Page 1

www.fpim-bg.org

9/2018

Приз Пак търси идеите на младите…

Отгледани опаковки

В чувала на Дядо Коледа Три глобални тенденции в ХВП за 2019 г.

ХРАНИТЕЛНОВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ


Supply Cycle Thinking

Results from factory floor to end use

More Sales

Lower Cost

Manage Risk

PackRight

®


Съдържание Приз Пак търси идеите на младите…

5

Създаването на работни места, приоритет по подмярка 6.4.1

9

Година LXVII Брой 9/2018

Защо числото 23 560 е така важно за ХВП?

10

Опаковката – начин на употреба

12

Отгледани опаковки

13

В чувала на Дядо Коледа

15

Наблюдател

17

Иновативни тенденции в пивопроизводството

18

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

19

Кока Кола прави своя отчет

21

Три глобални тенденции в ХВП за 2019 г.

26

Иновативна българска технология печели признание в Европа

28

Пиво с по-висок антиоксидантен капацитет чрез добавяне на плодове – II част

29

Коледна пуйка с нар

36

АРСТ ДАЕСЕФ Ди Ес Смит България Карлсберг България Кока-Кола ХБК България Международен Пловдивски панаир Меркурий Милушев Порше БГ ПРСР 2014-2020 SIGEP CTeam Талар Фуудс ФНТС ЦСБ Систем България

Бизнессправочник

38

Companies represented in the issue

10

13

Фирми, представени в броя:

ARST DASF DS Smith Bulgaria Carlsberg Bulgaria Coca-Cola HBC Bulgaria International Plovdiv fair Mercury Production and Packaging Milushev Porsche Bg Rural Development Program SIGEP CTeam Talar Foods FSEU CSB System Bulgaria


Здравейте, уважаеми читателю, Може да се приеме, че ноември мина под знака на хранителните изложения в Интер Експо Център София, които се превърнаха в един наистина впечатляващ форум на отрасъла. Имам предвид не само изложителите и посетителите, а и многобройните прояви от съпътстващата програма, в които взеха участие десетки специалисти от отрасъла, представители на браншовите организации и държавните ведомства, занимаващи се с ХВП у нас. Всъщност, в това е и голямата полза от подобни събития – освен общуването на бизнеса с бизнеса, още и срещите му с държавата и науката. Дано създадените контакти се реализират на практика в името на още подинамичното развитие на този важен за икономиката ни отрасъл. И ние от сп. ХВП сме доволни от участието си в изложението. Както ще прочетете в този брой, финалът на конкурса Приз Пак привлече вниманието на бизнеса, посетителите и медиите. Много хора се спряха на нашия щанд да споделят мисли и проблеми, да разгледат и си купят от предлаганата специализирана литература, а и да видят наградените опаковки от конкурса. Не малко си подновиха абонамента с традиционната 10 процентова отстъпка. Благодаря на всички, които вече се абонираха – както по време на изложението, така и чрез талоните в списанието или по интернет. Вярвам, че и тези от Вас, които не са го сторили, ще продължат общуването си със списание ХВП и през 2019г., като подновят абонамента си до края на декември. Отделете 3 минути и попълнете талона, който ще намерите в списанието или влезте в сайта ни fpim-bg.org, страница Абонамент и ни изпратете попълнения талон. Ще Ви бъдем благодарни, ако в предпразничната залисия намерите малко време и за това! Хубави Коледни и Новогодишни празници! За екипа на сп. ХВП Петко Делибеев, главен редактор

DZȕȒȑȕȗȇȎȈȏȗȇ ǩȇȟȏȦșȘȕțșȚȌȗ ȕșȜȗȇȔȏ" ǴȇȟȏȦșȓȔȕȊȕ ǨȗȇȔȟȕȉȕȘȖȌȝȏțȏȞȔȏ ȖȗȕȝȌȘȏȏȔșȌȊȗȇȝȏȦȔȇȓȇȟȏȔȏ ȏȘȡȕȗȡȍȌȔȏȦȓȕȔȏșȕȗȏȔȊ ȏȗȌȖȕȗșȏȔȊȕȈȗȇșȔȇ ȖȗȕȘȒȌȋȏȓȕȘșȚȖȗȇȉȒȌȔȏȌȔȇ ȑȇȞȌȘșȉȕșȕȏȕȠȌȓȔȕȊȕ &6%6\VWHPȌțȏȗȓȌȔȏȦș ȘȕțșȚȌȗȎȇȜȗȇȔȏșȌȒȔȕ ȉȑȚȘȕȉȏȦȈȗȇȔȟDZȇșȕȝȦȒȕȘșȔȕ ȗȌȟȌȔȏȌșȕȐȖȕȑȗȏȉȇ(53 )$&725<(53ȏ0(6ǯȔȇ ȉȘȏȞȑȕșȕȕșȊȕȗȌȉȔȌȊȕȘȇ ȉȑȒȥȞȌȔȏȘșȇȔȋȇȗșȏȕșȔȇȐ ȋȕȈȗȏȖȗȇȑșȏȑȏ ǭȌȒȇȌșȌȋȇȚȎȔȇȌșȌȎȇȠȕ ȒȏȋȌȗȏȉȈȗȇȔȟȇȎȇȒȇȊȇșșȕȞȔȕ Ȕȇ&6%"

www.csb.com


Сontent

Year LXVII Issue 9/2018

Prize Pak looks for the ideas of the young …

5

Why is the number 23 560 so important for food processing?

10

Packaging - way of use

12

Naturally packaging

13

In the sack of Santa Claus

15

Observer

17

Coca Cola makes her report

21

Innovative trends in brewing

18

Three global food and drink trends for 2019

26

Innovative Bulgarian technology wins recognition in Europe

28

Beer with higher antioxidant capacity by adding fruits - Part II

29

Christmas turkey with pomegranate

36

Businessguide

38

„ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ” ISSN 1311-0179 Национално научно-приложно списание Издава © КООП „ХВП” Със съдействието на Университет по хранителни технологии - Пловдив и Селскостопанска академия към МЗХ Редколегия: проф. д-р Веселка Дулева, дм, доц. Георги Джатов, проф. Йордан Гогов, д-р инж. Магдалина Гаджева, инж. Милчо Бошев, д-р Светлана Минкова, чл. кор. проф. д.т.н. инж. Стефан Драгоев, инж. Цецко Григоров, проф. Чавдар Дамянов Директор: доц. Георги Джатов, тел.: 02/ 988 05 89; Гл. редактор: Петко Делибеев, тел.: 02/ 988 05 89; e-mail: info@fpim-bg.org Маркетинг и реклама: Виолета Георгиева тел.: 02/ 988 05 89; e-mail: fpim_adv@abv.bg Ангел Драганов, тел.: 02/ 988 05 89; Дизайн: Зора Янчева, тел.: 02/ 987 64 82; е-mail: dizart@abv.bg Адрес на редакцията: София 1000, ул. „Раковски” 108, ет. 6, офис 605; GSM: 088 4646 919; 087 9406 562; Печат: M&BM www.mbm-bg.comg Препечатването е разрешено с позоваване на източника. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламните и PR материали. Мнението на редакцията не винаги съвпада с мнението на авторите на статиите. Абонамент чрез Български пощи, “Доби прес”, РП.

АБОНИРАНЕ В РЕДАКЦИЯТА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА !

®

FOOD PROCESSING INDUSTRY MAGAZINE ISSN 1311-0179 National issue for science and practice © Publishing house „Hranitelno-vkucova promishlenost” With the assistance of University of Food Technologi Plovdiv, Agricultural Academy at the Ministry of Agriculture and Food

24

36

Editorial board: Prof. Chavdar Damianov DSc., Assoc. Prof. George Djatov, Prof. Jordan Gogov, Dipl. eng. Magdalina Gadjeva, Ph.D., Dipl.eng. Milcho Boshev, Prof. Stefan Dragoev DSc, Corresponding Member of the BAS, Ph.D. Svetlana Minkova, Dipl. eng. Tsetsko Grigorov, Prof. Veselka Duleva DSc. Director: Assoc. Prof. George Djatov, Tel.: + 359 (0) 2 988 05 89 Editor in Chief: Petko Delibeev, Tel.: + 359 (0) 2 988 05 89 e-mail: info@fpim-bg.org Advertisement: Violeta Georgieva Tel.: + 359 (0) 2 988 05 89 e-mail: fpim_adv@abv.bg Design: Zora Yancheva, Tel.: + 359 (0) 2 987 64 82, е-mail: dizart@abv.bg Address: BULGARIA, 1000 Sofia, 108 Rakovsky Str., fl. 6, office 605, Tel./Fax: +359(0)2 988 05 89; GSM: +359 88 4646 919; +359 87 9406 562 e-mail: info@fpim-bg.org Printing: M&BM www.mbm-bg.com


конкурс

Приз Пак търси идеите на младите… Когато една традиция се е задържала десет години, време е да потърси нови насоки на своето развитие. Затова и ние от сп. ХВП, като основен организатор на този утвърдил се вече конкурс, решихме във връзка с юбилейното му издание да потърсим младежкия поглед върху опаковките. Така се роди и Младежкия Конкурс за най-добра опаковка Приз Пак. Обърнахме се към училища и ВУЗ където се изучават дисциплини, които имат допирни точки с нашата идея. Интерес проявиха традиционните ни партньори от Нов български университет и учителите от Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, чиито възпитаници активно се включиха със свои идейни проекти. И, въпреки че благодарностите в такива случаи обикновено са накрая, тук искам да изкажа нашата благодарност към ръководството на Кока Кола ХБК България, което оцени полезността на идеята и ни подкрепи с финансови и материални награди за младите хора. Впрочем, предвид активната корпоративна политика на Кока Кола за работа с младите хора у нас това не би трябвало да ни учудва. Ще добавя още една структура, която непрекъснато работи с българската младеж – Съюзът на пивоварите в България, с неговата кампания „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. И те ни подкрепиха с подаръци за нашите млади участници. Що се отнася до професионалистите, трябва да отбележа, че ние, като организатори и с помощта на колегите от сп. “Целулоза и хартия“, популяризирахме идеята сред производителите на храни и напитки, на опаковки и опаковъчни материали. Целта ни бе, в съответствие със световните тенденции, проявяващи се в национални, европейски и глобални конкурси за най-добра опаковка, да стимулираме нашите производители на храни и напитки, както и тези, осигуряващи опаковки и нови технологии да демонстрират своите постижения, да подскажат тенденциите в развитието на това толкова

важно за ХВП направление. Може да се каже, че успяхме. Навярно в съответствие с екологичните тенденции тази година доминираха заявките от страна на производителите на картон и хартия. Но затова малко по-нататък. Искам да припомня, че в процеса на подготовка бе проведена и сериозна Научно-практическа конференция на тема „Съвременни тенденции в опаковането на храни и напитки“, на която бяха разгледани актуални проблеми на опаковъчната дейност и представени новости в тази сфера (повече виж в брой 8/2018). По традиция Конференцията бе естествен преамбюл към финала на Конкурса, който се състоя по време на големите хранителни изложения в Интер Експо Център София. На самото изложение също бе показано сериозното отношение към опаковките, но естествено наградите на Приз Пак 2018 отидоха при тези, които си бяха направили труда да ни изпратят своите заявки и пълна документация за предимствата

Петко Делибеев представя конкурса, до него проф. Йордан Гогов, председател на журито и Виолета Георгиева, маркетинг и реклама на сп. ХВП и член на журито

5 9/18


конкурс

Ловорка Кекез, ръководител на отдел „Околна среда“ в Кока Кола ХБК България, връчва наградата в раздел „Ученици“ на Гергана Цонева

на своите опаковки. Както вече споменах, тази година се прояви и една тенденция, свързана с актуалните изисквания за устойчиво развитие, екологичност и практичност в опаковането, която намери израз в увеличения брой фирми, кандидатстващи с

ДиЕс Смит България получиха наградата си от доц. Красимир Савов, директор на Институт по целулоза и хартия

6 9/18

опаковки от картон и хартия. Впрочем и основната част от идеите на младите хора бяха свързани с опаковки от картон, хартия, стъкло и дърво, което също красноречиво говори за отговорно отношение към актуалните проблеми, свързани с опаковките. Журито, под председателството на проф. Йордан Гогов, съставено от специалисти в различни сфери, с отношение към опаковките и безопасността на храните, оценяваше кандидатите по няколко критерия: да представят опакованите продукти по най-добрия начин, с пълна и точна информация за потребителя; със своите физикомеханични и физикохимични качества да гарантират безопасно и функционално съхранение и транспорт; да предлагат удобство за ползване и възможност за вторична употреба, рециклиране, или безопасно унищожаване, т.е. да отговарят и на изискванията за екологичност и др. Трябва да се отбележи, че основната част от фирмите подадоха пълна и подробна информация за опаковките, с които кандидатстват. След като прегледа постъпилите заявки – документацията и самите опаковки, и разгорещена дискусия, журито определи следните носители на наградата „Приз Пак 2018“: В категория „Картон и хартия“ Диплом и плакет „Приз Пак“ получиха: ДиЕс Смит България за:  Опаковка за вино за е-търговия – за иновативен подход, актуалност и екологичност.  Пързалка за бутилки – Кутия за охлаждане на бутилки в хладилник – за оригинален подход, удобство и екологичност. Дунапак Родина АД за:  Опаковка за чаши със сепаратор, който е част от конструкция на опаковката и дъно с автоматично заключване. Опаковката улеснява процеса на пълнене, намалява ръчните операции, не се използва залепваща лента, не съдържа UV втвърдители и фото инициатори и е изцяло рециклируема.  Опаковка за печени ядки „Детелина“, готова за представяне на рафта. Изработена от велпапе с две отделни части, с лесно отделяне на капака, пряк достъп до продукта и висококачествен печат опаковката е изцяло рециклируема. Витавел АД за:  Комбинирана опаковка от вълнообразен картон за индустрията – удобна за транспортиране и представяне на щанда, запазване целостта на продукта и рециклируемост. Диплом Приз Пак 2018 за участие в конкурса получи: Юрий Гагарин АД за:  Кутия/опаковка за шоколадови бонбони за белгийската фирма Belgian Chоcolate Group.


