Page 1

7u"""$

/.f u r

ST. DON BOSCO

誰\

t

ID

);誰t 196+

ROGGEL


CAFE

RESTAURANT

q-^J"at'd^';l) KERKSTR^^T 2 BoccEL.

-=[

BROOD-EN BANKETBAKKEzuJ

rn I uvr-l TEVENSUltÍ A-DiiESVOOR ÀLLE ROOKART II{ELEN. Markt 11

Draagbare bandrecorclers op ba,tterij: f 99 r25 TraÀsistor-nadio I s vanaf: f 43r5O, Japanse!! Gitaren, Elektrische gitaren: f36,5Oi fl35,Grarnmof oonplaten, platenrekken, nen, platenkoffets enz. enz.

plate nbon -

MUZIU(HANDEL

EDUARD tramstra"a,t 25

NAZARSKI roggel

ltogge I


LUSTRUMBOEK UITGEGEVEN

TER GELEGENHEID VAN HET

6e LUSTRUM VAN STUDENTENKLUB

,, ST" DON BOSCO,,

KERSTXIIS I964


Voor clegelijke en toch mooie BRILMON'N]NEN in cliv. uitvoeringen J. H.

À{AASEN

voor een goed COSTWMin maatwerk of conplete DÀl'lES-{oNFECTIE

I(Ieernakerij

Vlotte jongens- en meisjesbri Ilen * lía,a.{lhurs s tr, b T eI . 1 6 9

W. VERSTAPPEN & Zn. Koppelstraat'14 I Rogge

* lruit * Groente * Conserven A. CRINS-VULLERS K e r k s t r a a t 5 R o g g eI T e l , 4 ! ]

,Uw €^/^-

fi^- rr4-s KoppeIstra.at'

RoggeI

tu-n artikelen


Voorwoord i|ST.DON BOSCO'r Enkele ja.ren geleden is in de studentenklub plotseling een tlrang ontstaan om eindelijk eens precies te lreten Í/€rrneer onze vereni.ging \..as opgericht. Er r^'aren toendertijtl verschillerxLe lezingen over. Sommigen meenden dat "ST. DON BOSja,ren geleden was opgericht, C0" ongeveer tvintig a,nderen dachten dat dit al veel langer geleden was, reed.s lang voor de oorlog enz. inlichtingen gevonnen bij oud-leNa vele onderzoekingen, den, foto's die er nog van bestonden, is toen rnaar besloten de jaar 1934 aan te houden.Dtí za"I trouvens augustusmaa,nd van het vant in dat jaa.r zond,erde wel zeer dicht bij de va.arheid zijn, zich uitde toenmalige Roggelse Jeugdvereniging "Jong Nederland" een groepje jongens af die naar Middelbare School, Mrlo, enz, gingen. onder leiding van een onderwijzer van de Lagere School, ging dit groepje eigen aktiviteiten ontplooien, Dhr. GiIlissen, i, begin vas een kamp in Houthem-Valkenburg, maar He allereerste verder rvas het onderling samenzijn al reden genoeg omeen steeds band onder de leden te kweken. hechtere Àl spoedig groeide deze groep tot een vereniging met een en nam de naam aan van "ST. DON B0SC0". totaal eigen karakter, Ook het bestuur verd in eigen handen genomen. Na dertig jaren heeft deze vereniging nog niets aan kracht Ondanks het feit dat zij meerdermalen perioden dooringeboet. dit voortbestaan op cle interne maakte wa,arin hevige "twisten het zetten. Vele malen veranderde de vorm van de klubl helling werd veranderd, de junioren kregen een eigen bestuur bestuur zonderilen aan de seniorenl dat ve rantvoorde I ij khe id aflegde te komenl zích af pogen tot een gemengde studentenklub om te vele van ietsl coÍnrnisies bestuur verdveen zonder achterlating


werden benoend die slechts zo Iang hun taak volbrachten a,ls het werden a,angenomen werk van deze commisie nieuw wasi statui:en verhaal ooit te r,'orden toegepa,st; en zo zot een heel zonder gedaantes die de studenkuanen worclen opgehangen van allerlei het verleden heeft aangenomen. tenklub in Doch iedere keer kwalnz.,sveer ult te voorschijn a,ls een \'ra,arvoor a1s voornaamste reden vaÍr bes+êan gold: het vereniging van díe jeugd clie na de Lagere gevoel va,n bij e lkaar horen gaa.t genieten Scholen , School vertler ondervijs op Midelbare Mulors, e.d.., en verder de tlrang om de vakanties op een gepaste te brengen. En bij dit laatste is en een aa,ngepaste vijze door rrooral het element, gezelligheid, een voorname factor. In een Roggel vaarin momenteel het jeugdverk een bloeipezoals in lreinig plaatsen in Midden-Limburg , riocle doormaakt I'b moetênr vij ons thans gaan bezinnen vordt op d.e vraag: vat met "ST. DON BOSCO|rin de ioekomst? Wordt het een gewone jeugdvereniging lraarin iedere 'rj ong-s tuele nt" Irrf, van moet zijn, met voor zolang zijn stuilie duurt? 0f r.rordt de anderen meeloopt het va,arvan de led.en zich e rvan bevust zijn vat er een vereniging Een "vrien<lenklub" in de toekorost van hen rrordt verwacht. vaarvoor ieder zich velbevust aktief l-nspa,nt, vaarbinnen men zich zich han oriënteren zelf kaJr ontplooien, op èe wereld, en ze een misschien a.ls kleine springplank kan gebruiken voor de pLaats die men later in de maatschappij gaat innemen, Niet aIfeen zelf kan men er [et voordeel van l-rebben,maar ooh de verbij varen. eniging zal er vel I k g e l o o f d a i o n s " S T . D O N B O S C O |b! i n n e n e e n R o g g e l m e t ' n zeer ve reni gings leven aktief een mooie en vruchtbare toekomst tegemoet zaI gaan. Ik spreek de hoop uit dat het 6e lustrum een gesl-aagd lustrum nag L'orden, vaarin vij door de vele contacten veel mogen leren. En iir hoop dat ik ook Ui die di1, leest, op een yaft onae feesfdagen zal mogen begroeten. H. J. H. M. l'bnders rtST. DONB0SC0r Voorzitter


et plezier geef ik geyolg aan het verzoek van Ur,r voorziiter om een stukje te schrijven in verband met het 3O-jarig bestaan van de studentenklub te Roggel. De reden van deze eer,die beurt va.lt, is vel enigszins twijfela,chtig. me te 0f ik verkelijk de oprichter ben geweest, ik weet het echt nieir neer. ÍIeI weet ik, da.t ik met een flinke groep Roggelse studenten per een iocht fiets heb gemaa,kt na,a,r Valkenburg en da,ar enkele dagen gebivakkeerd heb" I{e sliepen daar in het hooi, bereidden zelf ons eten en maakten, o.a. tochtjes la,ngs de Geul, De jongens waren erg enthousiast, dat weet ih wel nog. Vat we verder aan het ve renigings leven deden, is me echt ontschoten. Er ligt ook heel wat &chter ons" Dertig jaren is 'n la,nge tijd en de herinneringen aa,n vroeger rvorden steeds vager. Toch blijft nij van Roggel steeds bij dat de jongens erg gewillig va.ren en dat er verschillende pientere knapen onder hen waren, die een vergelijking rnet stadse jongens gemakkelijk konden weerstaan. I{at rne echter het meest in Roggel a,antrok was de gemoedelijke sfeor die er heerste en de buitengewone gulheid en ga,stvan de bevoners. En hier, meen ik, ligt een pracnlrge vrijheid ta,ah voor de studentenklub. Irn'rers uit deze vereniging za1 toch moeten voorkomen de intelli.gentia, die als bovenlaa-g een bepa.a.ld stempel op de gemeenscha.p kan drukken. En dat, bepaald stenpel zal moeten zijn: het bestendigen in de Roggelse gemeenscha,p van deze oude tradiiionele kenrnerken: gemoedelijkheid, gulheid en gastvrijheid" ,"le dunkt een vaa,rdevol sLreven voQl. een klub voora.l in deze tijd, nu men zo veinig eelbied aan de dag legt voor eeunenoude tradities. Moge door de feestvierende s íucleltenvereniging een bl.jdrage geworden aan de Roggelse gemeenschap, op dat Roggel zal leveïd {raa,r men zich woffpdig blijven een plaats thuisvoclt. Nijmegen, dec, 1964.

J.

