Page 1

CMYK

Published from Hyderabad - www.hyderabadmirror.net

dü+|ü⁄{Ï : 6 dü+∫ø£ : 38 X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 16 2012 ôV’≤<äsêu≤<é

m&ç≥sY : &܈ˆ ¬ø. $»j·TX‚KsY ¬s&ç¶ ù|J\T : 12

\+ø£qT ãfÒº ìs¡íj·T+ ` mdtm+ ø£èwüí `9˝À ~H˚wt≈£î ø±+Á¬>dt <äqTï 

2

` 9˝À ‘=*s√CÒ..

eTs√ |ü⁄≥º|ü]Ô..

e÷≥ ‘·bÕŒ&ÉT..! ‘=*s√CÒ $eTs¡Ù\ bÕ˝…’q nœ˝Òwt j·TT|æ <ë<ë sêpuÛÑj·÷´≈£î

πø_HÓ{Ÿ˝À |”≥ ‘·q u≤u≤sTT •yé bÕ˝Ÿ≈£î #√≥T bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· H√fi¯ó¢ H=≈£îÿ≈£îqï düe÷CŸyêB H˚‘·\T

CMYK

H˚&ÉT ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯+ 2

 n+<ä]#·÷|ü⁄ ã&Ó®{Ÿô|’H˚...

nq+‘·|ü⁄s¡+,e÷]à 15($TÁs¡sY Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û): nH˚ø£ $yê<ë\≈£î ø±s¡DyÓTÆq ô|qTø=+&É u≤u≤ ø±fi‚X¯«sY eTs¡D+ ˇø£ $TdüºØ>± e÷]+~. Ç+‘· ‘·«s¡>± ø±fi‚X¯«sY ‘·qTe⁄ #Ûê*kÕÔ&Éì mes¡÷ }Væ≤+#·˝Ò<äT. nsTT‘˚ >∑‘· ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯ó¢>± ø±fi‚X¯«sY ãj·T{Ï Á|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Óπ>düTø√e&É+, uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü ÄÁX¯eT+˝ÀH˚ ñ+&çb˛e&É+ |ü\T nqTe÷Hê˝≈£î ‘ê$∫Ã+~. Ç{°e\ ø=~› ø±\+ øÏ+<äfÒ $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü ∫øÏ‘·‡ »]|æ+∫q≥T¢ $ìøÏ&ç. Ä ‘·sê«‘· ÄÁX¯eT+˝À $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥Tqï ø±fi‚X¯«sY ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ndü«düú‘·≈£î

yÓTÁ{À ÁbÕC…≈£îº≈£î ùdº

ø±fi‚X¯«sY eTs¡D+ ˇø£ $TdüºØ uÛ≤s¡´ ‘·s¡|òü⁄ ã+<ÛäTe⁄\ bÕÁ‘·ô|’H˚ nqTe÷q+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q ÄdüTÔ\ô|’ ø£qTï |ü⁄≥º|ü]Ô ‘·s¡Vü‰ Ä|üπswüHé »]–+<ä+≥Tqï uÛÑ≈£îÔ\T @&Ü~>± me] ø£+{≤ |ü&Éì ø±fi‚X¯«sY uÛÑ≈£îÔ\≈£î <ä÷s¡+>± $ÁXÊ+‹ $<˚o uÛÑ≈£îÔ\‘√ düìïVæ≤‘·+>± e´eVü≤]+#˚ ø±fi‚X¯«sY $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûë\ e\¢ qj·T+ ø±ì yê´~Û k˛øÏ+<äH˚ nqTe÷q+

2

\ø√ï, e÷]à 15($TÁs¡sY Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û): n$˙‹ì n+‘·yÓTT+~kÕÔqT. Hê≈£î ÄÁ•‘· |üø£åbÕ‘·+ ˝Ò<äT, ã+<ÛäTÁ|”‹ ndü˝Ò e<äT›..>∑T+&ÜsTT»+,<ë<ë–] #˚ùd yêfi¯¢≈£î sê»ø°j·÷˝À¢ #√≥T ˝Ò<äT. eT#·Ã˝Òì bÕ\q n+~kÕÔqT..nì Á|üe÷Dd”«ø±sêìøÏ eTT+<äT #Ó|ü⁄Œ≈£îqï j·TT|æ eTTK´eT+Á‹ nœ˝Òwt dæ+>¥ j·÷<äyé Á|üe÷Dd”«ø±s¡ düuÛÑ˝ÀH˚ ‘·|üŒ&ÉT>∑T\T

2

9

 eT<ÛäTsêq>∑sY yêdüT\ |æ{ÏwüHé..

ªy˚T 31q f…{Ÿ, Ä>∑düTº 26 qT+∫ &ûmd”‡μ

 Ä<ä´+‘·+ $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷]qCMYK

l Ks¡HêeT dü+e‘·‡s¡+ qe$T kÕ. 5.35 |üPsê«cÕ&É ‘Ó.4.47 sê.ø±.eT 10.47\ 12.15≈£î

yÓ\: s¡÷.

&ÉuÒ“.. &ÉãT“

2

 yÓ\¢&ç+∫q $<ë´XÊK eT+Á‹

;CÒ|” <ä÷≈£î&ÉT≈£î ø√ePs¡T qT+∫ Ä~˝≤u≤<é es¡≈£î H√≥¢ |ü+<ës¡+ ‘·ìF˝À¢ ãj·T≥|ü&ÉT‘·Tqï ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ &ÉãT“ z≥T≈£î yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ <ëø± n+<äCÒdüTÔqï bÕغ\T ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ø£˙dü+ ◊<äTe+<ä\T Á|ü#êsêìøÏ yÓfi‚¢ uÛÀ»q+,s√E ≈£L©,eT<ä´+ ‘=* $&É‘· |ü+<ës¡+ |üP]Ô eT* $&É‘· H√≥¢ |ü+|æD°øÏ dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï bÕغ\T <äèwæº ô|≥ºì mìïø£\ dü+|òüT+

 Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷]q bÕ\eT÷s¡T mìïø£

2

»s¡ï*düTº>± |üPqyéTãC≤«

CMYK

ù|òdtãTø˘˝À ôV’≤<äsêu≤<é $TÁs¡sY login www.facebook.com/hyderabadmirror

nôd+;¢ d”Hé...!

Ä eT+Á‘·T\qT

ªø£s¡TDμ#·÷|üì BB 5˝À

‘=\–+#ê*‡+<˚ yê&ç`y˚&ç>± kÕ–q ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T yêsTT<ë rsêàHê\‘√ <ä<ä›]*¢q düuÛÑ düeTj·÷ìï eè<Ûë #˚düTÔHêïs¡qï d”Œø£sY n$˙‹ eT+Á‘·T\qT ‘=\–+#˚ es¡≈£î

düuÛÑqT ø=qkÕ>∑˙j·TeTì {Ï&ç|æ ôV≤#·Ã]ø£ d”Œø£sY $qïbÕ\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì myÓTà˝Ò´\T <˚ìøÏ düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äqï l<ÛäsYu≤ãT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ düuÛÑ yêsTT<ë

2

CMYK

s¡ø£åD @B..?

ôV’≤<äsêu≤<é,e÷]à 15($TÁs¡sY Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û): Ç$ KØ<Ó’q mìïø£\T. ø√ePs¡T qT+∫ Ä~˝≤u≤<é <ëø± »s¡>∑uÀ‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝À¢ &ÉãT“ z≥s¡¢ #˚‘·T\T e÷s¡T‘√+~. bÕغ\T z≥s¡¢≈£î &ÉãT“, eT<ä´+, ‘êsTT˝≤\T n+<äCÒdüTÔHêïs¡T.

12 ‘·$Tfi¯+.. eT\j·÷fi¯ ∫Á‘ê\ô|’ <äèwæº

eT÷>∑Je⁄\≈£î

(yÓTTøÏsê\ ñÁ<ëd”Hé) ôV’≤<ësêu≤<é, e÷]Ã15 : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT Á|ü‹|üøå±\ Äs√|üD\‘√ yê&ç`y˚&ç>± kÕ>±sTT. Hê>√\T >∑T+&É¢ b˛#·+|ü*¢ n–ï Á|üe÷<ä u≤<ÛäT´\≈£î qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê\+≥÷ dæ|æ◊ yêsTT<ë

Ä&Éø£‘ÓÔs¡˝À j·TT|æ@ n≥T eTeT‘ê u…qØ® 2 Ç≥T ø£ s ¡ T D≤ì~Û u… ~ ]+|ü ⁄ \T  @+ #Ój·÷´˝À ~≈£îÿ‘√#·ìdæú‹˝À j·TT|æ@ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢

CMYK

7

Äq+<éq>∑sY˝À dü≈£î≥T+ã eÁkÕÔ\j·T+

H˚&˚

|ü]dæú‹ #·ø£ÿã&ÉT‘·T+<äqï eTH√àVü≤Hé q÷´&Ûç©¢, e÷]à 15($TÁs¡sY Á|ü‹ì~Û): j·TT|æ@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\T |üìïq ñ#·TÃ˝À+∫ ãj·T≥|ü&É˝Òø£b˛‘·T+~. ìqï{Ï<ëø± ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ˝À #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄<ä\‘√ •yê˝…‹Ôq ø√˝Ÿø£‘êÔ ø±∞ eTeT‘ê u…qØ® ¬s’˝Ò« #ÛêØ®\T ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ j·TT|æ@‘√ ã+<Ûä+ ‘Ó+#·T≈£î+{≤qì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.n+‘˚>±ø£ áHÓ\ 17˝À>± ¬s’˝Ò« eT+Á‹ ~H˚wt ‹yêØì eT+Á‹ es¡Z+ qT+∫ ‘=\–+#·ø£b˛‘˚ }s¡Tø√qì ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Ç<˚ j·TT|æ@≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]‘˚ l\+ø£ düeTdü´ô|’ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT e÷J eTTK´eT+Á‹, &çm+¬ø n~ÛH˚‘· ø£s¡TD≤ì~Û,

n|t ≥÷ 21%

á neø±X¯+ 3s√E\T e÷Á‘·y˚T

Äq+<éq>∑sY

CMYK

πød”ÄsY ø£fiË¢+


2

ôV’≤<äsêu≤<é X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 16 2012

q÷´dt $TÁs¡sY yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

Ä eT+Á‘·T\qT ‘=\–+#ê*‡+<˚ ã+>±¢<˚XŸ˝À |ü&Ée eTTqø£:

114≈£î #˚]q eTè‘·T\T! ã+>±¢<˚XŸ, e÷]à 15: bıs¡T>∑T<˚X¯yÓTÆq ã+>±¢<˚XŸ˝Àì eTT˙¸>∑+CŸ õ˝≤¢˝À >∑\ y˚T|òüTHê q~˝À |òüTÀs¡ |ü&Ée Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. á Á|üe÷<ä+˝À ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq yê] dü+K´ 114≈£î #˚s¡T≈£î+~. düTe÷s¡T 300 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\‘√ edüTÔqï á |ü&Ée... eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’+~. m<äTs¡T>± edüTÔqï eTs√ ÄsTT˝Ÿ {≤´+ø£sY HÍø£qT &Ûûø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. B+‘√ |ü&Ée˝Àì nH˚ø£ eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. eTè‘·T˝À¢ 36 eTè‘·<˚Vü‰\qT eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ*øÏ rj·T>±, $T–*q eTè‘·<˚Vü‰\qT ãT<Ûäyês¡+ yÓ*øÏ rXÊs¡T. q~˝À eTTì–q Ä |ü&ÉeqT 70 n&ÉT>∑T\ ˝À‘·Tq >∑T]Ô+#ês¡T. Á|üe÷<ä+ »]–q 37 >∑+≥\ nq+‘·s¡+ <ëìï ˇ&ÉT¶≈£î #˚sêÃs¡T. ø±>±, eTè‘·T\ dü+K´ eT]+‘·>± ô|]π> neø±X¯eTT+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

>∑s¡“¤ÁkÕyêìøÏ n¬s®+{°Hê düTÁ|”+ø√s¡Tº eT<䛑·T n¬s®+{°Hê, eT]à 15: Á¬ø’düÔe eT‘·>∑Ts¡Te⁄ b˛|t‘√ düVü‰ Á¬ø’düÔe eT‘· ô|<ä›\+‘ê e<ä›ì m+‘·>±H√ yÓTT‘·TÔ≈£î+≥Tqï|üŒ{Ïø°.. >∑s¡“¤ÁkÕyê\≈£î ôd’ n+≥Tqï <˚XÊ\ dü+K´ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. ‘êC≤>± n¬s®+{°Hê düTÁ|”+ø√s¡Tº ≈£L&Ü >∑s¡“¤ÁkÕyê\≈£î |ü#·ÃC…+&Ü }|æ+~. Ç+<äTø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± me] nqTeT‹ì rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<ä+≥÷ düŒwüº+ #˚dæ+~. n¬s®+{°Hê #·{≤º\ Á|üø±s¡+ nu≤s¡¸Hé nH˚~ #·≥º<äΔ+ ø±<äì ù|s=ÿ+~. kÕ<Ûës¡D+>± n‘·´edüs¡+>± n‘·´edüs¡ düeTj·÷˝À¢ e÷Á‘·y˚T (|æ+&Üìï yÓ÷düTÔqï >∑]“¤D° ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü⁄Œqï|ü⁄&ÉT, ÄyÓT e÷qdæø£ dæú‹ dü]˝Òq|ü⁄Œ&ÉT˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ >∑s¡“¤ ÁkÕyê\≈£î nqTeT‹kÕÔs¡T. nsTT‘˚, Ä <˚X¯+˝À #·≥º$s¡T<äΔ+>± Á|ü‹ @{≤ ◊<äT \ø£å\ |æ+&Ü\T yÓTT>∑Z<äX¯˝ÀH˚ nu≤s¡¸q¢ ø±s¡D+>± ∫Á<äyÓTÆb˛‘·THêïsTT. nu≤s¡¸qT¢ dü]>± #˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ y˚\˝À¢ n‹e\T ≈£L&Ü Ä ‘·sê«‘· ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, nu≤s¡¸q¢≈£î #·≥ºã<äΔ‘· ø£*Œ+#ê\+≥÷ Ä <˚X¯+˝Àì ô|ò$TìdüTº\T m|üŒ{Ï qT+#√ Ä+<√fi¯q #˚dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. ‘·*¢øÏ Çwüº+ ˝Òì |æ+&É+ ÄyÓT >∑s¡“¤+˝À m˝≤ ô|+#·Tø√yê\qï~ yê] Á|ü<Ûëq Á|üX¯ï!. ‘êC≤>± ˇø£ 15 @fi¯¢ yÓTÆqsY u≤*ø£ (á ne÷àsTT ˇø£ n‘ê´#ês¡ u≤~Û‘·Tsê\T) ‘·q˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï |æ+&Üìï ‘=\–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nqTeT‹yê«\+≥÷ Ä <˚X¯|ü⁄ ôV’≤ø√s¡Tº ‘·\T|ü⁄ ‘·{Ϻ+~. Ä u≤*ø£ kÕø屑·TÔ ‘·q ô|+|ü⁄&ÉT ‘·+Á&ç #˚‹˝ÀH˚ |ü\T dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T n‘ê´#êsêìøÏ >∑T¬s’ ∫es¡≈£î >∑s¡“¤+ <ë*Ã+~. á dü+|òüT≥q ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·+ ãj·T≥≈£î bıøÏÿ Ä <˚X¯+˝À dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. Ä u≤*ø£ >∑s¡“¤ÁkÕe+ #˚j·T+#·Tø√e&ÜìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº n+^ø£]+∫+~. <ëìøÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº ìs¡›«+<ä«+>± eT<䛑·T |ü*øÏ+~. nsTT‘˚, düTÁ|”+ rs¡TŒ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä <˚X¯+˝À ô|<ä› <äTe÷s¡y˚T πs|ü⁄‘√+~.

ªy˚T 31q f…{Ÿ, Ä>∑düTº 26 qT+∫ &ûmd”‡μ ôV’≤<äsêu≤<é, eT]à 15: ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å (f…{Ÿ) ìs¡«Vü≤Dô|’ HÓ\ø=qï dü<˚+Vü‰\≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ós¡~+∫+~. &çmd”Œ |üØø£å≈£î eTT+<˚ f…{Ÿ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ düŒwüº+ #˚dæ+~. y˚T 31q f…{Ÿ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì sêÁwüº e÷<Ûä´$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ Á|üø£{Ï+#ês¡T. &ûmd”Œ |üØø£å\qT Ä>∑düTº 26,27 ‘˚B˝À¢ ô|&É‘êeTHêïs¡T. f…{Ÿ, &ûmd”‡ |üØø£å\qT dü+ã+~Û+∫q $esê\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. eTTU≤´+XÊ\T... á HÓ\ 19q f…{Ÿ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ 21 qT+∫ @Á|æ˝Ÿ 11 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ\ düeTs¡ŒD≈£î ∫e] ‘˚B @Á|æ˝Ÿ 12 y˚T 15 qT+∫ Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥¢ C≤Ø y˚T 31q f…{Ÿ ìs¡«Vü≤D pHé 21q |òü*‘ê\ $&ÉT<ä\ p˝…’ 12 &ûmd”‡ |ò”E≈£î(#·˝≤Hê) ∫e] ‘˚B ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ\ düeTs¡ŒD≈£î ∫e]‘˚B p˝…’ 13 Ä>∑düTº 14 qT+∫ Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥¢ C≤Ø Ä>∑düTº 26, 27, 28 ‘˚B˝À¢ |üØø£å\T nø√ºãsY˝À>± ìj·÷eTø±\T

KØ<Ó’q mìïø£\T..! yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT z≥s¡¢≈£î n+<äCÒùd+<äT≈£î ‘·s¡*düTÔqï &ÉãT“qT #·÷dæ b˛©düT\T eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. ‘êC≤>± HÓ\÷¢s¡T˝À {Ï&ç|æ ø±s=Œπs≥sY z+ Á|üø±wt Ç+{À¢ ø√{Ï s¡÷bÕsTT\T \uÛÑ´eTe«&É+ &ÉãT“ |ü+#·T‘·THêïs¡ì edüTÔqï yê<äq\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. ø=eP«s¡T nìï bÕغ\≈£î Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷]+~. Çø£ÿ&É n~Ûø±s¡ bÕغ,j·TTeH˚‘· kÕs¡<Ûä´+˝À ñqï bÕغ, {Ï&ç|æ bÕغ á mìïø£qT Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£î+~. Ç|üŒ{Ïπø j·TTeH˚‘· bÕغ H√≥¢ |ü+<ësêìï yÓTT<ä\T ô|{Ϻq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø√ÿ z≥s¡T≈£î ¬s+&ÉT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T |ü+∫ô|{Ϻq á bÕغ eT*$&É‘· eTs√ eT÷&ÉT e+<ä\ #=|ü⁄Œq Ç#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆq≥T¢ $ì|æk˛Ô+~. BìøÏ <ë<ë|ü⁄ 10 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|ü#êsêìøÏ <ë<ë|ü⁄ ◊<äTø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚dæq≥T¢ $ì|æk˛Ô+~. Á|ü#êsêìøÏ e#˚Ãyês¡+<ä]ø° uÛÀ»Hê\T, s√E uÒ{≤,kÕj·T+Á‘·eTj˚T´ dü]øÏ eT<ä´+ u≤{Ï˝Ÿ. Çø£ n~Ûø±s¡ bÕغ ≈£L&Ü |ü~ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î Ks¡Tà ô|{Ϻq≥T¢ $ì|æk˛Ô+~. z≥T≈£î eTT+<˚ ◊<äT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T Ç∫Ãq≥T¢ $ì|æk˛Ô+~. Çø£ {Ï&ç|æ e÷Á‘·+ @e÷Á‘·+ ‘·≈£îÿe ‹q˝Ò<äT. z≥T≈£î ◊<äT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T n+<äCÒk˛Ô+~. ø=ìï #√≥¢ Á|ü<Ûëq bÕغ\T z≥s¡¢≈£î yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T ≈£L&Ü n+<äCÒdæq≥T¢ $ì|æk˛Ô+~. nB>±ø£ mìïø£˝À¢ ¬>*∫q ‘·sê«‘· ‘êsTT˝≤\T ≈£L&Ü ÇkÕÔeTì q#·ÃC…ãT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ ‘Ó\+>±D˝À »]π> mìïø£˝À¢ nìï Á|ü<Ûëq bÕغ z≥T≈£î ◊<äT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ $ì|æk˛Ô+~. ‘Ósêdü≈£î ≈£L&Ü á mìïø£\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷s¡&É+‘√ kÕúìø£ H˚‘·\T H√≥¢ |ü+<ësêìøÏ ~–q≥T¢ $ì|æk˛Ô+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT z≥s¡T ÁbÕ<Ûëq´‘· ô|]–+~. z≥T≈£î yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T Ç#˚Ã+<äT≈£î H˚‘·\T dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. n+<äTe\¢ z≥s¡T &çe÷+&é #˚dæ eTØ &ÉãT“\T ˝≤ø=ÿ+≥Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

‘êsêàq+ #˚dæ+~. $XÊK ñ≈£îÿ>∑qT\qT $XÊK d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ≈£î πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ dæ|æm+ yêsTT<ë rsêàq+ #˚dæ+~. á yêsTT<ë rsêàHê\qT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‹s¡düÿ]+#ês¡T. düuÛÑ˝À Á|üXÀï‘·Ôsê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±>±H˚ {Ï&ç|æ düuÛÑT´\T d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î <ä÷düT≈£î e∫à |ü¢ø±s¡T¶ Á|ü<ä]Ùdü÷Ô ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\qT uÛÑs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düuÛÑqT düC≤e⁄>± kÕ>∑&ÜìøÏ düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#ê\ì d”Œø£sY ø√sês¡T. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± XÊdüqdüuÛÑ $\TyÓ’q düeTj·÷ìï eè<Ûë #˚düTÔHêïs¡ì, b˛¢sY ©&ÉsY‡ MT düuÛÑT´\qT yÓqø£≈£î |æ\Tyê\ì ø√]Hê d”Œø£sY e÷≥\qT {Ï&ç|æ b˛¢sY ©&ÉsY‡ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. düuÛÑqT yÓTT<ä≥ d”Œø£sY 15 ì$TcÕ\ bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±>±H˚ Äs¡T>∑Ts¡T n$˙‹ eT+Á‘·T\qT ‘=\–+#˚+‘· es¡≈£î düuÛÑqT ø=qkÕ>∑˙j·TeTì {Ï&ç|æ düuÛÑT´\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düuÛÑT´\T düuÛÑqT ø=qkÕ>∑ìj·T´&ÜìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì d”Œø£sY ø√sês¡T. XÊdüqdüuÛÑ e´eVü≤sê\ XÊK eT+Á‹ l<ÛäsY u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\ ù|s¡T‘√ {Ï&ç|æ düuÛÑT´\T XÊdüqdüuÛÑ q&Ée≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üC≤ düeTdüdü´\ô|’ #·]Ã+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À $<äT´‘Y düs¡|òüsê |ü]dæú‘·T\ô|’ #·s¡Ã, e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ô|’ #·]Ã+#·&ÜìøÏ düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. d”Œø£sY b˛&çj·T+ eTT+<äT k˛¢>∑Hé‡ #˚j·Te<ä›ì m+‘· ø√]Hê düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ düuÛÑqT d”Œø£sY ¬s+&ÉekÕ] ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±>±H˚ düuÛÑT´\T d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä› Ä+<√fi¯q\T #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. Ç<˚$Tsê»´+ Ç<˚$T sê»´+ <=+>∑\ sê»´+ <√|æ&ç sê»´+ n+≥÷ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. 26 Jy√\qT,ô|ò’˝Ÿ‡qT d”Œø£sY eTT+<äT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düuÛ≤ düeTj·÷ìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì d”Œø£sY ø√sês¡T. eT+Á‹ Áo<ÛäsYu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuÛÑT´\≈£î ©>∑˝Ÿ ˝≤ bÕsTT+{Ÿ‡ #ÓbÕŒeTì düuÛÑT´\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î Js√ nesYqT ø=qkÕ–düTÔHêïeTì Á|üXÀï‘·Ôsê\ düeTj·÷ìï yêsTT<ë y˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑT´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z|ü⁄ düeTdü´\T, õ˝≤¢ düeTdü´\T ñHêïj·Tì yê{Ïô|’ #·]Ã+#·&ÜìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. düuÛÑT´\T XÊ+‹+#·ø£b˛e&É+‘√ eTs√kÕ] düuÛÑqT Äs¡>∑+≥ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ nÁø£eT Jy√\ô|’ eT+Á‘·T\qT m+<äT≈£î uÛÑs¡Ôs¡|òt eTTK´eT+Á‹ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. <ä÷fi¯bÕ[ qπs+Á<ä

ø±fi‚X¯«sY eTè‹ $TdüºØ! >∑Ts¡e«&É+, u…+>∑Tfi¯Ss¡T ø√\+_j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Ãq ‘·sê«‘· ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ës¡T. ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T e÷Á‘·+ øÏ&ûï dü+ã+<Ûä yê´~Û‘√ eTè‹ #Ó+<ë&Éì #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° |ü⁄≥º|ü]Ô ‘·s¡Vü‰˝À Ä|üπswüHé »]– ñ+≥T+<ë nqï nqTe÷Hê\T kÕúì≈£î\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. düTÁãVü≤àD´+ nH˚ eT‘·´‡esêZìøÏ #Ó+~q á e´øÏÔ ˇø£ÿkÕπs ø√≥¢≈£î |ü&É>∑˝…‘êÔ&ÉT. nqTeDTeP $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷]+~. >∑T|üÔì<ÛäT\ y˚≥˝À |ü⁄sê‘·q dü+|ü<äqT kı+‘·+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äs√|üD\THêïsTT. BìøÏ Äj·Tq ÄÁø£$T+#·Tø=ì ì]à+#·T≈£îqï ø√fÒ¢ kÕø£å´+. lø£èwüí <˚esêj·T\ ø±\+Hê{Ï y˚dü$ $&ç~,|üø£ÿH˚ ñqï Ä\j·÷\T, ÁbÕNq ÁbÕeTTK´‘· ñqï bÕ+#Y;; <äsêZ ôd’‘·+ ø±fi‚X¯«sY ÄÁø£eTD˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. |ü⁄sê‘·q <˚yê\j·÷\qT ‘·q ø£u≤®˝À ñ+∫, Ä ‘·sê«‘· >∑T|üÔì<ÛäT\ y˚≥ kÕ–kÕÔ&Éì n|üŒ{À¢ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ yês¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢ ˇ+{Ï$T≥º eT+&É\+ e÷<Ûäes¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q &Ó’{Ÿ Á|æì‡bÕ˝Ÿ düTã“sêj·TT&ÉT |ü⁄Á‘·T&Ó’q ø±fi‚X¯«sY≈£î ˇø£s√E wæ]¶kÕsTT ø£\˝À ø£ì|æ+#ês¡T. ‘·q ne‘ês¡+>± ù|s=ÿqï≥T¢ ø±fi‚X¯«sY #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚yês¡T. Ä ‘·sê«‘· ô|qTø=+&É˝À sêj·T\ ø±\+Hê{Ï dü+|ü<ä ìøÏå|üÔyÓTÆ ñ+&É>± Bìï ø=\¢>=≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì ÄÁX¯eT+ ì]à+#ê&ÉT. n+#Ó\+#Ó\T>± m<äT>∑T‘·÷ |ü⁄≥º|ü]Ô˝À dü‘·´kÕsTT u≤u≤≈£î Bf…Æq ÄÁX¯e÷ìï ì]à+#·Tø=ì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î #˚s¡Te nj·÷´&ÉT. ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\‘√ kÕúì≈£î\ n_Ûe÷Hêìï

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‘·T\≈£î eTTK´eT+Á‹ n+&É>± ñ+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|üC≤düeTdü´\ô|’ bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. düuÛÑ˝À düuÛÑT´\T ˝Ò≈£îHêï düuÛÑqT d”Œø£sY ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n$˙‹ eT+Á‘·T\qT ø=qkÕ–+#˚+‘· es¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑqT Ç+ø√kÕ] d”Œø£sY ns¡>∑+≥ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. düuÛÑ ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ {Ï&ç|æ düuÛÑT´\T d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä› ìs¡düq\T, |ü¢ø±s¡T¶\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. düuÛÑqT düC≤e⁄>± ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#ê\ì d”Œø£sY ø√sês¡T. s√&ÉT¢, uÛÑeHê\ XÊK z&Éπse⁄\ ÁøÏ+<ä s¡÷.. 5012,01,46,000 \qT Á|üuÛÑT‘·« eT+ps¡T≈£î eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü≤ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ ÁøÏ+<ä s¡÷.. 21160,84,37,000 \qT Á|üuÛÑT‘·« eT+ps¡T≈£î eT+Á‹ Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. ∫qï‘·s¡Vü≤ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ ÁøÏ+<ä s¡÷.. 2870,21,34,000 \qT Á|üuÛÑT‘·« eT+ps¡T≈£î eT+Á‹ <Ûäsêàq es¡ Á|ükÕ<é sêe⁄ Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. d”Œø£sY ÄyÓ÷~+#ês¡T. ø£s¡Te⁄, $<äT´‘Y, e´ekÕj·Ts¡+>∑+ô|’ #·]Ã+#·&ÜìøÏ düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T d”Œø£sY. d”Œø£sY kÕúq+˝À ≈£Ls¡TÃqï &ç|üP´{° d”Œø£sY uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuÛÑqT düC≤e⁄>± q&É|ü&ÜìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì düuÛÑT´\qT ø√sês¡T. düuÛÑT´\T XÊ+‹+#·ø£b˛e&É+‘√ eT+Á‹ l<ÛäsY u≤ãTqT Á|üdü+–+#ê\ì Ä<˚•+#·&É+‘√ eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Jy√\T 26q Á|üuÛÑT‘·« HÓ{Ÿ˝À ñHêïj·Tì yê{Ïì #·÷&Ée#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº ¬s+&ÉT |ü<ë\qT |ü≥Tºø=ì {Ï&ç|æ düuÛÑT´\T Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø√s¡Tº H√{°düT\T sê>±H˚ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ø£s¡Te⁄ô|’ #·]Ã+#·&ÜìøÏ düuÛÑT´\T eT+∫ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T Çyê«\ì ø√sês¡T. düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ XÊdüqdüuÛÑ &ç|üP´{° d”Œø£sY πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. 2012`2013 dü+e‘·‡sêìøÏ yê]¸ø£ Ä<ëj·T+ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑˝Ò<äT. >∑èVü≤ ìsêàD+, kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeTXÊK, –]»q dü+πøåeT+, yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT+, n\Œdü+U≤´ø£ esêZ\ dü+πøåeT+, eTVæ≤fi¯, •X¯ó, $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT+, e´ekÕj·T+, |üX¯ó dü+es¡Δq, eT‘ꇴ>±sê\T, düVü≤ø±s¡+, Ç+<Ûäq+, bÂs¡ düs¡|òüsê\ ìs¡«Vü≤D, bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´, ñqï‘· $<ä´, kÕ+πø‹ø£ $<ä´, Áø°&É\T, j·TTe»q ùde\T, yÓ’<ä´+, Äs√>∑´+ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ>∑˝Ò<äT. n<Ûëø±s¡ |üø£å+, Á|ü‹|üø£å+ Äs√|üD\‘√ XÊdüqdüuÛÑqT eT÷&ÉTkÕs¡T¢ yêsTT<ë|ü&ç+~. #·÷s¡>=Hêï&ÉT. Á|ü#ês¡+ <ë«sêH˚ ø±fi‚X¯«sY >∑T]+∫ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+~. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd ã+>±s¡T,yÓ+&ç ÄuÛÑs¡D≤\T, ô|<ä› dü+K´˝À ;e÷ bÕ\d”˝Ò ø±<äT, e+<ä˝≤~ mø£sê\T, ÄdüTÔ\ô|’ ø£H˚ïdæq uÛ≤s¡´ ‘·s¡|òü⁄ ã+<ÛäTe⁄˝Ò ø±fi‚X¯«sY ndü«düú‘·≈£î ø±s¡DeTj·÷´s¡qï e<ä+‘·T\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ø£&É|ü õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ˇø£ dæ˙ <äs¡Ù≈£î&ç nqï ≈£îe÷¬sÔ •˝≤Œ¬s&綑√ ø±fi‚X¯«sY $yêVü≤yÓTÆ+~. ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T ≈£L&Ü |ü⁄{Ϻ+~. n|üŒ{Ï qT+#˚ uÛ≤s¡´ ‘·s¡|òü⁄ ã+<ÛäTe⁄˝Ò ø±fi‚X¯«sY ÄÁX¯e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á dü+ã+<Ûëìï ≈£î~]Ãq Hê–¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&É¡T. n|üŒ{Ï qT+#˚ ø±fi‚X¯«sYô|’ ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘·÷ edüTÔ+<äì Çø£ÿ&É $ì|æk˛Ô+~. uÛ≤s¡´ ‘·s¡|òü⁄ ã+<ÛäTe⁄\ e˝Ò¢ ø±fi‚X¯«sY uÛÑ≈£îÔ\≈£î <ä÷s¡eTj·÷´s¡ì $ì|æk˛Ô+~. nsTT‘˚ ø±fi‚X¯«sY≈£î $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûë˝…≈£îÿe. $<˚o uÛÑ≈£îÔ\‘√ m≈£îÿe>± düìïVæ≤‘·+>± >∑&çù|yês¡T. nsTT‘˚ yê] qT+∫ qj·T+ ø±ì yê´~Û k˛øÏ ñ+≥T+<äì ≈£L&Ü nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. @&Ü~>± á yê´~Û eTT~]b˛e&É+‘√ Ç{°e\ $<˚XÊ\≈£î yÓ[¢ qj·T+ #˚sTT+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡ì $ìøÏ&ç. n+‘˚ ø±ø£ πøs¡fi≤≈£î yÓ[¢ Äj·TTπs«<ä yÓ’<ä´+ ≈£L&Ü #˚sTT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ á yê´~Û ‹s¡>∑ã&É≥+ e˝Ò¢ ø±fi‚X¯«sY eTs¡DÏ+∫ ñ+{≤s¡ì kÕúì≈£î\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. ø±fi‚X¯«sY≈£î eT+Á‘·T\T, kÕúìø£ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\‘√ dü‘·‡+ã+<Ûë\THêïsTT. n+<äTe\¢ b˛©düT\T á ~X¯>± nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. øÏ&çï dü+ã+<Ûä yê´~Û‘√ #·ìb˛sTTq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. mH√ï yÓ÷kÕ\T #˚dæ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T Ä]®+∫q ø±fi‚X¯«sY J$‘·+ Ç˝≤ nsêú+‘·s¡+>± eTT–dæb˛sTT+~. áq>±∫ qø£ÿ bÕ˝…’q≥T¢ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd ÄdüTÔ\T |üs¡T\ #˚‘·T˝À¢øÏ yÓ[¢b˛qTHêïsTT.

{≤{≤düTyÓ÷ >√˝Ÿ¶ c˛s¡÷yéT ÁbÕs¡+uÛÑ+

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á c˛s¡÷yéT˝À Ç+&çø± düTyÓ÷, Ç+&ç>√e÷HéC≤ yêVü≤Hê\T n+<äTu≤≥T˝À

$Tsê´\>∑÷&Ó+, e÷]à 15 : õ˝≤¢˝ÀH˚ Á|üÁ|ü<∏äeT+>± |ü≥ºD+˝Àì ñ+{≤j·THêïs¡T. u…’bÕdt s√&ÉT¶˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Ä{À yÓ÷{≤sY‡ yês¡T {≤{≤düTyÓ÷ >√˝Ÿ¶ ‘=\‘· ôdŒwü˝Ÿ –|òtº\qT {≤{≤düTyÓ÷ ø=qT>√\T #˚dæq yê]øÏ c˛s¡÷yéTqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {≤{≤yÓ÷{≤sY‡ f…]≥] n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷s¡´ Á|üø±XŸsêe⁄, ùd˝Ÿ‡ y˚TH˚»s¡T¢, ùd˝Ÿ‡ y˚TH˚»sY dü∫Hé ø£Á‘√, kÕºsY yÓ÷{≤sY‡ m+&ç k‘YU≤Hé\T ôd˝Ÿ‡ m–®≈£L´{°yé\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷≥ ‘·bÕŒ&ÉT..! y˚XÊs¡T. #Ó|æŒq e÷≥\˙ï ‘·|æŒ, $|üøå±\≈£î ˇø£ #·ø£ÿì neø±X¯+ Ç#êÃs¡T. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É≥y˚T ø±<äT, >∑T+&Ü–], <ë<ë–]‘√ nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ*ï ô|+∫ b˛wædüTÔqï sêEuÛÑj·÷´≈£î πø_HÓ{Ÿ˝À ô|<ä› |”sƒ¡ y˚XÊs¡T. Çø£ ã+<ÛäTÁ|”‹øÏ ‘êe⁄ ˝Ò<äì #Ó|æŒq nœ˝Òwt ‘·q ∫Hêïqï nsTTq •yébÕ˝Ÿ dæ+>¥ j·÷<äyé≈£î πø_H˚{Ÿ˝À #√≥T ø£*Œ+#ês¡T.n+‘˚ø±<äT m|ü⁄Œ&É÷ $yê<ë˝À¢ ñ+&˚ n»+U≤Hé≈£î #√≥T \_Û+#·&É+‘√ düe÷CŸyêB bÕغ ÁX‚DT\T ˇø£ÿkÕπs $düàj·÷ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. sê»ø°j·÷˝À¢ #˚s¡ø£eTT+<˚ ÄX¯j·÷\T.. #˚]q ‘·sê«‘· n+<ä] <ës¡T\T ˇø£fÒqì ìs¡÷|æ+#ês¡T nœ˝Òwt. ‘=*s√CÒ nœ˝Òwtô|’ ô|<ä› m‘·TÔq $eTs¡Ù\T yÓ\T¢e˝≤ e#êÃsTT. nsTT‘˚ yê{Ïì düeT]ú+#·Tø√e&É+‘√ $eTs¡Ù\T dü<äT›eTDÏ>±sTT.

eTT˝≤j·T+≈£î k˛ìj·÷ ˝ÒK md”Œ eT<䛑·T ø√düy˚THê ? eT÷|”, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): düe÷CŸyêB bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+ dæ+>¥≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ >∑Ts¡Tyês¡+ ˝ÒK sêXÊs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± nœ˝Òwt j·÷<äyé Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡ø±˝Òø£ b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D≤\qT ÄyÓT Ä ˝ÒK˝À $e]+#ês¡T. ‘·q ÄHês√>∑´+ ø±s¡D+>±H˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡Tø±˝Òø£ b˛sTTq≥Tº ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T.nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä+˝À HÓ\ø=qï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À k˛ìj·÷ >±+BÛ ˝ÒK sêj·T&É+‘√ BìøÏ n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´‘· @s¡Œ&ç+~. ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ˝À ¬s’\T Á|üj·÷DÏ≈£î\ô|’ #êØ®\ yÓ÷|ü&Üìï {°m+d” n~ÛH˚Á‹ eTeT‘ê u…q]® rÁe+>± $uÛÒ~düTÔHêïs¡T. ô|’ô|#·TÃ á ¬s’˝Ò« ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq kı+‘· bÕغøÏ #Ó+~q ¬s’˝Ò« eT+Á‹ ~H˚wt Á‹y˚~ì ‘·ø£åD+ ‘·|æŒ+#ê\ì ÄyÓT Á|ü<ÛëìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. z ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ ‘·≥|ü{≤sTTk˛Ô+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q Á|ü‘êïe÷ïj·T #·s¡´˝À¢ ìeT>∑ïyÓTÆ+~. ¬s’\T #êØ®\ ô|+|ü⁄ô|’ $uÛÒ~+∫q {°m+d” @ ø£åDyÓTÆHê j·T÷|”@≈£î ÇdüTÔqï eT<䛑·TqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e#·TÃì edüTÔqï }Vü‰>±Hê\ H˚|ü<Ûä´+˝À k˛ìj·÷>±+BÛ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ eTT˝≤j·T+≈£î k˛ìj·÷ >±+BÛ ˝ÒK sêdæq≥T¢ düe÷#ês¡+. nœ˝Òwt j·÷<äyé Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nHês√>∑´+ ø±s¡D+>±H˚ Vü‰»s¡Tø±˝Òø£ b˛sTTq≥Tº n+<äT˝À ÄyÓT ù|s=ÿì ‘·q #·‘·Ts¡‘·qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä {°m+d”, &ûm+πø e+{Ï bÕ‘· $TÁ‘·T\ eT&É‘· ù|N\‘√ $düT>∑T #Ó+~q ø±+Á¬>dt ø=‘·Ô $TÁ‘·T\ nH˚«wüD˝À ìeT>∑ïyÓTÆq≥Tº düe÷#ês¡+.

qø£‡˝Ÿ‡˝≤ e´eVü≤]düTÔqï nHêï ãè+<ä+ : düTÁãeTD´kÕ«$T q÷´ &Ûç©¢, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): <˚X¯+˝À n$˙‹ ìs¡÷à\q ø√dü+ b˛sê≥+ #˚düTÔqï {°yéT nHêï düuÛÑT´\‘·T qø£‡˝…’≥¢ ‘·s¡Vü‰˝À e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì »q‘ê bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY düTÁãeTD´ kÕ«$T Äs√|æ+#ês¡T. Bìô|’ nj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ &Ûç©¢˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñqï‘· $<ë´e+‘·T˝…’q nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´\T ˇø£ n+X¯+ô|’’ á ‘·s¡Vü‰˝À q&ÉT#·Tø√e&É+ uÛ≤e´+ ø±<äì Væ≤‘·Te⁄ |ü*ø±s¡T. n$˙‹ düeTdü´qT Vü≤C≤πs ãè+<ä+ s¡#·Ãs¡#·Ã #˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î ã\yÓTÆq ˝Àø±Œ˝Ÿ _\T¢ ø√dü+ |ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï nHêï ãè+<ä+ sêC≤´+>∑ e´edüúqT nÁ|ü~ΔwüºbÕ\T #˚j·÷\ì #·÷k˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\qT düVæ≤+#·sê<äì Äj·Tq bÕ\≈£î\≈£î dü÷#·q #˚XÊs¡T. Çø£b˛‘˚ 2 J ôdŒÁø£ºyéT e´eVü‰s¡+˝À m|üŒ{Ϭø’Hê Hê´j·T+ ¬>\TdüTÔ+<äHêïs¡T. n|üŒ{Ï es¡≈£î ‘·q b˛sê≥+ Ä>∑<äHêïs¡T. á πødüT˝À Hê{Ï Ä]úø£ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+qT ø£∫ä‘·+>± $#ê]+#ê\ì düTÁueTD´+ kÕ«$T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

{°&û|” H˚‘· ìyêdü+˝À s¡÷.ø√{Ï kÕ«BÛq+ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): e÷J ø±s=Œπs≥sY z+ Á|üø±wt j·÷<äyé ìyêdü+˝À ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T |ü≥Tºã&ܶsTT yÓTÆbÕ&é π>{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝Àì Äj·Tq Ç+{À¢ b˛©düT\T k˛<ë\T »s¡|ü>± ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À q>∑<äT ãj·T≥|ü&ܶsTT.M{Ï‘√bÕ≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q mìïø£\ kÕe÷Á– ≈£L&Ü b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±>± Ç~ ø√ePs¡T˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]ú k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄q &ÉãT“\T |ü+#˚+<äT≈£î z+Á|üø±wt j·÷<äyé Ç+{À¢ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T <ë∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n~ÛH˚‘· s¡$#·+Á<ä j·÷<äyé, ø±e* myÓTà˝Ò´ ;<ä eTkÕÔHésêe⁄ j·÷<äyé≈£î z Á|üø±wt øÏ <ä>∑Zs¡ ã+<ÛäTe˙ düe÷#ês¡+. áHÓ\ 18q ø√ePs¡T nôd+;¢ kÕúHêìøÏ ñ|ü mìïø£ »s¡T>∑qTqï H˚|ü<Ûä´+˝À {°&û|” H˚‘· ìyêdü+˝À ø√{Ï s¡÷bÕj·T\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+ ô|<ä› #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. á kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï {°&û|” H˚‘· k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄q |ü+#˚+<äTπø q>∑<äTqT HÓ\÷¢s¡T≈£î ‘·s¡*+∫ e⁄+{≤s¡ì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

2011`2012 dü+e‘·‡+ C≤rj·T $<˚o kÕÿ\s¡wæ|ü⁄\/ Á|üø£s¡D eT+ps¡T ø√dü+ mdtdæ ‘·~‘·s¡ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ~>∑Te $uÛ≤>±\ qT+∫ 30 $<˚o kÕÿ\sYwæ|ü⁄\ eT]j·TT 5 Á|üø£≥q\ eT+ps¡T ø√dü+ ns¡TΩ\ qT+∫ ìØí‘· |ü<äΔ‹˝À <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡T :

ô|’>± Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡e düuÛÑ˝À düVü‰sê |ü]yêsY m+&ç düTÁã‘√sêjYT˝≤+{Ï yêfi¯¢≈£î ô|<ä› |”sƒ¡ y˚j·T&É+ ≈£L&Ü $eTs¡Ù\≈£î <ë] rdæ+~. nœ˝Òwt j·÷<äyé Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡e düuÛÑ≈£î dæ|æb+ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wtø±s¡‘Y, bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT d”‘êsê+ @#·÷], _eTHéãdüT, dæ|æ◊ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù m_ ãs¡›Hé, Á|üyÓ÷<é‹yêØ, &Ûç©¢ Ee÷ eTd”<äT n<Ûä´≈£åî\T Çe÷+ eTÚ˝≤Hê nVü≤à<é ãTU≤Ø, kÕ«$T Äo«<ëq+<é,≈£îظ<é nVü≤à<é,dæ˙kÕºsY C≤ôV≤<éU≤Hé ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eTq sêÁwüº+ qT+&ç {Ï&ç|æ m+|æ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄‘√ bÕ≥T e÷J eT+Á‹ ‘·\kÕì lìyêdü j·÷<äyé Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

Ä&Éø£‘ÓÔs¡˝À j·TT|æ@ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT j·TT|æ@≈£î n*ºy˚T{+ Ç#êÃs¡T. l\+ø£ düeTdü´ô|’ ◊ø£´sê»´dü$T‹˝À e´‹πsø£+>± z≥T #˚j·÷\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. l\+ø£˝À ‘·$Tfi¯\ }#·ø√‘· »s¡T>∑T‘·T+<äì,Bìô|’ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ e´‹πsø£+>± ◊ø£´sê»´dü$T‹ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á &çe÷+&é rs¡Ãø£b˛‘˚ j·TT|æ@‘√ $&Ü≈£î\T ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. B+‘√ á ¬s+&ÉT uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\ >=+‘ÓeTà ø√¬sÿ\qT rs¡Ã&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘√+~. eTeT‘ê u…qØ® e<ä›≈£î sêj·TuÛ≤]>± C…’sê+ s¡y˚TwtqT |ü+|æq≥T¢>±H˚ ø£s¡TD≤ì~Û e<ä›≈£î ≈£L&Ü sêj·TuÛ≤]ì |ü+bÕ\ì jÓ÷∫k˛Ô+~. nsTT‘˚ ˇø£{° ¬s+&ÉT s√E˝À¢ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·T+<äì j·TT|æ@ düsêÿsY uÛ≤$k˛Ô+~.

