Page 1


Съдържание ения з Опаковъчни реш

а всеки

Празник на ХВП

5

Нови инициативи на изложенията в Интер Експо Център

8

10 въпроса за Безопасността на храните

10

Удобните опаковки

12

UNICOOP FIRENZE залага на CSB-System в ново предприятие и логистичен център

16

Конкурсните награди

18

Джинджифилова къща и ефектни сладки за Коледа

20

Стъклен амбалаж – значимост, актуални проблеми и съвременни тенденции в производството

22

Икономическа прогноза Есен 2013: постепенно възстановяване

25

Социалните медии са “минно поле”

26

Устойчивото опаковане и търговията на дребно

27

Изучаване на етикетирането и възприемането му от потребителите

29

Флуоресцентната спектроскопия – съвременен метод за идентификация и оценка качеството на растителни масла

33

Не мога да живея с теб, не и мога без теб...

40

И още за ракията, но от друг ъгъл

41

Бизнессправочник

45

8

Година LXII Брой 11/2013

12

Фирми, представени в броя: Алмер АНЛ Атепласт Готи Дружба стъкларски заводи Клио КУК България Interpack Интерхема IBATECH ITW ИФО дизайн Маршал ММ фрут Стабил инженеринг ФНТС ЦСБ Систем Ре Бранд

20


„ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ” ISSN 1311-0179 Национално научно-приложно списание Издава © КООП „ХВП” Със съдействието на Съюз по хранителна промишленост към ФНТС, УХТ Пловдив и Селскостопанска академия към МЗХ Редколегия: проф. д.т.н. Валентин Бъчваров, ст. н. с. д-р Веселка Дулева, дм, доц. Георги Джатов, д-р Лидия Михайлова, инж. Майя Стойчева, инж. Милчо Бошев, доц. Пантелей Денев, ст.н.с. Петър Христов, д-р Светлана Минкова, ст. н. с. д-р Христо Юруков, проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов Директор: доц. Георги Джатов, тел.: 02/ 988 05 89 Гл. редактор: Петко Делибеев, тел.: 02/ 988 05 89; e-mail: info@fpim-bg.org Редактор: Снежанка Христова, тел.: 02/ 988 05 89 Маркетинг и реклама: Виолета Георгиева тел.: 02/ 988 05 89; e-mail: fpim_adv@abv.bg Ангел Драганов, тел.: 02/ 987 64 82; Дизайн: Зора Янчева, тел.: 02/ 987 64 82; е-mail: dizart@abv.bg Адрес на редакцията: София 1000, ул. „Раковски” 108, ет. 6, офис 605; GSM: 088 4646 919 Експонация и печат „ИФО Дизайн“ ООД София 1614, кв. Горна Баня, бул. „Николай Хрелков” 2 А тел.: 02/ 957 88 05, 957 86 76 Препечатването е разрешено с позоваване на източника. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламните и PR материали. Мнението на редакцията не винаги съвпада с мнението на авторите на статиите. Абонамент чрез Български пощи, “Доби прес”, РП, “Семир”.

АБОНИРАНЕ В РЕДАКЦИЯТА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА !

®

FOOD PROCESSING INDUSTRY MAGAZINE ISSN 1311-0179 National issue for science and practice © Publishing house „Hranitelno-vkucova promishlenost” With the assistance of Union of Food Industry, University of Food Technologi - Plovdiv, Agricultural Academy at the Ministry of Agriculture and Food Editorial board: Prof. D. Sc. Chavdar Damianov, Assoc. Prof. George Djatov, Ph.D. Veselka Duleva, Ph.D. Lidia Mihaylova, Dipl.eng. Maia Stoicheva, Dipl.eng. Milcho Boshev, Assoc. Prof. Panteley Denev, Assoc. Prof. Petar Hristov, Ph.D. Svetlana Minkova, Prof. D. Sc., Ph.D. Valentin Batchvarov Director: Assoc. Prof. George Djatov, Tel.: + 359 (0) 2 988 05 89 Editor-in-Chief: Petko Delibeev, Tel.: + 359 (0) 2 988 05 89 e-mail: info@fpim-bg.org Editor: Snezhanka Hristova, Tel.: + 359 (0) 2 988 05 89 Advertisement: Violeta Georgieva Tel.: + 359 (0) 2 988 05 89 e-mail: fpim_adv@abv.bg Design: Zora Yancheva, Tel.: + 359 (0) 2 987 64 82 е-mail: dizart@abv.bg Address: BULGARIA, 1000 Sofia, 108 Rakovsky Str., fl. 6, office 605, Fax: +359(0)2 988 05 89; GSM: +359 88 4646 919; +359 87 9406 562 e-mail: info@fpim-bg.org Exposure and printing IFO Design Ltd. tel.: + 359 (0) 2 957 88 05, 957 86 76 e-mail: office@ifodesign.net

Здравейте, уважаеми читателю, В предния брой на списанието прогнозирах, че картинката на отрасъла ще се види на изложението през ноември. И може да се каже, че бях прав. Интер Експо Център наистина успя да събере и нарисува един добър портрет на отрасъла. Доколко той показва истината може да се коментира, но съм убеден, че подобни форуми, наред с другото, дават и самочувствие на производитгелите. Като стана въпрос за самочувствие, искам да отбележа и факта, че за пръв път министър почете Празника на ХВП, който СХП организира ежегодно. Присъствието на проф. Димитър Греков и проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на БАБХ, наистина може да се приеме като знак, че най-после държавата вероятно ще се обърне с лице и към проблемите на ХВП в България…(повече вижте на стр.5) А сега бих искал да насоча вниманието Ви към страниците, които държите в ръцете си. Въпреки трудностите на времето, които преживяваме заедно, нашето списание успя да оцелее и наистина остана единствено по рода си в България. Стремежът ни е да го запазим в печатния му вид, за да удовлетворяваме необходимостта от “книга в ръцете” на неговите интелигентни читатели. Не отричам интернет и възможностите му, но съм убеден, без да приемате това за консерватизъм, че потребността от напечатаното слово все още е жива. Разбирате, накъде водят тези мои размисли – Моля Ви, не хвърляйте Талона за абонамент в кошчето. Попълнете го и ни го върнете. Така ще продължим да бъдем заедно и през Новата година. А за тези, които са се пристрастили към интернет, е моят апел – влезте в сайта ни www.fpim-bg.org и отговорете на въпросите в нашата анкета. Помогнете ни да се ориентираме във вашите интереси. Накрая, искам да Ви напомня, че по традиция новогодишният брой на сп. ХВП е посветен на всичко хубаво, което ни се е случило през отиващата си година. Обадете ни се, споделете с нас и своите колеги това, което сте постигнали през годината, споделете преодолените проблеми и плановете за бъдещето. Използвайте нашите страници да поздравите своите клиенти. А сега приятно четене на броя, който е с акцент опаковката и нейната важност за храните и напитките. Разбира се, ще намерите и други интересни за вас неща… Надявам се. Петко Делибеев гл. редактор

Абонирайте се за сп. ХВП! Така ще си бъдем взаимно полезни!


Сontent ения з Опаковъчни реш

Year LXII Issue 11/2013

а всеки

Celebration of Food Processing Industry

5

New initiatives at the exhibitions in Inter Expo Center

8

10 food safety questions

10

Packaging for Convenience

12

UNICOOP FIRENZE relies on CSB-System for a new company and a logistics center

16

Comptetion awards

18

Ginger house and spectacular Christmas sweets

20

Glass packing - importance, current issues and modern trends in production

22

Autumn Economic Forecast 2013: gradual recovery

25

Social media is a “minefield”

26

The sustainability of packaging in the retail trade

27

Study of labeling and consumer perception

29

Fluorescence spectroscopy - a modern method for identifying and assessing the quality of vegetable oils

33

Can’t live with you, can’t live without you

40

More for the brandy, but from different point

41

Business Directory

45

22

32

Companies represented in the issue: Almer ANL Ateplast Gothi DRUJBA GLASSWORKS Klio KUK Bulgaria Interpack Interchema IBATECH ITW IFO Design Marshal 91 MM Fruit Stabile Engineering CSB System Bulgaria FNTS Re Brand

41


Празник на ХВП Всеизвестно е, че традициите са крайъгълен камък в развитието и съхранението на една общност. А какво друго, ако не общност, представляват хората, нагърбили се с нелеката задача да създават храните и напитките за масата на българина, а и не само за него. Разбира се, всеки има своите интереси, преследва различни цели, но за постигането им се нуждае от общите усилия на общността за преодоляване на обективните проблеми, за намиране на нови пътища, за защита на интересите. Именно тук идва на дневен ред традицията. Съюзът по хранителна промишленост успешно възроди в началото на века Празникът на хранителната промишленост, а вече десета година го съчетава с Научно-практическа конференция, чрез която се опитва всяка година да извежда най-актуалните за развитието на сектора теми, да дискутира проблемите, да търси и посочва пътищата за преодоляването им. Обединени в едно, двете събития – празникът и конференцията, създават именно онова чувство за принадлежност към общността, толкова необходимо в размирния ни глобален свят. И ако за важността на едно събитие и оценката на значимостта на онова, което вършат организаторите на това събитие, наред с всичко друго, важно е и кои са неговите гости, то трябва да признаем, че за пръв път Празникът на ХВП бе почетен от

Министъра на земеделието и хра- че има изключително голям напрените, от изпълнителния директор дък, особено след влизането ни в ЕС. Но за съжаление ние, в МЗХ, на БАБХ, а свое приветствие изне можем да осигурим онази суропрати и ръководителят на правивинна база, която е необходима за телството. Присъстваха ръководители и представители на профсъюзите, стопански и неправителствени структури и браншови организации, на УХТ и професионални гимназии. Много ни се иска да вярваме, че това присъствие не бе само протоколно, а материализиран израз на онова, което сподели с присъстващите проф. Димитър Греков, министър на земеделието и храните, преди да прочете приветствието на премиер министъра. Министър Греков подчерта, че не трябва да има никакво съмнение, че не само той, но и Министерството гледа на отрасъла Министър Греков връчва Грамота на Зорка Симеонос респект и уважение. Той ва, директор производство в „Тандем-В“ ООД каза още: „Това, че не сме се срещали с Вас по-често, говори, че имаме един мновас преработвателите. Близо 80 го добър, интелигентен диалог или 90% от суровината се внася помежду си и в някои случаи се отвън. Ето защо ние отделяме разбираме и с поглед… Затова аз изключително голямо внимание смятам, че няма никакви проблеми на зърнопроизводителите, на жипри комуникацията, а че съществотновъдите, на онези, които отвуват други проблеми – наистина глеждат суровината. Но в никакъв съществуват. Но вие сте нужни случай, повтарям, вие не сте на за България, ние стоим зад вас и заден план.” понеже изключително много сме Убеден съм, че на всички в залазадължени на хранителната прота много им се искаше това да е мишленост, това, което е необхотака и да не остане само на думи. димо, ние ще го направим.  И понеже празникът си има В последните години се вижда,

5 11/13


празник наситена с интересни и полезни презентации на видни наши специалисти, които третираха актуални теми от днешния ден на отрасъла. С внимание бяха изслушани и презентациите на нашите гости от Германия – Норберт Райхл, който представи примери на Добри практики в сферата на устойчивото производство на храни и д-р Силвия Пфаф, която се спря на темата „Алергените – как да се справим с риска за здравето при про-

канони, организаторите се въз своите ползваха от присъствието на министъра и го поканиха да връчи грамоти на фирми и отделни специалисти, за приноса им за развитието на отрасъла и в дейността на СХП. Връчени бяха и две почетни грамоти – на „Белла България” АД „За повишаване конкурентоспособността на българската хранителна индустрия чрез създаването на нови и оригинални продукти” и на „Тандем-В” ООД за инициативата Ежегодна конференция „Добрата храна е сила” – израз на 20-годишна отговорна, постоянна и последователна дейност за възвръщане доверието на потребителите в българските храни. Министър Греков връчи грамота и на сп. ХВП за активното партньорство и подпомагане на дейността на СХП и съдействие за развитието на научно-техническата мисъл в областта на хранителната и питейна индустрия в България. Традиционен стана вече и конкурсът на СХП за нов фирмен продукт. Жури с председател Петко Делибеев, главен редактор на сп. ХВП, определи носителите на Диплом от конкурса, а наградите връчи проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните. Конференцията и тази година бе

6 11/13

Проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на БАБХ: ...В този ден всеки от нас си дава равносметка за времето, което е отделил на тази промишленост и, убеден съм, всеки един от нас е дал много от своя живот в името на развитието на хранителната индустрия. Затова всеки един от нас заслужава най-високи адмирации за големите усилия, които полага ежедневно, всеки със своите сили, на своето място за това България да Проф. Моллов връчва Диплом на Стаменка бъде все още ета- Дамянова, изп. директор на „Хлебопроизводство лон по отношение и сладкарство“ ЕООД, Троян на много продукти. Разбира се, сега времената са различни – в много от нас има носталгия по едно друго време, когато България беше на върха на световното производство на храни, когато пазарът беше осигурен и имаше добри възможности, които суровинната база създаваше на хранителната индустрия да се развива нормално. От няколко години вече сме член на ЕС и това предлага нови възможности, но и нови отговорности. В тази нова среда БАБХ, която представлявам от един месец, има своята изключително важна роля като партньор на хранителната индустрия, като орган който гарантира прилагането на регламентите и законодателните актове, орган който гарантира спазването на правилата на пазара, правила, които осигуряват равен старт за легалния бизнес, които отхвърлят елементите на сивия сектор. БАБХ ще продължи да бъде такъв партньор, заедно с вас ще изработва процедурите и механизмите, по които да се осъществява ефективен контрол, който гарантира прилагането на тези правила. В този смисъл новото ръководство на Агенцията, има своя основен ангажимент да модернизира Агенцията, да модернизира нейния модел на работа, така щото в крайна сметка потребителите, всички ние да имаме доверие в Агенцията за безопасност на храните, в продуктите, които ежедневно консумираме – доверие в производителите, доверие в храните, доверие в пазара. Но това не може да стане ако Агенцията не върши своята работа ежедневно, ежечасно, ежеминутно и не да реагира като пожарна команда, след като има проблем да отива да го потушава, а реагира превантивно, създава ясни правила, ясни процедури и ги прилага адекватно, за да може всички ние като потребители да сме сигурни всеки ден. Това е и девизът на Агенцията – Сигурност всеки ден.


юбилей изводството на храни”. През втория ден на конференцията бяха организирани посещения на предприятията Джиев, СММ Комерс и Флорина, където участниците се запознаха с опита на колегите си в производството на храни и напитки. Празникът намери своя достоен финал вечерта, на традиционната тържествена вечеря с богата програма за участниците в празника и конференцията. И накрая с благодарност да споменем тези, които подпомогнаха както Празника, така и научната конференция: “Белла България” АД, „Кока-Кола ХБК България” АД, „Мерк България” ЕАД, „АСО Строителни елементи” ЕООД, „Биоком Трендафилов” ЕООД, „Витанеа” ООД, „ЕлиазДобреви и сие” СД, „Дерони” ЕАД, СММ-Комерс, „Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД – Троян, „Тандем-В” ООД, „Полидей” ООД, „Джиев” АД, НЦОЗА и браншовите организации: Асоциация на месопреработвателите, Асоциация на млекопреработвателите, Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти, Съюз на пивоварите. Дано има повече такива български производители благодарение на които оцеляват традициите!

В своето приветствие инж. Лилия Смедарчина, зам. председател на ФНТС, сподели: „...Искам да отбележа, че всички вие се трудите в една от най-отговорните части на икономиката ни, защото продукцията ви е пряко свързана с човека, с неговото здраве и по-добър живот. Не случайно заедно с отбелязване на празника, вие правите и своята Десета научно-практическа конференция „Хранителната индустрия – перспективи в глобалния свят”. Видях че на нея ще обсъждате особено актуални теми по цялата верига на производството на храните. Като гледам залата и като зная, че много специалисти ще изкажат своите мнения, анализи и препоръки, вярвам, че ще имат значение изводите, които ще направите, за още по-добро развитие на отрасъла...”


празник

Нови инициативи на изложенията в Интер Експо Център Хранителната индустрия се срещна за единадесета поредна година в Интер Експо Център (ИЕЦ) София, на международните специализирани изложенията Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд и Дринк и Сихре. В началото на ноември в ИЕЦ над 370 фирми представиха своите продукти и услуги, професионално оборудване, иновации и нови технологии в ХВП. Две от изложбите имаха и юбилей – 20 години МЕСОМАНИЯ и 20 години БУЛПЕК – единствената в България изложба за хлебопроизводство и сладкарство. Тази година участваха чуждестранни компании от Гърция, Румъния, Турция, Полша, Германия, Франция, Италия, Испания, Русия, Южна Корея, Индонезия, а колективни участия имаха фирми от Гърция, Италия, Унгария и Холандия. Представиха се посолствата на Аржентина и на Южна Африка. Според данните на организаторите, броят на участниците в

Познати герои от популярна приказка, рекламират двайсетгодишната Месомания пред щанда на КООП ХВП.

изложенията е с 23% по-голям от 2012г. Изложенията имаха изключително богата съпътстваща програма от събития и инициативи. Така например, Кооперация ХВП организира на своя щанд безплатни консултации за производители

В търсене на най-добрата опаковка, младите собственици на бургаската фирма за палачинки “Рататуй” се консултират на щанда на КООП ХВП с инж. Мая Стойчева относно най-добрите решения и тенденции.

8 11/13

с видни български специалисти и членове на редколегията на сп. ХВП: доц. д-р Веселка Дулева, инж. Мая Стойчева, ст.н.с.Христо Юруков. Те отговаряха на въпроси по различни теми: изчисляване енергийната стойност на продуктите и отбелязването й на етикета, промените в Технологичната документация и новите изисквания към етикетирането, опаковките и гарантирането безопасността на храните, европейското законодателство по отношение на етикетирането, хранителните и здравни претенции и др. „Подобни инициативи са много полезни”, сподели мнението си Ивелин Славов, мениджър на фирма “Рататуй”. „Ние търсим най-добрият начин за представяне и опаковане на нашите палачинки и препоръките от експерт ни спестяват не само време, а и ни насочват към оптималните решения”. Като цяло производителите приветстваха идеята за консултациите и изразиха желанието си за продължаване на тази инициатива и в бъдеще.

Продължава на стр. 19


10 въпроса за Безопасността на храните Напоследък не рядко срещаме гримаси на досада у представители на бизнеса с храни – производители и търговци, когато стане дума за безопасността на храните. А всъщност в днешния глобален пазар на храни и напитки именно тази дума въплъщава гаранцията за успешен бизнес в този сектор. Успяхме да вместим темата в десет въпроса, които зададохме на инж. Стоян Ковачев, продуктов мениджър в Стабил инженеринг. 1. Можем ли да твърдим, че напоследък просто е станало модерно да се говори за Безопасност на храните? Още в далечната 1959 г. в САЩ са формулирани основните принципи на HACCP, вследствие на разбирането за това, колко е важно да се произвеждат безопасни храни. Много дълъг път е извървян оттогава и можем да кажем, че днес безопасността на храните е основна грижа, отговорност и потребност на цялото общество. В думата „модерно“ има известен резон, но наблягам, че Безопасността на храните е „модерна“ от поне 30 години, а не напоследък. Истина е, че в годините на прехода и с навлизането на световни производители и търговски вериги изведнъж се заговори за безопасност на храните, за HACCP, международни стандарти, но това не означава, че преди сме произвеждали опасни храни, а просто, че живеем във времето на стандартите. 2. Какво общо имат международните стандарти с безопасността на храните? Стандартите са много важни в

10 11/13

днешния свят. Ето пример: ако аз съм в Отдел снабдяване към голяма търговска верига, за мен ще е невъзможно да се убедя с очите си, че няколко хиляди артикула са произведени съвестно, качествено и безопасно. Няма как да съм сигурен и в това дали продуктите от всяка една доставка са с еднакви качествени и хранителни показатели. Тогава на помощ идват стандартите. Ако производителите на моите продукти отговарят на стандартите за качество и безопасност на храните, аз ще съм спокоен. Естествено, мога да правя внезапни проверки, но понякога дори това не е необходимо.

