Page 1


Tιμοκατάλογος

2010


ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

O ·ÚÒÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ·Î˘ÚÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. OÈ ÙÈ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. OI TIME™ E¶IBAPYNONTAI ME ΔO ¡OªπªO º.¶.A. ∫∞π ∫∞£∂ ∞§§O ¡OªπªO Δ∂§O™ ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ‰ÂÎÙ¤˜ Ì fax ÏfiÁˆ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ISO, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ Ï·ıÒÓ. °È· ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ÂÎÙfi˜ ÂÁÁ˘‹Ûˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ ‚Ï¿‚˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û € 50 Û˘Ó º.¶.∞. ™ËÌÂÈÒÛ·ÙÂ, ÔÙÈ, Ë Y¢POæYKTIKH E§§A™ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·È Î·ÙÂÚÙÈṲ̂ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Î·ıÒ˜ Î·È Û˘Ó¯‹ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÁÁ˘‹Ûˆ˜ fiÛÔ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ·. TÔ SERVICE ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì·˜ ηχÙÂÙ·È ·fi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜. H ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË Â¿Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÁÁ˘‹Ûˆ˜ Â¤Ì‚ÂÈ ¿ÏÏÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ì·˜. TPO¶O™ ¶§HPøMH™ E¶I™KEYøN KAI ANTA§§AKTIKøN TOI™ METPHTOI™. E¶I™TPOºE™ ANTA§§AKTIKøN ¢EN °INONTAI ¢EKTE™. °È· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÂȘ ¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ٷ οوıÈ courier: ACS Î·È SPEEDEX. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô ·ÔÛÙÔϤ·˜ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¯ÚÂÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ courier.

ñ

TPO¶O™ ¶APA¢O™H™: ñ °È· ÂÏ¿Ù˜ ÂÓÙfi˜ AıËÓÒÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¤ˆ˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. TÔ ÍÂÊfiÚو̷ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Î·È Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË. ñ °È· ÂÏ¿Ù˜ ÂÎÙfi˜ AıËÓÒÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¤ˆ˜ Ù· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· Ú·ÎÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. T· ÂÌÔÚ¤˘Ì·Ù· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ñ ™Ù· ÂÌÔÚ¤˘Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÁÁ‡ËÛË Ì ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·Ú͢ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜. OÈ ÚÔ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÁÁ‡Û˘ Î·È Ë ÈÛ¯‡ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ ™.E.E.M.E. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. ñ H ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ Â›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™.E.E.M.E.

ñ ñ

E¶I™TPOºE™ EM¶OPEYMATøN META THN EK¢O™H TIMO§O°IOY ¢EN °INONTAI ¢EKTE™. ºˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÏÔÈ¿ Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ٷ ›‰Ë Â›Ó·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ‹ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ì·˜. TÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ Û·˜. Eªμ∞™ª∞Δ∞ ™Δπ™ ∫∞Δø£π Δƒ∞¶∂∑∂™. ñ ∂Δ∂ 044/47026891 ñ Tƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™: 5087-022649-589 ñ PROBANK: 75708012011 ñ EUROBANK: 0026-0062-190200060050

ñ ñ

™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Û·˜ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜.

ºÈÏÈο

¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ªÂ ÙÔ ·ÚfiÓ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2005 ÚÔÛ¯ÒÚËÛ Ì ۇ̂·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ Ì ÙËÓ ∞ӷ·ÎψÛË ™˘Û΢ÒÓ ∞.∂. - ™˘ÏÏÔÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ (∞∏∏∂) Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ì ·ÚÈıÌfi 00343 (∞ª¶) ˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ À. ¶∂.Ãø.¢.∂. (ÓfiÌÔ˜ 2939/2001 º∂∫ 179∞/¶.¢.117/2004 º∂∫ 82 ∞) ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ·.


Eυρετήριο Tιμοκαταλόγου ∞M¶APIA ∞¡.Δ∏°∞¡π∞

198

DISPENCER ¶π∞Δø¡ ∂¡£∂ΔO

181

111/134/135/155/169

∞¡O•∂π¢øΔ∞ æÀ°∂π∞

22

∑∞ª¶O¡Oª∏Ã∞¡∂™

84

∞¶O£∏∫∂™ ¶∞°OÀ

46

∞¶O™∫§∏ƒÀ¡Δ∂™

72

£∞§∞ªOπ æÀ∫Δπ∫Oπ

30/31

∞¶O™Δ∂πƒøΔ∂™ ª∞Ã∞πƒπø¡

15

£∂ƒªOª¶O• π™O£EPMIKO

59

∞¶OÃÀªøΔ∂™ ∞ÀΔOª∞ΔOπ

77

£∂ƒª∞¡Δπ∫∞ ∂•øΔ∂PIKOY ÃøƒOÀ À°ƒ∞∂ƒπOÀ

78

£∂ƒª∞πNOMENO μπΔƒπ¡∞∫π ¶πΔ™∞™

87

μ∞NQUET

59

£EPMAINOMENOI ¢I™KOI

90

μ∞§BI¢E™ £EPM. ¶O¢IOY

180

£∏∫∏ ª∞Ã∞πƒO¶πƒOÀ¡ø¡

46

μ∞™∂π™ ∞¡O•∂π¢øΔ∂™

100

μπΔƒπ¡∂™ ∑∞Ã∞ƒO¶§∞™ΔπOÀ 34/35/37/38/39/40/41/42

∫∞μ∂™

32

μπΔƒπ¡∞∫π £∂ƒª∞π¡Oª∂¡O ¶πΔ™∞™

∫∞¢O™ ∞¶Oƒƒπª∞Δø¡

56

∫∞¢Oπ ΔƒOÃ∏§∞ΔOπ

60

77

μπΔƒπ¡∂™ ∫∞Δ∫∞Δ∞æÀ•∏™ ∂¶π¢∞¶∂¢π∂™/∂¶πΔƒ∞¶∂∑π∂™

21

∫∞§∞£π∞ ¶π∞Δø¡/¶OΔ∏ƒπø¡

μITPINE™ ¶A°øTOY

23

∫∞¶∞∫π∞ G/N

68

∫∞ƒOΔ™π £∂ƒª.

59

μπΔƒπ¡∂™ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏™

53/54

∞¡∞æÀ∫Δπ∫ø¡ ∂¶π¢∞¶∂¢π∂™

18/20

∫∞ƒOΔ™π∞ ª∂Δ∞ºOƒ∞™ ¢π™∫ø¡

μπΔƒπ¡∂™ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏™ ∂¶πΔƒ∞¶∂∑π∂™

18/19

∫∞ƒOΔ™π∞ ª∂Δ∞ºOƒ∞™ ∫∞§∞£πø¡

μπΔƒπ¡∂™ £EPMAINOMENE™ ∂¶πΔƒ∞¶∂∑π∂™

19/87

∫∞ƒOΔ™π∞ ª∂Δ∞ºOƒ∞™ ∫ƒ∂∞Δø¡/æ∞ƒπø¡

μπΔƒπ¡∂™ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏™ Ã∞ª∏§ø¡ £∂ƒªO∫ƒ∞™πø¡ 22

∫∞ƒOΔ™π∞ ª∂Δ∞ºOƒ∞™ ¶π∞Δø¡

μLAST CHILLERS

∫∞ƒOΔ™π∞ ™∂ƒμπƒπ™ª∞ΔO™

μOÀƒΔ™∞ ¶∞¶OÀΔ™πø¡ μƒ∞™Δ∏ƒ∂™ ∑Àª∞ƒπ∫ø¡ ∏§∂∫Δƒπ∫Oπ

96/147 78 117/140/157

57/58 56 218 57 60/61

KATAIONI™THPE™

50

∫∞Δ∞æÀ∫Δ∂™ ª¶∞OÀ§∞

16

μƒ∞™Δ∏ƒ∂™ ∑Àª∞ƒπ∫ø¡ À°ƒ∞∂ƒπOY 117/139/157/169

∫∞Δ∞æÀ∫Δ∂™ ª∂ ™Àƒøª∂¡∞ ∫ƒÀ™Δ.

μƒ∞™Δ∏ƒ∂™ ª∂°∞§Oπ ∏§∂∫Δƒπ∫Oπ

111/132/133/170

∫∞º∂Δπ∂ƒ∂™ ºπ§ΔƒOÀ

70

μƒ∞™Δ∏ƒ∂™ ª∂°∞§Oπ À°ƒ∞∂ƒπOY

111/133/134/170

KOYZINE™ INDUCTION

131

μƒ∞™Δ∏ƒ∂™ NEPOY

70

16/24

KOYZINE™ H§EKTPIKE™ 105/107/108/109/110/128/129 130/150/158/163/164/165/166/173

°∞Δ∑∞∫π∞ (∂•∞ƒΔ∏ª∞Δ∞)

108

KOYZINE™ KEPAMIKE™

106/131/132/150

°∂ªπ™Δπ∫∞ §OÀ∫∞¡π∫ø¡

81

KOYZINE™ Y°PAEPIOY

102/103/104/105/126/127/128

°∫ƒπ§ ª∂ ∏º∞π™Δ. ¶∂Δƒ∂™ 115/138/139/154/168/172

148/149/151/157/162/165/171/174/175

°∫ƒπ§ ¡∂ƒOÀ À°ƒAEPIOY

116/159

∫ƒ∂∞ΔOª∏Ã∞¡∂™

80

°OÀƒ¡∂™

182/183

∫ƒ∂¶IEP∂™

86

°ƒ∞¡πΔOª∏Ã∞¡∂™

77

°À∞§π™Δπ∫∞ ª∞Ã

49

§∞μ∏ π¡Oà ™∞Δπ¡∂ §∞¡Δ∑∂™, E¶IºANEIE™ ANO•.

∂K£ETHPIA ™YN./KATAæ.

24

§∞¡Δ∑∂™ ∫ƒ∂O¶ø§∂πOÀ

E•APTHMATA KATAIONI™THPøN

51

§A™TIXO TPA¶EZIøN §∂∫∞¡∞∫π∞ G/N

DISPENCER ¶π∞Δø¡ ∏K/KA

60

§∂∫∞¡∞∫π∞ ¶∞°øΔOÀ

180 184/185/186/187 14 181 65/66/67/68 67


9 ªENTE™E™ £A§AMOY

180

™πºø¡π∞

183

ªENTE™E™ ¶OPTE™

180

™OÀ¶π∂ƒ∞ ∏§/∫∏

61

ª∏Ã∞¡∂™ ∫∞º∂ ESPRESSO

71

™Δ∂°¡øΔ∏ƒ∞™ Ã∂ƒπø¡

78

ª∏Ã∞¡∂™ ∫∞º∂ ºπ§ΔƒOÀ

70

™ΔπºΔ∂™

74

43/44/45

™ΔOº∂™

92

™YPTAPIA MHX. KAºE

72

ª∏Ã∞¡∂™ ¶∞°O∫Àμø¡ ª∏Ã∞¡∂™ ¶∞°OΔƒπªª∞ΔO™

45/46

ªπ•∂ƒ ZAX/KH™

81

ª¶∞π¡ ª∞ƒπ ∏§∂∫Δƒπ∫∞

88/123/143/159

ª¶∞π¡ ª∞ƒπ Y°PAEPIOY

123/143/152/159/166/171

ª¶§∞™Δ Δ™π§∂ƒ™

™YPTAPIA æH°EIøN

196/197

™Y™KEYE™ æH™. §OYKANIKøN

88

™Ã∞ƒ∂™ ∞¡O•∂π¢øΔ∂™

79

96/147

ª¶§∂¡Δ∂ƒ

75

Δ∞™AKπ∞

56

ªÀ§Oπ ∫∞º∂

72

Δ∞ÃÀ∑ÀªøΔ∏ƒπ∞

82

Δ∏°∞¡π∞ ∞¡∞Δƒ.

111/134/135/155/169

OP£O™TATE™

63

ΔO™Δπ∂ƒ∂™

91

ΔOÀ¡∂§

42

ΔƒO§§EY BANQUET

59

¶∞°Oª∏Ã∞¡∂™

43/44/45/46

¶∞°O£ƒ∞À™Δ∂™

75

Δƒ∞¶∂∑π∞

61

¶∞Δ∞ΔO∫∞£∞ƒπ™Δ∂™

80

ΔÀƒOΔƒπºΔ∂™

80

PERCOLATORS

70 ºπ§ΔƒA NEPOY

14

ºπ§ΔƒA ºOY™KA™

63

¶§∞Δø ∏§/∫∞ ¶§∞Δø À°ƒAEPIOY

88/114/136/137/154/161/173 112/113/135/136/153/160/167/168/172

¶§À¡Δ∏ƒπ∞ ¶π∞Δø¡/¶OΔHPIø¡

47

ºOƒª∞ƒπ™Δπ∫O ª¶πºΔ∂∫πø¡

81

¶§À¡Δ∏ƒπ∞ ™∫∂Àø¡

48

ºOƒª∞ƒπ™Δπ∫O ¶πΔ™∞™

83

¶§YNTHPIA TOYNE§

49

ºOÀƒ¡Oπ ªπ∫ƒO∫Àª∞Δø¡

89

ºOÀƒ¡Oπ ¶πΔ™∞™

86

¶O¢π∞ NYLON/∞¡O•∂π¢øΔ∞

180/181

¶O§ΔO¶Oπ∏Δ∂™

83

ºOÀƒ¡Oπ ∞∂ƒO£∂ƒªOπ ∏§/∫Oπ

92/93/95/146

¶O§À∫O¶Δπ∫O-§∞Ã∞¡.

84

ºOÀƒ¡Oπ ∞∂ƒO£∂ƒªOπ À°ƒ∂∞ƒπOÀ

93/94/95/146

¶OƒΔ∂™ æÀ°∂πOÀ

192/193/194/195

¶ƒO∂∫Δ∞™∂π™ ∫∞§∞£πø¡

54/55

¶ƒO™TATEYTIKO (E•APT.)

181

¶ƒO™TATEYTIKO °øNIAKO (E•APT.)

181

ºƒ∞¶π∂ƒ∂™

74

ºƒπΔ∂∑∂™ ∏§/∫∂™

90/98/99/100 120/121/122/141/142/156/170

ºƒπΔ∂∑∂™ À°ƒ∞∂ƒπOÀ

91/106/118/119/120 140/141/156/170/175

ƒ∞ºπ∞ ÃøªπOÀ

63

ƒ∞ºπ∞ ∞¡O•∂π¢øΔ∞

62

ƒ∂™ø (∞¡O•. ™∫∂À∏ ™∂ƒμπƒπ™ª∞ΔO™)

61

ºƒÀ°∞¡π∂ƒ∂™ æ∞ƒπ∂ƒ∂™

87 221

ƒO¢∂™

181

æÀ°∂π∞ ANO•. ™YNT./KATAæ.

ƒOY•OYNI ME BI¢A

180

æÀ°∂π∞ SUPER MARKET SELF SERVIS

26/27/28/29

æÀ∫Δ∂™ ¡∂ƒOÀ

10/11/12/13 76

™∞§∞ª∞¡¢ƒ∂™

87

æÀ∫Δ∂™ ÃÀªø¡

SALAD BARS

33

æÀ∫ΔIKOI £A§AMOI

™∫∞§π∂ƒ∞ (∂•∞ƒΔ∏ª∞)

180

æÀ™Δπ∫∞ §OÀ∫∞¡π∫ø¡

22

30/31 88


10

ΨYKTEΣ NEPOY

™∂πƒ∞ ∞

ANO•EI¢øTO

Ãøª∞

A H§EKTPIKO™ æYKTH™ NEPOY. K¿‰Ô˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ 18/8. TÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ E.O.K. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: (Mx¶xY): 360X320X1000 mm MONTE§O

A - 250 A - 300 A - 350

TEXNIKA

TIMH

KOM¶PE™™EP 1/5 HP 220V-50Hz 250 ¶OTHPIA/øPA - 40 ATOMA/øPA KOM¶PE™™EP 1/4 HP 220V-50Hz 300 ¶OTHPIA/øPA - 60 ATOMA/øPA KOM¶PE™™EP 3/8 HP 220V-50Hz 350 ¶OTHPIA/øPA - 80 ATOMA/øPA æYKTE™ ME ANO•EI¢øTO ¶EPIB§HMA

E¶IBAPYN™H

æYKTE™ 110V - 60 HZ ãH 220V 50 - 60 HZ

E¶IBAPYN™H

€ 410 € 430 € 455 € 50 € 80

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


11

ΨYKTEΣ NEPOY

A4 ∞¡O•∂π¢øΔO™ æYKTH™ NEPOY EI¢IKO™ °IA ATOMA EI¢IKøN ANA°KøN (∞.ª.∂.∞.) NO™OKOMEIA, ¶AI¢IKOY™ ™TA£MOY™. ¢È·ÛÙ.: (Mx¶xY) 550X430X385mm MONTE§O

A4

TEXNIKA

TIMH

KOM¶PE™™EP 1/5 HP 220V - 50Hz 250 ¶OTHPIA/øPA

€ 500

™∂πƒ∞ ∞2 A2 (™YNEXOY™ POH™) H§EKTPIKO™ æYKTH™ NEPOY. °È· Û‡Ó‰ÂÛË ·’ ¢ı›·˜ Ì ‚Ú‡ÛË. K·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì Ì˯·Ó¤˜ ·ÁÔ·‚ˆÓ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ (Mx¶xY): 310X420X480 mm MONTE§O

TEXNIKA

A 2 - 250

KOM¶PE™™EP 1/5 HP 220V - 50Hz 250 ¶OTHPIA/øPA

€ 360

A 2 - 300

KOM¶PE™™EP 1/4 HP 220V - 50Hz 300 ¶OTHPIA/øPA

€ 395

A 2 - 350

KOM¶PE™™EP 3/8 HP 220V - 50Hz 350 ¶OTHPIA/øPA

€ 460

A 2 - 500

KOM¶PE™™EP 3/8 HP 220V - 50Hz 500 ¶OTHPIA/øPA, 10 LT ∫∞∑∞¡π ¢π∞™Δ. ªx¶xÀ: 310Ã420Ã565 mm

€ 480

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TIMH


12

ΨYKTEΣ NEPOY

™∂πƒ∞ C C3-C6 H§EKTPIKO™ æYKTH™ NEPOY °IA XøPOY™ ME°A§H™ KATANA§ø™H™. TO ¶EPIB§HMA TOY EINAI ANO•EI¢øTO. ¢π∞™Δ. (Mx¶xY): 380X370X1010mm MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

C3

KOM¶PE™™EP 1/4 HP 220V-50Hz 400 ¶OTHPIA/øPA

€ 610

C6

KOM¶PE™™EP 3/8 HP 220V-50Hz 600 ¶OTHPIA/øPA

€ 650

C-B H§EKTPIKO™ æYKTH™ NEPOY °IA XøPOY™ ME°A§H™ KATANA§ø™H™. TO ¶EPIB§HMA TOY EINAI ANO•EI¢øTO. ¢π∞™Δ. (Mx¶xY): 670X500X1020 mm ¢π∞™Δ. §∞Δ∑∞™ (Mx¶xY): 300X325X100 mm MONTE§O

C-B

TEXNIKA

TIMH

KOM¶PE™™EP 1/2 HP 220V-50Hz 600 ¶OTHPIA/øPA KAZANI NEPOY 12 LT

€ 1.170

C H§EKTPIKO™ æYKTH™ NEPOY ME KA§AI™£HTO ANO•EI¢øTO KOYPM¶API™TO ¶EPIB§HMA, ™YN¢IAZEI A¶O¢O™H KAI EMºANI™H. ¢π∞™Δ. (Mx¶xY): 500X500X1020 mm ¢π∞™Δ. §∞Δ∑∞™ (Mx¶xY): 300mm X18Omm ‚¿ıÔ˜. MONTE§O

C

TEXNIKA

TIMH

KOM¶PE™™EP 3/8 HP 220V - 50Hz 500 ¶OTHPIA/øPA KAZANI NEPOY 10 LT

€ 820

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


13

ΨYKTEΣ NEPOY ™∂πƒ∞ º æYKTH™ APTO¶OIEIOY/100/200

H§EKTPIKO™ æYKTH™ NEPOY APTO¶OIEIOY. EȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·ÚÙÔÔÈ›ˆÓ. M ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ ·Ô ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ. ¢È·ÛÙ.: (Mx¶xY): 620X620X1160 mm MONTE§O

TEXNIKA

º 100 LT

KOM¶PE™™EP 1/2 HP 220V - 50Hz, KAZANI NEPOY 100 LT, A¶O¢O™H: 100 LT/øPA, ¢π∞™Δ∞™∂π™: (ªx¶xÀ): 620Ã620Ã1160 mm

€ 1.850

º 200 LT

KOM¶PE™™EP 1 HP 220V - 50Hz, KAZANI NEPOY 200 LT, A¶O¢O™H: 200 LT/øPA, ¢π∞™Δ∞™∂π™: (ªx¶xÀ): 770Ã770Ã1400 mm

€ 2.600

£EPMOæYKTH™ NEPOY

TIMH

(ZE™TO/KPYO)

HYD-68L £∂ƒªOæÀ∫Δ∏™ ¡∂ƒOÀ (∑∂™ΔOÀ/∫ƒÀOÀ) ª∂ ºπ§Δƒ∞. ª∂ ∞ª∂™∏ ™Y¡¢∂™∏ ME THN ¶∞ƒOÃ∏ NEPOY. FREON R 134 A 500W (BOILER 304 ∞¡O•.) 90C 5L/øƒ∞. 112W (∫∞∑∞¡π ∫ƒÀOÀ ¡∂ƒOÀ 304 ∞¡O•.) 10C/2L/øƒ∞. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: (Mx¶xY): 310X310X960mm MONTE§O

TEXNIKA

HYD-68L ºπ§Δƒ∞: 1. 2. 3. 4.

ª∂ 4 ∂¶π¶∂¢∞ ºπ§Δƒ∞ƒπ™ª∞Δ√™ ¡∂ƒ√À PPF °π∞ ∞ªª√/™∫√Àƒπ∞/Ãøª∞ (Ã√¡√™ ∑ø∏™ 3-6 ª∏¡∂™) CTO ∂¡∂ƒ°√À ∞¡£ƒ∞∫∞ ∞¶√ºÀ°∏ √™ª∏™ (6-12 ª∏¡∂™) UF ª∂ªμƒ∞¡∏ (0,1 micron ∞∫ƒπμ∂π∞ ºπ§Δƒ√À) °π∞ ªπ∫ƒ√μπ∞/™øª∞Δπ¢π∞ ∫∞π Δ∏ Ã∏ªπ∫∏ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ Δ√À ¡∂ƒ√À μƒÀ™∏™ (12 ª∏¡∂™) ST33 °π∞ Δ∏ °∂À™∏ ∫∞π Δ∏ ºƒ∂™∫∞¢∞ Δ√À ¡∂ƒ√À

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TIMH

€ 245 €5 €6

€ 15 €6


14

ΛANTZEΣ - ΦIΛTPA

§∞Δ∑∂™ ∫ƒ∂O¶ø§∂πø¡ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

HYDSINK

§ATZA ª∂ ¶√¢√μ∞§μπ¢∞ £EPMOMEIKTIKH ¢IA™TA™EI™ (Mx¶xY): 400X310X860 mm

€ 340

HYDSINK

ºπ§ΔƒA MONTE§O

CAMPBELL NICE & ICY CAMPBELL

JUNIOR 52.038 ºI§TPA NHMATO™ JUNIOR

SENIOR 52.038 ºI§TPA ENEP°OY AN£PAKA

TEXNIKA

TIMH

ºπ§ΔƒO ¡∏ª∞Δ√™ , æÀ∫Δ∂™ ¡∂ƒ√À, ¶∞°√ª∏Ã∞¡∂™, ∞¡Δ§π∂™ ∞º∂æ∏ª∞Δø¡, ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ∫∞º∂Δπ∂ƒ∂™, ™∫∞º∏ £∞§§∞™∏™ ∂¡∂ƒ°√À ∞¡£ƒ∞∫∞ ª∂ ™À™Δ∏ª∞ ¶√À ¢∂ μ√À§ø¡∂π ∞¶√ ∂¶π∫∞£π™∂π™ ∫∞π ºπ§Δƒ∞ƒ∂π Δ√ ¶√™πª√ ¡∂ƒ√ ∞¶√ ™øª∞Δπ¢π∞, ¢À™∞ƒ∂™Δ∏ √™ª∏ ∫∞π °∂À™∏ °π∞ ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ√ ∞¶√ 6 ª∏¡∂™ ª∂ ƒ∞∫√ƒ 1/4” °π∞ ∂À∫√§∏ ™À¡¢∂™∏

€ 37

£HKH °IA ºπ§Δƒ∞ ¡∂ƒ√À ªIKPA JUNIOR, ¢IA™TA™H 1/2”

€ 22

∞§§∞∑∂π ∫∞£∂ 3-6 ª∏¡∂™, À§π∫√ ºπ§Δƒ√À ¶§∂∫Δ∂™ π¡∂™ ¶√§À¶ƒ√¶À§∂¡π√À ∂™øΔ∂ƒπ∫√™ ¢∞∫ΔÀ§π√™ ¶√§À¶ƒ√¶À§∂¡π√, ƒ√∏ ¡∂ƒ√À 700LT/øƒ∞ π¢π√Δ∏Δ∂™ ∞º∞πƒ∂π Xøª∞Δ∞ ™∫√Àƒπ∞, ª∂°π™Δ∏ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞ 45 C ª∏ Δ√•π∫√ À§π∫√ ∫∞Δ∞§§∏§√ °π∞ ¶√™πªO ¡∂ƒ√ £HKH °IA ºπ§Δƒ∞ ¡∂ƒ√À ª∂°∞§∞ SENIOR, ¢IA™TA™H 1/2” ∞§§∞∑∂π ∫∞£∂ 4-6 ª∏¡∂™, À§π∫√ ºπ§Δƒ√À ∂¡∂ƒ°√™ ∞¡£ƒ∞∫∞™ ∂™øΔ∂ƒπ∫√™ ¢∞∫ΔÀ§π√™ ¶√§À¶ƒ√¶À§∂¡π√, ƒ√∏ ¡∂ƒ√À 450LT/øƒ∞ π¢π√Δ∏Δ∂™ ∞º∞πƒ∂π Ãøª∞Δ∞, ™∫√Àƒπ∞, çøƒπ√, ÃHªπ∫∞,Δ√•π∫∞, ºÀΔ√º∞ƒ∞ª∞∫∞ ª∂°π™Δ∏ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞ 45 C, ª∏ Δ√•π∫√ À§π∫√ ∫∞Δ∞§§∏§√ °π∞ ¶√™πªO ¡∂ƒ√

€4 € 30

€ 25

SENIOR

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


15

ΣEIPA

SA 30 - SA 50

MO8220

MO8221

∞¶O™Δ∂πƒøΔ∂™ ª∞Ã∞πƒπø¡ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

SA 30

¢IA™TA™EI™ (Mx¶xY): 380X140X400 mm, 2 KW

€ 408

SA 50

¢IA™TA™EI™ (Mx¶xY): 580X140X400 mm, 2 KW

€ 472

MO8220

¢IA™TA™EI™ (Mx¶xY): 140X520X650 mm, Ãøƒ. 10 ª∞Ã∞πƒπ∞, ∞πSI 304, Xƒ√¡/¶Δ∏ 120’

€ 240

MO8221

ª∂ §∞ª¶∂™ UV, ¢π∞™Δ.: (Mx¶xY): 140X940X650 mm, Ãøƒ. 20 ª∞Ã∞πƒπ∞, ∞πSI 304, Xƒ√¡/¶Δ∏ 120’

€ 360

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


17

KATAΨYKTEΣ - EKΘETHPIA KATAæYKTH™ M¶AOY§O ME ºø™ KAI ENA KA¶AKI, £EPMOKPA™IA -15/-25o C MONTE§O

TEXNIKA

HYD 100 HYD 200 HYD 300 HYD 400 HYD 500 HYD 700

XøP/TA 108 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 575X617X858 mm XøP/TA 191 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 720X715X835 mm XøP/TA 296 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1012X715X835 mm XøP/TA 401 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1302X715X835 mm XøP/TA 492 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1552X715X835 mm XøP/TA 675 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 2055X715X835 mm

TIMH

€ 360 € 395 € 430 € 535 € 580 € 760

KATAæYKTE™ M¶AOY§A** ENEP°EIAKH™ K§A™H™ A++, £EPMOKPA™IA -15/-25o C MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

HYD 210 SSL

XøP/TA 180 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 984X705X895 mm ME°. KATANA§ø™H 0,42 KWH, 45W, 230V/50H

€ 626

HYD 310 SSL

XøP/TA 258 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1284X705X895 mm ME°. KATANA§ø™H 0,5 KWH, 45W, 230V/50H

€ 690

HYD 410 SSL

XøP/TA 315 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1504X705X895 mm ME°. KATANA§ø™H 0,56 KWH, 45W, 230V/50H

€ 790

KATAæYKTE™ ME 2 ™YPOMENA KPY™TA§§A £EPMOKPA™IA -14/-24o C MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

HYD 22 HYD 32 HYD 42 HYD 52 HYD 62

XøP/TA 191 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 720X620X892 mm XøP/TA 296 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1009X630X892 mm XøP/TA 401 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1298X630X892 mm XøP/TA 491 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1548X630X892 mm XøP/TA 670 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 2055X630X892 mm

HYD 300 SCB

€ 485 € 535 € 595 € 740 € 850

HYD 400 SCB

KATAæYKTE™ E¶IK§INEI™ ME ¢YO ™YPøMENA KOYPM¶API™TA KPY™TA§§A MONTE§O

HYD 300 SCEB HYD 400 SCEB HYD 500 SCEB

TEXNIKA XøP/TA 264 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1009X615X829/949 mm XøP/TA 352 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1298X615X829/949 mm XøP/TA 427 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1548X615X829/949 mm

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. * * KATOΠIN ΠAPAΓΓEΛIAΣ ENTOΣ 30 HMEPΩN

TIMH

€ 620 € 660 € 795


18

BITPINEΣ ΣYNTHPHΣHΣ

HYD 60 DTKL

HYD 95 DTKL

HYD 374 DTKL

HYD 374 DIK

HYD 374 DTKSD

HYD 440 DTKL

HYD 374 DTK

HYD 690 DTKL

ICEBOX μπΔƒπ¡∞∫π ™À¡Δ∏ƒ∏™∏™ MONTE§O

ICEBOX 80

TEXNIKA

TIMH

BITPINAKI ME 4 ¶§EYPE™ KPY™TA§§O ™E §EYKO XPøMA £EPMOKPA™IA 0/+10ÔC, R 134A, 2 KW-h/24h ¢IA™T.: (Mx¶xY) 420X380X960mm

€ 340

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


19

BITPINEΣ ΣYNTHPHΣHΣ BITPINE™ ™YNTHPH™H™ ANAæYKTIKøN £EPMOKPA™IA +1/+10o C MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