H˚&ÉT ã&Ó®{Ÿ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 15 : X¯ó Áø£yês¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® ã&Ó®{Ÿ Á|ü y ˚ X ¯ ô |≥º q THêïs¡ T .Ç|ü ⁄ Œ n+<ä] #·÷|ü⁄ ã&Ó®{Ÿô|’H˚ |ü&ܶsTT. Ç~˝≤e⁄+fÒ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥‘√ Á|üDuŸ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. πs|ü⁄ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï kÕ<Ûës¡D ã&Ó®{Ÿô|’ Á|ü<Ûëì‘√ #·]Ã+#ês¡T.

Áø£eT+

$uÛ≤>∑+

kÕÿ\sYwæ|ü⁄\ dü+K´

Á|üø£s¡D eT+ps¡T\ dü+K´

1. 2.

ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\T dü+#ês¡ ‘Ó>∑\T eT]j·TT –]»q dü+#ês¡ ‘Ó>∑\T e´ekÕj·T≈£L©\T, #˚‹eè‘·T\T

27 02

04 01

01

`

3.

1) kÕÿ\sYwæ|t : á kÕÿ\sYwæ|t <ë«sê |ò”E\T yÓTT<ä˝…’q $<ë´ dü+ã+<ÛäyÓTÆq Ks¡TÃ\T, s¡yêD≤ Ks¡TÃ\T, Ç‘·s¡ Ks¡TÃ\T #Ó*¢+#·ã&É‘êsTT. e÷düºsY eT]j·TT |æõ kÕúsTT˝À e÷Á‘·y˚T. 2) #·<äe⁄˝À m+#·T≈£îqï $uÛ≤>∑+: $<˚XÊ˝À¢ ñqï‘· #·<äTe⁄˝À¢ kÕÿ\sYwæ|t ø√dü+ $uÛÑõ+|üã&çq$ : #·<äTe⁄ d”≥¢ dü+K´ m) Ç+»˙]+>¥ 20 _) y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ dæ) ôd’Hé‡ 05 &ç) nÁ–ø£\ÃsYôd’Hé‡ 05 Ç) yÓT&çdüHé Ç+<äT˝À 30% eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#·ã&çq$ 2) Á|üø£s¡D eT+ps¡T: |æõ kÕúsTT |üP]Ô#˚dæ $<˚XÊ˝À¢ ôd$THês¡T¢, esYÿcÕ|ü⁄˝À¢ bÕ˝ÀZH˚yês¡T BìøÏ ns¡TΩ\T. mbÕ¢sTTyÓT+{Ÿ q÷´dt˝À Á|üø£≥q |ü&çq 45s√E˝À¢ ~>∑Te ∫s¡THêe÷≈£î <äs¡U≤düTÔ\T |ü+bÕ*. ~ n+&ÉsY ôdÁø£≥Ø, mdtdæ&ç`$ ôdø£åHé, kÕe÷õø£ Hê´j·T+ kÕ~Ûø±s¡‘· eT+Á‹‘·‘·« XÊK, s¡÷+ HÓ+ 253`ªmμ $+>¥,XÊÁdæÔ uÛÑeHé, &Ü. sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é s√&ÉT¶, q÷´&Ûç©¢`110 001? eT]ìï $esê\≈£î www.socialjustice.nic.inyÓ’uŸôd’{ŸqT dü+<ä]Ù+#ê*.

uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ kÕ~Ûø±s¡‘· eT+Á‹‘·‘·« XÊK,


ôV’≤<äsêu≤<é

q÷´dt $TÁs¡sY nôd+;¢ì dü+<ä]Ù+∫q sê»kÕúHé ãè+<ä+ sê

f…HéÔ bÕôd’q eTTdæ¢+ u≤*ø£\≈£î q>∑<äT

»kÕúHé düuÛ≤|ü‹ ;ù|+Á<ädæ+>¥ ôwø±e‘Y H˚‘·è‘·«+˝À Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ sêh XÊdüqdüuÛÑqT dü+<ä]Ù+∫+~. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY, ñ|üdüuÛ≤|ü‹ uÛÑ{Ϻ$Áø£e÷s¡ÿ eT+&É* #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ\‘√ Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. nôd+;¢˝À Ç{°e\ #˚dæq e÷s¡TŒ\qT ãè+<ä+ |ü]o*+∫+~. nq+‘·s¡+ XÊdüqdüuÛÑ yÓTÆHêغ ø£$T{°‘√ yês¡T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á ãè+<ä+˝À sê»kÕúHé d”Œø£sY‘√bÕ≥T myÓTà˝Ò´\T >∑+>±»˝Ÿ MT˝Ÿ, Ábı$T˝≤ ≈£î+<äsY, nXÀø˘|æ#êä\T ñHêïs¡T.

~–bıeTà+fÒ ~–b˛yê˝≤ : C≤Hê¬s&ç¶

X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã16 2012

ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ q÷‘·q eTTK´eT+Á‹ nœ˝Òwt j·÷<äyé n<Ûä´ø£å‘·q ‘=*kÕ] eT+Á‹es¡Z+ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ uÛÒ{° nsTT+~. á uÛÒ{°˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |ü\T ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+~. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ bÕôd’q eTTdæ¢+ u≤*ø£\≈£î s¡÷. 30 y˚\ q>∑<äT Áb˛‘ê‡Vü≤+ n+~kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡TΔ\≈£î {≤u…¢{Ÿ |”d”\T, Ç+≥sY $<ë´s¡TΔ\≈£î ˝≤´|t{≤|t\T n+~kÕÔeTì eT+Á‹es¡Z+ ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> 35 @fi¯ófl <ë{Ïq 9 \ø£å\ eT+~øÏ ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹ n+~+#ê\ì á uÛÒ{°˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T.

<äT–Zsê\>±+BÛu≤ãT/q÷´dtã÷´s√ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15 : {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY yÓ’K] e\¢ ‘Ó\+>±Dyê<ä+ n&ÉT>∑+{Ïb˛‘·T+<äì ;CÒ|” rÁekÕúsTT˝À <ä«»yÓT‹Ô+~. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY mìïø£˝À¢ ‘·eTbÕغ H˚‘· øÏwüHé¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚j·T˝Ò<ä+≥÷ πød”ÄsY #˚dæq yê´K´\qT Ä bÕغ sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù mdt,sêeT#·+Á<äsêe⁄ ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. ‘·eT~ C≤rj·T bÕغ nì sêJHêe÷\T #˚j·T&É+ n~ÛcÕ˜q+ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î \øÏåàHêsêj·TD sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ÄeTbÕغ XÊdüq düuÛÑT´\T sêJHêe÷ #˚ùdÔ m+|”>± ˙ y˚+<äT≈£î sêJHêe÷ #˚j·T˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. >∑‘·+˝À ˇø£kÕ] sêJHêe÷ #˚ùdÔ {°&û|” eT<䛑·T‘√ #êe⁄‘·|æŒ ø£fi¯ófl˝§≥º uÀsTTq≥T¢ 15 y˚\ yÓTC≤غ‘√ ¬>*#êeTì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Äj·Tq eT÷\+>±H˚ H˚&ÉT ‘Ó\+>±D yê<ä+ n&ÉT>∑+{Ï b˛‘·T+<äì, πød”ÄsY≈£î ‘Ó\+>±D sêh+ ‘˚yê\qï ∫‘·ÔX¯ó~Δ, <äeTTà, <Ó’s¡´+ ñ+fÒ m+|” |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæ @ bÕغ eT<䛑·T ˝Ò≈£î+&Ü ¬>\Tyê\ì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. >∑‘·+˝À 10 dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À mìï kÕs¡¢ m+|” nsTTHêe⁄ mìïkÕs¡T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î yÓfi≤¢e⁄, mìïkÕs¡T¢ ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üe⁄ ‘˚*à #ÓbÕŒ\ì sê+#·+Á<Ûäsêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. C≤rj·T bÕغ\ <ë«sê ‘Ó\+>±D sê<äT n+≥THêï&Éì eT] ÁbÕ+rj·T bÕغ\ <ë«sê edüTÔ+<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. bÕغì kÕú|æ+∫q 11 dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À sêh+ @sêŒ≥T #˚j·T≈£î+&Ü @$T #˚XÊs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T düeT+»düyÓTÆq<äì ‘·eT bÕغ H˚‘· bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·s¡Ã≈£î ‘˚*à e÷{≤¢&çq|ü⁄Œ&ÉT düuÛÑ˝À ˝Ò≈£î+&Ü @ eT÷\q<ë≈£îÿHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ñ|ü mìïø£˝À¢ ;CÒ|” b˛{° #˚j·T≥+ CÒ@d”øÏ <ä÷s¡+ ø±e&É+ ø√dü+ ø±<äì, CÒ@d” u≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\T, dü+|òü÷\ eT<Ûä´ $uÒ<ë\T düèwæº+#·&É+ n+‘·ø£Hêï

b˛wüø±Vü‰s¡+ ˝À|ü+‘√ 1/3 e+‘·T •X¯ó eTs¡D≤\T b˛wüø±Vü≤s¡+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ <äT–Zsê\>±+BÛu≤ãT/q÷´dtã÷´s√ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15 : Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± »s¡T>∑T‘·Tqï •X¯ó eTs¡D≤\T b˛wüø£ ÄVü‰s¡+ ˝À|ü+e\¢H˚ ø£\T>∑T‘·THêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T y˚T<ëe⁄\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑s¡“düú •X¯óe⁄ qT+&ç ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\ es¡≈£î ø±e\dæq b˛wüø£ ÄVü≤s¡+ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ Çø£ÿ&É esYÿcÕ|ü⁄ »]–+~. á esYÿ cÕ|ü⁄˝À n+‘·sê®rj·T+>± Á|üU≤´‹ >±+∫q XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T, yÓT&çø£˝Ÿ Ábıô|òwüq˝Ÿ‡, nø±&ÉH˚wæj·THé‡ <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yê]yê] eè‹Ô|üs¡+>± |æ\¢\\ô|’ b˛wüø£ ÄVü≤s¡+ Á|üuÛ≤e+ >∑T]+∫ $X‚¢dæ+#ês¡T. á ej·TdüT˝À |æ\¢\≈£î b˛wüø£ ÄVü≤s¡+ \_Û+#·ø£b˛‘˚ yê] e÷qdæø£ ñqï‘·, $<ë´uÛ≤´dü+ô|’ |ü&˚ #Ó&ÉT Á|üuÛ≤yêìï $X‚¢dæ+#ês¡T. b˛wüø£ ÄVü≤s¡ ˝À|ü+ e\¢ ø£*π> nqsêΔ\T |æ\¢\ s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔô|’ ≈£L&Ü Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü dü¬s’q b˛wüø£ ÄVü≤s¡+ rdüTø√ø£b˛‘˚ <ëì Á|üuÛ≤e+ •X¯óe⁄ |üP]Ô J$‘·+ô|’q |ü&ÉT‘·T+<äì eø£Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T. eTTK´+>± 2500 Á>±eTT\ ø£Hêï ‘·≈£îÿe ãs¡Te⁄‘√ |ü⁄{Ϻq |æ\¢\≈£î Ç{Ïe+{Ï ne\ø£åD≤\T ø£*π> neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. eTTK´+>± eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\˝À ‘·≈£îÿe ãs¡Te⁄>± |ü⁄fÒº |æ\¢\˝À Ç~ n~Ûø£ XÊ‘·+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á esYÿ cÕ|ü⁄qT HÓdüº˝Ÿ dü+düú ìs¡«Væ≤+∫+~.

@_$|æ <Ûäsêï dæ]dæ\¢, e÷]à 15 : @_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄsY&çz ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\ e\¢ $<ë´s¡Tú\T nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì á HÓ\ 24 qT+&ç mdtmdtdæ, &çÁ^ $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\THêïj·Tì, Á|üdüTÔ‘·+ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À ìs¡+‘·s¡+ ø£¬s+{Ÿ ø√‘· $~Û+#·&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± qwüºb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y <äècÕº´ ìs¡+‘·s¡+ ø£¬s+{Ÿdüs¡|òüsê #˚j·÷\ì @_$|æ H˚‘·\T eTùV≤XŸ, sêCÒXŸ, düT≈£îe÷sY, ns¡TDY, >∑DÒwt, Á|üMDY, n»jYT, nì˝Ÿ,sêCÒXŸ, •e<ÛäsY, Á|üXÊ+‘Y, $H√<é, u≤ãT\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

yÓT>± C≤uŸ y˚Tfi≤ 324 eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£\Œq

πød”ÄsY sêJHêe÷ #˚dæ ¬>\yê*

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt) : eT+Á‘·T\≈£î H√{°düT\T n+<ëø£ Ä e´eVü‰s¡+˝À #·]Ã+∫ yê{Ïø£qT>∑TD+>± ‘·–q düe÷<ëq+ |ü+|ækÕÔeTì |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. nbıVü≤\qT ‘=\–+∫ Á|ü»\≈£î bÕs¡<äs¡Ùø£‘· #ê≥T‘êeTì nHêïs¡T. eT+Á‘·T\ sêJHêe÷ &çe÷+&é sê»ø°j·TyÓTÆq<äì ø={ϺbÕπsXÊs¡T. mes√ ~–bıeTà+fÒ ‘êeTT |ü<äe⁄\ qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√yê˝≤? nì Á|ü•ï+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ 2014 es¡≈£L m˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ns¡Ω‘·\Tqï|üŒ{Ïø° ‘·q≈£î eTTK´eT+Á‹ ø±yê\qï n_Û˝≤wü ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ bÕغ ¬>\TdüTÔ+<äqï $XÊ«dü+ ñ+<äHêïs¡T.

ø±<äHêïs¡T. CÒ@d” |üøå±\‘√ #·]Ã+#·≈£î+&Ü πød”ÄsY @ø£|üø£å+>± nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+#ês¡ì, Bìì e´‹πsøÏdü÷Ô ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]úì ì\u…{≤ºeTì ‘·eT≈£î e´‹πsø£+>± eTTdæ¢+ ø£eTT´ìdüTº\ z≥T¢ sêã≥Tºø√&Üìπø eTTdæ¢+ ø£eT÷´ì{°øÏ #Ó+~q nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+∫ eT‘· $<˚«>±\T ¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eTTdæ¢+\ $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt~, {°ÄsYmdt ~ ˇπø yÓ’Ks¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n+<äTπø HÓ’C≤+qT bı–&Üs¡ì, s¡C≤ø±s¡¢ #·s¡´qT düeT]ú+#ês¡ì, ‘Ó\+>±D eùdÔ eTTdæ¢+qT ñ|ü eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔeTì, eTTdæ¢+\≈£î 12 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒkÕÔqq&É+˝À >∑\ n+‘·s¡´y˚TeT≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. sêh @sêŒ≥T |ü≥¢ n‘·ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D ù|s¡T‘√ sê»ø°j·T \_Δ bı+<ä&ÜìøÏ bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ñ|ü mìïø£˝À¢ ;CÒ|” nuÛÑ´]ú ¬>\T|ü⁄ ø±j·TeTì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eTH√Vü≤sY¬s&ç¶, sêeTø£èwüí, eT˝Ò¢wt, s¡M+<äsY, $X¯«Hê<∏é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 15 : _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY ùdº&çj·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ yÓT>± C≤uŸy˚Tfi≤\˝À 324 eT+~ j·TTe‹ j·TTe≈£î\≈£î $$<Ûä Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\˝À ñ<√´>±\≈£î m+|æø£ nsTTq≥T¢ õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~Δ dü+düú ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY C…. X¯+ø£s¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>±\˝À #˚]q yê]øÏ ø£+ô|˙\T HÓ\≈£î 5500 qT+&ç 8000 s¡÷ˆˆ\≈£î es¡≈£î J‘ê\T Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. &çÄsY&çm ◊πø|æ s¡÷s¡˝Ÿ ◊πø|æ Äs¡“Hé õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘· sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ <ë«sê õ˝≤¢˝Àì #·<äTe⁄≈£îqï ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹ j·TTe≈£î\≈£î Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\˝Àì ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·T≥≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY yÓT>± C≤uŸ y˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì 1137 eT+~ #·<äTe⁄≈£îqï ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹, j·TTe≈£î\T Vü‰»s¡T nsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. C≤uŸy˚Tfi≤˝À 13 $$<Ûä ø£+ô|˙\T bÕ˝§Zì 324 eT+~ì m+|æø£ #˚düTø=ì ñ<√´>∑+ ìj·Te÷ø£ |üÁ‘ê\T n+~+#·q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ìsêVü‰s¡ Bø£å\T eT+<∏äì, e÷]à 15 : md”‡eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\H˚ &çe÷+&é‘√ me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À sêhyê´|üÔ+>± #˚|ü{Ϻq ìs¡Vü≤s¡ Bø£å\T >∑Ts¡TyêsêìøÏ 20e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. ádü+<äs¡“¤+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 20 s√E\T>± Bø£å\T #˚düTÔqï πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î NeT ≈£î{Ϻqf…Æ¢q ˝Ò<äHêïs¡T.

3

Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT&É\T e+∫ eØZø£s¡D kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTì, 18 dü+e‘·‡sê\ me÷àØŒmdt ñ<ä´e÷ìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ md”‡eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e÷~>∑\qT yÓ÷dü+ #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ uÛ≤Ø eT÷\´+ #Ó*¢+#·ø£ ‘·|üŒ<äì yês¡T á dü+<äs¡“¤+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Hê>√˝Ÿ\À á s√E 10e |ü⁄{Ϻq s√E »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï ∫s¡+J$ &É|ü⁄Œ $πøwt≈£î »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ MT Hêqï`neTà &É|ü⁄Œ es¡\øÏåà `qs¡dæ+Vü≤àsêE u≤u≤sTT`|æìï &É|ü⁄Œ nq÷wü` Áoìyêdt HêqïeTà &É|ü⁄Œj·÷<äeTà n‘·Ôj·T´\T`e÷eTj·T´\T >√˝§ÿ+&É yÓTÆdüj·T´`»+>∑j·T´ düTeT\‘·

Vü≤düÔø£fi¯\ $uÛ≤>∑+˝À Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶ ø√dü+ >∑T]Ô+|ü⁄ •_sê\T #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î, Vü≤düÔø£fi¯\ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\≈£î 31 e÷]à 2010 qT+∫ ñqï >∑&ÉTe⁄ r]q s¡TD≤\ô|’ |üP]Ô sêsTTr MTs¡T #˚H˚‘· ø±]à≈£î&ÉT nsTT ñ+&ç, MTs¡T #˚H˚‘· ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ 31.03.2010 ø£+fÒ eTT+<äT>± rdüT≈£îqï u≤´+≈£î s¡TD+ $$<Ûä ø±s¡D≤\ #˚‘· ‹]– #Ó*¢+#·˝Òø£ b˛‘˚ MT u≤´+≈£î s¡TD≤ìï (ndü\T e&û¶) s¡<äT› #˚j·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. nsTT‘˚ MTs¡T dü+ã+~Û‘· u≤´+≈£î XÊK≈£î nìï $esê\‘√ ≈£L&çq <äs¡U≤düTÔqT n+<ä#˚j·÷*. #˚H˚‘· Vü≤düÔø£fi¯\ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T s¡TD≤\ s¡<äT› ø√dü+ Hêu≤sY¶≈£î #Ó+~q ÁbÕ+rj·T Ä~Ûø±]ì dü+Á|ü~+#ê*. Ç˝≤ s¡TD≤\T s¡<äT› nsTTHê e´øÏÔ>∑‘· #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T, #˚H˚‘· düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T ø=‘·Ô>± Á|üø£{Ï+#˚ s¡TD≤\T rdüTø√e&ÜìøÏ ns¡TΩ\T. eT]ì $esê\T ø√dü+ eT+Á‹‘·«XÊK≈£î #Ó+~q yÓ’uŸôd’{Ÿ http://handlooms.nic.in/hl_guideliness_rrr_package.pdfqT dü+<ä]Ù+#·+&ç.

dü+|òüT{Ï‘· Vü≤düÔø£fi¯\ n_Ûeè~Δ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä dü+kÕú>∑‘· s¡TD≤\T eT]j·TT #˚H˚‘· ø±]àø£ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶ e´øÏÔ>∑‘· #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î u≤´+≈£î\T #˚H˚‘· ø±]àø£ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶qT n+<ä#˚kÕÔsTT. BìøÏ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ e´e~Û es¡≈£L >∑]wüºkÕúsTT˝À 4200 s¡÷bÕj·T\qT, s¡TD≤\ MT<ä 3% sêsTTrì n+<ä#˚düTÔ+~. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q <äs¡U≤düTÔ\qT eT+Á‹‘·«XÊK≈£î #Ó+~q yÓ’uŸôd’{Ÿ bı+<äe#·TÃ. kÕúìø£ sêhÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+~q Vü≤düÔø£fi¯\ Ä|ò”dt Ç+#êØ® qT+∫ bı+<äe#·TÃ. á <äs¡U≤düTÔqT n+<ä#˚ùd≥|ü&ÉT nedüs¡yÓTÆq |üÁ‘ê\qT ‘·|üŒìdü]>± düeT]Œ+#ê*. M{Ï ø√dü+ MT sêh+˝À Á|üø£{Ï+∫q ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ e÷]Ã, 2012 qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ •_sê\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. http://handlooms.nic.in/loanApplicationfromWCC.pdf qT+∫

sêh+ ù|s¡T : Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ Áø£eT.dü+K´. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11.

Vü≤düÔø£fi¯\ düe÷K´ ù|s¡T dæ~Δù|≥ düe÷K´, dæ~Δù|≥, yÓT<äø˘ õ˝≤¢ CÀ–ù|≥ düe÷K´, CÀ–ù|≥, yÓT<äø˘ õ˝≤¢ Hêsêj·TDUÒ&é düe÷K´, Hêsêj·TDUÒ&é, yÓT<äø˘ õ˝≤¢ »$Tà≈£î+≥ düe÷K´, »$Tà≈£î+≥, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ø£eT˝≤|üPsY düe÷K´, ø£eT˝≤|üPsY, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ‘·+¬>fi¯fl|ü*¢ düe÷K´, ‘·+¬>fi¯fl|ü*¢, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ y˚eTT\yê&É ôV≤#Y&Éã÷´dæmdt *., y˚eTT\yê&É, ø£Ø+q>∑sYõ˝≤¢

#Óq÷ïsY, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ yÓ+ø£≥–], HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ eTT~¬s&ç¶|ü*¢, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ á|ü⁄s¡TbÕ˝…+, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢.

•_s¡+ ‘˚B 28.3.2012 18.4.2012 25.4.2012 10.4.2012 12.4.2012 17.4.2012 19.4.2012 25.4.2012 11.4.2012 29.3.2012 10.04.2012

•_s¡+ y˚~ø£ ôV≤#Y&Éã÷´dæ Áb˛C…ø˘º *$T. Ä|ò”düT ø±sê´\j·T+, dæ~Δù|≥. ôV≤#Y&Éã÷´dæ *$T. Ä|ò”düT ø±sê´\j·T+, CÀ–ù|≥ ôV≤#Y&Éã÷´dæ *$T. Ä|ò”düT ø±sê´\j·T+, Hêsêj·TDUÒ&é X¯Á{≤CŸ ôV≤#Y&Éã÷´dæmdt, k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, »$Tà≈£î+≥ ôV≤#Y&Éã÷´dæmdü, k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, ø£eT˝≤|üPsY |ü<äàXÊ* dü+|òüT+, ‘·+¬>fi¯fl|ü*¢ y˚eTT\yê&É ôV≤#Y&Éã÷´dæmdt k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, y˚eTT\yê&É #Óq÷ïsY ôV≤#Y&Éã÷´dæmdt k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, #Óq÷ïsY |ü<äàXÊ* ø£fi≤´D eT+&É|ü+, yÓ+ø£≥–] m+|æ&çz ø±sê´\j·T+, eTT~¬s&ç¶|ü*¢ #˚H˚‘· ø£fi≤´D eT+&É|ü+, á|ü⁄s¡TbÕ˝…+

Áø£eT.dü+K´. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Vü≤düÔø£fi¯\ düe÷K´ ù|s¡T <˚XÊsTTù|≥, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ô|<ë›|ü⁄s¡+, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]õ˝≤¢ |ü⁄\>∑TsêÔ, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ñbÕŒ&É, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ yÓ÷], ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ n+>∑s¡, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ n#·+≥ y˚e÷s¡+, |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ neTs¡∫+‘·, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n+b˛\T düe÷K´, n+b˛\T, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ˝≤y˚s¡T düe÷K´, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ eT+<äsê&É düe÷K´, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢

•_s¡+ ‘˚B •_s¡+ y˚~ø£ 04.04.2012 |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+, <˚XÊsTTù|≥, y˚≥bÕ˝…+ (eT+&É\+) 04.04.2012 k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ 28.04.2012 |ü⁄\>∑Ts¡Ô ôV≤#Y&Éã÷´¢ k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+,|ü⁄\>∑Ts¡Ô 13.04.2012 ñbÕŒ&É ôV≤#Y&Éã÷¢´ k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, ñbÕŒ&É 19.04.2012 yÓ÷Ø ôV≤#Y&Éã÷´¢ k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, yÓ÷Ø 26.04.2012 n+>∑s¡ ôV≤#Y&Éã÷´¢ k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, n+>∑s¡ 19.04.2012 mHédæ&çdæ esYÿôw&é, n#·+≥ y˚e÷s¡+ 18.04.2012 neTs¡∫+‘· ôV≤#Y&Éã÷´\dæmdt *, k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, neTs¡∫+‘· 23.03.2012 lÄ>∑ùdÔX¯«s¡ ôV≤#Y&Éã÷´dæmdt *, k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, n+b˛\T 30.03.2012 ˝≤y˚s¡T ôV≤#Y&Éã÷´\dæmdt *, k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, ˝≤y˚s¡T 09.04.2012 eT+<äsê&É V≤#Y&Éã÷´\dæmdt *, k˛ôd’{° ø±sê´\j·T+, eT+<äsê&É.

. á düe÷K´\≈£î #Ó+~q #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T e÷Á‘·y˚T á •_sê\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê*. $T–*q düe÷K´\≈£î #Ó+~q ø±]à≈£î\ ø√dü+ ‘·«s¡˝À •_sê\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. . Á|üdüÔ‘·+ |üesY\÷yéT #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î #˚H˚‘· ø±]àø£ ø±]àø£ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶qT n+<ä#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. . á •_sê˝À¢ bÕ˝§Zqï #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T ‘·|ü&ÉT düe÷#êsêìï n+<ä#˚ùdÔ yê] MT<ä b˛©dt m|òt.◊.ÄsY qyÓ÷<äT #˚j·Tã&ÉT‘·T+~. . nedüs¡yÓTÆq |üÁ‘ê\T : (m) q÷\T bÕdtãTø˘/ #˚H˚‘· >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ / #˚H˚‘· Äs√>∑´ Çq÷´¬sHé‡ ø±s¡T¶ (_) πswüHéø±s¡T¶/ z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ (dæ) bÕdtb˛sYº ôd’CŸ bò˛{À) (&ç) #˚H˚‘· düe÷K´ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶. MT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+fÒ qø£\T ø£+fÒ ndü˝…’q >∑T]Ô+|ü⁄ |üÁ‘ê\T rdüT≈£îì sêyê*. #˚H˚‘· düe÷K´ πø+Á<ë\T 3% e&û¶ ø√dü+ u≤´+≈£î\qT H˚s¡T>± dü+Á|ü~+#ê*. eT]ìï $esê\≈£î eT+Á‹XÊK≈£î #Ó+~q yÓuŸôd’{Ÿ http://handlooms.nic.in/hl_guideliness_institutionalcredit_ihds.pdfqT dü+<ä]Ù+#ê*.

$T˝Ÿ π>{Ÿ <Ûäs¡ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Vü‰+ø˘ q÷\T MT<ä 10 XÊ‘·+ <Ûäs¡ ‘·–Z+|ü⁄ |ü≥Tº eT]j·TT ø±≥Hé q÷\T <Ûäs¡ô|’ 10 XÊ‘·+ ‘·–Z+|ü⁄≈£î uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ n+^]+∫+~. $T˝Ÿ π>{Ÿ |ü<Ûäø£+ øÏ+<ä (m+õ|æmdt) á sêsTTr‘√ q÷\qT #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î, #˚H˚‘· düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\≈£î C≤rj·T Vü≤düÔø£fi¯\ n_Ûeè~Δ ø±s√ŒπswüHé <ë«sê sêh Á|üuÛÑT‘·« ø±s√ŒπswüHé, nô|ø˘‡ k˛ôd’{°\ <ë«sê n+<ä#˚kÕÔs¡T. á ñ|üjÓ÷>∑+ ø√dü+ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î, #˚H˚‘· düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\≈£î, sêh Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq q÷\T bÕdtãTø˘ ñ+&Ü*. eT]ìï $esê\≈£î yÓ’uŸôd’{Ÿ http://handlooms.nic.in/hl_subsidy_guidelines.pdfqT dü+<ä]Ù+#ê*.


ôV’≤<äsêu≤<é X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 16 2012

4

X¯óÁø£yês¡+, 16 e÷]Ã, 2012

l\+ø£˝À

sêeDø±wüº+ eT+&ÉT‘√+~. dæ+Vü≤∞j·TT\T sêeD ôd’q´+˝≤ e÷], ‘·$Tfi¯\qT }#·ø√‘· ø√düTÔHêïs¡T. e÷qe Vü≤≈£îÿ\qT Vü≤qq+ #˚dü÷Ô Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ¬s+&ÉT \ø£å\ eT+~ ‘·$Tfi¯ó\qT ø±{ÏøÏ |ü+|æq yÓ’q+ ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻq≥T¢ MT&çj·÷˝À ø£ì|æk˛Ô+~. Ç+‘· <äTs¡“¤s¡yÓTÆq |ü]dæú‹ @ |ü>∑yê&çøÏ ≈£L&Ü e<ä›H˚ $ì|æk˛Ô+~. dæ+Vü≤∞j·TT\≈£î ‘·$Tfi¯\+fÒ |ü≥ºsêì ø√|ü+. m©º{Ï{Ïá b˛sê≥+‘√ yê] |ü≥¢ eT]+‘· ÄÁ>∑Vü≤+ ô|]–b˛sTT+~. ‘·$Tfi¯\T ø£ì|æùdÔ #ê\T yê]ô|’ n‘ê´#êsê\T, ne÷qTwü ø£è‘ê´\T. #·+|æ ˇπø #√≥ bÕπsdæ, ø±≈£î\≈£î, >∑<ä›\≈£î ÄVü‰s¡+ #˚dæq l\+ø£ <Ûëw”ºø±\T ô|]–b˛j·÷sTT.‘·$Tfi¯ó\ Ä‘·à>ös¡yêìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î m©º{Ï{Ïáì kÕú|æ+∫q y˚fi¯ó|æfiË’¢ Á|üuÛ≤ø£s¡HéqT |ü{Ϻ, ø±*à #·+|æq ‘·sê«‘· @sêŒ≥T yê<ä ñ<ä´eT+ m≥T yÓ[¢+<√ ‘Ó*j·T<äT

ø±˙, ‘·$Tfi¯ó\ |ü]dæú‹ eT]+‘· n<Ûë«qï+>± e÷]+~. kÕø屑·TÔ Á|üuÛ≤ø£s¡Hé ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT |ü≥Tºø=ì ∫es¡≈£î ∫Hêï] nì #·÷&É≈£î+&Ü Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT |òæ*|t‡qT ø±*à #·+|æq yÓ’q+ l\+ø£ |ü]dæú‹øÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘√+~. ‘·$Tfi¯ó\qT X¯s¡D≤s¡Tú\T>± >∑T]Ô+#êeT+≥÷ ˇø√ÿ •_s¡+˝À y˚˝≤~ eT+~ì ≈£LπsÃj·T&É+, ˝Ò<ë ˇø√ÿ >∑~˝À Çs¡yÓ’ eT+~ì ‘√ùddæ, \+ø£ ôd’q´+ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+~. á •_sê˝À¢

e÷qe Vü≤≈£îÿ\ Vü≤qq+ eT+∫ ˙s¡T <=s¡ø£<äT. ˇø£ÿ |üPfÒ ‹+&ç. s√>± ˝§ùdÔ n+‘˚ dü+>∑‘·T\T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘·$Tfi¯Hê≥ nìï bÕغ\T l\+ø£˝À »s¡T>∑T‘·Tqï e÷s¡Dø±+&Éô|’ >∑fi¯yÓT‘·Ô&É+ düVü≤»y˚T. ‘·$Tfi¯ Á|ü»\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ne÷qTwü ø±+&ÉqT Á|ükÕÔ $dü÷Ô l\+ø£ô|’ ◊ø£´sê»´dü$T‹ Á|üy˚X¯ô|≥º Tqï e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq z{Ï+>¥˝À ‘·$Tfi¯ó \≈£î nqT≈£L\+>± z≥T #˚j·÷\ì &çm+¬ø n~ÛH˚‘· ø£s¡TD≤ì~Û, nHêï &çm+¬ø n~ÛH˚Á‹ »j·T\*‘· &çe÷+&é #˚j·T&É+˝À W∫‘·´+ ñ+~. ˇø£Hê&ÉT l\+ø£ n&É>∑ eTT+<˚ ‘·$Tfi¯ó

\ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì sêJyé>±+BÛ ô|<ä›qï>± e´eVü≤]+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. Bìï n+^ø£]+#·ì ô|<ä› |ü⁄* Á|üuÛ≤ø£s¡Hé sêJyéqT Vü≤‘·e÷]Ã, ‘·eT ìs¡düqqT ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤+{Ï ô|<ä› |ü⁄*, \+ø£ ôd’q´+ #˚‘·T˝À¢ Vü≤‘·eTe«&É+ ø±+Á¬>dt esêZ˝≈£î }s¡≥ ø£*–+∫+~. ‘·$Tfi¯ó\T uÛ≤s¡‘· >∑&ɶ qT+∫ yÓ[¢qyês¡T. eTq uÛ≤s¡rj·TT˝Ò. n+<äTe\¢ yê]øÏ eT<䛑·T Çe«&É+ e\¢ uÛ≤s¡‘· Á|ü‹wüº ÇqTeT&çdüTÔ+~. sêJyé Vü≤‘·´πødüT˝À ì+~‘·Tsê\T q[˙øÏ ø£åe÷_Ûø£åqT Á|ükÕ~+#·eTì Äj·Tq uÛ≤s¡´ k˛ìj·÷>±+BÛ, ≈£îe÷¬sÔ Á|æj·÷+ø£ ø√s¡Tº≈£î $qï$+∫q $wüj·÷ìï Çø£ÿ&É Á|ükÕÔ$+#·ø£ ‘·|üŒ<äT. Vü≤+‘·≈£îsê*πø ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+∫q W<ës¡´eTTqï k˛ìj·÷,Á|æj·÷+ø£ ‘·$Tfi¯ó\ }#·ø√‘· $wüj·T+˝À m+<äT≈£î H√s¡T $|üŒ&É+ ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T $qedüTÔHêïsTT. ‘·$Tfi¯ó\T nsTTHê, Ç+¬øes¡T nsTTHê e÷qe Vü≤≈£îÿ\T Vü≤qq+ ne⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+>± uÛ≤s¡‘Y düŒ+~+#ê*‡ ñ+~. MTq y˚TcÕ\T ˝…øÏÿdü÷Ô b˛‘˚ ñqï ˇø£ÿ]<ä›s¡T ‘·$Tfi¯ó \T ≈£L&Ü \+ø£˝À <äø£ÿs¡T. Bìô|’ uÛ≤s¡‘Y düŒ+~+#ê*‡ ñ+~.

Nø£{Ï˝À ø£ì|æ+#·ì yÓ\T>∑T~yÓ« (ìqï{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)... sê<äs¡D≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï ôdø£åq¢ kÕe÷õø£`Ä]úø£ $eø£å‘·\qT n+‘· yÓTT+~+#·>∑*–q≥T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï|üŒ{Ïø° eTTdæ¢+ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\T <ës¡TDyÓTÆq kÕúsTT˝À n‘·´+‘· ‘·≈£îÿe>± ñHêïsTT. 2010`11 ã&Ó®{Ÿ˝À ‘·\dü] eqs¡T\ πø{≤sTT+|ü⁄ s¡T.797 e÷Á‘·y˚T. mdt{Ï\T(s¡T1,521), mdtdæ\T(s¡T.1,228) ø£+fÒ u≤>± ‘·≈£îÿe>± ñ+~. <˚X¯ »HêuÛ≤˝À eTTdæ¢+\‘√düVü‰ eTTdæ¢+ eT‘·düTú\ yê{≤ 18.4 XÊ‘·+ ñqï|üŒ{Ïø° yê]øÏ ñ<˚›•+∫q |ü<∏äø±\≈£î #˚düTÔqï πø{≤sTT+|ü⁄\T yÓTT‘·Ô+ Á|üD≤[ø± πø{≤sTT+|ü⁄˝À ◊<äT XÊ‘·+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>±H˚ ñHêïsTT. H√&É˝Ÿ @C…˙‡>± e´eVü≤]düTÔqï yÓTÆHê]{° e´eVü‰sê\ XÊK≈£î 2010`11˝À s¡T. 2,600 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. ãVüQfi¯ s¡+>∑ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ (m+mdt&ç|æ) #˚dæq πø{≤sTT+|ü⁄\T ≈£L&Ü Ç+<äT˝À ñHêïsTT. eTTdæ¢+ »HêuÛ≤ n~Ûø£+>± ìedæ+#˚ õ˝≤¢˝À¢ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+#ês¡T. á πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT˝À¢ ≈£L&Ü n~Ûø£yÓTT‘·Ô+ $ìjÓ÷>±ìøÏ H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. 2010`11˝À πø{≤sTT+∫q yÓTT‘·Ô+˝À 22 XÊ‘·+ yÓTT‘êÔìï e÷Á‘·y˚T eT÷&Ée Á‘Ó’e÷dæø£+ eT<Ûä´es¡≈£î $ìjÓ÷–+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷\ s¡÷|üø£\Œq düC≤e⁄>± ˝Òø£b˛e&É+, neT\T #˚ùd j·T+Á‘ê+>∑+ ã\V”≤q+>± ñ+&É≥+ Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. dü#êsY ø£$T{° yÓ\¢&ç+∫q n+XÊ\≈£î Á|ü‹düŒ+<äq>± yÓTT‘·Ô+ »HêuÛ≤˝À eTTdæ¢+\ dü+K´ 25, n+‘·ø£+fÒ n~Ûø£ XÊ‘·+ ñqï 90 õ˝≤¢\qT m+mdt&ç|æ >∑T]Ô+∫~. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#ê\ì á õ˝≤¢˝À¢ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç+<äT˝Àq÷ rÁe ìs¡¢ø£å´+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. eTTdæ¢+\T n~Ûø£ dü+K´˝À >∑\ Á>±e÷\T, •yês¡T ÁbÕ+‘ê\T ˝Ò<ë ôd{Ï˝…à+{Ÿ kÕúesê\T>±H˚ ñ+≥THêïsTT. dü«\Œ yÓTT‘·Ô+˝À e÷Á‘·y˚T ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·&É+ dü+>∑‹ n≥T+∫ m+|æø£ #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷\T eTTdæ¢+\T m≈£îÿe>± ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. eTTdæ¢+\≈£î Ç+<äTe\¢ ˇq>∑÷s¡T‘·Tqï Á|üjÓ÷»q+ ≈£L&Ü @MT ñ+&É≥+ ˝Ò<äT. ñbÕ~Û, $<ä´ eTTdæ¢+\T düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥Tqï eTTK´ s¡+>±˝À¢ ñbÕ~Û s¡+>∑+\ ˇø£≥ì dü#êsY ø£$T{° >∑T]Ô+∫+~. eTTdæ¢+\˝À »HêuÛ≤`ø±]à≈£î\ $düè‹ u≤>± ‘·≈£îÿe>± ñ+{À+~. á |ü]dæú‹ Á>±eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ m≈£îÿe>± ñ+~. eTTdæ¢+\≈£î |ü≥ºD≤˝À¢ dü«j·T+ ñbÕ~Û |ü<∏äø±˝À¢ ‘·–q kÕúsTT˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äT. eTTdæ¢+\T m≈£îÿe>±

ì

ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTVæ≤fi¯\T Ç+{Ïe<ä›H˚ |üqT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡T. ÄdüTÔ\T, HÓ’|ü⁄D´+ $wüj·T+˝À eTTdæ¢+\T rÁe $eø£å≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì ø£$T{° ù|s=ÿ+~. yê]øÏ ñbÕ~Û, s¡TD dü<äTbÕj·÷\T düÁø£eT+>± \_Û+#·&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*|æ+~. ñbÕ~Û neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|üs¡∫ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·&É+ |ü~ùV≤qT bÕsTT+≥¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ÛëHê+X¯+>± ñ+~. yê]øÏ s¡TD dü<äTbÕj·÷\qT n~Ûø£+ #˚j·T&É+, eTTdæ¢+ j·TTe≈£î\≈£î HÓ’|ü⁄D´+ ô|+bı+~+#·T≈£îH˚ neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&É+ eTs√ eTTU≤´+X¯+. dü«s¡í »j·T+‹ Á>±eT dü«s√CŸ>±sY jÓ÷»q øÏ+<ä <äøÏåD 24 |üs¡>∑D≤\T (|ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ), <äsꓤ+>∑ (;Vü‰sY) õ˝≤¢\≈£î #˚dæq πø{≤sTT+|ü⁄\T es¡Tdü>± ¬s+&ÉT, Hê\T>∑T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T. á

s¡÷|üø£\Œq˝À ˝ÀbÕ\T, eTTdæ¢+\ nedüsê\qT rπsÃ˝≤ ˝Òì ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷bı+~+#·&É+ eTTdæ¢+\ düeTdü´\T n|ü]wüÿè‘·+>± $T>∑\&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T ø±s¡´Áø£e÷\qT, |ü<∏äø±\qT neT\T #˚ùd j·T+Á‘ê+>±\T ≈£LÄ ã\V”≤q+>±, ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+>± ñ+&É≥+ ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. 2011˝À Á|üuÛÑT‘·«+ düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé (mdtmdtm) nH˚ ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á |ü<∏äø£+ <˚X¯+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´ >∑D˙j·T+>± n_Ûeè~Û #Ó+<˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚dæ+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚πs $<ë´s¡Tú\ dü+K´ ≈£L&Ü 89 XÊ‘êìøÏ ô|]–+~. nsTT‘˚ eTTdæ¢+\T á bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚πs~ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. eTTdæ¢+\˝À nø£åsêdü´‘ê XÊ‘·+ mdtdæ, mdt{Ï $TqVü‰ Ç‘·s¡ ìsê<äs¡D≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï yê]‘√ b˛*Ñ˚

õ˝≤¢˝À¢ _|æm˝Ÿ ≈£î≥T+u≤\T es¡Tdü>± düTe÷s¡T \ø£åqïs¡, mquÛ…’ y˚\T ñHêïsTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î, <äøÏåD 24 |üs¡>∑D≤\ õ˝≤¢˝À m+õmHéÄsYÇõm øÏ+<ä yÓTÆHêغ\≈£î 10,110 eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T ñbÕ~Û ø£*Œ+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ñqï yÓTÆHê]{° C≤uŸ ø±s¡T¶\T >∑\yê] dü+K´ 2.2 \ø£å\T. ø±>±, á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä mdtdæ\T, mdt{Ï\≈£î yÓTT‘·Ô+ ñbÕ~Û neø±XÊ˝À¢ 50 XÊ‘·+ ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. _|æm˝Ÿ »HêuÛ≤qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&ÜH˚ á neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ ù|\e+>± ñ+&É≥+, ì<äT\ $ìjÓ÷>∑+˝À ˝ÀbÕ\T, |ü‘·ø±\

|ü<äø=+&ÉT XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ñ+<äì dü#êsY ø£$T{° n+#·Hê y˚dæ+~. eTTdæ¢+\˝À nø£åsêdü´‘ê XÊ‘·+ ô|+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ Ç‘·s¡ Á>∑÷|ü⁄\‘√ düe÷q y˚>∑+>± neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ndü\T yÓfi¯¢ì ˝Ò<ë eT<Ûä´˝À e÷ìy˚ùd eTTdæ¢+\ XÊ‘·+ ôdø£åq¢yê]˝À ø£+fÒ n~Ûø£+>± ñ+{À+~. eTTdæ¢+\T m≈£îÿe>± ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ dü+K´ ≈£L&Ü u≤>± ‘·≈£îÿe. <˚X¯+˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ôd’‘·+ ˝Òì Á>±e÷\ dü+K´ yÓsTT´øÏ ô|’H˚ ñ+<äì dü#êsY ø£$T{° ù|s=ÿ+~. ` Vü≤düHé