3. Чия е отговорността за безопасността на храните? Само на производителите ли? Според Закона за храните това са производителите и търговците, но Държавата също носи своята отговорност по работата на Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, БАБХ и т.н., които имат регулиращи и контролиращи функции. И все пак, производителите са тези, които усещат наймного товара на изискванията за Безопасност на храните. Изобилстват примери на фалирали производители след установяване на проблеми с безопасността на храните, но не се сещам за нито един случай на търговска фирма, която да е стигнала до фалит заради същото. 4. Какво трябва да направят производителите за безопасността на храните Отново в Закона за храните пише, че те са длъжни да прилагат „добри практики“, това означава, че те трябва да имат работеща HACCP система, в която трябва да е обърнато достатъчно внимание на риска от биологично, химическо и физическо замърсяване и контролирането на производствените процеси. Наблягам на думата „работеща“, която е в основата на ефективния контрол на безопасността на храните. 5. Какво е ефективен контрол на безопасността на храните?


За ефективен контрол може да се говори при такова производство, при което 100% от продукцията е проверена и отговаря на нормите за безопасност. Например: Как бихте гледали на производител, който инспектира с X-ray скенер едва 80% от бурканчетата с бебешка храна?

Сигурни ли сме дали в останалите 20% няма парчета стъкло или метали? Получава се игра на руска рулетка. 6. Какъв е интересът на производителите? Примерът, който приведох, показва, че този производител не е

наясно със собствения си интерес. Какво ще се случи с този производител, ако (не дай боже!) някоя майка намери стъкло в храната на детето? В целия свят това означава загуба на доверие, загуба на пазари, загуба на финанси и край. Не вярвам да има производител, който да нехае за доверието на клиентите. Още повече когато говорим за безопасност на храните. 7. Трябва ли производителите да използват специално оборудване? Това е един въпрос, който има коренно различни отговори в България и в развитите страни. Случвало се е много пъти производители да ме убеждават, че техните работници внимават, гледат, контролират и т.н. Това е нелепо: как може някой да види парче игла в поток от вафли, които се движат по конвейер със скорост 1,2m/s или пък да се

Метал детектори и X-ray системи за инспекция METTLER TOLEDO вече в България Стабил инженеринг е официалният търговски представител за България на световния лидер в продуктовата инспекция - METTLER TOLEDO Промишлени детектори

Х-ray системи за инспекция

• • • •

• • • •

Най-разпространеният метод за продуктова инспекция Висока надеждност и минимална грешка при работа Дълъг експлоатационен живот Отговарящи на всички съвременни стандарти Откриване на метални замърсявания с точност до 0,3мм.

• • -

Най-всеобхватния метод за продуктова инспекция Висока надеждност и минимална грешка при работа Дълъг експлоатационен живот Отговарящи на всички съвременни стандарти Откриване на широк спектър замърсявания с точност до 0,3 мм. Допълнителни важни измервания на: продуктова маса ниво на запълване брой продукти в опаковка цялост на опаковката други важни продуктови характеристики.

Продуктова инспекция и контрол на замърсявания в готовата продукция – неделима част от Добрите производствени практики в ХВП. Пловдив 4006 ПК 45, бул. Цариградско шосе № 53 тел./факс: 032/634 640; 032/652 079 e-mail: office@stabilengineering.com


види парче стъкло в буркан с лютеница? Истината е, че за конкретните рискове от замърсяване има различни технически решения. Например: когато говорим за риск от парчета метал в месни заготовки, говорим за индустриален металдетектор, а при инспекция на консерви – става дума за X-ray система. Има обаче един много важен нюанс при избора на оборудване и това, че инспектиращата техника, която се произвежда от различни родни производители има и различно качество на работа. 8. Защо е важно да се използва оборудване от реномиран доставчик? „Реномиран“ не е точната дума. В един от вътрешните стандарти на голяма търговска верига е записано „разпознаваем“, а пък световна верига за бързо хранене беше записала „одобрен от нас“. Това показва, че е важно не просто да имаш някакъв X-ray, а е важно и той да работи безупречно. Връщам се на израза „работеща система“. Как може да определим като работеща системата, при която металдетекторът непрекъснато променя чувствителността си и не сме сигурни дали няма да пропусне точно вафлата с парче игла? Ето че пак говорим за руска рулетка. Mettler-Toledo SafeLine е такъв „реномиран“ производител, който не само предлага изключително като надеждност и точност оборудване – металдетектори, X-ray системи, автоматични системи за визуален контрол и т.н. Фирмата осигурява и обучение на персонала, а при нужда и подпомагане на разработването на Добрите практики, за да е сигурен не само производителя, но и доставчика в ефективността на програмата, т.е. името SafeLine е синоним на работеща система за безопасност на храните. 9. В България има ли изобщо примери за такава работеща система? Нека гледаме позитивно, ние българите не сме толкова недисциплинирани. Добрите примери не са малко. Без да споменавам имена, веднага се сещам за 3-4 много добри предприятия, в които имат работещи системи за безопасност на храните и то не от „напоследък“, ами повече от 10 години вече. Нещо повече, в едно наше предприятие имат десет металдетектора Safeline, които днес работят по същия безотказен начин, както и в първия си ден. 10. Какъв е интересът на обикновения гражданин от безопасността на храните? В днешно време е модерно да се говори за гражданско общество. Това изисква от нас да бъдем по-отговорни към проблемите, с които се сблъскваме. Наше право е да искаме да се разкрие името на фирмата производител на хляб, в който беше намерен ръждясал болт, но е и наше задължение да искаме фирмата, произвела бебешка храна с парчета стъкло да бъде заставена да ползва качествено оборудване и работеща система за безопасност на храните.

12 11/13

Удобните опаковки

Забързаният начин на живот продължава да стимулира търсенето на по-удобни опаковки. Освен комфорт, изискванията към опаковките са още: да предлагат най-добрите варианти за опазване на околната среда, да спомагат за възможно най-малко отделяне на отпадъци и разбира се – да предпазват продукта. Колежката от сп. Food&Beverage International, Клеър Роуен се опитва да насочи вниманието ни към някои от последните тенденции:

В

днешния френетичен свят, удобството е мото във всички продуктови категории, включващи храни и напитки. Стремежът да се създават лесно достъпни за употреба продукти все повече нараства, а предлагането им „по всяко време и навсякъде” никога досега не е било по-добро. И въпреки съществените усилия на производителите през годините, опаковането все още се възприема като неопазващо околната среда и не доставящо достатъчен комфорт при отваряне. Съвременните индустриални екипи за разработване на продукти непрекъснато търсят решения на тези предизвикателства. Според скорошно изследване, проведено от компанията Payne, 85% от запитаните потребители декларират, че срещат известно затруднение с опаковката, а 49% посочват, че именно опаковката на храната е причината за срещаните неудобства. В списъка с различни затруднения, дискомфортът при отварянето заема челно място с 81%, докато 32% от участвалите в изследването потребители са посочили този проблем като най-важен, спонтанно отговаряйки на въпросите в анкетата. Тези твърдения се потвърждават от всички възрастови групи, но по отношение на вакуумно пакетираните храни или опаковки, изискващи инструмент за отваряне, възрастните потребители чувстват допълнително безпокойство. „От изследването става съвсем ясно, че функционалността е най-същественият приоритет, според който по-


тенденции требителите определят дадено опаковане за добро. Един специфичен и важен аспект в нашето изследване бе, че първоначалните отговори бяха спонтанни – нещо, което според нас посочва същността на проблема кое затруднява и дразни хората,” казва Мартин Дълас, мениджър на Payne. Компанията е специалист в самозалепващите ленти за многократно отваряне и затваряне на опаковките. „Притесненията на потребителите за свръхпакетиране станаха преобладаващи само когато бяха приканени да отговорят директно на въпроса. Затрудненията в отварянето на дадена опаковка, наложителното използването на ножици или други остри инструменти, винаги се вземаше предвид”. Payne представя своя подход в опаковането, който цели да помогне на Компанията WikiCell Designs Inc взе в Париж наградата за иновации SIAL, заради своите ядивни покрития за хранителни продукти и напитки.

собствениците на марки да задоволят нуждата от функционалност и да се предоставят допълнителни предимства, които да спомагат да се заздрави връзката на марката с нейните потребители. „Потребителите търсят функционалност в опаковките, но собствениците на марки се нуждаят от нещо повече – от мултифункционалност, където елементите на опаковката да могат да играят повече от една роля. Например, отлепващата се лента или етикет за лесно отваряне могат да предоставят същевременно и възможност за комуникация между марката и нейните потребители. Опаковката, която може отново да се запечата, би могла да комбинира няколко удобства за потребителя: продуктова защита, контрол на порцията и минимизиране на хранителните отпадъци. Такива допълнителни предимства спомагат да се заздрави позитивното възприемане на даден продукт и да се подкрепи имиджът и позиционирането на марката.” твърди Дълас. „Опаковката е ключовият посредник, чрез който марката комуникира и нашето изследване показва, че потребителите реагират позитивно на опаковки, които са направени с цел. Когато опаковката влиза в действие, хората чувстват комфорт от продукта и обратно – лошата опаковка може да има дълбоко негативен ефект върху възприемането на марката. Опаковъчните решения, които се фокусират на отварянето, затварянето, информирайки и защитавайки продукта, могат да разрешат типичните потребителски фрустрации и същевременно добавят стойност и укрепват имиджа на марката, до степен

Производствен цех за плодови сокове марка “БАГРА” с. Граница, общ. Кюстендил

Адрес за кореспонденция: София 1113, жк. Изток, ул. “Николай Хайтов” № 12, ет. 5, офис № 18 тел. +359 884 40 20 00, +359 885 98 83 65 факс: +359 2 878 05 49 e-mail : marshal_91@abv.bg, www.applejuicy.bg

13 11/13


тенденции Според изследване на компания Payne, произвеждаща лесно отваряеми опаковъчни решения, 85% от запитаните потребители декларират, че срещат известно затруднение с опаковката

 да станат интегрална част от живота на марката,” допълва Дълас.

Лесното отваряне Компанията Etik Ouest отдавна разработва решения за производителите, позволяващи им да предложат удобството на лесното отваряне и затваряне. Някои от последните иновации на фирмата продължават същата тема за различни видове опаковки, картонени обвивки, кутии и т.н. Последното нововъведение на фирмата е технологията Up’n, която се предлага при редица различни опции за пакетиране. Дизайнът на Up’n опаковката позволява лесното отваряне и затваряне. Благодарение на една интегрална свръзка, опаковката остава широко отворена по време на употреба, позволявайки на потребителя по-лесно да си взима или отсипва от продукта. Технологията може да се прилага при всякакви видове херметични опаковки от типа flow pack (опаковки, които се получават от непрекъснат ръкав или чрез непрекъснато заваряване на фолио и за получаване на опаковка тип “възглавница”), doy pack (пластмасов плик с оформено дъно за по-добра стабилност), quadro seal (картонена опаковка с плоско дъно и допълнително залепени ъгли за по-добра стабилност) и др. Според Etik Ouest технологията Up’n е по-икономична опция в сравнение с вграждането на цип или закопчалка и при това не се налага прекъсване или подобрение на съществуващите производствени линии. За трошливи продукти, като например бисквити, Up’n опаковката представлява функционална система за отваряне и затваряне, която действа и като капак за съдържанието на пакета. Тя осигурява широко отваряне, улесняващо потребителя по-удобно да си взима от продукта и да го затваря, без риск да повреди съдържанието на пакета. Up’n опаковката може да се използва при правоъгълни пакети и опаковки от типа flow pack, пригодени за подплатени пликове и всякакви видове картонени уплътнения или пластични шестоъгълни опаковки. Освен това, фирмата разширява своята лесно отваряща се технология в посока към тарелки и затворени с капак кутии. Up’n опаковката може да се използва при пресни и сушени продукти (зърна, пудра, гранули и т.н.) и е адаптирана да пасва на всякаква форма тарелка или кутия. Нещо повече Up’n опаковката може да се отваря с една ръка. Освен това системата предоставя разнообразни начини на пълнене на различни количества от

14 11/13

продукта. Etik Ouest е инвестирала в затваряща технология, за да предостави допълнително удобство. Нейната разработка „Ъглови клипсове” (Corner clips) е решение за пълнене на сухи, влажни, течни или мазни продукти. Представлява отново една интегрирана затваряща се система, която може да се използва за опаковки от типа flow pack, doy pack, стоящи торбички и т.н. Потребителят трябва единствено да среже ъгъла на опаковката, да изпразни и отново да затвори пакета с клипване на отвора. Пакетът може да бъде отворен и повторно затворен над 10 пъти с едно просто натискане, без никакъв риск от замърсяване на клипса, а и системата се прилага директно върху продуктовата линия. Според Etik Ouest ъгловите клипсове са от 2 до 4 пъти по-евтини от другите, съществуващи на пазара, системи.

Опаковка, която се яде Ядивните опаковки бележат напредването от лесни за отваряне опаковки към такива, които изобщо не е необходимо да се отварят. Нещо повече – тези опаковки отговарят на потребителската загриженост за отпадъците от опаковки. Макар и по важност въпросът да не е в степента на този, засягащ функционалността, отпадъците са посочени като значителен проблем за потребителите. Според изследването на Payne, 8% от хората са споменали този фактор спонтанно, докато почти половината са посочили, че темата е сред трите най-обезпокояващи от списъка с възможните отговори. Много компании са в търсене на иновативни ядивни покрития и филми, които да могат да предпазват продукта през цялото време. Миналата година в Париж, компанията WikiCell Designs Inc взе наградата за иновации SIAL, заради своите ядивни покрития за хранителни продукти и напитки. „Ние разработихме технология, която опакова храни и напитки в естествени ядивни опаковки, много подобна на начина, по който природата „опакова” плодовете и зеленчуците”, казва Дейвид Едуардс, изобретател на WikiCell, професор в Харвардския университет и основател на ArtScience Labs. “Но за разлика от гроздовата или портокаловата обвивка, ние можем да постигнем аромати, други хранителни продукти и дори хранителни елементи с наше “покритие”, значително повишавайки хранителния

Компанията Etik Ouest разработва иновативни способи за лесно отваряне.


тенденции

Ядивните системи Vivos на компанията Monosol се разтопяват и освобождават съдържанието си, когато се слагат в горещи или студени течности.

ефект”, допълва генералният мениджър и съосновател на WikiCell Designs Робърт Конъли. “Ние възнамеряваме да предложим на потребителите нов, вкусен и здравословен хранителен опит. Това е една инициатива за намаляване на пластмасите в живота ни, които иначе в голяма степен присъстват в консумацията на храни и напитки.” Компанията демонстрира очакваща патент технология, базирана на алгинат, за употреба в покрития на сладоледи, кисели млека, сирена, както и разнообразни напитки, включващи кафе, коктейли и сокове. Има потенциал за коктейлни топки, който да се консумират с опаковката, която се разтваря в устата или за мини порции храна във формата на топка, готови за измиване и директна консумация. Компанията, която все още прави изпитвания за промишления мащаб на технологията, съобщава, че е в преговори с големите марки производители. Тя планира въвеждането на първите продукти WikiCell през тази година в създадения WikiBar в Париж, където потребителите ще могат да ги тестват. В края на миналата година компанията Monosol, която е специалист във водоразтворимите филми, показа своите ядивни системи Vivos, които се разтопяват и освобождават съдържанието си, когато се слагат в горещи или студени течности. Този разтварящ се филм може да се консумира заедно с храната. Според фирмата, потребителите са облагодетелствани от това авангардно улеснение в допълнение към порционния контрол и

устойчивостта от гледна точка на факта, че не е необходимо да изхвърлят пакета. От друга страна, производителите на храни, използвайки измерените количества в смесващите и дозиращи операции, подобряват акуратността на самата операция и спестяват времето за производство и производствените разходи. Специфични примери могат да се дадат с такива опаковки за плодови напитки, спортни добавки, инстантни чай и кафе, сосове, супи, горещ шоколад, паста, ензими, витаминни добавки и дрожди. Формулата на водоразтворимите ядивни филми Vivos е пред патентоване и е съставена от смес на хранителни ингредиенти, разработени от фирмата. Филмът е прозрачен и няма вкус или мирис. Предлага добри изолиращи въздуха свойства и има механични укрепващи функции в различни храни и форми на опаковки, използвайки съществуващите конвертиращи технологии. Тези и други напредничави технологии маркират широтата на интересите в предоставянето на повече удобства за потребителите. Въпреки това, удобството в пакетирането има много страни, включително и това, което споменах по-горе: леснотата на отваряне и затваряне, удобство при готвене и поднасяне, продължителната годност на продукта при различни температурни условия, удобството за представяне и комуникацията на изложения в магазина продукт, гарантиране размера на порцията, новите методи на доставка. От всичко изложено дотук става ясно, че за непрекъснато притисканите от времето потребители удобството ще остане на челно място в дневния ред на създателите на опаковки през следващите години. Снежанка Христова По сп. Food&Beverage International, април 2013

15 11/13


UNICOOP FIRENZE залага на CSB-System в ново предприятие и логистичен център На първи ноември 1891 в града Сесто Фиорентино се създава сдружение, от което произлиза предприятието Unicoop Firenze. Името му възниква през 1973 чрез сливането на три големи фирми в Тоскана: Toscocoop със супермаркети във Флоренция (Рифреди), Сесто Фиорентино и Прато; Coop-Etruria, активна във Флоренция (югозапад), Кианти, Валдарно, Арезо и Сансеполкро; Unicoop Empoli със супермаркети в Емполи, Валделса до границата на Флоренция. Покъсно са отворени супермаркети и в Сиена и Пистола. Днес фирма Unicoop Firenze управлява мрежа от минимаркети, супермаркети и магазини Ipercoop, която се простира в 7 провинции на Тоскана: Арецо, Флоренция, Лука, Пиза, Пистола, Прато и Сиена. Благодарение на силния стремеж към иновации днес групата Unicoop заема ключова позиция в търговията на дребно и притежава съществен дял в националната търговия. Постигнатите резултати обаче не спират постоянното търсене на отличната организация и функция в управлението на всеки отделен процес. Нагледен пример затова е Центърът за логистика и месопреработка в Понтедера (Пиза), който възниква от сътрудничеството между компаниите UNICOOP FIRENZE и CSB-System.

Автоматизация и интеграция се грижат за производителността IT-инфраструктурата има ключова роля, когато целта на предприятието е значително увеличение на производителността. CSB-System управлява цялата производствена верига: от вход стоки през разпад, производство на преработените месни продукти и мляно месо, опаковане, етикетиране и ценова маркировка, както и комисиониране със съответните складови движения и онлайн мониторинга едновременно на повече от 400 процеса.