Gillissen

Oprichter van studentenklub DON BOSCO'| in au9.1934" "ST.


YERBÀNDSTOFFEN

Urtr adres voor koloniale veren en le n tabaksarl,ike is

YWO-MUIDENIXR

YB,PLEGINGSÀRT. BORSTELTIIRK PARFUMERIE

Drogisterij 1fu|

g.ctAA55EN.8Êx

,,"b2 tKrnfr " Mej.

M. Frenken

Koppelstraat

VOORGEZOND

Êogge1.

SLAGERIJ

Z.AADEN POOTCIOED

J

mat5e,r6qla6pg

IS UI{ ÁDRES:

p,u. íEÈMEN Ophoven 44

IeL. 434

0phoven

Roggel.

SCIiIU)ERS_ EN BEIIANGBEDBIJF

verfv,:Jen belu,ng

bors íe lve rk s uee lgoederen

Molenveg Tel. 650


en van de I.ele goeile yruchten van de maatscha,ppe lijke yooruitgang is wel het feit, <lat er tegenwoordig voor <le jeugd wat betreft stuclie en opleiding vrijwel gelijke kansen bestaan, onafhankelijk van vaders status en dat daarnaast bij de ouders een a,udere opvatting heerts ontrent de toekornstmoge ti j kheden humer kinderen. 0f het een kwestie rras van mincler juist lnzicht of van harde realiteit, die in de moeilijke levens omsiandigheden jongere generatie niet rneer voorvelke voor de tegenvoordige stelbaar zijn, geen andere keus liet, het r.'as nog niet zo fang geleden een feit, dat de zoon meestal was voorbestem<I voor het beroep van de vader, tervijl à,an een beroep voor het meisje nauwelijks werd gedacht. Àls de jongen en ook het meisje van thans in de 6e klasse van de lagere school vanvege het psychologische Instituut Limburg in samenverking met het schoolhoofcl aarl een psychologisch onderzoek rrordt onderworpen, vordt de eerste belangrijke beslissing inzake de keuze van het toekomstige beroep, bij ve lke keuze uitrran het kind op <Ie sluitend de belangen en de rnegelijkheden voorgrond sta,an, voorbereirl. Deze gelukkige ontvikkeling heeft ertoe geleid,dat de kinderen uitcnze a,anvanke lij k overvegend agrarische gemeente thans uitzt"-smen naê,r alle rnogelijk scholen om daar de opleiding of studie te volgen <Iie hun het beste ligt. Het aantal studerenden jongens of meisjes - is jaren in onze gein de na-oorlogse meente dan ook belangrijk gestegen. Het is zondet rneer duidelijk, tlat een innig contact tussen de studerende jongeren van ons dorp van grote positieve rnarde voor hen is, niet enkel wegens het alleen naar samen besteden van wrije tijd, maar vooral wegens rle mogelijkhedên die cle bestecling van deze vilje tijd bietlt voor de ontplooiing van karakter en vorrning en persoon1ij khe irt.


geeft aan dit noodzakelijk conÈ studentenklub, ciie gestalte funcheeft daardoor voor haar letlen een zeer belangrijke tact, een functi.e, ilie zeker nog verder in beteketie te vervullen, toenemen. Daarna,ast treeclt deze klub ook naa,r buiten nis zal geschakeerde verrnee in het rijk uit en speelt zij haar partij v&n onze geneenschap, v'aancloor aa..r] ons leefmilieu enigingslêven zoveel kleur en fleur worilt verleend. ari 1 ik daarom Bij het 6e lustrurn van de j ongens-s tudentenklub plaats dank en hulde brengen aan al die jongeren, op de eerste clie op enigerlei wijze in de afgelopen decenni.a hulp of leiding te doen vervullen, zohebben gegeven, om deze klub haar functie rnoeiten deze heeft verwultl. Opoffering van tijd, en a,ls zij peiler is voornaa,mste kosten door de enkeling de ïaa,rop een in zeer bijzondere mate geldt ditvor vereiniging kan bloeienl een vereliging a-1s de stuclentenklub. Aa"n het bestuur bied ik mijn complinenten en gelukwensen aan yoor ile a,lcólviteit.en de belangstelling <Iie zij onder de leden weet gaancle te houden, voor d.e bloeiende frisse geest, die in de vereriging heerst. ÀlIe le<len vens ik binnen het klubverband plezierige, karneraadschappelijke en rrmchtbare contacten.

J , M . I f. G u b b e l " s , Burgemeester van Roggel.


Van onze dames

De damesstudentenklub mag met recht opkijken naar haar broedervereniging, die nu zijn 3O-jarig bestaan gaat vieren.Nietalleen dat zij Yeel ouder is dan onze vereniging, die vorig jaar haar eerste lustrun vierde, maar bovendien is zijn ledental 1'eel groter, rrat eigenlijk ook vel begrijpelijk is. Het ontstaan van de tlamesstudentenhfub is voornamelijk te danken aan haar mannelijke tegenlianger, Er verden een aantal senloren bij geroepen e lkaar en na een vergadering ontstord de s enioren-afde ling van de damesstudenklub " Na even vachten onjaar de junioren stond nog in datzelfde afdeling" Momenteel is het ledenta.T aI 34. Hieruit btijkt ook vel dat ook de j eugd uit Roggel meer gaat studeren om iets te vill.rouwelijke len bereiken in het leven. Zoals

ui i de aarcl va.n de r.erenrging blijkt komen de leden d e v a k a n t i e D e a k t i v i t , e i t e n rnoeten gezien meestal in bijeen. r^'orden als hoofdschotel van de ontspannlng in deze vakant,ies, Ze moeten dan ook graag gedaa,n vorden ting beschouvd vorden "

en niet

als

een verplrch-

jaren is de sa,memrerking tussen beide klubs groter, De laatste Dit is een groot voordeel, vant de leden komen met leeftijclgenoten in contact, vaarvan ze nog veel kunnen overnemen. Trouvorden wens s oĂ?rd'Itigeaktivit,eiten kururen moeilijk afzonderlijk gedaa,n. Toch mag de studentenklub daarorn niet geĂ?nengd vorden Er vordt altijd nog iets voor ieder apart gehouden.

genoemd..,

Tot slot wil lk nu onze broederveretriging van harte proficiat sen met hun 6e lustrum, na,mens alle damesstudenten.

ren-

TTSPTRITTT Damesstudentenklub " G. Maasen, voorzj-tster.


VOOR

MENGVOEDERS KUNSTMEST BRANDSTOFFEN

U,PAC/YAIKIAS &2ru Koppelstraat 26 ROGGEL

10

Telefoon

331.


proyoa?A,ttta. 26 tlecember 10.00 11.00 19.00

Plechtige Hoogmis, opgeilragen door oud-leilen Feestvergadering vaarna Receptié.-' in ZaaI Scheres Koffietafel voor leden en oud-Ieden

27 december 17.00 Dansen in het Verenigingsgebouv Muziek door tret Jazz- en dansorkest "lOSII ÀVANTOS 28 december 10.00 Opening Iftringbinnenspelen. Kring Roermondvan d e L . J . S . B , ( V e r e n i g i n g s g e b o u .w ) 'l9.OO Lustrun-bal rroor studenten" Muziek rloor het .Jazz- en dansorkest. 29 decenber 2O.OO Ouderar.ondin ZaaI Scheres. Cabaret rn"m.v. damesstudentenklub TSPIRITTIen HAITG(buutereedler H. Klaessen uit Neer.) 30 december 14,00 Ruj lbeurs voor de schooljeugd (Padronaat).Tevens uitslag en prijsuitreiking van de tekenwedstrij d, 20,00 Cabaret voor de Roggelse bevolking, verzorgd rrDEVROLIJI{E door: HÀII(E en zijn cabaretgroep JÀNTJES" in zaal Scheres , 2 januari 17,00

Jeugddansen in het Verenigingsgebour. door het Jeugdorkest

Muziek

5 j anuari 1 4 . 0 0 M l d d a g v e r z o r g d , o o r d e b e j a a r d e n - s oc i ë t e i t , 11


Tegenwoordig B e stuur ,

LEDENLIJST Naarn en gevolgd

onde rwij s .

Bestuur: Voorz. Secr. Penningm, Sportcomm. Jurrioren-leicler

H.J.H.M. Manders P.L.C. Janssen F.P.E. Srneets th.H.J. Geenen G.1{,L.M, Raemaekers

Univ.Nijmegen

q,n. Cyt",

qrn. Gym.

