ‪ :‬كَم حَُٓ‪ٗ )ٙ( ٍٞ‬وَ ر٘‪ ٠‬حُ٘‪ٝ َ٤٠‬هطغ‪٠ٛٝ ،‬‬ ‫حُز‪َ٣ٞ‬س‪ ،‬كُِ٘ض‪ٓ{ ،‬خ هطؼظْ ٖٓ ُ‪٘٤‬ش أ‪ ٝ‬طشًظٔ‪ٛٞ‬خ هخثٔش ػِ‪ ٠‬أف‪ُٜٞ‬خ كزبرٕ‬ ‫هللا}‪( .‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪ً-64 :٠‬ظخد حُٔـخُ‪-14 :ٟ‬رخد كي‪٣‬غ ر٘‪٠‬‬ ‫حُ٘‪.)َ٤٠‬‬ ‫حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)2‬‬ ‫‪٣‬ز‪ ٖ٤‬حُلي‪٣‬غ ؿ‪ٞ‬حُ هطغ أٗـخٍ حٌُلخٍ ‪ٝ‬طلَ‪٣‬و‪ٜ‬خ‪-‬كٔذ حَُ٘ف حُ‪ٞ‬حٍى ك‪٠‬‬ ‫حألػَ‪ًٔٝ-‬خ ٗالكع كبٕ ٍح‪ ٟٝ‬حُلي‪٣‬غ‪-‬حرٖ ػَٔ‪-‬ال ‪٘٣‬وَ ه‪ٞ‬ال َُِٓ‪ ٍٞ‬اٗٔخ ‪٘٣‬وَ‬ ‫كؼِ‪ ٚ‬رخُظلَ‪٣‬ن ‪ٝ‬حُوطغ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اٗ‪ ٠‬ألػـذ ٖٓ آوخ‪ً ١‬الّ هللا‪-‬ػِ ‪ٝ‬ؿَ‪-‬ػِ‪ًُ ٠‬ي حُلي‪٣‬غ؛ كخ‪٣٥‬ش حُ‪ٞ‬حٍىس‬ ‫ك‪ ُْ ٚ٤‬طَ٘ اُ‪ ٠‬حُظلَ‪٣‬ن أ‪ٛ‬ال ‪ ٠ٛٝ‬طز‪ ٖ٤‬إٔ هطغ أ‪ ٝ‬طَى حألٗـخٍ ػخٓش اٗٔخ‬ ‫‪٣‬ظْ رخًٕ هللا ‪ٝ‬ػِٔ‪ ْ٤ُٝ( ٚ‬أَٓ‪ ًٕٞ )ٙ‬حُ٘زخص ٖٓ أ‪ٓ ْٛ‬ظخ‪ َٛ‬حُل‪٤‬خس ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٚ‬‬ ‫حألٍ‪.ٝ‬‬ ‫‪٘ٛٝ‬خ ٗظٔخءٍ‪ :‬أُْ ‪ٔٔ٣‬غ حإلٓخّ حُزوخٍ‪ ٟ‬ر‪٤ٛٞ‬ش حُوِ‪٤‬لش حَُحٗي‪ ٟ‬أر‪ ٠‬رٌَ‬ ‫حُ‪ٜ‬ي‪٣‬ن ُوخىس ؿ‪ ٚ٘٤‬ك‪ ٠‬كَ‪ٝ‬ر‪ ْٜ‬رؤال ‪٣‬وطؼ‪ٞ‬ح ٗـًَح أ‪٣ ٝ‬وظِ‪ٞ‬ح ٗ‪ً ٤‬وخ أ‪ ٝ‬حَٓأس‪...‬‬ ‫حُن‪.‬‬ ‫ك‪ً َٜ‬خٕ حُوِ‪٤‬لش ٓوخُلًخ ُٔ٘ش ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا ر‪٤ٛٞ‬ظ‪ ٚ‬طِي أّ إٔ رؼ‪ ٞ‬حُ‪ٜ‬لخرش‬ ‫ٗوَ ٓخ هخُق حَُٓ‪ٝ ٍٞ‬أػزض ًُي آخٓ٘خ حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪ٛ ٠‬ل‪٤‬ل‪.ٚ‬‬ ‫ٓظٖ حُلي‪٣‬غ (‪:)3‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َػْٖ ػَخ ِثَ٘ش‪ َ،‬هَخَُ ْ‬ ‫ْٖ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ٖ ‪ُ٣‬وَخ ٍُ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫ٓ‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫ؿ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫خ‬ ‫ٓ‬ ‫ٍ‬ ‫‪،‬‬ ‫َم‬ ‫ي‬ ‫٘‬ ‫و‬ ‫ُ‬ ‫ح‬ ‫ّ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ي‬ ‫ؼ‬ ‫ْ‬ ‫ٓ‬ ‫‪٤‬ذ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‪ْٞ‬‬ ‫ِ َ َ ُ َ‬ ‫ض ِ َ َ‬ ‫ِ َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫د حَُّ٘ ِز‪َ )ٙ( ٠‬ه ْ‪َٔ ٤‬شً كِ‪ ٠‬ح ُْ َٔ ْٔ ِـ ِي‬ ‫‪َ ََ ٠‬‬ ‫َُ‪ِ ُٚ‬كزَّخُٕ ْر ُٖ حُْ َؼ َِهَ ِش‪َٓ ٍَ ،‬خ‪ ُ ٙ‬كِ‪ ٠‬حألَ ًْ َل َِ‪ ،‬كَ َ‬ ‫ذ‪ ،‬كََِ َّٔخ ٍَ َؿ َغ ٍَُٓ‪َّ ٍُ ٞ‬‬ ‫‪َ ٟ‬غ حُِّٔال َف‬ ‫ُِ‪َ٤‬ؼُ‪َ ٞ‬ى‪ ِْٖٓ ُ ٙ‬هَ َِ‪ٍ ٣‬‬ ‫َم َ‪َ ٝ‬‬ ‫هللاِ (‪ ِْٖٓ )ٙ‬ح ُْ َو ْ٘ي ِ‬ ‫َ‪ٝ‬ح ْؿظَ َٔ ََ‪ ،‬كَؤَطَخ‪ِ ُ ٙ‬ؿزَْ‪َ َُ ٣‬ػَِ ْ‪ ِٚ٤‬حَُّٔالّ َ‪ْ٘ َ٣ َٞ ُٛٝ‬لُ‪ْ ٍَ ُٞ‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْٖ‬ ‫خٍ‪ ،‬كَوَخ ٍَ‪:‬‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫ُ‬ ‫ح‬ ‫ٓ‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫ٓ‬ ‫أ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ٟ‬ؼْضَ حُِّٔال َف! َ‪َّ ٝ‬‬ ‫‪ْ ٟ‬ؼظُ‪ْ ،ُٚ‬‬ ‫حه َُ ْؽ اَُِ‪ .ْْ ِٜ ْ٤‬هَخ ٍَ حَُّ٘زِ‪" :)ٙ( ٠‬كَؤَ‪" َْٖ٣‬؟‬ ‫هللاِ َٓخ َ‪َ ٝ‬‬ ‫هَ ْي ‪َ ٝ‬‬ ‫كَؤََٗخ ٍَ اُ‪ ٠‬رَِ٘‪ ٠‬هُ ََ ْ‪٣‬ظَشَ‪ ،‬كَؤَطَخ‪َّ ٍُ ٍَُٞٓ ْْ ُٛ‬‬ ‫هللاِ (‪ )ٙ‬كََ٘ َُُِ‪ٞ‬ح َػَِ‪ُ ٠‬ك ٌْ ِٔ ِ‪ ،ٚ‬كَ ََ َّى ح ُْ ُل ٌْ َْ‬ ‫اُ‪ْ َٓ ٠‬ؼ ٍي‪ ،‬هَخ ٍَ‪ :‬كَبِِّٗ‪ ٠‬أَ ْك ٌُ ُْ ِك‪ ْْ ِٜ ٤‬إٔ طُ ْوظَ ََ حُْ ُٔوَخ ِطَِشُ‪َٝ ،‬إَْٔ طُ ْٔ َز‪ ٠‬حُِّ٘ َٔخ ُء َ‪ٝ‬حُ ٌُّ ٍِّ‪َّ٣‬شُ‪،‬‬ ‫َ‪ٝ‬إَْٔ طُ ْو َٔ َْ أَ ْٓ َ‪ٞ‬حُُ‪( .ْْ ُٜ‬أهَؿ‪ ٚ‬حُزوخٍ‪ ٟ‬ك‪ً-64 :٠‬ظخد حُٔـخُ‪-30 :ٟ‬رخد َٓؿغ‬ ‫حُ٘ز‪ ٖٓ )ٙ( ٠‬حألكِحد)‪.‬‬ ‫حَُ٘ف ‪ٝ‬حُٔ٘خه٘ش (‪:)3‬‬ ‫‪٘ٛ‬خى ٍ‪ٝ‬ح‪٣‬خص أهَ‪ٌُُ ٟ‬ي حُلي‪٣‬غ ك‪ٛ ٠‬ل‪٤‬ق حُزوخٍ‪ ٟ‬طل‪٤‬ي ؿٔ‪٤‬ؼ‪ٜ‬خ إٔ‬ ‫حَُٓ‪ ٍٞ‬هي أٍِٗ ‪ٜٞ٣‬ى ر٘‪ ٠‬هَ‪٣‬ظش ػِ‪ ٠‬كٌْ حُ‪ٜ‬لخر‪ٓ ٠‬ؼي رٖ ٓؼخً‬ ‫حألٗ‪ٜ‬خٍ‪ ٟ‬حٌُ‪ ٟ‬كٌْ ك‪ ْٜ٤‬روظَ حُٔوخطِش ‪ٓٝ‬ز‪ٔٗ ٠‬خث‪ٝ ْٜ‬أ‪١‬لخُ‪ٝ ْٜ‬طؤ‪ْ٤‬‬ ‫ٌَٗٔ ٓغ ًظخد ؿ٘خ‪٣‬ش حُزخخس‪١‬‬ ‫أٓ‪ٞ‬حُ‪ْٜ‬؛ ػِٔخ رؤٗ‪- ْٜ‬كٔذ ٓخ ؿخء ك‪ً ٠‬ظذ حألػَ‪-‬حٓظِٔٔ‪ٞ‬ح َُِٓ‪ ٍٞ‬رؼي‬ ‫ك‪ٜ‬خٍ ىحّ هًٔٔخ ‪ٝ‬ػَ٘‪ِ٤ُ ٖ٣‬ش؛ ‪ٌٌٛٝ‬ح كبٗ٘خ ٗـي إٔ ‪ٟ‬لخ‪٣‬خ حُـِ‪ ْٛ ٝ‬حُ٘ٔخء‬ ‫‪ٝ‬حأل‪١‬لخٍ ‪ٝ‬حألٓ‪ٞ‬حٍ ‪ٝ‬إٔ ًَ هخىٍ ػِ‪ ٠‬حُوظخٍ (حُٔوخطِش) ُٖ ‪٣‬ل‪٤‬ي‪ ٙ‬حالٓظٔالّ ألٕ ك‪ ٢‬حُؼذد حُوخدّ ‪...‬‬

‫‪40‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫ٌٓ‪٤‬خك‪٢ِِ٤‬‬ ‫ٓخ ‪ٛ ٞٛ‬زح حُلٌش ؟‬ ‫ر‪٤‬جظ‪٘ٗٝ ٚ‬ؤط‪ُٝ : ٚ‬ي ٗ‪٤‬و‪ٞ‬ال ٌٓ‪٤‬خك‪ ٢ِِ٤‬رلِ‪ٍٔٗٞ‬خ حإل‪٣‬طخُ‪٤‬ش ػخّ ‪ ، 1469‬ك‪٤‬غ‬ ‫ًخٗض ا‪٣‬طخُ‪٤‬خ ‪ٝ‬هظٌحى ٓؤٔش اُ‪ ٢‬هْٔ ى‪٣ٝ‬الص ٖٓ ‪ٜٟ٘ٔ‬خ كِ‪ٍٔٗٞ‬خ‪ٝ .‬هي ػ٘‪٢‬‬ ‫ٌٓ‪٤‬خك‪ٗ ٌ٘ٓ ٢ِِ٤‬ؼ‪ٓٞ‬ش أظلخٍ‪ ٙ‬روَحءس حُظخٍ‪٣‬ن ك‪٤‬غ ًخٕ ‪٣‬ـ‪٤‬ي حُِـش حُالط‪٤٘٤‬ش ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬ظَ أؿ‪ٞ‬حء ٓ‪٤‬خٓ‪٤‬ش كخٓيس ػخٕ ٌٓ‪٤‬خك‪ ٢ِِ٤‬ك‪٤‬خط‪ ، ٚ‬ك‪٤‬غ كخُش ٖٓ حُلَد‬ ‫حُيحثٔش ر‪ ٖ٤‬حإلٓخٍحص حإل‪٣‬طخُ‪٤‬ش طو‪ ّٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ػ‪ٜ‬خرخص ٖٓ حَُٔطِهش حُٔؤؿ‪ٍٞ‬س‬ ‫حُظ‪ ٢‬ال طي‪ ٖ٣‬رخُ‪ٞ‬الء اال ُِٔخٍ ‪ًٔ ،‬خ ٓخىص حإلٓخٍحص حُٔئحَٓحص ‪ٝ‬حُيٓخثْ ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬حٗظَ٘ حُلٔخى حألهاله‪ ، ٢‬رل‪٤‬غ أ‪ٛ‬زق حإل‪ٔ٣‬خٕ ‪ٝ‬حُ‪ٜ‬يم ‪ٝ‬حُو‪ٓ َ٤‬ـَى‬ ‫‪ٓٝ‬خ‪ٛ ّٝ‬ز‪٤‬خٗ‪٤‬ش ال ‪٣‬ئٖٓ ر‪ٜ‬خ ٖٓ ‪ٗ َٟ٣‬لٔ‪ٔٓ ٚ‬ظ٘‪َ٤‬ح ٖٓ حُزَ٘ ‪ٝ ،‬أ‪ٛ‬زلض‬ ‫حُو‪ٞ‬س حُل‪ِ٤‬ش ‪ٝ‬حُوي‪٣‬ؼش ‪ٓ ٢ٛ‬لخط‪٤‬ق حُ٘ـخف ‪ ،‬ؿ‪ َ٤‬إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُلوزش ًخٗض ك‪ً ٢‬حص‬ ‫حُ‪ٞ‬هض ريح‪٣‬ش ٓخ ‪٣‬ؼَف رؼ‪ َٜ‬حُ٘‪٠ٜ‬ش ك‪ ٢‬أ‪ٍٝ‬رخ ك‪٤‬غ ريأ حُؼوَ حأل‪ٍٝ‬ر‪٣ ٢‬ي‪َ٣‬‬ ‫ظ‪ٌُِٔٔ َٜٙ‬ش حُٔٔخء ‪٣ ٝ‬ؼط‪ٝ ٢‬ؿ‪ٌُِٔٔ ٜٚ‬ش حألٍ‪ ٝ‬ك‪٤‬ل‪ َٜ‬ر‪ ٖ٤‬حُي‪ٖ٣‬‬ ‫(حٌُ٘‪ٔ٤‬ش) ‪ٝ‬حُي‪ُٝ‬ش ( كٌَس حُؼِٔخٗ‪٤‬ش) حألَٓ حٌُ‪ ١‬أٓ‪ ْٜ‬ى‪ٗ ٕٝ‬ي ك‪ ٢‬حٓظَ٘حء‬ ‫حالٗ‪٤ٜ‬خٍ حألهاله‪ًٔ ، ٢‬خ ريأ ػ‪ َٜ‬حٌُ٘‪ٞ‬كخص حُــَحك‪٤‬ش ًخألَٓ‪ٌ٣‬ظ‪ًٔ ، ٖ٤‬خ‬ ‫حهظَػض حُطزخػش‗‗‬ ‫‪ٝ‬هي ػَٔ ٌٓ‪٤‬خك‪ ٢ِِ٤‬ك‪ٗ ٢‬زخر‪ ٚ‬أٓ‪٘٤‬خ ُ‪٤ٜ‬جش حُؼَ٘س ُِلَ‪٣‬ش ‪ٝ‬حُٔالّ حُظ‪ ٢‬طٔؼِض‬ ‫‪ٝ‬ظ‪٤‬لظ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حالط‪ٜ‬خٍ رٔٔؼِ‪ ٢‬كِ‪ٍٔٗٞ‬خ حُيرِ‪ٓٞ‬خٓ‪ ٖ٤٤‬ك‪ ٢‬حُوخٍؽ ‪ٝ ،‬هي ‪٤ٛ‬ؤص‬ ‫‪ ٌٙٛ‬حُ‪ٞ‬ظ‪٤‬لش ُ‪ ٚ‬إٔ ‪ ٍِٝ٣‬ى‪ٝ‬ال أ‪ٍٝ‬ر‪٤‬ش ٓ‪ٞ‬كيس ػي‪٣‬يس كخٍ آزخٗ‪٤‬خ ‪ٝ‬كَٗٔخ‬ ‫‪ٝ‬اٗـِظَح ‪ٝ ،‬أ‪ٛ‬زق كِْ ك‪٤‬خط‪ ٚ‬إٔ ‪ َٟ٣‬رالى‪ ٙ‬ا‪٣‬طخُ‪٤‬خ ‪ٝ‬هي ط‪ٞ‬كيص ك‪ ٢‬ى‪ُٝ‬ش‬ ‫‪ٝ‬حكيس‪ .‬ؿ‪ َ٤‬أٗ‪ ٚ‬رلِ‪ ٍٞ‬ػخّ ‪ِٛٝ 1512‬ض اُ‪ ٠‬حُلٌْ ك‪ ٢‬كِ‪ٍٔٗٞ‬خ أَٓس ٖٓ‬ ‫حُ‪٤ٜ‬خٍكش ‪ ٢ٛ‬أَٓس حُٔي‪٣‬ظ٘‪ ٢‬رؼي إٔ أ‪١‬خكض رخُـٔ‪َٓٝ ، ٖ٤٣ٍٜٞ‬ػخٕ ٓخ‬ ‫أُـض حُلٌ‪ٓٞ‬ش حُـي‪٣‬يس ‪٤ٛ‬جش حُؼَ٘س ُِلَ‪٣‬ش ‪ٝ‬حُٔالّ كلوي ٌٓ‪٤‬خك‪ٝ ٢ِِ٤‬ظ‪٤‬لظ‪، ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ؿِْ ك‪ ٢‬ر‪٤‬ظ‪ ٚ‬حَُ‪٣‬ل‪ ٢‬كِ‪٘٣‬خ ‪٣ ٢ٌُ ،‬ئُق ًظخر‪ ٚ‬حُ٘‪ َ٤ٜ‬ك‪ ٢‬ػخُْ كٖ حُٔ‪٤‬خٓش‬ ‫‪ٝ‬حُلٌْ أال ‪ً ٞٛٝ‬ظخد حألٓ‪ ٞٛٝ ، َ٤‬حٌُظخد حٌُ‪ ١‬ط‪ٓ ٖٔ٠‬ـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ ه‪ٞ‬حػي‬ ‫كٖ حُلٌْ ‪ٝ‬حُٔ‪٤‬خٓش هيٓ‪ٜ‬خ ٌٓ‪٤‬خك‪ُ ٢ِِ٤‬ألٓ‪ َ٤‬حُـي‪٣‬ي ػِ‪٤ٛ ٠‬جش ٗ‪ٜ‬خثق ‪ٜٗ ،‬ل‪ٚ‬‬ ‫رخُظِحٓ‪ٜ‬خ كظ‪٣ ٠‬ي‪ِٓ ّٝ‬طخٗ‪َٓ٣ٝ ٚ‬ن كٌٔ‪ٝ ٚ‬طظ‪١ٞ‬ي أًٍخٕ ػَٗ‪ٌٕٞ٣ٝ ، ٚ‬‬ ‫هخىٍح ػِ‪ ٠‬طلو‪٤‬ن كِْ حإل‪٣‬طخُ‪ ٖ٤٤‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬كيس ‪ٜٗ ٢ٛٝ .‬خثق ًِ‪ٜ‬خ هخٓض ػِ‪٠‬‬ ‫حُل‪ َٜ‬حُظخّ ر‪ ٖ٤‬حُٔ‪٤‬خٓش ‪ٝ‬حألهالم‪.‬‬ ‫ٓ٘‪ٜ‬ـ‪: ٚ‬‬ ‫‪ ٞٛ‬حُٔ٘‪ٜ‬ؾ حالهظزخٍ‪ ١‬حُ‪َٜ‬ف حُوخثْ ػِ‪ٓ ٠‬الكظش حُ‪ٞ‬حهغ ‪ ،‬ر‪ٜ‬يف طوي‪ْ٣‬‬ ‫‪ٍٞٛ‬س ُِ‪ٞ‬حهغ ًٔخ ‪ ٞٛ‬ى‪ ٕٝ‬طلٔ‪ َ٤‬أ‪ ٝ‬طؼٔ‪ ، ْ٤‬ك‪٤‬غ ًَ ٓخ هخّ ر‪٤ٌٓ ٚ‬خك‪ًٔ ٢ِِ٤‬خ‬ ‫هِ٘خ ‪ ٞٛ‬طوي‪ٓ ْ٣‬ـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ ه‪ٞ‬حػي حُؼَٔ حُٔ‪٤‬خٓ‪ ٢‬حُٔ‪ٍٜٞ‬س ٖٓ حُ‪ٞ‬حهغ ‪ ،‬ى‪ٔٗٝ‬خ‬ ‫طيهَ ٖٓ ؿخٗز‪ ٚ‬رخُظلٔ‪ َ٤‬أ‪ ٝ‬حُظؼٔ‪ٝ ، ْ٤‬رٌُي ك‪٣ ٜٞ‬ؼظزَ ٍحثيح ُلٖ حُٔ‪٤‬خٓ‪٤‬ش ال‬ ‫ػِْ حُٔ‪٤‬خٓش‬ ‫فكره السٌاسً ‪:‬‬ ‫قدم مكٌافٌللً لألمٌر مجموعة من النصائح تتعلق بالسٌاسة الداخلٌة (أي‬ ‫سٌاسة األمٌر لرعاٌاه) ‪ ،‬وأخرى تتعلق بالسٌاسة الخارجٌة (أي عالقة‬ ‫األمٌر بؤمراء الدول األخرى) ‪ ،‬وهً كلها قائمة على الفصل بٌن السٌاسة‬ ‫واألخالق ‪ ،‬وٌرى مكٌافٌللً أن اتباع هذه النصائح (أو قواعد العمل‬ ‫السٌاسً) من شؤنه أن ٌدٌم حكم األمٌر وٌرسخ سلطانه‪ ،‬وٌوطد أركان‬ ‫عرشه وٌجعله قادرا على توحٌد إٌطالٌا ‪ ،‬حٌث ٌبدأ كالمه لألمٌر مذكرا إٌاه‬ ‫بؤن جموع اإلٌطالٌٌن تتطلع إلً بٌته كً ٌجمع شتاتهم فً دولة واحدة ‪.‬‬

