Page 1

Kallelse Kära medlem, Härmed kallas Du till Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013. Det kommer vara i norra aulan på Hvitfeldtska Gymnasiet den 20 mars kl. 13.00. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och det är där som de viktigaste besluten tas. Det kommer beslutas om vad elevkåren ska göra nästa år, och en ny styrelse kommer att väljas. De propositioner (förslag från styrelsen) som finnes hittar Du på kårens hemsida samt bifogade i detta dokument. Styrelsen kommer berätta vad dina 20 kronor som du betalade i medlemsavgift gick till och hur de har resonerat under året för att skapa en mer givande skoltid för alla er medlemmar. Har Du idéer, tankar eller funderingar över Elevkåren är årsmötet ett lysande tillfälle att berätta dessa. Jag hoppas vi ses på årsmötet! Med vänliga hälsningar Axel Nordenstam Ordförande för Hvitfeldtska Elevkår den 7 februari 2013

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


Proposition I Revidering av stadgar

En förenings stadgar betraktas som föreningens regler, det är de man följer och det är de som används som riktlinjer i diskussioner och beslut. Styrelsen har i år betraktat dagens stadgar och finner att de inte täcker alla situationer som kan uppstå. I frågor som tolkningsrätt råder det i dagsläget total oklarhet. För att detta ska redas ut föreslår styrelsen en revidering av stadgarna till årsmötet 2013. Det kan tyckas att vi presenterar helt nya stadgar men vi betraktar detta som revideringar, vilket innebär ändringar, utav Hvitfeldtska Elevkårs stadga. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla följande revideringar av stadgan

§1 Syfte

mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att skapa en mer givande och underhållande skoltid för sina medlemmar genom att tillvarata sina medlemmars akademiska, fackliga, ideella och sociala intressen. Styrelsen anser att Hvitfeldtska Elevkår ska finnas till för att skapa en mer givande skoltid på olika sätt för alla sina medlemmar. Detta ska belysas i syftes-paragrafen tydligare än vad den gör idag. Vi anser även att åren på gymnasiet är betydligt mer än enbart studier och därför skapar elevkåren en mer givande skoltid, inte skolgång. §1 - Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att göra det möjligt för medlemmarna i Hvitfeldtska Elevkår att skapa sig en mer givande skolgång.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


§ 4 Årsmöte

mom 9 På årsmötet ska minst följande punkter behandlas: - mötets öppnade - fastställande av röstlängd - val av mötesordförande, mötessekreterare, mötesjusterare och rösträknare - fråga om mötets stadgeenliga utlysande - godkännande av dagordningen - redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut - behandling av propositioner - behandling av motioner från medlemmar - revisorsberättelse - fråga om avgående styrelsen ansvarsfrihet - val av ordförande - val av vice ordförande - val av ledamöter - val av revisorer - val av valberedning - övriga frågor - mötets avslutande mom 12 ett extrainkallat årsmöte kallas av styrelsen senast två (2) veckor innan det ska hållas mom 13 vid ett extrainkallat årsmöte ska propositioner finnas tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor innan det ska hållas mom 14 vid ett extrainkallat årsmöte ska motioner skickas till kårstyrelsen senast en (1) vecka innan det ska hållas mom 15 Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på ett extrainkallat årsmöte mom 16 Alla medlemmar har en (1) individuell röst på ett extrainkallat årsmöte mom 17 ett extrainkallat årsmöte får inte hållas när Hvitfeldtska Gymnasiet är stängt

§ 6 Kårstyrelse

mom 5 om ordförande avgår tillsätts vice ordförande och styrelsen väljer inom sig en ny vice ordförande mom 6 om vice ordförande avgår väljer styrelsen inom sig en ny vice ordförande mom 7 om både ordförande och vice ordförande avgår skall styrelsen kalla till ett extra inkallat årsmöte där en ordförande och vice ordförande ska väljas

§ 10 Avstängning

mom 1 styrelsen kan stänga av en medlem om denne motverkar föreningens syfte mom 2 avstängningen prövas på årsmötet där den avstängde äger rätt att närvara mom 3 avstängd medlem har ej rätt till kårens förmåner

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


§ 11 Uteslutning

mom 1 Uteslutning kan enbart ske på årsmötet mom 2 Uteslutning kan ske om medlemmen motverkar Hvitfeldtska Elevkårs syfte så som fastställts i den här stadgan eller avsiktligt skadat Hvitfeldtska Elevkårs verksamhet mom 3 Uteslutning kan ske om medlemmen själv så önskar, vilket ska yttras skriftligen till styrelsen

§ 12 Tolkning av stadgan

mom 1 vid oklarheter rörande stadgan är det styrelsens tolkning som gäller mom 2 beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där tolkningen kan avgöras

§ 13 Ändring av stadgan

mom 1 För att ändra i den här stadgan krävs 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte mom 2 ändringar i stadgan börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat, om inte årsmötet beslutar annat.

