Page 1

I N F O R M AT I E O V E R U W G E M E E N T E

SEPTEMBER 2007

LansingerKrant

Beste Lansingerlanders, Op 2 januari 2007 vond u in uw brievenbus een informatieve nieuwjaarskaart getiteld “Een nieuw jaar, een nieuwe gemeente, welkom in Lansingerland!” Hierin sprak ik als eerste burgemeester van de fusiegemeente Lansingerland de verwachting uit, dat “u als burger, ondernemer, betrokkene, belanghebbende en belangstellende zéker iets gaat merken van de herindeling”. Door enerzijds de krachten te bundelen van de drie voormalige gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk en anderzijds de eigen identiteit van de kernen te respecteren, zijn we met elkaar inderdaad in staat gebleken “onze bijzondere woon-, leef- en werkomgeving nog verder te verbeteren en voor de toekomst veilig te stellen”. Natuurlijk zijn we er nog lang niet – er ligt vanaf 17 september een mooie taak voor mijn opvolger Ewald van Vliet, uw nieuwe burgemeester. Maar ik ben ervan overtuigd, dat veel (beleids)ontwikkelingen, projecten en activiteiten alleen maar in gang gezet zijn kúnnen worden dankzij de fusie! En daar mogen we met z’n allen best even bij stilstaan en trots op zijn. Voorbeelden hiervan zijn voornemens, voorstellen en concrete projecten op de reuze belangrijke onderwerpen burgerparticipatie en dienstverlening. Lansingerland bestaat pas acht maanden, maar wat betreft onze digitale dienstverlening staan we op nummer 38 van de ranglijst van de in totaal 443 gemeenten in

Nederland! Ook op het onderwerp integrale veiligheid – onderdeel van mijn portefeuille – neemt Lansingerland een véél sterkere positie in in zowel de politieregio als in de Veiligheidsregio, eveneens echt te danken aan de fusie. Uiteraard zijn er ook nog een paar wat ik noem ‘zeurdossiers’ (en dat slaat niet op de persoonlijk betrokkenen, maar op de slepende kwesties in de dossiers). Deze hebben vooral te maken met de eerstelijnsgezondheidszorg (medische verzorging door huisartsen in nauwe samenwerking met wijkverpleging, maatschappelijk werk en dergelijke instanties) en met ruimtelijke ordening en ze

vragen op korte termijn om een oplossing, zodat we ze kunnen opruimen. Als u deze speciaal voor u samengestelde informatiekrant leest, waarin we even stilstaan om weer vooruit te kunnen, ben ik aan mijn laatste week bezig (of misschien al net vertrokken). En die is al net zo hectisch als mijn eerste officiële week, die mij eveneens nog vers in het geheugen ligt. Die hectiek, die dynamiek is trouwens kenmerkend voor Lansingerland: er gebeurt hier héél veel en ook vaak tegelijkertijd. Niet alleen bínnen de muren van de (nu nog) vijf gemeentelijke kantoorlocaties waar ambtenaren en bestuurders zich enthousiast en professioneel inzetten voor hun klanten – ú dus! Maar zeker ook daarbuiten: in de kernen, in de wijken (al dan niet in aanbouw) en buurten, in de openbare ruimte, in de bedrijven en instellingen en op de scholen. Mijn opvolger kan zich hier helemaal uitleven! Ik heb het in Lansingerland reuze naar m’n zin gehad en ik weet zeker, dat ik die Lansingerlandse dynamiek bij tijd en wijle zal missen, want daar gaat heel veel positieve energie vanuit.

In de afgelopen acht maanden hebben we met elkaar vooral hard gewerkt aan een vijftal ‘beleidsmatige prioriteiten’, waar we met gepaste tevredenheid op terug kunnen kijken: • besluitvorming over de bouw van het nieuwe zwembad (ook typisch een voorbeeld van het resultaat van de fusie!); • besluitvorming over de locatie en de bouwvoorbereidingen van het nieuwe gemeentehuis; • herziening en risicoanalyse van de grondexploitatie; • visie op het voortgezet onderwijs; • het op orde krijgen van de financiën. Twee ‘persoonlijke dossiers’ wil ik hier nog aan toevoegen: (de oplossing van) het UPC-dossier en (de doorbraak rond de ontwikkelingen van) het dossier station Bleizo. In deze ‘Lansingerkrant’ staan we verder wat uitgebreider stil bij het Collegeprogramma 2007 – 2010 met de veelzeggende titel ‘Samen Bouwen aan Lansingerland’. Hierin presenteren burgemeester en wethouders, ondersteund

en gevoed door de ambtelijke organisatie hun plannen en projecten aan de gemeenteraad – het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente. In niet minder dan elf programma’s beschrijft het collegeprogramma strategische doelstellingen (“Wat willen we bereiken?”) en concrete plannen, projecten, maatregelen en activiteiten (“Wat gaan we daarvoor doen?”). Wij nemen de highlights onder de loep en bij ieder programma geef ik nog een kort, persoonlijk commentaar. Zo kunt u voor uzelf concluderen waar Lansingerland na acht maanden staat en welke uitdagingen uw nieuwe burgemeester wachten, uiteraard sámen met zijn collega-bestuurders en met de ambtenaren. Voor het laatst spreek ik nogmaals de verwachting uit, dat u met heel veel plezier in Lansingerland zult (blijven) wonen, werken, winkelen, recreëren en leven! En ik bedank iedereen hartelijk met wie ik in mijn Lansingerlandse burgemeestersperiode te maken heb gehad. De (Park)stad Lansingerland, dat bent u met z’n allen. Wij, de gemeente, zijn er voor ú. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat wij u in álles tegemoet kunnen komen. Er zijn nu eenmaal wetten, regels en voorschriften. Voor u, maar net zo goed voor ons! Wie weet ontmoeten we elkaar ooit nog eens, misschien wel ergens in Lansingerland: • de snelst groeiende gemeente van Nederland; • de op één na grootste glastuinbouwstad van Nederland; • de gemeente met de grootste voorraad bedrijventerreinen in de Randstad. Met een vriendelijke groet,

drs. Bas Eenhoorn burgemeester van Lansingerland van 01.01.07 tot en met 14.09.07


Toplocatie in de Randstad voor wonen, werken, recreĂŤren en ondernemen

Welkom in Lansingerland! In het tweede kwartaal van 2007 hebben burgemeester en wethouders en de directieleden van de gemeente Lansingerland in enkele werksessies uitvoerig met elkaar gesproken over de gewenste visie, missie, identiteit en reputatie van Lansingerland. Daarbij is uiteraard ook nadrukkelijk gekeken naar de eigenheid in het (letterlijke) perspectief van de omgeving. Lansingerland ligt op de ‘binnenflank van de zuidvleugel van de Randstad’ – dus met twee miljoen mensen op ruim een uur fietsen – maar heeft totaal andere karakteristieken dan omringende steden als Rotterdam, Zoetermeer, Delft of Gouda. ‘Groen’ en ‘glas’ bijvoorbeeld, maar ook een ‘dorpsachtige’, gemoedelijke cultuur, een rustige en veilige woonomgeving en een sterke gemeenschapszin. Naburige gemeenten als Pijnacker-Nootdorp en Westland zijn in die zin redelijk vergelijkbaar met Lansingerland. Strategische thema’s Op basis van onder meer bestaande kenmerken, huidig beleid en bestaande afspraken, zien burgemeester en wethouders en het directieteam drie strategische, onderscheidende thema’s: (in volgorde van belangrijkheid) • Parkstad Lansingerland • Greenportstad Lansingerland • Recreatiestad Lansingerland. Op deze thema’s is het eerste collegeprogramma van Lansingerland gestoeld en ze vormen de basis voor een strategische visie voor de jaren nĂĄ 2015, die het gemeentebestuur in een interactief proces met burgers, bedrijven/ instellingen/verenigingen en maatschappelijk middenveld wil ontwikkelen. Parkstad Lansingerland Lansingerland heeft inderdaad geen Euromast, maar vanaf diezelfde Euromast kun je Lansingerland wel zien! Alles wat Lansingerland niet zĂŠlf

heeft – een ‘koopgoot’, universiteit, strand, voetbalstadion, airport, concertzaal, haven of ministerie – ligt op een ‘steenworp’ afstand. Rotterdam (10 km), Zoetermeer (10 km), Den Haag (25 km), Delft (15 km), Gouda (20 km). Wat Lansingerland zo uniek maakt, is haar combinatie van mogelijkheden, kansen en uitdagingen op de thema’s Wonen, RecreĂŤren, Werken/Ondernemen. Van bijna 50.000 inwoners nĂş naar 75.000 in 2015 betekent een enorme dynamiek: in bijna tienduizend nieuwe woningen vestigen zich in de komende jaren 27.000 mensen! De ontwikkeling van zo’n 260 ha bedrijventerrein levert 7.500 nieuwe arbeidsplaatsen op! Wat ons betreft, zijn ze allemaal welkom, sĂĄmen met hun gezinnen. Ontwikkelingsdynamiek Je hoeft maar een blik te werpen op de ‘ontwikkelingskaart 2007 - 2015’ van Lansingerland in deze informatiekrant en je voelt bijna fysiek de geweldige dynamiek van het thema Wonen. 700 Woningen in het centrum van de kern Berkel en Rodenrijs. 800 Woningen voor ‘De Tuinen’ in Bleiswijk. 200 Woningen in het centrum van de kern Bergschenhoek, 1.400 voor ‘Parkzoom’ en niet minder dan 2.400 woningen voor ‘Wilderszijde’, beide locaties eveneens in de kern Bergschenhoek. En dan nog de kern Berkel en Rodenrijs met 450 woningen in de ‘Rodenrijse Zoom’, 1.400 woningen in ‘Meerpolder’ en nog eens 2.600 woningen in ‘Westpolder/Bolwerk’. In totaal maar liefst 9.950 woningen voor zo’n 27.000 Lansingerlanders!