( Ieden: M.W. E.G.ll. Ph. I{.E.J. W.J.H. F.P. tl. J.II.E. J.M.H. '12

ï Beelen Bongers Bongers Caalders Coenen Derks t trKs Dirkx Dirkx

HBS ULO UTS UIO UtO IIIO ut u ULO UIO

t'..J .

Irlrl{x

W.J.G. Fijten C.J,M.M,ceurts M. Geelen P.J.J. Geuyen 3.M.G.H.Gubbels G.P.!Í. Hen<Iriks H.J.l''Í. Hendriks

UIJO

ULO HBS HBS HBS HBS LllS IJIS


J.C.M. p. lf.C.J. H" J.G.M. L"G"M. W.J.M, J"M,J"F. J.P.M. H. C.H.M" H.H.G. J.H.H" J" Th"C.IÍ,!I. P.I{. P,II"M" J, P. L. I.P.M, IÍ.

Hendriks Hendriks v. Heur v" Heur Hobus Hobus Hobus Houben Houben Ja.nssen Kierkels Lu;rten Lu1-ten l,evels Maasen Mermen Mennen Meisenaekers Naus Peeters P:jpers \{agema.ns

C'y". HTS Gym. UTS HBS lI[O Schakelkl. IIBS HBS ttl0 G},rn. Kveeksch" HBS ULO Kveeksch. G1m. ËBS LILO Schakelkl" UIO Lrm IIBS

P. J" H. M. P. Th.A. P. H"J" H,J. J. Ch"H.M. H. P"M. J.J,I'" J. J,J. F.J"C" L, T.À,G"M, l{"V.}l, V"M.L.M. L,

peeters peeters

UIO

Raenaekers Raemaekers Raerna.ekers Raemaekers Ruyters Salimans Scheenen v,d.Schoor Schreurs Seuren Seuren Sleutels Smolenaars Smolenaars Theelen Theelen Thomassen Verstegen Vestjens Vullers

UIO Univ.Bonn HTS UIO Krreeksch. IIBS UIO HBS ULO UTS UtO Kveeksch. LTS ULO Schakelkl. UIO Gym. UtO UIO UIO

Vergadering

13


Beek Chr. Beenclers If" Beenders I. Berger ï. Bremmers H. Claessen J" C o e n e nD r . P . C o e n e nJ . Coenen P. Coenen M. Coolen L. Coolen M. Coolen G. Coumans L. Crins H. Crijns Drs.J. Crljns W, Derks E. Deriks G. Dirkx J. Geurts G. Geurts G. Gilissen J, Gorissen Th. Gubbels A. Hentlriks Jos Hendriks P, Henclriks G. Henclriks H. Hendriks ?. Hendriks J. Heynen L. Heur l,Ír.G.v.

't4

Kleine Iaak À 25 hans Douvenstraat Kleine laak 13 Kanral

cirral

l

á

Paralelveg Tramweg 25 'l9 Henri Lu;ÉenstTaaí Kerkstraat Baa.ilhuisstraat Groenstraat 1J Grootseminarie Passionisten Maasstraat Maartens laa.n . Heverstraat Kerkstraat Ch. Ruysstraat 25 Oude Baan 42 Groenstraa! 16 Ophoven 327 Strubbe 7 Koppelstraat / Blenkert IO Tramstraat Tramstraat Groenstraat Groèsbeeksedvarsweg74 Jan Truyenstraat Tramstraat 5 Pri

neac

c an r -i

-

9q

Burg. Honeesingel Tramstraat Tramstraat Meterikseveg 14

Roggel Roerrgond Roggel Rogge1 l,eeuwen-Roermond Roggel Roermond Roggel Roggel Roggel Mook Neer I{eert Roggel Rogge1 Roermond Reuver RoggeI Poggel Roggel Roggel Roggel RoggeI Roggel Nijmegen Nijmegen Meyel Roggel Bund.e Venlo I{aelen Roggel Roggel Ile lden-Panningen Horst


Heur Hillekens Hinsberg Hoef Hoef Janssen Kaay Klompen I(ronenberg Klompen Kooiman I(ronenberg l,evels l,evels Lier Maasen Ma,asen Manders Margadanl Mertens Mertens Mar+.anq

J"vo J. A.v. J.v" P.v. W" J.v.d. th. P. p"

7

Bl,erÈert KoniginnesingeI 3 Burg.I{anrÈetsstraat

B. g.

Hórmê

J" I " J.v. M. J. J" ;, J. F.

Molenweg Hoek Groot Seminarie Montforta,nen l{i the lnrina.l"aan Raa.dhuiss traat Bi lderdij kstraat 45 Nijke Kroneberg F 25 Past. Heunenstraat 5O

l r inc+rer+

,t

Moors py5 ;t. Moors M.J.H. Moors H. Moors C. Moors J. Mooren J. Pijpers J. RaeÍnaekers A. Rayrnakers J. van Boy G. Salimars J. Snhaanan

Scheres Scheres Scheres Seuren

Heibloem Ma.uritsstraat Kerkveldweg Kerkve ldveg 0phoven

W. p. S. W.

Eind 3 Groenstraat 1 Groenstraat 37 Lange Akker Mortel 2 Ra,adhuisstraat Koppelstraat 26 Kloosterstraat 21 Heykerve ld 54 Strubbe Molenweg 24 Pr. Bernhardstraat Roggelseveg 26 Koppelstraat 1

Heer 1en Roggel Roermond Roggel Rogge 1 Roggel Beesel Roggel Venlo Roggel Den Helder Eindhoven Rogge I Rogge 1 0irs chot S1r'almen Roggel Amsterdam Rogge I Belfeld Sevenurn Rosmalen Rogge 1 Roggel Roggel Berg en Terblij Rogge I Rogge 1 Roggel Herkenbosch Rogge I Rotterdam Rogge I Roggel HaeIen Nudrem Rogge I

t)

t


J. Seuren Seuren J.H P. Seuren M. Seuren L. Snets Smeets J, Ir. P. Sinons Sirnons Ir. J, Simons J" Simons J. . Snijders J. Stappers J. Seuren J. , Theelen F. Dr.J. Vaes Vaes J, Verkoelen L. Yerkoelen C. Veltmans J, Verstappen F. Voorter C, Vossen M. Vullers P. Vaes J. Ifagemans Ir.1{. Itragemans H. l{agemans L.

Koppelstraat 1 Koppelstraat 1 Kerkstraat Kerkstraat Burg. Mertensstra.at I{ilhelminalaan 14 Klapvaren 5 Klapvaren 5 Klapvaren 5 Beemderlaan 16 burg. v. Sonlaan Rob. Regoutstraat ltlatt-L 72 Serninarie Paters SMÀ Blnnenveg 13 Molenweg Perth Koppelstraá.t Pater Salesianen Hoek IIa Kerkstraat::l Raadhuisstra.at Dorpsstraat 1 Dorpsstraat 1

Roggel Roggel Boggel Roggel Roggel Weert Geldrop Roggel Roggel Roggel Roermond He;rthuysen Roermond Roggel Cadier en Keer Maasbracht Roggel Àustralië Linschoten Roggel 's Heerenberg Amerika Roggel Roggel Roggel Roggel Roggel

CONSTRUCTIEF HOEKJE Tadprcan

nr:ài

^wêr

haf

rrraar

niernand doet e r i.ets aan. (Mark

to

Twain )


Benelux

- tocht augustus

1949

Karnp Spoordouk (Oirschot) 1950

17


Prie ste rwijding Dr. P, Coenen I948

18


Bestuu誰 'ri in

"St. Don Bosco

Friactor.rri

biedt P. Coenen een beeldie aan bii

i.li--

Karrrp Spoordonk

i' 50

19


Trektocht

Ringen - Vallendar,

Gezamenlijke wandeltocht. 20

aktiviteiten

1959

rnet darne s stude nten-I,l.rb:


UIT HET VERLEDEN VAN ,.ST.DON BOSCO" geen heden zonder ve ï1e den een Cuik in het archief.

