Page 1

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013 20 mars 13.00

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

1


Innehållsförteckning Innehållsförteckning

s. 2

Förslag till dagordning

s. 3

Verksamhetsberättelse

s. 4-6

Ekonomisk berättelse

s. 7-8

Bokslut

s. 9

Proposition I

s. 10-12

Proposition II

s. 13

Proposition III

s. 14

Proposition IV

s. 15

Proposition V

s. 16-17

s. 18-20

s. 21-22

Valberedningens förslag

Hvitfeldtska Elevkårs stadga

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

2


Förslag till dagordning § 1 Mötets öppnande § 2 Fastställande av röstlängd § 3 Val av mötessekreterare § 4 Val av mötesordförande § 5 Val av mötesjusterare § 6 Val av rösträknare § 7 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande § 8 Godkännande av dagordningen § 9 Nomineringsstopp § 10 Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut § 11 Behandling av propositioner § 12 Behandling av motioner från medlemmar § 13 Revisorsberättelse § 14 Fråga om avgående styrelsen ansvarsfrihet § 15 Val av ordförande § 16 Val av vice ordförande § 17 Val av ledamöter § 18 Val av produktansvarig § 19 Val av revisorer § 20 Val av valberedning § 21 Övriga frågor § 22 Mötets avslutande

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

3


Verksamhetsberättelse Föreningar Under verksamhetsåret 2012-2013 har Hvitfeldtska elevkår registrerat och hjälpt till att grunda 20 nya föreningar med stadgar. Föreningsansvarig, Liam Jardine, har deltagit på diverse möten som olika föreningar har arrangerat. Vi har infört reformer till bidragsansökningar som underlättar för föreningar som söker ekonomiskt stöd för att förbättra sin verksamhet. Vi har även haft kontakt med föreningarna och försökt underlätta kontakten mellan Elevkåren och skolan föreningsaktiva. Medlemmar Vi har arbetat kontinuerligt för att skapa förmåner och rabatter för våra medlemmar och tillsatte en medlemsförmån kommitté för detta ändamål. Vårt mål är självklart att alla på skolan ska vara medlemmar och vi har kommit en bra bit på vägen, nu är majoriteten av skolans elever medlemmar. Vi har 936 medlemmar. I år har alla medlemmar även fått en tygpåse när de blivit medlemmar. Vi har även erbjudit möjligheten att betala med kort. Vi har även haft 4 öppna styrelsemöten där medlemmar fått vara med och bestämma vad Elevkåren skall göra. Ekonomisk verksamhet Med alla avtal som tecknats har vi strävat efter att det ska vara gynnsamt för våra medlemmar med rabatter och liknande, vilket har resulterat i flertalet nya förmåner. Vi har även stärkt vårt eget kapital. Detta för att stärka elevkårens framtid och skapa förutsättningar till ett rejält femårsfirande. Utbildningar För att Elevkåren och Hvitfeldtska ska bli ännu bättre har vi skickat medlemmar till olika utbildningar under året. De utbildningar som vi har varit representerade på är följande; styrelseutbildning, Upptakt’12, årsmötesutbildning, Maximera, ekonomi & administationsutbildning. Vi skickade även tre delegater till Sveriges Elevkårers kongress som ägde rum i november 2012, vilket vi hade mycket fokus på under hösten. Påverkansarbete Hvitfeldtska Elevkår har arbetat för att ge dess medlemmar en mer givande skoltid på en mängd olika plan. Ett av dessa är påverkansarbete mot Hvitfeldtska gymnasiet samt lokalpolitiker. Hvitfeldtska gymnasiet är en kommunal skola, och har därför en beslutsnivå som oftast ligger på en högre nivå än den man når via skolans ledning; som ekonomiska frågor. Därför har vi i år valt att träffa kommunalpolitiker och blivit inbjudna samt varit på Stadshuset, där vi diskuterat skol- och föreningsfrågor med politiker. På Hvitfeldtska gymnasiet har vi som elevkår fått ett enormt stöd att föra denna kontakt av bland annat skolans ledning, som vi Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

4


anser stöttat oss och varit mycket samarbetsvilliga med också andra frågor kring; skolans lokaler, skolgård, aktiviteter, skolmat och skolcafe.