16 11/13

Вход стоки Вход стоки е първият пункт за въвеждане и проверка на данните. Инсталираните тук IT-станции са подредени по видове стоки: има четири станции за висящ едър добитък и съответно една станция за дребен добитък, овце и палети. Към тях има многофункционално IT-работно място, което може да изпълни всички функции и една линия за приемане на суровините, материалите за потребление и опаковане. Тук чрез различни методи се въвеждат данните за Обратната проследимост (възможно също чрез сканиране на поставения от доставчика PDF417 баркод), проверява се теглото, определя се вътрешния номер на пратката и се провеждат проверки за качество.

На база на събраната информация системата предварително установява позиционирането на говеждите четвъртинки в хладилния склад с тръбен път, където тези четвъртинки се въвеждат по вид в съответствие с работните планове за следващите стъпки от обработката. Всички места за поставяне във Вход стоки притежават специфичен потребителски интерфейс. По този начин се постига съществено ускорение на процесите и съответното обработващо лице се подпомага по най-добрия начин.

Разпад На шест линии за транжиране


на едър добитък дневно се обработват 850 четвъртинки, при което обратната проследимост на всяко отделно животно е гарантирана. Плановете за обработка и разпад постоянно се съгласуват и актуализират. Планът за разпад се изчислява чрез интегрирана функция за планиране. При това се съблюдават данни за потребностите от предишни периоди, клиентски поръчки, акции и изискванията на отдел производство. Планът за разпад предстaвлява различни поръчки за разпад, които използват стоката от хладилната клетка. На мобилни крайни устройства се показва на служителя, какво и откъде трябва да се вземе. Извършва се сканиране на баркода, намиращ се върху артикула и проверка за съответствие между изисквания за поръчка и избрана стока. Разпределените към поръчката артикули се транспортират до зона за предварително товарене, където се провежда допълнителна проверка и се установяват евентуални загуби. Сега стоката може да се подаде към линията за разпад автоматично от CSB-System или ръчно от обработващото лице. На линията се извършва разпад на артикула, който показва на служителите детайлите за предстоящата работа и предлага квотата и вида на очакваното остатъчно количество месо. В края на обработката всяка четвъртинка се транспортира до зоната за опаковане, която прави разлика между предни и задни четвъртини. Тук, чрез робот, се избира подходящата обвивка, артикулът се вакуумира и етикетира. След това по конвейер артикулите се транспортират до зоната, където друг робот опакова продукцията в каси, които изпраща към автоматичния склад. Получените на различните линни остатъчни количества месо се анализират чрез свръхмодерно съоръжение на фирма Foss. Тази апаратура установява съдържанието на мазнини и наличието на чужди тела. След това остатъчните количества месо се направляват към специфичен автоматичен склад: буферна отсечка за всяко друго следващо производство на мляно месо, хамбургери и наденици. Разпадът на дребния добитък се извършва по различен начин. Приемането на суровата стока става ежедневно. На база на плана за продажби и разчета на потребно-

стите CSB-System генерира заявки за поръчки. Те се изпращат на доставчиците на база на заложения в системата асортимент и актуалния ценоразпис. След това пратките с дребен добитък се складират в осем хладилни камери, които са оборудвани с промишлени компютри CSB-Rack за контрол на товаренето и разтоварването. След програмираните поръчки за обработване, системата е готова да приеме необходимата сурова стока и да контролира върнати пратки, количества и произведени артикули. Получените от разпада продукти постъпват в зависимост от нуждите в склада или в допълнителната обработка.

е да оптимизира използването на ресурси и да гарантира постоянно високо качество на крайните продукти. Чрез навигация в рамките на съществуващите в системата варианти на спецификации, модулът търси оптималната комбинация по отношение на качество, цена и срок на годност на суровата стока в склада. След този анализ и на база на въведените производствени поръчки, касите с продукти се изпращат в различните производствени отдели. CSB-System управлява, обработва и архивира цялата информация за обратна проследимост, трайност, върнати пратки и производителност на всеки производствен отдел.

Производство

Кокпит

Осем линии за ценова маркировка функционират постоянно, където готовата продукция може да постъпи или непосредствено след разпада, или чрез доставяне на полуфабрикати от склада с каси. Тук продуктите автоматично се претеглят, проверяват и етикетират. За да се повиши контролът на продуктите, в края на всяка линия има монитори, където на служителя за всяко приключване на поръчка се показват пратка, артикул, цена, маркировка и срок на годност. След това крайните продукти се транспортират или в склада с каси или се товарят на палети и се превозват до зоната на комисиониране. Благодарение на тези прозрачни и ефективни процеси, квотата на рекламациите съществено е снижена.

Преработка Отделът Преработка използва специален CSB-модул за оптимизация на рецептури. Мощен и функционален инструмент, чиято цел

Контролната кабина управлява различни IT-работни места. Някои от тях са специфични за интралогистиката и служат за контрол на складовите движения и позициите в рамките на два автоматични склада: склад с каси с 40 000 места и Tritiсклад с капацитет 1600 каси. Допълнителни монитори контролират хода на процесите. Чрез система от светлини се изобразяват ходът на процесите, работният статус и възможни критични точки. По този начин бързо могат да се направят корекции в хода на процеса. Способността на CSB-System да интегрира RFID-технологията със съществуващия баркод за идентификация на съдържанието на касата, гарантира пълнотата на получената информация и данни

Поставяне на нови стандарти Особено внимание е обърнато на опростения потребителски интерфейс при едновременна лесна

 17

11/13


експлоатация и пълнота на данните. Важна е била и интеграцията на цялата съществуваща в предприятието технологическа инфраструктура. Всяка функция, като например вакуумното опаковане или пълненето и събирането на каси на купчини, е роботизирана, но остава част от фирмените процеси. Концепцията за оптимизация се реализира именно когато отделните машини са отнесени към макроконтрол на процесите. Главна задача и ръководен принцип в развитието на групата се явява устойчивото развитие. Повече от 11% от енергийната потребност се произвежда от собствено иновативно фотоволтаично съоръжение, заемащо площ от повече от 30 000 м2. Реализираният съвместно с CSB-System проект в Понтедера поставя нови стандарти по отношение на производителност и интеграция.

ЦСБ-Систем България ул. Преслав 19 4000 Пловдив Тел/Факс: 032/648-988 e-mail: info-bg@csb-system.com www.csb-system.bg www.csb-system.com Автор: Адам Стеч Адам Стеч е член на ръководството на CSB-System в Полша и е отговорен за продажбите на браншови решения за хранителната индустрия в Европа

Автор: Илия Моллов Илия Моллов, Мениджър продажби при ЦСБ-Систем България ЕООД

18 11/13

Призьори по изложения в традиционния Конкурс „Златен медал с диплом”, провеждащ се по време на международните специализирани изложби Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното и Интерфуд & Дринк. МЕСОМАНИЯ: Белла България АД за Луканка „Чардака” Орехите; Добруджанска сушеница Орехите; Екофер ЕООД за Шпек “Марагидик”; Суджук „Марагидик”; Шефска наденица на скара; Бурденис-93 ООД за Веселяшка броеница; Димитър Маджаров-2 ЕООД за Траен варено-пушен салам Маджаров; Филе филиба сурово-пушено Маджаров; Луканка Панагюрска – по традиционна рецепта; ТАНДЕМ-В ООД за кренвирш „Финес и настроение”, Деликатесен пастет, БИО свинско филе; ТЕА Трейдинг ООД за Функционално комби „Куик салами класик” /Quick salami “Classik”; Обвивки с декориращи подправки „Деко Куик” / Deco quick©folie; Нолев ЕООД за Болярка суровосушен колбас; Царска шунка – варено-пушен колбас; ЕТ „Ников” - Иван Костадинов за Бут „Елена”; Врат „Елена”; САМИ-М ЕООД за Панирани хапки „Детски свят”; Актуал ООД за Суджук „Актуал”, Салам „Дуросторум Актуал”; “Лалов и Вачев” ЕООД за Телешки суджук; ТВПС “Майстор Цвятко”; Чех - Йосиф Новосад ООД за Овча пастърма “Чех”; ЕТ Сарай 73 Георги Бележков за Разложки старец. СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО: Чех- 99 ООД за Кисело краве мляко „Болярче” – 3,6% Жоси ООД за Биволска моцарела 125 гр.; Прясно козе сирене 150 гр.; Булдекс ООД за Кисело мляко 2% „Ралица милк”; Кисело мляко 3,6% „Ралица милк”; Краве сирене „Ралица милк”; Димитър Маджаров-2 ЕООД за Българско бяло саламурено сирене от краве мляко; Български кашкавал от краве мляко „Витоша”. БУЛПЕК: Бал-Клас ООД за Хляб на каменна пещ “Stone bread” – немски ръжен; ЕЛИАЗ ООД за Просеник, произведен от брашно без глутен 300 гр., Мулти-А – типово хлебче с морков и овесени ядки 400 гр.;

Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД за Хляб „Здраве”; Хляб „Релакс”. ИНТЕРФУД & ДРИНК: Саранда Дистрибюшън ООД за 100% Think Fresh Дерони ООД за Кетчуп “Детска мечта Дерони; Краставички от Градините на Дерони; Лютеница Велика. САЛОН НА ВИНОТО: Винзавод АД-Асеновград за Version Plaisir divin Mavrud 2012, Version Plaisir divin Cabernet Franc 2012

КОНКУРС НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Тази година изборът на потребителите се спря върху следните продукти: МЕСОМАНИЯ: Траен варено-пушен салам: 1. ЕТ Ников-Иван Костадинов 2. Нолев ЕООД 3. Мес-ко ЕООД Луканка: 1. Лалов и Вачев ЕООД 2. Мес-ко ЕООД 3. Актуал ООД Луканков салам: 1. Фермата АД (Орехите) 2. Актуал ООД 3. ЕТ Ников-Иван Костадинов САЛОН НА ВИНОТО: Бяло вино: 1. Tраминер 2012 на ЛВК Винпром АД, Търговище 2. Еленово Шардоне на Едоардо Миролио ЕООД 3. РОНДО – Совиньон блан 2012 на Бургозоне ООД Червено вино: 1.Version Каберне фран 2012 на Винзавод АД – Асеновград 2.Сонджовезе 2012 на Ф.И.А.Л. ЕООД 3.Мерло Кюве престиж 2007 на ЛВК Винпром Търговище АД


Нови инициативи.. От стр. 8

Сред другите акценти, съпътстващи програмата на изложбите, интерес предизвикаха второто издание на Дефиле “Дизайнерски торти” и проведеният за пръв път АРТ-карвинг; събитията под мотото “Вкусете Балканите: дребното фермерство и производство на храни – инструменти за устойчивост в селските райони на Югоизточна Европа”, организирани от Асоциацията на конвивиумите на Slow Food в България, лабораторията за италиански вкус и специалната гурме зона за типични регионални храни, свързани с най-добрата италианска кулинарна традиция; Био Зона и Зона „Диета и фитнес” с представяне на сертифицирани биопродукти, диетични храни и напитки за здравословно и спортно хранене; “Да преоткрием традицията” – презентации и дегустации на нови продукти от членове на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци; националните квалификации за най-престижния конкурс

на професионалните готвачи – Bocuse d’Or и много др. Гърция се представи с две интригуващи инициативи – проектът Vegiterraneo за промоция на зеленчуци, произведени в Крит и проект за промоция на риба и морски дарове, а Агенцията за регионално и икономическо развитие – Враца участва със своя проект NO-BLE Ideas – “Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” по програма SOUTH EAST EUROPE. Асоциацията на интериорните дизайнери в България показа нови идеи и решения за обзавеждане на специфичните пространства на хотела и ресторанта. За първа година се организира „Финансова зона”, която популяризираше възможностите за финансиране на бизнеса от хранителната индустрия и ХоРеКа сектора, както и се осъществи първото издание на COOLинар – среща на дигитални медии с кулинарна те-

матика с производители на храни и оборудване, собственици на ресторанти и хотели, професионални готвачи и бармани. Специализираните изложенията отново дадоха убедително доказателство за своето изключително положение в сектора като една международна платформа на хранителната и питейна индустрия и форум за инвестиционни решения. А с традиционните конкурси „Златен медал и диплом” и Конкурс на потребителя (виж стр.18) отново се потвърди неоспоримият факт, че българската хранителна промишленост има какво да предложи не само на нашия потребител, но и на консуматорите в света.


захарна декорация

Джинджифилова къща и ефектни сладки за Коледа Джинджифиловите сладки и къщички, са много популярни в САЩ, но всъщност са произлезли найвероятно в Армения. Те са пренесени в Европа от арменски монах, който донася рецептата в 993 г. и обучава френски монаси и други християни. През 13 век сладките достигат Швеция, пренесени там от немски емигранти. Първата документирана търговия датира от 17 в., когато са се продавали в манастирите. В последствие, заедно с емигрантите, сладките достигат и Америка, където в наши дни се радват на огромна популярност и дори се организира Национално състезание за джинджифилови къщички. Специфично за джинджифиловите сладки е това, че в тестото се използва мед или меласа, а не просто захар. Характерно е и използването на ароматни подправки и джинджифил на прах. За приготвянето на коледните сладки и къщичка, ще използвам рецепта за приготвяне на тесто, което при печене запазва формата си и не се разтича. Така всички отпечатъци и щампи ще останат непроменени при печене. За направата на джинджифиловата къщичка ще са ви необходими Джинджифилово тесто Формичка за джинджифилова къща или използвайте шаблоните Борд тухли (Patchwork cutters) Комплект (Patchwork cutters) Комплект снежинки и звездички (Patchwork cutters) За сладките можете да използвате различни формички от Patchwork Cutters с подходящ мотив. Накрайници за пош N3, N2, N1.5, и пош Точилка, хартия за печене, тави, решетка Точилка с незалепваща повърхност, дъска с незалепваща повърхност, инструмент игла,

20 11/13

малка шпатула,четки Какао на прах много добро качество без примеси и захар Пудра захар Бяло захарно тесто 150 gr. Бяло захарно тесто 250 gr. (за направата на тесто за моделиране виж бр.5) 5 ml/ CMC Хранителни оцветители по ваш избор Ядливо лепило, сладко от кайсии

Джиндифилово тесто

200 грама мед 100 грама фина захар (можете да замените с кафява) 200 мл мазнина (можете да използвате слънчогледово олио, или по неутрално, като олиото от семки на грозде, или масло, а можете и да смесите масло и олио) Когато използвате само масло сладките ще станат твърди след като изстинат. 2 броя яйца 10 грама бакпулвер Аромати – джинджифил на прах, канела, кардамон, бахар, карамфил. Ако не харесвате аромата на някоя от подправките, просто я пропуснете или заменете с друга. Есенция от портокал или портокалова захар. Около 600 гр. брашно Приготвяне Първо е необходимо да приготвите тестото. От посочените пропорции ще можете да направите една къщичка, подложка с диаметър около 26 см и сладки. 1. Поставете меда, захарта и подправките в тенджера и сложете да се разтопят, като разбърквате, за да не загори сместа. Разбъркайте докато захарта не се стопи напълно. Още

докато е топла сместа добавете бакпулвера и енергично разбъркайте. Изсипете в купа на миксер и включете на ниска скорост, да се разбърква и охлади за около 10 мин. Добавете мазнината и леко увеличете скоростта. Започнете да добавяте яйцата едно по едно. След като се получи гладка хомогенна смес, добавете половината от брашното и разбъркайте за няколко секунди, прехвърлете тестото върху набрашнен плот и домесете на ръка. Важно е да не го премесите. Тестото трябва да е гладко и да не лепне. Разделете на 5 или 6 части, завийте ги в прозрачно фолио и ги оставете в хладилник поне за 1 час. 2. Извадете едно от парчетата и го разточете върху хартия за печене, до дебелина около 5мм.

3. За да създадете красивите отпечатъци използвайте формичките Patchwork Cutters и какао.


захарна декорация Напудрете много добре формичката, след което изтръскайте излишното количество. Внимателно започнете да отпечатвате релефа върху тестото, не натискайте прекалено силно, защото ще срежете тестото и ще ви бъде трудно да изрежете частите за къщата. Потапяйте формичката в какао преди всеки отпечатък.

4. За оформяне на къщичката отпечатайте релефа тухли върху цялото тесто. С помощта на формичка изрежете необходимите части за оформяне на една къщичка. 5. Отстранете излишното тесто. И сложете да се пече в предварително загрята до 180оС фурна за около 5 мин.

6. Използвайте същите стъпки, за да оформите поставка, върху която да сглобите къщичката

и да изрежете сладки. След като се изпекат е необходимо да ги оставите да се охладят напълно преди да продължите със сглобяването и декорирането. 7. За сглобяване на къщичката си пригответе „лепило”, като към бяло захарно тесто внимателно добавяте вода, докато получите необходимата консистенция. Поставете в пош и сложете накрайник с голям отвор или просто изрежете по-голям отвор.

8. Ако е необходимо може внимателно да обрежете долните краища на частите на къщичката, за да ги направите равни и по-лесни за съединяване. 9. След като сглобите къщичката е необходимо да я оставите поне за 5 часа преди да продължите с другата декорация, за да може тестото да изсъхне и конструкцията да стане стабилна. 10. Можете да декорирате с помощта на Royal Icing, като оформите красиви прозорци, покрив и стрехи.

11. Можете да декорирате с помощта на захарно тесто и да направите целия проект по-шарен. 12. Когато приготвяте сладки с тази техника на отпечатване, бихте могли да ги оставите дори без друга декорация, така ще имате по-натурален и леко ретро вид. Тест и снимки Петя Шмарова – акредитиран преподавател и демонстратор на Patchwork Cutters www.xcerx.com В следващият брой очаквайте Cake International 2013

21 11/13


тенденции

Стъклен амбалаж – значимост, актуални проблеми и съвременни тенденции в производството гл. ас. д-р инж. Йосиф Василев Мунев Университет по хранителни технологии Пловдив катедра Техническа механика и машинознание Производството на стъклен амбалаж представлява важен подотрасъл на стъкларската промишленост. Световното производство на опаковъчно стъкло за 2002 година се изчислява на 90 млрд. бр. [1]. Лидер в производството е САЩ с произведени 35 млрд. бр. опаковки за 2008 г (източник : US Dept. of Commerce, Bureau of the Census) [2]. Много бързо нараства производствената мощ на Китай, където през 2004 г са произведени 7,9 млн. тона стъклени опаковки. Традиционно голям производител на опаковъчно стъкло остава Русия с производство от 6,2 млрд бр. за 2002 (4то място в света и световен дял от 7%) [1]. Производството на опаковъчно стъкло в ЕС се запазва постоянно в последните години (20092013), независимо от икономическата криза.В България, по изчисления на специалисти от бранша, през последните години производството на стъклен амбалаж силно намаля от 2,5 млрд. бр. годишно – на около 500 млн. бр. Причина за това е не само налагането на пластмасовите опаковки в хранително-вкусовата промишленост (ХВП), но и намалялото производство на консервната промишленост. Стъклените опаковки, благодарение на своите специфични експлоатационни качества, остават незаменими в разпространението и съхранението на редица продукти на ХВП и особено на фармацевтичната промишленост [5]. Много хранителни продукти традиционно все още се опаковат в стъклени опаковки и това е символ за качество. Основните предимства на

22 11/13

стъклените опаковки се базират на следните им качества: - химически инертни спрямо киселини и основи; - непорьозни и непропускливи, предпазват от влага и кислород; - рециклируеми, не създават екологични проблеми; - пригодни за високоскоростни пълначни машини, допускат затваряне при големи усукващи моменти; - не се развалят, не корозират, не избледняват; възможно е повторно (оборотно) използване; възможност за повторно затваряне; - подходящи за обработка на храни при висока температура; - прозрачни; - произвеждат се от суровини, които се намират в изобилие, доставката на които е осигурена; - допускат херметично затваряне; - кафявите и зелените опаковки филтрират UV-лъчите; - подходящи са за фармацевтични продукти; - имат почти нулево ниво на трансмисия, предпазват от загуба на влага, свежест, аромат; - съществува възможност за оформяне в различни форми и размери; - съхраняват вкуса и аромата на продукта; - не поемат и не предават страничен мирис; - поддържат отделянето на мехурчета при газираните напитки; - високи естетически характеристики. В заключение може да се твърди, че стъклените опаковки са доказали одобрението на потребителите.

