Page 1


byelL __ .___.. . . . . ._.. . ~_. ._.. _ .._.. . . _._.. 0

TIrsdag den 9. marts 2010 ..­

Sto es een spi ler B c

TEATER E11a:!restykke om hva magtmisbrug. brutalitet og under­ trykkelse g0r ved folk Tealerforeningen Swbeske­ ens nreste fore tilling med premiere torsdag den 11. marts bliver en nyopsa;tning af BertolI Brechts »Det tre­ die rige· Jrygt og elendig­ hed«. Selv om Brecht skrev tykket for ver 70 Ar siden, da han hoede i eksil i Svend­ borg, er det dcsv.:erre stadig h0jaktuelt Hvi mennesker ikke lrengere kan stole pa hlnanden, sa herer alling op. sa gar man ill gnmde. Tusindvis mennesker op­

lever, hvo.rdan despotiske re­ gimer misbruger magten og rnA preve at leve rued den alt­ opslidende undertrykkelse. Men at leve under sadanne terro.ristiske viIk.3r er ikke menneskevcerdigt For ru1r samfundets magtbavere fAr held til at lade mistilliden og disrespekten rade i hverda­ gen, sA nedbrydes selv de mest sejlivede. NAr mistroeo kryber ind under rlm-sprrekken og for­ pester en liv hade ude o.g hjemme, sa kan seJv de ter­ keste ikke icengere sLA imod. Del er mst no.k stadig lillreld t i mange at verdens laude i dag, sa det er jo ikke underIigt at flygtningestrmn­ En scene ffa »Det tredje riges frygt 09 elendighed« - Theo mene tilsyoeladende aldrig 09 Franz spillet af Thomas Amt 09 Mikkel M(lJrkeberg. Foto: Halsnces Fotoklub.

oorer op. Swbeskeens op­ SC:f"tning af Brechts teater­ stykke giver publikum mulig­ hed fo.r at fA indsigt i, hvilke mekanismer brutale regerin­ ger anvender over fo.r sine bo.rgere. Den hlstoriske baggrund fo.r Bertoh Brechts teater­ stykke er naturligvis det nazistiske Tyskland, sam han fiygtede fra aIlerede i 1933. Egentlig bestar »Det Iredje riges frygt og e1endig­ hed« af 27 seener, men i SI.0­ beskeens udgave at tykket vii publikuffi kun opleve ni, som er udvalgt med henblik pA at vise, hvo.rdan det nazis­ tiske diktatur malIrakterede de almindeJige tyskeres !iv.

De havde aldrig haft noget 0uske om arisk overherre­ derome, Leben raum eller j0­ dehad. -Stykket skal derfor he1ler ikke fremstA sam en und­ skyldning for det ty ke folk ­ bvordan kunne de dog lade det komme sa vidt? - men som en advarsel til 0 alle om at passe pa vores samfund, sa det er tilliden til o.g r spekten fo.r vores medmennesker, som er kendetegnende fo.r vores land. siger instrukWr Peter Hyldahl. Eiter premieren den 11. marts 1d 19.30 spiller »Det tredje riges frygt og elendig­ hed« otte gauge yderligere frern tll den 30. marts.


Tillykke II byen

TIrsdag den 23. marts 20io

5A-manden Theo (Thomas Am t) f orstllr at skabe frygt omkring sig, selv nar han bes0ger sin k2€reste i k(dkkenet, Fotos: Ha/snc£s Fotoklub. hvor hun arbejder

Frygt

og hygteg,efon;

er desvrerre aktuel den dag i dag - rtmdt omkring i verden findes fortsat despoter og re­ Stebeskeen har denne gjrner, der Wldertrykker an­ gang kastet sig ud i et derledes t:renkende. ntungtc<stykke om Stykket bestAr af ni scener. livet i et totalitaert Rver scene ucigor en selvs­ styre - og om frygten, t<.endig episode med nye ak­ t0rer. De syv medvirkende der traenger helt ind i spiller saledes i alt 34 roller. den enkelte familie og Det er noget at en udforching det enkelte menneske det ene ojeblik at spille brov­ tende og provokerende SA­ AF KIM IAHSEN mand med nazi-armbind og lange l<.ederst0vler for licit ef­ Det er ikke ter at va:re den, der lever j nogen komedie. lang! fra. frygt for at blive angivet til Det Iregger titlen nu heller netop nazisterne. ikke op til: » Det 3. riges frygt Men de gar det godt. cle og elendighed«. syv akWrer. Ikke bare goclt, Del eUers sf! hygge1ige te­ de gor det overbevisencle. at r St0beskeen har denne Det er amat0rteater. men det gang kastet jg over et dy­ er ikke amat.0rprrestationer. stert emIle: Livet i et totali­ At sufiloren matte i aktiol1 t(Er t styre. 13ertolt Brecht· nogle gange ved premieren skrev stykkel i 1938, cia han kan ikke odel(Egge oplevel­ opholdt sig i Danmark. Han sen. var allerede i 1933 flygtet ud F1ere at scenerne kryber ind tmder huden. Jeg vii af det nazi ti ke Tysl Jand. Handlingen foregar i nojes med at trembreve en: En i(Viude (spillet at Bodil Tyskland ira 1933-1938, men

TEATER

Den j (lJdiske hustru (Bodil Sixh(lJj Hyldahl) har nogle svc£re

at g.re, ;nden , ;n af,.j, e tU Amrterdam.

Sixhoj H rldahl) er ved at pakke kufferter. HIm har nogle telefonlmld at gare, in­ den htm drager at steel til Am­ sterdam. F0r st rna hun melde atbud til bridge. De na:ste telefon­ kalcl bliver sv<.erere, og man fornenun er, at der ikke bare er tal om en 14 dages ferie­ tur. Hun vii iorlade sin mand. ikke forcli h Im ikke holder at ham, men forcli han er over­ lrege, og hun er jode. Og de! giver han1 problemer. Hun forbereder. hvad hun . kal sige ill sin mand, og man ffu­ et hjertegribende indblik i aUe de tanker, der lober gen­ nem ho det pa et menne­ ske. 80m rrul forlacle sit hjem­ og clem hun holder at - for at flygte til et andet laud. Og sa kommer manden (spillet at Per Kruse) ind ad doren. Frygten for at blive misfor­ stilet, fr ygten for at blive OIr daget, frygten for at blive svigtet, frygten for at blive an­ give! til systemels magtha­ vere. Frygten tr<.enger clybt

Medvirkende: Bettina Kofoed, Pel' Kruse, luge Beierholm, Mikkel M0r­ keberg, Bodi] Sixhoj Hyldahl, Thoma Arnt, Stefan Tiegartb. Instrukmr: Peter Hyldal11. Forestillingen spiller for tsat Tirsdag den 23., torsdag den 25. •lordag den 27. og tirsdag den 30. marts. Hverdage kl. 19.30, lordag kl. 15.

ind i familien og dybt inti i det enkelt menneske og mistil­ lid, mistro og clisrespekt bre­ der sig. Kan man tole pano­ gen? Kan man stole pa sin egen son? Og bvor kommer hyggen sa ind i l)illedet? Ikke pa see­ n ' n, men bag scenen, hvor St0beskeen har den hygge­ ligste teatercate, man kan ta~nke sig. B cle teater og tea­ tercafe er et bes@g v<.erd.

Aviserne om Det 3. riges frygt og elendighed  

avisernes omtale og anmeldelser af Støbeskeens forestilling mar. 2010

Advertisement