HYD 60 DTKL

ME 2 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA KAI ºøTEINO ¶ANE§O Ãøƒ/Δ∞ 57 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 450X480X720mm

€ 440

HYD 95 DTKL

ME 2 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA KAI ºøTEINO ¶ANE§O Ãøƒ/Δ∞ 84 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 480X510X840mm

€ 495

ME 3 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA, Ãøƒ/Δ∞ 215 LT ¢IA™T.: (Mx¶xY) 595X640X1310mm

€ 640

ΔÀº§∏ ¶OƒΔ∞

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ª∂ ΔÀº§∏ ¶√ƒΔ∞ Ãøƒ/Δ∞ 372 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 595X640X1840mm

€ 660

HYD 374 DTK

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME Δ∑∞ª∂¡π∞ ¶√ƒΔ∞ Ãøƒ/Δ∞ 372 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 595X640X1840mm

€ 670

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME Δ∑∞ª∂¡π∞ ¶√ƒΔ∞ KAI ºøTEINO ¶ANE§O, Ãøƒ/Δ∞ 372 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 595X640X1980mm

€ 690

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME 2 ¶√ƒΔ∂™ Ãøƒ/Δ∞ 372 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 595X640X1840mm

€ 710

HYD 374 DπKL

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME 2 ¶√ƒΔ∂™ KAI ºøTEINO ¶ANE§O Ãøƒ/Δ∞ 372 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 595X640X1980mm

€ 735

HYD 440 DTKL

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME ºøTEINO ¶ANE§O Ãøƒ/Δ∞ 438 LT, ∫√ÀΔπ∞ Δø¡ 330ml 480 Δ∂ª., ª¶√À∫∞§π∞ Δø¡ 330ml 270 Δ∂ª, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 680Ã650Ã2107mm

€ 860

HYD 690 DTKL

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME ºøTEINO ¶ANE§O Ãøƒ/Δ∞ 655 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 680Ã705Ã2080mm

HYD 220 DTK/GD HYD 374 DTKSD

HYD 374 DTKL HYD 374 DπK

€ 1.450

E¶ITPA¶EZIO μπΔƒπ¡∞∫π æYXOMENO ME BEBIA™MENH KYK§OºOPIA MONTE§O

TEXNIKA

KATRIN

BITPINAKI ME 4 ¶§EYPE™ KPY™TA§§O £EPMOKPA™IA 0/+12ÔC, XøPHTIKOTHTA 100 LT ¢IA™T.: (Mx¶xY) 682X450X675mm

TIMH

€ 650

E¶ITPA¶EZIA μπΔƒπ¡∞∫πA £EPMENOMENA ME BEBIA™MENH KYK§OºOPIA MONTE§O

AA277 AA278

TEXNIKA XøPHTIKOTHTA 120 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 678X568X670mm XøPHTIKOTHTA 160 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 856X568X670mm

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TIMH

€ 409 € 470


20

BITPINEΣ ΣYNTHPHΣHΣ

MARA 3

MARA 2

BAR COOLER MONTE§O

ME BEBIA™MENH KYK§OºOPIA

MARA 2

TEXNIKA £EPMOKPA™IA 0/+12ÔC, 230V/1Ph/0,19KW, XøPHT/TA 210 LT ¢IA™T.: (Mx¶xY) 900X500X900mm

€ 885

MARA 3

£EPMOKPA™IA 0/+12ÔC, 230V/1Ph/0,22KW, XøPHT/TA 320 LT ¢IA™T.: (Mx¶xY) 1350X500X900mm

€ 1.200

E¶I¢A¶E¢IA BITPINA MONTE§O

SVEN SVEN

HYD 748 DIKL

HYD 980 DIKL

BITPINE™ ™YNTHPH™H™ MONTE§O

TIMH

ME BEBIA™MENH KYK§OºOPIA

TEXNIKA £EPMOKPA™IA 0/+12ÔC, 230V/1Ph/0,25KW, XøPHT/TA 235 LT ¢IA™T.: (Mx¶xY) 515X485X1689mm

HYD 980 DIKLM

TIMH

€ 990

HYD 1000 DIKL

ANAæYKTIKøN £EPMOKPA™IA +1/+10o C

HYD 748 DπKL

TEXNIKA ME 10 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME 2 ∞¡√π°øª∂¡∂™ Δ∑∞ª∂¡π∂™ ¶√ƒΔ∂™ KAI ºøTEINO ¶ANE§O, Ãøƒ/Δ∞ 372Ã2, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 1190X640X1980mm

€ 1.435

HYD 980 DπKL

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME 2 ¶√ƒΔ∂™ ™Àƒ√ª∂¡∂™ Ãøƒ/Δ∞ 875 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 1110X825X2025mm

€ 1.975

HYD 980 DπKLM

ME 5 PY£ªπ∑√ª∂NA PAºIA ME 2 ¶√ƒΔ∂™ ANOI°øª∂¡∂™ Ãøƒ/Δ∞ 875 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 1110X825X2025mm

€ 1.910

HYD 1000 DπKL

ME ™ÀƒøMENE™ ¶√ƒΔ∂™ ∫∞π ºøTEINO ¶ANE§O, ª∂ 5 ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡∞ ƒ∞ºπ∞ Ãøƒ/Δ∞ 720LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 1000Ã690Ã1950mm

€ 1.780

ME 2 ANOI°øMENE™ ¶√ƒΔ∂™ ∫∞π ºøTEINO ¶ANE§O, ª∂ 5 ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡∞ ƒ∞ºπ∞ Ãøƒ/Δ∞ 720LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 1000Ã690Ã1950mm

€ 1.840

ME ™ÀƒøMENE™ ¶√ƒΔ∂™, ª∂ 5 ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡∞ ƒ∞ºπ∞ Ãøƒ/Δ∞ 960 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 1200X740X2010mm

€ 1.930

ME ANOI°øMENE™ ¶√ƒΔ∂™, ª∂ 5 ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡∞ ƒ∞ºπ∞ Ãøƒ/Δ∞ 960 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 1200X740X2010mm

€ 2.175

HYD 1000 DπKLM HYD 1200 DπKL HYD 1200 DπKLM

TIMH

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


21

BITPINEΣ ΣYNTHPHΣHΣ

HYD 95 DTKL-SZ

BITPINE™ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏™ Ã∞ª∏§ø¡ £∂ƒªO∫ƒ∞™πø¡ MONTE§O

HYD 440 DTKL-SZ

HYD 374 DTKL-SZ -2/+1o C

TEXNIKA

TIMH

HYD 95 DTKL-SZ

μπΔƒπ¡∞, ME 2 PAºI∞ ™Àƒª∞Δπ¡∞ 396Ã300mm ME 1 PAºI ™Àƒª∞Δπ¡√ 390Ã1a40mm (‚¿Û˘), ¢IA™T. Mx¶xY: 480X510Ã840mm

HYD 374 DTKL-SZ

ME 1 PAºI, μπΔƒπ¡∞, ME 6 æYX. PAºI∞, Ãøƒ/Δ∞ 403 LT ¢IA™T. Mx¶xY: 595X640X1840mm

€ 1.180

HYD 440 DTKL-SZ

μπΔƒπ¡∞, ME 6 æYX. PAºI∞, Ãøƒ/Δ∞ 300 LT ¢IA™T. Mx¶xY: 670X642X1980mm

€ 1.595

HYD 374 GST-SD

€ 820

HYD 370 GST-SD

∞¡O•∂π¢øΔ∞ æÀ°∂π∞ ™YNTHPH™H™/KATAæY•H™ MONTE§O

HYD 374 GST-SD HYD 370 GST-SD

TEXNIKA

TIMH 0

ª∂ 4 ƒÀ£ª/¡∞ ƒ∞ºπ∞, £∂ƒª/™π∞ +1/+10 C, ¢IA™T. Mx¶xY: 595X640X1840mm ª∂ 4 ƒÀ£ª/¡∞ ƒ∞ºπ∞, £∂ƒª/™π∞ -14/-240 C, ¢IA™T. Mx¶xY: 595X640X1840mm

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

€ 1.100 € 1.550


22

BITPINEΣ KATAΨYΞHΣ

HYD 360 NS

HYD 370 GD

HYD 370 SD

HYD 440 GDL

BITPINE™ ∫∞Δ∞æÀ•∏™ ª∂ ™Δ∞Δπ∫∏ æÀ•∏ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

HYD 360 NS

™TA£EPA PAºIA 5 (525X380mm) + 1, £∂ƒª/™π∞ -15/-250C, XøP/TA 403 LT ¢IA™T. Mx¶xY: 668X685X1990mm

€ 1.908

HYD 370 GD

£∂ƒª/™π∞ -12/-240 C, μπΔƒπ¡∞, ME 6 æYX. PAºI∞, Ãøƒ/Δ∞ 386 LT ¢IA™T. Mx¶xY: 595X640X1840mm

€ 1.225

HYD 370 SD ΔÀº§∏ ¶OƒΔ∞

HYD 440 GDL

€ 975

£∂ƒª/™π∞ -14/-240 C, ΔÀº§∏ ¶√ƒΔ∞, ME 6 æYX. PAºI∞, Ãøƒ/Δ∞ 300 LT ¢IA™T. Mx¶xY: 595X640X1840mm μπΔƒπ¡∞ ME 6 PAºIA, £∂ƒª/™π∞ -12/-220 C, Ãøƒ/Δ∞ 480 LT ¢IA™T. Mx¶xY: 680X655X2090mm

€ 1.390

BITPIN∂™ ∫∞Δ∞æÀ•∏™ ª∂ μ∂μπ∞™ª∂¡∏ æÀ•∏ MONTE§O

HYD 500 NV

TEXNIKA μπΔƒπ¡∞ ME 5 ƒY£Mπ∑√ª∂¡∞ PAºIA (525X380mm) + 1, £∂ƒª/™π∞ -15/-250 C, Ãøƒ/Δ∞ 470 LT ¢IA™T. Mx¶xY: 668X765X1990mm

TIMH

€ 2.815

HYD 500 NV

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


23

BITPINEΣ ΠAΓΩTOY

CANOPY

HYD 2V

HYD 7 EXTRA

HYD 7 SCEB

HYDRUBINO 10T LUX

HYD 9 EXTRA

HYDRUBINO 13T LUX

μπΔƒπ¡E™ ¶∞°øΔOÀ MONTE§O

TEXNIKA

HYD 2 V

ª∂ À¶√¢√Ã∂™ °π∞ 2 §EKANAKIA (¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√¡Δ∞π ™Δ∏ Δπª∏) 200W, £∂ƒª. -10/-250C, ¢IA™T. Mx¶xY: 700X470X385 mm

TIMH

€ 990

HYD CANOPY

Ãøƒ/Δ∞ 7 §EKANAKIA (¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√¡Δ∞π ™Δ∏ Δπª∏), ∫√Àƒª¶∞ƒπ™Δ√ Δ∑∞ªπ, ¢IA™TA™EI™ ∫∞Δ∞æÀ∫Δ∏ Mx¶xY: 1310X620X925(Ãøƒπ™ Δ√ Δ∑∞ªπ) mm

€ 1.050

HYD 7 SCEB

ª∂ 7 ™Àƒª∞Δπ¡∂™ £∏∫∂™ °π∞ ¶∞°øΔ√, ª∂ ºø™ ∂™øΔ∂ƒπ∫√, £∂ƒª. -14/-240C Δ∑∞ªπ, ¢IA™TA™EI™ Mx¶xY: 1327X516X775/694 mm

€ 1.150

HYD 7 EXTRA

Ãøƒ/Δ∞ 7 + 7 §EKANAKIA (À 120mm) (¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√¡Δ∞π ™Δ∏ Δπª∏) ª∂ ∞¶√£∏∫∏ Ãøƒ/Δ∞ 12 §∂∫∞¡∞∫π∞, ¢IA™T. Mx¶xY: 1341X723X1224 mm

€ 2.880

HYD 9 EXTRA

XøP/TA 9+9 (Y 120mm/5lt) (¢EN ¶EPI§AMBANONTAI ™THN TIMH), ME A¶O£HKH XøP/TA 14 §EKANAKIA/4 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1656X723X1224 mm

€ 3.400

HYDRUBINO 10T LUX

ª∂ À¶√¢√Ã∂™ °π∞ 10+10 §∂∫∞¡∞∫π∞ (¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√¡Δ∞π ™Δ∏ Δπª∏), XøP/TA 8 §EKANAKIA/5 LT, 650W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1357X926X1277 mm

€ 4.700

HYDRUBINO 13T LUX

ª∂ À¶√¢√Ã∂™ °π∞ 13+13 §∂∫∞¡∞∫π∞ (¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√¡Δ∞π ™Δ∏ Δπª∏), XøP/TA 16 §EKANAKIA/5 LT, 900W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1750X926X1277 mm

€ 5.150

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


24

KATAΨYKTEΣ - EKΘETHPIA

HYD VT 250

KATAæYKTE™ - BOYTE™ SUPER MARKET (JUMBO)** ME ™YPOMENA KPY™TA§§A °IA TPOºIMA KAI ¶A°øTA £EPMOKPA™IA -18/-23o C MONTE§O

HYD VT 150 HYD VT 200 HYD VT 250

TEXNIKA

TIMH

XøP/TA 529 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1558X978X753 mm XøP/TA 753 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 2058X978X753 mm XøP/TA 976 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 2588X978X753 mm

€ 1.765 €1.970 € 2.420

HYD H15-20 KNT

HYD H15-20 KBT

EK£ETHPIO KATAæY•∏** ME ¢YO KOM¶PE™™EP, AYTOMATH A¶OæY•H æY•H BEBIA™MENH ¶ANø +1/+4Ô C ™TATIKH KATø -20/-22Ô C MONTE§O

HYD S125 AP HYD S180 AP

TEXNIKA

TIMH

XøP/TA ¶∞¡ø 426 LT - ∫∞Δø 220 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1242X916X2015 mm XøP/TA ¶∞¡ø 649 LT - ∫∞Δø 334 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1822X916X2015 mm

€ 6.840 € 8.050

ME ¢YO KOM¶PE™™EP, AYTOMATH A¶OæY•H. æY•H BEBIA™MENH ¶ANø -18/-20Ô C, ™TATIKH KATø -20/-22Ô C

HYD S125 AN HYD S180 AN

XøP/TA ¶∞¡ø 426 LT - ∫∞Δø 220 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1242X916X2005 mm XøP/TA ¶∞¡ø 649 LT - ∫∞Δø 334 LT, ¢IA™T. Mx¶xY: 1822X916X2005 mm

€ 6.785 € 8.640

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. * * KATOΠIN ΠAPAΓΓEΛIAΣ ENTOΣ 30 HMEPΩN


26

KATAΨYKTEΣ - EKΘETHPIA

∂∫£∂Δ∏ƒπO

∞§§∞¡Δπ∫ø¡-°∞§∞∫ΔO∫Oªπ∫ø¡ DELIKATESSEN

£∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ +10/+1ÔC À°ƒ∞™π∞ 60% (£∂ƒª/™π∞ ¶∂ƒ. 25ÔC) æÀ•∏ ™Δ∞Δπ∫∏ ME ANEMI™THPA MONTE§O

TEXNIKA

MASTER 100 MASTER 150 MASTER 200 MASTER 250 MASTER 300 MASTER PLUS 100 MASTER PLUS 150 MASTER PLUS 200 MASTER PLUS 250 MASTER PLUS 300 MASTER PLUS 350 MASTER PLUS 400 MASTER LUX 100 MASTER LUX 150 MASTER LUX 200 MASTER LUX 250 MASTER LUX 300 MASTER LUX 350 MASTER LUX 400

Ãøƒ. ∞¶√£∏∫∏™ 249 LT., π™ÃÀ™ 360W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1520X900X1262mm Ãøƒ. ∞¶√£∏∫∏™ 332 LT., π™ÃÀ™ 487W, ¢IA™T. Mx¶xY: 2000X900X1262mm Ãøƒ. ∞¶√£∏∫∏™ 415 LT., π™ÃÀ™ 665W, ¢IA™T. Mx¶xY: 2480X900X1262mm Ãøƒ. ∞¶√£∏∫∏™ 498 LT., π™ÃÀ™ 792W, ¢IA™T. Mx¶xY: 2960X900X1262mm ¢IA™T. Mx¶xY: 1060X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 1540X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 2020X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 2500X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 2980X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 3700X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 3940X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 1060X1140X1255mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 1540X1140X1258mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 2020X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 2500X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 2980X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 3700X1140X1300mm, ME A¶O£HKH ¢IA™T. Mx¶xY: 3940X1140X1300mm, ME A¶O£HKH PAºIA

€ 65 € 73 € 56 € 87 € 89

™YPOMENE™ ¶OPTE™

MASTER 100 MASTER 150 MASTER 200 MASTER 250 MASTER 300

€ 1.975 € 2.125 € 2.445 € 2.970 € 3.380 € 2.700 € 3.150 € 3.600 € 4.195 € 5.000 € 5.900 € 6.600 € 3.400 € 3.900 € 4.600 € 5.000 € 6.000 € 6.900 € 7.900

Ãøƒ. ∞¶√£∏∫∏™ 120 LT., π™ÃÀ™ 360W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1040X900X1262mm

PAºIA

MASTER 100 MASTER 150 MASTER 200 MASTER 250 MASTER 300

TIMH

€ 151 € 235 € 117 € 257 € 310

MASTER PLUS 100 MASTER PLUS 150 MASTER PLUS 200 MASTER PLUS 250 MASTER PLUS 300 MASTER PLUS 350 MASTER PLUS 400

PAºIA

€ 56 € 73 € 65 € 87 € 89 € 118 € 132

™YPOMENE™ ¶OPTE™

MASTER PLUS 100 MASTER PLUS 150 MASTER PLUS 200 MASTER PLUS 250 MASTER PLUS 300 MASTER PLUS 350 MASTER PLUS 400

€ 154 € 168 € 260 € 283 € 345 € 392 € 422

MASTER LUX 100 MASTER LUX 150 MASTER LUX 200 MASTER LUX 250 MASTER LUX 300 MASTER LUX 350 MASTER LUX 400

€ 65 € 73 € 81 € 95 € 103 € 118 € 132

™YPOMENE™ ¶OPTE™

MASTER LUX 100 MASTER LUX 150 MASTER LUX 200 MASTER LUX 250 MASTER LUX 300 MASTER LUX 350 MASTER LUX 400

€ 154 € 168 € 260 € 283 € 345 € 392 € 422

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


KATAΨYKTEΣ - EKΘETHPIA

MASTER PLUS

MASTER LUX

MASTER

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

27


28

KATAΨYKTEΣ - EKΘETHPIA

UV 2001

SUPERPOLO COMBI

JABAL 1

JABAL 90

CAPRI

¢IATI£ENTAI KATO¶IN ¶APA°°E§IA™

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


KATAΨYKTEΣ - EKΘETHPIA

29 DGD

SPEED

∂∫£∂Δ∏ƒπA SPEED 60 SELF SERVICE ∞§§∞¡Δπ∫ø¡-°∞§∞∫ΔO∫Oªπ∫ø¡ DELIKATESSEN £∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ +7/-1ÔC À°ƒ∞™π∞ 60% (£∂ƒª/™π∞ ¶∂ƒ. 25ÔC) æÀ•∏ μ∂μπ∞™ª∂¡∏™ ∫À∫§OºOƒπ∞™ ª∂ ∫OÀƒΔπ¡∞ ¡À∫ΔO™ MONTE§O

SPD6.60 SPD6.80 SPD6.100 SPD6.125 SPD6.140 SPD6.150 SPD6.187

TEXNIKA π™ÃÀ™ 700 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 680X600X1970 mm π™ÃÀ™ 954 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 880X600X1970 mm π™ÃÀ™ 1209 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1080X600X1970 mm π™ÃÀ™ 1305 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1330X600X1970 mm π™ÃÀ™ 1380 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1480X600X1970 mm π™ÃÀ™ 1450 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1580X600X1970 mm π™ÃÀ™ 1590 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1955X600X1970 mm

TIMH

€ 2.500 € 2.650 € 2.700 € 2.850 € 3.100 € 3.250 € 3.750

∂∫£∂Δ∏ƒπA SPEED 80 SELF SERVICE ∞§§∞¡Δπ∫ø¡-°∞§∞∫ΔO∫Oªπ∫ø¡ DELIKATESSEN £∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ +7/-1ÔC À°ƒ∞™π∞ 60% (£∂ƒª/™π∞ ¶∂ƒ. 25ÔC) æÀ•∏ μ∂μπ∞™ª∂¡∏™ ∫À∫§OºOƒπ∞™ ª∂ ∫OÀƒΔπ¡∞ ¡À∫ΔO™ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

€ 3.000 SPD8.100 π™ÃÀ™ 1610 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1080X760X2020 mm € 3.300 SPD8.125 π™ÃÀ™ 1766 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1330X760X2020 mm € 3.600 SPD8.140 π™ÃÀ™ 1860 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1480X760X2020 mm € 3.650 SPD8.150 π™ÃÀ™ 1920 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1580X760X2020 mm ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ∫∞π ∞¡O•∂π¢øΔO ªO¡Δ∂§O "CAPRI INOX" ∫∞ΔO¶π¡ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞™ € 4.200 SPD8.187 π™ÃÀ™ 2020 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 1955X760X2020 mm ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ∫∞π ªO¡Δ∂§O ºƒOÀΔø¡-§∞Ã∞¡π∫ø¡/∫ƒ∂∞ΔO™ € 4.790 SPD8.200 π™ÃÀ™ 2112 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 2080X760X2020 mm € 4.900 SPD8.225 π™ÃÀ™ 2120 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 2330X760X2020 mm € 5.250 SPD8.250 π™ÃÀ™ 2500 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 2580X760X2020 mm € 5.450 SPD8.275 π™ÃÀ™ 2693 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 2830X760X2020 mm € 6.450 SPD8.300 π™ÃÀ™ 2886 W, ¢IA™T. Mx¶xY: 3080X760X2020 mm * ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


30

ΨYKTIKOI ΘAΛAMOI

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


31

ΨYKTIKOI ΘAΛAMOI æYKTIKOI £A§AMOI

ªπ¡π £∞§∞ªOπ ª∂ ¶∞ÃO™ ¶∞Δøª∞ΔO™ mm 80 /∞¡O• ∫∞π ∞¡ΔπO§π™£∏Δπ∫O O £∞§∞ªO™ ∞¶O §∞ª∞ƒπ¡∞ μ∞ªª∂¡∏ ª∂ À¶O•π¢π∫∏ μ∞º∏ ∫∞π ¶OƒΔ∞ 600Ã1750 H/ME ∫§∂π¢∞ƒπ∞ ∫∞π ∫§∂π™ΔƒO ∞™º∞§∂π∞™. MONTE§O

100100Δ¡ 100120Δ¡ 120120Δ¡ 120140Δ¡ 120160Δ¡ 120180Δ¡ 120200Δ¡ 140140Δ¡ 140160Δ¡ 140180Δ¡ 140200Δ¡ 160160Δ¡ 160180Δ¡ 160200Δ¡ 160220Δ¡ 160240Δ¡ 180180Δ¡ 180200Δ¡ 180220Δ¡ 180240Δ¡ 200200Δ¡ 200220Δ¡ 200240Δ¡ 220220Δ¡ 220240Δ¡ 240240Δ¡

TEXNIKA

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1000Ã1000Ã2060 mm

1,34

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1000Ã1200Ã2060 mm

1,66

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1200Ã1200Ã2060 mm

2,45

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1200Ã1400Ã2060 mm

2,45

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1200Ã1600Ã2060 mm

2,85

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1200Ã1800Ã2060 mm

3,24

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1200Ã2000Ã2060 mm

3,64

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1400Ã1400Ã2060 mm

2,92

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1400Ã1600Ã2060 mm

3,39

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1400Ã1800Ã2060 mm

3,86

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1400Ã2000Ã2060 mm

4,34

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1600Ã1600Ã2060 mm

3,94

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1600Ã1800Ã2060 mm

4,49

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1600Ã2000Ã2060 mm

5,03

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1600Ã2200Ã2060 mm

5,58

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1600Ã2400Ã2060 mm

6,13

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1800Ã1800Ã2060 mm

5,11

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1800Ã2000Ã2060 mm

5,73

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1800Ã2200Ã2060 mm

6,36

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 1800Ã2400Ã2060 mm

6,98

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 2000Ã2000Ã2060 mm

6,43

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 2000Ã2200Ã2060 mm

7,13

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 2000Ã2400Ã2060 mm

7,83

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 2200Ã2200Ã2060 mm

7,91

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 2200Ã2400Ã2060 mm

8,68

¢IA™TA™EI™: (Mx¶xY) 2400Ã2400Ã2060 mm

9,53

Oπ £∞§∞ªOπ ∫∞Δ∞æÀ•∏™ ∂¶πμ∞ƒÀ¡O¡Δ∞π ª∂ 290 € (μ∞§μπ¢∞ ∞¶O™Àª¶π∂™∏™/∞¡Δπ™Δ∞™∏ ¶OƒΔ∞™) ™Δπ™ Δπª∂™ ¢∂¡ ™Àª¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡O¡Δ∞π Oπ æÀ∫Δπ∫∂™ ªO¡∞¢∂™

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TIMH

€ 1.543 € 1.680 € 1.890 € 1.980 € 2.130 € 2.275 € 2.430 € 2.140 € 2.300 € 2.450 € 2.650 € 2.490 € 2.650 € 2.800 € 2.975 € 3.150 € 2.815 € 2.990 € 3.170 € 3.350 € 3.185 € 3.370 € 3.565 € 3.570 € 3.770 € 3.980


32

KABEΣ KPAΣIΩN

∫∞μ∂™ ∫ƒ∞™πø¡ £EPMOKPA™IA +10/+18o C MONTE§O

WINE POINT 150 HYD 374 GD HYD 374 GDB

ENO 380

TEXNIKA

TIMH

ME 5 PAºIA ª∂ Δ∑∞ª∂¡π∞ ¶√ƒΔ∞ £∂ƒª√∫. +6/+15o C, æÀ•∏ μ∂μπ∞™ª∂¡∏ Ãøƒ/Δ∞ 35 ª¶√À∫∞§π∞ / 0,75LT ¢IA™T.: (Mx¶xY) 532X525X840mm

€ 460

ME 5 PY£/NA PAºIA ME Δ∑∞ª∂¡π∞ ¶√ƒΔ∞ Ãøƒ/Δ∞ 345 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 595X635X1840mm

€ 690

ME 5 PY£/NA PAºIA ME Δ∑∞ª∂¡π∞ ¶√ƒΔ∞ Ãøƒ/Δ∞ 345 LT, ¢IA™T.: (Mx¶xY) 595X635X1840mm

€ 970

ME 5 PY£/NA PAºIA ME Δ∑∞ª∂¡π∞ ¶√ƒΔ∞, ¢À¡∞Δ√Δ∏Δ∞ ¢π∞º√ƒ√¶√π∏™∏™ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞™ +4/+20o C æÀ•∏ μ∂μπ∞™ª∂¡∏ Ãøƒ/Δ∞ 162 ª¶√À∫∞§π∞ ¢IA™T.: (Mx¶xY) 600X630X1870mm

WINE POINT 150

HYD 374 GD

€ 2.410

ƒ∞ºπ∞ ∫∞μ∞™ ™Àƒª∞Δπ¡∞ ª∂ ∂ÃΔƒ∞ Ã∂ø™∏ € 1 2

HYD 374 GDB

ENO 380

KAμ∂™ ∫ƒ∞™πø¡ (•À§π¡∂™) MONTE§O

ENO 380 WOOD ENO 760 WOOD

£∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ + 4/+15oC

TEXNIKA

TIMH o

¢À¡∞Δ√Δ∏Δ∞ ¢π∞º√ƒ√¶√π∏™∏™ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞™ +4/+20 C, ª∂ μ∂μπ∞™ª∂¡∏ æÀ•∏ ª∂ 5 •À§π¡∞ ƒ∞ºπ∞, 510Ã400 mm, Ãøƒ/Δ∞ 162 ºπ∞§∂™, ¢IA™T. Mx¶xY: 720X680X1920 mm

€ 3.825

¢À¡∞Δ√Δ∏Δ∞ ¢π∞º√ƒ√¶√π∏™∏™ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞™ +4/+20o C, ª∂ μ∂μπ∞™ª∂¡∏ æÀ•∏ ª∂ 10 •À§π¡∞ ƒ∞ºπ∞, 510Ã400 mm, Ãøƒ/Δ∞ 324 ºπ∞§∂™, ¢IA™T. Mx¶xY: 1350X680X1920 mm

€ 6.458

BACCO 350

ª∂ 6 •À§π¡∞ ƒ∞ºπ∞, 498Ã380 mm, Ãøƒ/Δ∞ 345 LT ¢IA™T. Mx¶xY: 651X627X1841 mm

€ 1.950

BACCO 700

ª∂ 12 •À§π¡∞ ƒ∞ºπ∞, 498Ã380 mm, Ãøƒ/Δ∞ 345+345 LT ¢π∞™Δ. (Mx¶xY): 1276X627X1841 mm

€ 6.590

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


33

SALAD BARS

COLIBRI

DELIZIE

NEUTRA

GAZEBO

BITPINE™ SALAD BARS - ª¶∞π¡ ª∞ƒπ (•Y§INA) MONTE§O

COLIBRI 09 SP COLIBRI DELIZIE M 09 SP DELIZIE ª∂ ∏§∂∫Δƒπ∫√ ∞¡√π°ª∞ ∫∞§Àª∞Δ√™

DELIZIE M BAIN-MARIE ª∂ Ã∂πƒ√∫π¡∏Δ√ ∞¡√π°ª∞ ∫∞§Àª∞Δ√™

DELIZIE M NEUTRA SP ª∂ Ã∂πƒ√∫π¡∏Δ√ ∞¡√π°ª∞ ∫∞§Àª∞Δ√™

GAZEBO M 09 SP GAZEBO ª∂ ∏§∂∫Δƒπ∫√ ∞¡√π°ª∞ ∫∞§Àª∞Δ√™

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TEXNIKA

TIMH

€ 2.600

O

Ãøƒ/Δ∞ 4 GN 1/1xY150mm, £∂ƒª/™π∞ +4/+10 C ¢IA™T. Mx¶xY: 1421X745X1184/1472 mm ∂¶πμ∞ƒY¡™∏ °π∞ ¶∞™∞