§ 14 Upplösning

mom 1 upplösning av Hvitfeldtska Elevkår kan enbart ske om årsmötet så beslutar vid två efterföljande ordinarie årsmöten

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


Proposition II Påverkansarbete Hvitfeldtskas elever har en skolgård, den är enligt skolan utanför norra byggnaden. Enligt skolan är det där bland annat rökförbud och plats för oss att driva våra verksamheter, spendera raster - då vi lider brist på uppehållsrum - samt hålla evenemang skolrelaterat, och inte bara elevkårs/föreningsrelaterat. Dessvärre är skolans "skolgård" en kommunal parkeringsplats. Vem som helst får parkera där, och alla betalar en summa. Det finns mer parkeringsautomater än vad det finns träd på skolgården. Inte bättre är det med parkeringsplatsen utanför södra. Lyckligtvis finns det i alla fall existens av träd utanför södra. Det har funnits planer på att förändra skolgården. Arbetskraft har lagts på att måla upp ritningar och förslag på skolgården. Elever har fått ta del och påverka detta. Tyvärr verkar hela projektet kastats i soptunnan. Inom Göteborgs kommun planeras det och byggs för för trängselskatten. Höjda P-Avgifter är märkbart över hela staden. Kommunala parkeringsplatser runt om i stan, som bland annat Heden, har fått sina parkeringskostnader höjda i skyn. Hur påverkar detta oss? Hvitfeldtskas kommunala parkeringsplats är en allmän parkering. En parkering vars kostnader (för tillfället) är 3 gånger så billig som bland annat Hedens. Med trängselskatten har bilister därför sökt plats för parkering åt sina fordon, vilket enligt Hvitfeldtska Elevkår givit en märkbar ökning av bilister på skolgården. Det är inte långt kvar tills Hvitfeldtska förvandlas till en billig bil-koloni - där inte ens Hvitfeldtarna själva kommer att få plats att parkera. Att vår skolmiljö och dagliga omgivning skall äventyras till den grad att det näst intill blir farligt att vistas på skolgården är något vi anser bör motarbetas. Om Göteborg bestämt sig för att reducera bilismen och jobba för en grönare miljö, varför inte åka med - istället för att stå kvar och andas avgas? Varför har Hvitfeldtskas skolgård fler biljettautomater än träd? Och var är säkerheten med en cirkulerande bilism på Göteborgs största skolas skolgård? Styrelsen föreslår att Hvitfeldtska Elevkår skall arbeta för en grönare och mer elevvänlig skolgård med en minskad bilism som främjar föreningsaktiviteter, elevengagemang och skolan Hvitfeldtskas skolmiljö.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


Proposition III Klargörande av Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn Enligt våra nuvarande stadgar är vårt juridiska namn Hvitfeldtska Elevkår. Dock är vårt juridiska namn hos Skatteverket FÖRENINGEN ELEVRÅDET VID HVITFELDTSKA GYMNASIET. Detta leder till komplikationer när vi tecknar avtal med vårt organisationsnummer då det står elevråd och inte elevkår. Vi är en elevkår och inte ett elevråd. För att Skatteverket ska ändra på detta kräver de ett förtydligande av vårt juridiska namn vilket ska ske vid ett årsmöte. Vi anser att vårt juridiska namn ska vara Hvitfeldtska Elevkår även hos Skatteverket. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla redogörelsen rörande Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


Proposition IV Medlemsavgift Styrelsen finner att medlemsavgiften ska vara en summa som alla på skolan ska ha råd med och föreslår därför årsmötet att fastställa medlemsavgiften till 20 kronor och 0 öre