Regional verksamhet Hvitfeldtska Elevkår har arbetat regionalt för fortsatta och nya samarbeten med andra elevkårer. Hvitfeldtska Elevkår har även arbetat representativt i program som SVT Debatt kring skolfrågor, och deltagit på andra skolrelaterade föreningars aktiviteter som Gamla Hvitfeldtares Förening. Inom ramen för samarbeten med andra elevkårer har Hvitfeldtska Elevkår representerats i Göteborgs Enade Elevkårer (GEE) som anordnar slaget samt samarbeten kring förhandling av studentmössor och kårer i Göteborgs gemensamma fester och skidresa. Utmärkelser Vi valde i januari att uppmärksamma den fantastiska förbättringen av skolmaten genom att dela ut Hvitfeldtska Elevkårs Hedersros till köksmästare Lauri. När någon gör en väsentligt stor skillnad för många av Elevkårens medlemmar anser vi att detta ska uppmärksammas. Utskott och kommittéer Vi har under året tillsatt en festkommitté samt en medlemsförmånkommitté som har arbetat för att skapa ett mervärde i kårmedlemskapet. Vi tillsatte även ett arbetslag inom styrelsen som arbetade för att kunna presentera kårkläder. Social verksamhet - Studentmössutdelning - Slaget om Innerstan - Studentfest, på Trädgårn - Studentbal, på Valand - Hvitfeldtskadagen - Insparksdagarna, välkomstverksamhet för alla på Hvitfeldtska; Föreningstorg Guidning Tal för ettor Tal för tvåor Tal för treor Tal för personal Insparksgrillning Insparksfest Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

5


Insparksturnering - Tävling om en gratis skolkatalog - Maxa Hvit, föredrag och workshops om engagemang och evenemang av föreläsare från Göteborgs Universitet, Handelshögskolan i Göteborg, Handelshögskolan i Stockholm, Gothia Cup, Dam-Em 2013 och Sveriges Elevkårer - Föreningsrum 12, där nya föreningar bildades och befintliga föreningar kunde visa upp sig och värva medlemmar - Julfest, samarbete med elevföreningar i Göteborg (Hvitfeldtska, Ingrid Segerstedt, Donner, Polhem, Mimers Hus, Schillerska) med 3 DJs bokade. - Julmys, heldag i kårrummet och elevcafét där det bjöds på glögg, julmust, skumtomtar, pepparkakor, lussekatter, julquiz, pepparkaksdekorering och julfilm. - 12-12-12, tävling utav 12 goodiebags som delades ut kl.12.12 2012-12-12 - Skidresa tillsammans med elevföreningar från Göteborgsområdet till Tignes/Val d’isere - Nedräkningsfest, på Peacock - Årsmöte - Rektorshearing