Het eerste college van burgemeester en wethouders van Lansingerland in de samenstelling tot 1 juli 2007: (van links naar rechts) Hans de Rijke (wethouder); Toetie Vorenkamp (wethouder); Bas Eenhoorn (burgemeester); Ad Eijkenaar (gemeentesecretaris); Dick van Vliet (wethouder); Jan den Uil (wethouder) en Naushad Boedhoe (wethouder). Met ingang van 1 juli 2007 heeft wethouder Werner ten Kate de plaats ingenomen van wethouder Toetie Vorenkamp (zie pagina 5).

Het eerste directieteam van Lansingerland: (van links naar rechts) Paul van Winden (adjunct-directeur), Marijke Walhout (adjunct-directeur) en Ad Eijkenaar (algemeen directeur).

O N T W I K K E L I N G S O P G AV E

2007-2015

Oase van rust Middenin dit bruisende geweld van woningbouw ontwikkelt Lansingerland in de komende jaren 70 ha stadspark. Dit ‘Landscheidingspark’ houdt samen met de omringende natuur- en recreatiegebieden de gemeente groen en blauw en daarom is de titel ‘Parkstad Lansingerland’ zeker gerechtvaardigd. Daarmee kiezen we voor een gezonde afstand van de grote stad en voor het park als metafoor voor ‘pleasure ground’. Een groene long met frisse lucht, licht en ruimte, ligweides en waterpartijen midden in de stad. Qua functie vergelijkbaar met het Central Park in New York of het Zuiderpark in Rotterdam, qua omvang iets bescheidener. Dorp of stad Lansingerlanders beleven hun ‘stad’ als een dorpsachtige omgeving. Karakteristiek hiervoor zijn de sterke gemeenschapszin met hoge participatiegraad, een bloeiend verenigingsleven en de bekende ‘ons-kent-ons’mentaliteit. We wonen hier rustig, veilig en mooi en hebben alle noodzakelijke voorzieningen. We hebben niet de lĂĄsten van de grote stad, wel de lĂşsten. Greenportstad Lansingerland Het ondernemersklimaat in de provincie Zuid-Holland is zonder meer gunstig te noemen en dat geldt in het bijzonder voor de regio Rotterdam. “Een wereldplek voor ondernemersâ€?, is een veelgehoorde kreet. En echt niet alleen door de ‘handenuit-de-mouwen’-mentaliteit. Met meer dan een half miljoen werkzame personen in bijna 44.000 ondernemingen is de Rotterdamse regio een belangrijke economische speler. De nieuwe groeigemeente Lansingerland neemt in deze regio een opvallende positie in. Niet eens zozeer vanwege

í˘˛


het aantal ondernemingen (ruim 3.100) of het aantal werkzame personen (bijna 17.000). Neen, veel meer vanwege het uitzonderlijk hoge aantal bedrijventerreinen. Na Rotterdam (20) heeft Lansingerland de meeste bedrijventerreinen (10). Groeipotenties Lansingerland groeit de komende jaren enorm. Niet alleen qua inwoneraantal (van bijna 50.000 in 2007 naar 75.000 in 2015), maar eveneens qua hectaren bedrijfsterrein. Deze groeiopdracht biedt inventieve ondernemers en hun werknemers talloze kansen en uitdagingen. Niet de vraag Ăłf zij zich in Lansingerland gaan vestigen of komen werken, staat centraal, maar de vragen: wanneer, waar en hoe‌? Innovatief glazen huis Als onderdeel van de Greenport Westland/Oostland ontwikkelt Lansingerland zich de komende jaren tot ‘duurzaam glaslandschap’. Wij gaan dit invullen door versterking van de glastuinbouwsector zelf. Bijvoorbeeld door het aantrekken van innovatieve, aan de agrobusiness gelieerde bedrijven en werknemers. Daarnaast gaat het ook om het groen en recreatief dooraderen van het landschap ĂŠn om de ontwikkeling van Lansingerland als aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving! Recreatiestad Lansingerland Lansingerland heeft een opvallende verdeling van de drie-eenheid wonen, recreĂŤren, werken/ondernemen. Wonen en werken zijn geconcentreerd in het midden, recreĂŤren ligt daar als een schil omheen. Bovendien bevindt zich tussen de kernen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek nog een ‘groene long’, waarin ook het nieuwe Landscheidingspark van maar liefst 70 ha is voorzien. Aansluitend aan het Rottemerengebied in Bleiswijk – nu al een indrukwekkend natuur- en recreatiegebied! – is nog eens duizend hectaren groen en blauw geprojecteerd. Inderdaad, wat haar recreatiemogelijkheden betreft, is Lansingerland eveneens geen verkeerde keuze‌ Groenblauw offensief Wie door de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk rijdt, zal zich verbazen over en vergapen aan de enorme hoeveelheden groen en blauw, oftewel natuur en water. Prachtige kansen voor wonen in het groen en aan het water, maar ook uitgebreide mogelijkheden voor recreĂŤren aan, op, in of langs het water. Ideaal voor de groeiende groep mensen die veel waarde hecht aan de kwaliteit van de leefomgeving. Veel groene ruimte en een gezond milieu zijn voor deze mensen net zo belangrijk als een goede woning, aantrekkelijk werk, een interessante stedelijke cultuur en (internationale) bereikbaarheid. Voor hen is het concept van de Regioparken bedacht, met de nog te ontwikkelen ‘Groenblauwe Slinger’ als belangrijkste project. Een gebied dat het groen en het water van het Groene Hart verbindt met dat van

Midden-Delfland. Een waterrijk en groen natuurgebied van ongeveer tweehonderd vierkante kilometer. En Lansingerland maakt daar deel van uit. Duurzame recreatie Het Rottemerengebied rond de rivier de Rotte is het belangrijkste natuur- en recreatiegebied van Lansingerland. Onmiddellijk gevolgd door het Lage Bergsche Bos en het Hoge Bergsche Bos. Met ruim voldoende sport- en recreatieparken en -centra, hippische centra, golfbanen, een ski- en skatecentrum, een motorcrossbaan en een zwembad-in-ontwikkeling spreekt Lansingerland al een aardig woordje mee op recreatiegebied. Aanvullende accommodaties als Outdoor Valley met onder meer een klimmuur van 35 meter hoog en Elysium, een groots ‘centre for well-being’, rechtvaardigen de titel ‘Recreatiestad Lansingerland’. Alle recreatiegebieden zijn goed bereikbaar voor alle vormen van verkeer en ook binnen het thema recreatie speelt duurzaamheid een prominente rol.

POSITIONERINGS STATEMENT De gemeente Lansingerland is per 1 januari 2007 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Drie kernen, centraal gelegen tussen het Groene Hart en de steden Zoetermeer, Delft, Rotterdam en Gouda. Wie op zoek is naar de optimale combinatie van wonen, werken, ondernemen en recreÍren, kiest voor Lansingerland. Want Lansingerland is naast Parkstad ook Greenportstad en Recreatiestad. Kortom, een veelzijdige en dynamische stad. Met nieuwe woonwijken waar groen royaal de ruimte krijgt. Met een innovatieve en duurzame glastuinbouweconomie, toonaangevend in de wereld. Met groene en waterrijke buitengebieden voor recreatie, sport en educatie. Lansingerland bouwt aan haar toekomst. Tienduizend nieuwe woningen voor zo’n 27.000 nieuwe Lansingerlanders. Duizend hectaren nieuw recreatiegebied. Ruim 260 ha nieuwe bedrijventerreinen. Lansingerland groeit van bijna 50.000 inwoners nú naar 75.000 inwoners in 2015. De gemeente Lansingerland voert haar overheidstaken uit als een betrouwbare overheid. Transparant, doelgericht, gezaghebbend, toekomstgericht en ambitieus. Waar nodig als ondernemer en uitvoerder, waar mogelijk faciliterend, regisserend en samenwerkend. In haar denken en doen stelt Lansingerland drie kernwaarden centraal: gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid.

í˘ł


Programma 1: Bestuur en burgers, instellingen, bedrijven Dit willen we bereiken:

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 1: De gemeente Lansingerland maakt grote stappen voorwaarts om de dienstverlening aan haar klanten perfect te laten verlopen. De fusie van de 3B-gemeenten kende enige aanloopproblemen in de dienstverlening, maar de doelstelling om aan het eind van dit jaar weer in de voorhoede te zitten, zullen we zeker halen. Met de website van Lansingerland scoren we al erg hoog. In het nieuwe gemeentehuis kunnen we straks de vragen van de klanten nog sneller en beter beantwoorden.

(nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

Dienstverlening Wij werken hard aan de invoering van een veelomvattend dienstverleningsconcept, want effectieve, klantgerichte en klantvriendelijke dienstverlening is ook bij ons een zeer gewenst eindresultaat van onze inspanningen. Onze klanten merken het meest van de zichtbare elementen – vooral de inrichting van de publieksruimtes in de drie SPiL-len (ServicePunten in Lansingerland) in de voormalige gemeentehuizen. Goede dienstverlening in deze frontoffices heeft een duidelijke meerwaarde en als klant profiteert u op termijn van stijgende kwaliteit, snelheid en zorgvuldigheid van de afhandeling van verzoeken, meldingen, tips en klachten. Mijlpaal 1 in dit proces noemen we ‘De winkel en etalage op orde’ en de streefdatum hiervoor is 1 juni 2008. De daaropvolgende mijlpaal is ‘EĂŠn loket voor alle producten en diensten van de gemeente’ (2009), waarin we streven naar een zo volledig mogelijke eerstelijnsafhandeling aan de balie en de telefoon, per e-mail en via de website. De derde mijlpaal noemen we ‘De klant staat ĂŠcht centraal: de gemeente Lansingerland werkt vraaggericht’ (2010). De focus ligt hier op zaken die de klanten wensen en waarderen en de gemeente bindt zichzelf steeds meer aan transparante servicenormen om de vastgestelde kwaliteit te behalen.

Tot en met het voorjaar van 2008 zal het gemeentebestuur achttien speerpunten verder uitwerken: • Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo (verder invullen); • subsidie-, accommodatie- en tarievenbeleid (nieuw beleid ontwikkelen); • integraal jeugd- en jongerenbeleid (ontwikkelen); • nieuw stadhuis (architectenkeuze, kredietvoorstel); • sportnota inclusief sportaccommodaties (opstellen); • primair en voortgezet onderwijs (huisvestingsplannen); • integraal verkeers- en vervoersplan (ontwikkelen); • groen en recreatie (visie op de ontwikkeling hiervan opstellen); • beheer van de openbare ruimte (actualiseren van de plannen); • omgevingsvergunning (invoeren); • wijktafels en wijkmanagement (ontwikkelen en organiseren); • dienstverleningsconcept (inhoud en vorm geven); • digitale gemeente (elektronische dienstverlening uitbreiden); • regelgeving en administratieve lastendruk (terugdringen); • Greenport Westland/Oostland (rol en positie Lansingerland); • ouderenbeleid (nieuw beleid ontwikkelen); • starterswoningen (notitie opstellen); • communicatie met burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen (beleid ontwikkelen en uitvoeren).

í˘´

Vraaggericht en wijkgericht Tot nu toe werkten gemeenten – ook de voormalige 3B-gemeenten – vooral aanbodgericht. In de komende jaren zal onze ambtelijke organisatie een omslag maken naar vraaggericht denken en handelen. De wensen van inwoners en ondernemers vormen een belangrijk uitgangspunt, waar we veel waarde aan toekennen. Voorbeelden van klantvragen zijn: ik wil informatie en advies; ik heb een bepaalde voorziening nodig; ik heb een inkomen nodig; ik wil een vergunning; ik heb een document nodig (paspoort, rijbewijs, uittreksel uit het geboorteregister); ik moet mij in deze gemeente inschrijven; ik heb veel last van ‌, kan de gemeente hiervoor een oplossing zoeken; ik wil hier mijn bedrijf vestigen, kan dat? Naast vraaggericht staat ook wijkgericht besturen (wijkmanagement) op onze verlanglijst. Wij gaan zoveel mogelijk een actieve, stimulerende en coÜrdinerende rol vervullen bij veranderingen en inwoners of ondernemers nemen in veel gevallen zÊlf of gezamenlijk initiatieven om hun leef- en werkomgeving te verbeteren. Veel werk aan de winkel dus, zowel voor bestuurders en ambtenaren als voor inwoners en ondernemers.

Participatie en betrokkenheid Wij gaan uit van actieve deelname van inwoners, bedrijven en instellingen in gemeentelijk beleid. Uiteraard op verschillende niveaus, variĂŤrend van meedenken of meepraten tot meebeslissen of zelfs mee-uitvoeren. Eigen initiatief en ondernemerschap zijn belangrijke waarden in Lansingerland, of het nu gaat om maatschappelijke betrokkenheid of om economische groei. Daarbij past een dienstverlenende, communicerende en vraaggerichte gemeente – overigens zĂłnder daarbij de handhavende taak uit het oog te verliezen. Wij vinden communicatie belangrijk om de interesse voor en de betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid te stimuleren. Het college wil transparant besturen, onder meer door ‘de gemeenschap’ uitvoerig te informeren en door verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Wij versterken de externe oriĂŤntatie van Lansingerland en zullen een actieve, bestuurlijke en inhoudelijke rol hebben in de gemeenschappelijke regelingen, zoals bij de Stadsregio en bij andere overheden (waterschappen en ministeries).

Organisatie en huisvesting Lansingerland groeit fors tot 2015 en de ambtelijke organisatie groeit mee. Wij hanteren als norm 7 formatieplaatsen per 1.000 inwoners en dat is landelijk gezien de ondergrens. Dat betekent een groeiende organisatie van ruim driehonderd medewerk(st)ers nu naar zo’n vijfhonderd in 2015. Voor deze mensen Ên voor het gemeentebestuur gaan wij op de Boterdorpseweg/hoek Schiebroekseweg in de toekomstige woonwijk Wilderszijde een nieuw gemeentehuis bouwen, dat eind 2010 klaar zal zijn. Uit in totaal 35 architecten(bureaus) heeft een selectiecommissie onlangs vijf architecten(bureaus) gekozen die tot en met oktober 2007 kunnen werken aan een ontwerpvoorstel voor het nieuwe gemeentehuis. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en we gaan u nog bij het keuzeproces betrekken. Eind december zal de gemeenteraad zijn oordeel geven over de architectenkeuze en het bijbehorende dekkingsvoorstel voor het nieuwe gemeentehuis, dat een bruto-vloeroppervlak krijgt van 15.000 m2. De geselecteerde architecten(bureaus) zijn: • Architectuurstudio Herman Hertzberger • Architectenbureau Rudy Uytenhaak • Kraayvanger Urbis • Hans van Heeswijk Architecten • Claus en Kaan Architecten. Basisregistratie invoeren Met ingang van 2009 moet iedere gemeente over een zogeheten Basisregistratie van Adressen en Gebouwen (BAG) beschikken. De effecten hiervan zijn, dat adres- en gebouwgegevens van hogere kwaliteit, meer actueel Ên uitwisselbaar zijn, dat fraude beter te voorkomen en te bestrijden is, dat gegevens sneller beschikbaar zijn voor handhavingstaken (openbare

Benchmark Publiekszaken Sinds een aantal jaren maken steeds meer (overheids)organisaties gebruik van een methode om hun prestaties en bedrijfsprocessen systematisch te vergelijken met die van vergelijkbare (overheids)organisaties. Dat noemen we ‘benchmarken’. In mei 2007 heeft onderzoeksbureau TNSNIPO bij 80 deelnemende gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder in totaal 13.000 baliebezoekers. De gemeente Lansingerland eindigde op een gedeelde 51e plaats met een gemiddeld totaaloordeel (door klanten toegekend) van 7,5. Hun oordeel vormden de klanten op basis van zo’n 15 punten waarop zij de beleving van het gemeentehuis beoordeelden. Daarbij ging het onder meer over openingstijden, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, overzichtelijkheid entree, bewegwijzering, wachtruimte en medewerker (vriendelijkheid, deskundigheid, uiterlijke verzorging en inlevingsvermogen). Met name op de medewerkersaspecten scoorde Lansingerland hoger dan gemiddeld!


orde en veiligheid), efficiency-voordelen en betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Omgevingsvergunning Wie iets wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu.

Met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Dit is voor klanten niet alleen onoverzichtelijk en tijdrovend, maar het kost bedrijven ĂŠn gemeenten ook veel geld. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) wil met ingang van 2008 al die verschillende vergunningen zoveel mogelijk samenvoegen in de zogenoemde ‘omgevingsvergunning’, die klanten integraal bij ĂŠĂŠn gemeenteloket kunnen aanvragen.

Digitale uitwisseling Vooruitlopend op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten overheidsorganisaties in 2008 gereed zijn om ruimtelijke processen en plannen digitaal te kunnen uitwisselen. DURP helpt de overheden hierbij. Het is een uitvoerings- en stimuleringsprogramma, dat staat voor Digitale Uitwisseling van Ruimtelijke Plannen. Handig voor bijvoorbeeld het via internet beschikbaar krijgen van bestemmingsplannen.

Sinds 1 juli 2007 maakt Werner ten Kate (37) als wethouder voor de VVD deel uit van het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland. Hij is in de plaats gekomen van wethouder Toetie Vorenkamp en heeft ook haar portefeuille overgenomen: Dienstverlening en burgerzaken; Interne en externe communicatie (inclusief mediazaken); Personeel en Organisatie; Opgroeien in Lansingerland (exclusief jeugd-/jongerenbeleid en -centra); Werk en inkomen; Integratiezaken. Werner ten Kate houdt een weblog bij, dat u kunt volgen op www.lansingerland.nl (onder: De gemeente / College B&W / Samenstelling B&W / Weblog Werner ten Kate).