BE-LANG-WEKKEND DE-LACH-WEKKEND

B1j het samenstellen van 'n geschiedenis van "ST.DON BOSCO'r stuittr r vij al direkt op een grote moeilijkheid: van lO jaren archief is veinig meer oyergebleven" Het hele archief bestaat momenteel uit vier dikke mappen en drie schriften met notulen. Het pleit eigenlijk vel voor de geest van de veïeniging: men hecht blijkbaar weinig waarde aan het verleden, men r+il vooruit.l Aan de oorlog is het waarschijnlfjk te wijien dat er van het allereerste gedeelte helemaal niets is overgebleven. Het allereerste a;rchiefstuk dateert van 15 augustus 194,6. Het is een schrijven van de bondsmoderator Prof. Jac. Jansen over cle d.eelname aan de Zomerdas te Zoetendaal. Tlo*,la aooc{ a.r-á^É. K"L.;,J. -À -ê toendertijd vel mag wel blijken uit het sloL van di t schrijven: ttBeste vrienden, t;ot ziens aansLaande Zondag.'

Alles voor Limburg, Limburg voor Christusi 0, l4aria, Moeder van cle studenten. bid voor Met bondsgroeten, "

zéér K. was

ons.


wordt ingenomen door een map Een groot gedeelte van het archief beva,t die vooraf ging aan een tocht die die de correspondentie wilde ma,ken door de Benelux, Zo zien r,re onderd.e studentenklub a,nderen drie brieven gericht aan de directeuren van de colleges Roernond en Rold.uc, vaaraan men toendertijd blijkbaar te Ă?eert, van om enkele hun leerli-ngen mee te i,oestemming moest vragen nemen op zo'n tocht. toch een der dikwamen, maar ontlokten De toestemmingen over de gezondhe idstoes tand recteuren een bezorgde opmerking .-^-

-i.i-

*,,^;

l

van een biva.kplaats in Bastogne leverde blijHet vinden kens vele brieven nogal vai: moeilijkheden op, evenals hei vervan de nodige devrezen. krijgen Vooral ene Zvpl. III z/n". .,., ?;Mechadpersno; 49771i Ziekenboeg 'l{ilhelmina Kazetne, Bergen op Zoom had een groot aandeel in het toch doorgaan van cleze fietstocht met 16 personen" Dit nas dus '1949" in 1950 r^'as een hoogtepunt voor de studentenklub. lank zij de notulen van J"Crijns hebben wij hiervan veel terug kunnen vintlen" Deze persoon mocht trouvens een jaar later zitt,ing nemen in het kringbestuur. Notulen vergadering 18 april 1950" Vij citeren de secretaris. Punt 6, over het hoofdonderverp van ile vergaclering. Een stemrning vijst uit dat de overgrote meerderheid der leden, een kamp met tochtjes in de omgeving voor seniores en juniores gezamenlijk prefereert, boven het tot nog toe gevolgde systeem. Hiertoe wordt dan ook besloi,en. Op dit ogenblik !.rordt de vergadering vreed verstoord, doordat, de Openbare l4acht birinenrukt, tot handhaving van de Openbare Veiligheid en Orde, en met flikkerend vertoon van ogen gepaard gaantle met werpen rran jassen en koppels op kapstokken en stoerrgevaarlijk len, de s taatsvij a,nrlige , en voor de openba,re orde[ (De Openbare studenten naar andere oorden vervijst, opdat hij Macht) met zijn kroost,zijn intrek in deze (schamele) studenterr verblijfplaats kan nernen, ondanks de ptechtige verzekering van een hunner da-t zij zouden trachten, hunne dierba,rc hoofden ergens alddrs stut ende beschermins te doe:: vinden. De edele en vrede-

22

I t


fievende studentenfami lie trok daarop ne,ar het verkennershoofdl kr^e,rtier, vaar zij juichend door de muizen verden ontva,ngen en (Dan volgt een vervolg vaar de vergaderlng werd voortgezet. ran het verslaC!" )^ ".,. sluit de wrnrl, voorzitter de vergadering met een beroep tot vraah jegens de 0.M., en met de Christelijke groet. Hier vas eigenlijk de vergadering afgesloten, doch.. , . ,. ". cle studs trokken niet naar huis! 0 nee, nog langenietl En ook Uv verslaggever kon de bel(oring niet veerstaan ook dit alles te verrnelden in zijn epistel. Een moedige student, moedig orndat Lrij moedig zijn moet, bij de verdediging van la.nd en volk, een van a.angeduid worden, met de schone en zinvolle clegenen, die naam rrSpesPatria.er', vel hij s luipt en sluipt en sluit een deur af, met een sleulel! Toevallig de enige deur, die toegang geeft tot Een luidTuchtige het in beslag genomĂŞn studenten lokaal. vergadeVerzoeken ring vordt gel'ouden aan de raamzijde van dit lokaal, kunnen - helaas - niet in overveging vorden genomen, om stilte Stenen hebben echter de gewenste uitverking" De Openbare }4drt verschi.jnt a-chter een natuurlijke barricade met dekking in de geen uitwerking" ?otloden rug. Ilreigen met bonnetjes heeft blijken bij rnassa's aanvezig te zijn" Veel en veel meer is gepoogd, v e r s l a g o p g e n o m e nt e v o r c l e n " Te weef om in dit luttal Zij die aan de veldsla,g deelnemen - uw verslaggever uit hoofde van zijn beroep - mogen vĂŠl gedecoreerd vorden om hul moed,befeid en...trouv!

I j

,;g c

De Secr. C"U.

ffi

23


In dit jaar rrerd ook een prijsvraag uitgeschreven voor een klublied. (Resultaat... .?) ) Dat ze nogal zangerig rnaren blijkt ook uit de notulen van 16 juli: J. Yaes zal pogen het Schorre Kikkertj e rreer uit het water te he.len en een klublied in te studeren. (Dit r€s schijnb a a r e e n o n d e r a f d e l i n g t e r b e v o r d e r i n g v a n s t u d e n t e n z a n g .l ' ) ) Dat rrSt. non Bosco'r een tyaische Nederla.ndse vereniging xas nag we1 blijken uit het feit dat zij toendertijd uit de nodige corrunissies bestoncl: Bestuur Corunissie van uitvoering

i::::ilï3:," Academie Commissies voor de voorbereiding van diverse onderdefen van de sportdag. Comrnissie die een onderzoek zal in_ slreflen naa.r de mogelijkheid tot aanschaffing van een ping-pong (Dat deze commissie een prachtig tafel. resultaat heeft behaalcl mag vel blijhen uit het prachtige meubel dat thans nog het patronaat siert.')) In de Paasvakantie organiseerden Lrij de Kringbui tenspelen op de sportvelden va,n de Heibloem. Eind augustus verd een leden-wervings-aht i e voor de K.R.0. georganiseerd, Er verd zovel via de pers als de radio-omroep de nodige reklafie gemaakt. In cle vakantie, r,'ilde rnen ook een ouder-avond organiseren. Nadat deze naar de Kerstva,kantie verd verschoven, verd hij "aldaar" geannuleeril" 0p een der vergaderingen werd verder een voorstel gedaan om dona,teurskaarten te gaa,n verkopen. Men vond dit echter (gelukkig r)) niet in de lijn van de vereniging liggen. Zodoende werd ilit voorstel afgevezen. I{aar men vel toe overging vas de oprichting van een karnpeeafonds ter aa,nschaffing van kampeerartikelen. ,rDe Stem In deze periode werd ook een clubblad uitgegeven: van Don Boscorr. Hiervan )1

vonden

ve

in het archief

slechts

één


exemplaar terug, en vel dat rran januari 1951 . In dit nurnrner. onder redaktie van J,Crljns, lazen ve onderanderql een sportverslag rÍaarvan hier een gedeelte volgt: BONDSKA}4PIOENSCHÀPPENBINNN{SPELEI{ TE TEGELEN. .....zij, dat zijn: PIERRE SIMONS, J0 STB4KEI,IS,HENK IIENDRIKS, vergezeld van Tinus Seuren en Uv vers laggever. (Deze laatste naq.q.), tuurlijk: Daar verd in Tegelen iets groots gewrocht. Voorvaar, TI{EE GOUDENPIÁKI{EN U{ mN BRON%EN, dat geen is kleinigheid! .., , . . De tveede maal deed hij het beter; bêide partijen waren voor de inhalerige Roggelaar, die des Roggêls 'tMer tveede gouden pla.k veroverde,"Dè van Sittard vaas jood!", Jo vaas joterder!" De eerste gouden plak! Ja dat was een groot succes! Met geveldige cijfers vist Pierre de a,ndere rrkanspaarden" te kloppen. Ja, op het groene laken binden wij liever niet de strijd aan met een zo groot bondskarnpioen.,...Maar ja,die viskunde...,Niet voor niets vordt hij geacht in Detfts dreven te studeren. . . . . . . , dit alles verkte mede tot dit grootse succes, van Limburgs beste studentenklub, St nON BOSCO, ROGGELCr. Iets

verder

BOCTGEL KIIPT HEITHI,YSEN MET DUBBEIE CIJI'ERS!!! He;,.thuysen - Roggel : 2 - 10.