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


Proposition V Förslag till verksamhetsplan 2013-2014 Årsmötet är kårens högst beslutande organ alltså har man därför möjlighet att besluta om vad föreningen skall arbeta med under nästkommande år. Styrelsen lägger här fram ett förslag på vad som bör förbättras och vad som har fungerat bra under året. Detta kan också ses som en vägledning för styrelsen under nästa år. Medlemmar Vårt långsiktiga mål är så klart att alla elever på Hvitfeldtska ska vara medlemmar i Elevkåren. Vi har kommit en bit på vägen och är nu uppe i ca 50% av skolans elever. Kåren ska fortsätta att öka mervärdet i att gå med i kåren med t.ex ännu fler rabatter, fler förmåner på egna event etc. Kårstyrelsen ska fortsätta jobba transparent, exempelvis genom att lägga upp protokoll på hemsidan. Föreningar Kåren ska fortsätta hjälpa andra föreningar på skolan genom att stötta deras utveckling och verksamhet. Detta i form av ekonomiska och administrativa bidrag. Vi ska främja ett aktivt och blomstrande föreningsliv på skolan. Ekonomisk verksamhet Kåren ska fortsätta att jämföra flera olika företag innan de skriver avtal kring fester, studentmössor, skolfoto etc. samt att använda sin storlek när det kommer till förhandlingar. Detta för att medlemmarna ska få ett så bra anpassat avtal som möjligt. Man ska även fortsätta jobba för ett stärkt eget kapital. En produktansvarig person bör tillsättas, vars arbetsuppgifter är att ta fram exempelvis kårkläder samt annat kårmaterial. Social verksamhet Kåren ska fortsätta med populära kåraktiviteter och värna om att bevara tidigare lyckade event så som Insparksdagarna, en presentation för tvåor och treor, Föreningsevent, Maxa Hvit, julmingel, Rektorshearing, Slaget Om Innerstan, Studentbalen, Studentfesten etc. Kåren ska öka aktiviteten på hösten efter insparksdagarna fram till jul där vi anser att det behövs fler evenemang. Kåren ska även arbeta för fler tävlingar och mindre event, exempelvis Killergame, detta för att öka värdet i medlemskapet samt att visa upp kåren mer.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


Påverkansarbete Kåren ska göra det enklare för den enskild medlemmen att diskutera skolan med skolledningen, detta genom bl.a arrangera en rektorshearing. Man ska även arbeta för en utveckling av skolgården, för att i framtiden ha fler träd än biljettautomater. Kåren bör fortsätta med nationellt och regionalt påverkansarbete genom att samarbeta med andra kårer i Sverige.

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla ovanstående text som verksamhetsplan 2013-2014

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


Stadga för Hvitfeldtska Elevkår Antagen årsmötet 24 mars 2009 Antagenpå årsmötet årsmötet 1111 Maj Maj 2011 2011 Senast reviderade årsmötet 27 april 2010 Senast Senast reviderad revideradpå årsmötet årsmötet 1111 Maj Maj 2011 2011

§1 Syfte mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att göra det möjligt för medlemmarna i Hvitfeldtska Elevkår att skapa sig24 enmars mer 2009 givande skolgång. Antagen på årsmötet Senast reviderade på årsmötet 27 april 2010 §2 Organisation