Dit gaan we er voor doen: (nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

• wij werken onze visie op gemeentelijke dienstverlening en op het ServicePunt in Lansingerland (SPiL) verder uit in een Programma Dienstverlening;

• verder ontwikkelen van het callcenter, van de algemene informatie- en intakebalie en van het digitale loket op de website (2007/2008); • opzetten van een klantenpanel als klankbord, opstellen van transparante servicenormen, inhoud en vorm geven aan monitoring en actieve samenwerking met ketenpartners (2009/2010); • keuze maken voor een andere invulling van de SPiLlocaties in de drie kernen (vóór de oplevering van het nieuwe gemeentehuis in 2010); • ontwerp- en financieringsvoorstel maken voor het nieuwe gemeentehuis (2007); • actief opzoeken van burgers, bedrijven en instellingen door het organiseren van wijkbijeenkomsten (‘wijktafels’); in juni jl. is er in iedere kern ĂŠĂŠn geweest, in het najaar 2007 organiseren we weer wijktafels, maar dan op wijkniveau (dus dan vijf bijeenkomsten), als voorlopers voor wijkmanagement; tevens gaan we in samenwerking met 3B Wonen een pilot starten voor verbetering van beheer, onderhoud en veiligheid in een wijk (wijkplan); • actualiseren en digitaliseren van alle Lansingerlandbestemmingsplannen en deze via internet beschikbaar maken voor burgers, bedrijven en instellingen.

Programma 2: Actief meedoen Dit willen we bereiken:

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 2: Het inwonertal zal in de komende jaren met zo’n 50% groeien. Het is dÊ uitdaging voor het gemeentebestuur om såmen met alle burgers binnen Lansingerland actieve gemeenschappen mogelijk te maken. De drie oorspronkelijke dorpen zijn prima uitgangspunten daarvoor. Het zal politiek spannend zijn om een nieuwe subsidieverordening te maken voor de gemeente om die beweging goed te ondersteunen.

Niemand uitgesloten Het motto van dit programma luidt: ‘Niemand aan de kant in Lansingerland’. Daarmee richten we ons bewust op iedere Lansingerlander. Van jong tot oud en van werkend tot werkeloos. Actief meedoen zien wij als de sleutel tot zowel individueel welzijn als tot een sociale, samenhangende gemeenschap. We zijn daarin zeker uitnodigend, maar we verwachten en stimuleren ook eigen initiatief. Algemene voorzieningen In elke kern willen we een breed palet van algemene voorzieningen behouden. De actuele en toekomstige voorzieningen op onder meer de gebieden onderwijs, welzijn en sport brengen we in kaart. Waar mogelijk houdt het voorzieningenniveau gelijke tred met de groei van het aantal inwoners. Zo zetten we in op een vraaggestuurd, breed aanbod in sport en educatie en heeft elke kern een bibliotheekvoorziening en centra waar jong en oud, autochtoon en allochtoon elkaar kunnen ontmoeten. Sociale cohesie Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten vinden wij belangrijk. Daarom gaan we op interactieve wijze in gesprek met wijkbewoners. We willen wĂŠten wat de mensen bezighoudt en hen stimuleren mĂŠt elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor hun wijk of buurt. Ook bevorderen we de sociale samenhang op ‘bovenwijks’ niveau.

Uitnodigend beleid Het subsidiebeleid formuleren wij zodanig, dat maatschappelijke organisaties – primair op kernniveau – zich uitgenodigd voelen initiatieven te nemen en activiteiten te organiseren die leiden tot sociale samenhang en binding in de kernen, wijken en buurten. Vrijwilligerswerk Wij zetten in op het samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Zowel voor mensen die door sociale, fysieke en/of arbeidsoorzaken (tijdelijk) buitenspel staan als voor hen die het arbeidsproces inmiddels hebben beÍindigd. Zo gaan aanwezige kennis en vaardigheden niet verloren en komen zij ten dienste van anderen. De doelstellingen van Programma 6: Werk en inkomen sluiten hier naadloos op aan. Sport verbroedert Het sociale leven van jong en oud, het integreren, het activeren van vrijwilligerswerk en de kwaliteit van de gezondheid in het algemeen staan de gemeente na aan het hart. Sport kan hierbij uitstekend als bindmiddel dienst doen. Wij streven daarom naar het optimaliseren van sport- en beweegvoorzieningen in de ruimste zin. Recreatie Een groot deel van Lansingerland is ingericht als recreatief gebied. Op dit moment 9% van het totale oppervlak van de gemeente. De komende jaren zal dit nog fors stijgen: in 2020 zal maar liefst 22% van Lansingerland bestaan uit recreatiegebied! Dit vormt de basis voor

onze centrale visie op ‘Parkstad Lansingerland’, die wij verder willen uitbouwen en vormgeven. Vlinderstrik, Groenblauwe Slinger (groenzone), Rottezoom, Hoekse Park en Landscheidingspark zijn voorbeelden van projecten waar we aan werken. Ons streven is een volledig recreatieve schil rondom Lansingerland, goed bereikbaar voor zowel eigen inwoners als voor inwoners uit de regio. Naast recreatieve voorzieningen stimuleren wij de vestiging van ondersteunende commerciĂŤle voorzieningen als horecaen verhuurbedrijven. Wij zetten ons in om (grootschalige) evenementen met een relatie met open lucht, groen en water naar Lansingerland te halen. Ook binnen bestaande wijken en buurten willen wij meer recreatief groen. Het bewaken van de gewenste balans tussen ‘rood en groen’ (bebouwing en recreatie) in Lansingerland zien wij eveneens als onze taak.

Dit gaan we er voor doen: (nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

• in combinatie met het accommodatie- en tarievenbeleid (2007/2008) stellen wij met ingang van 2009 een nieuwe subsidieverordening op; activiteiten, die op kernniveau de sociale samenhang versterken, zouden hierbij

í˘ľ


wel eens als speerpunt kunnen gaan fungeren bij het verstrekken van subsidies; • vrijwilligerswerk ondersteunen en het oprichten van een Steunpunt Vrijwilligers Lansingerland faciliteren; • in kaart brengen (eind 2007) van de actuele en toekomstige voorzieningen (sociale, onderwijs, welzijn en sport), inclusief de ontmoetingsruimten in Lansingerland; • formuleren van een kunst- en cultuurbeleid en de mogelijke ontwikkeling van een klein theater onderzoeken (2009);

• in overleg met de buitensportverenigingen stellen we in 2007/2008 een Meerjarenplan Sport op; • een sportnota opstellen met onder meer een visie op de ontwikkeling van sportaccommodaties, sportstimuleringsactiviteiten, verenigingsondersteuning en de eventuele ontwikkeling van een sportloket (2008); • in 2008 stellen wij een samenhangende visie op over de ontwikkeling en het beheer van belangrijke groen- en recreatiegebieden binnen Lansingerland, inclusief een plan voor goede recreatieve fiets- en wandelpaden ter ontsluiting van deze gebieden.

Programma 3: Opgroeien in Lansingerland Dit willen we bereiken: Onderwijs We zorgen voor een laagdrempelig bereik van onderwijsvoorzieningen en kiezen er bewust voor om binnen Lansingerland voldoende onderwijsfaciliteiten beschikbaar te hebben. Voor basisonderwijs, voor voortgezet onderwijs en zo mogelijk ook voor speciaal (beroepsgericht) onderwijs. We zorgen voor een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen, zowel geografisch als naar schooltype. We brengen onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar, zodat een win/win-situatie ontstaat voor bedrijven, stagiaires en werkzoekenden na het behalen van een einddiploma. We stimuleren een doorgaande leerlijn: daar waar mogelijk werken de voorschoolse en schoolse instellingen samen onder ĂŠĂŠn dak. We willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat realiseren voor MBO-beroepsonderwijs. We dragen zorg voor een adequaat leerplichtbeleid, dus inclusief een strakke hand bij schoolverzuim en schoolverlaten. Uiteraard kijken we ook oplossingsgericht naar de achterliggende redenen van het verzuim. Uitgangspunt blijft in alle gevallen het principe ‘school of werk’ en daarbij werken we intensief samen met regionaal opererende instanties als RMC en Jeugdloket Rotterdam. Jeugdbeleid Opgroeien in Lansingerland vraagt om een (sociaal) veilige omgeving met de stimulerende aanwezigheid van voorzieningen die de ontwikkeling tot volwaar-

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 3: Voorzieningen in Lansingerland moeten gelijke tred houden met de groei van het inwonertal. Vooral voor het onderwijs en de jeugdzorg is dat bepalend voor de toekomst van onze inwoners. Het op tijd signaleren van opkomende problemen is essentieel voor het welslagen. Bij de les blijven, zal dus het motto zijn voor de komende jaren.

dig deelnemer aan de maatschappij mogelijk maakt. Jongeren helpen hun plek te vinden is de belangrijke uitdaging. Wij willen waar mogelijk een passend en samenhangend aanbod van (algemene) jeugdvoorzieningen realiseren, dat vanuit de vraag is opgebouwd. Onze inzet is problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk signaleren en verhelpen. Jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, krijgen een sluitende aanpak. Nieuw beleid willen we sĂĄmen met jongeren, ouders en professionele organisaties ontwikkelen. Interactief beleid en jeugdparticipatie zijn belangrijke methodes voor een gedragen visie op het jeugdbeleid. Wij streven naar een veilige, betrokken en stimulerende woonomgeving voor alle jongeren. We willen (via het subsidie-instrument) inzicht krijgen in de effectiviteit van integraal jeugdbeleid.

