Page 19

Per tal d’explicar el funcionament d’aquesta nova iniciativa, es van organitzar dues jornades informatives: la primera, adreçada als directors dels centres (30/08/2011), i la segona (veieu imatge), dirigida als tècnics especialistes en ajuts europeus (22/09/2011).

3.4. Avaluació dels centres S’ha iniciat la discussió d’una proposta de metodologia de treball en l’avaluació dels centres. La proposta s’ha fet a partir d’estàndards internacionals. Inclou metodologia de treball, indicadors, calendari i pla de treball. Tot i que els centres de recerca ja s’avaluen externament i s’autoavaluen internament, l’actual avaluació respon a una demanda del Govern, i es basa en la valoració del compliment de la missió per la qual es van crear. La finalitat és aportar una informació al Govern que l’ajudi en el seu procés de presa de decisions. Pel que fa al cronograma, s’han iniciat les primeres reunions per presentar el model als Consells Assessors Científics dels centres. Un cop tancat el procediment, s’iniciaran les avaluacions a partir de 2012. En aquest sentit, l’avaluació s’adaptarà a la previsió de calendari de reunions d’aquests consells per cada centre de recerca.

Memòria d’activitats 2011 - 15

Memòria d'activitats 2011  
Memòria d'activitats 2011  

Memòria d'activitats de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya. Barcelona, juliol 2012

Advertisement