Стъклените опаковки се класифицират по следния начин: -бутилки за хранителни течности; - бутилки за хранителни продукти; - бутилки и бурканчета за детски храни; - бутилки за буркани за опаковане на битова химия, химически реактиви и особено чисти вещества; -буркани и флакони за парфюмерийната и козметичната промишленост; - бутилки за лекарствени средства, за кръв, трансфузионни и инфузионни препарати, използвани в медицината.

Актуални проблеми

Основните недостатъци на стъклените опаковки са високата стойност на отношението тегло/ обем на опаковката и ниската механична якост на опънови усилия [2]. За преодоляването на тези недостатъци, освен прилагането на нови технологии при производството на опаковъчно стъкло, е необходимо задълбочено теоретично и експериментално изследване на съществуващи и нови форми на стъклени опаковки. Важно е точното дефиниране на крайната степен на олекотяване на опаковката с отчитане влиянието на структурния дизайн. През последните години в България активно се търсят решения по два основни проблема в ХВП: осигуряване на екологично чисто производство и осигуряване на безопасност на потребителя. Тези проблеми са актуални и при производството и употребата на стъклени


тенденции опаковки. Производството на опаковъчно стъкло е силно енергоемък процес. От десетилетия се работи по подобряването на енергийната му ефективност и най-добрите постигнати резултати са енергиен разход от 1,47 MWh за тон стъклени опаковки. Това се равнява на 5,3 MJ енергия, разходвана за kg стъкломаса. Средният разход на енергия при производството на стъклени опаковки в САЩ представлява 16,6 MJ/kg. Но голяма част от заводитепроизводители все още разполагат с остаряло, енергийно-неефективно оборудване. Например в Русия за производството на тон стъкломаса са необходими 3,5 тона твърдо гориво. Друг показател, който се следи през последното десетилетие, е емисията на парникови газове (GHG). При производството на тон стъкломаса се отделят парникови газове еквивалентно приравнени на 500 – 900 kg СО2. Тези емисии се отделят не само от горивата при производството на опаковки, но и от самите суровини, които съдържат карбонати. В научната литература се водят спорове и няма точни оценки дали

претопяването (рециклирането), при което отново се разходва енергия, или повторната употреба (миене), при която се разходват замърсяващи околната среда миещи препарати, е екологично по-съобразно. Рециклирането, безспорно, представлява безотпадна технология и е силно застъпено в скандинавските страни и някои щати в САЩ. Но то спестява широкодостъпни суровини и съвсем малко редуцира необходимата енергия за производство на новата опаковка, а не се отразява на количеството отделени парникови газове. Затова особено важен аспект за екологично производство е максимално допустимо олекотяване на стъклената опаковка. Дори минимален процент олекотяване на опаковката спестява значително количество енергия от невъзобновяеми източници и емитирани парникови газове. Основен момент при конструиране на нови олекотени стъклени опаковки е изследването на напрегнатото и деформационното им състояние (теоретично и експериментално). Последното е функция на експлоатационното натоварване. Това е особено отговорна задача при конструиране на

стъклени бутилки за бутилиране на естествено пенливи вина (ЕПВ), които поради естеството на продукта се намират под налягане и крият опасност за потребителя при счупване. В Русия е предложен регламент [3], в който се определят изискванията към механичните качества на различните типове опаковки. В България все още липсват конкретни директиви за механична безопасност на стъклените опаковки, но съществуват изисквания за тестване на качеството на произведения амбалаж. Към момента са актуални редица международни стандарти за изпитване на стъклени опаковки [10. . .16]. Много голяма част от произведените стъклени опаковки се използват във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, т.е те са пряко свързани със здравето на потребителя [4]. Съвременни тенденции в производството на стъклени бутилки Модерното производство на опаковъчно стъкло се поставя с изобретяването и въвеждането на формоващите машини. Най-широко използвана е IS машината, изобретена от Owens през 1903 г. Тези машини заменят работата на

23 11/13


тенденции юбилей

стъклодувите и дават възможност за автоматизация на процеса на формиране на бутилката. Постига се точно дозиране на капката стъкломаса, точно разпределение на стъкломасата по стените и дъното на опаковката. Машините разполагат с 5 – 20 секции и произвеждат еднотипни, партидни опаковки. Автоматизирането на производството на опаковъчно стъкло и възможността за производство на бутилки с постоянно качество е предпоставка за търсене на оптимално олекотяване на бутилките. Този процес започва през 50-те години и продължава до днес. Илюстрация на развитието на шампанската бутилка през последните години представлява таблица 1. Основните иновации, довели до значително редуциране на масата на стъклените опаковки, могат да се класифицират на две групи – производствено-технологични и структурно-механични: 1) Производствено-технологичните иновации включват: - въвеждането на NNPB (narrow neck press and blow) процес при формоването, който довежда до много по-добро разпределение на стъкломасата, особено в преходните зони на опаковката при промяна на направлението на меридиана [5]; - обработка на стъклената повърхност [6] - веднага след формованe (т.н. гореща зона / hot end) се нанася покритие от калаен оксид, може да се използва CVD–процес (chemical vаpor deposition). След темпериране (т.н. студена зона / cold end) се нанася полиетиленова емулсия. Прилагането на тези обработки води до натрупването на помалко дефекти (нарези, драскотини, микропукнатини) по повърхността на стъклената опаковка и до поголяма механична якост. Друга възможност за предпазване на стъклената повърхност е употребата на лубриканти, които минимизират

генерирането на надрасквания по повърхността. В производството на стъклени опаковки все още не се употребяват покрития, които водят до затваряне на образувани микропукнатини (т.н flaw healing процес), но има проведени множество моделни изследвания и успешно се третират микропукнатини до 35 nm; - активно темпериране – обдухване с хладен въздух, целящо бързо застиване на външната повърхност и поява на остатъчни натискови напрежения с величина 30-40 MPa; - химично закаляване – йонообмен на големи йони с по-малки, найчесто калиеви; - повърхностен втори слой стъкломаса с по-малко термично разширение (патент на OwensIllinois, Duraglass XL); - магнитна обработка на стъклените опаковки [7]. 2) Структурно-механичните постижения включват : - сферични пъпки по рамената и петата на бутилката, недопускащи контактни въздействия върху цилиндричната част (при Coca Cola); - пластичен етикет, облепващ цилиндричната част; - компютърен анализ, позволяващ изследване и оптимизация на контура и формата на бутилката, водещи до минимизиране на вътрешните напреженията при натоварване[8]. В заключение може да се твърди, че производството на опаковъчно стъкло постоянно търпи развитие. Все още има научни празнини в процесите на производство на опаковки, засягащи термодинамиката, химичната кинетика на процесите. Продължава работата по подобряването на енергийната ефективност и безотпадното производство [9]. Технологичните иновации имат значително по-голям потенциал за олекотяване на стъклени опаковки и изследванията в тази област са

Таблица 1 Образец

Година

Вместимост, ml

Дебелина на стената, mm

Дебелина на дъното, mm

Тегло, g

1 2 3 4

1985 2009 2009 2009

750 750 750 750

4,5 1,5 2,5 -

7 3 4 -

935 600 640 635

11/13

ЛИТЕРАТУРА

1. Осипов В. И., Рынок производства стекла. Проблемы и перспективы развития. 2. Spinosa E., Issues and opportunities in the development of lightweight, high strength glass container, Owens-Illinois Inc., The Future of Glass Strength – A society changing symposium, Vancouver, Canada, 2009 3. Безопасность стеклянной тары - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ, 2003 4. Norris B.J., N. Hopkinson, R.C. Cobb, J.R. Wilson, Potential hazards from carbonated drinks bottles, Report to the Consumer Safety Unit, Department of Trade and Industry, Nottingham, 1997 5. Browne J., E. Candy, Excellence in packaging of beverages, Binsted Group Publications Ltd, 2003, 744p 6. Green, D. J., Recent Developments in Chemically Strengthened Glasses. 64th Conference on Glass Problems . W. M. Krivin. Westerville, OH, American Ceramic Society. 25-1, 2004 7. Andonov A.G., Strengthenng of glass bottles by pulsed magnetic fields, Glass and Ceramics 55(7-8), Jul-Aug 1998, 208-210 8. Anderson H.J., M.E. Armstrong, Computer modelling aids narrow neck lightweight container design, Glass International, vol 22, №2, 1999 9. Innovation in Glass Production, Einhoven, 2013, Seminar&Workshop 10. EN ISO 7458 Стъклени опаковки. Устойчивост на вътрешно налягане. Методи на изпитание. 11. EN ISO 7459 Стъклени опаковки. Термична устойчивост и термична якост. Методи на изпитание. 12. EN ISO 8106 Стъклени опаковки. Определяне на вместимостта по гравитационния метод. Методи на изпитание. 13. EN ISO 8113 Стъклени опаковки. Тествана на Съпротивление на вертикално натоналягане, варване. Методи на изпитание. bar 14. EN 29008 Бутилки стъклени. Вертикалност. Методи на изпитание. 17 15. EN 29009 Стъклени опаковки. 14 Височина и непаралелност на венеца на гърловината относно основата на 14 дъното. Методи на изпитание. 17 16. EN 29885 Стъклени опаковки с широка гърловина. Методи за определяне на отклонението от плоскостта на горната повърхност под уплътнението. Методи на изпитание.

Образец 1 – българска бутилка, по БДС 7827-84 Образец 2 – молдовска бутилка, производител GCC, Moldova Образец 3 – румънска бутилка, производител Angelis SRL, Romania Образец 4 – руска бутилка, производител Орехово-Зуевская Стекольная Компания, Россия

24

значително повече от структурномеханичните изследвания и идеи.


икономика

Икономическа прогноза Есен 2013: постепенно възстановяване През последните месеци има окуражителни признаци, че икономиката на Европа е в процес на възстановяване. След като се сви през първото тримесечие на 2013 г., тя започна да расте отново през второто тримесечие и реалният БВП се очаква да продължи да нараства през останалата част на годината. Прогнозираният растеж в ЕС през втората половина на 2013 г. е 0,5% в сравнение със същия период през 2012 г. На годишна основа растежът на реалния БВП тази година се изчислява на 0,0% в ЕС и -0,4% в еврозоната. Очаква се икономическият растеж постепенно да набере скорост през прогнозния период и да достигне 1,4% в ЕС и 1,1% в еврозоната през 2014 г. и съответно 1,9% и 1,7% през 2015 г. Вътрешната и външната корекция в Европа продължават, подкрепени в много случаи от значителните структурни реформи и фискална консолидация, осъществени през последните години. Те подобриха предпоставките вътрешното търсене постепенно да се превърне в основен двигател на растежа в Европа. Въпреки това, на фона на отслабналите перспективи за бързо развиващите се пазарни икономики, връщането към стабилен растеж ще бъде постепенен процес. Заместник-председателят на Комисията и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото Оли Рен заяви: „Има все повече признаци, че европейската икономика е достигнала повратна точка. Фискалната консолидация и структурните реформи, предприети в Европа, положиха основите на възстановяването. Но е прекалено рано да обявяваме победа. Безработицата остава на неприемливо високи равнища. Затова трябва да продължим да работим за модернизиране на европейската икономика за постигане на устойчив растеж и създаване на работни места.“

Постепенното възстановяване набира сила Натрупаните макроикономически дисбаланси намаляват, а растежът се очаква постепенно да набере скорост. Въпреки това текущите балансови корекции в някои страни продължават да затрудняват

инвестициите и потреблението. Ситуацията на финансовия пазар значително се е подобрила и лихвените проценти в уязвимите страни са се понижили, но това все още не се е отразило на реалната икономика, тъй като финансовите пазари все още са разпокъсани и между отделните държави членки и между фирмите има значителни различия. Настоящата прогноза отговаря на характеристиките на предишни възстановявания след тежки финансови кризи. С намаляването на нуждата от ограничаване на задлъжнялостта се очаква вътрешното търсене постепенно да се засили благодарение на възобновяването на растежа на частното потребление и на възстановяването на брутното капиталообразуване, дължащи се на подобрението на общите условия за финансиране и очакванията за икономиката. Предвид постигнатият през последните години напредък темповете на фискална консолидация през прогнозния период ще се забавят. През 2014 и 2015 г. се очаква вътрешното търсене да бъде основен двигател на растежа на фона на по-слабите перспективи за износа на ЕС към останалия свят. Тъй като промените на пазара на труда обикновено изостават от промените в БВП с около половин година или повече, се очаква възстановяването на икономическата активност да доведе до създаване на работни места с известно закъснение. Тази година безработицата остана много висока в някои страни, а заетостта продължи да намалява. Въпреки това през последните месеци бе отчетено


икономика

стабилизиране на условията на пазара на труда, като прогнозите са за умерен спад на безработицата до 10,7% в ЕС и 11,8% в еврозоната до 2015 г. при запазване на големите различия между отделните страни. През прогнозния период в ЕС и в Еврозоната се очаква запазване на ниска инфлация от около 1½%. Балансите по текущите сметки в уязвимите държави от ЕС постоянно се подобряват през последните години. Вследствие на нарастването на ценовата конкурентоспособност и засилването на износа се очаква редица уязвими държави от ЕС да регистрират излишък по текущата си сметка през тази година.

Решителните начални действия отстъпват място на по-бавна консолидация Продължава намаляването на дефицитите на сектор „Държавно управление“. През 2013г. се очаква общият фискален дефицит да спадне до 3,5% от БВП в ЕС и до 3% в Еврозоната, а съотношението на дълга към БВП да достигне почти 90% в ЕС и 96% в Еврозоната. Структурният бюджетен дефицит, т.е. дефицитът на сектор „Държавно управление“ с корекция за циклични фактори, еднократни мерки и други временни мерки, се очаква да намалее значително през 2013 г. с над 0,5% от БВП в ЕС и в Еврозоната благодарение на консолидационните мерки, прилагани в няколко държави членки. Според проектобюджетите за 2014 г., предоставени преди крайната дата за прогнозата, подобрението ще продължи през 2014 г., но с по-бавни темпове. Това се обяснява отчасти с факта, че някои държави членки вече са постигнали средносрочните си цели за структурните бюджети, което трябва да допринесе за продължаване на спада на публичния дълг.

По-балансирани рискове Тази прогноза се основава на допускането за стриктно изпълнение на договорените политически мерки на равнище ЕС и на национално равнище, което ще подпомогне текущия процес на корекция и ще подкрепи подобряването на доверието и финансовите условия. Благодарение на решителното изпълнение на политиката рисковете за еврото, свързани с кризата на държавния дълг, изчезнаха. Появиха се нови рискове, свързани с възможността реформите през последните години да доведат до допълнителни положителни ефекти по-бързо от очакваното. Въпреки това, макар несигурността да спадна, тя остава висока и и продължава да е заплаха за растежа. Все още е възможно отслабването на политиката да доведе до нарастване на несигурността и да поднови финансовото напрежение, като при това рисковете във външната среда са се увеличили. Повече информация на: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_ autumn_forecast_en.htm

26 11/13

Социалните медии са “минно поле” Производителите използват множество инструменти за позициониране на своите продукти на пазара, включително символи и претенции в опаковката, иновативни рекламни кампании и… социалните медии. В центъра на вниманието на маркетинг специалистите е главно крайният резултат, но днес те са и под нарастващия натиск да държат сметка и за етиката. Социалните медии са “минно поле” и принуждават производителите на храни и търговците да променят радикално своите бизнессистеми и начина, по който управляват оплакванията на потребителите, според мениджър на водеща софтуерна компания за проследяване на хранителната верига и одит. Компаниите трябва да използват Twitter и Facebook не само за да следят какво върви добре, но също така и за проследяване и управление на оплакванията, тъй като потребителите все по-често се възползват от социалните медии, а не толкова от традиционните канали, чрез които дават израз на своите жалби, твърди Джонатан Едуардс, маркетинг директор на Muddy Boots. “Да бъдеш в състояние да анализираш и да събереш тези данни по начин, който можеш да използваш за задвижване на промени в собствените системи за качество – това е начинът по който виждаме ролята на социалните медии”, казва Едуардс. “Мисля, че това е една доста експлозивна и изпълнена с предизвикателства област пред управлението на компаниите и смятам, че това ще промени традиционния подход към бизнес системите, които използват, за да могат да ги управляват.”

Експлозивна област на предизвикателства

Ема Стокли, маркетинг мениджър в компанията добавя: “Много търговци и собственици на марка са създали свои собствени профили в Twitter и Facebook за оплаквания и има човек, който работи върху тези профили 24 часа в денонощието. Тяхната специфична работа е да отговорят на постъпващите жалби.” Стокли отбелязва, че и журналистите все по-често използват социалните медии като Twitter, за източник на новини и че е наложително компаниите да направят същото, за да са готови да се справят със запитванията. “Трябва да си в състояние да получиш достъп до всички данни много бързо, за да можеш да отговориш на искането”, споделя тя. “Това е нещо, което се забелязва в Twitter, но е и нещо повече – то е факт, който наистина вече не може да се игнорира.”

Скоростта на реакция

Според Едуардс, това е предизвикателство за компаниите в сектора, които трябва да изградят система, способна да даде отговор на всеки клиент, както и на потребителските очаквания за бърз отговор на жалби и запитвания, относно качеството на продукта и допълва: “Хората държат да получат тази информация при поискване по всяко време.” В заключение Едуардс добавя, че в бъдеще някои потребители ще очакват да имат непосредствен достъп до повече информация относно произхода на храните, които са купили, а това е още една област, в която съвременните IT системи биха могли да играят важна роля, с която производителите ще трябва да се съобразяват.


Устойчивото опаковане и търговията на дребно

тенденции

Гуидо Фъчс е мениджър устойчиви проекти в Кооперация GENOSSENSCHAFT в Базел, работеща с фокус върху устойчивото развитие в сферата на опаковането, рециклирането и отпадъците. Като експерт по устойчивостта в търговията на дребно, Фъчс е известен и далеч извън границите на Швейцария. В интервю за Pro Carton* той разказва за своите цели.

Г-н Фъчс, какво ви кара да мислите, че клиентите все повече търсят устойчиво опаковане? От една страна, нашето проучване на пазара показва, че екологичната или лесно рециклируема опаковка и опаковката за еднократна употреба са от голямо значение за нашите клиенти. От друга страна, ние получаваме информация и чрез нашите потребителски услуги, от страна на клиентите, които имат специфични или общи предложения и запитвания за опаковъчните материали. В допълнение на това, ние също имаме обратна връзка и от статиите, които публикуваме в нашите “Кооперативни новини”, където докладваме за успешни или интересни решения в опаковането. Вие искате да спестите още 1250 тона опаковки до 2015 г., повече от 3%. Това оставя ли място и за по-нататъшни намаления? Нашият дългосрочен проект „Устойчивост в опаковането“ включва намаляване на материалите, както и екологичната им оптимизация. Тя не винаги е възможно да се направи, тъй като опаковката изпълнява важни защитни и информационни функции. Взема се предвид защитата по време на транспорт, защита срещу светлина и външни влияния и т.н., както и необходимата информация за потребителите. Но опаковката има също и маркетингови, и естетически функции.