Dit gaan we er voor doen:

Fysieke veiligheid In ons veiligheidsbeleid staat de mens centraal. Het is onze uitdaging, dat Ă­edereen in Lansingerland moet kunnen vertrouwen op bescherming van zijn fysieke veiligheid. In de persoonlijke levenssfeer onttrekt de fysieke veiligheid van mensen zich veelal aan onze waarneming. Wel willen we zoveel mogelijk eventuele problemen signaleren. Als een ongewenste situatie zichtbaar is of een hulpvraag ons bereikt, zetten wij hulpverlening en bemiddeling in om huiselijk geweld te voor-

í˘ś

•

• •

•

•

(nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

• • wij maken een masterplan voor de huisvesting van het primaire onderwijs; gelet op de groei van de gemeente zullen we rekening moeten houden met extra investeringen in bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting (2007/2008); • op basis van de visie op vraag en aanbod van huisvesting voortgezet onderwijs (juli 2007) werken we in 2007/2008 een meerjarenprogramma uit, inclusief aanbodverbreding van onderwijsvormen en het aanwijzen van locaties voor het voortgezet onderwijs; • in 2008 stellen we op basis van de visie van de voormalige gemeente Bergschenhoek een notitie op over een Brede School in Lansingerland; • wij zullen het initiatief nemen voor harmonisatie van de subsidiÍring van het peuterspeelzaalwerk in de drie kernen (2007/2008); • in 2008 onderzoeken we de behoefte aan een permanent jongerencentrum in de kern Berkel en Rodenrijs; • we handhaven het aanbod van activiteiten voor de

Programma 4: Integrale veiligheid Dit willen we bereiken:

•

komen en terug te dringen. Voorlichting en het inrichten van meldpunten kunnen hieraan bijdragen. De nieuwe bevoegdheid van de burgemeester tot het opleggen van huisverboden betrekken wij bij dit onderwerp. Wij zetten in op een veilige openbare ruimte, waaraan zowel de verkeersveiligheid als de fysieke veiligheid van de infrastructuur bijdragen. Bouw-, ontwikkelings- en inrichtingsplannen toetsen we op hun veiligheidsrisico’s.

Sociale veiligheid In ons veiligheidsbeleid houden we rekening met de subjectieve beleving van veiligheid. Een

•

jeugd, zowel doordeweeks als in het weekend en waar mogelijk breiden we dit uit; vanaf 2008 bedden we de jeugdzomeractiviteiten in het reguliere aanbod in; in 2009 stellen we een Nota Jeugd- en Jongerenwerk op met daarbij aandacht voor het professioneel jongerenwerk in relatie tot de groei van de gemeente; in 2010 houden we een nieuw behoefteonderzoek onder de jeugd; we gaan in 2007/2008 verder met de uitvoering van het in 2006 gesloten convenant tussen de 3B-gemeenten en de Stadsregio: aansluiting lokaal jeugdbeleid/jeugdzorg en het Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak (GOSA-netwerk); in 2008 onderzoeken we de mogelijkheden van een Centrum voor Jeugd en Gezin en van opvoedingsondersteuning voor ouders; we participeren in het initiatief ‘Ieder kind wint’ van de Stadsregio dat gericht is op hulpverlening aan het kind en het gezin vanuit het perspectief van het belang van het kind; we starten in 2007 met inventariserende, interactieve bijeenkomsten, waarna we in 2008 op basis van de uitkomsten een nieuwe Nota Integraal Jeugdbeleid opstellen; vanaf 2007 betrekken we jongeren zo veel mogelijk bij de inrichting van de openbare ruimte; daarvoor zetten we professioneel ambulant jongerenwerk in, net als voor wijkactiviteiten en de aanpak van jeugdoverlast.


sterke sociale cohesie heeft een positief effect op deze gevoelens. Daarom hechten wij aan wijktafels en buurtpreventieprojecten, die er mede toe bijdragen dat bewoners zich veilig voelen in hun directe woonomgeving.

Interactieve benadering Op het gebied van veiligheid is onze houding pro-actief: we vragen om ideeĂŤn en suggesties, klachten behandelen we serieus en met voorrang. Door zichtbaar aanwezig te zijn, investeren wij in publieksgerichtheid. Wij gaan naar de mensen toe en onze handhavers en andere ambtenaren gaan herkenbaar de straat op. De opleiding van de betreffende medewerk(st)ers zal ook gericht zijn op interactie en communicatie. Wij rekenen het tot onze taak om duidelijk te zijn over de regels die onze veiligheid bepalen. Het controleren van deze regels zal op programmatische en integrale wijze plaatsvinden. In ons handhavingsbeleid geldt de bescher-

ming van de fysieke veiligheid als prioriteit. Bij overtredingen treden wij op. Voor ons is duidelijk dat wie schade toebrengt ook moet opdraaien voor de gevolgen. Wij onderhouden daarbij goed contact met onze partners in de veiligheidsketen (instanties en bewoners) om te voorkomen dat er ‘blinde vlekken’ ontstaan. Op het gebied van zwaardere criminaliteit en rampen hebben ook andere overheden en instanties een taak. Wij zullen alert blijven en regionale ontwikkelingen kritisch volgen.

Dit gaan we er voor doen: (nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

• versterken van de positie van onze gemeente in het overleg binnen de Veiligheidsregio. • eind 2007 stellen wij een beleidsnota op met uitgangspunten en een aanpak voor integrale handhaving en een programma voor de handhavingsinzet voor verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, overlast, verkeer en horeca; • wij zetten deze collegeperiode sterk in op verbetering van de veiligheid, zowel de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid • in het kader van de fysieke veiligheid realiseren wij een nadere uitwerking van de deelplannen en draaiboeken in het kader van de crisisbeheersing, oefenen we jaarlijks met de veiligheidsstaf en leiden we medewerk(st)ers die

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 4: In het eerste halfjaar van het bestaan van Lansingerland is onze positie in het bestuur van de regionale politie en de Veiligheidsregio stevig verankerd. We kunnen in alle opzichten profiteren van de daar aanwezige menskracht, kennis en ervaring. De lokale inzet van politie en brandweer zal in onze groeigemeente behoorlijk veranderen de komende jaren. Bij de start van Lansingerland is daar een goede basis voor gelegd. een rol hebben in de crisisbeheersing (verder) op (2008); • bij het crisisbeheersingsplan van de gemeente hoort een risico-inventarisatie (een overzicht van de risico’s in de gemeente); in de eerste helft van 2007 is de inventarisatie afgerond, eind 2007 zijn de gegevens ingevoerd in het provinciale register en eind 2008 zal de risicoanalyse gereed zijn; • preventieve acties veiligheid: voor het eind van 2007 hebben wij in ieder geval een plan van aanpak opgesteld om verstoring van de openbare orde en vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen; • uiterlijk in het eerste kwartaal van 2008 zullen wij een notitie opstellen met een verkenning van de inzet van toezichthouders en boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) voor de uitvoering van toezichthoudende taken; • de burgemeester zal consequent bewerkstelligen dat de politie 24 uur per dag bereikbaar is; • veiligheid krijgt een positie in de wijktafels en het wijken buurtbeheer; • in het kader van de sociale veiligheid zullen wij waar mogelijk de projecten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de winkelgebieden continueren; • in de eerste helft van 2008 ontvangt de raad(scommissie) een beleidsnota Integraal veiligheidsbeleid; • op tenminste twee bedrijventerreinen realiseren wij in deze collegeperiode een vorm van parkmanagement in het kader van veilig ondernemen op bedrijventerreinen.

Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning Dit willen we bereiken: Iedereen doet mee! Onder maatschappelijke ondersteuning verstaat de wet alle sociaal-maatschappelijke activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Landelijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 ingevoerd, met grote consequenties voor gemeenten. Lansingerland heeft per die datum alleen de wettelijk verplichte onderdelen

van de Wmo ingevoerd, waarmee 2007 een overgangsjaar is. De Wmo bundelt alle gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden rond maatschappelijke ondersteuning. Eind april 2007 stelde de raad de Wmo-visie vast. Aan de hand van de visie en de inventarisatie van het bestaande beleid benoemen wij doelen voor de beleidsnota Wmo.

Uitgangspunten Wij hanteren zes uitgangspunten rond maatschappelijke ondersteuning: 1. We zijn een gemeente met betrokken inwoners die meedoen en elkaar een handje helpen. Het motto van de Wmo staat centraal: ‘Iedereen doet mee!’ 2. Alle burgers kunnen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan alle aspecten van het dagelijks leven en algemene voorzieningen zijn ook beschikbaar voor mensen met een beperking. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe wijken en algemene voorzieningen is toegankelijkheid een vanzelfsprekendheid. 3. Minder gemeentelijke bemoeienis: “Zelfstandig als het kan, ondersteuning als het moetâ€?. We zoeken de balans tussen eigen verantwoordelijkheid en het ondersteunen van kwetsbare mensen. 4. Collectieve voorzieningen gaan vóór individuele verstrekkingen: door preventieve en algemene maatregelen voorkomen we de behoefte aan individuele ondersteuning zoveel mogelijk.