€ 380 € 2.730

O

Ãøƒ/Δ∞ 4 GN 1/1xY150mm, £∂ƒª/™π∞ +4/+10 C ¢IA™T. Mx¶xY: 1422X745X1100/1474 mm ∂¶πμ∞ƒY¡™∏ °π∞ ¶∞™∞

€ 380 € 2.740

Ãøƒ/Δ∞ 4 GN 1/1xY150mm, £∂ƒª/™π∞ +30/+90OC ¢IA™T. Mx¶xY: 1421X748X1108/1480 mm ∂¶πμ∞ƒY¡™∏ °π∞ ¶∞™∞

€ 380 € 1.850

O

Ãøƒ/Δ∞ 4 GN 1/1xY150mm, £∂ƒª/™π∞ +4/+10 C ¢IA™T. Mx¶xY: 1422X745X1100/1474 mm ∂¶πμ∞ƒY¡™∏ °π∞ ¶∞™∞ O

Ãøƒ/Δ∞ 4 GN 2/1xY150mm £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞ +4/+10 C ¢IA™T. Mx¶xY: 1395X1395X1271/1652 mm ∂¶πμ∞ƒY¡™∏ °π∞ ¶∞™∞

€ 380 € 4.150 € 480


34

BITPINEΣ ZAXAPOΠΛAΣTIKHΣ

100TN/PF

400TN/PG

200TN/PF

BITPINE™ ZAXAPO¶§A™TEIOY ™YNTHPH™H™ MONTE§O

PRISMA 100TNV/PF

£∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ +4/+10oC

TEXNIKA

TIMH

ª∂ 2 ƒ∞ºπ∞ 710Ã320 mm ME ANEMπ™Δ∏ƒ∞ R 134A ¢IA™T. Mx¶xY: 1052X436X510 mm, XøP/TA 100 LT

€ 1.140

PRISMA 200TNV/PF

ª∂ 3 ƒ∞ºπ∞ 435Ã505 mm ME ANEMπ™Δ∏ƒ∞ R 404A ¢IA™T. Mx¶xY: 674X674X1221 mm, XøP/TA 200 LT

€ 1.770

PRISMA 400TNV/PF

ª∂ 5 ƒ∞ºπ∞ 435Ã505 mm ME ANEMπ™Δ∏ƒ∞ R 404A ¢IA™T. Mx¶xY: 674X674X1821 mm, XøP/TA 400 LT

€ 2.250

(∂¶πΔƒ∞¶∂∑π√)

O§∂™ Oπ μπΔƒπ¡∂™ FROSTEMILY ¢π∞Δπ£∂¡Δ∞π ™∂ Ãøª∞ ∞™∏ªπ ∫∞π ÃÀ™∞ºπ

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


BITPINEΣ ZAXAPOΠΛAΣTIKHΣ

35

BITPINE™ ZAXAPO¶§A™TEIOY ™YNTHPH™H™ £∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ +2/+10oC, ME ™TATIKH æY•H KAI AYTOMATH A¶OæY•H MONTE§O

TEXNIKA

3505

5 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 53Ã45cm, XøP/T∞ 420 LT, π™ÃÀ™ 0,45 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 700X650X1900 mm

5 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 53Ã45cm, XøP/T∞ 420 LT, π™ÃÀ™ 0,55 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 700X650X1900 mm 6 ¶EPI™/MENA TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ ∅ 46 cm, XøP/T∞ 420 LT π™ÃÀ™ 0,58 KW, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 700X650X1900 mm

10 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 53Ã45cm, XøP/T∞ 840 LT 2 Ãøƒ√π 2 ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞, π™ÃÀ™ 0,9 KW, ÃPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm

10 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 53Ã45cm, XøP/T∞ 840 LT, π™ÃÀ™ 1,1 KW 2 Ãøƒ√π 2 ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm, 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI

10 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 53Ã45cm, XøP/T∞ 850 LT, π™ÃÀ™ 0,65 KW 1 Ãøƒ√™ 1 ª∏Ã∞¡∏ª∞, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm

€ 3.766 € 3.917

7770 TROPICAL 7771

€ 4.796 € 4.987

7700 TROPICAL 7770

€ 4.610 € 4.794

7500 TROPICAL 7700

€ 2.637 € 2.742

3701 TROPICAL 7500

€ 2.561 € 2.664

3702 TROPICAL 3701

€ 2.134 € 2.220

3505 TROPICAL 3702

TIMH

5 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 53Ã45cm, 6 ¶EPI™/MENA TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ ∅ 46 cm XøP/T∞ 850 LT, 1 Ãøƒ√™ 1 ª∏Ã∞¡∏ª∞, π™ÃÀ™ 0,68 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ, ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm

7771 TROPICAL

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

€ 3.942 € 4.100


36

BITPINEΣ ZAXAPOΠΛAΣTIKHΣ

OI BITPINE™ §EITOYP°OYN I¢ANIKA ™E K§IMATIZOMENOY™ XøPOY™

BITPINE™ ZAXAPO¶§A™TEIOY ∫∞Δ∞æÀ•∏™ £EPMOKPA™IA -15 / -24ÔC, ME ™TATIKH æY•H KAI AYTOMATH A¶OæY•H MONTE§O

TEXNIKA

3500

TIMH

ME 6 æYXOMENA PAºIA, XøP/T∞ 420 LT, π™ÃÀ™ 0,5 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 700X650X1900 mm

€ 2.435

3500 TROPICAL 3700

ME 6 æYXOMENA PAºIA, XøP/T∞ 420 LT, π™ÃÀ™ 0,65 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 700X650X1900 mm

7703

€ 3.151 € 3.340

3700 TROPICAL 7505 7505 TROPICAL

€ 2.298

ME 12 æYXOMENA PAºIA, XøP/T∞ 840 LT, π™ÃÀ™ 1 KW XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ, 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm

€ 4.469 € 4.737

ME 12 æYXOMENA PAºIA, XøP/T∞ 840 LT, π™ÃÀ™ 1,3 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ, 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm

€ 5.022 € 5.323

7703 TROPICAL ¢π∞Δπ£∂¡Δ∞π MONTE§A ME K§EI™TH ¶§ATH EITE ¶§EYPE™ KATO¶IN ¶APA°°E§IA™

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


37 ∂¶πμ∞ƒÀ¡™∏ ∞¡Δπ£∞ªμøΔπ∫ø¡ ∫ƒÀ™Δ∞§§ø¡ (NO FROST SYSTEM) 560 € ∏ ∫∞£∂ ¶§∂Àƒ∞

OI BITPINE™ §EITOYP°OYN I¢ANIKA ™E K§IMATIZOMENOY™ XøPOY™

BITPINE™ ZAXAPO¶§A™TEIOY ∫∞Δ∞æÀ•∏™ (NO FROST) £EPMOKPA™IA +5/-20ÔC, ME μ∂μπ∞™ª∂¡∏ ∫À∫§OºOƒπ∞ KAI AYTOMATH A¶OæY•H MONTE§O

TEXNIKA 5 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞, æY•H ME ANEMI™THPA

3500 NF TROPICAL

3700 NF TROPICAL

3701 NF TROPICAL

XøP/T∞ 420 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 700X650X1900 mm

7516 NF TROPICAL

7716 NF TROPICAL

7703 NF TROPICAL

€ 3.290

5 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞, æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 420 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 700X650X1900 mm

€ 4.204

6 ¶EPI™/MENA TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 46 cm ¢IAM., æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 420 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 700X650X1900 mm

€ 4.517

10 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞, 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI, æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 840 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ

7505 NF TROPICAL

TIMH

€ 6.058

¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm

5 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞, æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 850 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm

€ 5.614

5 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞, æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 850 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm, 1 Ãøƒ√™ 1 ∫√ª¶ƒ∂™∂ƒ

€ 7.024

10 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞, 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI, æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 840 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1320X650X1900 mm

€ 7.220

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


38

BITPINEΣ ZAXAPOΠΛAΣTIKHΣ

OI BITPINE™ §EITOYP°OYN I¢ANIKA ™E K§IMATIZOMENOY™ XøPOY™

BITPINE™ ZAXAPO¶§A™TEIOY ∫∞Δ∞æÀ•∏™ (NO FROST)** £EPMOKPA™IA +5/-20ÔC, ME μ∂μπ∞™ª∂¡∏ ∫À∫§OºOƒπ∞ KAI AYTOMATH A¶OæY•H MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

1000 NF TROPICAL

15 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 53X45 cm, æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 1.260 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ 3 ∫√ª¶ƒ∂™∂ƒ 3 Ãøƒ√π, ¢IA™T. Mx¶xY: 1940X650X1900 mm

€ 9.599

1003 NF TROPICAL

15 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 53X45 cm, æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 1.260 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ 3 ∫√ª¶ƒ∂™∂ƒ 3 Ãøƒ√π, ¢IA™T. Mx¶xY: 1940X650X1900 mm

€ 11.874

1009 NF TROPICAL

10 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 53X45 cm, æY•H ME ANEMI™THPA XøP/T∞ 1.270 LT, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ 2 ∫√ª¶ƒ∂™∂ƒ 2 Ãøƒ√π, ¢IA™T. Mx¶xY: 1940X650X1900 mm

€ 8.711

1049 NF TROPICAL

5 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 114X45 cm, 5 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 53X45 cm æY•H ME ANEMI™THPA, XøP/T∞ 1.270 LT XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ, ¢IA™T. Mx¶xY: 1940X650X1900 mm

€ 11.097

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. * * KATOΠIN ΠAPAΓΓEΛIAΣ ENTOΣ 30 HMEPΩN


39 ™∂πƒ∞ MAXI TPI¶§E™ BITPINE™ KAI MONTE§A MAXI KAI MEGA KATO¶IN ¶APA°°E§IA™ OI BITPINE™ §EITOYP°OYN I¢ANIKA ™E K§IMATIZOMENOY™ XøPOY™

MAXI ™YNTHPH™H** MONTE§O

£∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ +2/+10oC

TEXNIKA

MAXI 9211

5 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 73Ã45 cm, XøP/T∞ 600 LT, 0.5 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X650X1900 mm

5 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 73Ã45 cm, XøP/T∞ 600 LT, 0.65 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X650X1900 mm

10 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 73Ã45 cm, XøP/T∞ 1200 LT, 1 KW 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X650X1900 mm,

MAXI 9224 TROPICAL MAXI ∫∞Δ∞æÀ•∏** MAXI 9111

10 TZAMENIA ƒ∞ºπ∞ 73Ã45 cm, XøP/T∞ 1200 LT, 1.3 KW 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X650X1900 mm,

£∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ -15/-24oC ME 6 æYX. PAºIA, XøP/T∞ 600 LT, 0.75 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X650X1900 mm

ME 6 æYX. PAºIA, XøP/T∞ 600 LT, 0.9 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X650X1900 mm

€ 4.419 € 4.596

ME 12 æYX. PAºIA, XøP/T∞ 1200 LT, 1.5 KW XPøMA: ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ, 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X650X1900 mm

€ 6.302 € 6.554

MAXI 9121 TROPICAL MAXI 9124

€ 3.302 € 3.437

MAXI 9114 TROPICAL MAXI 9121

€ 6.776 € 7.047

MAXI 9111 TROPICAL ª∞Ãπ 9114

€ 5.933 € 6.170

MAXI 9221 TROPICAL MAXI 9224

€ 3.815 € 3.967

MAXI 9214 TROPICAL MAXI 9221

€ 3.121 € 3.246

MAXI 9211 TROPICAL MAXI 9214

TIMH

ME 12 æYX. PAºIA, XøP/T∞ 1200 LT, 1.8 KW XPøMA: ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ, 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X650X1900 mm

MAXI 9124 TROPICAL

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. * * KATOΠIN ΠAPAΓΓEΛIAΣ ENTOΣ 30 HMEPΩN

€ 7.220 € 8.029


40

BITPINEΣ ZAXAPOΠΛAΣTIKHΣ

OI BITPINE™ §EITOYP°OYN I¢ANIKA ™E K§IMATIZOMENOY™ XøPOY™

™∂πƒ∞ MAXI MAXI ∫∞Δ∞æÀ•∏ NO FROST ** MONTE§O

MAXI 9311 TROPICAL

MAXI 9314 TROPICAL

MAXI 9321 TROPICAL

MAXI 9324 TROPICAL

£∂ƒª. +5/-20ÔC μ∂μπ∞™. ∫À∫§OºOƒπ∞

TEXNIKA

TIMH

5 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm XøP/T∞ 600 LT, 0.9 KW, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X650X1900 mm

€ 4.348

5 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm XøP/T∞ 600 LT, 0.2 KW, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X650X1900 mm

€ 5.653

10 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, 2 KOM¶PE™EP/2 XøPOI XøP/T∞ 1200 LT, 1.8 KW, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X650X1900 mm

€ 7.859

10 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, æY•H ME ANEMI™THPA 2 KOª¶ƒ∂™∂ƒ/2 Ãøƒ√π, XøP/T∞ 1200 LT, 2.4 KW XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ, ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X650X1900 mm

€ 9.687

15 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, 3 KOª¶ƒ∂™∂ƒ/3 Ãøƒ√π XøP/T∞ 1800 LT, 2.70 KW, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 2540X650X1900 mm

€ 11.652

15 ™YPMATINA ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, 3 KOª¶ƒ∂™∂ƒ/3 Ãøƒ√π XøP/T∞ 1800 LT, 3.60 KW, XPøMA: ÃÀ™∞ºπ, ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 2540X650X1900 mm

€ 14.631

MAXI 9331 TROPICAL

MAXI 9334 TROPICAL

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. * * KATOΠIN ΠAPAΓΓEΛIAΣ ENTOΣ 30 HMEPΩN


41

BITPINEΣ ZAXAPOΠΛAΣTIKHΣ

OI BITPINE™ §EITOYP°OYN I¢ANIKA ™E K§IMATIZOMENOY™ XøPOY™

™∂πƒ∞ MEGA Ãøƒπ™ æÀ∫Δπ∫O ª∏Ã∞¡∏ª∞ Ãøƒπ™ KONTE™∂ƒ ª∂ ™ΔOπÃ∂πO ∫∞π μ∞§μπ¢∞

MEGA BITPINA NO FROST, Ãøƒπ™ æÀ∫Δπ∫∏ ªO¡∞¢∞** ª∂ μ∞§μπ¢∞, £∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ +5/-25oC MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

MEGA 9411 NF

7 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, XøP/T∞ 750 LT, 0.6 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X650X2050 mm

€ 4.322

MEGA 9421 NF

14 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, XøP/T∞ 1600 LT, 1.2 KW ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X650X2050 mm

€ 7.224

MEGA 9422 ¡F

14 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, XøP/T∞ 1500 LT, 1.2 KW ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X650X2050 mm

€ 7.843

MEGA 9431 NF

21 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, ∂¡∞™ Ãøƒ√™ XøP/T∞ 2.400 LT, 1,80 KW, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 2540X650X2050 mm

€ 9.123

MEGA 9434 NF

21 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, ∂¡∞™ Ãøƒ√™ XøP/T∞ 2.400 LT, 1,80 KW, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 2540X650X2050 mm

€ 10.857

MEGA 9436 NF

21 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, Δƒ∂π™ Ãøƒ√π XøP/T∞ 2.250 LT, 1,80 KW, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 2540X650X2050 mm

€ 12.324

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. * * KATOΠIN ΠAPAΓΓEΛIAΣ ENTOΣ 30 HMEPΩN


42

BITPINEΣ ZAXAPOΠΛAΣTIKHΣ

OI BITPINE™ §EITOYP°OYN I¢ANIKA ™E K§IMATIZOMENOY™ XøPOY™

™∂πƒ∞ MEGA XL Ãøƒπ™ æÀ∫Δπ∫O ª∏Ã∞¡∏ª∞ Ãøƒπ™ KONTE™∂ƒ ª∂ ™ΔOπÃ∂πO ∫∞π μ∞§μπ¢∞

MEGA XL BITPINA NO FROST, Ãøƒπ™ æÀ∫Δπ∫∏ ªO¡∞¢∞ ª∂ μ∞§μπ¢∞, £∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ +5/-25oC MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

MEGA XL 9511 NF

7 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X60 cm, XøP/T∞ 900 LT, 0.6 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X800X2050 mm

€ 5.270

MEGA XL 9521 NF

14 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X60 cm, XøP/T∞ 1900 LT, 1.2 KW XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X800X2050 mm

€ 8.780

MEGA XL 9522 ¡F

14 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X60 cm, XøP/T∞ 1800 LT, 1.2 KW ¢IA™T. Mx¶xY: 1720X800X2050 mm

€ 9.580

MEGA XL 9531 NF

21 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, ∂¡∞™ Ãøƒ√™ XøP/T∞ 2.950 LT, 1.8 KW, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 2540X800X2050 mm

€ 11.000

MEGA XL 9533 NF

21 ™Àƒª∞Δπ¡∞ ƒ∞ºπ∞ 73X45 cm, ∂¡∞™ Ãøƒ√™ XøP/T∞ 2.400 LT, 1.8 KW, XPøMA ÃÀ™∞ºπ - ∞™∏ªπ ¢IA™T. Mx¶xY: 2540X800X2050 mm

€ 13.000

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


43

MHXANEΣ ΠAΓOKYBΩN

PEDAL SYSTEM

*KP20

™EIPA KP (¶A°AKI ME TPY¶A) AEPOæYKTE™, ™Y™THMA ANA¢EY™H™ ¶A°AKI ME TPY¶A ¢IA™TA™EI™ ¶A°. 30X42 mm MONTE§O

KP 20 æ∂∫∞™ª√™*

KP 30

TEXNIKA ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 21 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 8 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY:417X513X679 mm (Ì fi‰È·) ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 28 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 11 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 417X513X721 mm (Ì fi‰È·)

KP 40

ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 37 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 11 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 417X513X836 mm (Ì fi‰È·)

KP 50

ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 47 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 17 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 488X563X1000 mm (Ì fi‰È·)

KP 60

ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 57 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 17 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 488X563X1000 mm (Ì fi‰È·)

KP 70

ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 67 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 30 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 673X563X1150 mm (Ì fi‰È·)

KP 90

ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 85 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 30 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 673X563X1150 mm (Ì fi‰È·)

KP 120

ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 125 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 50 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 993X563X1150 mm (Ì fi‰È·)

TIMH

€ 1.150 € 1.290 € 1.450 € 1.690 € 1.990 € 2.150 € 2.450 € 3.235

TA Y¢POæYKTA MONTE§A KATO¶IN ¶APA°°E§IA™ ¶ O ™ O Δ ∏ Δ ∂ ™ ¶ ∞ ƒ ∞ ° ø ° ∏ ™ ∂ ¡ ¢ ∂ π ∫ Δ π ∫ ∂ ™ ™ ∂ £ ∂ ƒ ª O ∫ ƒ ∞ ™ π ∞ ¶ ∂ ƒ π μ . + 2 5 0C ∫ ∞ π ∂ π ™ / ¡ O À ¡ ∂ ƒ O À + 1 0 0C

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


44

MHXANEΣ ΠAΓOKYBΩN

™EIPA KL (¶§∏ƒ∂™ ¶A°AKI) AEPOæYKTE™, æEKA™TIKO ™Y™THMA ¶A°AKI ™YM¶A°E™ (KO§OYPO™ KøNO™) ANO•EI¢øTE™ ¢IA™TA™EI™ ¶A°OÀ 27X32 mm MONTE§O

KL 18 ∞¶√ ¶§A™TIKO¶OIHMENH §AMAPINA

KL 22 KL 32 KL 42 KL 52 KL 62 KL 72 KL 102 KL 132 KL 152

TEXNIKA

TIMH

¶APA°ø°H 21 Kg / 24 øPE™, XøPHTIKOTHTA KA¢OY 6,5 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 345X460X613 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 21 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 6,5 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 345X460X613 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 24 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 11 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 417X531X654 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 40 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 17 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 495X573X845 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 50 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 20 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 495X573X942 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 60 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 60 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 495X573X992 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 70 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 70 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 680X573X1030 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 88 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 88 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 680X573X1030 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 125 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 125 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 1000X573X1090 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 145 Kg / 24 øPE™ XøPHTIKOTHTA KA¢OY 145 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 1000X573X1090 mm (Ì fi‰È·)

€ 920 € 970 € 1.185 € 1.350 € 1.520 € 1.710 € 1.990 € 2.300 € 2.960 € 3.190

∂¶π™∏™ ¢π∞Δπ£∂¡Δ∞π ∫∞π ªO¡Δ∂§∞ ∫à ª∂ ¢π∞™Δ∞™∏ ¶∞°OÀ 34Ã42mm TA Y¢POæYKTA MONTE§A KATO¶IN ¶APA°°E§IA™ ¶ O ™ O Δ ∏ Δ ∂ ™ ¶ ∞ ƒ ∞ ° ø ° ∏ ™ ∂ ¡ ¢ ∂ π ∫ Δ π ∫ ∂ ™ ™ ∂ £ ∂ ƒ ª O ∫ ƒ ∞ ™ π ∞ ¶ ∂ ƒ π μ . + 2 5 0C ∫ ∞ π ∂ π ™ / ¡ O À ¡ ∂ ƒ O À + 1 0 0C

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


45

MHXANEΣ ΠAΓOKYBΩN

™EIPA KL (¶§HPE™ ¶A°AKI) AEPOæYKTE™, XøPI™ A¶O£HKH, ™Y™THMA æEKA™TIKO, ¶A°AKI ™YM¶A°E™ (KO§OYPO™ KøNO™) ¢IA™TA™EI™ ¶A°OY 27X32 mm MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

KL 172

ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 150 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 960X641X482 mm

€ 3.100

KL 302

ANO•EI¢øTH, ¶APA°ø°H 260 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 960X641X772 mm

€ 4.900

∂¶π™∏™ ¢π∞Δπ£∂¡Δ∞π ∫∞π ªO¡Δ∂§∞ ∫à ª∂ ¢π∞™Δ∞™∏ ¶∞°OÀ 34Ã42mm

™EIPA KV ¶A°AKI ™YM¶A°E™ TETPA°øNO ANO•EI¢øTE™, XøPI™ A¶O£HKH, ME KA£ETO ™TOIXEIO ¢IA™TA™EI™ ¶A°OY 25X25X25 mm MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

KV 150

¶APA°ø°H 140 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 560X625X677 mm

€ 2.605

KV 190

¶APA°ø°H 195 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 750X625X562 mm

€ 2.950

KV 290

¶APA°ø°H 290 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 750X625X562 mm

€ 3.425

KV 400

¶APA°ø°H 385 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 750X623X750 mm

€ 4.300

KIT KV

™Y™KEYH ™YN¢E™H™ MHXANøN KV ¢IA™T. Mx¶xY: 670X600X170 mm

€ 245

™EIPA KFP (¶A°O™ TPIMA) AEPOæYKTE™, XøPI™ A¶O£HKH, •HPO TPIMA KATA§§H§O °IA IX£YO™KA§E™ MONTE§O

TEXNIKA

KF-P 450

¶APA°ø°H 485 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 750X561X692 mm

€ 6.000

KF-P 950

¶APA°ø°H 900 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 900X626X872 mm

€ 9.400

KF-P 1750

¶APA°ø°H 1700 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 1146X692X1120 mm

TIMH

€ 18.500

TA Y¢POæYKTA MONTE§A KATO¶IN ¶APA°°E§IA™ ¶ O ™ O Δ ∏ Δ ∂ ™ ¶ ∞ ƒ ∞ ° ø ° ∏ ™ ∂ ¡ ¢ ∂ π ∫ Δ π ∫ ∂ ™ ™ ∂ £ ∂ ƒ ª O ∫ ƒ ∞ ™ π ∞ ¶ ∂ ƒ π μ . + 2 5 0C ∫ ∞ π ∂ π ™ / ¡ O À ¡ ∂ ƒ O À + 1 0 0C

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


46 ™EIPA KF (¶A°O™ TPIMA) AEPOæYKTE™, ME A¶O£HKH, ¶A°O™ TPIMA (™K§HPO XIONI) MONTE§O

TEXNIKA

KF 45 KF 85 KF 145 KF 185

TIMH

€ 2.350 € 2.625 € 2.925 € 3.720

¶APA°ø°H 40 Kg/24 øPE™, XøP/TA KA¢OY 10 Kg., ¢IA™T. Mx¶xY: 345X520X635 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 80 Kg/24 øPE™, XøP/TA KA¢OY 25 Kg., ¢IA™T. Mx¶xY: 485X586X860 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 135 Kg/24 øPE™, XøP/TA KA¢OY 42 Kg., ¢IA™T. Mx¶xY: 680X588X1030 mm (Ì fi‰È·) ¶APA°ø°H 175 Kg/24 øPE™, XøP/TA KA¢OY 60 Kg., ¢IA™T. Mx¶xY: 953X590X921 mm (Ì fi‰È·)

AEPOæYKTE™, XøPI™ A¶O£HKH, ¶A°O™ TPIMA (™K§HPO XIONI)

KF 200 KF 300 KF 600 KF 1200 KF 2500

€ 3.375 € 3.775 € 5.650 € 8.940 € 17.700

¶APA°ø°H 195 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 560X511X560 mm ¶APA°ø°H 300 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 560X511X560 mm ¶APA°ø°H 550 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 750Ã561Ã692 mm ¶APA°ø°H 1.150 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 900Ã626Ã872 mm ¶APA°ø°H 2.300 Kg / 24 øPE™ ¢IA™T. Mx¶xY: 1146Ã692Ã1120 mm

A¶O£HKE™ ™YNTHPH™Eø™ ¶A°OY ME KA¶AKIA MONTE§O

TEXNIKA

B 150 B 250 BE 150 BE 250

TIMH

€ 1.365 € 1.565 € 850 € 850

XøPHTIKOTHTA 150 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 960X845X908 mm (Ì fi‰È·) XøPHTIKOTHTA 250 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 1200X845X908 mm (Ì fi‰È·) ¶POEKTA™H A¶O£HKH™ B 150 °IA™EIPE™ BL/BV/BF, ¢IA™T. Mx¶xY: 960X640X400 mm, KI§A100 ¶POEKTA™H A¶O£HKH™ B 250 °IA™EIPE™ BL/BV/BF, ¢IA™T. Mx¶xY: 1200X640X400 mm, KI§A150

A¶O£HKH ME PO¢E™ KAI BA™H MHX. °IA KF200/300/600 MONTE§O

TEXNIKA

TF60/RB60

TIMH

€ 1.275

XøPHTIKOTHTA 60 Kg, ¢IA™T. Mx¶xY: 750X600X957 mm

μ∞™∂π™ ∞¶O£∏∫∏™ °π∞ ™∂πƒ∞ KL

BL 150 BL 250

€ 130 € 150

¢IA™T. Mx¶xY: 960X625X10 mm ¢IA™T. Mx¶xY:1200X625X10 mm

μ∞™∂π™ ∞¶O£∏∫∏™ °π∞ ™∂πƒ∞ KV

BV 150 BV 250

¢IA™T. Mx¶xY:960X625X10 mm ¢IA™T. Mx¶xY:1200X625X10 mm

€ 170 € 180

B 150

BE 150

B 250

BE 250

μ∞™∂π™ ∞¶O£∏∫∏™ °π∞ ™∂πƒ∞ KF

BF 150 BF 250

¢IA™T. Mx¶xY:960X625X10 mm ¢IA™T. Mx¶xY:1200X625X10 mm

€ 155 € 210

TF60/RB60

TA Y¢POæYKTA MONTE§A KATO¶IN ¶APA°°E§IA™ ¶ O ™ O Δ ∏ Δ ∂ ™ ¶ ∞ ƒ ∞ ° ø ° ∏ ™ ∂ ¡ ¢ ∂ π ∫ Δ π ∫ ∂ ™ ™ ∂ £ ∂ ƒ ª O ∫ ƒ ∞ ™ π ∞ ¶ ∂ ƒ π μ . + 2 5 0C ∫ ∞ π ∂ π ™ / ¡ O À ¡ ∂ ƒ O À + 1 0 0C

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


ΠΛYNTHPIA

47

¶§YNTHPIA ¶IATøN KAI ¶OTHPIøN MONTE§O TEXNIKA

KORAL 207 DB C426 (208 DB)

C432 (209 DB)

210 DB C537 (500 DB)

KORAL 610 DB

TIMH

¶§YNTHPIO ¶OTHPIøN, KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120", ME H§EK/KH ANT§IA 0,25HP, ANT/™H BOILER 2 KW, ¶IE™H EI™EP/NOY NEPOY 2-4 BAR, V220-240V, HZ 50/60, ME ¶PE™O™TATH, ME TETPA°øNO KA§A£I, ¢IA™T. Mx¶xY: 350X350X150 mm, ANTI™TA™H KA¢OY: 2 KW, øºE§IMO YæO™: 200 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 415X480X600mm, A¶O¢O™H: 30 KA§A£IA/øPA

€ 1.162

TETPA°øNO KA§A£I ¢IA™T. Mx¶xY: 400X400X150 mm, ME H§/KH ANT§IA: 0,35HP, ME H§EK/KH ANT§IA 0,35HP, ANT/™H BOILER: 3,3 KW, ANTI™TA™H KA¢OY: 3 KW, ¶IE™H EI™EP/NOY NEPOY 2-4 BAR, 230V/1+T HZ 50/60, øºE§IMO YæO™: 260 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 465X530X640mm, A¶O¢O™H: 30 KA§A£IA/øPA

€ 1.400

ME TETPA°øNO KA§A£I, ¢IA™T. Mx¶xY: 400X400X150 mm, KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120", ME H§/KH ANT§IA: 0,35HP, ANT/™H BOILER: 3,3 KW, ANTI™TA™H KA¢OY: 3 KW, ¶IE™H EI™EP/NOY NEPOY 2-4 BAR 230V/1+T HZ 50/60, øºE§IMO YæO™: 320 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 465X530X700mm, A¶O¢O™H: 30 KA§A£IA/øPA

€ 1.590

¶§YNTHPIO ¶IATøN - ¶OTHPIøN ME TETPA°øNO KA§A£I ¢IA™T. Mx¶xY: 450X450X130 mm, KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120" ME H§/KH ANT§IA: 0,70HP, ANTI™TA™H BOILER: 2 KW, ANT/™H KA¢OY: 2,0 KW, ¶IE™H EI™EP/NOY NEPOY 2-4 BAR 220V-240V/1/50-60 HZ - 50/60HZ, øºE§IMO YæO™: 290 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 530X600X705mm, A¶O¢O™H: 30 KA§A£IA/øPA