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

6


Ekonomisk berättelse Under vårt verksamhetsår har vi satsat mycket pengar på olika evenemang. Vi satte standarden högt genom att gå in med mycket pengar till Insparksdagarna, eftersom det enligt oss är ett välkomnande är oerhört viktigt. Det ökade sammanhållningen i klasserna samt visade upp kåren. Vidare har vi resonerat att evenemang är viktiga för att skapa en mer givande skoltid och därför har vi kontinuerligt satsat på dessa. Vi har under året gjort flera långsiktiga investeringar genom inköp av kassaskåp, stämpel och administrationsmaterial. Dessutom har vi börjat göra inköp av ett kårsortiment, hittills har vi köpt pennor, häften, iPhoneskal och beställt kläder. Detta för att kunna presentera en framtida kårshop. Vi bestämde oss tidigt i vår mandatperiod att vi ville ge ett större stöd till alla föreningar som existerar. Därför har vi uppmuntrat alla föreningar att söka bidrag från oss för att de ska kunna göra ännu bättre saker. Några av de föreningar som tagit nytta av detta är HDC, Muren, Hvitsnurran, Fifaföreningen och Filmföreningen. Under året har vi haft flertalet möten som tenderar att bli långa, eftersom det är många beslut som ska fattas. När vi haft dem under kvällstid har vi köpt in mötesfika för att piggna till och kunna fatta kloka beslut. För att det inte ska kosta något att sitta i styrelsen har vi valt att betala resor, och mat därtill, som utvecklat kåren, det rör sig om Upptakt 12 och Sveriges Elevkårers kongress. Vi har märkt att nationella evenemang är utmärkta tillfällen för idéutbyte och samarbete med andra kårer, vilket gör utgifterna till investeringar. I år har vi även arbetat mycket hårt i avtalsförhandlingar vilket har lett till att vi kan presentera bättre priser för alla våra medlemmar och dessutom kapital till kåren. De avtal som tecknats är; insparksfesten, julfesten, studentmössor, skolfoto, 83-dagarsfesten, studentbalen, studentfesten. Den 7 Maj 2012, dagen innan Slaget om Innerstan, drabbades vi av en stöld på 47000 kronor, pengar som var inlåsta och tjuven visste var pengarna låg eftersom inget annat var flyttat. Skolan betalade ut 40000 kronor till oss som vi betalade till GEE - Göteborgs enade elevkårer som arrangerar Slaget om Innerstan. Resterande pengar betalade de. Vi tryckte mycket på att vi var självständiga när vi talade med skolan och gjorde därför en överenskommelse med dem rörande återbetalning. Vi har nu betalat 20000 av stölden och resterande betalas in till skolan under 2014 samt 2015. Med denna överenskommelse kom vi även överens om att kåren skall erhålla ett större ekonomiskt stöd från skolan. Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

7


Under våren kommer nationella och regionala bidrag komma in på uppskattningsvis 55000 kronor. Dessa pengar har vi budgeterat för inköp av skolkläder och tifo till Slaget om Innerstan.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

8


Bokslut Resultaträkning Startkapital 20562,80 Slutkapital 62103,84 Rörelsens intäkter 2012-04-18 - 2013-03-07 Biljettförsäljning & medlemskap Företagsavtal Slutsumma

95209,59 108615 203824,59

Rörelsens utgifter 2012-04-18 - 2013-03-07 Bidrag Varuinköp Utbildning Event Övrigt Slutsumma

8648 22057,65 4501,8 70742,79 52442,85 158393,09

Rörelsens resultat

45431,5

2011-05-12 - 2012-04-16 2012-04-16 - 2013-03-07

I kassaskåpet: 8726 kronor Rörelsens omsättning

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

82360,00 203824,59

9


Proposition I Revidering av stadgar

En förenings stadgar betraktas som föreningens regler, det är de man följer och det är de som används som riktlinjer i diskussioner och beslut. Styrelsen har i år betraktat dagens stadgar och finner att de inte täcker alla situationer som kan uppstå. I frågor som tolkningsrätt råder det i dagsläget total oklarhet. För att detta ska redas ut föreslår styrelsen en revidering av stadgarna till årsmötet 2013. Det kan tyckas att vi presenterar helt nya stadgar men vi betraktar detta som revideringar, vilket innebär ändringar, utav Hvitfeldtska Elevkårs stadga. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla följande revideringar av stadgan

§1 Syfte

mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att skapa en mer givande och underhållande skoltid för sina medlemmar genom att tillvarata sina medlemmars akademiska, fackliga, ideella och sociala intressen. Styrelsen anser att Hvitfeldtska Elevkår ska finnas till för att skapa en mer givande skoltid på olika sätt för alla sina medlemmar. Detta ska belysas i syftes-paragrafen tydligare än vad den gör idag. Vi anser även att åren på gymnasiet är betydligt mer än enbart studier och därför skapar elevkåren en mer givande skoltid, inte skolgång. §1 - Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att göra det möjligt för medlemmarna i Hvitfeldtska Elevkår att skapa sig en mer givande skolgång.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

