Page 1

BO OK


Tenen la mateixa vitamina, la mateixa forma, la mateixa mida, el mateix color. De fet, són les dues parts d’una mateixa taronja. Però una de les dues aportarà més suc. Depèn com s’expremin.


Plans i estratègies de comunicació / Campanyes de publicitat / Events / Imatge corporativa / Vídeo / Publicacions / Edicions / Relació amb mitjans / Disseny / Marketing on-line / Solucions multimèdia /

Sant Honorat, 32 / 08870 Sitges (Barcelona) / T 93 894 53 75 / F 93 811 14 12 / redaccio@hydramedia.info


Estratègies i plans de comunicació Examinem al detall els objectius de la seva marca o empresa. Explorem el mercat, analitzem la competència i detectem les necessitats del seu públic objectiu. Acte seguit, actuem. Elaborem l’estratègia de comunicació del seu producte o empresa. Des del plantejament inicial fins les accions a realitzar.


Relació directa amb els mitjans Creem una estructura informativa per a satisfer les necessitats de la seva empresa. Entrem en contacte amb els mitjans de comunicació generals i especialitzats. Activem difusió de l’actualitat vinculada a la seva empresa i fem partíceps i coneixedors als mitjans de la realitat i potencial de la seva activitat. Facilitem la penetració de la seva empresa en els mitjans de comunicació i busquem la creació d’una opinió pública favorable als seus interessos.


Publicacions per a comunicar els seus èxits ribes

Pere Stämpfli

a Sitges

16

L’autor amb la

seva obra ‘Town

& Country’ (1969)