‫‪٤١‬زخ ُ‪ ٞ‬إٔ حُ٘خّ ًخٗ‪ٞ‬ح ‪٤١‬زخ ٌُٖ حُ‪ٞ‬حهغ إٔ حأل‪ َٛ‬ك‪ ٢‬ر٘‪ ٢‬حُزَ٘ أٗ‪ًٌ ْٜ‬حر‪ٕٞ‬‬ ‫ٓ٘خكو‪ ٕٞ‬ؿ٘خٗ‪ ٕٞ‬ؿ٘ؼ‪َٓ َٕٝ٣َٗ ٕٜٞٔٗ ٕٞ‬حء‪ ٕٝ‬ال ‪٣‬ظطِؼ‪ ٕٞ‬اال اُ‪ٓ ٠‬خ‬ ‫ُ‪ ْ٤‬ك‪ ٢‬أ‪٣‬ي‪ًٔ ، ْٜ٣‬خ أٗ‪ٍ ْٜ‬رٔخ ‪ٔ٣‬خٓل‪ٗٞ‬ي إ هظِض أرخ‪ ٌُْٜ٘ ْٛ‬أريح ُٖ‬ ‫‪ٔ٣‬خٓل‪ٞ‬ى إ ِٓزض أٓ‪ٞ‬حُ‪.ْٜ‬‬ ‫حُٔ‪٤‬خٓش حُوخٍؿ‪٤‬ش ُألٓ‪ : َ٤‬أٓخ ر‪ٜ‬يى حُٔ‪٤‬خٓش حُوخٍؿ‪٤‬ش أ‪ ١‬ػالهش حألٓ‪َ٤‬‬ ‫رؤَٓحء حُي‪ ٍٝ‬حألهَ‪ ٟ‬كوي ريأ ر‪ٛٞ‬ق حُؼالهخص حُي‪٤ُٝ‬ش ‪ًٝ‬ؤٗ‪ٜ‬خ ؿخرش ‪ٜٗٝ ،‬ل‪ٚ‬‬ ‫رؤٕ ‪٣‬ـٔغ ر‪ ٖ٤‬أِٓ‪ٞ‬د حإلٗٔخٕ ‪ٝ‬أِٓ‪ٞ‬د حُل‪ٞ٤‬حٕ ‪ ،‬كبٕ حهظخٍ أِٓ‪ٞ‬د حُل‪ٞ٤‬حٕ‬ ‫كؼِ‪ ٚ٤‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ػؼِزخ ‪ٝ‬أٓيح ك‪ً ٢‬حص حُ‪ٞ‬هض ‪ ،‬أ‪٣ ١‬ظزغ أِٓ‪ٞ‬د حُؼؼِذ حُوخثْ ػِ‪٠‬‬ ‫حُل‪ِ٤‬ش ‪ٝ‬حٌَُٔ ‪ٝ‬حُويحع ‪ٝ‬حَُٔح‪ٝ‬ؿش ‪ ٝ‬حُ٘لخم ‪ٝ‬حَُ‪٣‬خء ‪ٝ ،‬أِٓ‪ٞ‬د حألٓي حُوخثْ‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُو‪ٞ‬س ‪ٝ‬حُؼ٘ق ‪ٝ‬حُزطٖ‪ًً( .‬خء حُؼؼِذ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬س حألٓي)‪ .‬كزخُ٘ٔزش ألِٓ‪ٞ‬د‬ ‫حُؼؼِذ ػِ‪ ٠‬حألٓ‪ َ٤‬إٔ ال ‪٣‬ل‪ ٢‬رخُؼ‪ٜٞ‬ى حُظ‪٣ ٢‬وطؼ‪ٜ‬خ ػِ‪ٗ ٠‬لٔ‪ُ ٚ‬ألَٓحء‬ ‫ح‪٥‬هَ‪ ٖ٣‬اال اًح ًخٕ ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬كخء رخُؼ‪ٜ‬ي ٓ‪ِٜ‬لش ُ‪، ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬حألٓ‪ َ٤‬إٔ ‪٣‬ظِ‪ ٖ٣‬أٓخ حُؼخُْ حُوخٍؿ‪ ٢‬رلَِ ُحثلش ٖٓ حُ‪ٜ‬يم ‪ٝ‬حُٔالّ‬ ‫‪ٝ‬حُؼيٍ ‪ٝ‬حُ‪ٞ‬كخء (ًثذ ك‪ ٢‬ؿِي ٗخس) ‪ٝ ،‬إٔ ‪٣‬ظ‪ َٜ‬أَٓحء حُي‪ ٍٝ‬حألهَ‪ ٟ‬رؤٗ‪ْٜ‬‬ ‫‪ ْٛ‬حٌُخًر‪ٝ ٕٞ‬هخُل‪ٞ‬ح حُؼ‪ٜٞ‬ى ‪،‬إ حألَٓحء حٌُ‪ ٖ٣‬أؿخى‪ٝ‬ح أٓخُ‪٤‬ذ حُؼؼخُذ ‪ٝ‬أكِل‪ٞ‬ح‬ ‫ك‪ٜ٤‬خ كؼَك‪ٞ‬ح ً‪٤‬ق ‪٣‬ل‪ ٌٕٞ٤‬حُـٖ ‪ٝ‬حُويحع ًخٕ حُظ‪ٞ‬ك‪٤‬ن كِ‪٤‬ل‪ ْٜ‬حُيحثْ‪.‬‬ ‫ًٌُي ػِ‪ ٠‬حألٓ‪ َ٤‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬أٓيح ك‪٤‬ز٘‪ ٢‬ؿ‪ ٚ٘٤‬حُ٘ظخٓ‪ ٢‬حُو‪ ١ٞ‬حٌُ‪٣ ١‬ي‪ٖ٣‬‬ ‫رخُ‪ٞ‬الء ُ‪ ، ٚ‬كال ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ؼظٔي حُلخًْ ػِ‪ ٠‬حَُٔطِهش حأل‪ٝ‬ؿخى حٌُ‪ ٖ٣‬ال ‪٣‬ي‪ٕٞ٘٣‬‬ ‫رخُ‪ٞ‬الء اال ُِٔخٍ ‪ ،‬حُو‪ٞ‬س ػْ حُو‪ٞ‬س كبٕ حألٓ‪ َ٤‬حٌُ‪ ١‬ال ‪ٜ٣‬ظْ رز٘خء ه‪ٞ‬ط‪( ٚ‬ؿ‪)ٚ٘٤‬‬ ‫ًٖٔ ‪ ًَٞ٣‬اُ‪ٛ ٠‬الً‪ُ َ٣ٝٝ ، ٚ‬ألَٓحء ِٓ٘‪ٝ‬ػ‪ ٢‬حُٔالف‪.‬‬ ‫إً ػِ‪ ٢‬حألٓ‪ َ٤‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ػؼِزخ ‪ٝ‬أٓيح ك‪ً ٢‬حص حُ‪ٞ‬هض ألٗ‪ ٚ‬إ ًخٕ ٓـَى ػؼِذ‬ ‫ػـِ ػٖ حُظؼخَٓ ٓغ حٌُثخد ‪ٝ‬حُـخرش حُي‪٤ُٝ‬ش ِٓ‪٤‬جش رخٌُثخد ‪ٝ ،‬إ ًخٕ ٓـَى‬ ‫أٓي ػـِ إٔ ‪٣‬ظز‪ٓ ٖ٤‬خ ‪ٜ٘٣‬ذ ُ‪ ٖٓ ٚ‬كوخم ‪ٝ‬حُـخرش حُي‪٤ُٝ‬ش ِٓ‪٤‬جش رخُلوخم‪.‬‬ ‫ػِ‪٤‬ي إٔ طزيأ رؤِٓ‪ٞ‬د حُؼؼِذ كبٕ ُْ ‪٣‬لِق أِٓ‪ٞ‬د حُؼؼِذ ك‪ ٢‬هطق ػ٘و‪ٞ‬ى‬ ‫حُؼ٘ذ كِ‪ٔٔ٤‬غ ُث‪ َ٤‬حألٓي ( أ‪ ١‬إ ُْ طـي حُيرِ‪ٓٞ‬خٓ‪٤‬ش كِظيم ‪١‬ز‪ ٍٞ‬حُلَد(‬ ‫طو‪ ْ٣ٞ‬كٌَ ٌٓ‪٤‬خك‪ : ٢ِِ٤‬حهظِق حُٔلٌَ‪ٝ ٕٝ‬حُٔخٓش ‪ٍٝ‬ؿخٍ حُي‪ ٖ٣‬ك‪ ٍٞ‬أهاله‪٤‬ش‬ ‫‪ٌٛ‬ح حُلٌَ ‪ ،‬ك‪٤‬غ ٓـي‪ ٙ‬حُزؼ‪ ٞ‬ػِ‪ ٠‬حُ٘ل‪ ٞ‬حُظخُ‪:٢‬‬ ‫_ ًظذ أكي حألَٓحء حإل‪٣‬طخُ‪ ٖ٤٤‬ػِ‪ٜٗ ٠‬ذ طًٌخٍ‪ ١‬أهخٓ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬هزَ ٌٓ‪٤‬خك‪٢ِِ٤‬‬ ‫( ْٗ ك‪ٓ ٢‬الّ ال ًِٔخص طَه‪ ٠‬اُ‪َٗ ٢‬ف ‪ٌٛ‬ح حَُؿَ‪(.‬‬ ‫_حُٔلٌَ حإلٗـِ‪ ١ِ٤‬كَحٗٔ‪ ْ٤‬ر‪ٗ ًْ : ٌٕٞ٤‬لٖ ٓي‪ٌُٜ ٕٞ٘٣‬ح حَُؿَ ‪ ،‬ك‪ٜٞ‬‬ ‫حٌُ‪ ١‬أٍحٗخ كو‪٤‬وش ػخُْ حُٔ‪٤‬خٓش ‪،‬اً ػِٔ٘خ حُلخٍم ر‪ ٖ٤‬رَحءس حُلٔخٓش ‪٣ٍٝ‬خء‬ ‫حُؼؼزخٕ ػِ‪ٗ ٠‬ؼ‪ٓٞ‬ش ِْٓٔ ًِ‪ٜٔ٤‬خ‪.‬‬ ‫_ٗخرِ‪ٕٞ٤‬‬ ‫حُؼخُغ ًخٕ‬ ‫ال ‪٣‬وَأ ُ‪ِ٤‬ش‬ ‫حُلَد اال‬ ‫ًظخد ‪ٝ‬حكي‬ ‫‪ً ٞٛ‬ظخد‬ ‫حألٓ‪.َ٤‬‬ ‫ك‪ ٢‬حُٔوخرَ‬ ‫حػظزَص‬ ‫حٌُ٘‪ٔ٤‬ش إٔ‬ ‫ٌٓ‪٤‬خك‪٢ِِ٤‬‬ ‫‪٤ٗ ٞٛ‬طخٕ‬ ‫ٍ‪٤ٛ‬ذ ‪ٛ‬ز‪٢‬‬ ‫ػِ‪٠‬‬ ‫حإلٗٔخٗ‪٤‬ش‬ ‫كخٍح ٖٓ‬ ‫حُـل‪، ْ٤‬‬ ‫‪ٝ‬إٔ ًظخر‪ٚ‬‬ ‫حألٓ‪ٞٛ َ٤‬‬ ‫ًظخد‬ ‫أ‪ٝ‬ىػظ‪٣ ٚ‬ي‬ ‫حُ٘‪٤‬طخٕ‪.‬‬

‫السٌاسة الداخلٌة لألمٌر‪:‬‬ ‫نصحه مكٌافٌللً أال ٌعبؤ بالفضائل بل وأن ٌلجؤ إلً الرذائل إن كان ذلك‬ ‫ٌحقق مصلحته ‪ ،‬فال ٌجب على األمٌر أن ٌكون كرٌما ألن الكرم ٌإدي إلً‬ ‫الفقر وهو إن افتقر سٌخسر هٌبته لدى رعاٌاه ‪ ،‬وعلٌه أن ال ٌكون طٌبا ألن‬ ‫ذلك ٌثٌر روح الثورة علٌه فً نفوس رعاٌاه ‪ ،‬أما القسوة فتقٌم النظام وتمنع‬ ‫الفوضى وتحقق الوحدة وتقضً على الفتنة وهً فً المهد ‪ ،‬كما أن رضا‬ ‫حَُػخ‪٣‬خ ٓظـ‪ َ٤‬كال طؼظٔي ك‪ ٢‬حٓظَٔحٍ كٌٔي ػِ‪ٍٟ ٠‬خ‪ ، ْٛ‬رَ حػظٔي ػِ‪٠‬‬ ‫ه‪ٞ‬طي ك‪ ٢ٜ‬إ ىحٓض ٓ‪٤‬ي‪ ّٝ‬كٌٔي‪٤٠٣ٝ .‬ق ٌٓ‪٤‬خك‪ : ٢ِِ٤‬أٗخ ال أُ‪ ّٞ‬حُلخًْ‬ ‫حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪ ِّٞ٤ٍٓٝ ٢‬حٌُ‪ ١‬هظَ أهخ‪ ٌٚ٣َٗٝ ٙ‬ك‪ ٢‬حُلٌْ ٌُ‪٘٣ ٢‬لَى رخُِٔطش‬ ‫ً‬ ‫‪١ٞ٣ٝ‬ي ِٓطخٗ‪ٝ ، ٚ‬ال أُ‪ ّٞ‬حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪ ٢‬ح‪٥‬هَ رَ‪ٝ‬طْ حٌُ‪ ١‬كٌْ ػِ‪ ٠‬أ‪ٝ‬الى‪ٙ‬‬ ‫‪١ٝ‬زؼخ ٖٓ‬ ‫حُؤٔش رخُٔ‪ٞ‬ص ٌُ‪ٔ٣ ٢‬ظَٔ ػَٗ‪ ، ٚ‬كبًح ًخٗض حُ‪ٞ‬حهؼش (أ‪ ١‬حُوظَ) طظ‪ ٜٚٔ‬كبٕ ‪٣‬وَآ ػٖ ٌٓ‪٤‬خك‪ٞٓ ٢ِِ٤‬ف ‪٣‬ل‪ً ْٜ‬ؼ‪َ٤‬حً ٖٓ ٓ‪٤‬خٓخص حُي‪ٝ ٍٝ‬حُِػٔخء هي‪ٔ٣‬خً‬ ‫‪ٝ‬كي‪٣‬ؼخً‬ ‫حُـخ‪٣‬ش حُ٘ز‪ِ٤‬ش (أ‪ ١‬ى‪ٝ‬حّ ِٓطخٗ‪ )ٚ‬طزَإ‪٤٠٣ٝ .ٙ‬ق ٍرٔخ ‪ٌٛ ٌٕٞ٣‬ح حٌُالِٓ‪ْ٤‬‬

‫‪41‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫سأ‪ ١‬حألؿِز‪٤‬ش‪ٝ..‬هط‪٤‬غ حُؼ‪٤‬شحٕ حُزش‪٣‬ش‬ ‫ُ‪ ٞ‬آٖٓ أؿِذ حُ٘خط رخإلعالّ ‪..‬حع‪٤‬ـؼِ‪ ٚ‬رُي د‪٘٣‬خ ً فل‪٤‬لخً؟‬ ‫رٖ ًش‪٣‬ؾخٕ‬ ‫‪ٌ٣‬ظذ ُ‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬ح‪٣ ٝ‬ؼِو‪ ٕٞ‬ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ظ٘خ ‪٤ُ ٌٙٛ‬و‪ً ُٞ :ُٕٞٞ‬خٕ‬ ‫حإلُلخى ‪ٛ‬ل‪٤‬لخً كِٔخًح ػيىًْ هِ‪َ٤‬؟ ح‪٣‬و‪ٜ‬ي‪ ٕٝ‬حٕ حإلٓالّ ‪ ٞٛ‬حُي‪ٖ٣‬‬ ‫حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق ألٕ ُ‪٤ِٓ ٚ‬خٍ ٖٓ حالطزخع؟‬ ‫‪٣‬زي‪ ٝ‬حٕ ًؼ‪ ٖٓ َ٤‬حُ٘خّ ‪٣‬ز٘‪ ٕٞ‬هخػيس طلٌ‪ َْٛ٤‬ك‪ٓ ٍٞ‬خ‪ٛ ٞٛ‬ل‪٤‬ق ‪ٓ ٝ‬خ‪ٞٛ‬‬ ‫هطؤ ‪ ،‬ر٘خء ػِ‪ٍ ٠‬أ‪ ١‬ؿخُز‪٤‬ش حُ٘خّ ٖٓ ك‪٘ٛٝ .ُْٜٞ‬خ هِ‪ً ٢‬ز‪ ،َ٤‬كؤك‪٤‬خٗخ ً‬ ‫ٗوَأ ك‪ ٢‬اك‪ٜ‬خث‪ ٚ٤‬إٔ حؿِذ حُ٘خّ اطلوض ػِ‪ًٌ ٠‬ح ح‪ٞٛ ٝ‬طض َُأ‪٣ ١‬و‪ٍٞ‬‬ ‫ًٌح‪..‬ك‪٣ َٜ‬ـؼَ ًُي ٓ٘‪ ٚ‬كو‪٤‬وش؟ ‪٣ َٛ‬ـ‪ ُٞ‬إٔ ٗلظَ‪ ٝ‬إٔ ‪٣َ١‬وظ٘خ ُٔؼَكش‬ ‫حُ‪ٜ‬ق ٖٓ حٌٌُد ‪ ٢ٛ‬ػيى حُ٘خّ حٌُ‪٣ ٖ٣‬ظ٘‪ًُ ٕٞ‬ي؟‬ ‫‪ٌٛ‬ح حُٔؼ‪٤‬خٍ ‪ُٜ٘٣‬ق ٖٓ ‪ ٖٟٔ‬حالهطخء حُٔ٘طو‪ ٚ٤‬حُ٘خثؼ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُظلٌ‪ٞٛ ٝ ،َ٤‬‬ ‫ٓ٘خر‪ُ ٚ‬الػظٔخى ػِ‪ٍ ٠‬أ‪ " ١‬حُِٔط‪ً "ٚ‬يُ‪ُٔٝ َ٤‬ؼَكش حُوطؤ ٖٓ حُ‪ٜٞ‬حد‬ ‫ح‪ ١‬إٔ ٗو‪ٓ ٍٞ‬ؼخٍ ػِ‪ًُ ٠‬ي إٔ ‪ٌٛ‬ح أَٓحً أؿٔغ ػِ‪ ٚ٤‬حُلو‪ٜ‬خء‪ ،‬ح‪ ٝ‬أٗ‪ٍ ٚ‬أ‪١‬‬ ‫حُ٘‪٤‬ن رٖ رخُ ح‪ ٝ‬حُؼالٓ‪ٍٝ ٚ‬ف هللا ح‪٣‬ش هللا كـش هللا أر‪ُ ٞ‬ل‪ ،ِٚ٣ٞ١ ٚ٤‬أ‪ٝ‬‬ ‫حُلخًْ ح‪ ٝ‬حُيًظ‪ٌٌٛٝ ٍٞ‬ح‪ .‬حالػظٔخى ػِ‪ ٠‬اػظوخى حالؿِز‪ُٔ ٚ٤‬ؼَكش حُ‪ٜ‬ق ٖٓ‬ ‫حُـِ‪ ، ٢‬ال‪٣‬وظِق حريحً ػٖ حالػظٔخى ػِ‪ٍ ٠‬أ‪ ١‬كَى ‪ٔ٣‬ؼَ ِٓطش ٓخ " ى‪ ٚ٤٘٣‬ح‪ٝ‬‬ ‫ٓ‪٤‬خٓ‪ ٚ٤‬ح‪ ٝ‬كِر‪ ٚ٤‬حُن"‪ .‬حُلَم حٕ حُِٔط‪٘ٛ ٚ‬خ ط‪ٜ‬زق ٍأ‪ ١‬أؿِذ حُ٘خّ‪ٝ ،‬‬ ‫ُ‪ ْ٤‬كَىحً ٓليىحً رٌحط‪.ٚ‬‬ ‫إ ُٓـَى ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ػيى ًز‪ ٖٓ َ٤‬حُ٘خّ حٌُ‪٣ ٖ٣‬ؼظوي‪ ٕٝ‬ر٘‪٢‬ء ‪ٝ‬حٓغ حالٗظ٘خٍ‬ ‫ًخُظ٘ـ‪ ٝ ْ٤‬حرَحؽ حُلع ‪ ،‬ال‪٣‬ـؼَ ٓ٘‪ ٚ‬كو‪٤‬و‪ .ٚ‬حُـخُز‪ ٖٓ ٚ٤‬حُ٘خّ ك‪ ٢‬رالى‬ ‫حَُٓخٍ طؼظوي ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓئحَٓحص ؿَر‪ٟ ٚ٤‬ي‪ٛ‬خ‪ ،‬اػظوخى ‪ٝ‬حٓغ حالٗظ٘خٍ‪ٌُٖٝ ،‬‬ ‫ًُي ال‪ٌ٣‬ل‪ٜ٤ُ ٢‬زق كو‪٤‬وش‪.‬‬ ‫هي ‪٣‬ئٖٓ كَى ٖٓ حُ٘خّ رٌَ اهال‪ ٝ ٙ‬اهظ٘خع ‪ ٝ‬رٌَ٘ ٍحٓن رلو‪٤‬وش ٗ‪٢‬ء‬ ‫ٓخ‪ٓ ،‬غ حٗ‪ ٚ‬هطؤ‪ًٌُٝ .‬ي هي ‪٣‬ئٖٓ ػيى ًز‪ ٖٓ َ٤‬حالكَحى رلو‪٤‬وش ٗ‪٢‬ء ٓخ‪ٓ ،‬غ‬ ‫حٗ‪ ٚ‬هطؤ ح‪٠٣‬خ ً‪ .‬حألَٓ ٓ‪٤‬خٕ‪ .‬كوخرِ‪٤‬ش اهظ٘خع ٓـٔ‪ٞ‬ػش ًز‪َ٤‬س ٖٓ حُ٘خّ ر‪ٜ‬لش‬ ‫كٌَس هخ‪١‬ج‪ ٞٛ..ٚ‬أَٓ ‪ٝ‬حٍى طٔخٓخً‪.‬‬ ‫‪٣‬ويّ حُظخٍ‪٣‬ن أىُش ‪ٝ‬حكَس ػِ‪ ٠‬كي‪ٝ‬ع ‪ٌٛ‬ح‪ ،‬كٌؼ‪ ٖٓ َ٤‬حالػظوخىحص حُٔخثي‪ ٙ‬ػ٘ي‬ ‫حالؿِز‪ ٖٓ ٚ٤‬حُ٘خّ ػزظض حُ‪ ّٞ٤‬حٗ‪ٜ‬خ رخ‪ً .ِٚ١‬خٗض حُ٘خّ طظٖ حٕ حالٍ‪ٝ‬‬ ‫ٓٔطل‪ٝ ،ٚ‬حٕ حُْ٘ٔ طـَ‪ ١‬ك‪ ٢‬حُٔٔخء ‪ ٝ‬إٔ ‪٘ٛ‬خى ٓٔخ‪ٝ‬حص ٓزغ ًخُٔوق‬ ‫ك‪ٞ‬ه٘خ ‪ًٝ‬خٗض حُ٘خّ طئٖٓ ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ؿٖ ‪ٝ‬حٗزخف ‪ ٝ‬ػلخٍ‪٣‬ض ‪ًٝ‬خٗض طئٖٓ‬ ‫رلو‪٤‬وش حُلٔي ‪ ٝ‬حُٔلَ ‪ ٝ‬حُطالْٓ ‪ ٝ‬حَُه‪..ٚ٤‬حالٕ ‪ِ١‬غ ًَ ‪ٌٛ‬ح كخُ‪ٓ ٜٞ‬غ‬ ‫حٕ ؿخُز‪ ٚ٤‬حُ٘خّ ًخٗض طئٖٓ ر‪ٜ‬خ‪.‬‬ ‫ٖٓ حالػظوخىحص حُوي‪ ٚٔ٣‬ػ٘ي حُؼَد ‪ ٞٛ‬اػظوخى رؼيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ػاله‪ ٚ‬ر‪ ٖ٤‬حُِ‪ٝ َ٤‬‬ ‫حُ٘‪ٜ‬خٍ ‪ٝ‬ر‪ ٖ٤‬حُْ٘ٔ ‪ٝ‬حٕ حُِ‪ ٞٛ َ٤‬حٌُ‪٣ ١‬ـط‪ ٢‬حُْ٘ٔ ًخُِلخف‪ ،‬ػْ ‪٣‬ؤط‪٢‬‬ ‫حُ٘‪ٜ‬خٍ ك‪ٌ٘٤‬ق حُِلخف كظظ‪ َٜ‬حُْ٘ٔ‪ٌٛٝ ،‬ح ًٌٓ‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬حُوَءحٕ رظؼخهذ‬ ‫حُِ‪ ٝ َ٤‬حُ٘‪ٜ‬خٍ‪.‬‬ ‫‪٣‬ؼظوي رؼ‪ ٞ‬حُ٘خّ حٕ حُي‪ٞٔ٣‬هَح‪٣َ١ ٢ٛ ٚ٤١‬وش ُٔؼَكش حُلو‪٤‬و‪ٌٛ ٌُٖٝ ٚ‬ح‬ ‫ُ‪ ْ٤‬ر‪ٜ‬ل‪٤‬ق ‪،‬حُي‪ٞٔ٣‬هَح‪ٓ ٚ٤١‬ـَى ٗظخّ ‪ٜ٣‬يف حُ‪ ٠‬طلو‪٤‬ن ػيحُش اؿظٔخػ‪ٚ٤‬‬ ‫‪٤ٓ ٝ‬خٓ‪ٗ ْ٤ُٝ ،ٚ٤‬ظخّ ػِٔ‪ .٢‬أٗخ حكظَّ حُي‪ٞٔ٣‬هَح‪ً٘ ٚ٤١‬ظخّ ‪ ٌُٖٝ‬اًح ًخٕ‬ ‫حُ٘ؼذ ؿخ‪ٛ‬الً ك‪ ٢‬حؿِز‪ ،ٚ‬كٖٔ حُطز‪٤‬ؼ‪ ٢‬حٕ ‪٘٣‬ظوذ كٌ‪ٓٞ‬ش آالٓ‪ ٚ٤‬طؼظٔي‬ ‫ػِ‪ ٠‬حُوَحك‪ .ٚ‬حالٗخء ‪٠٘٣‬ق رٔخ ك‪ٝ ،ٚ٤‬كظ‪١ ُٞ ٠‬زوض حُؼِٔخٗ‪ ٚ٤‬كِٖ ‪٘ٔ٣‬غ حٕ‬ ‫‪٘٣‬ظوذ حُ٘ؼذ كِرخ ً كخٗ‪٤‬خ ً‪٣ٝ .‬ليع ك‪ ٢‬حُي‪ ٍٝ‬حُظ‪ ٢‬ططزن حُي‪ٞٔ٣‬هَح‪ ٚ٤١‬حٕ‬ ‫ط‪ٜٞ‬ص حالؿِز‪ُٜ ٚ٤‬خُق ه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حهَ ٓخ ط‪ٛٞ‬ق ر‪ ٚ‬رؤٗ‪ٜ‬خ ؿز‪ ٚ٤‬ح‪ٓ ٝ‬ـلل‪ٚ‬‬ ‫طـخ‪ ٙ‬حالهِ‪٤‬خص أ‪ًٔ ٝ‬خ ‪ ٞٛ‬حُلخٍ ك‪ ٢‬حٌُ‪٣ٞ‬ض كَؿْ حُي‪ٞٔ٣‬هَح‪ٗ ٚ٤١‬ـي حٕ‬ ‫ه‪ٞ‬حٗ‪٘٤‬خً ط‪ٜ‬يٍ‪ٛ‬خ حالؿِز‪ ٚ٤‬طظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ كَ‪٣‬خص حُ٘خّ حُلَى‪٘ٓ ( ٚ٣‬غ‬ ‫حالكظلخٍ رَحّ حُٔ٘‪ ٝ ٚ‬كظَ حَُٔ٘‪ٝ‬رخص ‪ٓٝ‬ؼخهزش كخ‪٠ٍٓ َ١‬خٕ)‪.‬‬ ‫حُي‪ٞٔ٣‬هَح‪ٓ ٢ٛ ٚ٤١‬ـَى اؿَحءحص ُِ‪ ٍٞٛٞ‬حُ‪ ٠‬اطلخم ػخّ ك‪٤ٓ ٍٞ‬خٓ‪ ٚ‬ح‪ٝ‬‬ ‫هخٗ‪ٝ..ٕٞ‬ال‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬رخُ‪ ٍَٙٝ٠‬حٕ حُ٘ظ‪٤‬ـ‪ٛ ٚ‬ل‪٤‬لش ىحثٔخً؟‬ ‫‪ٔ٣ َٛ‬ظط‪٤‬غ ػِٔخء حُل‪٣ِ٤‬خء طلي‪٣‬ي ػَٔ حٌُ‪ ٕٞ‬رؼَٔ آظلظخء ر‪ ٖ٤‬حُ٘خّ‬ ‫‪٣‬ؤهٌ‪ ٕٝ‬ر‪ٍ ٚ‬أ‪ ١‬حالؿِز‪ٔ٣ َٛ ،ٚ٤‬ظط‪٤‬غ حُـ‪ُٞٞ٤‬ؿ‪ ٢‬حٕ ‪ٌ٣‬ظ٘ق حُ٘ل‪ ٢‬ر٘خء‬ ‫ػِ‪ٍ ٠‬أ‪ ١‬حؿِذ حُ٘خّ؟ رخُطزغ ال‪..‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬حُ‪ ٠‬حُلو‪٤‬و‪ ٝ ٚ‬حُؼيحُ‪، ْٜٓ ٚ‬‬ ‫رْ ال‪٣‬ؼ٘‪ًُ ٢‬ي حٕ ٍأ‪ ١‬حالؿِز‪ ٞٛ ٚ٤‬حُٔلي ‪ٝ‬حُٔؼ‪٤‬خٍ ‪ ٝ‬حُٔو‪٤‬خّ‪ ،‬ك‪ٜ٘‬خى‬ ‫حٓخُ‪٤‬ذ ػوالٗ‪ ٚ٤‬حًؼ‪ َٙ٤‬حك‪ ٖٓ َ٠‬حالػظٔخى ػِ‪ٓ ٠‬خ‪٣‬ؼظوي‪ ٙ‬ؿخُذ حُ٘خّ‪.‬‬ ‫ًظزض َٓس إٔ ُ‪ ٞ‬ػالػٔخثش ِٓ‪ ٕٞ٤‬ػَر‪ٜ٣ ٢‬يه‪ ٕٞ‬رخٕ هللا ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ،‬كٌُي‬ ‫ال‪ٌ٣‬ل‪ ٢‬ىُ‪٤‬الً‪ًٌُٝ .‬ي ُ‪٤ِٓ ٞ‬خٍ ‪ٜٗ ٝ‬ق ِْٓٔ ‪ٞٛ ْ٠٣‬ط‪ ٚ‬حُ‪ٌٛ ْ٤ُ..ْٜ٤‬ح‬ ‫ٓؼ‪٤‬خٍحً ًخك‪٤‬خ ُظؤً‪٤‬ي حُلو‪٤‬و‪.ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬كظ‪ ُٞ ٠‬حػظَكض حالْٓ حُٔظلي‪ ٙ‬ر‪ٌٜ‬ح ‪ٝ‬ك‪ِٜٞ‬ح ػِ‪ٞٓ ٠‬حكوش ٓٔزو‪ٖٓ ٚ‬‬ ‫حُؼخُْ رؤَٓ‪ ، ٙ‬كِٖ ‪ًُ ٌَ٘٣‬ي كو‪٤‬وش ‪ٛ‬ل‪٤‬ل‪ٝ ٚ‬طزو‪ٔٓ ٠‬ؤُش هخرِش ُِ٘وي ‪ٝ‬‬