€ 1.890

¶§YNTHPIO ¶IATøN - ¶OTHPIøN ME TETPA°øNO KA§A£I ¢IA™T. Mx¶xY: 500X500X130 mm, KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120", ME H§/KH ANT§IA: 0,7 HP, ANTI™TA™H BOILER: 3,3 KW, ANT/™H KA¢OY: 3 KW øºE§IMO YæO™: 340 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 580X640X790mm, A¶O¢O™H: 30 KA§A£IA/øPA

€ 2.050

NEO I™XYPOTEPO ¶§YNTHPIO ¶IATøN - ¶OTHPIøN ME TETPA°øNO KA§A£I ¢IA™T. Mx¶xY: 500X500X130 mm KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120", ME H§/KH ANT§IA: 0,75 HP, ANTI™TA™H BOILER: 4,5 KW, ANT/™H KA¢OY: 3,3 KW+3,3 KW øºE§IMO YæO™: 350 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 595X640X815mm, A¶O¢O™H: 600-700 ¶IATA/øPA - 3.000 ¶OTHPIA/øPA

€ 2.290

KORAL 800 DB

¶§YNTHPIO ¶IATøN - ¶OTHPIøN ME TETPA°øNO KA§A£I ¢IA™T. Mx¶xY: 500X500X130 mm, KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120" ME H§/KH ANT§IA: 1,5HP, ANTI™TA™H BOILER: 4,5 KW, ANT/™H KA¢OY: 4 KW, ¶IE™H EI™EP/NOY NEPOY 2-4 ATM, V220/1 - 220/3 - 380/3 N+T, øºE§IMO YæO™: 350 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 595X640X815mm, A¶O¢O™H:700-800 ¶π∞ΔA/øPA 3.000 ¶OTHPIA/øPA

€ 2.490

KORAL 1.100 DB

¶§YNTHPIO ¶IATøN - ¶OTHPIøN ME TETPA°øNO KA§A£I ¢IA™T. Mx¶xY: 500X500X130 mm, KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120" ME H§/KH ANT§IA: 1,5HP, ANTI™TA™H BOILER: 4,5 KW, ANT/™H KA¢OY: 5 KW, ¶IE™H EI™EP/NOY NEPOY 2-4 ATM V 230/1+T, V 400/3+N+T, HZ 50/60, øºE§IMO YæO™: 430 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 620X760X1400/1900mm, A¶O¢O™H:600-800 ¶π∞ΔA/øPA - 3.000 ¶OTHPIA/øPA

€ 3.860

KORAL 1.200 DB

¶§YNTHPIO ¶IATøN - ¶OTHPIøN ME 3 KYK§OY™ ¶§Y™IMATO™: 60 - 90 - 120", ME Y¶O¢OXE™ °IA ¶A™A KAI TETPA°øNO KA§A£I ¢IA™T. Mx¶xY: 500X500X130 mm, ME AYTOMATH ENAP•H OTAN K§EINEI TO KA¶AKI, ME H§/KH ANT§IA: 2HP ANT/™H BOILER: 4,5 KW, ANTI™TA™H KA¢OY: 4 KW, ¶IE™H EI™EP/NOY NEPOY 2-4 ATM, 380/3 N+T, øºE§IMO YæO™: 380 mm ¢IA™T. Mx¶xY: 620X760X1400/1900mm (1880 ANOIKTO), A¶O¢O™H: 3.000 ¶√Δ∏ƒπ∞/øPA, 1.200/800/600 ¶π∞Δ∞/øƒ∞

€ 3.685

BA™H ANO•EI¢øTH, ¢IA™TA™EI™ 550X520X460 mm ¶A™A ANO•EI¢øTA °IA 1200 DB ¢IA™TA™EI™ 550X520X460 mm (ZEY°O™)

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

€ 200 € 290


48

ΠΛYNTHPIA

990 DB

980 DB

950 DB

1600 DB

1600 DB

¶§YNTHPIA ™∫∂Àø¡ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

950 DB

¶§YNTHPIO ™∫∂Àø¡, ¢IA™T. KA§A£IOY 600Ã670Ã100 mm, ANT/™H BOILER 6 KW, ANT/™H ∫∞¢√À 6 KW, KYK§O™ ¶§/TO™: 120”/240"/360", ME H§/KH ANT§IA: 3HP, π™ÃÀ™ 8.2 KW, V380-400/3+N+T, øºE§IMO YæO™: 440 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 700X770X920 mm

€ 3.960

980 DB

¶§YNTHPIO ™∫∂Àø¡, ¢IA™T. KA§A£IOY 600Ã650Ã100mm, KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120"/240"/360" ME H§/KH ANT§IA: 3HP, π™ÃÀ™ 8.2 KW, V400/3+N+T, øºE§IMO YæO™: 850 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 700X770X1690 mm

€ 6.800

990 DB

¶§YNTHPIO ¶π∞Δø¡-¶√Δ∏ƒπø¡-Δ∞æπø¡ 5 1/1 GN ‹ 60Ã40 cm, ¢IA™T. KA§A£IOY 2X600Ã670Ã100mm KYK§O™ ¶§Y™IMATO™: 120"/240"/360", ME H§/KH ANT§IA: 2x3HP, π™ÃÀ™ 13.5 KW, 380-400/3+N+T HZ 50-60 øºE§IMO YæO™: 840 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 1300X760X1745 mm

€ 11.560

¶§À¡Δ∏ƒπ√ ¶π∞Δø¡-¶√Δ∏ƒπø¡ -Δ∞æπø¡ ¢π∞™Δ.∫∞§∞£π√À 600Ã670Ã100 mm ∫À∫§√™ ¶§À™πª∞Δ√™ 60/90/120''ª∂ ∏§/∫∏ ∞¡Δ§π∞ HP π™ÃÀ™ 11,2 KW, V380-400/3+N+T/50-60 HZ , øº∂§πª√ Àæ√™ 20mm, ¢π∞™Δ:800X890X1450/1950mm

€ 5.660

KORAL 1600 DB

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


TOYNEΛ - ΣTEΓNΩTHPIA

49

ΔOÀ¡∂§ MONTE§O

ES 50 T√À¡∂§

TEXNIKA ∫Àƒπø™ ¶§∏™∏/•∂μ°∞§ª∞, ¢IA™T. KA§A£IOY 500Ã500Ã130mm ∞¶√¢√™∏ 80 ∫∞§∞£π∞/øƒ∞ ◊ 1440 ¶π∞Δ∞/øƒ∞ ME H§/KH ANT§IA: 2HP, π™ÃÀ™ 10,5 KW, V380-400/3+N+T øºE§IMO YæO™: 470 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 1100X700X1400 mm

TIMH

€ 9.800

ES 50

ªO¡Δ∂§∞ ∂S 300, ∂S 400, ∂S 500 ª∂ ¶ƒO¶§∏™∏, MONA¢∞ ™Δ∂°¡øª∞ΔO™ ∫∞π ™Àª¶À∫¡øΔ∏ ∞Δªø¡ ∫∞ΔO¶π¡ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞™.

™Δ∂°¡øΔ∏ƒπ∞/°Y∞§π™Δπ∫∞ ª∞Ã∞πƒO¶∏ƒOÀ¡ø¡ MONTE§O

TEXNIKA

SH 3000

∂¶πΔƒ∞¶∂∑π√, 3000 Δ∂ª./øƒ∞, 600W, 230 V 50 Hz 1PH, ¢IA™T. Mx¶xY: 400X525X575 mm ∞ªª√™ 4Kg

SH 7000

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

∂¶π¢∞¶∂¢π√, 7000 Δ∂ª./øƒ∞, 700W, 230 V 50 Hz 1PH, ¢IA™T. Mx¶xY: 880X630X630mm ∞ªª√™ 5Kg

TIMH

€ 3.650 € 130 € 5.350 €130


50

KATAIΩNIΣTHPEΣ

DMA BOOG

DMF BMCG

DBF BOOG

DMF BOOG

KATAIøNI™THPE™ E¶ITPA¶EZIOI MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

DMA BOO

Mπ∞ ¶∞ƒ√Ã∏ ¡∂ƒ√À ª∂ ¶∂ƒπ™Δƒ√ºπ∫√ ∞¡√π°ª∞

€ 212

DMF BMC

Mπ∞ ¶∞ƒ√Ã∏ ¡∂ƒ√À ª∂ £∂ƒª√ªπ∫Δπ∫√ §∂μπ∂

€ 235

DBF B00

¢À√ ¶∞ƒ√ÃE™ ¡∂ƒ√Y ª∂ ¶∂ƒπ™Δƒ√ºπ∫O A¡√π°MA

€ 237

DMF B00G

¢À√ ¶∞ƒ√ÃE™ ¡∂ƒ√Y ª∂ ¶∂ƒπ™Δƒ√ºπ∫O A¡√π°MA

€ 215

DBF PMOG

DBF POOG

KATAIøNI™THPE™ E¶ITOIXIOI MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

DBF PMC

¢À√ ¶∞ƒ√ÃE™ ¡∂ƒ√Y ª∂ £∂ƒª√ªπ∫Δπ∫O §∂μπE

€ 242

DBF P00

¢À√ ¶∞ƒ√ÃE™ ¡∂ƒ√Y ª∂ ¶∂ƒπ™Δƒ√ºπ∫O A¡√π°MA

€ 260

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


51

EΞAPTHMATA KATAIΩNIΣTHPΩN

DMA BOOG

DMA BOOG

DMA BOOG

DMA BOOG

DMA BOOG

DMA BOOG

DMA BOOG

E•APTHMATA KATAIøNI™THPøN MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

RD EVMTG

μƒY™∏ ∫∞Δ∞πø¡π™ΔHƒ∞, °π∞ O§∞ Δ∞ ª√¡ΔE§∞ Δ∏™ FRIULARIA

€ 65

RD TUBOG

™ø§H¡∞™ ™ΔHƒπ•∏™

€ 33

RD MOLLG

∂§∞ΔHƒπ√

€ 29

RD CPFRG

∫∂º∞§H ∫∞Δ∞πø¡π™ΔHƒ∞

€ 72

RD STANP

°A¡Δ∑√˜ ™ΔHƒπ•H™

€ 34

RD STFXP

ª¶ƒAΔ™√ ∂¶πΔ√IÃπ∞™ ∞¡AƒΔ∏™∏™

€ 24

™¶πƒA§ ∫∞Δ∞πø¡π™ΔHƒ∞, ªH∫√˜ 120 CM, 1/2"

€ 14

RD FLXG

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


53

KAΛAΘIA ¶§∞™Δπ∫∞ ∫∞§∞£π∞ ¶§À¡Δ∏ƒπOY ∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

TIMH

2462 2145S 2491

∫∞§∞£π ¶√Δ∏ƒπø¡, ¢IA™T. 35Ã35Ã15 cm

∫∞§∞£π ¶√Δ∏ƒπø¡, ¢IA™T. 45Ã45Ã16,5 cm

€ 17 € 20 € 22

2492

∫∞§∞£π ¶IATø¡, ¢IA™T. 45Ã45Ã10,5 cm

€ 25

∫∞§∞£π ¶√Δ∏ƒπø¡, ¢IA™T. 40Ã40Ã15 cm

∫∞§∞£π∞ ªEΔ∞ºOƒ∞™ ¶OΔ∏ƒπø¡ K-15

∫∞§∞£π ª∂Δ∞º√ƒ∞™ ¶√Δ∏ƒπø¡, ¢IA™T. 365Ã565Ã135 mm

€ 7,50

Eø™ E•ANT§H™Eø™ A¶O£EMATøN

∫∞§∞£π∞

153114002

∫∞§∞£π ª∂ ∞¡√π∫Δ∏ μ∞™∏ DBB-50, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 12

153114005

∫∞§∞£π ∂¶π¶∂¢∏ μ∞™∏™ CKB-50, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 12

153114001

∫∞§∞£π ¶π∞Δø¡ ΔB-50, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

€ 16,75


54

KAΛAΘIA

∫∞§∞£π∞

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

TIMH

BB-9

∫∞§∞£π 9 £∂™∂ø¡, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 14

BB-16

∫∞§∞£π 16 £∂™∂ø¡, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 15,50

BB-25

∫∞§∞£π 25 £∂™∂ø¡, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 16,80

BB-36

∫∞§∞£π 36 £∂™∂ø¡, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 17,90

BB-49

∫∞§∞£π 49 £∂™∂ø¡, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 18,90

¶ƒO∂∫Δ∞™∂π™

BY-9

¶ƒ√∂∫Δ∞™∏ 9 £∂™∂ø¡ μÀ-9, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 9,5

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


55

ΠPOEKTAΣEIΣ ¶ƒO∂∫Δ∞™∂π™

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

TIMH

BY-16

¶ƒ√∂∫Δ∞™∏ 16 £∂™∂ø¡ μÀ-16, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 9,5

BY-25

¶ƒ√∂∫Δ∞™∏ 25 £∂™∂ø¡ μÀ-25, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 10

BY-36

¶ƒ√∂∫Δ∞™∏ 36 £∂™∂ø¡ μÀ-36, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 10

BY-49

¶ƒ√∂∫Δ∞™∏ 49 £∂™∂ø¡ μÀ-49, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 11

AY-50

¶ƒ√∂∫Δ∞™∏ A¡√πÃΔ∏ ∞À-50, ¢IA™T. 500Ã500Ã100 mm

€ 7,10

£∏∫∏ °π∞ ª∞Ã∞πƒO¶πƒOÀ¡∞

CKB-8

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

∂¡£∂Δ∏, 8 £E™EøN 450X250X200mm

€ 19


56

KAΔOI - KAPOTΣIA

∫∞¢O™ ∞¶Oƒƒπª∞Δø¡ - TA™AKI

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

TIMH

REMCO

∞¡√•∂π¢ø√™ ∫∞¢√™ ∞¶√ƒƒπª∞Δø¡, ¢π∞™Δ. ∅ 30Ã62À cm

€ 58

∞¡√•∂π¢øΔ√ TA™AKI, ∅ 10Ã91 cm YæO™

€ 100

∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞ƒ√Δ™π ∫∞§∞£πø¡ ª∂ Ã∂ƒπ, 550Ã550Ã900 mm

€ 110

1ªμ 130Ã

∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞ƒ√Δ™π ∫∞§∞£πø¡ Ãøƒπ™ Ã∂ƒπ, 560Ã550Ã100 mm

€ 93

ªμ 136Ã

∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞ƒ√Δ™π ∫∞§∞£πø¡ ª∂ √¢∏°√, 560Ã550Ã1650 mm

€ 275

INOXASH

∫∞ƒOΔ™π∞ ∫∞§∞£πø¡

ªμ 132Ã

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


57

KAPOTΣIA ∫∞ƒOΔ™π∞ ¶π∞Δø¡

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

MT 100X

∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞ƒ√Δ™π ª∂Δ. 200 ¶π∞Δø¡, 980Ã520Ã750 mm

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

ªΔ 102Ã

∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞ƒ√Δ™π ª∂Δ. 400 ¶π∞Δø¡, 980Ã820Ã750 mm

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

TIMH NETH

€ 170

TIMH NETH

€ 263

TIMH

∫∞ƒ√Δ™π ª∂Δ. 200/450 ¶π∞Δø¡, 1100Ã700Ã800 mm

€ 688

MT 130X

∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞ƒ√Δ™π ª∂Δ. ¢π™∫ø¡ 60Ã40 mm, 440X630X1650 mm

€ 360

MT 132X

∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞ƒ√Δ™π ª∂Δ. ¢π™∫ø¡ 70Ã50 mm, 560X730X1650 mm

€ 360

Δ∞∞-6

∫∞ƒOΔ™π∞ ¢π™∫ø¡

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


58

KAPOTΣIA

∫∞ƒOΔ™π∞ ¢π™∫ø¡

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

TIMH NETH

MT 170X

∞¡√•∂π¢øΔ∏ ¶§∞Δº√ƒª∞ ∫∞ƒ√Δ™π °∂¡. Ã∏™∏™, 800X600X200/900 mm

€ 135

Eø™ E•ANT§H™Eø™ A¶O£EMATøN

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

MT 162X

∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞ƒ√Δ™π ª∂Δ. GN 2/1 £∂™∂ø¡, 580X660X172 mm

NOEL

TIMH

6X2/1 G, A¶O™TA™H 110 mm, PO¢E™ ¶EPI™TPOºIKE™ ME ºPENO, 595X670X1025 mm

€ 360

€ 253

LIAM 1/1

18 TAæπ∞ 1/1 G¡, 385X555X1735 mm, ∞¶√™Δ∞™∏ 90 mm/ª∏∫√™ 18,5 mm

€ 360

LIAM 60X40

18 TAæπ∞ 60x40 cm, 620X420X1735 mm, ∞¶√™Δ∞™∏ 90 mm/ª∏∫√™ 18,5 mm

€ 397

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


59

TPOΛEY ΔƒO§∂À

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

TIMH

MBY 2111S

∞¡√•∂π¢øΔ√ BANQUET ∫∞ƒ√Δ™π £∂ƒª.,780X840X1700 mm Ãøƒ. 11ÃGN 2/1-100

€ 2.280

MBY 2111N

∞¡√•∂π¢øΔ√ BANQUET ∫∞ƒ√Δ™π OY¢ETEPO,780X840X1700 mm Ãøƒ. 11ÃGN 2/1-100

€ 2.000

MBY 2122S

∞¡√•∂π¢øΔ√ BANQUET ∫∞ƒ√Δ™π £∂ƒª., 1370X840X1700 mm Ãøƒ. 22ÃGN 2/1-100

€ 3.960

TCB-600

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

π™√£∂ƒªπ∫√ £∂ƒª√ª¶√•, 465X670X630 mm (Δ· Ù·„È¿ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)

€ 356


60

KAΔOI - DISPENSER - KAPOTΣIA

ΔƒOÃ∏§∞ΔOπ ∫∞¢Oπ

∫ø¢π∫O™

TEXNIKA

USA 102

755X420X705 mm, 102 Lt

TIMH

€ 163

∞¡O•∂π¢øΔO DISPENSER ¶π∞Δø¡

MO 118X

∞¡√•∂π¢øΔ√ DIEPENSER ¶π∞Δø¡ ¢π¶§√ £∂ƒª., 720X440X940 mm 24/32 TEM. ◊ MIA Y¶O¢. 840X480X940 mm

€ 1.050

∫∞ƒOΔ™π∞ ™∂ƒμπƒπ™ª∞ΔO™

Δƒπ∞ ƒ∞ºπ∞

€ 195

ALEÃ

∞¡√•∂π¢øΔ√, ¢À√ ƒ∞ºπ∞, º√ƒΔø™∏ ∂ø™ 100 KL, 860X540X940 mm

€ 166

BUTLER

∞¡√•∂π¢øΔ√, Δƒπ∞ ƒ∞ºπ∞, º√ƒΔø™∏ ∂ø™ 120 KL, 840X520X930 mm

€ 192

SRA-103

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


KAPOTΣIA - TPAΠEZIA - PEΣΩ - ΣOYΠIEPA

61

Δƒ∞¶∂∑π∞ ∫ø¢π∫O™

PARTY 122 PARTY 182

ƒ∂™ø (∞¡O•∂π¢øΔ∞)

TEXNIKA §Àøª∂¡√ Δƒ∞¶∂∑π °π∞ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏/∂•øΔ∂ƒπ∫∏ Ã∏™∏, 1220X610X750 mm §Àøª∂¡√ Δƒ∞¶∂∑π °π∞ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏/∂•øΔ∂ƒπ∫∏ Ã∏™∏, 1820X770X750 mm

TIMH

€ 71 € 94

™∫∂À∏ ™∂ƒμπƒπ™ª∞ΔO™

ANOUK 1

ª∂ Δ∞æπ 1/1 GN, 620Ã360Ã250 mm / 310 mm

€ 65

ANOUK 2

ª∂ 2 Δ∞æ∞∫π∞ 1/2 GN, 620Ã360Ã250 mm / 310 mm, 3X1/3 G/N

€ 72

ANOUK 3

ª∂ 2 Δ∞æ∞∫π∞ 1/2 GN, 620Ã360Ã250 mm / 310 mm, 3X1/3 G/N

€ 75

£EPMAINOMENO™ ¢I™KO™

TINA

£∂ƒª∞π¡√ª∂¡√™ ¢π™∫√™, ª∂ 3Ã1/3 GN ME ∫∞¶∞∫π∞ μ∞£√À™ 60 mm, ∞¶√ ¶√§À∫∞ƒμ√¡π∫√ ¢π∞™Δ∞™∂π™ 644Ã381Ã155 mm, 230 V/1Ph/0,4 KW

€ 127

™OÀ¶π∂ƒ∞ ∏§∂∫Δƒπ∫∏

SOUP-12

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

π™ÃÀ™ 0,4 KW, Ãøƒ/Δ∞ 12 LT, ∅ 330X360mm

€ 150


62

PAΦIA ANOΞEIΔΩTA

ƒ∞ºπA ANO•∂π¢øΔ∞ (INOX 304) MONTE§O

ª√611424 ª√611436 ª√611442 ª√611448 ª√611454 ª√611460 ª√611472 ª√611824 ª√611836 ª√611842 ª√611848 ª√611854 ª√611860 ª√611872 ª√612124 ª√612136 ª√612142 ª√612148 ª√612154 ª√612160 ª√612172 ª√612436 ª√612442 ª√612448 ª√612454 ª√612460 ª√612472

TEXNIKA ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 36 cm X 61 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 36 cm X 91 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 36 cm X 107 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 36 cm X 122 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 36 cm X 137 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 36 cm X 152 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 36 cm X 183 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 46 cm X 61 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 46 cm X 91 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 46 cm X 107 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 46 cm X 122 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 46 cm X 137 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 46 cm X 152 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 46 cm X 183 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 53 cm X 61 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 53 cm X 91 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 53 cm X 107 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 53 cm X 122 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 53 cm X 137 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 53 cm X 152 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 53 cm X 183 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 61 cm X 91 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 61 cm X 107 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 61 cm X 122 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 61 cm X 137 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 61 cm X 152 cm ∞¡√•∂π¢øΔ∞ ƒ∞ºπ∞, ¢IA™T. ¶xª: 61 cm X 183 cm

TIMH

€ 35 € 47 € 53 € 59 € 65 € 77 € 91 € 40 € 53 € 60 € 67 € 79 € 87 € 100 € 45 € 59 € 68 € 85 € 94 € 103 € 122 € 71 € 81 € 94 € 105 € 114 € 127

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


63

EΞOΠΛIΣMOΣ PAΦIΩN Oƒ£O™Δ∞Δ∂™ MONTE§O

ª√617160 ª√617183 ª√617216

TEXNIKA

TIMH

€ 28 € 32 € 36

√ƒ£√™Δ∞Δ∂™ ∞¡√•∂π¢øΔ√π, 160 cm √ƒ£√™Δ∞Δ∂™ ∞¡√•∂π¢øΔ√π, 183 cm √ƒ£√™Δ∞Δ∂™ ∞¡√•∂π¢øΔ√π, 216 cm

°ATZAKI MONTE§O

TEXNIKA

MO 6840

°ANTZO™ ANO•OI¢øTO™ S

TIMH

€ 0,70

ƒ∞ºπ∂ƒ∂™ ÃøªπOÀ MONTE§O

GOLIATH 300

TEXNIKA 4 ƒ∞ºπ∞ º√ƒΔø™∏™ ∂ø™ 300 KL/Δ√ ∂¡∞ ¢IA™T. Mx¶xY: 905X455X1830mm

TIMH

€ 129 GOLIATH 300

ºπ§ΔƒO ºOÀ™∫∞™ MONTE§O

50Ã50 MO385050

TEXNIKA ¢IA™T. Mx¶xY: 50X50X3cm ºπ§Δƒ√ ∞¡√•∂π¢øΔ√ º√À™∫∞ 50X50, ∞πSI 430 °À∞§π™ª∂¡√

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TIMH

€ 57 € 36

WINE RACK


65

GASTRONORM §∂∫∞¡∞∫π∞ GASTRONORM AIS 304 18/10

1/1 (530Ã325mm)

1/2 (325Ã265mm)

1/3 (325Ã176mm)

1/4 (265Ã162mm)

1/6 (176Ã162mm)

1/9 (176Ã108mm)

MONTE§O

∂π¢O™

107014 115001 115002 115003 115004 115005 115006 115020 115021 115022 115023 115024 115025 115030 115031 115032 115033 115034 115035 115040 115040A 115041 115042 1115043 115044 115050 115051 115052 115053 115060 115061

§ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/9 1/9

μ∞£O™

TIMH

10 20 40 65 100 150 200 20 40 65 100 150 200 20 40 65 100 150 200 20 40 65 100 150 200 65 100 150 200 65 100

€ 14 € 14 € 16 € 17 € 23 € 36 € 42,50 € 10 € 10,50 € 11 € 14 € 21 € 25 €8 € 8,50 € 9,50 € 11,80 € 17,50 € 23 €8 € 8,50 € 8,50 € 10 € 14,50 € 19,50 €7 €8 € 13,50 € 19 € 6,90 € 9,50


66

GASTRONORM §∂∫∞¡∞∫π∞ GASTRONORM AIS 304 18/10 MONTE§O

2/1 (650Ã530mm)

2/3 (354Ã325mm)

107015 115091 115092 115093 115094 115095 115096 115010 115011 115012 115013 115014 115015

∂π¢O™

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

§ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm §ÂηӿÎÈ Gastronorm

μ∞£O™

TIMH

10 20 40 65 100 150 200 20 40 65 100 150 200

€ 29 € 29,50 € 35 € 38,50 € 46 € 65 € 77 € 10,50 € 12 € 14 € 18 € 28 € 34

§∂∫∞¡∞∫π∞ GASTRONORM ¢π∞ΔƒHΔ∞ MONTE§O

1/1 (530Ã325mm)

2/1 (650Ã530mm)

1/2 (325Ã265mm)

115602 115603 115604 115605 115606 115607 115662 115663 115664 115665 115666 115667 115614 115615 115616 115617

∂π¢O™

§ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ·

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 1/2 1/2 1/2 1/2

μ∞£O™

TIMH

20 40 65 100 150 200 20 40 65 100 150 200 65 100 150 200

€ 22 € 24 € 28 € 39 € 49 € 59 € 38 € 43 € 50 € 62 € 74 € 92 € 17,50 € 23,50 € 30 € 43

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


67

GASTRONORM §∂∫∞¡∞∫π∞ GASTRONORM ¢π∞Δƒ∏Δ∞ MONTE§O

1/3 (325Ã176mm)

2/3 (354Ã325mm)

1/4 (265Ã162mm)

1/6 (176Ã162mm)

115622 115623 115624 115625 115626 115627 115672 115673 115674 115675 115676 115677 115634 115635 115636 115637 115644 115645 115646 115647

∂π¢O™

§ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ· §ÂηӿÎÈ Gastronorm ‰È¿ÙÚËÙ·

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 1/4 1/4 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6

μ∞£O™

TIMH

20 40 65 100 150 200 20 40 65 100 150 200 65 100 150 200 65 100 150 200

€ 14 € 15 € 17 € 21 € 35 € 37 € 15,80 € 16,80 € 19 € 31,50 € 42 € 48 € 15 € 23 € 30 € 37 € 12 € 15 € 28 € 30

§∂∫∞¡∞∫π∞ ¶∞°øΔOÀ (360Ã165mm) (360Ã250mm)

MONTE§O

∂π¢O™

115070 VG3622

§ÂηӿÎÈ ·ÁˆÙÔ‡ §ÂηӿÎÈ ·ÁˆÙÔ‡

μ∞£O™

TIMH

120 120

€ 14,67 € 29

∫∞¶∞∫π∞ ª∂ §∞™ΔπÃO ™π§π∫O¡∏™ 115090 115101 115097 115098 115099 115100

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

∫·¿ÎÈ Ì ϿÛÙÈ¯Ô ÛÈÏÈÎÒÓ˘ ∫·¿ÎÈ Ì ϿÛÙÈ¯Ô ÛÈÏÈÎÒÓ˘ ∫·¿ÎÈ Ì ϿÛÙÈ¯Ô ÛÈÏÈÎÒÓ˘ ∫·¿ÎÈ Ì ϿÛÙÈ¯Ô ÛÈÏÈÎÒÓ˘ ∫·¿ÎÈ Ì ϿÛÙÈ¯Ô ÛÈÏÈÎÒÓ˘ ∫·¿ÎÈ Ì ϿÛÙÈ¯Ô ÛÈÏÈÎÒÓ˘

1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6

€ 38 € 40 € 38 € 30 € 23 € 20


68

GASTRONORM ∫∞¶∞∫π∞ GASTRONORM MONTE§O

115080 115086 115081 115082 115083 115084 115085 115087 115079

TIMH

∂π¢O™

1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6 1/9 2/1 2/4

K·¿ÎÈ Gastronorm K·¿ÎÈ Gastronorm K·¿ÎÈ Gastronorm K·¿ÎÈ Gastronorm K·¿ÎÈ Gastronorm K·¿ÎÈ Gastronorm K·¿ÎÈ Gastronorm K·¿ÎÈ Gastronorm K·¿ÎÈ Gastronorm

€ 15 € 11 € 9,50 € 7,30 €6 €5 € 5,90 € 32 € 9,50

∫∞¶∞∫π∞ ª∂ ΔƒÀ¶∞ °π∞ ∫OÀΔ∞§∞ MONTE§O

115180 115186 115181 115182 115183 115184 115187

TIMH

∂π¢O™

1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6 2/1

∫·¿ÎÈ Ì ÙÚ‡· ÁÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï· ∫·¿ÎÈ Ì ÙÚ‡· ÁÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï· ∫·¿ÎÈ Ì ÙÚ‡· ÁÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï· ∫·¿ÎÈ Ì ÙÚ‡· ÁÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï· ∫·¿ÎÈ Ì ÙÚ‡· ÁÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï· ∫·¿ÎÈ Ì ÙÚ‡· ÁÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï· ∫·¿ÎÈ Ì ÙÚ‡· ÁÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï·

€ 18 € 18,50 € 13 € 9,30 € 8,20 €7 € 35

¢π∞Ãøƒπ™Δ∂™ - ∞¡Δπƒπ¢∂™ MONTE§O

115026 115007

∂π¢O™

TIMH

325 530

¢È·¯ˆÚÈÛÙ¤˜ - ∞ÓÙÈÚ›‰Â˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÙ¤˜ - ∞ÓÙÈÚ›‰Â˜

