Page 1

Juli 2007 | nummer 4

Uitgangspunt in het project Colorante is dat alle medewerkers een plek krijgen in onze nieuwe drukkerij in Leeuwarden. We gaan voor: Van Werk Naar Werk! Die baan is natuurlijk het aller belangrijkste, maar ook de manier waarop je daar komt is zeker niet onbelangrijk. In het NDC Sociaal Raamplan 2006-2008 hebben Vakorganisaties en de directie van NDC|VBK de uitgevers afspraken vastgelegd die van toepassing zijn op veranderingen in de diverse bedrijfsonderdelen en dus ook bij Colorante (Persvernieuwing). In Artikel 7.2 f van dit Sociaal Plan is vastgelegd dat bij verschuiving van bedrijfsactiviteiten naar een andere locatie er zonodig in bijzondere situaties aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt met de vakorganisaties. Persvernieuwing is zo’n bijzondere situatie waarover aanvullende afspraken zijn gemaakt. Inmiddels hebben alle partijen hun handtekening geplaatst onder de officiële stukken en is het tijd om de balans op te maken en inzicht te geven in welke regelingen in welke situatie van toepassing zijn. Misschien ten overvloede benoemen we dat aan deze nieuwsbrief geen rechten ontleend kunnen worden. Te allen tijde is de formele tekst van het Sociaal Plan en het aanvullende akkoord tussen vakorganisaties en NDC|VBK de uitgevers en NDC Grafisch Bedrijf leidend.

special

Aanvullende afspraken op het NDC Sociaal Raamplan, specifiek voor het Grafisch Bedrijf Ik ga verhuizen en ik neem mee…… Zoals al eerder gezegd is er voor niemand een verhuisverplichting, omdat we als werkgever een dergelijke ingrijpende keuze niet voor onze medewerkers willen maken. Als je besluit om toch vanuit Groningen naar Leeuwarden of omgeving te verhuizen, zijn elementen uit het NDC Sociaal Raamplan van toepassing aangevuld met afspraken uit de Aanvullende regelingen voor NDC Grafisch Bedrijf. 1. Het recht op verhuiskostenvergoeding ontstaat op het moment dat de medewerker definitief wordt overgeplaatst naar Leeuwarden en de afstand tussen de woonplaats en Leeuwarden, conform de gebruikelijke route, meer dan 20 kilometer bedraagt. Een definitieve overplaatsing zit er nu nog niet in. Maar als je in de komende jaren toch dat huis van je dromen tegenkomt kun je ook voor 2010 verhuizen en in aanmerking komen voor de verhuiskostenvergoeding. 2. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen huren of kopen, tussen alleenwonend of samenwonend, tussen getrouwd of samenwonend. De verhuiskostenvergoeding is ook niet inkomensafhankelijk. 3. Transportkosten worden vergoed, inclusief de inpakkosten en de verzekering van de inboedel, mits je gebruik maakt van een door het Grafisch Bedrijf aangewezen erkend verhuisbedrijf. Als je zelf wilt verhuizen en je dus het transport zelf regelt, heb je recht op een tegemoetkoming in de transportkosten van € 750,00 netto. 4. Voor de herinrichting van je huis en alle bijkomende andere zaken hebben we de volgende afspraken vastgelegd: a) een medewerker die binnen 10 kilometer

van de drukkerij in Leeuwarden gaat wonen, ontvangt een vergoeding van € 5.000,00 netto en € 15.000,00 bruto. b) een medewerker die tussen de 10 en de 40 kilometer van de drukkerij in Leeuwarden gaat wonen en de afstand tussen zijn huidige woonplaats en de nieuwe woonplaats met ten minste 50% vermindert, ontvangt een vergoeding van € 5.000,00 netto en € 10.000,00 bruto. Deze regeling geldt voor medewerkers die op dit moment (juli 2007) standplaats Groningen hebben en voor 1 februari 2012 gaan verhuizen en voor onbepaalde tijd in dienst zijn van NDC Grafisch Bedrijf. Let op: A  ls je binnen 36 maanden na ontvangst van deze vergoeding op eigen verzoek uit dienst gaat, heb je een pro rato terugbetalingsverplichting! 5. Als je door een verhuizing tijdens het schooljaar extra kosten maakt voor schoolgeld en leermiddelen voor je inwonende kinderen, dan worden deze kosten op vertoon van de nota’s vergoed voor zover dit fiscaal toelaatbaar is. 6. Als je door de standplaatswijziging verhuist en je nog tussen je huidige en je nieuwe woning heen en weer reist in verband met benodigde werkzaamheden, mag je deze kilometers declareren tegen € 0,19 per kilometer. Deze vergoeding is gemaximeerd op 10 reisdagen. 7. Voor het vinden van passende woonruimte mag je maximaal 20 uur verlof schrijven. Voor de verhuizing krijg je drie extra verlofdagen toegekend.