‫حُ٘ي ‪ ٝ‬حُوطؤ‪ ..‬طٔظويّ حُي‪ٞٔ٣‬هَح‪ ٚ٤١‬حُلي‪٣‬ؼ‪ ٚ‬حِٓ‪ٞ‬رخ ‪ّٞٔ٘٤ًٔٗٞ ٢ٔٔ٣‬‬ ‫ؿ٘ظ‪٣ ٝ ّٞ٤‬ؼ٘‪" ٢‬ط‪ٞ‬حكن حالٍحء" ‪ٓ ٞٛ ٝ‬ؼ‪٤‬خٍ ‪ٔ٣‬ظويّ ُظـ٘ذ طِٔ‪ٍ ٢‬أ‪١‬‬ ‫حالؿِز‪ ٚ٤‬حٌُ‪ ١‬هي ‪ ٌٕٞ٣‬هخ‪١‬ؤً‪..‬ػِ‪ٍ ٠‬أ‪ ١‬أهِ‪٤‬ش ‪٣‬لظَٔ حُ‪ٜٞ‬حد أًؼَ ٓ٘‪.ْٜ‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح حالِٓ‪ٞ‬د ‪ٜ٣‬يف حُ‪ ٠‬طز‪٤‬خٕ حٗ‪ ٚ‬كظ‪ً ُٞ ٠‬خٕ ؿٔ‪٤‬غ حكَحى حُٔـٔ‪ٞ‬ػ‪ٚ‬‬ ‫‪٣‬ؼظوي‪ ٕٝ‬ر‪ٜ‬لش ٗ‪٢‬ء ‪٣ٝ‬ئٓ٘‪ ٕٞ‬رٌُي ر‪ٜ‬يم ٗ‪ ،ٚ٤‬كبكظٔخٍ حُوطؤ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ُْٝ‬‬ ‫‪ٌٛ٣‬ذ رؼ‪٤‬يحً‪٣ٝ ..‬ئًي حٗ‪ ٖٓ ٚ‬حُٔ‪ ْٜ‬حٕ ٗٔظٔغ حُ‪ ٠‬طِي حال‪ٞٛ‬حص حُ‪ٜ‬ـ‪َٙ٤‬‬ ‫حُ ُٔوخُل‪ ٝ ٚ‬حُظ‪ ٢‬طلٌَ ربٓظوالُ‪ ٝ ٚ٤‬ػوالٗ‪ ٝ ٚ٤‬ري‪ ٕٝ‬حٕ طظؤػَ رَأ‪ ١‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػ‪ٚ‬‬ ‫حٌُز‪ ٖٓ َٙ٤‬حالؿِز‪.ٚ٤‬‬ ‫هي ‪٘٣‬يكغ هخثي حُؼ‪َ٤‬حٕ حُزَ‪٣ٝ ٚ٣‬ظزؼ‪ ٚ‬حُوط‪٤‬غ‪ٔ٣ ٝ ،‬وط‪ ٕٞ‬ؿٔ‪٤‬ؼخ ٖٓ ػِ‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬خ‪..ٚ٣ٝ‬كبطزّخع حُوط‪٤‬غ‪ ،‬ال‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬ىحثٔخ ً ٗـخطي ‪ٓ ..‬ؼِٔخ حٕ حطزّخع ٍأ‪ ١‬حالؿِز‪ ٚ٤‬ال‬ ‫‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬ىحثٔخ َ حٗي ػِ‪ٞٛ ٠‬حد‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫اىػخءحط‪ٜ‬خ كخُؼِٔخء ‪٣‬لظـ‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬كو‪٤‬وظ‪ٜ‬خ أ‪ ٝ‬ػِٔ‪٤‬ظ‪ٜ‬خ كٔخ رخُ٘خ رخُلِٔلش ‪ٝ‬‬ ‫ٓؾٌِش هللا‬ ‫حُٔ٘طن ‪ ٝ‬رل‪ ٍْٛٞ‬حُ‪ٞ‬حٓؼش‪ .‬حأل‪ ٝ ٖٟٔ‬حألِْٓ ‪ ٞٛ‬إٔ ٗؼظٔي ػِ‪ ٠‬حُؼِْ‬ ‫ٖٓ ٓذ‪ٗٝ‬ش ( اٗغخٗ‪ُ ١ٞ‬ألرذ )‬ ‫حُلي‪٣‬غ ك‪ ٢‬طوَ‪ٓ َ٣‬خ اًح ًخٕ حُ٘‪٢‬ء ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىح أّ ال ‪ًُ ٝ‬ي ػٖ ‪٣َ١‬ن حُظؼَ‪٣‬ق‬ ‫حُٔخرن ًًَ‪٘ٛ ٝ .ٙ‬خ هي ‪ٔ٣‬ؤٍ ٓخثَ ‪ :‬أُ‪ٔ٤‬ض حَُ‪ٝ‬ف ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ‪ ٝ‬حُؼوَ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫أًزَ أى‪٣‬خٕ حُؼخُْ ‪ ٢ٛ‬أى‪٣‬خٕ ط‪ٞ‬ك‪٤‬ي‪٣‬ش أ‪ ١‬حٗ‪٣ ْٜ‬يػ‪ُ ٕٞ‬إل‪ٔ٣‬خٕ ربُ‪ٝ ٚ‬حكي‪.‬‬ ‫رلٔذ ‪ٌٛ‬ح حُظؼَ‪٣‬ق ؟ ‪ ٝ‬حإلؿخرش ‪ ٢ٛ‬ال‪ ,‬الٗ‪ ٚ‬ال ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ُظؤػ‪َ٤‬حص ٓلظَ‪ٟ‬ش‬ ‫‪ٛ‬ل‪٤‬ق حٕ ٌَٗ حُ‪ٞ‬كيحٗ‪٤‬ش ‪ٗ ٝ‬و‪٤ٜ‬ش ‪١ ٝ‬زخع حإلُ‪ ٚ‬طوظِق ر‪ٌٛ ٖ٤‬س حألى‪٣‬خٕ‬ ‫رَ إ حإلُ‪ ٚ‬حُ‪ٞ‬حكي ك‪ ٢‬حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش ‪٣‬وظِق ك‪ٔ٤‬خ ر‪ ٖ٤‬حُؼ‪ٜ‬ي‪ ٖ٣‬حُوي‪ ٝ ْ٣‬حُـي‪٣‬ي ك‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬حُـْٔ طـؼِ‪٣ ٚ‬ظلَى أ‪٣ ٝ‬ؼوَ‪ ,‬كخإلٗٔخٕ ٓؼَ أ‪ ١‬ك‪ٞ٤‬حٕ آهَ ‪٣‬ؼَٔ‬ ‫حٌُؼ‪ٓ ٖٓ َ٤‬الٓل‪ٛ ٝ ٚ‬لخط‪ ٚ‬اال إٔ حُٔزيأ ك‪ٌٛ ٢‬س حألى‪٣‬خٕ ‪ٝ‬حكي ‪ٓ ٞٛ ٝ‬خ ‪٣‬ؼط‪ًٔ ٢‬خً‪٘٤‬ش ‪٣ ٝ‬ؼطَ ًٔخً‪٘٤‬ش ‪٣ ٝ‬لٔي ًٔخً‪٘٤‬ش ‪ ٝ‬ىٓخؿ‪ٓ ٚ‬ؼَ حٌُٔز‪ٞ٤‬طَ ك‪ ٢‬ػِٔ‪ٝ ٚ‬‬ ‫حإلٗطزخع ىحثٔخ رخٕ ‪ٌٛ‬ح حُٔزيأ ‪ٛ‬ل‪٤‬ق رـ‪ ٞ‬حُ٘ظَ ػٖ ‪ٛ‬لش أ‪ ١‬ى‪ ٖ٣‬ك‪ ٝ .ْٜ٤‬رخُظخُ‪ ٢‬كال ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٌُ‪٤‬خٗخص ‪ٛ‬الٓ‪٤‬ش ٓ‪٤‬ظخك‪٣ِ٤‬و‪٤‬ش طظِزْ حإلٗٔخٕ طٔٔ‪ٍٝ ٠‬ف أ‪ٝ‬‬ ‫ٌُٖ رخُ٘ٔزش ُِزخكغ حألٓ‪ ٖ٤‬كبٕ ًَ حإلكظٔخالص ٓلظ‪ٞ‬كش ‪ ٝ‬آٌخٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى أًؼَ ػوَ رَ إ حإلٗٔخٕ حُل‪ ٢‬حُؼخهَ ‪ًٌُ ٞٛ‬ي ري‪ ٕٝ‬طِي حٌُ‪٤‬خٗخص‪ ٝ ,‬أ‪ ١‬اٗخٍس‬ ‫ػِ‪ ٠‬ك‪٤‬خط‪ ٚ‬ح‪ًً ٝ‬خإ‪ ٢ٛ ٙ‬اٗخٍس ػِ‪ٛ ٠‬لش حُـْٔ ‪ ٝ‬طٔخّ ى‪ٍٝ‬حٕ حألؿ‪ِٜ‬س‬ ‫ٖٓ اُ‪ٓ ٚ‬طَ‪ٝ‬كش ُِ٘وخٕ ٓؼَ ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى آُ‪ٜ‬ش ٖٓ حألٓخّ‪.‬‬ ‫حُؼ‪٣ٞ٠‬ش ريحهِ‪.ٚ‬‬ ‫‪ ٝ‬رٔخ إ حُي‪ ٖ٣‬حُظؼيى‪٣ ١‬وظِق ٖٓ ‪ٝ‬ؿ‪ً ٙٞ‬ؼ‪َ٤‬س ػٖ حُي‪ ٖ٣‬حُظ‪ٞ‬ك‪٤‬ي‪ ١‬ألٕ‬ ‫ح‪ُٜ٥‬ش حُؼي‪٣‬يس طٌَ٘ ٓـظٔؼخ ٖٓ ح‪ُٜ٥‬ش ك‪٤‬غ ًَ ‪ٝ‬حكي ٓ٘‪ ُٚ ْٜ‬هيٍحص ٓؼ‪٘٤‬ش ‪ٝ‬‬ ‫ه‪٤‬ذ ارح ًخٕ ‪ٛ‬زح طؼش‪٣‬ق حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬د كٔخ ‪ ٞٛ‬طؼش‪٣‬ق هللا ؟ ُ‪ ٞ‬اػظٔيٗخ ػِ‪٠‬‬ ‫ال ‪٘٣‬لَى ‪ٝ‬حكي ٓ٘‪ ْٜ‬رٌَ حُويٍحص‪ ,‬ك‪ٌٜ‬ح ‪٣‬ـؼَ حُي‪ ٖ٣‬حُظؼيى‪ ٝ( ١‬ه‪ٜٛٞ‬خ‬ ‫حُؼ٘خث‪ ٢‬ح‪ُٜ٥‬ش) أًؼَ ٓ٘طو‪٤‬ش ‪ ٝ‬أًؼَ هيٍس ػِ‪ ٠‬طلٔ‪ َ٤‬حُظ٘‪ٞ‬ع حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ ٢‬حُؼخُْ حألى‪٣‬خٕ ُٖ ٗٔظط‪٤‬غ طؼَ‪٣‬ق هللا أريح الٕ ك‪ ًَ ٢‬حالى‪٣‬خٕ طوَ‪٣‬زخ ‪٣‬ظلن حُٔئٓ٘‪ٕٞ‬‬ ‫ً‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُو‪ ٝ َ٤‬حَُ٘ ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُٔؼخٍ‪ ٌُٖ .‬رخَُؿْ ٖٓ إٔ حُزلغ ك‪ٔٓ ٢‬ؤُش ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ح‪ُٜ٥‬ش ػِ‪ ٠‬إ حإلُ‪ ٚ‬ؿ‪ٓ َ٤‬لي‪ٝ‬ى ‪٣ ٝ‬ل‪ٞ‬م حُ‪ٛٞ‬ق ‪ ٝ‬حُظو‪ ٝ َ٤‬رخُظخُ‪٢‬‬ ‫حألُ‪٤ٛٞ‬ش ‪ ٞٛ‬رلغ ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ٞ‬ى اُ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬حًؼَ‪ ,‬اال إٔ حُـخُز‪٤‬ش ك‪ ٢‬حَُ٘م حأل‪ ٝ ٢ٓٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪٣‬لي ك‪ٛٝ ٢‬ق أ‪ ٝ‬طؼَ‪٣‬ق‪ ,‬رَ أٗ‪٣ ٚ‬ل‪ٞ‬م هيٍس حُؼوَ حإلٗٔخٗ‪ ٢‬ػِ‪٠‬‬ ‫كظ‪ ٠‬أ‪ٍٝ‬رخ ‪ ٝ‬أَٓ‪ٌ٣‬خ ال ‪٣‬ؼظزَ‪ ٕٝ‬إٔ طؼيى ح‪ُٜ٥‬ش ‪ ٞٛ‬اكظٔخٍ ‪ٝ‬حٍى رَ ‪٘٣‬ظَ‪ ٕٝ‬حُل‪ ْٜ‬أ‪ٛ‬ال ألٗ‪ ٚ‬ال ‪٣‬يهَ ك‪ ٢‬كي‪ٝ‬ى حُؼو‪ ٍٞ‬كخإلُ‪ٓ ٚ‬طِن ر‪ٔ٘٤‬خ ػو‪ُ٘ٞ‬خ حٌُٔٔ‪٘٤‬ش‬ ‫‪ ٢ٛ‬ػو‪ٔٗ ٍٞ‬ز‪٤‬ش‪ .‬ػْ إ ًَ ى‪ ُٚ ٖ٣‬اُ‪١ ًَ ٝ ٚ‬خثلش طٌَ٘ اُ‪ٜٜ‬خ رطَ‪٣‬وظ‪ٜ‬خ رَ ‪ٝ‬‬ ‫اُ‪ ٢‬حُي‪ ٖ٣‬حُظؼيى‪ٓ ١‬ؼَ حُ‪ٜ٘‬ي‪٤ٓٝ‬ش ًي‪ٝ ٖ٣‬ػ٘‪ ٢‬أ‪ ٝ‬ريحث‪ ٢‬أ‪ٟٝ ٝ‬ؼ‪ .٢‬حُٔٔؤُش‬ ‫ِٓحؿ‪٤‬ش طٔخٓخ ‪ ٝ‬ؿ‪َٓ َ٤‬طزطش رخُلو‪٤‬وش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪٤‬ش ًٔخ ‪ٝ ٞٛ‬ح‪ٟ‬ق ألٕ حُزلغ ًَ اٗٔخٕ أ‪٠٣‬خ ُ‪ ٚ‬ط‪ٍٜٞ‬حط‪ ٚ‬حُوخ‪ٛ‬ش ػٖ حإلُ‪ ٚ‬كظ‪ ٠‬أ‪ٛ‬زق ٓل‪ ّٜٞ‬حإلُ‪ٚ‬‬ ‫ٓطخ‪١‬خ ‪ٔ٣‬غ ًَ ٗ‪٢‬ء‪ٓ ٝ .‬غ ًُي ‪ ٌٖٔ٣‬آظوال‪ ٙ‬حُلٌَس حألٓخٓ‪٤‬ش ٖٓ حٌُظذ‬ ‫ك‪ٔٓ ٢‬ؤُش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى اُ‪ٝ ٚ‬حكي ‪ ٝ‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬اُ‪ٗ ٢‬ظ‪٤‬ـش رخُظؤً‪٤‬ي أ‪ ٝ‬حُظل٘‪٤‬ي ‪ ٞٛ‬أٓ‪َٜ‬‬ ‫ًؼ‪َ٤‬ح ٖٓ حُزلغ ػٖ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حٌُؼ‪ ٖٓ َ٤‬ح‪ُٜ٥‬ش ‪ ٝ‬حُ‪ ٍٞٛٞ‬اُ‪ٗ ٢‬ظ‪٤‬ـش رخُظؤً‪٤‬ي أ‪ ٝ‬حُي‪٤٘٣‬ش ‪ ٢ٛ ٝ‬طئًي إٔ هللا ًخثٖ ك‪ ٢‬ػخهَ خخُن حٌُ‪١ .ٕٞ‬زؼخ ح‪ُٜ٥‬ش حُ‪ٞ‬حكيس‬ ‫ًؼ‪َ٤‬س رلٔذ ًؼَس حألى‪٣‬خٕ حُظ‪ٞ‬ك‪٤‬ي‪٣‬ش ٓ‪ٞ‬حء ًخٗض أى‪٣‬خٗخ ارَح‪٤ٔ٤ٛ‬ش ٓؼَ‬ ‫حُظل٘‪٤‬ي ٖٓ حُ٘خك‪٤‬ش حُلٔخر‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حألهَ‪.‬‬ ‫حُ‪ٜٞ٤‬ى‪٣‬ش ‪ ٝ‬حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش ‪ ٝ‬حإلٓالّ أ‪ ٝ‬أى‪٣‬خٗخ ؿ‪َٛ٤‬خ ٓؼَ حُ‪ٜ‬خرجش حُٔ٘يحث‪٤‬ش ‪ٝ‬‬ ‫أد‪ٝ‬حص حُزلغ‬ ‫حأل‪٣ِ٣‬ي‪٣‬ش ‪ ٝ‬حُز‪ٜ‬خث‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُٔ‪٤‬و‪٤‬ش ‪ ٝ‬حٍُِحىٗظ‪٤‬ش ‪ ..‬أُن‪٣ ٢ٌُ ٝ ,‬ظْ ك‪ َٜ‬كٌَس‬ ‫إً كٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ٌٛ‬ح حُزلغ ‪ ٞٛ‬ػٖ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى اُ‪ٝ ٚ‬حكي (ُ‪١َٗ ْ٤‬خ إٔ ‪ُٚ ٌٕٞ٣‬‬ ‫حإلُ‪ ٚ‬حُ‪ٞ‬حكي ٓ‪٤‬ظْ حُظؼَ‪ُ ٝ‬ؼالع أٌٗخٍ ٖٓ ‪ٛ‬ئالء ح‪ُٜ٥‬ش ‪ :‬هللا حإلرَح‪٢ٔ٤ٛ‬‬ ‫‪ٛ‬لخص ٓطِوش) ‪ ٌٕٞ٤ٓ ٝ‬ربْٓ هللا ؿيال ٓغ حألهٌ ك‪ ٢‬حإلػظزخٍ إٔ حُٔو‪ٜٞ‬ى‬ ‫رخهلل ‪٘ٛ‬خ ‪ ٞٛ‬كٌَس حإلُ‪ ٚ‬حُ‪ٞ‬حكي ػٔ‪ٓٞ‬خ ‪ ْ٤ُ ٝ‬اُ‪ ٚ‬حإلٓالّ رخٌُحص‪ٗ ٢ٌُ ٝ .‬زلغ حإل‪٣‬ـخر‪ ٢‬حُٔطِن ‪ ٝ‬هللا حَُر‪ٞ‬ر‪ ٢‬حُِٔز‪ ٝ ٢‬هللا حُٔخى‪ ١‬حُطز‪٤‬ؼ‪.. ٢‬‬ ‫ك‪ٔٓ ٢‬ؤُش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ٗلظخؽ اُ‪ ٢‬أى‪ٝ‬حص ٓؼَ أ‪ ١‬رلغ ٍ‪٣‬خ‪ ٢ٟ‬أ‪٘ٓ ٝ‬طو‪ ٢‬آهَ هللا حُٔطِن ٓظ٘خهل ٓ٘طو‪٤‬خ‬ ‫إ حُزلغ ك‪ٔٓ ٢‬ؤُش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى اُ‪ٝ ٚ‬حكي ُ‪ٞٓ ٚ‬ح‪ٛ‬لخص ه‪٤‬خٓ‪٤‬ش ٓؼَ ًِ‪ ٢‬حُويٍس ‪ٝ‬‬ ‫كخُزلغ ك‪ٔٓ ٢‬ؤُش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ُ‪ٔ٤‬ض آظؼ٘خء رؤ‪ ١‬كخٍ‪ٗ .‬لظخؽ اُ‪ ٢‬طؼَ‪٣‬ق‬ ‫ًِ‪ ٢‬حُٔؼَكش ‪ ٢ًِ ٝ‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ ..‬أُن ‪ ٞٛ‬أَٓ ٓ‪ َٜ‬رٔزذ آٌخٗ‪٤‬ش كٔخد ‪ٛ‬لخط‪ٚ‬‬ ‫ٓ٘طو‪٤‬خ رٔ‪ُٜٞ‬ش ‪ ٝ‬طل٘‪٤‬ي‪ٛ‬خ‪ .‬رؼ‪ ٞ‬حُ٘خّ ‪٣‬ظ٘‪ ٕٞ‬أٗ‪ ٖٓ ٚ‬ؿ‪ ٌٖٔٓ َ٤‬اػزخص إٔ‬ ‫أ‪٢ٗ ١‬ء ؿ‪ٞٓ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٌٛ ٌُٖ ٝ‬ح ؿ‪ٛ َ٤‬ل‪٤‬ق‪ ٖٓ ,‬حُٔ‪ َٜ‬ؿيح اػزخص ػيّ‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ًَحص ٌٓؼزش ٓؼال رخإلػظٔخى ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى ط٘خه‪٠‬خص ٓ٘طو‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُ٘‪٢‬ء‬ ‫ٓ‪ٟٞٞ‬ع حُزلغ‪ ٝ .‬رخُظؤَٓ حُؼوالٗ‪ ٢‬ك‪ٛ ٢‬لخص هللا حُٔطِوش ٓ٘ـي حٌُؼ‪ٖٓ َ٤‬‬ ‫حُظؼخٍ‪ ٝ ٝ‬حُظ٘خه‪ ٞ‬ر‪ٜ٘٤‬خ رل‪٤‬غ ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ طـظٔغ ك‪ٗ ٢‬و‪ٝ ٚ‬حكي أ‪٣‬خ‬ ‫ًخٕ ‪:‬حُظ٘خه‪ ٞ‬حأل‪ : ٍٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬حإلُ‪ً ٚ‬حص ٓطِوش‬ ‫‪It cannot be an absolute person‬‬ ‫ك‪ ٜٞ‬آخ ًحص ‪ ٝ‬آخ ٓطِن ‪ ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪٣‬ـٔغ ر‪ ٖ٣ٌٛ ٖ٤‬حُ‪٠‬ي‪ .ٖ٣‬إ حٌُٔخٍ‬ ‫ٓؼ٘‪ ٖٓ ٠‬حُٔؼخٗ‪٣ ٢‬ظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ حٌُحط‪٤‬ش ألٕ حٌُحط‪٤‬ش ال طٌ‪ ٕٞ‬رـ‪ َ٤‬كي‪ٝ‬ى‪ .‬كخإلُ‪ٚ‬‬ ‫ُ‪ً ٞ‬خٕ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىح ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ىح ٓطِوخ أ‪ً ٝ‬خٕ ٓطِوخ رخ‪ٍٞٛ ١‬س ٖٓ حُ‪ ٍٜٞ‬ال ‪ٌٖٔ٣‬‬ ‫حٕ طٌ‪ ُٚ ٕٞ‬أ‪٠٣‬خ ًحص ‪ٝ‬حػ‪٤‬ش رَ ‪ ٌٕٞ٣‬ؿ‪ٗ َ٤‬خػَ ر٘لٔ‪ٛ ْ٤ُ ٝ ٚ‬خكذ حٗخ‬ ‫طظ٘و‪ ٚ‬ك‪٤ً ٢‬خٕ‪٣ .‬ؼ٘‪ً ُٞ ٢‬خٕ حإلُ‪ ٚ‬أُُ‪ ٢‬أري‪ ,١‬رال ريح‪٣‬ش أ‪ٜٗ ٝ‬خ‪٣‬ش كال ‪ٌٖٔ٣‬‬ ‫حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬اال حُِٓخٕ ٗلٔ‪ ٝ ٚ‬حُِٓخٕ ال ػوَ ُ‪ ٝ ٚ‬ال ًحص‪ً ُٞ ٝ .‬خٕ حإلُ‪ٔ٣ ٚ‬أل‬ ‫ًَ حألٓخًٖ ك‪ٌٜ‬ح ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬أٗ‪ ٝ ٞٛ ٚ‬حٌُٔخٕ ‪ٝ‬حكي‪ ٝ .‬حٌُٔخٕ ال ػوَ ُ‪ ٝ ٚ‬ال ًحص‪.‬‬ ‫‪ً ُٞ ٝ‬خٕ حإلُ‪ ٞٛ ٚ‬حُِٓخٕ ٗلٔ‪ ٝ ٚ‬حٌُٔخٕ ًِ‪ ٚ‬أ‪ ١‬حٌُِٓخٕ رٌَ٘ ٓطِن ك‪ٌٜ‬ح‬ ‫حُٔٔخثَ حألٓخٓ‪٤‬ش ‪ :‬حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ,‬هللا‪ ,‬اُ‪ ٚ‬ا‪٣‬ـخر‪ ,٢‬اُ‪ِٓ ٚ‬ز‪ٓ ,٢‬ؼـِس‪ .‬حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬حٗ‪ ٚ‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ًحط‪ ٝ ٚ‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ُ‪ً ْ٤‬حطخ ‪ ٝ‬ال ‪٣‬ؼوَ‪ .‬أ‪٠٣‬خ ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ٌٕٞ٣‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬طؼَ‪٣‬ل‪ ٚ‬رؤٗ‪ٓ ًَ ٚ‬خ ُ‪ ٝ ُٕٝ ٚ‬كـْ ‪ً ٝ‬ظِش‪ ,‬ارظيحء ٖٓ حَُ‪٘٣‬ش ‪ ٝ‬حٌُرخرش ‪ ٝ‬حإلُ‪ ٚ‬ه‪َ٤‬ح ر‪ٍٜٞ‬س ٓطِوش ُ٘لْ حألٓزخد ‪ ٢ٛ ٝ‬إٔ حإلُ‪ٝ ٚ‬هظ‪ٜ‬خ ٓ‪ٓ ٌٕٞ٤‬ؼ٘‪ٝ ٠‬‬ ‫ُ‪ ْ٤‬اٗظ‪ٜ‬خءح رخُل‪ ٝ َ٤‬حُٔز٘‪ ٝ ٠‬حُلـَ ‪ٌٛ ..