конкурс

Снимки с наградата за спомен В категория „Пластмаси“ Диплом и плакет „Приз Пак“ получиха: Интрама Протек ЕООД за:  Многослойно бариерно фолио за опаковка с марката „Деликатес Житница“ за оригиналност на структурата на фолиото и екологичност.  Фолиа за вакуум опаковка с марка „Добротица“ – Двете фолиа осигуряват функционалност на опаковката, удобство за потребителя, гарантирано предпазване на продукта и екологичност.  Фолиа за вакуум опаковка с марка „Дестан“ – Двете фолиа гарантират безопасността на продукта, способстват за намаляване на замърсяването с пластмасови отпадъци и разходите на производителите за еко такса за опаковката. ДАЕСЕФ АД за:  Кофичка от РЕТ за кисело мляко и/или млечнокисели продукти с картонен етикет. Опаковката е изработена от по-тънко фолио, напълно прозрачна, без мастилен печат. Алуминиевата капачка се отделя без разкъсване, а картонената обвивка е възобновяема суровина. Гарантира безопасността на продукта и осигурява пълна рециклируемост на компонентите на опаковката. Победители в Първия Национален младежки конкурс „Приз Пак“ : В раздела „Ученически идейни проекти за опаковки“ журито присъди наградата на Гергана Цонева, ученичка в 12 А клас, Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ за Картонена кутия за дребни сладки и солени изделия – TIC-TAC-CANDY

В знак на благодарност за партньорството и за стимулиране на творческото мислене у младите хора Диплом за участие в Конкурса и плакет Приз Пак получи Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“

АРСТ ООД

Търговия и производство на оборудване от неръждаема стомана. Фирмата разполага с машина за плазмено рязане Microstep CNC PLS 6001.20P както и друга техника за огъване и заваряване на стомани. „Арст” ООД 6000 Стара Загора, кв. „Индустриален” ул. Промишлена тел.: +359 42 601 477 търговски отдел тел.: +359 42 601477 факс: +359 601471 office@arstood.com http://arstood.com

7 9/18


конкурс 

Разделът „Студентски идейни проекти за опаковки“ създаде трудности на журито, което след продължителен спор единодушно прие соломоновското решение да раздели финансовата награда на две: Диплом „Приз Пак“ и материална награда получиха: Силвия Владова за Екологични кутии за храна – за оригинален подход, удобство при употреба, отношение към детайлите и защитата на околната среда. Ерик Младенов за Комбинирана опаковка от три бурканчета с мед – за оригинален и екологичен подход при използване на стъкло, дърво и хартия. Диплом за участие получиха: Георги Петров за Идеен проект за устойчив дизайн “Tapa project“ Мария Недева за Модулен дизайн на бутил-

Идейните проекти на студенти (на таблата) и на ученици, участвали в първия Младежки конкурс за найдобра опаковка Приз Пак Диплом за участие в Младежкия конкурс Приз Пак 2018 за най-добра опаковка получиха и учениците: Мона Тончева, 11 В клас, за Картонена кутия за хранителни продукти и стоки за деца; Марина Андровска, 11 В клас за Нестандартна картонена кутия за шоколадови бонбони; Патрициа Ризова, 12 Б клас за Опаковъчна кутия за съхранение на салфетки.

Учениците с интерес разглеждаха опаковките, носители на „Приз Пак 2018“

8 9/18

ка Ася Узунова за Кутийки за бонбони на модулен принцип Coşkun Görkem Peynirci (Турция) за Многофункционална кутия за сладкиши и плодове

Честито на победителите! Финалът на Десетия конкурс за най-добра опаковка Приз Пак 2018 беше на сцената в централното фоайе на ИЕЦ, където организатори, участници в конкурса, изложители и посетители изживяха заедно радостта на победителите и си пожелаха: До следващата година на Единадесетото издание на конкурса Приз Пак! И ето че тук е мястото, като представител на основния организатор – сп. „ХВП“, пишещият тези редове да благодари на онези, които ни подадоха ръка и тази година за успешното реализиране на Конференцията и Конкурса – на МЗХГ, на МОСВ, на БАБХ, на ЦОРХВ, на ФНТС. Специални благодарности на Института по целулоза и хартия, който през последните години винаги е бил до нас при организирането на тези събития. Също така на колегите от браншовите организации – СПБ, АПБНБ, СППЗ и от списанията „Целулоза и хартия“, „Прогрессив“, „Опаковки и печат“ и „Полиграфия“. Естествена е и голямата ни благодарност към нашия домакин – Интер Експо Център и неговия управител, г-н Ивайло Иванов, който за поредна година подкрепи нашата инициатива. Петко Делибеев


9 9/18


форум

Защо числото 23 560 е така важно за ХВП? От 7 до 10 ноември международните изложения Месомания, Булпек, Светът на млякото, Салон на виното, Интерфуд&Дринк и Сихре представиха в Интер Експо Център потенциала на отрасъла.

С

ъздаването на устойчив бизнес е дълъг и сложен процес, свързан със задълбочено предварително планиране. За пълноценното осъществяване на заложените цели е нужно да се изградят най-добрите контакти и оптимални бизнес взаимоотношения. А когато всичко това се отнесе към хранителновкусовия и хорека сектора, представителите на отрасъла в България ежегодно се фокусират върху международните изложения в Интер Експо Център – Месомания, Булпек, Светът на млякото, Салон на виното, Интерфуд&Дринк и Сихре. През тази година, от 7 до 10 ноември, те определяха облика и дневния ред в сектора, който фокусира вниманието си върху продуктите от

10 9/18

последно поколение, високите технологии, иновативните идеи и авангардните решения, които участниците предложиха на специализираната публика.„Изданието доказа, че усилената целогодишна работа, вниманието към детайла и добрата координация са в основата на успеха“, споделят организаторите. Общо 23 560 души посетиха щандовете на повече от 500 директни изложители, разположени на 16 000 кв.м в шестте изложбени зали на Интер Експо Център. Съзнавайки перспективите и възможностите, които участието им създава, в изложението през 2018г. се включиха компании от България, Австрия, Испания, Италия, Великобритания, САЩ, Гърция, Румъния, Република Македония, Тайланд, Холандия. Общо 162 от тях се включиха за първи път. Това бе и пилотното участие на Департамента по земеделие към посолството на САЩ в София. Традиционното колективно участие на компании от Италия бе по-мащабно от всякога. Апенините се включиха с над 40 фирми. 2018 г. бе още по-специална за две от изложенията – Месомания и Булпек. Те отбелязаха своите 25-годишни юбилеи. Месомания предложи разнообразни технологични решения за месопреработвателната промишленост и редица нови продукти на месната ни индустрия. Под светлините на юбилея премина и Булпек. Участие в него взеха водещи хлебозаводи, про-


форум

изводители на хляб и хлебни изделия. Майстори провеждаха демонстрации, даваха професионални съвети и споделяха опита си, потопявайки присъстващите в магията на хлебните и сладкарски изделия. Изложението даде за 15-и път възможност на публиката да се запознае с изобилие от млечни продукти, традиционни и иновативни изделия, суровини, специализирани машини и лабораторно оборудване, хладилна техника, специализиран софтуер, решения за подобряване на хигиенния инженеринг. В Салон на виното посетителите дегустираха десетки изключителни напитки, а любителите гастрономи се запознаха с тенденциите и производствените технологии на кафе, шоколад, традиционни и гурме храни, консерви, био продукти и други. Трудно бихме могли да изброим десетките съпътстващи събития, организирани от фирми,

браншови организации и от самите домакини. Тук трябва да отбележим и активното присъствие на списание ХВП на изложението. Десетки специалисти от отрасъла се спряха на щанда му, споделиха проблеми и идеи, закупиха специализирана литература и си направиха абонамент с отстъпка. Много от тях с интерес разглеждаха витрината с наградените опаковки от Конкурса Приз Пак 2018, както и оригиналните проекти на студенти и ученици за опаковки. Ето, поради всичко това броят на посетителите 23 560 е важен за ХВП индустрията! Защото толкова много специалисти и потребители са се срещнали с производителите, с техните постижения и тенденциите в този важен за икономиката ни отрасъл.

11 9/18


отзвук от конкурса

Опаковката – начин на употреба Все по-лъскава и по-шарена. Опаковката на храните има тежката задача да провокира потребителя да купи даже и когато те не са му нужни, да го накара да избере от растящото с дни предлагане по рафтовете на магазините. Но зад лъскавата фасада опаковката има много по-важни отговорности – да опази качеството на храните, да ги направи бързо и лесно продаваеми при съвременните форми на търговия и още по-важно – да гарантира безопасността им. Възползвахме се от присъствието ни на изложенията на храни и напитки в Интер Експо Център, за да потърсим мнението на участниците в него за опаковките: В зависимост от това какво иска да пакетира, производителят на храни трябва да избере съответната опаковка и за нея да има декларация за съответствие, издадена от производителя й – поясни за нашите читатели инж. Атанас Дробенов, главен експерт „Контрол на храните” в Българска агенция по безопасност на храните. В декларацията се посочва каква е дадената опаковка, за какви точно храни е предназначена и как да се използва. Независимо дали производителите на опаковки са български или чужди компании, изискванията и отговорностите им са еднакви и са определени от два регламента на ЕС и две наши наредби. Опаковките подлежат също на контрол от БАБХ. Има случаи те да са предназначени за един вид храна, а да се използват за съвсем друг вид. Много е важно еднократните опаковки да не се използват повторно. От друга страна, да не превишават нормите за миграция на различни химически елементи. Правят се лабораторни изследвания, за да се установи дали има преминаване в храната на вещества от опаковките.

Опитът на производителите на храни Софийският хлебозавод „Симид“ използва български опаковки и според неговия представител г-жа Поликсения Димова, проблеми с тях нямат. Доволни са от това, което им предлагат нашите производители, с добро качество и асортимент са и не предизвикват брак на основната продукция. Опаковките са такива, каквито си ги поръча производителят на храни – допълни г-жа Димова, и доставчикът им трябва да се съобразява с изискванията на хранителното производство. Мисля, че българските фирми могат да отговорят на търсенето на компаниите от хранителния сектор. Ние си поръчваме опаковките, дизайнът може да е наш, а може и да е изработен от рекламна или дизайнерска къща.

12 9/18

Мандрата в Лесидрен се снабдява с необходимите им опаковки от завод „Интрама“ в Пловдив. При получаването им е организиран входящ контрол, който следи за външния вид, качеството, съответствието на заявеното количество. В придружаващата доставката декларация са описани всички характеристики – дебелина на фолиото, размери и т.н. Основното изискване на производителя на млечни продукти е опаковките да са качествени и в това отношение досега проблеми нямат. Но имат пожелание към българските производители на опаковки – например, при по-високи температури вакуумните опаковки започват да губят вакуума. При по-дебелите фолиа също се срещат проблеми с вакуума. „Лактина“ ООД не произвежда крайни продукти за пазара, а междинен продукт за преработка и съобразяват опаковката му с неговата специфика. Използва се трипластово алуминиево фолио – внос от Гърция и Италия, и проблеми с качеството му няма. Изпълнителната директорка г-жа Елена Караиванова споделя, че ако българските производители им предложат качествено фолио, те ще го използват. „Еко мес“ ЕООД предлага на пазара широка гама от месни изделия и специалитети, които изискват разнообразни и качествени опаковки. Те се доставят от специализирани фирми от бранша – транспортните опаковки от велпапе са български, а останалите – за храните, от внос. Българските производители са малко и не ни осигуряват необходимото качество – заяви за списанието ни търговският директор г-н Красимир Лазаров. Имаме задължителен входящ контрол – проверяваме сертификатите на опаковките, които показват състава на фолиата, броя на слоевете, от които са изработени, предназначението им, дебелината в микрони. Разнообразието е голямо. Има случаи да дойдат някои опаковки с фабрични дефекти или неправилно навита ролка, но те са рядкост. За нас най-важното е да има съотношение между цената и качеството на опаковките и бихме купували от български производители, ако ни го предложат. д-р Правда Добрева От редакцията: Темата за опаковките е сред основните теми на списание ХВП. Все по-ясно се отчита нейната важност както за производителите на храни и напитки, така и за потребителите. Ето защо ще продължим да пишем за опаковките на храни и напитки, ще следим тенденциите у нас и в света, ще организираме конкурса Приз Пак. А ако имате въпроси или идеи в тази област, заповядайте. Страниците ни са отворени за вас!


отзвук от конкурса

Отгледани опаковки Звучи напълно правдоподобно да се отглеждат различни неща и да се поставят в произведена за тях опаковка, която да гарантира качествено съхранение, безпроблемно транспортиране, добър търговски вид. Обратното обаче – да отглеждаш опаковки и да пакетираш в тях произведени продукти и изделия на пръв поглед изглежда доста странно. Въпреки това съвременният свят, а пък още повече съвременният дизайн и търсенията на нови технологии и материали са способни по различни начини да обърнат тази логика. Да отгледаш опаковка, всъщност се оказва не толкова безнадежно, безсмислено и сложно начинание. Съществуват разработки, някои от тях и не толкова нови, които демонстрират различни методи за култивиране на опаковки. Един от най-бързите като производствен процес и подлежащ реално на внедряване в индустрията е отглеждането на опаковки с гъбен мицел. Като суровина се използват различни растителни фибри от обработката най-често на зърнени култури – пшеница, ориз, царевица и др., също така и остатъчни фибри при производството на изделия от бамбук. След овлажняване и заразяване на фибрите с гъбния мицел, те се пресоват в калъпи и изделията се култивират

при необходимата температура и влажност. В зависимост от суровината, технологията и вида на детайлите, процесът на отглеждане отнема около пет денонощия. Полученият материал има много добра издръжливост на натиск и удар, еластичен е и позволява осукване. След като приключи експлоатацията на опаковката, тя може да бъде компостирана или използана като мулч. Технологията с гъбен мицел вече се е доказала успешно не само при производството на обезопасителни опаковки за различни продукти, включително и за електроника, но и в производството на осветителни тела, мебели, дори като градивен материал за мащабни архитектурни решения.


отзвук от конкурса 

Специфичен вид гъбни опаковки е проектирала Roza Janusz/Роза Янус от Полша. Това са биоразградими ядливи опаковки, отгледани от дрожди в хранителната среда на подсладена отвара от черен чай. Получената гъба е от типа на оцетната и е във вид на сравнително тънък полупрозрачен лист, който се изсушава. В получените, подобни на оризова хартия, елементи се поставят или увиват хранителни продукти, семена за посев и др. За разлика от предните гъбни опаковки, които не са годни за консумация, чаената гъба може спокойно да бъде изядена и дори се предлага да бъде сготвена заедно със съдържанието на опаковката.

Друг метод за отглеждане на опаковки е познат и практикуван от много отдавна, но тепърва предстои неговото преоткриване. Става дума за изделия от растението кратуна, което традиционно на много места по света, включително и в България, се използва за изработката на съдове за съхранение, пренасяне и консумация на храни и течности. Тъй като всеки един плод на кратуната е уникален от гледна точка на размер и форма, е трудно този материал да се включи в някакъв тип серийно производство. Но съвсем не е нов и методът за моделиране на материала в процеса на израстване на кратуната, така че резултатът да е предвидим, а формата да е в известна степен унифицирана. За целта се използват пластмасови калъпи, които се фиксират около младия плод и в процеса на израстване плодът придобива желаната големина и форма.

Същият принцип се прилага и при отглеждането на различни плодове и зеленчуци. Получената при тях форма също би могла да се разглежда като опаковка. Характерен такъв пример са кубичните дини. Така или иначе, динята си израства опакована и готова за транспортиране и предлагане в търговската мрежа, но няма как да не признаем, че огледаните в кубични калъпи плодове са еднакви, много по-удобни и компактни при съхранение, излагане, транспортиране, а вероятно и при разрязване. Ако за динената кора може да говорим като

14 9/18

за транспортна опаковка, то тогава плодовете, произвеждани например от китайската компания Fruit Mould израстват направо с търговската си рекламна опаковка. Компанията създава калъпи, в които отглежда плодове и зеленчуци в различни причудливи форми: краставици, патладжани, домати – с профил на звезда, цвете, сърце; кубични или сърцевидни ябълки, дори и с надпис. А вероятно най-ценени са крушите, във вид на Буда. Тези отгледани в своята търговска опаковка плодове и зеленчуци вече се разпространяват в супермаркетите в Китай и се радват на голяма популярност.

