Page 1

Foto: www.iStock.com/laflor.


VELKOMMEN TIL FORÅRSSÆSONEN 2020 Værdierne i ejendomsbranchen skabes af dygtige og dedikerede mennesker, der brænder for fast ejendom. Vores bidrag til værdikæden er blandt andet at tilbyde relevant både grund- og efteruddannelse. EjendomDanmark er den natur-

professionalisering af ejendoms-

af almindelig klasseundervis-

lige og førende leverandør af

branchen.

ning, virtuelle studiecaféer, in-

uddannelser til ejendomsbran-

teraktive forelæsninger, videoDygtige undervisere

forelæsninger, løbende tests og

Vi evaluerer løbende de enkelte

traditionel opgaveløsning. Un-

gulatoriske discipliner, økonomi,

kurser på faglighed, undervis-

dervisningsformen giver større

finansiering og driftsoptimering,

ningsmateriale, undervisernes

fleksibilitet og gode muligheder

men vi udvider konstant udbud-

pædagogik og formidlingsevner.

for at genbesøge og repetere

det af kurser for at imødekomme

Vores egne medarbejdere bedri-

de enkelte undervisningssessi-

branchens behov for fx mere

ver en omfattende undervisning,

oner. Fleksibiliteten stiller lidt

viden og indsigt i ejendomsdrift,

og ofte supplerer vi undervi-

større krav til studiedisciplin.

hvidvask, GDPR, konfliktløsning

serstaben med de dygtigste

m.v.

advokater, revisorer, ejendoms-

Bliv certificeret

administratorer, ingeniører og

ejendomsinvestor

Nye udfordringer og nye

arkitekter, der alle er i stand til at

Foråret kommer til at byde på 2.

muligheder

formidle ofte kompliceret viden

etape vores egen certificerede

Konkurrencen og den regulato-

praksisnært, så der er umiddel-

uddannelse som ejendomsinve-

riske udvikling, hvor der til sta-

bart udbytte både for de enkelte

stor. Der tilføres nye fag og gen-

dighed opfindes nye områder at

kursister men også for de virk-

nemføres en niveau 2-eksamen.

regulere, giver til stadighed nye

somheder, der i vidt omfang

udfordringer men også mulig-

finansierer kursusudgifterne.

chens medarbejdere. Vores hovedområder er de re-

heder for ejendomsejerne og

kursuskatalog.

de professionelle ejendomsvirk-

Digitaliseret EA

somheder.

Alle fag på EA-uddannelsen er

Vi tilstræber, at vores kursus-

Du kan læse meget mere om de enkelte tilbud og tiltag i dette God læselyst og på gensyn i kursuslokalet.

nu digitaliserede på Erhvervsa-

virksomhed imødekommer disse

kademi Danias digitale platform

Morten Østrup Møller

udfordringer, så vi også på dette

Moodlerooms. Undervisningen

Juridisk direktør

punkt kan bidrage til en øget

gennemføres som en blanding

EjendomDanmark

VI HAR SPURGT VORES KURSISTER Angiv din tilfredshed med det faglige indhold og niveau på en scala fra 1 til 5

4,6/5 Foto: Camilla Rønde.

2

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


INDHOLD PRAKTISKE OPLYSNINGER Introduktion til EA-uddannelsen__________________________________ 38 Tilmelding og afbestilling________________________________________ 43 Kursuskalender________________________________________________ 44

FORENINGER Værdiansættelse af andelsboligforeninger _________________________ 5 Nyhedskursus om foreningsret ___________________________________ 6 Overdragelse af andelsboliger ___________________________________ 7

ERHVERVSLEJEMÅL Erhvervslejemålets ophør, istandsættelse og fraflytning _______________ 9 Værdioptimering af erhvervsejendomme ___________________________ 10 Erhvervslejekontrakter i praksis __________________________________ 11

BOLIGLEJEMÅL Grundkursus: Lejeret I __________________________________________ Grundkursus: Lejeret II _________________________________________ Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom _____________________ Omkostningsbestemt leje I ______________________________________ Omkostningsbestemt leje II _____________________________________ Skimmelsvamp i udlejningsejendomme ____________________________ ”Småhuse” i lejejelovgivningen ___________________________________ Faldgruber i boliglejeretten _____________________________________ Ind- og fraflytning i teori og praksis _______________________________ Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål _____________________