‬ح ‪ ٞٛ‬حُظؼَ‪٣‬ق حُٔظيح‪ًٔ ٍٝ‬خ ‪٣‬ل‪ً ْ٤ُ ٜٚٔ‬حطخ ػخهِش الٕ حإل‪١‬الم ‪ٟ‬ي حٌُحط‪٤‬ش ‪ ٝ‬حٌُحط‪٤‬ش ‪ٟ‬ي حإل‪١‬الم‪ٌٛ ٝ .‬ح‬ ‫حُ٘خّ‪ُ ٌُٖ .‬لظش‪٘ٛ ,‬خى أٗ‪٤‬خء ُ‪ُٜ ْ٤‬خ ‪ ُٕٝ‬ح‪ ٝ‬كـْ ‪ٌُ٘٘ ٝ‬خ ٗؼَف ؿٔ‪٤‬ؼخ‬ ‫‪٠٣‬طَٗخ ُِو‪ ٍٞ‬إٔ حإلُ‪ً ُٞ ٚ‬خٕ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىح كال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬طِوخ أ‪ً ٝ‬خٓال رَ‬ ‫أٗ‪ٜ‬خ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس‪ٓ ,‬ؼَ حُ‪ٞ٠‬ء أ‪ ٝ‬حُلَحٍس أ‪ ٝ‬حُطخهش ػٔ‪ٓٞ‬خ‪ .‬إً ٗلٖ ٓلظخؿ‪ٖ٤‬‬ ‫‪٣‬ـذ إٔ ‪ٔٗ ٌٕٞ٣‬ز‪٤‬خ ‪ٗ ٝ‬خه‪ٜ‬خ ًخُزَ٘ أ‪ ٝ‬إٔ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬طِوخ ‪ً ٝ‬خٓال ‪ ٌُٚ٘ ٝ‬رال‬ ‫ُظؼي‪ َ٣‬حُظؼَ‪٣‬ق‪ٓ ٌٖ٤ُ ٝ ,‬ؼال إٔ حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٓ ٞٛ‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬اىٍحً‪ ٚ‬رخُل‪ٞ‬حّ‬ ‫ًحص ‪ ٝ‬ال ‪٣‬ؼوَ‪.‬‬ ‫حُؼخى‪٣‬ش أ‪ ٝ‬رؤؿ‪ِٜ‬س حإلٓظ٘ؼخٍ ‪ ٝ‬حُو‪٤‬خّ‪٤١ .‬ذ ٓخًح ػٖ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىحص ال ٗٔظط‪٤‬غ حُظ٘خه‪ ٞ‬حُؼخٗ‪ : ٢‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬حإلُ‪ ٢ًِ ٚ‬حُ‪ٜ‬الف ‪ٓ ٝ‬و‪َ٤‬ح ك‪ً ٢‬حص‬ ‫ٍ‪ٛ‬ي‪ٛ‬خ ‪ٌُ٘٘ ٝ‬خ ٗؼَف أٗ‪ٜ‬خ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ٓؼَ حُٔخىس حُٔظِٔش ٓؼال‪ .‬حُٔخدس حُٔظِٔش حُ‪ٞ‬هض‪.‬‬ ‫أ‪ ٝ‬حُٔخدس حُغ‪ٞ‬دحء (رخإلٗـِ‪٤‬ض‪٣‬ش‪ )Dark Matter :‬ك‪ ٢‬ػِْ حٌُ‪ٞٛ ٕٞ‬‬ ‫‪It cannot be an omnibenevolent and has a free will in‬‬ ‫ٓقطِق ‪٣‬ؾ‪٤‬ش اُ‪ ٠‬ؿغ‪ٔ٤‬خص ٓخد‪٣‬ش ٓـ‪ُٜٞ‬ش‪ ،‬رحص طشً‪٤‬ذ ؿ‪٤‬ش ٓلذد رؼذ‪ ،‬ال ‪the same time‬‬ ‫طزؼغ ‪ٝ‬ال طؼٌظ أ‪ ١‬اؽؼخع ً‪ٜ‬ش‪ٓٝ‬ـ٘خه‪٤‬غ‪ ٝ ٢‬رخُظخُ‪ ٢‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬سفذ‪ٛ‬خ رؾٌَ حإلٗٔخٕ ًخثٖ ه‪ َ٤‬الٗ‪٣ ٚ‬وظخٍ ر‪ٞ‬ػ‪ ٢‬كؼَ حُو‪ َ٤‬ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حالك‪٤‬خٕ‪ً ُٞ ٝ .‬خٕ‬ ‫ٓزخؽش‪ ٌٖٔ٣ ٌُٖ ،‬حالعظذالٍ ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬د‪ٛ‬خ ٖٓ خالٍ طؤػ‪٤‬شحط‪ٜ‬خ حُؼوخُ‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حإلُ‪ٓ ٚ‬ؼَ حإلٗٔخٕ ه‪َ٤‬ح ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حالك‪٤‬خٕ ‪َ٣َٗ ٝ‬ح ك‪ ٢‬حك‪٤‬خٕ حهَ‪ٌُ ٟ‬خٕ‬ ‫حُٔخدس حُٔشث‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُٔظٔؼِش ك‪ ٢‬حُ٘ـ‪ٝ ّٞ‬حُٔـشحص‪.‬رخإلػظٔخى ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُٔؼخٍ‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٓ ٙ‬ؼو‪ٞ‬ال‪ً ُٞ ٌُٖ .‬خٕ حإلُ‪ ٢ًِ ٚ‬حُ‪ٜ‬الف رٔؼ٘‪ ٠‬أٗ‪ً ٚ‬خَٓ ال ‪٣‬وطت أريح‬ ‫ٌٗ‪ٓ ٕٞ‬لظخؿ‪ُ ٖ٤‬ظؼي‪ َ٣‬حُظؼَ‪٣‬ق َٓس أهَ‪ ٟ‬ك٘و‪ ٍٞ‬إٔ حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬د ‪ٓ ٞٛ‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬ك‪ٌٜ‬ح ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬حٗ‪ ٚ‬هخ‪ٟ‬غ ُطز‪٤‬ؼظ‪ ٝ ٚ‬حٗ‪ ٚ‬ال ‪٣‬وظخٍ كؼَ حُو‪٣ .َ٤‬ؼ٘‪ ٢‬حُل‪ٞ٤‬حٕ ال‬ ‫ادسحً‪ ٚ‬رخُل‪ٞ‬حط أ‪ ٝ‬سفذ‪ ٙ‬رخألد‪ٝ‬حص أ‪ ٝ‬سفذ طؤػ‪٤‬ش‪ ٙ‬ػِ‪ٓ ٠‬خ ‪ٓ ٞٛ‬ذسى أ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪َ٣َٗ ٌٕٞ٣‬ح ُ‪ ٞ‬اكظَّ ك‪ٞ٤‬حٗخ آهَ الٕ طِي ‪١ ٢ٛ‬ز‪٤‬ؼظ‪ ٚ‬حُظ‪ ٢‬طظلٌْ‬ ‫ٓشف‪ٞ‬د‪ ٌُٖ .‬هي ‪٣‬و‪ ٍٞ‬هخثَ ‪ٓ ٝ :‬خًح ُ‪ ٞ‬طْ كٔخد ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُ٘‪٢‬ء ٍ‪٣‬خ‪٤ٟ‬خ أ‪ٝ‬‬ ‫ك‪ ,ٚ٤‬كخُل‪ٞ٤‬حٕ رال ‪ٝ‬ػ‪ ٢‬ح‪ ٝ‬اٍحىس ‪ٌٌٛ ٝ‬ح حإلُ‪ ٚ‬ال ‪٣‬لٔذ ه‪َ٤‬ح ُ‪ً ٞ‬خٗض ‪١‬ز‪٤‬ؼظ‪ٚ‬‬ ‫ٓ٘طو‪٤‬خ‪ ,‬أال ‪ٌ٣‬ل‪ٌٛ ٢‬ح ُِظؤًي ٖٓ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬؟ ‪ ٝ‬حإلؿخرش ‪١ ٢ٛ‬زؼخ ال‪ٗ ,‬ظَ‪٣‬ش‬ ‫طلظْ ػِ‪ ٚ٤‬كؼَ حُو‪ ْ٤ُ ٝ َ٤‬ربٍحىحط‪.ٚ‬‬ ‫حال‪ٝ‬طخٍ ٓؼال ٓلٔ‪ٓٞ‬ش ٍ‪٣‬خ‪٤ٟ‬خ ‪ ٌُٖ ٝ‬ألٗ‪ ٚ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬اهظزخٍ‪ٛ‬خ أ‪ ٝ‬طـَرش‬ ‫إ حُطز‪٤‬ؼش ػٔ‪٤‬خء ‪ ٝ‬ال طؼَف ٓؼخٗ‪ٓ ٢‬ؼَ حُو‪ ٝ َ٤‬حَُ٘ ‪ ٝ‬حإلٍحىس حُلَس كو‪٢‬‬ ‫‪43‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪ ٢ٛ‬حُظ‪ ٢‬طوظخٍ حُو‪ َ٤‬ح‪ ٝ‬طوظخٍ حَُ٘ كبًح ًخٕ حإلُ‪ ٚ‬هخىٍ ‪ ٌٖٔ٣ ٝ‬حٕ ‪٣‬وظخٍ‬ ‫كؼَ حَُ٘ ‪ ٝ‬إٔ ‪٣‬وطت ك‪ٓ ٜٞ‬و‪ ٝ َ٤‬إ ُْ ‪ً ٌٖ٣‬خٕ ٓٔ‪َ٤‬ح ُطز‪٤‬ؼظ‪.ٚ‬كال ‪ٌٕٞ٣‬‬ ‫حٌُخثٖ حُل‪ٓ ٢‬و‪َ٤‬ح ُ‪ً ٞ‬خٗض ‪١‬ز‪٤‬ؼظ‪ ٢ٛ ٚ‬حُظ‪ ٢‬طظلٌْ ك‪ٞٓ ٚ٤‬حء رخُو‪ َ٤‬ح‪ ٝ‬رخَُ٘‬ ‫رَ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬و‪َ٤‬ح ك‪٣ ٖ٤‬وٍَ رٔأل اٍحىط‪ ٚ‬أ‪ ١‬اهظ‪٤‬خٍ ‪٣‬وظخٍ‪ٌٌٛ ٝ .‬ح ‪ ٌٕٞ٣‬حإلُ‪ٚ‬‬ ‫ٓٔ‪َ٤‬ح ًخُل‪ٞ٤‬حٕ ُلؼَ حُو‪ٝ َ٤‬كوخ ُطز‪٤‬ؼظ‪ ٚ‬حُو‪َ٤‬س‪ .‬حُوال‪ٛ‬ش ‪ ٢ٛ‬آخ حٕ ‪ٌٕٞ٣‬‬ ‫حإلُ‪ ٚ‬ه‪َ٤‬ح رٌَ٘ ٓطِن ‪ َ٤ٔٓ ٌُٚ٘ ٝ‬رطز‪٤‬ؼظ‪ ٚ‬أ‪ ٌٕٞ٣ ٝ‬ه‪َ٤‬ح أك‪٤‬خٗخ ‪َ٣َٗ ٝ‬ح‬ ‫أك‪٤‬خٗخ أهَ‪٣ ٟ‬لؼَ حُ‪ٜٞ‬حد أك‪٤‬خٗخ ‪٣ ٝ‬وط‪٢‬ء أك‪٤‬خٗخ حهَ‪ ٝ ٟ‬ك‪ ٢‬طِي حُلخُش‬ ‫‪ٓ ٌٕٞ٣‬و‪َ٤‬ح‪.‬‬ ‫حُظ٘خه‪ ٞ‬حُؼخُغ ‪ :‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬حإلُ‪ ٢ًِ ٚ‬حُويٍس ‪ ٢ًِ ٝ‬حُ‪ٜ‬الف ك‪ً ٢‬حص‬ ‫حُ‪ٞ‬هض‬ ‫‪It cannot be an omnipotent and omnibenevolent in the‬‬ ‫‪same time‬‬ ‫‪ًُ ٝ‬ي رٔزذ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حَُ٘ ك‪ ٢‬حُؼخُْ ك‪٤‬غ حٕ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حَُ٘ ‪٣‬ظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫حإلُ‪ ٢ًِ ٚ‬حُويٍس ‪ ٢ًِ ٝ‬حُ‪ٜ‬الف‪ .‬ك‪ٞٓ ٢‬هق حإلُ‪ ٖٓ ٚ‬حَُ٘ ك‪ ٢‬حُؼخُْ ‪٘ٛ‬خى‬ ‫حٍرغ اكظٔخالص ال ؿ‪:َ٤‬‬ ‫إٔ حإلُ‪ ٚ‬هخىٍ ػِ‪ ٠‬حُظوِ‪ ٖٓ ٚ‬حَُ٘ ‪٣َ٣ ٝ‬ي حُظوِ‪ ٚ٘ٓ ٚ‬كؼال‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫حٕ حإلُ‪ ٚ‬هخىٍ ػِ‪ ٠‬حُظوِ‪ ٖٓ ٚ‬حَُ٘ ‪ ٌُٚ٘ ٝ‬ال ‪٣َ٣‬ي حُظوِ‪.ٚ٘ٓ ٚ‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫إٔ حإلُ‪ ٚ‬ؿ‪ َ٤‬هخىٍ ػِ‪ ٠‬حُظوِ‪ ٖٓ ٚ‬حَُ٘ ‪٣َ٣ ٌُٚ٘ ٝ‬ي حُظوِ‪.ٚ٘ٓ ٚ‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫حٕ حإلُ‪ ٚ‬ؿ‪ َ٤‬هخىٍ ػِ‪ ٠‬حُظوِ‪ ٖٓ ٚ‬حَُ٘ ‪ ٞٛ ٝ‬ال ‪٣َ٣‬ي ًُي‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ك‪ ٢‬حُلخُش حال‪ ٠ُٝ‬حإلُ‪ ٚ‬هخىٍ ػِ‪٢ٗ ًَ ٠‬ء ‪ ٝ‬هخىٍ ػِ‪ ٠‬حُظوِ‪ ٖٓ ٚ‬حَُ٘ ‪ٝ‬‬ ‫‪٣َ٣ ٞٛ‬ي ًُي إً ك‪ ٜٞ‬اُ‪ ٚ‬ه‪ٌٛ ٌُٖ ٝ .َ٤‬ح ُ‪ ْ٤‬حُ‪ٞ‬حهغ الٕ حُؼخُْ ِٓ‪٢‬ء‬ ‫رخَُ٘‪ ٝ ٍٝ‬ح‪٥‬الّ ‪ ٝ‬حٌُ‪ٞ‬حٍع حُظ‪٘٣ ٢‬ي‪ُٜ ٟ‬خ ؿز‪ ٖ٤‬حإلٗٔخٗ‪٤‬ش‪ .‬ك‪ ٢‬حُلخُش حُؼخٗ‪٤‬ش‬ ‫‪ ٞٛ‬هخىٍ ‪ ٌُٚ٘ ٝ‬ال ‪٣َ٣‬ي ‪ٌٌٛ ٝ‬ح ‪ ٞٛ‬اُ‪ َ٣َٗ ٚ‬ال ط‪ٜ‬ق ‪ٛ‬يحهظ‪ ٚ‬ك‪٠‬ال ػٖ‬ ‫ػزخىط‪ .ٚ‬ك‪ ٢‬حُلخُش حُؼخُؼش ‪ ٞٛ‬ؿ‪ َ٤‬هخىٍ ‪٣َ٣ ٝ‬ي حُظوِ‪ ٖٓ ٚ‬حَُ٘ ‪ ٝ‬رخُظخُ‪ٞٛ ٢‬‬ ‫هخ‪ٟ‬غ ُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُطز‪٤‬ؼش ‪ ٝ‬حُظَ‪ٝ‬ف حُ‪ٞ‬حهؼ‪٤‬ش ًخُزَ٘ ‪ٌٛ ٝ‬ح ال ‪٣‬ـؼِ‪ ٚ‬اُ‪ٜ‬خ‬ ‫أ‪ٛ‬ال‪ .‬ك‪ ٢‬حُلخُش حَُحرؼش ‪ ٞٛ‬ؿ‪ َ٤‬هخىٍ ‪ ٝ‬ال ‪٣َ٣‬ي ‪ ٞٛ ٝ‬ر‪ٌٜ‬ح هي آظٌَٔ ػـِ‪ٙ‬‬ ‫رَ٘‪ٔٓ َ٤ٜ٤ُ ٙ‬وخ رال ‪ٌٌٛ ٝ .َ٤ٟٔ‬ح ‪ ٝ‬رٔزذ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حَُ٘ ك‪ ٢‬حُؼخُْ ‪٣‬ـي‬ ‫حَُٔء ٗلٔ‪٠ٓ ٚ‬طَح ُِو‪ ٍٞ‬رؤٕ حإلُ‪ ٚ‬حٓخ ؿ‪ َ٤‬هخىٍ ‪ ٝ‬آخ َٗ‪ ٝ َ٣‬ال ه‪٤‬خٍ‬ ‫ػخُغ‪.‬‬ ‫حُظ٘خه‪ ٞ‬حَُحرغ ‪ :‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬حإلُ‪ ٢ًِ ٚ‬حُويٍس ‪ ٢ًِ ٝ‬حُؼِْ ك‪ً ٢‬حص‬ ‫حُ‪ٞ‬هض‬ ‫‪It cannot be omnipotent and omniscient in the same‬‬ ‫‪time‬‬ ‫‪٣ َٛ‬ويٍ هللا ػِ‪ ٠‬طـ‪ َ٤٤‬أَٓ ‪٣‬ؼِْ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ػ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُٔٔظوزَ؟‬ ‫كبًح ًخٕ حُـ‪ٞ‬حد رـ(ٗؼْ) ‪ :‬كخهلل ُ‪ٓ ْ٤‬طِن حُؼِْ‬ ‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حُـ‪ٞ‬حد رـ(ال) ‪ :‬كخهلل ُ‪ٓ ْ٤‬طِن حُويٍس‬ ‫ٓؼخٍ ‪ :‬هللا ‪٣‬ؼِْ رؼِٔ‪ ٚ‬حُٔطِن إٔ ٗ‪ًِ٤‬خً ٓ‪َ٤‬ططْ رخألٍ‪ ٝ‬ؿيحً ‪ ،‬ك‪٣ َٜ‬ويٍ هللا‬ ‫رويٍط‪ ٚ‬حُٔطِوش ػِ‪ ٠‬طـ‪ًُ َ٤٤‬ي؟‬ ‫اًح هيٍ ػِ‪ ٠‬طـ‪ًُ َ٤٤‬ي ك‪ٓ ْ٤ُ ٜٞ‬طِن حُؼِْ ‪ٝ‬اًح ُْ ‪٣‬ويٍ ك‪ٓ ْ٤ُ ٜٞ‬طِن‬ ‫حُويٍس‪٘ٛ ٖٓٝ .‬خ ‪٣‬ؼزض ُ٘خ إٔ حُ‪ٜ‬لخص حُزَ٘‪٣‬ش رطز‪٤‬ؼظ‪ٜ‬خ طزيأ ك‪ ٢‬حُظيحهَ‬ ‫‪ٝ‬حُظ٘خه‪ ٞ‬اًح ٓخ ؿؼِض ػِ‪ ٠‬ا‪١‬اله‪ٜ‬خ‪٣ ,‬ؼ٘‪ ٢‬حإلٗٔخٕ ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ إٔ ‪٣‬ؼِْ رؼ‪ٞ‬‬ ‫حألٗ‪٤‬خء ‪ ٝ‬حٕ ‪٣‬ـ‪ َٜ‬رؼ‪ ٞ‬حألٗ‪٤‬خء ‪ ٞٛ ٝ‬رخُطزغ ُ‪ٓ ْ٤‬طِن حُويٍس ٌُُي كال‬ ‫‪ٞ٣‬ؿي ط٘خه‪ ٞ‬ك‪ ٢‬آٌخٗ‪٤‬خط‪ ٚ‬أٓخ هللا كال ‪ ُٚ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ـٔغ ر‪ ٖ٤‬حُٔظ٘خه‪٠‬خص اال ُ‪ٞ‬‬ ‫ًخٕ ٗو‪٤ٜ‬ش ه‪٤‬خُ‪٤‬ش ِٓلوش‪.‬‬ ‫حُظ٘خه‪ ٞ‬حُوخْٓ ‪ :‬حإلُ‪ ٚ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ ٢ًِ ٌٕٞ٣‬حُويٍس‬ ‫‪It cannot be almighty‬‬ ‫ٓؼخٍ ‪:‬اًح ًخٕ حإلُ‪ ٚ‬هخىٍح ػِ‪٢ٗ ًَ ٠‬ء‪ ٌٖٔ٣ َٛ ,‬إٔ ‪٣‬وِن ؿزال أػوَ ٖٓ‬ ‫هيٍط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُلَٔ‪.‬‬ ‫اًح ًخٕ ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ هِن ٓؼَ ‪ٌٛ‬ح حُـزَ ك‪ٜ٘‬خى ٓخ ال ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ كؼِ‪ٞٛ ٝ ,ٚ‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫كَٔ حُـزَ‪.‬‬ ‫اًح ُْ ‪ٔ٣ ٌٖ٣‬ظط‪٤‬غ هِن ٓؼَ ‪ٌٛ‬ح حُـزَ ك‪ ٜٞ‬أ‪٠٣‬خ ُ‪ ٢ًِ ْ٤‬حُويٍس‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ٓؼخٍ آهَ ‪ٔ٣ َٛ:‬ظط‪٤‬غ حإلُ‪ ٚ‬هِن اُ‪ ٚ‬آهَ أه‪ ٚ٘ٓ ٟٞ‬؟‬ ‫اًح ًخٕ ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ ك‪ ٢ًِ ْ٤ُ ٜٞ‬حُويٍس ألٕ حإلُ‪ ٚ‬ح‪٥‬هَ ٓ‪ ٌٕٞ٤‬أه‪ٟٞ‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ٓ٘‪ ٝ ٚ‬أهيٍ‪.‬‬ ‫اًح ُْ ‪ٔ٣ ٌٖ٣‬ظط‪٤‬غ ك‪ ٢ًِ ْ٤ُ ٜٞ‬حُويٍس أ‪٠٣‬خ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫طِي ُ‪ٔ٤‬ض ٍكخ‪٤ٛ‬ش كٌَ‪٣‬ش رَ ‪ ٢ٛ‬ػ‪٤‬ذ ٓ٘طو‪ ٢‬ك‪١ ٢‬ز‪٤‬ؼش حإلُ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫ً‪ٗٞ٘٤‬ش ال ٓظ٘خ‪٤ٛ‬ش حُويٍس ألٕ حُالٗ‪ٜ‬خث‪٤‬ش أ‪ ٝ‬حٌُٔخٍ ‪ٔٛ‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى اكظَح‪ ٢ٟ‬ه‪٤‬خُ‪٢‬‬ ‫ال ‪ُٜٔ ٌٖٔ٣‬خ حُظلون ك‪ ٢‬أ‪ٝ ١‬ؿ‪ٞ‬ى ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪ ٢‬أ‪٘ٓ ٝ‬طو‪ ٝ .٢‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حإلُ‪ ٚ‬ؿ‪َ٤‬‬ ‫هخ‪ٟ‬غ ُو‪ٞ‬حػي حُٔ٘طن ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬أٗ‪ ٚ‬ؿ‪ٞٓ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى اال ك‪ ٢‬ػخُْ ٓـ٘‪ ٕٞ‬طٔخٓخ ال‬ ‫طَٔ‪ ١‬ك‪ ٚ٤‬ه‪ٞ‬حػي حُٔ٘طن‪.‬‬ ‫حُظ٘خه‪ ٞ‬حُٔخىّ ‪ :‬حإلُ‪ ٚ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬ؿ‪ٓ َ٤‬ظـ‪ ٌٕٞ٣ ٝ َ٤‬هِن حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫ٓغ ًُي‪.‬‬