Stadga för Hvitfeldtska Elevkår

§1 Syfte mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn är Hvitfeldtska Elevkår. mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att göra det möjligt för medlemmarna i Hvitfeldtska Elevkår att mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter kårstyrelsen. skapa sig en mer givande skolgång. mom 3 Hvitfeldtska Elevkår är partipolitiskt och religiöst obundet. mom 4 Hvitfeldtska Elevkår har sitt säte i Göteborg. §2 Organisation mom 6 Hvitfeldtska Elevkår är en ideell förening. mom 7 Hvitfeldtska Elevkår eftersträvar jämställdhet inom verksamheten. mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn är Hvitfeldtska Elevkår. mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter kårstyrelsen. §3 Medlemskap mom 3 HvitfeldtskaElevkår Elevkår partipolitiskt och religiöst obundet. mom 1 Hvitfeldtska ärär öppet för alla elever på Hvitfeldtska Gymnasiet att gå med i. mom 24 Hvitfeldtska Elevkår har sitt säte igäller Göteborg. mom Medlemskap i Hvitfeldtska Elevkår för ett verksamhetsår. mom 36 Hvitfeldtska Elevkår är enav ideell förening.Elevkårs årsmöte. mom Medlemsavgiften fastställs Hvitfeldtska mom 47 Hvitfeldtska Elevkår eftersträvar jämställdhet inom verksamheten. mom För att bli medlem krävs: - Att personen är inskriven som elev på Hvitfeldtska Gymnasiet - Att eleven ansöker om ett medlemskap §3 Medlemskap - Hvitfeldtska Att eleven betalar årsmötet fastställd mom 1 Elevkåren ärav öppet för alla elevermedlemsavgift på Hvitfeldtska Gymnasiet att gå med i. - Medlemskap Att kårstyrelsen för Hvitfeldtska Elevkår godkänner ansökan mom 2 i Hvitfeldtska Elevkår gäller för ett verksamhetsår. mom53 ! Medlemsavgiften Elevkårs årsmöte. mom Stödmedlemskap ärfastställs öppet förav allaHvitfeldtska för att bli stödmedlem krävs §4 Årsmöte bli medlem krävs: !mom !4 -För Attatt personen betalar den bestämda summa på 100 mom 1 Ett årsmöte hålls är senast förstasom fredagen i april varje år. Gymnasiet - kr Att personen inskriven elev på Hvitfeldtska ! ! per verksamhetsår mom 2 Årsmötet får inte hållasom på ett skollov, helger eller andra dagar då Hvitfeldtska Att eleven ansöker medlemskap ! ! - Att personen ansöker om ett medlemskap Gymnasiet inte är öppet. Att kårstyrelsen eleven betalar en av årsmötet fastställd medlemsavgift ! !3 -- Att Hvitfeldtska Elevkår godkänner mom Årsmötet kallas avför kårstyrelsen minst fyra veckor innan det ska hållas. Att kårstyrelsen för Hvitfeldtska Elevkår godkänner ansökan !mom !4 ! Alla ansökan medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. mom 5 Alla medlemmar har en individuell röst på årsmötet. §4 Årsmöte mom 1 Ett årsmöte hålls senast första fredagen i april varje år. fyra veckor innan årsmötet ska hållas. mom 72 Årsmötettillfår inte hållas skollov, helger ellerminst andra Hvitfeldtska mom Motioner årsmötet ska på lämnas till kårstyrelsen tvådagar veckordå före Gymnasiet inte är öppet. årsmötet. mom 3 Årsmötet kallas av kårstyrelsen minst fyra veckor innan det ska hållas. mom 4 Allaårsmötet. medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. före mom 95 Alla medlemmar harföljande en individuell röst på årsmötet. mom På årsmötet ska minst punkter behandlas: mom 7

mom 9

fyra veckor innan årsmötet ska hållas. Motioner till årsmötet ska lämnas till kårstyrelsen minst två veckor före årsmötet. före årsmötet. På årsmötet ska minst följande punkter behandlas:

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013


mom 10 mom 11

Årsmötet ska protokollföras. På kårstyrelsen, revisorernas eller en majoritet av medlemmarnas begäran kan ett extra årsmöte kallas.

§5 Omröstning mom 1 Om inte annat skrivits i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning. mom 2 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det. mom 3 Vid personval måste alla röstande rösta på det antal som ska väljas. mom 4 Vid personval gäller att: skiljeomröstning mellan dem - vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta §6 Kårstyrelse mom 1 Kårstyrelsen är ansvarig för förvaltandet av elevkåren mellan två årsmöten. mom 2 Kårstyrelsen väljs av årsmötet. mom 3 Kårstyrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse där de redogör för året som gått. mom 4 Kårstyrelsen består av minst 5 och högst 9 personer. §7 Valberedning mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet. mom 2 Valberedningen ska bestå av minst 2 personer. mom 3 Valberedningen har till uppgift att lägga fram underlag till årsmötet inför val av kårstyrelse, revisorer och ny valberedning för Hvitfeldtska Elevkår. §8 Revision mom 1 mom 2 mom 3 mom 4 mom 5

Revisorer väljs av Årsmötet. Revisorerna ska vara två till antalet. Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Hvitfeldtska Elevkår utövar. Revisorernas har till uppgift att: - ha insyn i Hvitfeldtska Elevkårs räkenskaper, verksamhet och bokslut - avlämna en revisionsberättelse senast fem dagar före Årsmötets öppnande I sin revisionsberättelse ska revisorerna: Årsmötets beslut eller Hvitfeldtska Elevkårs stadgar, påvisa det för Årsmötet påvisa det för årsmötet

§9 Redovisningsår mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs verksamhetsår löper mellan två årsmöten. mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs bokföringsår följer är kalenderåret. mom 3 Verksamhetsberättelsen redogör för det gångna verksamhetsåret. §10 Uteslutning mom 1 Uteslutning kan endast ske på årsmötet. Uteslutning kan ske om medlemmen motverkar Hvitfeldtska Elevkårs syfte så som fastställts i den här stadgan eller avsiktligt skadat Hvitfeldtska Elevkårs verksamhet.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013

Propositioner  

Inför Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013

Advertisement