10


§ 4 Årsmöte

mom 9 På årsmötet ska minst följande punkter behandlas: - mötets öppnade - fastställande av röstlängd - val av mötesordförande, mötessekreterare, mötesjusterare och rösträknare - fråga om mötets stadgeenliga utlysande - godkännande av dagordningen - redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut - behandling av propositioner - behandling av motioner från medlemmar - revisorsberättelse - fråga om avgående styrelsen ansvarsfrihet - val av ordförande - val av vice ordförande - val av ledamöter - val av revisorer - val av valberedning - övriga frågor - mötets avslutande mom 12 ett extrainkallat årsmöte kallas av styrelsen senast två (2) veckor innan det ska hållas mom 13 vid ett extrainkallat årsmöte ska propositioner finnas tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor innan det ska hållas mom 14 vid ett extrainkallat årsmöte ska motioner skickas till kårstyrelsen senast en (1) vecka innan det ska hållas mom 15 Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på ett extrainkallat årsmöte mom 16 Alla medlemmar har en (1) individuell röst på ett extrainkallat årsmöte mom 17 ett extrainkallat årsmöte får inte hållas när Hvitfeldtska Gymnasiet är stängt

§ 6 Kårstyrelse

mom 5 om ordförande avgår tillsätts vice ordförande och styrelsen väljer inom sig en ny vice ordförande mom 6 om vice ordförande avgår väljer styrelsen inom sig en ny vice ordförande mom 7 om både ordförande och vice ordförande avgår skall styrelsen kalla till ett extra inkallat årsmöte där en ordförande och vice ordförande ska väljas

§ 10 Avstängning

mom 1 styrelsen kan stänga av en medlem om denne motverkar föreningens syfte mom 2 avstängningen prövas på årsmötet där den avstängde äger rätt att närvara mom 3 avstängd medlem har ej rätt till kårens förmåner

§ 11 Uteslutning Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

11


mom 1 Uteslutning kan enbart ske på årsmötet mom 2 Uteslutning kan ske om medlemmen motverkar Hvitfeldtska Elevkårs syfte så som fastställts i den här stadgan eller avsiktligt skadat Hvitfeldtska Elevkårs verksamhet mom 3 Uteslutning kan ske om medlemmen själv så önskar, vilket ska yttras skriftligen till styrelsen

§ 12 Tolkning av stadgan

mom 1 vid oklarheter rörande stadgan är det styrelsens tolkning som gäller mom 2 beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där tolkningen kan avgöras

§ 13 Ändring av stadgan

mom 1 För att ändra i den här stadgan krävs 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte mom 2 ändringar i stadgan börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat, om inte årsmötet beslutar annat.

§ 14 Upplösning

mom 1 upplösning av Hvitfeldtska Elevkår kan enbart ske om årsmötet så beslutar vid två efterföljande ordinarie årsmöten

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

12


Proposition II Påverkansarbete Hvitfeldtskas elever har en skolgård, den är enligt skolan utanför norra byggnaden. Enligt skolan är det där bland annat rökförbud och plats för oss att driva våra verksamheter, spendera raster - då vi lider brist på uppehållsrum - samt hålla evenemang skolrelaterat, och inte bara elevkårs/föreningsrelaterat. Dessvärre är skolans "skolgård" en kommunal parkeringsplats. Vem som helst får parkera där, och alla betalar en summa. Det finns mer parkeringsautomater än vad det finns träd på skolgården. Inte bättre är det med parkeringsplatsen utanför södra. Lyckligtvis finns det i alla fall existens av träd utanför södra. Det har funnits planer på att förändra skolgården. Arbetskraft har lagts på att måla upp ritningar och förslag på skolgården. Elever har fått ta del och påverka detta. Tyvärr verkar hela projektet kastats i soptunnan. Inom Göteborgs kommun planeras det och byggs för för trängselskatten. Höjda P-Avgifter är märkbart över hela staden. Kommunala parkeringsplatser runt om i stan, som bland annat Heden, har fått sina parkeringskostnader höjda i skyn. Hur påverkar detta oss? Hvitfeldtskas kommunala parkeringsplats är en allmän parkering. En parkering vars kostnader (för tillfället) är 3 gånger så billig som bland annat Hedens. Med trängselskatten har bilister därför sökt plats för parkering åt sina fordon, vilket enligt Hvitfeldtska Elevkår givit en märkbar ökning av bilister på skolgården. Det är inte långt kvar tills Hvitfeldtska förvandlas till en billig bil-koloni - där inte ens Hvitfeldtarna själva kommer att få plats att parkera. Att vår skolmiljö och dagliga omgivning skall äventyras till den grad att det näst intill blir farligt att vistas på skolgården är något vi anser bör motarbetas. Om Göteborg bestämt sig för att reducera bilismen och jobba för en grönare miljö, varför inte åka med - istället för att stå kvar och andas avgas? Varför har Hvitfeldtskas skolgård fler biljettautomater än träd? Och var är säkerheten med en cirkulerande bilism på Göteborgs största skolas skolgård? Styrelsen föreslår att Hvitfeldtska Elevkår skall arbeta för en grönare och mer elevvänlig skolgård med en minskad bilism som främjar föreningsaktiviteter, elevengagemang och skolan Hvitfeldtskas skolmiljö.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