€5 € 5,50

™Ã∞ƒ∂™ ∞¡O•∂π¢øΔ∂™ TEXNIKA 2/1 1/1 2/3 1/2 60Ã40

TIMH

€ 28 € 14 € 11 € 13 € 20

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


70

EΞOΠΛIΣMOΣ MΠAP - KAΦE KAºETIEPE™ ANO•EI¢øTE™ MONTE§O

SAROMICA 6010

TEXNIKA

SAROMICA 6005

I™XY™: 1,5 KW, XøPHTIKOTHTA 6,75 §ITPA 40 º§YTZANIA/øPA, ¢IA™TA™EI™: ∅ 225 mm X 460 mm

€ 102

SAROMICA 6010

I™XY™: 1,5 KW, XøPHTIKOTHTA10 §ITPA 70 º§YTZANIA/øPA, ¢IA™TA™EI™: ∅ 265 mm X 540 mm

€ 130

SAROMICA 6015

I™XY™: 1,5 KW, XøPHTIKOTHTA 15 §ITPA 100 º§YTZANIA/øPA, ¢IA™TA™EI™: ∅ 265 mm X 600 mm

€ 150

KAºETIEPA MONTE§O

SAROMICA J 24 M

SAROMICA MINI PRO 15

TIMH

™À¡O¢∂À∂Δ∞π ∞¶O ªπ∞ ∫∞¡∞Δ∞

TEXNIKA

TIMH

SAROMICA MINI PRO 15

I™XY™: 1,5 KW, ¶∞ƒ∞°. 15 §πΔƒ∞/øƒ∞ XøP/TA 1,5 §ITPA ¢IA™T. Mx¶xÀ: 170Ã290Ã380 mm

€ 180

SAROMICA J 24 M

I™XY™: 2,1 KW, ¶∞ƒ∞°. 15 §πΔƒ∞/øƒA XøP/TA 1,8 §ITPA/12 º§YTZANIA ¢IA™T. Mx¶xÀ: 215Ã350Ã440 mm

€ 224

μƒ∞™Δ∏ƒ∞™ ¡∂ƒOY MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

∏√Δ DRINK MINI

∞¡√•∂π¢øΔ√™ μƒ∞™Δ∏ƒ∞™ ¡∂ƒ√À 18/10 ¢∂π∫Δ∏ ¡∂ƒ√À, 1,9 KW, £∂ƒª. 30Æ-110Æ C XøP/TA 10 §πΔƒ∞, À490 à ∅ 225 mm

€ 128

∏√Δ DRINK

∞¡√•∂π¢øΔ√™ μƒ∞™Δ∏ƒ∞™ ¡∂ƒ√À 18/10 ¢∂π∫Δ∏ ¡∂ƒ√À, 2,5 KW, £∂ƒª. 30Æ-110Æ C XøP/TA 19 §πΔƒ∞, À540 à ∅ 267 mm

€ 181

ISOD 12 ISOD 12

XøP/TA 12 LIT, ª∂ μƒÀ™∏

TIMH

€ 55

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


71

EΞOΠΛIΣMOΣ MΠAP - KAΦE ª∏Ã∞¡H ∫∞º∂ ESPRESSO MONTE§O

MAGIC COFFEE READY 410CLPRO READY 410DAPRO

MAGIC COFFEE

TEXNIKA

TIMH

∫∞¢√™ ¡∂ƒ√À 2,5 LT, ME ∂¡∞ ™ø§∏¡∞ ¡∂ƒ√À/∞Δª√À Ãøª∞Δ∞ °∫ƒπ/ª∞Àƒ√, ¶OPTOKA§π/ª∞Àƒ√, 1.100W ¢IA™T. Mx¶xY: 220X255X360mm

€ 350

MIKPH MHXANH ESPRESSO/CAPPUCCINO ME GROUP HMIAYT. °IA ¶A™TI§IE™ EITE °IA A§E™MENO

€ 1.080

MIKPH MHXANH ESPRESSO/CAPPUCCINO ME GROUP AYTOM. °IA ¶A™TI§IE™ EITE °IA A§E™MENO

€ 1.190

READY 410 CL PRO

L’ANNA AUTO 2 GR

L’ANNA AUTO

°π∞ ¶∞™Δπ§π∞ ∫∞π ∞§∂™ª∂¡O

READY 410 DA PRO

L’ANNA SEMI 2 GR

JUNIOR

ª∏Ã∞¡∂™ ∫∞º∂ ESPRESSO MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

L’ANNA SEMI 1 GR

BOILER 6 LT, ME 1 ™ø§∏¡∞ ¡∂ƒ√À / 1 ∞Δª√À ∏ªπ∞ÀΔ√ª∞Δ∏, 1.800W, ¢IA™T. Mx¶xY:430X540X455mm

€ 1.890

L’ANNA SEMI 2 GR

BOILER 14 LT, ME 2 ™ø§∏¡∂™ ∞Δª√À ∫∞π 1 ™ø§∏¡∞ ¡∂ƒ√À H§EKTPONIKH AYTOMATH, 2.600W, ¢IA™T. Mx¶xY: 750X455X540mm

€ 2.230

L’ANNA AUTO BASIC 1 GR

XøPI™ XEIP/TO °EMI™MA NEPOY (MONO AYTOMATO) BOILER 14 LT, ME 2 ™ø§∏¡∂™ ∞Δª√À ∫∞π 1 ™ø§∏¡∞ ¡∂ƒ√À 1.800W, ¢IA™T. Mx¶xY:430X540X455mm

€ 1.820

BOILER 12 LT, ME 2 ™ø§∏¡∂™ ∞Δª√À ∫∞π 1 ™ø§∏¡∞ ¡∂ƒ√À H§EKTPONIKH AYTOMATH, 1.800W, ¢IA™T. Mx¶xY:430X540X455mm

€ 2.090

BOILER 14 LT, ME 2 ™ø§∏¡∂™ ∞Δª√À ∫∞π 1 ™ø§∏¡∞ ¡∂ƒ√À H§EKTPONIKH AYTOMATH, 2.600W, ¢IA™T. Mx¶xY: 750X455X540mm

€ 2.450

BOILER 10,5 LT, ME 2 ™ø§∏¡∂™ ∞Δª√À ∫∞π 1 ™ø§∏¡∞ ¡∂ƒ√À ∏ªπ∞ÀΔ√ª∞Δ∏, 3.000W, ¢IA™T. Mx¶xY: 690X475X460mm

€ 1.980

BOILER 10,5 LT, ME 2 ™ø§∏¡∂™ ∞Δª√À ∫∞π 1 ™ø§∏¡∞ ¡∂ƒ√À H§EKTPONIKH AYTOMATH, 3.000W, ¢IA™T. Mx¶xY: 690X475X460mm

€ 2.290

L’ANNA AUTO 1 GR L’ANNA AUTO 2 GR JUNIOR SEMI 2 GR JUNIOR AUTO 2 GR

¢π∞Δπ£∂¡Δ∞π ™∂ Ãøª∞Δ∞: ª¶§∂ ∂§∂∫Δƒπ∫, ª∞ÀƒO, ∫O∫∫π¡O O ∞¶O™∫§∏ƒÀ¡Δ∏™ ¢∂¡ ™Àª¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡∂Δ∞π ™Δ∏¡ Δπª∏

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


72

EΞOΠΛIΣMOΣ MΠAP - KAΦE ∞¶O™∫§∏ƒÀ¡Δ∂™ ª∏Ã∞¡ø¡ ∫∞º∂, ¶§À¡Δ∏ƒπø¡, ºOÀƒ¡ø¡ Î.Ï.

TEXNIKA

TIMH

8 §πΔƒ∞ 12 §πΔƒ∞ 20 §πΔƒ∞ AYTOMATO™, 8 §πΔƒ∞ AYTOMATO™, 12 §πΔƒ∞ AYTOMATO™, 26 §πΔƒ∞

€ 83 € 96 € 143 € 671 € 743 € 971

™YPTAPIA MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

MONO ¢I¶§O TPI¶§O

™YPTAPI MONO, ¢IA™T. Mx¶xY: 395X500X180mm

€ 320 € 500 € 620

™YPTAPI ¢I¶§O, ¢IA™T. Mx¶xY: 800X500X180mm ™YPTAPI TPI¶§O, ¢IA™T. Mx¶xY: 1200X500X180mm

ªÀ§O™ ∫∞º∂ MONTE§O

IBER

TEXNIKA

TIMH

ªπ∫ƒ√ ™∂ ¢π∞™Δ∞™∂π™ ª∂°∞§√ ™∂ ∞¶√¢√™∂π™ ª∂ ∫ø¡π∫∞ ∞Δ™∞§π¡∞ ª∞Ã∞πƒπ∞ °π∞ ™ø™Δ√ ∞§∂™ª∞, Ãøƒ/Δ∞ ∫∞¢√À 500gr Ãøƒ/Δ∞ ∫∞¢√À ∞§∂™ª∂¡√À ∫∞º∂ 130gr, 220V - 50HZ 140W ª√Δ∂ƒ 600 ™Δƒ√º∂™/§∂¶Δ√, Ãøª∞ META§IKO ¢IA™T. Mx¶xY: 270X165X375mm

€ 215

ªÀ§OI ∫∞º∂ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

MX

XøP. 1,4 Kg, ª√Δ∂ƒ 340W/1.400 rpm, Ãøª∞ °∫ƒπ ª∂Δ∞§π∫√, ª¶√ƒ¡Δø, ¢IA™T. Mx¶xY: 220X370X600mm

M5

XøP. 0,6 Kg, ª√Δ∂ƒ 250W/1.400 rpm, Ãøª∞ MAYPO, KOKKINO, ¢IA™T. Mx¶xY: 190X310X4705mm

€ 486 € 430

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


74

EΞOΠΛIΣMOΣ MΠAP - KAΦE

ºPA¶IEPE™ MONE™ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

FN-A1 PL

ºPA¶IEPA ME ¶§∞™Δπ∫√ ¶√Δ∏ƒπ 1LΔ, 120 W

€ 229

FN-A1 IL

ºPA¶IEPA ∞¶√ °À∞§π™Δ∂ƒ√ ∞¡√•∂π¢øΔ√ ª∂ ∞¡√•∂π¢øΔ√ ¶√Δ∏ƒπ 1LT, 120 W, 15.000 RPM ¢IA™T. Mx¶xY: 175X180X480 mm

€ 249

ºPA¶IEPE™ MONE™ - ¢I¶§E™ MONTE§O

F6

TEXNIKA

TIMH

F6

ºPA¶IEPA MONH ME ¶§A™TIKO ¢IAºANE™ KY¶E§O, MOTER 0,13 HÚ ¢IA™T. Mx¶xY: 200X220X500 mm

€ 261

F4

ºPA¶IEPA MONH ME ANO•EI¢øTO KY¶E§O ™E XPøMA °KPI META§IKO

€ 277

F6 D

SP-M ECO

SPA-M

P 200

P202

P 206

™ΔπºΔ∂™ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

SPA-M SP-ª ECO

∞ÀΔ√ª∞Δ√™ ™ΔÀºΔ∏™, π™ÃÀ™ 350W, TAXYTHTA 1.400/900 ™TPOºE™/§E¶TO, 195Ã200Ã320 mm

€ 459

™ΔπºΔ∏™ ∞¶√ ∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞𠶧∞™Δπ∫√ ª∂ 2 ª∂°∂£∏ £∂™∂π™ ºƒ√ÀΔø¡, 350W TAXYTHTA 1.400/900 ™TPOºE™/§E¶TO, ¢IA™T. Mx¶xY: 195X200X320 mm, Xƒøª∞ ª∂Δ∞§π∫√/ª∞Àƒ√

€ 349

P 200

ME ANO•EI¢øTO ¢OXEIO KATA§§H§O °IA §EMONIA, ¶OPTOKA§IA KAI °KPE´¶-ºPOYT MOTER HÚ 300W 1.400 rpm, ¢IA™T. Mx¶xY: 220X310X340 mm

€ 360

P 202

ME ¶§A™TIKO ¢OXEIO, MOTER HÚ 300W 1.400 rpm, ¢IA™T. Mx¶xY: 220X310X340 mm

€ 280

P 206

ANO•EI¢øTO™ A¶OXYMøTH™ ª∂ ¶π∂™Δπ∫√ ª√ç√ ∫∞π AYTOMATO •EKINHMA MOTER HÚ 340W 1.400 rpm,, ¢IA™T. Mx¶xY: 220X310X350 mm

€ 530

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


75

EΞOΠΛIΣMOΣ MΠAP - KAΦE

FR-A1 PL

FR-C1 INOX3

P 100

ORIONE

MARIN TM 767

M¶§ENTEP MONTE§O

TEXNIKA

FR-A1 PL

M¶§ENTEP A¶√ °À∞§. ∞¡√•∂π¢øΔ√, ∫∞Δ∞§§∏§√ °π∞ ºƒ√ÀΔ∞ ∞§§∞ & ¶∞°√, 200 W, 16.000 ™TP./§E¶TO, ¶OTHPI POLYKARMPONIKO 1.5 LT, ¢IA™T. (Mx¶xY): 200X180X450 mm

€ 329

M¶§ENTEP A¶√ °À∞§. ∞¡√•∂π¢øΔ√, 500 W, 16.000 - 22.000 ™TPOºE™/§E¶TO XøPHTIKOTHTA ¶OTHPIOY 3 LT, ¢IA™T. (Mx¶xY): 200X200X470 mm

€ 469

ME ¢YO TAXYTHTE™ 10.000/15.000 ™TPOºE™/§E¶TO, ME KY¶E§O A¶O ¶§E•I°K§A™ XøPHT/TA KY¶E§OY 1.5 LT MOTER: 0.27 HÚ (400W) ¢IA™T. Mx¶xY: 200X200X460 mm

€ 311

ORIONE

I™XYPO M¶§ENTEP 750 W, 14.000/24.000 ™TPOºE™/§E¶TO XøPHTIKOTHTA ¶OTHPIOY 2 LT ¢IA™T. (Mx¶xY): 200X200X470 mm

€ 650

MARIN TM 767

I™XYPO M¶§ENTEP 0.85∫W ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡∂™ ∂ø™ 28.000 ™TPOºE™/§E¶TO XøP/TA ∫∞¡∞Δ∞™ 2 LT, π¢∞¡π∫√ ∫∞π °π∞ ¶∞°√, ¢IA™T. (Mx¶xY): 205X230X510 mm

€ 305

FR-C1 INOX3 P100

TIMH

TG 6

¶A°O£PAY™TE™ MONTE§O

RP1

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TEXNIKA

TIMH

RP1

∏§∂∫Δƒπ∫√™ ¶A°O£PAY™TH™, π™ÃÀ™ 1200W ¶∞ƒ∞°ø°∏ 100 Kg/øƒ∞, ∫∞¢√™ ¶∞°√À 3Lt ¢IA™T. Mx¶xY: 225X235X470 mm

€ 679

TG 6

AYTOMATO™ ¶A°O£PAY™TH™, MOTER: 0,4 HÚ 1.400 rpm, ¢IA™T. Mx¶xY: 210x420x290 mm

€ 592


76

æYKTE™ XYMøN MONTE§O

TEXNIKA

HYD 20

æYKTH™ XYMøN ME ENA KA¢O 20 LT £EPMOKPA™IA +5 /+10ÔC, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 180X470X700 mm

HYD 40 HYD 60 HYD 80

TIMH

€ 500

ME ¢YO KA¢OY™ 20 LT, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 365X470X700 mm ME TPEI™ KA¢OY™ 20 LT, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 365X470X700 mm ME TE™™EPI™ KA¢OY™ 20 LT, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 365X470X700 mm

€ 690 € 900 € 1.100

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


77 A¶OXYMøTE™ ¶OƒΔO∫∞§πø¡ °IA ¶OPTOKA§IA MIKPOTEPA A¶O 85 mm MONTE§O

F 50

TEXNIKA

TIMH

AYTOMATO™ A¶OXYMøTH™ °IA THN ¶APA°ø°H ºPE™KOY ºY™IKOY XYMOY KA£E ™TI°MH, I¢ANIKO °IA ¶Pø´NA ™EPBIPI™MATA •ENO¢OXEIøN, BAR, SELF SERVICE, KAºETEPEIE™ KAI E™TIATOPEIA v150W (XøPI™ KA§A£I) ¶APA°EI 10-12 XYMOY™/§E¶TO 35-40 ¶OPTOK./§E¶TO, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 380X250X600 mm

BIG-BIZ

€ 2.300

FIRST CLASS / FC

BIG-BIZ 5,5 §ITPøN ª∏Ã∞¡∂™ °ƒ∞¡πΔ∞™ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

BIG-BIZ 1

ME 1 ¢OXEI0, XøP/TA ¢OXEIOY 5,5 LT 320W, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 250X476X555 mm

€ 950

BIG-BIZ 2

ME 2 ¢OXEIA XøP/TA ¢OXEIOY 2X5,5 LT 800W, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 590X500X640 mm

€ 1.400

FIRST CLASS 12 §ITPøN ª∏Ã∞¡∂™ °ƒ∞¡πΔ∞™ FC 1

MHXANH °PANITA™ ME 1 ¢OXEIO XøP/TA ¢OXEIOY 12 LT, 500W ¢IA™T. Mx¶xÀ: 240X560X780 mm

€ 1.300

FC 2

ME 2 ¢OXEIA XøP/TA ¢OXEIOY 12 LT 820W, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 430X560X780 mm

€ 2.200

FC 3

ME 3 ¢OXEIA XøP/TA ¢OXEIOY 12 LT 950W, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 620X560X780 mm

€ 2.790

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


78

EΞOΠΛIΣMOΣ MΠAP - KAΦE ™Δ∂°¡øΔ∏ƒ∞™ Ã∂ƒπø¡ MONTE§O

SIROCCO

TEXNIKA

TIMH

™Δ∂°¡øΔ∏ƒ∞™ Ã∂ƒπø¡ ª∂ ∞ÀΔ√ª∞Δ√ ∞¡√π°ª∞

€ 124

£EPMANTIKA À°ƒ∞∂ƒπOÀ E•øTEPIKøN XøPøN MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

FLAME COLOR

I™XY™: 5.000-13.000 W, ∫∞Δ∞¡∞§ø™∏ 400gr/h-870gr/h XPøMA: A™¶PO, MAYPO, °KPI ∞¡£ƒ∞∫π ¢IA™T.: 813(KA¶E§O)X460X2210mm

€ 235

FLAME INOX

ANO•EI¢øTO

€ 285

μOÀƒΔ™∞ °π∞§π™ª∞ΔO™ MONTE§O

TEXNIKA

ESP 005

2 μ√ÀƒΔ™∂™ °π∞§π™ª∞Δ√™ & ªπ∞ ∫∞£∞ƒI™ª√À ª∂ À¶√¢√Ã∏ °π∞§π™Δπ∫√À & ¢π∞∫√¶Δ∏ ON/OFF °π∞§π™Δπ∫√

TIMH

€ 106 € 25

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


80

EΠEΞEPΓAΣIA TPOΦIMΩN

GP 1/2-GF 4/5

GF HP 1,5-2

ΔÀƒOΔƒπºΔ∂™ MONTE§O

GP GF

TEXNIKA

TIMH

380W, 0,5 HP, 1.400 R.P.M. 230/ 50Hz, ¢IA™T. (MX¶XY): 250X290X310 mm, ¢IA™T. ™TOMIOY 110X65 588W, 0,8 HP, 1.400 R.P.M. 230-400V/ 50Hz, ¢IA™T. (MX¶XY): 390X290X560 mm, ¢IA™T. ™TOMIOY 130X70

€ 390 € 790

∫ƒ∂∞ΔOªHXANE™ æÀÃOª∂¡∂™ MONTE§O

TC 32

TEXNIKA

TIMH

TC 22 Δƒπº∞™π∫√, ¶∞ƒ∞°ø°∏ 350 ∫π§∞/øƒ∞, 1472W 2HP € 2.650 BARCELONA 400V/50Hz, ¢IA™T.Mx¶xY: 310X350X5400 mm ICE TC 32 Δƒπº∞™π∫O, ¶∞ƒ∞°ø°∏ 500 ∫π§∞/øƒ∞, 2.208W 3HP € 3.450 BARCELONA 400V/50Hz, ¢IA™T.Mx¶xY: 555X440X900 mm

TC 22

¶∞Δ∞ΔO∫∞£∞ƒπ™Δ∂™ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

PP 4 ECO

300W, 0,4 HP, 400V/3N 50Hz, Ãøƒ/TA 4 ∫π§∞, ¶∞ƒ/°∏ 70 ∫π§∞/øƒ∞ ¢IA™TA™EI™ (MX¶XY): 510X340X580 mm

€ 1.660

PP 8

500W, 0,7 HP, 400V/3N 50Hz, Ãøƒ/TA 8 ∫π§∞, ¶∞ƒ/°∏ 170 ∫π§∞/øƒ∞ ¢IA™TA™EI™ (MX¶XY): 400X500X850 mm

€ 2.300

1100W, 0,15 HP, 400V/3N 50Hz, Ãøƒ/TA 15 ∫π§∞, ¶∞ƒ/°∏ 340 ∫π§∞/øƒ∞ ¢IA™TA™EI™ (MX¶XY): 440X600X980 mm

€ 2.650

PP 15

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


81

EΠEΞEPΓAΣIA TPOΦIMΩN

ºOƒª∞ƒπ™Δπ∫O ª¶πºΔ∂∫πø¡ MONTE§O

HF 100 SA 130

TEXNIKA

TIMH

¢π∞ª. ∅ 100 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 270X270X260 mm ¢π∞ª. ∅ 130 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 260X310X275 mm

€ 320 € 350 HF 100

SA 130

°∂ªπ™Δπ∫∞ §OÀ∫∞¡π∫ø¡ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

ISV-15 IDRA INOX

∫∞£∂Δ√™ ∫À§π¡¢ƒ√™: Ãøƒ/Δ∞ 15 LT ª∏∫√™ 495mm, ∅ 200mm, 520W, 0,7 HP, 400V 3N ¢IA™T. ª∏Ã∞¡πª∞Δ√™ (MX¶XY): 490X370X1200mm

IS-16 IDR INOX

∫À§π¡¢ƒ√™: Ãøƒ/Δ∞ 16 LT ª∏∫√™ 500mm, ∅ 200mm, 520W, 3/4 HP, 400V 3N ¢IA™T. ª∏Ã∞¡πª∞Δ√™ (MX¶XY): 1310X280X360mm

€ 3.750

IS-8/16 ARIES

€ 5.000 (Ãøƒπ™ μ∞™∏)

IS-16 IDRAULICA

ªπ•∂ƒ ∑∞Ã∞ƒO¶§∞™Δπ∫∏™ MONTE§O

TEXNIKA

PLUTONE

XøPHTIKOTHTA 7 §πΔƒ∞, 280W/230V/50HZ, 75-660 g/1’ ¢IA™T. MX¶XY: 240X410X540 mm ∞¡√πÃΔ√

€ 490

PLUTONE

XøPHTIKOTHTA 10 §πΔƒ∞, 450W/230V/50HZ, 75-660 g/1’ ¢IA™T. MX¶XY: 400X500X630 mm ∞¡√πÃΔ√

€ 1.128

PLUTONE

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TIMH


82

EΠEΞEPΓAΣIA TPOΦIMΩN

TAXYZYMøTHPIA MONTE§O

ª∂ ™Δ∞£∂ƒ∏ ∫∂º∞§∏ ∫∞π ∫∞¢O

TEXNIKA

TIMH

IFM 7

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 6 ∫π§∞, Ãøƒ. 7 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 24 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 24Ã16 cm, 0,24 HP/230, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 250X500X510 mm

€ 930

IFM 10

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 8 ∫π§∞, Ãøƒ. 10 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 30 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 26X20 cm, 0,5 HP/230, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 270X540X560 mm

€ 1.050

IFM 15

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 10 ∫π§∞, Ãøƒ. 15 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 40 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 30X21 cm, 0,5 HP/230, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 310X540X570 mm

€ 1.250

IF 17 BZ

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 12 ∫π§∞, Ãøƒ. 17 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 48 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 32X21 cm, HP 1/400 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 350X660X630 mm

€ 1.300

IF 17 VS

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 12 ∫π§∞, Ãøƒ. 17 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 48 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 32X21 cm, HP 1/230 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 350X660X630 mm

€ 1.690

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 12 ∫π§∞, Ãøƒ. 17 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 48 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 32X21 cm, HP 1,2/230 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 350X660X630 mm

€ 1.390

IF 22 BZ

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 18 ∫π§∞, Ãøƒ. 22 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 70 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 35X21 cm, HP 1/400 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 400X690X630 mm

€ 1.450

IF 22 VS

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 18 ∫π§∞, Ãøƒ. 22 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 70 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 35X21 cm, HP 1/230 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 400X690X630 mm

€ 1.750

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 18 ∫π§∞, Ãøƒ. 22 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 70 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 35X21 cm, HP 1,2/230 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 400X690X680 mm

€ 1.490

2 TAXYTHTE™, BAƒ√™ ∑Àª∏™ 6 ∫π§∞, Ãøƒ. 7 ∫π§∞/¶∞ƒ. 24 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 24Ã16 cm, HP 2/230 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 440X830X720 mm

€ 2.190

2 TAXYTHTE™, BAƒ√™ ∑Àª∏™ 25 ∫π§∞, Ãøƒ. 33 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 100 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 40Ã26 cm, HP 2/230 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 270X500X500 mm

€ 1.790

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 38 ∫π§∞, Ãøƒ. 42 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 140 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 45Ã26 cm, HP 2/400 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 470X850X720 mm

€ 1.990

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 38 ∫π§∞, Ãøƒ. 42 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 140 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 45Ã26 cm, HP 2/230 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 470X850X720 mm

€ 2.290

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 44 ∫π§∞, Ãøƒ. 53 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 170 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 50X26 cm, HP 2/400 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 530X860X720 mm

€ 2.290

BAƒ√™ ∑Àª∏™ 44 ∫π§∞, Ãøƒ. 53 ∫π§∞, ¶∞ƒ. 170 ∫π§∞/øƒ∞ ¢π∞™Δ. ∫∞¢√À 50X26 cm, HP 2/230 V, ¢IA™T. MHX. MX¶XY: 530X860X720 mm

€ 2.490

ME TAXYTHTE™

IFM 17

ME TAXYTHTE™

IFM 22 IF 33 VS ME TAXYTHTE™

IFM 33 IF 42 IF 42 VS IF 53 IF 53 VS

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


83

EΠEΞEPΓAΣIA TPOΦIMΩN

RM32A

RM32AE

ºOƒª∞ƒπ™Δπ∫∞ ¶πΔ™∞™ MONTE§O

M35 ME ¢I¶§O ZEY°O™ ROLLER ME H§/KO ¶O¢O¶ETA§

TEXNIKA

TIMH

RM32A

ª∂ Ã∂πƒ√∫π¡∏Δ√ ƒÀ£ªπ™Δ∏ Δ∞ÃÀΔ∏Δ∞™, °ƒ∞ª. ∑Àª∏™ 80-210, ¢π∞ª. ¶πΔ™∞™ 14-31 π™ÃÀ™ 0,33/230, ¢IA™T. 430X500X630 mm

€ 1.450

RM42A

ª∂ Ã∂πƒ√∫π¡∏Δ√ ƒÀ£ªπ™Δ∏ Δ∞ÃÀΔ∏Δ∞™, °ƒ∞ª. ∑Àª∏™ 210-600, ¢π∞ª. ¶πΔ™∞™ 26-40 π™ÃÀ™ 0,5/230, ¢IA™T. 530X530X730 mm

€ 1.690

ºOƒª∞ƒπ™Δπ∫∞ ¶πΔ™∞™

ME ¢I¶§O ZEY°O™ ROLLER XøPI™ ¶O¢O¶ETA§

MONTE§O

TEXNIKA

RM32AE

ª∂ Ã∂πƒ√∫π¡∏Δ√ ƒÀ£ªπ™Δ∏ Δ∞ÃÀΔ∏Δ∞™, °ƒ∞ª. ∑Àª∏™ 80-210, ¢π∞ª. ¶πΔ™∞™ 14-31 π™ÃÀ™ 0,33/230, ¢IA™T. 430X500X630 mm

€ 1.250

RM42AE

ª∂ Ã∂πƒ√∫π¡∏Δ√ ƒÀ£ªπ™Δ∏ Δ∞ÃÀΔ∏Δ∞™, °ƒ∞ª. ∑Àª∏™ 210-600, ¢π∞ª. ¶πΔ™∞™ 26-40 π™ÃÀ™ 0,5/230, ¢IA™T. 530X530X730 mm

€ 1.420

ºOƒª∞ƒπ™Δπ∫∞ ¶πΔ™∞™ MONTE§O

M35

ME ENA PO§O

TEXNIKA

TIMH

ª∂ Ã∂πƒ√∫π¡∏Δ√ ƒÀ£ªπ™Δ∏ Δ∞ÃÀΔ∏Δ∞™, °ƒ∞ª. ∑Àª∏™ 80-400, ¢π∞ª. ¶πΔ™∞™ 14-34 π™ÃÀ™ 0,33/230, ¢IA™T. 500X400X450 mm

¶O§ΔO¶Oπ∏Δ∂™ MONTE§O

TIMH

C9 VV

C6 VV

TEXNIKA

€ 890

C4 VV TIMH

C4 VV

XøP/TA 3,3 LT, 0,5 HP, 1100-2600 rpm, ME ¢YNATOTHTA PY£MI™H™ TAXYTHTøN ¢IA™T.MX¶XY: 380X320X270 mm

€ 760

C6 VV

XøP/TA 5,3 LT, 0,5 HP, 1100-2600 rpm, ME ¢YNATOTHTA PY£MI™H™ TAXYTHTøN ¢IA™T.MX¶XY: 380X320X320 mm

€ 910

C9 VV

XøP/TA 9,4 LT, 0,5+0,5 HP, 1100-2600 rpm, ME ¢YNATOTHTA PY£MI™H™ TAXYTHTøN. ¢IA™T.MX¶XY: 470X330X400 mm

€ 1.400

C15 VV

∂¶πΔƒ∞¶∂∑π√™, XøP/TA 14,5 LT, HP 2+3/1075/2150 rpm, ME ¢YNATOTHTA PY£MI™H™ TAXYTHTøN, ¢IA™T.MX¶XY: 380X610X530 mm

€ 3.400

TAVOLO

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


84

EΠEΞEPΓAΣIA TPOΦIMΩN

TM

¶O§YKO¶TIKA §∞Ã∞¡π∫ø¡ MONTE§O

TM

TEXNIKA

TIMH

∫∞Δ∞§§∏§√ °π∞ §∞Ã∞¡π∫∞, ºƒ√ÀΔ∞, ª√Δ™∞ƒ∂§∞ ª∂ ∞¡√•∂π¢øΔ√ ∫∞¶∞∫π 0.7 HP, 515 W, 300rpm, ¢π∞™Δ∞™∂π™: 510Ã280Ã510 mm

