Page 1

‫ملت های منطقه به اسالم برگشته اند‬

‫گفت و گو های از کارشناسان روابط بین المللی ‪:‬‬

‫نگاشته ای از ‪:‬‬

‫مقدمه‬ ‫پرچمدار بیداری اسالمی‪2/---------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫رهنمود رهربی‬

‫جوهره بیداری اسالمی در کشورهای منطقه‪ ،‬حرکت ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی است‪4/----------------------------------------------------‬‬

‫گزارش‬

‫ملت بحرین خواهان سقوط نظام دیكتاتوری آل خلیفه است ‪6/------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫تدوين پيش نويس قانون احزاب ‪7/---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫پول‪ ،‬ارتش و دین ابزارهای آل‌سعود برای مقابله با انقالب‌های عربی ‪8/-----------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫تغییر لحن حاکمیت در مغرب نسبت به اعرتاضات مردمی ‪9/---------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫به کوشش‪:‬‬ ‫روابط عمومی‌خبرگزاري تقريب(تنا)‬

‫ویژه‌نامه‪:‬‬ ‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪ -‬شماره ‪6‬‬ ‫زیر نظر شوراي تحريريه‬ ‫نشانی خبرگزاری‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خيابان سميه‪ ،‬نرسیده به خیابان شهید موسوی‪،‬‬ ‫پالک ‪ 174‬و ‪ ،176‬ساختمان خبرگزاری تقریب‬ ‫صندوق پستی‪:‬‬ ‫‪15745-468‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88326510 - 14‬‬ ‫فکس‪:‬‬ ‫‪88329395‬‬ ‫سایت‪:‬‬ ‫‪http://taghribnews.ir‬‬ ‫پست الکترونیکی‪:‬‬ ‫‪info@taghribnews.com‬‬ ‫‪taghribnews@taghribnews.com‬‬

‫نقل مطالب اين نشريه با ذكر مأخذ آزاد است‪.‬‬ ‫ارسال انتقادها و پیشنهادها موجب امتنان است‪.‬‬ ‫هيئت تحريريه در ويرايش مطالب آزاد است‪.‬‬

‫گفت و گو‬

‫ارتقای روابط با ایران خواست مردم مرص است و حواشی روی آن اثر ندارد ‪8/---------------------------------------------------------------------‬‬ ‫تقيه سياسی وزير خارجه جديد مرص ‪9/------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫توفان سهمگین بیداری در چند قدمی عربستان است ‪10/------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫دیكتاتورهای خاورمیانه مهره های سوخته آمریكا ‪12 /---------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫رسانه ها به وظایف خود در برابر انقالب های مردمی عمل کنند ‪13 /------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫عربستان در بحرین به زعم خود به دنبال انتقام از جمهوری اسالمی است ‪14/---------------------------------------------------------------‬‬

‫نگاشته‬ ‫موج بیداری اسالمی یا قیام برای حق طلبی؟‪16 /---------------------------------------------------‬‬

‫اخبار‬

‫اخوان املسلمني از ايران خطرناك تر است ‪18/-----------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫حمله نیروهای سعودی به زنان ‪18/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫تأكید احزاب معارض یمن بر تداوم روش های مساملت آمیز‪18/------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در منطقه حکم فرماست ‪19/---------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫رشایط حمله زمینی به لیبی مهیاست ‪19/----------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫حمله به تظاهر کنندگان بحرینی ‪19/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫جریان های به دنبال اخالل در مسیر ارتقای روابط ایران و مرص ‪20/-------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫توطئه های ریاض علیه مرص ‪20/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫شکت طرح شورای خلیج فارس در یمن ‪20/---------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫حمله به تظاهر کنندگان بحرینی در جمعه وفاداری ‪21/---------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫تظاهرات مردم یمن در جمعه اراده انقالبی ‪21/----------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫احداث دیوار در مرز جوالن رشقی ‪21/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫امارات دارایی ‪ 19‬مقام لیبی را مسدود کرد ‪22/-----------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫خود سوزی یک جوان سبزی فروش در الجزایر ‪22/---------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫درخواست آل خلیفه برای گفت و گوی ملی ‪22/-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬


‫گفت ومقا گوله‬ ‫سر‬

‫بیداری اسالمی را ندارد‪ .‬سونامی جدید‪ ،‬بنیاد طاغوتیان را از ریشه‬

‫اسالمی ‪-‬که همان ولی اهلل االعظم حضرت حجت ابن الحسن‬

‫و بن کنده و آنان را به زباله دان تاریخ پرتاب می کند که در‬

‫العسکری (عج) است‪ -‬آماده ساخته و بارقه امید را در دل همه‬

‫حقیقت زمینه ساز ظهور عالم بشریت است‪ .‬جهان که غرق ظلم‬

‫عالم مستضعفان عالم احیا نموده اند‪.‬‬

‫مقا گوله‬ ‫سر‬ ‫گفت و‬

‫پرچمدار بیداری اسالمی‬

‫ترفندهای تکراری و کهنه غرب توانایی مقاومت در برابر طوفان‬

‫اسالم را برای برافراشته شدن به دست پرچمدار بزرگ بیداری‬

‫و بیداد و ستم شد‪ ،‬دادگر خواهد آمد و عالم را پر از نور عدل و‬ ‫داد خواهد كرد‪.‬‬

‫است ُْض ِع ُفوا ِفي‬ ‫َو نُ ِر ُ‬ ‫يد أ َن ن َّ ُم َّ‬ ‫ن َعلَى ا ل َّ ِذ َ‬ ‫ين ْ‬ ‫ين‬ ‫ا ل َْأْر ِ‬ ‫ض َو ن َ ْج َعل َ ُه ْم أ َئِ َّم ًة َو ن َ ْج َعل َ ُه ُم ا ل ْ َو ا ِر ثِ َ‬

‫بیداری اسالمی جهان معاصر‪ ،‬مستحكم ترین سدی است که‬

‫به امید آن روز‬ ‫محمد مهدی تسخیری‬

‫گردنکشان صهیونیست را از توسعه طلبي خود بازداشته و با‬

‫شرایط برای مردم لیبی نیز چندان روشن نیست‪ .‬نیروهای ناتو‪ ،‬ملت‬ ‫لیبی را در باتالق عمیق برادرکشی وارد کرده اند که شاید سالیان سال این‬ ‫کینه و برادرکشی فراموش نشود‪.‬‬ ‫هرروز که از عمر حرکت های آزادی‌بخش مردمی منطقه می گذرد‪،‬‬

‫نه‌چندان دور از طریق دادگاه الهه علیه ملت تونس شکایت نموده‬

‫هراس مستکبران از تغییرات به وجود آمده نمایان تر می‌گردد‪.‬‬

‫و خواستار بازگشت حقوق خود گردد‪ ،‬بدون شک تالش های‬

‫تحوالتی که موجب گشته تا دیکتاتورهای منطقه به همراه‬

‫مرموزانه حاکمان فعلی تونس وضعیت مبهم و غیر شفاف را ثابت‬

‫پشتیبانان غربی خود به فکر طرح های جدیدی جهت مهار حرکت‬

‫نگه داشته تا اوضاع مصر به سرانجام خاص خود رسیده و خواسته‬

‫های مردمی افتاده و آن را در نطقه خفه سازند و برای بقای رژیم‬

‫اسرائیل برآورده شود‪.‬‬

‫اشغالگر قدس ازهیچ تالشی فروگذار نکنند‪.‬‬

‫شرایط برای مردم لیبی نیز چندان روشن نیست‪ .‬نیروهای ناتو‪،‬‬

‫غرب تالش می کند تا مردم مصر به حق و حقوق طبیعی خود‬ ‫نرسند؛ درمحاکمه دیکتاتور اين كشور؛ حسني مبارک تعلل می‌ورزد‬

‫سالیان سال این کینه و برادرکشی فراموش نشود‪.‬‬

‫و از او در هتل های پنج ستاره شرم الشیخ پذیرایی می کند‪.‬‬

‫دیکتاتور اين كشور کشته شود یا جان سالم به در برد‪ ،‬تفاوتي نمی‬

‫وزرای چپاولگر و نیز افسران قاتل را با محکمه های فرمایشی‬

‫کند؛ اما ملت لیبی به همین زودی‌ها زخم خود را دوا نخواهد نمود‪.‬‬

‫آزاد ساخته و هیچ اعتنایی به خشم مردم ندارد و همواره آنان را با‬

‫جهان آزادیخواه! دموکرات! بشردوست! وحامی حقوق بشر! غرب‪،‬‬

‫قدرت ارتش تهدید می کند‪.‬‬

‫در نقشه جهانی جایی به نام مردم بحرین را نمی شناسد و گویی‬

‫وضعیت مردم تونس را به گونه ای پیش برده که گویی هیچ‬ ‫تحولی رخ نداده است‪ ،‬شاید زین العابدین بن علی درآینده اي‬

‫‪2‬‬

‫ملت لیبی را در باتالق عمیق برادرکشی وارد کرده اند که شاید‬

‫پرچمدار بیداری اسالمی‬

‫قتل‪ ،‬کشتار‪ ،‬شکنجه‪ ،‬تبعید‪ ،‬تجاوز به نوامیس مردم و ‪ ...‬در تمدن‬

‫دست‌های مقاومت اسالمی لبنان و فلسطین به عقب مي راند‪.‬‬ ‫استکبار جهانی نیز در برابر صالبت و اراده ملت مسلمان ایران و‬ ‫رهبری فرزانه آن‪ ،‬پرچم عجز و ناتوانی وتسلیم به دست گرفته‪،‬‬ ‫گرچه عربده های آنان گوش آسمان را نیز کر کرده است ‪.‬‬ ‫مسلمانان از مراکش و مغرب گرفته تا فرزندان حوزه خلیج فارس‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬یمن و ‪ ....‬همه و همه آماده قیام خدايي هستند‪ .‬سنت تاریخ‬ ‫این گونه بوده است‪ .‬طاغوتیان تا آخرین لحظات خویش حاضر‬ ‫به پذیرش شکست نبوده اند و تظاهر به قدرت وحاکمیت مطلقه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اما این مستضعفان جهان هستندکه با جنبش منطقی‪ ،‬اندیشه ای‬ ‫و جهادی خویش به هویت اصیل اسالمی شان بازگشته و پرچم‬

‫غرب‪ ،‬جنایت تلقی نمی شود‪.‬‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫‪3‬‬


‫رهنمود رهبری‬

‫جوهره بیداری اسالمی در کشورهای منطقه‪ ،‬حرکت‬ ‫ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی است‬

‫حضرت آیت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی در دیدار مسؤوالن نظام و قشرهای‬ ‫مختلف مردم‪ ،‬با تبریک عید شریف مبعث‬ ‫به ملت ایران و امت اسالمی‪ ،‬بعثت پیامبر‬ ‫اکرم (ص) را بزرگترین نعمت الهی و برترین‬ ‫و پربرکت ترین روزهای سال خواندند و تأکید‬ ‫کردند‪ :‬بیداری اسالمی ملت های منطقه‪،‬‬ ‫حرکتی در مسیر نبوی است و ملت های‬ ‫مسلمان و ملت بزرگ ایران‪ ،‬با هوشیاری اجازه‬ ‫نخواهند داد آمریکایی ها و صهیونیست ها‪ ،‬با‬ ‫ایجاد اختالف و حیله های دیگر‪ ،‬این حرکت‬

‫‪4‬‬

‫عظیم را منحرف و یا بر آن موج سواری کنند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آثار تعیین‬ ‫کننده‪ ،‬بسیار عمیق و پیش برنده دوران ‪۲۳‬‬ ‫ساله بعثت پیامبر خاتم (ص) در تاریخ و‬ ‫سرنوشت بشریت افزودند‪ :‬نبی مکرم اسالم‬ ‫(ص) در همین دوران کوتاه که فقط ‪۱۰‬‬ ‫سال آن به ایجاد نظام اسالمی اختصاص‬ ‫داشت‪ ،‬جامعه ای بر پایه های ایمان‪،‬‬ ‫عقالنیت‪ ،‬مجاهدت و عزت بنا کردند که‬ ‫تمدنهای امروز بشری نیز‪ ،‬مدیون تمدن‬ ‫اسالمی شکل گرفته برچنین پایه هایی است‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬مشکالت و دردهای دیروز و امروز‬ ‫امت اسالمی را ناشی از ناسپاسی نعمت‬ ‫عظیم بعثت دانستند و خاطرنشان کردند‪:‬اگر‬ ‫ملت های مسلمان‪ ،‬ایمان را در دل و عمل‬ ‫تقویت کنند‪ ،‬از عقالنیت و خرد انسانی به‬ ‫عنوان هدیه بزرگ الهی بهره گیرند‪ ،‬جهاد فی‬ ‫سبیل اهلل را در میدان های نظامی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی دنبال کنند و احساس‬ ‫عزت و کرامت انسانی را مغتنم بشمارند‬ ‫یقینا به جایگاه شایسته خود دست می یابند‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای‪ ،‬حوادث جاری در‬ ‫برخی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه‬ ‫را‪ ،‬نشان دهنده توجه ملت های مسلمان به‬ ‫نعمت سعادت بخش اسالم خواندند و افزودند‪:‬‬ ‫بیداری عظیم اسالمی در مصر و تونس و‬ ‫دیگر کشورها نشان می دهد موازنه ظالمانه‬ ‫و تحقیرکننده ای که غربی های سلطه گر و‬

‫مطلببیداری اسالمی در کشورهای منطقه‪ ،‬حرکت ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی است‬ ‫جوهره‬ ‫نام‬

‫حکام وابسته‪ ،‬در ‪ ۱۵۰‬سال اخیر بر ملت های‬ ‫منطقه تحمیل کرده بودند به هم خورده و‬ ‫فصل جدیدی در تاریخ منطقه آغاز شده است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬آینده تحوالت منطقه‬ ‫را به فضل الهی‪ ،‬روشن دانستند و با اشاره‬

‫در قرن سوم و چهارم‬ ‫هجرى‪ ،‬در همه‌ى دنياى آن‬ ‫روز‪ ،‬با سابقه‌ى تمدن ها‪ ،‬با‬ ‫حكومت هاى مقتدر‪ ،‬با ميراث‬ ‫هاى گوناگون تاريخى‪ ،‬هيچ‬ ‫تمدنى به عظمت و رونق تمدن‬ ‫اسالمى مشاهده نشده است؛‬