Lluís Jou a repoUnits. La seva que ve a Sitges Corea i els Estats temps simple visitant sinó una des de la Xina, a l’art europeu del nostre un auto- un sol i tranquil, . Així, ha navegat la hisStämpfli va pintar mateix sar o a treballar del aportació fer-se present tornat a començar da per la crítica, L’any 1963 Pere on ell ha procurat radical a la figuració estat reconegu ait au raglan, institucions persona que amb la gent l’abstracció més narrativa ha retrat, Autoportr cap endins l’art i les grans , relacionar-se de la figuració les toriografia de la dotzena caminant i mirant dor. entre nosaltres pop art europeu, amb cura i gust es representa des de fa uns tal com prova i les geomètrica i, si fugís de l’especta museístiques, del barri, restaurar Bosc, conservar una a l’abstracció es que la tracten a abstracde la tela, com en blanc i d’en de monografi li han XIV, fa cap a l’escultur llarga de gran format, cases del carrer cinc anys, ho la nit ns antològiques que senacional muralla del segle És un retrat de formats ben la Biennal de per exposicio del pany de la a, acolorida i presentar a culturals part i va Museu sten de que geomètric del ta, negre són la selecció s apo r deu festes lúdiques arca t comega en la ntGeorges Pompidou, any dins de la ns organitza diversos. sitgetan en els organitza no s’estilava, participar exposicio París d’aquell s a la com d’art seixanta s nav CentreSitg modern, aris unesnev esde la Seyneat, blanc i negre ade ade res tives realitzat en quan això suport a la vida Bèlgica, Ha a donar figura dèc Suïssa. L’autoretr i retrospec emp Major i les al tre es en la forma, França, Suïssa, el 1980, cion i Història de ls ans nostra Festa la cessió al Grup Jov les gra individua l’Argentina, interna (1997), el Museu tons, gran format brai qua qui se’l vol art d’Art Nacional del Espanya de Sitges amb que d’esquena a ord de , Itàlia, es cele artistas sur-Mer s amb Alemanya Stämpfli: cultural Sitgetans de l’espai cultural ha El rec moviment i mig Sitg sncol·lective i la de la Galeria Pere que bé (1999) tic d’u exposicion 9 molt a que Fribourg 200el 2002. La seva obras nta b Nàu i gairebé de 230 es mou d’Estudis nom des de 1995, cosa nadalen mirar, represent nsPaïsos s El Clu t per aalParís, l’empre Bèlgica, els Jeu de Paume, inquiet, que sempre litatexposicion du el seu França, Suïssa, tradiciorg, Itàlia,spe entitat consolidé d’en Bosch les grans a fli: a tua mp és un artista s’atura, de també, ts, , Luxembu de proel ésrita t que aquesta seva casa al carrer a l’ac present, artístics art que mai no motius Pere Stä Baixos, Alemanya Stämpfli a la els moviment en blanc possibilita tge Israel, una masia pels camis d’un ia” s Per tots aquests i Pastore nals sobreànc al el Marroc, fill resEspanya, com els contorns Portugal, la seva activitat. en internaciol’ab una ima und any ha participat els eEstats ent el va nomenar missatge directe a, acolorida i Pesseb rte viur l’Argentin regala de Només aquesten l’exposició sobre 2004 l’Ajuntam actuals. tot en la pintura i la ma o com artís- l’any Líban, el Brasil, Corea i negre fins i adig de París el Japó,par de la Vila. grans i ambició Planal’Índia,re perJoan Iria Units, Grand “el obraativ itatPalaisnarrativa, a la galeria nacional geomètrica, d’idees i una mica tímid que adoptiusitgetans coneixen Stämpfli e de laCanadà, sob ncia, la seva sobre conseqüè senzill a parlar ns la figuració Com ana de cre límits Can Per Xina. S parli Molts Quirinal, a Roma, elses exio col·leccio n’han sentit es tica, i d’esperit t del que ÒSIT molts t, refl cotxeres principals prefereix nt, assan plen i a les de les per sonalmen S PROP simpleme l’elogirofàcil present NOU defuig 4 tot traspsegur servirà Marc Hill és pos a peces d’Europa, el Japó, en tenen notícia, que al núme ben RETA DELS deal’obra que d’ell. 