13


Proposition III Klargörande av Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn Enligt våra nuvarande stadgar är vårt juridiska namn Hvitfeldtska Elevkår. Dock är vårt juridiska namn hos Skatteverket FÖRENINGEN ELEVRÅDET VID HVITFELDTSKA GYMNASIET. Detta leder till komplikationer när vi tecknar avtal med vårt organisationsnummer då det står elevråd och inte elevkår. Vi är en elevkår och inte ett elevråd. För att Skatteverket ska ändra på detta kräver de ett förtydligande av vårt juridiska namn vilket ska ske vid ett årsmöte. Vi anser att vårt juridiska namn ska vara Hvitfeldtska Elevkår även hos Skatteverket. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla redogörelsen rörande Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

14


Proposition IV Medlemsavgift Styrelsen finner att medlemsavgiften ska vara en summa som alla på skolan ska ha råd med och föreslår därför årsmötet att fastställa medlemsavgiften till 20 kronor och 0 öre

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

15


Proposition V Förslag till verksamhetsplan 2013-2014 Årsmötet är kårens högst beslutande organ alltså har man därför möjlighet att besluta om vad föreningen skall arbeta med under nästkommande år. Styrelsen lägger här fram ett förslag på vad som bör förbättras och vad som har fungerat bra under året. Detta kan också ses som en vägledning för styrelsen under nästa år. Medlemmar Vårt långsiktiga mål är så klart att alla elever på Hvitfeldtska ska vara medlemmar i Elevkåren. Vi har kommit en bit på vägen och är nu uppe i ca 50% av skolans elever. Kåren ska fortsätta att öka mervärdet i att gå med i kåren med t.ex ännu fler rabatter, fler förmåner på egna event etc. Kårstyrelsen ska fortsätta jobba transparent, exempelvis genom att lägga upp protokoll på hemsidan. Föreningar Kåren ska fortsätta hjälpa andra föreningar på skolan genom att stötta deras utveckling och verksamhet. Detta i form av ekonomiska och administrativa bidrag. Vi ska främja ett aktivt och blomstrande föreningsliv på skolan. Ekonomisk verksamhet Kåren ska fortsätta att jämföra flera olika företag innan de skriver avtal kring fester, studentmössor, skolfoto etc. samt att använda sin storlek när det kommer till förhandlingar. Detta för att medlemmarna ska få ett så bra anpassat avtal som möjligt. Man ska även fortsätta jobba för ett stärkt eget kapital. En produktansvarig person bör tillsättas, vars arbetsuppgifter är att ta fram exempelvis kårkläder samt annat kårmaterial. Social verksamhet Kåren ska fortsätta med populära kåraktiviteter och värna om att bevara tidigare lyckade event så som Insparksdagarna, en presentation för tvåor och treor, Föreningsevent, Maxa Hvit, julmingel, Rektorshearing, Slaget Om Innerstan, Studentbalen, Studentfesten etc. Kåren ska öka aktiviteten på hösten efter insparksdagarna fram till jul där vi anser att det behövs fler evenemang. Kåren ska även arbeta för fler tävlingar och mindre event, exempelvis Killergame, detta för att öka värdet i medlemskapet samt att visa upp kåren mer.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

16


Påverkansarbete Kåren ska göra det enklare för den enskild medlemmen att diskutera skolan med skolledningen, detta genom bl.a arrangera en rektorshearing. Man ska även arbeta för en utveckling av skolgården, för att i framtiden ha fler träd än biljettautomater. Kåren bör fortsätta med nationellt och regionalt påverkansarbete genom att samarbeta med andra kårer i Sverige.