‫رهبری‬ ‫رهنمود‬ ‫گفت و گو‬

‫مقام معظم رهبری‪:‬‬

‫حرکت عظیم ملت ها را منحرف کنند و با‬ ‫روی کار آوردن عناصر وابسته‪ ،‬معادالت‬ ‫ظالمانه گذشته را دوباره حاکم سازند‬ ‫اما وقتی ملتی بیدار شد و جان بر کف به‬ ‫میدان آمد نمی توان او را شکست داد‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به لزوم بیداری‪ ،‬هوشیاری و‬ ‫بصیرت ملت ها و نخبگان جهان اسالم در‬ ‫مقابل تالش ها و طرحهای پیچیده آمریکا‬ ‫و رژیم غاصب صهیونیستی افزودند‪ :‬البته‬ ‫تحرکات سلطه گران‪ ،‬دردسرهایی را برای‬ ‫ملتهای بیدار شده به همراه خواهد آورد اما‬ ‫به برکت هوشیاری و مراقبت مردم و نخبگان‬ ‫امت اسالمی‪ ،‬مسیر روشنی که در منطقه آغاز‬ ‫شده‪ ،‬انشاءاهلل با قوت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬در همین زمینه با‬ ‫یادآوری توطئه های گوناگون دشمنان اسالم‬ ‫در قبال پیروزی انقالب اسالمی خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬ایجاد اختالف‪ ،‬نفوذ‪ ،‬ترور‪ ،‬درگیری‬ ‫های قومی مذهبی‪ ،‬فتنه انگیزی و تحریک‬ ‫دشمن خارجی به حمله به ایران از جمله‬ ‫تحرکات ناکام مستکبران برای تضعیف‬ ‫حرکت عظیم ملت ایران بوده است که همین‬ ‫توطئه ها یا نظایر آنها در قبال ملت های بیدار‬ ‫شده منطقه نیز طراحی و اجرا خواهد شد‪.‬‬

‫ایشان در تشریح راه های اصولی مقابله با‬ ‫اینگونه توطئه ها‪ ،‬پرهیز ملت ها و نخبگان‬ ‫جهان اسالم از مباحث بیهوده و کم اهمیت‪،‬‬ ‫بی توجهی به اختالفات مذهبی‪ ،‬قومی و‬ ‫سلیقه ای و درک عظمت تاریخی قیام ملت‬ ‫های مسلمان را مورد تأکید قرار دادند‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه ای‪ ،‬با اشاره به حمایت‬ ‫های همیشگی ملت ایران و نظام اسالمی از هر‬ ‫حرکت عدالت طلبانه و ضد استکباری افزودند‪:‬‬ ‫هرجا حرکتی علیه آمریکا و صهیونیسم روی‬ ‫دهد و هر ملتی که بر ضد دیکتاتوری بین‬ ‫المللی آمریکا و دیکتاتورهای داخلی قیام کند‬ ‫با حمایت ملت فهیم ایران روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬شبیه سازی را یکی از‬ ‫طرح های پیچیده آمریکا خواندند و با اشاره به‬ ‫حوادث سوریه افزودند‪ :‬آمریکایی ها با تالش‬ ‫برای شبیه سازی حوادث مصر‪ ،‬تونس‪ ،‬یمن‬ ‫و لیبی‪ ،‬در سوریه‪ ،‬سعی می کنند این کشور‬ ‫را که در خط مقاومت قرار دارد دچار مشکل‬ ‫کنند اما ماهیت حوادث سوریه با ماهیت‬ ‫حوادث دیگر کشورهای منطقه متفاوت است‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬جوهره بیداری اسالمی در‬ ‫کشورهای منطقه‪ ،‬حرکت ضدصهیونیستی‬ ‫و ضد آمریکایی است اما در حوادث‬

‫سوریه‪ ،‬دست آمریکا و اسرائیل آشکار‬ ‫است و منطق و معیار ما ملت ایران این‬ ‫است که هرجا به نفع آمریکا و صهیونیسم‬ ‫شعار داده شود حرکت‪ ،‬انحرافی است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی افزودند‪ :‬البته پایداری‬ ‫ملت ایران و نظام اسالمی بر این منطق و معیار‬ ‫دشمنان نظام را خشمگین می کند و بر توطئه‬ ‫های آنان می افزاید اما ملت آب دیده و مقاوم‬ ‫ایران‪ ،‬در مواضع خود سستی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به مظلومیت ملت بحرین افزودند‪:‬‬ ‫حرکت مردم بحرین‪ ،‬ماهیتا شبیه حرکت ملت‬ ‫مصر و تونس و یمن است و تفکیک میان این‬ ‫تحرکات مشابه‪ ،‬معنا ندارد اما متأسفانه برخی‬ ‫به جای توجه به حرف دل ملت ها‪ ،‬همان راهی‬ ‫را می روند که دشمنان اسالم می خواهند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به طمع ورزی‬ ‫های دشمنان به برخی مسائل و حوادث داخلی‬ ‫تأکید کردند‪ :‬ملت ایران با ایستادگی‪ ،‬اعتماد و‬ ‫امید بی پایان به کمک پروردگار و مسؤوالن‬ ‫کشور با همکاری و وحدت کلمه‪ ،‬بار دیگر امید‬ ‫دشمنان را به یاس و نومیدی تبدیل خواهند کرد‬

‫اين هنر اسالم است‪.‬‬

‫به لجاجت و جان سختی قدرت های مستکبر‬ ‫برای انکار و مخفی کردن جنبه اسالمی این‬ ‫تحوالت افزودند‪ :‬آمریکایی ها‪ ،‬صهیونیست‬ ‫ها و مزدوران و همراهان آنها در منطقه‪،‬‬ ‫همه امکانات خود را به کار گرفته اند تا‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫‪5‬‬


‫«الكربابادی»‪:‬‬

‫گزارشگو‬ ‫گفت و‬

‫"شیخ علی سلمان الكربابادی "‪ ،‬اندیشمند‬ ‫بحرینی در همایش بین المللی "بیداری اسالمی؛‬ ‫تحول جغرافیایی سیاسی_فرهنگی خاورمیانه" با‬ ‫تاکید بر این که کشور ایران هیچگونه دخالتی در‬ ‫امور بحرین ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬كشور بحرین در ایران‬ ‫سفارت دارد و ایران بحرین را به عنوان یک کشور‬ ‫مستقل قبول کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به جرات می توان گفت كسانی در‬ ‫بحرین دخالت می كنند كه امروز عراق را اشغال‬ ‫كرده و در تمامی امور آن خود را دخیل میدانند‪.‬‬ ‫الكربابادی با بیان اینكه دولت کنونی بحرین‬ ‫سعی می كند با تانک و سالح و استفاده از‬ ‫نیروهای خارجی بر سرنوشت ملت تسلط پیدا‬ ‫كند خاطرنشان کرد‪ ،‬مردم بحرین خواهان حقوق‬ ‫سیاسی‪ ،‬دینی و آزادی خود هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه دولت بحرین می خواهد‬ ‫میان ملت بحرین با دیگر ملت های منطقه مانند‬ ‫سوریه‪ ،‬اردن‪ ،‬عراق‪ ،‬پاكستان و غیره اختالف‬ ‫ایجاد كند‪ ،‬به مطالبات مردم بحرین اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ملت بحرین پیامی رسا و واال دارد‪ ،‬مردم‬ ‫خواهان رسیدن به حقوق خود هستند؛ ملت بحرین‬

‫‪6‬‬

‫یك دولت ویك پارلمان مردمی می خواهد تا‬ ‫اینكه همه آحاد مردم حقرای داشته باشند واینکه‬ ‫نباید به یك طایفه خاص امتیاز ویژه ای داده‬ ‫شود‪.‬ملت بحرین خواهان توزیع عادالنه ثروت در‬ ‫كشور هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت بحرین قرآن و دین را هدف قرار‬ ‫داده است‪ .‬آنها مخالفان را كافر می خوانند در‬ ‫حالی كه اینبه اصطالح كافران نماز می خوانند‬ ‫و تكبیر و اهلل اكبر می گویند‪ .‬لذا دولت بحرین‬ ‫مردم خود را تكفیر می كند و به مردم حتی اجازه‬ ‫گفتن اهلل اكبر را نمی دهد‪.‬‬ ‫شیخ علی سلمان الكربابادی به گوشه ای از‬ ‫جنایات دولت بحرین اشارکرد و ادامه داد‪ :‬دولت‬ ‫بحرین به قرآن‪ ،‬مساجد و حسینیه ها تعدی می‬ ‫كند‪ ،‬به آبرو و جان انسان ها تعدی می كند‪،‬‬ ‫آنان دختران و زنان را ربوده و شكنجه می کنند‬ ‫‪ ،‬دولت بحرین به همه اقشار ملت خود از جمله‬ ‫پزشكان‪ ،‬معلمان‪ ،‬كارگران و حتی تیم های‬

‫ملت بحرین خواهان سقوط نظام دیكتاتوری آل خلیفه است‬ ‫نام مطلب‬

‫ورزشی حمله كرده و آنان را از حق طبیعی‬ ‫خود که آزادی است محروم کرده است‪.‬‬ ‫این اندیشمند بحرینی به توطئه دشمن در‬ ‫اختالف افكنی میان شیعه و سنی اشاره كرد‬ ‫و گفت‪ :‬همه ملت بحرین برادرند و در مقابل‬ ‫توطئه جدایی شیعه و سنی می ایستند‪.‬‬ ‫شیخ علی سلمان در پایان با بیان این مطلب‬ ‫که ما خواهان همدلی میان ملت هستیم كه‬ ‫باید این خواسته ملت بحرین تسریع شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت بحرین یك اقلیت است زیرا‬ ‫می خواهد بر اكثریت غلبه كند كه این یك‬ ‫پروژه آمریكایی است‪ ،‬و این در حالی است كه‬ ‫آمریكا هیچ گاه با ملت بحرین دوست نبوده‬ ‫بنابراین ما امیدواریم كه هر چه زودتر حقوق‬ ‫ملت بحرین به مردمش باز گردانده شود‪.‬‬

‫بشار اسد و ديگر دولتمردان سوريه با تدوين‬ ‫پيش نويس قانون احزاب و عفو بازداشت‬ ‫شدگان گام هاي اساسي را در مسير اصالحات‬ ‫انجام دادند ‪.‬‬ ‫منابع آگاه در سوريه از تشکیل کمیته ای عالی‬ ‫از سوی دولت اين كشوردر چند روز آتی در‬ ‫راستای تدوین پیش نویس قانون احزاب در این‬ ‫کشور خبر دادند‪.‬‬ ‫این منبع آگاه در ادامه افزود‪ :‬دولت سوریه هم‬ ‫اکنون در پی راهکارهایی است که اصالحات‬ ‫مورد نظر خود را وارد فاز اجرایی کند‪ .‬پیش‬ ‫نویس قانون احزاب پس از نهایی شدن از طریق‬ ‫رسانه ها به اطالع مردمی خواهد رسید تا نظرات‬ ‫و مالحظات خود را درباره آن اعالم کنند‪.‬‬

‫**کمیته نظارت بر گفتگوی ملی‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬روزنامه السفیر لبنان از تشکیل‬ ‫کمیته نظارت بر گفتگوهای ملی به دستور "بشار‬ ‫اسد" خبر داد‪ .‬بنابراین گزارش این کمیته شامل‬ ‫هفت شخصیت سوری می شود که چهرهایی از‬ ‫احزاب مختلف از جمله حزب بعث و شخصیت‬ ‫های مستقل در آن حضور دارند‪.‬‬ ‫این کمیته ساز و کار و زمان بندی گفتگوهای‬ ‫ملی میان اقشار مختلف سوریه را تبیین می کند‪،‬‬ ‫گفتگوهایی که در آن آینده سیاسی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی سوریه مورد بحث قرار می گیرد‪.‬‬ ‫**طرح های جدید کاخ سفید‬ ‫یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه آمریکا در‬

‫گفتگو با الشرق االوسط از بررسی گزینه های‬ ‫مختلف در کاخ سفید در راستای افزایش فشارها‬ ‫بر رژیم دمشق خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما از نزدیک تحوالت سوریه را‬ ‫دنبال می کنیم اما نمی توانیم درباره تصمیمات‬ ‫سیاسی که در آینده اتخاذ می کنیم صحبتی‬ ‫مطرح کنیم‪.‬‬ ‫این مقام آمریکایی تحریم های اخیر "باراک‬ ‫اوباما" رئیس جمهور آمریکا علیه اسد و ‪ ۶‬تن‬ ‫دیگر از مقامات این کشور را در راستای افزایش‬ ‫فشارها بر نظام سوریه در جهت پایان دادن‬ ‫به خشونت ها و انتقال به نظامی دموکراتیک‬ ‫دانست‪.‬‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫گزارشگو‬ ‫گفت و‬

‫ملت بحرین خواهان سقوط نظام دیكتاتوری آل خلیفه است‬

‫تدوين پيش نويس قانون احزاب‬

‫‪7‬‬


‫گزارش‬

‫بلومبرگ طی گزارشی در مورد موج انقالب های‬ ‫عربی خاورمیانه اعالم كرد عربستان قصد دارد‬ ‫با استفاده از منابع مالی‪ ،‬نیروی نظامی و ارزش‬ ‫های دینی با این موج مقابله كند‪.‬‬ ‫با گسترش موج انقالب ها در منطقه خاورمیانه و‬ ‫شمال آفریقاكه از مصر و تونس آغاز شده و هم‬ ‫اكنون به بحرین‪ ،‬یمن و عربستان كشیده شده‬ ‫است‪ ،‬آل سعود به شدت نگران وضعیت اقتصادی‬ ‫و سیاسی خود است ‪.‬‬ ‫عربستان بزرگترین اقتصاد كشورهای عربی را در‬ ‫اختیار دارد ‪ .‬ملك عبداهلل شاه عربستان قصد دارد‬ ‫با اجرای برنامه ‪ ۱۳۰‬میلیارد دالری رفاه اجتماعی‬ ‫و ساخت مسكن تا حد زیادی از مخالفت ها و‬ ‫اعتراضات داخلی جلوگیری كند ‪.‬‬ ‫"كریستوفر داویدسون"‪ ،‬نویسنده كتاب قدرت و‬ ‫سیاست در كشورهای پادشاهی خلیج فارس در‬ ‫این باره تاكید كرد آل سعود قصد دارد با استفاده‬ ‫از كلیه ابزارها جلوی گسترش مخالفت های‬ ‫داخلی را بگیرد و با هر گونه اصالحات سیاسی‬

‫‪8‬‬

‫مخالفت می كند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقوع تنشهای سیاسی در منطقه‬ ‫خاورمیانه طی ماه های اخیر به شدت وضعیت‬ ‫سیاسی منطقه را متزلزل كرده است ‪ .‬مردم‬ ‫منطقه خواستار افزایش سطح استانداردهای‬ ‫زندگی‪ ،‬حقوق مشروع و قانونی آزادی سیاسی‬ ‫هستند ‪ .‬دولت ریاض با اعزام نیروهای نظامی‬ ‫به بحرین قصد دارد موج مخالفت های داخلی در‬ ‫این كشور را سركوب كند ‪.‬‬ ‫"ابراهیم العساف" وزیر دارایی عربستان روز‬ ‫گذشته در كنفرانس بین المللی مالی ریاض‬ ‫تاكید كرد اقتصاد عربستان در مسیر رشد و رونق‬ ‫قوی قرار دارد ‪ .‬خدا را شكر وضعیت سیاسی و‬ ‫اقتصادی و مالی دولت عربستان كامال باثبات‬ ‫است و علی رغم وضعیت بی ثبات سیاسی در‬ ‫برخی كشورهای منطقه وضعیت مالی و اقتصادی‬ ‫عربستان با چیز غیر عادی روبرو نشده است ‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود رشد اقتصادی عربستان‬ ‫امسال به ‪ ۵,۳‬درصد برسد این رقم سال گذشته‬