Технологиите за култивиране на опаковки са почти безотпадни, щадящи природните ресурси и запазващи биологичното разнообразие. При тях технологичните процеси са сведени до минимум. Използват се изключително местни суровини, като по този начин се намаляват енергийните разходи за транспорт. Различните технологии не изискват скъпо и сложно оборудване. Освен за изработката на кълъпите, които са за многократна употреба, не се използват допълнителни неорганични материали и покрития, които биха възпрепятствали рециклирането на органичния материал или оползотворяването му като източник на енергия или хранителна биомаса след приключване на експлоатационния живот на изделията. Технологиите за отглеждане на опаковки се определят като устойчиви, ефикасни и екосъобразни. Те може да се разглеждат като положителен пример и добра насока за развитие на устойчивия продуктов дизайн. гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова Нов български университет Ползвани източници: Добрева-Драгостинова, Ив. (2017). АБ на устойчивия дизайн. София: НБУ Dobreva-Dragostinova, Iv. (2017). Cultivated sustainable product and spatial design. Innovation in woodworking industry and engineering design 2/2017, Sofia: University of forestry, Faculty of forest industry, p. 5-12 https://ecovativedesign.com/ https://greentech.bg/archives/31234 https://www.rozajanusz.com/ http://www.yankodesign.com/ https://www.fruitmould.com/ http://www.viralno.bg


актуално

В чувала на Дядо Коледа Задава се най-големият пазар на годината. Всеки декември се надяваме, че бизнесът ще последва добрите примери на чуждите си събратя, ще намали цените, за да спечели не от скъпотия, а от оборот, като ще си гарантира и верни потребители за следващата година. Досега се случваше точно обратното – щом наближи Коледа, цените на основните храни плъзват нагоре, като най-много страдат плодовете и зеленчуците, които залежават предпразнично и масово се разпродават следпразнично – но вече в полуразвалено състояние. Такова е разбирането за бизнес по нашите ширини. В сезона на предпразничните акции, кампании, промоции и разпродажби е добре да напомним, че и те си имат стриктни правила, които трябва да се спазват, за да се избегнат сигнали и жалби, проверки и санкции. Важно е предприемачите да си изградят стратегия за предпразничната търговия, тъй като на нея се създават предпоставки за нарушения на пазара – започва темата председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов. Тя има специфични изисквания и правила, съобразяването с които е от полза и за бизнеса, и за потребителите.  Според новия член 4 на Закона за защита на потребителите производителят е длъжен да предостави предварителна информация на потребителя, за да има той правото на информиран избор.  И при предпразничните акции и кампании потребителите трябва да получат информация за цените, производителя на стоката, срока й на годност, опасностите при употребата й, наличност в търговската мрежа.  Всяко съобщение за намаляване на цената трябва да включва: стоки и услуги с намалени цени, условия на продажба, срока за действие на намалението.  Намалението на цените не може да бъде за по-малко от един ден и повече от един месец, с изключение при пълната разпродажба или затваряне на обекта.  Храните с намалени цени трябва да се поставят на обозначени и отделни места – извън зоните на редовните цени.  Обявените за участващи в предпразничните акции стоки трябва да бъдат в наличност в магазина.  Стоките с нарушен търговски вид задължително трябва да бъдат с намалени цени.

Сигнал! Потребители често се оплакват, че се рекламират храни и напитки в акции за намаление на цените, а на касата те се маркират и заплащат по нормалните цени. Тази обичана практика за заблуда на клиентите и за „скрита“ печалба подлежи на санкции от КЗП. Отговорност за актуалността и верността на етикетите и цените на стоките носят производителят, вносителят и търговецът.

Какво са акцията и промоцията? Няма легална дефиниция на акцията и промоцията на стоки – поясни за читателите ни Емилия Елчинова – главен директор „Контрол

Автоматични машини за опаковане на кисело мляко Автоматични бутилиращи машини Етикетиращи машини Дозиращи системи „МИЛКО МИЛУШЕВ“ ЕТ гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ 15, тел.: 038/663740, 0887/915068, 0897/892431 е-mail: milko_milushev@yahoo.com www.milushev.biz

15 9/18


актуално Коледа по стандарт    

Стандарти за хляб и брашно „България“ Браншови стандарт за лютеница Български стандарти за млечни продукти Браншови стандарт „Рафинирано слънчогледово масло“  Утвърдени стандарти за месни продукти „Стара планина“

на пазара“ в КЗП. При промоцията производителят или търговецът намаляват цената за срок от един до пет дни, като информацията, която дават на потребителите, трябва да бъде вярна. Първо, всяко съобщение за намаляване на цената трябва да включва: стоки и услуги, за които се отнася; условия на продажбата им; срок за намалението. Второ, предприемачите, особено от малкия и средния бизнес, често не познават законодателството и допускат нарушения, за които се налагат санкции до 3 хиляди лева като нелоялна търговска практика. Изключително важно е информацията за потребителя да бъде пълна. Сигнал! Много потребители, които следят информацията за съдържанието на храните съобщават, че често върху оригиналния етикет има залепен втори и докато в оригиналния пише, че продуктът съдържа палмово масло, например, в новия то е заменено от „доброто“ растително масло. Това се прави най-често при вносните храни и е заблуда на потребителя, а при „пропуск“ да се запишат алергените, за него последиците могат и да са фатални. Най-често тези нарушения се правят при шоколадите, бонбоните и десертите.

И все пак остава въпросът – може ли предколедната търговия да бъде хем печеливша за бизнеса, хем спокойна за потребителите и предвещаваща щастливи празници? Емил Георгиев - изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите в България, има свое мнение по въпроса: Лично аз смятам, че за българския потребител предлагането на храни – и като качество, и като цени, е в буквалния смисъл на думата „черен петък“. Имам достатъчно основания да твърдя, че все още има сив сектор в хранителния бранш, особено в хлебното и сладкарското производство. Това създава предпоставки за наличие на опасни храни на пазара, защото само един Господ знае какво се влага в тях. Ние във Федерацията очакваме по-голяма активност от Българската агенция по безопасност на храните, защото тя има акредитирана лаборатория и трябва да си свърши работата. Сега, преди празниците, ние сме на път да установим за втори път подвеждаща информация на нашия пазар – по сигнал на потребители за определен вид майонеза. Подадохме жалба в КЗП и тече процедура за проверка в лаборатория. Дано тази година предпразничната търговия е по-спокойна и безопасна от предишната, но лично аз се съмнявам. Инж. Румен Велинов – изпълнителен директор на „Велинови – Био“ ООД, познава добре хранителния сектор у нас, тъй като се занимава с проектиране и одит на хранителни предприятия. Той има свои наблюдения за изкривяването на пазара: За някои нарушения са виновни дистрибуторите на големите търговски вериги. Често те налагат на българския производител какво да вложи в храните, за да добият те трайност – например, не един, а шест месеца. Потребителят остава с впечатлението, че производителят му предлага съмнителен продукт – с много добавки и опасни „Е“-та, а това е по искане на дистрибутора. За да не остава контрата в предприятията от сектора, трябва да се използват въведените стандарти – при тях нещата са урегулирани. Но често се получава объркване между утвърдените стандарти и стария БДС защото изискванията при тях не винаги се покриват.

В защита и на предприемачите За да помогне на производителите с информация за действащото законодателство в областта на защитата на потребителите, КЗП работи

16 9/18


наблюдател А в това време на пазара… И докато производители, търговци и потребители загряват усилено на старта на предколедната търговия, да видим какво се случва на пазара на едро, който е най-добрият белег за предстоящата еуфория в магазините, базарите и доставките по домовете. По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в края на ноември цените на едро са все още сравнително спокойни, въпреки че през последната седмица някои от тях вече тръгват нагоре. Поскъпване има при най-оборотните за предпразничния пазар стоки: оранжерийни краставици и домати, зрял лук, зеле, пилешки продукти, риба, брашно, кисело мляко, масло, сирене, кашкавал, яйца, олио, зрял фасул. Остават големите различия в цените на едро по региони на страната, които и експертите не могат да си обяснят при положение, че разстоянията не са големи, за да се оправдаят с извънредни транспортни разходи, а не са и характерни за някои региони – традиционни производители на храни. Няколко примера от средата на ноември 2018г.:  Каймата в Ямбол струва 5,62 лева на едро за кг, а в Монтана – 4,10 лева.  Захарта: 1,60 лв. в Ловеч срещу 95 стотинки в Добрич.  Оризът: 2,65 лв. във Велико Търново и 1,50 лв. в Смолян.  Брашното: 1,30 лв. в София и 60 ст. в Плевен.  Олиото: 2.40 лв. за литър в София и 1.70 лв. в Хасково.  Яйцата: 30 ст. за брой в Пловдив и 17 ст. в Плевен.  Кравето сирене: 8,12 лв. във Велико Търново и 4,79 лв. в Добрич. по проекта „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Константин Арабаджиев – заместникпредседател на КЗП, разясни целта му за нашите читатели: Ние смятаме, че превантивната работа с бизнеса е по-добре да се прави преди още, поради незнание, производителят да направи нарушение, след което следва санкция. С дейностите, които развиваме по този проект, ще помогнем реално на бизнеса. Предстои да разкрием „горещ“ телефон, на който всеки предприемач да получи необходимата му информация. Мобилно приложение и електронен сайт ще му предоставят пълни сведения за изискванията, свързани с правата на потребителите. А за българския бизнес това означава по-доволни клиенти, подобри резултати. д-р Правда Добрева

Ден на ХВП Една добра традиция бе спазена и тази година. На 20-и ноември Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС отбеляза Денят на хранителната промишленост. Събитието бе уважено от много гости, производители на храни и напитки, експерти от държавни структури, свързани с ХВП, научни работници, ученици и студенти. Празникът бе съчетан и с петнадесетата Национална научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Българските храни - гаранция за здраве и дълголетие“. При откриването зам.-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов подчерта, че безопасността и качеството на храните са сред основните приоритети на МЗХГ. Той допълни, че са наложени високи изисквания към производителите за достигане на международни стандарти и се работи активно по регистрацията на наименования по европейските схеми за качество. Доц. Иванов подчерта, че действията, които предприема МЗХГ за стабилно развитие на хранително-вкусовата промишленост, са многопосочни. Те обхващат както създаването на ново законодателство и усъвършенстване на съществуващото, така и подобряване на механизмите на официалния контрол, подкрепа на родния производител на храни и създаване на по-добри възможности за достъп на българските храни на пазара. Присъстващите бяха поздравени и от инж. Лилия Смедарчина, зам.-председател на ФНТС. Във встъпителното си слово д-р Светла Чамова се спря на все по-агресивните модни тенденции, свързани с режима на хранене, които влияят негативно на хората и особено на младите, които са по-податливи на подобни внушения. После тя се спря на постиженията на отрасъла и някои от основните проблеми, които му пречат да се развива все по-успешно. Преди началото на Конференцията доц. Иванов връчи награди и почетни грамоти на индивидуални и колективни членове на Съюза по хранителна промишленост, а проф. Йордан Гогов съобщи наградените от конкурса „ХВП – нови продукти и технологии 2018 г.“

„Браншовете за производство на месни и млечни продукти, както и хлебопроизводството залагат едновременно на традициите и новаторството и представят най-добрата продукция на пазара“, подчерта доц. Янко Иванов

17 9/18


наблюдател

Вести от СПБ

Иновативни тенденции в пивопроизводството Модерните световни тенденции в пивоварната наука и технология бяха водещите акценти на есенното издание на Национална бирена академия (НБА), организирано от Съюза на пивоварите в България (СПБ). На специално събитие, пред именити експерти, учени, журналисти и известни личности изпълнителният директор на Европейската пивоварна конвенция1 (EBC) – Джон Брауер представи иновативни разработки в пивопроизводството и сподели актуални новини за развитието на бирената индустрия в Европа. EBC е най-престижната научна организация на Стария континент, която разработва методите и процедурите за качествен контрол във всички етапи на производството на пиво – от суровините до опаковките. Джон Брауер сподели с гостите информация за иновативните подходи във ферментацията и филтрацията на бирата, които бяха представени тази година и на симпозиума на ЕВС в Брюксел. Интересът към темата е голям, тъй като в зависимост от това как се планират и провеждат тези основни процеси се повлиява цялостната органолептика на пивото като вкус, аромат, цвят, бистрота, пяна и консистенция. Така например все повече се налага тенденцията при ферментацията да се използват не само класически щамове пивоварни дрожди, а филтрацията да се използва и при занаятчийските бири, тъй като мътното пиво вече не е модерно и предпочитано от консуматорите. Как различните съставките на пивото и тяхното съотношение влияят върху качествата на крайния продукт, бе друга приоритетна тема, която Джон Брауер представи. Все по-търсено от потребителите е пивото с ясно изразен и плътен малцов вкус, при което ароматните компоненти на хмела по-слабо се усещат. Сред световните тенденции са и разработките на безглутенова бира и пива с повишен антиоксидантен капацитет, които са част от изследователския дневен ред и на българските учени. През следващата година предстои да бъде реализиран нов научен проект, фокусиран върху съдържанието на 1 EBC e създадена през 1947 г. и е първата международна научна организация за развойна и научна дейност в пивопроизводството. От 2007 г. ЕВС е член на Пивоварите на Европа.