15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

INVESTERING Ejendomsinvestering I __________________________________________ Ejendomsfinansiering __________________________________________ PropTech – udvikling og muligheder ______________________________ Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme _____________ Køb og salg af investeringsejendomme ____________________________

26 27 28 29 30

BYGGERI AB 18 - Byggeriets aftalevilkår ___________________________________ 32 Energirenovering ______________________________________________ 33

COMPLIANCE Grundlæggende persondataret __________________________________ 35 Hvidvaskloven ________________________________________________ 36

BLIV EJENDOMSADMINISTRATOR (EA) l l

Fleksibelt læringsmiljø Få en solid faglighed

l l

Styrk dine kompetencer Optimer din arbejdssituation

Læs mere fra side 38

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 3


Få styr på dine foreninger Du vil blive klædt på til korrekt og konkret at løse opgaver om alt fra generalforsamling til opdaterede vedtægter og den daglige administration.

De kommende tinglysningsregler Din viden fra kurserne vil for eksempel betyde, at du ikke får vedtaget en beslutning, der ikke vil være gældende ifølge vedtægterne, og at du er opdateret på de kommende regler om tinglysning.

Mere smidig administration Med en praktisk viden om de opgaver, der er særlige for foreninger, vil du kunne administrere både ejer- og andelsforeninger smidigere. En lang række kompetente undervisere vil give dig konkrete værktøjer til at løfte den løbende drift af foreninger. Du får desuden indblik i de seneste regler inden for området.

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 4

iStock.com/RelaxFoto.de. EFTERUDDANNELSE FOR Foto: EJENDOMSBRANCHEN 2020


Foto: iStock.com/Halfpoint.

VÆRDIANSÆTTELSE AF ANDELSBOLIGFORENINGER Lær hvordan andelsboligforeningers ejendomme værdiansættes Kurset giver dig en gennemgang af reglerne om valuarvurderinger, ligesom der fokuseres på hvordan administratorer skal forholde sig til valuarvurderinger. På kurset bliver udleveret eksempler på valuarvurderinger. Ligesom fokuspunkterne i valuarvurderingerne gennemgås. Derudover bliver DCF-modellen gennemgået på et lavpraktisk niveau, således at du bliver i stand til at forholde dig til en DCF-beregning, herunder blandt andet forstå forrentningskrav, fastsættelse af lejeniveauer i valuarvurderingen, fraflytningsfrekvens og istandsættelsesomkostninger. Deltagerne får udleveret en DCF-skabelon, som kan anvendes ved værdiansættelse af en andelsboligforenings ejendom.

TID OG STED København torsdag den 30. januar kl. 9.30-13.00. Aarhus tirsdag den 4. februar kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE Underdirektør, cheføkonom Morten Marott Larsen, EjendomDanmark og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

PRIS EKSKL. MOMS

Indhold • Gennemgang af bekendtgørelse om valuarvurdering

Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

• Hvad skal valuarvurderingen indeholde • God administratorskik ved håndtering af valuarvurderinger • Hvad skal administrator kontrollere • Eksempler på valuarvurderinger • Udarbejdelse af DCF-beregning for dummies • Forstå forrentningskrav • Lejeniveauer og lejefastsættelse • Fraflytningsfrekvens • Istandsættelsesomkostninger

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 5


Foto: iStock.com/Alvarez.

FORENINGER

NYHEDSKURSUS OM FORENINGSRET

TID OG STED København torsdag den 18. juni kl. 9.30-13.00.

Bliv opdateret på seneste nyt inden for andelsbolig- og ejerforeninger.

LEKTIONER 4.

Kurset vil gennemgå ændringerne i ejerlejlighedsloven og

UNDERVISER

normalvedtægten for ejerforeninger. Derudover vil udvalgte

Juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

domme inden for andelsbolig- og ejerforeninger afsagt i 2019

PRIS EKSKL. MOMS

drøftet nærmere.

Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

og 2020 blive gennemgået. Ligesom udvalgte problemstillinger, som inden for det seneste år har voldt problemer, vil blive Det forudsættes, at du har et forhåndskendskab til foreningsretten. Indholdet af kurset, herunder den tid der bruges på henholdsvis ejer- og andelsboligforeninger, afhænger af udviklingen på de to fagområder i det forgangne år.

Indhold • Gennemgang af den moderniserede ejerlejlighedslov og normalvedtægten • Gennemgang af Transport- og Boligministeriets vejledning om prisfastsættelse • Gennemgang af nyeste retspraksis • Omfanget og konsekvenserne af lovændringer og domme i praksis, herunder rækkevidden af Højesterets afgørelser om valuarvurderinger i 2019 • Gennemgang af et eller flere områder inden for foreningsretten, som i årets løb har voldt administratorer problemer, fx • Kommuners krav om ejerforeningers registrering af altaner • Midtvejsregulering af andelskronen fx ved negativ renteswap • Hvornår skal der laves en fuld overdragelsesaftale i A/B og hvornår kan man undlade det?

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 6

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


TID OG STED

Bliv klædt på til at håndtere overdragelse af andelsboliger. Kurset giver dig en grundlæggende gennemgang af de praktiske problemstillinger ved overdragelse af andelsboliger lige fra valg af ny andelshaver, vurdering af andelsboligen, indhold i overdragelsesaftalen, købers fortrydelsesret, betaling af købesum, afregning af handlen og reklamation over mangler. På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om bl.a. værdifastsættelse af forbedringer samt erstatningsansvar for de involverede parter. Du bliver i stand til at håndtere nogle af de typiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med overdragelse af andelsboliger,

København torsdag den 28. maj kl. 9.30-16.00. Skanderborg torsdag den 11. juni kl. 9.30-16.00.

LEKTIONER 7.

UNDERVISERE Advokat Rasmus Juvik, Wantzin Ejendomsadvokater og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

fx Kan bestyrelsen kræve at se en straffeattest for at godkende en andelshaver? Bør ægtefællen skrive under på overdragelsesaftalen? Hvor langt rækker købers fortrydelsesret? samt Hvor længe må A/B holde på en deponering?

Indhold • Prisfastsættelse, herunder retningslinjer for opgørelse af individuelle forbedringer • Er det nødvendigt med en midtvejsregulering af andelskronen • Kan sælger få en prisreguleringsklausul i overdragelsesaftalen • Erstatningsansvar ved forkert prisfastsættelse • Betaling af købesum • Fortrydelsesret • Afregning af handlen • Hvordan skal administrator forholde sig til købers mangelsindsigelser

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 7

FORENINGER

OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER


ERHVERVSLEJEMÅL Styr på erhvervslejemål Kend de seneste regler inden for erhvervslejemål, udform kontrakter med sikker hånd og få styr på markedslejen.

Navigér sikkert

Med den viden, du får med fra kurserne, kan du navigere sikkert gennem regler, lovgivning, faldgruber og udfordringer inden for erhvervslejemål. Du vil på kurserne blandt andet kunne få praktisk erfaring med kontraktudformning og kendskab til de seneste regler inden for lovgivningen.

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 8

Foto: iStock.com/Kosmos111. EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


TID OG STED København torsdag den 19. marts kl. 9.30-16.00.

Få styr på reglerne og den nyeste retspraksis om erhvervslejemålets ophør og fraflytningsopgøret mellem lejer og udlejer og få gode råd til, hvordan du regulerer forholdet i erhvervslejekontrakten. Du får et godt kendskab til de erhvervslejeretlige regler i forbindelse med lejeforholdets ophør. Du får et indblik i reglerne om opsigelse og ophævelse og et indgående kendskab til reglerne og den nyeste relevante retspraksis om fraflytning og istandsættelse af lejemålet.

LEKTIONER 7.

UNDERVISERE Advokat og partner Jeppe Holt, KLAR advokater og juridisk direktør Morten Østrup Møller, Ejendom­ Danmark.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

Vi gennemgår, i hvilken stand lejemålet skal afleveres, afregning af depositum og fristerne for de enkelte krav, og vi kommer med praktiske råd ved håndteringen af fraflytningssituationen. Endelig kommer vi med gode råd til, hvordan du som udlejer kan regulere opsigelses- og ophævelsessituationen samt forholdene omkring lejers fraflytning og istandsættelse i erhvervslejekontrakten. Det forudsættes, at du har et overordnet kendskab til erhvervslejeloven.