Toch ontlokte deze uitslag de volgende opmerking aan Dhr. Cr... aI l'as de uitslag geflatteerd, enigszins daar Roggel meer verdiend had!! ! jaren Doch na enkele vas het met de "Stem" afgelopen, r51 Notulen 26 maarí : Besloten wordt de "Stern van Don Bosco'r. aregens de huidige financiêle crisis te liquideren. In rve1ke vorm dit blad zal overgaan zal nog nader door bestuur en Adrrjesraad worden bekeken. .1962 Het vordt echter voordat er veer een poging vordt ondernomen om een klubblad te laten vers chij nen. Begin grote vakantie verschijnt een blad dat op zijn voorpagina de ietwat r.reende naarn Wn[-'1{Í}Jvoert. Dit is een blad uitgegeven door dames en herenstudentenklub gezarnenlijk. I{e Iezen o.a. over grootse plannen voor de zomervakantie. Een voorvoord Í'ordt verzorgd door kapelaa.n Vliegen, destijds m o t e r a t o r . onze De voorzitster

25


pleit rniddels van tle ' damesstudentenklub epn ingezonden stuk Commentaar van de redaktler EnTin voor een gernengde vereniging, aL1a. lit kop gezette TUM TtMnertje beleefde door de ilrukker op zijn slechts een eenmalige verschijning. Verkrijging van copy en vooral de eraan verbonden financiêIe lasten bleken een te groot bezl,taat yoor de levens-vatba,arhe id. van ons tveede clubblad. l"Íaar a'e waren,gebleven in 1951 . Van de periode hierna is niets meer in het archief aanvezig. Toch heeft ze voortbestaa,n. Uit enkele foto's blijkt o.a. een kamp naar Vell dat in die tijd verd gehouden tijdens een zomerva}antie. Ook hadden vij lange tij<I een groot clarnkampioen in ons rniddeni A.Scheenen. Het, Kringen 'wanneer ons geheugen ons ka,mpioenschap was een peuleschil, niet in de steek laat dan heeft zijn naam ook geprijkt temidclen van andere bondskampioenen. 0p een gegeven moment was de studentenklub veg. Helemaal Er waren nog vel jong-studenten in Roggel, o ja, maar het veg. papieren '.Er€n bestuur was neg, de aktiviteiten v"aren r{eg, r { ê g , h e t g e l d } r a , sw e g , z e l f s e e n l o k a a l v a s v e g . ( I n e e n l a t e r r)) opgestelcl vers lag verd al1es geweten aan dit laatste. Dit duurde tot de Paasvakantie 1957. In de cloor Meester Crijns verd c,s. inmiddels verlaten fagere school aan de kerkstraat veer een vergadering bij eengeroepen door enkele senioren onder leiding van Th. Gorissen. Een nieuv betuur verd salÍ,óh-óc+àr^ ' Voorzitter; J. Mooren Secretaris: Th, Goris sen Penningm : E. Derhs Sportcomn : P. Seuren En met deze Penningmeester haalde "St. Don Boscorr weer iets heel nieuws binnen; Bbir had narnelijk een a,uto ! Met dit bestuur begon weer een nieuve periode van bloei. Vooral door het vele verk van o.a,. P.Seuren en H,Raemaekers. Enkele punten uit deze laatste periode: Er verd aangeeen bekertje jaar schaft waarvoor ieder aan Kirkelsberg een r^rielercross vordt verreden. Op een vergadering verd besloten tot oprichting (l{iervan is helaas niets terecht gekomen ')) va,n een orkestje. Dat men wel eens meer besluiten nam a1leen vanvege de 1o1 van het voorstellen, de discussie en tenslotte de aanneming

zo


res?. verwerping yólgende: Notulen

van het voorgestelde, nag rdel blijken uit het vergadering 26 december 1957,..Verder nerden enige bepalingen bekend gemaakt: 1. Bij het niet aanwezig zijn kurmen, op een vergadering afmelden bij let bestuur Boete: één kwartje, " 2. Bij achterstallig zijn van cotributie in de volgende vahan l:,ie, 1t keer zoveef betalen, (Deze bepalingen hebben afleen gegolden tot de sluiting van de vergadering, vant er js later nooit meer gebruik van gemaakt, ')) In het jaar daarop zien ve ook in de notulen verschijnen rrat reeds lang onder de leden leefde" I{ij citeren de toerunalige secretaris, lhr, P"Seuren. Notulen 26 december 1958: purrt 6. Rondvraag: de Heer A. Raemaekers werpt de knuppel in rt hoenderhok qr nonchalante wijze door de vraag te stellen, of er nog niet I'haa,st'r een gemengcle studentenklub komt. "..,. " . . Desalniettemin rrortlt er reeds een crmmissie in het leven geroepen, vaarin zitting nemen de heren M., G. en M" om contact op te nemen (met Eoggelse studerende meis')), jes Deze heiêI} zullen zeker, geeiea--hun--e+va+ing, ca,pabel zijn hun taak tot een goed einde te brengen. In de notulen van de vergadering daarop lezen I'ij onder purrt 2: De Heer Secretaris leest de notulen voor, welke de Heer r)) een opmerking ontlokken, G. (een van de heren in kwestie 0p zijn wens rrorden de woorden: "gezien hurr ervaring" tot algemene hilariteit geschrapt. l"íaar nog deze zelfd.e vakantie vordt "Don Bosco" verblijd rnet de geboorte van een zusje dat cle I'elluidende naa-m I'Spirit" z a I krijgen. Dit zusje wi1 wel a.an de hand van zijn grote broer, naar verder toch zelfstanclig opgroeien.

27


In 1959 nam Roggel het lnitiatief voor het organiseren van een bal op kringnivea,u. Nadat het vo.orstel van J.Manders van aIle kanten bekeken en bepraat was ging men enigszins huiverencl tot aktie over. Na.dat het in de Paasvakantie vas uitgesteld vanvege moei-lijkheden net de vergunningen, verd het in de pinksterrrakantie toch doorgezet, echter met een negatief resultaat. \ij citeren uit het jaarverslag van P.Seuren: Een jammerlijke mislu}king verd de organisatie van een dansavond voor de kring Roermond. Gevoelig was de aderlating voor de kas en de teleurstelling voor de 1eden, clie het adrninistratief verk verricht hadden, Roggel had echter de spits afgebeten van het hierna jaarlijks te organiseren kringbal. DaL jaar verden ook veeï voor het eerst sinds zeer lange tijd junioren- en seniorenkamp gesplitst. ne junioren gingen per fiets naa.r Ringen in het Ahrtal De senioren naar Vallenclar " am Rhein, daarbij Ringen als etappeplaats gebruikend, In 1959 verden in de Kerstvakantie de Ifuingbinnenspe len georganiseerd. Rogget had toen pas de tot verenigingsgebouv met patronaat omgebouwde oucle jongensschool in gebruik genomen. Het patronaat verd toen ook het vaste "vakantieverblij f" van 'r)t. Don Bosco'r. Ook vas onze vereniging intussen opgenomen in cle nieuve parochiële Jeugdraad. De vakantie hierop, Pasen i60, organiseerden wrJ eveneens de kringbuitenspe len op de sportvelden van Schóndeln inRoermond. In r59 en '60 hielp de klub nog bij tvee in Roggel getroLrden akties, n.1. voor de Boul'orde en Nya,ssaland. Een van onze leden ging zich zelfs aktief inspannen in een van de hulpge bieden van de Boul,rorde. Onder voorzitterschap van P,Seuren a'erd in de Kerstvaka,ntie 160 een eerste poging ondernomen om een reunie van oud-leden tot stand te brengen. Dat hiervoor veel belangstelling bestond bleek wel uit de comrnentaren die qrs later ter oren r${amen, Toen vij echter zaten te rrachten op de schriftetijke toezegging hoefden vij niet eens tot tien te tellen. Ook weer voor hei, eerst sinds lange tijd I,erd een ordsavond ge( Z o oririrniseeïd. dit niet de allereerste is geweest ')).