18 9/18

ксантохумол в българските бири. За българските почитатели на пивото, изпълнителният директор на ЕВС потвърди: Бирата е напълно натурален продукт, произвеждан в модерни пивоварни с различен мащаб, а технологиите съчетават традициите с иновациите и тенденциите на световния пазар. В съвременната глобална среда това е водещ приоритет, който стимулира както научните разработки, така и развитието на бранша в различните точки на света. В подкрепа на тези процеси, специалният гост сподели, че огромна експертна информация е събрана в току що публикуваното издание „Аналитика ЕВС“, в което са включени 400 актуализирани и нови физико-химични, микробиологични, сензорни и др. методи, които се използват в съвременното производство на бира. Българските пивоварни компании работят в пълен синхрон с изискванията на ЕВС за качествен контрол върху категорията. Всички колеги поддържат високо ниво в различните направления на пивопроизводството, като водещи са инвестициите в оборудване, иновации, продуктово развитие. Само за първата половина на тази година капиталовите вложения на членовете на СПБ възлизат на 25 млн. лева. Инвестициите за развитие на човешките ресурси на годишна база са 7 млн. лева, а продуктовото портфолио на индустрията през годината е разширено с над 21 нови предложения. Тази динамика на сектора дава отражение и върху представянето в европейски мащаб. – коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на СПБ. Само няколко дни по късно Пивоварната на „Карлсберг България“ в Благоевград – „Пиринско пиво“ бе домакин на последния за тази година тур от Националната бирена академия. По време на посещението бяха представени интересни тънкости в пивопроизводството, различни специализирани съоръжения, любопитни данни и факти за Благоевградската пивоварна. „Карлсберг България“ е единственият производител на бира в страната с две пивоварни – в Благоевград и Шумен. По данни на СПБ, средно за една година в България всеки час се произвеждат около 573 хектолитра (573 000 литра) Продължава на стр. 20


19 9/18


наблюдател

Подкрепа за българските „Желаем в този месец и половина до Коледа да акцентираме върху нашите постижения, върху българското земеделско производство и българските храни. Целта е да надградим постигнатото, за да може да продължим по правилния път.“ Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на кръгла маса, с участието на браншови организации от отрасъла, която даде старт на кампания в подкрепа на производителите на български храни под мотото „Аз подкрепям

българските производители, подкрепи ги и ти“. Във връзка с инвестициите, които са направени и модернизацията на предприятията, България вече има един добър опит като земеделска и производителка на храни страна, каза министър Порожанов. Положителна тенденция се наблюдава с ръст в производството на бели и червени меса. Само за първите 8 месеца на тази година, съпоставени с 8-те месеца на миналата година има увеличение при производството

Наздраве с българско пиво – Владимир Иванов, председател на СПБ, Ивана Радомирова, изп. директор на СПБ и Джон Брауер, изп. директор на ЕВС (отляво надясно)

20 9/18

бира, от които делът на „Карлсберг“ е 32%. Изчисленията показват, че производителността на един зает в компанията е около 360 литра пиво/ час, каквато е и средната производителност на труда в пивоварния бранш в страните от ЕС. За последните 15 години, откакто „Карлсберг“ е собственик на пивоварните в Благоевград и Шумен, капиталовите инвестиции за пълната реконструкция, обновяване и разширяване на двата завода надхвърлят 221 милиона лева. Една от последните големи инвестиции, на стойност

на бели меса с 18,4%, на червените меса – 7,6%. Същата тенденция се отнася и за потреблението на готови млечни продукти и яйца. Делът на българското производство в общото потребление при киселото мляко, кравето сирене, кашкавала и яйцата е около или над 90%. За периода януари-август 2018 г. се запазва тенденцията на увеличение на обема на произведените млечни продукти, като най-голям ръст бележи производството на пресни млека (40%) и сирена (33%). Същевременно производ-

5 милиона лева, е тази за изграждането и пускането в експлоатация на модерна пречиствателна станция за отпадни води. През 2019 година компанията започва изграждането на аналогична станция и в пивоварната на „Шуменско пиво“ в град Шумен. Интересен резултат от усилията за опазване на природните ресурси е фактът, че с 4 kWh енергия на хектолитър произведено пиво е намален разходът на компанията за последните 3 години. Това означава, че консумацията на природен газ е намаляла с над 15% на база произведена продукция. Иновативен е и проектът за „short neck” капачки на пластмасови бутилки, които са с по-къса гърловина и по този начин разходът на материал за получаване на преформата е намалял с 1,3 грама. Стремежът ни да намалим консумацията на природни ресурси и рисковете за хората, които работят в пивоварната ни води до разработването на проекта „Пътят към нулевия отпечатък“. Той се развива в 4 направления, които целят да постигнат нулеви нива на: въглеродния отпечатък; на отпадните води от производство; на безотговорно потребление от страна на консуматорите; на инциденти в индустрията – коментира Методи Стоянов, производствен директор на „Пиринско пиво“ и „Шуменско пиво“. Като част от инициативите на Националната бирена академия, Съюзът на пивоварите в България организира периодични посещения на пивоварните в страната от журналисти от различни медии. По този начин браншът се стреми спецификите на пивоварната технология, системите за качествен контрол и чистотата на продуктите в реални условия да бъдат показани пред широката общественост и любителите на бирата. През следващата година Националната бирена академия продължава с нови инициативи и участници.


наблюдател

производители ството на имитиращи продукти с растителни мазнини намалява с около 17%, след като се предприеха промените в нормативната уредба и забраната за използването им в млекопреработвателните предприятия, подчерта министърът. По предварителни данни за първите 6 месеца на тази година износът на селскостопански стоки, където се включват и храните, нараства с 13,5% спрямо 2017 г. и достига 1,9 млрд евро. По думите на Румен Порожанов очакванията са износът да надхвърли 4 млрд евро.

Той съобщи, че е направено проучване в 5-те най-големи хранителни вериги в страната за това какъв е делът на българските и вносните хранителни стоки и резултатите показват, че има значителен ръст в продажбата на български стоки. В малките хранителни магазини от семеен тип българските стоки също преобладават. „Делът на хляб и хлебни изделия от българските производители в големите хранителни вериги е между 77% и 100%.

В една от тях се продават само български хлебни изделия. По отношение на деликатесите и колбасите съотношението е между 55 и 80 на сто, а при млечните продукти то е между 57 и 75на сто. При сертифицираните български биопродукти се забелязва сериозен ръст през последната година, като една от веригите декларира ръст от над 167%“ , посочи министър Порожанов. Над 2 млрд. лв. ежегодно се отделят за подкрепа на земеделските стопани. Министър Порожанов подчерта, че финансирането за следващата година в област земеделие ще бъде балансирано между всички сектори По http://www.mzh.government.bg/

Кока Кола прави своя отчет В живота и работата на една компания днес сериозно място, наред с качеството на продуктите, заемат грижите за развитието на цялото общество към по-добро бъдеще. Една такава компания е и Кока-Кола ХБК България, чиито дългогодишни ангажименти към обществото и околната среда са допринесли не само да бъде световен лидер в индустрията за производство на напитки, а през 2017 г. за четвърта поредна година да оглави глобалния показател за корпоративно устойчиво развитие Dow Jones Sustainability Index (DJSI) в Европа и в света. Вече за трета година компанията публикува доклад за устойчиво развитие, в който представя успешната си 2017 година, през която са създадени редица продуктови иновации и подобрени работните процеси, което е допринесло много за околната среда. Поставени са основите на устойчиви програми и активности, които оказват реално въздействие върху младите хора и обществото ни. През 2017 г. Кока-Кола ХБК България е въвела нови условия на закупуване на енергия, като е увеличила дела на енергията от възобновяеми източници в общия микс на доставяната енергия и вече може да се похвали със 100% потребление на „зелена електроенергия“ в завода за производство на минерална вода в гр. Банкя. В своята дейност Кока-Кола ХБК България се ангажира дългосрочно и с опазването на водните ресурси и през 2017 г. компанията е използвала повторно 37млн. литра вода. Сериозни са постиженията при разделното събиране

и рециклиране на отпадъци от опаковки, като за първи път успешно са рециклирани над 95 хиляди килограма етикети на стъклени бутилки. Усилията за намаляване теглото на опаковките понижават и количеството отпадъци, които следва да се събират и рециклират. През 2017 г. е намалено теглото на опаковките от 0,750 л. на минерална вода Банкя с 22% – от 22 г. на 17,2 г. Това се равнява на теглото на една монета от 50 стотинки. Всички пластмасови бутилки на минерална вода Банкя от 0,330 до 1,5 литра са от типа PlantBottle, т.е са създадени от до 30% растителни материали и при тяхното производство се отделят по-малко количество въглеродни емисии. Компанията работи в посока цялостно намаляване на съдържанието на захар в напитките, като през 2017 г. то е намалено със 7,5% до 9,22 г захар на 100 мл напитка. В продължение на този ангажимент през 2017 г. беше представен още един бранд във вариант без захар – Sprite. А още през 2016 г. Monster Energy лансира новото семейство енергийни напитки Monster Ultra с нулево съдържание на захар и с нула калории. Друг важен ангажимент, на който се отдава голямо значение е предоставянето на пълна информация за състава на напитките, за да могат потребителите да вземат информирани решения за своя дневен калориен прием. Етикетите

21 9/18


наблюдател

Вести от МЗХГ Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието през 2018 г. Правителството прие Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. - Аграрен доклад 2018. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и са представени прогнозни данни за 2018 г. По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания ‘2017 към края на юни 2018 г. са оторизирани средства в размер на близо 1,7 млрд. лева - общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет. В рамките на 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са извършени плащания в размер на 487,9 млн. лева. В подкрепа на земеделските производители в страната, през 2017 г. са предоставени 250,8 млн. лева под формата на държавни помощи. През 2017 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Сел-

22 9/18

ско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 4,1 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 8,9% спрямо предходната година. Търговията с аграрни стоки продължава да формира значително положително салдо за България, в размер на над 1 млрд. евро за 2017 г.

ЕК одобри държавна помощ за мини мандри Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“. Целта е да бъдат подпомогнати собственици или наематели на животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски стопани. Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Схемата ще стартира в началото на 2019 г. и ще продължи до края на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявленията за кандидатстване ще се приемат до

на бутилките и кеновете предоставят ясна информация за калорийното съдържание, както и препоръчителния дневен прием (Guideline Daily Amount (GDA)) на калории, захар, мазнини, наситени мазнини и сол. Кока-Кола ХБК България е сред първите компании в Европа, които се ангажират да не рекламират директно към лица под 12-годишна възраст и при направените одити от трети страни до 2017 г. не са идентифицирани нарушения. А подкрепата за младите е сред основните приоритети на цялата група на Кока-Кола Хеленик, където вярват, че важна стъпка към по-доброто бъдеще е качественото образование, развиване на потенциала на младите хора и тяхната подготовка за успешен кариерен път. През 2017г. съвместно с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ е реализирано пилотно издание на инициативата Youth Empowered, която цели да допринесе за намаляване броя на икономически неактивните млади хора в България, които по данни на УНИЦЕФ за България са 1/5 от младежта в страната. Като продължение на тази успешна програма е разработена и първата в България безплатна онлайн платформа за обучение и кариерно

един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. Бюджетът на помощта е в размер 1,5 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева. Този интензитет е допустим на основание на член 17(9)(в) от Регламент (ЕС) 702/2014. Допустимите инвестиции по схемата ще бъдат за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуването на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти, (включително закупуване на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

развитие www.youthempowered.bg, чрез която да се достигне до повече млади хора у нас. Тази програма е забелязана и отличена от Министерство на труда и социалната политика и включена в Националното ръководство за работа с икономически неактивни млади хора и в европейската образователна платформа EPALE. „Купата на Coca-Cola” е най-големият междуучилищен турнир по футбол за ученици между 12 и14-годишна възраст. Инициативата е насочена към развиване на социалните умения на учениците, като се създават условия на подрастващите и техните семейства да се забавляват и да прекарват повече време заедно. В шестото издание на „Купата на Coca-Cola” са участвали рекордните 16 340 ученици от 344 училища в 10 региона на страната. Освен разумното използване на ресурси и усилията, насочени към подрастващите и природата, в доклада са оценени също така и приносът на бизнеса, веригата на доставки, тенденциите на местния и международните пазари и политики, като се проследява как всеки един от тези аспекти влияе върху устойчивостта на бизнеса в страната. По www.fpim-bg.org


наблюдател

Нестле посрещна 100 ученици и техните учители На 21 ноември 2018 година над 100 млади хора от професионални гимназии в столицата и техните учители се събраха на специално събитие – сесия в офиса и Фабриката за шоколадови изделия и бисквити на Нестле България в рамките на Международната седмица на дуалното образование в сградата на Нестле България. Заедно с управленския състав на компанията бяха и представители на правителствени и неправителствени организации, които заедно с Нестле осъществяват различни проекти в рамките на инициативата за младежка заетост: посолството на Конфедерация Швейцария в България бе представено от Герасим Герасимов, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО София-град, Надежда Богданова, главен експерт в отдел „Професионално ориентиране и обучение на възрастни” в Агенция по заетостта, председателят на Българо-швейцарска търговска камера, Бони Бонев, директори и техните възпитаници от професионални гимназии в столицата се обединиха в усилията си да помогнат на младите хора да посрещнат предизвикателствата в началото на кариерния си път. „За Нестле е много важно да подадем ръка на младите в един от най-важните етапи в техния живот, а именно изборът на кариерен път. И няма нищо по-ценно от това да покажем искрените си намерения и усилия от това да ви покажем в реалност как правим бизнес и вие, млади хора, да се докоснете до модерните професии или как ние ги разбираме в нашата компания и как ги поверяваме в ръцете на други млади хора, които вече са се изградили като професионалисти. Съвместно с българските образователни институции даваме шанс на бъдещите професионалисти за едно по-успешно кариерно развитие“, сподели г-н Емануел Артур, изпълнителен директор на Нестле България, по време на откриването. В рамките на събитието младите гости от ПГ по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров“ се срещнаха с Христо Тенев, мениджър Производство в Нестле България, и посетиха Фабриката за бисквити и шоколадови изделия на Нестле България, която е компетентен център на Нестле групата за производство на Кит Кат и изнася

висококачествени продукти за над 50 държави. Учениците от Национална търговско-банкова гимназия и Национална финансово-стопанска гимназия се запознаха със Силвия Мавродиева, мениджър Шоколадови продукти, Павлин Иванов, Национален мениджър ключови клиенти и Бисер Маргитин, Бизнес партньор Планиране търсене, производство и доставки. Бъдещите професионалисти в областта на маркетинга получиха интересна и полезна информация за професията от Елизабет Александрова, специалист Дигитален маркетинг. Младежите също така се докоснаха до реална бизнес среда в обновения офис на най-голямата компания за храни и напитки в България. На място гостите бяха разпределени в групи, които да отговарят на техните образователни специфики, а петима специалисти, които работят в компанията в сферите на традиционния и дигиталния маркетинг, продажбите, логистиката и производството, им дадоха ценни съвети относно професията и разказаха какво е да работиш в голяма бизнес компания като Нестле. Участниците в събитието демонстрираха колко е важно институциите и бизнесът да работят съвместно и да изграждат мост между българското образование и бизнеса. Така младите специалисти получават висококачествено образование, обогатено с практически опит, и се реализират по-успешно на пазара на труда.

23 9/18


евровести

Уиски и реклама Ирландските производители на уиски предупреждават, че „нелепите“ рекламни ограничения ще навредят на туризма. Новите регулации за алкохола в Ирландия могат да ограничат указателните табели, насочващи към посетителските центрове при дестилериите на уиски и към малките дестилерии – или с други думи да нанесат тежък удар върху процъфтяващия сектор на уиски туризма, твърдят от Асоциацията на ирландското уиски.

С

поред Законопроекта за общественото здраве показването на насочващи или указателни означения, съдържащи име на дестилерия или марка алкохол, ще бъде премахнато със забрана от всички спирки на трамваите и автобусите в Дъблин, както и на разстояние от 200 метра от границите на училищата и заведенията за малки деца. На практика това означава, че в гъсто населените урбанизирани територии от типа на Дъблин и по-големите провинциални градове почти всички външни реклами и указателни табели, свързани с посетителските центрове при дестилериите, ще бъдат забранени, алармират представители на Асоциацията на ирландското уиски.