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 5: De nieuwe schaal van onze gemeente vraagt vooral ruimte geven aan nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld in de eerstelijnsgezondheidszorg. Verantwoordelijkheden laten waar ze horen, is bestuurlijke kunst (de kunst van het loslaten vooral), die bestuurders vooral na een herindeling van gemeenten (opnieuw) moeten leren beoefenen.

í˘ˇ


5. Klantgerichtheid: niet van het kastje naar de muur. Duidelijke informatie vinden wij belangrijk, zodat inwoners die ondersteuning willen geven of nodig hebben de weg weten te vinden. Er komt ĂŠĂŠn loket voor informatie, advies en cliĂŤntenondersteuning op de gebieden wonen, welzijn en zorg. 6. De gemeente kan en wil het niet alleen regelen: in de rol van regisseur werken we probleemgericht aan het voorkomen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Dit gaan we er voor doen:

• in 2008 voeren we net als in 2007 bijna alleen de wettelijk verplichte onderdelen van de Wmo uit; • eveneens in 2008 verrichten we haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe onderdelen van de Wmo; • met ingang van 2009 zal er mogelijk ruimte ontstaan om nieuwe elementen in te voeren, die ons als gemeente beleidsvrijheid bieden; • het ouderenbeleid, met daarin aandacht voor een ontmoetingscentrum in de kern Berkel en Rodenrijs, ontwikkelen we in het Wmo-kader; • de leefbaarheid van woonwijken ontwikkelen we als onderdeel van de Wmo; • we onderzoeken de mogelijkheden van een huisartsenpost in Lansingerland.

• de beleidsnota voor het integrale beleid en de keuzes voor de uitvoering van de Wmo bieden wij uiterlijk eind 2007 aan de raad aan;

Programma 6: Werk en inkomen Dit willen we bereiken: Iedereen doet mee! Actief meedoen en stimuleren van zelfredzaamheid is ook het thema voor het collegeprogramma ‘Werk en inkomen’. We verwachten van onze inwoners een pro-actieve opstelling om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden. Wij willen de lokale arbeidsmarkt inzichtelijk maken en samen met werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties een lokaal werkgelegenheids- en werkeloosheidsbeleid vormgeven. Een onderdeel hiervan is het wegnemen van knelpunten op de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Dit onderwerp bespreken wij ook in het Economisch Platform, een nieuw, structureel overlegorgaan van de gemeente met werkgevers- en brancheorganisaties (VNO/NCW, LTO-Glaskracht, MKB, Kamer van

Koophandel Den Haag), met de winkeliersverenigingen en de verenigingen van ondernemers per bedrijventerrein.

Arbeidsmarkt vraagzijde We investeren in een intensieve relatie met werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties om een optimale afstemming te realiseren tussen de vraag vanuit het bedrijfsleven en het aanbod. We richten daartoe een platform op met de kernpartners. Arbeidsmarkt aanbodzijde We investeren om minder kansrijke mensen aan de benodigde basis te helpen om in te kunnen stromen in de arbeidsmarkt. We bieden cursussen en activiteiten aan om taal en andere vaardigheden te versterken. We stimuleren actief en uitnodigend vrijwilligerswerk vanuit het besef dat dit een alternatieve route is voor mensen om te participeren. Bij arbeidsreĂŻntegratie is ons uitgangspunt: inkomen uit werk gaat boven inkomen uit een uitkering. ‘Work First’ zetten we waar mogelijk in als middel of voorziening om de instroom zo beperkt mogelijk te houden en de uitstroom te bevorderen. Sociaal-economische situatie We formuleren een armoede- en minimabeleid dat recht doet aan basiszekerheid voor iedereen in onze gemeente. Hierbij gaan we ook in op de doelgroep(en) en de (financiĂŤle) consequenties. Mede in relatie tot het armoedebeleid onderzoeken wij de mogelijkheid om een Lansingerlandpas te introduceren. Met deze kortingpas stimuleren we de (minder draagkrachtige) burger om zĂŠlf initiatieven te ontplooien en eigen keuzes te maken. Wij gaan onder meer kijken naar de financiĂŤle consequenties, de mogelijkheden om aan te sluiten bij de Rotterdampas, de mogelijke differentiatie in tarieven en we zullen het aanbod in Lansingerland inventariseren. Handhaving Wij verwachten een positieve en actieve houding om met eigen inspanning een maatschappelijke positie te verwerven en te behouden. Als gemeente

í˘¸

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 6: Een geweldige opgave voor onze nieuwe gemeente is te zorgen voor een goede invulling van de 250 hectaren bedrijventerrein: kwaliteit en (hoogwaardige) werkgelegenheid spelen een belangrijke rol. Ook voor minder kansrijke inwoners van Lansingerland is werk de toegang tot meedoen in de samenleving.

stimuleren en ondersteunen we, maar bij bewezen misbruik van sociale voorzieningen treden we ook streng op.

Dit gaan we er voor doen: (nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

• wij maken de lokale arbeidsmarkt inzichtelijk door een inventarisatie en analyse van de gegevens (medio 2008) en we werken samen met werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties aan een lokaal werkgelegenheidsen werkeloosheidsbeleid; • wij schrijven nog dit jaar een beleidsplan met onze uitgangspunten voor onder meer arbeidsreïntegratie, armoede- en minimabeleid en schuldhulpverlening; • we onderzoeken de mogelijkheden en financiÍle consequenties van een Lansingerlandpas (2009); • voor het Inkomensdeel (2007) van de Wet werk en bijstand (Wwb) stellen we een budget vast, waarbij een overschrijding tot 10% van het toegekende budget in ieder geval voor rekening van de gemeente komt (eigen risico).


Programma 7: Economie en glastuinbouw Dit willen we bereiken: Evenwichtige stad In Lansingerland moeten wonen en werken in balans blijven. Daarom laten we de groei van het aantal arbeidsplaatsen gelijke tred houden met de groei van het aantal inwoners. Voor het noodzakelijke evenwicht moeten er in de periode tot 2015 minstens 9.500 extra arbeidsplaatsen bij komen.

Greenportstad Bijna 30% van de werkgelegenheid in de gemeente heeft een relatie met de glastuinbouw. Deze belangrijke economische pijler gaan wij verder versterken door herstructurering van de bestaande glastuinbouwgebieden. We zullen ruimte bieden aan glastuinbouwondersteunende bedrijvigheid, vooral bij het veilingterrein en op de bedrijvenlocatie Hoefweg-Zuid. Daarbij zoeken wij samenwerking met onze buurgemeenten. Lansingerland maakt deel uit van Greenport Westland/ Oostland. De uitvoeringsafspraken van de vijf Greenport(s) Nederland zijn voor ons leidend, maar wij verwelkomen

graag kennisintensieve bedrijven. Ook zetten wij actief in op innovatieve projecten die bijdragen aan onze waterbergingsopgave of die op een andere manier kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Lokale verbreding Hoewel de glastuinbouwsector een belangrijke pijler is voor Lansingerland willen wij er niet van afhankelijk zijn en daarom bieden we ook ruimte aan andere bedrijfssectoren. Uiteraard gaan wij verder met de ontwikkeling en uitgifte van de bedrijvenlocaties Oudeland, Prisma en Leeuwenhoekweg met netto in totaal ruim 160 hectaren beschikbaar. Prettige bedrijvenparken met groene en blauwe elementen in de openbare ruimte en op de private kavels, dus perfect passend in Parkstad Lansingerland. Op de grote bedrijvenparken realiseren wij parkmanagement en zetten we ons in voor een goede bereikbaarheid, inclusief openbaar vervoer. Het groeiende inwoneraantal en de toename aan bedrijvigheid vormen een impuls voor de zakelijke dienstverlening, dus ook aan kantoren willen wij ruimte bieden. Vitale kernen Parkstad Lansingerland kiest voor versterking van de centra van zowel Bleiswijk en Bergschenhoek als van Berkel en Rodenrijs met een mix van winkels, horeca, dienstverlening en voorzieningen. Zij zijn goed bereikbaar, in het bijzonder met de fiets. Parkeren in de centra blijft gratis, maar gaan we misschien wel limiteren in de tijd. CommerciĂŤle vrijetijdsvoorzieningen In de recreatieve groene schil die de hele gemeente gaat omgeven, bevindt zich nu al een aantal toonaangevende bedrijven met activiteiten die zich richten op vrijetijdsbesteding in de open lucht. We noemen het Elysium centre for wellbeing, Outdoor Valley, Golfbaan De Rottebergen en het Ski- & Skatecentrum Bergschenhoek. Wij gaan voor uitbreiding van de vrijetijdsbranche zolang er een relatie is met open lucht, water en/of groen. Wij denken aan onderscheidende bedrijven en activiteiten met mogelijk een koppeling met aanverwante detailhandel. Locaties die in het bijzonder in aanmerking komen, zijn de bestaande en nieuwe recreatieve gebieden en knooppunten van openbaar vervoer (RandstadRail halte Rodenrijs, station BleiZo).