™∂πƒ∞ DF 1-2 / 3-4 / 5 / 8 / 10 / 14 ¢π™∫√π ∫√¶∏™ ƒ√¢∂§∞™ ™∂πƒ∞ DQ 4 / 6-8 / 10 ¢π™∫√π ∫√¶∏™ ª¶∞™Δ√À¡π

€ 960

€ 65

™∂πƒ∞ DT V

€ 66

Δ√ Δ∂ª∞Ãπ√

¢π™∫√π ∫√¶∏™ •∏ƒø¡ ∫∞ƒ¶ø¡, æøªπ√À & ΔÀƒπø¡

Δ√ Δ∂ª∞Ãπ√

€ 84

™∂πƒ∞ DT 2 / 3-4 / 7 / 9 ¢π™∫√π ∫√¶∏™ •∏ƒø¡ ∫∞ƒ¶ø¡, æøªπ√À & ΔÀƒπø¡

Δ√ Δ∂ª∞Ãπ√

™∂πƒ∞ PS 8 / 10-14 / 20 ¢π™∫√π ∫√¶∏™ ™∂ ™Ã∏ª∞ ∫Àμ√À €

€ 66 Δ√ Δ∂ª∞Ãπ√

90/Δ∂ª∞Ãπ√

ZAM¶ONOMHXANE™ °IA KPEO¶ø§EIA SUPER - MARKET MONTE§O

22 GL 25 GL 275 A 300 A/L 350 A

TEXNIKA

TIMH

ME IMANTA I™XY™ 140W, MAXAIPI ∅ 220 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 448X363X335 mm ME IMANTA I™XY™ 140W, MAXAIPI ∅ 250 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 480X363X365 mm ME IMANTA I™XY™ 150W, MAXAIPI ∅ 275 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 505X410X375 mm ME IMANTA I™XY™ 160W, MAXAIPI ∅ 300 mm, ¢IA™T. Mx¶xY: 570X480X420 mm ME IMANTA I™XY™ 380W, MAXAIPI ∅ 350 mm, ¢IA™T.Mx¶xY: 680X515X480 mm

€ 400 € 440 € 585 € 860 € 1.398

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


86

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ

CRE 135

NOURI

∫ƒ∂¶∂ƒπ∂ƒ∂™ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ MONTE§O

TEXNIKA

CRE 135

∏§/∫∏ ∫ƒ∂¶π∂ƒ∞ ¢π∞ª/TPO™ ∅ 350mm,2,4∫W ¢IA™T. Mx¶xY: 380x380x190mm

€ 398

CRE 235

¢I¶§H ∏§/∫∏ ∫ƒ∂¶π∂ƒ∞ ¢π∞ª/TPO™ ∅ 350mm,4,8∫W ¢IA™T. Mx¶xY: 760X380X190mm

€ 740

∂¶πº∞¡∂π∞ ∞¶√ Δ∂º§√¡, μ∞™∏ AN√•∂π¢øΔ∏/£∂ƒª.50-300 ¢π∞ª/TPO™ ∅ 400 ∫∞π Àæ√™ 145mm, 220-240V/1PH/3,2KW

€ 469

NOURI

TIMH

∞¡O•∂π¢øΔ∏ ∞¡Δπ∫O§§∏Δπ∫∏ ¶§∞∫∞ ¶∞ÃO™ 12mm °π∞ Oπ∫O¡Oªπ∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ & OªOπOªOƒºO æ∏™πªO

∫ƒ∂¶∂ƒπ∂ƒ∂™ PIERRE

MONTE§O

TEXNIKA

PIERRE

∏§EKTPI∫∏ ∫ƒ∂¶π∂ƒ∞, 230V/1Ph/2,4 ∫W ¢IA™T. Mx¶xY: 370X440X160mm

€ 520

∫ƒ∂¶π∂ƒ∞ Y°PAEPIOY, 4,5 ∫W ¢IA™T. Mx¶xY: 370X440X160mm

€ 690

H§EKTPIKH

LOUIS Y°PAEPIOY

LOUIS

TIMH

H§EKTPIKOπ ºOYPNOI ¶IT™A™ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH Ô

MIKPO™, I™XY™ 1.500 W, 1,6 KW, £EPM. 0-330 C ¢IA™TA™EI™ ™XAPA™: 400X360 mm ¢IA™T. Mx¶xÀ: 550X430X200 mm

€ 352

FP 36R

MONO™ ª∂ ¶∂Δƒ∞ I™XY™ 1.500 W, 1,6 KW ¢IA™T. E™øT. Mx¶xÀ: 410X360X90 mm ¢IA™T. E•øT. Mx¶xÀ: 550X430X245 mm

€ 413

FP 66R

¢I¶§O™ ª∂ ¶∂Δƒ∞ I™XY™ 2.250 W ¢IA™T. E™øT. Mx¶xÀ: 410X360X90 mm ¢IA™T. E•øT. Mx¶xÀ: 550X430X375 mm

€ 603

FP 36 FR 36R

FR 36

FR 66R

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


87

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ £EPMAINOMENH BITPINA MONTE§O

VETRINETTA

TEXNIKA

TIMH

BITPINAKI £EPMAINOMENO, °YPø-°YPø TZAMI, ME 3 ¶EPI™TPEºOMENA PAºIA, ∅ 380mm, I¢ANIKO °IA ¶IT™E™ & A§§A E¢E™MATA ¶OY ™EPBIPONTAI ZE™TA, £EPMO™TATH 0-90ÔC 700W 220-240V/50HZ, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 465X490X590 mm

€ 950

ºPY°ANIEPE™ MONTE§O

TEXNIKA

CHRISTIAN CHRISTIAN

Δ¡ 30

Δ¡ 30PLUS TN 30

TN 30 PLUS

™∞§∞ª∞¡¢ƒ∂™ MONTE§O

TIMH

€ 977

¢IA™T.: 580X370X390 mm ANO•EI¢øTH ºPY°ANIEPA AYTOMATH ME QUARTZ ANTI™TA™EI™ °IA TE§EIO æH™IMO, ¢YNATOTHTA TE™™APøN PY£MI™EøN ENTA™H™ £EPMOTHTA™ 3,2 KW, ¢IA™T.: 300X420 mm TA¶ETOY

€ 1.430

¢YNATOTHTA PY£MI™H™ ENTA™H™ £EPMOTHTA™ KAI TAXYTHTA™ PY£MI™H æH™IMATO™ A¶O 60"-240" ¢IA™T.: 300X500 mm TA¶ETOY

€ 1.528

BASIC

SAE/E 60

TEXNIKA

TIMH

BASIC

I¢ANIKH °IA æH™IMO ™ANTOY´T™, °§YKøN, ¶IT™A™ KAI °KPATINAPI™MA ¢YNATOTHTA TO¶O£ETH™H™ ™XAPA™ ™E 4 ¢IAº. E¶I¶E¢A, 2.800 W 230V/50Hz ¢IA™T. Mx¶xÀ: 620X350+95X430 mm

€ 630

SAE/E 60

ANO•EI¢øTH ME ¢YNATOTHTA PY£MI™H™ TOY ¶ANø MEPOY™ °IA TAXYPY£MO æH™IMO & §I°OTEPH ¢YNATH ¢IAºY°H £EPMOTHTA™, 3,3 KW 230-240V/50Hz ¢IA™T. Mx¶xÀ: 600X580X585 øº∂§. Àæ√™: 275mm

€ 1.580

MONTE§O

12 TQ

TEXNIKA TO™TIEPA ME 6 ¶IA™TPE™ KAI ANTI™TA™EI™ QUARTZ XPONO¢IAKO¶TH 15' I™XY™: 3.000 W ¢IA™TA™EI™: 475X265X365 mm

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TIMH

€ 355


88

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ

M¶AIN - MAPI ∏§∂∫Δƒπ∫∞ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

BM 13

ANO•EI¢øTA M¶AIN-MAPI MIKPA E¶ITPA¶EZIA, 820W/230V GN 1/3 YæOÀ™ 150 mm ¢IA™T. Mx¶xÀ: 205X410X220 mm

€ 218

BM 12

820W/230V, GN 1/2 YæOÀ™ 150 mm ¢IA™T. Mx¶xÀ: 295X410X220 mm

€ 284

BM 23

1170W/230V, GN 2/3 YæOÀ™ 150 mm ¢IA™T. Mx¶xÀ: 385X410X220 mm

€ 312

BM 11

1640W/230V, GN 1/1 YæOÀ™ 150 mm ¢IA™T. Mx¶xÀ: 555X410X220 mm

€ 350

BM 12

BM 23

BM 11

BM 160

BM 160

ANO•EI¢øTO M¶AIN-MAPI 230V/1PH/1KW, °π∞1X1/1 ◊ °π∞ 2X1/2 ◊ °π∞ 3X1/3 GN ª∂Ãπ μ∞£√À™ 150 mm, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 540X334X240 mm

€ 165

BM∏ 160

ANO•EI¢øTO M¶AIN-MAPI ª∂ μƒÀ™∏ 230V/1PH/1KW, °π∞1X1/1 ◊ °π∞ 2X1/2 ◊ °π∞ 3X1/3 GN ª∂Ãπ μ∞£√À™ 150 mm, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 545X334X240 mm

€ 211

BM∏ 160 DUE

ANO•EI¢øTO M¶AIN-MAPI 230V/1PH/1KW, °π∞1X1/1 ◊ °π∞ 2X1/2 ◊ °π∞ 3X1/3 GN ª∂Ãπ μ∞£√À™ 150 mm, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 540X334X240 mm ¢I¢ETAI ME 2X1/2 G/N KA¶AKI 545X364X240 mm

€ 260

BM∏ 160 TRIO

ANO•EI¢øTO M¶AIN-MAPI ª∂ μƒÀ™∏ 230V/1PH/1KW, °π∞1X1/1 ◊ °π∞ 2X1/2 ◊ °π∞ 3X1/3 GN ª∂Ãπ μ∞£√À™ 150 mm, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 540X334X240 mm ¢I¢ETAI ME 2X1/2 G/N KA¶AKI 545X364X240 mm

BM 160 DUO

BM 160 TRIO

€ 282

¶§∞Δø ∏§∂∫Δƒπ∫∞

FT 40 L

MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

FT 33L FT 40L FT 66L ƒDG 50M

§∂π√, 2.9 KW, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 330X530X220 mm, 230V §∂π√ Ãøªπ√À, 2.4 KW, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 375X600X160 mm, 230V §∂π√, 2Ã2.9 KW, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 660X530X220 mm, 400V/3N 1/2 §∂π√ 1/2 ƒ∞μ¢øΔ√, 2.4 KW, ¢IA™T. Mx¶xÀ: 515X440X140 mm

€ 379 € 797 € 592 € 545

FT 33L

™Y™KEYE™ æH™IMATO™ §OYKANIKøN MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

CW 6

ME 6 KY§IN¢POY™ ANO•EI¢øTOY™ 350mm ¢IA™T.: 460X270X200mm 1350W/230V/50HZ

€ 647

CW 8

ME 8 KY§IN¢POY™ ANO•EI¢øTOY™ 350mm ¢IA™T.: 460X350X200mm 1800W/230V/50HZ

€ 721

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


89

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ

NE 1027

WD 900

NE 1037

ºOÀƒ¡Oπ ªπ∫ƒO∫Àª∞Δø¡ MONTE§O

TEXNIKA

WD 900

π™ÃÀ™ ªπ∫ƒ√∫Àª∞Δø¡ ∂•√¢√Y 0,9 KW Eπ™√¢√À 1,4 KW π™ÃÀ™ GRILL 1 KW Ãøƒ/Δ∞ º√Àƒ¡√À 24LT ¶∂ƒπ™Δƒ∂º√ª∂¡√™ ¢π™∫√™ ∅ 314 mm Ã√¡√¢π∞∫√¶Δ∏™ 30” ™∏ª∞ ¶∞À™∂ø™ æ∏™πª∞Δ√™ ¢π∞™. 305Ã508Ã392mm

NE 1027

KEƒ∞ªπ∫∏ ∂¶πº∞¡∂π∞ æ∏™πª∞Δ√™ π™ÃÀ™ ªπ∫ƒ√∫Àª∞Δø¡ 1.940 W Ãøƒ/Δ∞ º√Àƒ¡√À 1/2 GN Ã√¡√¢π∞∫√¶Δ∏™ 30” ™∏ª∞ ¶∞À™∂ø™ æ∏™πª∞Δ√™ ¢π∞™/™∂π™ E™øΔ∂ƒπ∫∂™ 330Ã330Ã200mm ∂•øΔ∂ƒπ∫∂™ 510Ã360Ã306mm

€ 1.250

NE 1037

∏§∂∫Δƒ√¡π∫√™ (¢À¡∞Δ√Δ∏Δ∞ ∂¶π§√°∏™ ∂ø™ & 20 ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞) KEƒ∞ªπ∫∏ ∂¶πº∞¡∂π∞ æ∏™πª∞Δ√™ π™ÃÀ™ ªπ∫ƒ√∫Àª∞Δø¡ 1.940 W Ãøƒ/Δ∞ º√Àƒ¡√À 1/2 GN Ã√¡√¢π∞∫√¶Δ∏™ 90” ™∏ª∞ ¶∞À™∂ø™ æ∏™πª∞Δ√™ ¢π∞™/™∂π™ E™øΔ∂ƒπ∫∂™ 330Ã330Ã200mm ∂•øΔ∂ƒπ∫∂™ 510Ã360Ã306mm

€ 1.390

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

TIMH

€ 290


90

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ

ºPITEZE™ Y°PAEPIOY E¶ITPA¶EZIE™ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

GL8B

XøP/TA KA¢OY 8 LIT, I™XY™: KW 7 Kcal/øPA 5.676, ¢IA™TA™EI™: 300X600X290mm

€ 1.425

GL8+8B

XøP/TA KA¢OY 8 + 8 LIT, I™XY™: KW 13,2 Kcal/øPA 11.352, ¢IA™TA™EI™: 600X600X290mm

€ 2.430

ºPITEZE™ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ E¶ITPA¶EZIE™ ELT12B ELT12+12B ELT18BE ELT18+18BE ELT16B ELT30B

XøP/TA KA¢OY 8 LIT, I™XY™: KW 3,5 ¢IA™TA™EI™: 310X510X310 mm

€ 766

XøP/TA KA¢OY 8X2 LIT, I™XY™: KW 3,5X2 ¢IA™TA™EI™: 615X530X310 mm

€ 1.324

XøP/TA KA¢OY 13 LIT, I™XY™: KW 9 ¢IA™TA™EI™: 365X530X310 mm

€ 1.068

XøP/TA KA¢OY 13X2 LIT, I™XY™: KW 9X2 ¢IA™TA™EI™: 750X530X310 mm

€ 1.828

ENIAIO KA¢O ZAX/KH™ °IA §OYKOYMA¢E™ XøP/TA KA¢OY 16 LIT, I™XY™: KW 7 ¢IA™TA™EI™: 615X530X310 mm ENIAIO KA¢O ZAX/KH™ °IA §OYKOYMA¢E™ XøP/TA KA¢OY 22 LIT, I™XY™: KW 9,6 ¢IA™TA™EI™: 615X530X310 mm

€ 1.124 € 1.321

ºPITEZE™ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ E¶I¢A¶E¢IE™ ELT12M ELT12+12M ELT18ME ELT18+18ME ELT30M

XøP/TA KA¢OY 8 LIT, I™XY™: KW 3,5 / 230V ¢IA™TA™EI™: 310X530X850 mm

€ 1.054

XøP/TA KA¢OY 8+8 LIT, I™XY™: KW 3,5X2 V400 3, ¢IA™TA™EI™: 615X530X850 mm

€ 1.724

XøP/TA KA¢OY 13 LIT, I™XY™: KW 9 ¢IA™TA™EI™: 365X530X850 mm

€ 1.370

XøP/TA KA¢OY 13+13 LIT, I™XY™: KW 9X2 V400 3, ¢IA™TA™EI™: 750X530X850 mm

€ 2.277

XøP/TA KA¢OY 22 LIT, I™XY™: KW 9,6 ¢IA™TA™EI™: 615X530X850 mm

€ 1.718

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


91

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ ºPITEZE™ ªπ∫ƒ∂™ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ ME ∞º∞πƒOÀª∂¡∏ ∞¡Δπ™Δ∞™∏ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

MONH Ãøƒ∏Δ. 4 §πΔƒ∞, 2 ∫W ¢π∞™Δ∞™∂π™: 170Ã410Ã340 mm

€ 166

¢π¶§∏ Ãøƒ∏Δ 4Ã2 §πΔƒ∞, 2Ã2 KW ¢IA™TA™EI™: 355X410X340mm

€ 290

ª√¡∏ Ãøƒ∏Δ 6 §πΔƒ∞, 3,25 ∫W ¢IA™TA™EI™: 260Ã410Ã340 mm

€ 187

PROFRI 6+6

¢π¶§∏ Ãøƒ∏Δ.2Ã6 §πΔƒ∞ 2Ã3, 25 KW ¢IA™TA™EI™: 525Ã410Ã340 mm

€ 359

PROFRI 8V

ª√¡∏ Ãøƒ∏Δ 8 §πΔƒ∞ ª∂ μƒÀ™∏, 3,25 KW ¢IA™TA™EI™: 260Ã450Ã340 mm

€ 270

¢π¶§∏ Ãøƒ∏Δ. 2Ã8 §πΔƒ∞, ª∂ 2 μƒÀ™∂™, 2Ã3,25 KW ¢IA™TA™EI™: 525Ã440Ã340 mm

€ 490

PROFRI 4 PROFRI 4+4 PROFRI 6

PROFRI 88V

TO™TIEPE™ - æH™TIEPE™ ªO¡∂™ MONTE§O

PS1010L/R PS2010L/R ∂¶πÃøªπøª∂¡∏

TEXNIKA

TIMH

PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø, 1.650 W, ¢π∞™Δ∞™∂π™: 275Ã400Ã240 mm

€ 434

PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø, 1.650 W, ¢π∞™Δ∞™∂π™: 300Ã400Ã230 mm

€ 589

TO™TIEPE™ - æH™TIEPE™ ª∂™∞πO ª∂°∂£O™ PM1015L/R PM2015L/R ∂¶πÃøªπøª∂¡∏

PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø, 2.100 W, ¢π∞™Δ∞™∂π™: 380Ã400Ã240 mm

€ 528

PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø, 2.100 W, ¢π∞™Δ∞™∂π™: 400Ã400Ã240 mm

€ 668

TO™TIEPE™ - æH™TIEPE™ ¢π¶§∂™ PD1020L/R/M PD2020L/R/M ∂¶πÃøªπøª∂¡∏

PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø ◊ ™À¡¢π∞™ª√™ Δø¡ ¢À√, 3.300 W, ¢π∞™Δ.: 515Ã400Ã240mm

€ 679

PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø ◊ ™À¡¢π∞™ª√™ Δø¡ ¢À√, 3.300 W, ¢π∞™Δ.: 580Ã400Ã240mm

€ 837

TO™TIEPE™ - æH™TIEPE™ ∫∂ƒ∞ªπ∫∂™ PSV3010L/R

ª√¡∏ PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø, 1.500 W, ¢π∞™Δ∞™∂π™: 320Ã440Ã180 mm

€ 680

PMV3015L/R

PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø, 2.200 W, ¢π∞™Δ∞™∂π™: 440Ã440Ã180 mm

€ 797

PDV3020L/R

¢π¶§∏ PAB¢øTH ◊ §EIA ¶ANø KATø, 3.000 W, ¢π∞™Δ∞™∂π™: 630Ã440Ã180 mm

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

€ 1.072


92

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ

SPEEDY 1

SPEEDY 2

PASTRY X4

∏§∂∫Δƒπ∫OI ∞∂ƒO£∂ƒªOπ ºOÀƒ¡Oπ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

SPEEDY 1

º√Àƒ¡√™ ª∂ Ãøƒ∏Δπ∫√Δ∏Δ∞ 4 ™Ã∞ƒø¡ (411Ã330mm) + ª∂ ªπ∞ ™Ã∞ƒ∞, KW 2,5/230V-50HZ, ¢IA™T∞™∂π™: 595X565X565mm

€ 610

SPEEDY 2

º√Àƒ¡√™ ª∂ °∫ƒπ§ ∫∞π À°ƒ∞¡Δ∏ƒ∞ KW 2,5+2,5, 230V-50/60 HZ

€ 690

PASTRY X4

ª∂ ª√Δ∂ƒ ¢π¶§∏™ º√ƒ∞™ º√Àƒ¡√™ ª∂ À°ƒ∞¡Δ∏ƒ∞ ∫∞π Ãøƒ. °I∞ 4 Δ∞æπ∞ (600Ã400mm) KW 6 3¡ ∞C 400V-50HZ, ¢IA™T∞™∂π™: 795X730X600mm

LEVSPEEDY F

€ 1.290

¢π¶§O Δ∑∞ªπ °π∞ ∂À∫O§O ∫∞£∞ƒπ™ª∞

LEVPASTRY F

™ΔOº∂™ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

LEVSPEEDY F

¢π∞™Δ∞™∂π™ 600Ã535Ã906mm, Ãøƒ∏Δ. 8 Δ∞æπ∞ KW 1,4, 230V, ∞¶√™Δ∞™∏ Δ∞æπø¡ 59mm

€ 660

LEVPASTRY F

¢π∞™Δ∞™∂π™ 800Ã635Ã906mm, Ãøƒ∏Δ. 8 Δ∞æπ∞ KW 1,4, 230V, ∞¶√™Δ∞™∏ Δ∞æπø¡ 64mm

€ 1.200

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ

93

™∂πƒ∞ ª¶§∂ FC Oπ∫O¡Oªπ∫∏ ∞∂ƒO£∂ƒª∏ ∂™Δπ∞ΔOƒ∂πOÀ MONTE§O

FC 05GU M1

TEXNIKA

TIMH

FC(WAV)05EU M1

H§/KO™ ME Y°PANTHPA, 5 £E™EøN °IA GN 1/1 (530X325) 6,1 KW, XEIƒπ™Δ∏ƒπ√ MHXANIKO ¢IA™T.: 850X750X650mm, 3¡-AC-400V

€ 2.450

FC(WAV)05GU M1

À°ƒ∞∂ƒπ√À, 9,3 KW (8.000 KCAL)

€ 3.160

™∂πƒ∞ LC

LC 06

™∂πƒ∞ ª¶§∂ LC, ME ANA§O°IKO XEIPI™THPIO!!! Oπ∫O¡Oªπ∫∏ ∞∂ƒO£∂ƒª∏ ∂™Δπ∞ΔOƒ∂πOÀ ª∂ MOTEP ¢π¶§∏™ ºOƒ∞™ MONTE§O

TEXNIKA

600X400 PASTRY

530X325 GN

TIMH

LC06SEP1

H§/KO™ ME Y°PANTHPA, Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√ ∞¡∞§√°π∫√ 6 £∂™∂ø¡ °π∞ G/N 1/1 (530X325) ∂πΔ∂ 6 600Ã400 mm, KW 8 ¢IA™T.: 927X910X885 mm, 3N-AC-400V

€ 3.500

LC06GEP1

À°ƒ∞∂ƒπ√À KW 15 (13000 KCAL)

€ 4.000

LC10EEP1

∏§∂∫Δƒπ∫√™ 10 £∂™∂ø¡ KW 16, ¢π∞™Δ.: 927X955X1140 mm

€ 4.000

LC10GEP1

À°ƒ∞∂ƒπ√À KW 26 (22100 KCAL)

€ 4.600

LC 10

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


94

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ

600X400 PASTRY

530X325 GN

™∂πƒ∞ ∫O∫∫π¡∏ FC ∂™Δπ∞ΔOƒ∂πOÀ/∑∞Ã∞ƒO¶§∞™Δπ∫∏™ ∞∂ƒO£∂ƒª∏ ª∂ À°ƒ∞¡Δ∏ƒ∞ ∫∞π ªOΔ∂ƒ ¢π¶§∏™ ºOƒ∞™/Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπO ª∏Ã∞¡π∫O MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

∏§∂∫Δƒπ∫√™ 6 £∂™∂ø¡ °π∞ G/N 1/1 (530X325) ∂πΔ∂ 6 600Ã400 mm, ∞¶√™Δ∞™∏ Δ∞æπø¡ 63 mm, KW 8 ¢π∞™Δ. E•øΔ. 930X840X900 mm, E™øΔ. 608Ã410Ã470 mm

€ 4.300

FC 60 GM1**

À°ƒ∞∂ƒπ√À, KW 11 KCAL 9,500 AC230V-0,37 KW

€ 4.700

FC 100 EM1**

10 £∂™∂ø¡ KW 16, 3¡-∞C 400V ¢π∞™Δ. E•øΔ. 930Ã921Ã1180 mm, E™øΔ. 608Ã410Ã725 mm

€ 5.800

FC 100 GM1**

À°ƒ∞∂ƒπ√À, KW 26 22.100 KCAL, 3N-AC 400V

€ 5.950

FC 200 EME

∏§∂∫Δƒπ∫√™ 10X2/1 G/N-20X1/1 GN, 25,6 KW ¢π∞™Δ. E•øΔ. 927Ã1330Ã1140 mm, 3N-AC 400V

€ 7.773

FC 200 GME

À°ƒ∞∂ƒπ√À, KW 33 28.380 KCAL, 3N-AC 400V

€ 8.678

FC 60 EM1**

FC 60 EM1

FC 100 EM1

FC 200 EME

™∂πƒ∞ ∫O∫∫π¡∏ FC MAXI - ∂™Δπ∞ΔOƒ∂πOÀ ∞∂ƒO£∂ƒª∏ ª∂ À°ƒ∞¡Δ∏ƒ∞ ∫∞π ªOΔ∂ƒ ¢π¶§∏™ ºOƒ∞™/Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπO ª∏Ã∞¡π∫O MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

FC 201 EME

H§/KO™ ME Y°PANTHPA, 20 £E™EøN °IA GN 1/1 (530X325), 33,2 KW, 3N-AC 400V, MHXANIKO XEIPI™MO ¢IA™T.: 927X955X1925 mm

€ 11.061

FC 201 GME

°KAZIOY, 20 £E™EøN, 30 KW (25.800 KCAL)

€ 12.268

FC 401 EME

H§/KO™ ME Y°PANTHPA, 40 £E™EøN °IA GN 1/1 (530X325), ◊ 20 GN 2/1, 51,2 KW, MHX/KO XEIPI™MO ¢IA™T.: 927X1330X1925 mm

€ 15.746

FC 401 GME

°KAZIOY, 40 £E™EøN, 40 KW, KCAL 34.400

€ 17.100

FC 201 GME

O§A TA MONTE§A A¶O 20 §AMAPINE™ KAI ANø (ME MHX/KO ◊ ANA§O°π∫O XEIPI™THPIO) ¢IATI£ENTAI KATO¶IN ¶APA°°E§IA™ TA MONTE§A ME ANA§O°π∫O XEIPI™THPIO ¢IATI£ENTAI KATO¶IN ¶APA°°E§IA™ META A¶O 1 MHNA

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. ** EΩΣ EΞANTΛHΣEΩΣ AΠOΘEMATΩN


95

ΣYΣKEYEΣ ΨHΣIMATOΣ

∂•∞ƒΔ∏ª∞Δ∞ ∂•Δƒ∞

FM 60 EME

FM 100 EME

™∂πƒ∞ ∫O∫∫π¡∏ FM AEPO£EPMH ME ATMO ¶∞ƒ∞°ø°∏ ∞ΔªOÀ ª∂ BOILER TIMH

CAR 4 T 20X2/1 GN EITE 40X1/1 GN (593X800X1632mm) TIMH: € 2.400 DL 201/401 ¡ΔOÀ™ TIMH: € 380

ª∂ MOTEP ¢π¶§∏™ ºOƒ∞™ MONTE§O

TEXNIKA

CAR 2 T 20X1/1 GN (593X480X1632 mm) TIMH: € 2.100

FM 60 EME

H§/KO™, 6 £E™EøN °IA TAæIA GN 1/1 (530x325 ‹ 600X400) 8 KW, MHX/KO™ XEIPI™MO™, ∞¶√™Δ∞™∏ Δ∞æπø¡ 63 mm ¢IA™T. E•øT. 927x915x885 mm

€ 6.231

FM 60 GME

°KAZIOY, 6 £E™EøN, 15 KW, 13.000 KCAL

€ 7.854

FM 100 EME

H§/KO™ ME Y°PANTHPA, 10 £E™EøN °IA GN 1/1 (530X325 ‹ 600X400) 17 KW, MHX/KO™ XEIPI™MO™, ∞¶√™Δ∞™∏ Δ∞æπø¡ 63 mm ¢IA™T. E•øT.: 927x990x1140 mm

€ 8.463

FM 100 GME

°KAZIOY, 10 £E™EøN, 26 KW, 22.100 KCAL

€ 9.882

FM 200 EME

H§/KO™ ME Y°PANTHPA, 20 £E™EøN °IA GN 20x1/1 ◊ 10x2/1 26 KW, MHX/KO™ XEIPI™MO™, ∂•√¶§. ¢IA™T. E•øT.: 927x1330x1140 mm

€ 11.242

FM 200 GME

°KAZIOY, 20 £E™EøN, 33 KW, 28.380 KCAL

€ 13.578

SAC 201/401 M ™∂¡™Oƒ∞™ TIMH: € 970

7 TPO¶OI

æH™IMATO™ 1. æH™IMO ME AEPA

2.

™∂πƒ∞ ∫O∫∫π¡∏ FM MAXI - ª∂ ∞ΔªO FM 201 EM1 FM 201 GM1 FM 401 EM1 FM 401 GM1

æH™IMO ME ATMO

(BOILER)

H§/KO™ ME ATMO, 20 £E™EøN °IA GN 1/1 (530X325) 33,2 KW, MHXANIKO XEIPI™MO ¢IA™T.: 927X990X1925 mm °KAZIOY, 20 £E™EøN, 30 KW H§/KO™ ME ATMO, 40 £E™EøN °IAGN 1/1 (530X325), ◊ 20 GN 2/1 51,2 KW, MHXANIKO XEIPI™MO ¢IA™T.: 927X1330X1925 mm °KAZIOY, 40 £E™EøN, 40 KW, 34.400 KCAL

3.