Новите ограничения са „прекалени, непрактични, непропорционални и нелепи“ В Ирландия уиски туризмът бележи възход. През 2017 г. броят на посетителите нараства

24 9/18

с 11%, достигайки 814 000 души: 90% от които туристи от чужбина. Към момента функционират 13 посетителски центъра към дестилерии за уиски, като плановете са в близките години да бъдат разкрити още 13. В същото време регулациите ще засегнат и туристическите продукти в секторите на бирата и други категории алкохол. Музеят на Гинес (Guinness Storehouse), например, е най-популярната платена туристическа атракция в страната, която годишно посреща над един милион посетители. Асоциацията на ирландското уиски, която е част от Ирландската федерация на алкохолните напитки, призовава проектозаконът за общественото здраве да бъде изменен така, че да защити сектора на уиски туризма в Ирландия и малките дестилерии в страната. От организацията обръщат особено внимание на ефекта, който рестрикциите ще окажат върху малките дестилерии: според тях тези ограничения по същество ще бъдат противоконкурентни, тъй като малките компании и новите марки ще се окажат спънати в съревнованието си с установените брандове. Според Уилям Лавел, ръководител на Асоциацията на ирландското уиски, организацията подкрепя целите на проектозакона, свързани с налагането на устойчиви и отговорни нива на употребата на алкохол; той обаче критикува някои от предвидените мерки в сферата на рекламата, определяйки ги като „прекалени, непрактични, непропорционални и в някои случаи, направо нелепи“. Отрасълът на ирландското уиски е по своята същност разнообразен. Имаме големи дестилерии, които стимулират растежа на износа, но имаме и помалки дестилерии, които стимулират динамичната


евровести на глава от населението годишно и да редуцира вредите, свързани с алкохола. Одобреният от правителството на 8 декември 2015 г. проектозакон съдържа 29 секции и включва пет основни клаузи. Накратко това са:  Минимална цена на единица продукция;  Здравна информация на етикетите на алкохолните напитки;  Регулиране на рекламата и спонсорирането на алкохолните продукти (което кореспондира с посетителските центрове към дестилериите за уиски);  Структурно разграничаване на алкохолните напитки в смесените магазини за търговия на дребно, и  Регулиране на продажбите и доставките на алкохол при определени обстоятелства. В момента проектозаконът е внесен в Ирландския парламент, където се гледат измененията на трето четене. По https://www.foodnavigator.com/

конкуренция и иновациите на вътрешните ни пазари – нещо, което потребителите оценяват по достойнство – казва Лавел. Преобладаващата част от членовете на Асоциацията на ирландското уиски са малки и средни предприятия, базирани в селските райони на страната. Тези компании осигуряват препитание на местните хора; те купуват от местните фермери и привличат туристи в районите на своята дейност – пояснява Лавел. Малките дестилерии и иновативните, млади брандове ще бъдат най-големите губещи в случай, че ограниченията върху рекламите бъдат въведени със закона, понеже ще се борят да конкурират поутвърдените марки. Рекламирането на спиртни напитки по телевизията вече е забранено. Драконовските рестрикции върху рекламите на открито, предвидени в този проектозакон, представляват една ненужна и прекалена стъпка. Те са антиконкурентни и ще задушат иновациите, ще ограничат потребителския избор и ще създадат риск за множество работни места. Ние призоваваме за малък брой разумни изменения, които да защитят сектора на ирландския уиски туризъм и малките дестилерии в цяла Ирландия.

Малко за Законопроекта Законопроектът за общественото здраве (и алкохола) (The Public Health (Alcohol) Bill или PHAB) си поставя за цел до 2020 г. да ограничи употребата на алкохол в Ирландия до 9,1 литра

“Компютърни услуги” ООД По-добрата грижа за вашите компютри! Абонаментно обслужване на фирми Продажба и сервиз на компютърна техника и периферия Изграждане на структурни кабелни системи Системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа За контакт: 02 / 944 60 04; 0887 764 800; 0889 096 666; 0899 884 277; 0878 267 188 office@pcservbg.com www.pcservbg.com София, 1303, ул. Позитано 15, офис 2

25 9/18


по света

Три глобални тенденции в ХВП за 2019 г. На 15 ноември тази година лидерът в сферата на пазарните проучвания Mintel оповести трите основни тенденции, които ще определят курса на иновациите при храните и напитките в глобален план през 2019 г. и по-нататък.

Глобалните тенденции за 2019 г. накратко  Вечнозелено потребление: Кръговото разбиране за устойчивостта, обхващаща целия жизнен цикъл на продукта, изисква активност по цялата верига от доставчици до консуматорите.  През годините: Храните и напитките ще надграждат днешния диалог за благосъстоянието и прехода към повече решения за осигуряване на здравословни старини.  Повече удобство: За да отговорят на очакванията на потребителите от целевата възрастова група удобните храни и напитки ще бъдат подобрени. Гледайки напред, Джоди Миното, мениджър изследвания в Mintel Food and Drink, обобщава как в идните години темите за устойчивостта, здравето, благоденствието и удобството ще вдъхновяват формулирането, опаковането, маркетинга и тъй нататък: През 2019 г. както поддържането, така и търсенето на повече програми за корпоративна устойчивост ще нараснат, понеже потребителите разбират все по-добре какво е необходимо, за да се доближим до постигането на истински кръгова икономика в сферата на храните и напитките. Усилията в посока устойчивост няма да включват единствено подобряване на достъпа до рециклиране, но и създаване на продукти, чиито съставки са отгледани в съответствие с практиките на възобновяемото земеделие. Очаквам също така да видя как производителите на храни и напитки се обръщат към отрасъла, свързан с красотата и личната грижа, в търсене на идеи за разработването на продукти, осигуряващи здравословни старини. Все повече храни и напитки ще се ориентират към здравето и дълголетието, ще се рекламират със средствата на позитивните послания, отхвърлящи термини като „анти-стареене“ поради негативните им конотации, и ще бъдат насочени към всички възрастови групи. И в заключение, ние предвиждаме, че раз-

26 9/18

растващият се сегмент на потребителите, които често са в движение, но в същото време държат да прекарват повече време у дома, ще стимулира търсенето на готови за консумация продукти с ресторантско качество. Макар начело тук да застават хранителните комплекти и напитките с хранителна стойност, пред производителите ще се явяват и нови възможности за разработване на здравословни, вкусни, персонифицирани и бързи продукти в сегмента на „премиум удобството“, предназначени за закуска, обяд, вечеря, леко хапване и дори десерт.

Повече за тенденциите при храните и напитките Вечнозелено потребление Дефиницията на понятието „устойчивост“ се разширява и обхваща целия жизнен цикъл на дадения продукт. От фермата, през производителя и търговеца, до трапезата, даже до кошчето за отпадъци, а в идеалния случай – дори до възраждането във вид на ново растение, съставка, продукт или опаковка, този 360-градусов подход ще гарантира, че ресурсите биват съхранявани за употреба възможно най-дълго. Движението към кръговост в качеството му на новата форма на устойчивост ще изисква сътрудничество между доставчици, производители, правителства, НПО, търговци и потребители. В момента сме свидетели на сеизмично разместване в начина, по който потребителите гледат на пластмасите, вследствие на което биологичните опаковъчни материали ще се наложат като ключов компонент на следващото поколение отговорни опаковки. През 2019 г. и понататък усилията в името на устойчивостта ще включват не само подобряване на достъпността до рециклиране, но и стимулиране на самите потребители да рециклират опаковките и предлагане на продукти, позволяващи креативна повторна употреба. В същото време стремежът към подобряване чистотата на въздуха, поддържане на благосъстоянието на растенията, възстановяване на почвеното здраве и преминаване към


по света регенеративно земеделие ще се наложи като ключов елемент от комплексните програми за устойчивост, еднакво важни както за компаниите, така и за потребителите. През годините Важността на подготовката за по-дълъг и поздравословен живот също нараства значително в контекста на факта, че потребителите приоритизират здравето и благосъстоянието като една холистична, постоянна и активно преследвана цел. По-дългият живот разкрива огромни възможности пред производителите на храни и напитки, които могат да почерпят вдъхновение от индустрията на красотата, вече създала успешно модел на здравословно стареене чрез разработването на проактивни продукти, маркетирани със средствата на позитивния език и ориентирани към хора от всички възрастови групи. В контекста на разнообразното по своя характер възрастно население на планетата, неговите потребности могат да бъдат удовлетворени чрез храни и напитки за медицински цели, а също и чрез продукти, разработени с цел превенция, чиито формулировки са хранителни, привлекателни и лесни за консумация. И след като хората ще живеят по-дълго, ще могат да бъдат формулирани и повече храни и напитки в отговор на тревогите на представители на всички възрастови групи, свързани със здравето на костите, ставите, мозъка и очите и, разбира се, с други здравословни опасения, предизвиквани от процеса на стареене. Повече удобство Свидетели сме на възхода на ново поколение модерни удобни храни в диапазона от закуската до вечерята, резултат от реакцията на производителите спрямо все по-ясно изразения приоритет за здравословно хранене, търсенето на подсказани от храните аромати, интереса към персонализирането и конкуренцията между доставчиците на бърза готова храна. В съвсем близко бъдеще ще се появи и цяла нова вълна предложения, основаващи се на новаторски решения в сферата на удобството, като например експанзия на индивидуалните хранителни комплекти, предлагани във веригите за търговия на дребно, хранителните напитки и ново поколение готови ястия, гарнитури и сосове, подражаващи на формите и ароматите от ресторантските менюта. Напредъкът в технологията също ще повиши очакванията на потребителите към предложенията за удобни храни и напитки по целия процес от планирането, през закупуването до приготовлението. Интересът към „премиум удобството“ няма да остане ограничен единствено до вечерята, което ще разкрие перспективи пред специализираните предложения за всяка почивка, била тя за обяд, следобедна закуска или просто за едно питие. По https://www.yumda.com/

Уважаеми колеги и партньори, Имаме удоволствието да ви съобщим, че и тази година „ДАЕСЕФ“ АД беше удостоена с награда на Националния конкурс „Приз Пак 2018“ в раздел „Полимерни опаковки“ за разработката си на 100% рециклируема кофичка за мляко и млечни продукти, изработена от полиетилентерефталат (PET) с допълнителна картонена обвивка. Новата опаковка е специално разработена от R&D отдела на Компанията, така че да отговори на изискванията на Европейската стратегия за „Кръгова икономика“ и свързаната с нея „Директива за отпадъците“, насочени към планирано стратегическо намаляване на отпадъците от пластмаси през следващите няколко години. За целта за изработката на кофичката е използвано помалко количество полимерен материал (стената е от по-тънко полимерно фолио), като допълнително е добавена картонена външна обвивка за устойчивост на формата й. Отделните елементи на опаковката: кофичка, алуминиева капачка и картонена обвивка, могат много лесно, дори при домашни условия, да бъдат разкомплектовани за последващо сортиране и връщане в кръга на рециклиране. Разработката позволява отделяне на алуминиевата капачка от кофичката изцяло, без остатъци върху полимерния материал, което е от значение за по-нататъшно рециклиране и кръгово влагане с различни цели. С отговорност към природата и бъдещето на планетата Компанията ще продължи съвместните си разработки по проекти, свързани с намиране и на възможности за нови материали и иновативни решения във фокуса на новата Европейска стратегия. Екипът на „ДАЕСЕФ“ АД ви поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници и ви пожелава през 2019 г. творческа енергия и успехи, които да носят удовлетворение! За контакт:

Тел. +359 887185000, е-mail: info@dasf-bg.com

27 9/18


наука и практика

Иновативна българска технология печели признание в Европа

П

роблемът с водата в земеделието не е нов и заетите в сектора стопани, занимаващи се отглеждане на поливни култури, многократно са изпитвали на гърба си негативните въздействия от неадекватното напояване. Загуби на добив, безсмислени разходи на старта на кампаниите, неоправдано разхищение на сладка вода – това са само някои от ефектите, до които може да доведе (и нерядко го прави) сляпото следване на традиционните агротехнически схеми за поливане. Факт е, че докато климатът се променя, споменатите схеми остават до голяма степен статични; в действителност, в контекста на нестабилната метеорологична макрообстановка в периодите на активна вегетация на селскостопанските култури, превърнала се в правило през последните години, въпросните схеми няма как да бъдат нагодени към непрекъснато изменящите се условия. От което, разбира се, страдат преди всичко стопаните, но вреди понася също околната среда, а оттам – и всички ние. През последните години в различни части на света са правени редица опити този проблем да бъде решен, като за целта са разработени редица теории, методологии, технологии, някои от които безспорно постигат известни успехи. Онова, което до голяма степен обединява всички тях обаче, е пълната им зависимост от ежедневно замервани данни и наблюдения, свързани със статуса на почвената влага и състоянието на растенията: процеси, които, освен нерентабилни за стопаните, си остават до голяма степен неорганизирани. Освен всичко останало тези методи, базирани

28 9/18

на сензорни измервания, сателитни снимки или наблюдения с дронове, предполагат сериозен ангажимент от страна на фермера, от когото се очаква не само да отделя от времето си за анализа на постъпващата информация, но и да познава достатъчно добре спецификите на всички отглеждани в стопанството му култури. На практика потребителят на подобни решения наистина се оказва по-информиран, но положителният ефект от тази допълнителна информация остава до голяма степен зависим от субективния анализ. В момента една българска фирма предлага друго решение. Без сензори за почвена влага, сателитни снимки и дронове, тази революционна технология използва единствено стартов набор от информация за полетата, почвите и културите, съчетан с актуални метеорологични данни, постъпващи за времето на вегетацията. На тази база системата, наречена от своите създатели IrriGATE, директно съветва стопанина кога, къде и колко вода да вложи в своето производство, без да го ангажира с наблюдения, анализи и преценки. В основата на метода е залегнала солидна научна разработка, експериментално доказана на терен в България и извън нея с поредица от полеви тестове, провеждани в продължение на повече от 30 години. Освен на очевидни икономически предимства за стопаните IrriGATE е носител и на пряк екологичен ефект, намиращ изражение не само в пестенето на вода за поливане, но и в ефективното усвояване на влаганите в производството торове. Днес тази технология намира практическо приложение в действащи ферми, управлявани от модерно мислещи стопани, и се радва на признанието на може би най-стриктния оценител на новаторски бизнес идеи в Европа: Българската компания „Архимед – Ю Ди Ес Ес“ ООД, която стои зад IrriGATE, спечели и в момента изпълнява проект по реда на Инструмента за малки и средни предприятия (МСП) на програмата на Европейската комисия „Хоризонт 2020“. И тъй като споменатият Инструмент за МСП подпомага именно бизнес начинания, работата на „Архимед – Ю Ди Ес Ес“ ООД е нагледен пример за това, как една научнообоснована и екологично ориентирана концепция може успешно да придобие перспективни търговски измерения. Или казано с други думи, как науката и икономиката съумяват да намерят пресечната си точка, при това именно в България.


