EjendomDanmark Markedsstatistik - Opgørelsesmetoder for tomgang

Page 1

Ejendomsforeningen Danmark 28. august 2015

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – beskrivelse af opgørelsesmetoder for tomgang Indhold Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik opgør kvartalsvist den økonomiske og arealmæssige tomgang for erhvervslejemål. Statistikken er opgjort for sektorerne kontor, butik, industri og bolig og er geografisk fordelt på regioner, landsdele og markedsmæssige relevante områder. Markedsstatistikken er første gang offentliggjort i september 2015. Datagrundlag Markedsstatistikken er baseret på kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme lejemål inden for den pågældende periode og opgjort hvert kvartal siden januar 2014. Statistikken er udarbejdet på baggrund af data for udlejede og tomme lejemål blandt andet fra følgende: Aberdeen Asset Management, Alm. Brand, AP Pension, ATP, Bevica Fonden, Carlsbergfondet, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Danske Bank, DATEA, DEAS, DIP, DNB, Fast Ejendom Danmark, FrederiksbergFonden, Færchfonden, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, Højgaard Ejendomme, Jeudan, Jorcks Ejendomme, JØP, LB Forsikring, Lærernes Pension, Niam, Nordea Ejendomme, North Property Asset Management, NREP, PBU, PenSam, Pension Danmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PKA, Sampension, SEB, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Unipension, Valad. Således er statistikken baseret på en lang række større men også mellemstore og mindre investorer og repræsentativ for dette delmarked. En stor del af markedet er investeringsejendomme i og omkring landets økonomiske centre, hvorfor statistikken er bedre dækkende her. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret. Porteføljerne har i 3. kvartal 2015 omkring 50.000 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 14,9 mia. kroner og 12,5 mio. kvm. Opgørelsesmetode Den økonomiske og arealmæssige tomgang af erhvervs- og boliglejemål i statistikken er opgjort, som de på opgørelsestidspunktet ledige lejemål i forhold til henholdsvis den samlede økonomiske lejeværdi og det samlede arealmæssige omfang af alle lejemål i statistikken. Det betyder, at de tomme lejemål sættes over for alle tilgængelige lejemål. Brugerejendomme er kun med i statistikken, såfremt der er tale om lejemål. Den økonomiske lejeværdi af et lejemål er defineret som den aktuelle årsleje på opgørelsesdatoen eksklusiv moms, hvor der er taget højde for eventuelle fremtidige reguleringer og for de aconto driftsudgifter, der er forbundet med lejemålet (som for eksempel ejendomsskat og fællesudgifter). Forbrugsudgifter og lignende er ikke indregnet. For ledige lejemål indgår den potentielle leje for lejemålet. Opgørelse af areal er lejemålets bruttoareal. Såfremt dele af lejemålet er forskelligt anvendt er leje og areal opdelt efter sektorinddeling. Sektorinddeling


Ejendomsforeningen Danmark 28. august 2015 Registreringen af ledige og udlejede lejemål sker efter en sektorinddeling, som er markedsmæssig relevant og anvendt af markedsaktører. Data er afgrænset i sektorerne kontor, butik, industri, bolig, andet erhverv og sekundære arealer. Der skal indgives om enheden er kontor, butik, industri/lager, bolig og andet. Butik kan f.eks. være butikscentre, strøgejendomme, varehuse, dagligvarebutikker. Industri og lager tilhører samme type og kan for eksempel være: Svær eller let industri, værksteder, lager, logistik og distribution. Under andet erhverv defineres for eksempel: Undervisning, sundhed, børnepasning, fritid, kultur, parkering, hotel, ubebyggede grunde, antenner, reklameskilte samt land- og skovbrug. Sekundære arealer. Sekundære udlejningsbare arealer skal indberettes i sekundære arealer. Sekundære arealer kan være kældre, loftrum og lignende som er eller kan udlejes. Areal angives i kvadratmeter. Indtil videre offentliggøres kun statistik for kontor, butik, industri og bolig, og der offentliggøres ikke sektorspecifik statistik for andet erhverv og sekundære arealer. Men andet erhverv og sekundære arealer indgår i statistikkens samelede ledighedsmål. Geografisk fordeling Markedsstatistikken er geografisk inddelt efter landets fem regioner. Dertil hører en underinddeling af regionerne i markedsrelevante områder. Således er Region Hovedstaden inddelt i Central Business District (jf. CBD i figur2 nedenfor), øvrige København og Nordsjælland. Bornholm indgår ikke selvstændigt i statistikken, men er omfattet i opgørelser for Region Hovedstaden. Region Sjælland er inddelt i Vest- og Sydsjælland samt Østsjælland. For Region Syddanmark er der særlige opgørelser for Odense og Trekantsområdet, i Region Midtjylland opgøres Aarhus separat, mens Aalborg har en selvstændig opgørelse i region Nordjylland, jf. figur 1. Markedsstatistikken bliver publiceret geografiske inddelinger afhængig af datagrundlagets størrelse, jf. ovenfor.