1961 i d’altres participat en les activitats públiques i privades convelidem da pro que de us que LA CADI eta! ON arrib Stämpfli, eta anys han ent, que de +Mo fotogràfiperquè cadir ixen ia De mom Fa quaranta o la seva secció Anna-Mar I una cadir r al 2009. Una sits. la catalana s que serve com- el Grup d’Estudis amb teme però, Pere propò casar dels Agenda es va l’Espai. Qui és, i ara se’n emper a entra ar en nous ra per a Sitges organitzen a 2009. rumi la lectuté casa del a, en realitat, jovesd’una ca Torelló, creació ladel seure i a compartir Guia blancva anunciar Que represent cat i alguns han dos queamb fulls en arris or qual ha Stämpfli? pleixen a seure a omplir els Stämpfli, que a la rca Aparad suïssos de ors la Fundació conversant carrer a Sitges? la coma fundació, nça de del pont per és un dels artistes i cotitzat cases emprened cinc Pere Stämpfli ero come aportat è la gent Sitges,les seves la creació a, conegut, valorat El núm de la nit de i stes perqu ria té per objecte rani més anomenad país, a França, a Bèlgica Bosc i que d’enpropo més histò tana. presaris ideant noves contempo d’art ts amb i rsari, i sobretot al seu que la crítica d’art valora d’un centre la nit sitge col·lecció a Sitges innovant gaudeixi de unaanive les entita seu per40è ma- als Estats Units i una de les nal constituït cióque a una de en el sevai generació internacio obra i en cada i d’arreu é acompany lamar la tradi Sitges, de ic d’artistes Stämpfli, per tota la seva el que de r és tamb I Nàut selecta ON t per un consell es de seves etapes brillants. el Club ixer millo ent per la anys ui conè mateix, assessora Els quaranta les onad t el reconeixem de la vila, qui busqell a la costa quan ha aconsegui manera determinada, està formant. , rememora de primera l’acosta Sitges. prestigi,stes tge seva d’una dates la de feta paisa obra la compra de inquiet, ha inat el separen anqu en queaque d’en Bosc de seva rinera camis nous i, embl a edició, ó .de mig carrer el món sempre ha obert han i l’aportaci casa La quart riques que en no ha estat ta anècdotes sar-se d’art, Stämpfli pfli, artis unaifundació a endin a pes fred histò t estam torna Pere Stäm i han deixa habitual, ON la figura de de la vila. ncies és ara en i fill adoptiu Com ja les tendè nditzant nal repassa més actual, l’art, profu ani internacio ó, +Moda, on shopping contemporura nova secci r, un tast del exa per a ir I ON inaug stes per vesti de la Plan gaud i les propositgetana. Can Pere i com es pot visita ó XXI ta S. en versi la revis rural al a. Ribes, una casa lluny de casa més arrel Des de es viu a lenques rets… gaire plicar com la natura, no tradicions nada mes, els Pasto de les París encara ha lloc per a , els diora es RAFIA Jesús hi pessebres / FOTOG instantàni També unya: els Requena les seves ionar sobre Juanjo des a Cataldibles! ETACIÓ una de fa reflex Y I MAQU ja amb Hill ens imprescin e ens desit ell / DISSEN ri Marc Carbon Tutusaus. ar, passa a.com (cap) · Manel Joan Iriartllum per al 2009 s. Jou, Joan on menj Berdala www.oncultur i Claudio Joan Iriarte, Lluís es feste les propostes rador i l’Agenda ia.info / felicitat les nostr de COMERCIAL , Marc Hill, l’Apa on@hydramed / ÀREA Sitges 14 12 / com vivim , ON fa un repàsres a la Guia, Magí Fortuny Vinyes de Gázquez F 93 811 Cordero, per a se53 75 · TORA Lidia ucció de: Finalment anar de comp / DIREC NÚMERO: Sònia T 93 894 5.000 exemplars propòsits aquest o Sitges / una prod Santi Terraza AQUEST és de Garraf 08870 s’ho bé s. i amb nous complir en EDITOR ABOREN EN s del 32-34 · st número d’ON any t, em Espigall nou Honora d’aque HI COL·L els pogu d’activitat nou número, desitjos! CIÓ Sant / La tirada REDAC vostres tres. Que 3-2008 B-3508 Tot en un nt amb vosal Formuleu els Vilanova llotja deDL: Peix de la guir creixeen molts més! i número