В допълнение на казаното дотук, ние имаме и редовно вливане на нови продукти. Нашите собствени марки могат да допринесат с 3000 до 4000 нови елементи в работата ни всяка година. Разбира се, изследваме също така всяка поръчана опаковка за екологични и оптимизационни претенции в началото на процеса на създаване. Ние сме убедени, че ще допълнителен потенциал за оптимизация на съществуващите продукти и през 2015 година. Опаковъчната промишленост, както и производителите на суровини са, разбира се, изключително иновативни и креативни. Новите инициативи просто ни дават добри възможности за оптимизиране на съществуващите опаковки и екологичното им подобряване. С 53 % дял собствени продукти много може да се направи. Смятате ли, че оказвате влияние върху други марки? Ние провеждаме редовни дискусии с доставчиците на маркови продукти. Много доставчици са напълно отворени и заедно сме в състояние да оптимизираме опаковките в екологично отношение. Нашата част от наградата Натура 2012, която отличава екологично ангажирани бизнес партньори, беше за иновативно, устойчиво опаковане. Наградата взе компанията Tetra Pak, тъй като тя замени по наша инициатива целия си диапазон с FSC-сертифицирани

картонени кутии за напитки. Подобни стимули и директни взаимодействия с доставчици на маркови продукти в действителност водят до резултати. Но, разбира се, ние не можем да диктуваме условия. Според нас има нужда от по-задълбочен професионален обмен, за да се стигне до наистина добри решения. Един ден опаковането ще трябва да бъде 100% устойчиво, имате ли своя собствена визия кога ще се случи това? Труден за отговор въпрос, тъй като няма общозадължителна дефиниция за това какво представлява устойчивото опаковане. Ние се опитваме да постигнем нашите цели на две нива: 1. чрез определяне на опаковъчните материали (т.е. без PVC, освен ако цялостната екологична оценка е благоприятна; само материали, когато е възможно, които позволяват рециклиране в рамките на швейцарската системата за събиране и рециклиране; опаковка, която има оптимален дизайн и еко баланс, която е лесна за употреба, с ниски производствени разходи, и 2. чрез интегриране на разграждащи се опаковки в разработването на продукта още в процеса на възлагане на поръчка. Вярвам, че ние сме все по-близо и по-близо до целта за “устойчиво опаковане” без да има точно дефинирано определение на това понятие.

 27

11/13


тенденции

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Ветеринарномедицински факултет

Гуидо Фъчс е мениджър устойчиви проекти в Кооперация GENOSSENSCHAFT в Базел

Как оценявате ролята на хартиените и картонени опаковки? Отговорът отново не е лесен. Така например, ако сравним екоравновесието на картонена кутия и торба с мюсли, картонената опаковка има по-неблагоприятно положение в сравнение с чантата по отношение на теглото, но е с предимството като материал, базиран на възобновяеми ресурси и отговаря на високите екологични изисквания. Ако имаме право на едно желание, в случая то ще бъде намаляване на теглото. И освен това – налице е критичният въпрос на миграцията, особено по отношение на опаковането в пряк контакт с храни. Ние със сигурност бихме искали една бариерна хартия или картон, която е идеално изработена от рециклирани влакна или поне FSCвлакна (FSC – сертификат за управление на горите и проследимост на продуктите) и която би могла да бъде оползотворена без проблеми в швейцарската система за събиране на картон и след това да се използва като суровина в производството на картон.

* Pro Carton е Европейската асоциация на производителите на хартиени и картонени опаковки. Нейната основна цел е насърчаване използването на картонени кутии и картон, търговията, собствениците на марки, както и на дизайнери, медии и политици като икономически и екологично балансиращ посредник в опаковането.

28 11/13

Започва задочно обучение по магистърска програма „САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“ Начало на обучението - 20 януари 2014 г. За записване и въпроси: Офис „Магистърски програми“ Тел. 042/ 699 690; 042/ 699 536; 042/ 699 540 juls@uni-sz.bg www. uni-sz.bg/node/1256 Учебната програма е само в задочна форма Обща продължителност 3 семестъра (18 месеца) Записване до 15 магистри на семестър Приемат се бакалаври и магистри от направления: 4.2 Химически науки; 4.3 Биологически науки, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии, 6.1. Растениевъдство; 6.2. Растителна защита; 6.3. Животновъдство; 6.4 Ветеринарна медицина; 7.1. Медицина; 7.4. Обществено здраве; Обучение и надграждащи умения Растителни суровини и храни Животински суровини и храни Води и напитки Адитиви и компоненти Консервиране, съхранение и релизация Безопасност, производствена хигиена Трансграничен контрол Микробиологичен контрол на храни, почва, въздух и вода; Разпознаване на заболявания предизвикани от консумация на храни;  Създаване, модифициране и контрол на системите за безопасност;  Разработване на проекти за национални и Европейски програми.  Съпоставка на изисквания по действащи регламенти, ISO, БДС или отраслови норми.         

Професионална реализация Държавни и частни лаборатории за анализ и контрол; Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ); Научни институти и лаборатории; Национални и международни организации по безопасност на храните; Производствени предприятия


проекти

Изучаване на етикетирането и възприемането му от потребителите новният акцент е поставен върху Етикетирането е начин за ревъзможността потребителят да ализирането на информационната прецени дали даден хранителен функция на опаковката. Чрез него продукт или напитка са полезни за се дават ценни сведения от Операнеговия здравен статус, колко от тора (производителя /търговеца) този продукт може да консумира за на Потребителя за предлагания деня и др. опакован продукт. Използването на системата с През последните години страобозначаване на основните нутрините от ЕС и много извън него енти и техните количества макар обръщат сериозно внимание на и полезна за ориентирането на етикетирането и представянето потребителите е доста сложна. Тя на храните. На основата на много изисква познания относно храненепредложения от страна на потрето и диетиката, които не всички бителски организации са ревизирана системата GDA Guideline Daily потребители имат. ни някои основни документи, касаеAmount. Своята роля в процесите на щи изискването за етикетиране на Етикетирането по схемата обновяването на етикетирането хранителни продукти. През 1979г. GDA дава възможност на потреизигра и тревожното състояние ЕС въвежда единен контрол на бителите да се информират чрез на здравето на потребителите, за етикетирането на хранителни проединни визуални символи за количекоето алармира СЗО. Огромна част дукти с Директива 1979/112. През ството калории на порция от съот населението на Земята страда 1990 г. се въвежда етикетирането от наднормено тегло и затлъстява- ответния продукт и процентното на хранителната стойност. През съдържание на тези калории в проне, което е предпоставка за редица 2000 г. с нова Директива 2000/13 дукта, отнесено към ориентиросериозни заболявания и за което се се обединяват редица изисквания въчния дневен прием. Изписването предполага, че съществен принос към етикетирането и представястава отпред, отстрани и отзад има начинът на хранене. За преодонето на храните. През 2006 г. е на опаковката, под формата на ляване на този проблем е предложеприет Регламент 1924/2006, който въвежда контрол по отношение на хранителните и здравните претенции. През 2011 г. е приет нов Регламент 1169/2011, който въвежда някои промени, добавя нови изисквания и отменя някои. Фирма “М и М ФРУТ” ООД е един от основните доставчици Регламент 1969/2011 за страната ни на пластмасови изделия, обслужващи различни сектори от нашата икономика. на практика обединява изискванията, ЕКОЛОГИЯ: ВИНАРИЯ наложени в някои от  Кофи и контейнери за общи и разделни отпадъци  Съдове инокс, бурета пластмаса, мелачки за грозде. предварително прис различна цветова гама, обозначени със стикер ГРАДИНИ ОБЗАВЕЖДАНЕ определящ вида на отпадъка. етите нормативни  Различни по големина и форма фигури, саксии. документи. В него са СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ИНДУСТРИЯ: Продуктите са сертифицирани и отговарят внесени изменения,  Бокспалети /палетокасети / плътни и решетъчни на всички европейски стандарти, термо и с различни големини и обеми със и без колела, както и даващи възможност студоустойчиви капаци за модел CTR /плътен и решетъчен /; потребителите да  Европалети, чиито технически параметри Фирма “М и М ФРУТ” ООД получат повече инобслужват различни товари гр.Баня, Община Карлово, Идустриална зона формация относно  Касетки обслужващи селскостопанска продукция, Тел: 03132/2108; 03132/2122 хранителния продукт хлебопроизводство и месопроизводство. Факс: 03132/2109; 03132/21119 в опаковката. Ос Цистерни – различни големини и обеми GSM: 0878314568 - М. Дочева,0878596126 - Й. Митева

“М и М ФРУТ” ООД

 Бидони – 200лт; 100лт.; 120лт.; 60лт.;50лт.; 40лт.;29лт.

E-mail: info@mmfruit.com; mmfruit_m@abv.bg www.mmfruit.net;

29 11/13


проекти

изображение или таблица, винаги в един и същ ред. В тази система потребителите могат да намерят данни за съдържанието на четири хранителни вещества: захар, мазнини, наситени мастни киселини и натрий (или сол) в една порция и съответния процент от ориентировъчния дневен прием (GDA). Ако пространството на опаковката го позволява, се посочват осем хранителни вещества – енергия, белтъци, въглехидрати, захари, мазнини, наситени мастни киселини, хранителни влакнини и натрий. Схемата GDA има задачата да накара потребителят да се храни балансирано. Специалистите са на мнение, че балансираното хранене включва 50-55% въглехидрати, включително захари; 30-35% мазнини, включително наситени мазнини; 10-15% белтъци. Включването на информация за хранителната стойност при етикетиране, предоставя възможност на потребителите съзнателно да вземат решения, свързани със здравето, при избор на храни. От значение за ефективността на тази информация е нейното разбиране, възприемане и използване от потребителите. Какво е реалното състояние, как действително потребителите се възползват от тази информация, какви са проблемите с нейното осигуряване, разбиране и възприемане е обект на изучаване от изследователски екип от 5 държави от Черноморския регион – България, Румъния, Молдова, Русия и Украйна. В проекта „Nutritional labeling study in black sea region countries” („Изследване на хранителното етикетиране в страните от Черноморския регион”) FP7-PEOPLE-2012-IRSIS, N 318946 участват преподаватели и учени от 12 университета от споменатите държави. На практика това е научен консорциум от повече от 50 учени изследователи, които са си поставили за цел да изучат поведението на потребителите при закупуване на храни и напитки. Въз основа на резултатите те ще предложат мерки за подобряване на информационната функция на опаковките и най-вече представянето на информацията за хранителната стойност по възможно най-достъпен за потребителите начин. Проектът се финансира от ЕС по Седма Рамкова програма и е в групата проекти „Дейности Мария Кюри” – Международна про-

30 11/13

грама за обмен на изследователи (International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) - Marie Curie Actions). От българска страна участници официално са два университета – Университета по хранителни технологии в Пловдив и филиала в Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев”. В качеството на изследователи – участници в проекта Nutrilab са и учени и преподаватели от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Химико-технологичен и металургичен университет в София, експерти от Здравното министерство и др. В проекта активно се включват и млади изследователи – студенти магистри, докторанти и млади преподаватели. От страна на Румъния участват 4 университета, от Молдова – един университет и Института по микробиология към Молдовската академия на науките, от Украйна – три университета и от Русия един университет. Продължителността на проекта е 3 години (2013-2015), като са предвидени провеждане на летни школи за обучение в областта на етикетирането на хранителни продукти, семинари, конференция, срещи дискусии и др. През месец май, по време на честването на 40 години от основаването на катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост” се проведе лятна школа с голям брой участници от България, Румъния, Русия, Украйна и Молдова. В обучението взеха участие български студенти, докторанти и млади преподаватели, които са част от проекта. Намеренията на участниците в проект Nutrilab са да бъдат полезни на потребителите, производителите и търговците на храни и напитки, както и на производителите на опаковки и етикети за хранителни продукти и напитки. Участниците в проекта са убедени в полезността на изследванията, които правят и необходимостта подобни начинания да получат по-широка популярност, с което да се информира обществеността, че създаването макар и на сложна нормативна уредба в областта на хранителните продукти, опаковането и етикетирането им е крачка към повече безопасност и по-добро здраве. проф. Стефан Стефанов

EFSA за риска от потенциален канцероген в растителните мазнини Според Европейският орган за безопасност на храните (EFSA), малките деца и възрастните хора може да са изложени на особен риск от потенциално канцерогенно химично съединение, образуващо се в маргарини, хляб и растителни масла при нагряване. Съединението 3-MCPD (3-монохлорпропан-1,2-диол) е с установена допустима дневна доза (TDI) от 2 микрограма на килограм телесно тегло. В нов научен доклад на EFSA се констатира, че макар повечето групи от населението да консумират по-малко от половината TDI, малките деца и възрастните хора могат да бъдат изложени на особен риск при консумацията на повече от препоръчителният максимален дневен прием. Бъбреците са основният орган на атака за токсичността на 3-MCPD, според проведените изследвания върху животни. Докладът анализира данни за наличието на 3-MCPD в храни от 14 страни-членки на ЕС в периода 2009-2011 г. и се установява, че маргаринът и други подобни продукти допринасят с 13-83% от общата вреда от съединението; хлябът е с дял 6-26% от общия сбор, растителните мазнини и масла допринасят с 5-74%; фините печива – с 4-29% и консервираните меса – с 3-18%. Маргарините и растителните масла са най-значимите участници в анализа като цяло. Въпреки това, специалистите от EFSA отбелязват, че има известна несигурност по отношение на експозицията и данните за наличие и насърчават разработването на стандартни аналитични методи за анализ на съединението. Те също така препоръчват включването на съставните храни, които понастоящем не са обхванати в данните, като например пържени, печени или подложени на друга термична обработка храни, съдържащи мазнини. EFSA призовава компаниите, свързани с производство на храни, да предоставят собствените си аналитични данни за 3-MCPD в подкрепа на текущия набор от информация. Допълнителни изследвания през последните 11 години показват, че 3-MCPD може да възникне и в други


евровести топлинно обработени храни, включително и при хлебни продукти, малц-производни продукти и сготвени или сушени риби или меса, като се формира по време на производството от мазнини и сол, които са естествено съществуващи или прибавени към храната.

Повече омега-3 мастни киселини, по-малко депресии при жените Ползите за здравето от омега-3 мастните киселини продължават да излизат наяве. Докато повечето от тях се въртят около физическите преимущества, омега-3 мастни киселини също така могат да окажат положително влияние и върху познавателното и емоционалното ни здраве. Едно скорошно проучване показва, че нивото на омега-3 може да намали симптомите на депресия при жените. Съществена разлика се наблюдава между половете, тъй като увеличеният прием на омега3 мастните киселини при мъжете няма такъв ефект. Изследването е публикувано в списанието Journal of Nutrition от изследователски екип, съставен от учени от Националния здравен институт в САЩ, Университета на Делауеър и Медицинското училище в източна Вирджиния. Според него, “жените с по-високи кръвни нива на омега-3 мастни киселини имат 49% намаляване на риска от депресивни симптоми.” Проучването, водено от Мей Бейдоун от Националния институт по застаряване на населението, “оценява дали има връзка между приема на омега-3 и симптомите на депресия като използва 20-точковата скала на депресията (CES-D) на Центъра за епидемиологични изследвания, сред 1746 възрастни на възраст между 30 и 65 години.” Данните показват, че “повишени депресивни симптоми са широко разпространени сред 25,6% от жените и 18,1% от мъжете. Подходящ прием на линолова киселина (LA) и алфа-линоленова киселина (ALA) отбелязват 43 до 59% от мъжете и жените. По отношение на омега-3 мастни киселини обаче, адекватен прием се постига значително порядко и варира от 5,2% до 17,2%.”

Нанотехнологиите и етикетирането Етикетирането на нанотехнологиите в земеделието и храните ще спомогне за увеличаването на етичното и по-широко обществено приемане на технологията, твърдят изследователи. В своя доклад, те анализират потенциалните етични и регулаторни въпроси, свързани с приложенията на нанотехнологиите в храните и селското стопанство. Според тях, въпреки че настоящите разпоредби не изискват етикетиране, тези мерки следва да се вземат предвид, за да се повиши по-широката етична и обществена приемливост. Пишейки в „Тенденции в хранителната наука и технология” (Trends in Food Science & Technology), базирани във Великобритания експерти твърдят, че много от големите производители на храни и селскостопански продукти вече са направили огромни инвестиции в областта на проучването и развитието на нанотехнологиите и че нанотехнологиите вече се използват в някои държави в производството на селскостопански продукти, преработени храни и напитки, както и в опаковките за храни. Въпреки това, екипът отбелязва, че понастоящем е налице оскъден регламент, що се отнася конкретно до приложенията на нанотехнологиите в дадена област на приложение, и по-специално по отношение на храните. “Поради този факт, регулаторите разчитат на редица други сходни действащи разпоредби, предназначени главно за приложения, различни от нанотехнологиите”, заявяват авторите, ръководени на професор Лин Фрюър от Университета в Нюкасъл. “В момента, европейските регулаторни рамки, които се занимават с нанотехнологиите в селското стопанство и храните (включително и тези, свързани с етикетирането) са доста разнообразни, и нито една от тях не се занимава с етичните въпроси, породени от използването на нанотехнологиите в селското стопанство и храните.” “Към настоящия момент няма изисквания за наноматериалите, използвани в хранително-вкусовата промишленост да се вписват при етикетирането,” добавят те. В резултат на това, Фрюър и нейният екип изразяват мнение, че производителите на храни и доставчиците се намират в една несигурност по отношение на законодателството, свързано с хранителните нанотехнологии – например по отношение на оценката на

риска и ползите. “Етичните принципи и обществената приемливост изискват отбелязване при етикетиране на хранителни продукти, които са произведени с помощта на нанотехнологии”, заключават те.

Ваксинирането на добитъка защитава хората Наличните ваксини за добитъка се използват рядко, но последните проучвания сочат, че ползите за общественото здраве могат да са значителни. Според учените, ваксинирането на животни срещу бактерията Е. coli O157 може да намали броя на заболяванията при хора с 85%. Цифрата силно подкрепя употребата на ваксини от животновъдите и тази идея е вече в ход, за да се установи икономическа основа за програма за ваксинация. Е. coli O157 причинява тежки стомашно-чревни заболявания и дори смърт при хората и се разпространява чрез консумиране на заразена храна и вода, или чрез контакт с животински изпражненията в околната среда. Говедата са основен резервоар за бактерията. Изследването е на екип изследователи от Университета в Глазгоу в сътрудничество с Единбургския университет, Кралския ветеринарен колеж, Селският колеж в Шотландия, Организацията за защита на здравето в Шотландия и шотландската референтна лаборатория Е. coli O157/VTEC. Водещият екипа Луиз Матюс от Института по биоразнообразие, здраве на животните и сравнителна медицина, констатира: “E. coli O157 е сериозно стомашно заболяване. Икономическото въздействие също е сериозно – така например проучвания в САЩ показват, че здравното обслужване, загубата на производителност и хранителен продукт заради Е. coli O157 може да струва стотици милиони долари всяка година.” В Шотландия, случаите на бактериална инфекция Е. coli са средно 235 за година. Проф. Стюарт Рийд от Кралския ветеринарен колеж добавя: “Ние все повече осъзнаваме факта, че споделяме обща среда с животните, които отглеждаме - и неизбежно с патогените, които те крият. Това проучване е отличен пример за взаимодействието между ветеринарната и хуманната медицина и концепцията за “единно здраве” в действие. Контролът на инфекциите при животните може да окаже голямо въздействие върху общественото здраве”.