28


In 1962 rrerd voor de senioren een 11 dagen durende trektocht door Nederland georganiseerd. De junioren varen een veek te gast op een boerderij in Epen (Z.Limburg). Afgezien van de nieuwigheid van afgelopen zomervaha,ntie: Zomerka.urpgesplitst in J groepen, valt nog te vermelden de enquête in de herfstvahantie van 1963. De outlers werd hun meni.ng gewraagrl over cle studenten en ha,ar aktiviteiten. Het res:ltaat was overvegend pos itief. Thans zijn vij dan aangekomen bij de Kerstvakantie 1964. Het 6e lustrum staat voor de deur, Wij zien rnet grote verwachtingen de ontvikke lingen van rtSt.Don Boscorr tegemoet. De saÍnenstellers. t) noten van de sanenstellers,

c

w :is-i,

,A

È.-É

4'r

Jewrc-:t

HOMOFABM Men verkt 9 uur per dag. Dat is 3/8 Een jaar telt 365 dagen. deef. Men verkt dus alles bij elkaar per jaar 1/8 x 365 daga 132 dagen. 52 maa"I vrije zaterdag plus 52 maal wrije zondag is Dan nog 2 dagen vrij totaal 104 vrije dagen, 132 - 1O4 = 28. .l Kerstmis, 1 Nieuwjaar, 2e Paasdag en'1 voor 2e voor voor voor .14 Pinksterdag. Blijv'e1 nog over 23 verkdagen. dagen zomervanog m&ar ! dagen over dat wij mensen verkantie, en er blijven kelijk verken !

29


I-ífttocht naarParijs De Roggelse studentenklub heeft ha.ar rnede-parochia.nen a.l heel vaak verbaasd doen staan door haar soms ultzonderlijke a,ktivil,eiten, dat is bekend. Tussen de Pinksteren zornerva.kantie maakten ze het echter te bont: ze vas van plan om in de grote vakantie liftend naar Parijs te gaan, Dat naar parijs gaan vas nog daar aan toe, maar dat het uitgereltend liftend moest gebeuren, dat kon de Roggelse gemeenschap niet vatten ! Enfin laten lre er ma,ar niet over rrzeivererr over al die voorbereidingen, die er toen nog nodig waren - de voorzitter vas zelfs rrefferr in de Pinkstervakantie naar Parijs gelift, orn daar de zaken te regelenl en aI de grote verga,deringen die er toen nog aan te pa,s moesten kornen - maar ons beperken tot de trip zelf " I{e rraren met zrn elven en zouden in groepjes van tvee r'ertrekkenl de voorzltter ging aI1een" Dat sommigen ger,ioon popelden oÍr in Pa.rijs te komen, mag we1 blijken uit het feit dat vier lif1,ers Rogge1 al een dag eerder va-an'e 1 zeiden en vertrokken: dirrla douce Francerr" Voor rêction de overige zeven deelnemers was het vertrek een lToege, koude rnaar mooie ma,a,ndagmorgen, .1O augustus , Over het algemeen genomen nogen rre vel zeggen dat het liften "an sichrr een volkomen succes is geworden, aI ging het soms vel eens gepaard met moeilijkheden en griezelige overnachtingen. Die nloeilijkheden maakten de tocht, a,chtera,f bekeken, zelfs nog opvindender. Ook van het ontzettend grote aantal rnisdadigers en ontvoerders, d"aí zich, volgens wijze raadgevers in Roggel, op 's Heren aregen zou bevinden, heeÍL naar mijn rreten nieinand van ons last gehad. Integendeel, de chauffeurs bleken meesta,I een en a,I 'l.riende li j kheid te zijn en r4'aren ons overal mee van dienst " Van de elf lifters bereikten er vijf de eerste dag parijs.Zij varen dan ook de eersten die tot de ontdekking kr.a.men, dat we op het a,fgesproken adres niet honden rrgeva,ererr (hoe is dat in het Frans ook al weer?). Deze vroegkomers sliepen de es;te nacht in het rrMaison Hollandaise'r, een of andere instelling

lo


voor HoffaÍrdse aangelegenleden. Ze taren daarmee a1 met aI nog pastoors sliepen, of zelfs gebeter af dan de rest, bij die woon ma€lr ( !) in de berrn van de weg. Het ontvaken van ons stefletje rrijbuiters op dinsdagrnorgen was dan ook heel verschillsd en lachvekkend: een stelletje in het ha.rtje van Parijs,ergens op een zolder, op het tussenadres aan de Belgisch-Franse anderen grens, weer anderen in Rheims bij een Pa,stoor, en de overigen in een oud schuurtje langs de "Route National à Paris". De aangekomenen i.n ?arijs sloegen aan rt verkennen en organiseerden voor jonge inderhaasi een nieuv adres (een instelJing ren van de UNESCO), en deponeerden dat op het oorspronkelijke bivaÀadres . De eerste kenaismaking met de onmisbare Parijse métro viel rrje hoeft uit dan men had gedacht:het een beetje anders er maar in te stappen..,..enz,rt bleeh toch heel wat moeilijker te Da.t er personen in ons gezelzijn. zich ook wel belangrijke schap bevonden, bleek vel uit het feit da1, ze zich bij aankomst in Parijs per taxi naar de 'rBoulevard Berthierrr liel,en transporteren. De teleurstelling over de afa'ezige curé op ons oorspronkelijke adres bleek gauw voorbij te zijn: onze verblijfplaats onder de hoede van de United Na,tions a/as zeex interessant en soms zelfs opvindend. Ook de financiéle strop en het feit dat onze dekens en s laapzalken overbodig bfeken te zi.jn, deden onze aankornsts ternrning niet bederven: we hadden het rrn toch maar geleverd om liftend in Parijs te komenl Woensdag 12 augustus rras de eerste dag in Parijs dat we voltallig varen en er werden aI direct routes uitgestippeld en door de rnétro gekocht, 0p die dag en op de dagen "des carnets" daarna hebben lre kennis kumen maken met de lÍereldstad Parijs, Toch zijn het niet d.e grote klassieke rnonumenten en gebouwen die me nu, vier maa,nden na de trip, nog als het meest treffênde van Pa-rijs zijn bijgebleven: we visten al dat we de Eifeltoren, de Sacré Coeur, de Notre Dmae en het Palais de VerVoTgens nij ms het íé grooí, te indruksail-Ies zouden zien! \{anneer ik aan vekkend om dat even in een paar da,gen te vatten. Parijs terugdenk, dan voel ik me opeens veer zo ontzettend noer dag (zondag 16 augustus ) zo moe als ik r{'as, toen we de laatste

31


maar rrcreme glace ginuit het louvre kr"amen en van lieverlee gen likken, ergens buiten het museum. Ik denk dan ook aan de Mont-IÍartre schildersr'rijk met klinkende kunstenaarsheerlijke (exactement na.men a1s b,v. Zamarippa conme vous êtes-vhgt Bancs) ik denk aan heel veel honger en aan onmenselijke prijzen, aan en tafelvoetballen in onze blva@1aats. "hertejagen'r Ook de contacten in ons kamp &.aren zeer lnteressant: ;e van zowa,t a1le defen van de vereld zag er vertegenwoordigers ('n beetje overdreven) en er kwa,rnena,f en toe zelfs Nederfa-ngaat voor mij ook de herinnering ders a.a.n, Parijs in als de mensen (de knoflook op de stad van de geduldige en vriendelijke koop toe geno.en), een sta.d met een eigen onceraards besta,an in de vorm van de rnétro en métro-stations" Met het verrninderen va,n het aanta,l franc francais, liepok Parijs ons verblijf ten einde en zondag 16 augustus verin den de forrnaliteiten vervuld om te kurilen vertrekken" Vederom gemaakt en na een klinkend afscheid, werden de "cartes de liftrt v'aarbij de overige fra,ncs bij e lka,ar verden gegooid, vertrokken ve 's ma,anda,gsin alle vroegte per lijnbus na,ar de uitva,lsvegen Parijs om lifi, te van een bemachtigen" In heL begin vlotte hel ni.1 erg, ma,ar om een uur of tien verd ons geduld (dat van mijn compa-gnon en nij) royaal beloond: ve kregpn 'n lift tot Brussef. In Brussel kwamen we toevallig uit elkaar o kuamen Lenslot te allebei alleen \ia Maa.stricht in Roggel terug. De a,nderen ging hei deels even goed, deels minder goed. Een onzer Yeroorloofde zich zelfs om de trip enkele dagen te rekken - ook hii

kperdc

anhler

Lprno

In

onze

gelederen. Al met al een indru.kvekkende en belevenisvolle reis, een onderneming om net plezrer en opvinding aan terug te denken, Th. A, Raema,ekers