‫پول‪ ،‬ارتش و دین ابزارهای آل‌سعود برای مقابله با انقالب‌های عربی‬

‫به ‪ ۳,۸‬درصد رسید ‪ .‬بر اساس پیش بینی صندوق‬ ‫بین المللی پول نیز رشد اقتصادی مصر در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬به كمتر از یك درصد خواهد رسید ‪.‬‬ ‫شركت های آمریكایی نیز همچنان به سرمایه‬ ‫گذاری در عربستان ادامه می دهند ‪ .‬در عین حال‬ ‫نیروهای امنیتی عربستان از ماه فوریه تا كنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۶۰‬نفر را بازداشت كرده اند ‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بلومبرگ تنشهای سیاسی‬ ‫منطقه همچنان در بحرین‪ ،‬یمن‪ ،‬سوریه و لیبی‬ ‫ادامه دارد ‪ .‬بانك سعودی فرانسی نیز اعالم كرد‬ ‫دولت عربستان برای تامین هزینه های خود در‬ ‫سال مالی جاری به نفت ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬دالری نیاز‬ ‫دارد ‪ .‬قیمت جهانی نفت طی یك سال اخیر بیش‬ ‫از ‪ ۳۷‬درصد رشد داشته است ‪ .‬پیش بینی می‬ ‫شود درآمدهای نفتی عربستان امسال به بیش‬ ‫از ‪ ۸۲۸,۸‬میلیارد ریال برسد و این كشور با مازاد‬ ‫بودجه ‪ ۶۲,۸‬میلیارد ریالی روبرو خواهد بود ‪.‬‬

‫گزارش‬

‫پول‪ ،‬ارتش و دین ابزارهای آل‌سعود برای مقابله با انقالب‌های‬ ‫عربی‬

‫تغییر لحن حاکمیت در مغرب نسبت به اعتراضات مردمی‬

‫چند هزار جوان مغربی جنبش موسوم به ‪20‬‬ ‫فوریه که خواهان اصالحات سیاسی در کشور‬ ‫می باشند‪ ،‬یکشنبه‪ ،‬در خیابان های چندین‬ ‫شهر مراکش راه پیمایی مسالمت آمیز برگزار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در این راه پیمایی ها‪ ،‬جوانان مغربی باز هم بر‬ ‫تحقق خواسته های خود تاکید ورزیدند‪ .‬گفتنی‬ ‫است که نیروهای پلیس برای متفرق کردن‬ ‫جمعیت در هیچ یک از شهرهای مغرب وارد‬ ‫عمل نشدند واین در حالیست که طی سه هفته‬ ‫اخیر پلیس همواره برای متفرق کردن تجمع‬ ‫های مردمی‪ ،‬وارد عمل گردیده بود‪.‬‬ ‫به گزارش رادیو بین المللی فرانسه‪ ،‬پلیس که‬ ‫پیش از این به چماق متوسل شده بود‪ ،‬این بار‬ ‫اجازه برگزاری راه پیمایی های مسالمت آمیز‬ ‫را به مردم داد‪.‬‬ ‫هزاران مغربی توانستند که در شهرهای رباط‪،‬‬

‫پایتخت مغرب‪ ،‬کازابالنکا‪ ،‬تنجر و صافی‪ ،‬راه‬ ‫پیمایی های آرام برگزار کرده و از حکومت‬ ‫خواستار تحقق واقعی خواسته های خود شوند‪.‬‬ ‫این تغییر رفتار از سوی حاکمیت را چگونه می‬ ‫توان تفسیر کرد؟‬ ‫گروهی این تغییر رفتار را در پی فشارهای‬ ‫اتحادیه اروپایی که خشونت های هفته های‬ ‫اخیر را محکوم کرده بود‪ ،‬می دانند‪ .‬گروهی‬ ‫نیز این وضعیت را یک تغییر راهبردی موقت‬ ‫از سوی حاکمیت مغرب می دانند‪.‬‬ ‫به هر حال چه با فشار و شکنجه و چه بدون آن‬ ‫شرایط اجتماعی در مغرب در وضعیت چندان‬ ‫مناسبی قرار ندارد‪ .‬راه پیمایان روز یکشنبه‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬تا زمانی که تضمین های الزم‬ ‫مبتنی بر استقالل دستگاه قضایی و مشارکت‬ ‫مردمی در حکومت را به دست نیاورند‪ ،‬راضی‬ ‫نخواهند شد‪.‬‬

‫این راه پیمایی ها نشان می دهد‪ ،‬اگر چه‬ ‫اعتراضات در مغرب همپای امواج خروشان‬ ‫و مردمی میدان تحریر قاهره نیست‪ ،‬اما‬ ‫نارضایتی نسبت به حاکمیت در این کشور‬ ‫قابل تامل می باشد‪ .‬سه ماه از اولین حرکات‬ ‫اعتراضی مردم در مغرب می گذرد و برای‬ ‫حکومت چشم پوشی از واقعیت دشوار به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫حکومت نیز ظاهرا بر سرعت اصالحات افزوده‬ ‫است؛ طرح های اصالحات در قانون اساسی‬ ‫طیروزهای آینده بررسی می گردند‪ ،‬روزنامه‬ ‫ها نیز بیش از پیش از برگزاریهمه پرسیطی‬ ‫ماه ژوئیه برای تصویب قانون اساسی جدید‬ ‫و شکل گیری انتخابات پیش از موعد در ماه‬ ‫اکتبرگزارش می دهند‪.‬‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫‪9‬‬


‫گفت وو گوگو‬ ‫گفت‬

‫ارتقای روابط با ایران خواست مردم مصر است و حواشی روی آن اثر ندارد‬

‫تقيه سياسی وزير خارجه جديد مصر‬

‫مصر هم نمی توانند موضع منفی مقابل آن اتخاذ‬ ‫كنند ‪.‬‬ ‫عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس‪ ،‬تصریح كرد‪ :‬قضایای مربوط به دیپلمات‬ ‫ایرانی‪ ،‬به نظر من حاشیه ای است بر واقعیاتی‬ ‫كه در مصر وجود دارد و بدون شك واقعیات خود‬ ‫را بر روابط گذشته ایران و مصر تحمیل خواهند‬ ‫فالحت‌پیشه‪ ،‬با تأكید بر اینكه تغییر و تحوالت در‬ ‫و دو كشور به سمت بهبود و ارتقای روابط پیش‬ ‫مصر بسیار ریشه‌ای است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اقداماتی از‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬ ‫نوع برخوردی كه با دیپلمات ایرانی انجام گرفته‪،‬‬ ‫اثر منفی روی ارتقای روابط ایران و مصر نخواهد‬ ‫وی در پایان نیز اعالم كرد كه " اعضای كمیسیون‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن با وزیر خارجه‬ ‫جلسه خواهند داشت و طی آن درباره موضوعات‬ ‫"حشمت اهلل فالحت پیشه"‪ ،‬عضو كمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫گفت وگویی با خبرنگار تقریب كه از وی درباره‬ ‫پشت پرده جریانات مربوط به ایراد اتهام به‬ ‫دیپلمات ایرانی در قاهره سؤال كرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫بپذیریم كه مخالفان رابطه مصر و ایران‪ ،‬هنوز در‬ ‫مصر صاحب نفوذند‪.‬‬ ‫وی در عین حال تأكید كرد‪ :‬با این وجود‪ ،‬اعتقاد ما‬ ‫بر این است كه شرایط تغییر و تحوالت مصر بسیار‬ ‫ریشه ای تر از آن است كه اقدامی از نوع برخوردی‬ ‫كه با دیپلمات ایران صورت گرفته‪ ،‬اثر منفی قطعی‬ ‫روی آن بگذارد‪.‬‬ ‫فالحت پیشه اضافه كرد‪ :‬خواست رابطه با ایران‪،‬‬ ‫خواست عمومی و جدی مردم مصر و نخبگان و‬ ‫فرهیختگان این كشور است و نخبگان سیاسی‬

‫‪10‬‬

‫روابط با ایران خواست مردم مصر است و حواشی روی آن اثر ندارد‬ ‫مطلب‬ ‫ارتقای‬ ‫نام‬

‫اخیر حوزه سیاست خارجی و همچنین موضوع این‬ ‫دیپلمات ایرانی با علی اكبر صالحی گفت وگو می‬ ‫كنند ‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬روز دوشنبه ‪ 9‬خرداد‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫رسمی مصر اعالم كرد "دپلمات قاسم حسن"‬ ‫دبر سوم دفتر حفاظت از منافع اران در قاهره كه‬ ‫بازداشت شده و به اتهام جاسوس تحت بازجو قرار‬ ‫گرفته بود؛ روز دوشنبه قاهره را به مقصد تهران‬ ‫ترک کرد و اخراج شد‪ .‬علی اكبر صالحی‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه در واكنش به این خبر‪ ،‬گفت؛ كه حسینی‬ ‫اخراج نشده ولی همراه با هیأت مصری كه به ایران‬ ‫عازم هستند‪ ،‬به كشور می آید‪.‬‬

‫محمد صادق الحسینی در گفت وگو با خبرگزاری‬ ‫تقریب "تنا"‪ ،‬در خصوص تحوالت آتی مصر با‬ ‫توجه به انتخاب محمد العرابی وزیر جدید امور‬ ‫خارجه گفت‪ :‬محمد العرابی فرزند یكی از انقالبیون‬ ‫مصر است و به عقیده من از خط مشی سیاسی‬ ‫نبیل العربی تبعیت می كند‪.‬‬ ‫**تقیه سیاسی محمد العرابی‬ ‫وی با تاكید بر این كه اظهارات محمد العرابی‬ ‫حكایت از نوعی تقیه سیاسی دارد ابراز داشت‪:‬‬ ‫سخنان وزیر جدید امور خارجه مصر مبنی بر‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری عربستان و كمك های‬ ‫اقتصادی آمریكا بر اساس همان تقیه سیاسی و‬ ‫تا زمان گذراندن مرحله انتقالی دولت و برگزاری‬ ‫انتخابات وهمچنین براساس سیاست دفع حداقلی‬ ‫و جذب حداكثری در سیاست خارجی است‪.‬‬ ‫** تحوالت مصر پس از خروج از ‪ccu‬‬ ‫این كارشناس مسائل بین الملل با بیان این كه‬ ‫مصر پس از مبارك از اتاق ‪ ccu‬خارج شده است‬ ‫تصریح كرد‪ :‬به عقیده بنده محمد العرابی سیاست‬ ‫تقیه را تا انتخابات ادامه می دهد و سپس در مورد‬ ‫مسائل اساسی مصر مانند ارتباط با مقاومت‪ ،‬ایران‬ ‫و دیگر كشورهای اسالمی تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫**محمد العرابی تابع سیاست های انقالبیون‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته باید توجه داشت كه هر فردی‬ ‫كه برای وزارت امور خارجه انتخاب می شود قطعا‬ ‫نماینده واقعی برای تحقق اهداف اصلی انقالبیون‬ ‫نیست ولی در كل العرابی دنباله روی سیاست های‬ ‫گروه های مختلف انقالب خواهد بود و بعید میدانم‬ ‫در سیاست خارجی از بیگانگان تبعیت كند‪.‬‬ ‫صادق الحسینی در پاسخ به این سوال كه برخی‬

‫گفت وو گوگو‬ ‫گفت‬

‫فالحت‌پیشه‪:‬‬

‫كارشناس مسائل بين الملل‪:‬‬

‫آمریكا را عامل بركناری نبیل العربی به علت تضاد‬ ‫سیاست های وی با منافع این كشور دانسته اند و‬ ‫آیا محمد العرابی همسو با سیاست های آمریكا‬ ‫است كه در مقابل آن واكنشی نشان نداده است‬ ‫گفت‪ :‬بنده این تحلیل را قبول ندارم زیرا سیاست‬ ‫های نبیل العربی با محمد العرابی اختالفات جدی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نبیل العربی تنها به این دلیل به اتحادیه‬ ‫عرب رفت كه كرسی ریاست آن در دست مصری‬ ‫ها باقی بماند‪.‬‬ ‫**خطرات نبیل فهمی برای مصر‬ ‫وی با تأكید بر این كه در صورت جایگزینی نبیل‬ ‫فهمی سفیر سابق مصر در واشنگتن به جای نبیل‬ ‫العربی‪ ،‬مصر با خطرات بسیاری مواجه می شد‬ ‫گفت‪ :‬در صورت وزارت نبیل فهمی به طور قطع‬ ‫سیاست های آمریكا در كشور ادامه پیدا می كرد‬ ‫زیرا این فرد تحت تاثیر آمریكا است ولی العرابی از‬ ‫نظر عقیده بسیار نزدیك نبیل العربی است‪.‬‬ ‫این كارشناس مسائل خاورمیانه با بیان این كه‬ ‫پس از انتخابات تمامی وزرای فعلی بركنار خواهند‬ ‫شد اظهار داشت‪ :‬تمامی وزرا از جمله محمد العرابی‬ ‫پس از انتخابات بركنار می شوند زیرا نمایندگان‬ ‫انقالبیون پس از انتخابات مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تأكید صالحی برای درك شرایط‬ ‫كنونی مصر خاطر نشان ساخت‪ :‬صالحی معتقد‬ ‫است كه مصر در حال حاضر دوران گذار را طی‬ ‫می كند و برای ادامه روابط با این كشور باید منتظر‬

‫از بین رفتن فشارهای كشورهای غربی علیه این‬ ‫كشور باشیم به همین خاطر تجدید روابط را‬ ‫موكول به برگزاری انتخابات خواهیم كرد‪.‬‬

‫**بیزاری مصر جدید از رژیم صهیونیستی‬ ‫صادق الحسینی در پاسخ به این سوال كه آیا‬ ‫دستگیری جاسوس موساد در مصر نشان دهنده‬ ‫استمرار نفوذ رژیم صهیونیستی و آمریكا در این‬ ‫كشور است گفت‪ :‬این جاسوس در حال حاضر‬ ‫در زندان است و اسرائیل قصد دارد این فرد را‬ ‫با ‪ ۳‬مصری معاوضه كند كه این مسائل نشان‬ ‫می دهد كه دولت مصر دشمن اصلی خود را رژیم‬ ‫صهیونیستی می داند و به این رژیم پیام می دهد‬ ‫كه دیگر در امور داخلی كشورش مداخله نكند‪.‬‬ ‫**رعایت تقیه سیاسی در محاكمات‬ ‫وی در مورد محاكمه مبارك در شرم الشیخ گفت‪:‬‬ ‫تمامی محاكمه ها در مصر از حالت تقیه سیاسی‬ ‫فوق العاده ای تبعیت می كند و سیستم حكومتی‬ ‫مصر قصد نشان دادن چهره خشونت آمیز از خود‬ ‫ندارد ولی به طور قطع اگر دستگاه قضایی مصر‬ ‫به عنوان مثال حكم اعدام برای مبارك صادر‬ ‫كند انقالبیون و احزاب سیاسی این كشور زیر‬ ‫بار فشارهای بیگانگان برای الغای حكم نخواهند‬ ‫رفت‪.‬‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫‪11‬‬