€ 14.454

ME AEPA KAI Y°PAN™H

€ 18.295 € 20.871

ª∂π∫ΔO™ ∫À∫§O™ ∞ΔªOÀ ∞∂ƒ∞

€ 25.086

ME ™EN™OPA

4.

5. 6. ª∂ ¢Δ

TA MONTE§A ANø TøN 20 §AMAPINøN KAI TA ANA§O°IKA (ME AYTOMATH ¶§Y™H) ¢IATI£ENTAI KATO¶IN ¶APA°°E§IA™ TA MONTE§A MAXI ¢IATI£ENTAI KATO¶IN ¶APA°°E§IA™

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

7. ANA°ENNH™H KATEæY°MENøN ¶PO´ONTøN


96

BLAST CHILLERS

BC 50-2 A

BC 60-2 A

BC 100-2 A

BC 50-4/P

BC 100-2/P

BLAST CHILLERS - SHOCK FREEZERS °IA TAæIA GN1/1 BLAST CHILLERS (+70 +3oC) ™E 90 §E¶TA ¢IATHPH™H TPOºIMøN °IA MEPIKE™ HMEPE™ KAI A¶OºY°H ¢HMIOYP°IA™ BAKTHPI¢IøN TO ºA°HTO ¶APAMENEI ºPE™KO ME O§A TOY TA ™Y™TATIKA ETOIMO NA •ANAZE™TA£EI KAI NA ™EPBIPI™TEI.

SHOCK FREEZERS (+70-18oC) £∂ƒªO∫ƒ∞™π∞ ™ΔO¡ ¶Àƒ∏¡∞ ΔOÀ º∞°∏ΔOÀ -18oC

™E 240 §E¶TA ¢IATHPH™H ºA°HTOY °IA 2 MHNE™ ME O§A TOY TA ™Y™TATIKA ºPE™KO ™AN NA B°HKE A¶O TON ºOYPNO.

™∂πƒ∞ BC MONTE§O

TEXNIKA

TIMH

μC 50-2 ∞

°π∞ 5 Δ∞æπ∞ G/N 1/1 π™ÃÀ™ 980 W ª∂ ™∂¡™√ƒ∞ ∫ƒ∂∞Δ√™, AC 230-50HZ R 404 A (+) 10,5 Kg (-) 4,8 Kg ¢π∞™Δ∞™∂π™ 750Ã700Ã850 mm

€ 3.990

BC 60-2A

°π∞ 6 Δ∞æπ∞ G/N 1/1 π™ÃÀ™ 1100W ª∂ ™∂¡™√ƒ∞ ∫ƒ∂∞Δ√™ R 404 A (+)16Kg (-)9Kg ¢π∞™Δ∞™∂π™ 785Ã725Ã1450 mm

€ 5.700

°π∞ 10 Δ∞æπ∞ G/N 1/1 π™ÃÀ™ 2100W ª∂ ™∂¡™√ƒ∞ ∫ƒ∂∞Δ√™, 3N-AC 400V-50HZ R 404 A (+)27Kg (-)16Kg ¢π∞™Δ∞™∂π™ 785Ã725Ã1750 mm

€ 7.200

BC 100-2A

600X400 PASTRY

™∂πƒ∞ BC MONTE§O

BC 50-4/PªV BC 100-2/PMV

Δ∞æπ∞ GN 1/1 & 600Ã400 mm ™Δ∞ ªO¡Δ∂§∞ PM TEXNIKA

530X325 GN

TIMH

+70/+3/+70-18 5XG/N 1/1 (600Ã400mm), (+18Kg) (-11Kg), ¢IA™TA™EI™: 750X700X850 mm (√ ™∂¡™√ƒ∞™ ¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡∂Δ∞π)

€ 5.500

+70/+3/+70-18 10XG/N 1/1 (600Ã400mm), (+27Kg) (-16Kg), ¢IA™TA™EI™: 785X725X1750 mm (√ ™∂¡™√ƒ∞™ ¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡∂Δ∞π)

€ 9.365

™Δ∞ ªO¡Δ∂§∞ BC 50-4/PMV & BC 100-2/PMV O SENSORAS EINAI EXTRA ME TIMH € 325

* ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


FAST FRY


98

FAST FRY € 766

€ 1.324

€ 1.068

€ 1.828

€ 1.054

€ 1.724

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


99 € 1.370

€ 2.277

€ 1.124

€ 1.321

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


100

FAST FRY € 1.718

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


ΣΕΙΡΑ

700 • Κουζίνες ηγραερίου/ηλεκτρικές • Γκριλ υγραερίου • Ανατρεπόμενα τηγάνια • Βραστήρες θερμάνσεως • Πλατώ ηγραερίου/ηλεκτρικά • Mπαιν-μαρι Ηλεκτρικά • Βραστήρες ζυμαρικών • Φριτέζες ηγραερίου/ηλεκτρικές


102

ΣΕΙΡΑ 700 € 997

€ 1.459

€ 1.848

€ 1.290

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


103 € 1.905

€ 2.416

€ 2.450

€ 2.781

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


104

ΣΕΙΡΑ 700 € 2.974

€ 3.150

€ 3.462

€ 4.047

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


105 € 3.746

€ 6.846

€ 12.742

€ 4.539

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


106

ΣΕΙΡΑ 700 € 4.225

€ 2.461

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


107 € 812

€ 1.309

€ 1.126

€ 1.628

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


108

ΣΕΙΡΑ 700 € 1.222

€ 2.251

€ 1.723

€ 2.621

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


109 € 1.687

€ 3.425

€ 2.441

€ 4.094

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


110

ΣΕΙΡΑ 700 € 3.018

€ 4.024

€ 3.601

€ 4.947

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


111 € 5.934

€ 4.837

€ 6.381

€ 4.193

€ 4.276

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


112

ΣΕΙΡΑ 700 € 1.232

€ 1.961

€ 1.522

€ 2.457

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


113 € 1.937

€ 3.033

€ 2.480

€ 3.829

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


114

ΣΕΙΡΑ 700 € 1.212

€ 1.335

€ 1.711

€ 1.724

€ 1.765

€ 1.869

€ 2.092 € 2.045

€ 2.297

€ 2.377 € 2.606

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


115 € 1.356

€ 1.703

€ 1.937

€ 2.346

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


116

ΣΕΙΡΑ 700 € 1.867

€ 2.692

€ 2.249

€ 3.142

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


117 € 2.119

€ 3.609

€ 2.462

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


118

ΣΕΙΡΑ 700 € 1.621

€ 2.013

€ 2.886

€ 3.502

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


119 € 2.230

€ 3.917

€ 2.318

€ 4.102

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


120

ΣΕΙΡΑ 700 € 2.860

€ 3.482

€ 1.462

€ 1.944

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


121 € 2.584

€ 3.153

€ 2.427

€ 3.862

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


122

ΣΕΙΡΑ 700 € 2.252

€ 2.817

€ 983

€ 1.309

€ 1.567

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


123 € 1.743

€ 1.521

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


ΣΕΙΡΑ

900 • Κουζίνες ηγραερίου/ηλεκτρικές • Κουζίνες με κεραμικές εστίες • Ανατρεπόμενα τηγάνια • Βραστήρες θερμάνσεως • Φριτέζες ηγραερίου/ηλεκτρικές • Mπαιν-μαρι Ηλεκτρικά • Πλατώ ηγραερίου/ηλεκτρικά • Πλάκες ψησίματος • Γκριλ υγραερίου • Βραστήρες ζυμαρικών


126

ΣΕΙΡΑ 900 € 1.503

€ 2.423

€ 3.147

€ 2.962

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


127 € 3.623

€ 3.960

€ 4.403

€ 4.733

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


128

ΣΕΙΡΑ 900 € 4.747

€ 7.084

€ 2.154

€ 2.712

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


129 € 3.374

€ 3.942

€ 4.927

€ 4.163

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


130

ΣΕΙΡΑ 900 € 4.823

€ 5.394

€ 6.380

€ 7.564

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


131 € 14.348

€ 4.539

€ 2.410

€ 3.772

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


132

ΣΕΙΡΑ 900 € 5.547

€ 6.101

€ 6.246

€ 7.033

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


133 € 7.338

€ 5.540

€ 7.193

€ 5.669

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


134

ΣΕΙΡΑ 900 € 7.514

€ 6.696

€ 5.428

€ 5.268

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


135 € 8.140

€ 9.345

€ 8.029

€ 9.136

€ 2.025

€ 2.069

€ 2.769

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


136

ΣΕΙΡΑ 900 € 2.814

€ 3.212 € 2.942

€ 4.117

€ 2.084

€ 2.114

€ 2.728

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


137 € 3.018

€ 3.129 € 3.143

€ 4.068

€ 3.185

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


138

ΣΕΙΡΑ 900 € 1.596

€ 2.475

€ 2.441

€ 3.238

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


139 € 2.824

€ 4.109

€ 2.819

€ 4.908

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


140

ΣΕΙΡΑ 900 € 3.174

€ 201 € 126 € 115 € 79 € 126 € 2.522

€ 2.776

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


141 € 4.514

€ 4.752

€ 2.625

€ 2.750

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


142

ΣΕΙΡΑ 900 € 4.252

€ 4.452

€ 1.777

€ 2.430

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


143 € 2.314

€ 1.148

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


KOYZINEΣ και ΦΟΥΡΝΟΙ


146 € 7.953

€ 6.317

€ 8.828

€ 10.930

€ 15.370 € 12.450 € 4.270 € 5.655 € 5.296 € 6.943 € 6.703 € 8.350 € 8.885 € 10.818

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


147 € 4.775

€ 3.800

€ 6.290

€ 6.878

€ 8.157

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


148 € 2.102

€ 3.170

€ 4.254

€ 5.670

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


149 € 4.381 € 4.915

€ 5.956 € 6.290

€ 6.587

€ 6.144

€ 8.200 € 9.256

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


150 € 2.685

€ 4.198

€ 6.035

€ 2.930

€ 4.600

€ 6.365

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


151 € 3.075

€ 4.160

NEO

€ 2.625

€ 4.537

€ 5.074

€ 6.042

€ 6.185

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


152 € 2.612

€ 3.187

€ 2.500

€ 3.160

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


153

€ 2.593 € 2.683 € 3.615 € 3.778 € 3.702

€ 2.754 € 2.840 € 3.805 € 3.965 € 3.895 € 3.315 € 3.380

€ 4.448 € 4.618 € 4.552

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


154

€ 2.695 € 2.804

€ 3.806 € 3.908 € 3.857

€ 3.306 € 3.390

€ 4.482 € 4.640 € 4.552

€ 2.766

€ 4.597

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


155 € 7.213

€ 7.005

€ 10.640

€ 6.906

€ 6.700

€ 10.685

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


156 € 3.255

€ 5.887

€ 3.106

€ 5.190

€ 3.578 € 3.600

€ 5.350

€ 6.417

€ 3.398 € 3.652

€ 4.913

€ 5.840

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


157 € 6.348 € 6.494

€ 8.257 € 8.516

€ 8.442 € 8.760

€ 1.732

€ 2.656

€ 3.768

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


158 € 2.342

€ 3.820

€ 2.538

€ 4.117

€ 2.493

€ 3.369

€ 4.482

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


159 € 2.318

€ 3.910

€ 2.210

€ 2.715

€ 2.039

€ 2.635

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


160

€ 2.187 € 2.260

€ 3.114 € 3.257 € 3.205

€ 2.328 € 2.406

€ 3.288 € 3.432 € 3.382

€ 2.965 € 3.043

€ 3.963 € 4.195 € 4.070

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


161

€ 2.300 € 2.363

€ 3.187 € 3.310 € 3.277

€ 2.894 € 2.978

€ 3.950 € 4.085 € 4.054

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


162 € 1.598

€ 2.505

€ 3.324

€ 3.707 € 4.135

€ 4.850 € 5.252

€ 5.238

€ 5.467

€ 4.717

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


163 € 1.350

€ 1.830

€ 3.430

€ 4.255

€ 4.486

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


164 € 1.960

€ 3.075

€ 4.174

€ 4.516

€ 5.947

€ 6.345

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


165 € 2.748

€ 3.832

€ 4.028

€ 3.460

€ 5.140

€ 5.687

€ 3.222

€ 4.638

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


166 € 2.513

€ 3.624

€ 5.263

€ 1.878 € 1.702

€ 2.303 € 2.196

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


167

€ 1.923 € 2.032

€ 2.687 € 2.715 € 2.810

€ 2.069 € 2.116 € 2.468

€ 2.782 € 3.417

€ 2.891 € 2.987

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


168

€ 2.032 € 2.083 € 2.502

€ 2.828 € 2.970 € 3.065

€ 2.434

€ 3.835

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


169 € 4.429 € 4.913

€ 5.554 € 5.737

€ 2.795

€ 2.494

€ 4.830

€ 4.195

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


170 € 2.772 € 2.700

€ 4.405 € 4.104

€ 4.814 € 4.540

€ 5.060

€ 6.896

€ 6.716

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


171 € 1.297

€ 2.034

€ 2.877

€ 2.318

€ 1.603

€ 1.936

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


172

€ 1.608 € 1.698 € 2.285 € 2.354 € 2.395

€ 1.753 € 1.825 € 2.197

€ 2.457 € 3.086

€ 2.522 € 2.500

€ 2.116

€ 3.590

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


173 € 1.616 € 1.762 € 2.078

€ 2.327 € 2.470 € 2.560

€ 1.940

€ 3.394

€ 2.846

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


174 € 2.578

€ 2.550

€ 3.564

€ 880

€ 1.358

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


175 € 730 € 770 € 804

€ 1.205

€ 219 € 278

€ 1.225

€ 1.316

€ 2.655

€ 2.915

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


Τιμοκατάλογος Χονδρικής

2010

• Εξαρτήματα • Γούρνες • Λάντζες • Πόρτες • Συρταριέρες • Συρτάρια • Αμπάρια • Καταιωνιστήρες • Εξαρτήματα Καταιωνιστήρων • Λεκανάκια • Λεκανάκια διάτρητα • Λεκανάκια παγωτού • Καπάκια • Διαχωριστές • Αντιρίδες


Εξαρτήματα Γούρνες Λάντζες


180

Eξαρτήματα Σκαλιέρα Τεχνικά χαρακτηριστικά ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΙΝΟΧ, ΜΗΚΟΣ 100 cm ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΙΝΟΧ, ΜΗΚΟΣ 100 cm ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΙΝΟΧ, ΜΗΚΟΣ 100 cm

Αξία € 1,60 1,95 2,35

Γαντζάκι inox Τεχνικά χαρακτηριστικά ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΙΝΟΧ

Αξία € 0,25

Λαβή inox Τεχνικά χαρακτηριστικά ΛΑΒΗ ΙΝΟΧ “Π” ΣΑΤΙΝΕ

Αξία € 1,75

Μεντεσές Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αξία €

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΖΑΜΑΚ

9,70

Θερμομεικτικές βαλβίδες ποδιού Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αξία €

Θερμομεικτική βαλβίδα ποδιού 4416

42

Θερμομεικτική βαλβίδα ποδιού 4448

52

Ρουξούνι με βίδα Τεχνικά χαρακτηριστικά REGR 20

Αξία € 18

Πόδι nylon Τεχνικά χαρακτηριστικά ΠΟΔΙ NYLON 35X35, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 68 mm

Αξία € 0,42

ΣΤΙΣ ΣΤΙΣ ΩΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.


181 Πόδι nylon Τεχνικά χαρακτηριστικά ΠΟΔΙ NYLON 40Χ40, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 73 mm

Αξία € 0,50

Πόδι μαμούθ nylon Τεχνικά χαρακτηριστικά ΠΟΔΙ ΜΑΜΟΥΘ NYLON 40X40, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 73 mm

Αξία € 1,70

Πόδι ανοξείδωτο Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αξία €

ΥΡΜ 200, ΠΟΔΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

3,50

Ρόδες Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αξία €

ΜΟ6822Τ, ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Ο/ 100 mm

16

ΜΟ6824Τ, ΡΟΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ Ο/ 100 mm

14

Προστατευτικό Τεχνικά χαρακτηριστικά ΜΟ68232Τ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΡΟΔΑΣ Ο/ 85 mm

Αξία € 4

Γωνιακό προστατευτικό Τεχνικά χαρακτηριστικά ΥΡΡ 104, ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Αξία € 2,50

Λάστιχο τραπεζιών Τεχνικά χαρακτηριστικά ΥΡΡ 140, ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Αξία € 9

Dispencer ανοξείδωτο Τεχνικά χαρακτηριστικά ΜΟ160Χ, DISPENCER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΥΔΕΤΕΡΟ 18/26

Αξία € 132

ΜΟ162Χ, DISPENCER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΟ 18/26 250 ΜΟ166Χ, DISPENCER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΥΔΕΤΕΡΟ 24/32

150

ΜΟ168Χ, DISPENCER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΘΕΡΜAIΝΟΜΕΝΟ 24/32 270

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


182

Γούρνες Eξαρτήματα

Στρογγυλή γούρνα για συγκόλληση Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αξία €

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΟΥΡΝΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 30X18 cm

30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΟΥΡΝΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 36X18 cm

32

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΟΥΡΝΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 42X18 cm

36

Στρογγυλή γούρνα ένθετη Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αξία €

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΟΥΡΝΑ ΕΝΘΕΤΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 26X18 cm

30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΟΥΡΝΑ ΕΝΘΕΤΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 30X18 cm

30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΟΥΡΝΑ ΕΝΘΕΤΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 36X18 cm

32

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΟΥΡΝΑ ΕΝΘΕΤΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 42X18 cm

36

Ημισφαιρική γούρνα ένθετη Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αξία €

ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΗ ΓΟΥΡΝΑ ΕΝΘΕΤΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 30X14 cm

35

Οικιακή γούρνα για συγκόλληση Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αξία €

ΟΙΚΙΑΚΗ ΓΟΥΡΝΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ο/ 33Χ33Χ20 cm

37

ΣΤΙΣ ΣΤΙΣ ΩΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.


183 Σιφώνι γούρνας Τεχνικά χαρακτηριστικά ΣΙΦΩΝΙ ΓΟΥΡΝΑΣ

Αξία € 5

Γούρνα Τεχνικά χαρακτηριστικά ΓΟΥΡΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ 40Χ40Χ25 cm

Αξία € 35

Γούρνα Τεχνικά χαρακτηριστικά ΓΟΥΡΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50Χ50Χ30 cm

Αξία € 48

Γούρνα Τεχνικά χαρακτηριστικά ΓΟΥΡΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ 40Χ50Χ25 cm

Αξία € 45

Γούρνα Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

Αξία €

ΓΟΥΡΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ 60Χ50Χ30 cm

68

ΓΟΥΡΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ 95,5Χ51Χ38 cm

160


184

ΛάντζεςEξαρτήματα σειρά 600 Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

72.01.661.442G

60X60 cm

40X40X25 cm

113

72.01.761.442G

70X60 cm

40X40X25 cm

120

Διαστ. γούρνας

Αξία €

Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

72.01.861.442G

80X60 cm

40X40X25 cm

128

72.01.116.1442G

110X60 cm

40X40X25 cm

149

72.01.146.1542G

140X60 cm

50X40X25 cm

156

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

100X60 cm

40X40X25 cm

144

Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο 72.01.106.144SX 72.01.116.144SX

110X60 cm

40X40X25 cm

149

72.01.126.154SX

120X60 cm

50X40X25 cm

152

72.01.146.154SX

140X60 cm

50X40X25 cm

156

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

100X60 cm

40X40X25 cm

144

Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο 72.01.106.144DX 72.01.116.144DX

110X60 cm

40X40X25 cm

149

72.01.126.154DX

120X60 cm

50X40X25 cm

152

72.01.146.154DX

140X60 cm

50X40X25 cm

156

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

100X60 cm

40X40X25 cm

193

Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο 72.01.106.2442G 72.01.116.2442G

110X60 cm

40X40X25 cm

205

72.01.126.2442G

120X60 cm

40X40X25 cm

206

72.01.126.2542G

120X60 cm

50X40X25 cm

206

72.01.136.2442G

130X60 cm

40X40X25 cm

205

72.01.146.2442G

140X60 cm

40X40X25 cm

208

72.01.156.2442G

150X60 cm

40X40X25 cm

208

72.01.166.2442G

160X60 cm

40X40X25 cm

211

72.01.176.2442G

170X60 cm

50X40X25 cm

217

72.01.186.2442G

180X60 cm

40X40X25 cm

220

72.01.196.2442G

190X60 cm

50X40X25 cm

223

ΣΤΙΣ ΣΤΙΣ ΩΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.


185 Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

72.01.146.244SX

140X60 cm

40X40X25 cm

208

72.01.156.244SX

150X60 cm

40X40X25 cm

208

72.01.166.244SX

160X60 cm

40X40X25 cm

211

72.01.166.254SX*

160X60 cm

50X40X25 cm

211

72.01.176.244SX

170X60 cm

40X40X25 cm

217

72.01.186.244SX

180X60 cm

40X40X25 cm

220

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

140X60 cm

40X40X25 cm

208

*έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο 72.01.146.244DX 72.01.156.244DX

150X60 cm

40X40X25 cm

208

72.01.166.244DX

160X60 cm

40X40X25 cm

211

72.01.176.244DX

170X60 cm

40X40X25 cm

217

72.01.186.244DX

180X60 cm

40X40X25 cm

220

Αξία €

Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

72.01.166.344G

160X60 cm

40X40X25 cm

261

72.01.196.344G

190X60 cm

40X40X25 cm

272

72.01.216.344G*

210X60 cm

40X40X25 cm

291

72.01.246.344G*

240X60 cm

40X40X25 cm

295

Διαστ. γούρνας

Αξία €

*έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

72.01.196.344SX

190X60 cm

40X40X25 cm

272

72.01.216.344SX*

210X60 cm

40X40X25 cm

291

72.01.246.344SX*

240X60 cm

40X40X25 cm

295

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

190X60 cm

40X40X25 cm

272

*έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Λάντζες σειρά 600 Μοντέλο 72.01.196.344DX

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

72.01.216.344DX

210X60 cm

40X40X25 cm

291

72.01.246.344DX

240X60 cm

40X40X25 cm

295


186

ΛάντζεςEξαρτήματα σειρά 700 Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

72.01.671.45G

60X70 cm

40X50X30 cm

125

72.01.671.55G

60X70 cm

50X50X30 cm

130

Αξία €

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

72.01.77.155G

70Χ70 cm

50X50X30 cm

140

72.01.107.155G

100Χ70 cm

50X50X30 cm

155

72.01.127.155G

120Χ70 cm

50X50X30 cm

156

72.01.147.165G

140Χ70 cm

60X50X30 cm

162

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

100X70 cm

50X50X30 cm

155

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο 72.01.107.155SX 72.01.127.155SX

120X70 cm

50X50X30 cm

156

72.01.147.155SX

140X70 cm

50X50X30 cm

162

72.01.147.165SX

140X70 cm

60X50X30 cm

162

Διαστ. γούρνας

Αξία €

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

72.01.107.155DX

100X70 cm

50X50X30 cm

155

72.01.127.155DX

120X70 cm

50X50X30 cm

156

72.01.147.155DX

140X70 cm

50X50X30 cm

162

72.01.147.165DX

140X70 cm

60X50X30 cm

162

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

120X70 cm

50Χ50Χ30 cm

206

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο 72.01.127.255G 72.01.147.255G

140X70 cm

50Χ50Χ30 cm

212

72.01.147.265G*

140X70 cm

60Χ50Χ30 cm

212

72.01.187.2452G*

180X70 cm

40Χ50Χ30 cm

231

72.01.187.255G

180X70 cm

50Χ50Χ30 cm

231

72.01.197.2452G*

190X70 cm

40Χ50Χ30 cm

238

72.01.197.2552G

190X70 cm

50Χ50Χ30 cm

238

72.01.207.255G

200X70 cm

50Χ50Χ30 cm

250

72.01.217.255G

210X70 cm

50Χ50Χ30 cm

268

72.01.247.2552G

240X70 cm

50Χ50Χ30 cm

285

*έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΣΤΙΣ ΣΤΙΣ ΩΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.


187 Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

72.01.157.245SX

150X70 cm

40X50X30 cm

212

72.01.167.255SX

160X70 cm

40X50X30 cm

217

72.01.187.255SX

180X70 cm

40X50X30 cm

231

72.01.197.245SX

190X70 cm

40X50X30 cm

238

72.01.207.255SX

200X70 cm

40X50X30 cm

250

Αξία €

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

72.01.157.245DX

150X70 cm

40X50X30 cm

212

72.01.167.255DX

160X70 cm

50X50X30 cm

217

72.01.187.255DX

180X70 cm

50X50X30 cm

231

72.01.197.255DX

190X70 cm

50X50X30 cm

238

72.01.207.255DX

200X70 cm

60X50X30 cm

250

Διαστ. γούρνας

Αξία €

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

72.01.197.355G

190X70 cm

50X50X30 cm

293

72.01.247.355G

240X70 cm

50X50X30 cm

331

72.01.247.365G

240X70 cm

60X50X30 cm

331

Αξία €

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

72.01.197.345SX

190X70 cm

40X50X30 cm

293

72.01.247.355SX

240X70 cm

50Χ50Χ30 cm

331

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

72.01.197.345DX

190X70 cm

40X50X30 cm

293

72.01.247.355DX

240X70 cm

50Χ50Χ30 cm

331

Διαστ. επιφάνειας

Διαστ. γούρνας

Αξία €

120X70 cm

96X50X30 cm

325

Λάντζες σειρά 700 Μοντέλο 72.01.127.19654

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


Σειρά Α1

Πόρτες Συρταριέρες Συρτάρια Αμπάρια


190

Σειρά Α1

Ποιότητα

Μέγιστη θερμομόνωση, χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή στα πάνελ πολυουρεθάνης και άφογο φινίρισμα. Εργονομικές χειρολαβές στο κέντρο των πάνελ.

Το πλαίσιο, η πρόσοψη και η κάσα είναι κατασκευασμένα από πρεσσαριστό ανοξείδωτο χάλυβα και έχουν μαγνητικό κλείσιμο.

Μεντεσέδες βιδωτοί, βαρέως τύπου, μεγάλης αντοχής σε μεγάλα φορτία.

Ανοίγουν μέχρι 180o, για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό.

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


Σειρά Α1

191

Για βελτίωση της μόνωσης και των απωλειών ψύξης, έχουν κυψέλες στον σκελετό της πόρτας.

Για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση και ευκολία στην εγκατάσταση και την επεξεργασία, το εσωτερικό της κάσας είναι ενιαίο, κατασκευασμένο από ανθεκτικό ΑBS

Οι πόρτες με κρύσταλλο διαθέτουν την μεγαλύτερη κρυστάλλινη επιφάνεια, με μεγάλη διαφάνεια και καθαρότητα υλικού.

Το κρύσταλλο είναι διπλό και η λαβή είναι από πολυκαρμπονικό υλικό για μεγάλη αντοχή στην συχνή χρήση.

Στα συρτάρια η πρόσοψη βιδώνεται δίνοντας έτσι μεγαλύτερη αντοχή στον σκελετό.

Στα διπλά και τριπλά συρτάρια δεν υπάρχει οριζόντιο διαχωριστικό μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερο κατακόρυφο χώρο ελεύθερο.