Dit gaan we er voor doen: (nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

• we gaan de dienstverlening voor ondernemers opzetten en optimaliseren; • we realiseren een 24-uurs digitaal bedrijvenloket, een bedrijvenbalie in het informatiecentrum en een aanspreekpunt (accounthouders) voor bedrijven in relatie tot het dienstverleningsconcept van de gemeente; • we continueren het in 2007 gestarte, gestructureerd bestuurlijk overleg met het bedrijfsleven (Ondernemend 3B, de Winkeliersverenigingen VNO/NCW, LTO/Glaskracht en de KvK); • we zetten het gemeentelijke OndernemersTeam (OT) in ter ondersteuning van de vestiging van ondernemers; we onderzoeken de mogelijkheden om de administratieve lastendruk voor bedrijven te kunnen terugdringen (zie ook Programma 1: Bestuur en burgers, instellingen en bedrijven);

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 7: Met meer dan 1.100 hectaren glas zijn we een heel belangrijke speler in de Greenport Westland/Oostland. Iedereen is onder de indruk van de investeringen, de innovatie en de drijvende kracht van de ondernemers in deze sector. Maar daarnaast zal Lansingerland de enorme variÍteit aan economische activiteiten – midden in de Randstad! – kunnen uitnutten.

í˘š


• we versterken het Greenportstad-concept en kiezen voor kennisintensieve, agro-gelieerde bedrijvigheid; nog in 2007 realiseren we een reconstructieplan voor bestaand glastuinbouwgebied; • we zetten in op economische versterking van de centra van Bleiswijk, Bergschenhoek én Berkel en Rodenrijs en dragen bij aan de uitvoering van verschillende centrumprojecten in de kernen (centrumuitbreiding 2e fase /ING in Berkel, aanvullend winkelgebied in Bergschenhoek van RABO/C1000 en de bouw van een parkeergarage in het centrum van Bleiswijk); • medio 2008 hebben wij, in overleg met ondernemers en winkeliers, een plan van aanpak gereed voor het op-

zetten van bedrijvenparkmanagement bij (nieuwe) bedrijventerreinen en projecten voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor andere winkelgebieden; • in 2008 onderzoeken wij samen met het bedrijfs- en maatschappelijk leven de haalbaarheid van een glastuinbouwproject in een Afrikaans ontwikkelingsland, mede in verband met de ontwikkeling van glastuinbouw in Afrika en onze positionering en profilering als Greenportstad Lansingerland; • we gaan nieuwe bedrijven en activiteiten aantrekken in de vrijetijdsbranche met een link naar open lucht, water en/of groen.

Programma 8: Bereikbaarheid en mobiliteit Dit willen we bereiken: Bereikbaarheid Wij onderkennen, dat een goede bereikbaarheid van dorpscentra, woonwijken, bedrijventerreinen en recreatiegebieden cruciaal is voor het functioneren ervan. Voor het fietsverkeer streven we naar routes die in reistijd kunnen wedijveren met openbaar vervoer en autoverkeer. Openbaarvervoerbussen moeten zonder oponthoud hun routes over de gemeentelijke wegen kunnen volgen. De recreatiegebieden zijn momenteel matig en uitsluitend per fiets of auto bereikbaar. Wij streven naar betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer van bedrijventerreinen en recreatiegebieden, waarmee we tegelijkertijd de druk van het autoverkeer op die gebieden verminderen.

Mobiliteit Voor het vervoer tussen de kernen zetten we in op verbetering van fiets- en openbaarvervoervoorzieningen. Fietsroutes moeten voldoen aan de inrichtingsprincipes van verkeersveilige infrastructuur en sociaal veilige buitenruimte. Openbaar vervoer moet vanuit elk adres in de bebouwde kom op (acceptabele) loopafstand beschikbaar zijn. De normen van het regionale beleid zijn hierbij uitgangspunt. Het aanbod aan openbaar vervoer is vraaggericht en daardoor eventueel ook op afroep beschikbaar. Ook het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV, bijvoorbeeld Beltax) sluit aan bij dat aanbod om mobiliteit te garanderen wanneer fiets of auto geen optie is. Wat betreft het vervoer per auto tussen de kernen zet de gemeente in op instandhouding van de kwaliteit van de huidige voorzieningen.

Dit gaan we er voor doen: (nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

• in de eerste helft van 2008 starten we met het opstellen van een integraal verkeers- en vervoersplan, waarbij we álle vormen van vervoer betrekken (auto-, voet- en fietsverkeer en openbaar vervoer); omdat we hiervoor een inventarisatie van gegevens over doorstroming en verkeersafwikkeling nodig hebben, verwachten we dit plan eind 2008 gereed te hebben; • als college zetten we in op realisatie van station Bleizo.

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 8: In het eerste halfjaar van Lansingerland is gebleken, dat de nieuwe schaal van de gemeente een impuls is en echt mogelijkheden biedt om samenhang te brengen in infrastructuur en openbaar vervoer. Het nieuwe elan zal hier in het bijzonder zijn vruchten moet afwerpen.


Programma 9: Grondzaken Dit willen we bereiken: Strategisch thema Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en ontwikkellocaties besteden wij met name aandacht aan het centrale thema van onze strategische visie: Parkstad Lansingerland. Binnen de financiële kaders zetten wij in op groene wijken. Het onderwerp grondzaken in Lansingerland betreft niet alleen grond, maar ook vastgoed (onroerend goed). We zullen dan ook vastgoedbeleid ontwikkelen waarin we zowel ingaan op de praktische beheerzaken als op de meer strategische invalshoeken. Als één van de ‘grote beleidsmatige prioriteiten’ hebben wij in het eerste halfjaar van 2007 hard gewerkt aan de herziening van de grondexploitaties en het maken van een risico-analyse van de lopende exploitaties in Lansingerland. Aangezien Lansingerland in de komende jaren zo’n 650 miljoen euro investeert in de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en bedrijvenparken, is het belangrijk om

goed inzicht te krijgen in de eventuele risico’s die daarmee gemoeid zijn en gerichte maatregelen te nemen om te voorkomen dat het ‘de gemeenschap’ onnodig veel geld gaat kosten.

Dit gaan we er voor doen: • opstellen strategisch vastgoedbeleid (gereed medio 2008); • opstellen van een strategisch grondbeleid (gereed medio 2008); • onze voorstellen voor sturing op risico-analyse grondexploitaties bespreken met de raad; • eenmaal per jaar informeren wij de raad over de stand van zaken (herziening) van de grondexploitatie met gegevens over de grondverwerving en gronduitgifte en geactualiseerde grondexploitaties voorzien van een risicoanalyse.

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 9: We kunnen er trots op zijn, dat de nieuwe gemeente in het eerste halfjaar orde op zaken heeft gesteld. De grondexploitaties, die voor een groeigemeente als de onze grote financiële risico’s kunnen inhouden, zijn gedegen geanalyseerd. De risico’s zijn in beeld en beheersbaar bevonden.

Programma 10: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Dit willen we bereiken: Wonen Het bouwprogramma staat voor een belangrijk deel van de taakstelling vast. Voor het resterende deel zetten wij in op een mix van huur- en koopwoningen, starters- en seniorenwoningen die voldoet aan de huidige én de toekomstige vraag. We streven naar meer bereikbare huurwoningen en goedkope koopwoningen, waarmee we een lokaal en regionaal tekort aanvullen. Om de juiste keuzes te kunnen maken is een goed beeld van de woningbehoefte essentieel. We streven zoveel mogelijk naar levensloopbestendige nieuwe of te renoveren woningen. Voor ouderen is het belangrijk om dicht bij (algemene) voorzieningen te wonen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Woonkeur is de norm. Wij willen jongeren in staat stellen hun maatschappelijke start vanuit Lansingerland te maken. Voor hen streven wij naar betaalbare woningen. Verder hebben wij aandacht voor kleinschalige projecten, zoals kangoeroewoningen en mantelzorgeenheden. Parkstad Lansingerland wil een ‘Parkstad’ zijn. Wij zullen waken voor te veel hoogbouw en een te hoge bebouwingsdichtheid. We willen kwalitatief hoogwaardige bouw in een aantrekkelijke woonomgeving. Groen en blauw, verweven met wijken (rood), is het beeld dat we nastreven.

een kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit de Parkstad-filosofie benadrukken wij een prettige woonomgeving. De milieudruk en de overlast voor de omgeving van economische activiteiten willen wij daarom zoveel mogelijk beperken.

Waterbeheer ‘Schoon water en droge voeten’ is het motto van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Op grond van Europese regelgeving moeten overheden daar aan werken. Naast de wettelijke taken, waaronder de Kaderrichtlijn Water, heeft de gemeente ook een rol in de taakstelling om meer oppervlaktewater te creëren (watergangen en plassen). Die opgave staat in de Zuidvleugel onder druk door de claims die er op grondgebruik liggen. Lansingerland gaat daarom actief op zoek naar nieuwe ruimte voor water, waarbij we de mogelijkheden van dubbel grondgebruik (wonen op water, glas op water) optimaal gaan benutten. Wij richten ons planologische en ontwikkelingsbeleid daarop in. Levendig groen en water vormen essentiële onderdelen van de buitenruimte van Parkstad Lansingerland. De natuurlijke kwaliteiten van het stedelijk landschap zijn bepalend voor de levendigheid van stedelijke groenvoorzieningen. Groene en blauwe ruimten in en tussen de woonwijken sluiten aan op recreatiegebieden. Samen vormen zij de leefomgeving voor plant en dier in de gemeente. Wij kiezen daarom nadrukkelijk voor het natuurvriendelijk inrichten en in stand houden van groenvoorzieningen, oevers en watergangen.