32


HETJUNIORENKAMP IN SÏRAUCH Met het plezierige vooruitzicht varr een hele wedt ontspan_ ning vertrokken tre op d.onderdagmorgen23 juli met een groep va,n 18 jr:nioren naar Strauch in Duitslancl. De tnoreis.ieliep niet helernaal zonder tegens la,g. Zo reclen wij *el voorbij Aken over een rijvielpa.d waarop het snoeisel lag van een doornenheg. l4ert zag zich genoodzaa.kt in vijf (!) gaatjes te plakken. Na deze pech rertien banden ruim vijtig (l liep rte tocht 110 lrn.) voorspoedig, en omstreeks 6 uur bereikten we onze plaats van besterming: I{itrre Strauch in Strauch. Strauch ligt in een mooie streek. líe maalcten er een onvergetelijk karnp mee" I{e maakten vele uitstapjes, o.a. naar Morr chau, Nideggen en de Ruhrsee. Niet in het minst tot ons plezíer, verkte mee de prettige verstanclhouding met cte familie Strauch waar ve verbleven. De dagen werden ook nog d.oorgebracht rnet het koken van ons eten, met ka,arten en luieren. We stonden niet vroeg op, en gingen laat naar becl. Op zond.ag, d.e 26e, a'as er een bezoek voor de ouders die, ondanks de grote afstand zeer goed.werd bezocht, Hieruit mag vel de grote belangstelling van de ouders blijken voor de aktiviteiten van de studentenklub. Dit bezoek verd overisens door ons op zeeï hoge pxijs gesteld" De dagen gingen allemaal veel te vlug voorbij, en op rrrijdagmorgen, 31 juIi, bedankten we Witwe Strauch voor het prettige verblijf aldaar en vertrokken weer naar Roggel, naar we na een vo(rsp@alige tocht luicl zingend. aankrvamen. Ornhet ka,rnpnog eens in een paar woorden samen te vatten. lÍê kunnen zeggen, het was ÀF! ! J.Houben en C. Geurts .

}J


DE

TREKTOC,FI:{'

DOOR NEDERLAND 20 augustus 1961

On 6.15 Lrur

stonden vre gepakt en gezakt, en over wat (le kovol verr,a,chting mende trektocht ons zou bierlen, bij de kerk le vachten. A1 spoedig varen ve allemaal bij elkaar en gingen ve opgetogen op veg \{e namen de weg Roggel-Helden, Het vas r,'r'ij koud en alus nraar cloorítappen" Hela.a.s moe.f 1j.nk ten ve gauv vaart minderen a'ant een van ons had een lekke band. t VlLrg repareren en rerder.ir., Helden lie konvia naar Sevenur dpn

or-

mó-ct ên

nlez'pr rtn,,r

cen

wpl rr,

nn -or

\rl,l.' uê rke

z;rnJ-

gi.ng r;eer gc'ed veg. Maar alles H o r s i , t o g e n . I n H o r s Í v o o n r l e n w i ; Ce H.)1rs lan toen ve richting Daarna volgden r'rij de weg via Venray naa,r' C)'iet.Loon, 8 uu-r bij. jli J\tratLrLLrli waar we eerst onze knorrende magen ter'.rec1en stelden. bezochten we hier het alombekende oorfogsmuseun- Tegen de r,i ld a g , a r e e r -w a t b i j g e k o m e n \ - a n d e e e r s t e \ e r m o e i e n r - r s e n g r n g , i e ([lrer' route rreer verder naar 0Floo-S1,.Àníhonrs-\ianror--líi1i aten ve) langs Grave naa-r Ra,r'ensíein" \{e brachten een kort l)e stadje, zoals onze leiclef ze! zoek aan Ravenstein, een pra.htig J a m m e r g e n o e gw a r e n v r - j n r e t d e z e l f e r n e n - L n gt o e g e d a a n , . 1 a a r o r r ze neuzen ernstig geprikkeid verclen cloor or.errlildrge hichlr-elorrt r e i n Í g i n g . ' n, H e t e i n d p u n t vas nu brjna in zrch1. \{e í.letsteri naa,r het eindpurí van de eerste clag: Megen vaar ve op een ir,'er j cler:i zeer gastvrij r,rerden ontva.nqen" Dji on1,ha.af ha,cldenve vel vercliend, va,nt we hadden die dag 108 lvn, o.fgelegrl. \{e r.;prer,lrien o n z e b e d d e n o p d e v l o e r r - a . nd e : c l i u L ' r ' r r i i : . , l e r v r . l f o n z e c o l - r e e ploeg het eien bererdrle, 0r, 7 lO ri gingen ve elerr --n l,e1 snaakte reusaclrtig" Na het clel iraàl!Lea ve €T gêbrlilk r.arr íÉ


omgeving te verkennen. I{e drónken nog een kop koffie en gingen daarna nloe en voldaan na,a,r bed. Megen, 2e dag. Het doel van deze dag r.as lIarnersveld. 0m ! uur vertrokken we, Rhenen r"e,s de eerste halteplaais. I,/e bezochten hier de Grebbeberg, De tocht verd vervolgd naar Arnhem, va,a,r ve het openluchtmuseun bezochten, Hier konclen we de behuizirlgen varr orrze \oorvê"deren \rezi c\digen We gingen veer verder en reden dr,'a,rs over de Veluwe. 0nderweg varen ve weer genoodzaa,kt tvee banden te plakken. Harnersvefd verd bereikt zonder verdere incidenten, Hamersveld, 3e dag, Route: Hamersve ld-Abcoude, ongeveer 90 k n . 0 p d e z e r o u t e p a s s e e r d e n r ^ r e' t K o n i n k l " i j k P a l e i s t e S o e s t c1ijk, dat rre eens op ons genah hebben bekeken, de tveede halteplaats vas Spakenburg, een van de veinige plaatsen in Nederland r"aar de oude klederclra,cht belraard is gebleven, Jarnmer genoeg \i'aren we iets te laat bij de haven, hadden we de visanders sersscheepjes zlen bimenkomen, Het vas er even r^renÍrenaan de afschuwelijke stank van bedorven vis! De verdere tocht onderbraken a'e even om een afkoelende duik te nemen in het ljselmeer. Bij ons vertrek noest weer een band worden geplakt en vercler ging het in de richting Hilyerslun. Hier bekeken lre nog even het zeer moderne raadhuis en op de doortocht zagen we de studio van de K.R.O. Abcoude, zond.ag 23 augustus. 0m 9.15 gingen ve naar de H. Mis. Na het ontbijt vertrok een groepje naar Schiphol, de anilere groep zocht, zi,jn vertier in rt Abcoudermeer,On 7 uur dineerden ve. Het rrmenurrvas bijzonder goed; di.t kon ook niet anders vant de leiders hadden het verzorgd. Het "menu" bestond uit chanpignonsoep, ma,caroni, tomatensa,us met balletjes en overheerlijke pudding. We amuseerden ons nog ïat, en zoals gewoonlijk lagen ve om half 11 in bed. Abcoude, 5e dag, Die dag rras het rreer niet zo best. Na vier prachtige en zomige dagen vief de regen nu op ons neer" \feer voor een trieste sternrning dus. Maar ve fieten ons niet ontmoedigen en na de odrtendrnaalt ij d trok een groep richting Árnsterdam en een andere groep naar Schiphol. later lanamen de groepen lreer bijeen in het Rijksmuseum. Hierna werd êen rondvaart door de grachten gernaakt,