‫توفان سهمگین بیداری در چند قدمی عربستان است‬

‫اشاره‪ :‬چندی است كه آل سعود دوباره بر طبل‬ ‫خصومت می كوبد و روزهایی را به خاطرمان‬ ‫می آورد كه تازه انقالب اسالمی ملت ایران‬ ‫به پیروزی رسیده بود؛ روزهایی كه از همان‬ ‫ابتدایش‪ ،‬عربستان ناخشنود بود و این اظهار‬ ‫ناخرسندی نه صرفا در حرف كه در عمل نیز‬ ‫بروز و ظهور داشت‪ .‬بندر بن سلطان كه قبال‬ ‫سفیر آل سعود در آمریكا بوده‪ ،‬در سخنانی‪ ،‬به‬ ‫بزرگنمایی نقش كشورش در تحوالت لبنان و‬ ‫سوریه و همچنین در مقابله با انقالب های‬ ‫مردمی منطقه پرداخته است‪ .‬او ضمنا توهمات‬ ‫برخی سران عرب را درباره ایران تكرار‬ ‫كرده و جمهوری اسالمی را به داشتن قصد‬ ‫تصاحب كل خاورمیانه متهم ساخته است‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬خبرنگار تقریب در گفت‬ ‫وگویی با "حسین رویوران"‪ ،‬كارشناس مسائل‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬به بررسی چشم انداز روابط ایران‬ ‫و عربستان پرداخته كه متن این گفت وگو به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫س‪ :‬جناب رویوران‪ ،‬به عقیده حضرتعالی‪،‬‬ ‫دیدگاه هایی از جنس دیدگاه های بندربن‬ ‫سلطان كه حتی از گزینه نظامی علیه ایران‬ ‫سخن می گوید‪ ،‬چقدر در مقامات آل سعود‬ ‫جایگاه دارد؟‬ ‫شكی نیست كه رژیم آل سعود با انقالب‬ ‫اسالمی ایران خصومت دیرینه داشته و اگر‬ ‫حوادث انقالب اسالمی را مرور كنیم خواهیم‬

‫‪12‬‬

‫دید كه تقریبا در همه اقدامات خصمانه علیه‬ ‫ما‪ ،‬عربستان نقش داشته است‪ .‬در جنگ‬ ‫تحمیلی خود عراق علیه ایران‪ ،‬عربستان نقش‬ ‫مؤثر در كمك رسانی به صدام داشت و حتی‬ ‫در ماجرای اشغال كویت اعالم كرد كه بیش‬ ‫از ‪۲۰‬میلیارد دالر در اختیار رژیم صدام برای‬ ‫تأمین جنگ افزارها قرار داده است‪ .‬همین‬ ‫عربستان با همكاری ‪ ISI‬پاكستان‪ ،‬طالبان را‬ ‫به وجود آورد و مرزهای شرقی ما را ناامن كرد‬ ‫و دیپلمات های ما را در مزارشریف به شهادت‬ ‫رساندند‪ .‬همین عربستان بود كه شورای‬ ‫همکاری خلیج فارس (‪ )GCC‬را نه بر اساس‬ ‫یك رویكرد همكاری منطقه ای بلكه در اصل‬ ‫به منظور مقابله با ایران تأسیس كرد‪ .‬این‬ ‫عربستان است كه امروز نیز بحث های شیعه‬ ‫و سنی را مطرح می كند‪ .‬در واقع‪ ،‬تاكنون در‬ ‫همه اقدامات خصمانه علیه ایران‪ ،‬به نوعی‬ ‫عربستان سعودی نقش داشته است‪ .‬قطعا این‬ ‫نشان می دهد كه كلیت حاكمیت در عربستان‪،‬‬ ‫در این زمینه به نوعی اتفاق نظر دارند و این‬ ‫رویكرد را داشته و دارند‪ .‬گهگاهی هم به‬ ‫دخالت در امور داخلی ایران پرداخته اند؛ به‬ ‫ویژه در ارتباط با بحث اقلیت های مذهبی‬ ‫نقش جدی داشته و در این زمینه‪ ،‬سرنخ های‬ ‫زیادی به دست مسئوالن اطالعاتی و امنیتی‬ ‫نظام رسیده است‪ .‬بر این اساس باید گفت‬ ‫كه این مواضع نه تنها مواضع جدیدی نیستند‬ ‫بلكه بی ریشه هم نمی باشند‪.‬‬

‫سهمگین بیداری در چند قدمی عربستان است‬ ‫توفان‬ ‫مطلب‬ ‫نام‬

‫س‪ :‬چرا چنین توهمی در عربستان و برخی‬ ‫سران عرب ایجاد شده كه ایران قصد تصاحب‬ ‫منطقه را دارد؟‬ ‫عربستان كشور مستقلی نیست و در خدمت‬ ‫غرب و آمریكاست‪ .‬سعودی ها‪ ،‬در جنگ‬ ‫افغانستان‪ ،‬از اسالم به عنوان ابزاری برای‬ ‫بسیج جوانان استفاده كردند تا جوانان‬ ‫مسلمان در ركاب آمریكا علیه شوروی سابق‬ ‫در افغانستان بجنگند‪.‬‬ ‫البته‪ ،‬آزادسازی هر كشور مسلمان تحت‬ ‫اشغالی‪ ،‬وظیفه همه مسلمانان است اما در‬ ‫ارتباط با افغانستان این مسئله به گونه دیگری‬ ‫بود؛ چراكه آمریكا از طریق عربستان‪ ،‬از‬ ‫مسلمانان در افغانستان استفاده ابزاری كرد و‬ ‫در نهایت منجر به پیدایش گروه های سلفی‬ ‫تكفیری و القاعده شد‪ .‬این جریان‪ ،‬امروز‬ ‫كل جهان اسالم را با بحران مواجه كرده و‬ ‫تصویر بسیار زشتی از اسالم به افكارعمومی‬

‫دشمنی می ورزد‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬عربستان در آستانه بحران است‪.‬‬ ‫بحران در عربستان شروع شده هرچند كه‬ ‫هنوز تجلی گسترده پیدا نكرده است‪ .‬همین‬ ‫االن موج اعتراض در مساجد و در بین جریان‬ ‫اصالح طلب دینی علیه وهابیت و قدرت حاكم‬ ‫وجود دارد‪ .‬در جریانات همین اعتراضات‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬روحانی اهل سنت و نه شیعه‬ ‫در عربستان دستگیر شده اند‪ .‬این نشان می‬ ‫دهد كه توفان بیداری در چند قدمی عربستان‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل از یكسو سعی دارد با‬ ‫مطرح كردن مسائل شیعه و سنی‪ ،‬اهل سنت‬ ‫را علیه شیعیان با خود همراه كند و در ضمن‪،‬‬ ‫با طرح خطر ایران‪ ،‬به نوعی احساسات ملی‬ ‫را تحریك كرده تا بتواند سوار این احساسات‬ ‫شود و خود را از توفانی كه در پیش است‬ ‫نجات دهد‪ .‬این اظهارات مقامات سعودی‬ ‫واقعا یك توهم است‪ .‬ایران هیچ گاه نسبت‬ ‫به هیچ كشور اسالمی خصومت نداشته و‬ ‫ندارد‪ .‬ایران رویكردش اسالمی است و دنبال‬ ‫گسترش روابط با همه جهان اسالم است؛ اما‬ ‫متأسفانه عربستان این پیام ها را نمی گیرد و‬ ‫تنها مجری اوامر خصمانه آمریكاست‪.‬‬ ‫س‪ :‬اظهاراتی كه بندر بن سلطان درباره نقش‬

‫س‪ :‬همین آقای بندر بن سلطان‪ ،‬ادعاهایی‬ ‫درباره نفوذ عربستان در داخل ایران داشته‬ ‫است‪ .‬در این زمینه توضیح دهید‪.‬‬ ‫در ارتباط با مسائل داخلی ما‪ ،‬عربستان در‬ ‫تالش بوده و هست كه در داخل ایران به‬ ‫نوعی ایفای نقش كند؛ ولی باید گفت كه‬ ‫عربستان توانمندی دخالت در امور داخلی‬ ‫ایران را ندارد و آگاهی باالی ملت ایران مانع‬ ‫از این است كه سعودی ها بتوانید جای پایی‬ ‫در داخل ایران پیدا كنند‪.‬‬

‫گفت وو گوگو‬ ‫گفت‬

‫گفت وو گوگو‬ ‫گفت‬

‫رویوران‪:‬‬

‫جهان ارائه می كند‪ .‬به هر حال‪ ،‬این رفتار از‬ ‫ناحیه عربستان كامال طبیعی است‪ .‬عربستان‬ ‫با همین نقش وابسته‪ ،‬در جنگ ‪ ۳۳‬روزه‬ ‫لبنان‪ ،‬علیه حزب اهلل موضع گیری كرد‪ .‬مفتی‬ ‫عربستان دعا برای حزب اهلل و كمك به حزب‬ ‫اهلل را حرام اعالم كرد‪ .‬در جنگ غزه باز هم‬ ‫چنین موضعی داشتند‪ .‬این نشان می دهد‬ ‫كه این كشور با كمال وابستگی در خدمت‬ ‫آمریكاست و از همین موضع نیز‪ ،‬با انقالب‬ ‫اسالمی و جمهوری اسالمی ایران خصومت و‬

‫كشورش در تحوالت لبنان‪ ،‬سوریه و حتی‬ ‫مباحث داخلی ایران داشته‪ ،‬چقدر به واقعیت‬ ‫نزدیك است و آیا آل سعود اساسا از چنین‬ ‫توان اثرگذاری برخوردار است؟‬ ‫به هیچ وجه‪ .‬البته تالش آنها بسیار زیاد است‬ ‫و زیاد هم در این راه هزینه می كنند‪ .‬شاید در‬ ‫یك جاهایی كه بسترهایی فراهم است‪ ،‬بتوانند‬ ‫آثاری داشته باشند ولی سخن از چنین سطح‬ ‫اثرگذاری ای‪ ،‬واقعا یك توهم است‪.‬‬ ‫امروز در لبنان‪ ،‬دولت سعد حریری اقلیت شده‬ ‫در حالی كه پیش از این در اكثریت بود‪ .‬امروز‬ ‫این اكثریت از دست شان رفته و تبدیل به‬ ‫اقلیت شده است‪ .‬این نشان می دهد كه هم‬ ‫پیمانان عربستان دچار ریزش و مشكل شده‬ ‫اند؛ در حالی كه عربستان همچنان در توهم‬ ‫اكثریت بودن است و تصور می كند می تواند‬ ‫در لبنان خیلی از كارها را انجام دهد‪.‬‬ ‫ولی خوب در سوریه به جهت اینكه متأسفانه‬ ‫یك بستر داخلی در سوریه فراهم بوده‪،‬‬ ‫سعودی ها توانستند بر این بستر و موج سوار‬ ‫شوند و سعی دارند از خارج از سوریه به نوعی‬ ‫تضادهای درون این كشور را تشدید كنند تا‬ ‫به هر شكل ممكن به نظام حاكم در سوریه‬ ‫ضربه بزنند‪.‬‬

‫س‪ :‬آقای رویوران‪ ،‬در قبال این مواضع‬ ‫خصمانه‪ ،‬موضع ایران باید چگونه باشد؟‬ ‫قطعا ما هیچ گاه نباید رفتارمان با رفتار‬ ‫عربستان شبیه شود‪ .‬رفتار كامال غیرقانونی‬ ‫است و این اظهارات نیز كامال غیرعقالیی‪،‬‬ ‫به دور از اخالق‪ ،‬به دور از همبستگی اسالمی‬ ‫و قطعا خالف منافع خود سعودی هاست‪ .‬ما‬ ‫قطعا نباید چنین رفتاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫اما به هر حال‪ ،‬نظام سیاسی ما نتیجه یك‬ ‫انقالب است‪ .‬تحوالتی هم كه در منطقه در‬ ‫حال وقوع است قیام های مردمی است كه‬ ‫در ویژگی مردمی بودن با انقالب ما همگونی‬ ‫دارد‪ .‬روابط ما با همه انقالب های همگون‬ ‫با انقالب اسالمی می تواند فرصت هایی‬ ‫را فراهم آورد كه بسیاری از توطئه های‬ ‫عربستان را خنثی كند و بسیاری از ترفندهایی‬ ‫كه عربستان به كار می گیرد را در محاصره‬ ‫این ارتباطات گسترده با ملت های منطقه‬ ‫برمال سازد‪.‬‬

‫بحران در عربستان شروع شده‬ ‫هرچند كه هنوز تجلی گسترده پیدا‬ ‫نكرده است‪.‬‬ ‫همین االن موج اعتراض در مساجد‬ ‫و در بین جریان اصالح طلب دینی‬ ‫علیه وهابیت و قدرت حاكم وجود‬ ‫دارد‪.‬‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫‪13‬‬


‫دیكتاتورهای خاورمیانه مهره های سوخته آمریكا‬ ‫نعیمی یكی از كارشناسان مسائل خاورمیانه با‬ ‫اشاره به حكومت صدام‪ ،‬حسنی مبارك و قذافی‬ ‫گفت‪ :‬صدام مهمترین حامی آمریكا و عامل‬ ‫جنایت های این كشور در خاورمیانه بود كه پس‬ ‫از وی مبارك ید قدرتمند رژیم صهیونیستی و‬ ‫آمریكا بر علیه ملت های مسلمان محسوب می‬ ‫شد در حال حاضر نیزقذافی سرسپرده بزرگ‬ ‫آمریكا مورد غضب غرب واقع شده ولی نكته‬ ‫مهم این است كه آمریكا دیكتاتورهای متولد‬ ‫شده خود را فقط برای دستیابی به منافع و تا‬ ‫زمان رسیدن به تاریخ مصرفشان نگاه داشت‪.‬‬ ‫مصیب نعیمی در گفت وگو با خبرگزاری تقریب‬ ‫"تنا"‪ ،‬درخصوص جمع آوری مدارك توسط‬ ‫بازرسان جنایات جنگی سازمان ملل برای اقامه‬ ‫دعوی علیه قذافی اظهارداشت‪ :‬هنگامی كه‬ ‫سیاست آمریكا بر پایه هیچ مبنا و ارزشی نبوده‬ ‫و بر طبق منفعت طلبی می چرخد كامال بدیهی‬ ‫است كه آمریكا دیكتاتورهای متولد كرده خود را‬ ‫در خاورمیانه پس از سپری شدن تاریخ مصرف‬ ‫آنها به دور بیاندازد‪.‬‬ ‫**دیكتاتورهای خاورمیانه مهره های سوخته‬ ‫آمریكا‬ ‫وی با اشاره به حكومت سر سپرده صدام تصریح‬ ‫كرد‪ :‬صدام به عنوان مهمترین حامی آمریكا در‬ ‫خاورمیانه به شمار می رفت و فجیع ترین جنایت‬ ‫های آمریكا در ایران و دیگر كشورها به دست‬ ‫صدام انجام می شد ولی پس از این كه دیگر‬ ‫فایده ای برای آمریكا نداشت به آن شكل از بین‬ ‫رفت ولی مبارك در مصر به گونه ای دیگر جای‬