Indhold • Opsigelse • Ophævelse • Fraflytning og istandsættelse • Mangler eller slid og ælde • Vedligeholdelsesfordeling • Flyttesyn – praktisk håndtering • Fremsættelse af udlejers krav • Afregning af depositum/garanti • Lejers krav imod udlejer • Kontraktlig regulering af flytteopgøret • Bevisspørgsmål

Det var et meget brugbart kursus, som jeg kan bruge inden for mit område, utroligt spænende og endnu vigtigere var at jeg fik svar på alle mine spørgsmål, det er ikke alle der normalt kan svare på diverse spørgsmål, men det kunne man hér ... Stor ros til jer for et godt kursus. Louise Jørgensen TIDLIGERE DELTAGER PÅ ERHVERVSLEJEMÅLETS OPHØR

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 9

ERHVERVSLEJEMÅL

ERHVERVSLEJEMÅLETS OPHØR, ISTANDSÆTTELSE OG FRAFLYTNING


ERHVERVSLEJEMÅL

TID OG STED København mandag den 16. marts kl. 9.30-16.00.

LEKTIONER 7.

UNDERVISERE Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner og økonomisk konsulent Kristian Engelund-Mikkelsen, Ejendom­Danmark.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

VÆRDIOPTIMERING AF ERHVERVSEJENDOMME Få styr på markedslejeniveauet og bliv klogere på drift og optimering af erhvervsejendomme. Kurset gør dig i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres bedst muligt, og hvilken betydning det har for værdiansættelse af ejendommen. Vi vil først introducere ejendommens budget og på den baggrund give en forklaring af elementerne i den grundlæggende værdiansættelse af ejendommen. Der vil blive forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvorledes det indgår i værdiansættelsen. Herefter vil vi rette fokus på lejen og de grundlæggende regler for regulering af markedslejen samt aftalte lejereguleringsklausuler og den seneste praksis på området, herunder vedrørende kombinationsregulering af lejen. Det vil i den forbindelse blive illustreret, hvordan lejereserven ind­dra­ges i ejendommens værdi. Samtidig vil vi fokusere på driftsoptimering af ejendommen og gennemgå de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen, samt hvilken betydning dette kan have for ejendommens værdiansættelse. Kurset indeholder både økonomiske og juridiske dele, og der lægges vægt på den praktiske optimering af ejendommens værdi og drift.

Indhold • Ejendommens budget • Grundlæggende værdiansættelse af ejendommen • Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål • Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål • Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis i relation hertil • Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 10

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


ERHVERVSLEJEMÅL

Foto: iStock.com/Bjorn999.

ERHVERVSLEJEKONTRAKTER I PRAKSIS Lær at udforme en erhvervslejekontrakt og bliv klogere på faldgruberne - både de retlige og kommercielle.

TID OG STED

udformer en erhvervslejekontrakt. Der bliver undervist i både

København, tirsdag den 12. maj kl. 9.30-16.00. Aarhus, onsdag den 27. maj kl. 9.30-16.00.

konkrete formuleringer, og de strategiske overvejelser, man bør

LEKTIONER

gøre sig inden og under en kontraktforhandling. Målet er, at du

7.

efter kurset er i stand til at forhandle og udarbejde erhvervsleje-

UNDERVISERE I KØBENHAVN

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis forhandler og

kontrakter. Der bliver sat fokus på, hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste vilkårs betydning for vurdering af markedslejen. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål. Kurset er i vid udstrækning baseret på EjendomDanmarks koncepter for erhvervslejekontrakter. Gennemgang af de centrale kontraktvilkår sker med udførlig henvisning til relevant retspraksis. Det forudsættes, at du har et generelt kendskab til erhvervslejeloven.

Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

UNDERVISERE I AARHUS Advokat og partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

PRIS EKSKL. MOMS

Indhold

Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

• Fastsættelse af lejemålets størrelse • Lejemålets anvendelse • Erhvervsbeskyttelse – Hvad er det, og hvilke konsekvenser har det? • Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution • Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen • Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler • Fordele og ulemper ved lejers ret til afståelse og genindtrædelse • Lejers arbejder i lejemålet • Fordelingen af vedligeholdelsespligten • Lejemålets ophør, herunder lejemålets stand ved aflevering

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 11


VORES TEAM AF UNDERVISERE Vores undervisere er anerkendte jurister og økono-

værdiansættelse og dataindsamling og -analyse.

mer, som har været med til at udvikle EA-uddan-

Vores jurister og økonomer deltager blandt an-

nelsen og kurserne gennem mange år. De har flere

det i relevant udvalgs- og høringsarbejde, giver

års erfaring i ejendomsbranchen og en stor viden,

juridisk og økonomisk rådgivning, skriver artikler,

som de brænder for at dele med studerende og

vejledninger og bøger og har en stor ekspertise

kursister.

inden for investeringsejendomme. De har dermed en stor erfaring med at formidle og dele deres

Underviserne inddrager løbende ny viden, cases

viden.

og praksis i undervisningen. De inddrager også din dagligdag som cases på den teori, som gen-

Vi har desuden en række eksterne eksperter

nemgås på det pågældende fag eller kursus. En

tilknyttet vores uddannelses- og kursusaktivite-

del af underviserne er ansat i EjendomDanmarks

ter, som er blandt de dygtigste på deres faglige

sekretariat, hvor de til daglig arbejder med

felter. Her ser du et udpluk af vores undervisere.

erhvervs- og boliglejeret, ejendomsinvestering,

Seniorøkonom Mikkel Alsø, EjendomDanmark.

Advokat, partner Luise Christensen, Accura Advokatpartnerselskab.

Advokat Mogens Dürr, DEAS.

Advokat, partner Leif Djurhuus, Plesner.

Økonomisk konsulent Kristian EngelundMikkelsen, EjendomDanmark.

Advokat Troels Flethøj, Flethøj Advokater

Juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Director Jakob Hermann, PwC.

Udviklingschef, Mark Howell, Niras.

Advokatfuldmægtig Pernille Lind Husen, Husen Advokater.

12

Advokat, partner John Bjerre Andersen, DLA Piper.

Chefanalytiker Jeppe Borre, Totalkredit.

Driftskonsulent Henrik Christensen, DEAS.

Det var skønt med to undervisere der var inde i både ældre og nyere domme om emnet, og kunne trække henvisninger til domme op af lommen, efterhånden som de forskellige punkter blev gennemgået. Lene Rødskov TIDLIGERE KURSUSDELTAGER

Juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Advokat, partner Jeppe Holt, Klar advokater

Advokat Rasmus Juvik, Wantzin Ejendoms­ advokater

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN

2020


Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Sinding & Compagni A/S.

Advokat og partner Knud-Erik Kofoed, NT advokater.

Kurset var rigtig fint og berørte mange spændende emner. Dejligt med engageret undervisere!

Chefrådgiver Einar Krog, Niras.

Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone.

Underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen, EjendomDanmark.

Partner, projektleder Jacob Lemche, Peter Jahn & Partnere.

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

VI HAR SPURGT VORES KURSISTER Angiv din tilfredshed med under­vi­ser­ens viden om emnet på en scala fra 1 til 5

4,8/5

Anonym TIDLIGERE KURSUSDELTAGER

Advokat, partner Katja Paludan, Husen Advokater.

Advokat, partner Jesper Bøge Pedersen, Bech-Bruun.

Advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, CEJ.

Partner Kim Søberg Petersen, PwC.

Ejendomsadm., EA, Jens Jørgen Rask, JJEjendomsadministration.

Juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

Cand.jur. Thit Topsøe-Jensen, DEAS.

Juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, EjendomDanmark.

Advokat, partner Mads Schierbeck, NT Advokater.

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN

Jeg er særligt tilfreds med de mange konkrete eksempler fra dagligdagen, som underviserne gav os indsigt i og de mange fifs til, hvor vi skulle være særligt opmærksomme på mulige problemstillinger. Nadia Hald TIDLIGERE KURSUSDELTAGER

Partner Jesper Bo Winther, PwC.

Advokat Ulla Zurita, Denlaw Advokater.