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla ovanstående text som verksamhetsplan 2013-2014

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

17


Valberedningens förslag Styrelsens sammansättning I år har konkurrensen för styrelseplatserna i Hvitfeldtska Elevkår definitivt varit hårdare än någonsin. Därför har valberedningens arbete till största del kommit att handla om gruppens sammansättning. Detta har gjort att arbetsprocessen har varit intensiv, spännande men framför allt svår. Efter många månaders pusslande och funderande har vi nått det förslag som vi anser på bästa sätt gagna Hvitfeldtska Elevkår och dess medlemmar. Valberedningens förslag är en grupp människor vi anser kommer passa bra som helhet för att förvalta elevkåren. Det är en grupp som skiljer både i ålder, erfarenhet, kön och program. Vi anser att denna grupp tillsammans kommer leda arbetet framåt både genom att fortsätta utveckla tidigare projekt och genom att skapa nya. Förslaget innebär att styrelsen skulle bestå av 6 personer. Efter samtal med den sittande styrelsen och andra elevkårer har vi kommit fram till att ett större antal än 6 styrelsemedlemmar kommer att missgynna styrelsens effektivitet. Utöver en ordförande med de självklara ledaregenskaperna väljer vi en vice ordförande som också är ansvarig för kommunikationen med medlemmarna och styrelsens transparens. Utöver de positionerna nominerar vi även fyra ledamöter. Vi anser att styrelsen själva kan bestämma vilka ansvarsområden som passar bäst inom gruppen.

Ordförande Ordförandes uppdrag är att leda och koordinera elevkårsstyrelsens arbete, samt att se till att verksamhetsplanen följs. Ordförande är också ytterst ansvarig för styrelsen och föreningen och ska förvalta detta uppdrag till nästa årsmöte. Personen som valberedningen yrkar för besitter de egenskaper vi anser krävs för att leda Hvitfeldtska Elevkår nästa år. Personen har lång erfarenhet av ledarskap i både större och mindre grupper. Personen har ett brett kontaktnät både inom och utanför Hvitfeldtska. Framförallt är denne driven och tror på Hvitfeldtska Elevkår mer än någon annan. Valberedningen yrkar: Att årsmötet väljer Mattis Lilja som ordförande för Hvitfeldtska Elevkår.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

18


Vice Ordförande Vice ordförande ska ta högsta ansvaret för kommunikation med medlemmar. Detta innebär att informera och rekrytera medlemmar samt att öka transparensen i elevkårsstyrelsens arbete. Vice ordförande har också ansvar för styrelsens sammanhållning och sociala arbetsmiljö. Personen som valberedningen yrkar för är en ung och driven kvinna med en otrolig energi och karisma. Hon har lång erfarenhet av kårrelaterat arbete samt ett starkt intresse för Hvitfeldtska Elevkår. Personen kommer att vara det perfekta ansiktet mot medlemmarna då hon inger förtroende med hennes glada och seriösa utstrålning.

Valberedningen yrkar: Att årsmötet väljer Seraphine Radermacher som vice. ordförande för Hvitfeldtska Elevkår.

Ledamöter Valberedningen har tillsammans beslutat en grupp på 4 ledamöter till nästa kårsstyrelse. Vilka interna poster ledamöterna kommer att ha föreslår valberedningen att styrelsen själva ska besluta. Valberedningen har tagit fram fyra personer som kompletterar varandra i både erfarenheter, kön, ålder och programtillhörighet. Den här sammansättningen är noga utvald (likt Gevalias kaffebönor, ”handplockade” vid muren i gassande solsken) för att tillsammans med presidiet spegla Hvitfeldtska Elevkårs medlemmar för att ge en mer givande skolgång år 2013-2014. Valberedningen yrkar: Att årsmötet väljer dessa fyra personer till ledamöter för Hvitfeldtska Elevkår. Lovisa Nilsson Love Bolin Kalle Hanson Andrea Niklasson