H˚{Ï e÷≥

4

j·TT.|æ.m ≈£L≥$T˝À Á|üdüTÔ‘·+ z Hê≥ø£+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. ‘·èDeT÷˝Ÿ n~ÛH˚Á‹ eTeT‘ê u…qØ® ¬s’˝Ò«eT+Á‹ì sêJHêe÷ #˚j·TeTì ø√s¡&É+ e\¢ j·T÷|”@≈£î e#˚à qwüº+ ˝Ò<äT. ã&Ó®{À¢ ô|+∫q #ÛêØ®\ e\¢ Á|ü»\ô|’ s¡÷.4,500 ø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+~. `_.$.sê|òüTe⁄\T, d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù

mìïø£\ s=<ä... #Ûêqfi¯fl e´<Ûä yês¡+ n+‘ê ≈£L&Ü ñ|ü mìïø£\ s=<ä‘√H˚ á #Ûêqfi¯fl˙ï ì+&çb˛j·÷sTT. Á|ü‹ #Ûêq\T ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\ø=qï sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ ‘·eT≈£î ‘√∫q $<Ûä+>± $X‚¢wüD\+~dü÷Ô ‘·eT e+‘·T ªX¯≈£îìμ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïsTT. sêÁwüº+˝À mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï 7 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ≈£L&Ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+ }|ü+<äTø√e≥+‘√ #Ûêqfi¯fl˙ï≈£L&Ü ‘·eT‘·eT j·÷»e÷Hê´\ sê»ø°j·Tyê<ë\ø£qT>∑TD+>± ‘·eT‘·eT kı+‘· yê<ë\≈£î |ü<äTqT ô|fÒº|üì˝À ì+&Ü eTTì–b˛j·÷sTT. ªÄ..mìïø£\+fÒ @eTT+{≤sTT? nuÛÑ´s¡TΔ\T ‘·eT bÕغ\ dæ<ëΔ+‘ê\qT y˚Tìô|òk˛º\qT Áo<ÛäsY <Ûäsêàdüq+ @ø£s¡Te⁄ ô|≥Tºø√e≥y˚T>±μ nì nqTø√ø£+&ç. á ñ|ü mìïø£\˝À yê{ÏøÏ|ü⁄Œ&˚$T ‘êe⁄ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ nìï sê»ø°j·T bÕغ\ eT]j·TT {°$ #Ûêqfi¯fl ñeTà&ç X¯Á‘·TyÓ’q ª‘Ó\+>±Dy˚Tμ H˚&ÉT Á|ü<Ûëq n+X¯+>± kÕ>∑T‘·Tqï mìïø£\T ø±ã{Ϻ. m|ü⁄Œ&√ dü+e‘·‡s¡+ øÏ+<ä Ç∫Ãq sêJHêe÷\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä bı+<ëj·T+fÒ ªÇ|ü⁄Œ&ÉT düeTj·T+ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ñ+~. n$XÊ«dü rsêàq+‘√ >∑f…ºøÏÿq Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+ª>±q+μ mø£ÿ&Ü ô|<ä›>± $ì|æ+#·≥+˝Ò<äT, Á|ü»\˝À ‘Ó\+>±D yê<äy˚T ˝Ò<äT, Çeìï ø±ø£ sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï sê»ø°j·T dü+øå√uÛ≤ìøÏ ø±s¡D+ πøe\+ ‘ÓsêdüH˚ nì Á|ü#ês¡+ #˚j·Te#·TÃ. ‘·<ë«sê ø=+‘· sê»ø°j·T\_Δ bı+<˚ neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡ |üø£å+ uÛ≤$+#·≥y˚T Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ nì #Ó|ü⁄Œø√yê*. n+‘˚ ø±<äT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˇø£|üø£ÿ »>∑Hé es¡Z+ |üø£ÿ˝À ã˝…¢eTsTT ˝Òø£b˛j·TT+fÒ ‘Ó\+>±D yê<ä+ô|’ sêJHêj·÷\T #˚dæq Hêj·T≈£î\ sêJHêe÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ m|ü⁄Œ&√ ‹s¡düÿ]+∫ ñ+&˚~. »>∑Hé es¡Z+ yê]ì e~*#·TÃø√e&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nìyês¡´+ ø±e≥+‘√H˚ ∫s¡TJe⁄\qT (|æÄsY|æ yês¡T) Ä<ä]+∫ y˚Ts¡T Je⁄\qT (yÓ’mdtÄsY|æ) kÕ>∑q+|ü |üPqT≈£î+~. ø±ì á eT<Ûä´˝À Çs¡T≈£îÿqï ‘Ó\+>±D Je⁄\ ({°ÄsYmdt) |ü]dæú‹ ≈£î&ç‹˝À |ü&ɶ m\Tø£˝≤>∑ e÷]+<äì #Ó|üŒ≥+˝À @e÷Á‘·+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ n~ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ*≥ es¡+>± e÷]+<äH˚ #ÓbÕŒ*. ‘Ó\+>±D yê<äqqT n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì sê»ø°j·T |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄ø√e&É+ Á|ü‹kÕ] ø±+Á¬>dt bÕ]ºøÏ wüsê e÷eT÷\T>± e÷]b˛sTT+~. BìøÏ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· sê»ø°j·THêj·T≈£î\ bÕÁ‘· |üP]Ô>± ñ+<äq&É+˝À @e÷Á‘·+ dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À e÷~]>± ø±ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ ¬s+&ÉT e´edüú\T BìøÏ CÀ&Ó’HêsTT. ˇø£{Ï ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ sê»ø°j·T bÕغ nsTT‘˚ eTs=ø£{Ï MT&çj·÷. á ¬s+&ÉT e´edüú\T ≈£L&Ü ã\eTsTTq$ ø±e≥+ ‘Ó\+>±DøÏ Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ. <ëìøÏ ‘√&ÉT ø±+Áπ>dt, ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ\T ù|s¡TøÏ sê»ø°j·TbÕغ˝…’q|üŒ{Ïø° M{ÏøÏ ñeTà&ç Á|ü<Ûëq X¯Á‘·Te⁄ eTTe÷à{ÏøÏ ‘Ó\+>±D yê<äy˚T. ø±ã{Ϻ M]˝À M]øÏ mìï yÓ’s¡T<Ûë´\Tqï|üŒ{ÏøÏ \ø£å´+ eT≥T≈£î ñeTà&ç X¯Á‘·TyÓ’q ‘Ó\+>±D yê<ëìï nD>∑<=ø£ÿ&Éy˚T.<ëìøÏ M]≈£îqï ã\yÓTÆq Äj·TT<Ûä+ ªMT&çj·÷μ. <ëìøÏ ‘√&ÉT Çã“&ç, eTTã“&ç>± |ü⁄≥Tºø=∫Ãq #Ûêqfi¯fl˙ï ≈£L&Ü H˚&ÉT d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã&ç<ës¡T˝Ò ø±ø£ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ #Ó|ü⁄Œ#˚‘·˝À¢ q&ÉTdüTÔqïy˚. ø±ã{Ϻ Ms¡+<ä] ñeTà&ç \ø£å´+ ‘Ó\+>±D yê<ëìï düeTs¡Δe+‘·+>± ‹|æŒø=≥º≥y˚T. n<˚|üì ás√E nìï #Ûêqfi¯ófl #˚düTÔqï$. ‘·eT X¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î á #Ûêqfi¯fl˙ï ÁX¯$TdüTÔHêïj·Tq&ÜìøÏ ì<äs¡Ùq+ bı<äT›H˚ï Á|ükÕs¡eTe⁄‘·Tqï sê»ø°j·T #·sêà ø±s¡´Áø£e÷\T. @ e÷Á‘·+ neø±X¯+ ∫øÏÿHê ‘Ó\+>±D yê<ä+ ˝Ò<äì #Ó|üŒ&ÜìøÏ j·÷+ø£s¡T¢ |ü&˚ bÕ≥T¢ #·÷düTÔ+fÒ Wsê! nqTø√ø£ ‘·|üŒ<äT. BìøÏ |ü]cÕÿs¡ e÷s¡Z+ πøe\+ ‘Ó\+>±D yê<ä |ü⁄Hê<äT\ô|’q eT]ìï #Ûêqfi¯ófl, |üÁ‹ø£\T, sê»ø°j·T bÕغ\T |ü⁄≥Tº≈£îsêe\dæq nedüs¡+ ñ+~. n+fÒ Çe˙ï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˝Òyê n+fÒ ñHêïsTT..ø±<äT ñ+&˚$ nH˚ #ÓbÕŒ*. kÕ«‘·+Á‘√<ä´eT+‘√ bÕ≥T>± ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä ¬s’‘ê+>∑ b˛sê{ u≤e⁄{≤ HÓ‹Ô|ü{Ϻq >√˝£ÿ+&É |üÁ‹ø£ #·]Á‘·ì, q>∑s¡+ q&çu§&ÉT¶q ∫+~q c˛j·TãT˝≤¢ U≤Hé s¡ø£Ô|ü⁄ #·Tø£ÿ\ kÕøÏå>± ì*∫q ªÇÁyÓ÷CŸμ |üÁ‹ø£ #·]Á‘·\qT eTs¡∫b˛e≥+ me]‘·s¡+? ‘·sê\T e÷]Hê n+‘·sê\T eT≥T≈£î e÷s¡˝Ò<äT. sêuÀe⁄ ‘·sê\≈£î n+<äsêì ˝À‘·Tq á >∑&ɶ #·]Á‘·qT u§+<äô|fÒº Á|üj·T‘·ï+ »]–+~. BìøÏ ì<äs¡Ùq+>± {°$9˝À >∑‘·yês¡+ Á|ükÕs¡yÓTÆq z yês¡Ô #ê˝≤ ÄX¯Ãsê´ìï ø£*–+∫+~. dü÷´˝Ÿ bÕsƒê´+XÊ˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<äT q>∑s¡ #·]Á‘·, dü+düèÿ‹, kÕ+Á|ü<ëj·÷˝Ò ø±ø£ #ê]àHêsY, >√˝£ÿ+&É, ≈£î‘·TuŸcÕV”≤ ≥÷+uŸ‡ ˝≤+{Ï #ê]Á‘·ø£ ø£≥º&Ü\ >∑T]+∫ mø£ÿ&Ü eT#·Tìø’Hê ˝Ò<äH˚~ <ëì kÕsê+X¯+. |òü*‘·+>± H˚&ÉT $<ë´s¡TΔ\T ndü|òtC≤V”≤\øÏ, ≈£î‘·TuŸbòÕV”≤\øÏ ‘˚&Ü ‘Ó*j·Tì yês¡T #ê˝≤eT+<˚ ñHêïs¡T. πø+Á<ä bÕsƒê´+X¯+˝À ø=+‘·y˚Ts¡≈£î ñqï|üŒ{ÏøÏ, ùdº{Ÿ dæ\ãdt˝À eT≥T≈£î eT#·TÃ≈£î ≈£L&Ü ø±qsê<äT. n<˚ |üsêsTT <˚XÊ˝…’q Ç≥©, s¡cÕ´, ÄÁ|òæø±, nyÓT]ø±\ >∑T]+∫ |ü⁄+U≤qT |ü⁄+U≤\T>± ñ+≥T+<˚ ‘·|挑˚ eTq <˚X¯+ n+<äTHê eTq sêÁwüº+, eTTK´+>± eTq q>∑s¡ #·]Á‘· ˝Òø£ b˛e&É+ ì»+>± XÀ#·˙j·T+. >∑‹+∫q #ê]Á‘·ø£ |ü⁄Hê<äT\ô|’ ‹]– eTs√ ã÷s¡T®yê e´edüúì Çø£ÿ&ç e\düyê<äT\T m˝≤ ì]à+#·>∑\T>∑T‘·THêïs√ n<˚ $<Ûä+>± πøe\+ ‘Ó\+>±D yê<ä |ü⁄Hê<äT\ô|’qH˚ eT]ìï MT&çj·÷ dü+düú\T eT]j·TT sê»ø°j·T dü+düú\T‹]– Çã“&ç, eTTã“&ç>± |ü⁄≥Tºø£ sêe\dæq nedüs¡+ ñ+~. n|ü⁄Œ&˚ á ÁbÕ+‘·+˝À ‘Ó\+>±D yê<ä+ eT]+‘· y˚fi¯SflqT≈£î+≥T+~. ª‘Ó\+>±D yê<ä+ ‹s¡T>∑T˝Òì yê<ä+μ >± eTq>∑*– e\düyê<ëìï }]bı*y˚Ts¡ <ë{ÏdüTÔ+~.

#·s¡Ã

wüVü≤HêCŸ

e÷j·T>±fi¯¢≈£î ì\j·T+ uÛ≤s¡‘·+ ø√≥¢≈£î |ü>∑&É˝…‹Ô #·]Á‘· yê]kı+‘·+!! eT+Á‘ê\≈£î ∫+‘·ø±j·T\T sê\e⁄ eTVæ≤eT\≈£î $uÛÑ÷‹ sê\<äT!! m|üŒ{ÏøÏ Á|ü»\≈£î ns¡úeTj˚T´qT m|üŒ{ÏøÏ á |ü]dæú‹ e÷πsqT!!

ì‘·´ #Ó’‘·q´ o* bı{Ϻ lsêeTT\T Ä+Å<ÛäsêÅwüº kÕ<Ûäqø√dü+ ÄeTs¡D ìsêVü≤s¡ Bø£å #˚dæ, nX¯óe⁄\T u≤dæ neTs¡J$jÓÆTq ‘ê´>∑<ÛäqT&ÉT. Ä+Å<ÛäT\≈£î ÅbÕ‘·' düàs¡D°j·TT&ÉT. uÛ≤cÕÅ|üj·TTø£Ô sêÅcÕº\ @sêŒ≥T≈£î ø±s¡DuÛÑ÷‘·T&Ó’Hê&ÉT.>±+BÛJ uÀ~Û+∫q dü‘·´eTT, nVæ≤+dü, Vü≤]»H√<äΔs¡D nH˚ ÄX¯j·÷\≈£î J$‘ê+‘·+ ø£èwæ#˚dæq eTVü‰˙j·TT&ÉT. bı{ϺlsêeTT\T 1901 e÷]à 16 q eTÅ<ëdüT˝À >∑Ts¡ej·T´, eTVü≤\ø£åàeTà<ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ê&ÉT. bı{ϺlsêeTT\T 1930 ˝À ñ|ü dü‘ê´Å>∑Vü≤+˝ÀqT, 1941-42 ˝À øÏ«{Ÿ

Ç+&çe÷ ñ<ä´e÷˝À¢ bÕ˝§Zì C…’\T•ø£å nqTuÛÑ$+#ês¡T. 1944 ˝À HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢qT πø+Å<ä+>± #˚düTø=ì K<ä›sY yê&Éø£+ô|’ Å|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. 1946˝À HÓ\÷¢s¡T |ü≥ºD+˝Àì eT÷kÕù|≥˝À >∑\ y˚DT>√bÕ\kÕ«$T <˚yê \j·T+˝À Vü≤]»qT\ Å|üy˚X¯+ø√dü+ ìs¡düq e«ø£Ô+#˚dæ yê]øÏ Ä\j·TÅ|üy˚X¯+ #˚j·T&É+˝À dü|òü© ø£è‘·T\j·÷´s¡T. 1952 nø√ºãsY 19q sê»<Ûëì>± Å|ü‘˚´ø£ Ä+Å<Ûä ø√dü+ eTÅ<ëdüT˝À ìsêVü≤s¡Bø£å ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T.

lsêeTT\T≈£î eT<äΔ‘·T>± Å|ü»\˝À nXÊ+‹ HÓ\ø=+~. ø±+Ŭ>düT ø£$T{° ¡Bø£åqT düeT]Δ+#·ø£b˛>± Å|ü‘˚´ø£ sêÅwüº+ô|’ düŒwüºyÓTÆq Å|üø£≥q #˚j·T˝Ò<äT. 1952 &çôd+ãs¡T 15 ns¡úsêÅ‹ Å|ü»\T Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ܺs¡T. b˛©düTø±\TŒ˝À¢ Å|ü»\T eTs¡DÏ+#ês¡T. &çôd+ãs¡T 19q Å|ü<ÛëqeT+Å‹ »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÅÓVüA Å|ü‘˚´ø£ sêÅwüº+ @sêŒ≥T#˚dü÷Ô Å|üø£≥q #˚XÊ&ÉT. sê»<Ûëìô|’ nH˚ø£eT+~ yê]yê] n_Û ÅbÕj·÷\qT

‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø£s¡÷ï\T sê»<Ûëì>± 1953 nø√ºãs¡T 1q Ä+Å<ÛäsêÅwüº+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. lsêeTT\T Äs√>∑´+ ø°åìdüTÔHêï m+‘√ eTH√<∏Ó’s¡´+‘√ ñ+&˚yês¡T. eTÅ<ëdüT˝Òì Ä+Å<Ûä yÓTT+&Ó+ ˝≤+{Ï<äì nHêïs¡T. nsTTHê lsêeTT\T ÄX¯j·T+ HÓs¡y˚s¡˝Ò<äT. sêÅwüº+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n\¢s¡¢qT lsêeTT\T e«‹πsøÏ+#ês¡T.ãs¡Te⁄ ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. sêÅ‹ 11>∑+.23 ì.\≈£î bı{ϺlsêeTT\T Ä+Å<ÛäsêÅwüº+ ø√dü+ ã*<ëq+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á j·Tq C≤„|üø±s¡ú+ sêÅwüºÅ|üuÛÑT‘·«+ bı{ϺlsêeTT\T $X¯«$<ë´\j·T+ kÕú|æ+∫+~. uÛ≤cÕ ÁbÕ‹|ü~ø£MT<ä kÕú|æ+#·ã&ç+~. &çôd+ãs¡T 2, 1985 dü+e‘·‡s¡+˝À Å|ü‘˚´ø£ XÊdüq düuÛÑ#·≥º+ dü+K´ 27‘√ ôV’≤<äsêu≤<äT ˝À ì]à+#·ã&çq~. Ç‘·s¡ sêÅwüºeTT\ eT]j·TT <˚XÊ\˝À ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü n_Ûeè~› <Û˚´j·T+>± ÅbÕs¡+_Û+#·ã&çq~. á ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü, kÕVæ≤‘·´+,

#·]Å‘·, dü+düÿ‹, ø£fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q πø+Å<ä dü+düΔ>± s¡÷b˛+~+~. 1998 dü+e‘·‡s¡+˝À bı{ϺlsêeTT\T $X¯«$<ë´\j·T+>± ù|s¡Te÷sêÃs¡T. j·T÷ìe]‡{Ï >±+{Ÿ‡ø£MTwüHé Bìì 1990˝À >∑T]Ô+∫+~. 2010 ˝À |ü]bÕ\q|üs¡+>± kÕ+düÿ‹ø£XÊK˝À uÛ≤>∑yÓTÆ+~. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ù|s¡TqT 2008 ˝À lbı{ϺlsêeTT\ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢>± e÷sêÃs¡T. ‘Ó\T>∑T >±+BÛ>± Å|ü»\ eTqïq\+<äT≈£î qïyê&ÉT. ‘Ó\T>∑T yê] n+<ä]øÏ dü«sêÅwüº+ @sêŒ≥T #˚dæq ‘ê´>∑|ü⁄s¡Twüß&ÉT. l sêeTT\T>±] ÄX¯j·÷\T, ìsê&É+ãs¡‘·, |ü≥Tº<ä\ H˚{Ïj·TTe‘· H˚s¡TÃø=ì Äj·Tq n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&É∫q|ü&ÉT Ä+ÅBÛj·TT\T n+~+#˚ ì»yÓTÆq ìyê[ ne⁄‘·T+~. -_.ôV≤#Y.uÛ≤düÿs¡sêe⁄


ôV’≤<äsêu≤<é

es¡+>∑˝Ÿ $TÁs¡sY

X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 16 2012

5

‘Ó\+>±D sêyê*

n&É$, eT÷&É Je⁄\ s¡ø£åDø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚dæ e+<ä˝≤~ eT+~ bòÕ¬sdüTº ñ<√´>∑T\qT ìj·T$TùdÔ..yês¡T y˚≥>±fi¯¢‘√ ø£\dæ n≥T n&É$ì, Ç≥T eT÷>∑Je⁄\qT y˚{≤&ç, #·+|æ yê{Ï‘√ yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. eT÷>∑ Je⁄\≈£î ˇø√ÿø£ÿ »+‘·Te⁄≈£î ˇø√ÿø£ÿ πs≥T ñ+≥T+~. õ˝≤¢˝Àì @C…ì‡ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ H˚s¡T>± |ü≥ºD≤\≈£î sê»<ÛëìøÏ ‘·s¡*düTÔqï ñ<ä+‘·+ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ @≥÷s¡THê>±s¡+˝À HÓ\ø=+~.

‘Ó{°&û|\” n<ÛT>∑ä´≈£åî&ÉTT<˚HêsêX#·¯++Á<ñ+&Ü* äu≤ãT Hêj·TT&ÉT

eT÷>∑Je⁄\≈£î

s¡ø£åD @~..? y˚≥>±fi¯¢ u≤D≤\≈£î ã\e⁄‘·Tqï n&É$ »+‘·Te⁄\T

$TÁs¡sY Á|ü‹ì~Û, es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 15 : @C…ì‡˝À eq´eTè‹ dü+s¡ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ n≥MXÊKdüeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+ #·ø£ b˛e&É+‘√ mH√ï s¡ø±\ n&É$ »+‘·T e⁄\T y˚≥>±fi¯¢ u≤]q |ü&ç n+‘·]+∫ b˛‘·T HêïsTT. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ eTq´+ ÁbÕ+‘·+˝À |ü⁄\T\T,∫s¡‘·\T, m\T>∑Tã+≥T¢, ø=+& É∫\Te\T, –]Hê>∑T\T, Á‘ê#·TbÕeTT\T, n&É$dü+|ü<ä\T eTTfi¯¢|ü+<äT\T ‘·~‘·s¡ »+‘·TC≤‹, ì‘·´+ y˚≥>±fi¯¢ bÕ\e⁄‘√+~. Á|üry˚dü$˝Àì n&É$˝À y˚≥>±fi¯ $»è+uÛÑD ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. @C…ì‡˝À n~Ûyêd”\ Ä#êsê˝À¢ ˇø£{Ï>± #Ó|üŒã&˚ á y˚≥≈£î ì‘·´+ |ü˝…¢˝À @<√ ˇø£ÿ »+‘·Te⁄ ã\e⁄‘·TH˚ ñ+≥T+~. y˚dü$˝À mø£ÿe>± ø£qTdüT\T, eTTfi¯¢|ü+<äT\T, ø=+&É>=Á¬s\T, ≈£î<˚fi¯ó¢, @C…ì‡ yêdüT\T y˚{≤&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ä˝≤π> Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ »]π> |ü+&ÉT>∑\T @C…ì‡ <˚e‘·\ C≤‘·s¡¢≈£î ‘·|üŒìdü]>± nj·÷ Á>±e÷\ –]»qT\T πssTTãefi¯ó¢ ø£wüº|ü&ç ‘·|üŒ≈£î+&Ü »+‘·Te⁄\qT y˚{≤&ç n

<äT|æŒ #·s¡à+ $\Te y˚˝≤˝À¢H˚...!

e÷+dü+qT Á>±eTdü÷Ô\+‘ê <˚e⁄ì Á|ükÕ<ä+>± Á>±eT ô|<ä›\≈£î Á>±eTdüTÔ\≈£î |ü+∫ô|≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á $<Ûä+>± @C…ì‡˝À nH˚ø£ »+‘·Te⁄\T –]»qT\ u≤D≤\≈£î, ‘·|ü+#ê\≈£î ã\e⁄‘·T+&É>± eTs√yÓ’|ü⁄ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ –]»qT\T eTq´+≈£î ≈£î≥T+u≤\‘√ düVü‰ n&Ée⁄˝À¢ dü+#·]dü÷Ô dü+e‘·‡sêìøÏ dü]|ü&Ü e÷+kÕìïdü+bÕ~+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘·TbÕ ≈£î\T, >=&ɶfi¯ó¢e+{Ï e÷s¡D≤j·TT<ë\‘√ n&Ée⁄\qT y˚{≤&ç e÷+kÕìï m+&Éu…{Ϻ >√HÓdü+#·T˝À¢ yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡ *+#·T≈£îb˛‘·THêïs¡T. n˝≤π> |ü⁄*, ∫s¡T‘·\T m\T>∑Tã+≥T¢ #·sêà\qT Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ düà>∑¢s¡¢≈£î neTTà‘·T+{≤s¡T. á ÁbÕ+‘·+˝Àì –]»q ‘Ó>∑\≈£î #Ó+~q y˚≥>±fi¯ó¢ y˚dü$˝À wæø±s¡T nH˚ ù|s¡T‘√ n&Ée⁄˝À¢ ≈£î+_+>¥ #˚dæ n&É$ »+‘·Te⁄\qT y˚{≤&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤ Á|ü‹ j˚T{≤ y˚˝≤~ »+‘·Te⁄\T y˚≥>±fi¯¢ ø£+≥|ü&ç q•+∫b˛‘·THêïsTT. es¡+>∑˝Ÿõ˝≤¢ n&Ée⁄\qT sêÁwüº n≥MXÊK y˚T&Üs¡+,

|üÁkÕ, @≥÷s¡THê>±s¡+, uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, nuÛÑj·÷s¡D´+>± Á|üø£{Ï+∫+~. á ÁbÕ+‘·+˝Àì eq´eTè>∑ dü+s¡ø£åD≈£î>±qT @≥÷s¡THê>±s¡+ düMT|ü+˝Àì |üsê´es¡D πø++Á<ëìï |üsê´≥ø£ πø+Á<ëìï >∑‘·+˝À ì]à+∫+~. á πø+Á<ä+˝À eD´eTè>∑ dü+s¡ø£åD≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ eT÷´ õj·T+qT @sêŒ≥T #˚dæ |üsê´≥≈£î\≈£î e D´eTè>±\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·+<äT≈£î HêeTe÷Á‘·+>±H˚ nìï |üP]Ô #˚dæ+~. ø±ì Ä πø+Á<ä+ y˚T&ç|ü+&ÉT kÕy˚T‘· #·+<ä+>±H˚ ìØÙs¡´yÓTÆb˛sTT+~. Ç+ø± es¡¸ø±\+˝À –]»q –]»H˚‘·s¡T\T ‘·eT bı˝≤˝À¢øÏ e#˚à n&É$ »+‘·Te⁄\≈£î u≤+ãT\T, ø£¬s+ ≥T r>∑\T, ñ#·TÃ\‘√ y˚{≤&ç nH˚ø£ »+‘·Te⁄\T M] uÛ≤]q |ü&ÉT‘·THêïsTT. m≈£îÿe>± esê¸ø±\+˝À n&É$ |ü+<äT\T,ø£qTdüT\T, á ø£¬s+≥T r>∑\ uÛ≤]q|ü&ç eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡T. »+‘·Te⁄\ y˚≥\qT n]ø£≥ºe\dæq n≥Mdæã“+~. y˚≥>±fi¯¢‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ yê] qT+∫ kıeTTà˝…’Hê,˝Ò<ë

neTàø±ìøÏ dæ<äΔ+>± ñqï <äT|æŒ e÷+dü+ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ neTTà‘·Tqï eT÷>∑Jyê\ e÷+dü+

u≤ãT düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q Á|ü»\T

e÷+dü+ s¡÷|ü+>±HÓ’Hê yê] qT+&ç n• +#·&É+‘√ »+‘·Te⁄\ s¡ø£åD\T uÛÑø£å≈£î\T>± e÷] yê]‘√ #˚‘·T\T ø£\|ü&É+‘√ @C…˙‡˝À »+‘·Te⁄\ y˚≥ ì‘·´ø£è‘·´yÓTÆb˛sTT+~. HêHê{ÏøÏ n&É$˝À n+‘·s¡]+∫b˛‘·Tqï n&É$ »+‘·Te⁄\qT ø±bÕ&Ée\dæq uÛ≤<Ûä´‘· n&É$XÊU≤~Ûø±s¡T\<˚ nsTTq|üŒ{ÏøÏ yê] ìs¡¢ø£´<Û√s¡D°e\¢n$n+‘·]+∫ b˛‘·T HêïsTT. #Ó|üŒø£‘·|üŒ<äT Çø£ÿHÓ’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ y˚≥>±fi¯¢≈£î ã\e⁄‘·Tqï »+‘·Te⁄\ y˚≥qT ìs√~Û+∫ eTq´+˝À n&É$»+‘·Te⁄\ n_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&Ée\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. @C…ì‡ yêdüT\T,õ˝≤¢˝Àì Á|ü»\T ø√s¡T#·THêïs¡T.

y˚≥ yÓ+≥H˚ eTTø£ÿ\T>± #˚düTÔqï y˚≥>±&ÉT

es¡+>∑˝Ÿ, e÷]Ã15 $TÁs¡sYq÷´dt: ‘Ó\+>±D sêyê* ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ñ+&Ü\ì, {Ï&ç|æ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πs ø£+ø±<äì,πø+Á<äÇùdÔy˚T+ ≈£L&Üd üVü‰ø£]kÕÔeTì ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ n~ÛH˚‘·, n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á< äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ùdºwüHé |òüTq|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± $#˚Ãdæq #·+Á<äu≤ãTe÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑ <˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ø£¬s+≥T, _j·T´+ ñ∫‘·+>± ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î nìï s¡+>±˝À¢ neø±X¯+ ø£*Œ+∫+~ {Ï&ç|æj˚Tqì #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi≤\≈£î >±´dt, eTVæ≤fi≤\ dü+|òü÷\≈£î bÕe\ e&û¶ s¡TD≤\T n+~+∫+~ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغj˚Tq ì#ÓbÕŒs¡T. ùdºwüHé|òüT q|üPsY n_Ûeè~›#Ó+~+fÒ ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü» \≈£î @$T #˚düTÔ+<äì, {Ï&ç|æ Vü≤j·T +˝ÀH˚ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<Ûäø±\T qT neT\T #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ n$˙‹ bÕ˝§Z&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt bÕغøÏ z≥T y˚j·T e<ä›ì nj·Tq ø√sês¡T. eTVæ≤fi≤ n_Ûeè~› ø√dü+ bÕ≥T|ü&çq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. ù|<ä\≈£î Ns¡<√e‹ Ç∫Ãq |òüTq+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغj˚T<äì nHêïs¡T.

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï u≤ãT ù|<ä\≈£î ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ øÏ˝À _j·T´+ n+~+∫ Ä<äT≈£îHêïeTì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Vü‰j·÷+˝ÀH˚ Á>±e÷\T n_Ûeè~Û› |ü<Ûä+˝À |üj·Tì+#êj·Tì nHêïs¡T. ì‘·´+ ù|<ä\qT n_Ûeè~› #˚ùd ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ÁbÕC…≈£îº\ ù|s¡T‘√ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚dæ ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤j·÷+˝À eT+Á‘·T\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶ&Éì Äs√|æ+#ês¡T. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq eT+Á‘·T\T yÓ+≥H˚ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü‹ |üì˝À n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Vü‰j·÷+˝À @+ n_Ûeè~› ø£qT #·÷|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. n≥Te+{Ï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»\T ãT~› #ÓbÕŒ\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T. Á|ü‹ kÕ] eTTK´eT+Á‘·T\qT e÷s¡TdüTÔ n_Ûeè~›øÏ n≥+ø£ |üs¡TdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+˝À n_Ûeè~› e÷≥ eT]∫ eT+Á‘·T\qT e÷s¡Ã&É+, n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É&É+ yê]πø #Ó\T¢‘·T+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï yês¡T ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T $T+–Hê |ü{Ϻ+#·Tø√ì #˚‘·>±ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q >∑TD bÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T.

á düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D {Ï&ç|æ bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À Á|ü»\T eT]Ãb˛˝Òì $<Ûä+>± ø£&çj·T+ lVü≤] n_Ûeè~› #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. Á>±e÷\˝À ˙{Ï ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü, ‘ê>∑T˙s¡T, kÕ>∑T˙s¡T ø√dü+, Á|ü‘˚´ø£ ˙{Ï u≤e⁄\qT, uÀs¡T¢ y˚ùd+<äT≈£î ø£&çj·T+ ì‘·´+ ÁX¯$T+#ês¡ì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ nuÛÑ´]Δ ø££&çj·T+ lVü≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ˇø£ÿkÕ] neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì z≥s¡¢qT y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. z≥T y˚dæ ‘·qqT ¬>*|æùdÔ n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç n_Ûeè~› #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. eTVæ≤fi¯\ nodüT‡\T+fÒ ¬>\TkÕÔqì, eTVæ≤fi¯\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê»´düuÛÑ düuÛÑT´sê\T >∑T+&ÉT düT<ÛësêDÏ, m+m˝Ÿdæ uÀ&É≈£î+{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, myÓTà˝Ò´\T d”‘·ø£ÿ, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT πseP] Á|üø±XŸ ¬s&ç¶, e÷J »&ûŒ #Ó’s¡àHé\T kÕ+u≤] düe÷àsêe⁄, m&ÉuÀsTTq ãkÕ«¬s&ç¶, {Ï&ç|æ õ˝≤¢ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù e÷s¡Ô sê»j·T´, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT #·˝≤¢<Ûäsêà¬s&ç¶, nXÀø˘ ≈£îe÷sY, e÷J myÓTà˝Ò´ u§»®ô|*¢ sê»j·T´, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù »qTï eT\¢j·T´, {Ï&ç|æ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT |üPC≤] düT<äs¡ÙHé, q>∑s¡+ n<Ûä´≈£åî&ÉT nìXË{Ϻ eTTs¡∞ , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚ & É T π ø dæ Ä sY sêø£ e÷ô|’ nÁø£eT πødüT˝≤..! es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé es¡+>∑˝Ÿ ©>∑˝Ÿ, e÷]à 15 $TÁs¡sYq÷´dt : ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê≥+ #˚j·T&É+ ‘·bÕŒ..MT+ #˚dæ+~ H˚sêe÷..e÷ô|’ nÁø£eT+>± πødüT\T ô|≥º&É+, d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+~<äì es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T sêe⁄\ neTπs+<äsY¬s&ç¶ ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Vü≤qàø=+&É˝Àì u≤sY nk˛dæj˚TwüHé Vü‰˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À u≤sY øödæ‡˝Ÿ düuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· eT÷&ÉT

s√E\ øÏ+<ä≥ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ ø£q«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ b˛©düT\ ô|’ #˚sTT y˚düT≈£î dü+|òüT≥q˝À ø√s¡Tº e#êÃs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À u≤sY nk˛j˚TwüHé düuÛÑT´\T C…’‘Ó\+>±D nì ìHê<ë\T #˚XÊ+. d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ 25 eT+~ Hê´j·Tyê<äT\ô|’ πødüT\T ô|≥º&É+ Vü≤dü´bÕ‡<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À ø√s¡T¶ Vü≤˝Ÿ˝À f…Æ>∑sY, dæ+Vü≤+ mÁs¡u…*¢ nì ìHê<ë\T #˚ùdÔ...yê] ô|’ m˝≤+{Ï

πødüT\T ˝Òeì e÷ ô|’ ø£ø£å kÕ~|ü⁄ #·s¡´>± πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. ~ì ô|’ ôV’≤ø√s¡T¶˝À n|òæ˝Ÿ ˝Ò<ë düTÁ|æyéTø√s¡T¶¬ø’Hê yÓ[¢‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤\qT ‘·]$Tø√≥Tº‘êeTì yês¡T ôV≤#êÃ]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À u≤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T düVü≤√<äsY¬s&ç¶, s¡¡$≈£Le÷sY, s¡+J‘Y, Á|ükÕ<ésêe⁄, sêCÒ+Á<äsY≈£îe÷sY, dü<ëq+<ä+, s¡$+<äsY≈£îe÷sY •e≈£îe÷sY, lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝≤Ø Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T #˚sê´\, e÷]à 15, $TÁs¡sYq÷´dt: #˚sê´\ düMT|ü+˝Àì eTTkÕÔ´\ e<ä› ˝≤Øu…’ø˘qT&ûø={Ϻq dü+|òüT ≥q˝À Ç<ä›]øÏ rÁe>±j·÷\T nj·÷´j·Tì kÕúìø£b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.

dæ~› ù|≥ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·Tqï ˝≤Ø»q>±+≈£î edüTÔqï yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿ≈£î &ûø=≥º&É+‘√ X‚KsY nH˚ e´øÏÔ‘√ bÕ≥T Ç+ø=ø£]øÏ rÁe>±j·÷\T nj·÷´sTT. yê]ì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T.b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT

#˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. |üP]Ô kÕ›sTT˝À <äsê´|ü⁄› #˚dæ yê] ã+<äTe⁄≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n+<äTu≤≥T˝À ñqï 108≈£î düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·TCÒj·T>± yê]ì »q>±+ ndüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

‘Ó\+>±D yê<ëìï ¬>*|æ+#ê* {°ÄsYj·Tdt H˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄

<Ûäs¡àkÕ>∑sY, e÷]à 15 $TÁss¡ qY ÷´d:t ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T˝À Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô, ø±+Á¬>dt, {°&û|” bÕغ\T n&ÉT¶ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, ‘Ó\+>±D yê<ëìï¬>*|æ+#ê\ì dæ~›ù|≥ myÓTà˝Ò´,{ÏnsYj·Tdt bı*{ Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT {Ï. Vü≤Øw tsêe⁄ z≥s¡¢qT ø√sês¡T. >∑Ts¡T yês¡+ »|òüsY|òüT&é eT+&É\+˝À Á|ü#ês¡+ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À {Ï&ç|æ ø±+Á¬>dt bÕغ\T myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷ #˚j·T≈£î+&Ü Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|{≤ºs¡ì$eT]Ù +#ês¡T .‘Ó\+ >±D sêh+ @sêŒ ≥T˝À {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt myÓT à˝Ò´\T d”e÷+Á<Ûä ‘=‘·TÔ\T>± e÷sês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ñ|ü mìïø£\˝À {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î ‘·–q ãT~› #ÓbÕŒ\ìÁ|ü»\qT ø√sê s¡T. õ˝≤¢eT+Á‘·T\T bıHêï\, kÕs¡j·T´,<äj·÷ø£sYsêe⁄ ‘Ó\+ >±D Á|ü» \≈£î Á<√Vü≤+ #˚XÊ s¡ìì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. ‘Ó\+ >±Dô|’ø±+Á¬>dt, {°&û| ”\≈£î ∫‘·ÔX¯ó~›ì Á|ü•ï+ #ês¡T. n+<äs¡T sêJHê e÷\T #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt eT+ Á‘·T\T, myÓTà ˝Ò´\T, {°&û|” myÓTà

Vü≤qàø=+&É, e÷]à 15 $TÁss¡ qY ÷´d:t ùdºwüHé |òüTq|üPsY ñ|ü mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ áHÓ\ 16qùdºwüHé|òüTq|üPsY≈£î ‘Ó\+ >±D sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· ¬ø. #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ sêqT qï≥T¢ {ÏnsYj·Tdt õ˝≤¢ Ä<Ûä´≈£åî&ÉT ô|~› düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑqT {ÏÄsYj·Tdt H˚‘·\T @sêŒ ≥T˝ÀìeT>∑ïyÓTÆHês¡T. eT<Ûë´ Vü≤ï+ uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ñ+≥T +<äì #ÓbÕŒs¡T. eTT+<äT>± sê´© ìs¡« Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ùdºwüHé |òüTq|üPsY eT+&É\+ qwüÿ˝Ÿ qT+∫ {Ï . Vü ≤ Øwt s êe⁄,<Û ä s êàkÕ>∑ s Y e T +&É\+ ô|<ä›ô|+&Ü´ \Á>±eT+ qT+∫myÓTà˝Ò´ <ëdü´+ $qj·YT uÛ≤düÿsY. »|òüsY|òüT&é eT+&É\+ Væ≤eTà‘Y q>∑sY qT+∫ ‘êqT bÕ<ä j·÷Á‘·>± ãj·T\T<˚] ekÕÔs¡T. s¡|òüTTHê<Ûé|ü*¢eT+&É\+ >√es¡›q –]qT+∫e÷Jm+|æ uÀsTTq |ü*¢$H√<é≈£îe÷sY, ùdºwüH é|òüTq

»s¡ï*düTº\ô|’ <ë&ç `K+&ç+∫q m|æ&Éã÷¢´CÒ `¬øyÓTsê <Ûä«+dü+, `kÕØ #Ó|æŒq {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· |üPsY πø+Á<ä+˝Àì düuÛ≤dü›*øÏ ekÕÔs¡ì#ÓbÕŒs¡T.CÒ@d” Á|ü‹ì <ÛäT\T bÕ˝§Zì $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. {ÏÄsYj·Tdt nuÛÑ´]› sê»j·T´qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√dü+πødæÄsYdüuÛÑ≈£îÁ|ü»\T ‘Ó\+ >±D yê<äT\T ø£~*s¡yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.m&É¢ã+&ÉT¢, ~«#· ·Áø£yêVü≤Hê\T, ∫qï yêVü≤Hê\T ‘√ Ä{À\ kÂø£ sê´ìï @sêŒ≥T #˚düT≈£îì‘Ó\+ >±Dyê <ëì$|æ +#ê\ì ø√sês¡T.

zfÒùdÔ n_Ûeè~› #˚kÕÔ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ Á|ü‘ê|t

˝Ò´\T eT∞¢ sêJHêe÷˝À¢ Á&Üe÷ #˚dæ sê»ø°j·T+ #˚dæq |òüTq‘· yê]<˚Hêïs¡T. sêJHê eT˝À¢ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚ <Û√s¡D°ì ø£qã s¡TdüTÔHêïs¡ìeT+&ç |ü&ܶs¡T. mÁs¡u…*¢ >√&ÉMT<ä |æ*¢ n+≥÷ $eT]Ù+#ês¡T. ñ<ä´eT #·]Á‘· ñqïzs¡T>∑\T¢qT <äj·÷ø£sYsêe⁄ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹ πsœ>± e÷sês¡ìÄs√|æ+#ês¡T. <Ûäs¡àkÕ >∑sY˝À {ÏnsYj·Tdt nuÛÑ´]› ‘ê{ Ïø=+&É sê»j·T´‘√ Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ|ü mìïø£\˝À‘ê{Ïø=+&É sê» j·T´ qT¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á Á|ü#ês¡+˝À {°ÄsY j·Tdt õ˝≤¢n<Ûä´≈£åî\Tô|~› düT<äs¡ÙH é¬s&ç¶, q÷ø£\ qπswt¬s&ç¶, j·÷< ä–], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 15 $TÁs¡sYq÷´dt: zfÒùdÔ n_eè~› #˚kÕÔqì ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì ‘·]>∑|ü⁄Œ\ Á>±eT+˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“+>± Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ qT+∫ ¬>*∫q sê»j·T´ ‘·qqT qeTTà≈£îqï Hêj·T≈£î\qT, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. kÕ«s¡Δ+‘√H˚ sê»j·T´ {ÏÄsYmdt˝ÀøÏ yÓ[fl eT∞fl b˛{°˝À ì\ã&ܶs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ∫qï ∫‘·ø£ bÕغ\‘√ ‘Ó\+>±D sê<äì, ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~, ‘Ó#˚Ã~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚T qì nHêïs¡T.bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|{≤º\ì k˛ìj·÷ >±+BÛ ‘√ e÷{≤¢&ç ˇ|æŒdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dtqT Á|ü»\T ã\|ü]à ø±+Á¬>dtqT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]düTÔH˚ dü+πøåe÷ìøÏ ô|<ä›|”≥ y˚düTÔqï<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ s¡ê»j·T´ ≈£î neø±X¯+ Ç∫à myÓTà˝Ò´>± ¬>*|æùdÔ qeTTà≈£îqï bÕغ

ø±s¡´ø£s¡Ô\qT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ù|<ä\ |üø£åbÕ‹ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ z≥T y˚dæ ¬>*|æùdÔ düeTdü´\T rs¡‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 9 @fi¯fl bÕ\q˝À n_Ûeè~›˝À yÓqTø£ã&ç+<äì Äs√|æ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT Á|üC≤ e´‹πsK ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À n_Ûeè~› »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eè<äT›\≈£î |æ+#Û·Hé, ñ∫‘· ø£¬s+≥T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻ |üP]Ô ù|<ä\qT Ä<äT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ùdºwüHé|òüTq|üPsY, e÷]à 15 $TÁs¡sYq÷´dt: »s¡ï*düTº\ô|’ {Ï&ç|æø±s¡´ø£s¡Ô\<ë&ç m|æ&É Éã÷¢´CÒK+&çq+~.B+‘√ »s¡ï* düTº\T q\¢ u≤´&ç®\T <Ûä] +∫. {Ï&ç|æn~ÛH˚‘·Hêsê #·+Á<äu≤ãT düuÛÑdüΔ\+e<ä›ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. »s¡ï* düTº\T {Ï&ç|æ >∑T+&Ü sTT»+ q•+#ê* n+≥T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ùdºwüHé |òüTq|üPsY ñ|ü mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<äu≤ãT düuÛÑ≈£î>∑T s¡Tyês¡+ ñ<äj·T+

Á|ü»\qT ‘·s¡* +#˚+<äT≈£î eTT+<äT>±H˚ yê]øÏ &ÉãT“\T, eT<ä´+ ÇdüTÔqï düeTj·T+˝À ◊q÷´dt, kÕøÏå ¬øyÓTsê yÓTqT¢ $EyÓ˝Ÿ‡ rdüTÔ&É +>± yê] ô|’ <ë&ç #˚dæ ¬s+&ÉT ¬øyÓTsê\T <ä«+dü+#˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± m|æ&Éã÷´CÒ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. •e≈£î e÷sY,ø±s¡´<ä]Ùnì˝Ÿ ≈£îe÷sY >ö&é,»s¡ï*düTº\Tø=+&É ˝Ÿsêe⁄,˝…ìHé.$»j·YT ,lì yêdtsêe⁄,|æ.ÄXÀø˘, s¡+>∑Hê<é, dü T <Û ë ø£ s Y , _.ÄXÀø˘ ≈ £ î e÷sY »s¡ï*düTº\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√\T≈£î+≥Tqï u≤*ø£ Ä‘·à≈£Ls¡T,e÷]Ã15, $TÁs¡s Yq÷´dt: ñbÕ<Ûë´j·TTì ˝…’+–ø£ y˚~+|ü⁄\≈£î ‘êfi¯ ˝Òø£ ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT ‘ê–q Ä‘·à≈£Ls¡TeT+&É\+˝Àì z>±¢|üPsY ≈£î #Ó+~q u≤*ø£ es¡+>∑˝Ÿ ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï~.á y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ɶ Áô|’y˚≥T ñbÕ<Ûë´j·TTì ô|’ Ä‘·à≈£Ls¡T b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ì+~‘·T&ÉT b˛©dü T \≈£ î <=s¡ ø £ ≈ £ î +&Ü bÕ]b˛j·÷&ÉìÁô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ \ø£s¡kÕŒ+&É+≥T ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ôd’‘·+ bÕsƒ¡XÊ\qT

‘Ós¡e≈£î+&Ü$<ë´]Δ ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\Tn&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É \+˝Àì nÁ>∑+|üVü‰&é |ü]~Û˝ Àì $X¯«u≤s¡‹ bÕsƒ¡XÊ\ >∑T]Ô+ |ü⁄qT s¡<äT› #˚j·÷\ì z>=Zì |ü*¢, nÁ>∑+ |üVü‰&ÉT ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T õ˝≤¢ $<ë´ XÊU≤ ~Ûø±]ì ø√sês¡T. #·<äTe⁄ ø√dü+ u≤*ø£\qT bÕsƒ¡XÊ\≈£î |ü+|æùdÔ j·÷»e÷q´+ ìs¡¢ø£å´+ #˚dæ u≤*ø£ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT ‘êπ>+<äT≈£î ø±s¡DeTj·÷´s¡ì Äs√|æ + #ês¡ T .n~Û ø £ ± s¡ T \ ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡T.

