Page 23

Conveni de col·laboració entre la Institució CERCA i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

Conjuntament

amb

Universitàries

de

el

Consorci

Catalunya

de

(CBUC),

Biblioteques s’ha

iniciat

l’estratègia per avaluar el cost de l’accés dels centres de recerca a revistes electròniques. S’han desenvolupat dos convenis en aquest àmbit i en el dels repositòris en obert (tipus RECERCAT).

Durant el període 2011-2012, CERCA i CBUC treballaran per assolir els objectius següents: •

Proporcionar als investigadors dels centres CERCA accés al màxim de recursos possibles dels actualment inclosos a la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) de forma que el cost resultant aprofiti màximament l’economia d’escala ja existent a la BDC.

Oferir als centres CERCA la possibilitat de crear dins RECERCAT un repositori institucional propi que els permeti recollir la totalitat de la seva producció científica i difondre-la en obert sempre que els acords d’edició de cada treball ho permeti.

En el marc de les accions de la Institució CERCA, per facilitar l’activitat científica dels centres de recerca de Catalunya, s’ha organitzat una sessió informativa per tal d’explicar amb detall el procediment d’accés al dipòsit de documents RECERCAT. Amb aquesta acció, s’acompleixen els requeriments que, tant l’Estat espanyol, a través de la nova Llei de la Ciència, com la Unió Europea a través dels projectes del FP7, han establert darrerament.

Memòria d’activitats 2011 - 19

Memòria d'activitats 2011  
Memòria d'activitats 2011  

Memòria d'activitats de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya. Barcelona, juliol 2012

Advertisement