l editoria

W BE SLO D MY FRIEN 26

Foto: André Morain

món Obertura al del segle XXI

del 1963

nt pere de

Autoretrat d’Stämpfli

sitges/sa

cultura oci tendències

4· 8· 12 · 16 · 20 · 23 · 24 · 28 · 29 · 32 · 33 · 38 ·

Sumari

sitges/sant pere

de ribes

cultura s oci tendèncie

seus sobre els han s que pesa biliàr ia consumidor desen immo i, finalment, els sans i alment ys frescos, nt, especi Quin terren tastar productes que provenen del medi ambie Edu Ripoll pogut volupament. amb el ells, tot i vies de desentrobar que el que coneguts per a definida viure ve països en part d’un costat de casa seva. ens ha tocat lem estressats, millor menjar podem casa per , pels L’època que Trebal costat de NACIONAL l urgències. pèls, la nostra es conrea al IÓ INTER es feia abans pels com ITZAC per les mes internaciona i es “desque vetlla, UNA ORGAN un moviment a final de el 1986 i la del país) els hà- pagès i dia? ta del arribem Food és a Itàlia) (la pròpia camps nit espigalls, monge t- Slow (Piemont, més, perdem rrània... seus ta organi economia etcète Bra cop a ueta, t Aques llarg i. i, cada perruq nascu ès i un Petrin per a la accelera” a dieta medite ni men- Col del Pened ons, de ben se- fundat per Carlo continents ja utòpic es ganxet, gall les a tots els t? No podem bits de la tes autòct tes, mètod gent de zació opera dels seus produc està passan ra són produc per a molta tza algutravés què ens uarda cada cop gur, desconeguts Food, a Food organi des re- salvag fast-food jar bé? des. Slow i cria. Slow als fires dedica nom que s contra l’anomenat nostres vides i de conreu importants Garraf (el destaquen Tot i que ca- nostre a les ium del Food) s’està nes de les més les que present ), precuinats, duir .) del conviv està més acions” d’Slow ntació, entre (els anys parells (aliments r ràpid.. les “deleg de fa anys de reintroa les a l’alime senars). gust, a Torí supermercatsentació de menja cuidar el ben des anys del ibles (els egant a sosten el Saló denes d’alim ativa que intenta t d’Slow encarr aliments sans i d’arreu sh, a Gènov tant que ha realialtern i l’Slowfi i a les llars parlan impor aquests un cens hi ha una r. Estem te més restaurants 2004, té del Gust, menja projec de dels El bon l’Arca des és cartes da que, en “perill gust pel nya. l’associació organització aposta arrisca taris locals gran zat Food, una la nostra comarca. aliments, de Catalu semblar una tes alimen n’hi ha quatre tingut una a de produc El que podia actualment, més que midor, ha presència sals, però ció” on, nòmica al consu Slow Food, ha a gastro dels comen cadena d’extin . de cara I és que . la per part , Slow Food les una cultur coneixement agents de aconse- del Garrafd’aquests events acceptació amb promociona el plaer i el altres eix als oració han proteg i na radors a A banda amb amb col·lab -Romanya, la també per que combi que promociona Els restau perill de gastronòmic a fundat, nt i Emília ues a productiva. una oferta que corren Una filosofi productors regions del Piemo es gastronòmiq nir la petes locals confeccionar . titiva; els el de Ciènci els produc i que pretén mante la pesca guit zo i Colono r ciada i compe etc.) han venut i Universitat i de Pollen desaparèixe ramaderia important diferen italianes pescadors, r nivell, això sí) ltura, la les ciutats (pagesos, Food és prime tita agricu l’especulació Per a Slow és important que seu producte (de arèxer sota sostenible. però també siguin d’alta han evitat desap menjar bé, que consumim tuosos ts respec els alimen nostre territori i del qualitat,

27


En paper o electrònica? Doni a conèixer les qualitats de la seva empresa, els seus èxits, en una publicació pròpia. Una publicació que comuniqui els resultats i les accions que ha realitzat com a inversió a noves fites. La comunicació que vostè planteja i el destinatari que vostè tria. Nosaltres, ens n’ocupem de tot: li fem el disseny, li aportem els continguts i ens preocupem de la seva impressió i edició: en paper o electrònica. Elaborem la publicació que necessita la seva empresa i ens assegurem que arriba al destinatari que desitja.

ipal Revista Munic #1 ’09 Gener/Febrer

svh.cat

NT

AJUNTAME

Sant Vicenç

nç Sant Vices dels Hort

,

dels Horts

Ara

rte 4,8 enç invie bras Sant Vics de euros eníguo o Zapater dr ez e Ro n de lo mil l Decreto ocede de ión pr

La aportac

omplen 30 actes vern Més de Hi Major d’ la Festa grama el pro Inclou actes de tots els


Imatge corporativa com a signe de distinció Modern, fresc, àgil, net, atractiu, innovador, entenedor… Aquests són alguns dels conceptes que ens distingeixen a l’hora de confeccionar les nostres propostes de disseny. Ens adaptem a les necessitats del seu producte i la seva acció comercial: en l’elaboració de fulletons de tot tipus, cartells, pancartes, catàlegs, paqueteria, display, etc Dissenyem per innovar i crear, però, sobretot, dissenyem per vendre.


SITGES 1933-2008 Us convidem dissabte 20 de desembre a la nostra festa d’aniversari a partir de les 19.30h a la plaça de l’Ajuntament, amb la música de la Sitj azz Band, cava i molts rec ords


Publicitat creativa i eficaç Comunicar amb estil. Transmetre amb creativitat. Impactar amb notorietat. Promocionar amb eficàcia. Aquests són els quatre eixos bàsics que necessita una campanya de publicitat. Ens agrada involucrar-nos amb els productes pels quals treballem i cercar els elements de la seva empresa que la fan ser diferent i li aporten un valor afegit. Cada campanya és per a nosaltres un repte. Ens la prenem amb la màxima il·lusió que desperta la nostra creativitat i amb el decidit compromís que sigui plenament rendible per als interessos del nostre client.