~ ôV’≤<äs¡u≤<é $TÁs¡sY ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ ôd˝Ÿ:98487 04717 H.No: 3-4-602,

>∑T&çã+&É˝Ÿ, neTè‘· ~∏j˚T≥sY <ä>∑Zs¡, ≈£îe÷sY|ü*¢, Vü≤qàø=+&É


6

ôV’≤<äsêu≤<é X¯óÁø£yês¡+

e÷]Ã 16

H˚&ÉT eTVæ≤fi¯\≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ e÷]à 15($TÁs¡sYq÷´dt): H˚&ÉT |”sê®B>∑÷&É Á>±eT+˝À n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi¯ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± |ü\T Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qT≥T¢ ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi¯ ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡kÕÿ]+#·Tø=ì düœ ã÷´{ÏbÕs¡¢sY, Áù|s¡D dü«#·Ã+<Ûä ùde dü+dü›\T Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+j·TTø£Ô+>± X¯óÁø£yês¡+ s√Eq 2>∑+≥\qT+&ç |”sê®B>∑÷&É Á>±eT+˝Àì kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+ e<ä› >∑\ Äes¡D+˝À áø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ôq≥T¢ ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.ádü+<äs¡“+>± |”sê®>∑÷&É ãT<ë›q>∑sY ˝Àìl$X¯«eyêDÏ eT÷´õø£˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ìs¡«Vü≤≈£îsê\T \ø°åàø£èwüí, dæ]\T $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\ø=s¡≈£îÁ|ü‘˚ø£´+>± e+≥\T Áø°&É\T, ‘·~‘·s¡ø±s¡Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻ n+<äT˝À¬>\Tbı+~q yê]øÏn<˚s√E kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î Á|ü‘˚ø£´ ø±s¡Áø£eT+ ù|sêŒ≥T #˚dæ n‹<ÛäT\#˚ ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒj·TqTqï≥T¢yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü#ês¡+˝À |ü≥ï+ {Ï&ç|æ H˚‘·\T ÇÅãV”≤+|ü≥ï+, e÷]à 15 ($TÅs¡sYq÷´dt) eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ πø+Å<ä+˝À á HÓ\ 18q »s¡>∑qTqï ñ|ümìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú m #·+Å<äX‚KsY≈£î eT<䛑·T>± |ü≥ï+ ‘˚<ÓbÕ Hêj·T≈£î\T Å|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. ñ|ümìïø£\≈£î Ç+#êØ®>± |ü≥ï+ myÓTà˝Ò´ eT+∫¬s&ç¶ øÏwüHé¬s&ç¶ ÅbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± {Ï&ç|æ õ˝≤¢ Å|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù dü‘·TÔ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’ ìs¡+»Hé¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T ø=+>∑s¡ $wüßíqs¡úHé¬s&ç¶, ÄsY s¡y˚Twt>ö&é, #·+Å<äj·T´, sê+¬s&ç¶, ãT>∑ZsêeTT\T, {ÏmHémdtm|òt eT+&É\ n<ä´≈£åî&ÉT ì≥Tº »>∑BXŸ, sê»X‚KsY, ø£èwüí>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T Å|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. yês¡T bò˛Hé˝…’Hé˝À $TÅs¡sYq÷´dt‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Å<äX‚KsY ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì, z≥¢ ø√dü+ ñ|ümìïø£\qT yê&ÉT≈£î+≥Tqï Hêj·T≈£î\T á mìïø£\T #Ó+|üô|≥Tº>± e÷s¡qTHêïj·Tì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

2012

s¡+>±¬s&ç¶ $TÁs¡sY

|ü<äe⁄\qT ‘ê´>∑+ #˚dæq yê]H˚ ¬>*|æ+#·+&ç uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ e÷]à 15($TÁs¡sYq÷´dt): ‘Ó\+>±D ø=dü+ |ü<äe⁄\qT ‘ê´>∑+ #˚dæq myÓTà˝…´\H˚ ‹]– uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+∫ ø±+Á¬>dt, {°&ç|æ\≈£î ~eTà‹]¬>˝≤ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ãT~› #ÓbÕŒ\ì uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT CÒmdæ Hêj·T≈£î\T q‹Ô yÓTÆdüj·T´ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\eTH√ u≤yê\T <Óã“‹q≈£î+&É |ü<äe⁄\qT ‘·èDÁbÕj·T+>± e~*q {°ÄsYmdt nuÛÑ´s¡T›\qT ‹]– ñ|ü mìïø£˝À¢ uÛ≤Ø yÓ÷C≤Ø{Ï‘√ ¬>*|æ+∫ ‘Ó\+>±D≈£î |üP]Ô eT<䛑·T ‘Ó\TbÕ\ì q‹Ô yÓTÆdüj·T´ ø=sês¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT CÒmdæHêj·T≈£î\ Ä<ä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq Ø˝Ò ìs¡Vü≤s¡ Bø£å\T 812e s√E≈£î #˚sêsTT. ádü+<äs¡“+>± q‹Ô yÓTÆdüj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°&ç|æ, ø±+Á¬>dt bÕغ\T ¬s+&ÉT ≈£îeTTà¬ø’ ‘Ó\+>±D yê<ä+ ˝Ò<äì #˚j·÷\ì #˚ôd yÓ÷kÕ\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\T >∑T]Ô+#ês¡ì Äj·Tq ÄHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√e÷s¡T ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü–+#Ó Á|üj·T‘êï\T kÕ–düTÔ+<äì yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&ç‘Ó ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #˚|ü⁄‘ês¡ì <ä«»y˚T‘êÔs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚ø£´

sêÁwüº_\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+‘Óø±≈£î+&É ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+>± ne‘·]+#˚ es¡≈£î ‘êeTT Á>±eT+˝À Ø˝Ò ìs¡Vü≤s¡ Bø£å ø=qkÕ–bÕÔeTì Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±DqT sêÁwüºìï Ç∫à ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ∫‘·ÔX¯ó~›ì ìs¡÷|æ+#·Tø=yê\ì ø=yê\ì CÒmdæ Hêj·T≈£î\T ø=sês¡T.

$<ë´,$C≤„q+‘√H˚ eTqT>∑&É ôdsTT+{Ÿ ø£fi≤XÊ\ ø±s¡´<ä]Ù X‚KsY¬s&ç¶ f…øÏïø£˝Ÿ áyÓ+{Ÿ ø±s¡´Åø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq Vü‰»¬s’q Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ñ»«fi¯ uÛÑ$wü´‘·TÔqT bı+<˚+<äT≈£î $<ä´|ü≥¢ ÅX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì, $<ä´˝ÀH˚ ñ‘·ÔeT uÛÑ$wü´‘·TÔ <ë–ñqï<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T $<ä´‘√ bÕ≥T nìï s¡+>±\˝À eTT+<äT+&Ü\ì, eTTK´+>± ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ s¡+>±\˝À sêDÏ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ yÓ’dt #Ó’s¡àHé düT˙˝Ÿ≈£îeTsY, mz e+o, $$<Ûä $uÛ≤>±\ n~Û|ü‘·T\T, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê{≤ì¬ø’ #·˝À nôd+;¢ @◊{°j·T÷d” sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT @düTs¡‘·ï+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä eTTì‡bÕ\{°\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüqT¢, |ü+#êsTT‹\˝À |üì #˚düTÔqï bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ @.◊.{°.j·T÷.d” á HÓ\ 20q ‘·\ô|{Ϻq #Ó˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Ä XÊK sêÁwüº ñbÕ<ä´≈£åî&ÉT ¬ø.@düTs¡‘·ï+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ >±+BÛq>∑sY @.◊.{°.j·T÷d” ø±sê´\j·T+˝À 20q »]π> ø±]à≈£î\ #Ó˝À nôd+;¢ yê˝Ÿ b˛düºsYqT Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ Ä$wüÿ]+#ês¡T.á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq

q‹Ô yÓTÆdüj·T´

17q ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e+ ÇÅãV”≤+|ü≥ï+, e÷]à 15 ($TÅs¡sYq÷´dt) $<ë´, $C≤„q+˝ÀH˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ <ë–ñqï<äì $<ë´s¡Tú\T $<ä´qT nuÛÑ´dædü÷Ô $C≤„Hêìï ô|+bı+~+#·Tø£√yê\ì ôdsTT+{Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J Ä+&é bòÕs¡àd” ø£fi≤XÊ\ ø±s¡´<ä]Ù ¬ødæ X‚KsY¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\ πø+Å<ä+ düMT|ü+˝Àì ôdsTT+{Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J Ä+&é bòÕs¡àd” ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü$TC≤„Hé 2012 nH˚

á HÓ\ 17e ‘˚Bq ôdsTT+{Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J ø£fi≤XÊ\˝À »]π> ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Åø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#· qTqï≥T¢¢ ôdsTT+{Ÿ ø£fi≤XÊ\ #Ó’s¡àHé _ X‚KsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. 17e ‘˚B X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ eTTK´n‹<ÛäT\T>± sêÅwüº uÛÑe q ìsêàDXÊKeT+Å‹ mHé ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, e÷J eT+Å‹ õ ∫Hêï¬ s&ç¶, lì~Û ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY |æ q]‡+ Vü‰¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡eqTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\+fÒ ∫qï #·÷bÕ..? e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº eTTì‡bÕ*{°\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüqT¢, Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À y˚˝≤~ eT+~ ø±]à≈£î\T bÕ]X¯ó<ä›´ $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤ düTÔHêïs¡ì yê] dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔdüT~›ì Á|ü<ä]Ù+ #·&É+ ˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\≈£î dü¬s’q y˚‘·Hê\T n+~+ #˚+<äT≈£î, á.mdt.◊., |”m|òt, kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#˚+<äT≈£î, ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋˝À |üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î\qT |ü]$THÓ+{Ÿ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô @.◊.{°.j·T÷d” #Ó˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ø±]à≈£î&ÉT ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq $C„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T #·s¡¢|ü*¢ sêeTT\T, dü‘·´Hêsêj·TD, <äTs¡Zj·T´, ìC≤+, ás¡qï, u≤\qs¡‡j·T´, uÛ≤düÿsY, #·+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü#êsêìøÏ ‘·s¡*yÓfi¯ó‘·Tqï Hê´j·Tyê<äT\T ø±ÁbÕ,e÷]Ã15 ($TÁs¡sYq÷´dt) : eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ñ|ümìïø£˝À¢ ;CÒ|” ‘·s¡T|ü⁄q Á|ü#êsêìøÏ õ˝≤¢ Hê´j·Tyê<äT\T H˚&ÉT ‘·s¡*yÓfi¯¢qTqï≥T¢ ;CÒ|” Hêj·T≈£î&ÉT, Hê´j·Tyê~ ¬ø.s¡y˚Twtj·÷<äyé >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ ‘Ó*bÕs¡T. eT˝≤ÿõ–] ø√s¡Tº Hê´j·Tyê<äT\T ;CÒ|”øÏ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡ì, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ñ|ümìïø£˝À¢ b˛{°#˚k˛Ôqï ;CÒ|” nuÛÑ´]ú lìyêdt¬s&ç¶ $»j·÷ìøÏ yês¡T Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À n+ã{Ï $qjYT≈£îe÷sY>ö&é, |æ.Á|üB|t≈£îe÷sY. $l<ÛäsY¬s&ç¶, sêEj·÷<äyé, dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@Á|æ˝Ÿ 22q yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{Ÿ

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T ∫‘·ÔX¯ó~›ì Á|ü<ä]Ù+#·ø£b˛e&É+ u≤<ëø£s¡eTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, dü÷sês¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶ Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ dü÷sês¡+ 129 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 60 >∑C≤\T, yÓTÆÁ‹ q>∑sY ÁbÕ+‘ê\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£\dæ ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ |æHébÕsTT+{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. nsTT‘˚ Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì Á|ü»\T Çã“+<äT\T m<äTs√ÿ≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q dü]ÿ˝Ÿ eTTK´ n~Ûø±s¡T\T á |æHébÕsTT+{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ düTπswt ¬s&ç¶ ˇøÏ+‘· ndüVü≤Hêìï e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô #˚|ü≥º<ä\∫q ø±s¡´Áø£e÷ìï ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. Á|üC≤ $C„|ü⁄Ô\qT ‘Ó\TdüTø√˝Òì n~Ûø±s¡T\T yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î @$<Ûä+>± ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì dü+ã+~‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\ rs¡TqT ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ &ç|üP´{° ø£$TwüqsY, yê≥sY esYÿ‡ @.á. s¡+>±sêe⁄, dü]ÿ˝Ÿ {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±], á.á. ‘·~‘·s¡T\T |æHébÕsTT+{Ÿ≈£î sêø£b˛e&É+‘√ ø±s=Œπs≥sY yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô ø±s¡´Áø£e÷ìï yêsTT<ë y˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü÷sês¡+ &ç$»Hé˝À m+<äs√ ìs¡Tù|<ä\T dü¬s’q edü‘·T\T n+<äø£ eTT]øÏyê&É\˝À J$q+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤+{Ï nuÛ≤>∑T´\ <äTs¡“¤s¡ J$‘ê\qT yê] düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ yÓTT>∑TZ #·÷bÕ*‡q dü+ã+~‘· XÊK\ eTTK´ n~Ûø±s¡T\T @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+|ü⁄ ˝Òq≥T¢>± e´eVü≤]+#·&É+ yê] |üì‘·Hêìπø ì<äs¡ÙqeTì ÄÁø√wü+ yÓfi¯¢>∑ø±ÿs¡T. #ê˝≤ ø±\˙\˝À Á|ü»\T Á‘ê>∑&ÜìøÏ ˙s¡T ˝Òø£ yê] >=+‘·T\T m+&ÉT‘·THêïj·Tì, M~ ˝…’≥T¢ ˝Òø£ Nø£{Ï Áã‘·T≈£î\ #ê≥Tq yê] J$‘ê\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tì, Á&Ó’H˚J\T bı+–bıs¡T¢‘·÷ ø±\˙\qT eTT+#Ó‘·TÔ‘·THêïj·Tì, n<˚$<Ûä+>± ø±\˙\˝Àì Á|ü<Ûëq ≈£L&É\˝À bÕ]X¯ó<›ä´ düeTdü´ Á|ü»\qT ùV≤e–+|ü⁄≈£î >∑T]#˚düTÔ+<äì, n˝≤+{Ï

n~Ûø±s¡T\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔqï ø±s=Œπs≥sY düeTdü´\ eT<Ûä´q dü÷sês¡+ &ç$»Hé Á|ü»\T J$‘ê\qT yÓfi¯¢BdüTÔ+fÒ dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î NeT≈£î{Ϻqf…Æ¢Hê ˝Ò≈£î+&Ü ‘·eT≈£î n&Ó¶es¡T˝Ò nH˚ Ø‹˝À e´eVü≤]+#·&É+ nHê´j·TeTì yêb˛j·÷´s¡T. n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å yÓ’ø£s¡T\qT ‘êqT õ.ôV≤#Y.m+.d” ø£$TwüqsY <äèwæºøÏ, y˚Tj·TsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛sTT yê] ô|’ XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\≈£î &çe÷+&é #˚kÕÔqì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü»\T Ç+{Ï |üqTï\qT, ÄdæÔ, yêDÏ»´, yê´bÕs¡ |üqTï\ s¡÷|ü+˝À dü]ÿ˝Ÿ Ä<ëj·÷ìï ì+|ü⁄‘·THêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ yê] düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ #ê˝≤ ‘·|æŒ<äeTì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\qT ô|&É#Ó$q ô|&ÉT‘·÷ Á|ü»\ J$‘ê\‘√ Ä≥˝≤&ÉTø√yê\ì #·÷ùd n~Ûø±s¡T\ yÓ’Ks¡T\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT m+&É>∑&ÉT‘·÷ yê] ãs¡‘·+ |ü≥º&ÜìøÏ ‘êqT dæ<ä›+>± ñ+{≤qì ø±s=Œπs≥sY dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á |æHébÕsTT+{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìø£ì Vü‰»¬s’ yÓqT‹]–q yê]˝À ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ Äs√>∑´ n~Ûø±] <ÛëyÓ÷<äsY, Ç+»˙]+>¥ @.á. s¡$≈£îe÷sY, m\ÁøϺø£˝Ÿ @.á. düTπs+<äsY, {ÖHé bÕ¢ì+>¥ düT|üsYyÓ’»sY eT<ÛäT ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m+&û j·T÷düT|òt nHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ∫qï|æ\¢\ #˚‘· Ç≥Tø£\qT yÓ÷sTTdü÷Ô |üdæyÓTT>∑Z\qT u≤\ ø±]à≈£î\T>± ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï Ç≥Tø£ ã{°º\ j·÷»e÷Hê´\ô|’ Á|òüuÛÑT‘·«+ K{Ïq #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ ‘êeTT ˇ‹Ô&ç rdüT≈£î ekÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü edüT‘·T˝…’q Á‘ê>∑T ˙s¡T, düeTj·÷ìøÏ<ä>∑Z ÄVü‰s¡+, yÓ’<ä´ dü<äTbÕ j·÷\qT n+~+#·&É+ ˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\≈£î á.mdt.◊. |æ.m|òt kÂø£s¡´+‘√ bÕ≥T yê]øÏ eè‹Ô ãÁ<Ûä‘ê, |æ\¢\≈£î $<ë´uÛÀ<äq\T n+~+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yê] &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @.◊.{°j·T÷d” Hêj·T≈£î\T Msê ¬s&ç¶, qπ>wt >ö&é, uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç<ä›s¡T $<ë´s¡Tú\T C…’\TbÕ\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): Ç≥Tø£ ã{°º\˝À u≤ìdü\T>± J$‘êìï yÓfi¯¢BdüTÔqï ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ @.◊.{°.j·T÷dæ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê&ÉT‘·T+<äì Ä XÊU≤ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m+&ç j·T÷düT|òt ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£s¡Z+˝Àì <äT+&ç>∑˝Ÿ Á>±eT+, <=eTàs¡b˛#·+|ü*¢ Á>±eT+, ìC≤+ù|≥ Á>±eT+, uÖs¡+ù|≥ Á>±e÷\˝Àì Ç≥Tø£ ã{°º\˝À yÓ{Ϻ#êøÏ] #˚düTÔqï ø±]à≈£î\ |ü]dæú‘·T\qT yê] düeTdü´\qT Äj·Tq ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìj·T»ø£es¡Z dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù >∑÷&É ◊\j·T´\‘√ ø£\dæ >∑Ts¡Tyês¡+ |üs¡´{Ï+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç≥Tø£ ã{°º\˝À ø±]à≈£î\T>± |üì #˚düTÔqï Ç‘·s¡ sêÁwüº ø±]àø£\≈£î |üìøÏ ‘·>∑Z y˚‘·Hêìï Ç≥Tø£ ã{°º\ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ n+~+#·&É+ ˝Ò<äì

ø±ÁbÕ,e÷]Ã15 ($TÁs¡sYq÷´dt) : @mdt.sêe⁄q>∑sY˝À nìï eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*ŒkÕÔeTì ád”◊m˝Ÿ Vü≤ÖCŸ ø£HéÁdüºø£åHé kıôd’{° q÷‘·q n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T lìyêdt¬s&ç¶, ¬ø.k˛eTj·T´#ê] ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ yês¡T kÕúìø£ Vü≤√$TC…u≤u≤ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À $˝Òø£s¡T\‘√

e÷{≤¢&Üs¡T. dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\ düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\‘√ ‘ê>∑T˙s¡T, s√&É¢ ìsêàD+, bÕ]X¯ó<äΔ´+, Á&ÓsTTH˚J düeTdü´\qT XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q |ü]wüÿ]kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |üìrs¡Tô|’ düuÛÑT´\ dü\Vü‰\T, |òæsê´<äT\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ôd˝Ÿ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kıôd’{° q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî\T>± |æ.lìyêdt¬s&ç¶, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± mdt.‹s¡T|ü‘·j·T´, ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.k˛eTj·T´#ê], düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± õ.•esêeTø£èwüí, ø√XÊ~Û ø±]>± ¬ø.eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄, &Ó’¬sø£ºs¡T¢>± j·T÷mdtmHé.sêE, &ûmdt.Hê j·TT&ÉT, ÄsYyÓ’mHé.X¯s¡à, πøm˝ŸmHé.Á|ükÕ<é,m+M.nbÕŒsêe⁄, |æ.#·+Á<ä ≈£îe÷sY mìïø£j·÷´s¡T.

#Ó≥¢qT q]øÏy˚‘·`düŒ+<äq˝Òì n~Ûø±s¡T\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]Ã15 ($TÁs¡sY q÷´dt) : ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ˝Àì d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T <˚yê\j·T+ Äes¡D˝Àì mfi¯fl‘·s¡ã&ç m|ü⁄>± ô|]–q #Ó≥¢qT ì\Te⁄>± q]øÏ y˚kÕs¡T.$y˚ø±q+<äq>∑sY ø±\˙˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+eTT+<äT zø£ #Ó≥TºqT q]øÏy˚ôd’ n≥$XÊK n~ø±s¡T\T 3,600 s¡÷bÕj·T\ EsêàHê$~+∫q dü+>∑‹ì eTs¡Teø£eTT+<˚ d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T <˚yê\j·T+ ˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î #·\¢ì >±*ì Á|ükÕ~düTÔqï Äes¡D˝Àì #Ó≥¢qT H˚\≈£L˝≤Ãs¡T. |üsê´es¡D+ô|’ ø£ø£åø£{Ϻq ø=+<äs¡T á #Ó≥¢qT q]øÏy˚‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡ì kÕúì≈£î\T nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷ÔHêïs¡T.Ä\j·T+˝À >∑\ <ë<ë|ü⁄ ◊<ës¡T #Ó≥¢qT q]øÏy˚kÕs¡T.|üP]Ô>± yÓTT<äfi¯fles¡≈£î q]øÏy˚dæ yÓTT<äT›\T,ø=eTà\qT Ä\j·T+ ãj·T≥ |ü&Éy˚kÕs¡T.Bìô|’ |üsê´es¡D Áù|$T≈£î\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T.Ä\j·÷ìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\πø ø±≈£î+&Ü kÕúìø£+>± Ä\j·T+eTT+<äT ns¡T>∑Tô|’ ≈£Ls¡TÃqïyê]øÏ ≈£L&É |ü«#·ÃyÓTÆq >±*ì Ç#ÓÃeHêïs¡T.á˝≤+{Ï |ü#·Ãì #Ó≥¢qT q]øÏy˚dæq yê]ì >∑]Ô+∫ #·≥º]‘ê´ ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T ¬>’ø=Hê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.z Á|üø£ÿ Ç|üŒ{Ïπø C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’>∑\ m|ü⁄>± ô|]–b˛sTTq #Ó≥¢qT ‘=\–+#·>± øÏ+<äs¡÷ ø±\˙\T,uÛÑd”Ô˝À¢ì, Ç+&É¢˝Àì,Ä\j·÷\˝À¢ì #Ó≥¢qT |üìø£≥Tºø=ì ø={Ϻy˚j·T&Üìï kÕúì≈£î\T ìs¡dædü÷ÔHêïs¡T.n≥$XÊK n~ø±s¡T\T dü‘·«s¡+ ‘·–q #·s¡´\qT ¬>’ø=q&É+‘√bÕ≥T #Ó≥¢qT q]øÏy˚j·T≈£î+&Ü Á|ü»˝À¢ ‘·–q ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡+~>± $»„|æÔ #˚dü÷ÔHêïs¡T.

¬s’‘·TãC≤sY nÁø£eTD\ ‘=\–+|ü⁄

ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ @◊{°j·T÷d” ø£èwæ

ø±ÁbÕ,e÷]Ã15 ($TÁs¡sYq÷´dt) :m+ôd{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ Ä+<√fi¯qqT ‘=\–+∫ yê]˝À Ä‘·à$XÊ«dü+ ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À @Á|æ˝Ÿ 22q yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{Ÿ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ád”◊m˝Ÿ, ñ|üŒ˝Ÿ CÀHé n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T es¡TDY, ø±ØÔø˘ >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êsêïø£, Vü≤_‡>∑÷&É, ñ|üŒ˝Ÿ πø+Á<ë˝À¢ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. |üØø£å˝À¢ ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~Û+∫q {≤|t`10 nuÛÑ´s¡Tú\≈£î >√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ‡, q>∑<äT ãVüQeT‘·T\T n+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ëeø±XÊìï $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. $esê\≈£î 9059696688, 95818161 81, 9700883343≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T. ø±ÁbÕ,e÷]Ã15 ($TÁs¡sYq÷´dt):Ç+≥Øà&çjÓT{Ÿ |üØø£å˝À¢ neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq Ç<ä›s¡T $<ë´s¡Tú\T C…’\TbÕ˝…’q dü+|òüT≥q >∑Ts¡Tyês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ≈£îcÕsTT>∑÷&É b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û ø£eT˝≤q>∑sY˝Àì l#Ó’‘·q´ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Ç+≥sY |üØøå± πø+Á<ä+˝À eT˝≤¢|üPsY≈£î #Ó+~q qπswt nH˚ $<ë´]úøÏ ã<äT\T n‘·&ç ùdïVæ≤‘·T&ÉT >∑&ɶ+ kÕ«$Tj·÷<äyé |üØø£å sêdüTÔ+&É>± Çì«õ˝Ò≥s¡T¢ >∑eTì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $wüj·÷ìï m>±®yéT‡ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Vü≤]‘· b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡$T#êÃs¡T. á Áø£eT+˝À kÕ«$Tj·÷<äyé bÕ]b˛j˚T+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. nø£ÿ&˚ ñqï b˛©düT\T n‘·&çì, qπswtqT ≈£îcÕsTT>∑÷&É b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. M]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶

eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*ŒkÕÔ+

ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï Ä&É$ $ø±sêu≤<é,e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): nq+‘·–] ÁbÕ+‘·+ |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± n_Ûeè~› kÕ~ÛdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á|üø£è‹ |üs¡yÓTÆq n&É$ s√Es√E≈£î ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·T+~.n≥$ XÊU≤~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± <ä≥ºyÓTÆq n&É$ yÓTÆ<ëq+>± e÷s¡T‘·T+~.n≥$ XÊU≤~Ûø±s¡T\T ø£\|ü s¡yêD≤ ìs¡«Væ≤+#˚ yê]ô|’ |ü{Ϻ|ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.|üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± nq+‘·–] |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~› kÕ~düTÔqï ø±s¡D+>± nq+‘·–] n≥$ ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~› #˚j·÷*‡|ü nedüs¡+ ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.n&É$ dü+s¡ø£åD ø√dü+ ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]Ã15 ($TÁs¡sY q÷´dt) : ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\˙ ¬s’‘·TãC≤sY |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ HÓ\ø=qï |ü\T nÁø£eTD\qT ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ n~ø±s¡T\T,b˛©dt\ düVü≤ø±s¡+‘√ ø£*dæ ñÁ~ø£Ô‘·\eT<ä´ ‘=\–+#ês¡T.B+‘√ Äs√&ÉT¶˝À ì‘·´+ Á{≤|æø˘ düeTdü´‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.á y˚Ts¡≈£î Á{≤|æø˘ ø=+‘·y˚Ts¡ Çã“+<äT\T ‘=\–+#˚ neø±X¯+ ñ+&É>∑\<äì n~ø±s¡T\T uÛ≤$dü÷ÔHêïs¡T.¬s’‘·TãC≤sY ˝ÀøÏ yÓfiËfl+<äT≈£î ≈£L&É $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î düú\+˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡e#ÓÃ<äHêïs¡T.eT[fl ‹]– düeTdü´ ‘·˝…Ô+<äT≈£î+&Ü e⁄+&Ó+<äT≈£î n~ø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·–q #·s¡´\T ¬>’ø=Hê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

H˚&ÉT ñ<√´>±\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]Ã15 ($TÁs¡sY q÷´dt) : :˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À lyÓHé ø±s√ŒπswüHé ˝À ùd˝Ÿ‡ m–®≈£L´{Ïyé,&Ó*e] u≤jYT‡,Á|üyÓ÷≥sY ñ<√´>±\ uÛÑ]Ôø√dü+ á HÓ\ 16q Ç+≥s¡÷«´\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì,Ä bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT u§+‘·T kÕ+_¬s&ç¶ zø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.&çÁ^,|ü<äe‘·s¡>∑‹ bÕôd’q yês¡T ns¡T¸\Hêïs¡T.m+|æ¬ø’q yês¡T eT÷kÕù|≥,yÓTVæ≤+~|ü≥ï+, dæøÏ+Á<ë u≤<é ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üì#˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T.ÄdüøÏÔ>∑\ yês¡T q÷s¡T>± Ç+≥s¡÷«´≈£î Vü‰»s¡Tø±yê*‡+~>± ø√sês¡T.Ç‘·s¡ $esê\ø√dü+ dü«j·T+>± ˝Ò<ë 040`4015 0139 b˛Hé<ë«s¡ dü+Á|ü~+#ê*‡+~>± Ä bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT u§+‘·T kÕ+_¬s&ç¶ Ä Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.

|üì#˚j·T&ÜìøÏ cÕ|ü⁄≈£îyÓ[flq u≤*ø£ n<äèX¯´+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]Ã15 ($TÁs¡sY q÷´dt) : Ç+{ÏqT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[flq z u≤*ø£e÷j·TyÓTÆ Æb˛sTTq dü+|òüT≥q ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ùdºwüHé |ü]~˝À »]–+~.b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ dü+^‘Yq>∑sY ˝À ìedæ+dü÷Ô Á&ÉsTTesY >± |üì#˚ùd s¡$ ≈£L‘·Ts¡T (15) kÕúìø£+>± >∑\ |ü⁄{Ÿy˚sY cÕ|ü⁄˝À |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. s√Ee÷~]>±H˚ >∑‘· eT+>∑fi¯yês¡+ cÕ|ü⁄≈£îyÓ[fl ‹]– sê˝Ò<äHêïs¡T.<ë+‘√ n+<√fi¯q #Ó+~q Ä‘·ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*dæq ã+<äT$TÁ‘·T\ Ç+&É¢˝À¢ yÓ‹øÏ mø£ÿ&É ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ b˛©düT\≈£î |æsê´<äT#˚kÕs¡T..<ë+‘√ b˛©düT\T $Tdæ‡+>¥ πødüTqT qyÓ÷<äT#˚dæ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+ $»j·Te+‘·+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]Ã15 ($TÁs¡sY q÷´dt) : ÄØàyÓT&çø£˝Ÿ ø√sY Ä<ä«s¡´+˝À ø£+{ÀHÓà+{Ÿ ˝À ìedædüTÔqï ìs¡Tù|<ä Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï <äèwæºì ñ+#·Tø=ì ñ∫‘· yÓ’<ä´•_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á yÓ’<ä´•_ s¡+˝À $$<ä s√>±\≈£î dü+uÛÑ+~+∫q $T\≥Ø yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T bÕ˝ÀZì s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´|ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq Wwü<ë\qT düs¡|üsê#˚kÕs¡T.dæøÏ+Á<ëu≤<é ˝Àì $T\≥Ø Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈£î #Ó+~q yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.ÄØàyÓT&çø£˝Ÿ ø√sY Ä<ä«s¡´+˝À ù|<äÁ|ü»\≈£î ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´kÂø£sê´\qT n+~+#·&É+‘√ bÕ≥T ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± ø√∫+>¥ ø±¢ôddt qT ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T Á‹$<ä <äfi≤\ |ü≥¢ j·TTe‘·qT Çø£]¸+|ü#˚j·T&ÜìøÏ ø£+{ÀHÓà+{Ÿ j·TTe‘·qT #Ó’‘·q´+ #˚dü÷ÔHêïs¡Hêïs¡T.


eTVü≤ã÷uŸq>∑sY $TÁs¡sY

bÕ\eT÷s¡T n_Ûeè~Δ ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´+ - eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY e÷]à 15, ($TÁs¡sYq÷´dt): bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ |ü<+ä∏ ˝ÀøÏ sêyê\\+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغ <ë«sêH˚ kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+<äì, Ç‘·s¡ bÕغ\T ø£fiu¢¯ §*¢ e÷≥\T #Ó|Œæ yÓ÷dü+ #˚kÕÔsTT ‘·|Œü n_Ûeè~Δ #˚jT· ˝Òeì eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ nHêïs¡T. |ü≥Dº +˝Àì Á|üuTÑÛ ‘·« u≤\Ts¡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ yÓT<Æ ëq+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ mìïø£\ ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ÑÛ À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢≈î£ 7, 8 dü+e‘·‡sê\T>± 19 e+<ä\ ø√≥¢ ñ∫‘· $<äT´‘YqT n+~+#êeTì, HÓ\˝ÀH˚ 200 ø√≥T¢ s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ ñ∫‘· $<äT´‘Y ø√dü+ Ks¡Tà #˚jT· &É+ »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 7 y˚\ ø√≥¢‘√ ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î s¡÷|üø\£ Œq #˚ùdÔ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ 5700 ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚jT· &É+ »]–+<äì, ø£\«≈£î]Ô, HÓ≥+º bÕ&ÉT, ;Ûe÷ ÁbÕC…≈î£ \º <ë«sê 2014 es¡≈î£ 7 \ø£\å 80 y˚\ mø£sê˝À¢ kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#d˚ Tü HÔ êïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 2012 E˝…’ Hê{ÏøÏ ø£\«≈£î]Ô m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ <ë«sê ˙s¡+~kÕÔeTì, 50 y˚\ mø£sê\≈£î HÓ≥+º bÕ&ÉT <ë«sê, 1 \ø£å mø£sê\T ;Ûe÷ ÁbÕC…≈î£ º <ë«sê kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î dæ<+Δä >± e⁄HêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä≈£L©\ ø=s¡≈£î ˇø£ÿ dü+e‘·‡sêìøÏ 1 ø√{Ï 54 \ø£\å |üì ~Hê\T ø£*Œ+#êeTì, n+<äT≈£î 212 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚jT· &É+ »]–+<äHêïs¡T. bÕ‘· ø±s¡´Áø£e÷\T @M

s¡<äT›#˚j·T≈£î+&Ü eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q |ü<∏äø±\T n+~+#ê\H˚ n~cÕºq ìs¡íj·T+‘√ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ øÏ˝À _j·T´+ 1 s¡÷bÕsTTøÏ #˚dæ 30 \ø£\å sπ wüHé ø±s¡T\¶ T n<äq+>± Ç#êÃeTì nHêïs¡T. 260 ø√≥T¢ Çfi¯¢ düú˝≤\ ø=s¡≈£î ã&Ó®{Ÿ˝À πø{≤sTT+#êeTì, eTVæ≤fi¯\ ù|s¡¢MT<˚ |ü{≤º\T n+<äCj Ò T· &É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. s¬ ‘’ T· \≈£î ˇø£ÿ \ø£å es¡≈î£ e&û˝¶ ìÒ s¡TD≤\T sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ n+~düT+Ô <äì, eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘´˚ ø£+>± ◊<äT \ø£\å s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ e&û˝¶ ìÒ s¡TD+ düs¬ q’ düeTj·T+˝À ø£&‘ç ˚ n+~+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. <˚X+¯ ˝À 22 y˚\ ø√≥T¢ eTVæ≤fi¯\≈£î u≤´+≈£î\T n+~ùdÔ n+<äT˝À 10 y˚\ ø√≥T¢ sêh+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î n+~+#êeTì, u≤´+≈£î\ 14 XÊ‘·+ e&û¶ì Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T uÛ]Ñ düT+Ô <äì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ ø=s¡≈î£ 25 \ø£å\‘√ Á|ü‹ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À, eTTì‡bÕ*{°\˝À Ád”Ô X¯øÔÏ uÛeÑ Hê\T ì]à+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+dü˝ú À¢ 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé eTVæ≤fi¯ ø√dü+ Çe«&É+ »]–+<äì, eT>∑yêπs Ä&Éyê]ì &ÉãT“\T ÇeTàì ø√πs dæ‹ú øÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ eTVæ≤fi¯\qT r]Ã~<äT‘› T· +<äì nHêïs¡T. ;d”\≈£î ã&Ó{® Ÿ˝À 3 y˚\ ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚jT· qTqï≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. 2004˝À {°&|û ” y˚THêغ\ dü+øπ eå ÷ìøÏ 27 ø√≥T¢ øπ {≤sTT+∫ n+<äT˝À 17 y˚\ eT+~ yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î πøe\+ ¬s+&ÉT ø√≥T¢

˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ä+ e<ä› @sêŒ≥¢qT |ü]o*+∫q ø£˝…ø£ºsY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): ñ|ü mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] j·T+.|ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ñ|ümìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄≈£î m+|æø£ #˚dæq »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD $<ë´ dü+düúqT dü+<ä]Ù+∫ @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\qT uÛÑÁ<Ûä|üs¡∫, ˝…øÏÿ+|ü⁄ s√Eq dæã“+~øÏ nedüs¡yÓTÆq ‘ê>∑T˙s¡T, Ç‘·s¡ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY, ôV’≤Á<ëu≤<é &ç◊J Hê–¬s&ç¶, õ˝≤¢ md”Œ \øÏåà¬s&ç¶\T eT÷&ÉT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ z≥T¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄¬ø’ m+|æø£ #˚dæq øö+{Ï+>¥ Vü‰fi¯¢qT ÁkÕº+>¥ s¡÷+\qT |ü]o*+#ês¡T.