‫‪It cannot be stable and to be have created the universe‬‬ ‫ك‪ ٢‬حألى‪٣‬خٕ حإلُ‪ ٚ‬ال ‪٣‬ظـ‪ ٝ َ٤‬ال ‪٣‬ئػَ ك‪ ٚ٤‬أ‪٢ٗ ١‬ء ‪ ٌُٖ ٝ‬رخُظيٍؽ حُٔ٘طو‪ٗ ٢‬ـي‬ ‫إٔ ‪ٌٛ‬ح ‪٣‬ظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ كو‪٤‬وش أٗ‪ ٚ‬هِن حُؼخُْ ك‪ٝ ٢‬هض ٓخ‪:‬‬ ‫اًح ًخٕ حُوِن حإلُ‪ ٢ٜ‬كو‪٤‬و‪ ,٢‬كبٕ ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى هي طْ هِو‪ ٚ‬ر‪ٞ‬حٓطش اُ‪ٚ‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ؿ‪ٓ َ٤‬لي‪ٝ‬ى‪.‬‬ ‫حإلُ‪ ٚ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ُ ٌٕٞ٣‬ي‪ ٚ٣‬ى‪ٝ‬حكغ أ‪ٓ ٝ‬ئػَحص ىحهِ‪٤‬ش ٓؼَ حإلكظ‪٤‬خؽ ‪ٝ‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫حَُؿزش ‪ ٝ‬حُـ‪ ٝ َٜ‬حُٔ٘خػَ‪.‬‬ ‫اًح ًخٕ حُوِن حإلُ‪ ٢ٜ‬كو‪٤‬و‪ ,٢‬كِْ ط‪ٞ‬ؿي أ‪ٓ ١‬ئػَحص هخٍؿ‪٤‬ش ػِ‪٠‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫حإلُ‪ ٚ‬هزَ حُوِن‪.‬‬ ‫اًح ًخٕ حُوِن حإلُ‪ ٢ٜ‬كو‪٤‬و‪ ,٢‬كِْ ‪ ٌٖ٣‬حإلُ‪ٓ ٚ‬يك‪ٞ‬ػخ رؤ‪ٓ ١‬ئػَ هخٍؿ‪٢‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫هزَ حُوِن ( ٖٓ ‪(3‬‬ ‫حإلُ‪ ٚ‬هزَ حُوِن ُْ ‪ِٔ٣ ٌٖ٣‬ي أ‪ ١‬ى‪ٝ‬حكغ ٓئػَس ٓ‪ٞ‬حء ىحهِ‪٤‬ش ح‪ٝ‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫هخٍؿ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫حإلُ‪ٓ ٚ‬خ ًخٕ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬لؼَ أ‪٢ٗ ١‬ء‪ ٝ ,‬حُوِن حإلُ‪ٓ ٢ٜ‬خ ًخٕ ُ‪٤‬ليع‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪ٌٌٛ ٝ‬ح آخ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حإلُ‪ٓ ٚ‬ظـ‪َ٤‬ح ‪ُ ٝ‬ي‪ ٚ٣‬اكظ‪٤‬خؿخص ‪ ٝ‬ى‪ٝ‬حكغ ىحهِ‪٤‬ش طلًَ‪ٝ ٚ‬‬ ‫آخ أٗ‪٣ ُْ ٚ‬وِن حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى أريح‪ .‬رلٔذ حألى‪٣‬خٕ هللا ِٓ٘‪ ٙ‬ػٖ حألؿَح‪ .ٝ‬ك‪ًٝ ٜٞ‬‬ ‫ًٔخٍ ؿ‪ٓ َ٤‬ظ٘خ‪ ٝ ٙ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ظـ‪ ٌٕٞ٤ُ َ٤‬حًَٔ ٓٔخ ‪ ٞٛ‬ك‪٤‬غ حٗ‪ً ٚ‬خَٓ ك‪٢‬‬ ‫ؿ‪ٛ ٝ َٙٛٞ‬لخط‪ .ٚ‬ك‪ ٜٞ‬ال ‪٣ِ٣‬ي ‪ ٝ‬ال ‪٘٣‬و‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ؿ‪ٞ‬ىط‪ ٝ ٚ‬هيٍط‪ٍ ٝ ٚ‬كٔظ‪ٝ ٚ‬‬ ‫ػيُ‪ ٝ ٚ‬كٌٔظ‪ ٝ .ٚ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ـِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬أكٌخٓ‪ ٚ‬ك‪٤‬ؼ‪ٞ‬ى ‪ِٜ٣ ٝ‬ل‪ٜ‬خ‪ .‬رخإل‪ٟ‬خكش‬ ‫ألٗ‪ ٚ‬هزَ حُوِن ُْ ط‪ٞ‬ؿي أٗ‪٤‬خء هخٍؿ‪٤‬ش طئػَ ك‪ ٢‬حإلُ‪ ٚ‬كظـؼِ‪َ٣ ٚ‬ى ػِ‪ٜ٤‬خ‬ ‫رؤكؼخُ‪ ٚ‬حُظ‪٣ ٢‬ؼِٔ‪ٜ‬خ ٌٓ٘ حألٍُ‪.‬‬ ‫ال ط‪ٞ‬ؿي ٓئػَحص ىحهِ‪٤‬ش ‪ٓ :‬ؼَ حإلكظ‪٤‬خؽ ‪ ٝ‬حَُؿزش ‪ ٝ‬هالك‪ ٝ ٚ‬ال ط‪ٞ‬ؿي‬ ‫ٓئػَحص هخٍؿ‪٤‬ش ‪ :‬الٕ حٌُ‪ ٌٖ٣ ُْ ٕٞ‬هي هِن رؼي ‪ ٝ‬رخُظخُ‪ٜ٣ ٢‬ؼذ حُو‪ ٍٞ‬حٕ‬ ‫هللا هِن حٌُ‪ . ٕٞ‬كوزَ حُوِن ًخٕ هللا ‪ ٝ‬حُؼيّ كبًح ُْ ‪ ٌٖ٣‬هللا ‪٣‬ظـ‪ً ٖٓ َ٤‬حط‪ٚ‬‬ ‫كِٖ ‪ٞ٣‬ؿي ٓخ ‪٣‬ـ‪٣ ٝ َٙ٤‬ـؼِ‪٣ ٚ‬وِن‪.‬‬ ‫حُظ٘خه‪ ٞ‬حُٔخرغ ‪ :‬حإلُ‪ ٚ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حٕ ‪ ٢ًِ ٌٕٞ٣‬حُ‪ٜ‬الف ‪٣ ٝ‬ؼِْ ًَ ٗ‪٢‬ء ك‪٢‬‬ ‫ٗلْ حُ‪ٞ‬هض‪.‬‬ ‫‪It cannot be omnibenevolent and omniscient in the‬‬ ‫‪same time‬‬ ‫ألٕ حإلُ‪ ٚ‬اًح ًخٕ ‪٣‬ؼِْ ًَ ٗ‪٢‬ء رٔخ ك‪ًُ ٢‬ي حُٔٔظوزَ‪ ,‬إً ‪٣ ٞٛ‬ؼِْ إٔ ‪٘ٛ‬خى‬ ‫ٖٓ حُزَ٘ حٌُ‪ ٖ٣‬هِو‪ٌٛ٤ٓ ْٜ‬ز‪ ٕٞ‬اُ‪ ٢‬ؿ‪ٌٛ ٝ .ْٜ٘‬ح ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬إٔ حإلُ‪ ٚ‬هي هِن رَ٘ح‬ ‫ٌُ‪٣ ٢‬ل‪ٞ٤‬ح ٓيس ه‪َ٤ٜ‬س ػِ‪ ٠‬حألٍ‪ ٝ‬ػْ ‪٣‬وِي‪ٝ‬ح ك‪ ٢‬ؿ‪ٌٛ ٝ .ْٜ٘‬ح ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬إٔ حإلُ‪ٚ‬‬ ‫ُ‪ ٢ًِ ْ٤‬حُ‪ٜ‬الف‪.‬‬ ‫‪٣‬ؼ٘‪ٗ ٢‬لٖ ُي‪٘٣‬خ ٓؼط‪٤‬خص ًخ‪٥‬ط‪:٢‬‬ ‫‪ -1‬حإلُ‪ ٢ًِ ٚ‬حُٔؼَكش‬ ‫حإلُ‪٣ ٚ‬ؼِْ أٗ‪٤ٓ ٚ‬وِن رَ٘ح ُ‪ ْٜ٤َٓ٤‬ك‪ ٢‬ؿ‪.ْٜ٘‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬حإلُ‪ ٢ًِ ٚ‬حُ‪ٜ‬الف‪.‬‬ ‫ٌُٖ رٔخ إٔ (‪ )2‬طظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ (‪ )3‬إً ًِ‪٤‬ش حُٔؼَكش طظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ ًِ‪٤‬ش‬ ‫حُ‪ٜ‬الف‪.‬‬ ‫هللا حإل‪٣‬ـخر‪ٓ ٢‬ظ٘خهل ٓ٘طو‪٤‬خ‬ ‫حُٔؼـضس ‪ ٢ٛ :‬أ‪ ١‬كيع ؿ‪ٓ َ٤‬ظ‪ٞ‬هغ ‪٣‬ؼِ‪ ٟ‬اُ‪ ٠‬طيهَ اُ‪ ٢ٜ‬أ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬رؼ‪ٞ‬‬ ‫حألك‪٤‬خٕ ‪٣‬ؼِ‪ ٟ‬أ‪٠٣‬خ ً (ؿِث‪٤‬خ ً) اُ‪ ٠‬هي‪ٓ ْ٣‬خ أ‪ُ ٝ‬ػ‪ ْ٤‬ى‪ ٝ .٢٘٣‬حُٔؼـِس ‪٢ٛ‬‬ ‫هطغ ‪ٝ‬ح‪ٟ‬ق ‪َٗ ٝ‬م ‪٣‬ليع ُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُطز‪٤‬ؼش ‪ ٌٖٔ٣ ٝ‬حُو‪ ٍٞ‬أٗ‪ٜ‬خ ِٓ‪ٞ‬ى ٗخً‬ ‫ُِطز‪٤‬ؼش ‪ًُ ٝ‬ي ألٗ‪ٜ‬خ طوَؽ ػٖ حُٔؤُ‪ٞ‬ف ػٖ حُ٘ظخّ حُطز‪٤‬ؼ‪.٢‬‬ ‫هللا حإل‪٣‬ـخر‪ ٞٛ : ٢‬حإلُ‪ ٚ‬حٌُ‪٣ ١‬ؼخهذ ػِ‪ ٠‬حُ‪ٜ‬ل‪ٞ‬حص ‪ ٝ‬حُوطخ‪٣‬خ ًٔخ ‪ٌ٣‬خكت ػِ‪٠‬‬ ‫حُلٔ٘خص ‪ ٝ‬كؼَ حُو‪ًٔ ,َ٤‬خ أٗ‪ٜ٣ ٚ‬ظْ رخإلٗٔخٕ ‪َ٣ ٝ‬ػخ‪ ُٚ ََٓ٣ ٝ ٙ‬حُ‪ٞ‬ك‪,٢‬‬ ‫ؿ‪ َ٤‬إٔ أ‪ٓ ْٛ‬خ ‪ٌٛ ِ٤ٔ٣‬ح حإلُ‪ ٚ‬أٗ‪ٔ٣ ٚ‬ظـ‪٤‬ذ ُِيػخء ‪ٜ٘٣ ٝ‬غ حُٔؼـِحص‪ ٝ .‬هللا‬ ‫حإل‪٣‬ـخر‪ ٢‬ك‪٣ ٖ٤‬و‪ ّٞ‬رٔؼـِس ك‪٣ ٜٞ‬ظٔزذ ك‪ ٢‬إٔ طِٔي حُطز‪٤‬ؼش ِٓ‪ًٞ‬خ ٗخًح ػٖ‬ ‫حُٔؤُ‪ٞ‬ف أ‪ًِٞٓ ٝ‬خ ك‪٣ٟٞٞ‬خ ‪ ٝ‬ؿ‪ٓ َ٤‬لظَٔ ك‪ٗ ٢‬لْ حُ‪ٞ‬هض‪.‬‬ ‫هللا حُغِز‪ ٞٛ : ٢‬حإلُ‪ ٚ‬حٌُ‪ ١‬هِن حٌُ‪ ٕٞ‬ػْ طًَ‪ٝ َ٤ٔ٣ ٚ‬كن حُوطش حُظ‪٢‬‬ ‫‪ٟٝ‬ؼ‪ٜ‬خ ُ‪ ٌ٘ٓ ٚ‬حُزيح‪٣‬ش كال ‪٣‬ظيهَ ك‪ٍَٝ٤ٓ ٢‬ط‪ ٚ‬أ‪٣ ٝ‬ؼيٍ ٖٓ هطظ‪ ٚ‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ػش‬ ‫ِٓلخ أ‪٣‬خ ًخٗض حألٓزخد‪ ٞٛ ٝ ,‬ر‪ٌٜ‬س حُطَ‪٣‬وش ال ‪ٜ٣‬ظْ رخإلٗٔخٕ ‪ ٝ‬ال ‪ٜ٣‬ظْ رؤكؼخُ‪ٚ‬‬ ‫كال ‪٣‬ؼخهذ ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔ‪٤‬جش ٓ٘‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬ال‬ ‫‪ٌ٣‬خكت ػِ‪ ٠‬حُـ‪٤‬يس‬ ‫ٓ٘‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬ال ‪ََٓ٣‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪٤‬خ ‪ٝ‬ال ‪ٔ٣‬ظـ‪٤‬ذ‬ ‫ُِيػخء ‪ ٝ‬ال ‪ٜ٘٣‬غ‬ ‫ٓؼـِحص‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫‪َٛ‬ص ًخكَح ٓٔظلوخ ُـل‪ ْ٤‬أري‪ ,١‬أ‪٣ ٝ‬يػ‪ٞ‬ى ُِ‪ٜ‬الس هْٔ أ‪ٓ ٝ‬ض َٓحص‬ ‫ػٖ ‪٣َ١‬ن ‪ٌٛ‬س حُٔؼخٗ‪ ٝ ٢‬حُظ‪٤ٛٞ‬لخص ‪ ٌٖٔ٣‬حُو‪ ٍٞ‬ى‪ ٕٝ‬هطؤ ًز‪ َ٤‬إٔ هللا‬ ‫‪٤ٓٞ٣‬خ ٌُ‪ ٢‬طَ‪ ٠ٟ‬ػ٘ي حُٔخىس حُٔظِٔش أ‪٣ ٝ‬و‪ُ ٍٞ‬ي إٔ حُٔخىس حُٔظِٔش كِ‪٘٣‬ش‬ ‫حإل‪٣‬ـخر‪ ٢‬حُٔطِن ‪ ٞٛ‬اُ‪ ٚ‬ال ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ُ‪ًُ ٝ ٚ‬ي ُألٓزخد حُظخُ‪٤‬ش ‪:‬‬ ‫الٗي ُْ طٔظ٘غ ػٖ حُطؼخّ ُز‪٠‬ؼش أ‪٣‬خّ أ‪ ٝ‬أٗ‪ٜ‬خ طلزي ‪ ٝ‬اٗظلَص ٖٓ أؿِي ٌُ‪٢‬‬ ‫هللا حإل‪٣‬ـخر‪ ٢‬حُٔطِن ‪ ٞٛ‬حُلخًْ رٔخ أٍحى كال ٓؼوذ ُلٌٔ‪ٝ ، ٚ‬ال ٍحى‬ ‫‪-1‬‬ ‫إلٍحىط‪ٝ ، ٚ‬ال ٓ٘خه‪ُ ٞ‬و‪٠‬خث‪ٝ ٚ‬هيٍ‪ٓ ٌُٚ٘ ٝ ,ٙ‬غ ًُي ‪ٔ٣‬ظـ‪٤‬ذ ُِيػخء‪ ,‬كٌ‪٤‬ق طٌلَ ػٖ هطخ‪٣‬خى‪ٝ .‬ؿ‪ٞ‬ى حُٔخىس حُٔظِٔش ‪ٝ ٞٛ‬ؿ‪ٞ‬ى رال طزؼخص ٖٓ ‪ٌٛ‬ح حُ٘‪ٞ‬ع‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ليع ًُي ؟ اًح ًخٕ هللا ‪٣‬ظؤػَ رخُيػخء ك‪٤‬ـ‪ ٖٓ َ٤‬اٍحىط‪ ٚ‬إً ك‪ ْ٤ُ ٜٞ‬ك‪ ٢ٜ‬ال طِِٓي رؤ‪ِٞٓ ١‬ى أ‪١ ٝ‬و‪ ,ّٞ‬ر‪ٔ٘٤‬خ هللا حُي‪ ُٚ ٢٘٣‬طزؼخص ًؼ‪َ٤‬س‪.‬‬ ‫حُلخًْ رٔخ أٍحى رَ رٔخ ‪٣َ٣‬ي حُيحػ‪ ٝ ,٢‬اًح ًخٗض اٍحىط‪ ٌ٘ٓ ٚ‬حُزيح‪٣‬ش ‪ٗ ٢ٛ‬لٔ‪ٜ‬خ‬ ‫اٍحىس حُيحػ‪ ٢‬كال ىحػ‪ُِ ٢‬يػخء إً‪َ٠ُ٘ ٝ .‬د ٓؼال ‪:‬‬ ‫‪ٓ ٝ‬غ إ حُٔخىس حُٔظِٔش حُظ‪ ٢‬ال ‪ٍٛ ٌٖٔ٣‬ي‪ٛ‬خ ُ‪ٜ‬خ طؤػ‪َ٤‬حص ػوخُ‪٤‬ش (حُـخًر‪٤‬ش‬ ‫اًح ًخٕ ‪٘ٛ‬خى أكي حُٔئٓ٘‪٣ ٖ٤‬يػ‪ ٖٓ ٞ‬أؿَ ُ‪٣‬خىس ك‪ٍ ٢‬حطز‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬إٔ هللا هي ًٔخ ططَك‪ٜ‬خ حُ٘ظَ‪٣‬ش حُ٘ٔز‪٤‬ش) ػِ‪ ٠‬حألؿٔخّ حَُٔث‪٤‬ش ‪ٍٛ ٌٖٔ٣‬ي‪ٛ‬خ‪ ,‬كخهلل ال‬ ‫هيٍ ُ‪ ٚ‬إٔ ٍحطز‪٣ِ٣ ُٖ ٚ‬ي إً كٔ‪ٜٔ‬خ ىػخ حُٔئٖٓ كبٗ‪٣ ُٖ ٚ‬ـ‪ ٖٓ َ٤‬ه‪٠‬خء هللا ‪ٍٛ ٌٖٔ٣ ٝ‬ي‪ ٙ‬رؤ‪ٓ ١‬وخ‪ ْ٤٣‬ػِٔ‪٤‬ش ‪ ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬كظ‪ٍٛ ٠‬ي أ‪ ١‬طؤػ‪ َ٤‬اكظَح‪ُٚ ٢ٟ‬‬ ‫هيٍ‪ ,ٙ‬أٓخ اًح ًخٕ هللا هي هيٍ ُ‪٣ُ ٚ‬خىس ك‪ ٢‬حَُحطذ كال كخثيس إً ٖٓ حُيػخء ألٕ ػِ‪ ٠‬حألؿٔخّ حَُٔ‪ٞٛ‬ىس رل‪٤‬غ ‪٘٣‬زؤٗخ ػٖ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ .ٙ‬هللا ٓغ أٗ‪ ٢ًِ ٚ‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٝ‬‬ ‫هللا ًخٕ هي هٍَ ٓٔزوخ‪.‬‬ ‫‪ٔ٣‬أل ًَ حألٓخًٖ (رَؿْ إٔ حألى‪٣‬خٕ حُظ‪ٞ‬ك‪٤‬ي‪٣‬ش طوغ ًؼ‪َ٤‬ح ك‪ ٢‬ط٘ز‪ ٚ٤‬هللا رخإلٗٔخٕ‬ ‫حُوال‪ٛ‬ش ‪ ٢ٛ‬اٗ‪ ٚ‬اًح ًخٗض اٍحىس هللا ٗخكٌس ك‪ ٜٞ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ٔ٣‬ظـ‪٤‬ذ ُِيػخء ‪ ٝ ٝ‬ك‪ٛٝ ٢‬ل‪ ٝ ٚ‬طلي‪٣‬ي‪ )ٙ‬رخإل‪ٟ‬خكش ُظيهِ‪ ٚ‬حُيحثْ ك‪ٍَٝ٤ٓ ٢‬س حٌُ‪ ٝ ٕٞ‬حُطز‪٤‬ؼش‬ ‫ٌُٖ ألٕ ٖٓ ‪ٛ‬لخص هللا أٗ‪ٔ٣ ٚ‬ظـ‪٤‬ذ ُِيػخء (‪ ُٞ ٝ‬أك‪٤‬خٗخ ‪ ُٞ ٝ‬رلٔذ كٌٔظ‪ )ٚ‬اال أٗ‪ ٚ‬رال أ‪ ١‬طؤػ‪ٍٛ ٌٖٔ٣ َ٤‬ي‪ ٝ ٙ‬رخُظخُ‪ ٢‬كخُؼِْ رَ‪١‬ء ٓ٘‪ .ٚ‬هي ‪٣‬و‪ ٍٞ‬هخثَ إ‬ ‫إً ك‪ٜ٘‬خى ط٘خه‪ ٞ‬ر‪ ٖ٤‬طِي حُ‪ٜ‬لش ‪ ٝ‬ر‪ ٖ٤‬ػِٔ‪ ٚ‬حُٔٔزن ‪ ٝ‬اٍحىط‪ ٚ‬حُ٘خكٌس‪.‬‬ ‫هللا ‪٣‬ل‪ٞ‬م هيٍس حُؼِْ ػِ‪ ٠‬حُٔ٘خ‪ٛ‬يس ‪ ٝ‬حُو‪٤‬خّ ‪٘ٛ ٝ‬خ ‪ٞ٣‬ؿي أًؼَ ٖٓ ٍى ‪ :‬حأل‪ٍٝ‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫هللا حإل‪٣‬ـخر‪ ٢‬حُٔطِن ‪ٛ ٞٛ‬خٗغ حُٔؼـِحص ك‪٣ ٜٞ‬و‪٢ُِ٘ ٍٞ‬ء ًٖ ك‪ ٌٕٞ٤‬أٗ‪٣ ٚ‬ـذ ػِ‪ٓ ًَ ٠‬ئٖٓ إٔ ‪٣‬زظِغ ُٔخٗ‪ ٚ‬ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬و‪ ٚ‬إٔ حُؼِْ ‪ٜ٘٣‬ي ُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا‬ ‫‪٣ ٞٛ ٝ‬خَٓ حُؤَ ك‪٘٘٤‬ن ‪٣ ٝ‬ؤَٓ حألٍ‪ ٝ‬كظظ‪ٞ‬هق كظ‪ً ُٞ ٠‬خٕ حأل‪ َٛ‬ك‪٢‬‬ ‫أ‪٣ ٝ‬ؼزض ‪ٛ‬لش حُي‪ ,ٖ٣‬ألٗ‪١ ٚ‬خُٔخ أٗي طو‪ ٍٞ‬إٔ حُؼِْ ال (‪ ٝ‬أك‪٤‬خٗخ ُٖ) ‪٣‬و‪ٟٞ‬‬ ‫حُٖٔ٘ حٌُ‪٤ٗٞ‬ش ‪ ٞٛ‬ػيّ كي‪ٝ‬ع ‪ٌٛ‬ح‪ ٖٓ ٌُٖ .