)5


Abcoude, 6e d.ag. Het rn'eer was tot ons a1ler genoegen prachtig. l/e verlieten Abcoude en maakten een mooie route via Amsterdam, Vole ndam, Marken, Edam en AlkÍnaar naar Egmond-binnen dat op ongeveer 2 kn" van zee lig+,. Van Volendam rna,akten rge een overtocht naar Marken. lre zagen weer prachtige klederdracht,en. s Àr'onds In Àlknaar vas het kermis: een aangename verrassing! r'aar maakten ve in Egmond-birmen nog een fikse va,ndeling zee .lO Egmond-binnen, 7e c1ag, Omstreeks uur wandelden ne door lIier vond de eerste kennismaking met het c].e du.irren na^a,r zeer Di+ aras bepaa.ld niet prettig. We brachten zoute vater plaats. de hele dag door aar' zee en amuseerden ons kosl,elijk. Egmond, 8e dag. Die dag ging onze tocht door de clrLrnen In Haarlem bezochten r.'e de St. naar Berkel. Het was zeer varm. veg n?rar Scheveningen. Hrer Bavo, Dan volgden r,'e de saaie Enkelen bezochten in Den Haa.g bet Vresplitste de groep zich. Anderen grngen naar Madurodam. despaleis en de Ridderzaaf. Berkel, 9e dag. Van hreruit verd een tocht gemaakl naar Botterdam, Er wercl o"a. een tocht gemaakt door de haven, 's Avond.s zagen rr'e Taptoe De1ft. Het vas pra,chtig dat eens r.an Om half een varen ve terug op de Loer.[err.;, clichtbij Le zíen. Berkel 10e dag. De trip Berkel-Goirle lag voor ons. Ilaar eerst werd nog tot tveemaal toe tbee nlet soda gedronkenj Een On half wrjf r,.arenvij in Goirle. fout in d.e organisatie dus, 's Avonds rnaakten wij een wandeling en gingen rustig rn een cafeetje zitten praten over de afgelopen dagen. De leider becliLnk\ o o r d e p r e t l r g e . -f e e r e n L l e : a m e n r " e ï k i n g r i . n 4 e te ons hrer varen vij hem ook dankbaar voor dat afgelopen dagen. Uiteraard hij a11es zo prettig had doen verlopen op deze trektc cht . Va,n Goirle, 11e en laa,tste dag" We keerden huisvaarts. jamrner va,hantie voorbij L'€LS, naar dat de veer een kant vas het Nà een we toch veer na,ar huis. van rle andere kant verlangden We stopten onderH,Mis ging het in een adem door naar huis. weg even om ons te verfrissen en om vat te eten, geveest die vel Het was een va,hantie-tocht de rnoeite ma,ken" en waarover iedereen voldaan was" araard vas om mee te

I,Íirn van Heur.

36


EEN STUDENT

Vraag: ,\jrtrr": À thing

LEERT VREEMDE TALEN

lo yoe speak Englisch? Nee, ik spiek alleen bij

geschiedenis

of beauty has a boy for

en tr'rans !

ever.

He vas brave in the var Hij vas braaf in de wa,r. 'llhat do you mean? Wat doe je mien?

Tout pap a une capitale Elke boer heeft een kapitaal.

No parking, Here Niet het park in,

Do you need a ticket, Jack? Doe je niet een beetje gek

heïen

There was a lawyer Er vas een luier in

in the room the roon.

She vatched the bleu sea. Ze r,raste d'r bloessie.

l,e Saint Père est né paysan De Sint Pieter is geen boerderij

Une année passa Een ezelin ging voorbij

So soon es ever Een zoen as effe.

Le corbeau, 'I rrr

nranrlra

honteux i+

et confus,

jura

nais

un peu

tard

quron ne

nllc

Het varken, beledigd en onteerd, zaf veroordeeld vordenrmaar over een tijdje, vant nen heeft het niet meer kunnen pakken. Doch troosten wij ons: Les traductions sont comrnes les femmes, Qua,nd e1les sont ne sont pas fidé1es, et quand elles sont fidèles, elles ne sont pas belles.

belles elles

h zijn leer- en anclere raren die aan hele en halve garen vol geduld proberen kul- en natuur te 1eren.

37


DR,INK

VRAAG

Bo-(t^-",^^;Á

((n^

Éw 38

J,


BIJ IIET 6e LIISIRIJM Een vereniging zonder feesten is a1s een dorp SIC \url< r,r.1 \e\ teir.

ssde.rx\is

r-\is, er ss\1,\s\ -è\à\1à\è\È\

zonder

café's.

el neer ihïo(À. cuinon. )

ZO IS IIET TOEVÀLLIGOOKNOGMNS MN I@. De leerling krijgt clikwij ]s dé stiaf die cle 1eràar veidient. (Otto l.Ieiss ) 0p ''IK, JA,l\iCR3MS1', Geen boek is zo slechí

of men kan er vat uit leren. (Plinlus de Jongere).

IIET IEGENTO}OS Men rnoet wel t,qlenken dat. al wat de regering geeft, eerst tioor (John Colernan) haar moet ry;.ílen veggenornen. HONGm (NAjR ) r."\ WDTENSCI{AP) lfe zouden alfemaal slinrner zijn knorden als lege magen"

r*.anneer lege

hofden

net zo (A,li.G.)

ANNONCES VEIIOITEN; Een klubbeker,

Verloren aá.n een Omgeving Weert.

I,IEGGEYLI EcB{ : Moderator

BAKKERIJ At*tq.--.-5

groot

tafeltenniskampioen.

,w - WINKEL

39


5igorab? htz., dqnÁr//

AKTIE

NIET

ROKEN

de laire sstr. 33 AMSTERDAM


'fruitdrlnk'


LINCOLN

HA.ARDEN EN KACIIEI,S

HORLOGES 1 jaar

HUISHOI.,IDELIJKE ARTIKEI,EN

garantie

2 jaar

verzekerd voor diefs tallen en ongevallen.

FRANS BERGER 1N YESCHILLENDE MODELI,EN EN PRIJSKLASSEN.

\\'-""-

w

[oppe ls traa.t Rogge I

RIJWÏEI,EN EN CdREEDSCHAPPEN

MET

nunh zoden. GOED F-ESULTAAT Uv agent voor H. lernans,

42

Roggel;

Blenher+" 1 -1


Voor verf , behang, borstelwerk, en kunstkeramiek i.s IJw adres:

JACO V/D

poetsartikelen

BEUKEN - HOUBEN

Kerkstraat 12 Roggel

telefoon 275

MEUBELFABRIEK

I

0Ă on t^J aqomans t 'L,,nnn

2 +

n.v.

ROCCTiL

Etr{ GOEDE GASfVROU!1IHEEFT ALTIJD

" Q- 234.*,{r--L

J .,-, 3o-^,. " IN HUIS.

BAKKERIJ

\l";L'C-*lo tevens

zelfbedieninp

^ -, kruidenierswaren.

43


Filt

U een

goede beurt maken? I\eemda,n een bloemetjp mee

Speciaalzaak

YOOI:

lair e s-, Heren-,

,"""'""",*Ë

en kinder-

FRANS THEEI.,EN ( oud-lid) knakvors t fri te s bani-ba.Ilen

her,lve ha,nen groqeu1,ren gehakibaIlen nassi-ba,l1en

RiJBE'fI JS ? RIJLES? studeren bij

,,SECUUR" sa,limans t r a,rns1,raa,t tel. 602

De grootste keuze van a,lle soorten meubelen treft in de toonke,mers va,n de groothandel, ltij

brengen U er heen:

G, T{. MANDERS MEUBEL- EN TI}4MERFABRIXK TP"À;,íSTRMT 41

44

U aan


ELEKTAO-ARTIKEI&N RAD]O I S

z,

Raadhuisstraat

4,

8

Telefoon 474

TELEVISIETOESlELTEN

P COenQn

rrr{l- r.^iDEL

I

I |fisi*,,*.

/

l)rood- en banketbakkerij levensmiddelenbedrijf

VOOR YT,F'NS VLEI]S\fAREN

i H. SMEETS-ALOFS

Nl'l'Rstテ Rrrf -a1

Jl'n'l:,1

wED. J. GUBBELSJ,/ t

* kle ine laal(

Iierkstraat

7

Roggel

telefoon 492 ul|-t

-t

a

oMwkdtr J. Klornpen-Aloテ行 Kerkve ldweg Boggel

J. VAES

- SCHERES

kerkstraat 21 roggel telefoon

tel,286


f*0, 'e

e-<'fra -rrn*

Uc-re/tiz..nz*, -Lparz-n!

'

WIE MEEDOET AAN DE

.f

ul l l í

,lSuedspoorrcqalne J J J

II

HEEFT HET GoED BEKEKEN

U WIE SPAART BIJ DE

+

lSonrenlaa,"'Vtclnh HEEFT HET BETER BEKEKEN

Want dat

betekent:

en de hoge Íom eens

rente praten,

1M overheidspremie van de Boêrenleenbank het

is geld

waard.

BOERENLEENBANK VOORIEDEREEN !I DE SPAÀRBANK

6elustrumdonbosco  

jubileumboekje 1964 Studenten Club St. Don Bosco Roggel

6elustrumdonbosco  

jubileumboekje 1964 Studenten Club St. Don Bosco Roggel

Advertisement