31 11/13


евровести

Иновации в развитието на подемнотранспортната техника В световен мащаб, както и в България, цените на строителството и на земята растат, което предполага по-големи инвестиции за бизнеса. Разрастването на Интернет търговията и възникването на огромен брой малки и големи Интернет магазини и доставчици, както и възможността, чрез Интернет канала все по-голям брой малки и големи производители директно да достигат потребителите, води до преформулирането на приоритетите по отношение на логистиката и досега съществуващите дистрибуционни и складови практики. Налага се ориентиране към създаване на собствени високоефективни складове с оптимална площ, без да е необходимо аутсорсването на тази дейност на външен доставчик. В същото време икономическата криза все още не е отминала и всички компании се стремят да работят, но с пониски бюджети, като понякога се лишават дори от човешки ресурси, когато могат да бъдат заменени от специализирани машини. Тези условия налагат все по-често да се строят оптимизирани и многофункционални складове с по-малки раз-

гърнати площи, но с по–голяма височина и по тесни коридори между стелажите, за да се използва максимално мястото, в което до всяко пале и по всяко време да има директен достъп, за да могат от него да се пикират и в последствие да се комисионират отделни единици. JUNGHEINRICH е сред компаниите, които отчитат динамиката в изискванията на пазара, инвестират 50 - 100 мил. евро годишно в развойна дейност и иновации, стремят се да предлагат логистични решения и машини според специфичните нужди на клиента. Всички тези нововъведения от своя страна водят до спестяване на разходи в енергия от 30%, труд, заплати и човековреме до 60% както и площ до 45%. Във връзка с тенденциите и изискванията на пазара компанията предлага специализирани машини от класа APM (Auto Pallet Mover) проектирани да изпълняват роботизирано-автоматично и многократно повтарящи се задачи по определен маршрут и координати AGV (Automated Guided Vehicle). Могат да работят абсолютно самостоятелно като роботи (управлявани от революционна технология с точност

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС! Освен със специалисти-консултанти за разработване на проекти, свързани с технологични иновации, финансова политика, патентна защита и др., Федерацията на научно-техническите съюзи ще ви осигури конферентни и изложбени зали, симултанна техника, отлични възможности за провеждане на вашите събития, промоции, коктейли. Спестете време, средства и енергия като се възползвате се от комплексните услуги на Федерацията и удобните зали от 18 до 300 места, в центъра на София.

Зала, брой места Зала №1 62 места Зала №2 40 места Зала №3 90 места Зала№4 300 места (вкл. киномашина) Зала №105А 54 места Зала №312 25 места Зала №108 Гардеробна

Зала №3

32 11/13

до милиметри), а при нужда и като ръчно управляеми конвенционални повдигачи с водач. Тази технология позволява директна връзка през интерфейс към индивидуалния WMS на клиента, което от своя страна ускорява и автоматизира процесите в логистиката, повишава ефективността. Серията тристранни VNA комисиониращи високоповдигачи EKX с вдигаща се кабина на водача, въртящи се вилици, ролково или интерфреквентно водене и възможност за навигационно управление, според топологията на логистичната среда чрез RFID са решението, което JUNGHEINЗала №4 RICH предлага в областта „работа в тесни кориПочивни и Делнични дни дори с ширина от празнични дни 1460 до 1950мм.”. до до над до над

2 часа 80 лв. 100 лв. 150 лв.

4 часа 135 лв. 195 лв. 275 лв.

4 часа 180 лв. 290 лв. 350 лв.

4 часа 185 лв. 245 лв. 350 лв.

4 часа 230 лв. 340 лв. 425 лв.

375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв. 100 лв. 195 лв. 40 лв. 75 лв. 65 лв. 50 лв.

290 лв. 105 лв. 85 лв. 70 лв.

245 лв. 110 лв. 100 лв. 85 лв.

340 лв. 150 лв. 130 лв. 100 лв.

София, 1000 , ул. “Г.С.Раковски” №108 Национален дом на науката и техниката тел: 02/ 987 72 30; 02/ 987 72 30 БЕЗПЛАТНО факс: 02/ 987 93 60


храни и наука

Флуоресцентната спектроскопия – съвременен метод за идентификация и оценка на качеството на растителни масла Кръстена Николова

Резюме

Използвана е флуоресцентна спектроскопия за идентифициране и оценка качеството на растителни масла, като и различаване на зехтин с различен произход (extra virgin, pomage, салатен зехтин с добавки от растителни масла). Използвана е нова схема за флуоресценция с достъпна цена на светодиоди във видимия диапазон и възможност за голям набор от дължини на вълните. Установена е връзка между окислителните продукти и интензитета на флуоресцентните пикове при многократна термична обработка на традиционни за България масла (соево и слънчогледово). Намерена е корелация между токофероли, пигменти и каротеноиди за нетрадиционни и рядко изследвани у нас масла като пъпешово, тиквено, масло от бял трън. Ключови думи: флуоресценция, растителни масла, окислителни продукти, нетрадиционни масла – тиквено, пъпешово и от бял трън

Fluoresence spectroscopy a morden method for the identification and assesement of the quality of vegetable oils Krastena Nikolova University of food technologies, Plovdiv, Bulgaria, kr.nikolova@abv.bg

Summary

Fluorescence spectroscopy has been used to identify and assess the quality of vegetable oils, as well as to discern olive oils of different origin and contents such as extra virigin, pomace, salad mix of olive oils and vegetable oils. A new set-up for fluorescence spectroscopy has been used using low cost LEDs and optical fibers for 90° detection which allows for a variety of excitation wavelengths to be used. A relation between the oxidation products and the intensity of the fluorescence peaks has been found in the case of multiple treatment of traditional for Bulgaria oils such as sunflower and soybean. A correlation between the contents of tocopherols, pigments and carotenoids for nontraditional oils as those from melon, pumpkin, and white thorn seeds. Key words: fluorescence, vegetable oils, oxidation products, non-traditional oils – pumpkin, melon and white thorn.

1.Въведение

В последно време все повече нараства интересът за ефективно и бързо контролиране на качеството и автентичността на хранителните продукти. Налагането на високи стандарти за качество и безопасност на храните изисква използване на чувствителни и бързи Хранително-вкусова промишленост

 33

11/13


храни и наука аналитични технологии – разработка на прости методи и сензори за експресен контрол. В този контекст флуоресцентната спектроскопия дава възможност за разработка на интересни сензорни технологии, тъй като повечето хранителни продукти съдържат важни флуоресцентни съставки като витамини, протеини, окислителни продукти, ароматни компоненти, пигменти, токсини и др. Тя е предпочитан метод за оценка качеството на храните поради следните предимства: - недеструктивен и бърз метод, без използване на химични реагенти (в повечето случаи); - сравнително евтин и даващ възможност за по- комплексна връзка между отделните показатели, характеризиращи качеството на една хранителна система; - удобна техника за свързване на отделния спектър на излъчване на флуоресциращата проба с конкретни химични показатели, улесняващи качествения анализ на комплексни хранителни системи. В последно време флуоресцентната спектроскопия все повече навлиза като потенциален метод за изследване качеството на хранителни продукти: възможно средство за оценка в захарната индустрия (Baunsgaard, 2000; Bertran, 1999 Bro, R., 1999; Bro, R., 20021), за анализ на свежест на риба (Pedersen, 2002)

Фиг.1. Експериментална постановка за наблюдаване на флуоресцентните спектри и вид на хлебни брашна (Engelsen, 1997). Съществуват и няколко работи за различаване на растителни масла чрез флуоресцентна спектроскопия (Sikorska, 2003] Giungato, 2002; Kyriakidis, 2000). Посочената техника е използвана за определяне на степента на зрялост на ябълки чрез обработка на получените флуоресцентни спектри (cordea, 2004; Moshou, 2003). Основната цел на настоящата работа е използване на възможностите на флуоресцентната спектроскопия за:

Фиг.2 Флуоресцентна спектроскопия на растителни масла при   425n m

34 11/13

Хранително-вкусова промишленост


храни и наука  различаване и окачествяване на растителни масла  за откриване на примеси от евтини растителни масла в зехтин

2. Материали и методи

2.1. Материали: Изследвани са 24 марки зехтини с произход Турция, Гърция, Испания, Италия, Португалия, закупени от търговска мрежа, и 7 вида растителни масла: слънб) соево масло а) слънчогледово масло чогледово (България), ца/ 0-контрола, 1  5- първа, втора ..... пета термична обработка на полуфабрикати в маслото ревично (Турция), Орехово Фиг.3 Флуоресцентна спектроскопия на многократно обработено слънчогледово и (Гърция), лешниково (Итасоево масло при дължина на вълната на възбуждане   425n m лия), ленено, сусамено, соево (България), както и три нетрадиционни за България – тиквено, пъпешово и от бял трън. 2.2. Флуоресцентни измервания В повечето статии, известни на автора, за измерване на флуоресценцията в качеството на източник се използва ксенонова лампа, чрез която с помощта на монохроматор се отделя желаната дължина за възбуждане на пробата. За измерване на флуоресценцията за предпочитане е в качеството на източник да се използва лазерен диод (ЛД), тъй като спектралната му ширина е много малка. Тъй като наборът от лазерни източници с подходяща дължина на вълната е ограничен, то често се използват светодиоди, чиято спектрална ширина е значително по-голяма, но за сметка на това съществуват светодиоди с широк набор от дължини на вълната на излъчване. Светодиодите имат сравнително широка спектрална ширина на излъчване от около 30-40 nm и обикновено ъгловото разпределение на излъчването им е в голям ъглов диапазон от +/-30°. 4а. масло от бял трън При проведените измервания бяха използвани специално подбрани светодиоди (Roithner-laser) с вградена леща, която минимизира ъгловата разходимост на светодиода до стойности под +/-10°. Светодиодите са монтирани директно в носач на леща така, че да се получи колимиран сноп Светодиодите, които са използвани, са с дължини на вълната както следва: 370nm, 395nm, 425nm и 450nm. Така подбраните светодиоди са директно прикачени към входа и лъчението им попада в изследваната проба. Информацията от фотоприемника, през оптичното влакно се предава на спектрофотометъра. Получените спектри могат да се обработват на програма Excel. За измерване на спектъра на флуоресценция на изследваните проби бе използвана същата двойка пластинки, като приемното оптично влакно бе поставено между двете пластинки и приемният край бе потопен в пробата. Пробата в участъка преди приемното влакно бе облъчена напречно с успореден сноп светлина от съответния светодиод. По този начин, оптичното влакно приема флуоресцентен сигнал напречно на възбуждащото лъчение, с което се минимизира осветяването 4б. тиквено масло от разсеяно възбуждащо лъчение. Фиг.4. Флуоресцентни спектри на нетрадиционни масла във видимия диапазон Хранително-вкусова промишленост

 35

11/13


храни и наука

Същественото при тази схема е да не се размества пластинката спрямо възбуждащия сноп лъчение докато се сменят различните светодиоди.

3. Резултати и дискусия:

Флуоресцентните спектри на всички изследвани проби във видимия диапазон са получени чрез облъчване с два типа източници – лазерни диоди и светодиоди, излъчващи съответно на дължини на вълните 370nm, 395nm, 425nm и 450nm. За някои от пробите са снети флуоресцентните спектри в УВ диапазона със m . светодиод, работещ при   305n 3.1 Идентификация на растителни масла чрез флуоресцентна спектроскопия Растителните масла (слънчогледово, соево, царевично, ленено, лешниково, орехово, сусамено, маслиново) притежават две забележителни области във флуоресцентните си спектри във видимия диапазон (Kr. Nikolova &all, 2012; Kr. Nikolova& all. 2012; Kr. Nikolova & all 2011): - Първата – в интервала от 400 до 600 nm с максимален интензитет на флуоресцентния пик около 494 nm; - Втората – в интервала от 650 до 780 nm с максимален интензитет на флуоресцентния пик около 768 nm. На фигура 2 са представени флуоресцентните спектри на растителни масла за дължина на възбуждане на пробите 425 nm, тъй като при тази дължина на вълната съществува най-добро съотношение между интензитетите на възбуждане и излъчване във флуоресцентните спектри. Представените на фигура 2 спектри са получени след осредняване на резултати от 5 различни марки масло от всеки посочен вид. Установено е, че цветът на пробата не оказва влияние на формата на емисионноизлъчвателния флуоресцентен спектър на образеца, а може единствено да доведе до разлика в интензитета на флуоресцентния пик (Kr. Nikolova & at all 2011). Това се обяснява с факта, че различната наситеност на цвета влияе на степента на поглъщане на образеца. От фигура 2 се вижда, че посочените растителни масла могат да бъдат разделени на три основни групи:  Първа група, съставена от орехово, ленено и маслиново масло (фиг.2 а, б). Те са богати на хлорофил, тъй като притежават максимален интензитет в емисионния флуоресцентен спектър около 676-680 nm ( Sikorska, 2005). Маслата в тази група съдържат малко окислителни продукти (Tena, 2009) – наблюдава се много слаб пик на флуоресценция около 400-520 nm.  Втора група, съставена от лешниково и сусамено масло (фиг. 2 г). При тях съдържанието на хлорофил е много слабо, но са със значително съдържание на βкаротен. Според литературни данни флуоресцентният пик на β-каротена при различни дължини на възбуждане се появява между 520 и 530 nm (Zandomenenegli, 2005). Подобен факт е наблюдаван от (Kyriakidis, 2000), който смята, че този пик се дължи не толкова на съдържанието на β-каротена, колкото на окислението му и затова се наблюдава в близост до областта на флуоресценцията, причинена от съдържанието на окислителни продукти.  Трета група, съставена от слънчогледово, соево и царевично масло (фиг.2 в). Последната група от растителни масла са традиционно използваните в Бъл-

36 11/13

Хранително-вкусова промишленост

гария масла в кулинарната практика. Те не съдържат хлорофил и наличието на окислителни продукти според флуоресцентния пик около 495 nm е най-голямо в слънчогледовото, по-малко в царевичното и най-малко в соевото масло. Последният факт провокира интерес за изследване на зависимост между съдържанието на окислителни продукти (получени при многократно пържене на полуфабрикати от смляно месо без доливане на мазнина) в слънчогледово и соево олио и флуоресцентния пик при възбуждане на пробите с дължини на вълните от видимия диапазон 370, 395, 425 и 450 nm (T. Eftimov, 2013). На фиг.3 са представени флуоресцентните спектри на соево и слънчогледово масло при 5 кратно пържене на полуфабрикати от смляно месо при дължина на вълната   425 nm , тъй като при нея най- добре се наблюдават разликите в интензитетите на флуоресцентни пикове при отделните термични обработки. Трябва да отбележим, че използваното соево масло в експеримента, илюстриран на фиг.3, е италианско, обогатено изкуствено с хлорофил (това е указано на етикета от производителя). Затова при него се наблюдава пик на хлорофила, който не е характерен за маслата от третата група на фиг.2 (включително и соевото). В контролните проби (т.е преди започване на термична обработка на полуфабрикати от смляно месо) окислителните продукти при слънчогледовото масло I  6668.8 a.u. са повече отколкото в соевото I  5115.7 a.u., където I е интензитетът на флуоресцентния пик около 500nm, съответстващ на съдържанието на окислителните продукти. При многократно термично обработване на слънчогледово олио рязко нараства съдържанието на първичните окислителни продукти. Последният факт се свързва с увеличаването на интензитета на флуоресцентния максимум около 490-510 nm. За разлика от многократно термично обработеното слънчогледово масло, при соевото, наред с увеличаване на интензитета на флуоресцентния пик около 500nm, свързан с увеличаване на съдържанието на първични и вторични продукти при окисление, се наблюдава и драстично намаляване на флуоресцентния пик около 670 nm , свързан със съдържанието на хлорофил. Според съдържанието на спрегнатите диени слънчогледовото масло е по-подходящо за пържене без доливане на мазнина от соевото при наличие на две термични обработки без доливане на мазнина. Вторичното окисление обаче е по-силно изразено при слънчогледовото масло и по-слабо изразено при пържене в соево масло ( T. Eftimov, 2013) 3.2. Флуоресцентна спектроскопия за нетрадиционни за България масла. Проведена е флуоресцентна спектроскопия в ултравиолетовия и видимия диапазон на масла, нетрадиционни за България, но използвани като салатни и лечебни в други държави. Изследвани са проби от тиквено, пъпешово и масло от бял трън. Маслото от семена на пъпеш е извлечено чрез екстракция с органичен разтворител (хексан) в апарат на Соксле в продължение на 8 часа и последващо отстраняване на разтворителя на ротационен вакуум изпарител в азотна среда (ISO 659:2009), докато тези от бял трън и тиквено семе са получени директно от производител.


храни и наука При тиквеното масло и това от бял трън се наблюдават флуоресцентни максимуми при възбуждане на пробите с видимо и ултравиолетово лъчение, докато пъпешовото масло флуоресцира само при възбуждане с УВ светлина на 305 nm. На фиг.4 са представени флуоресцентните спектри на разглежданите проби (с изключение на тeзи на пъпешово масло) нетрадиционни масла във видимия диапазон, при дължини на вълните на облъчване съответно λ= 370nm, λ= 395nm, λ= 425nm и λ= 450nm. При анализиране на получените спектри най-добро съотношение между интензитета на флуоресценция на пробата и интензитета на възбуждащия източник се получава при λ= 395nm и λ= 425nm. На фиг. 4б не е представен флуоресцентният спектър при λ= 370nm, защото сигналът при флуоресценция е твърде слаб и спектърът не е информативен.