храни и наука

Пиво с по-висок антиоксидантен капацитет чрез добавяне на плодове II част – пиво с добавена боровинка (Vaccinium myrtillust) доц. д-р Силвия Милева, гл. ас. д-р Ива Томова, проф. д-р Габриела Маринова

Резюме

В Част I на статията са разгледани ферментационни опити с черна арония (100 g/l), проведени в тръби с обем 0,5 l с два щама пивни дрожди 56 S. carlsbergensis (Weihenstephan) и 80 S. cerevisiae (долноферментиращ). Приложени са два метода за добавяне на плода (при варенето на мъстта и след главната ферментация), с цел повишаване на антиоксидантния потенциал на пивото. Извършени са и аналогични експерименти с боровинка (по същата опитна схема). Наличието на плод в пивната мъст не води до отклонения в нормалото протичане на ферментацията. При добавянето му, независимо от метода, е установено понижаване на рН, по-ниско алкохолно съдържание и по-слабо изразена горчивина на готовото пиво. Добавянето на плода при варенето има за резултат по-висок антиоксидантен потенциал на готовото пиво, отколкото при отлежаването. По-изразен е при използване на боровинка. Боровинката допринася за по-високо съдържание на полифеноли и флавоноиди в готовото пиво, в сравнение с аронията. И при двата плода, добавянето при варенето води до отделяне на повече полифеноли и флавоноиди, отколкото при отлежаването. Количеството на антоцианогените е сравнително еднакво при двата плода и не се влияе значително от метода за добавянето им. По-ниска стойност е получена само при щам 56 с арония при варенето. Получените пива са светли, бистри, с чист вкус и аромат, с хармонична горчивина. Пивата, получени при ферментация с щам 56, са по-добри от щам 80, при който има по-изразена горчивина. Ключови думи: антиоксидантна активност, полифеноли, антоцианогени, флавоноиди, ферментация, пивни дрожди, боровинка

Beer with higher antioxidant capacity by adding fruits Part II – beer with added whinberry (Vaccinium myrtillust) Assoc. prof. PhD Silvia Mileva, s.as. PhD Iva Tomova, prof. PhD Gabriela Marinova Institute of cryobiology and food technology, Sofia 1407, 53, Cherni vrah blvd., АА

Abstract

In Part I, fermentation experiments in volume 0,5 l with two brewing yeast strains 56 S. carlsbergensis (Weihenstephan) and 80 S. cerevisiae (bottomfermenting) and added chokeberry (100 g/l) were carried out. Two methods for fruit adding were used (during the wort boiling and after the main fermentation), in order to increase the antioxidant potential of the beer. Analogous experiments with blueberry were performed by the same scheme. Fruit presence in wort did not disturb the normal fermentation process. Independently of method type, fruit adding resulted in lower pH, lower alcohol content and decreased bitterness of the finished beer. Fruit adding during the wort boiling resulted in higher antioxidant potential of the beer than adding during the lagering. Antioxidant activity was higher when blueberry was used. Хранително-вкусова промишленост 9/18

 29


храни и наука Blueberry contributed to higher polyphenols and flavonoids content in finished beer in comparison with chokeberry. For both fruits, adding during the wort boiling caused increased release of polyphenols and flavonoids than adding during the lagering. Antocyanins amount was approximately equal for both fruits. Method for fruit adding had no considerable influence on antocyanins content of finished beer. Lower value was observed only for strain 56 with chokeberry added during the wort boiling. The resulting beers are bright, clear, well hoped, with harmonious taste and flavor. Beers, produced by strain 56, are better than strain 80 which has higher bitterness. Keywords: antioxidant activity, polyphenols, antocyanins, flavonoids, fermentation, brewing yeasts, blueberry

Въведение

Боровинките (Vaccinium) са род покритосеменни растения от семейство Пиренови (Ericaceae). Родът включва около 450 вида храсти, разпространени главно в по-хладните части на Севeрното полукълбо. В България се срещат 4 вида - червена (vitis-idaea), черна (myrtillus), синя (uliginosum) и кавказка боровинка (arctostaphylos). Антиоксидантното действие се дължи главно на флавоноиди (мирицетин, кверцетин, изокверцетин, кверцитрин, кемпферол, хиперозид, рутин) и каротиноиди (β-каротен, лутеин, зеаксантин). Основните фенолни компоненти на боровинките са: антоцианини и техни производни (глюкозиди, галактозиди и арабинозиди на цианидина, делфинидина, петунидина, пеонидина и малвидина), както и проантоцианидини (Mazza and Miniati, 1993; Huang et al., 2012). Боровинките са богати на въглехидрати, диетични влакнини, пектин, минерали, витамини (А, Е, С, К, от групата В – ниацин, пиридоксин, фолиева и пантотенова киселина), тритерпени, органични киселини (вкл. хлорогенна киселина, която повлиява благоприятно диабет тип II), фитостероли (главно ситостерол; установено е и присъствие на станоли в ниски концентрации – Piironen et al., 2003), катехини, мастни киселини Омега 3 и Омега 6; стилбени (главно птеростилбен – вещество, подобно на ресвератрола – друг антиоксидант, който се съдържа в гроздето и червеното вино. Птеростилбенът има антиканцерогенно (McCormack and McFadden, 2012) и противовъзпалително действие, подпомага функциите на сърдечно-съдовата система, понижава вредния холестерол). Консумацията на боровинки повлиява благоприятно симптомите на болестта на Алцхаймер (Krikorian et al., 2010), подобрява паметта, нощното зрение, предотвратява дегенерацията на “жълтото петно” в окото, предпазва от инфекции на отделителната система, поддържа гъвкави кръвоносните съдове, стимулира имунната система. Тези плодове спомагат за понижаване на кръвното налягане, ефикасни са срещу някои видове рак, стареене, стомашни заболявания, бъбречни камъни, подагра. Целта на изследването е да се получи пиво с подобрени антиоксидантни свойства чрез добавяне на боровинка и провеждане на ферментацията с два щама пивни дрожди - щам 56 S. carlsbergensis (pastorianus) и щам 80 S. cerevisiae (долноферментиращ).

30 Хранително-вкусова промишленост 9/18

Материали и методи

Постановка на опитите: Изходната пивна мъст е получена на инсталация за пивоварене от 20 l. От нея са заквасени контролите и опитните варианти. Боровинките са замразени предварително на -18°С и добавени в концентрация 100 g/l. При опита с добавена боровинка при варенето плодът е поставен 5 минути преди края на варенето и отделен преди заквасване. Добавянето на боровинка при отлежаването става след провеждане на главната ферментация и отдекантиране на дрождите. Пивото отлежава 14 дни при 4°С. Щамове: Ферментационните опити са проведени с щам 56 Saccharomyces carlsbergensis (pastorianus) и щам 80 Saccharomyces cerevisiae (долноферментиращ) от колекцията на Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ). Култивиране: За получаване на необходимото количество биомаса, дрождите са култивирани в пивна мъст, стационарно, като периодично е добавяна свежа мъст за обогатяване на средата. Клетките са реколтирани чрез центрофугиране. Проведени са ферментационни опити според методика на Европейската пивоварна конвенция (ЕВС) (3), във ферментационни тръби, при температура 13-14ºС. Посевното количество клетки е 17-21.106/ml. Анализи: По време на ферментационния процес са проследени следните основни показатели: развитие на размножителния процес (съдържание на пъпкуващи клетки и общ брой клетки по време на ферментационния процес); скорост и степен на ферментация (усвояване на екстракта на пивната мъст); промяна на рН. Пивната мъст и готовото пиво са анализирани по основни физико-химични показатели (екстракт, рН, цвят, горчивина, полифеноли, антоцианогени, флавоноиди, алфа-аминен азот) съгласно методи на ЕВС (2), а радикалулавящата способност (чрез DPPH-метод) по модифициран метод на Маринова-Бъчваров (2011). Цветът на пивото с боровинка е определен с метод за анализ на вина и високоалкохолни напитки (Горанов и кол., 1986).

Резултати и обсъждане

1. Ферментационен опит със 100 g/l боровинка, добавена при варенето на пивната мъст Пивната мъст за контролния опит и тази след добавяне на боровинка при варенето са охарактеризирани по някои физико-химични показатели, представени в таблица 1. Подобно на аронията, добавянето на боровинка при варенето води до подкисляване на мъстта и намаляване на горчивината, но се наблюдава значително увеличение на полифенолите и флавоноидите. Максимумът в развитието на щам 56 (Фиг. 1) е отчетен на 48-мия час. По същото време намаляването на екстракта е най-интензивно, но за разлика от опитите с арония, при експериментите с боровинка изчерпването му е забавено - на 48-мия час стойността за пробата с плода е 55% от изходния екстракт. От този момент нататък понижението на екстракта се забавя поради утаяването на дрождите. На 96-тия час екстрактите за двата варианта се изравняват (25% от изходния екстракт), а количеството суспендира-


храни и наука Таблица 1 Физико-химични показатели на охмелена пивна мъст от 100% ечемичен малц (контрола) и 100 g/l боровинка, добавена при варенето Показатели

100% ечемичен малц (контрола)

100 g/l боровинка

Eкстракт, %

12,27

12,32

рН

5,42

4,27

Цвят, ед. ЕВС

13,5

-

-

5,0 0,7

а) цвят – метод на Sudrand - интензитет, I - нюанс, Н Горчивина, ГЕ

35,7

23,1

α-аминен азот, mg/l

192,3

197,3

Полифеноли, mg/l

371,8

700,0

Флавоноиди, mg/l Редуциращи захари, g малтоза/100 ml

54,9

99,7

9,02

9,71

При ферментация с двата щама, влагането на боровинка води до по-значително подкисляване на младото пиво, с около 0,50, отколкото при контролите. В таблица 2 са показани някои резултати от анализа на полученото младо пиво. Наличието на боровинка в пивната мъст подобрява усвояването на α-аминния азот. Най-висок е процентът на усвоения азот, 67,7% при опитна проба с щам 80. При пивата със 100% ечемичен малц стойностите са по-ниски – от 54,6 до 60,0%. АР-тестът показва добрата ферментационна способност на щамовете, по-висока при вариантите със съдържание на боровинка. Стойностите за пробите с плода за двата щама са почти идентични – около 2,8. Подобно на експериментите с добавяне на арония в мъстта, по-висок прираст на биомаса е отчетен при щам 80. Използваните дрожди показват добра жизнеспособност, като мъртвите клетки при щам 56 са под 10%. Младото пиво отлежава 2 седмици. Резултатите от анализите на готовото пиво са обобщени в таблица 3. Началният екстракт на пробите, съдържащи боровинка, се понижава след отлежаването. Вероятно

ни клетки също е почти идентично. Докато при Таблица 2 аронията екстрактът на младото пиво е по-нисък Физико-химични и микробиологични показатели на младо пиво с боровинка, добавена при варенето при контролата, в случая с боровинката по-ниска стойност е отчетена при варианта с плод. Щам 56 Щам 80 През първото денонощие от култивирането Показател 100 g/l 100 g/l на щам 80 развитието е забавено спрямо щам контрола боровинка контрола боровинка 56 (Фиг. 2). По-бързо се размножават дрождите 4,28 3,78 4,31 3,78 в пробата, съдържаща боровинка. На 48-мия рН час е отчетен максимумът в развитието на щама α-аминен азот 77,0 72,0 87,3 63,8 (стойността е по-ниска, отколкото при щам 56 на - остатъчен, mg/l - усвоен, % 60,0 63,5 54,6 67,7 същия час) и по-значително спадане на екстраАР-тест 2,68 2,84 2,64 2,83 кта (изчерпването му е ускорено при варианта с плод). С напредването на процеса се образува Прираст биомаса, 2,96 2,52 3,16 3,52 утайка, като количеството суспендирани дрожди пъти 8 7 11 10 спада по-рязко при пробата с плод. На 96-тия час Мъртви клетки, % екстрактите на двата варианта са 31% от изходтова се дължи на разреждане от сока на плода. При ния екстракт. В края на процеса екстрактите на пробащам 56 се наблюдават по-високи стойности, отколкота и контролата са по-високи, отколкото при щам 56. то при 80. Докато при опитите с щам 80 с арония, добавена при Пивото с щам 56 е изферментирало по-пълно, отваренето на мъстта, се наблюдва по-пълно изчерпваколкото с щам 80. Постигнатата привидна ферментане на екстракта при контролата, то при боровинката ционна степен при него е в граници 75,48-75,55% за не се установява значителна разлика между двата контролата и пробата. Потвърждават се резултатите варианта.

Хранително-вкусова промишленост 9/18

31


храни и наука Таблица 3 Физико-химични показатели на готово пиво с боровинка, добавена при варенето

80. Усвояването на α-аминния азот е подобро при наличие на боровинка в пивото, отколкото при 100% ечемичен малц. Влагането на плодове (арония и боЩам 56 Щам 80 ровинка) в хода на технологичния процес Показател 100 g/l 100 g/l контрола боровинка контрола боровинка на производството на пиво води до понижаване на горчивината. Вероятно това се Начален екстракт, % 12,07 11,86 11,95 11,65 дължи на възможността да се образуват в Привиден екстракт, % 2,96 2,90 3,48 3,50 по-голяма степен белтъчно-полифенолни мътнежи от по-високото съдържание на Действителен екстракт, % 4,69 4,60 5,09 5,05 полифеноли и флавоноиди, на които те Алкохол, % 3,81 3,74 3,54 3,40 са богати. Подобно на опитите с арония ПФС, % 75,48 75,55 70,88 69,96 и при опитите с боровинка горчивината е по-висока (с 29,3 и 33,5%) при контролниДФС, % 61,14 61,21 57,41 56,65 те, отколкото при опитните пива за двата рН 4,42 3,92 4,40 3,82 щама. Цвят, ед. ЕВС 7,9 8,2 Съдържанието на полифеноли в готовото пиво е повишено спрямо експериа) цвят – метод на Sudrand ментите с добавена арония при варене4,0 4,5 - интензитет, I то. При опитните варианти, съдържащи 0,7 0,7 - нюанс, Н боровинка, се наблюдава 1,7 пъти по-виГорчивина, ГЕ 21,5 15,2 22,4 14,9 соко количество полифеноли, отколкото при контролите. При ферментация с щам α-аминен азот 56 е отчетено с 26,5 mg/l по-високо съ- остатъчен, mg/l 77,0 73,5 85,2 65,2 - усвоен, % 60,0 62,8 55,7 67,0 държание на полифеноли, отколкото при щам 80. Същата тенденция се наблюдава Полифеноли, mg/l 384,3 662,4 373,3 635,9 и при флавоноидите – количеството им е Флавоноиди, mg/l 50,3 101,5 46,6 91,5 повишено спрямо опитите с арония, осоАнтоцианогени, mg/l 104,5 182,7 101,4 183,1 бено при щам 56. Пивата, съдържащи боровинка, показват около 2 пъти по-високо Редуциращи захари, 0,90 0,88 1,12 1,26 g малтоза/100 ml съдържание на флавоноиди, отколкото контролите, т.е. боровинките са богати на Антиоксидантна водоразтворими полифеноли. активност 20,4 54,1 19,6 51,3 - % инхибиране Съдържанието на антоцианогени в 1292,8 2927,3 1260,9 2791,7 - екв. вит. С mmol/l опитните образци е практически еднакво (около 183 mg/l), като тази стойност е близка до резултата за щам 80 с арония, добавена при полученото пиво с арония. Щам 56 продуцира и при варенето. Количеството антоцианогени при пропо-голямо количество алкохол. бите с боровинка, добавена при варенето, е 1,7-1,8 При всички опитни варианти рН на готовото пиво пъти по-високо, отколкото при контролните вариансе повишава слабо. рН на контролните образци е ти. около 4,4, докато при пробите с плода стойността се Добавяне на боровинка при варенето води до позадържа под 4. Стойностите за щам 56 са малко повисока антиоксидантна активност (изразена като екв. високи, отколкото при щам 80. вит. С mmol/l), отколкото добавянето на арония. ПовиКоличеството усвоен α-аминен азот се променя в шението на антиоксидантната активност при пивата много тесни граници по време на отлежаването, като с боровинка (добавена при варенето) спрямо контронай-ниска стойност е отчетена при контролата на щам

32 Хранително-вкусова промишленост 9/18


храни и наука лите е около 2,2 пъти. Ферментацията с щам 56 води до по-висок антиоксидантен капацитет на пивото.