FORÅR 2020 13


Ved du nok om boliglejemål? Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt, og hvordan gennemfører du en gennem­gribende modernisering? Reglerne, der gælder private boliglejemål, kan være svære at navigere i. Bliv klogere på lejelovgivningens mange begreber og faldgruber. Du får blandt andet den nyeste viden om reglerne omkring ind- og fraflytning, forbrugsregnskaber og hvordan du indgår en boligkontrakt. Deltag også i vores nye kurser, der stiller skarpt på naboret og husorden. Alle kurserne er baseret på den seneste praksis og lovgivning.

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK Foto: iStock.com/VTT Studio.


Få et grundlæggende kendskab til reglerne om private beboelseslejemål, og bliv klogere på lejelovgivningens mange begreber og ikke mindst faldgruber.

TID OG STED København fredag den 17. april kl. 9.00-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE

lejeretlige begreber. Der bliver taget udgangspunkt i lejekontrak-

Advokat Pernille Lind Husen, Husen Advokater og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, EjendomDanmark.

ten baseret på den autoriserede standardlejekontrakt og supple-

PRIS EKSKL. MOMS

ret med en overordnet gennemgang af reglerne for huslejefast-

Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset gennemgår lovgivningens systematik og de essentielle

sættelse, fremleje, bytte mv. Relevante eksempler fra hverdagen som administrator eller ejer bliver en naturlig del af undervisningen. Den seneste praksis og lovgivning danner grundlag for gennemgangen. Kurset forudsætter ikke, at du har et forhånds­kend­skab til lejelovgivningen og indeholder en indledende introduktion til lovgrundlaget.

Indhold • Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng • Ejendomstyper og lejemålstyper • Indgåelse af lejeaftalen • Typeformular A, 9. udgave • Lejemålets parter • Fremleje og brugsrettighedernes overgang • Udlejers adgang til lejligheden i lejeperioden • Overordnet gennemgang af reglerne for lejefastsættelse og lejeregulering • Depositum og forudbetalt leje

Super brugbart kursus, når man som mig er ny på området. Jeg fik en god og nyttig grundviden. Niveauet var passende. Det skriftlige materiale er også virkelig godt. En god ’grønspættebog’ at få med sig ... Anne Lerche TIDLIGERE DELTAGER PÅ LEJERET I

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 15

BOLIGLEJEMÅL

GRUNDKURSUS: LEJERET I


Foto: Jens Rosenfeldt.

GRUNDKURSUS: LEJERET II

TID OG STED København fredag den 24. april kl. 9.00-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE Advokat Pernille Lind Husen, Husen Advokater og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, EjendomDanmark.

Bliv introduceret til lejerettens regler om beboelseslejemål, og bliv klogere på lejelovgivningen og dens faldgruber. Kurset bygger videre på den viden, du har fået på Grundkursus: Lejeret I. Med gennemførelse af begge grundkurser får du en overordnet viden om væsentlige områder, som er nødvendige at kende til, hvis du arbejder med indgåelse og forvaltning af boliglejemål.

PRIS EKSKL. MOMS

Dette kursus fokuserer på de vilkår, der primært har relevans i

Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

lejeperioden og ved lejemålets ophør, herunder vedligeholdelse, flyttesyn samt misligholdelse og ophør af lejekontrakten. Kurset er baseret på den seneste praksis og lovgivning, og undervisningen vil blive suppleret med relevante eksempler fra hverdagen.

Indhold • Forbrugsregnskaber, varme og vand, tv og internet • Indflytning, indflytningssyn og mangler • Vedligeholdelse i lejeperioden • Fraflytning, fraflytningssyn og istandsættelse • Husorden • Beboerrepræsentationer • Misligholdelse af lejekontrakten, de mest relevante ophævelsesgrunde herunder betalingsmisligholdelse

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 16

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


Få styr på reglerne om moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom, og bliv opdateret på de seneste ændringer. Efter kurset kan du på et overordnet niveau genkende, kvalificere og diskutere retligt begrundede løsninger på de momsmæssige problemstillinger, som du støder på i din dagligdag. Du får forståelse for reglerne om moms ved handel med fast ejendom og opførelse af byggeri, og du bliver i stand til at overveje for-

TID OG STED København mandag den 30. marts kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISER Senior Manager Anja G. Dahlgaard, EY.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

skellige momsmæssige optimeringsmuligheder.