Dit gaan we er voor doen: (nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

Ruimtelijke ordening Wij streven bewust naar een kwalitatief goede inrichting van de ruimte. Hiervoor zoeken we afstemming met de omliggende gemeenten en de Stadsregio Rotterdam. Milieu en duurzaamheid Als gemeente kiezen wij in ons handelen bewust voor duurzaamheid. Of het nu gaat om milieu, energiegebruik, woningbouw of sociale structuren. De thema’s ‘Parkstad’, ‘Greenportstad’ en ‘Recreatiestad’ vragen die duurzame kwaliteit. Ons milieubeleid is niet alleen een vertaling van wetgeving, maar vormt ook

• we heroverwegen het welstandsbeleid, inclusief de invoering van welstandsvrije gebieden (2009); • wat betreft het bouwprogramma van Lansingerland verrichten we in het kader van Parkstad Lansingerland een haalbaarheidsstudie naar de woningbouwproductie in de periode tot 2015 om de productie terug te brengen naar het niveau van de afspraken met de Stadsregio; • nog in 2007 starten we met een structuurvisie gericht op het vastleggen/reserveren van ruimte voor noodzakelijke ruimtelijke structuren, zoals het blauw en groen dooraderen van het landschap (Parkstad) en een fietsnetwerk; • eind 2007 hebben we beleidsregels gereed voor de plaatsing van UMTS/GSM-masten; • in 2008 ontwikkelen we een monumentenbeleid in verband met het behoud van karakteristieke elementen; daarnaast stellen we een bijzondere Structuurvisie Linten vast (2008) om geleidelijke transformatie en behoud van historische kwaliteit te waarborgen; • nog dit jaar starten we met 3B Wonen een proefproject om samen met de bewoners het beheer en onderhoud in een wijk te verbeteren (wijkplan); • eveneens nog dit jaar starten we met de uitvoering van de maatregelen uit het Waterplan Berkel en Rodenrijs 2006;

• nog in 2007 komt de inventarisatie gereed van de mogelijkheden voor verbetering van de locaties van de woonwagencentra; op basis hiervan zullen we een aanpak ontwikkelen; • in 2008 stellen we een gemeentebrede woonvisie op, inclusief prestatieafspraken; • de woonzorgzones zijn al opgenomen in bestemmingsplannen, in 2008 brengen we de bestaande mogelijkheden in kaart; dat geldt ook voor herontwikkelingslocaties en de opplusmogelijkheden van huurwoningen (dat laatste in samenwerking met woningbouwcorporaties);


• in 2008 maken we een begin met het samenvoegen van de bestaande wateropgaven en waterplannen tot een allesomvattend ‘Waterplan Lansingerland’; • duurzaamheid zal centraal staan in het nog op te stellen milieubeleidsplan en wij gaan daarin een voorbeeldfunctie vervullen (duurzame inkoop, vervoersmanagement medewerk(st)ers, energiehuishouding nieuwe gemeentehuis); • We stellen een onderzoek in naar mogelijkheden van een gemeentelijk klimaatbeleid met onder andere gesloten energiekringlopen tussen glastuinbouw en woonfuncties in de gemeente (CO2 neutraal); • Lansingerland is CO2-neutraal in 2025.

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 10: De opdracht voor Lansingerland zal zijn om de ruim 25.000 nieuwe bewoners (die er in de komende zeven jaar zo ongeveer bij gaan komen) een prima woonplek te geven. Alles draait om kwaliteit! Dus de term ‘Parkstad’ mag geen loze kreet zijn! Voor gemeenteraad en burgemeester en wethouders een taak, die grote voldoening zal geven.

Programma 11: Beheer openbare ruimte Dit willen we bereiken: Sober en doelmatig Het beheer van de openbare ruimte is gericht op het in stand houden van het vastgestelde kwaliteitsniveau: sober en doelmatig. Per wijk zullen we dit niveau zoveel mogelijk in overleg met bewoners en/of bedrijfsleven vaststellen binnen de hieronder genoemde kaders. Enerzijds door een inrichting die is afgestemd op het beoogde gebruik en anderzijds door de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Criteria voor de technische staat en de belevingswaarde van het inrichtingsontwerp tot aan de materiaalkeuze staan aan de basis van het efficiënt en effectief in stand houden van de gewenste kwaliteit van een duurzame openbare ruimte. Gedrag en mentaliteit Daarnaast zien we als landelijke trend dat het gedrag van de gebruikers van de openbare ruimte steeds vaker onze aandacht vraagt. Overtreding van wettelijke of fatsoensnormen leidt steeds vaker tot schades (bijvoorbeeld vandalisme) en verzoeken tot handhaving of technische regulering. De ervaring leert dat gedrag zich moeilijk laat sturen. Hiervoor is de implementatie van een breed opgezet, consistent beleid gewenst, gericht op duurzaamheid. Begrip en overtuiging moeten hierbij in balans zijn met aanpassing van functionaliteiten en handhaving. Kwaliteitsaspecten De technische kwaliteit van de openbare ruimte voor de gemeente Lansingerland is beschreven in twee documenten die de basis vormen voor de inrichting en instandhouding van de openbare ruimte en aandacht besteden aan de belevingskwaliteit. In het kader van de beleidsharmonisatie gaan we beide stukken integreren.

Burgemeester Bas Eenhoorn over Programma 11: Burgerparticipatie – het écht meedoen van de inwoners van Lansingerland aan de samenleving – zal vooral ook tot uiting komen in het beheer van de openbare ruimte. Volop kansen dus om hier verantwoordelijkheden bij inwoners van buurten te leggen. Wijktafels kunnen hiervoor de basis vormen.

Duurzame leefomgeving De openbare ruimte duurzaam, dus onderhoudsarm inrichten, zónder afbreuk te doen aan de belevingskwaliteit, is een belangrijk uitgangspunt. Door uitbreiding van het te onderhouden gebied en door toenemende personele schaarste zullen de kosten voor de gemeente aanzienlijk stijgen. Door bij de aanleg van nieuw areaal ‘slim’ te investeren in de buitenruimte kunnen we structureel besparen op onderhoudskosten én een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. We moeten keuzes maken over het kwaliteitsniveau, zowel wat betreft ontwerpen en aanleggen als handhaven hiervan. De uitstraling van de openbare ruimte vormt immers een belangrijk onderdeel van het visitekaartje van de gemeente. Bovendien heeft de kwaliteit van de openbare ruimte ook invloed op de (beleving van de) sociale veiligheid. Interactief beleid Vraag- en klantgericht werken staat centraal in het dienstverleningsconcept van Lansingerland (zie ook Programma 1: Bestuur en burgers, instellingen en bedrijven). We zetten daarom in op het betrekken van inwoners en ondernemers bij het beheer en onderhoud van hún openbare ruimte. We investeren in de relaties met wijk- en buurtverenigingen. Samen met woningcorporatie 3B Wonen willen we het instrument ‘wijkplan’ ontwikkelen. Verder streven we naar verhoging van de kwaliteit van het afhandelen van meldingen en klachten met betrekking tot de openbare ruimte.

• in 2007 starten we samen met 3B Wonen een pilot om een wijkplan te ontwikkelen (het vastleggen van doelen, middelen en afspraken); • in 2008 werken we verder aan samenwerking met buurten wijkverenigingen en stellen we twee wijkplannen op; • in 2008 harmoniseren we het kwaliteitsinstrumentarium beheer openbare ruimte.

Dit gaan we er voor doen: (nota bene: we noemen hier de voor u meest zichtbare en aansprekende activiteiten, plannen en projecten, voor het complete overzicht kunt u in oktober onze website raadplegen: www.lansingerland.nl)

• wij gaan door met de uitvoering van projecten om woningen in de buitengebieden op de riolering aan te sluiten; • in 2007 nog maken we een planning van de noodzakelijke actualisering en harmonisatie van de beheerplannen, de systemen en de keuzes, waarna we een opzet kunnen maken voor kwaliteitsniveaus, keuzes en (financiële) consequenties; in 2008 harmoniseren we de eerste beheerplannen (het beheerplan riolering heeft onze prioriteit); • in 2007 hebben we een coördinatiepunt/-functie ingesteld om de planning van (weg)werkzaamheden in lokaal en regionaal verband af te stemmen;

COLOFON In 2006 verschenen drie ‘Lansingerkranten’ over het samengaan van de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk op 1 januari 2007. De nieuwe gemeente Lansingerland heeft ervoor gekozen de naam ‘Lansingerkrant’ te handhaven voor haar huis-aan-huis te verspreiden informatiefolders over het reilen en zeilen van de gemeente. De ‘Lansingerkrant’ verschijnt tenminste twee keer per jaar in een oplage van 20.000 exemplaren huis-aan-huis in de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Uitgave Gemeente Lansingerland

Samenstelling & Redactie Hendrickx ©ommunicatie Fotografie Trees Borkus, Vera van Dijk, Joost Hendrickx, Michel Hofmeester AeroCamera, Marco Keyzer, Mark de Rouw, Remco Scherpenisse, Anita van Veldhuyzen, Anja Witberg Vormgeving & Productie PINTA Grafische Producties Distributie F.C. Deliveries © gemeente Lansingerland, september 2007

LansingerKrant sept. 2007  

Huis-aan-huis verspreide informatiekrant van de gemeente Lansingerland in een oplage van 20.000 exemplaren