Таблица 5 Физико-химични показатели на готово пиво с боровинка, добавена при отлежаването Щам 56

Щам 80

2. Ферментационен опит със 100 g/l Показател 100 g/l 100 g/l боровинка, добавена при отлежаванеконтрола боровинка контрола боровинка то Начален екстракт, % 11,60 11,31 11,08 10,40 Използвана е същата пивна мъст. На 48-мия час от ферментацията с Привиден екстракт, % 3,07 3,18 3,80 4,09 щам 56 (Фиг. 3) развитието на щама досДействителен екстракт, % 4,69 4,72 5,18 5,30 тига максимума си (над 60.106 кл/мл). С Алкохол, % 3,56 3,38 3,02 2,62 намаляването на екстракта, започва утаПФС, % 73,53 71,88 65,70 60,67 яването на дрождите. На 72-рия час броят на суспендираните клетки намалява ДФС, % 59,57 58,27 53,25 49,09 с 50% спрямо предходното денонощие, рН 4,28 3,74 4,20 3,76 като екстрактът представлява 24,3% от Цвят, ед. ЕВС 8,0 8,5 изходната стойност. В края на ферментацията суспендираните клетки са 5-6.106 а) цвят – метод на Sudrand - интензитет, I 2,6 1,9 кл/ml. - нюанс, Н 0,6 0,8 При щам 80 в началото на процеса Горчивина, ГЕ 17,9 12,6 18,3 13,3 размножаването е бурно - на 24-тия час развитието на щама достига максимума α-аминен азот си (Фиг. 4). За разлика от щам 56, утаява- остатъчен, mg/l 75,7 63,6 63,9 61,9 - усвоен, % 60,64 66,91 66,80 67,81 нето на дрождите при щам 80 е ускорено – на 48-мия час броят на суспендираните Полифеноли, mg/l 344,6 480,7 329,8 425,5 клетки спада с около 66%. В края на ферФлавоноиди, mg/l 46,6 65,0 45,9 53,6 ментацията избистрянето е по-значителАнтоцианогени, mg/l 98,9 182,7 100,9 179,3 но, отколкото при щам 56. При ферментацията с щам 56 промяРедуциращи захари, 0,89 1,15 1,11 2,21 g малтоза/100 ml ната на рН по време на процеса е аналогична за двата варианта. На 48-мия Антиоксидантна активност час е установена най-ниската стойност 17,19 34,65 17,64 29,75 - % инхибиране - екв. вит. С mmol/l 1308,78 2337,28 1340,67 2050,25 в хода на процеса – подкисляването е свързано с ускореното размножаване на 2,6), а малко по-високи са при пробите за добавяне дрождите. През следващите две денонощия е отчена боровинка. тено слабо повишаване, вероятно поради започваща По-висок добив на биомаса е отчетен за щам автолиза на дрождите. В края на процеса рН е малко 80, особено при контролата – над 4 пъти. При него, над 4,30. При щам 80 най-ниската стойност е отчеобаче, се наблюдава по-висок процент мъртви клеттена също на 48-мия час (4,10). С напредването на ки (12-13%), докато при щам 56 жизнеспособността процеса ферментиращата мъст се алкализира слабо на дрождите е по-добра – мъртвите клетки в края на и рН на младото пиво е около 4,25. процеса са 7-8%. В таблица 4 са показани резултатите от анализа Към младото пиво е добавена боровинка (100 g/l) на полученото младо пиво. и е оставено за отлежаване. Резултатите от анализиКоличеството усвоен α-аминен азот надхвърля те на готовото пиво са обобщени в таблица 5. 60% при всички варианти. Стойностите за щам 80 са Постигната е привидна ферментационна степен от с 5-6% по-високи от тези за щам 56. 60,67 до 73,53%. Отново по-пълно изферментиране Резултатите от АР-теста варират в тесни гранисе наблюдава при щам 56. Добавянето на боровинци. Много близки са стойностите за контролите (около ка към младото пиво води до понижение Таблица 4 на екстракта вследствие разреждане, до Физико-химични и микробиологични показатели на младо по-ниска ферментационна степен (с 1,65 и пиво за добавяне на боровинка при отлежаването 5,03%), по-ниски: натрупване на алкохол, стойности на рН (с 0,54 и 0,44) и горчивина Щам 56 Щам 80 (с 29,6 и 27,3%) на опитните пива спрямо Показател за добавяне за добавяне контрола на контролните след отлежаването. боровинка контрола на боровинка Количеството усвоен α-аминен азот в рН 4,31 4,33 4,25 4,26 готовото пиво показва най-значително повиα-аминен азот шение при щам 56 с боровинка - с 5,13%. - остатъчен, mg/l 74,8 73,5 65,0 63,3 Близки са и резултатите за двата варианта с - усвоен, % 61,1 61,8 66,2 67,1 щам 80, при които също се наблюдава слаАР-тест 2,61 2,64 2,60 2,68 бо повишение (с 0,58 и 0,70%). Прираст биомаса, Съдържанието на полифеноли е по-ни3,2 3,2 4,07 3,83 пъти ско спрямо пивата с добавена боровинка Мъртви клетки, % 8 7 13 12 при варенето, но по-високо, отколкото при Хранително-вкусова промишленост 9/18

 33


храни и наука

добавянето на арония при отлежаването. Количеството полифеноли в опитните пива с боровинка надхвърля с 1,3-1,4 пъти това на контролните. Стойностите са по-високи при ферментация с щам 56. Същата тенденция се наблюдава и при флавоноидите – съдържанието им е по-ниско спрямо опитните варианти с добавена боровинка при варенето, но повисоко спрямо аронията, добавена при отлежаването. Количеството флавоноиди в пивата с боровинка, добавена при отлежаването, е 1,2-1,4 пъти по-високо, отколкото при контролните. Подобно на полифенолите, стойностите са по-високи при щам 56. Методът за добавяне на боровинката не влияе върху отделянето на антоцианогени. Пивата с боровинка, добавена при варенето и отлежаването, имат почти еднакви стойности по този показател – около 180 mg/l (и при двата щама). Сходни са и резултатите, получени при добавяне на арония при отлежаването. Повишението на количеството антоцианогени при пивото с боровинка, добавена при отлежаването, спрямо контролните пива е около 1,8 пъти. Антиоксидантната активност на пивото с боровинка, прибавена при отлежаването, е по-ниска, отколкото при добавянето на боровинката при варенето, но надвишава резултатите, получени с арония при отлежаването. При ферментация с щам 56 е отчетено около 1,8 пъти повишение на антиоксидантната активност на пивото с боровинка (добавена при отлежаването) спрямо контролата; при щам 80 повишението е около 1,5 пъти. В таблица 6 е представено относителното увеличение на някои показатели на опитните пива спрямо контролните. При ферментационните опити с добавена боровинка, относителното увеличение на основните по-

най-високо съдържание на антиоксиданти. Дегустационна оценка: Получените в резултат на проведените ферментационни опити с добавена боровинка пива са с много добра дегустационна оценка. Те са светли, бистри, с чист вкус и аромат, хармонична горчивина. Пивото с боровинка, добавена при варенето на пивната мъст, е с по-стипчив вкус, но като цяло и двете пива са хармонични и пивки. Пивата, получени при ферментация с щам 56, са по-добри от щам 80, при който има по-изразена горчивина.

Обобщение и изводи

В резултат на правилно подбрания плод, щамове пивни дрожди и метод за добавяне на плодовете, е постигнато повишаване на антиоксидантна активност на пивото с 35-56%. Пивото е с много добра дегустационна оценка. 1. Наличието на плод в пивната мъст не води до отклонения в нормалните параметри на ферментационния процес. 2. Добавянето на плод (независимо от метода) води до понижаване на рН, по-ниско алкохолно съдържание и по-слабо изразена горчивина на готовото пиво. 3. И при двата плода, добавянето при варенето води до по-висока антиоксидантна активност на готовото пиво, отколкото при отлежаването. Стойностите за двата щама при аронията са сходни, докато при боровинката щам 56 показва по-високи антиоксидантни свойства. 4. Антиоксидантната активност, изразена като еквивалент вит. С mmol/l, е по-висока при добавяне на боровинка, отколкото при аронията. Таблица 6 5. Боровинката допринася за по-високо съУвеличение на съдържанието на полифеноли, флавоноиди, държание на полифеноли в готовото пиво, в антоцианогени и антиоксидантната активност (измерена по DPPH метод) при опитните варианти с сравнение с аронията. боровинка спрямо контролите, % 6. И при двата плода, добавянето при вареЩам 56 Щам 80 нето на пивната мъст води до отделяне на поПоказатели вече полифеноли, отколкото при отлежаването. варене отлежаване варене отлежаване Най-високи стойности (над 600 mg/l и при двата Полифеноли 42 28 41 22 щама) са получени при добавяне на боровинка Флавоноиди 50 28 49 14 при варенето. Антоцианогени 43 46 45 44 7. Подобно на полифенолите, флавоноидите са с по-високо съдържание в готовото пиво с доАнтиоксидантна бавена боровинка. И при двата плода, добавяактивност 62 50 62 41 - % инхибиране нето при варенето води до отделяне на повече 56 44 55 35 - екв. вит. C mmol/l флавоноиди, отколкото при отлежаването. 8. Ферментацията с щам 56 води до по-виказатели полифеноли, флавоноиди и антоцианогени, соко съдържание на флавоноиди, отколкото при щам свързани с антиоксидантната активност, е по-високо, 80. като варира от 14 до 50%, в сравнение с фермента9. Количеството на антоцианогените е сравнителционните опити с добавена арония. По-висока е стено еднакво при двата плода. Единствено по-ниска пента на увеличение и при двата щама за варианта с стойност е установена при щам 56 в опитния вариант добавяне на плод при варенето, в сравнение с добас добавена арония по време на варене на пивната вяне при отлежаването. мъст. Антиоксидантната активност, изразена като екв. вит. С mmol/l, е увеличена с 55-56% при добавянето 10. При опитите с арония, добавена при варенето, на плодове на края на варенето и с 35-44% при добастойността за щам 80 е по-висока, отколкото за щам вянето на плодове при отлежаването, което е очакван 56, а при отлежаването разликата между двата щама резултат, тъй като боровинката е един от плодовете с е незначителна. При опитите с боровинка, методът за

34 Хранително-вкусова промишленост 9/18


храни и наука добавяне на плода не влияе значително върху съдържанието на антоцианогени в готовото пиво (стойностите при варенето и при отлежаването са сходни). За контакт с авторите: доц. д-р Силвия Милева, проф. д-р Габриела Маринова, гл. ас. д-р Ива Томова Институт по криобиология и хранителни технологии, гр. София, бул. Черни връх 53, ССА smileva_ikht@abv.bg

Литература 1. Горанов, Н. и кол., (1986), Методи за анализ на вина и високоалкохолни напитки, ДП-Перник, 72. 2. Analytica EBC, (1998), Verlag Hans Carl Getränke-Fachverlag. Nürnberg. 3. Analytica Microbiologyca EBC, (2001), Verlag Hans Carl Getränke-Fachverlag, Nürnberg. 4. Huang, W.-y., H.-c. Zhang, W.-x. Liu, C.-y. Li, (2012), Survey of antioxidant capacity and phenolic composition of blueberry, blackberry, and strawberry in Nanjing, Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology), 13 (2), 94-102. 5. Krikorian, R., M. D. Shidler, T.A. Nash, W. Kalt,

M. R. Vinqvist-Tymchuk, B. Shukitt-Hale, J.A. Joseph, (2010), Blueberry supplementation improves memory in older adults, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58 (7), 3996-4000. 6. Marinova, G., V. Batchvarov, (2011), Evaluation of the methods for determination of the free radical scavenging activity by DPPH, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17 (1), 11-24. 7. Mazza, G., E. Miniati, (1993), Anthocyanins in Fruits, Vegetables and Grains, 1st ed, Florida, Fla:CRC Press. 8. McCormack, D., D. McFadden, (2012), Pterostilbene and cancer: current review, Journal of Surgical Research, 173 (2), 53-61. 9. Piironen, V., J. Toivo, R. Puupponen-Pimia, A.M. Lampi, (2003), Plant sterols in vegetables, fruits and berries, Journal of the Science of Food and Agriculture, 83 (4), 330-337.

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ: Специалисти-консултанти за разработване на проекти, свързани с технологични иновации, финансова политика, патентна защита и др. Федерацията на научно-техническите съюзи ще ви осигури конферентни и изложбени зали, симултанна техника, отлични възможности за провеждане на вашите събития, промоции, коктейли. Спестете време, средства и енергия като се възползвате от комплексните услуги на Федерацията и удобните зали от 18 до 300 места, в центъра на София.

Зала №4 Само за делнични дни

Зала, брой места

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Делнични дни

Почивни и празнични дни

до 2 часа

до над до над 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа

Зала №302 (14 места/

65 лв.

89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.

Зала №2 (40 места)

109 лв.

205 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №3 (90 места)

180 лв.

275 лв. 350 лв. 350 лв. 425 лв.

Зала №4 (300 места)

375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв.

Зала №105 А (54 места)

99 лв.

Зала №312 (до 25 места)

65 лв.

Зала №108 (14 места) Зала №1 (85 кв. м)

Зала №3

195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв. 89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв. 69 лв.

119 лв.

89 лв. 105 лв. 135 лв.

225 лв. 310 лв. 275 лв. 390 лв. Цените са без ДДС !

София 1000, ул. „Г. С. Раковски” №108 Национален дом на науката и техниката тел: 02/ 987 72 30; 02/ 987 72 30 БЕЗПЛАТНО, факс: 02/ 987 93 60

Хранително-вкусова промишленост 9/18

35


за празника

Понеже Коледа наближава, предлагаме ви едно вкусно ястие за Коледен обяд, което е традиционно за източната част на италианската област Венето.