øπ {≤sTT+#ês¡ì ‘·eT Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓTÆHêغ\ ø=s¡≈£î 489 ø√≥T¢ øπ {≤sTT+∫+<äì, ˇø£ÿ \ø£å j·÷uÛ’… y˚\ eT+~ $<ë´s¡T\ú ≈£î 230 ø√≥T¢ ã&Ó{® Ÿ˝À øπ {≤sTT+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü 27 \ø£å\ eT+~ #·<äTe⁄≈£îH˚ $<ë´s¡Tú\≈£î yê] #·<äTe⁄≈£î Ä≥+ø£+ ø£\>∑≈î£ +&Ü eT÷&ÉT y˚\ ◊<äT e+<ä\ ø√≥¢ |ò”CŸ Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ kÕÿ\sYw|æ \t ø=s¡≈î£ Ks¡Tà #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. <˚X+¯ ˝À mø£ÿ&Ü #˚|≥ü ìº Ø‹˝À ˇø£ÿ \ø£å 16 y˚\ Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>±\T dü+e‘·‡s¡ ø±\+˝ÀH˚ uÛØÑ Ô #˚dTü HÔ êïeTì, $T–*b˛j˚T ìs¡T<√´>∑T\ ø=s¡≈î£ Áô|y’ {˚ Ÿ s¡+>∑+˝À eT+∫ •ø£Då <ë«sê ◊<äT \ø£\å eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

πød”ÄsY sêJHêe÷ #˚dæ b˛{° #ÓjYT øπ d”ÄsY Á|ü‹kÕ] sêJHêe÷ n+≥÷ Á|ü»\qT, sêC≤´+>∑ã<äΔ mìïø£\qT n|üV‰ü dü´+ #˚dTü HÔ êïs¡ì d”m+ $eT]Ù+#ês¡T. 2006˝À sêJHêe÷ #˚jT· >± ø£Ø+q>∑sY˝À uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+∫Hê, s¬ +&ÉekÕ] 2008˝À 7 y˚\ yÓTC≤غ e÷Á‘·yT˚ ‘Ó#·TÃø=ì ãj·T≥ |ü&ܶ&ÉHêïs¡T. 2009˝À {°&û|”ì |ü≥Tºø=ì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ¬>\Tbı+<ë&Éì, õ˝≤¢≈£î @+ #˚XÊy√ #ÓbÕŒ\ì ì\BXÊs¡T. mìïkÕs¡T¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY e#êÃy√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. m+|”>± ¬>*bı+~q eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î 13 kÕs¡T¢

- d”˙q{Ï ùV≤eTe÷*ì πød”ÄsY yê´K´\T ‘Ó\+>±D≈£î $|òü÷‘·+

dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\qT ‘Ó+∫q Hê>∑˝Ÿ~HÓï Á_&ç® >∑<ë«\, e÷]à 15 ($TÁs¡sqY ÷´dt) : n≥T sêj·T\d”eT Ç≥T ‘Ó\+>±D˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ >∑‘· 4 <äXÊu≤›\T>± ùde\+~+∫q Hê>∑˝Ÿ~HÓï Á_&ç® 2009 nø√ºãsY 2q e∫Ãq uÛ≤Ø es¡<\ä ø±s¡D+>± ˙{ÏÁ|üyêVü‰ìøÏ ø=≥Tº≈î£ b˛sTT+~. düTe÷s¡T 25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ eTTK´eT+Á‹ ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿsYs¬ &ç¶ Vü≤j·÷+˝À ì]à+∫q á e+‘Óq e\¢ eT+Á‘ê\j·T+, m$Tà>∑q÷s¡T, Ä<√ì ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e÷s¡+Z düT>∑eT+ ø±>± >∑‘· 2 @fi¯ó>¢ ± e+‘Óq ˝Òì ø±s¡D+>± Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. á e+‘Óq ñHêï ø±s¡D+>± Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ yês¡T dü‘‡· +ã+<Ûë\T ø£\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ø±˙ H˚&TÉ e+‘Óq ˝Òì ø±s¡D+>± #·T≥÷º ‹]– ø£sT¡ ï\T qT+&ç Ä<√ì, eT+Á‘ê\j·T+ yÓfi≤fl*‡q |ü]dæ‹Δ <ë|ü⁄]+∫+<äì Á|ü»\T yêb˛j·÷s¡T. Ç+‘˚ >±ø£ yê´bÕsê\T <Óã“‹Hêïj·Tì #˚H‘˚ · ø±]à≈£î\T, yê´bÕs¡T\T Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Á|üd<æ Δä |ü⁄D´πøÁå ‘·yTÓ qÆ eT+Á‘ê\j·T+ yÓfifl‚ +<äT≈£î n|üŒ{À¢ nsTT» qT+&ç øπ e\+ 30 øÏ.MT\T ñ+&É>± Á|üdTü ‘Ô +· 100øÏ.MT y˚Ts¡ #·T≥Tº ‹]– yÓfi≤fl*‡ ek˛Ô+~. ø£sêï≥ø£ Á|üuTÑÛ ‘·« #=s¡e e\¢ e÷<Ûeä s¡+ e<ä› ñqï Á_&ç® |üqT\T ‘·«]‘· >∑‹q kÕ>∑T‘·THêï, Hê>∑˝Ÿ~HÓï Á_&ç® |üqT\T e÷Á‘·+ Ä+Á<ÛëbÕ\≈£î\ nÁX¯<›ä e\¢ mø£ÿ&É y˚dqæ >=+>∑&ç e÷~]>± ‘·j÷· s¬ +’ ~. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á_&çì® |ü⁄q]ï]à+#˚ |üqT\T ‘·«]‘· >∑‹q #˚|{ü ≤º\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ä{À u…’ø˘ &Ûû ` ˇø£s¡T eTè‹ nÁe÷u≤<é, e÷]à 15 ($TÁs¡sqY ÷´dt): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTqïq÷sY Á>±e÷ìøÏ øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+˝À >∑\ *+>∑eTj·T´ |ò÷ü {Ÿs√&ÉTô¶ |’ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ Ä{À, u…ø’ ˘ &Ûøû =ì ˇø£sT¡ eTè‹ #Ó+<ä&+É »]–+~. Ä{À˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï XÊ´+düT+<äsY (32) nH˚ e´øÏÔøÏ rÁe >±j·÷\e>±, u…’ø˘ô|’ e⁄qï ø±ìùdºãT˝Ÿ •e≈£î ¬s+&ÉT ø±fi¯ó¢ $]–b˛j·÷sTT. M]‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄]øÏ dü«\Œ >±j·÷\T ø±e&É+‘√ n#·Ã+ù|≥ Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ 108 n+ãT˝…qT‡˝À ‘·s*¡ +#·&+É »]–+~. e÷#ês¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q XÊ´+düT+<äsY nH˚ e´øÏÔ ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ä>±, ø±ìùd㺠T˝Ÿ •e |ü]dæ‹ú rÁe+>± e⁄+&É&+É ‘√ ôV≤’ Á<ëu≤<é≈î£ ‘·s*¡ +#ês¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ |ü≥¢ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ìã<äΔ‘·‘√ ñ+<äì ñ<ä´e÷ìï Á|ü»\ <ë«sê πø+Á<ëìøÏ ‘Ó*j·TC…ù|Œ $<Ûä+>± bÕغ m\¢y˚fi¯˝≤ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì dæ˙q{Ï ùV≤eTe÷*ì nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ø±¢ø˘≥esY, q÷´{ÖHé #Ís¡kÕÔ, {°#·sY‡ø±\˙ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ;CÒ|” nuÛÑ´]úøÏ eT<䛑·T>± ÄyÓT s√&éc˛˝À bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. á mìïø£\T <˚X¯+˝À ø°\ø£+>± ñHêïj·Tì, <˚X¯+ j·÷e‘·TÔ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì, Çø£ÿ&É ;CÒ|” ¬>\e&É+ <ë«sê ø=‘·Ô ˇs¡e&çì düèwæº+∫q |òüTq‘· bÕ\eT÷s¡T≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. m˝Ÿπø n<ë«˙ Ä<˚X¯+‘√ ‘êqT bÕ\eT÷s¡T≈£î Á|ü#ês¡+ ì$T‘·ÔyÓTÆ e#êÃqì nHêïs¡T. øÏwüHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á mìïø£\T uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕúHé ÁøϬø{Ÿ e÷´#Y˝≤ ñ‘·ÿ+sƒ¡>± ñHêïj·Tì, uÛ≤s¡‘Y Á|ü|ü+#· ø£|t kÕ~Û+∫q≥T¢ ;CÒ|” ¬>*∫ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚+<äT≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eT+ ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ‘·eT bÕغ @Hê&É÷ Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq yê>±ΔHê\T HÓs¡y˚s¡Ã≈£î+&Ü eT&ÉeT ‹|üŒ˝Ò<äì á mìïø£\ <ë«sê ‘·eT bÕغ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î ø£≥Tºã&ç e⁄+<äì nHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡¡+ 16 e÷]Ã 2012

7

$ø£˝≤+>∑T\T düø£˝≤+>∑T\‘√ düe÷q+ qs¡«, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): $ø£˝≤+>∑T\eTì n<ÛÓ’s¡|ü&Ée<ä›ì yês¡T düø£˝≤+>∑T\‘√ düe÷qeTì eTKÔ˝Ÿ ø£¢düºsY @|”m+ ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ qs¡« eT+&É\ eTVæ≤fi≤ düe÷K´ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $ø£˝≤+>∑T\ düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |ü\T dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·÷ yê] n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î $ø£˝≤+>∑T\+‘ê ‘·eT Á>±e÷˝À¢ dü+|òü÷\T>± @s¡Œ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. eT+&É\+˝À 4093 eT+~ $ø£˝≤+>∑T\T+&É>± πøe\+ 18 Á>∑÷|ü⁄\T e÷Á‘·y˚T dü+|òü÷\T>± @s¡Œ&ܶj·THêïs¡T. yê]øÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü\T dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ : eT+&É\+˝Àì $ø£˝≤+>∑T\ düe÷K´ q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTïø√e&É+ »]–+~. n<Ûä´≈£åî\T>± ø£qTeTq÷sY Á>±eT+ qT+&ç U≤C≤, –]» ‘·+&Ü qT+&ç ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± •eHêj·Tø˘, ø√XÊ~Ûø±]>± ø=‘·Ô|ü*¢ qT+&ç ÄX¯eTà, ø±s¡´<äs¡Ù\T>± Vü≤qà¬s&ç¶, düTπswt‘√ bÕ≥T q\T>∑T]ì @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~.

düeTdü´\ kÕ<Ûäq≈£î <Ûäsêï n#·Ã+ù|≥, e÷]à 15, ($TÁs¡sYq÷´dt): ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô H˚&ÉT ôV’≤Á<ëu≤<é˝À <Ûäsêï #˚j·TqTHêïeTì j·T÷{°m|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù #·+<äTHêj·Tø˘, H˚‘·\T \ø£åàDY, »Hês¡ΔHé, u≤˝Ÿsê+, sêeTT\T, #·+<äT˝≤˝Ÿ, s¡$, sê+#·+<äT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\qT |ü]wüÿ]#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+<äì, nÁô|+{°dt $<Ûëq+ s¡<äT›qT 2008 &ûmd”‡ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e]Ô+|ü#˚dæ |üP]Ô kÕúsTT y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\+≥÷ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

u≤<ÛäT´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* n#·Ã+ù|≥, e÷]à 15, ($TÁs¡sYq÷´dt): Ç+≥sY |üØø£å˝À¢ e÷dt ø±|”sTT+>¥≈£î Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï n<Ûë´|ü≈£î\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì @;M|” sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT lqTHêj·Tø˘, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù $»j·TsêeTsêE ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n#·Ã+ù|≥ |ü≥ºD+˝Àì |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·ìF n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT, >∑Ts¡T≈£î\ ø£fi≤XÊ\˝À Á|üXÊï |üÁ‘ê\T eTT+<äT>±H˚ rd” Ä ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î #Ó|ü⁄ÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. |üØøå± πø+Á<ä+ n~Ûø±]ì $<ÛäT\ qT+∫ ‘·|æŒ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±|”sTT+>¥‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î rÁe qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äHêïs¡T.

‘Ó\+>±D |ü≥¢ ;CÒ|”øÏ ìã<äΔ‘· ñ+~

H˚{Ï‘√ Á|ü#ês¡|üs¡«+ eTT–+|ü⁄ eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y e÷]à 15, ($TÁs¡sqY ÷´dt): mìïø£\ ìj·Te÷e[ Á|üø±s¡+ á HÓ\ 16q kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+ eTT>∑TdüT+Ô <äì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ,Y õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] j·T+.|ü⁄s¡Tc˛‘·+Ô s¬ &ç¶ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ä s√E kÕj·T+Á‘·+ nsTT<äT ‘·sê«‘· bı*+>¥ |üPs¡j Ô T˚ ´ es¡≈î£ b˛{°˝À e⁄qï nuÛ´Ñ s¡T\ú T ø±ì, yê] ‘·sT¡ |ü⁄q ø±ì mes¡÷ Á|ü#ês¡+ #˚jT· ≈£L&É<ìä , n˝≤ #˚ùdÔ mìïø£\ ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òTæ +∫q yês¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. me¬sq’ mìïø£\ ìã+<Ûqä \qT ñ\¢+|òTæ +∫ Á|ü#ês¡+ #˚ùdÔ •ø£så T¡ Ω\T ne⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 16 kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ‘·sê«‘· MT&çj÷· <ë«sê ≈£L&Ü m˝≤+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚jT· ≈£L&É<ìä ‘Ó*bÕs¡T. ñ|ü mìïø£\˝À b˛{°˝À e⁄qï nuÛ´Ñ s¡T\ú T, $$<Ûä sê»ø°jT· bÕغ\T, Á|ü‹ì<ÛTä \T ô|’ $wüj÷· \qT <äèwæ˝º À e⁄+#·Tø=ì õ˝≤¢˝À ñ|ü mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>±, ìwüŒø£bå Õ‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·≥+˝À |üP]Ô düV‰ü ø±s¡eT+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

e÷Á‘·y˚T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY≈£î e#êÃ&Éì, Çø£ÿ&É »]–q n_Ûeè~Δ ˙¬ø˝≤ ‘Ó\TdüT+Ô <äì Á|ü•ï+#ês¡T. ñ<ä´e÷ìï, ôd+{ÏyÓT+≥TqT n&ɶ+ ô|≥Tºø=ì Á|ü»\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥THêï&Éì, myÓTà˝Ò´\T n+<äs÷¡ sêJHêe÷ #˚ùdÔ ˙yÓ+<äT≈£î sêJHêe÷ #˚jT· ˝Ò<ìä m<˚y› ê#˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢qT <ä‘‘Ô· · rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡ì, nsTTHê õ˝≤¢≈î£ ˇs¡>u∑ {… +ºÏ ~ @MT ˝Ò<ìä yê´U≤´ì+#ês¡T. kı+‘· õ˝≤¢ nsTTq ∫‘·÷sÔ T¡ øπ Äj·Tq @MT #˚jT· ˝Ò<ìä , Çø£ bÕ\eT÷s¡T≈£î @+ #˚jT· >∑\&Éì m<˚y› ê#˚XÊs¡T. #Ó|Œæ +~ ‘·÷#· ‘·|Œü ≈£î+&Ü #˚jT· &É+ ‘·eT \ø£´å eTì, u≤ãT˝≤>± e÷≥ ‘·ù|Œ s¡ø+£ ‘·eT~ ø±<äì eTTK´eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+&ç uÛ÷Ñ ‘·÷ŒsY s√&ÉT≈¶ î£ 35 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚XÊeTì, õ˝≤¢ ÄdüŒÁ‹ì s¬ +&ÉT e+<ä\ j·÷u…’ |ü&øÉ \£ qT+&ç 350 |ü&øÉ \£ kÕúsTTøÏ ô|+#êeTì n+<äT≈£î 10 ø√≥¢ 41 \ø£\å T øπ {≤sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûdd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT ˇu…<Tä ˝≤¢ ø=‘ê«˝Ÿ, myÓTੇ »>∑BX¯«sY, eT+Á‘·T\T &ç.ø¬ .ns¡TD, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç,¶ >∑+>±uÛyÑ êì, s¡õ˙¬s&ç,¶ $»j·T\øÏàå , y˚T] s¡M+Á<äHê<∏,é myÓTà˝Ò´\T #Í\|ü*¢ Á|ü‘ê|ts¬ &ç,¶ e÷J m+|” $sƒ˝¡ Ÿ sêyé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

øπ d”ÄsY ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ˙s¡T >±πs˝≤ yê´U≤´ìdüTHÔ êïs¡ì øÏwHü s¬é &ç¶ sêJHêe÷ #˚jT· ø£b˛e&É+ô|’ Äj·Tq yê´U≤´ì+#·&+É ˙‹e÷*q #·s´¡ ì uÛ≤C≤bÕ Hêj·T≈£î&ÉT {Ï.Ä#ê] nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ |ü≥Dº +˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd˝≤ øπ d”ÄsY yê´K´\T ñHêïj·Tì, øÏwHü s¬é &çì¶ XÊdüq düuÛÑT´&ç>± #·÷düTÔHêïs¡ì Äj·Tq sêÁh+˝À C≤rj·T bÕغøÏ n<Û´ä ≈£îå \T>± ñHêïs¡ì C≤rj·T bÕغ H˚‘\· Ä<˚XÊ\‘√ q&ÉT#·Tø=H˚ e´øÏ>Ô ± Äj·Tq sêJHêe÷ #˚jT· ˝Ò<Tä ‘·|Œü eTs=ø£{Ï ø±<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. ìC≤e÷u≤<äT˝À øπ d”ÄsY eT<ä‘› T· Çe«q|ü⁄&ÉT 17 y˚\ yÓTC≤Ø®‘√ \øÏàå Hêsêj·TD >¬ \Tbı+<ës¡ì, sêJHêe÷ #˚dæ ‹]– b˛{°#ù˚ dÔ {°ÄsYmdt bÕغ <ë«sê øπ e\+ Hê\T>∑T e+<ä\ z≥¢ yÓTC≤غ \_Û+∫+<äì nHêïs¡T. düyTÓ KÆ ´ yê<äT\‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø=ì bÕ\eT÷s¡T˝À >¬ \Tbı+<ëeì, ø£\T¢ ‘ê–q ø√‹˝≤ e÷{≤¢&eÉ <äì› ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >√yê˝À eTTd”+¢ \T, Á¬ød’ eÔü \T uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغøÏ |ü≥+º ø£{≤ºsì¡ , nø£ÿ&É eT‘·‘‘· «· + m+<äT≈£î bÕ{Ï+#·˝<Ò √ øπ d”ÄsY Á>∑V≤æ +#ê\Hêïs¡T. Äضmdt ‘·÷eTT\T <Û«ä +dü+ #˚dqæ |ü⁄Œ&ÉT eq+ s¡a≤˙‡, Hê>∑÷sêe⁄‘√ ø£\dæ ‘êeT÷ ìs¡V≤ü s¡ Bø£å #˚XÊeTì, ø£sêí≥ø£ eTTK´eT+Á‹‘√ #·]Ã+#êeTì n˝≤π> ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£àå j·T´‘√ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·>*∑ >±eTì, øπ d”ÄsY @ ˝Àø£+˝À e⁄Hêï&√ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<+ä ≥÷ e´+>∑´+>± yê´U≤´ì+#ês¡T. eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\‘√ d”≥T¢, dü÷{ŸπødüT\T ô|s¡T>∑T‘êsTT ‘·|Œü ˙e⁄ ‘Ó\+>±D ‘˚˝eÒ ì yê´U≤´ì+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>∑÷sêe⁄ Hêe÷J, |ü<àä C≤¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê>∑+ Á|ü#êsêìøÏ ‘Ó\+>±D yê<äT\T n#·Ã+ù|≥, e÷]à 15, ($TÁs¡sYq÷´dt): Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú Hê>∑+ »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ‘·s¡|ü⁄q ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î n#·Ã+ù|≥ qT+&ç ‘Ó\+>±D yê<äT\T, n_Ûe÷qT\T ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. $$<Ûä Á>±e÷\˝À Hê>∑+ ‘·s¡T|ü⁄q ñ|ü Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Hê>∑+ $»j·T+‘√ ‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ eT]+‘· ã\+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì Á|ü#ês¡+˝À z≥s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\T eT<ÛäTdüT<äHé¬s&ç¶, XÊ´+düT+<äsY¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, s¡|òüTT, yÓ+ø£fÒXŸ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø£s¡Ô πød”ÄsY cÕ<éq>∑sY s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt) : {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï ñ<ä´eTø£s¡Ô nì {°ÄsYmd”« sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù qs¡Vü≤]j·÷<äyé nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ cÕ<éq>∑sY |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À qs¡Vü≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ø√dü+ πød”ÄsY n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+ #˚XÊs¡ì, ‘Ó\+>±Dyê<äT˝À¢ ˇø£ ñ‘˚ÔC≤ìï ì+|æ ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£îrdüT¬øfi¯ó‘·THêïs¡ì nj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T≈£î n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔqï Hêj·T≈£îìï Äs√|æ+#·&É+ m+‘·es¡≈£î dü+eT+»düeTì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À \_›bı+<äT‘·÷ n\yê≥T|ü&çq d”e÷+Á<ä Hêj·T≈£î\T eTT+<äT>± m<äT{Ïyê] Ä˝À#·q\T, n_ÛÁbÕj·÷\qT >ös¡$+#ê\ì nj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ósêdü nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄‘√ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\≈£î ø£qT$|ü ø£\T>∑T‘·T+<äì, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T πødæÄsY Ä<Ûä«s¡´+˝ÀH˚ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À {°ÄsYmd”« Hêj·T≈£î\T Á|ükÕ<é, eT˝Ò¢wt, eTùV≤+<äsY, $wüßí, |òüDÏ, lXË’\+, qπswt, >√bÕ˝Ÿ, s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;CÒ…|” <ä÷≈£î&ÉT≈£î πød”ÄsY ø£fiË¢+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY e÷]à 15, ($TÁs¡sYq÷´dt): bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝À¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY nôd+;¢ kÕúHêìï Hê\T>∑T bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îHêïsTT. mìï≈£\T düMT|ædTü qÔ ï ø=B› {°ÄsYmdt nq÷Vü≤´+>± $»j·T+ yÓ|’ ⁄ü <ä÷düTø¬ fiÀÔ+<äì #Ó|Œü e#·TÃ. øπ d”ÄsY |üs´¡ ≥q ‘·sT¡ yê‘· bÕغ ø±s¡´ø£s˝Ô¡ À¢ q÷‘·H√‘˚»Ô + ø£ì|æk˛Ô+~. ìC≤e÷u≤<é˝À uÛ≤C≤bÕ≈£î eTTd”+¢ es¡Z z≥s¡T¢ yÓqTï<äqTï>± ì*∫ Ä bÕغ $»j·÷ìï kÕ~Û+#·&+É ˝À {°ÄsYmdt ø£èwæ m+‘√ ñ+<äì πød”ÄsY ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À >∑Ts¡TÔ#˚j·T&É+‘√ bÕ\eT÷s¡T z≥s¡T¢ |ü⁄Hêsê˝À#·q˝À |ü&ܶsT¡ . {°ÄsYmdt yÓTHÆ êغ nuÛ´Ñ ]úì kÕúq+ ø£*Œ+#·&+É ˝À ‘·ù|ŒeTT+<äì, düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+&˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |ü≥ºD+˝À ˝Òìb˛ì eT‘·‘‘· ê«\qT ô|+bı+~+∫ $uÛõÑ +#˚ bÕغ\≈£î kÕúq+ ø£*ŒùdÔ sêuÀj˚T s√E˝À¢ düeTÁ>∑‘≈· î£ $|ò÷ü ‘·+ @s¡Œ&ÉT+<äì, Á|üdTü ‘Ô · ‘·sT¡ D+˝À ‘Ó\+>±Dyê<ëìï, Ä‘·à>ös¡yêìï ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ {°ÄsYmdt yÓù’ | Á|ü»\T yÓTT>∑T#Z ÷· |ü⁄‘·THêïs¡H~˚ Á|ü<ëÛ q $X‚w¢ D ü . ãT<Ûyä ês¡+ øπ d”ÄsY |üs´¡ ≥q ≈£L&Ü Á|ü»˝À¢ nq÷Vü≤´ #Ó‘’ H· ê´ìï rdüT≈£îe∫Ã+<äì $X‚w¢ ≈ü î£ \T n+≥THêïs¡T.

sêe&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ q÷‘·H√‘ê‡Vü≤+ ø£ì|æk˛Ô+~. øπ d”ÄsY ‘·q Á|üd+ü >∑+˝À õ˝≤¢≈î£ kÕ>∑T˙s¡T ÁbÕ<Ûëq´‘·qT >∑Ts¬ ]Ô – Ä ~X¯˝À ø£èwæ #˚kÕÔq&É+‘√ ≈£L&Ü Á|ü»˝À¢ $XÊ«düuÛ≤e+ ô|]–+<äì, n~ ≈£L&Ü {°ÄsYmdt $»j·÷\≈£î u≤≥ y˚dTü +Ô <äì |ü]o\≈£î\T yê´U≤´ìdüTHÔ êïs¡T.

‘Ósêdü Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ {°ÄsYmdt nuÛÑ´]ú ÇÁãV”≤+≈£î eT<䛑·T>± eTs√ ø√D+˝À ‘Ósêdü $<ë´]ú dü+|òTü + H˚‘· u≤\ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ uÀj·T|ü*¢π>{Ÿ qT+&ç uÛ≤Øsê´©‘√ düTeTHé H˚‘è· ‘·«+˝À zj·T÷ $<ë´s¡T\ú T, |”jT· ÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡T\ú T $düè‘Ô · Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#·&+É ‘√ bÕØºì ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø=s¡≈£î {°ÄsYmdt ø£èwæ#˚düTÔ+<äì, kÕe÷qT´ìøÏ ôd‘’ +· #˚sT¡ e#˚jT· >∑*>±s¡T. nsTT‘˚ nuÛÑ´]úøÏ z≥T y˚j·T´&É+ <ë«sê ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T eTTd”¢+ esêZ\T á mìïø£˝À¢ ø°\ø£ eT\T|ü⁄ |ü*øÏq≥ºe⁄‘·T+<äì q÷´ >∑+CŸ, uÀj·T|ü*¢π>{Ÿ ø±qT+&É&+É ‘√ ‘Ósêdü nuÛ´Ñ ]ú kÕ<Û´ä qyÓTqÆ +‘· es¡≈î£ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– nuÛÑ´]ú+#ês¡T. yê] eT<ä‘› T· qT ≈£L&É>≥∑ Tºø=ì $»j·T+ ø¬ e’ dü+ á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´\T áf…\ sêCÒ+<äsY, #˚dTü ø√yê\ì uÛ≤$düT+Ô &É&+É e\¢ |ü≥Dº ÁbÕ+‘·+˝À k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD, ‘Ó\+>±D $<ë´]ú yÓTC≤غ kÕ~Û+#·e#·ÃH˚~ yê] uÛ≤eq. áf…\ bò˛s¡+ Hêj·T≈£î\T u≤\ÿ düTeTHé ‘·~‘·s¡T\T sêCÒ+<äs,Y k˛e÷s¡|⁄ü dü‘´· Hêsêj·TD, ø£$‘· $$<Ûä bÕ˝§ZHêïs¡T. esêZ\qT ‘Ósêdü yÓ|’ ⁄ü eT*¢+#·&+É ˝À dü|©üò ø£è‘·T \j·÷´s¡ì #Ó|Œü e#·TÃ. á ~q|üÁ‹ø£ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |ü]D≤e÷\‘√ nuÛÑ´]ú õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ $»j·÷eø±XÊ\T yÓTs¡T>∑ j·÷´j·Tì, Ç+{Ï HÓ+ãsY : 1`3`129, sêCÒ+Á<äq>∑sY, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY. düsπ «\˝À ôd‘’ +· nqT≈£L\ |ò*ü ‘ê\T bò˛HéHÓ+ãsY: 08542`222814, 9848997085. mail : mirror.mbnr@gmail.com

~ ôV’≤<äsêu≤<é $TÁs¡sY


8

ôV’≤<äsêu≤<é X¯óÁø£yês¡+

e÷]Ã 16

eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#ê*: n_Ûeè~Δ n~Ûø±] $ø±sêu≤<é,e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt):eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~› kÕ~Û+∫q Hê&˚ <˚X¯+ n_Ûeè~› kÕ~ÛdüTÔ+<äì ã+{≤s¡+ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] dü‘·Ôj·T´ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ ã+{≤s¡+ eT+&É\ πø+Á<Ûä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e

2012

dæ{Ï $TÁs¡sY

Áu≤Vü≤àDÏô|’ $#ês¡D ø√qkÕ>∑T‘√+~ : ^‘ê¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ bı+~q uÛÑ÷$Tì ‘·qU≤ ô|{Ϻ ÁuÛ≤Vü≤ àDÏ d”º˝Ÿ‡ rdüT≈£îqï s¡TD≤\ô|’ $#ês¡D ø=qkÕ>∑T‘√+<äì uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É*˝À Á|ü‹|üø£å H˚‘· <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î ÄyÓT düe÷<ëq+ #Ó|üPÔ Áu≤Vü≤àDÏ d”º˝Ÿ‡ ì+ã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫q≥T¢ ‘Ó*dæq ‘·sê«‘· #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì $e]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ÁuÛ≤Vü≤àD° d”º˝Ÿ‡ Ç+&ÉÁd”ºdtô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT

qyÓ÷<äT #˚XÊeTì ‘·«s¡˝ÀH˚ #êØ®w”{Ÿ ≈£L&Ü <ëK\T #˚kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. áHÓ\ y˚dæq ø£$T{° ìy˚~ø£ 25e ‘˚BHê{ÏøÏ n+<äT‘·T+<äì Hê´j·Tdü\Vü‰ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· |üP]Ô kÕúsTT˝À #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. Áu≤Vü≤àD°øÏ πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷$Tì yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚ $wüj·TyÓTÆ ¬s$q÷´ kÕ>∑T˙{Ï bÕs¡T<ä\ $uÛ≤>±\‘√ #·]Ã+∫ Hê´j·Tdü\Vü‰ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ $ø±sêu≤<é,e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt):ã+{≤s¡+ eT+&É\+ dü\“‘êÔ|üPsY˝À ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ɶ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ ô|’ #·s¡´\T+{≤j·Tì |ü<∏äø£+ ÁbÕC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY ñcÕsêDÏ ‘Ó*bÕs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ dü\“‘êÔ|üPsY˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ |üqT\qT eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] dü‘·Ôj·T´,|ü<∏äø£+ eT+&É\

ø£åÁrj·T ≈£î\düTú\ dü+πøåeTy˚T \ø£å´+ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T eTVæ≤fi¯\˝À eT]+‘· #Ó’‘·q´+ sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T.Ç|üŒ{Ïπø nìï s¡+>±\˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï yês¡T eT]+‘· m<ä>±\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<ä eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

yê≥sY ôw&é neT\T :|üX¯ódü+es¡›ø£ XÊK $ø±sêu≤<é,e÷]Ã15($TÁs¡sYq÷´dt):2011`2012 dü+e‘·‡sê ìøÏ>±qT yê≥sY ôw&é neT\T »s¡T>∑T‘·Tqï yÓ÷$THéù|≥ ,<Ûës¡÷sY,ô|<˚›eTT˝Ÿ,qyêuŸù|≥ eT+&É˝≤\˝À >∑\ 32 Á>±e÷\qT m+|æø£ #˚dæ Á>±e÷ìøÏ 50 y˚\ s¡÷bÕj·T\ Á|üD≤[ø£‘√ ø±sê´#·s¡D |ü<∏äø±ìï s¡÷bı+~+∫ dü+ã+~‘· Á>±e÷˝˝À |üX¯ódü+s¡ø£å D≤,n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ |üX¯ó dü+es¡úø£ XÊK n<äq |ü⁄ dü+#ê\≈£î\T lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T <ë<ë|ü⁄ 15 \ø£å\ s¡÷bÕ j·T\ e´j·T+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ á |ü<∏äø±ìï s¡÷bı+~+∫+<äì |üX¯ó e⁄\˝À ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´+ ô|+#·≥+ ø√dü+,>=Á¬s\ ô|+|üø£+ ø√dü+ $‘·Ôq+ bıfÒº\qT 50 XÊ‘·+ dü_‡&çô|’ n+<äCÒj·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘· 3 s√E\>± 4 eT+&É˝≤˝˝À |üs¡´{Ï+∫ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü<Ûëq+>± á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä m+|æø£ #˚dæq Á>±e÷\˝À |üX¯óyÓ’<Ûä´ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêú´ìï ô|+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

eTs¡eTà‘·T\≈£î H√#·Tø√ì #˚‹ |ü+|ü⁄ $ø±sêu≤<é,e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt):$ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì •yê¬s&ç¶ù|≥ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À >∑\ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± eTs¡eT‘·TÔ\≈£î

H√#·Tø√ì z #˚‹ |ü+|ü⁄ e<ä› u≤*ø£\T uÀsY u≤>∑e⁄‘·T+<äH˚ ÄX¯‘√ u≤*ø£\T Ä #˚‹ |ü+|ü⁄ e<ä› ‘·eT ‘·eT ã¬ø≥¢qT ñ+#ês¡T.z yÓ’|ü⁄ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ eT+∫˙s¡+~+#˚ •ekÕ>∑sY #Ós¡Te⁄˝À ˙s¡T |üP]Ô>± n&ÉT>∑+≥+‘√ ˙{Ï düs¡|òüsê Hê\T¬>’<äT s√E\ø√kÕ] »s¡T|ü⁄ ‘·THêïs¡T.á |ü]dæΔ‹˝À Á|üdüTÔ‘·+ eT+∫˙{Ïì düMT|ü+˝Àì u≤e⁄\ qT+&ç düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T.á |ü]dæú‘·T\˝À @|æmdtÄ sY&ÉãT¢mdt $<Ûë´s¡Tú\T ÄX¯‘√ eTs¡eT‘·TÔ≈£î H√#·Tø√ì uÀ]+>¥ e<ä› ˙{Ï ø√dü+ ã¬ø{Ÿ\qT ñ+∫q dü+|òüT≥q düTes¡íyês¡Ô <äèwæº˝ÀøÏ e∫Ã+~.

ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£ |üqT\qT Äø£dæàø£ ‘·ìF #˚dæq nqTsê<Ûä $ø±sêu≤<é,e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): X¯+ø£sY |ü*¢ eT+&É\+ n+‘·|üŒ >∑÷&É,dü+πø|ü*¢ Á>±e÷\qT >∑Ts¡Tyês¡+ ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ ÁbÕC…ø˘º |æ&ç nqTsê<Ûä Äø£dæàø£+>± dü+<ä]Ù+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>±

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): ø£åÁrj·T ≈£î\düTú\ n_Ûeè~›øÏ »>∑~Z]>∑T≥º˝À ø=‘·Ô>± @sêŒf…Æq ø£åÁrj·÷ ùdyêdü+|òüT+ m+‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì Ä dü+|òüT+ ñbÕ<ä´≈£åî&ÉT @.qπswt, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<äs¡Ù @.nì‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. e÷s¡T‘·Tqï ø±˝≤qT>∑÷q+>± Á|ü‹ ≈£î\ dü+|òüT+ ≈£L&Ü n+~e∫Ãq neø±XÊ\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì n_Ûeè~› u≤≥˝À |üj·TìdüTÔHêïj·Tì yê≥ìï+{Ïì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì e÷ ø£åÁrj·T ≈£î\düTú\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£åÁrj·T ùdyê dü+|òüT+ ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$TdüTÔ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î\düTú\ yÓqTø£u≤≥T ‘·q+, n_Ûeè~›˝À eT+<ä>∑eTD+, $<Ûä´qT nuÛÑ´dæ+#·ø£b˛e&É+, ≈£î≥T+uÛÑ Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\qT ‘·~‘·s¡T $esê\qT e÷ dü+|òüT+ ùdø£]+∫ yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT e÷ X¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± »>∑~Z]>∑T≥º |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À $$<Ûä ø±\˙\˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï ø£åÁrj·T ≈£î\düTú\ düe÷#êsêìï ùdø£]+∫ yê]øÏ ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±sê\qT n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. ø£åÁrj·T ≈£î\düTú\˝À #ê˝≤ eT+~ ìs¡Tù|<ä\T $$<Ûä õ˝≤¢\ qT+&ç e\dü e∫à »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì #ê˝≤ ø±\˙\˝À ìyêdü+ ñ+≥THêïs¡ì yês¡+<ä]ì @ø£+ #˚dæ kÕe÷õø£ n_Ûeè~› |üs¡+>± @ $<Ûä+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±˝H˚ $wüj·T+ô|’

ø£åÁrj·T ùdyê dü+|òüT+ #ÛÓ’‘·q´|ü]∫ ø£åÁrj·T ùdyê dü+|òüT+ ‘√&ÜŒ≥TqT yê] n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ≈£î≥T+uÛ≤ìøÏ Ád”Ô e÷s¡Z<äs¡Ù≈£îsê\ì, ≈£î≥T+uÛ≤\˝Àì Ä&É|æ\¢\ #·<äTe⁄ ≈£î≥T+uÛÑ Wq‘ê´ìï yÓ\T¬>‹Ô #ê{Ï #Ó|ü⁄Œ‘·T+<äì n˝≤+{Ï Ä&É≈£L‘·Ts¡¢≈£î $<ä´ <ä÷s¡eTÚ‘·T+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£åÁrj·T ùdyê dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø=ì Ä]úø£ k˛ÔeT‘· ˝Òø£ eT<Ûä´˝ÀH˚ #·<äTe⁄ e÷H˚dæq ø£åÁrj·T ≈£î\düTú\ Ä&É|æ\¢\qT #˚s¡Bdæ yê]øÏ $<ë´ãT<äT›\qT H˚]Œ+#·&É+˝À e÷ dü+|òüT+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑~Z]>∑T≥ºH˚ ø±ø£ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑\ ø£åÁrj·T ≈£î\düTú\≈£î ôd’‘·+ e÷ dü+|òüT+ ‘·q e+‘·T düVü≤ø±sê\qT n+~düTÔ+<äì $e]+#ês¡T. ø£åÁrj·T ≈£î\düTú˝…e¬s’Hê yê] Ä˝À#·q\qT, dü\Vü‰\qT e÷‘√{Ï |ü+#·Tø√<ä∫qyês¡T, nuÛ≤>∑´dæú‹˝À ñ+&ç düVü≤ø±sê\qT ø√]q yês¡T ‘·eTqT ‘·|üŒø£ ÄÁX¯sTT+#ê\ì Ä dü+|òüT+ düuÛÑT´\T nì‘·, qπswüß\T ‘Ó*bÕs¡T. e÷ ùdyê dü+|òüT+ bò˛Hé HÓ+ãsY:` 9533103307 ≈£î bò˛Hé #˚dæ nedüs¡yÓTÆq düVü≤ø±sêìï bı+<äe#·TÃqqì ‘Ó*bÕs¡T.

»s¡ï*düTº\≈£î @dæ sêsTTrô|’ dü¬s’q Á|üø£≥q #˚j·÷* ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15: nÁøÏ&çfÒwüHé ñqï »s¡ï*düTº\≈£î Äغd” mdæ ãdt\˝À ñqï sêsTTrô|’ ‘=\T‘· 1/3 #êØ® MT<ä nì Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù Á|üø£{Ï+#·>±, Äغd” dü+düú y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY 2/3 #ê]® #Ó*¢+#ê\ì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ dü+~>∑Δ‘· @s¡Œ&ç+<äì, Bìô|’ yÓ+≥H˚ Äغd” ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T dü¬s’q $es¡D Çyê«\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ »s¡ï*dtº‡ j·T÷ìj·THé ø√]+~. j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #·˝≤~ |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù >∑TeTà&ç Vü≤]Á|ükÕ<é\T á s√E Çø£ÿ&É $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Jy√ $&ÉT<ä˝…’ |ü~s√E\T >∑&ç∫Hê Ø»q˝Ÿ ø±sê´\j·÷\≈£î Jy√ n+<äø£b˛>±, 2/3 e+‘·T #Ó*¢+#ê\ì #Ó|üŒ≥+ nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘√+<äHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤ <é˝Àì ø=ìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\≈£î yÓfi‚fl ø=+<äs¡T e÷J m.|æ.C… .j·TT. Hêj·T≈£î\T, Ç+ø± ‘êeTT Hêj·T≈£î\eT+≥÷ bÕ‘· $õ{Ï+>¥ ø±s¡T¶\T, ˝…≥sYôV≤&ÉT¢ $ìjÓ÷–dü÷Ô <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTÔqï≥Tº ‘·eT

m|æC…j·TT <äèwæºøÏ e∫Ã+<äHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’ u≤\eTTs¡∞ø£èwüí (ôV’≤<äsêu≤<é),Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù #·˝≤~ |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ (eT∫© |ü≥ï+), ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù >∑TeTà&ç Vü≤]Á|ükÕ<é (ôV’≤<äsêu≤<é) \≈£î e÷Á‘·y˚T ˝…≥sYôV≤&ÉT¢, $õ{Ï+>¥ ø±s¡T¶\T $ìjÓ÷–+#˚ n~Ûø±s¡+ ñ+<äì, Ms¡T ø±≈£î+&Ü Ç+¬øe¬s’Hê m.|æ.C….j·TT ù|s¡T‘√ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\˝À Á|üø£≥q\T ˝Ò<ë eTπs $<ÛäyÓTÆq<äT]« ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&çHê yÓ+≥H˚ kÕúìø£ b˛©düT\≈£î>±˙, ‘·eT≈£î>±˙ ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì yês¡T Ä Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. ø=‘·Ô u≤&û @s¡Œ&ç Äs¡T HÓ\˝…’Hê |ü<äe⁄\T ø√˝ÀŒsTTq ø=+<äs¡T Ç˝≤ m.|æ.C….j·TT ù|s¡Tì <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚ùdÔ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, á $wüj·T+ô|’ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T >∑eTì+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

õ+ø£qT #·+|æq y˚≥>±fi¯¢ n¬sdüTº $ø±sêu≤<é,e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): z õ+ø£qT y˚{≤&ç #·+|æq y˚≥>±fi¯¢qT <Ûës¡÷sY b˛*düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.>∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ s¡TÁ<ës¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <ë<ë|ü⁄ 21 eT+~ õ+ø£qT y˚{≤&ç Á>±eT düMT|ü+˝Àì z e´ekÕj·Tu≤$ e<ä›≈£î ‘Ó∫à õ+ø£ ‘√\T rdüTÔ+&É>± |üø±ÿ düe÷#ês¡+‘√ <Ûës¡÷sY b˛*düT\T yÓ[¢ õ+ø£ e÷+kÕìï #˚õøÏÿ+#·Tø√e≥+‘√ bÕ≥T á dü+|òüT≥q‘√ dü+ã+<ä+ ñqï 5 >∑Ts¡Tì b˛*düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√>± $T>∑‘ê 16 eT+~ bÕ]b˛j·÷s¡T.b˛*düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï yê]˝À eT+Á‹ *+>∑|üŒ,>=\¢ eT\¢j·T´,yÓ+ø£≥j·T´,n+»j·T´,ø£+~ eT\¢j·T´\T õ+ø£ #·s¡à+,e÷+dü+ ø£ì|ædüTÔqï <äèX¯´+ ñHêïs¡T.á dü+|òüT≥q düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï bòÕ¬sdtº Ä|ò”düsY ÄsYπø s¡$øÏ õ+ø£ e÷+kÕìï,5 >∑Ts¡T ì+~‘·T\qT b˛*düT\T n|üŒ–+ 20 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT ñ+≥T+<äì õ+ø£ #·sêàìï,e÷+kÕìï #ês¡T.á dü+<äs¡“+>± bòÕ¬sdtº Ä|ò”düsY s¡$ e÷{≤¢&ÉT‘·T õ+ø£ ej·TdüT |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ ôV’≤<ësêu≤<é≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

bòÕ´$T© ø£¢uŸ˝À kÂø£sê´\T |òü⁄˝Ÿ $$<Ûäs¡ø±\ Áø°&É\‘√ bÕ≥T, 13 |ü‘êÔ\ Ä≥ ≈£L&Ü düs¡<ë>± Ä&ÉT‘·÷ e⁄+{≤s¡ì õ.$,j·TsY bÕ´$T* ø£¢uŸ ©>∑˝Ÿ n&É«yÓ’»sY n+øÏ˙&ÉT Á|ükÕ<é nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ ø£¢uŸô|’ b˛©düT\T k˛<ë #˚j·T&É+ Ä+<äT˝À e⁄qï |üìyê]ì rdüT¬øfi¯fl&É+‘√ ø£¢uŸ˝À ñqï ø=+‘· eT+~ dæã“+~ bò˛Hé #˚dæ »]–q $wüj·÷ìï Äj·Tq≈£î #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛*düT\T ÇcÕºqT kÕs¡+ >± ø£¢uŸ\ô|’ <ë&ç #˚j·T&É+ ne÷ìwüj·TeTì ø=+<äs¡T düsêΔø√dü+ 13 |ü‘êÔ\ Ä≥ Ä&ÉT‘ê¬s ‘·bÕŒ &ÉãT“\ ø√dü+ ø±<äì, eT]ø√+<äs¡T ø±\ bÕìøÏ Ä&ÉT‘ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£¢uŸ˝À nìï s¡ø±\ Áø°&É\T+{≤j·Tì bòÕ´$T\‘√ e∫à ø£¢uŸ≈£î sêe#·Ãì ø=+<äs¡T dæøÏ+Á<ëu≤<é e÷]Ã15 ($TÁs¡sYq÷´dt)bòÕ´$T* ø£¢uŸ˝À¢ b˛©düT\T 3 |ü‘êÔ\ Ä≥ Ä&ÉT‘·THêïs¡ì b˛*düT\T ‘·ìF #˚j·T&É+, nìïkÂø£sê´\T+{≤j·Tì, n+<äT˝À dæ«$Tà+>¥ |òüP˝Ÿ , ôd{Ï˝Ÿ ø±ø˘ , dæã“+~ì rdüT≈£îsêe&É+ ne÷qTwüeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @yÓTÆHê ¬>’&é ˝…’qT‡ ñ+fÒ e÷≈£î dü÷∫+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø±\Twü´ ìyês¡D≈£î |ü]ÁX¯eT\T ø£èwæ #˚j·÷* ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\qT ÄyÓT |ü]o*+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT eT+&É\+˝À 2011`2012 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À eT+ps¡sTTq 80 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·÷ìøÏ dü+ã+~+∫q $esê\qT nyÓT dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#·>± dü+‘·è|æÔ ø£s¡+>± ˝Òø£b˛e≥+‘√ ÄyÓT @|æz düTo\≈£î #ê]®yÓTyÓ÷ C≤Ø #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± |æ&ç nqTsê<Ûä e÷{≤¢&ÉT‘·T õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ düÁø£eT+>± »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ÄyÓT $e]+#ês¡T.Á|ü<Ûëq+ ø√|ü⁄\ >∑T+‘·\ $wüj·T+˝À |üP]Ô $esê\qT ùdø£]düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.m+&Üø± \+>± ø±s¡D+>± ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+&ç 6 >∑+≥\ bÕ≥T |üì#˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

õHêïs¡+, |òæÁuÛÑe]2($TÁs¡sYq÷´dt): ø±\Twü´ ìyês¡D≈£î |ü]ÁX¯eT\T Á|ü‘˚´ø£+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì |ü{≤Hé#Ós¡T myÓTà˝Ò´ q+BX¯«sY>ö&é nHêïs¡T. õHêïs¡+ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\ esêZ\T, sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* n~Ûø±s¡T\T, |ü]ÁX¯eT\ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ z düMTøå± düe÷y˚XÊìï sêeT#·+Á<ë |ü⁄s¡+ ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ôV≤Á{À, ©bòÕsêà, ÄÁdæºø˘‡, e÷Á{Ïø˘‡, mdtm+mdt, Ç‘·s¡ |ü]ÁX¯eT\ esêZ\T Vü‰»s¡j·÷´sTT. >∑&ɶb˛‘ês¡+ U≤õ|ü*¢ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑\ õ˝…¢\yê>∑T |ü]ÁX¯eT\ eT÷\+>± HêX¯q+ nsTT+<äì á $wüj·T+ ô|’ Äj·÷ |ü]düs¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T \uÀ~uÀeT+≥T Hêïs¡ì myÓTà˝Ò´ q+BX¯«sY>ö&é yê]øÏ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ õ˝…¢\yê>∑TqT ‘êqT eT+&É\ Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ |ü]o*+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. »\ø±\Twü´+, yêj·TT ø±\Twü´+ $#·Ã\ $&ç>± e<ä\&É+ e÷qT ø√yê\ì myÓTà˝Ò´ |ü]ÁX¯eT\ yê]ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. BìøÏ ‘√&ÉT Á|üø£è‹ Á|ükÕ~‘·yÓTÆq yê>∑T\T,

≈£î+≥\T, #Ós¡Te⁄\qT HêX¯q+ #˚ùd Vü≤≈£îÿ |ü]ÁX¯eT\≈£î mø£ÿ&ç<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ø±>± sêuÀj˚T ¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\\ ø±\+˝ÀH˚ ‘êeTT ø±\Twü´ ìyês¡D ¬ø’ nìï s¡ø±\ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, »\ ø±\Twü´+‘√ bÕ≥T yêj·TT ø±\Twü´ ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ]ƒ+#·qTqï≥T¢ düe÷y˚X¯+˝À |ü]ÁX¯eT\ esêZ\ yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ædæ_ ÇÇ düT<äs¡ÙHé, |ü]ÁX¯eT\ n~Ûø±s¡T\T, eT+&É\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|üuÛ≤ø£sY, lø±+‘Y¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√H˚s¡T u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): me÷àsY ì+~‘·T&ÉT ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é u…sTT˝Ÿ |æ{°wüHéô|’ $#ês¡DqT ôV’≤ø√s¡Tº á HÓ\ 19øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. ‘·q≈£î n¬sdüTº #˚dæ 90 s√E\T <ë{Ïq+<äTq u…sTT˝Ÿ Ç|æŒ+#ê\+≥÷ ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{°wüHé y˚XÊs¡T. Bìô|’ $#ês¡DqT Hê´j·TkÕúq+ yêsTT<ë y˚dæ+~. d”;◊ <ëK\T #˚dæq #êØ®w”≥Tô|’ m+&ÜsY‡yÓT+{Ÿ ìy˚~ø£ |ü+bÕ\ì ôV’≤ø√s¡Tº d”;◊ ø√s¡Tº≈£î dü÷∫+∫+~.

n~Ûø±] qπ>wt‘√ ø£*dæ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.á |ü<∏äø£+˝À ñbÕ~ ø£*Œ+#ê\qï dü<äT<˚›XÊìï mes¡T øÏ+#·|ü]∫ <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæHê #·s¡´\T ‘·|üŒeì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bı+~+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT neT\T #˚j·T≥y˚T ‘·eT $~Ûìs¡«Vü≤D nì neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ɶ≥T¢ s¡TEesTT‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.mes¡T nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü ‘·eT $~Ûì ‘êeTT ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] dü‘·Ôj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

uÛÑ÷düeTdü´\ô|’ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ eTs¡Œ*¢,e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): uÛÑ÷düeTdü´\Tqï ¬s’‘·T\T <äs¡U≤düTÔ\qT düeT]Œ+∫ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì eTs¡Œ*¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY »>∑BX¯«sY dü÷∫+#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ‘·q dæã“+~‘√ ø£*dæ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü≥÷¢sY Á>±eT |ü+#êsTT‹ |ü]~Û˝Àì ø£fÒ¢ |üVü‰&é –]»q ‘ê+&Ü˝À ¬s$q÷´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $sêdü‘Y,]õwüºsY&Ü≈£î´yÓT+fÒwüHéuÛÑ÷eTT\ qT+&ç |ü⁄düÔø±\T ˝Ò≈£î+fÒ ‘·eT≈£î |òæsê´<äT\T #˚ùdÔ düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤›sY sê+\T,$ÄsYz\T eTHêïHé,|ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ ¬s&ç¶,bÕ+&ÉTs¡+>∑+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

d”Œ&é ÁuÒø£s¡¢ @sêŒ≥T $ø±sêu≤<é,e÷]à 15($TÁs¡sY q÷´dt): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì ãT>∑Z sêeT*+π>X¯«sê\j·T+(sêeTj·T´>∑÷&É s√&é)s√&é˝À ô|]–q Á{≤|òæø˘ ø±s¡D+>± á e÷s¡Z+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T d”Œ&é ÁuÒø£s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì m+◊m+ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T n|òü®˝Ÿ ø√sês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq düTes¡í yês¡Ô‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ @]j·÷>± n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·Tqï á e÷s¡Z+˝À >∑‘·+˝À |ü\T s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T »]–q H˚|ü<∏ä´+˝À á e÷s¡Z+˝À yÓ+≥H˚ d”Œ&é ÁuÒø£s¡T¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

nsêú+‘·s¡+>± eTT–dæq bò˛¢sY©&És¡¢ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): XÊdüqdüuÛ≤|ü‹ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ás√E XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nôd+;¢ì düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T#˚dæq á düe÷y˚X¯+˝À Á|ü‹|üøå±\‘√ #·s¡Ã\T $|òü\eTj·÷´sTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ◊<äT &çe÷+&É¢qT düuÛ≤|ü‹ eTT+<äT ñ+∫+~. ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\qT ‘·ø£åD+ ãs¡Ôs¡|t #˚j·÷\ì $yê<ëdüŒ<ä 26 Jy√\≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|’fi¯flqT düuÛÑ eTT+<äT ñ+#ê\ì, \_Δ<ës¡T\ qT+∫ kıeTTà ]ø£eØ #˚j·÷\ì ◊@mdt n~Ûø±s¡T\qT $#ê]+#˚+<äT≈£î d”;◊øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì $yê<ëdüŒ<ä 26 Jy√\qT ‘·ø£åD+ s¡<äT› #˚j·÷\qï &çe÷+&É¢‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ XÊdüqdüuÛÑ|üø£å H˚‘·\T d”Œø£sYeTT+<äT Á|ü‹bÕ<äq\T ô|{≤ºs¡T. nsTT‘˚ @ ˇø£ÿ &çe÷+&é≈£L Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+#·˝Ò<äT. eT<Û˚´e÷s¡Z+>± $yê<ädüŒ<ä Jy√\ ô|ò’fi¯¢qT d”Œø£sY eTT+<äT ñ+∫‘˚ düuÛÑ≈£î düVü≤ø£]+#˚˝≤ yêeT|üø£å H˚‘·\T Á|üj·T‘êï\T #˚j·T>± <ëìøÏ ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Vü‰MT \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ bò˛¢sY©&És¡¢ düe÷y˚X¯+ nsêú+‘·s¡+>± eTT–dæ+~.