‬حٌُ‪٘ٛ ١‬غ ‪ ٝ‬أريع حُٖٔ٘ ‪ٝ‬‬ ‫ػِ‪ٍٛ ٠‬ي هللا أ‪ ٝ‬اًظ٘خك‪ ٚ‬كال ٓؼ٘‪ُ ٠‬لي‪٣‬غ حُؼِْ ‪ ٝ‬حإل‪ٔ٣‬خٕ إً‪ ,‬حَُى حُؼخٗ‪٢‬‬ ‫حُ٘‪ٞ‬حٓ‪ ْ٤‬حٌُ‪٤ٗٞ‬ش ؟ أال ‪٣‬ؼظوي حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬إٔ هللا ‪ ٞٛ‬هخُن حُ٘ظخّ ك‪ ٢‬حٌُ‪ ٕٞ‬؟‬ ‫أٗي رو‪ُٞ‬ي إٔ هللا ‪٣‬ل‪ٞ‬م حُؼِْ طو‪ ٍٞ‬إٔ هللا ٓؼِ‪ ٍٝ‬هخٍؽ حٌُ‪ ٕٞ‬رٔؼ٘‪ ٠‬أٗ‪٣ ٚ‬وغ‬ ‫‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬ك‪٣ ٖ٤‬وَم هللا حُٖٔ٘ ‪ ٝ‬حُ٘‪ٞ‬حٓ‪ ْ٤‬حٌُ‪٤ٗٞ‬ش أل‪ٓ ١‬زذ ًخٕ‪ ,‬أال ‪٣‬ؼظزَ ك‪ ٢‬هخٍؽ حُؼخُْ حُٔخى‪ ١‬حُِٔٔ‪ٝ ّٞ‬ال ‪٣‬ئػَ ك‪ ٚ٤‬أريح ٌٓ٘ حٕ هِو‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬طٔزذ ك‪٢‬‬ ‫طِي حُلخُش أٗ‪ٛ ٚ‬خٗغ ُِل‪ ٠ٟٞ‬؟‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ,ٙ‬الٕ هللا ُ‪ً ٞ‬خٕ ‪٣‬ظيهَ ك‪ ٢‬ػخُٔ٘خ أ‪٣ ٝ‬ظلٌْ أ‪٣ ٝ‬ئػَ ك‪ ٚ٤‬رؤ‪ِ٤ٓٝ ١‬ش‬ ‫‪٣‬ؼ٘‪ ُٞ ٢‬اكظَ‪ٟ٘‬خ إٔ ى‪ٍٝ‬حٕ حُؤَ ك‪ ٍٞ‬حألٍ‪ ٝ ٝ‬طٔخٌٓ‪٘ٓ ٞٛ ٚ‬ش ً‪٤ٗٞ‬ش ‪ ٝ‬إلٓظطؼ٘خ إٔ َٗ‪ٛ‬ي ‪ٌٛ‬ح حُظؤػ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬حألؿٔخّ حَُٔ‪ٞٛ‬ىس ‪ ُٖ ٝ‬أه‪ ٍٞ‬إلٓظطؼ٘خ‬ ‫ٗظخّ ػخرض ك‪ ٢‬حُٔـٔ‪ٞ‬ػش حُ٘ٔٔ‪٤‬ش‪ ,‬أكال ‪٣‬ؼظزَ إً إٔ اٗ٘وخم حُؤَ ‪ ٝ‬ػْ‬ ‫ٍ‪ٛ‬ي هللا أ‪٠٣‬خ ألٗ‪ ٖٓ ٚ‬حٌُٖٔٔ إٔ ‪ٝ ٌٕٞ٣‬هظ‪ٜ‬خ ٓؼَ حُٔخىس حُٔظِٔش ال ‪ٌٖٔ٣‬‬ ‫اُظلخٓ‪ ٚ‬ػخٗ‪٤‬ش ‪ِٞٓ ٞٛ‬ى ٗخً ‪ ٝ‬ك‪ُِ ١ٟٞٞ‬ؤَ ؟ ‪ ٝ‬أال ‪٣‬ؼظزَ حُٔظٔزذ ك‪ٌٛ ٢‬ح ٍ‪ٛ‬ي‪ ٌُٖ .ٙ‬ال ‪ٞ٣‬ؿي ٍ‪ٛ‬ي ُ‪ ٝ ٚ‬ال ‪٥‬ػخٍ‪ ,ٙ‬رَ إ ك‪ٌٛ ٢‬ح حٌُ‪ ٕٞ‬حُ٘خٓغ‬ ‫حُِٔ‪ٞ‬ى حُ٘خً ‪ ٝ‬حُـَ‪٣‬ذ ‪ٗ ٞٛ‬و‪ ٚ‬ك‪ ١ٟٞٞ‬؟‬ ‫‪ٝ‬ك٘ش ك‪٤‬غ ال ك‪٤‬خس ُٖٔ ط‪ ٢ِٜ‬أ‪ ٝ‬طيػ‪.ٞ‬‬ ‫إً كخُٔؼـِحص (رلَ‪ ٝ‬كي‪ٝ‬ػ‪ٜ‬خ) ُ‪ٔ٤‬ض ىُ‪٤‬ال ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى هللا رَ ‪ ٢ٛ‬ىُ‪َ٤‬‬ ‫ػِ‪ ٠‬إٔ هللا ٓظ٘خه‪ ٞ‬أريع حُ٘ظخّ ك‪ ٢‬ريء حُوِ‪٤‬وش ػْ طلَؽ رؼي ًُي إلكيحع‬ ‫‪ ٝ‬رخُطزغ كبٕ ٓخ ال ‪ٍٛ ٌٖٔ٣‬ي‪ ٙ‬أ‪ٍٛ ٝ‬ي طؤػ‪ ٞٛ َٙ٤‬ؿ‪ٞٓ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى ٖٓ حُ٘خك‪٤‬ش‬ ‫حُل‪ ٠ٟٞ‬ك‪ٗ ٢‬ظخٓ‪ً ٚ‬ويٓش ُِٔئٓ٘‪ ٝ ٖ٤‬اٗظ‪ٜ‬خٍح ُ٘لٔ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حٌُلخٍ ‪ٝ‬‬ ‫حُؼِٔ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُل‪٣ِ٤‬خث‪٤‬ش‪ٌُُ ٝ ,‬ي كِْ ٗٔٔغ (ك‪ ٢‬حُي‪ ٍٝ‬حُٔظويٓش ػِٔ‪٤‬خ ػِ‪ ٠‬حألهَ)‬ ‫حُِٔلي‪١ .ٖ٣‬زؼخ هٔش حُؼزؼ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُظلخ‪ٛ‬ش إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬هللا ‪ٛ‬خٗغ حُ٘ظخّ ‪ٛ ٝ‬خٗغ‬ ‫ػٖ ػخُْ هيّ ٗظَ‪٣‬ش (ط٘خكْ ٗظَ‪٣‬ش حُظط‪ )ٍٞ‬ػٖ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى اُ‪ ٚ‬اكظَح‪( ٢ٟ‬طْ‬ ‫حُل‪ ٠ٟٞ‬ك‪ٗ ٢‬لْ حُ‪ٞ‬هض‪ٛ ,‬خٗغ ؿٔخٍ حٌُ‪ ٝ ٕٞ‬ؿٔخٍ حُطز‪٤‬ؼش ‪ ٝ‬هزق حألٌٗخٍ اػزخص ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪٣ٍ ُٞ ٝ ٙ‬خ‪٤ٟ‬خ) ر‪ٜ‬يف طلٔ‪ َ٤‬ظ‪ٞ‬ح‪١ َٛ‬ز‪٤‬ؼ‪٤‬ش رؼ‪ٜ٘٤‬خ ال ‪ٌٖٔ٣‬‬ ‫‪ ٝ‬حأل‪ٞٛ‬حص أ‪٠٣‬خ‪ٛ ,‬خٗغ حُو‪ٛ ٝ َ٤‬خٗغ حَُ٘ أ‪٠٣‬خ‪ .‬أ‪ ١‬ػزغ ‪ ٝ‬ؿ٘‪ ٕٞ‬حٕ طلٔ‪َٛ٤‬خ رـ‪ٗ َ٤‬ظَ‪٣‬ش حإلُ‪ ٚ‬طِي‪٣ ,‬ؼ٘‪ٓ ٢‬ؼال ُ‪ ٞ‬اكظَ‪ٟ٘‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٗظخّ ٗٔٔ‪٢‬‬ ‫‪ ٌٕٞ٣‬اُ‪ ٚ‬حُو‪ َ٤‬حُٔطِن ‪ ٝ‬حُ٘ظخّ حُٔطِن ‪ ٝ‬حُـٔخٍ حُٔطِن ‪ٗ ٞٛ‬لٔ‪ ٚ‬اُ‪ ٚ‬حَُ٘ ‪٣‬ـؼَ حألهٔخٍ طي‪ ٍٝ‬ك‪ ٍٞ‬حٌُ‪ٞ‬حًذ ك‪ٍ ٢‬طخرش ػْ آظـي ػِ‪ ٠‬هَٔ حألٍ‪ٝ‬‬ ‫حُٔطِن ‪ ٝ‬حُل‪ ٠ٟٞ‬حُٔطِوش ‪ ٝ‬حُوزق حُٔطِن‪ .‬إ ‪ٛ‬لش حإل‪١‬الم ال طوزَ حُؤٔش ِٓ‪ٞ‬ى ؿَ‪٣‬ذ كوي اٗ٘ن حُؤَ ػْ اُظ‪ٜ‬ن حُ٘‪ٜ‬ل‪ ٖ٤‬ػخٗ‪٤‬ش ًٔخ ‪٣‬لٌ‪ٓ ٢‬لٔي‬ ‫ح‪ ٝ‬حُ٘و‪ٜ‬خٕ أ‪ ٝ‬حَُ٘حًش كِ‪ً ٞ‬خٕ ه‪َ٤‬ح ٓطِوخ ُٔخ اكظ‪ ٟٞ‬ػِ‪ ٠‬أ‪ً ُٞ ٝ َٗ ١‬خٕ ‪ٛ‬خكذ حإلٓالّ‪ ,‬أ‪ٓ ٝ‬ؼال إٔ حألٍ‪ ٝ‬أػ٘خء ى‪ٍٝ‬حٗ‪ٜ‬خ ك‪ ٍٞ‬حُْ٘ٔ هي ط‪ٞ‬هلض‬ ‫ٗظخٓخ ٓطِن ُٔخ اكظ‪ ٟٞ‬ػِ‪ ٠‬أ‪ ١‬ك‪ٌٌٛ ٝ ٠ٟٞ‬ح ‪ ٌُٖ ..‬حُـٔغ ر‪ٖ٤‬‬ ‫كـؤس ًٔخ كيع ٓغ ‪ٞ٘٣‬ع رٖ ٗ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬حُظ‪ٍٞ‬حس‪ ,‬إٔ ٓؼَ ‪ٌٛ‬ح حُِٔ‪ٞ‬ى حُـَ‪٣‬ذ‬ ‫حُٔظ٘خه‪٠‬خص ك‪ ٢‬حإل‪١‬الم ُ‪ ٜٞ‬هٔش حُـ٘خٕ ‪ ٝ‬حُٔٔوَس ‪ٔٓ ٢ٛ ٝ‬ش حإلُ‪ٚ‬‬ ‫ُألؿٔخّ حٌُ‪٤ٗٞ‬ش رلَ‪ ٝ‬كي‪ٝ‬ػ‪٣ ُْ ٞٛ ٝ( ٚ‬ليع ‪١‬زؼخ) ‪٣‬لظخؽ اُ‪ٗ ٢‬ظَ‪٣‬ش‬ ‫حإل‪٣‬ـخر‪ ٢‬حُٔطِن‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى اُ‪ ٚ‬هخٍم ُِطز‪٤‬ؼش ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ إٔ ‪٣‬ـزَ حٌُ‪ٞ‬حًذ ‪ ٝ‬حألهٔخٍ ػِ‪ ٠‬حٌُ٘‪ًٝ‬‬ ‫ػٖ ِٓ‪ًٜٞ‬خ حُٔ٘ظظْ ‪ ٝ‬حإلط‪٤‬خٕ رؤكؼخٍ ؿَ‪٣‬زش ‪ ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬طلٔ‪َٛ٤‬خ‪ ٌُٖ ٝ .‬ال‬ ‫ك‪ٛ ٢‬زح حُغ‪٤‬خم ‪٣‬زذ‪ ٝ‬هللا حُغِز‪ ٢‬أًؼش ٓ٘طو‪٤‬ش ٖٓ هللا حإل‪٣‬ـخر‪ ٢‬ك‪ ٜٞ‬ال ‪٣‬ـؼَ ط‪ٞ‬ؿي ٗظَ‪٣‬ش ‪ٝ‬حكيس ر‪ٌٜ‬ح حُٔؼ٘‪ ٠‬ألٗ‪٣ ُْ ٚ‬ؼزض ٖٓ حألٓخّ كي‪ٝ‬ع أَٓ ٗخً أ‪ٝ‬‬ ‫ٖٓ ٗلغ‪ٓ ٚ‬غخشس رٔشحهزظ‪ُِ ٚ‬زؾش ‪ ٝ‬حإل‪ٛ‬ظٔخّ رظلخ‪ٛ‬خط‪ ْٜ‬حُظ‪ ٢‬سرٔخ ال ‪ٜ٣‬ظٔ‪ ٕٞ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬طلٔ‪ٔ٣ َٙ٤‬ظيػ‪ ٢‬حُِـ‪ٞ‬ء ُ٘ظَ‪٣‬ش حإلُ‪ ٚ‬حُي‪٤٘٣‬ش ُظلٔ‪ َ٤‬طِي حُظ‪ٞ‬ح‪َٛ‬‬ ‫ر‪ٜ‬خ ‪ ْٛ‬ؽخق‪٤‬خ أ‪٣ ٝ‬ـؼَ ٖٓ ٗلغ‪ٓ ٚ‬خشد ُ٘ظخّ ‪ ٖٓ ٞٛ‬ف٘ؼ‪ ٚ‬أعخعخ أ‪ٝ‬‬ ‫حُـَ‪٣‬زش‪.‬‬ ‫‪ ٌٕٞ٣‬خخمغ ُشؿزخص حُزؾش ‪ٜٔٔٛ ٝ‬خط‪ ْٜ‬حُظ‪٣ ٢‬ظِ‪ٜٗٞ‬خ ك‪ ٢‬فِ‪ٞ‬حط‪ .ْٜ‬هللا‬ ‫هللا حُشر‪ٞ‬ر‪٢‬‬ ‫حُغِز‪ٓ ٢‬ظشكغ ػٖ حُظلخ‪ٛ‬خص ‪ ٞٛ ٝ‬كٌشس سحه‪٤‬ش ط‪ٜ‬ذف ُظلغ‪٤‬ش ٗؾ‪ٞ‬ء حٌُ‪ ,ٕٞ‬ح‪ُ ٕ٥‬ي‪٘٣‬خ اهلل حإلرَح‪ ٢ٔ٤ٛ‬حٌُ‪ٔ٣ ١‬ظل‪ٝ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬ػِٔ‪٤‬خ ألٗ‪ ٚ‬اُ‪ ٚ‬ا‪٣‬ـخر‪ ,٢‬ا‪٣‬ـخر‪٢‬‬ ‫كظ‪ ُٞ ٠‬هِ٘خ إٔ ٖٓ ػ‪ٞ٤‬ر‪ٜ‬خ أٗ‪ٜ‬خ كٌشس ؿ‪٤‬ش ػِٔ‪٤‬ش ‪ ٝ‬إٔ هللا حُغِز‪ ٞٛ ٢‬اُ‪ ٚ‬ال رٔؼ٘‪ ٠‬حٗ‪ٜ٣ ٚ‬ظْ رخُزَ٘ ‪ٝ ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ِِْٜٓ٣ ٙ‬رظزؼخص ٓؼ‪٘٤‬ش ‪ ٞٛ ٝ‬حٌُ‪٣ ١‬ظ‪ٜ‬ق‬ ‫كخؿش ُ٘خ ر‪ ٚ‬أ‪ُ ٝ‬شمخ‪.ٙ‬‬ ‫رخإل‪١‬الم ‪ ٝ‬حٌُٔخٍ ‪ ٝ‬حُالٓلي‪ٝ‬ى‪٣‬ش‪ُ ٌُٖ ٝ .‬ي‪٘٣‬خ ‪٘ٛ‬خ أ‪٠٣‬خ اُ‪ِٓ ٚ‬ز‪ٞٛ ٝ ٢‬‬ ‫هللا حإلرشح‪٢ٔ٤ٛ‬‬ ‫ِٓز‪ ٢‬ألٗ‪ ٚ‬ال ‪٣‬ظيهَ ك‪ ٢‬ك‪٤‬خس حُزَ٘ أ‪٣ ٝ‬ـ‪ ٖٓ َ٤‬ه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حٌُ‪ ٖٓ ٕٞ‬أؿِ‪ٌٛ ,ْٜ‬ح‬ ‫حإلُ‪ ٚ‬حإلرَح‪ ٞٛ : ٢ٔ٤ٛ‬حإلُ‪ًٔ ٚ‬خ طظلن ػِ‪ ٚ٤‬حألى‪٣‬خٕ حإلرَح‪٤ٔ٤ٛ‬ش حُؼالع ٓغ‬ ‫حإلُ‪ ٞٛ ٚ‬اُ‪ ٚ‬حَُر‪ٞ‬ر‪ ٝ .ٕٞ٤‬حُشر‪ٞ‬ر‪٤‬ش ‪ٓ ٢ٛ‬ز‪ٛ‬ذ كٌش‪ ١‬ال د‪ٝ ٢٘٣‬كِغلش طئٖٓ‬ ‫طـخ‪ٗ َٛ‬وخ‪ ١‬حُوالف‪.‬أ‪ٓ ْٛ‬خ ‪ ِ٤ٔ٣‬هللا حإلرَح‪ ٢ٔ٤ٛ‬ػٖ رو‪٤‬ش ح‪ُٜ٥‬ش ‪ ٞٛ‬اٗ‪ ٚ‬اُ‪ٚ‬‬ ‫ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬د خخُن ػظ‪ ْ٤‬خِن حٌُ‪ٝ ٕٞ‬رؤٕ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬حُلو‪٤‬وش ‪ ٌٖٔ٣‬حُ‪ٞ‬ف‪ ٍٞ‬اُ‪ٜ٤‬خ‬ ‫ا‪٣‬ـخر‪ ٢‬رٔؼ٘‪ ٠‬أٗ‪٣ ٚ‬ظيهَ ك‪ ٢‬حٌُ‪ ٝ ٕٞ‬حُل‪٤‬خس ‪٣ ٝ‬ظٔزذ ك‪ٓ ٢‬ؼـِحص ‪ ٢ٛ‬ػزخٍس رخعظخذحّ حُؼوَ ‪ٓٝ‬شحهزش حُؼخُْ حُطز‪٤‬ؼ‪ٝ ٢‬كذ‪ ٙ‬د‪ ٕٝ‬حُلخؿش اُ‪ ٠‬أ‪ ١‬د‪.ٖ٣‬‬ ‫ػٖ ِٓ‪ٞ‬ى ٗخً ُألٗ‪٤‬خء‪ ُٞ ٌُٖ .‬كَ‪ٟ٘‬خ إٔ هللا حإل‪٣‬ـخر‪ٌٛ ٢‬ح ُ‪ٝ ٚ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ ٝ‬أٗ‪ٚ‬‬ ‫ٓؼظْ حُشر‪ٞ‬ر‪ ِٕٞ٤ٔ٣ ٕٞ٤‬اُ‪٠‬‬ ‫‪٣‬ـ‪ َ٤‬كؼال ٖٓ حُٖٔ٘ ‪ ٝ‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُطز‪٤‬ؼ‪٤‬ش ك‪ٍٛ ٌٖٔ٣ َٜ‬ي طؤػ‪ َٙ٤‬ػِ‪ ٠‬حألٗ‪٤‬خء سكل كٌشس حُظذخَ حإلُ‪ ٢ٜ‬ك‪٢‬‬ ‫؟ ‪٣‬ؼ٘‪ٗ ٢‬لٖ ٗؼَف إٔ ًَ حألٗ‪٤‬خء ‪ ٝ‬حٌُخث٘خص ك‪ ٢‬حُؼخُْ ُ‪ٜ‬خ طؤػ‪ ٝ َ٤‬حُٔخىس‬ ‫حُؾئ‪ ٕٝ‬حإلٗغخٗ‪٤‬ش ًخُٔؼـضحص‬ ‫حُٔظِٔش ًؤ‪٢ٗ ١‬ء آهَ ك‪ ٢‬حٌُ‪ ُٚ ٕٞ‬طؤػ‪ٌ٣ َ٤‬زَ أ‪ٜ٣ ٝ‬ـَ ‪ٗ ٝ‬لٖ ٗظؼَف‬ ‫‪ٝ‬حُ‪ٞ‬ك‪ .٢‬حُشر‪ٞ‬ر‪٤‬ش طخظِق ك‪٢‬‬ ‫ػِ‪٢ٗ ًَ ٠‬ء رلٔذ طؤػ‪ ٝ َٙ٤‬كظ‪ٔٗ ُْ ُٞ ٠‬ظطغ ٍ‪ٛ‬ي‪ُ ٙ‬زؼ‪ ٞ‬حُ‪ٞ‬هض‪ ,‬ك‪ َٜ‬ا‪ٔ٣‬خٗ‪ٜ‬خ رخإلُ‪ ٚ‬ػٖ حُٔغ‪٤‬ل‪٤‬ش‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬هللا حإل‪٣‬ـخر‪ٞٓ ٢‬ؿ‪ٞ‬ى رطَ‪٣‬وش ٓٔخػِش ُِٔخىس حُٔ‪ٞ‬ىحء ك‪ُٚ ٌٕٞ٤‬‬ ‫‪ٝ‬حُ‪ٜٞ٤‬د‪٣‬ش ‪ٝ‬حإلعالّ ‪ٝ‬رخه‪٢‬‬ ‫طؤػ‪ٍٛ ٌٖٔ٣ َ٤‬ي‪ ٙ‬رخَُؿْ ٖٓ أٗ٘خ ال ٗٔظط‪٤‬غ ٍ‪ٛ‬ي ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬؟‬ ‫حُذ‪٣‬خٗخص حُظ‪ ٢‬طغظ٘ذ ػِ‪٠‬‬ ‫حُٔؼـضحص ‪ٝ‬حُ‪ٞ‬ك‪ ٢‬ك‪٤‬غ ‪٣‬شكل‬ ‫ُِ‪ِٛٞ‬ش حأل‪ ٠ُٝ‬هي ‪٣‬زي‪ ٝ‬إٔ حُٔخىس حُٔ‪ٞ‬ىحء طلَٔ ط٘خر‪ٜ‬خ ٓغ كٌَس هللا حإلرَح‪ ٢ٔ٤ٛ‬حُشر‪ٞ‬ر‪ ٖ٤٤‬كٌشس إٔ حالُ‪ً ٚ‬ؾق‬ ‫ٓطِن حُ‪ٜ‬لخص ‪ٓ ٌُٖ ٝ‬غ رؼ‪ ٞ‬حُظلٌ‪ ْ٤ُ ٝ( َ٤‬حٌُؼ‪٣ )ٚ٘ٓ َ٤‬ـي حَُٔء إٔ‬ ‫ٗلغ‪ُ ٚ‬إلٗغخٗ‪٤‬ش ػٖ هش‪٣‬ن ًظذ‬ ‫حُٔخىس حُٔ‪ٞ‬ىحء ًؤ‪ٞٓ ١‬ؿ‪ٞ‬ى آهَ ‪ ٢ٛ‬ػٌْ هللا طٔخٓخ‪ ,‬ك‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُٔخىس حُٔ‪ٞ‬ىحء ُ‪ٓ ٚ‬وذعش‪٣ٝ .‬ش‪ ٟ‬حُشر‪ٞ‬ر‪ ٖ٤٤‬أٗ‪ ٚ‬ال رذ‬ ‫آػخٍ ‪ ُٚ ْ٤ُ ٌُٖ ٝ‬طزؼخص ر‪ٔ٘٤‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ُ‪ ٚ‬طزؼخص ‪ ُٚ ْ٤ُ ٌُٖ ٝ‬آػخٍ‪٣ .‬ؼ٘‪ٝ ٖٓ ٢‬ؿ‪ٞ‬د خخُن ٌُِ‪ٝ ٕٞ‬حإلٗغخٕ‬ ‫ٓؼال أٗض ال طـي ٖٓ ‪٣‬يػ‪ٞ‬ى (أ‪٣ ٝ‬لَ‪ ٝ‬ػِ‪٤‬ي) ُإل‪ٔ٣‬خٕ رخُٔخىس حُٔظِٔش ‪ ٝ‬اال ك‪٤‬خظِل‪ ٕٞ‬رزُي ػٖ حُِٔلذ‪ ٖ٣‬ر‪ٔ٘٤‬خ‬ ‫‪٣‬ظلو‪ٓ ٕٞ‬ؼ‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬حُالد‪٤٘٣‬ش‬ ‫‪45‬‬