Коледна пуйка с нар Време на приготвяне: 1 час Време на печене: 3 часа Продукти за 8 души: 1 предварително изчистена пуйка около 3 кг, 100г сланина на ленти, 5 нара, 50г масло, по 1 клонче от салвия и розмарин, 1 лъжица сухо бяло вино, 4 малки портокала, 50г джоджен, сол, пипер Подсолете и поръсете с черен пипер вътрешността на пуйката. Извадете дреболиите и поставете вътре салвия, розмарин, 1 лъжица зърна от нар и половината масло, нарязано на кубчета. Обвийте гърдите на пуйката с лентите от сланина и ги завържете с канап за готвене. Поставете внимателно пуйката с гърдите надолу върху скарата с тавичка отдолу. Печете я около един час във фурна, предварително затоплена до 180оС. Изцедете 2 нара и напръскайте отгоре пуйката със сока им. Посолете я и я поръсете с черен пипер. Завъртете я на едната страна и печете още 30 минути. Полейте с малко сос, събран в тавичката, както и с няколко лъжици сок от нар. Обърнете я на другата страна. Полейте отново с нейния сос и с още малко сок от нар. Печете я още 30 минути. Махнете канапа и сланината. Обърнете пуйката по гръб. Подсолете, поръсете с черен

36 9/18

пипер и сложете да се пече още около един час, поливайки я от време на време със сока от нар и със соса от готвенето. Наронете останалите нарове. Накълцайте дреболиите на пуйката и ги сложете да се запържат в плитка тенджера с останалото масло. Добавете една лъжица сок от нар и виното. Продължете печенето на слаб огън 30 минути. Разбийте всичко с миксер. Сложете отново получения сос на огъня със зърната от нар, оставяйки да се овкуси за 5 минути. Разрежете портокалите на половина. Изцедете ги, без да повреждате кората и добавете сока от нар. Поставете пуйката върху поднос. Обградете я с половинките от портокали напълнени със сос и украсете със стръкчета джоджен. Ако искате, можете да придружите пуйката със салата от джоджен и със зърна от нар, подправена с цитронада, която, между другото, е смятана за едно предразполагащо питие и се консумира и на Нова година. По списание „A tavola“ Мая Гелева


борса Уважаеми читатели, Искаме да ви помогнем в напрегнатото бизнес ежедневие – съобщете ни какво търсите или предлагате и ние ще го поместим в нашата Борса. Не забравяйте, че общият брой на потенциалните ви читатели е над 7000. А цената за публикуване на вашата обява е само 25 лв. без ДДС!

Работа търсят/ предлагат:  Кока-Кола ХБК България Семейството на Кока-Кола Хеленик в България се състои от над 1900 ангажирани служители. Част сме от Coca-Cola HBC Group, един от най-големите бутилировачи на The CocaCola Company. Нашият успех идва от съвместната ни работа като един, за да постигнем позитивна промяна в местните общности, в които работим. Уникалната ни структура в България предоставя много и разнообразни възможности за развитие в областта на Производството, Логистиката, Продажбите, Маркетинга, Финансите, Човешките ресурси, IT системи и решения, Връзки с обществеността, Център за споделени услуги в областта на

Финанси и ЧР и много други, някои неочаквани, но винаги вълнуващи. Свободни позиции, на които може да стартирате вашата кариера в Кока-Кола ХБК България, са:  Мениджър Производство, Банкя;  Началник смяна в производствен център Костинброд;  Електрончик в производствен център Костинброд;  Микробиолог (производство на безалкохолни напитки);  RISE Management trainee program in Production/Quality Assurance;  RISE Management trainee program in Logistics. e-mail: jobs.bulgaria@cchellenic.com

Карлсберг България Карлсберг Груп е динамично и вдъхновяващо място за работа, където ще имате възможност да работите с едни от най-добрите брандове в света. Ние развиваме своята дейност в три региона: Западна Европа, Източна Европа и Азия. Ние сме четвъртата по големина пивоварна компания глобално, с широко портфолио от марки бира и други напитки. Carlsberg, Baltika и Tuborg са сред осемте най-успешни марки бира на Стария континент. Карлсберг Груп има над 42 000 служители, а продуктите на компанията се предлагат на над 150 пазара.

В Карлсберг България работят близо 500 служители, в това число всички служители на пивоварните в Шумен и Благоевград, както и административния екип от офис София, търговската сила и логистичните центрове в цялата страна. Свободни позиции, на които може да стартирате Вашата кариера в Карлсберг България, са: Супервайзeр Пивопроизводство в Пивоварна Шумен; Складов оператор в Депо Мировяне, София; Стажант в направление Производство. Офис София – тел: 02 44 01 360 e-mail: jobs@carlsberg.bg

 „Талар Фуудс“ ЕООД За новия завод на „Талар Фуудс“ ЕООД в с. Гара Елин Пелин търсим: Мениджър производство Основни отговорности: Планиране, организиране и контролиране на цялостната производствена дейност на компанията; Постигане на поставените финансови и количествени цели и придържане към рентабилността; Обезпечаване на производството с всички необходими ресурси; Безопасност и качество на произвежданата продукция. Основни изисквания: Висше образование;

Минимум 5 години професионален опит на подобна позиция в предприятие от хранително-вкусовата промишленост; Доказан опит в управлението на хора и производствени процеси; Самостоятелност в работата, умения за взимане на управленски решения и поемане на отговорност. Повече информация можете да намерите на www.talarfoods.com – секция Кариери. Ако описаното съвпада със следващото предизвикателство във Вашата кариера, моля, изпратете автобиография на hr@talarfoods.com. Лице за контакт: Десислава Методиева – тел. 0889 902 650.

 CTeam CTeam е компания създадена по един от най-успешните бизнес модели в областта на управления и развитие на човешките ресурси в България, който съчетава едни от найдобрите международни практики, спецификите на местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на човешкия капитал. Нашият екип е съставен от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в областта на: Подбор на персонал; Обучение и развитие на таланти; Анализ на личностен профил; Проучване на възнагражденията и стимулите; Обработка на възнаграждения и администриране на персонал. Отворени позиции: 1.Заместник-Управител на магазин за хранителни стоки (София);

2. Началник смяна в ХВП (Пловдив); 3. Ръководител Лаборатория в ХВП (Пловдив) 4. Специалист изкупуване на мляко в ХВП (Пловдив) 5. Началник склад (София); 6. IFS Auditor (Sofia); 7. Лекари и медицински сестри (Русе); 8. Маркетинг мениджър (Пловдив); 9. Търговци за сертифицираща компания (София); 10. Административен асистент с турски език (Пловдив); 11. Медицински представител (Пловдив, София и Варна); 12. Junior Financial Specialist with English, German, French, Dutch or Italian (Sofia); 13. Служител в център за обслужване на клиенти (София); 14. Маркетинг асистент – търговска мрежа (София); 15. Database Administrator with English (Sofia) Тел.: 087 746 4784; е-мейл: recruitment@cteam.bg

37 9/18


бизнессправочник

Производство и търговия на суровини и материали за сладкарството и хлебопроизводството Хасково 6300, ул. Васил Друмев 2 Б, п.к.5 тел.:0888 456 667; 0888 379 279; 0885 244 368 тел./факс: 038/62 26 00; 62 29 27 e-mail: alexandra_madlen@abv.bg www.alexandramadlen.com

Данекс 2002 Е00Д Внос на машини и комплектни линии за преработка и опаковка на хранителни продукти от водещи европейски производители

Ние работим за вашия печеливш бизнес! 1404 София, Бул. „Гоце Делчев“ 103, ет.10, офис 23 Тел.: +359 2 9581307; +359 2 8581149 Email: info@danex2002.bg, www.danex2002.bg

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА

®

ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД

“ПИЛ КО” ЕО ОД

èíæåíåðèíã

Машини и технологични линии за консервната промишленост. Топлообменници и изпарителни инсталации за всички отрасли. 6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А, Тел: 042 622 201; 627379; 601870, Факс: 042 601374 e-mail: thi@mbox.contact.bg; sales@thermohran.com; www.thermohran.com

САЛОН ЕООД Производство на хлебни и сладкарски изделия, локуми, халва, филиран бадем, филиран фъстък, фондан. 1000 София Магазин: ул. Гургулят 27, Цех: ул. Орчо Войвода 8 Б Тел.: 02/ 952 26 25, 955 62 20 Факс: 02/955 63 05 е-mail: salon@mb.bia-bg.com web: bg-salon.com

38 9/18

Производство и търговия с млечни продукти

Производство и преработка на птиче месо 7200 Разград, Индустриална зона, П.К. 181 тел.: 084/ 66 10 86; 66 10 87 факс: 084/ 66 10 92 e-mail: pilko@mbox.digsis.bg

1000 София, ул. “Съборна” 9 тел.: 02/ 987 29 01 факс: 02/ 987 59 00 e-mail: office@lbbulgaricum.bg www.lbbulgaricum.bg

УХТ, Пловдив Катедра „Биотехнология” разполага със съвременна апаратура за извършване на: Микробиологични анализи на суровини, храни, напитки, фуражи и др. Биохимични и химични анализи на суровини, храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и други замърсители в храните); Качествено и количествено определяне на ГМО в растителни и животински суровини и хранителни продукти. За контакти: ректор: тел.: +359 32 643 005 факс: +359 32 644 102 rector_uft@uft-plovdiv.bg http://www.uft-plovdiv.bg

КемОксайд ООД Почистващи препарати и дезинфектанти за ХВП. Дезинфектант за питейна вода Eoxide LQ (0,75% разтвор на хлорен диоксид). 100% микробиологичен контрол, без никакви вредни остатъчни продукти от дезинфекцията. София 1616, кв. Бояна, ул. Кумата 77, секция 6, ап. 8 тел. / факс: 02 441 3080; моб. 0885 011 106 www.chemoxide.bg; info@chemoxide.bg


бизнессправочник “ДИ МИ Т ЪР МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД Висококачествени месни и млечни продукти с автентичен вкус 4027, гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №180 телефон: 032 907 000 факс: 032 941 435 имейл: office@madjarov.bg

Булгарконсерв Рупите Консервирани зеленчуци. Компоти София 1463, бул. България 81, вх. А, ет. 8, оф. 11 тел.: 02 953 24 21, 02 952 66 56, 02 952 03 76 факс: 02 953 24 28 e-mail: office@bulgarconserv07.com www.bulgarconserv07.com

Производител на халви от 1999

Халва * Локум * Тахан гр. Ямбол, п. к. 8600 Производствена база: ул. „Клокотница” 99 Тел.: 046/661838; факс: 046/664727 E-mail: office@hettrik.bg

www. hettrik.bg

Газирани, негазирани напитки 6010 Стара Загора Индустриален квартал тел.: 042/ 60 47 46, факс: 042/ 63 84 23 e-mail: radulov@mail.orbitel.bg www.radulov-bg.com

5200 Павликени, ул. Дъскотско шосе 6, тел.: 0610 52669, факс: 0610 52670; e-mail: office@hipro.bg www.hipro.bg

Производство на месни кулинарни заготовки – порционирани, замразени, готови за директно влагане, с насоченост конвектомати, скари и фритюри в търговски вериги. ISO 9001:2008. Варна, ул. “Лиляна Ставрева” 8, Произв. база: бул. “Хр. Смирненски” № 33, тел.: 052/511 479; 511 480; тел/факс:052/511 437

Захарни Заводи АД е найголемия комплекс в България за производство на захар, захарни изделия, спирт и опаковки.

9354 Дончево, обл. Добрич, тел.: 058 625534, 626612, факс: 058 622766 e-mail: zora@netplusdb.bg www.zora-donchevobg.com

гр. Горна Оряховица ул. “Свети Княз Борис I” 29 тел.: 0618/69500 факс: 0618/21709 e-mail:office@zaharnizavodi.com

„ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД

“Градус-1” ООД

6000 Стара Загора, кв. Индустриален, П.К. 285; Тел.: 042 617101; e-mail: gradus@gradusbg.com

Производство на фуражи, концентрати за фуражи, яйца и стокови носачки

“РАДУЛОВ” ЕООД

Производство, преработка и търговия на яйца, пилета и птичи продукти

Производство на пилешко месо и пилешки продукти, разплодни яйца, еднодневни пилета. Богата гама охладени и замразени птичи продукти, полуфабрикати, деликатеси и колбаси.

Хайпро България ООД

Производство и доставка на хляб и тестени изделия София, бул.”Самоковско шосе”№ 1 тел.: 02/ 979 0669 e-mail: еliaz@ gbg.bg www.eliaz-bg.com

Търговия с пакетиращи машини за ХВП, линии за производство на вафли

7200 Разград , ул. „Бузлуджа” 5 тел.: 084 661 584, факс: 084 661 584 е-mail: galya_rosenova@gbg.bg

39 9/18


Елате с нас в Италия на най-голямото изложение за пекари, сладкари, сладолед, кафе и оборудване SIGEP 2019 19.01.2019 – 22.01.2019

Запознайте се с програмата на www.fpim-bg.org/?p=19580 Допълнителна информация на тел.: 02 988 05 89; 0884 646 919 Уважаеми читателю, Знаете ли, че списание „Хранително-вкусова промишленост“ излиза вече 67 години? Ние, екипът на списанието, сме доволни, че устояваме заедно с вас на трудностите на времето и продължаваме да издаваме единственото оцеляло през годините специализирано научно-приложно списание за производителите на храни и напитки. Правим го за Вас и с Вас! Затова и разчитаме на Вашия абонамент за 2019 година! Имате избор – хартиен вариант/електронен вариант!

Нека сме заедно и през 2019 година! Запознайте се с подробностите от приложения в списанието Талон за абонамент или на страницата „Абонамент“ в сайта ни:

www.fpim-bg.org


Approved Event


www.vw-lekotovarni.bg

ДОКАЗАНИ В ИЗПИТАНИЯ. и иални цен ц н е р е ф е и. Пр втомобил а и н ч и л а за н

Volkswagen Лекотоварни автомобили застават рамо до рамо с вас във всяко предизвикателство. На всякакви терени. За работягите на Volkswagen няма трудна работа. Тяхната издържливост и надеждност, интелигентните им асистиращи системи, ниският им разход на гориво ще направят работата ви по-лека, а делниците - по-приятни. Готов за всяка задача, Вашият верен партньор ви очаква в най-близкото дилърско представителство на Volkswagen.

София, Порше София Изток, 02/80 73 400, Порше София Юг, 02/42 45 000, Пловдив, Хаас - 60, 032/94 09 92, Варна, Автотрейд, 052/57 07 00, Бургас, Вестауто - М, 056/87 42 50, Русе, Хоби Кар, 082/50 04 94, Стара Загора, Автохит 2000, 042/61 60 46, Плевен, Автотехника, 064/88 87 99, Велико Търново, Авточойс, 062/61 57 75 За всички специфицирани модели от Crafter до Caddy комбиниран разход на гориво: 9,2 - 4,6 л/100 км, комбинирани CO2 емисии: 243 – 121 г/км, за Caddy 1.4 TGI комбиниран разход на гориво: 4,6 – 4,2 кг/100 км, комбинирани CO2 емисии: 126 – 118 г/км. Данните са актуални към момента на публикуване. Снимката е илюстративна и може да изобразява допълнително оборудване срещу доплащане.

Food Processing Industry Magazine  

The Food Processing Industry Magazine is the only national monthly edition with both scientific and practical orientation published in Bulga...

Food Processing Industry Magazine  

The Food Processing Industry Magazine is the only national monthly edition with both scientific and practical orientation published in Bulga...

Advertisement