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


192

Σειρά Α1 - Πόρτες

Πόρτα συντήρησης Μοντέλο

Αξία €

ΑΧ13

90

ΑΧ16

90

ΑΧ17

84

ΑΧ17L

90

ΑΧ18

136

Πόρτα συντήρησης Μοντέλο

x

y

z

s

ΑΧ13

Α(+1) B(+1) 442

442

469

469

50

13

ΑΧ16

442

502

469

529

50

13

ΑΧ17

442

602

469

629

50

13

ΑΧ18

442

702

469

729

50

13

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


193

Σειρά Α1 - Πόρτες

Γυάλινη Πόρτα συντήρησης Μοντέλο ΑV07

Αξία € 126

Γυάλινη Πόρτα συντήρησης Μοντέλο ΑV07

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

Α(+1) B(+1) 442

602

x

y

z

s

469

629

50

13


194

Σειρά Α1 - Πόρτες

Πόρτα διπλή συντήρησης Μοντέλο ΑL17

Αξία € 287

Πόρτα διπλή συντήρησης Μοντέλο ΑL17

Α(+1) B(+1) 878

602

x

y

z

s

905

629

50

13

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


195

Σειρά Α1 - Πόρτες

Πόρτα κατάψυξης Μοντέλο

Αξία €

ΑΥ17

118

Πόρτα κατάψυξης Μοντέλο ΑΥ17

Α(+1) B(+1) 416

576

x

y

z

s

436

596

50

35

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


196

Σειρά Α1 - Συρταριέρες

Συρτάρι ψυγείου μονό Μοντέλο

Αξία €

ΑΚ11

145

ΑΚ12

145

ΑΚ13

179

ΑΚ14

215

Συρτάρι ψυγείου μονό Μοντέλο

x

y

e

f

h

l

u

s

ΑK11

Α(+1) B(+1) 442

255

469

282

459

361

145

520

192

13

ΑK12

442

305

469

332

459

361

145

520

242

13

ΑK13

442

404

469

431

459

361

290

520

341

13

ΑK14

442

442

469

469

459

361

290

520

379

13

Συρτάρι ψυγείου διπλή Μοντέλο

Αξία €

ΑΜ12

299

ΑΜ13

252

Συρτάρι ψυγείου διπλή Μοντέλο

x

y

e

l

u1 u2 s

ΑΜ12

Α(+1) B(+1) 442

502

469

529

459

361 145 145

f

h1 h2

520

192 192 13

ΑΜ13

442

602

469

629

459

361 145 145

520

242 242 13

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


197

Σειρά Α1 - Συρταριέρες

Συρταριέρα ψυγείου διπλή Μοντέλο

Αξία €

ΑZ11

296

Συρταριέρα ψυγείου διπλή Μοντέλο ΑZ11

Α(+1) B(+1) 442

602

x

y

e

f

h1

h2

l

u1

u2

s

469

629

459

361

290

96

520

342

143

13

Συρταριέρα ψυγείου τριπλή Μοντέλο

Αξία €

ΑR11

329

Συρταριέρα ψυγείου τριπλή Μοντέλο ΑR11

Α(+1) B(+1) 442

602

x

y

e

f

h1

h2

l

u1

u2

s

469

629

459

361

96

96

520

143

143

13

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


198

Σειρά Α1 - Αμπάρια

Αμπάρι Μοντέλο

Αξία €

ΑU11

188

ΑU12

188

Αμπάρι Μοντέλο

x

y

e

f

h

l

u

s

ΑU11

Α(+1) B(+1) 442

502

469

529

291

361

328

323

439

13

ΑU12

442

602

469

629

291

361

454

323

539

13

Μπουκαλιέρα Μοντέλο

Αξία €

F1

48

F2

60

F5

101

ΣΜπουκαλιέρα Μοντέλο

x

y

e

r

s

F1

Α(+1) B(+1) 330

95

375

139

95

152 173

h

u

48

13

F2

448

95

493

140

95

152 173

48

13

F5

331

213

376

259

95

152 173

48

13

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


199

Σειρά Α1 - Αμπάρια Καφέ

Αμπάρι καφέ μονό Μοντέλο

Αξία €

ΑG12

147

Αμπάρι καφέ μονό Μοντέλο ΑG12

Α(+1) B(+1) 354

276

x

y

h

l1

l2

u

s

377

299

-

-

233

252

10

Αμπάρι καφέ διπλό Μοντέλο

Αξία €

ΑG14

305

Αμπάρι καφέ διπλό Μοντέλο ΑG14

Α(+1) B(+1) 354

573

x

y

h

l1

l2

u

s

377

598

321

379

233

252

10

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


200

Σειρά Α1 - Συρτάρια με Κάλυμμα

Συρτάρι απλό Μοντέλο

Αξία €

ΑP292

73

Συρτάρι με κλειδί Μοντέλο

Αξία €

ΑP282

90

Συρτάρι με κλειδί και θήκες Μοντέλο

Αξία €

ΑP2812

99

Συρτάρι καφέ Μοντέλο

Αξία €

ΑP272

90

Συρτάρια Μοντέλο

Α(+1) B(+1)

x

y

e

f

h

l

u

s

ΑP292

354

140

377

164

401

311

111

431

121

10

ΑP282

354

140

377

164

401

311

111

431

121

10

ΑP2812

354

140

377

164

401

311

111

431

121

10

ΑP272

354

140

377

164

401

311

111

431

121

10

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


Σειρές N/Z

*

Πόρτες Συρταριέρες Συρτάρια Αμπάρια * Κατόπιν παραγγελίας


202

Σειρά Ν - Συρταριέρες*

Συρτάρι μονό Μοντέλο

Αξία €

ΝΚ11CN

195

ΝΚ12CN

199

ΝΚ13CN

203

ΝΚ14CN

214

Συρτάρι μονό Μοντέλο

c

d

e

u

s

NK11CN

Α(+1) B(+1) 365

265

388

288

523

303 196 545

f

h

l

230

58

NK12CN

484

287

507

310

480

422 146 495

252

58

NK13CN

484

375

507

398

480

422 146 495

340

58

NK14CN

484

442

507

465

480

422 246 495

407

58

Συρταριέρα διπλή Μοντέλο

Αξία €

ΝΜ11CN

356

ΝM12CN

373

ΝM13CN

367

Συρτάρι ψυγείου διπλή Μοντέλο

c

d

e

l

u1 u2 s

NM11CN

Α(+1) B(+1) 365

586

388

609

523

303 196 196

f

545

244 244 58

NM12CN

484

760

507

783

480

422 246 246

495

331 331 58

NM13CN

484

684

507

707

480

422 246 246

495

293 293 58

* Κατόπιν παραγγελίας

h1 h2

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


203

Σειρά Ν - Συρταριέρες*

Συρταριέρα διπλή Μοντέλο

Αξία €

ΝZ13CN

373

ΝZ19CN

367

Συρταριέρα διπλή Μοντέλο

c

d

e

l

u1 u2 s

NZ13CN

Α(+1) B(+1) 484

760

507

783

480

422 246 146

f

h1 h2

495

413 248 58

NZ19CN

365

760

388

783

480

303 246 146

495

413 248 58

Συρταριέρα τριπλή Μοντέλο

Αξία €

ΝR11CN

508

ΝR13CN

583

Συρτάρι ψυγείου διπλή Μοντέλο

c

d

e

f

h1

h2

h3

u1

u2

u3

s

NR11CN

Α(+1) B(+1) 365

586

388

609

523

303

146

146

96

545 159

159

105

58

NR13CN

484

760

507

783

480

422

196

196

96

495 232

232

133

58

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

l

* Κατόπιν παραγγελίας


204

Σειρά Ν - Πόρτες*

Πόρτα ψυγείου ΝΧ Μοντέλο

Αξία €

ΝΧ11C5

112

ΝΧ12C5

115

ΝΧ13C5

112

ΝΧ14C5

119

ΝΧ15C5

119

ΝΧ16C5

124

Πόρτα ψυγείου ΝΧ Μοντέλο

c

d

z

s

NX11C5

Α(+1) B(+1) 365

586

388

609

46

58

NX12C5

365

684

388

707

46

58

NX13C5

484

442

507

465

46

58

NX14C5

567

586

590

609

46

58

NX15C5

484

684

507

707

46

58

NX16C5

484

760

507

783

46

58

x

y

z

s

46

58

Πόρτα ψυγείου NL διπλή Μοντέλο

Αξία €

ΝL11C5

285

Πόρτα ψυγείου NL διπλή Μοντέλο

Α(+1) B(+1)

NL11C5

* Κατόπιν παραγγελίας

995

760

1.018 783

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


205

Σειρά Ν - Αμπάρια* Αμπάρι Μοντέλο

Αξία €

ΝU13C

221

ΝU14C

228

ΝU15C

244

Αμπάρι Μοντέλο

c

d

e

f

h

l

s

NU13C

Α(+1) B(+1) 365

468

388

491

289

316

303

320

26

NU14C

365

586

388

609

289

316

455

320

26

NU15C

365

760

388

783

289

316

655

320

26

Μπάρα διαχωρισμού Μοντέλο AS2

Αξία € 7,35

Προστατευτικό καλωδίων Μοντέλο PC1

Αξία € 5,70

Εξωτερική κλειδαριά Μοντέλο AS7

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

Αξία € 8

* Κατόπιν παραγγελίας


206

Σειρά Ζ - Πόρτες Ουδέτερες*

Πόρτα ουδέτερη για ερμάρια Μοντέλο

Αξία €

ZIN11

59,80

ZIN12

74,50

ZIN13

86

ZIN14

86

ZIN15

86

ZIN16

86

Πόρτα ουδέτερη για ερμάρια Μοντέλο

c

d

s

ZIN11

395

783

20

ZIN12

460

600

20

ZIN13

460

720

20

ZIN14

460

740

20

ZIN15

460

800

20

ZIN16

495

783

20

* Κατόπιν παραγγελίας

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


207

Θήκη Λεκάνης*

Λεκάνη κουτάλας παγωτού Μοντέλο

Αξία €

VP27121

32

Λεκάνη κουτάλας παγωτού Μοντέλο VP27121

a

b

c

d

h

l

ο/in

270

110

251

92

120

2.5

1/2”+3/8”

10

Θήκη λεκάνης κουτάλας παγωτού Μοντέλο

Αξία €

VP27121

32

VPAC

87

Θήκη λεκάνης κουτάλας παγωτού Μοντέλο

a

b

c

d

h

VP27121

270

110

251

92

120

VP27121

320

112

251

92

235

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

* Κατόπιν παραγγελίας

hl

e

l

ο/in

-

-

2.5

3/4”

10

180

80

-

-

5


Προσφορές και Είδη Β’ Διαλογής

2010


210

Προσφορές BERTO’S ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΟΝΟΣ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

CPE40

• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI 316 ΠΑΧΟΥΣ 15/10 • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 30 Lt • ΙΣΧΥΣ 8 ΚW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 1.120

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΑΤΩ ΕΠΤΡΑΠΕΖΙΟ ΛΕΙΟ ΜΟΝΟ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E6FL3B

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 25 Lt • ΙΣΧΥΣ 2,5 ΚW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 300Χ600Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 438

ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E6P4FE1

• 4 ΕΣΤΙΕΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 180 mm, ΙΣΧΥΣ 2 ΚW (ANA ΕΣΤΙΑ) • ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 3,5 ΚW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 550Χ450Χ295, 4 ΤΑΨΙΑ 1/1 GN • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 600Χ600Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 880

HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E7BM4M

• 1 X 1/1 GN • ΙΣΧΥΣ 1,5 ΚW • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 506

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΟΝΗ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E7F104M

• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ 210Χ275Χ110 mm • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 10 Lt • ΙΣΧΥΣ 6 KW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 742

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


Προσφορές BERTO’S

211

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E7FL8B2C

• ΙΣΧΥΣ 7,5 ΚW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ700Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 1.160

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E7FL8M2

• ΙΣΧΥΣ 7,5 ΚW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 1.064

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕ ΡΑΒΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E7FR8B2

• ΙΣΧΥΣ 7,5 ΚW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 831

ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ 2 τμχ. Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E7PQ4FE

• 4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 220X220 mm • ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 7,5 KW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 685Χ550Χ295, 4 Χ 2/1 GN • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 1.829

ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2 ΕΣΤΙΕΣ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G7E2B • ΜΑΤΙ Νο1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 82mm, ΙΣΧΥΣ 3,5 KW, 3.010 Kcal/h, 11.942 BTU/h • ΜΑΤΙ Νο2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 111mm, ΙΣΧΥΣ 6 KW, 5.160 Kcal/h, 20.472 BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ700Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 565

ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ½ ΛΕΙΟ ½ ΡΑΒΔΩΤΟ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G7FM8M2

• ΙΣΧΥΣ 12 KW, 10.320 Kcal/h, 40.944 BTU/h • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

Tιμή Nέτη € 690


212

Προσφορές BERTO’S ΠΛΑΤΩ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΡΑΒΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G7FR8B2

• ΙΣΧΥΣ 12 KW, 10.320 Kcal/h, 40.944 BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 890

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G7PD

• ΙΣΧΥΣ 13,3 KW, 11.438 Kcal/h, 45.380 BTU/h • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΔΟΥ Φ40cm ΥΨΟΣ ΚΑΔΟΥ 45cm • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 2.051

ΠΛΑΤΩ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΡΑΒΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2 τμχ. Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Tιμή Nέτη €

PLG80BE

• ΙΣΧΥΣ 14 KW, 12.040 Kcal/h, 47.768 BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ290 mm

778

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΙΠΛΗ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

GL1010M

• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ 230Χ300Χ110 mm • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 10 Lt • ΙΣΧΥΣ 6,9 KW 5.934 Kcal/h 23.543 BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 1.567

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΟΝΗ 3 τμχ. Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

GL10B

• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ 245Χ300Χ115 mm • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 10 Lt • ΙΣΧΥΣ 6,9 KW 5.934 Kcal/h 23.543 BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ700Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 709

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΠΛΗ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

GL88B

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 8+8 Lt • ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ 200Χ235Χ100 mm • ΙΣΧΥΣ 13,2 KW 11.352 Kcal/h 45.038 BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 600Χ600Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 1.037

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


Προσφορές BERTO’S

213

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΟΝΗ 2 τμχ. Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

GL8B

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 8 Lt • ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ 200Χ235Χ100 mm • ΙΣΧΥΣ 6.6 KW 5.676 Kcal/h 22.519 BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 300Χ600Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 635

ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G7F4EFE1A • ΜΑΤΙ Νο1 + ΜΑΤΙ Νο2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 91,8mm, ΙΣΧΥΣ 3 KW,,2.580 Kcal/h, 10.236 BTU/h • ΜΑΤΙ Νο3 + ΜΑΤΙ Νο4 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 120,3mm, ΙΣΧΥΣ 3,6 KW, 3.096 Kcal/h, 12.283 BTU/h • ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 3,5 KW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 620Χ390Χ295mm 4 Χ 1/1 GN ή 4 X 60X40 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 1.131

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΟΝΟ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E6FR3B

• ΙΣΧΥΣ 2,5 ΚW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 300Χ600Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 480

POWER ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΜΕ ΠΙΛΟΤΟ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G7F4PWFG1 • ΜΑΤΙ Νο1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 90mm, ΙΣΧΥΣ 3,5 KW • ΜΑΤΙ Νο2 + ΜΑΤΙ Νο3 + ΜΑΤΙ Νο4 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 120mm, ΙΣΧΥΣ 6 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 620Χ390Χ295mm 1/1 GN ή 60X40 • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 25,5 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

Tιμή Nέτη € 1.279


214

Προσφορές BERTO’S ΟΥΡΝΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 10 ΘΕΣΕΩΝ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

FC100GM1

• 10 Χ 1/1 GN ή 10 X 60X40 • ΙΣΧΥΣ 26 KW 22.100Kcal/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 930Χ921Χ118 mm

Tιμή Nέτη € 3.274

ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

FC100GM1

• 6 Χ 1/1 GN • ΙΣΧΥΣ 8 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 930Χ840Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 3.092

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΟΝΗ (KΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΜΠΑΛΑΖ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

9GL15M

• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ 230Χ300Χ110mm • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 15 Lt • IΣΧΥΣ 13 KW 11.180Kcal/h 44.356BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ900Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 800

ΦΟΥΡΝΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

WAVG5U

• 5 Χ 1/1 GN • ΙΣΧΥΣ 9,3 KW 8.000Kcal/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 850Χ717Χ650 mm

Tιμή Nέτη € 800

ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΜΕ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

FPE50BV

• 5 Χ 1/1 GN ή 5 Χ 60Χ40 • ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ • ΙΣΧΥΣ 6 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 850Χ717Χ650 mm

Tιμή Nέτη € 1.000

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


Προσφορές BERTO’S

215

ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ)

Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E7P4FE

• 4 ΕΣΤΙΕΣ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 220 mm ΙΣΧΥΣ 2,6ΚW (ANA ΕΣΤΙΑ) • ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 5,9 ΚW • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16,3 KW • 400-415V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 685Χ550Χ295, 4 ΤΑΨΙΑ 2/1 GN • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 600

ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

E7P4FE

• 4 ΕΣΤΙΕΣ • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 220 mm ΙΣΧΥΣ 2,6ΚW (ANA ΕΣΤΙΑ) • ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 3,5 ΚW • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 13,9 KW • 400-415V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 620Χ390Χ295, 4 ΤΑΨΙΑ 1/1 GN • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 500

ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ½ ΛΕΙΟ ½ ΡΑΒΔΩΤΟ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G7FM8M2

• ΙΣΧΥΣ 12 KW, 10.320Kcal/h, 40.944BTU/h • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 800

ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 6 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ (KΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΜΠΑΛΑΖ)

Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G7F6FG1 • ΜΑΤΙ Νο1 + ΜΑΤΙ Νο2 + ΜΑΤΙ Νο3 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 91,8mm ΙΣΧΥΣ 3 KW • ΜΑΤΙ Νο4 + ΜΑΤΙ Νο5 + ΜΑΤΙ Νο6 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 120,3mm ΙΣΧΥΣ 3,6 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 620Χ390Χ295mm 4 Χ 1/1 GN ή 4 Χ 60X40 • ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 4 KW • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 23,8 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1200Χ700Χ900 mm

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

Tιμή Nέτη € 1.310


216

Προσφορές BERTO’S ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (METAXEIΡIΣMENO)

Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Tιμή Nέτη €

G7PQ4+FE • 4 ΕΣΤΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ 220Χ220mm, ΙΣΧΥΣ 2,6ΚW (ANA ΕΣΤΙΑ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 91,8mm ΙΣΧΥΣ 3 KW • ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 7,5 ΚW • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17,9 KW • 230-240V 3N • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 685Χ550Χ295, 4 ΤΑΨΙΑ 2/1 GN • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

500

ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΙΟ (METAXEIΡIΣMENO) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

FRYTOPA

• ΙΣΧΥΣ 5,3 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 300Χ700Χ400 mm

Tιμή Nέτη € 300

ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΙΟ (METAXEIΡIΣMENO) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

FRYTOPB

• ΙΣΧΥΣ 8,5 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 600Χ700Χ290 mm

Tιμή Nέτη € 400

Προσφορές OLIS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

74CPG

• ΙΣΧΥΣ 13 KW • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 26 Lt • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 1.086

GRILL ΜΕ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΤΡΑ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

78PLG

• ΙΣΧΥΣ 20 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ700Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 1.490

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


217 Προσφορές GARBIN ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 τμχ. (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΜΠΑΛΑΖ)

Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

44FGX

• ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ • ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 Χ 60Χ40 • ΙΣΧΥΣ 8 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 860Χ925Χ700 mm

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΟΦΑ, 3 TEM. Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

83LI

• ΜΕ ΥΓΡΑΝΣΗ 0 / 90° C • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 ΤΑΨΙΑ 433Χ333 mm • ΙΣΧΥΣ 1,5 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 530Χ590Χ885 mm

Tιμή Nέτη € 1.670

(ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΜΠΑΛΑΖ)

Tιμή Nέτη € 1.230

Προσφορές GARBIN - INOX UNOX ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΜΠΑΛΑΖ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

XG090

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 Χ 60Χ40 • ΙΣΧΥΣ 7 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 830Χ720Χ560 mm

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.

Tιμή Nέτη € 1.660


218

Προσφορές ELETROBAR - BERTO’S ELETROBAR ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΟΝΗ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΜΠΑΛΑΖ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

BG10

•ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 10 Lt • ΙΣΧΥΣ 6,9 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ620Χ420 mm

Tιμή Nέτη € 600

ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ½ ΛΕΙΟ ½ ΡΑΒΔΩΤΟ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΜΠΑΛΑΖ) Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

G9FM8M-2

• ΙΣΧΥΣ 11,4 KW • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ900Χ900 mm

Tιμή Nέτη € 1.584

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΡΕΑΤΩΝ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Tιμή Nέτη €

MT 122X

• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1200Χ550Χ1700 mm

200

MT 124X

• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1500Χ550Χ1700 mm

220

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΡΕΑΤΩΝ/ΨΑΡΙΩΝ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

MT 128X

• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ/ΨΑΡΙΩΝ • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 800Χ600Χ800 mm (τα G/N δεν συμπεριλαμβάνονται)

Tιμή Nέτη € 80

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ Mοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

MT 142X

• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕΤ. ΤΡΟΦ. ME ΔΙΠΛΟ ΚΑΠΑΚΙ/ΓΕΝ. ΧΡ. ΜΕ ΡΟΔΕΣ • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 840Χ540Χ580 mm

Tιμή Nέτη € 170

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


219

Προσφορές Β Διαλογής (Mόνο Μετρητοίς) B Διαλογής ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ.

TΙΜΗ ΝΕΤΗ

04/03.01.03

ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ MPN LUX ΧΡΥΣΑΦΙ ΧΩΡΙΣ ΑΜΠΑΛΑΖ

1

300 €

04/26.06.00001

ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ MC

1

400 €

04/35.03.ΜΧC12

MYΛΟΣ ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ    ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

180 €

04/35.00.F6

ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΜΕ ΔΙΑΦ ΠΟΤΗΡΙ

1

150 €

04/35.02.SP

P200 MACAP ΑΠΟΧ.ΜΕ ΑΝΟΞ. ΜΠΟΛ

1

150 €

04/35.05.G20

ΠΟΛ/ΜΑ ΠΑΓΟΘ/BLENDER/ΑΠΟΧ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

150 €

04/25.00.210 DB

KORAL 210 DB ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤ.

1

300 €

04/25.00.440ΙΝΟΧ

ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΝΟΞ.ΑΕΡΟΘ KRUPPS

1

200€

04/27.12.KL131

MHX.ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ΠΑΓΑΚΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 120Κ/ΗΜ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

800 €

04/27.12.ΚΡ20

MHX.ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ΠΑΓΑΚΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΑΝΑΔ.25Κ/ΗΜ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

300 €

04/27.12.KP40

MHX.ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ΠΑΓΑΚΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΑΝΑΔ.34Κ/ΗΜ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

400 €

04/27.12.KP50

MHX.ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ΠΑΓΑΚΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΑΝΑΔ.44Κ/ΗΜ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

500 €

04/27.12.KP70

MHX.ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ΠΑΓΑΚΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΑΝΑΔ.70Κ/ΗΜ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

600 €

04/27.13.KF35

MHX.ΠΑΡΑΓ.ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘ. 35Κ/ΩΡΑ

1

800 €

04/31.00.SPEEDYSU1

ΗΛ/ΚΟΣ ΜΕ GRILL+ ΥΓΡ. ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ

1

300 €

04/35.00.TG6 ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΗΣ MACAP

1

200€

04/43.00.44FGX

ΧΩΡ 4Τ40X60 ΥΓΡ.ΑΕΡΟΘ. GARBIN

1

400 €

04/37.00.ΝΕ1027

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1490 W ½ G/N ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

400 €

04/37.00.PLUTONE

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡ. ΧΩΡ/ΤΑ 7 ΛΙΤ   ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

150 €

04/50.00.GW6

ΣΥΣΚ.ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΥΚ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

200 €

04/50.00ΤΝ30

ΦΡΥΓ ΑΥΤΟΜ G.F.

1

350 €

04/50.01.PM1015L

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓ.ΛΕΙΑ ΕΠΙΣΜ.   

1

150 €

04/56.02.ΗΥD400

ΜΠΑΟΥΛΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗ    ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ                                

1

190 €

04/56.02.ΗΥD42

ΚΑΤΑΨ.ΜΕ 2 ΣΥΡ.ΚΡΥΣΤ. 413 ΛΤ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ                       

1

220 €

04/58.02.PRIS10TN

ΒΙΤΡ.ΕΠΙΤΡ.100 ΛΤ BRONZE ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ                                 

1

300 €

04/61.02.GIOTTOORO

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΧΡΥΣΑΦΙ ΜΕ ΛΕΒΙΕ ΚΑΙ ΚΑΔΟ ΝΕΡΟΥ      

1

300 €

04/67.01.ICEBOX80

ΒΙΤΡΙΝΑΚΙ   ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ                                      

1

130 €

04/68.00.HYD25

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΟΥ  

6

100 €

04/68.00.HYD50

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΟΥ

8

110 €

04/70.00.FC2GREEN

ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ 12Χ2 ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

500 €

04/70.00.FC3GREEN

ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ 12Χ3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ

1

800 €

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


220

Καινούργια. Προσφορές Μετρητοίς.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ!!! ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ.

TΙΜΗ ΝΕΤΗ

05/00.02.600201

ΒΙΤΡΙΝΑΚΙ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 1 ΔΙΑΦ.ΠΟΡΤΑ

1

300 €

05/08.01.HYD110PTS

ΒΙΤΡΙΝΑΚΙ ΑΝΑΨ.ΣΥΡ/ΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ                                              

1

435 €

05/10.00.6010017

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡ.2 ΠΟΡΤΕΣ 131Χ70Χ85                        

1

715 €

05/10.00.6010018

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡ.3 ΠΟΡΤΕΣ 178Χ70Χ85                      

1

845 €

05/10.07.07

ΦΟΥΡΝΟΣ UNOX XG090                                                              

1

1.510 €

05/10.22.0700

ΠΟΤΗΡΙΕΡΑ 140Χ30Χ70 ΜΕ ΣΥΡ.ΚΡΥΣΤ.                                            

1

188 €

05/10.33.00000003

ΒΟΥΤΑ CORSICA OSCAR TIELLE                                                       

1

299 €

586 €

SIRMAN ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ 05/37.02.TC12D

ΚΡEΑΤΟΜΗΧΑΝΗ 200 Κ/ΩΡΑ 1,5HP 400V                                          

1

05/37.02.TC22BARTR

ΚΡEΑΤΟΜΗΧΑΝΗ BARCELLONA ICE 350Κ/ΩΡΑ 400V                  

1

1.100 €       

05/43.00.44FGX ΑΝΟΞ.ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡ. ΥΓΡ.                                              

3

1.510 €

05/43.00.83 LI ΣΤΟΦΑ ΓΙΑ 9 ΤΑΨΙΑ                                                          

3

400 €

05/52.35.RENA

12 L ΧΕΙΡ. ΣΤΕΓΝ. ΛΑΧΑΝ.12ΛΤ

1

70€

05/52.44.WMS

12SS ΡΑΦΙ 1200Χ340Χ370 ΜΕ ΣΤΗΡ.

2

70€

05/52.44.WMS 18SS

ΡΑΦΙ 1800Χ340Χ370 ΜΕ ΣΤΗΡ.

2

100€

05/60.00.SV25 ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 25 ΛΤ

1

810€

05/63.00.20086

ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΥΓΡ/ΡΙΟΥ Φ 40 CM ΔΙΠΛΗ ΚΡΕΠΙΕΡΑ

1

580€

05/64.02.VERONA2N

ΒΙΤΡΙΝΑ ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟΥ 960Χ973Χ122

1

500€

05/64.02.VERONACASH

ΤΑΜΕΙΟ

1

400€

05/69.00.Μ990Ε3GR

ΜΗΧ. ΚΑΦΕ ΗΜ/ΤΗ 3 ΓΡ 19ΛΤ ΜΠΟΡΝΤΩ  MARCFI 

1

1.236€

05/69.02.WEC1001

ΘΕΡΜΟΣ 6 ΛΤ

1

100€

05/74.05.PGB105

ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 105 ΛΤ

3

27€

08/08.01.HYDK90L

SELF SERVICE 1M ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ WINNER LUX FRAMEC ME KOYRTINA

1

1.380 €

08/08.01.ΗΥDK20L

SELF SERVICE 2 M ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ WINNER LUX FRAMEC ΜΕ ΚΟΥΡΤΙΝΑ

1

1.850 €

08/08.01.ΗΥDK25L

SELF SERVICE 2,5 M ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ WINNER LUX FRAMEC ΜΕ ΚΟΥΡΤΙΝΑ

2

2.670 €

08/08.02.HYDG25

ΒΟΥΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 2,5 Μ 656 ΛΤ

1

1.360 €

1

3.090 €

GARBIN ΦΟΥΡΝΟΙ/ΣΤΟΦΕΣ

FRAMEC/ΨΥΓΕΙΑ

SOGECO/ΦΟΥΡΝΟΣ 08/23.00.CNVR1011G

ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡ.ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΗΧ.ΧΕΙΡ SOGECO ΧΩΡ.10ΧGN1/1

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


221

Μεγάλες Ευκαιρείες!!! ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ!!! ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ.

TΙΜΗ ΝΕΤΗ

UGUR/ΨΥΓΕΙΑ 08/56.01.HYD12RED

ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 12+12 ΛΕΚ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΟΝΟ ΒΙΤΡΙΝΑ

1

500 €

08/56.01.HYD12WH

ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 12+12 ΛΕΚ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ ΒΙΤΡΙΝΑ

2

500 €

COLD MASTER/ΨΑΡΙΕΡΕΣ 08/58.01.SUPER C 150

ΨΑΡΙΕΡΑ ΚΟΥΡΜΠΕ 1,50 Μ

1

500 €

08/58.01.SUPER C 200

ΨΑΡΙΕΡΑ ΚΟΥΡΜΠΕ 2,00 Μ                                  

1

800 €         

FROSTEMILY/ΒΙΤΡΙΝΕΣ 08/58.02.PR80PFBR

ΒΙΤΡ 2ΠΛΗ 800 10 ΡΑΦΙΑ ΣΥΝΤ ΧΡΥΣΑΦΙ +15 MAX             

2

800 €

08/58.02.PR80TBBR

BITΡ 2ΠΛΗ 800 10 ΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΨ.ΣΤΑΤ.ΧΡΥΣΑΦΙ -15 ΜΑΧ        

1

900 €

08/58.02.PR80TBGR

BITΡ. 2ΠΛΗ 800 10 ΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΨ.ΣΤΑΤ.ΑΣΗΜΙ -                     

2

900 €

DGD-ΒΙΤΡΙΝΕΣ SUPER MARKET 08/64.00.R150STWHI

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΛΛ+ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΛΕΥΚΟ 1,50M           

1

1.200 €

08/64.00.R200STWHI

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΛΛ+ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΛΕΥΚΟ 2 ,00 M

1

1 . 3 5 0 €

08/64.00.R250STRED

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΛΛ+ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ KOK.  2,50 M

1

1.800 €

08/64.00.R300STWHI

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΛΛ+ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΛΕΥΚΟ 3  Μ    

1

1 .820 €

08/64.00.RE300VERED

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΛΛ+ΤΥΡΙΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΞΗ KOK. 3 M                    

1 2.015 € 

08/64.00.RE300VEWHI

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΛΛ+ΤΥΡΙΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΞΗ Λ ΕΥΚΟ          

1

2.015 €

08/64.01.CONVY120

SELF SERVICE KONTO ME ΚΟΥΡΤΙΝΑ                            

1

1.000 €

08/64.01.MCE01

ΨΥΚΤ.ΘΑΛ. 70 mm MINI 1340X1340X200 mm       

2

900 €

08/64.03.MCE04    “         “        “             1340X2540X200 mm

1

1.200 €

08/64.03.MCE06   “          “        “             1640X2540X200 mm  

1

1.380 €

08/64.03.MCE06KIT         “         “            

1640X2540X200 mm ME ΑΝΤ. ΣΤΗ ΠΟΡΤΑ

1

1 .430 €

08/64.03.MCE07KIT        “         “            

 1940X 1940X 200 mm   ΜΕ ΑΝΤ.ΣΤΗ ΠΟΡΤΑ 

1

1.500 €

1

1 . 600 €

   1940 X2540 X200 mm ΜΕ ΑΝΤ.ΠΟΡΤΑ

1

1.650 €

2240X2240X200 mm ΜΕ ΑΝΤ.ΠΟΡΤΑ

1

1.750 €

08/68.00.ΗΥD25 MHXANH ΠΑΓ.ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

7

150 €

08/68.00.HYD50 MHXANH ΠΑΓ.ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

16

190 €

300

30 €

08/64.03.MCE08             “        “            08/64.03.MCE08KIT         “        “             08/64.03.MCE09KIT         “        “               

1940 X 2540 X 200 mm

ΓΟΥΡΝΕΣ 50Χ50Χ30

ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α.


222

Σημειώσεις


Σημειώσεις

223


224

Σημειώσεις


Σημειώσεις

225


226

Σημειώσεις

Catalogue 2010  
Catalogue 2010  

Pricelist and technical data of HO.RE.CA. equipment.

Advertisement