Фигура 5 Флуоресцентна спектроскопия в УВ диапазона при дължина на възбуждане λ  305n m 

Пиковете, наблюдавани на фиг.4 б, в интервала от 300 до 500nm се дължат на шумове поради слабия флуоресцентен сигнал и не са информативни. Маслото от бял трън показва два флуоресцентни пика:  При λ= 514 ÷ 520 nm, дължащ се на окислителни продукти. Той е значително по-широк от втория флуоресцентен максимум. В литературата подобни флуоресцентни максимуми за растителни ядливи масла са установени в (Tena, 2009).  Вторият флуоресцентен максимум се дължи на хлорофила и се наблюдава около λ= 675÷ 678 nm. Той е по-малко интезивен от този на зехтина, поради по-малкото съдържание на хлорофил. Подобни флуоресцентни максимуми са наблюдавани и за други растителни масла като рапично, соево и т.н. от (Sikorska, 2005). При разглеждане на флуоресцентните спектри на масло от тиквени семки флуоресцентният максимум на хлорофила липсва. Появяват се два слабо интензивни пика около 620 nm и 700 nm, дължащи се на наличие на неидентифицирани пигменти (Dupuy, 2005). Последният факт е потвърден и от определянето на хлорофилно съдържание с Trintometer Lovibond PFX 195 на тиквено масло. Последното съдържа 0 ppm хлорофил. Флуоресцентните спектри, получени в ултравиолетовия диапазон, дават информация за наличието на токофероли. Флуоресцентните максимуми на фиг. 4 около 342 nm и 374 nm се дължат на наличието на токофероли (Sikorska, 2005), а тези при 492nm и 430 nm е в следствие на съдържанието на β-каротен в посочените масла. Подобни максимуми се наблюдават в пъпешовото масло, което съдържа в много малки количества хлорофил и затова притежава харатерния му излъчвателен флуоресцентен максимум, но с незначителен интензитет на фиг.5. По-високото общо съдържание на токофероли обуславя по-високата окислителна стабилност на маслото от бял трън (37h) в сравнение с това от семе на тиква (20 h). Преходът от α  γ токофероли при тиквеното масло е по-висок и затова широкият флуоресцентен пик около 520-525 nm, дължащ се на продуктите при окислението (Guimet, 2005), за разлика от този на маслото от бял трън (фиг 4а и фиг.4б), е с по-малък интензитет. Само тиквеното масло притежава, макар и в малко количество, δ-токофероли, докато маслото на белия трън е богато на β-токофероли, което е свързано с по-високото му витаминно съдържание. 3.3. Флуоресцетнтна спектроскопия – средство за различаване на различни типове зехтин (екстра върджин, помаче и салатен) Изследвани са флуоресцентните спектри на 24 вида зехтини (extra virgin, pomace и салатен) от различни държави, закупени от търговската мрежа на България или директно от производител. Образците са изследвани непосредствено след отваряне на бутилката, за да се избегне тяхното окисление. Резултатите са представени на фигура 6. Ясно се вижда от флуоресцентните пикове, че:  Маслиновото масло, съдържащо слънчогледово олио (доказано чрез химичен анализ в (Kr. Nikolova & at all, 2013)), показва флуоресцентен максимум около 491.8, 428 and 495 nm с интензитет по-висок от 3000 относителни единици. Последният е сравним с пика на

Хранително-вкусова промишленост

 37

11/13


храни и наука

в) маслинови масла (чист зехтин) от различни държави а- гръцки зехтини extra virgin

г) салатни зехтини и зехтини, съдържащи евтини растителни масла б- маслинови масла (pomaсe) от различни държави

Фиг.6 Флуоресцентна спектроскопия на зехтини (extra virgin, pomace и салатен) при дължина на m възбуждане   425 n

слънчогледовото олио, наблюдаван около 495,3 nm (Kr. Nikolova at all, 2013) с интензитет около 5590 относителни единици  Всички гръцки маслинови масла (extra virgin) не притежават флуоресцентни пикове около 500550 nm, а само един интензивен около 676-680 nm с интензитет между15368 и 46484 относителни единици, дължащ се на високото съдържание на хлорофил.  Образците от pomace olive oil, наред с интензивния пик на хлорофила, притежават и още един широк, но по-слабо интензивен пик между

38 11/13

Хранително-вкусова промишленост

д) испански и италиански маслинови масла (extra virgin)


храни и наука 450 nm и 550nm. Този факт се обяснява с по-различния начин на получаване на посочения тип маслиново масло – рафиниране след екстракция от плода с подходящи разтворители, включвайки неутрализация, дезодориране и др. Според Wesley, 1995, Boggia, 2002 в този тип маслиново масло се повишава съдържанието на свързаните пероксиди като резулатат от по-силното окисление. Именно този факт потвърждава наличието на флуоресцентен пик около 450-520nm, свързан с окислителните продукти в растителните мазнини.  Образците, съдържащи растителни масла, имат сравнително нисък интензитет на флуоресценция около 680 nm, което се обяснява с ниското съдържание на хлорофил, но и с намаляване на съдържанието на линолова киселина Ñ18 :2 , характерна за маслиновото масло, докато в слънчогледовото преобладава олеиновата киселина Ñ18 :1 .  От фигура 5 също ясно се забелязва, че маслиновите масла, които не са extra virgin, притежават пик между 514-520 nm, дължащ се на по-силно окисление, докато салатните зехтини, т.е. тези, съдържащи голямо количество евтини растителни масла, съдържат флуоресцентен пик под 500nm и много слабо изразен или почти липсващ пик на хлорофила около 680 nm.

Изводи:

Флуоресцентната спектроскопия е модерна техника, даваща възможност за идентифициране на различни типове растителни масла, за различаване на натурални от фалшифицирани зехтини без разреждане и химични реагенти. Тя дава информация за окислителните процеси в растителните мазнини и съдържанието им на пигменти и токофероли, може да бъде използвана за бърз метод, предхождащ бавните и скъпи хроматографски методи за определяне наличието на евтини примеси в скъпи растителни масла. Перспективите на метода са да бъде приложен за оценка на качеството и на други хранителни продукти, които не са прозрачни среди. Използваната техника с лазерни диоди дава възможност за измерване на голям набор от дължини на вълните за видимия диапазон при минимална цена. За контакти с автора: доц. Кръстена Николова УХТ, Пловдив, kr.nikolova@abv.bg

Литература:

Baunsgaard, D., Norgaard, L., & Godshall, M. A. (2000). Fluorescence of raw cane sugars evaluated by chemometrics. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48, 4955–4962. Bertran, E., M. Blanco, J. Coello, H. Iturriaga, S.,Maspoch, & I. R. Montoliu (1999). Determination of olive oil free fatty acid by Fourier transform infrared spectroscopy. Journal of the American Oil Chemists Society 76 611–616. Boggia, R. P.Zunin, S.Lanteri N Rossi, F.Evangelisti (2002) Classification and class-modelling of “Riviera Ligure” extra-virgin olive oil using physico chemical parameters. J. Agric. Food Chemistry. 50 2444-2449 Bro R.. (1999). Exploratory study of sugar production using fluorescence spectroscopy and multi-way analysis. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 46 133–147. Bro R., Van den Berg, A. Thybo, A C. Mendersen, B. M Jorgensen,. & H. Andersen (2002) Multivariate data analysis as a tool in advanced quality monitoring in the food production chain. Trends in Food Science and Technology 13 235–244. Cordea M.C., O. S. Nevalainen, Tyystjarvi, M. Vandeven, R. Valcke (2004) Int. Journ. Pattern Recognit. Artif. Intell. 33 163- 173 Dupuy, N., Y. Le Dréau, D. Ollivier, J. Artaud, C. Pinatel

, & J.Kister (2005) Origin of french virgin olive oil registered designation of origins predicted by chemometric analysis of synchronous excitation–emission fluorescence spectra. Journal of Agricultural and Food Chemistry 53 9361–9368 Eftimov T., Kr. Nikolova, V. Plachkova, I. Milkov-Tomova, M. Baeva, (2013) Optical Methods for the Evaluation of the Quality of Thermally Processed Vegetable Oils with Added Natural Antioxidants, 2nd National Congress on Physical Sciences, 25-29 September 2013, Sofia, Section: Physics of Living and Soft Matter. Physics in Medicine, Accepted in Bulgarian journal of physics Engelsen S. B. (1997) Explorative spectrometric evaluations of frying oil deterioration. Journal of the American Oil Chemists Society 12 1495–1508. . Giungato, P., L.Notarnicola, & L. Colucci (2002) Evaluation of fluorescence spectroscopy potential in edible oil analysis. In R. Zielinski (Ed.), Current trends in commodity science (pp. 513–518) Pozna_n: Guimet, Fr.; J. Ferre, R.Boque (2005) Rapid detection of olive- pomace oil adulteration in extra virgin olive oils from the protected denomination of origin Siurana using excitation-emission fluorescence spectroscopy and three- way methods of analysis Analytica Chimica Acta. 544 143-152. ISO 659:2009. Oilseeds – Determination of oil content (Reference method). 2009. p. 12. Kyriakidis, N. B. & P.Skarkalis (2000). Fluorescence spectra measurement of olive oil and other vegetable oils. Journal of AOAC International 83 1435–1439. Moshou, D., S. Wahlen, R. Srtasser, A. Schenk, H. Ramon (2003) Comput. Electron Agric. 40 103-114 Pedersen, D. K., L. Munck, & S. B. Engelsen (2002) Screening for dioxin contamination in fish oil by PARAFAC and N-PLSR analysis of fluorescence landscapes. Journal of Chemometrics 16 451–460. Sikorska, E., T. Gorecki, Ig Khmelinskii., M.Sikorski, J.Koziol (2005) Classification of edible oil using synchronous scanning fluorescence spectroscopy. Food Chemistry 89 217-225 Sikorska, E., A. Romaniuk, I. V. Khmelinskii, R.Herance, J. L Bourdelande, M. Sikorski, & J.Kozioł, (2003) Characterization of edible oils using total luminescence spectroscopy. Journal of Fluorescence 14 25–35. Nikolova, Kr., Eftimov T., Brabant D. (2011) Classification of vegetable oils using fluorescence spectroscopy. Food science Engineering and technology 1. 58-63 Nikolova, Kr., T. Eftimov, M. Perifanova and D. Brabant (2012) Quick Fluorescence Method for the Distinguishing of Vegetable Oils. Journal of food science and engineering 12 p.674 Nikolova, Kr., T. Eftimov, М Perifanova, D. Brabant ( 2012) 18. Internationale Konferenz für Nachwachsende Rohstoffe u.nd Pflanzenbiotechnologie, Am 4. und 5. Quick Fluorescence Method for investigation of vegetable oils. Juni 2012, Narossa poster presentation Nikolova, K., M. Zlatanov, T .Eftimov, D. Brabant, S.Yosifova and E. Halil, G.Antova and M. Angelova2 (2013) Fluorescence spectra from vegetable oils, using violet and blue LD/LED exitation and and optical fiber spectrometer. Food properties Accepted for publication online september Tena, N., D. L. García-González & Aparicio R. (2009) Evaluation of virgin olive oil thermal deterioration by fluorescence spectroscopy. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57 10505–10511. Wesley, I.J.;. R. J Barnes, et all (1995) Measurement of adulteration of olive oils by near-infrared spectroscopy. JAOCS.72 889-895 Zandomenenegli, M., L. Carbonaro, C. Caffarata (2005) Fluorescence of vegetable oils: olive oil. J. Agric. Food Chem. 53 759-766

Хранително-вкусова промишленост

39 11/13


наука и бизнес

Не мога да живея с теб,, не мога и без теб.. Хиляди диетолози се събраха в Гранада, Испания на 20-ия Международен конгрес по хранене. Това огромно събитие включваше осем паралелни потоци семинари в продължение на седмица. Конгресът е известен като Олимпиадата на храните (# ICN20), провежда се на всеки четири години и, както и олимпийските игри, е критикуван за допускането на корпоративни играчи в събитието. Coca-Cola имаше шатри около основните площади на Гранада, приканвайки обществеността да научи за усилията на компанията да “хидратира света повече от век”. Unilever, Mondelez, General Mills, Hero, Nestlé и всички компании от този калибър присъстваха, допринасяйки за финансирането на събитието с ценно евро и с демонстриране на своя нарастващ ангажимент за по-добро хранене. За сериозните изследователи и специалисти по хранене, събрали се заедно да обсъдят начините за намаляване на “globesity” (глобалното затлъстяване), диабета, недохранването, спирането на растежа в детството и други здравословни проблеми, присъствието на “големите в храните” с блестящи щандове и хранителни хвалебствия бе малко трудно „да се смели от стомаха”. Един чилийски диетолог, възмутен от натрапчивото присъствие на Coca Cola в събитието, изрази чувствата си чрез Twitter: „Съжалявам, идвам от Чили и не разбирам това! Ние имаме 25% затлъстяване при децата и bigfood блокира нашия закон за храните!”

40 11/13

“Храненето в крайна сметка е въпрос за храна” Всички големие фирми следват една сходна линия: тяхното портфолио съдържа здравословни и по-малко здравословни продукти. Потребителят е този, които прави селекцията. Компаниите просто предоставят на потребителя това, което той иска, което между другото, включва все по-голям спектър от здравословни и по-здравословни храни. Глобалната хранително-вкусова промишленост има важна роля за подобряването на храненето, казват те, затова не трябва да ни изключвате от тези големи събирания и обсъждания, посветени на храните. Ханс Завенбергер, мениджър към Unilever коментира: “Със сигурност големите хранителни компании имат роля в тези конференции. В края на краищата хранителните компании предоставят храната на хората и са ангажирани в цялата верига. Поради това участие им е от полза за всеки - те учат, могат да се повлияят и да видят как другите действат - така че те трябва да бъдат включени . Също така храненето в крайна сметка е въпрос за храна и това е добрата храна, приятната храна - храна, която хората наистина искат да ядат и това е ролята на големите хранителни компании – да се направи така, че предпочитаният избор да стане и по-здравословният избор. Това е една от другите причини ние да сме тук – за да покажем как може да се обедини добрата храна със здравословната храна. Ние сме много доволни да бъдем тук. “

“Имиджови дрънканици”? Това е достатъчно откровено, но по-широкият пейзаж, влияещ на избора, където маркетингът, лансиращ нездравословни продукти, обикновено прави здравословните храни да изглеждат джуджета, дори и когато правителствените кампании за здравословно хранене са хвърлени в борбата, трябва да се има предвид. За хранителните пуристи присъствието на „големите” в храните представлява недвусмислен идеологически разрез. На първо място – това са същите тези големи хранителни гиганти, създатели и търговци на същите онези хранителни продукти, причиняващи най-много здравословни проблеми. Една голяма част от техните печалби идват от тези храни, така че присъствието им в Конгреса е просто едно по-лицемерно “nutrawashing” (хранително изпиране). “Имиджови дрънканици”, както саркастично отбеляза един от участниците. Съвсем лесно е да се види тази гледна точка, когато супермаркетите в света продължават да са претъпкани с преработени, нездравословни храни, но това достатъчно основание ли е големите компании да бъдат изключени от участие в събитието? Факт е, че ако по-здравословното хранене бъде застъпено в масов мащаб, това ще се случи чрез предлаганите от основните играчи в хранителната индустрия продукти. Ако начинът на тяхното участие може да се подобри, така че публичните пазарни възможности да са ограничени и спонсорираните семинари бъдат предизвикани да се стоят твърдо извън суперлативите за компанията, то тогава участието на хранително-вкусовата промишленост в най-големия в света Конгрес по храненето е лишено от смисъл. Може би при следващата олимпиада по храните в Буенос Айрес, Аржентина, през 2017, събралите се диетолози ще постъпят по-добре, ако усъвършенстват своето лоби и максимизират възможността за сериозен диалог с хранителновкусовата промишленост. За да се осъществи реална промяна, а не просто освирквания от трибуните. По интернет


провокирани размисли

Балкански фестивал на ракията В периода 24-26 октомври в НДК, София се проведе първия по рода си Балкански фестивал на ракията. Посетителите можеха да се запознаят с найновите продукти на различните производители и да дегустират редки и отлежали напитки от региона на Балканите като ракия от рози, орехов ликьор, българско бренди, люта ракия, марибелова ракия (приготвя се от много сладки жълти сливи), черешова ракия, ракии от круши, ябълки, кайсии, разнообразни анасонови напитки от Гърция и Турция, традиционната македонска ракия от Тиквеш, както и характерната сръбска дюлова ракия. Фестивалът бе открит от представители на Национална винаро-лозарска камара, Ивайло Жеглов – организатор на фестивала и със специалното изпълнение на народната певица Виктория Тодорова. Димитър Туджаров – Шкумбата представи забавната страна на ракията с вицове и анекдоти. Програмата включваше и майсторски класове и лекции, свързани с историята, традицията, производството и пазара на ракии по света. Шеф-готвачката Сидония Радева показа възможности за комбиниране на ракия с храна, както и ястия, които се приготвят

с ракия като домашно приготвена сьомга и сорбе от круша. За високия дух на публиката се погрижи Берковската духова музика. Барманшоу представи коктейли с ракия, а всеки един от трите дни по един късметлия си тръгна с подарък – цяла кошница със специални ракии…

И още за ракията, но от друг ъгъл Уникалността на събитието предизвика и други размисли и предложихме на колежката Снежана Живкова да погледне на темата от малко по-друг ъгъл… Без какво може българинът? Без много неща. Но я кажете на потомственият земеделец, който продължава да обработва земята си, да поддържа бащиното лозе и дворната асма, че няма да има ракийка на масата си – тогава той е готов на бунт и разпоредбите на закона не важат за него. Производството и консумацията на ракия са част от народопсихологията на българина. Дори и въздържателите винаги имат в къщи по шишенце за отсрамване пред неканени гости или за благодарност някому. Държавата не можа да се пребори и да защити тази народна напитка пред Европейския съюз като чисто българска и народът пострада, пострада и продължи да си я прави и пие както досега, че и повече. Какво от това, че същата тази държава

губи милиони левове годишно като невнесен акциз от нелегалните домашни казани и при 8% повишена консумация на алкохол през миналата година внесеният акциз е 10 пъти по-малко? Една от причините за неузаконяването на така наречените домашни селски казани са твърде усложнените и бюрократични изисквания за производство на ракия и реализация според Наредба №3 от 19 февруари 2010 г., контролът от страна на митниците, високите такси и данъци, които, прибавени към всеобщата икономическа криза и финансов упадък, принуждават да се откажат от тази дейност и добросъвестни, регистрирани до този момент производители. Това казва годишният доклад на МИЕТ за 2012 г. Към 7 октомври т. г. регистринате са 81, заличени са 10.

Какво попречи през 2007 г. на нашите представители в Европейския съюз да посочат неопровержими аргументи за признаване на ракията за чисто българска напитка? Само протестът на Румъния ли, на който започнаха да пригласят и останалите ни балкански съседки? Затова ли пет години по-късно тогавашният министър на земеделието Мирослав Найденов прие от кабинета задачата “да накара ЕС да признае българската ракия за традиционен по нашите ширини продукт” (цитирам DarikFinance.bg, 24.02.2011), знаейки много добре (или не сещайки се), че това е кауза пердута. Дори и само за да се вдигне малко пушилка по въпроса, не бяха направени никакви опити да се привлекат историци, археолози или филолози, които да приведат писмени сведения и материални доказателства за това. Не само това, ами изпълнителният директор на държавната агенция по лозата и виното Красимир Коев възкликна в интервю: “Че ракията не е българска, не е! Историческата справка сочи, че огнената напитка е внесена у нас през 13 век от арабските народи”. Ако под историческа справка се разбира само да се отвори уикипедия или Речника за чужди думи,  здраве му кажи!