Ä Jy√\ <ë«sêH˚ ˝ø£å ø√≥¢ Á|üC≤<Ûäq+ <äT]«ìjÓ÷>∑+: ‘Ó<˚bÕ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt) : 26 Jy√\ <ë«sêH˚ \ø£å ø√≥¢ Á|üC≤<Ûäq+ <äT]«ìjÓ÷>∑yÓTÆ+<äì ‘Ó<˚bÕ XÊdüqdüuÛÑ|üø£å+ Äs√|æ+∫+~. |”sƒ¡+ ø£<äT\T‘·T+<äqï uÛÑj·T+‘√H˚ $yê<ëdüŒ<ä Jy√\≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|ò’fi¯flqT düuÛÑ eTT+<äT ô|≥º&ÜìøÏ d”m+ yÓqø±&ÉT‘·THêïs¡ì Ä bÕغ H˚‘·\T nXÀø˘>∑»|ü‹sêE, >±* eTT<äTΔø£èwüíeTHêj·TT&ÉT, <ä÷[bÕ\ qπs+Á<ä <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\+fÒ d”m+≈£î uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+<äì nHêïs¡T. düuÛÑqT yêsTT<ë y˚düT≈£îì b˛e&Éy˚T düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+>± Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\qT ‘=\–+#˚+‘· es¡≈£L, Jy√\≈£î dü+u+~Û+∫q ô|ò’fi¯¢qT düuÛÑ eTT+<äT ô|fÒºes¡≈£L b˛sê&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

&ûJ|”ì ø£*dæq ‘Ósêdü :H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 15 ($TÁs¡sYq÷´dt): ø=˝≤¢|üPsY ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüTqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ‘Ósêdü H˚‘·\T &ûJ|”ì ø£*XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ nÁø£eT+>± &ÉãT“\T ‘·s¡*düTÔqï J|ü⁄ <ä>∑Δ+ πødüT˝À e÷J eT+Á‹ p|ü*¢ô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ô|’ ‘Ósêdü H˚‘· HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶ á dü+<äs¡“¤+>± ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á |òüT≥q≈£î kÕúìø£ môd’‡ ø±s¡DeTì Äs√|æ+#ês¡T. eT+Á‹ &ûπø ns¡TD nø±s¡D+>± p|ü*¢ô|’ nÁø£eT πødüT ô|{Ϻ+#ês¡ì Äπøå|æ+#ês¡T. eT+Á‹ Ä>∑&Ü\ô|’ ìj·T+Á‘·D $~+#ê\ì ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ nqT≈£L\+>± e´eVü≤]düTÔqï kÕúìø£ &ûmd”Œ d”◊ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

sêJHêe÷ #˚j·TeTì n&É>∑˝Ò<äT : Á‹y˚~ &ç©¢,e÷]Ã15($TÁs¡sYq÷´dt): Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ‘·qHÓes¡÷ sêJHêe÷ #˚j·TeTì n&É>∑˝Ò<äì, eTeT‘ê u…qØ® ø±˙, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±˙ n&É–‘˚ sêJHêe÷ #˚kÕÔqì ¬s’˝Ò« eT+Á‹ ~H˚XŸ Á‹y˚~ nHêïs¡T. u≤<Ûä´‘·\TqT e~* bÕ]b˛qqï Á‹y˚~ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ã&Ó®{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚˝≤ #·÷&É&É+ ‘·q u≤<Ûä´‘·Hêïs¡T.


yÓT<äø˘ $TÁs¡sY \+ø£qT ãfÒº ìs¡íj·T+:mdtm+ ø£èwüí q÷´&Ûç©¢, e÷]à 15: l\+ø£˝À |ü]dæú‘·T\ |ü⁄qs¡T<äΔs¡D Á|üÁøÏj·T |ü⁄s√>∑‹ì ãfÒº Ä <˚X¯+ô|’ ◊ø£´sê»´ dü$T‹ rsêàHêìøÏ eT<䛑·T Ç#˚à n+X¯+ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTqï≥T¢ $<˚XÊ+>∑ XÊK eT+Á‹ mdtm+ ø£èwüí ù|s=ÿHêïs¡T. l\+ø£ô|’ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq Äs√|üD\≈£î dü+ã+~Û+∫ ◊ø£´sê»´ dü$T‹ Á|üy˚X¯ ô|fÒº rsêàHêìøÏ uÛ≤s¡‘Y eT<䛑·T Çyê«\+≥÷ &çm+¬ø qT+∫ ˇ‹Ôfi¯ó¢ sêe&É+‘√ $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ ø£èwüí ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ ô|’ $<Ûä+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T.

~H˚wt≈£î ø±+Á¬>dt <äqTï q÷´&Ûç©¢, e÷]à 15: ¬s’˝Ò« XÊK eT+Á‹ ~H˚wt≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ <äqTï>± ì\Tk˛Ô+~. áHÓ\ 17e ‘˚B˝À>± ~H˚wtqT eT+Á‹es¡Z+ qT+∫ ‘=\–+#ê\ì eTeT‘ê u…qØ® ôV≤#·Ã]+∫+~. nsTT‘˚ ~H˚wtqT ‘=\–ùdÔ j·TT|æ@<˚ ‘·|üŒe⁄‘·T+<äì uÛ≤$+∫q ø±+Á¬>dt Äj·TqTï ‘=\–+#˚+<äT≈£î @ e÷Á‘·+ Çwüº+ ˝Ò<äì kÕø屑·TÔ $‘·ÔeT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ®, eTeT‘ê u…qØ®øÏ ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ n–ZsêE≈£î+~.

H˚&ÉT düTe÷+»[ eÁdüÔ<äTø±D+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ~˝ŸdüTø˘q>∑sY, e÷]à 15($TÁs¡sY $˝Òø£]):Hê>√˝Ÿ≈£î düMT|ü+˝Àì Äq+<éq>∑sY ø±\˙ yêdüT\≈£î n+<äTu≤≥T˝À düTe÷+»* eÁdüÔ <äTø±D+ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ |ü~qïs¡≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. á eÁdüÔ<äTø±D+˝À |ü≥Tº,bòÕ´˙‡, Vü‰´+&é\÷yéT Ns¡T\T, yÓTHé‡y˚sY, øÏ&é‡y˚sY, ¬s&ûy˚T&é, dü÷{Ï+>¥‡,wü]º+>¥‡,{≤|t‡ Á&Óôd‡dt,Á&Ódt yÓT{°]j·T˝Ÿ \_ÛkÕÔsTT. nìï eÁkÕÔ\ô|’ eT÷&ÉT s√E˝ es¡≈£î 21 XÊ‘·+ &çkÂÿ+{Ÿ ÇdüTÔqï≥T¢ j·÷»e÷q´+ ‘Ó*|æ+~.

yÓTÁ{À ÁbÕC…≈£îº≈£î Á ùdº yÓTÁ{À¬s’fi¯ó¢ ÁbÕC…≈£îº≈£î Ä~ÛqT+∫ ø£cÕº˝Ò m<äT¬s’‘·THêïsTT. Hê>√\T qT+∫ •˝≤ŒsêeT+ es¡≈£î y˚ùd <ëì˝À n\sTTHéyÓT+{Ÿ dü]>±˝Ò<äì, ÇcÕºsê»´+>∑ |üqT\T ‘˚düTÔHêïs¡+≥÷, Bìe\¢ #ê˝≤ eT+~ qwüºb˛yê*‡ek˛Ô+<äì eTT<ÛäTsêq>∑sY yêdüT\T ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. BìøÏ 18y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ek˛Ô+~ì, n+‘˚ø±≈£î+{≤ <ë<ë|ü⁄ ◊<äT e+<ä\ ãe+‘·T\qT ≈£L˝≤Ã*‡q |ü]dæú‹ sêe&É+‘√ Bìì ì*|æy˚j·÷\+≥÷ Ä |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ |üqT\qT ì*|æy˚j·÷\+≥÷ >∑Ts¡Tyês¡+ ø√s¡Tº ùdºì∫Ã+~.

ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯fl ø√dü+ dæ | æ j · T + bÕ<ä j · ÷ Á ‘ · >∑CÒ«˝Ÿ,e÷]à 15($TÁs¡sYq÷´dt): ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯fl

düT»\ Ádüe+‹ |ü<∏äø£+ <˚yê<äT\ m‹Ô b˛‘·\ |ü<∏äø£+ ¬s+&√ ù|òCŸ |üqT\T yÓ+≥H˚ ÁbÕs¡+_+#ê\ì dæ|æj·T+ n<Ûä«s¡´+˝À á HÓ˝≤ 16 qT+&ç 20 es¡≈£î 5 πø+Á<ë\qT+&ç yÓT‘·T≈£î d”eT ˙{Ï >√dü bÕ<ä j·÷Á‘·\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢,n+<äT˝À u≤>∑+>±H˚ Á|üC≤„|üPsY qT+&ç dü+>±¬s&ç¶ ø£˝…ø£º¬s{Ÿ es¡≈£î »]π> bÕ<äj·÷Á‘·˝À Á|ü»\+‘ê bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ # ˚j·÷\ì dæ|æj·T+ bÕغ >∑CÒ«˝Ÿ &ç$»Hé Á|ü<ëq ø±s¡´<Ûä]Ù »+>∑+ Hê>∑sêE |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑CÒ«˝Ÿ |ü≥ºD Ç+#êsYà eTôV≤XŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

20e s√EøÏ #˚]q me÷àØŒmdt Bø£å\T »$Tà≈£î+≥,e÷]Ã15 $TÁs¡sYq÷´dt):mdtdæ eØZø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À #·≥º ãÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\qT &çe÷+&é #˚düTÔ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T #˚düTÔqï Bø£å\T 20e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À mdtdæ eØZø£s¡D _\T¢ ô|{≤º\ì ìs¡dædü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ m+ÄsY|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D #Íø˘˝À #˚düTÔqï Bø£å\T 20e s√E≈£î #˚s¡Tø√>± eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑ Hêj·Tø£‘·«+˝À mdtdæ eØZø£s¡D\T »]π> es¡≈£î ◊ø£´‘·‘√ b˛sê{≤\T #˚kÕÔeTHêïs¡T.á Bø£å˝À J&ç yÓ+ø£≥kÕ«$T,πsDT≈£î+≥¢ kÕ>∑sY,dü]>=eTTà\ »+|üj·T´\TJ&ç yÓ+ø£≥kÕ«$T,πsDT≈£î+≥¢kÕ>∑sY,dü]>=eTTà\ »+|üj·T´\T‘·~‘ ·s¡T\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.

Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À ôV≤&ée÷düºsY ìsê«ø£+ ˇ+>√\T, e÷]Ã15: Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À ôV≤&ée÷düºsY ìsê«ø£+‘√ dü÷ÿ˝Ÿ ]ø±s¡T¶\T ø±* ã÷&ç<äj·÷´sTT. ‘ê–q eT‘·TÔ˝À ôV≤&ée÷düºsY dü÷ÿ˝Ÿ ]ø±s¡T¶\≈£î ì|ü⁄Œ ô|{Ϻq |òüT≥q ø=s¡bÕ&ÉT eT+&É\+ eT+>∑*≈£î+≥˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. Á>±eTdüTú\T ôV≤&ée÷düºsYqT ∫‘·ø£u≤~ b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T.

|òüTq+>± dü‘·´<˚e⁄ì q÷‘·q Ä\j·T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ nqïes¡+, e÷]Ã15: nqïes¡+ dü‘·´<˚e⁄ì q÷‘·q Á|ü<ÛëHê\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ |òüTq+>± »]–+~. ø£+∫ø±eTø√{Ï |”sƒê~Û|ü‹ »j˚T+Á<ädüs¡dü«‹ •Ks¡ Á|ü‹wü˜ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«MTJøÏ ≈£î+uÛ≤_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ø£fi≤Hê´dü+ nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î eT÷\$sê≥Tº <äs¡Ùq+ ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 13 HÓ\\ ‘·sê«‘· eT÷\$sê≥TºqT <ä]Ù+#·T≈£îH˚ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*e#êÃs¡T.

ø±]à≈£î\ô|’ b˛©düT\ y˚~Û+|ü⁄\T ÄbÕ*: dæ|æ◊ &çe÷+&é »eVü≤sYq>∑sY, e÷]Ã15 ($TÁs¡sY $˝Òø£]) : Ä{À ø±]à≈£î\ô|’ b˛©düT\ y˚~Û+|ü⁄\qT ì*|æy˚j·÷\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mHé. u≤\eT˝Ò¢wt |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. »eVü≤sYq>∑sY Á>±eT+˝Àì XÊ+‹q>∑sY˝À Ä{À ]øå± Á&Ó’esY‡ j·T÷ìj·THé düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–dü÷Ô Ä{À ]øå± Á&Ó’esY‡ dü+geT+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$ ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ |ü≥ï+ e∫à Ä{À q&ÉT|ü⁄‘·÷ Jeq+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T Ä{À Á&Ó’esY‡qT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á{≤|òæø˘ b˛©düT\≈£î e´‹πsø£+>± Ä{À ]øå± kÕº+&é @sêŒ≥T ø√dü+ ◊ø£´+>± b˛sê&Ésê\Hêïs¡T. m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. ø£èwüíeT÷]Ô Á|üdü+–dü÷Ô Ä{À, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø. düVü≤<˚yé, XÊMTsYù|≥ eT+&É\ dæ|æ◊ düe÷j·T ø±s¡´<ä]Ù {Ï. X¯+ø£sY, »eVü≤sYq>∑sY @]j·÷ dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù mHé. q]‡+Vü‰à, XÊMTsYù|≥ eT+&É\ @◊{Ïj·TTdæ ø±s¡´<ä]Ù X¯+ø£s¡|üŒ, –]Á|ükÕ<éq>∑sY m◊{Ïj·TTdæ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø. nsTT\j·T´, ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+

{°ÄsYmdt ¬>\T|ü⁄‘√myÓ‘ÓTà˝\Ò´ ‘·+>±D sê<ä T ÷s¡TŒ »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ dü+>±¬s&ç¶ e÷]Ã, 15 : ($TÁs¡sY õ˝≤¢ Á|ü‹ì~Û) : ñ|ü mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt ¬>*∫Hê Ä bÕغ‘√ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T kÕ<Ûä´+ ø±<äì Á|üuÛÑT‘·« $|t. myÓTà˝Ò´ ‘·÷s¡TŒ »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ nHêïs¡T. dü+>±¬s&ç¶ eT+&É\+ b˛‹¬s&ç¶|ü*¢ •yês¡T˝Àì z ôVA≥˝Ÿ˝À »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ñô|ìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt,{°&û|”\≈£î Á|ü»\T z≥T y˚j·T≥+ eè<Ûë>± ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T πøe\+ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. sê»ø°j·T+>± ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ {°ÄsYmdt bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ñ|ü mìïø£\ Á&Üe÷ Ä&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ñ|ü mìïø£\T Á|ü»\T ø√s¡T≈£îqï$ ø±eì

‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j·T \_›ø√dü+ {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T ñ|ü mìïø£\≈£î ‘Ós¡˝Ò|æq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. {°ÄsYmdt ì»dü«s¡÷|ü+ Á|ü»\≈£î ‘Ó*dæ+<äì, Ä bÕغøÏ eT<䛑·T ‘Ó*ù|+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ˝Òs¡Hêïs¡T. {°ÄsYmdt≈£î‘·˝…+>±D sêÁcÕºìï ‘Ó#˚à X¯øÏÔ˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À »]–q ñ|ü mìïø£\ <ë«sê á $wüj·T+ Á|ü»\≈£î |üP]Ô>± ne>∑‘·yÓTÆq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î z≥T y˚ùdÔH˚ Ä ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~Δ #Ó+<ä≥+‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±D e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T dü+>±¬s&ç¶ e÷]Ã15($TÁs¡sY õ˝≤¢ Á|ü‹ì~Û) : Ä{À Á&Ó’es¡¢+<äs¡÷ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T ø£*– ñ+&Ü\ì, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì Á{≤|òæø˘ d”◊ m+&û >√kÕB›Hé ‘Ó*bÕs¡T. dü+>±¬s&綽Àì Á{≤|òæø˘ b˛©dt ùdºwüHé Äes¡D˝À Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T ◊&Ó+{Ï{° ø±s¡T¶\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ◊ >ökıB›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î n+<äCÒdüTÔqï ◊&Ó+{Ï{° ø±s¡T¶\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·THêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À 300 eT+~ Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î á ø±s¡T¶\qT n+<äCÒdæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&√ $&É‘·˝À á ø±s¡T¶\T rdüTø=ì yês¡T Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\qT

dü+Á|ü~+∫ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. @yÓ’Hê düeTdü´\T ñ+fÒ Ä{À Á&Ó’es¡T¢ H˚s¡T>± ‘·eTqT dü+Á|ü~+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ä{À Á&Ó’es¡¢ Çã“+<äT\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕ]ÿ+>¥ düú˝≤\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ä{À˝À¢ |ü]$T‹øÏ $T+∫ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT #˚s¡y˚j·T≈£î+&Ü s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á{≤|òæø˘ b˛©dt dæã“+~, Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T mdtπø ‘êôV≤sY bÕcÕ, m+&û u≤u≤, kÕõ<é,mdtπø U≤C≤, sêyÓ÷àVü≤Hé, sêeTT\T >ö&é, m+&û ÄØ|òt, m+&û EuÒ<é,m+&û C≤M<é, m+&û nVü≤à<é, m+&û qd”sY, s¡w”<é, X‚KsY, eT˝Ò¢X¯+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤´+≈£î#√Øì #˚~Û+∫q b˛©düT\T >∑CÒ«˝Ÿ,e÷]à 15($TÁs¡sYq÷´dt): yÓT<äø˘ õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ ìjÓ÷õø£ es¡Z+˝Àì es¡Z˝Ÿ |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À >∑‘· |ü~ôV≤qT s√E\ ÁøÏ‘·+ j·Tdt_◊ u≤´+≈£î m.{Ï.j·T+˝À <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n<˚ Áø£eT+˝À b˛©düT\T #êø£#·ø£´+‘√ e´eVü≤]+∫ eTT>∑TZs¡T <=+>∑\qT |ü≥Tº≈£îì ]e÷+&é≈£î |ü+|æq dü+|òüT≥q es¡Z˝Ÿ eT+&É\+ >ösês¡+ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘Ó s¡y˚TXŸ nH˚ j·TTe≈£î&ÉT n<˚Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe‹ì øÏ&Üï|t #˚j·T&ÜìøÏ &ÉãT“\T ˝Òeì $T>∑‘ê eTT>∑TZs¡T es¡Z˝Ÿ eT~s¡ Á>±eTyÓTÆq ø±>∑CŸq>∑sY≈£î #Ó+~q j·T+&ç.ÇsYXÊ<é(19) es¡Z˝Ÿ≈£î#Ó+~q j·T+&ç Kj·÷´+u≤u≤ (18), uÀsTTì kÕ<äT (20) bı≥º≈£L{Ï ø√dü+ >±´dt yÓ*¶+>¥,≥÷$\¢sY yÓTø±ìø£˝Ÿ,e´ekÕj·T≈£L*, |üì#˚düT≈£îH˚ M]ì ùdïVü≤+>± @sêŒ≥T #˚düTø=ì j·Tdt_◊ u≤´+≈£î yÓqTø£ uÛ≤>∑+qT+∫ ˝ÀìøÏ #Ós¡T≈£îì u≤´+≈£î m.{Ï.j·T+ u≤≈£î‡qT >±´dt ø£≥ºsY‘√ ‘Ós¡e&ÜìøÏ $|òü\ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ |òü*‘·+ <äø£ÿø£ b˛e&É+‘√ dædæ ¬øyÓTsê\qT ø£{Ÿ#˚dæ es¡Z˝Ÿ >∑T+{Ï|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ yÓfiË¢ e÷s¡Z+˝À>∑\ #Ós¡Te⁄˝À y˚XÊeTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<ä+>± #Ós¡Te⁄ <ä>∑Zs¡≈£î dæ~›ù|≥ &çj·Tdt|æ Áo<äsY,>∑CÒ«˝Ÿ dæ◊ #·‘·TsYdæ+>¥sê<∏√&é, eTT\T>∑T j·Tdt◊ qMHé u≤ãT,>ösês¡+

b˛©düT\ n<äT|ü⁄˝À ì+~‘·T\T j·Tdt◊ es¡Á|ükÕ<é,\b˛©dt ãè+<ä+ #˚s¡T≈£îì eT‘·‡´ ø±s¡T\#˚ e\\T y˚dæq dædæ ¬øeTsê\T #Ós¡Te⁄˝À }_ #ê\ m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ <=s¡ø£ ˝Ò<äHêïs¡T.eTT>∑TZs¡Tì n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é≈£î |ü+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü»\T XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD≈£î düVü≤ø£]+#ê* >∑CÒ«˝Ÿ,e÷]à 15($TÁs¡sYq÷´dt):Á|ü»\T XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ‘=>∑T≥ dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY ms¡ï ù|s=ÿHêïs¡T. <Í˝≤Ôu≤<é b˛©düT ùdºwüHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ <=+>∑ ‘·Hê\T »s¡T>∑≈£î+&Ü ‘=>∑T≥ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~˝Àì Á>±e÷\˝À¢ ô|Á{À*+>¥qT eTeTTàs¡+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~˝À ¬s+&ÉT ;≥T¢>± @sêŒ≥T #˚dæ >∑d”Ô\qT eTeTTàs¡+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.

Á>±e÷˝À¢ nqTe÷q düŒ<ä e´≈£îÔ\T ø£ì|æùdÔ yÓ+≥H˚ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\Hêïs¡T. ô|[¢fi¯¢d”»Hé nsTTq+<äTq me¬s’q ã+<äTe⁄\ Ç+&É¢≈£î yÓfiË¢≥|ü⁄Œ&ÉT ‘êfi≤\T y˚ôd eTT+<äT Ç+{À¢ ñqï $\TyÓ’q q>∑<äT &ÉãT“\qT C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷düT≈£îì yÓfi≤¢\ì dü÷∫+ #ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î dü]ÿ˝Ÿ |ü]~˝Àì XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T n<äT|ü⁄˝ÀH˚ ñHêïj·Tì, H˚sê\ dü+K´ ≈£L&Ü ‘·>∑TZeTTK+ |ü{≤ºj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À j·Tdt◊ s¡$+<äsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áù|$T+∫q Á|æj·TT&çì n&ÉT¶‘=*–+#·T≈£îqï Á|æj·TTsê\T ~˝ŸdüTø˘q>∑sY,e÷]à 15($TÁs¡sY$˝Òø£]):Ç<ä›s¡÷ Áù|$T+#·T≈£îHêïs¡T. ø£*dæ ô|fi≤¢&ÉT<ëeTqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ ≈£î˝≤\T y˚s¡e«&É+‘√ Ç<ä›] Áù|eT $yêVü‰ìøÏ ‘·+Á&ç $\qj·÷´&ÉT. ‘·+Á&ç ˇ‹Ôfi¯¢qT ‘·≥Tºø√˝Òø£ Äj·Tq #Ó|æŒq≥T¢ düVü≤ø£]+∫ Á|æj·TT&ç eTs¡D≤ìøÏ ø±s¡DyÓTÆ+~. ‘·+Á&ç Ç∫Ãq dü\Vü‰‘√ Á|æj·TT&çì s¡|æŒ+∫ n‘·ìï yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ‘·÷ÁbÕHé n&Ée⁄˝À¢ Vü≤‘·e÷]Ãq ñ<ä+‘·+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. 45 s√E\ ÁøÏ‘·+ kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY ã#·Tà dürwt≈£îe÷sY e÷j·TyÓTÆq≥T¢ düs¡÷sYq>∑sY b˛©düT ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT qyÓ÷<Ó’+~. b˛©düT\T Ä ~X¯>± <äsê´|ü⁄Ô yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. nsTT‘˚ <äsê´|ü⁄Ô eT+<äø√&ç>± kÕ–+~. á ˝À>± dürwt ‘·+Á&ç e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ πødüT y˚>∑e+‘·yÓTÆ ndü\T ì+~‘·T\T ãj·T≥|ü&ܶs¡T.es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ã#·Tà dürwt≈£îe÷sY ôV’≤<äsêu≤<é, u…+>∑Tfi¯Ss¡T\˝À kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT. ù|òdtãTø˘ #Ûê{Ï+>¥˝À uÀs¡ã+&É≈£î #Ó+~q n‘êÔ] j·÷<äj·T´ ≈£îe÷¬sÔ ˝≤eD´‘√ @s¡Œ&çq |ü]#·j·T+ Áù|eT>± e÷]+~. ‘·s¡#·÷ Vü≤‘·´ #˚dæ, <ä÷s¡+ #˚j·÷\ì uÛ≤$+#ê&ÉT. BìøÏ ˝≤eD´ düVü≤ø £]kÕÔqì e÷{Ï∫Ã+~. <ë+‘√ ˝≤eD´ ‘·qqT ø£\eeTì Á|æj·TT&ÉT dürwt qT bò˛Hé #˚dæ |æ*|æ+∫+~. dürwt sê>±H˚ n‘·ìï ã\e+‘·+>± ø±s¡T˝À møÏÿ+#·Tø=ì yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ‘·÷ÁbÕHé n&Ée⁄˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É ìs¡®q Á|ü<˚X¯+˝À n‘·ìï rÁe+>± ø={Ϻ, #·+bÕs¡T. n‘·ì X¯e+ô|’ ô|Á{À˝Ÿ b˛d” ‘·>∑T\u…{≤ºs¡T. eT÷&√ s√E yÓ[¢ ndæúø£\qT ã÷&ç<ä #˚dæ, yê{Ïì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY Hê˝≤˝À ø£*ù|XÊs¡T. b˛©düT\T j·÷<äj·T´ rs¡Tô|’ nqT e÷ì+∫ $#ê]+#·>± á Vü≤‘·´ ≈£îÁ≥ ãj·T≥|ü&ç+~. ì+~‘·T\qT b˛ ©düT\T n¬sdüTº #˚dæ MT&çj·÷ eTT+<äT+#ês¡T. πødüTqT mdæ|æ C…. neTπ s+<äsY¬s&ç¶ |üs¡´y˚ø£åD˝À ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ m$ÄsY q]Ù+Vü≤sê e⁄,¬ø.|üPs¡í#·+< äsYsêe⁄,mdt◊\T Ä+»H˚j·TT\T,mdt.s¡ y˚Twt,yÓ+ ø£fÒX¯«s¡T¢ #Û˚~+#ês¡T.

17e s√E≈£î #˚]q me÷àØŒmdt Bø£å me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\ dü+|òæTuÛÑe+ ‘·÷ÁbÕHée÷]Ã15($TÁs¡sYq÷´dt): mdæ‡ eØZø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T ã&Ó®{Ÿ˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Á|üy˚X¯ ù|{≤º\ì me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚dü÷Ô me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq Ø˝Ò ìs¡Vü‰s¡ ~Ûø£å\T 17 es√E≈£î #˚s¡T≈£îqï~.s√E me÷àØŒmdt õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û >∑CÒ®\ _Ûø£å|ü‹ e÷~>∑, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T >∑CÒ®\ sêeTT\T e÷~>∑, ø±\ø£+{Ï <äTs¡Zj·T´, eT+&É\ ø£˙«qsY ã+&É¢ m\¢j·T´, dü+Jyé\T e÷~>∑, kÕ«$T, Ä+»H˚j·TT\T, düTπsXŸ, kÕsTT øÏs¡DY, b˛#·j·T´, ¬ø. kÕ«$T, ã+>∑s¡T >∑\¢ j·÷<ä–], |ü≥ºD n<Ûä´ ≈£åî´\T dü«s¡Z+ Hê>∑T\T ‘·~‘·s¡T\T ~ø£å˝À ≈£îs¡TÃHêïs¡T. Äq+‘·s¡+ >∑CÒ®\ _ø£å|ü‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdæ‡ eØZø£s¡D ø√dü+ me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑‘· 18 dü+ˆˆ\T>± ñ<ä´e÷\T #˚düTÔ+ <äì, eØZø£s ¡D≈£î ñcÕyÓ÷Vü≤sê ø£MT{Ï nqT≈£î\+>± ìy˚~ø£ Ç∫à q|üŒ{ÏøÏ ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±yê\H˚ #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#·&É+˝À Ä\dü‘·«+ eVæ≤düTÔ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ~– sêø£b˛‘˚ uÛ≤Ø m‘·TÔq ñ<ä´e÷ìï rÁe kÕúsTTøÏ #˚s¡TkÕÔeTì nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é e÷]Ã 16 2012

9

¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ yÓ’kÕ‡sYdæ|æ <Ûäsêï: bÕ&ç øö•ø˘¬s&ç¶ »$Tà≈£î+≥,e÷]Ã15( $TÁs¡sYq÷´dt)eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ VüQEsêu≤<é ìjÓ÷»ø£ es¡Z Ç+#êØ® bÕ&ç øö•ø˘¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ uÛ≤Ø sê´©,<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.|ü≥ºD+˝Àì yÓ÷‘·Tÿ\>∑÷&Ó+ #Ís¡kÕÔ qT+&ç >±+BÛ#Íø˘ es¡≈£î düTe÷s¡T 1000 eT+~‘√ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û\T>± yÓ’mdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T Ä~lìyêdt,õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T |ü⁄≥º eT<ÛäT yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTs¡DÏ+∫q ‘·s¡Tyê‘· ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q ndüÔedüÔ+>± q&ÉTdüTÔ+<äì ¬s’‘·T düeTdü´\T |üP]Ô>± eT]∫b˛‘·T+<äì ¬s’‘·T≈£î 7 >∑+≥\T Ç#˚à ø£¬s+{ŸqT 3 >∑+≥˝Ò ÇdüTÔ+<äì kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì Ç|ü&ÉT |ü+&ç+#˚ e] |ü+≥≈£î ∫e]<ëø£ ˙s¡T n+~+#ê\ì ,ô|+∫q ø£¬s+{Ÿ _\T¢\T ~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü⁄≥º eT<ÛäT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdt Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ò”E ]sTT+ãsY‡yÓT+{ŸqT düø±\+˝À n+~+#·˝Òø£b˛‘·T+<äì, Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÀfi¯fl kÕ«$T ,Hê\T>∑T eT+&É˝≤\n<Ûä´≈£åî\T #·+<äT|ü≥¢ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶,lìyêdt¬s&ç¶,eTVæ≤bÕ˝Ÿ,s¡M+<äsY,#·s¡¢|ü*¢ lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

W{Ÿ k˛]‡+>¥ e\q ˝≤uÛÑ+ ø£+fÒ qwüº+ m≈£îÿe >∑CÒ«˝Ÿ, e÷]Ã15($TÁs¡sYq÷´dt):>∑èVü≤ ìsêàD dü+düú˝À W{Ÿ k˛]‡+>¥ Ç+#ÛêØ® e´edüúô|’ |üì#˚j·TT XÊX¯«‘· >∑èVü≤ ìsêàD dü+düúqT ‘=\–+#·T≥≈£î ñ‘·Ôs¡T«\ |ü≥¢, ˝≤uÛÑ+ ø£+fÒ qwüº+ m≈£îÿe nì sêh+ yÓTT‘·Ô+˝À á ñ‘·Ôs¡T« neT\T ˝Òì ˇø£ÿ yÓT<äø˘õ˝≤¢˝ÀH˚ neT\T #˚j·T&É+ |ü≥¢, ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡ì ‘Ó\+>±D mÇ es¡ÿsYÇHé‡ôdŒø£ºsY j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù U≤C≤eTT»|òüs¡TB›Hé nHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± yÓT<äø˘õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ˝À kÕúìø£ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n|üŒ{Ï õ˝≤¢ >∑èVü≤ ìsêàDdü+düú ñ<√´>∑düTú\ n<Ûä´ø£å |ü<ä$˝À ñqï Ä≈£î\ eTùV≤+<äsY sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘· yÓ\Te&çq ã~©\ ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ @ ˇø£ÿ mÇ ≈£L ‘·q jÓTTø£ÿ dü«+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |üì#˚j·T≈£î&É<äì ìã+<Ûäq\qT ‘·T+>∑\ ‘=øÏÿ |üP]Ô>±‘·q jÓTTø£ÿ dü«+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z eT+&É˝≤\ì yÓ‹øÏ ‘Ó∫à rdüTø√e&É+ ‘·q jÓTTø£ÿkÕ«s¡ú |üP]‘· nedüsê\≈£î yÓTT‘·Ô+ õ˝≤¢qT ã*#˚XÊs¡ì n‘·ì J$‘·ø±\+ yÓTT‘·Ô+ düØ«düT dü«+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±\+ >∑&çbÕs¡Hêïs¡T. q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô>± Á|üC≤kÕ«eT´ ã<äΔ+>± »]–q ‘·sê«‘· ≈£L&É Ä≈£î\ <˚y˚+<äsY n‘·ì jÓTTø£ÿ ø±s¡´es¡Z+ @ ˇø£ÿ ø£åD+ ø=qkÕπ> ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T. Ä≈£î\ <˚y˚+<äsY e÷<äe¬s&ç¶ @Hê&ÉT ˇø£ $q‹ |üÁ‘·+ Çe«≈£î+&Ü m˝≤+{Ï Ä<Ûës¡+ ˝Ò≈£î+&Ü >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&çq s√Eq |ü~s√E\T ‹s¡T|ü‹, $Vü‰s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+‘√wü+>± yÓfi¯¢&É+ »]–+<äHêïs¡T. $q‹ |üÁ‘·+ Ç∫ÃHês¡H˚ <ëìøÏ Ä<Ûës¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. #˚dæ+~ ˇø£¬s’‘˚ >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø√e&É+ Ç+ø=ø£] e+‘·T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï e´øÏÔ ‘·q≈£î ‘êqT |ü~ õ˝≤¢\≈£î Hêj·T≈£î&ÉT nì Á|üø£{Ï+#·&É+ Vü≤dü´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. ˇø£ õ˝≤¢πø ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫q e´øÏÔ ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢\≈£î @ Hê´j·T+ #˚kÕÔs¡T. m+<ä] ñ<√´>∑düTú\qT ã* #˚kÕÔ&√ nì ˇø£ ns¡ú+ ø±ì Á|üX¯ï>± $T–*+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ñqï dæã“+~ n‘·ì jÓTTø£ÿ #·s¡´\≈£î rÁe+>± K+&çdüTÔ+<äHêïs¡T. @ |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q Ç∫Ãq ìsê<Ûës¡+>± Ç∫Ãq#√ rÁeyÓTÆq |ü]Hêe÷\T ñ+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T m. s¡|òüTT, m+. ø√{Ï*+>∑+, ôdÁø£≥Ølìyêdt, ø£\Ãs¡sYôdÁø£≥Ø <ÛäqT+»jYT, ‘Ó\+>±D W{Ÿk˛]‡+>¥ m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ∫+‘·øÏ+~ |üs¡T¸sêeTT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡

»$Tà≈£î+≥,e÷]Ã15($TÁs¡sYq÷´dt):eT+&É\+˝Àì \øå±àõ|ü*¢ Á>±eT+˝À ÄsY◊ <˚y˚+Á<ä Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬syÓq÷´ dü<äTdü‡\T >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T\qT ñ<˚›•+∫ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~+∫q m˝≤+{Ï düeTdü´\T ñqï ‘·eT <äèwæºøÏ rdüTø£sêyê\ì ÄyÓT nHêïs¡T.|üVü≤DÏ ,|ü{≤º\T,ÄsYy√ÄsY dü+ã+~+∫q m˝≤+{Ï düeTdü´\T ñqï ‘·eT <äèwæºøÏ rdüTø£e∫Ãq≥T¢sTT‘˚ yÓ+≥H˚ Ä düeTdü´qT |ü]cÕÿs¡+ #˚kÕÔeTì yês¡T nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ÄsYy√ ns¡TD,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£\TdüT≈£îH˚ yês¡T. M]<ä›] Áù|eT ‘·+Á&ç<ëø± yÓ[¢+~. ≈£L‘·T]ï eT+<ä*+#ê&ÉT. n‘·ìï e<ä˝Ò¢ì |ü]dæú‹ sêe&É+‘√ ˝≤eD´ ‘·+Á&ç j·÷<äj·T´ ‘·q ≈£L‘·T]ì <ë]øÏ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. Ä ‘·sê«‘· dürwtqT m˝≤¬>’Hê <ë] qT+∫ ‘=\–+#·Tø√yê\ì ˝≤eD´‘√ ø£*dæ ≈£îÁ≥\T |üHêï&ÉT.