‫‪14‬‬

‫این دیكتاتور را گرفت و به طور كامال آشكار به‬ ‫آمریكا و رژیم صهیونیستی برای نیل به مقاصد‬ ‫شومشان كمك می كرد‪.‬‬ ‫این كارشناس مسائل خاورمیانه با بیان این كه‬ ‫قذافی به عنوان یكی از سرسپردگان آمریكا‬ ‫تجهیزات مهمی را دراختیار آمریكا قرارداده است‬ ‫گفت‪ :‬منبع عظیم نفتی در لیبی و طمع آمریكا‬ ‫برای دستیابی به این منبع طبیعی سبب شد كه‬ ‫آمریكا به مقابله با این مهره سوخته خود پرداخته‬ ‫و وی را به عنوان جنایتكار جنگی معرفی كند‪.‬‬ ‫**استفاده ابزاری آمریكا از حقوق بشر‬ ‫وی با تاكید براین كه استراتژی آمریكا در‬ ‫خاورمیانه جز ایجاد رعب و وحشت چیزی ندارد‬ ‫اظهارداشت‪ :‬آمریكا در خاورمیانه از مسئله دفاع‬ ‫از حقوق بشر تنها به عنوان یك ابزار استفاده‬ ‫می كند و برای حقوق انسان ها در كشورهای‬ ‫اسالمی هیچ ارزشی قائل نیست‪.‬‬ ‫**رژیم صهیونیستی حلقه اول حاكمیت آمریكا‬ ‫نعیمی رژیم صهیونیستی را حلقه اول حاكمیت‬ ‫در آمریكا معرفی كرد و خاطرنشان ساخت‪ :‬به‬ ‫جز رژیم صهیونیستی دیگر كشورها دوستان و‬ ‫دشمنانی كوتاه مدت برای آمریكا هستند و در‬ ‫دیپلماسی آمریكایی جمله معروفی است كه می‬ ‫گوید هیچ كشوری دوست و یا دشمن دائمی‬ ‫نیست و آنچه دائمی است منافع ماست‪.‬‬ ‫**نفت لیبی انگیزه آمریكا برای جنگ با قذافی‬ ‫وی كمك گرفتن قذافی از دول یونان و‬ ‫بلغارستان را بی فایده خواند و گفت‪ :‬در نبرد میان‬ ‫آمریكا و قذافی قطعا این دیكتاتور بازنده خواهد‬

‫دیكتاتورهای خاورمیانه مهره های سوخته آمریكا‬ ‫نام مطلب‬

‫شد حتی مردم این كشور نیز پیروز نمی شوند زیرا‬ ‫برخالف سناریو طراحی شده آمریكا برای ایجاد‬ ‫دموكراسی در این كشور آمریكا تنها به دنبال‬ ‫منابع عظیم نفتی لیبی است‪.‬‬ ‫این كارشناس خاورمیانه ادامه داد ‪ :‬آمریكا به‬ ‫دنبال این است تا با تخریب لیبی ‪ ،‬نقش بازسازی‬ ‫كننده این كشور را به عهده گیرد تا بدین واسطه‬ ‫به نفت برسد و قطعا در این میان اگر مردم‬ ‫انتخابات را انجام دهند آنقدر به ایجاد ناامنی می‬ ‫پردازد كه مردم از برقراری دموكراسی در كشور‬ ‫خود پشیمان شوند ‪.‬‬ ‫**اسالم ستیزی آمریكا در خاورمیانه‬ ‫وی با تاكید براین كه قذافی باید متوجه شود كه‬ ‫لیبی برای امریكا عزیزتر از عراق نیست گفت‬ ‫‪ :‬در حال حاضر سیاست آمریكا اسالم ستیزی‬ ‫درمنطقه خاورمیانه است و ناتو نیز اعتقاد دارد‬ ‫كه حاكمان كشورهای اسالمی صالحیت اداره‬ ‫كشور خود را ندارند به همین دلیل اگر كشوری‬ ‫احساس استقالل كند قطعا با توطئه ای صدای‬ ‫اعتراضات ضد امریکایی را خاموش می كنند‬ ‫همانند وضعیتی كه در سوریه حاكم است‪.‬‬

‫رسانه ها به وظایف خود در برابر انقالب های مردمی عمل کنند‬

‫اشاره‪ :‬در حاشیه نشست رسانه ای ایرانی‪-‬‬ ‫عربی "کمک به مقاومت و مبارزه با استکبار‬ ‫جهانی" که توسط مرکز "معارف الحکمیه" و‬ ‫با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بیروت‬ ‫و در چارچوب سلسله برنامه های مقدماتی‬ ‫"تجدد فکری آیت اهلل خامنه ای" برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت و گوی کوتاهی با "محمدحسین رئیس‬ ‫زاده" رایزن فرهنگی ایران در بیروت انجام‬ ‫دادیم که متن این گفت و گو به شرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫درباره مهم ترین اهداف برگزاری این نشست‬ ‫توضیحاتی را بفرمائید‪:‬‬ ‫در ماه های اخیر ما شاهد جنبش های آزادی‬ ‫خواهانه و انقالب های مردمی بودیم که می‬ ‫توان آن را به نوعی تقریب میان مذاهب‬ ‫اسالمی عنوان کرد زیرا همه مذاهب در این‬ ‫انقالب ها برای رسیدن به آزادی و رد هرگونه‬ ‫وابستگی‪ ،‬ظلم و استکبار تالش می کنند ودر‬ ‫این میان رسانه ها نقش مهمی بر عهده دارند‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر شاهد تقسیم این رسانه ها به‬ ‫دو گروه بودیم یک گروه از آنها همراه با مردم‬ ‫و اهداف آزادی خواهانه آنها بوده و به وظیفه‬ ‫خود عمل می کنند و از هرگونه سیاست دو‬ ‫گانه به دورند و در مقابل‪ ،‬برخی دیگر از رسانه‬ ‫ها به و یِژه در کشورهای عربی از وظیفه خود‬ ‫دور شده و سیاست یک بام و دو هوا را در‬

‫پیش گرفتند و بر مسائلی تمرکزمی کنندکه‬ ‫خواست ملت ها نیست‪.‬‬ ‫من معتقدم ملت ها از وابستگی واستعماری‬ ‫که به آنها تحمیل شده است رنج می برند‬ ‫وخواهان حاکمیت‪ ،‬آزادی و استفالل هستند‬ ‫اما این دسته از رسانه ها به نقل غیر واقعی از‬ ‫این انقالب ها پرداخته و بر برخی مسائل مانند‬ ‫اختالف های قومی و مذهبی تمرکز کرده اند؛‬ ‫به عنوان نمونه می توان به بحرین اشاره‬ ‫کرد که معترضان آن از یک مذهب نیستند و‬ ‫اهداف انقالب آنها نزد شیعه و سنی یکسان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این رسانه ها برخی حوادث را بزرگ کرده و‬ ‫برخی را نادیده می گیرند؛ ما در این نشست‬ ‫می خواهیم این مسئله را روشن کنیم و از‬ ‫رسانه ها می خواهیم وظایف خود را در برابر‬ ‫جنبش های آزادیخواهانه به انجام برسانند‬ ‫‪.‬‬ ‫نقش رسانه ها در کمک به مقاومت را چگونه‬ ‫می بینید؟‬ ‫من معتقدم رسانه ها وظیفه دارند از مقاومت‬

‫گفت وو گوگو‬ ‫گفت‬

‫گفت وو گوگو‬ ‫گفت‬

‫كارشناس مسائل خاورمیانه‪:‬‬

‫محمدحسين رئيس زاده‪:‬‬

‫حمایت کنند زیرا مقاومت جنبشی است که‬ ‫امت اسالمی را در برابر اشغالگران و استکبار‬ ‫جهانی محافظت می کند و به طبع اگر رسانه‬ ‫ها می خواهند از امت و ملت اسالمی دفاع‬ ‫کنند باید از مقاومت حمایت کنند‪.‬‬

‫در ماه های اخیر ما شاهد جنبش های آزادی خواهانه و انقالب های مردمی‬ ‫بودیم که می توان آن را به نوعی تقریب میان مذاهب اسالمی عنوان کرد‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫‪15‬‬


‫خاكرند‪:‬‬

‫گفت وو گوگو‬ ‫گفت‬

‫مردم همراهی می كنند و به نظر می رسد كه‬ ‫بحرین از اهمیت خاصی برای آنها و به ویژه‬ ‫برای عربستان برخوردار است‪ .‬ابعاد این اهمیت‬ ‫چیست؟‬

‫اشاره‪" :‬بحرین چرا برای عربستان این قدر مهم‬ ‫است؟"‪" ،‬چرا آمریكا به عربستان اشاره می كند‬ ‫و آل سعود نیز به سر می دود تا بحرین را به‬ ‫قتلگاه تبدیل كند؟" و "چرا برای این كشتار‬ ‫پایانی نیست؟" اینها سؤاالتی است كه دكتر‬ ‫حسن خاكرند‪ ،‬كارشناس مسائل خاورمیانه در‬ ‫گفت وگویی با خبرنگار تقریب به آنها پاسخ‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫متن این گفت وگو به شرح زیر است‪:‬‬ ‫س‪ :‬جناب آقای خاكرند‪ ،‬دیدیم كه در كشوری‬ ‫مثل مصر كه از اهمیت باالیی هم برای آمریكا‬ ‫و اسرائیل برخوردار بود‪ ،‬دیكتاتور صرفا ‪ ۱۷‬روز‬ ‫مقاومت كرد یا مثال در تونس‪ ،‬بن علی صرفا‬ ‫‪ ۲۲‬روز در مقابل ملت ایستاد‪ .‬در لیبی هم غربی‬ ‫ها دست كم تظاهر می كنند كه به حمایت از‬ ‫مردم و علیه قذافی وارد شده اند‪ .‬حتی در یمن‬ ‫هم مردم اخیرا توانستند به یك نتایجی برسند‬ ‫ولی در بحرین‪ ،‬اوضاع بسیار وخیم و تأسف‬ ‫بار است‪ .‬عربستان‪ ،‬برخی كشورهای عربی‬ ‫و آمریكا با جدیت‪ ،‬آل خلیفه را در سركوب‬ ‫‪16‬‬

‫ابتدا باید بگویم كه مصر و تونس هم برای‬ ‫آمریكایی ها و غربی ها اهمیتی كمتر از بحرین‬ ‫نداشتند‪ .‬ببینید امروز دیگر بهار انقالب های‬ ‫عربی كه از تونس و مصر شروع شد‪ ،‬در حال‬ ‫فراگیری در كشورهای عربی است ولی در ابتدا‪،‬‬ ‫آمریكا و هم پیمانانش غافلگیر شده بودند‪.‬‬ ‫سرنگونی رژیم های تونس و مصر‪ ،‬هرچند‬ ‫كه این رژیم ها برای غرب مهم بود‪ ،‬در واقع‬ ‫نشان از این غافلگیری و شوكه شدن داشت‪.‬‬ ‫مصر‪ ،‬به عنوان یك محور مهم سازش با رژیم‬ ‫صهیونیستی قلمداد می شد و هم پیمان نزدیك‬ ‫اسرائیل بود بدون شك سرنگونی اینگونه رژیم‬ ‫ها كل معادالت سیاسی غرب را در منطقه به‬ ‫هم ریخته است‪ .‬منظور از معادالت سیاسی‬ ‫همان بحث خاورمیانه جدید است كه در زمان‬ ‫ریاست جمهوری بوش و وزارت خارجه خانم‬ ‫رایش طراحی شد‪ .‬در این طرح قرار بود كل‬ ‫كشورهای عربی در محور سازش با رژیم‬ ‫صهیونیستی قرار بگیرند و رژیم مصر و تونس‬ ‫در این محور از پیشقراوالن سازش بودند‪ .‬بدون‬ ‫شك سقوط این رژیم ها خواست آمریكا و غرب‬ ‫نبود چراكه معادالت آنان را به هم ریخت و‬ ‫طرح خاورمیانه جدید و نقشه راه را كال به طاق‬ ‫فراموشی سپرد؛ ولی به هر شكل این اتفاق‬ ‫افتاد به این دلیل كه غرب و آمریكا غافلگیر‬ ‫شده بود‪.‬‬

‫مطلبدر بحرین به‌زعم خود به دنبال انتقام از جمهوری اسالمی است‬ ‫عربستان‬ ‫نام‬

‫امروز با آغاز بهار انقالب های عربی‪ ،‬مردم‬ ‫دیگر كشورهای منطقه هم بیدار شده و این‬ ‫بیداری فراگیر شده است‪ .‬گذشت زمان‪ ،‬به غرب‬ ‫نیز این فرصت را داده تا به فكر تعیین نیروهای‬ ‫جایگزین رژیم های دیكتاتور منطقه بیفتد تا‬ ‫ضمن آرام كردن فضای داخلی كشورهای‬ ‫عربی‪ ،‬بتوانند خواست غربی ها را تأمین كرده و‬ ‫مانع از روی كار آمدن اسالمگرایان شوند‪ .‬این‬ ‫درست اتفاقی است كه امروز در یمن شاهد آن‬ ‫هستیم‪ .‬غربی ها تالش می كنند مسیر انقالب‬ ‫جوانان یمنی یا حتی انقالب بحرین و دیگر‬ ‫كشورها را با عنوان دموكراسی‪ ،‬تعدد احزاب و‬ ‫تكثرگرایی را منحرف كنند‪.‬‬ ‫س‪ :‬بله‪ .‬ولی گویا اهمیت بحرین برای عربستان‬ ‫بسیار زیاد است‪ .‬باالخره عربستان‪ ،‬به بحرین‬ ‫لشكركشی كرده و با آل خلیفه در جنایات هم‬ ‫دست است‪ .‬ابعاد این اهمیت چیست؟‬ ‫بله‪ ،‬بدون شك بحرین برای عربستان بسیار‬ ‫مهم است؛ هم بحرین و هم یمن‪ ،‬ولی بحرین‬ ‫جایگاه دیگری دارد‪ .‬عربستان در طول این‬ ‫مدت‪ ،‬زخم ها و ضربات شدیدی از مقاومت‬ ‫مردم فلسطین و مردم لبنان خورده و طرح‬ ‫های آل سعود در لبنان‪ ،‬فلسطین و عراق با‬ ‫شكست مواجه شده است‪ .‬عربستان سعودی‬ ‫همه این ضربه های پی درپی را از مردم و‬ ‫مقاومت اسالمی خورده ولی همه را از ناحیه‬ ‫ایران اسالمی می داند‪.‬‬ ‫عربستان قصد داشت در بسیاری از كشورها‬ ‫دخالت و نقش آفرینی كند ولی در همه این‬