41 11/13


провокирани размисли

А доказателства има. Всички те сочат, че ракия се е произвеждала, пиела и се е търгувало с нея много преди да се заселят тук преносителите на арабските научни постижения в Отоманската империя. За някои от тях съм писала още през февруари 2010 г. Най-близко до нашето време като дата е съдържащото се в докладите на военачалника Лала Шахин паша, управител на европейските владения на Османската империя, който ръководи обсадата и превземането на крепостта Средец през 1382 г. В писмата си до султан Мурад I той описва града като богат и оживен, а цялата Средечка област около него като „райска ябълкова градина”. Няколко пъти за тримесечната обсада Лала Шахин безуспешно се опитва да превземе крепостта и е готов да се откаже, а на натиска на Мурад I отговаря така: “Аз, като румелийски бейлербей, сам лично водих храбрите войски на атака, но нищо не се сполучи: връщах се обратно без успех. Убедих се, че тази яка и много силна крепост със сила и юначество не ще може да се превземе скоро, ако не се употребят в случая някои хитрости и изкусни военни планове”. По-натам описва подробно крепостта, като казва: “още от старо време е била добре укрепена отвътре с всички приспособления на военното изкуство... Вътре в крепостта има многобройна кюфарска (от неверници - Бел. авт.) отбрана армия, войниците на която са едри, мустакати и на вид добре калени в боеве,

само че са навикнали да употребяват вино и ракия — с една дума, хора веселяци. Откъм продоволствия крепостта има в себе си изобилно храни: жито, брашно и жива стока — едър и дребен добитък. Софийската котловина е много изобилна в

42 11/13

земеделско и скотовъдно отношение; тя може да храни за дълго време огромна армия... Овощия от всякакъв род и лозя там има в изобилие... При това вътре в София има и минерални горещи води, що служат за нуждите на населението, което е доста красиво, едро и стройно на глед, с весело настроение... Да се стои по-нататък по тези страни става излишно и аз съм на мнение да оставя за свой заместник на поверения ми бейлербейлък и за комендант на османските победоносни войски подведомствения ми военачалник Индже Балабан бей. Заповедта и повелението зависят от вас”. Всички знаем как завършва обсадата, с какво предателство и измама пада крепостта накрая. Важен за нас е изразът “навикнали да употребяват вино и ракия”. В него се крият две съществени неща – че ракия се е пиела, следователно произвеждала, в тази богата котловина много преди да дойдат турските завоеватели, и второто – че войниците в крепостта са навикнали да употребяват ракия и затова са толкова силни. Такъв навик не се създава за кратко време. Така че всеки може сам да си направи извода каква сила има невярната и непрекъснато разпространявана официално информация, че ракия се произвежда у нас след падането ни под турско и думата има турски произход, макар и през арабски. Докладът на Лала Шахин паша е известен и достъпен за нас по превода на Димитър Ихчиев от 1906 г. в статията му „Материали за историята ни под турско робство”, публикуван в „Известия на българското историческо дружество”. Той е ерудиран учен османист, завършил правни науки в Истанбул, и от 1900 до 1908 г. е уредник на турския архив на Народната библиотека. Друго доказателство, че българите са познавали майсторството на дестилацията много преди да се настанят тук турците, които пренасят със себе си доста арабски традиции, е българският юнашки епос за Крали

Марко. Устната фолклорна традиция е един от най-устойчивите извори за събития и личности, в чиято истинност се уверяме след това. Съществуването на Крали Марко е доказано исторически и никой не се съмнява в това. За кратко време преди падането под турско робство той владее след смъртта на баща си Вълкашин земите на днешна Македония и част от Сърбия, след което става турски васал – т.е. времето, описано в песните за него, е отново средата на 14 век, преди турците. В песните за Марко Кралевити и събратята му, записани и издадени за първи път от Братя Миладинови през 1861 г., намираме пак доказателства за навика на тези юнаци по различни поводи да пият вино и ракия. В песента “Марко граби Ангелина”: “...Марко седит в ладна мееана да си пийет вино и ракия”. В “Марко и побратим Петър”: Марко пие по ладни меани “...Мешали са вино и ракия”. В “Милош юнак и дете Голомеше”: “Там прикупи девет бочви благо вино, със ракия дури десет”. Не е необходимо да се цитират всички песни, в които се повтарят тези изрази. Тук също се откриват непреки доказателства за традицията на дестилация, употреба и продажба. Първо – юнаците са свикнали да пият вино и ракия и техните срещи, боеве за надмощие, сватби и други прояви не минават без


провокирани размисли тях. Второ – пият не къде да е, а в ладни меани – т.е. виното и ракията са не само производство за домашна употреба, те вече са стока и има определени места за тяхната продажба. Хората отиват там специално, за да търсят тази стока и тя си има определена цена. Превръщането на един продукт в стока и транспорта му в различни райони и места за продажба говори за развитие на тези производствено-икономически отношения. Ракията вече е надхвърлила боя на дворните дувари, тя има обществено-социална функция и е обхванала широки кръгове от народа. В най-значимите събития от живота на човека – сватбата, раждането и кръщенето, не минава без вино и ракия. Който иска, нека отвори Сборника с народни умотворения и да се убеди. А за неверниците, които могат да твърдят, че в песните са привнесени съвременни изрази, ще припомним, че историята и археологията, преди да направят един извод за дата или събитие, правят засичане на информацията по няколко начина. В случая това са използваните от юнаците оръжия – “сабля дипленица”, “сабя

дамаскиня”, “копие позлатено”, “тежък боздуган”, “до три леки стрели”, “ Марко дари сабля до земята, йобкована с безцени камъне”. Всичко това съотвества на оръжейната и бойната техника на времето – Средновековието, и е абсолютно достоверно. От това произлиза изводът, че сведенията за производството и употребата на ракията по нашите земи също са исторически правдоподобни и приемливи. Освен това от тези песни става ясно, че умението за дестилация не само е било познато, но и доста развито, за да се прави повторна дестилация - говори се за “...припек ракия”, “люта ракия”, “върла ракия”. Може би читателите усещат, че с посочването на всяко ново доказателство за производството и употребата на ракията преди турско време слизаме все по-надолу във вековете към поранната история и трябва да си зададем въпроса – местно родно постижение ли е дестилацията на ракия или е привнесено отвън. Принципът на дестилирането – гроздова или плодова каша+огън +втечняване+охлаждане е бил познат у нас поне от ХI или ХII

век. Имаме много исторически документи и археологически и етнографски находки, доказващи търговски връзки с тогавашните арабски халифати и други азиатски страни. Да не се връщаме пък още по-назад към ирано-персийските си азиатски корени и сведенията, че по времето на Вавилон се правели опити за дестилация с глинени съдове. Опити за домашно местно дестилиране сигурно са се правели из цяла България. Археолозите откриват “странни” глинени съдове с форма на аламбик, но засега не могат със сигурност да назоват предназначението им. При разкопките на крепостта Скала от X-XI век до село Кладенци, Тервелско, близо до Плиска, са открити съдове със специално предназначение, вероятно за филтриране или дестилиране, но все още няма окончателен извод за какво са се използвали. Фрагментите са от дълги цилиндрични тела с ширина 4-5 см и дължина 10-15 см, които са странични тела на други съдове. Това предположение се потвърждава безусловно от големи глазирани съдове, които завършват или стъпват на такива

43 11/13


провокирани размисли

Средновековни български аламбици в електронния вариант на в. Сега.

 дъговидно извити цилиндри. По-

добни съдове са открити и в Плиска, в село Дядово, Ямболско, в село Татул, Кърджалийско, село Хотница и другаде, но са от покъсно време – от ХIII-ХIV век. Археологическите открития ни донесоха още доказателства за “предтурската” употреба на ракия по нашите земи. През първите дни на октомври 2011 г. при разкопки на хълма Трапезица до първия дворец на Асеневци археологът проф. д-р Константин Тотев от Велико Търново открива на дъното на един съд, изпълнен в старинната търновска средновековна техника сграфито, надпис на два реда на старобългарски “Аз пих на празника ракиня”. По това време турците като нашественици са векове в бъдещето.

44 11/13

Името ракия

заблуждава и мнозина са убедени, че то е турско, но всъщност не е така. Нека не забравяме, че не малка част от нашата история е свързана с Византия, и то много преди турците, а нейните връзки с арабския свят – политически, икономически, културни, са много по-стари и интензивни. Названието на дестилираните напитки на гръцки също е от арабски произход и е почти същото като на български – звучи като “раки”. Точно по времето, когато дестилацията, изобретена и използвана от арабските алхимици отначало само за медицински цели и в парфюмерията, преминава във Византия, за да завладее и Европа, нашите земи са изцяло под властта й. Колкото до свидетелствата на арабския географ и пътешественик АлИдриси, за когото в някои наши вестници се твърди: “Арабин, живял преди седем века, ще бъде един от козовете на страната ни, с който ще защитаваме ракията като традиционна българска напитка... Хроникьорът Ал-Идрис споменава още през ХIV век, че негови съграждани – арабски търговци, пренесли медни казани за дестилирани напитки. Те ги продавали по панаирите из българските земи. Първоначално продуктът, който се получавал, се

„Аз пих на празника ракиня” е написал неизвестният българин преди столетия.

ползвал като лекарство – за упойка, дезинфекция и разтривки. А по-късно започнал да се ползва и като напитка, пише в хрониките на Ал-Идрис”. Всичко това звучи добре, но няма нищо такова. Самият Идриси живее и пише през ХII век, а не през ХIV век, нека колегите преди да публикуват, да се осведомят за истинността на чутото и прочетеното. Той никога не е пътувал по Балканския полуостров, неговите сведения са събирани по кервансараи и от търговци и са от рода – този казал на някой, че... Само това се открива в неговото съчинение “Развлечение на копнеещия да преброди страните”. То е завършено през 1153 г. в Палермо в двора на нормандския крал Роджер II. Отделът по ориенталски ръкописи на Народната библиотека разполага с препис от 1556 г., който е дарен от Шериф Халил за основаната от него библиотека в Шумен. Това е може би най-ценният ръкопис от източната сбирка на Народната библиотека. Толкова за ракията и за това доколко тя е българско питие. Българско е, но сме закъснели тотално да го “узаконим” официално пред Европейския съюз. Остава да го направим дегустационно. Снежана Живкова


бизнессправочник

АЛЕКСАНДРА И МАДЛЕН ООД Производство и търговия на суровини и материали за сладкарството и хлебопроизводството Хасково 6300, ул. Васил Друмев 2 Б, п.к.5 тел.:0888 456 667; 0888 379 279; 0885 244 368 тел./факс: 038/62 26 00; 62 29 27 e-mail: alexandra_madlen@abv.bg www.alexandramadlen.com

ДЕКОРИРАНЕ С ПОДПРАВКИ

ДЕ ЕК КО КУИ ИК К® Фолио за перфектен външен цвят и вкус на варени шунки. Декорирайте Вашите специалитети равномерно, красиво и пестеливо ! с едро-натрошени подправки ! Тел/ факс: 02/ 974 50 01, 979 07 51 GSM: 0888 915 249 e-mail: teatrading@abv.bg

® èíæåíåðèíã

Машини и технологични линии за консервната промишленост. Топлообменници и изпарителни инсталации за всички отрасли. 6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А, Тел: 042 622 201; 627379; 601870, Факс: 042 601374 e-mail: thi@mbox.contact.bg; sales@thermohran.com; www.thermohran.com

ЛАБОРАТОРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ 

Химикали и реактиви Системи за химичен анализ и микробиологичен контрол на храни и води  Хигиенен мониторинг  Суровини и перлени пигменти за индустриални приложения  Системи за пречистена вода 

Мерк България ЕАД бул. Ситняково №48, Сердика Офиси, ет.6 тел.: 02 4461 111 факс: 02/ 4461 100 e-mail: merck@merck.bg Merck Millipore is a division of

Проектиране, технология, монтаж и сервиз на оборудване за хлебарство, сладкарство, пакетиращи машини, силозни стопанства и макарони

Бутилираща и опаковъчна техника. Проектиране, производство, монтаж и пълна инженерингова дейност. 6000 Стара Загора бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 25 В, тел.: 042/ 220 180 - централа; GSM 0884 290 336; факс: 042/ 220 190

1303 Ñîôèÿ óë. „Áàëêàí“ 7-9Á òåë.: 02/ 931 00 57 ôàêñ: 02/ 931 07 42

e-mail: spv@abv.bg; spv@mbox.contact.bg www.spvbg.com

САЛОН ЕООД Кисeлини и киселинни регулатори Консерванти Антиоксиданти Витамини Пшенични, соеви и млечни протеини Нишестета (модифицирани и нативни) Фибри Емулгатори Хидроколоиди Стабилизатори за

сладолед Сухи млека Лактати Фосфати и фосфатни блендове Аромати и вкусови подобрители Натурални оцветители Подсладители Биотехнологични и специализирани продукти за винопроизводството

София 1784, ул. „Михаил Тенев” №12, Бизнес център „Евротур”, офис 17 тел.: 02/ 957 0120; 02/ 955 4960, факс: 02/ 955 4961 www.biesterfeld-bulgaria.com

Производство на хлебни и сладкарски изделия, локуми, халва, филиран бадем, филиран фъстък, фондан. 1000 София Магазин: ул. Гургулят 27, Цех: ул. Орчо Войвода 8 Б Тел.: 02/ 952 26 25, 955 62 20 Факс: 02/955 63 05 е-mail: . salon@mb.bia-bg.com web: bg-salon.com

ОБРАБОТКА НА ВОДИ

Омекотяване Филтруване Дехлориране  Декарбонизация  Обратна осмоза Премахване на нитрати и сулфати  UVдезинфекция  Озонатори  Деаератори Охладителни кули  Химикали за обработка на вода в котелни и охладителни системи  Почистване на котлен камък. Хидро-Хикс-България ООД тел. 032/ 677 394; тел./факс: 032/ 677 395 4004 гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе” 168 Г e-mail: office@hydro-x-bg.com www.hydro-x-bg.com

45 11/13


бизнессправочник Специално за сладкарската промишленост! www.edimexbg.com

МИЛМЕКС ООД Шоколадена фабрика Милмекс

П роизводство на широка гама шоколадови изделия

Предлагаме печени, белени, рязани и пакетирани фъстъци, калибровани според изискванията на клиента. Вакуум опаковки по 10 кг.

2227 Божурище, бул. Европа 156, ПК 25 тел.: (02) 993 29 00, 490 12 36 факс: (02) 993 32 25, 490 12 3 e-mail: info@milmex.eu web: www.milmex.eu

тeл./факс 0610 55191, e-mail: office@edimexbg.com edimex_et@abv.bg

ЕЛИТ- МЕС Минев-РодопаВ.Т. ООД

БЕБ – БИО ЕНЗИМА България ООД

Производство на малотрайни, трайни варено-пушени колбаси и суровосушени месни деликатеси Велико Търново, ул. Гара Трапезица 11 Тел: +359 62 612 124 Факс: +359 62 612 133 E-mail: elit_mes@mail.bg http://elitmes.bg

Шоколадова фабрика Анимекс 98 Т +359 2 920 43 09 F +359 2 920 00 07 animex98@abv.bg http://www.animex98.com

Дистрибуция на киселини, лактати, високо пречистени минерални продукти, винопроизводство и лозарство, козметика, пивоварство, месопроизводство препарати за почистване и дезинфекция, за дома и септични ями, ензими, антипенители.

1592 София, бул. Асен Йорданов 14 тел.: 02/ 965 13 14; факс: 02 978 95 53 www.bioenzyma.com

“ДИ МИ Т ЪР МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

“ПИЛ КО” ЕО ОД Производство и преработка на птиче месо

Млекопреработваща индустрия

7200 Разград, Индустриална зона, П.К. 181 тел.: 084/ 66 10 86; 66 10 87 факс: 084/ 66 10 92 e-mail: pilko@mbox.digsis.bg

ул. Ильо войвода 3, ет. 3 тел.: 032/ 907 006; 0339/ 2425 факс: 032/ 907 004; 0339/ 2307 e-mail: madjarovi@mail.bg

УХТ, Пловдив

“Престиж 96” ООД

Катедра „Биотехнология” разполага със съвременна апаратура за извършване на:

“КАРИЛ и ТАНЯ”ООД 8602 гр. Ямбол ул.ГрафИгнатиев №189 Тел.: (+359 46) 66 92 66 факс: (+359 46)66 94 30 E-mail: karil_ice@yahoo.com VAT No.: BG 128020650 www.karil-bg.com

46 11/13

Микробиологични анализи на суровини, храни, напитки, фуражи и др. Биохимични и химични анализи на суровини, храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и други замърсители в храните); Качествено и количествено определяне на ГМО в растителни и животински суровини и хранителни продукти. За контакти: доц. д-р Ангел Ангелов бул. “Марица” 26, гр. Пловдив 4002 тел.: 032/ 603 608 ; факс 032/ 643 108 е-mail: angelov@uft-bio.com

Производство на висококачествени продукти, обикновени и тунквани вафли, тунквани бисквити със знака на “Престиж” 5000 Велико Търново, ул. Никола Габровски 98, п.к. 112 +359.62 61.41.41; +359.62 64.58.51 +359.62 64.07.33 Факс: +359.62 61.41.15 e-mail: office@prestige96.bg www.prestige96.bg


бизнессправочник

„77K” ООД РЕЦЕПТАТА ЗА УСПЕХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ КУК-България ЕООД 4003 Пловдив, Г. Бенев № 3 тел.: 032 / 94 67 60; факс: 032 / 96 75 58

office-bg@kuk.com

Газирани и негазирани напитки; напитки “Фонтана”, студен чай, тонизиращи напитки 2300 Перник, ж.к Кристал, з-д Кристал тел./факс: 076/ 631 320 e-mail: pernik77k@abv.bg; fontana77k@abv.bg

“АЕА” ООД Производство на висококачествени сладкарски продукти с контролиран произход на суровините и вкусови качества близки до тези на домашно приготвените сладкиши гр. София, кв. “Малашевци”, ул. “Рояк” № 43 тел.: 02/ 936 72 25; факс: 02/ 936 78 06 мобилен: 0888 63 65 10 www.aeabulgaria.com

“Градус-1” ООД

Захарни Заводи АД е найголемия комплекс в България за производство на захар, захарни изделия, спирт и опаковки.

Производство на месни кулинарни заготовки - порционирани, замразени, готови за директно влагане, с насоченост конвектомати, скари и фритюри в търговски вериги. ISO 9001:2008.

Производство на пилешко месо и пилешки продукти, разплодни яйца, еднодневни пилета. Богата гама охладени и замразени птичи продукти, полуфабрикати, деликатеси и колбаси.

гр. Горна Оряховица ул. “Свети Княз Борис I” 29 тел.: 0618/69500 факс: 0618/21709 e-mail:office@zaharnizavodi.com

Варна, ул. “Лиляна Ставрева” 8, Произв. база: бул. “Хр. Смирненски” № 33, тел.: 052/511 479; 511 480; тел/факс:052/511 437

6000 Стара Загора, кв. Индустриален, П.К. 285; Тел.: 042 617101; e-mail: gradus@gradusbg.com

„ДИПИ” ЕООД

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани, негазирани напитки

Производство на хляб, солети и макаронени изделия “Златна Добруджа”

6300 Хасково жк. Орфей бл. 17, вх. Б ап. 24 Тел.: 0887 256 919 е-mail:dipi_eood_hs@abv.bg www.torti-dipi.com

6010 Стара Загора Индустриален квартал тел.: 042/ 60 47 46, факс: 042/ 63 84 23 e-mail: radulov@mail.orbitel.bg www.radulov-bg.com

“САВИМЕКС” ЕООД

Производство и дистрибуция на ингредиенти за:  Безалкохолни напитки и сокове;  Ниско- и високоалкохолни напитки;  Сладоледи и млечни продукти;  Хлебарски, сладкарски и захарни изделия;  Месни продукти, готови храни и сосове. Разработка на рецептури и технологии.

Традиция в производството и търговията с яйца за консумация в страната и чужбина. Дневно производство от 450 000 броя яйца. Затворен цикъл на производство, съобразен с изискванията на ЕС.

Производство и пакетаж на богата гама от подправки, десертни кремове, кисели, сухи супи и др.

Производство на сладкарски изделия

1138 София, кв. Горубляне ул. “Обреща” 4 тел.: 02/ 923 18 00 факс: 02/ 978 52 50 e-mail: ptoshev@toshev-ltd.com www.toshev-ltd.com

с.Дончево 9354, общ. Добрич, ПК 408 www.zora-donchevobg.com e-mail – zora@netplusdb.bg тел.:058/ 62 66 12; факс: 058 / 62 27 66

9300 Добрич, ул. “Гоце Делчев” 19 Тел.: 058/ 600624, 600 709 Факс: 058/ 600168 Е-mail: savimex@dobrich.net

РАДИКОМ 4147 Калековец, ул. Независимост 21 Тел. 032/ 624 435 Тел./ факс 032/ 620 068 e-mail: office@radikom-bg.com www. radikom-bg.com

47 11/13


Hvp 11 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you