‫‪11/02/2012‬‬

‫‪I Think Magazine / Issue 3/‬‬

‫حَُر‪ٞ‬ر‪َ٣ ٕٞ٤‬ك‪ٓ ٕٞ٠‬ؼظْ حألكيحع حُوخٍهش (ًخُ٘ز‪ٞ‬ءحص ‪ٝ‬حُٔؼـِحص) ‪ٝ‬‬ ‫‪ ِٕٞ٤ٔ٣‬اُ‪ ٠‬حُظؤً‪٤‬ي ػِ‪ ٠‬إٔ هللا (أ‪" ٝ‬حإلُ‪ "ٚ‬أ‪" ٝ‬حُٔ‪ٜ٘‬يّ حُؼظ‪ ْ٤‬حٌُ‪ ١‬ر٘‪٠‬‬ ‫حٌُ‪ُ )"ٕٞ‬ي‪ ٚ٣‬هطش ُ‪ٌٜ‬ح حٌُ‪ ٕٞ‬حُظ‪ ٢‬ال طـ‪ٞٓ َ٤٤‬حء رظيهَ هللا ك‪ٗ ٢‬ئ‪ ٕٝ‬حُل‪٤‬خس‬ ‫حُزَ٘‪٣‬ش أ‪ ٖٓ ٝ‬هالٍ طؼِ‪٤‬ن حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُطز‪٤‬ؼ‪٤‬ش ٌُِ‪ٓ .ٕٞ‬خ طَح‪ ٙ‬حألى‪٣‬خٕ ػِ‪ ٠‬أٗ‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬حالُ‪ٝ ٢ٜ‬حٌُظذ حُٔويٓش‪َ٣ ،‬ح‪ٓ ٙ‬ؼظْ حَُر‪ٞ‬ر‪ ٕٞ٤‬ػِ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬طلٔ‪َ٤‬حص‬ ‫‪ٛ‬خىٍس ػٖ حُزَ٘ ريال ٖٓ ٓ‪ٜ‬خىٍ ٓ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬هش‪ .‬رخُطزغ ‪٣‬زي‪ ٝ‬اُ‪ ٚ‬حَُر‪ٞ‬ر‪ ٖ٤٤‬أ‪ ٝ‬حإلُ‪ٚ‬‬ ‫حُِٔز‪ ٢‬أًؼَ ٓؼو‪٤ُٞ‬ش ٖٓ اُ‪٣ ٚ‬ظِو‪ ٠‬حُظؼِ‪ٔ٤‬خص ٖٓ حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬ر‪ ٚ‬ك‪ٛ ٢‬الط‪ْٜ‬‬ ‫ك‪٤‬ـ‪ٞٗ ٖٓ َ٤‬حٓ‪ ْ٤‬حٌُ‪ ٖٓ ٕٞ‬أؿَ هخ‪ َ١‬ػ‪ ,ْٜٗٞ٤‬أ‪ ٖٓ ٝ‬اُ‪ٓ ٚ‬ظلَؽ َُٔحهزش‬ ‫حُزَ٘ حٌُ‪ ْٛ ٖ٣‬أًؼَ ‪ٟ‬آُش ٖٓ حَُ٘ٔ رخُ٘ٔزش اُ‪ ٚ٤‬ك‪ِ٘٤‬ػؾ ُ‪ ٞ‬ط٘خ‪ ٍٝ‬رؼ‪ْٜ٠‬‬ ‫حُطؼخّ ك‪ٓ َٜٗ ٢‬ؼ‪ ٖ٤‬أ‪ ُٞ ٝ‬آظ٘غ أكي‪ ْٛ‬ػٖ طؤى‪٣‬ش حُلًَخص حألًَ‪ٝ‬رخط‪٤‬ش‬ ‫هْٔ َٓحص ‪٤ٓٞ٣‬خ أ‪ ٝ‬اُ‪ٓ ٚ‬ظ٘خه‪٘ٓ ٞ‬طو‪٤‬خ رٔزذ حُ٘لن ‪ ٝ‬حُظ‪ َ٣ٜٞ‬ك‪ٛ ٢‬لخط‪.ٚ‬‬ ‫‪ ٞٛ‬أًؼَ ٓؼو‪٤ُٞ‬ش رل‪٤‬غ إٔ ‪٘ٛ‬خى ٖٓ ‪٣‬ـخىٍ رؤٕ حُؼخُْ حُلٌ أ‪٘٘٣‬ظخ‪ً ٖ٣‬خٕ ٓئٓ٘خ‬ ‫ر‪ٓ ْ٤ُ ٌُٚ٘ ٝ ٚ‬ؼو‪ٞ‬ال ُِيٍؿش حُظ‪ ٢‬طـؼَ حَُٔء ‪ ِْٔ٣‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬ى‪ ٕٝ‬رلغ‪ .‬كؤ‪ْٛ‬‬ ‫ٓخ ‪ ِ٤ٔ٣‬اُ‪ ٚ‬حَُر‪ٞ‬ر‪ ٖ٤٤‬أٗ‪ ٚ‬اُ‪ ٚ‬رال طزؼخص ك‪ٓ ٜٞ‬ؼَ أ‪ ١‬ه‪ٞ‬س ً‪٤ٗٞ‬ش ال طؼزؤ رخُزَ٘‬ ‫‪ ٝ‬ال رظلخ‪ٛ‬ظ‪ ْٜ‬أ‪ ًِْٜٞٓ ٝ‬حُ‪ ٢ٓٞ٤‬كٔؼِ‪ًٔ ٚ‬ؼَ حُـخًر‪٤‬ش أ‪ ٝ‬حُٔخىس حُٔظِٔش ح‪ٝ‬‬ ‫حُْ٘ٔ أ‪ ٝ‬حُؤَ أ‪ ٝ‬أ‪٢ٗ ١‬ء آهَ‪ ٝ .‬حُلٌَس ٖٓ حُِـ‪ٞ‬ء ُلٌَس حُ‪ ٚ‬حَُر‪ٞ‬ر‪ٖ٤٤‬‬ ‫‪ ٞٛ‬طلٔ‪٘ٗ َ٤‬ؤس حٌُ‪ ٕٞ‬أ‪ ٝ‬حإلٓظٔالّ ُ٘ظَ‪٣‬ش حُٔٔزذ حال‪ ٝ ٍٝ‬حُؼِش حأل‪ٝ .٠ُٝ‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح ‪ ٞٛ‬حُظ٘خر‪ ٚ‬حُ‪ٞ‬ك‪٤‬ي ر‪ ٖ٤‬حَُر‪ٞ‬ر‪٤‬ش ‪ ٝ‬حألى‪٣‬خٕ‪ ,‬ك‪ٔ٤‬خ ػيح ًُي ك‪ ٢ٜ‬ط‪٤‬خٍ الى‪٢٘٣‬‬ ‫ربٓظ‪٤‬خُ ‪٣‬ظزَأ ىحثٔخ ٖٓ ‪ٓٝ‬ن حألى‪٣‬خٕ ‪٣ ٝ‬وخ‪ ّٝ‬آظـالٍ حُوِش ٖٓ ٍؿخٍ حُي‪ٖ٣‬‬ ‫ُلٌَس ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى هللا ‪ ٝ‬آظالً‪ ْٜ‬حُلن حُل‪ُِ ١َٜ‬لي‪٣‬غ ربٓٔ‪ ٝ ٚ‬رخُظخُ‪٘٣ ٢‬خ‪ٞٛ‬‬ ‫طلٌٔ‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬حُٔؼخ‪ َ٤٣‬حألهاله‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُٔؼخ‪ َ٤٣‬حُ٘ظَ‪٣‬ش‪.‬‬ ‫ٌُٖ ‪َُِٔ ٌٖٔ٣‬ء حٕ ‪٣‬ـخىٍ رؤٕ ٗلْ حُٔزذ حٌُ‪٣ ١‬ـؼَ هللا حَُر‪ٞ‬ر‪ ٢‬أًؼَ‬ ‫ٓؼو‪٤ُٞ‬ش ‪ٗ ٞٛ‬لٔ‪ٓ ٚ‬خ ‪٣‬ـؼِ‪ ٚ‬أهَ اكظٔخال‪٤ً ,‬ق ؟ هللا حإلرَح‪ ٞٛ ٢ٔ٤ٛ‬حُ‪ ٚ‬رال‬ ‫طؤػ‪ ُٚ ٝ َ٤‬طزؼخص أٓخ ‪ٌٛ‬ح حإلُ‪ ٚ‬ك‪ ٜٞ‬رال طؤػ‪ ٝ َ٤‬رال طزؼخص‪٣ ,‬ؼ٘‪ٓ ٢‬خ كخثيط‪ ٚ‬إً‬ ‫؟ ‪ ٝ‬اًح ًخٕ رال طؤػ‪ َ٤‬أ‪ٛ‬ال ‪ ٖٓ ٝ‬ك‪٤‬غ حُٔزيأ الٗ‪ ٚ‬ال ‪٣‬ـ‪ ٖٓ َ٤‬ه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حٌُ‪ٕٞ‬‬ ‫ٖٓ أؿَ ٓ‪ِٜ‬لظ‪ ٢‬ح‪ ٝ‬ىػخث‪ ,٢‬كِٔخًح ‪ٝ ٢ٜ٘ٔ٣‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٖٓ ٙ‬ػيٓ‪ ٚ‬؟ رَ ٓخىحّ ‪ٞٛ‬‬ ‫رال طؤػ‪ َ٤‬كال ‪ ٌٖٔ٣‬أريح ُِؼِْ حٕ ‪٣‬ظؤًي ٖٓ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٝ .ٙ‬كظ‪ٔٓ ٠‬ؤُش حُٔٔزذ حأل‪ٍٝ‬‬ ‫كوي كِ‪ٜ‬خ حُؼِْ رطَم ‪١‬ز‪٤‬ؼ‪٤‬ش طٔخٓخ ‪ ٝ‬هي هَؽ ػِ‪٘٤‬خ ٓظ‪٤‬لٖ ‪٘٤ًٞٛ‬ؾ ٓئهَح‬ ‫ٓئًيح حٗ‪ ٚ‬ال ٌٓخٕ ُِوخُن أ‪ ٝ‬حُٔ‪ٜ٘‬يّ حُؼظ‪ ْ٤‬ك‪ ٢‬حُ٘ظَ‪٣‬خص حُؼِٔ‪٤‬ش حُلي‪٣‬ؼش ‪ٝ‬‬ ‫ه‪ٜٛٞ‬خ ٗظَ‪٣‬ش حال‪ٝ‬طخٍ حُلخثوش ‪ ٝ‬حُ٘ظَ‪٣‬ش اّ‪.‬‬ ‫‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬ال كخؿش ر٘خ إلُ‪٣ ٚ‬زي‪ِٓ ٝ‬لوخ ك‪ ٢‬حُلو‪٤‬وش طْ ‪٤ٛ‬خؿظ‪ ٢ٌُ ٚ‬ال ‪ٌ٣‬ظ٘ل‪ ٚ‬حُؼِْ‬ ‫طؤً‪٤‬يح ح‪ٗ ٝ‬ل‪٤‬خ ‪ ٝ‬ال ‪٣‬لظخؿ‪ ٚ‬حُٔ٘طن الٗ‪ ٚ‬اًح اكظَ‪ٟ٘‬خ إٔ حٌُ‪٣ ٕٞ‬لظخؽ اُ‪ ٢‬ػِش‬ ‫أ‪ ٠ُٝ‬ك‪ٌٜ‬ح حُٔ٘طن ال ‪٣‬ليى ٓخ ‪ ٌٙٛ ٢ٛ‬حُؼِّش ‪ٞٓ ٝ‬ح‪ٛ‬لخط‪ٜ‬خ‪ ٝ ,‬ال ‪٣‬ويّ أ‪١‬‬ ‫رَ‪ٛ‬خٕ ػِ‪ ٠‬إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُؼِش ‪ً ٢ٛ‬خثٖ ػخهَ ًً‪ ٢ًِ ٢‬حُٔؼَكش ‪ ٝ‬حُٔويٍس‪ .‬ػْ إ‬ ‫‪ٌٛ‬ح حُٔ٘طن ال ‪٣‬ويّ أ‪ٓ ١‬زذ ‪َ٘٣‬ف ُٔخًح ُ‪ٔ٤‬ض ‪٘ٛ‬خى اال ػِّش أ‪ٝ ٠ُٝ‬ك‪٤‬يس‪,‬‬ ‫كٌٖٔٔ إٔ طٌ‪٘ٛ ٕٞ‬خى ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حُؼَِ طٔززض ًَ ‪ٝ‬حكيس ٓ٘‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬هِن‬ ‫ؿِء ٓوظِق ٖٓ حٌُ‪ ٝ.ٕٞ‬أ‪٠٣‬خ هللا ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ٔٓ ٌٕٞ٣‬زَّذ أ‪ ٝ‬ؿ‪ٔٓ َ٤‬زَّذ‪ .‬كبًح‬ ‫ًخٕ َّٓٔززخ ً‪ ,‬ك‪ٌٜ‬ح ‪٣‬ؼخٍ‪ ٝ‬حُ‪ٍٜٞ‬س حُظ‪ ٢‬طويٓ‪ٜ‬خ حألى‪٣‬خٕ هلل ػِ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬حُوخُن حٌُ‪١‬‬ ‫ُْ ‪ُ٣‬وَِن‪ ,‬اال اًح اكظَ‪ٟ٘‬خ إٔ هللا ‪ٓ ٖٓ ٞٛ‬زذ ٗلٔ‪ ٌُٖ ٝ .ٚ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش ُٔخًح‬ ‫ال ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ٞ٣‬ؿي ٗ‪٢‬ء آهَ ؿ‪ َ٤‬هللا ‪ ٌٕٞ٣‬هي ٓزذ ٗلٔ‪ ٚ‬؟ ٓؼال ُٔخًح ال‬ ‫‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ حٌُ‪ ٕٞ‬أ‪٠٣‬خ إٔ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬زذ ٗلٔ‪ ٚ‬؟ أٓخ اًح ًخٕ هللا ؿ‪ٔٓ َ٤‬زَّذ‪ ,‬ك‪ٌٜ‬ح‬ ‫‪٣‬ؼ٘‪ٝ ٢‬ؿ‪ٞ‬ى ٓخ ‪ ٞٛ‬ؿ‪ٔٓ َ٤‬زذ‪ ,‬كِٔخًح ال ‪ ٌٕٞ٣‬حٌُ‪ ٕٞ‬أ‪٠٣‬خ ال ٓزذ أ‪ ٝ‬ػِّش ُ‪ٚ‬‬ ‫؟‬ ‫هللا حُٔخد‪ ١‬حُطز‪٤‬ؼ‪٢‬‬ ‫‪ َٛ‬هللا ٓخى‪١ ١‬ز‪٤‬ؼ‪ ٢‬؟ ‪ٞٓ ٞٛ َٛ ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى أٓخٓخ ؟‬ ‫هللا حُٔو‪ٜٞ‬ى ‪٘ٛ‬خ ُ‪ ْ٤‬اُ‪ ٚ‬حإلٓالّ أ‪ ٝ‬حُٔٔ‪٤‬ل‪٤‬ش رخٌُحص رَ ‪ ٞٛ‬أ‪ ١‬ه‪ٞ‬س ػخهِش ‪ٝ‬‬ ‫ك‪٤‬ش طل‪ٞ‬م حإلٗٔخٕ‪ .‬طزي‪ ٝ‬حإلؿخرش ‪ٛ‬ؼزش ‪ ٝ‬ه‪ٜٛٞ‬خ ٓغ اطٔخع حٌُ‪ٝ ٕٞ‬‬ ‫ؿٔ‪ ٝٞ‬طؼَ‪٣‬ق هللا رل‪٤‬غ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬هللا أ‪٢ٗ ١‬ء ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬أ‪ٌٓ ١‬خٕ‪ٌُٖ .‬‬ ‫رؼ‪٤‬يح ػٖ حُو‪ ٜٚ‬حُي‪٤٘٣‬ش حُظ‪ ٢‬طزي‪ ٝ‬ػخؿِس أٓخّ ه‪ٜ‬ش ٗ٘ؤس حإلُ‪ ٝ ٚ‬أ‪َٛ‬‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ٙ‬كبٕ كٌَس ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ًخثٖ ك‪ ٢‬ػخهَ ‪٣‬ل‪ٞ‬م حإلٗٔخٕ طزي‪ٌ٘ٔٓ ٝ‬ش ربكظٔخالص‬ ‫طٌزَ أ‪ ٝ‬ط‪ٜ‬ـَ‪٣ .‬ؼ٘‪ ُٞ ٢‬اكظَ‪ٟ٘‬خ إٔ ‪٘ٛ‬خى ًخثٖ ك‪ ٢‬ػخى‪ ١‬طط‪ ٝ ٍٞ‬طَه‪٠‬‬ ‫ٌُ‪ٜ٣ ٢‬زق ًخثٖ ؿزخٍ ك‪ ٢‬ه‪ٞ‬س حإلُ‪ ٚ‬كظ‪ ٠‬حٗ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬زق هخىٍ ػِ‪٘ٛ ٠‬غ حُل‪٤‬خس ‪ٝ‬‬ ‫هِن حألٗ‪٤‬خء ٖٓ ػيّ‪ .‬حُلي‪٣‬غ ح‪ ْ٤ُ ٕ٥‬ػٖ حُٔلَ ‪ ٝ‬حُوَحكخص رَ ػٖ‬ ‫هيٍحص ‪ٛ‬خثِش ‪ٔ٣‬ظٌِ‪ٜ‬خ ًخثٖ ك‪١ ٢‬ز‪٤‬ؼ‪ ٢‬أ‪ٝ‬ؿي‪ ٙ‬حٌُ‪ ٝ ٕٞ‬طؼ‪ٜ‬ي‪ ٙ‬رخَُػخ‪٣‬ش ‪ ٝ‬طًَ‪ٚ‬‬ ‫ُ‪٤‬ظط‪ ٍٞ‬كظ‪ ٠‬أ‪ٛ‬زق اُ‪ٜ‬خ‪ .‬حُو‪ٜ‬ش ٌٓٔ٘ش ‪ ٝ‬طط‪ ٍٞ‬حإلٗٔخٕ ٖٓ ًخث٘خص أًؼَ‬ ‫رٔخ‪١‬ش ػْ طَه‪ِ٤ُ ٚ٤‬ىحى ه‪ٞ‬س ‪ًً ٝ‬خء ‪ ٝ‬طؼو‪٤‬يح ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬حٕ ‪٘ٛ‬خى آٌخٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‬ ‫ه‪ٗ ٜٚ‬ز‪ٜ٤‬ش رظط‪ ٍٞ‬حإلٗٔخٕ هزَ ٗ٘ؤس حإلٗٔخٕ ألٕ حٌُ‪ ٕٞ‬ػَٔ‪٤ِٓ 13.7 ٙ‬خٍ‬ ‫ٓ٘ش رَ ‪ ٖٓ ٝ‬حٌُٖٔٔ حٕ طٌ‪ ٕٞ‬ه‪ٜ‬ش حُظط‪ ٍٞ‬طِي هي كيػض ك‪ ٢‬حً‪ٞ‬حٕ حهَ‪ٟ‬‬ ‫أهيّ ٖٓ ً‪٘ٗٞ‬خ‪.‬‬