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

19


Valberedning Valberedningen yrkar: Att årsmötet väljer dessa tre personer till valberedning för Hvitfeldtskas Elevkår. Axel Nordenstam Jade Severn Clara Emilsson

Revisorer Valberedningen yrkar: Att årsmötet väljer dessa två personer till revisorer för Hvitfeldtskas Elevkår. Per-Martin Hedin Oscar Wallner Produktansvarig I takt med att Hvitfeldtska Elevkår blir större anser vi att den posten som styrelsen föreslår kommer vara en viktig roll i utvecklingen av föreningen. Bilder av olika produkter finns publicerade av styrelsen på sociala medier och produktansvarig kommer ha det främsta ansvaret för detta. Detta innebär att ett kreativt, drivet och ekonomiskt resonemang kommer behövas för att presentera de främsta produkterna för alla medlemmar. Personen skall etablera produkter och arbeta för en vidare stark ekonomi för elevkåren. För detta krävs erfarenhet från försäljning, marknadsföring och en stor vilja för utveckling och förbättring. Det är även meriterande att personen som vi föreslår läser ekonomi, vilket gör att han har alla erfarenheter och kunskaper som krävs för uppdraget. Valberedningen yrkar: Att årsmötet väljer Felix Faily som produktansvarig för Hvitfeldtska Elevkår.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

20


Stadga för Hvitfeldtska Elevkår Antagen årsmötet 24 mars 2009 Antagenpå årsmötet årsmötet 1111 Maj Maj 2011 2011 Senast reviderade årsmötet 27 april 2010 Senast Senast reviderad revideradpå årsmötet årsmötet 1111 Maj Maj 2011 2011

§1 Syfte mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att göra det möjligt för medlemmarna i Hvitfeldtska Elevkår att skapa sig24 enmars mer 2009 givande skolgång. Antagen på årsmötet Senast reviderade på årsmötet 27 april 2010 §2 Organisation

Stadga för Hvitfeldtska Elevkår

§1 Syfte mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn är Hvitfeldtska Elevkår. mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att göra det möjligt för medlemmarna i Hvitfeldtska Elevkår att mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter kårstyrelsen. skapa sig en mer givande skolgång. mom 3 Hvitfeldtska Elevkår är partipolitiskt och religiöst obundet. mom 4 Hvitfeldtska Elevkår har sitt säte i Göteborg. §2 Organisation mom 6 Hvitfeldtska Elevkår är en ideell förening. mom 7 Hvitfeldtska Elevkår eftersträvar jämställdhet inom verksamheten. mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn är Hvitfeldtska Elevkår. mom 2 §3 MedlemskapHvitfeldtska Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter kårstyrelsen. mom 13 HvitfeldtskaElevkår Elevkår partipolitiskt och religiöst obundet. mom Hvitfeldtska ärär öppet för alla elever på Hvitfeldtska Gymnasiet att gå med i. mom 24 Hvitfeldtska Elevkår har sitt säte igäller Göteborg. mom Medlemskap i Hvitfeldtska Elevkår för ett verksamhetsår. mom 36 Hvitfeldtska Elevkår är enav ideell förening.Elevkårs årsmöte. mom Medlemsavgiften fastställs Hvitfeldtska mom 47 Hvitfeldtska Elevkår eftersträvar jämställdhet inom verksamheten. mom För att bli medlem krävs: - Att personen är inskriven som elev på Hvitfeldtska Gymnasiet - Att eleven ansöker om ett medlemskap §3 Medlemskap - Hvitfeldtska Att eleven betalar årsmötet fastställd mom 1 Elevkåren ärav öppet för alla elevermedlemsavgift på Hvitfeldtska Gymnasiet att gå med i. - Medlemskap Att kårstyrelsen för Hvitfeldtska Elevkår godkänner ansökan mom 2 i Hvitfeldtska Elevkår gäller för ett verksamhetsår. mom53 ! Medlemsavgiften Elevkårs årsmöte. mom Stödmedlemskap ärfastställs öppet förav allaHvitfeldtska för att bli stödmedlem krävs §4 Årsmöte bli medlem krävs: !mom !4 -För Attatt personen betalar den bestämda summa på 100 mom 1 Ett årsmöte hålls är senast förstasom fredagen i april varje år. Gymnasiet - kr Att personen inskriven elev på Hvitfeldtska ! ! per verksamhetsår mom 2 Årsmötet får inte hållasom på ett skollov, helger eller andra dagar då Hvitfeldtska Att eleven ansöker medlemskap ! ! - Att personen ansöker om ett medlemskap Gymnasiet inte är öppet. Att kårstyrelsen eleven betalar en av årsmötet fastställd medlemsavgift ! !3 -- Att Hvitfeldtska Elevkår godkänner mom Årsmötet kallas avför kårstyrelsen minst fyra veckor innan det ska hållas. Att kårstyrelsen för Hvitfeldtska Elevkår godkänner ansökan !mom !4 ! Alla ansökan medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. mom 5 Alla medlemmar har en individuell röst på årsmötet. §4 Årsmöte mom 1 Ett årsmöte hålls senast första fredagen i april varje år. fyra veckor innan årsmötet ska hållas. mom 72 Årsmötettillfår inte hållas skollov, helger ellerminst andra Hvitfeldtska mom Motioner årsmötet ska på lämnas till kårstyrelsen tvådagar veckordå före Gymnasiet inte är öppet. årsmötet. mom 3 Årsmötet kallas av kårstyrelsen minst fyra veckor innan det ska hållas. mom 4 Allaårsmötet. medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. före mom 95 Alla medlemmar harföljande en individuell röst på årsmötet. mom På årsmötet ska minst punkter behandlas: mom 7