Zelf rijden of met de bus mee? Je kunt kiezen. Op het moment van de verhuizing van NDC Grafisch Bedrijf laat je weten of je met eigen vervoer wilt reizen of dat je gebruik wilt maken van speciaal busvervoer (zie volgende paragraaf). Deze keuze wordt vastgelegd. In de periode tot 1 februari 2013 heb je één keer de gelegenheid om te wisselen Dit moet je schriftelijk melden. Hiervoor zullen t.z.t formulieren gemaakt worden. Als je kiest voor de bus behoud je gedurende deze periode je reiskostenvergoeding voor het reizen van je woonplaats naar de Lübeckweg in Groningen volgens de geldende regeling zoals vermeld in het Handboek Personeelsregelingen. Als je kiest voor eigen vervoer kun je geen gebruik maken van de bus.

Als je met de bus wilt Op verzoek van veel medewerkers hebben we de mogelijkheden voor het inzetten van personenbusjes onderzocht. Natuurlijk zijn er busmaatschappijen genoeg die een paar keer per dag de rit willen maken. En dat gaan we ook doen. Maar wel onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden stellen we simpelweg omdat het om meer dan één reden niet goed is om (bijna) lege bussen te laten rijden. De bussen gaan rijden op het moment dat de werkzaamheden geheel of voor een groot deel zijn overgebracht naar Leeuwarden. De inzet van bussen wordt aangeboden voor een periode van tenminste drie jaar. Uitgaande van de huidige planning zal dit tot 1 februari 2013 het geval zijn voor zover er structureel 6 medewerkers per busrit gebruik maken van deze faciliteit. De bussen rijden tussen de Lübeckweg in Groningen en de Sixmastraat in Leeuwarden. De tijdstippen waarop de busjes rijden is gekoppeld aan de ploegendiensten. Zoals wij dat gewend zijn zullen we de inzet van busjes gedurende deze periode evalueren in samenspraak met de vakorganisaties.

De vrijheid van je eigen auto Het kost wel een paar centen maar dan rij je toch onder genot van je eigen muziek naar de Sixmastraat in Leeuwarden. Ook als je deze keuze maakt staat daar een vergoeding tegenover. Voor de eerste 20 kilometer enkele reis (40 kilometer v.v.) ontvang je de reguliere woon-werkvergoeding van € 129,15 (mei 2007). Het meerdere boven deze kilometers wordt vergoed tegen € 0,19 netto (onder voorbehoud van de fiscale wetgeving). Je ontvangt dit in een maandelijks bedrag bij je salaris. Je hoeft dus geen declaratieformulieren in te vullen. Deze vergoeding is nu al van toepassing voor medewerkers die tijdelijk van standplaats wisselen.

2

Maar vanaf 1 februari 2010 is hij nog drie jaar geldig, tot uiterlijk 1 februari 2013. In beide gevallen, of je nu kiest voor de bus of voor de auto, ontvang je een reistijdcompensatie. In bijna alle gevallen zie je de dagelijkse reisafstand met 100 kilometer of meer toenemen. Je ontvangt dan een bruto compensatie van € 5.000,00 ineens. Als je de dagelijkse reisafstand met 75 tot 99 kilometer ziet toenemen, krijg je eenmalig € 4.000,00 bruto. Voor de hele staffel verwijzen we naar het sociaal plan, artikel 7.3 lid c, Reistijdcompensatie. Ten overvloede nog even dit: Als je binnen 1,5 jaar toch wilt verhuizen en een aanvraag voor verhuiskostenvergoeding doet, dan wordt 50% van de uitbetaalde reistijdcompensatie hierop in mindering gebracht.

Ploegenindeling We hebben met de vakorganisaties afgesproken dat we zoveel als mogelijk is, aan de vraag van medewerkers tegemoet zullen komen voor wat betreft de ploegenindeling. We staan het samen rijden en het gebruik van de busjes niet in de weg. We vragen wel jullie begrip als het de kwaliteit van de teams aangaat. Tenslotte gaat een optimale bezetting om een kwalitatief goede productie te draaien altijd voor.

Kantinevoorzieningen Er zullen, waar nodig, aanvullende faciliteiten worden getroffen zodat het voor medewerkers mogelijk is om ook ’s avonds een warme maaltijd te gebruiken.

Wetswijzigingen Als er wetswijziging optreden die betrekking hebben op deze regelingen, hebben we met de vakorganisaties de afspraak gemaakt hierover in gesprek te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat veranderende wetgeving niet mag leiden tot hogere kosten.

voorbeeld  

voorbeeld van issuu

voorbeeld  

voorbeeld van issuu

Advertisement