45s√E\ ‘·sê«‘· M&çq $TdüºØ


10

ôV’≤<äsêu≤<é X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 16 2012

Á|üX¯ï\ìï+{Ïø° Ç|ü⁄Œ&ÉT düe÷<Ûëq+ <=s¡ø£qT+~ Á>∑Vü‰\T.. á qø£åÁ‘ê\T.. qø£åÁ‘· eT+&É˝≤\T.. bÕ\|ü⁄+‘·\‘√ ì+&çb˛sTT+~ $X¯«+. nsTT‘˚.. á $X¯«+ m˝≤ @s¡Œ&ç+~.. Á>∑Vü‰\qT, yê{ÏøÏ Ä<Ûës¡yÓTÆq qø£åÁ‘ê\qT düèwæº+∫q X¯øÏÔ @$T≥qï~ e÷Á‘·+ Ç+‘·es¡≈£L n+‘·T ∫ø£ÿ˝Ò<äT. mH√ï dæ<ëΔ+‘ê\T.. eT¬sH√ï |ü]XÀ<Ûäq\ nq+‘·s¡+ XÊÁdüÔy˚‘·Ô˝À¢ m≈£îÿe eT+~ n+^ø£]+∫+~ _>¥u≤´+>¥ ~∏j·TØH˚. z eTVü‰$k˛Œ≥q+ e˝Ò¢ á düèwæº @s¡Œ&ç+<äì $e]düTÔ+~ á _>¥u≤´+>¥ dæ<ëΔ+‘·+. nsTT‘˚.. á dæ<ëΔ+‘êìï e´‹πsøÏ+#˚yês¡T. XÊÁdüÔ kÕ+πø‹ø£ Á|ü|ü+#·+˝À ø√ø=\¢\T. n+<äTπø.. $X¯«düèwæºøÏ eT÷\+ @$T≥qï~ Ç+‘·es¡≈£L s¡Vü≤dü´+>±H˚ ñ+~. á s¡Vü≤kÕ´ìï #Û˚~+#·&Üìπø.. ‘·s¡‘·sê\T>± ôd’+{ÏdüTº\T mH√ï Á|üjÓ÷>±\T #˚düTÔHêïs¡T. ˇø√ÿ n&ÉT>∑÷ eTT+<äT≈£î y˚düTÔHêïs¡T. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq\T #˚düTÔqï <˚XÊ\˙ï ≈£L&Ü á Á|üjÓ÷>±˝À¢ ‘·\eTTqø£˝…’ ñHêïsTT. n+‘·]ø£å+˝ÀøÏ ñ|üÁ>∑Vü‰\qT, eTVü‰f…*k˛ÿ|t\qT |ü+|ædü÷Ô.. Ä<Ûësê\qT ùdø£]düTÔHêïsTT. #ê˝≤eT+~ n+#·Hê\ Á|üø±s¡+. á $XÊ«ìøÏ n+‘˚ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L »]–q |ü]XÀ<Ûäq\ Á|üø±s¡+.. $X¯«+ yÓTT‘·Ô+˝À πøe\+ 5XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T eTq ø£+{ÏøÏ ø£ì|æk˛Ô+~. yÓTT‘·Ô+ $XÊ«ìï #·÷&É&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<ä˙ Ç+‘·es¡≈£L n+‘ê uÛ≤$dü÷Ô e#êÃs¡T. ø±˙.. á $XÊ«kÕìï |ü{≤|ü+#·\T #˚ùd.. z eTVü≤‘·Ôs¡ $»j·÷ìï kÕ~Û+∫+~. j·TTs√|æj·THé ùdŒdt @C…˙‡. n+‘·]ø£å+ yÓTT‘êÔìï ˇπø bò˛{À˝À ã+~Û+#·>∑*–+~. ámdt@ Á|üjÓ÷>∑+ düèwæº m˝≤ @s¡Œ&ç+<√ ‘˚˝≤Ã\ì ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îqï j·T÷s√|æj·THé ùdŒdt @C…˙‡ (ámdt@) n+<äT≈£î rÁe Á|üj·T‘êï˝Ò #˚düTÔ+~. Äø±X¯+ yÓTT‘êÔìï ∫Á‹+#ê\qï \ø£å´+‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± z f…*k˛ÿ|tH˚ düèwæº+∫+~. n<˚ bÕ¢+ø˘ f…*k˛ÿ|òt. 2009˝À á f…*k˛ÿ|tqT s√<äd”˝ÀøÏ |ü+|æ+∫+~. nq+‘· $X¯«+˝À eTq uÛÑ÷$T |ü]e÷D+ ÇdüTø£πsqTe+‘·. eT] eTq <ä>∑Z] qT+∫ |ü+|æ+∫q f…*k˛ÿ|t‘√ yÓTT‘·Ô+ $XÊ«ìï ˇπøkÕ] rj·T>∑\e÷..? n+<äTπø Á|ü‘˚´ø£ |ü<䛑·T\qT mqTïø=+~. uÛÑ÷$T#·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷H˚.. $XÊ«q+‘·{Ï˙ ã+~Û+#˚˝≤ f…*k˛ÿ|tqT ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~ >∑T+Á&É+>± ‹s¡T>∑T‘·÷.. $X¯«+˝Àì Á|üruÛ≤>±ìï á bÕ¢+ø˘ f…*k˛ÿ|tqT kÕÿHé #˚dæ+~. kÕÿHé |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· <ëìï Á|ü‘˚´ø£ kÕ|òtºy˚sY kÕj·T+‘√ $X‚¢wæ+∫ j·T÷ìes¡‡˝Ÿ Çy˚TCŸqT @C…˙‡ ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~. Á|ür ì$TcÕìø√kÕ] bÕ¢+ø˘ |ü]ÁuÛÑ$Tdü÷Ô ñ+≥T+~. uÛÑ÷$T #·T≥÷º, dü÷s¡T´&ç #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷..

|ò”#·sY $TÁs¡sY $X¯«+˝Àì rÁbÕ+‘êìï bÕ¢+ø˘ kÕÿHé #˚dæ+~. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ Äø±X¯+ n+‘·{Ï˙ ∫Á‹+#·>∑*–+~. Bì<ë«sê yÓTT‘·Ô+ $XÊ«ìøÏ dü+ã+~Û+∫q bò˛{ÀqT ‘·j·÷s¡T #˚j·T>∑*>±+μμ nì #ÓãT‘·THêïs¡T. bÕ¢+ø˘ ÁbÕC…ø˘º XÊÁdüÔy˚‘·Ô C≤Hé≥÷ãsY bÕ¢+ø˘ rdæq ∫Á‘·+˝À $X¯«+ yÓTT‘·Ô+ Ç$T&çb˛sTT+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eTq bÕ\|ü⁄+‘·, Ç‘·s¡ ¬>˝≤ø°‡\ bò˛{À\qT rj·T>∑*–q|üŒ{Ïø°.. nìï+{Ï˙ ˇπøkÕ] Ç+‘·es¡≈£L mes¡÷ rj·T˝Ò<äT. á bò˛{À˝À eT<Ûä´˝À ø±+‹|ü⁄+»˝≤

$X¯«+ Ç˝≤ ∫øÏÿ+~..! ø£ì|ædüTÔqï<˚ eTq bÕ\|ü⁄+‘·.. Ç+<äT˝ÀH˚ dü÷s¡T´&ÉT, uÛÑ÷$T, Ç‘·s¡ Á>∑Vü‰\T, qø£åÁ‘· eT+&É˝≤\T ñHêïsTT. πøe\+ bÕ\|ü⁄+‘· e÷Á‘·y˚T ø±<äT. eTq≈£î düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï yê{Ïì bÕ¢+ø˘ ‘·q ˝…H釽À ã+~Û+∫+~. uÛÑ÷>√fi¯+ô|’q <Ûäèyê\ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚.. $X¯«+ n#·T\qT ≈£L&Ü á bò˛{À˝À eTq+ #·÷&=#·TÃ. eTq $X¯«+˝À ì+&çe⁄qï <Ûä÷[y˚T|òü÷\T ≈£L&Ü á bò˛{À˝À #·÷&=#·TÃ. eTq bÕ\|ü⁄+‘·≈£î #·T≥÷º Ç$ ø£ì|ækÕÔsTT. Çø£ <Ûä÷[y˚T|òü÷\≈£î m>∑Teq ms¡T|ü⁄s¡+>∑T˝À ø£ì|æ+#˚<ä+‘ê ø±dæàø˘yÓTÆÁø√y˚yé u≤´ø˘Á>ö+&é πs&çwüHé. $X¯«+ Ä$sꓤe düeTj·T+˝À $&ÉT<ä˝…’q πs&çj˚TwüHé ø±e#·Ãì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Bìô|’ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚j·T&É+ ø√düy˚T. bÕ¢+ø˘qT n+‘·]ø£å+˝ÀøÏ

|ü+|æ+#ês¡T. eTq #·T≥÷º ≈£L&Ü á πs&çj˚TwüHé ñqï|üŒ{Ïø° bÕ\|ü⁄+‘· qT+∫ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï øÏs¡D≤\T πs&çj˚TwüHéqT ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü #˚XÊsTT. Hê\T>∑T kÕs¡T¢ kÕÿì+>¥ $X¯«eT+‘ê ø£ì|æ+#˚ ‘=* bò˛{ÀqT rdæ ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~ bÕ¢+ø˘ f…*k˛ÿ|t. nsTT‘˚ Ç~ ‘=* bò˛{À e÷Á‘·y˚T Äø±XÊqï+‘·{Ï˙ dü+ã+~Û+#·&ÜìøÏ Ä>∑düTº 2009˝À bÕ¢+ø˘ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq kÕÿì+>¥.. pHé 2010‘√ eTT–dæ+~. Ç~ |òüdtº düπs« e÷Á‘·y˚T. á düπs«˝À bÕ¢+ø˘ ùdø£]+∫q düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± eTq+ #·÷düTÔqï $X¯«+ ‘ê\÷≈£î bò˛{À ‘·j·÷¬s’+~. πøe\+ á bò˛{ÀqT ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+‘√H˚ bÕ¢+ø˘ |üì nsTTb˛˝Ò<äT. 2012 es¡≈£L |üì#˚ùd˝≤ á f…*k˛ÿ|tqT eT÷s√|æj·THé ùdŒdtqT @C…˙‡ ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~. á eT<Ûä´ø±\+˝À yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ $XÊ«qï+‘·{Ï˙ kÕÿHé #˚düTÔ+~. nìï düπs«˝À¢ e∫Ãq düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± |üP]ÔkÕúsTT bò˛{ÀqT XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. Hê\T>∑TkÕs¡T¢ kÕÿì+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~ ø±ã{Ϻ.. ˇø£ÿ ∫qï Äu…®ø˘º ≈£L&Ü $Tdt ne<äì bÕ¢+ø˘ ÁbÕC…ø˘º ôd’+{ÏdüTº\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. bÕ¢+ø˘ {Ï*k˛ÿ|t n+~+#˚ ‘·T~ |òü*‘ê\ ‘·sê«‘· $X¯«+˝Àì πs&çj˚TwüHé mô|òø˘º m+‘· ñ+&=#·Ãqï~ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. ¬>˝≤ø°‡˝À¢ edüTÔqï e÷s¡TŒ\T.. Á>∑Vü‰\T @s¡Œ&É&ÜìøÏ <ë]rdæq |ü]dæú‘·T\qT ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. eTq uÛÑ÷$T m˝≤ @s¡Œ&ç+<äqï~ $X‚¢wæ+#·&ÜìøÏ bÕ¢+ø˘ f…*k˛ÿ|t n+~+#˚ düe÷#ês¡+ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. eTq ùdïVæ≤‘·T\T <=s¡T≈£î‘êsê? á düT$XÊ\ $X¯«+˝À eTq˝≤+{Ï ãT~ΔJe⁄\T ñ+&ç ñ+&=#·Ãqï nqTe÷Hê\T m+‘√ eT+~$. n+<äTπø Á>∑Vü‰+‘·s¡yêdüT\ ø√dü+ nH˚«wüD kÕ–düTÔHêïs¡T. dü÷s¡´eT+&É\+ ne‘·\ Je⁄\T ñ+fÒ ø£ìô|≥º&ÜìøÏ HêkÕ Á|ü‘˚´ø£+>± y√j˚T»sY ùdŒdtwæ|t\qT ≈£L&Ü m|ü⁄Œ&√ |ü+|æ+∫+~. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT j·T÷s√|æj·THé ùdŒdt @C…˙‡ kÕ~Û+∫q |òü*‘ê\‘√ á Á|üj·T‘êï\≈£î eT+∫ }‘·+ \_Û+#·qT+~. bÕ¢+ø˘ Ç#˚à düe÷#ês¡+‘√ s√<äd”˝À eTq˝≤+{Ï ¬>˝≤ø°‡\T mìï ñHêïjÓ÷ düT\Te⁄>± >∑T]Ô+#·e#·TÃ. Bìï ã{Ϻ uÛÑ÷$Tì b˛*q Á>∑Vü‰\T mìï ñHêïjÓ÷ ≈£L&Ü ø£ìô|≥ºe#·TÃ. Á|üjÓ÷>±\ ø√dü+ Ä Á>∑Vü‰\ô|’πø H˚s¡T>± ôdŒwü˝Ÿ $TwüHé‡qT |ü+|æ+#˚ M\T ≈£L&Ü ø£\T>∑T‘·T+~. $X¯«+ yÓTT‘·Ô+ ø£+{ÏøÏ ∫ø£ÿ&É+ e\¢ Ç˝≤+{Ï ñ|üjÓ÷>±\T mH√ï ñHêïsTT.

$X¯«+ <˚e⁄&ç düèwæº ø±<äT: d”ºô|òHé Vü‰øÏ+>¥ ªªá ‘·q+‘·≥‘êqT>±

$X¯«+ |ü⁄{Ϻ, n_Ûeè~Δ #Ó+<ä>∑*π> >∑TD≤\qT ø£*–e⁄+~. <ëìøÏ uÛÑ>∑e+‘·T&ç nedüs¡+ ˝Ò<äTμμ. á e÷≥\qï~ mes√ ø±<äT. Á|üU≤´‘· Á_{Ïwt uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô ªd”ºô|òHé Vü‰øÏ+>¥μ. Ç{°e\ Äj·Tq sêdæq |ü⁄düÔø£+ ª~ Á>±+&é &çC…’Héμ˝À #˚dæq á yê´K´\T ô|<ä› <äTe÷sêH˚ï πs|ü⁄‘·THêïsTT. >∑Ts¡T‘ê«ø£s¡¸D˝≤+{Ï uÛÖ‹ø£ dü÷Á‘ê\e\¢ $X¯«+ X¯Sq´+ qT+∫ ‘·qqT ‘êqT düèõ+#·T≈£îì, $düÔ]+#·T≈£î+≥T+<äì, XÊÁdüÔ+ <˚e⁄&ç Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü düèwæºøÏ dü+ã+~Û+∫q nìï s¡ø±\ dü+<˚Vü‰\qT ìeè‹Ô #˚j·T>∑\ dü‘êÔ ø£*–ñ+<äì, $X¯« #·\HêìøÏ <˚e⁄&ÉT CÀ´‹Á|ü»«\q #˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì Vü‰øÏ+>¥ ‘·q |ü⁄düÔø£+˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. ø=düyÓTs¡Tù|$T≥+fÒ, <˚e⁄&ÉT ˝Ò&Éqï, Vü‰øÏ+>¥, ‘·q >∑‘· |ü⁄düÔø£+ ªm Á;|òt Væ≤düºØ Ä|òt f…ÆyéTμ˝À <˚e⁄&ç ñìøÏì düeT]ú+#ês¡T.

s√<ädæ˝À ô|’Hê øÏ+<ä @MT ñ+&É<äT? ìwæøÏ |ü⁄{Ϻq|üŒ{ÏqT+N ø£qã&˚$ ¬s+&˚. uÛÑ÷MT, eT Äø±X¯eT÷. Ä~eT j·TT>∑+ qT+∫ á ¬s+&ç+{Ï >∑T]+N ‘Ó\TdüT≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. >∑Ts¡T‘ê«ø£s¡¸De\¢ Á|ü‹B H˚\≈£î sê\T‘·T+<äH˚ Á>∑Væ≤+|ü⁄ eTqTwüß \qT yÓTT<ä{ÏqT+N Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dü÷ÔH˚ ñ+~. øÏ+<ä ñqï<ä+‘ê ‘·≈£îÿe nH˚ uÛ≤eq≈£î e´‹πsø£+>± ô|’q ñqï<ä+‘ê >=|üŒ<äH˚ }Vü≤≈£L&Ü yÓTT<ä{Ï qT+N ñqï<˚. <˚e⁄fi¯S¢, <˚e‘·\÷ eùdÔ –ùdÔ ô|’ qT+#˚ ~– sêyê*. bÕ‘êfi¯¯+ eTq ø±fi¯fl øÏ+<äH˚ ñ+≥T+~. Çs¡ejÓ÷´ X¯‘êã››+˝À n+‘·]øå±ìï >∑T]+N, ◊Héôd’ºHé kÕù|ø£å dæ<ëΔ+‘ê\ >∑T]+∫ ‘Ó*dæq ‘·s¡yê‘·H˚ s√<ädæ˝À ô|’Hê øÏ+<ë nH˚<˚MT ñ+&É<äì n+<ä]ø° ns¡ú+ nsTT+~. Ç|üŒ{Ïø° Bìï #ê˝≤eT+~ ne>±Vü≤q #˚düTø√˝Òs¡T. uÛÑ÷>√fi≤ìøÏ ne‘·\ yÓ’|ü⁄q ñqï Á|ü»\÷, düeTTÁ<ë\÷ øÏ+<ä |ü&çb˛≈£î+&Ü m˝≤ ñHêïjÓ÷ ø=+<ä]øÏ ns¡ú+ø±<äT. n˝≤π> H˚\MT<ä ì\ø£&É>± ì\T#√e&É+ n‹eTTK´+.. ø£qø£ ‘·\øÏ+<äT\T ne&É+ nH˚~ eTq¬øqï&É÷ n_Û\wüD°j·T+ ø±<äT. Ä~e÷qe⁄\T Äø±XÊ˙ï, yê‘êes¡D yÓ’|üØ‘ê´\˙ dü+ÁuÛÑe÷X¯Ãsê´\‘√ #·÷dæq≥Tº>±H˚ uÛÑ÷$Tì >∑T]+∫ ≈£L&Ü mHÓïH√ï s¡ø±\T>± }Væ≤+#·T≈£îH˚ ñ+{≤s¡T. yê]øÏ uÛÑ÷$T ã\¢ |üs¡T|ü⁄>± ñ+≥T+<äì nì|æ+∫+<˚yÓ÷ . nsTT‘˚ y˚<äkÕVæ≤‘·´+˝À >√fi≤ø±s¡|ü⁄ uÛÑ÷$Tì >∑T]+∫ Á|ükÕÔeq ñ+<äì n+{≤s¡T. Ä ‘·s¡yê‹ ø±\+˝À≈£L&Ü n]kÕº{Ï˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\≈£î á ne>±Vü≤q ñ+&˚~ ø±<äT >∑qø£ Ç~ ø=|üŒ $wüj·Ty˚T. b+<äTø£+fÒ ÁbÕNq yÓTdübıfÒ$Tj·÷ dü+Á|ü<ë j·T+˝Àq÷, <ëìï nqTdü]+∫q Á^ø˘ Hê>∑]ø£‘·˝Àq÷ uÛÑ÷$T dü«s¡÷bÕìï >∑T]+∫qe˙ï ‘·|ü⁄Œ&ÉT }Vü≤˝Ò. Áø°.|üP 10 Hê{Ï Á^≈£î s¡#·q˝À¢ eT≥T≈£î >∑T+Á&Éì uÛÑ÷$Tì >∑T]+∫q ne>± Vü≤q Hê$≈£î\≈£î nHê~>±

ñ+&˚<ä˙, m+<äT ø£+fÒ <ä÷sêqTï+N düMT|ædüTÔqï HÍø£\ ‘Ós¡#ê|ü\÷ e¬>’sê b‘·ÔsTTq uÛ≤>±\˙ï ‘·øÏÿqyê{Ïø£Hêï yê]øÏ eTT+ <äT>± ø±qe#˚Ãe˙ sêXÊs¡T. nsTT‘˚ ø=+<ä]øÏ ‘·‘·«|üs¡+>± uÛÑ÷$T >√fi≤ø± s¡+˝À ñ+≥T+<äH˚ uÛ≤eq ñ+&˚~. Áø°.|üP. Äs√ X¯‘êã›+Hê{Ï ô|’<∏ë>∑s¡dt ‘·~‘·s¡T\T πøe\+ kÂwüºe <äèw溑√ uÛÑ÷$T ˇø£ >∑T+Á&Éì ã\¢ n˙ Äø±X¯+ <ëì MT<ä uÀ]¢+∫q –HÓï˝≤>± ñ+≥T+<äì nqT≈£îH˚yês¡T. Äô|’ ø£|ü⁄Œ MT<ä bı~– q≥Tº>± qø£åÁ‘ê\T ñ+{≤j·Tì uÛ≤$+#˚yês¡T. ‘·eT≈£î ‘Ó*dæq Á|ü|ü+#êìøÏ q&çu§&ÉT¶q ñqï düeTTÁ<ëìøÏ nø£ÿ&çyês¡T >∑‘·+˝À eT<Ûä´<ÛäsêdüeTTÁ<äeTì ù|s¡T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Áø°.|üP. Hê\T>√ X¯‘êã›+˝À n˝…>±®+ &ÉsY uÛÑ÷$T n+#·T <ëø± ‘·q kÕÁe÷C≤´ìï ô|+#ê\ì C…’Á‘·j·÷Á‘· yÓTT<ä\T ô|{≤º&É≥. ‘·eT≈£î ‘Ó*j·Tì <˚XÊ\÷, ÁbÕ+‘ê\ >∑T]+∫ ÁbÕNqT\ qT bHÓïH√ï nb˛Vü≤\T+&˚$. eT<Ûä´j·TT>∑|ü⁄ Á¬ø’ÁdüÔe Á>∑+<∏ë \˝À ≈£L&Ü uÛÑ÷>√fi≤ìøÏ ne‘·* yÓ’|ü⁄qT >∑T]+∫q ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£\ #·s¡Ã\T+&˚$. eTs=ø£e+ø£ XÊÁdüÔC≤„qyê´|æÔøÏ #ê˝≤ ‘√&ÉŒ&çq ÇkÕ¢yéT |ü]XÀ<Ûä≈£î\T e÷Á‘·+ ‘=$Tà<√ X¯‘êã›+ ˝ÀH˚ uÛÑ÷$T #·T≥Tºø=\‘·qT dü]>±Z ˝…ø£ÿ ø£≥º>∑*>±s¡≥. |ü<äVü‰s√ X¯‘ê ã›+ yÓTT<ä{À¢ b˛s¡TÃ^dt Hê$≈£î&ÉT e÷C…˝≤Hé ‘·q HÍø£˝À uÛÑ÷Á|ü<ä äøÏåD+ #˚dæ uÛÑ÷$T >∑T+Á&É+>± ñ+<äì ìs¡÷|æ+#ê&ÉT. uÛÑ÷$T >∑T]+∫q dü¬s’q XÊd”Ô j·T ne>±Vü≤q Ç{°e* ø±\+˝ÀH˚ yÓTT<ä˝…’+~. ÄX¯Ã s¡´+ @$T≥+fÒ eTq ø±fi¯fl≈£î ‘·>∑T\T‘·÷, <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ uÛÑ÷$Tø£Hêï Äø±X¯eT÷, n+‘· ]ø£å+ >∑T]+#˚ eTq¬ø≈£îÿe ‘Ó\TdüT

bÕs¡<äs¡Ùø£|ü<ës¡Δ+ ø±<äTø£qø£ uÛÑ÷$T ˝À|ü\ @eTT+<ä÷ eTq≈£î ø£qã&É<äT. nsTT‘˚ $$<Ûä |ü]XÀ<Ûäq\ |òü*‘ê\T |üs√ ø£å+>± eTq≈£î ø=+‘· düe÷#êsêìïkÕÔsTT. yê{Ï Ä<Ûës¡+>± uÛÑ÷$Tì >∑T]+∫q ø=ìï $esê \T \_ÛdüTÔHêïsTT. dü÷s¡T´&çøÏ düTe÷s¡T 15 ø√≥¢ øÏ.MT. <ä÷sêq ñqï uÛÑ÷Á>∑Vü≤+ 12,756 øÏ,MT yê´dü+ ø£*–q~. dü÷s¡´ø±+‹ uÛÑ÷$Tì #˚s¡{≤ìøÏ 8ì$TcÕ\ 3 ôdø£+&ÉT¢ |ü&ÉT‘·T+~. øÏ˝ÀÁ>±eTT˝À¢ uÛÑ÷$T ãs¡Te⁄ sêj·÷\+fÒ 6 |üø£ÿq 24 düTHêï\T #·T{≤º*. uÛÑ÷$T ‘·q#·T≥÷º ‘êqT ‹s¡>∑{≤ìøÏ 23.9345 >∑+≥\÷, dü÷s¡T´&ç Á|ü<äøÏåD≤ìøÏ 365.256 s√E\÷ rdüT≈£î+≥T+~. <ëì ø£ø£å´y˚>∑+ ôdø£+&ÉT≈£î düTe÷s¡T 30 øÏ.MT. ñ+≥T+~. |ü]e÷D≤ìïã{Ϻ ñqï Á>∑Vü‰˝À¢ uÛÑ÷$T nsTT<√~.

kÕ+Á<ää‘· ‘·øÏÿqyê {Ïø£Hêï m≈£îÿe. uÛÑ÷>√fi¯|ü⁄ yÓ’XÊ\´+51 ø√≥¢ #·<äs¡|ü⁄ øÏ.MTqT $T+#·T‘·T+~. n+<äT˝À düTe÷s¡T eT÷&√ e+‘·T b&Ü] ÁbÕ+ ‘·+. M{Ï˝À nìï{Ïø£Hêï ô|<ä›~ düVü‰sê. Bì yÓ’XÊ\´+ nyÓT]ø± dü+j·TTø£Ô sêÁcÕº\‘√ düe÷ q+. ø=+<äs¡T e÷Á‘·+ n+{≤]ÿ{Ïø±qT ù|s=ÿHê\ ì n+{≤s¡T. uÛÑ÷$TMT~ yÓ’XÊ\´+˝À 11 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T e´ekÕj·÷ìøÏ |üìø=k˛Ô+~. eTs=ø£ 10 XÊ‘·+ eT+#·T‘√ ø£|üŒ ã&ç ñ+≥T+~. n+<äT˝À 90 XÊ‘·+ n+{≤]ÿ{Ï ø±jÓ÷. ìsêàD|üs¡+>± #·÷ùdÔ uÛÑ÷$T ˝À|ü\ ø=ìï bıs¡\T>± @s¡Œ&ç ñqï≥Tº nqTø√e#·TÃ. M{Ï˝À Á|ü‹<ëìø° düŒwüºyÓTÆq uÛÑ÷ø£+|ü \ø£å D≤\÷, s¡kÕj·Tìø£<Ûäsêà\÷, ñ+{≤ sTT. dü÷ú\+>± #ÓbÕŒ\+fÒ nìï{Ïø£ Hêï ˝À|ü\T+&˚ uÛ≤>∑+ ø√sY, ˝Òø£ Áø√&É+. <ëìøÏ yÓ\|ü\ u…’{Ï ø√sY n+‘·sꓤ>∑+>± ñ+≥T+~. <ëì #·T≥÷º‘ê y˚T≥˝Ÿ nH˚ u≤Vü≤´|ü≥\eT÷ nìï{Ïø£Hêï ˝À|ü\Tqï~ ÇqTeTT, ì¬ø˝Ÿ ø£*dæ 1250 øÏ.MT eT+<ä+ ø£*–q |òüTq|ü<ës¡ú+. $|üØ‘·yÓTÆq ˇ‹Ô&çøÏ ˝Àqe&É+e\¢ 3700 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘· ø£*– ñqï|üŒ{Ïø° Ç~ ø£s¡>∑<äT. Bì u…’{Ï bıs¡ 2200 øÏ.MT. eT+<ä+ ø£*–q<Ó’ ø£]–q ˝ÀVü‰\‘√ ≈£L&ÉT≈£îì n+≥T+~. uÛÑ÷$TøÏ nj·TkÕÿ+‘·πøåÁ‘êìï ø£*–+#˚~ Ç<˚. á ø±s¡D≤\e\¢ uÛÑ÷ÁuÛÑeTD+ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT |òüT˙uÛÑ$+∫ ñ+&˚ uÛÑ÷$T n+‘·sꓤ>∑+ Á<äeeT j·TyÓTÆq bıs¡\ ø£Hêï y˚>∑+>± ‹s¡T>∑T‘·T+<ä≥. uÛÑ÷$TyÓTTø£ÿ nj·T kÕÿ+‘·πøåÁ‘·+ Á|üuÛ≤e+ <ë<ë|ü⁄

58 y˚\ øÏ.MT. <ä÷sêìøÏ Á|üdü]düTÔ+~. dü÷s¡T´&çqT+∫ uÛÑ÷ $Tì &Ûûø=H˚ nH˚ø£ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq ø£D≤\qT á πøåÁ‘·y˚T eT[¢dü÷Ô ñ+≥T+~. s¡ø£s¡ø±\ ÁbÕDT\T ã‘·T≈£î‘·Tqï uÛÑ÷$TMT~ Á|ü‹ ÁbÕ+‘·eT÷ eTq≈£î ìyêdüjÓ÷>∑´+ ø±<äH˚~ ‘Ó*dæq<˚. yê‘êes¡D+ ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄Œ&ÉT $|üØ‘·kÕúsTTøÏ #˚s¡T‘·T+~. 1922 ôdô|º+ãsY 13q *_j·÷˝Àì n˝Ÿ nJõj·÷˝À n‘·´~Û Ûø£+>± 57.8 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<äsTT+<ä≥. n≥T n+{≤sYÿ{Ïø±˝Àì ek˛Ôø˘ ÁbÕ+‘·+˝À ø£ìwüº+>± 1983 E˝…’ 21q 89 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<äsTT+<ä≥. dü>∑≥T ñc˛íÁ>∑‘· 13 &çÁ^\ ñ+≥T+~. uÛÑ÷$TMT<ä |ü&˚ dü÷s¡´s¡•àì eT{Ϻ ˝…ø£ÿø£&ç‘˚ Ç~ Ç+ø± ‘·–Z ñ+&Ée\dæ+~ ø±ì Á^Hé Vü≤ÖCŸ yêj·TTe⁄\T ø=+‘· yÓ#·Ã<äHêìï ô|+#·T‘·THêïsTT. n˝≤π> kÕúìø£ e´‘ê´kÕ\÷ ø£ì|ækÕÔsTT. H˚\ m‘·TÔ|ü˝≤¢\T>± ñ+&É&É+˝À ÄX¯Ã s¡´+ ˝Ò<äT. >±ì |ü•Ãe÷dæj·÷˝À &Ó&é d” rs¡ ÁbÕ+‘·+ dü>∑≥T düeTTÁ<äeT≥º+ ø£∑Hêï 400 MT≥s¡T¢ ~>∑Teq ñ+≥T+<ä+fÒ qeTàX¯ø£´+ ø±<äT. ø=ìï #√≥¢ uÛÑ÷bÕ‘·+ dü+uÛÑ$+∫ es¡<ä es¡<ä˝≤ Á|üeVæ≤düTÔ+~. <ëì y˚>∑+ ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ >∑+≥≈£î 160 øÏ.MT.ì $T+#·T‘·T+<ä≥. Ç+&√H˚wæj·÷,»bÕHé nyÓT]ø± K+&Ü\≈£î n–ï|üs¡«‘ê\ u…&É<ä ‘·øÏÿq ÁbÕ+‘ê\ø£Hêï ôV≤#·TÃ. yê{Ïe\¢ <ë<ë|ü⁄ 50 ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\T Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç~ |ü~ùV≤&√ X¯‘êã› ÁbÕs¡+uÛÑ+Hê{Ï Á|ü|ü+#· »HêuÛ≤≈£î düe÷q+. Á|ü‹ ôdø£+&ÉT≈£L uÛÑ÷$TMT<ä mø£ÿ&√ nø£ÿ&É e+<ä |æ&ÉT>∑T\T |ü&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. Çe˙ï $+‘·>± nì|æ+#˚ $wüj·÷\T. ‘Ó\TdüT≈£î+≥Tqï ø=B› uÛÑ÷$TMT~ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]+∫q ø=‘·Ôä $wüj·÷˝…H√ï ‘Ó\TdüTÔHêïsTT. yê{Ïe\¢ eTq ne>±Vü≤q HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘√+~.

mø˘‡ $øÏs¡D≤ìï ø£ìô|fÒº f…*k˛ÿ|t u≤¢>¥ n+fÒ yÓuŸù|Jj˚T yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£îH˚yê]øÏ mø˘‡πs n+fÒ m$T{À

s√<ädæ˝Àì yêj·TTe⁄\ ñc˛íÁ>∑‘· 10\ø£å\qT+∫ 10ø√≥¢ &ç Á ^\ kÕúsTT˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï qT+∫ mø˘‡ øÏs¡D≤\T ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. ø£+{ÏøÏ ø£qã&Éì á X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq yÓ \ Te&˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. Ç+ ‘·{Ï rÁeyÓTÆq $øÏs¡D+ X¯Øs¡+˝ÀøÏ #=#·Tìøfi¯fl n+‘·sꓤ>±\ #Ûêj·T\qT |ü ] D≤e÷\T »]π>~ m≈£îÿe>± dü÷ |üs√ïyê\÷, q÷´Á{≤Hé ∫Árø£]düTÔ+~. á ø±s¡ D+e\¢ n$ yÓ÷‘ê<äT $T+∫‘˚ ‘ês¡ \ ÷ e¬ > ’ s ê˝À¢ H˚. dü÷ s¡T´&çø£Hêï #ê˝≤ ô|<ä›yÓ’q qø£åÁ‘ê\T ÁbÕDT\≈£î Vü‰ì ø£s¡+ ø±>∑£\e⁄. M{Ïì eTq+ XÊØs¡ø£+>± dü « \Œe´ e~Û ˝ÀH˚ nDTdü+jÓ÷>∑ |ü]D≤e÷\≈£î ˝ÀHÓ’ Ç≥T |üdæø£≥º ˝ÒeTT. ø±˙ Ç$ ‘·–*q#√≥˝À¢ nj·T˙ø£s¡D+ e+{Ï n+‹eT <äX¯ \≈£î ø£\T>∑T‘·T+~ ø£qø£ Ç$ bò˛{À |òæ\Tà\q÷, Ç‘·s¡ #˚ s ¡ T ≈£ î +{≤j· T H˚ ~ ‘Ó * dæ q <˚ . |ü<ësêú\q÷ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ ‘·eT ñìøÏì ‘Ó*j·T 978 qT+N ◊Hé düºsTTHé CÒkÕÔsTT. nsTT‘˚ n$ eTq yê‘êes¡D|ü⁄ bıs¡qT <ë{Ï nã® π s «≥Ø, mø√‡kÕ{Ÿ , s√kÕ{Ÿ , eTq≈£î ‘·>∑\˝Òe⁄. n+<äTø£ì n+‘·]ø£å+ qT+ ∫ #· + Á<ä yÓ T T<ä ˝ … ’ q s√<ä d ” mø˘ ‡ π s Á|üdü]+#˚ mø˘‡ $øÏs¡D≤ìï ø£ìô|fÒº f…*k˛ÿ|t\T f…*k˛ÿ|t\ Á|üjÓ÷>±\T s√<ädæ˝ÀH˚ ‹s¡>±*. yÓ’<ä´|üØø£å\÷ e¬>’sê\≈£î yÓ T T<ä \ j· ÷ sTT. Á|ü d üTÔ‘·ø±\+˝À $<äT´‘·TÔ‘√ |üì#˚ùd |ü]ø£sê\qT yê&É‘ês¡T M{Ï˝À bH√ï s√<ä d ” $X‚ c Õ\÷ u… ’ ≥ |ü & ܶ s TT. ø√e÷ nH˚ ˇø£ ≥+>¥düºHé e¬>’sê ãs¡TyÓ’q, kÕ+Á<äyÓTÆq ˝ÀVü‰\ |üs¡ ‘êsêeT+&É ˝ ≤\ eTVü ‰ dü e TT<ë j· T +˝À yÓ s TT´ø Ïô|’>± e÷DTe⁄\qT $<äT´‘·TÔ<ë«sê ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq b\ Áø±ºq¢ #˚‘· π > \ø° ‡ \THêïsTT.Ç~ qeT≈£ î 30 ø√≥¢ ø±+‹ dü + e‘· ‡ sê\ &Ûûø={ϺkÕÔs¡T. |üs¡e÷DTe⁄ πø+Á<äø£+ M{Ï y˚>±ìï ‘·–ZdüTÔ+~. <ä ÷ sêq ñ+~. s¡ ÷ kÕ{Ÿ ∫Árø£ s ¡ D ˝À Ç+<ä T ˝Àì mø˘ ‡πs\ ‘·<ë«sê s¡TD$<äT´‘·TÔ ø£*–q b\Áø±ºqT¢ ‘·eT X¯øÏÔì ø=+‘· rÁe‘· ms¡ T |ü ⁄ , Ä≈£ î |ü # · à , ˙\+, }<ë s¡ + >∑ T ˝À¢ Áø£ e T+>± ø√˝ÀŒ >± mø˘‡πs $øÏs¡D+ yÓ\e⁄e&ÉT‘·T+~. nDTe⁄\˝À|ü* bıs¡˝À¢ì m\Áø±ºqT¢ kÕúqÁuÛÑ+X¯+ #Ó+~, ñÁ~ø£ÔkÕúsTTøÏ ‘·>∑TZ‘·÷ ø£ì|ædüTÔ+~. yÓTT‘·Ô+ π>\ø°‡\ Á<äe´sê•˝À |ü~ XÊ‘·+ yê{ÏeT<Ûä´qTqï yêj·TTe⁄\<˚qì Bìe \¢ ‘Ó*dæ+~. yÓTT‘·Ô+ b>∑dæq|ü⁄Œ&ÉT≈£L&Ü Ç<˚ »s¡T>∑T‘·T+~.

$X¯«+˝Àì |ü<ësêúsê$ m+ ‘·T+<√ ˝…ø£ÿø£≥º&ÜìøÏ mø˘‡πs\e+{Ï ø£qã&Éì $øÏ s¡D+ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. mH√ï e´j·TÁ|üj·÷dü\‘√ á |ü]o\q\T »s¡–, s¡ø£∑s¡ø±\ eT÷\ø±\T s¡÷ bı+<äT‘êsTT. ñÁ~ø£ÔkÕúsTT˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ˇø=ÿø£ÿ eT÷\ø£eT÷ $&ÉT<ä\ #˚ùd bø˘‡ $øÏs¡D+ X¯øÏÔ y˚s¡T >± ñ+≥T+~. ˇπø ¬>˝≤ø°‡ì Ä |ü<äΔ‹˝À $X‚¢wæ+∫ q|ü⁄Œ&ÉT $esê\T y˚{Ïø£$>± ø£ì|ækÕÔsTT.Ç<Ó+‘√ $\TyÓ’q düe÷#êsêìï ÇdüTÔ+~. eTs=ø£ mø˘‡πs ∫Á‘·+˝À #·+Á<ä f…*k˛ÿ|t bÕ\|ü⁄+‘· eT<Ûä´uÛ≤>±ìï MøÏå+∫+~. Ç+<äT˝À 400 ø±+‹dü+e‘·‡sê\ ø£* –q ÁbÕ+‘·+˝À yÓ’{Ÿ&Ü«sYŒ¤. q÷´Á{≤Hé ‘ês¡\÷, ø£èwüí_˝≤\÷ mø˘‡ $øÏs¡D+‘√ Á|ü»«]\T¢‘·÷ ø£ì|æ düTÔHêïsTT.#·+Á<ä ∫Árø£]+∫q eTs=ø£ dü÷|üs√ï yê˝À n~ kÕúq+˝À ˇø£ |ü˝≤‡sY ø£qã&ç+~. <ëìï mø˘‡πs ø±+‹ ˝Àq÷ e÷eT÷\T ø±+‹˝Àq÷ #·÷dæ q|ü⁄Œ&ÉT e÷eT÷\T>± ø£qã&ܶsTT. ø=ìï e\ j·÷\÷ Ç‘·s¡ $esê\÷ ¬s+&ç{Ïç ˝Àq÷ ˇø£˝≤ ˝Òe⁄. |ü˝≤‡sY mø˘‡πs\qT πø+Á<ä+>± nì|æ+ #·&É+˝Ò<äT. Ç≥Te+{Ï n<äq|ü⁄ kÕ<Ûë´\ <ë«sê X¯ÁdüÔy˚‘·Ô\T |ü˝≤‡sY ìsêàD $X‚cÕ\qT >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡T. á |ü]o\q˝À¢ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ø£qã&Éì ø±+‹˝À bø˘‡πs\~ ≈£L&Ü eTTK´bÕÁ‘˚.

&Ó’Ø sêj·T&É+ #ê˝≤eT+~øÏ n\yê≥T>± e⁄+≥T+~.nsTT‘˚ sêùd $wüj·÷\˝À ‘˚&Ü e⁄+&Ée#·TÃ.&Ó’Ø˝À |òü˝≤Hê $wüj·Ty˚T sêj·T\ì ˝Ò<äT. nH˚ø£ $wüj·÷\qT &Ó’Ø\˝À sêdüTÔ+{≤+. n<˚$<Ûä+>± eTq Ä˝À#·q\H√, n_ÛÁbÕj·T\H√, n_Ûs¡T#·T\H√ n+fÒ, ø£$‘·\T, sê»ø°j·÷\T, kÕ+πø‹ø£ n+XÊ\T.. @<Ó’Hê ø±y=#·TÃ, &Ó’Ø˝À¢ m˝≤ sêdüTÔ+{≤yÓ÷..n˝≤ M≥˙ï+{Ï˙ n+‘·sê®\+˝À bı+<äT|ü]#˚ ˇø£ yÓuŸù|JH˚ u≤¢>¥ n+{≤s¡T. ªu≤¢>∑Tμ n+fÒ e÷eT÷\T yÓuŸù|Jj˚T, Bìï ˇπø e´øÏÔ Á|ü#·T]+#˚ |üÁ‹ø£>± ≈£L&Ü ns¡ú+#˚düTø√e#·TÃ. sê‘· |üPs¡«ø£+>± |ü<ä düe÷#ês¡y˚T ø±ø£, bò˛{À\T, M&çjÓ÷\qT ≈£L&Ü u≤¢>∑T˝À¢ düe÷#ês¡+‘√ düVü‰ ˝Ò<ë y˚πs>± ≈£L&Ü ñ+&Ée#·TÃ. u≤¢>∑sY: u≤¢>∑T ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡yÓTÆq |üqT\T #˚ùdyê]ì ªu≤¢>∑sYμ n+{≤s¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ+: u≤¢>¥ ÁbÕs¡+_Û+#ê\qT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT

eTT+<äT>± eTq+ @ n+XÊìøÏ dü+ã+~Û+∫ u≤¢>∑TqT ô|≥º<ä\T#·T≈£îHêïyÓ÷... <ëìøÏ nqT>∑TDyÓTÆq o]¸ø£ (f…Æ{Ï˝Ÿ)qT #˚s¡Ãe#·TÃ. eTTK´+>± ªu≤¢>∑T˝…’Héμ≈£L&Ü #˚s¡Ãe#·TÃqT.eTTK´+>± ªu≤¢>¥μ nÁ&Édt>± m+#·T≈£îqï f…Æ{Ï˝ŸøÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚˝≤ uÛ≤¢>¥ nÁ&Édt qT m+|æø£ #˚düTø√yê*.n+<ä]øÏ >∑Ts¡TÔ+&˚˝≤, dæ+|ü⁄˝Ÿ>± e⁄+&˚˝≤ á nÁ&Édt ñ+&Ü*. u≤¢>∑sY ø±yéT nsTTHê, Ç`y˚TsTT˝Ÿ ]»wüºsY #˚düTø√e&É+ ‘·|üŒìdü].es¡¶Áô|dt˝À e÷Á‘·+ @ Ç‘·s¡ Ç`y˚TsTT˝Ÿ ◊&ç‘√ u≤¢>∑TqT ÁbÕs¡+_Û+#·e#·TÃ, u≤¢>∑sY ø±yéT: Bì˝À u≤¢>¥ ÁbÕs¡+_Û+#ê\+fÒ õyÓTsTT˝Ÿ ñ+&Ü*. yÓuŸÁuÛÖCŸsY zô||t#˚dæ, j·TTÄsYm˝Ÿ nÁ&Édt <ä>∑Zs¡ ⁄Œ&ÉT eTT+<äT>± eTq+ @ n+XÊìøÏ dü+ã+~+∫ u≤¢>¥qT ô|{≤º<ä\#·T≈£îHêïyÓ÷ <ëìøÏ nqT>∑TD+yÓTÆq o]¸ø£qT Ä˝À∫+∫ ô|≥Tºø√yê*.


ôV’≤<äsêu≤<é

k˛ŒsYº‡ $TÁs¡sY

X¯óÁø£yês¡+ 16 e÷]Ã 2012

11

dæ«dt zô|Hé u≤´&çà+≥Hé {ÀØï ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ Ç+&çj·THé yÓ˝Ÿ‡ f…ìïdt {ÀØï y√õïj·÷øÏ, ô|òs¡sY W{Ÿ u≤dt˝À, e÷]à 15: dæ«≥®sê¢+&é˝Àì u≤ôd˝À »s¡T>∑T‘·Tqï dæ«dt zô|Hé u≤´&çà+≥Hé Á>±+&éÁ|” >√˝Ÿ¶ u≤&çà+≥Hé {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À uÛ≤s¡‘· kÕºsY wü≥¢sY ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚dæ+~. á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À &çô|ò+&ç+>¥ #Ûê+|æj·THé>± ã]˝ÀøÏ á ôV’≤<äsêu≤<é Áø°&Üø±]DÏ eTVæ≤fi¯ dæ+–˝Ÿ‡ ‘=* sö+&é e÷´#Y˝À »bÕHé Áø°&Üø±]DÏ XÊ{Àô|’ ¬>\Tb˛+<ës¡T. |üP]Ô @ø£|üø£å+>± kÕ–q á e÷´#Y˝À ôd’Hê CÀs¡TqT düj·÷ø± XÊ{À @e÷Á‘·+ ÁuÒ≈£î\T y˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡T. B+‘√ ‘=* ¬>yéTqT 21`13 ‘˚&Ü‘√ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï ôd’Hê ¬s+&√ π>yéTqT ≈£L&Ü 21`8 ‘˚&Ü‘√ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì πøe\+ 33 ì$TcÕ˝À¢H˚ Á|ü‘·´]úì eT{Ϻø£]|æ+~.

Ç+&çj·THé yÓ˝Ÿ‡ f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{À¢ uÛ≤>∑+>± &çô|ò+&ç+>¥ #Ûê+|æj·THé>± ã]˝ÀøÏ ~–q Á|ü|ü+#· e÷J HÓ+ãsYeHé Áø°&Üø±]DÏ &ÓHêàsYÿ≈£î #Ó+~q y√õïj·÷øÏ nq÷Vü≤´+>± z≥$TbÕ˝…’+~. n˝≤π> |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À ôdŒsTTHé≈£î #Ó+~q ◊<√ d”&é Ä≥>±&ÉT &˚$&é ô|òs¡sY ≈£L&Ü eT÷&√ sö+&√˝ÀH˚ z≥$Tì eT÷≥>∑≥Tº≈£îì @ø£+>± {ÀØï qT+∫ ìÁwüÿ$T+#ês¡T. z≥$TbÕ˝…’ á {Às¡ïyÓT+{Ÿ qT+∫ ìÁwüÿ$T+#ê&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À eT÷&ÉTkÕs¡T¢ $CÒ‘·>± ì*∫q Á|ü|ü+#· e÷J HÓ+ãsYeHé dæ«≥®sê¢+&é kÕºsY Ä≥>±&ÉT s√»sYô|ò<äs¡sY dæ+–˝Ÿ‡ eT÷&√ sö+&é˝À dæ«≥®sê¢+&é #Ó+~q Á|ü|ü+#· e÷J HÓ+ãsYeHé Ä≥>±&ÉT ô|ò<äs¡sY $»j·T+ ø√dü+ ¬s+&ÉT >∑+≥\Tô|’>± ÁX¯$T+#ê*‡ e∫Ã+~.

yÓdæº+&ûdt ÁøϬø{Ÿ »≥Tº Äs¡T $¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ bÕø˘ |òüTq$»j·T+ yÓqTø£ã&ÉT‘·Tqï HÓVü‰«˝Ÿ

ñ|ü kÕs¡~∏>± Áu≤y√! $Ts¡÷ŒsY, e÷]à 15: ø°\ø£ ©>¥ e÷´#Y˝À \+ø£ |üsê»j·T+ bÕ˝…’+~. á e÷´#Y \+πøj·TT\≈£î Jeqàs¡D düeTdü´>± e÷]q|üŒ{Ïø° z≥$T ‘·|üŒ˝Ò<äT. Ädæj·÷ø£|t˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡$Tø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï eH˚¶˝À bÕøÏkÕÔHé≈£î l\+ø£ 189

yÓdæº+&ûdt, e÷]à 15: yÓdæº+&ûdt ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ñ|ü kÕs¡~∏>± Ä˝Ÿ sö+&ÉsY Áu≤y√qT Ä <˚X¯ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ m+|æø£ #˚dæ+~. ÄÁùdº*j·÷‘√ »s¡T>∑qTqï eH˚¶ dæØdt˝À uÛ≤>∑+>± yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT eH˚¶ e÷´#Y\≈£î yÓ’dt ¬øô|ºHé>± Áu≤y√ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤kÕÔ&ÉT. >∑‘· j˚T&Ü~ ø±\+>± »≥Tº≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥÷ edüTÔqï 28 j˚Tfi¯¢ Áu≤y√qT >±j·T+ ø±s¡D+>± »≥Tº ùde\≈£î <ä÷s¡yÓTÆq ~H˚wt sê+~Hé kÕúq+˝À m+|æø£ #˚XÊs¡T. Bìô|’ Áu≤y√ düŒ+~dü÷Ô... »≥Tº≈£î yÓ’dt ¬øô|ºHé>± ìj·T$T‘·T\+ ø±e&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. yÓ’dt ¬øô|ºHé>± m+|æø£ #˚kÕÔeTì n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT dü+‘√wü+>± n+^ø£]+q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ñ|ü kÕs¡~∏>± »≥Tº˝À n‘·´+‘· ø°\ø£ u≤<Ûä´‘· ìs¡«Væ≤+#ê\qï $wüj·T+ ‘·q≈£î ‘Ó\TdüHêïs¡T. ‘·q Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´+ »≥Tº ¬øô|ºHé &ܬsHé düMTà‘√ ø£*dæ sêDÏdü÷Ô.. Äj·Tq≈£î |üP]Ô düVü‰ø±s¡+ n+~+#·&Éy˚Tqì #ÓbÕ|üd¶g. n˝≤π>, »≥Tº düuÛÑT´\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·÷.. yês¡T |üP]Ô‘· kÕúsTT˝À sêDÏ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì Áu≤y√ ‘Ó*bÕs¡T.