mom 9

fyra veckor innan årsmötet ska hållas. Motioner till årsmötet ska lämnas till kårstyrelsen minst två veckor före årsmötet. före årsmötet. På årsmötet ska minst följande punkter behandlas:

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

21


mom 10 mom 11

Årsmötet ska protokollföras. På kårstyrelsen, revisorernas eller en majoritet av medlemmarnas begäran kan ett extra årsmöte kallas.

§5 Omröstning mom 1 Om inte annat skrivits i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning. mom 2 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det. mom 3 Vid personval måste alla röstande rösta på det antal som ska väljas. mom 4 Vid personval gäller att: skiljeomröstning mellan dem - vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta §6 Kårstyrelse mom 1 Kårstyrelsen är ansvarig för förvaltandet av elevkåren mellan två årsmöten. mom 2 Kårstyrelsen väljs av årsmötet. mom 3 Kårstyrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse där de redogör för året som gått. mom 4 Kårstyrelsen består av minst 5 och högst 9 personer. §7 Valberedning mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet. mom 2 Valberedningen ska bestå av minst 2 personer. mom 3 Valberedningen har till uppgift att lägga fram underlag till årsmötet inför val av kårstyrelse, revisorer och ny valberedning för Hvitfeldtska Elevkår. §8 Revision mom 1 mom 2 mom 3 mom 4 mom 5

Revisorer väljs av Årsmötet. Revisorerna ska vara två till antalet. Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Hvitfeldtska Elevkår utövar. Revisorernas har till uppgift att: - ha insyn i Hvitfeldtska Elevkårs räkenskaper, verksamhet och bokslut - avlämna en revisionsberättelse senast fem dagar före Årsmötets öppnande I sin revisionsberättelse ska revisorerna: Årsmötets beslut eller Hvitfeldtska Elevkårs stadgar, påvisa det för Årsmötet påvisa det för årsmötet

§9 Redovisningsår mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs verksamhetsår löper mellan två årsmöten. mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs bokföringsår följer är kalenderåret. mom 3 Verksamhetsberättelsen redogör för det gångna verksamhetsåret. §10 Uteslutning mom 1 Uteslutning kan endast ske på årsmötet. Uteslutning kan ske om medlemmen motverkar Hvitfeldtska Elevkårs syfte så som fastställts i den här stadgan eller avsiktligt skadat Hvitfeldtska Elevkårs verksamhet.

Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte 2013!

22

Årsmöteshandlingar 2013  

Inför Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte onsdagen den 20 mars 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you