‫‪ٌٛ‬ح ‪٣‬وَؿ٘خ طٔخٓخ ٖٓ اىػخءحص حألى‪٣‬خٕ حُٔوظِلش ػٖ اُ‪ ٚ‬أُُ‪ ٢‬اهظَع حٌُ‪ٕٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬حُ‪ٞ‬هض أ‪ ٝ‬اُ‪ ٚ‬أ‪ٝ‬ؿي ٗلٔ‪ ٚ‬ر٘لٔ‪ً ٚ‬طلَس ‪ٝ‬ك‪٤‬يس ُْ ‪ ُٖ ٝ‬طظٌٍَ ‪ٓ ًَ ٝ‬خ طو‪ُٚٞ‬‬ ‫حإلىػخءحص حُـ‪٘ٓ َ٤‬طو‪٤‬ش ػٖ كٌَس حإلُ‪ً ُٞ .ٚ‬خٕ ‪٘ٛ‬خى آُ‪ٜ‬ش كوخ ك‪ٔ٤ُ ٢ٜ‬ض‬ ‫اُ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬ك‪٤‬يح كَ‪٣‬يح رَ ‪ ٢ٛ‬آُ‪ٜ‬ش ػي‪٣‬يس ُ‪ٜ‬خ ٗ‪ٞ‬ع ‪ ٝ‬أ‪٘٘ٓ َٛ‬ؤ ‪ٓ ٝ‬زذ ُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ‪.‬‬ ‫‪ٞٗ ٢ٛ‬ع آهَ ‪ٍٞ١ another Species‬ط‪ ٚ‬حُطز‪٤‬ؼش ‪ٔٗ ٝ‬خ ُي‪ٝ ٚ٣‬ػ‪ًً ٝ ٢‬خء‬ ‫رل‪٤‬غ ‪ٛ‬خٍ أ‪ ١‬كَى ٓ٘‪ ْٜ‬اُ‪ ٚ‬رخُ٘ٔزش ُ٘خ‪٢ٗ .‬ء ٗز‪ ٚ٤‬رٔـ‪ٞ‬ى رؼ‪ ٞ‬حُٔ‪ٞ‬ح‪ٖ٤٘١‬‬ ‫حأل‪ ٖ٤٤ِٛ‬ك‪ ٢‬أَٓ‪ٌ٣‬خ ٌُِٔٔظ٘ل‪ ٖ٤‬حأل‪ٍٝ‬ر‪ ٖ٤٤‬حُز‪ ٞ٤‬رؼي إٔ اٗز‪َٜٝ‬ح رخُز٘خىم‬ ‫‪ ٝ‬حألى‪ٝ‬حص حُظ‪ٔ٣ ٢‬ظٌِ‪ٜ‬خ ‪ٛ‬ئالء حُٔٔظٌ٘ل‪ .ٖ٤‬حُظلخ‪ٝ‬ص حُل‪٠‬خٍ‪ ١‬ر‪ٞٗ ٖ٤‬ػ‪ٖ٤‬‬ ‫هي ‪ٞ٣‬ك‪ُِ ٢‬طَف حألهَ طل‪َ٠‬ح إٔ ح‪٥‬هَ اُ‪ ٚ‬أ‪ٗ ٝ‬ز‪ ٚ٤‬رخإلُ‪.ٚ‬‬ ‫حُلو‪٤‬وش إٔ ه‪ٜ‬ش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى اُ‪ ٚ‬ح‪ً ٝ‬خثٖ ك‪١ ٢‬ز‪٤‬ؼ‪ ٢‬رويٍحص حإلُ‪ ٚ‬ال ط٘ظَ‪١‬‬ ‫رخُ‪ٍَٝ٠‬س حإلٗوَح‪ ١‬ك‪ ٢‬حُو‪ ٜٚ‬حُ٘ؼز‪٤‬ش ػٖ آُ‪ٜ‬ش ط٘ز‪ ٚ‬حُزَ٘ طَػ‪ ٠‬حُزَ٘‬ ‫‪ ٝ‬طٔظؼزي حُزَ٘ أ‪ ٝ‬طٌ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬هيٓش حُزَ٘ ًـ٘‪ ٢‬ػالء حُي‪ ٖٓ ,ٖ٣‬حٌُٖٔٔ حٕ‬ ‫‪٣‬ظْ طوي‪ ْ٣‬كٌَس هللا طِي رو‪ٜ‬ش ه‪٤‬خٍ ػِٔ‪ ٢‬اكظَحك‪٤‬ش طؼظٔي أٓخٓخ ػِ‪ٓٝ ٠‬غ‬ ‫حٌُ‪ ٝ ٕٞ‬ؿٔ‪ ٝ ٟٚٞ‬هِش ػِٔ٘خ رخٓ‪ٌٛ ٍٞ‬ح حٌُ‪ .ٕٞ‬ك‪ ٢‬حُلو‪٤‬وش حٕ ٓٔخُش ح‪ُٜ٥‬ش‬ ‫‪ٔٓ ٢ٛ‬ؤُش ٗٔز‪٤‬ش ؿيح ك٘لٖ رخُ٘ٔزش َُِ٘ٔ أ‪ ٝ‬حُلَحم آُ‪ٜ‬ش ر‪ٞ‬ػ‪٘٤‬خ ‪ ٝ‬هيٍحط٘خ ‪ٝ‬‬ ‫ٌُُي كِ‪ٝ ٞ‬ؿي ًخثٖ ك‪٣ ٢‬ل‪ٞ‬ه٘خ ك‪ ٢‬حُويٍحص ‪ ٝ‬حُ‪ٞ‬ػ‪ ٢‬رٔال‪ ٖ٤٣‬حُٔ٘‪ٌُ ٖ٤‬خٕ‬ ‫رخُ٘ٔزش ُ٘خ اُ‪ٜ‬خ رٌَ ٓخ طؼ٘‪ ٚ٤‬حٌُِٔش ٖٓ ٓؼ٘‪ .٠‬إً ك‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى اُ‪١ ٚ‬ز‪٤‬ؼ‪٢‬‬ ‫ٌٖٓٔ‪ ٝ..‬حإلُ‪٘ٛ ٚ‬خ ‪ً ٞٛ‬خثٖ ك‪ ٢‬هخٍم ُويٍحص ‪ٝ ٝ‬ػ‪ ٢‬حإلٗٔخٕ ‪ْ٤ُ ٝ‬‬ ‫هخٍهخ ُِطز‪٤‬ؼش كخُطز‪٤‬ؼش ٓظٌ‪ ٢ٛ ٕٞ‬حال‪ٓٝ‬غ ‪ ٝ‬حالًؼَ ػٔوخ ‪ ٝ‬ؿٔ‪ٟٞ‬خ ٍؿْ‬ ‫ًَ ٗ‪٢‬ء‪ ٢ٛ ٝ ,‬حالّ حُ‪ٞ‬الىس ػزَ حُِٓخٕ ‪ ٝ‬حٌُٔخٕ‪ .‬رَ إ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حإلُ‪ْ٤ُ ٚ‬‬ ‫ٓٔؤُش ٌٓٔ٘ش كلٔذ رَ ‪ ٢ٛ‬أَٓ َٓؿق ٗٔزش ُؼَٔ حٌُ‪ًٔ ٕٞ‬خ ‪َٜ٣‬ف ُ٘خ‬ ‫حُؼِٔخء ‪ٔٗ ٝ‬زش ُـَحرش حٌُ‪ ٕٞ‬حٌُ‪ٌٗ ١‬ظ٘ق ك‪ٓ ّٞ٣ ًَ ٚ٤‬خ ‪ ٞٛ‬ؿَ‪٣‬ذ ‪ٝ‬‬ ‫ػـ‪٤‬ذ ريثخ ٖٓ ِٓ‪ٞ‬ى حإلٌُظَ‪ٗٝ‬خص ك‪ٌ٤ٓ ٢‬خٗ‪ٌ٤‬خ حٌُْ ‪ ْ٤ُ ٝ‬اٗظ‪ٜ‬خءح ر٘ظَ‪٣‬خص‬ ‫ٗ٘ؤس حٌُ‪ ٖٓ ٕٞ‬ػيّ رلؼَ حُـخًر‪٤‬ش ًٔخ طيػ‪ ٢‬أرلخع ٓظ‪٤‬لٖ ‪٘٤ًٞٛ‬ؾ‪٣ .‬ؼ٘‪٢‬‬ ‫ك‪ٌٛ ٢‬ح حٌُ‪ ٕٞ‬حُـَ‪٣‬ذ حُؼـ‪٤‬ذ ٖٓ حٌُٖٔٔ حٕ ‪ ٌٕٞ٣‬ر‪ ٚ‬أ‪٢ٗ ١‬ء رَ ‪ ٝ‬الٕ‬ ‫حٌُ‪ ٕٞ‬الٗ‪ٜ‬خث‪ ٢‬ك‪ٔٓ ٢‬خكظ‪ ٚ‬كبٕ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ًَ ٗ‪٢‬ء َٓؿق كؼال‪ .‬رخُطزغ ًَ‬ ‫حُلي‪٣‬غ ػٖ ح‪ُٜ٥‬ش ‪ ٝ‬حٌُخث٘خص حُل‪٠‬خث‪٤‬ش ‪ ٞٛ‬كي‪٣‬غ ػٖ اكظٔخالص ٌٓٔ٘ش ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬حُـيحٍ رؤِٓ‪ٞ‬د ػِٔ‪ُ ٢‬إل‪٣‬لخء رؤٗ‪ٜ‬خ اكظٔخالص حهَد ُِ‪ٜٞ‬حد ‪ٌُٖ ٝ‬‬ ‫ك‪ٝ ًٕٞ ٢‬حٓغ ‪ ٝ‬رخُؾ حُـَحرش ٓؼَ ً‪٘ٗٞ‬خ ُي‪٘٣‬خ ٓ٘‪ٜ‬ؾ ‪ٝ‬حكي ُِظؼَف ػِ‪ٓ ٠‬خ‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ٗطِن ػِ‪ ٚ٤‬كوخثن ‪ ٖٓ ٝ‬ػْ ٌٗ‪ ٖ٤ِِٓٓ ٕٞ‬رخٕ ٗظٔٔي رظِي حُلوخثن‬ ‫‪ٟ‬ي ًَ ُ‪٣‬ق‪ٌٛ .‬ح حُٔ٘‪ٜ‬ؾ ‪ ٞٛ‬حُٔ٘‪ٜ‬ؾ حُؼِٔ‪ .٢‬حُزلغ ٖٓ هالٍ حألىُش ‪ٝ‬‬ ‫اه‪٠‬خع أ‪ ١‬ظخ‪َٛ‬س ُِظـَ‪٣‬ذ كظ‪٣ ٠‬ؼزض ‪ٛ‬لظ‪ٜ‬خ ح‪ ٝ‬هطؤ‪ٛ‬خ ‪ ٞٛ‬حُٔ٘‪ٜ‬ؾ حُؼِٔ‪٢‬‬ ‫‪ ٞٛ ٝ‬حُٔ٘‪ٜ‬ؾ حُ‪ٞ‬ك‪٤‬ي حٌُ‪ٌ٘٘ٔ٣ ١‬خ حألػظٔخى ػِ‪ ٚ٤‬رؤًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ حُؼوش ريال‬ ‫ٖٓ ػزغ حإلكظٔخالص حٌُٔٔ٘ش ‪ ٝ‬ؿ‪ َ٤‬حٌُٔٔ٘ش رخُيٓخؽ‪٣ .‬ؼ٘‪ ٢‬حُظلٌ‪ َ٤‬ك‪٢‬‬ ‫اكظٔخالص ٌٓٔ٘ش ال طظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ حُؼِْ ‪ ٝ‬حُٔ٘طن ‪ ٞٛ‬طؼز‪ َ٤‬ػٖ ٓؼش أكن ‪ٝ‬‬ ‫ه‪٤‬خٍ حإلٗٔخٕ ‪ ٞٛ ٝ‬ىُ‪ٛ َ٤‬لش ‪ ٝ‬ك‪٣ٞ٤‬ش ‪ ٌُٖ ٝ‬حُ٘‪ٞ‬حس حُ‪ِٜ‬زش ك‪ ٢‬ػوَ أ‪١‬‬ ‫اٗٔخٕ ‪٣‬ـذ إٔ طٌ‪ ٕٞ‬ػِٔ‪٤‬ش رل‪٤‬غ ‪ ٌٕٞ٣‬طلٌ‪ َٙ٤‬كؼخال ‪٣ ٝ‬ؼَٔ ‪٣ ٝ‬ؼظٔي ػِ‪ٚ٤‬‬ ‫‪ .‬ك‪ ٢‬حُلي‪٣‬غ ػٖ ح‪ُٜ٥‬ش ‪ ٝ‬حٌُخث٘خص حُل‪٠‬خث‪٤‬ش ػٔ‪ٓٞ‬خ ال طؼ‪ُٗٞ‬خ اكظٔخالص‬ ‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ ْٛ‬ألٕ حإلكظٔخالص هخثٔش كؼال ‪٘٣ ٌُٖ ٝ‬و‪ٜ٘‬خ حُيُ‪ َ٤‬ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى أ‪١‬‬ ‫ًخثٖ ك‪٣ ٢‬ل‪ٞ‬م حإلٗٔخٕ ٖٓ ك‪٤‬غ حُويٍحص أ‪ ٝ‬حُ‪ٞ‬ػ‪ ٖٓ ٝ .٢‬حُ‪ٞ‬ح‪ٟ‬ق حٕ‬ ‫حإلٗٔخٕ ال ‪٘٣‬و‪ ٜٚ‬حُو‪٤‬خٍ ‪ ٝ‬ال حَُؿزش ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ٞ‬ى ًخثٖ ك‪ٝ ٢‬حػ‪٘٣ ٢‬ظَى ٓؼ‪ٚ‬‬ ‫ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ ٝ‬حُل‪٤‬خس ‪ ٌُٖ ٝ‬حُيُ‪ َ٤‬ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى طِي حٌُخث٘خص ‪ ٞٛ‬حُل‪ َٜ٤‬ك‪٢‬‬ ‫‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ .‬حإلكظٔخالص ًؼ‪َ٤‬س ‪ ..‬رَ ‪ ٢ٛ‬الٗ‪ٜ‬خث‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ رٔزذ ‪ٓٝ‬غ‬ ‫حٌُ‪ ٕٞ‬حُالٗ‪ٜ‬خث‪ٌُُ ٝ ٢‬ي كبٕ حُـَ‪ٍٝ ١‬حء ًَ َٓحد ‪ ٝ‬حُزلغ هِق ًَ‬ ‫اكظٔخٍ ‪٣‬ؼظزَ ٓ‪٤٠‬ؼش ُِ‪ٞ‬هض ‪ ٝ‬هي ‪٣‬ل‪ُِ ٢٠‬ـ٘‪.ٕٞ‬‬ ‫‪ ٌُٖ ٝ‬حُـٔ‪ َ٤‬ك‪ ٢‬حألٓش إٔ ُذ‪٘٣‬خ ٓخ ٗزذأ ر‪ً٘ٗٞ ,ٚ‬خ ‪ ٝ‬اٗغخٗ‪٤‬ظ٘خ‪ٗ .‬غظط‪٤‬غ إٔ‬ ‫ٗظؼشف ػِ‪ ٠‬حٌُ‪ ٖٓ ٕٞ‬ك‪ُ٘ٞ‬خ ‪ٝ‬كن حُٔ٘‪ٜ‬ؾ حُؼِٔ‪ ٢‬حُقخسّ رل‪٤‬غ ٗغظزؼذ‬ ‫حُخشحكخص ‪ ًَ ٝ‬حإلكظٔخالص حُـ‪٤‬ش ٓؼظٔذس ػِ‪ ٠‬أدُش‪ .‬رخُطزغ ك‪ٓ ًٕٞ ٢‬ؼَ‬ ‫ً‪٘ٗٞ‬خ ‪٣‬ؼظزش ػِٔ٘خ‬ ‫‪ ٝ‬ك‪ٜ٘ٔ‬خ ٌُِ‪ٝ ٕٞ‬‬ ‫حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬د ‪ ٞٛ‬ال‬ ‫ؽ‪٢‬ء طوش‪٣‬زخ ‪ٌُٖ ٝ‬‬ ‫ُ٘خ ػضحء إٔ ٗ‪ٞ‬ػ٘خ‬ ‫‪٣‬ظط‪ٞ‬س ربهشحد ‪ٝ‬‬ ‫ػِ‪٘ٓٞ‬خ طٌزش ‪ٝ‬‬ ‫طضدحد ػٔوخ ُذسؿش‬ ‫أٗ‪ ٚ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬الكذ‬ ‫إٔ ‪ ِْ٣‬ر‪ٜ‬خ ؿٔ‪٤‬ؼخ‬ ‫أ‪ ٝ‬كظ‪ ِْ٣ ٠‬رخكذ‬ ‫كش‪ٝ‬ػ‪ٜ‬خ رؾٌَ‬ ‫ًخَٓ‪.‬‬ ‫‪46‬‬


I Think Magazine

‫ٓـِش أنا أفكر‬

The first atheistic magazine in the Middle east

. ‫عو‬ٝ‫ حُؾشم حأل‬٢‫ طقذس ك‬ٚ‫ؿ‬ٞ‫ش حُظ‬٣‫ٍ ٓـِش حُلخد‬ٝ‫أ‬

The Magazine is not supported by any entity or institution, but is the product of a pure volunteer work.

٢ٛ َ‫ ٓئعغش ر‬ٝ‫ش أ‬ٜ‫ ؿ‬١‫ٓش ٖٓ أ‬ٞ‫ش ٓذػ‬٤‫حُٔـِش ؿ‬ . ‫ فشف‬٢‫ػ‬ٞ‫ٗظخؽ ػَٔ طط‬

Our magazine free digital version which you can find links to download On our page on Facebook https://www.facebook.com/I.Think.Magazine To communicate or to subscribe, please send an email to ... a.ghojal @ gmail.com Or to the founder of the magazine page on Facebook https://www.facebook.com/ayman.ghoj The printed version at $ 10 for the number one Or U.S. $ 110 annual subscription for 12 Number of supplements Except for shipping expenses ( depends on countries ) The printed version is for people who wish to support the magazine financially. The Magazine accepts subsidies physical, moral and logistical, provided not to impose any opinion contrary to trends in the magazine

47

ٕٝ‫ طـذ‬٢‫ش حُظ‬٤ٗٝ‫خ حالٌُظش‬ٜ‫ ٗغخظ‬٢‫ش ك‬٤ٗ‫ٓـِظ٘خ ٓـخ‬ ‫ى‬ٞ‫غز‬٤‫ حُل‬٠ِ‫َ فللظ٘خ ػ‬٤ٔ‫حرو حُظل‬ٝ‫س‬ https://www.facebook.com/ I.Think.Magazine

٠ُ‫ ا‬٢ٗٝ‫ذ حٌُظش‬٣‫ ُالؽظشحى حُشؿخء اسعخٍ رش‬ٝ‫حفَ أ‬ٞ‫ُِظ‬ a.ghojal@gmail.com

‫ى‬ٞ‫غز‬٤‫ حُل‬٠ِ‫ش حُٔـِش ػ‬٣‫ظ طلش‬٤‫ فللش سث‬٠ُ‫ ا‬ٝ‫أ‬ https://www.facebook.com/ayman.ghoj

‫حكذ‬ُٞ‫ ُِؼذد ح‬٢ً‫ش‬٤ٓ‫الس أ‬ٝ‫ د‬12 ‫ػش رغؼش‬ٞ‫حُ٘غخش حُٔطز‬ ١ٞ٘‫ ُالؽظشحى حُغ‬٢ً‫ش‬٤ٓ‫الس أ‬ٝ‫ د‬112 ٝ‫أ‬ ‫ حُٔالكن‬+ ‫ ػذد‬12 . ) ‫ُش‬ٝ‫ق حُؾلٖ ( كغذ ًَ د‬٣‫ٓخػذح ٓقخس‬ ْ‫ٕ دػ‬ٝ‫د‬ٞ٣ ٖ٣‫ ُألؽخخؿ حُز‬٢ٛ ‫ػش‬ٞ‫حُ٘غخش حُٔطز‬ . ً ‫خ‬٣‫حُٔـِش ٓخد‬ ‫ش‬٤‫ؿغظ‬ُِٞ‫ ح‬ٝ ‫ش‬٣ٞ٘‫ حُٔؼ‬ٝ ‫ش‬٣‫حُٔـِش طوزَ حُٔغخػذحص حُٔخد‬ . ‫خص حُٔـِش‬ٛ‫خخُق حطـخ‬٣ ١‫ سأ‬١‫رؾشه ػذّ كشك أ‬


1122122212 2‫حُؼذد حُؼخُغ‬2 ‫ٓـِش أٗخ أكٌش‬ I Think Magazine / Issue 3/ 11/02/2012

48

I think Magazine 3  

للتحميل المجاني للعدد الرجاء الذهاب الى الموقع الرسمي http://ithinkmagazine.net/

I think Magazine 3  

للتحميل المجاني للعدد الرجاء الذهاب الى الموقع الرسمي http://ithinkmagazine.net/