‫س‪ :‬چرا؟ از چه نظر آل خليفه "هم پیمان‬ ‫استراتژیك" آل سعود محسوب می شود؟‬ ‫اول اینكه‪ ،‬آل خلیفه اصالتا بحرینی نیستند‪.‬‬ ‫اینها از حدود ‪ ۲۳۰‬سال پیش با تهاجم به‬ ‫بحرین آن را اشغال كردند‪ .‬در آن زمان‪ ،‬آل‬ ‫خلیفه كه از خویشاوندان آل سعود هستند‪ ،‬از‬ ‫منطقه نجد حركت كردند‪ ،‬به قطر رفتند ولی‬ ‫قطر آنها را راه ندادند سپس به كویت رفتند و‬ ‫آنجا هم با مانع روبه رو شدند و پس از آن به‬ ‫بحرین آمده و آن را به اشغال خود درآوردند‪.‬‬ ‫دوم اینكه‪ ،‬آل خلیفه از لحاظ تفكر‪ ،‬وهابی‬ ‫هستند و از لحاظ منش نیز منش قبیله ای و‬ ‫صحرانشینی دارند‪ .‬این خویشاوندی فكری و‬ ‫فامیلی و تاریخی‪ ،‬موجب شده آل سعود‪ ،‬آل‬ ‫خلیفه را هم پیمان استراتژیك خود بدانند‪.‬‬ ‫از این جهت است كه عربستان با تمام توان و‬ ‫برخالف همه میثاق های بین المللی و حتی‬ ‫قوانین شورای همكاری خلیج فارس‪ ،‬به بحرین‬ ‫لشكركشی كرده و آن را به اشغال خود درآورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س‪ :‬رفتار آمريكا را در رابطه با بحرين چطور‬ ‫مي شود تحليل كرد؟‬ ‫امروز‪ ،‬تنها باقی ماندگان معادله رژیم های‬ ‫عربی در منطقه‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬بحرین‬ ‫و یكی دو كشور دیگر هستند كه در راستای‬ ‫محور سازش با رژیم صهیونیستی حركت می‬ ‫كنند‪ .‬امنیت این رژیم ها یعنی امنیت رژیم‬ ‫صهیونیستی و فروریختن این امنیت یعنی‬ ‫فروریختن امنیت اسرائیل‪ .‬بنابراین آمریكا و هم‬ ‫پیمانانش به خاطر حفظ رژیم صهیونیستی از‬ ‫این رژیم های باقی مانده روند سازش حمایت‬ ‫كنند‪ .‬از این روست كه می بینیم برخوردهای‬ ‫دوگانه غرب و آمریكا در رابطه با دفاع از حقوق‬

‫گفت وو گوگو‬ ‫گفت‬

‫عربستان در بحرین به‌زعم خود به دنبال انتقام از جمهوری اسالمی است‬

‫نقشه ها‪ ،‬شكست خورد‪ .‬در لبنان‪ ،‬می خواست‬ ‫سعد حریری را روی كار بیاورد ولی نتوانست‪،‬‬ ‫در زمینه فلسطین و موضوع غزه‪ ،‬هم پیمان‬ ‫رژیم حسنی مبارك در مصر شد ولی آنجا هم‬ ‫با شكست مواجه شد‪ ،‬در انقالب مردم مصر‪ ،‬به‬ ‫حمایت از حسنی مبارك اقدام كرد ولی باز ناكام‬ ‫ماند‪ ،‬در تونس هم از رژیم بن علی حمایت كرد‬ ‫و شكست خورد‪ .‬همه این شكست ها را نیز از‬ ‫ناحیه جمهوری اسالمی ایران می داند‪ .‬در اثر‬ ‫این شكست ها‪ ،‬امروز تالش می كند‪ ،‬دو نقطه‬ ‫را برای خود نگه دارد تا بتواند به زعم خودش‬ ‫در این دو نقطه یعنی بحرین و یمن از جمهوری‬ ‫اسالمی ایران انتقام بگیرد‪.‬‬ ‫در یمن هم شرایط به گونه ایست كه مطابق‬ ‫خواست عربستان نیست‪ .‬البته آنها تأكید دارند‬ ‫كه عبداهلل صالح برمی گردد ولی بدون شك‬ ‫تاریخ هرگز به عقب بازنمی گردد و همه‬ ‫تحوالت نشان می دهد كه حامیان عبداهلل‬ ‫صالح شكست خورده اند‪ .‬طراحی جدیدشان‬ ‫برای آینده بحرین هم بدون تردید شكست‬ ‫خواهد خورد چون جوانان یمنی آگاه تر از آن‬ ‫اند كه در دام توطئه ها بیفتند‪.‬‬ ‫دیگر ابعاد اهمیت بحرین در این است كه این‬ ‫كشور‪ ،‬از یكسو عضو شورای همكاری خلیج‬ ‫فارس است و از سوی دیگر دارای جمعیتی با‬ ‫اكثریت شیعه است‪.‬‬ ‫نكته بسیار مهم دیگر این است كه فروپاشی‬ ‫بحرین به منزله فروپاشی عربستان خواهد بود‬ ‫چراكه شیعیان منطقه شرقی عربستان هم به‬ ‫تأسی از شیعیان بحرینی قیام خواهند كرد‪ .‬البته‬ ‫االن هم نشانه هایی از این قیام را هر روز در‬ ‫عربستان شاهد هستیم‪ .‬از این روست كه رژیم‬ ‫آل سعود تالش دارد هر طور شده خاندان آل‬ ‫خلیفه را در مسند قدرت نگه دارد‪ .‬عربستان‬ ‫تاب دیدن فروپاشی رژیم بحرین را ندارد‪ .‬رژیم‬ ‫آل خلیفه در بحرین‪ ،‬هم پیمان استراتژیك آل‬

‫سعود است و ادامه حیات آن برای آل سعود‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬

‫بشر و دموكراسی در بحرین به خوبی خود را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬اگر فردی در ایران‪ ،‬به خاطر‬ ‫قاچاق مواد مخدر اعدام شود غرب هیاهو راه‬ ‫می اندازد كه حقوق بشر در ایران نقض شده‬ ‫است‪ .‬ولی این همه كشتار و جنایات در بحرین‬ ‫كه در تاریخ این منطقه سابقه ندارد‪ ،‬نه تنها با‬ ‫كمترین اعتراضی مواجه نمی شود بلكه حتی‬ ‫به جانیان چراغ سبز نشان می دهند و آنان را‬ ‫حمایت می كنند‪ .‬واقعا شرایط بحرین‪ ،‬شرایط‬ ‫ویژه ای است‪ .‬بیماران در بیمارستان نمی توانند‬ ‫معالجه شوند و در خانه ها و تحت شرایط بسیار‬ ‫بد درمان می شوند اگر بیماری به بیمارستان‬ ‫منتقل شود‪ ،‬با همان تن زخمی تحت شكنجه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬رژیم آمریكا و غرب در مقابل‬ ‫این جنایات ضد بشری سكوت اختیار كرده اند‪.‬‬ ‫س‪ :‬آینده انقالب بحرین را چگونه ارزیابی می‬ ‫كنید؟‬ ‫بی شك‪ ،‬آینده از آن ملت هاست و اراده ملت‬ ‫ها حاكم خواهند شد چراكه ملت ها هستند كه‬ ‫در شرایط رعب و وحشت و اختناق ایستاده اند و‬ ‫قربانی می دهند و در راه آرمان خود كه همان‬ ‫آزادی ‪ ،‬عدالت و اسالم خواهی است فداكاری‬ ‫می كنند‪.‬‬ ‫این فداكاری ها‪ ،‬بی تردید آینده ای روشن را‬ ‫رقم خواهد زد كما اینكه دیدیم در مصر و تونس‬ ‫همین اراده ملت ها بود كه در نهایت پیروز‬ ‫میدان شد‪ .‬البته نباید از توطئه ها غافل بود؛‬ ‫توطئه هایی كه در تالش اند تا مسیر ملت ها را‬ ‫منحرف كنند‪ .‬جوانان مسلمانان باید بیدار باشند‬ ‫تا نهال های درخت آزادی در بهار انقالب های‬ ‫عربی‪ ،‬شكوفه دهد و به بار بنشیند‪.‬‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫‪17‬‬


‫نگا شته‬

‫‪ 17‬دسامبر ‪ 2010‬خود سوزی محمد بو عزیزی‬ ‫در سیدی بوزید‪ .‬ماموران حکومتی برای چندمین‬ ‫بار میوه ها و سبزیجات این دستفروش نگون‬ ‫بخت را مصادره می کنند‪ 4 .‬ژانویه ‪ 2011‬بو‬ ‫عزیزی فوت نموده و موجی را به راه می اندازد‬ ‫که تا هم اکنون همچنان ادامه دارد‪.‬‬

‫تونس؛‬

‫اولین ایستگاه قطار جنبش های مردمی منطقه‪.‬‬ ‫کشوری که به سال ‪ ۱۹۵۶‬از استعمار فرانسه‬ ‫استقالل یافت‪ ،‬اما ثمره این استقالل‪ ،‬آغاز دوره‬ ‫‪ ۳۱‬ساله دیکتاتوری حبیب بورقیبه بود‪ .‬بورقیبه‬ ‫طی یک کودتای بدون خونریزی جای خود را‬ ‫به دیکتاتوری دیگر داد‪ :‬زین العابدین بن علی‪.‬‬ ‫بن علی در حالی به بهانه بیماری کرسی ریاست‬ ‫جمهوری را در تاریخ ‪ ۷‬نوامبر ‪ ۱۹۸۷‬از بورقیبه‬ ‫گرفت که رئیس جمهور مخلوع تونس تا ‪ ۶‬آوریل‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬هم به حیات خود ادامه داد‪ .‬زین العابدین‬ ‫بن علی پنج بار انتخابات برگزار کرد و پنج بار‬ ‫رئیس جمهور مادام العمری (!!!) کشوری شد که‬ ‫در نهایت با انقالب یاسمین آن هم قریب به ‪۵۵‬‬ ‫سال پس از استقالل از استعمار‪ ،‬تازه می تواند‬ ‫در مسیر استقرار دموکراسی گام بگذارد‪.‬‬ ‫به لحاظ مدل حکومتی‪ ،‬می توان گفت که‬ ‫تقریبا تمامی کشورهای مغرب عربی وضعیتی‬ ‫مشابه تونس دارند‪ .‬شاید کمتر کسی فکر می‬ ‫کرد که تونس آغازگر راهی باشد که انتهایش‬ ‫همچنان مبهم به نظر می رسد‪.‬‬

‫مصر؛‬

‫‪18‬‬

‫مطلب اسالمی یا قیام برای حق طلبی؟‬ ‫نامبیداری‬ ‫موج‬

‫اولین کاندیدای سرنگونی دیکتاتورهای فاسد و‬ ‫مزدور‪ ،‬بی تردید‪ ،‬حسنی مبارک بود‪ .‬پتانسیل‬ ‫انقالب در مصر بیش از هر جای دیگر به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬اما حکومت پلیسی مبارک‪ ،‬مانع از‬ ‫حرکت های مردمی بود که قادر به شکل دهی‬ ‫دموکراسی در این کشور باشند‪ .‬اما جا خالی‬ ‫کردن سریع بن علی از حکومت در تونس و‬ ‫فرار وی به عربستان‪ ،‬جرات را به دل مردمی‬ ‫بازگرداند که تا سقوط حکومت مبارک در میدان‬ ‫التحریر قاهره باقی ماندند‪.‬‬

‫یمن؛‬ ‫علی عبداهلل الصالح تا پیش از اتحاد یمن شمالی‬ ‫و جنوبی‪ ،‬حد فاصل های سال های ‪ ۷۸‬تا ‪۹۰‬‬ ‫را رئیس جمهور یمن شمالی بود‪.‬‬ ‫پس از اتحاد دو یمن‪ ،‬وی تا همین االن هم‬ ‫بر مسند ریاست جمهوری این کشور تکیه زده‬ ‫و در مقابل اعتراضات مردمی همچنان مقاومت‬ ‫می کند‪.‬‬

‫بحرین؛‬ ‫آل خلیفه بر کشوری حکومت می کند که کل‬ ‫وسعت آن به ‪ ۷۰۰‬کیلومتر مربع هم نمی رسد‬ ‫و جمعیت آن مسلما از یک میلیون نفر نیز کمتر‬ ‫می باشد‪ .‬بنابر آخرین سرشماری ها ‪ ۶۶‬درصد‬ ‫جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند‪ ،‬در‬ ‫حالیکه از کوچکترین حقی جهت مشارکت در‬ ‫زندگی سیاسی کشور محروم می باشند‪ .‬پس‬ ‫از وقایع اخیر منطقه‪ ،‬مردم بحرین در مقابل‬

‫حاکمیتی که کشور را به حیات خلوت سیاسیون‬ ‫سعودی و الس وگاس گردشگران عربستانی‬ ‫نموده‪ ،‬به پا خواستند‪ .‬معترضان همواره تاکید‬ ‫داشته اند که جنبش مردمی بحرین هرگز رنگ‬ ‫و بوی قومی و مذهبی نداشته بلکه خیزشی در‬ ‫برابر بی عدالتی هاست‪.‬‬ ‫و این جنبش ها متوقف خواهد شد؟!‬ ‫حکومت اسالمی به مثابه راهکاری مشترک‬ ‫برای پاسخگویی به خواسته های گوناگون‬ ‫یکی از ویژگی های حرکات انقالبی‪ ،‬این است‬ ‫که افراد گوناگون را با خواسته های گوناگون‬ ‫زیر یک علم می کشاند‪ .‬برخی مطالبات‬ ‫اقتصادی دارند و از فقر و تنگدستی شکوه و‬ ‫گالیه می کنند‪ ،‬بعضی از دیکتاتوری به ستوه‬ ‫آمده و خواهان سهمی در فعالیت های سیاسی‬ ‫کشورشان می باشند‪ ،‬گروهی دیگر‪ ،‬از مزدوری‬ ‫حاکمان خود به تنگ آمده و از اینکه دولتمردان‬ ‫خود را غالم حلقه به گوش قدرت های غربی‬ ‫می بینند‪ ،‬ناالن هستند‪ ،‬گروهی نیز خواهان‬ ‫تشکیل حکومت اسالمی در کشورهای خود می‬ ‫باشند و‪ ...‬این مطالبات همه و همه‪ ،‬زیر یک‬ ‫پرچم گرد آمده و خواهان واژگونی حکومت‬ ‫های استبدادی و روی کار آمدن حکومت های‬ ‫مردمی گردیده اند‪.‬‬ ‫مدل حکومتی مبتنی بر آموزه های اسالمی‪،‬‬ ‫اقتصادی عدالت محور‪ ،‬بدون ربا و فارغ از‬ ‫تصدی گری حکومتی را ترویج می دهد؛‬ ‫راهکاری که بی تردید در صورت اجرای صحیح‬ ‫و نه ظاهری و اسمی می تواند که نه تنها فقر‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫نگا شته‬

‫موج بیداری اسالمی یا قیام برای حق طلبی؟‬

‫را ریشه کن کند‪ ،‬بلکه در مسیر عبور از بحران های اقتصادی جهانی راهگشا باشد‪.‬‬ ‫در عرصه سیاسی‪ ،‬اسالم همواره‪ ،‬تن دادن به ذلت را رد نموده و مسلمانان را از هر گونه رابطه ای که منجر به تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان می‬ ‫شود‪ ،‬بر حذر داشته است (قاعده نفی السبیل) و در عین حال‪ ،‬تعامالتی را که منجر به عزت مسلمین می شود‪ ،‬توصیه می نماید‪.‬‬ ‫اسالم مشروعیت سیاسی حکومت را در گرو رای مردمی می داند و بنا بر آیه شریفه " و امرهم شوری بینهم " رویکردهای استبدادی و دیکتاتورمابانه‬ ‫را همواره به چالش کشیده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که نقطه اتصال خواسته های متنوع انقالبیون در کشورهای مختلف می تواند روی آوردن به تشکیل حکومت هایی مبتنی بر آموزه‬ ‫های اصیل اسالمی باشد‪ .‬شکل گیری یک حکومت اسالمی گسترده در محدوده جهان اسالم‪ ،‬اتحاد و همدلی مسلمانان و گذر از مرزبندهای وهمی‬ ‫و خیالی که ساخته و پرداخته ایادی استعمار می باشند‪ ،‬بی تردید‪ ،‬آرمان تحقق امت واحده را رنگ و بویی حقیقی خواهد بخشید‬

‫‪19‬‬


‫ا خبا ر‬

‫این كشور به سمت جنگ داخلی‪ ،‬تنها گزینه موجود‬ ‫برای پیروزی انقالب مردمی یمن را تداوم روش‌های‬ ‫مسالمت‌آمیزدانستند‪.‬‬ ‫احزاب اپوزیسیون دیدار مشترك در یمن حمله دیروز‬ ‫‪ 13‬خرداد‪ ،‬به مقر ریاست جمهوری در یمن را كه‬ ‫به زخمی شدن "علی عبداهلل صالح " دیكتاتور یمن و‬ ‫تعدادی از مقامات ارشد رژیم او منتهی شد‪ ،‬محكوم‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫این احزاب طی بیانیه ای اعالم كردند‪ :‬این شیوه‬

‫مسئوالن سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي(موساد)‬ ‫با اشاره به خطرات جماعت اخوان المسلمين‬ ‫براي امنيت اسرائيل‪ ،‬تاكيد كردند‪ :‬در صورتي‬ ‫كه اخوان المسلمين در مصر به قدرت برسد‪،‬‬ ‫از بمب هسته اي هم خطرناكتر خواهد بود‪.‬‬ ‫روزنامه اسرائيلي"جروزاليم پست" در گزارشي‬ ‫با اعالم اين مطلب آورده است‪ :‬اين جماعت‬ ‫تالش دارد تا در مصر به قدرت برسد و حكومتي‬ ‫اسالمي در آن تشكيل دهد تا بتواند بر طرح‬ ‫دولت يهودي صهيونيستي در اسرائيل پايان دهد‪.‬‬ ‫در اين گزارش با بيان اين كه اين گروه قويترين حزب‬ ‫و جماعت در مصر است‪ ،‬آمده است‪ :‬اخوان المسلمين‬ ‫فرصتي مناسب براي دستيابي به حكومت در مصر را‬ ‫به دست آورده و اين در سايه سقوط حسني مبارك‬ ‫و دستگاه هاي امنيتي و پليسي وي كه سال ها اين‬ ‫جماعت را سركوب مي كردند‪ ،‬به وجود آمده است‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش مسئوالن موساد با هشدار‬ ‫نسبت به حكومت اخوان المسلمين بر مصر‪ ،‬بر‬ ‫لزوم كنترل وضعيت جديد در مصر تاكيد كردند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫اخوان المسلمین از ایران خطرناک تر است‬ ‫نام مطلب‬

‫كه طی آن درگیری های نظامی صورت می گیرد‬ ‫یا منازل شهروندان‪ ،‬مقر ریاست جمهوری یا سایر‬ ‫تاسیسات حیاتی هدف قرار می گیرد بسیار خطرناك‬

‫نظامیان عربستان سعودی این بار زنان شرکت‬ ‫کننده در تظاهرات مسالمت آمیز در منطقه‬ ‫قطیف‪ ،‬را هدف حمالت مستقیم خود قرار داده‬ ‫و آنان رامورد ضرب و شتم قرار دادند‪.‬‬ ‫شماری از این نیروها که صورت خود را پوشانده‬ ‫بودند به زنان حمله ور شده و ضمن ضرب و شتم‬ ‫آنها انان را دستگیر و با خودروهای شخصی و یا‬ ‫نظامی به مکان نامعلومی منتقل کردند‪.‬‬ ‫به گفته شاهدان‪ ،‬نیروهای سرکوبگر در آغاز‬ ‫برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به‬ ‫تیراندازی هوایی کردند‪ ،‬ولی به دلیل آنکه مردم‬ ‫صحنه را ترک نکردند‪ ،‬این نیروها بسوی مردم‬ ‫هجوم بردند‪.‬‬

‫است‪.‬‬ ‫در این بیانیه همچنین هدف قرار دادن میدان های‬ ‫تحصن انقالبیون محكوم و تاكید شد كه پاسخ فوری‬ ‫به ندای توقف حمالت مسلحانه یك واجب دینی‪،‬‬ ‫ملی و انسانی است و یمن اكنون نیازمند تحكیم و‬ ‫تقویت مبارزه مسالمت آمیز و دموكراتیك بعنوان‬ ‫یك گزینه متمدنانه بی جایگزین است كه تمام یمنی‬ ‫هایی كه بدنیال آینده ای بهتر و شكوفاتر هستند باید‬ ‫به آن روی آورند‪.‬‬ ‫در ادامه این بیانیه آمده است‪ :‬آنچه كه در حال روی‬ ‫دادن است بر صحت موضع احزاب دیدار مشترك‪،‬‬ ‫تاكید دارد‪ .‬زیرا گزینه خشونت و اقدام نظامی یك‬ ‫گزینه نادرست‪ ،‬محكوم و غیرقابل قبول است‪.‬‬ ‫احزاب دیدار مشترك بر توقف فوری درگیری های‬ ‫مسلحانه و نظامی در تمام زمینه ها و عرصه ها تاكید‬ ‫كردند‪.‬‬

‫فراروی جهان اسالم برشمرد و خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫منطقه خاورمیانه همیشه دستخوش مشكالت‬ ‫مختلف از جمله حمالت مغول ها و صلیبی‬ ‫ها و اكنون اشغال آن توسط غرب و ورژیم‬ ‫صهیونیستی بوده است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس لبنان انقالب برنج در لبنان را مایه‬ ‫عقب ماندگی لبنان دانست و تصریح نمود‪ :‬این‬ ‫انقالب‪ ،‬لبنان را ‪ ۶۰‬سال به عقب راند و باعث‬ ‫استهالك اموال مردم و افزایش بدهی ها شد و‬ ‫زمینه دخالت بیگانگان در كشور را فراهم كرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با تقدیر از برپایی كنفرانس شهیدین‬ ‫در لبنان‪ ،‬گفت‪ :‬این دو شهید‪،‬علی رغم فشارهای‬ ‫بسیار‪ ،‬تالش بسیاری برای نشر معارف اسالمی‬ ‫و طرح مسئله مقاومت انجام دادند و ایثارگریهای‬ ‫آنها از پایبندی همه جانبه به اسالم نشئت می‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است انقالب برنج در سال ‪ ۲۰۰۵‬با‬ ‫امیدهای غرب برای ایجاد دموکراسی غربی در‬ ‫لبنان آغاز شد‪،‬البته بر خالف آنچه که پیش بینی‬ ‫می شد‪ ،‬این روند بر ضد منافع آمریکا و هم‬ ‫پیمانان آن پیش رفت و مقاومت حزب اهلل‪ ،‬پیروز‬ ‫این انقالب نام گرفت و به قدرت رسید‪.‬‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫ا خبا ر‬

‫احزاب معارض یمن برای جلوگیری از كشیده شدن‬

‫رئیس مجلس لبنان تاكید كرد‪ :‬امروزه در دوره‬ ‫ای زندگی می كنیم كه طرح"خاورمیانه جدید" و‬ ‫سیاست "تفرقه بینداز و حكومت كن"در منطقه‬ ‫حكمفرماست‪.‬‬ ‫"نبیه بری" در كنفرانس گرامیداشت‬ ‫شهیدین(الشیخ محمد بن مكی الجزینی والشیخ‬ ‫زین الدین الجبعی ) فتنه انگیزی های مذهبی و‬ ‫نشر و گسترش تعصب دینی را از دیگر چالشهای‬

‫تحقیقات نشان میدهد که نيروهاي عضو‬ ‫سازمان پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) در كمتر‬ ‫از هشت هفته بيش از هشت هزار و‪ ۵۰۰‬حمله‬ ‫علیه قذافی انجام داده اند‪.‬‬ ‫گزارش های دریافتی از لیبی حاکی است که‬ ‫ناتو خود را برای حمله زمینی به این کشور و‬ ‫اشغال آن آماده می کند ‪.‬‬ ‫در پی ناتوانی کشورهای غربی برای سرنگونی‬ ‫قذافی از طریق بمباران هوایی‪ ،‬ناتو اعزام‬ ‫ناوهاي غول پيكر و هواپيمابر مجهز به انواع‬ ‫سيستم هاي نظامي و تهاجمي به آب هاي‬ ‫مديترانه را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫در این حال پايگاه اطالع رساني تحقيقات‬ ‫جهاني كانادا از سفر نیکالس سارکوزی رئیس‬ ‫جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر‬ ‫انگلیس به بنغازی خبرداد ونوشت‪ :‬در پايان‬ ‫نشست سران هشت كشور صنعتي جهان موسوم‬ ‫به گروه هشت؛ "نيكالس ساركوزي"‪ ،‬رييس‬ ‫جمهوري فرانسه اعالم؛ كردمن و کامرون در‬ ‫مورد مذاکره نکردن با قذافی هم نظریم ‪.‬به‬ ‫نوشته این پایگاه اطالع رسانی باراك اوباما‬ ‫رييس جمهوري آمريكا نيز ديدگاه مشابهي را‬ ‫اعالم كرده است ‪.‬‬ ‫به اعتقاد تحلیلگران‪ ،‬سفر این مقامات به لیبی‬ ‫و موضع گیری های جدیداوباما‪ ،‬همچنین ورود‬ ‫گروهي از ناوهاي قدرتمند تهاجمي با هزاران‬ ‫پرسنل؛ دهها هواپيما و بالگرد با تجهيزات‬ ‫جنگي پيشرفته الكترونيك‪ ،‬حاکی از حمله‬ ‫قریب الوقوع زمینی به لیبی است ‪.‬‬

‫نظاميان بحريني با حمله به معترضان بحرینی‬ ‫انان را مورد ضرب و شتم قرار دادند‪.‬‬ ‫تظاهرات روز ‪2‬تیر مردم بحرین در اعتراض‬ ‫به حکم دادگاه فعاالن مخالف رژيم‪ ،‬هدف‬ ‫حمالتنيروهاي امنيتي بحرين قرار گرفت ‪.‬‬ ‫به گفته شاهدان‪ ،‬نيروهاي رژيم بحرین با‬ ‫حمایت نظامیان آل سعود با پرتاب گاز اشک‬ ‫آور و شليک نارنجک هاي به صفوف معترضاني‬ ‫که به سوی ميدان شهدا (ميدان مرواريد سابق)‬ ‫در حرکت بودند‪ ،‬حمله کردند‪.‬‬ ‫هنوز ازتعداد مجروحیناین حمله گزارشی منتشر‬ ‫نشده است ‪.‬‬ ‫پس از آنکه دادگاه امنيتي ويژه اين کشور ‪۱۰‬‬ ‫نفر از فعاالن مخالف را به اتهام "توطئه براي‬ ‫سرنگوني دولت"به حبس ابد محکوم کرد ‪،‬‬ ‫مردم به خیابانها آمدند و مخالفت خود را با این‬ ‫حکم اعالم کردند ‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که اين دادگاه ‪ ۱۳ ،‬فعال ديگر‬ ‫را به حداکثر ‪ ۱۵‬سال زندان محکوم کرده است‪.‬‬ ‫به گفته شاهدان‪ ،‬نيروهاي امنيتي دادگاه‪،‬‬ ‫متهمان را به دليل اظهارات اشان در اعتراض‬ ‫به حکم ناعادالنه دادگاه مورد ضرب و شتم قرار‬ ‫داده و کشان کشان از محل دادگاه خارج کردند‪.‬‬ ‫دادگاه نظامي بحرين ماه گذشته ميالدي ‪ ،‬نيز‬ ‫دو تظاهرکننده ضددولتي را به اعدام و ‪ ۹‬تن‬ ‫ديگر را به اتهام کشتار دو پليس و ربودن يک‬ ‫پليس ديگر‪ ،‬به ‪ ۲۰‬سال زندان محکوم کرد‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫ا خبا ر‬

‫مطلب«تفرقه بینداز و حكومت كن» در منطقه حكمفرماست‬ ‫سیاست‬ ‫نام‬

‫ویژه نامه بیداری اسالمی ‪6 -‬‬

‫ا خبا ر‬

‫‪22‬‬

‫"كاظم جاللی"‪ ،‬سخنگوی كمیسیون امنیت ملی‬ ‫و سیاست خارجی در حاشیه جلسه علنی روز ‪11‬‬ ‫خرداد مجلس‪ ،‬در جمع خبرنگاران پارلمانی‪ ،‬به‬ ‫تشریح نشست شب گذشته این كمیسیون با وزیر‬ ‫خارجه پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینكه این جلسه طبق روال جلسات‬ ‫ماهانه و به میزبانی كمیسیون امنیت ملی مجلس‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر خارجه و معاونانشان در این‬ ‫نشست‪ ،‬گزارش هایی را درباره مهمترین مسائل‬ ‫منطقه و خیزش های اسالمی كه در منطقه رخ‬ ‫داده ارائه كردند‪.‬‬ ‫جاللی درباره وضعیت دیپلمات ایرانی در قاهره‬ ‫كه اخیرا به جاسوسی متهم شده بود گفت‪ :‬علی‬ ‫الظاهر موضوع یك سوءتفاهم بوده كه با رایزنی‬ ‫ها برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه كرد‪ :‬در بحث ایران و مصر طبعا‬ ‫نزدیكی هایی كه امروز در حال شكل گیری است‬ ‫مورد عالقه و خواست بعضی ها نیست و به دنبال‬ ‫ایجاد اخالل در این مسیر هستند‪.‬‬ ‫جاللی تأكید كرد‪ :‬نزدیكی روابط میان ایران و‬ ‫مصر خواست دیرینه و همیشگی دو ملت است‬ ‫و اگرچه در دولت قبلی جریان حسنی مبارك به‬ ‫دنبال كارشكنی در مسیر ارتقای روابط بود ولی به‬ ‫هر صورت راهی كه پس از انقالب مصر در این‬ ‫زمینه باز شده بی بازگشت و منطبق بر خواست‬ ‫ملت مصر است‪.‬‬ ‫سخنگوی كمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین‬ ‫در پاسخ به سؤالی درباره بحث هایی كه مبنی بر‬ ‫سفر احتمالی وزیر خارجه به عربستان مطرح شده‬ ‫بود گفت‪ :‬در این زمینه هم در نشست دیشب ‪12‬‬ ‫خرداد توضیحاتی ارائه شد و وزیر خارجه تأكید‬ ‫كردند چنین برنامه ای در دستور كار ایشان نبوده‬ ‫و االن هم نیست‪.‬‬