Difusió 2.0 Com vol que sigui la presència de la seva empresa a Internet? Una més entre les milions de pàgines que hi ha a la xarxa? Un web que es limiti a esperar l’arribada dels internautes? Nosaltres ho tenim clar. Per aquest motiu, concebem la comunicació digital com una nova acció que obre noves vies d’informació que li permetran treure el màxim rendiment a la difusió de la seva marca. Construïm el seu web, blog o publicació digital en els formats, sistemes i programes més apropiats per a cada cas. Però abans, ens assegurem que els seus continguts tenen un valor afegit.


Accions a mida Creativitat, originalitat i impacte. La nova comunicació requereix de nous formats que superin les fronteres tradicionals de la publicitat i la promoció. Conscients d’aquestes necessitats, planifiquem accions i events a mida per als nostres clients: en punt de venda, segmentats, a gran escala… Busquem solucions. Preferim avançar-nos que esperar.


Canal vídeo… efecte viral YouTube, els blogs i la nova esfera digital suggereixen múltiples opcions de comunicació, que permeten arribar de manera directa al segment triat. Els vídeos constitueixen una plataforma ideal per a promoure el seu producte, difondre les seves estratègies, fer saber els seus actes… Realitzem un vídeo que s’ajusti a les seves necessitats i el difonem a través dels canals més indicats.


Comunicació en xarxa Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr… les xarxes socials han esdevingut una via de comunicació indispensable. Empreses, institucions i organitzacions de tota mena han incorporat la presència en les xarxes com un element central de la seva estratègia. Gestionem el dia a dia de la seva empresa a les xarxes amb les tres D: difonent els seus valors, defensant els seus interessos i dialogant amb els consumidors.


Empreses i institucions per a les quals treballem Institucions públiques: Ajuntament de Cubelles Ajuntament de Sant Pere de Ribes Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts Departament d’Acció Social i Ciutadania (Generalitat de Catalunya) Departament de Cultura (Generalitat de Cataunya) Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura Editorials: Ediciones Urano (Urano, Umbriel, Empresa Activa, Tendencias, Puck, Plata, Titania, Caelus, B4p i Entramat) Anagrama Grupo Planeta (Planeta, Booket, Esencia, Paidós, Temas de Hoy i Minotauro) Grup 62 (Columna) Ara Llibres Flamma Editorial Ediciones Marenostrum El Nadir Flor del Viento Arola Editors Llibres de Terramar Institucions culturals: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya Institut d’Estudis Catalans Biblioteca de Catalunya Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) Fundació Stämpfli


Turisme, oci i restauració: Turisme de Sitges Club de Tast de Sitges Filmax The End, col·lecció de DVD Slow Food Pacha Ruta 66 Grup M. A. (Sitges) Hotel Duquesa de Cardona (Barcelona) Hotel Bremon (Cardona) Restaurant El Margalló (Sitges) Restaurant La Masia (Sitges) Asador - Sidrería Donostiarra Indústria i distribució: Spanair Ofiservice Compaq Giravi Campos 1925 Funderia Condals Maxon móviles Bluespace Sigsa Distribucions Gestí Venquer Arquitectura i promotors inmobiliaris: AiM3 Grup (ABaa, OUA, Spim Urbs, Dau 9) Baisharan Mestre Soler DesDeDins

Moda:

Calçats Pañella Rift Rosell Toni perruquers Pintallar

Comerç: Supermercats Llobet Rebost del Gourmet Central de la Estilográfica Farmacia Central Tecno Sitges Fisioteràpia Sant Feliu Program Vision Madrid

(...)

Festivals i events: Sitges - Festival Internacional de Cinema de Catalunya Festival Internacional de Màgia de Badalona. Memorial Li Chang Galàctica. Fira Internacional d’Invents i Noves Patents Mundialet de futbol de veterans Campionat Mundial d’Enduro. Sitges 2008 Festa Major de Sitges Nit de Castells


www.hydramedia.info Sant Honorat, 32 / 08870 Sitges (Barcelona) / T 93 894 53 75 / F 93 811 14 12 / redaccio@hydramedia.info

BOOK_HydramediaCAT  

BOOK_Hydramedia CAT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you