_õHÓdt $TÁs¡sY 15 ` 3` 2012 ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ôdHÓ‡ø˘‡

17,675 243

ì|ò”º

5,380

83

Ç+&Óø˘‡ $\Te 17,675 e÷s¡ø£+

243

‘=* f…dtº e÷´#Y˝À ≈£î|üŒ≈£L*q øÏMdt Vü‰$T\ºHé, e÷]à 15: Vü‰$T\ºHé˝À >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ <äøÏåD≤Á|òæø±, q÷´J˝≤+&é »≥¢ eT<Ûä´ ‘=* f…dtº e÷´#Y ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á e÷´#Y˝À {≤dt ¬>*∫q <äøÏåD≤Á|òæø± »≥Tº Á|ü‘·´]ú »≥TºqT |ò”*¶+>∑ m+#·T≈£î+~. B+‘√ u≤´{Ï+>¥≈£î ~–q øÏMdt »≥Tº ‘·q ‘=*

15 ` 3 ` 2012 ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te Currency Rate Euro vs. INR 65.55 USD vs. INR 49.84

H˚{Ï |ü⁄‘·Ô&ç.. ôV’≤<äsêu≤<é: 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ 28,190 qyÓ÷<äTø±>±, yÓ+&ç 59,100 s¡÷bÕj·T\T>± qyÓ÷<Ó’+~. $XÊK: 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.28,150 yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷. 59,100>± ñ+~. sê»eT+Á&ç: 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 28,100 yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.58,100>± ñ+~. $»j·Tyê&É: e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.28,200 yÓ+&ç øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷. 58,500>± ñ+~.

Çìï+>¥‡˝À πøe\+ 185 |üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. <äøÏåD≤Á|òæø± ù|dt uÖ\s¡¢ <Ûë{ÏøÏ øÏMdt uÖ\s¡T¢ es¡Tdü>± ô|$*j·THé ≈£L´ ø£{≤ºs¡T. |òü*‘·+>± øÏMdt »≥Tº 61.2 zes¡¢˝À 185 |üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. øÏMdt u≤´{Ÿ‡ yÓTq¢˝À ìø√˝Ÿ 2, >∑T|æÔ˝Ÿ 22, yÓTø˘ø£\¢yéT 61, fÒ\sY 44, $*j·TeT‡Hé 0, yÓ{Àº] 9, $ø˘ 21 Áu≤dtyÓ˝Ÿ 0 –˝…˙‡ 27, n¬sï˝Ÿ 3, e÷]ºHé 0(Hê{Ö{Ÿ) #=|ü⁄Œq |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. dübÕØ uÖ\s¡¢˝À ôdºsTTHé eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ rj·T>±, |òæ*+Á<ä Hê\T>∑T, yÓ÷¬sÿ˝Ÿ ˇø£{Ï, ‘·V”≤sY ¬s+&ÉT $¬ø≥¢ #=|ü⁄Œq rXÊs¡T. nq+‘·s¡+ yÓTT<ä{Ï Çìï+>¥‡ Äs¡+_Û+∫q <äøÏåD≤Á|òæø± 18 |üs¡T>∑T\πø 2 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT yÓTT<ä{Ï s√E Ä≥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ¬s+&ÉT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 27 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. øÏMdt uÖ\s¡¢˝À e÷]ºHé≈£î ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ <äø±ÿsTT. Á|üdüTÔ‘·+ øÏMdt ‘=* Çìï+>¥‡ k˛ÿs¡T≈£î dübòÕØ\T 158 |üs¡T>∑T\T yÓqTø£ã&ç ñHêïs¡T.

eè~Δπs≥T 6.9 XÊ‘·+: øÏ+>¥|òæwüsY uÛÑ$wü´‘Y≈£î m˝≤+{Ï &Û√ø± ˝Ò<äT: $»jYTe÷˝≤´ Ä]úø£ düπs« ìy˚~ø£ yÓ\¢&ç q÷´&Ûç©¢, e÷]à 15 ($TÁs¡sY q÷´dt): s√Es√E≈£î qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·Tqï øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡≈£î Ä dü+düú n~∏H˚‘· ãs√kÕ Ç#êÃs¡T. øÏ+>¥|òæwüsY uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î m˝≤+{Ï &Û√ø±˝Ò<äì $»jYTe÷˝≤´ yÓ\¢&ç+#ês¡T. dü+düú dü+øå√uÛÑ+ô|’ ô|’\≥¢‘√ $»jYTe÷˝≤´ &Ûç©¢˝À á kÕj·T+Á‘·+ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. $e÷q düØ«düT\qT ìπsΔ•‘· ôw&É÷´\T y˚Ts¡πø q&ç|ækÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. y˚‘·Hê\≈£î m˝≤+{Ï Çã“~ ˝Ò<äì ô|’˝…≥¢≈£î Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ô|’˝…≥T¢ dü+düú |ü≥¢ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ ñHêïs¡ì, ‘·«s¡˝ÀH˚ nìï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ Ç|üŒ{Ïπø øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡≈£î dü+ã+~Û+∫q ø=ìï $e÷Hê\qT s¡<äT›#˚j·T&É+, dæã“+~øÏ J‘ê\T Çe«˝Òì dæú‹˝À ñqï dü+düú ñ<√´>∑T\T ìs¡düqø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. B+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ $»jYTe÷˝≤´ yê]‘√ #·]Ã+#ês¡T.

ÁøÏ‘·+ eTT–+|ü⁄ 17,780

ôdHÓ‡ø˘‡ >∑eTq+

|üs¡T>∑T\ $»j·T \øå±´ìï ìπs›•+∫+~. ã+>±¢ô|’ ù|\e+>± Ä&çq bÕøÏkÕÔHé l\+ø£ô|’ n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+∫+~. Äs¡T$¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ |òüTq$»j·T+ kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. n≥T uÖ*+>¥˝Àq÷, Ç≥T u≤´{Ï+>¥˝Àq÷ l\+ø£qT eTT|ü⁄Œ‹|üŒ\T ô|{Ϻ+~. {≤dt ¬>*∫ eTT+<äT>± u≤´{Ï+>¥ #˚dæq \+ø£ 45.4 zes¡¢˝À 188 |üs¡T>∑T\≈£î ≈£î|üŒ≈£L*+~. dü+>∑ø£ÿs¡ (71), ‘·s¡+>∑ (57) ns¡ú ôd+#·Ø\‘√ sêDÏ+∫q|üŒ{Ïø° $T>∑‘ê Ä≥>±fi¯ó¢ $|òü\eTe&É+‘√ \+ø£ ‘·≈£îÿe k˛ÿs¡Tπø |ü]$T‘·eTsTT+~. bÕø˘ uÖ\s¡¢˝À Ne÷ 4, nC≤à˝Ÿ 3, ñeT˝Ÿ>∑T˝Ÿ 2 $¬ø≥T¢ |ü&É>={≤ºs¡T.. ÄC≤yéT ˇø£ $¬ø{Ÿ rXÊ&ÉT. bÕøÏkÕÔHé zô|qs¡T¢ Vü‰|ò”CŸ 11, HêJsY 18, U≤Hé 2 |üs¡T>∑T\‘√ ô|M*j·THé <ë]|ü{Ϻq|üŒ{Ïø°, ∫es√¢ Vü‰ø˘ 72(Hê{Ö{Ÿ), nø£à˝Ÿ 77 |üs¡T>∑T\‘√ ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T. πøe\+ 39.5 ã+‘·T˝À¢H˚ 189 \øå±´ìï #˚~Û+∫ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ∫es√¢ nJyéT bò˛sY‘√ $»j·T+ qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~.

eT]+‘· Á|æj·T+ ø±qTHêï yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢ eTT+usTT, e÷]à 15 ($TÁs¡sY q÷´dt): n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À Ä]úø£ |ü]D≤e÷\ eT÷\+>± dü«<˚oj·T+>± yÓTTu…’˝Ÿ b˛q¢ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑qTHêïsTT. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± n+‘·sê®rj·T+>± s¡÷bÕsTT $\Te\T Ä≥Tb˛≥¢≈£î >∑T¬s’‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*‡+<˚. B+‘√ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢qT n+~düTÔqï <˚oj·T ø£+ô|˙\T 10 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î <Ûäs¡\T ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+#êsTT. s¡÷bÕsTT $\Te |ü‘·q+ô|’ Ç+&çj·THé ôd\T´˝≤sY nk˛dæj˚TwüHé (◊d”@) C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü+ø£CŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ë<ë|ü⁄>± nìï ø£+ô|˙\T HÓ\\ eTT+<äT>±H˚ kÕºø˘qT ãTø˘ #˚düT≈£îì yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïsTT. Vü‰´+&éôd{Ÿ yê´bÕs¡+˝À ø£+ô|˙\≈£î #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ˝≤uÛ≤\T edüTÔHêïsTT. Bìe\¢ ø£+ô|˙\T <Ûäs¡\qT ô|+#·T‘·THêïj·Tì nìï ø£+ô|˙\T ≈£L&Ü <Ûäs¡\qT ô|+#·qTHêïj·Tì, á ô|+|ü⁄ @&ÉT qT+∫ |ü~ XÊ‘·+ es¡≈£î ñ+&=#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

ø±s¡¢ ø=qT>√fi¯¢ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï yÓ÷E eTT+usTT, e÷]à 15 ($TÁs¡sY q÷´dt): H˚{Ï s√E˝À¢ ø±sY ø=Hê\+fÒ ø=+‘·eT+~øÏ $TsƒêsTT\qT ø=qï≥T¢>± ø=H˚dTü HÔ êïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ˝À ø=‘·øÔ ±s¡T e∫Ã+<ä+fÒ #ê\T j·TeT ÁπøJ>± b˛{°|&ü ç eTØ ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T. d”»Hé˝À ø=‘·Ô ø±s¡¢≈£î &çe÷+&é ô|]–q≥T¢ Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ, m\Áø±ºìø˘‡ ø£+ô|˙\T yÓ\&¢ dç Tü HÔ êïsTT. <˚X¯ yê´|ü+Ô >± d”»Hé ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±e&É+‘√ e÷¬sÿ{Ÿ ÄXÊ»qø£+>± ñ+<äì Ä ø£+ô|˙\T ù|s=ÿHêïsTT. B+‘√ ‘·eT ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‹Ô neTàø±\qT ô|+≈£îø√e&ÜìøÏ Á|ü‘´˚ ø£ sêsTTr\‘√bÕ≥T ø=‘·Ô yê{Ïì e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dTü qÔ ï≥T¢ yÓ\&¢ dç Tü HÔ êïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >∑‘· HÓ\˝À Ä{ÀyÓTTu…˝’ Ÿ ø£+ô|˙\ qT+∫ 10øÏ ô|>’ ± bÕ´dæ+»sY ø±s¡T,¢ ◊<äT es¡≈î£ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T ø=‘·>Ô ± e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ e#êÃsTT. <˚X¯ yê´|ü+Ô >± ôdô|+º ãsY HÓ\˝À ø=‘·>Ô ± $&ÉT<ä\ #˚dqæ ø±s¡¢ neTàø±\ e\¢ Ä{ÀyÓTTu…˝’ Ÿ |ü]ÁX¯eT eè~Δ 15 XÊ‘êìøÏ ô|ø’ Ï #˚sT¡ ≈£îqï≥T¢ á dü+düú ‘Ó*|æ+~. n˝≤π>, Á|üdTü ‘Ô · Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Ä{ÀyÓTTu…˝’ Ÿ |ü]ÁX¯eT neTàø±\T 15`20 XÊ‘·+ eè~Δì qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì VüQ+&ÜjYT yÓ÷{≤sY‡ e÷¬sÿ{Ï+>¥ ôV≤&é ns¡$+<é düøπ ‡Hê yÓ\&¢ +ç #ês¡T. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 30 XÊ‘êìøÏ eè~Δì qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îqï≥T¢ Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

&Ûç©¢, e÷]à 15: dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ ô|≥º&ÜìøÏ ˇø£ s√E eTT+<äT Ä]úø£ düπs« ìy˚~ø£ Á|üø£{Ï+#ês¡T. 2011`12˝À eè~Δ πs≥T 6.9 XÊ‘·+>± Ä]úø£ düπs« ù|s=ÿ+~. e÷]Ã˝À Á<äy√´\“D+ 6.5 qT+∫ 7 XÊ‘·+ ñ+≥T+<äì Ä]úø£ düπs« n+#·Hê.. 2012`13˝À Ä]úø£ eè~Δπs≥T 7.6 XÊ‘·+ ñ+≥T+<äì Ä]úø£ düπs« n+#·Hê.. e´ekÕj·T, ùdyê s¡+>±\ eè~Δπs≥T ÄXÊ»qø£+>± ñ+~. e´ekÕj·T+ 2.5 XÊ‘·+, ùdyês¡+>∑+ 9.4 XÊ‘·+, bÕ]ÁXÊ$Tø£ eè~Δπs≥T 4.5 XÊ‘·+ ñ+≥T+<äì n+#·Hê. Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ eT<Ûä´uÛ≤>∑+˝À m>∑TeT‘·T\T 40.5XÊ‘·+ ~>∑TeT‘·T\T 30.4 XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T‘êj·Tì n+#·Hê. yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\T, dü+‘·T*‘· n_Ûeè~Δ Ä<Ûës¡+>± eè~Δπs≥T˝À e÷s¡TŒ ñ+≥T+<äì Ä]úø£ düπs« n+#·Hê y˚k˛Ô+~. Á|ü<Ûëq Ä]úø£ dü\Vü‰<ës¡T &Üø£ºsY øö•ø˘ ãdüT Ä]úø£ düπs« |òü*‘ê\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ e&û¶ πs≥T¢ j·T<∏ë‘·<∏ä+: ÄØ“◊ eTT+usTT, e÷]à 15: ø°\ø£ e&û¶ πs≥¢qT j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ñ+#·qTqï≥T¢ ]»sY« u≤´+ø˘ ù|s=ÿ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ÄØ“◊ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫+~. Á<äy√´\“D+ Ç|üŒ{Ïø° Ä+<√fi¯qø£s¡y˚Tqì, n+<äTe\¢ Ç~ e&û¶ πs≥¢ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±X¯+ ñ+<äì ]»s¡T«u≤´+ø˘ ù|s=ÿ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ]»sY« u≤´+ø˘ ø°\ø£ e&û¶ πs≥¢qT j·T<∏ë‘·<∏ä+|òü÷ ñ+#·&É+‘√ ;mdtáˇø£ XÊ‘·+ |ü&çb˛sTT+~. Ç~˝≤e⁄+fÒ sêqTqï s√E˝À¢ ôd+$+>¥ U≤‘ê\T, ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·π>Z Á|üe÷<ä+ ñ+<äì uÛ≤s¡‘Y NÛ|t Ä]úø£ n&Ó’«»sY øöwæø˘ ãdüT‡ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôd+$+>¥ U≤‘ê\T, u≤´+≈£î˝À¢ ÇHÓ«wüºyÓT+≥T¢ yÓT\¢yÓT\¢>± ‘·>∑TZ‘·THêïj·Tì, Ç~ sêqTqï dü+e‘·‡s¡+˝À eT]+‘· ô|]π> neø±XÊ\THêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTTqï Ä]úø£ $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒsêe*‡ ñ+<äì, Á|üdüTÔ‘·+ Ä]úø£ eè~Δ πs≥T ø°åDÏk˛Ô+<äì, e#˚à Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 7.6>± qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·Ãì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

&Ûç©¢, e÷]à 15: uÛ≤s¡‘· u≤´&çà+≥Hé kÕºsY ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ≈£î 2011 Ä•+∫q |òü*‘ê\qTe«˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. b˛sTT dü+e‘·‡s¡+˝À nqT≈£L*+#·ø£b˛sTTHê ø£˙dü+ á j˚T&Ü~˝ÀHÓ’Hê yÓTs¡T>±Z sêDÏdüTÔ+<äqT≈£î+fÒ n<˚ ø£qTeTs¡Tπ> ne⁄‘√+~. bòÕyéTø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ b˛sTTq @&Ü~ n_Ûe÷qT\qT ìsêX¯|ü]∫+~. C≤«˝≤ >∑T‘êÔ`n•«ì bıqï|üŒ\T es¡˝Ÿ¶ #Ûê+|æj·TH釽À ø±+dü´ |ü‘·ø±ìï ¬>\T#·T≈£îqï H˚|ü<∏ä´+˝À ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ e÷Á‘·+ 2011˝À Ä•+∫q kÕúsTT˝À sêDÏ+#·˝Òø£b˛sTT+~. 2011˝À Vü‰´Á{Ïø˘ düèwæº+∫q ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ á @&Ü~ dæ«CŸ Á>±+&é Á|æø˘‡˝À dü«s¡í |ü‘·ø£+ kÕ~Û+#·&É+‘√bÕ≥T eT˝Òwæj·÷, Ç+&√H˚wæj·÷ dæØdt˝À¢ πøe\+ s¡qïs¡|t>±H˚ $T–*b˛sTT+~. >∑‘· @&Ü~ es¡Tdü>± eT÷&ÉT dü÷|üsY dæØdt f…Æ{Ï˝Ÿ‡ ¬>\T#·T≈£îqï ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ, ø±eTHÓ«˝ŸÔ π>yéT‡˝Àq÷ |üdæ&ç |ü‘·ø±ìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. nsTTq|üŒ{Ïø° 2011˝À e÷Á‘·+ á neTà&ÉT sê´+øÏ+>¥‡qT yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·Tø√˝Òø£b˛sTT+~. nsTT‘˚ >∑‘· @&Ü~ n‘·´~Ûø£ bÕsTT+≥¢‘√ n‘·T´‘·ÔeT ¬s+&√ sê´+≈£îqT ôd’Hê HÓVü‰˝Ÿ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. Çø£b˛‘˚.. u≤´&çà+≥Hé $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À C≤«˝≤`n•«ì CÀ&û es¡˝Ÿ¶ #Ûê+|æj·THéwæ|t˝À ‘=* dü«s¡í|ü‘·ø£+ kÕ~Û+∫q uÛ≤s¡‘· »+≥>± ]ø±s¡Tº kÕ~Û+∫+~. n˝≤π> á »+≥ ø=]j·÷, #Ó’Hê zô|Hé\˝À ø±«s¡ºsY‡ es¡≈£î b˛sê&ç+~. $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À C≤«˝≤`~E CÀ&ç >±j·T+‘√ Ä•+∫q kÕúsTT˝À sêDÏ+#·˝Òø£b˛sTT+~. |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡˝À n»jYT »j·TsêyéT es¡˝Ÿ¶ #Ûê+|æj·THéwæ|t ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ‡ es¡≈£î b˛sê&É>∑*>±&ÉT.

243 bÕsTT+≥T¢ qwüºb˛sTTq ôdHÓ‡ø˘‡

eTT+usTT, e÷]à 15: ÄØ“◊ $<ÛëHê\‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N >∑Ts¡Tyês¡+ ÁfÒ&ç+>¥˝À 243 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á HÓ\ 16e ‘˚Bq 2012`13 yê]¸ø£ ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Ä]úø£ düπs« $&ÉT<ä\ø±qT+~. n˝≤π>, uÛ≤s¡rj·T ]»s¡T« u≤´+≈£î≈£L&Ü ‘·q Á<äe´|üs¡|ü‹ $<ÛëHêìï düMTøÏå+#·qT+~. á ¬s+&ç+{Ï Á|üuÛ≤e+ e÷¬sÿ{Ÿ ÁfÒ&ç+>¥ô|’ |ü&ç+~. |òü*‘·+>± ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N qcÕº\‘√ 17,675 bÕsTT+≥¢ ø√˝ÀŒsTT+~. n˝≤π>, ì|ò”º≈£L&Ü 243 bÕsTT+≥¢ qcÕºìï #·$#·÷dæ 5380 bÕsTT+≥T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. á ÁfÒ&ç+>¥˝À ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷, Væ≤+&Ü˝Àÿ, ôdº]˝…’{Ÿ, uÛ…˝Ÿ, &ûm˝Ÿm|òt, zm˙®d”, {≤{≤ |üesY ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ qcÕº\qT #·$#·÷&É>±, {°d”mdt, Væ≤+<äTkÕúHé j·T÷˙©esY, ]\j·THé‡, m˙º|”d” ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À |üj·Tì+#êsTT.

Á|ü<Ûëq e÷¬sÿ{¢˝À ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡\T sêÁwüº+˝Àì

Á|ü<Ûëq e÷¬sÿ{Ÿ\˝À ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡\T $<Ûä+>± ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ˝À e+<ä ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡ s¡÷.260ñ+&É>±, ∫\¢s¡>± ˇø£>∑T&ÉT¶ <Ûäs¡ s¡÷.2.80>± ñ+~. n˝≤π>... es¡+>∑˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ˝À s¡÷.259>±qT, $XÊK|ü≥ï+˝À s¡÷.276, ∫‘·TÔs¡T˝À s¡÷.275 s¡÷bÕj·T\T>± ñ+~. Çø£b˛‘˚ bıs¡T>∑T sêÁwüºyÓTÆq ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº sê»<Ûëì #ÓHÓ’ï˝À e+<ä ø√&ç>∑T&É¢ <Ûäs¡ s¡÷.282 |ü\Tø£>±, ø√fi¯fl |ü]ÁX¯eT≈£î Äj·TTe⁄|ü≥Tº>± ñqï qeTø£ÿ˝Ÿ˝À s¡÷.275 s¡÷bÕj·T\T>± |ü\T≈£î‘√+~.


CMYK

CMYK

12

ôV’≤<äsêu≤<é X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 16 2012

q$T‘·

|üeHéø£fi≤´DY düs¡düq ø£è‹ ø£s¡“+<ë

>±j·T≈£î&ç>± e÷]q s¡»˙ø±+‘Y dü÷

|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y ‘êC≤ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ |üP]Ô düe÷#ês¡+ Ç+ø± yÓ\¢&ç ø±˝Ò<äT. nsTT‘˚ ªø=#êÃ&çj·÷Héμ nH˚ Á>±|òæø˘‡ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>± á dæìe÷ ø√dü+ s¡»˙ø±+‘Y ˇø£ bÕ≥ bÕ&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. á ∫Á‘·+˝À zø£ eTTK´yÓTÆq dü+<äs¡“¤+˝À e#˚à düìïy˚XÊìøÏ s¡»˙ z bÕ≥ bÕ&ÉT‘·THêï&É≥. Ä~ Äj·Tq bÕ&ç‘˚H˚ u≤>∑T+≥T+<ä˙, dæìe÷øÏ n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D>± ñ+≥T+<äì uÛ≤$+∫q ∫Á‘· <äs¡Ù≈£îsê\T, ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ |ü≥Tºã{Ϻ s¡»˙ø±+‘YqT ˇ|æŒ+∫+<ä≥. Ç{°e˝Ò á bÕ≥qT s¡»˙ bÕ&É>± dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ¬sVü‰àHé Ä bÕ≥qT ]ø±s¡T¶ #˚XÊ&Éì düe÷#ês¡+.

eHéø£fi≤´DY V”≤s√>± |üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ ª¬øyÓTsê y˚THé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˝≤+#·q+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø±>± á dæìe÷˝À V”≤s√sTTHéqT Ç+ø± Ksês¡T #˚j·T˝Ò<äT. nsTT‘˚ |òæ˝Ÿàq>∑sY qT+∫ edüTÔqï düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ á bÕÁ‘·≈£î ø£è‹ ø£s¡“+<ëqT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ Ç+ø± n~Ûø±s¡+>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. Ç{°e\ e∫Ãq $TdüºsY q÷ø£j·T´ ∫Á‘·+˝À ø£è‹ ø£s¡“+<ë q{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n˝≤π> |üeHéø£fi≤´DY V”≤s√>± e∫Ãq ªrHée÷sYμ ∫Á‘·+˝À ø£è‹ q{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

ª<äs¡Te⁄μô|’ s¡$‘˚» qeTàø£+

>±dæ|t‡ #êqT‡\ ø√dü+ ÁX¯<ëΔ bÕ≥T¢ {Ϻ+{Àfi¯ó¢ ‘·]y˚TXÊs¡÷.. ø£≥Tº≈£îH√ï&É÷ ª|ü ⁄ e~˝ÒXÊ&ÉT |ü≥TºeTì |ü<ëπsfi¯ó¢sê HêkÕ$T..

$‘˚» ¬øØsY Ç|ü&ÉT øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢ ñqï s¡ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. m|ü&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± n‘·ì eT÷&ÉT dæìe÷\T es¡dü>± bòÕ¢|üj·÷´sTT. B+‘√ n‘·ìô|’ ãj·T´s¡¢≈£î ñqï qeTàø£+ dü&É\T‘·T+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À s¡$‘˚» ª<äs¡Te⁄μ dæìe÷‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î edüTÔHêï&ÉT. á dæìe÷ô|’ s¡$‘˚» #ê˝≤ qeTàø£+>± ñHêï&ÉT. <=+>∑\ eTTsƒê, Ms¡, ì|ü |üsê»j·÷\qT á ª<äs¡e⁄μ‘√ eT]Ãb˛‘êqì n+≥THêï&ÉT. ‘Ó\T>∑T˝À ø=ìï k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ∫Á‘ê\T s¡÷bı+<äT‘·THêïsTT. #ê˝≤ eT+~ ø£<∏ëHêsTT≈£î\T á k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ∫Á‘ê\‘√H˚ _J _J>± ñHêïs¡T. <äs¡Te⁄ dæìe÷‘√ s¡$‘˚C≤ ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘·+ Ç<˚ u≤≥˝À q&ÉTdüTÔHêï&ÉT. •e <äs¡Ù≈£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øø£ÿ‘√qï á dæìe÷˝À s¡$‘˚C CÀ&û>± ‘ê|”‡ q{ÏdüTÔ+~. á

20 qT+∫ ªj·TT<äΔ+μ wüO{Ï+>¥ dæìe÷\πø ÁbÕ<Ûëq´+ : s¡a≤˙‡

yÓTT

<ä{Ï dæìe÷ ù|s¡T‘√ ÄeT<Ûä´ ø±\+˝À z dæìe÷ e∫Ã+~ n+<äT˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± ø£ì|æ+∫q |üPqyéT ãC≤«qT #·÷dæ ne÷àsTT ã+‹ |ü⁄e⁄«˝≤ uÛÑ˝Ò>± e⁄+<äì ≈£îÁsêfi¯fl+‘ê eTqdüT bÕπsdüT≈£îHêïs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· á ne÷àsTT |üs¡T>∑T, u≤dt e+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫q|üŒ{Ïø° n<Ûäèwüº+ ø£*dæ sê˝Ò<äT. |üsê»j·÷\T |ü\ø£]+∫q ø±s¡D+>± neø±XÊ\T n+‘· ‘=+<äs¡>± sêeH˚ dü+>∑‹ ÄyÓTøÏ ns¡úyÓTÆb˛sTT+~. <ë+‘√ ‘·$Tfi¯ eT\j·÷fi¯ ∫Á‘ê\yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT nø£ÿ&É HÓ+ãsY eHé ø±ø£b˛sTTq|üŒ≥ø°, |üs¡yê˝Ò<äì|æ+#˚ kÕúsTT˝À ¬øØsYqT ø=qkÕ–k˛Ô+~. Øôd+{Ÿ>± |üPqyéT ãC≤« ‘·$Tfi¯+˝À m~Û] mdt 3 nH˚ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~. á dæìe÷˝À |üPqyéT ãC≤« »s¡ï*dtº>± ø£ìŒ+#·uÀ‘√+<ä≥. n˝≤π> á dæìe÷ ø√dü+ #ê˝≤ ø£wüº|ü&ܶq˙, dü«‘·Vü‰>± ‘·q≈£î »s¡ï*»+ n+fÒ Çwüº+ ø±e&É+‘√, dæìe÷˝Àì ‘·q bÕÁ‘·˝À #ê˝≤ ‘˚*>±Z ˇ~–b˛j·÷qì #ÓãT‘√+~ |üPqyéT ãC≤«. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T˝À $&ÉT<ä\ ne⁄‘·Tqï á dæìe÷ Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ‘·q dü¬ø‡dt Á>±|t ì ô|+#·T‘·T+<äH˚ qeTàø£+‘√ |üPqyéT ãC≤« e⁄+~. ‘·$Tfi¯+‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü á dæìe÷ $&ÉT<ä\ #˚ùd Ä˝À#·q˝À ñqï+<äTe\¢ ‘Ó\T>∑T qT+∫ ≈£L&Ü neø±XÊ\T ekÕÔj·Tì ÄyÓT Ä•k˛Ô+<äì düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±>±, á eT<Ûä´ |üPqyéT #ê˝≤ ˝≤yÓ’+<ä˙ >±¢eTsYì ø±bÕ&ÉTø√˝Òø£ b˛‘˚ ¬ø]j·TsY ø£cÕº˝À¢ |ü&Éø£ ‘·|üŒ<äì düìïVæ≤‘·T\T, dæì $eTs¡Ù≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. @<˚ eTsTTHê, á ‘êC≤ ∫Á‘·+‘√ ‘·q ¬øØsY >±&ç˝À |ü&ÉT‘·T+<äì |üPqyéT ãC≤« >∑{Ϻ>± qeTTà‘·T+~.

|t uÀsY¶ dü÷º&çjÓ÷dt u≤´qsYô|’ $Áø£yéTX‚KsY, düTÁ|æj·T Hêj·Tø£HêsTT≈£î\T>± <äs¡Ùø£,ìsêà‘· løÏc˛sY ì]à+∫q düX‚wü+ ∫Á‘·+ ÁbıyÓ÷, Ä&çjÓ÷qT V”≤s√ düT˙˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é Á|ükÕ<é ˝≤´uŸ˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± V”≤s√ düT˙˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ bÕ≥T m&ç{Ï+>¥,u≤´>ö+&é k˛sY, eT÷´õø˘, Á|üC…+fÒwüHé ø=‘·Ô>± u≤>∑THêïsTT. á ∫Á‘·+ düX‚wü+>± Ä&Ü\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. <äs¡Ù≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕ>∑sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ+>¥‡ u≤>∑THêïsTT. bÕ≥\T bÕ‘· ‘·s¡+˝Àì $<ÛëHêìï H˚{Ï ‘·sêìøÏ n+~+#ês¡T. á ∫Á‘·+˝À |üì #˚dæq yês¡+<äs¡÷ 30 mfi¯¢ ˝À|ü⁄ ≈£îÁs¡˝Ò , n+<äTπø á ∫Á‘·+ ‘·|üŒø£ dü¬ø‡dt nyê*. n|üŒ&˚ ø=‘·Ô ø£<∏ä\‘√ eT+∫ dæìe÷\T ekÕÔsTT. n∫ìs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ∫Á‘·+˝À |üì #˚dæq yês¡+<äs¡÷øÏ düX‚wü+ nyê*. πs|ü{ÏøÏ ÄX¯qT ø£*Œ+#·&Éy˚T düX‚wü+. eT+∫ f…Æ{Ï˝Ÿ eT+∫>± ô|{≤ºs¡T. á ∫Á‘·+ düX‚wü+>± kÕ>±\ì ø√sês¡T. düeTTÁ<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=‘·Ô yês¡+<äs¡÷ ø£\dæ ì]à+∫q á ∫Á‘·+ bÕ≥\T u≤>∑THêïsTT. ø=‘·Ô>± ôd’º˝Ÿ>± ñHêïsTT ∫Á‘·+ $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. eT+Á‹ uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä&çjÓ÷ |ü+ø£åHé≈£î e∫Ãq≥T¢ ˝Ò<äT ø±˝Òõ |òü+ø£åHé≈£î

e∫Ãq≥T¢ ñ+~. á ∫Á‘·+˝Àì yês¡+<äs¡÷ dæì u≤´>ö+&é ˝Òì yêπs, á Á|üj·T‘·ï+ j·TTe‘·≈£î Ä<äs¡Ù+ ø±yê\Hêïs¡T. dü«j·T+ ø£èwæ‘√ ì]à+∫q ∫Á‘êìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. V”≤s√ $Áø£yéTX‚KsY, ìsêà‘· u…\¢+ø=+&É düTπswt,<äs¡Ù≈£î\T nì˝Ÿ(q÷ø£j·T´),∫qïø£èwüí , øö˙‡˝Ÿ ø±s¡´<äs¡Ù Á|üdüqï≈£îe÷sY, eT÷´õø˘ <äs¡Ù≈£î&ÉT eTÚ[ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. eT<ÛäTs¡ Ä&çjÓ÷ <ë«sê $&ÉT<ä˝Òq á ∫Á‘·+ Vü‰+ø±+>¥˝À bÕ≥\T, eTTK´ düìïy˚XÊ\≈£î Á>±|òæø˘‡ esYÿ‡ »]|æ Á|üdüTÔ‘·+ b˛dtºÁbı&Éø£åHé <äX¯˝À ñ+<äì <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T nHêïs¡T.

U≤´‘· {Ï$ j·÷+ø£sY, q{Ï s¡a≤˙‡øÏ z Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫Hê j·÷+ø£sY>± n_ÛqsTT+∫Hê *$T{Ÿ‡ eT]∫b˛<äT. e÷≥˝À¢>±˙, #˚‘·˝À¢>±˙ ÄK]øÏ Á&ÓdüT‡˝À¢>±˙ z ìj·TeT+ bÕ{ÏdüTÔ+≥T+~. ‘Ó\T>∑T˝À Áô|’y˚{Ÿ #Ûêq˝Ÿ‡ yÓTT<ä˝…’q ø=‘·Ô˝À¢ ‘·q ¬øØsYøÏ |ü⁄Hê~ y˚düT≈£îqï s¡a≤˙‡ nq‹ø±\+˝ÀH˚ {°M Áù|ø£å≈£î\≈£î u≤>± <ä>∑Zs¡sTT´ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+~. n˝≤+{Ï s¡a≤˙‡ Ç|ü⁄Œ&ÉT {°M˝À¢ n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ ‘·|üŒ Á|ü‘˚´øÏ+∫ ‘·s¡#·T>± Áb˛Á>±yéT‡ #˚j·T&É+˝Ò<äT. >∑‘·+˝À @ {°M ÄHé #˚dæHê @ #Ûêq˝Ÿ #Óø˘ #˚dæHê nsTT‘˚ s¡a≤˙‡, ˝Ò<ë ñ<äj·TuÛ≤qT, düTeT ‘·|挑˚ Ç+¬øe«s¡÷ ø£ì|æ+#˚yês¡T ø±<äT. Á|üdüTÔ‘·+ düTeT ñ<Ûäè‘·+>± ‘·q Á|ükÕÔeq ø=qkÕ–düTÔ+fÒ, ñ<äj·TuÛ≤qT ôd\ø°ºyé>± Áb˛Á>±yéT‡ #˚dü÷Ô Áù|ø£å≈£î\qT n\]dü÷ÔH˚ ñ+~. s¡a≤˙‡øÏ e÷Á‘·+ @y√ eTT]øÏyê&É\qT |ü]#·j·T+ #˚ùd Áb˛Á>±eT‡ ‘·|üŒ Ç+πø+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ n&ç–‘˚. H˚qT ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒ Á|ü‹ #ÛêHÓ˝Ÿ˝À #ÛêHÓ˝Ÿ˝À ø£ì|æ+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT H˚qT dæìe÷˝À¢ _J>± ñHêïqT. {°M˝À¢ Ç+ø£ ndüÔe÷q+ ø£ì|æùdÔ Áù|ø£å≈£î˝À¢ #·T\ø£qsTT´ uÀsYø={Ϻ+#˚ neø±X¯+ e⁄+~. H˚qT {°M˝À¢ yêsêìøÏ z s√E ø£ì|æ+#˚ Áb˛Á>±yéT #˚düTÔHêïqT }]øÏ k˛|òt Áb˛Á>±yéT #˚j·T&É+˝Ò<äT. kÕe÷õø£ Á|üjÓ÷»q+ ñqï Áb˛Á>±yéT n~. π>yéTc˛\T e+≥\÷, dæìe÷ j·÷+ø£]+>¥\T, ùdºCŸ c˛\÷ uÀ˝…&ÉT Ä|òüs¡T¢ ñHêï H˚qT dæìe÷\πø ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô _J>± ñHêïqT ‘·|üŒ, MTs¡qT≈£îH˚˝≤ H˚qT Ç+{Ï<ä>∑Zπs e⁄+≥÷ U≤∞>± nsTT‘˚ ˝ÒqT n+{À+~ >±¢eTsY s¡a≤˙‡.!

yÓuŸ≥÷´Hé‡ nœ˝Òwt Á|üe÷D d”«ø±s¡+

düuÛÑ˝À eTeT‘·

s¡ø£åD ø√dü+

∫Hêïs¡T\ ø√dü+

ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ q÷‘·q eTTK´eT+Á‹>± ˝ø√ï˝À Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚düTÔqï nœ˝Òwt

$

XÊK {≤ø°dt u≤´qsYô|’ ìsêà‘· q{Ϻ≈£îe÷sY @&Ü~ ÁøÏ‘·+ @+‘√ Äs¡“≥+>± lVü≤], ‘·s¡TDY V”≤s√\T>± ÁbÕs¡+_Û+∫q j·TT<ä›+ ∫Á‘·+ ˇø£ ôw&É÷´˝Ÿ wüO{Ï+>¥ »]–

Ä–b˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eT∞fl á HÓ\ 20 qT+&ç á dæìe÷ |òü÷{Ï+>¥qT ìs¡e~Ûø£+>± ÁbÕs¡+_Û+#·qTq≥T¢ düe÷#ês¡+. es¡Tdü >± u≤¢ø˘ eT˙, j·TT<ä›+ ∫Á‘ê\T |òü÷{Ï+>¥ ø=+‘· es¡≈£î »]– n–b˛j·÷sTT. B+‘√ á ∫Á‘ê˝À¢ |üì #˚ùd f…øÏïwæqT¢ m|üŒ&ÉT yÓTT<ä\T ô|&É‘êsê nì m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. Ç{Ïe\ ‘·q n_Ûs¡T∫øÏ ‘·>∑Z≥Tº ˇø£ n+<äyÓTÆq Ç+{Ïì ì]à+#·T≈£îì Ç+{Ïyê&Ó’q q{Ϻ≈£îe÷sY Ç|üŒ&ÉT ∫Á‘· ìsêàD+ô|’ <äèwæº ô|{≤s¡ì j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T

n+≥THêïs¡T. B+‘√ á HÓ\ 20 qT+∫ j·TT<äΔ+ wüO{Ï+>¥ eT∞fl ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. ø±>± j·TTeV”≤s√ ‘·s¡TDY≈£î á dæìe÷ m+‘√ ø°\ø£+>± e÷]+~. u≤\q≥T&ç qT+∫ V”≤s√>± e÷]q ‘·s¡TDY ˇø£ düeTj·T+˝À m+‘√ _J>± ñ+&˚yê&ÉT. es¡Tdü Væ≤≥¢‘√ n≥T dæìe÷ esêZ\qT, Ç≥T Áù|ø£å≈£î\qT m+‘·>±H√ nø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ á j·TT<äΔ+ dæìe÷‘√ ‘·qqT ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*‡q |ü]dæú‘·T˝À ‘êqT ñHêï&ÉT.

düX‚wü+ ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±¢

q+~Á>±yéT˝À ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘·

u≤s¡¢˝À |üì#˚ùd eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\+≥÷ >∑TsêZyé˝À ìs¡düq

Á|ü

‘·|æŒ b˛sTTq ‘·eT ∫Hêïs¡T\ ø√dü+ nVü≤à<ëu≤<é˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Ä+<√fi¯q

Printed and Published by Dr. K.Vijayashekar Reddy on behalf of Sai Lalitha Publishers India Pvt. Ltd., Published at Sai Lalitha Publishers India Pvt. Ltd., Ist Floor, S.Balbeer Singh chawla, Rajbeer Villa, H.No.16-2-147/61/A, Profesor’s colony,Malakpet Hyderabad-500 036. K.Vijayashekar Reddy Phones : 040-24542145 , 040 - 24542146, Fax: 040-24542147. RNI NO: APTEL/2007/19047 Printed at The Hyderabad Mirror Press (Sai Lalitha Publishers India Pvt. Ltd), 8-36/1, Upperaguda, Koheda village, Hayathnagar, RangaReddy District , Editor: Dr.K

CMYK

»s¡ï*düTº>± |üPqyéTãC≤«

CMYK

dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q |òüdtº\Tø˘ Øôd+{Ÿ>± u…’{Ïø=∫Ã+~. n_Ûe÷qT\‘√ eT+∫ e÷s¡Tÿ\T y˚sTT+#·T≈£î+≥T+~. $_ÛqïyÓTÆq ø£<∏ä‘√ $H√<ë\ $+<äT #˚ùd á ∫Á‘·+˝À, d”ìj·TsY j·TeTT&ç>± ¬ø’ø±\ dü‘·´Hêsêj·TD q{ÏdüTÔ+&É>±, j·T+>¥ j·TeT <Ûäs¡àsêE>± ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT Á|üuÛÑT n\]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. j·TeT˝Àø£+ mô|òø˘º‡ ø°\ø£yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ ádæìe÷˝À s¡$‘˚C≤ n\¢], ‘ê|”‡ n+<ä+ #·÷dæ rs¡e\dæ+<˚qqï n_ÛÁbÕj·÷ìï ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+~. ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •esêeTø£èwüí ì]àk˛Ôqï á dæìe÷ì y˚T yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥Tº #˚bÕŒs¡T. ì|ü⁄Œ dæìe÷ bÕ¢|t‘√ ìsêX¯øÏ˝ÀHÓ’q s¡$‘˚C≤ n_Ûe÷qT\øÏ á dæìe÷ nsTTHê }s¡≥ ø£*–düTÔ+<√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*!

ø£≥Tº≈£î+fÒ eT÷&˚ eTTfi¯ó¢sêμ n+≥÷ >∑‘·+˝À z yê´+|ü⁄ kÕ+>∑T+&˚~. m+‘√ n\¢] #˚dæ |üs¡Te⁄ rùdÔ>±ì |ü⁄{Ϻ+{Àfi¯ó¢ ‘·]yÓTj·T´s¡T. ø£≥Tº≈£îH√ï&ÉT e~˝ÒkÕ&É+fÒ m+‘· Á>∑+<∏ä kÕ+>∑Tsê˝À eTq≈£î ÇfÒº ns¡Δ+ nsTTb˛‘·T+~. ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ V”≤s√sTTHé ÁX¯<ëΔ<ëdt |ü]dæú‹ á bÕ≥˝À |ü]dæú‹˝≤H˚ ñ+<äì |òæ˝Ÿàq>∑sY˝À »Hê\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. ø£\ø£‘êÔ≈£î #Ó+~q düT+<ä] ÁX¯<ëΔ<ëdt nø£ÿ&ç s¡dü>∑T˝≤¢˝≤H˚ yÓ÷Á&ÉHé n+<ë\T ˇ+{Ïì+&Ü <ä{Ϻ+#·T≈£îqï düT≈£îe÷]. ÄyÓT dæìe÷˝À¢ø=∫Ãq ø=‘·Ô˝À¢ ô|<ä› V”≤s√\T ≈£L&Ü ÄyÓT >∑T]+∫ u≤>± ªm+ø£«sTTØμ #˚XÊs¡+fÒ ÄyÓT n+<ë\ dü‘êÔ eTq+ }Væ≤+#·Tø√e#·TÃ. ‘Ó\T–+{Ï n+<ë\T ø±ø£b˛sTTHê Ä&É|æ\¢≈£î+&Ü*‡q ø=\‘·\˙ï e÷Á‘·+ ÄyÓT≈£îHêïsTT. u…+>±∞ <ä+|ü‘·T\≈£î eTT+ãjYT˝À |ü⁄{Ϻq ÁX¯<ëΔ<ëdt u≤´∫\sY‡ Ä|òt e÷dt ø£eT÷´ìπøwüHé˝À »s¡ï*»j·T+ #˚dæq $<Ûë´~Û≈£îsê\T. dæ<ä÷Δ Á|òü+ lø±≈£îfi¯+ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T |ü]#·j·T+ nsTTq ÁX¯<äΔ Ä ‘·s¡Tyê‘· •eu≤\J düs¡düq {≤¬sZ{Ÿ nH˚ dæìe÷˝À ¬s∫Ãb˛sTT q{Ï+∫+~. ‘·s¡Tyê‘· ~˝ŸsêE ì]à+∫q eTs√#·]Á‘·˝À es¡TDYdü+<˚XŸ |üø£ÿq q{Ï+∫ Ä V”≤s√ >±]‘√ Áù|eT˝À |ü&ç Á&É>¥‡øÏ ≈£L&Ü n\yê≥T |ü&ç+<äì #Ó|ü≈£î+{≤s¡T. Ç{°e\ e∫Ãq yÓTT>∑T&ÉT dæìe÷˝À ¬s+&√ s¡ø£+ V”≤s√sTTHé>± yÓTT‘·Ô+ }&ÉBdüT≈£îì q{Ï+∫+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ dæìe÷\T ˝Òø£ @eHêï cÕ|ü⁄\ zô|ì+>¥øÏ |æ*ùdÔ ∫\ø£˝≤ yê*b˛‘·T+~. }]πø sê≈£î+&Ü dü>∑+ ø±fi¯ófl ø£ì|æ+#˚˝≤, πøsY˝…dt düºsTT˝Ÿ‡‘√ #·÷ùdyê]øÏ ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. sêÁ‘·sTT‘˚ @<√ø£ bÕغøÏ yÓ[fl ø±\πøå|ü+ #˚düTÔ+~.

16 march 2012  

daily telugu paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you