‫رییس شورای عالی اهل بیت (ع) مصر اقدامات‬ ‫عربستان را برای ایجاد فتنه فرقه ای در کشورش‬ ‫محکوم کرد و گفت‪ :‬عربستان پس از ناکامی در ابقای‬ ‫حسنی مبارک و منع محاکمه وی ‪ ۵‬میلیارد دالر برای‬ ‫از بین بردن انقالب ‪ ۲۵‬ژانویه مردم مصر هزینه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد الدرینی به توزیع لوح های فشرده در فرودگاه‬ ‫های عربستان اشاره کرد و افزود‪ :‬این لوح های فشرده‬ ‫شامل توهین به مراجع دینی‪ ،‬االزهر و مسیحیان مصر‬ ‫با هدف ایجاد فتنه فرقه ای است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عربستان می خواهد با افکار مخرب خود‬ ‫مصر را نابود کند به همین دلیل ما این لوح های‬ ‫فشرده را به دادستانی کل مصر تسلیم کرده ایم تا‬ ‫اقدامات الزم در این خصوص صورت بگیرد‪.‬‬ ‫الدرینی اظهار داشت‪ :‬ما دادخواستی به دادستانی کل‬ ‫مصر علیه سرکردگان وهابی ارایه کرده ایم‪.‬‬ ‫رییس شورای عالی اهل بیت (ع) مصر در مصاحبه با‬ ‫شبکه خبری العالم افزود‪ :‬یکی از علمای عربستان در‬ ‫این لوح فشرده دیگران را به اقدام علیه امنیت ملی‬ ‫مصر تحریک می کند که این امر دخالت آشکار در‬ ‫امور داخلی مصر است ‪.‬‬ ‫الدرینی اظهار داشت‪ :‬دخالت عربستان در امور داخلی‬ ‫مصر اقدامی دشمنانه است که دولت قاهره باید‬ ‫با چنین اقداماتی مقابله کرده و مراقب شگردهای‬ ‫عربستان در این زمینه باشد‪.‬‬ ‫الدرینی گفت‪ :‬عربستان می خواهد از طریق مصر بر‬ ‫اوضاع منطقه مسلط شود و به همین خاطر مذبوحانه‬ ‫تالش می کرد که مانع سرنگونی رژیم حسنی مبارک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که انقالب مصر دشمنانی دارد که باید‬ ‫با آنان مقابله کند؛ تاکید کرد که ارتش مصر در برابر‬ ‫اقدامات عربستان واکنش نشان خواهد داد‪.‬‬

‫در پی امتناع علی عبداهلل صالح‪ ،‬رئیس جمهور یمن‬ ‫از پذیرش توافق نامه پیشنهادی شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس برای حل بحران در این کشور‪ ،‬این‬ ‫شورا تالش های خود را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫طبق قرارداد پیشنهادی شورای همکاری خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬صالح باید طی ‪ ۳۰‬روز قدرت را به معاون‬ ‫خود واگذار و درقبال برخورداری از مصونیت‬ ‫قضایی استعفا می کرد‪ .‬صالح سه بار از امضاء و‬ ‫پذیرش توافق نامه پیشنهادی شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس سر باز زد و این در حالی است که‬ ‫اعضای حزب وی و مخالفان نیز این پیمان را امضا‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫توقف تالش های میانجی گرانه شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬توسط امارات متحده عربی در نامه‬ ‫ای به سفیر ابوظبی در صنعا‪ ،‬پایتخت یمن اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫امارات متحده عربی در حال حاضر ریاست دوره‬ ‫ای شورای همکاری خلیج فارس را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬تعداد زیادی از جنگجویان قبیله‬ ‫حاشد و نیروهای رژیم یمن در جریان درگیری‬ ‫هایی که پس از خودداری صالح از امضای توافق‬ ‫انتقال قدرت پیشنهادی از سوی شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس به وقوع پیوست‪ ،‬کشته شده اند‪.‬‬ ‫قبیله حاشد که صالح نیز جزوی از آن بشمار می‬ ‫رود‪ ،‬یکی از قدرتمندترین قبیله های یمن است‬ ‫که برکناری رییس جمهور این کشور از قدرت را‬ ‫خواستار شده است‪.‬‬ ‫صدها هزار تن از مردم یمن از ماه ژانویه تا کنون‬ ‫تقریبا هر روز با شرکت در تظاهرات ضد دولتی در‬ ‫شهرهای اصلی این کشور پایان فساد‪ ،‬بیکاری و‬ ‫برکناری صالح را از قدرت خواستار شده اند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور یمن از سال ‪ ۱۹۷۸‬بر مسند قدرت‬ ‫تکیه زده است‪.‬‬

‫همزمان با آغاز تظاهرات مردم بحرین در نقاط‬ ‫مختلف این کشور‪ ،‬نیروهای اشغالگر سعودی‬ ‫و نیروهای آل خلیفه‪ ،‬به تظاهرکنندگان حمله‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫نیروهای رژیم آل خلیفه با حمایت نیروهای‬ ‫اشغالگر سعودی بسوی تظاهرکنندگان در مناطق‬ ‫"توبلی" و "بنی جمره" تیراندازی کرده‪ ،‬و شماری‬ ‫از آنها را نیز بازداشت کردند‪.‬‬ ‫ساکنان مناطق "ستره" و "بوری" در بحرین‬ ‫نیز جمعه ‪ 3‬تیر پیش از نماز جمعه‪ ،‬تظاهرات‬ ‫اعتراض آمیزی برگزار کردند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در این تظاهرات با سردادن‬ ‫شعارهایی‪ ،‬احکام ظالمانه دادگاه نظامی رژیم آل‬ ‫خلیفه علیه سران مخالفان را محکوم کردند‪.‬‬ ‫تظاهرکنندگان تاکید کردند‪ ،‬تا رسیدن به‬ ‫مطالبات مشروعشان‪ ،‬به اعتراضات مسالمت‬ ‫آمیز ادامه می دهند‪ .‬آنها همچنین از مجامع بین‬ ‫المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر خواستند‬ ‫به وظایف خود در قبال ملت بحرین و نقض‬ ‫گسترده حقوق بشر در این کشور توسط نیروهای‬ ‫آل خلیفه و نیروهای اشغالگر سعودی‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬

‫مردم شهرهای مختلف یمن ‪ 3‬تیردر تظاهرات‬ ‫جمعه اراده انقالبی شرکت کردند‪.‬‬ ‫ده ها هزار یمنی با تجمع در میدان "الستین"‬ ‫صنعا‪ ،‬تشکیل فوری شورای انتقالی را خواستار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫تظاهرکنندگان بر مخالفت خود با دخالتهای‬ ‫خارجی و بویژه اقدامات آمریکا برای دور زدن‬ ‫انقالب مردم‪ ،‬تاکید کردند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬ده ها تن از نیروهای گارد ریاست‬ ‫جمهوری و امنیت داخلی در صنعا‪ ،‬پیوستن خود‬ ‫را به انقالب جوانان یمن اعالم کردند‪.‬‬ ‫در استان صعده نیز در شمال یمن‪ ،‬صدها هزار‬ ‫نفر در تظاهراتی‪ ،‬دخالتهای آمریکا را محکوم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در این تظاهرات با حمل‬ ‫پالکاردهایی‪ ،‬سرنگونی رژیم عبداهلل صالح را‬ ‫خواستار شدند‪.‬‬

‫رژيم صهيونيستي تصميم دارد به بهانه ممانعت‬ ‫از عبور آوارگان فلسطيني از مرز و ورود آنها‬ ‫به روستاي "مجدل شمس"‪ ،‬ديواری را در مرز‬ ‫جوالن اشغالی احداث كند‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش اين ديوار به ارتفاع هشت‬ ‫متر و طول چهار كيلومتر بويژه در نزديكي‬ ‫روستاي "مجدل شمس " و "تل الصراخ " احداث‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي‬ ‫دستور داده است كه كار ساخت اين ديوار تا‬ ‫ماه سپتامبر آينده يعني تا قبل از رأي گيري‬ ‫در سازمان ملل براي به رسميت شناختن كشور‬ ‫مستقل فلسطين به اتمام برسد‪.‬‬ ‫يك ماه پيش در شصت و سومين سالروز فاجعه‬ ‫اشغال فلسطين آوارگان فلسطيني در جوالن‬ ‫اشغالي راهپيمايي گسترده برگزار كردند كه در‬ ‫جريان آن نظاميان رژيم صهيونيستي به سمت‬ ‫تظاهرات كنندگان تيراندازي كردند و ‪ ۱۰‬نفر از‬ ‫آنها را شهيد و تعداد زيادي را مجروح كردند‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫ا خبا ر‬ ‫‪24‬‬

‫بانک مرکزی امارات متحده عربی در راستای‬ ‫تحریم های بین المللی علیه قذافی و اطرافیان‬ ‫وی‪ ،‬دارایی های ‪ ۱۹‬مقام لیبی را مسدود کرد‪.‬‬ ‫خبرگزاری رسمی امارات اعالم کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی این کشور به بانک ها‪ ،‬شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری و مؤسسات مالی سرمایه گذاری‬ ‫اعالم کرده که بر اساس قطعنامه ‪ ۱۹۷۰‬و ‪۱۹۷۳‬‬ ‫شورای امنیت دارایی های ‪ ۱۹‬مقام دولتی لیبی‬ ‫را مسدود کنند‪.‬‬ ‫"عبدالرحیم العوضی" مسئول بخش پول شویی‬ ‫در بانک مرکزی امارات در این باره اظهار داشت‪:‬‬ ‫اکنون ما اطالعات کامل دارایی های این ‪۱۹‬‬ ‫مقام لیبی را در اختیار داریم‪ ،‬اما وی هیچ اشاره‬ ‫به اسامی این افراد نکرد‪.‬‬ ‫امارات به عنوان سومین كشور صادر كننده نفت‬ ‫درجهان‪ ،‬از ماه سپتامبر گذشته قوانین سختی‬ ‫برای كنترل پول شویی و جریان انتقال های‬ ‫نقدی مشكوک وضع كرده است كه اكنون در‬ ‫تالش است نقل و انتقال نقدینگی درلیبی را نیز‬ ‫شامل این قوانین كند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬سازمان ملل و کشور های غربی‪،‬‬ ‫به دنبال افزایش خشونت دولت لیبی علیه‬ ‫شهروندان این کشور‪ ،‬تحریم های شدیدی را‬ ‫علیه این کشور وضع و بسیاری از دارایی های‬ ‫مقامات این کشور را مسدود کرده اند‪.‬‬

‫دارایی ‪ 19‬مقام لیبی را مسدود کرد‬ ‫مطلب‬ ‫امارات‬ ‫نام‬

‫به گزارش اتحادیه حقوق بشر الجزایر‪ ،‬سکنه‬ ‫شهر در مقابل مقر فرمانداری این والیت تجمع‬ ‫اعتراضی برگزار کردند‪.‬‬ ‫یاشیر بومدین‪ ،‬سبزی فروش ‪ ۳۲‬ساله‪ ،‬بر حسب‬ ‫عادت همیشگی در نزدیکی بازار بحالل واقع‬ ‫در مرکز شهر بساط خود را پهن کرده بود که‬ ‫ماموران پلیس در چارچوب برنامه متفرق سازی‬ ‫دست فروش های غیرقانونی‪ ،‬از وی می خواهند‬ ‫که بساط خود را به علت سد معبر عمومی‪ ،‬جمع‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫به گزارش رادیو بین المللی فرانسه‪ ،‬یاشیر بدون‬ ‫جمع کردن بساط خود محل را ترک کرده‬ ‫و پس از چند دقیقه با یک پیت نفت به آنجا‬ ‫بازمی گردد‪ .‬نفت را روی خود ریخته و اقدام به‬ ‫خودسوزی می کند‪.‬‬ ‫وی که دچار سوختگی درجه سه شده بود‪ ،‬در اثر‬ ‫جراحات وارده‪ ،‬در راه انتقال به بیمارستان جان‬ ‫خود را از دست می دهد‪ .‬در پی این اتفاق‪ ،‬سکنه‬ ‫خشمگین شهر در مقابل ساختمان فرمانداری‬ ‫والیت بشار اقدام به برگزار تجمع اعتراضی‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫آیا این حادثه‪ ،‬اپیزود دیگری از کلید خوردن‬ ‫جنبش های اصالح طلبانه مردمی در کشورهای‬ ‫عربی می باشد؟ قطعا چنین خوفی به جان‬ ‫دولتمردان الجزایر افتاده است‪.‬‬

‫پس از ماه های ارتکاب انواع جنایات ضد‬ ‫بشری و توهین به مقدسات‪ ،‬پادشاه بحرین‬ ‫خواستار گفتگوی ملی شد‪.‬‬ ‫خبرگزاری بحرین با اعالم این خبر‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ساخت‪ :‬حمد بن عیسی آل خلیفه‪ ،‬مذاکرات‬ ‫بدون پیش شرط درباره اصالحات در کشور را تا‬ ‫اول ژوئیه خواستار شده است‪.‬‬ ‫آل خلیفه از همه مردم خواست در این گفتگوی‬ ‫ملی شرکت کنند و برای اتخاذ تدابیر الزم‬ ‫برای گفتگویی جامع و جدی با هدف پیش‬ ‫برد اصالحات برای توسعه در تمامی زمینه ها‪،‬‬ ‫رهنمودهایی داده شود‪.‬‬ ‫گفتنی است دولت بحرین روز چهارشنبه (‪11‬‬ ‫خرداد)‪ ،‬حالت فوق العاده را که از پانزدهم‬ ‫مارس برقرار شده بود‪ ،‬لغو کرد‪ .‬نظامیان و‬ ‫تانک ها از خیابان های منامه‪ ،‬پایتخت بحرین‪،‬‬ ‫عقب نشستند و نیروهای پلیس به جای آنها‪ ،‬در‬ ‫اماکن کلیدی شهر گشت زنی می کنند‪.‬‬ ‫تحلیلگران معتقدند دعوت آل خلیفه برای گفت‬ ‫و گو دعوت برای تسلیم شدن مخالفان است ‪.‬‬ ‫به اعتقاد آنها‪ ،‬برگزاری مذاکرات مستلزم‬ ‫مقدماتی مانند آزادی زندانیان‪ ،‬استخدام‬ ‫کارمندان اخراجی‪ ،‬بازگشت دانشجویان‬ ‫اخراجی به دانشگاه ها و خروج نیروهای‬ ‫اشغالگرعربستانی از بحرین است‪.‬‬

ویژه نامه بیداری اسلامی - شماره (5)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you