Indhold • Momsretlige emner • Kort om moms ved udlejning af fast ejendom herunder mulighederne for frivillig momsregistrering for udlejning • Depositum ved indgåelse og ophør af lejemål, momspligtige og momsfrie, herunder opgørelse af istandsættelsesudgifter • Momsfradragsret i udlejningsejendomme herunder fradraget for fællesomkostninger til om-, til- og nybygning, reparation og vedligeholdelse på bygninger, anlæg og udenomsarealer • Momsfradragsret i ejendomsselskaber med (momsmæssigt) blandede aktiviteter • Kort om delregistrering, fællesregistrering og sektoropdeling • Fradragsret for energiafgifter i udlejningsejendomme herunder, hvem der kan fradrage energiudgifterne (lejer eller udlejer) • Kort om moms i ejer, grundejer, -antenneforeninger og gårdlaug mv. og moms på administrationen af disse • Momsreglerne ved salg og køb af fast ejendom herunder handel med byggegrunde samt til- og ombyggede bygninger, handel med aktier mv. i ejendomsselskaber og overdragelse af virksomhed • Momsreguleringsforpligtelser ved handel med fast ejendom Kurset indeholder emnerne ovenfor, men det endelige indhold afhænger af de nyeste regler og praksisudvikling på området.

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 17

BOLIGLEJEMÅL

MOMS OG AFGIFTER VED UDLEJNING AF FAST EJENDOM


BOLIGLEJEMÅL

TID OG STED København onsdag den 3. juni kl. 9.30-15.30. Aarhus fredag den 12. juni kl. 9.30-15.30.

LEKTIONER 7.

UNDERVISERE

OMKOSTNINGSBESTEMT LEJE I Få styr på reglerne om fastsættelse af lejen i ejendomme, der er omfattet af omkostningsbestemt leje, og lær, hvordan du udarbejder et driftsbudget. Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan du udarbejder et driftsbudget. Kurset tager udgangspunkt i Ejendom-

Advokat Mogens Dürr, DEAS og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

Danmarks arbejdsskema, og der gøres rede for driftsbudget-

PRIS EKSKL. MOMS

for de særlige problemer, der knytter sig til ejendomme med

Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

restejerlejligheder.

tets udgifter, herunder afkast og administrationshonorarer og hensættelser til ind- og udvendig vedligeholdelse. Kurset indeholder også principperne for fordeling af budgettet og

Kurset indeholder en praktisk øvelse, hvor du skal udarbejde et driftsbudget. Problemer om afgrænsning af ejendomme med omkostningsbestemt leje, principper for fordeling af driftsudgifter og beregning af henlæggelser til tekniske installationer bliver gennemgået i hovedtræk.

Indhold • Ejendomme med omkostningsbestemt leje • Afgrænsning af udgifter og indtægter i driftsbudget • Beregning af afkast efter boligreguleringslovens § 9, stk. 1 og 2 • Henlæggelser til tekniske installationer • Fordeling af driftsbudgettet • Beregning af hensættelser til vedligeholdelse • Udfyldelse af driftsbudgettet • Omkostningsbestemt leje i ejer- og andelsboligforeninger

TID OG STED København tirsdag den 9. juni kl. 9.30-13.00. Aarhus, fredag den 19. juni kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE Advokat Mogens Dürr, DEAS og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

OMKOSTNINGSBESTEMT LEJE II Få styr på reglerne om fastsættelse af lejen i ejendomme, der er omfattet af omkostningsbestemt leje, og lær, hvordan du udarbejder et driftsbudget. Kurset giver dig kendskab til betingelserne og varslingsproceduren for omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Det bygger videre på Omkostningsbestemt leje I og tager udgangspunkt i EjendomDanmarks arbejdsskema og varslingsblanketter. Varslingsproceduren gennemgås både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation. Du bliver præsenteret for, hvilke

PRIS EKSKL. MOMS

betingelser der er ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhø-

Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

jelse, herunder spise-op-princippet og begrænsningerne i øvrigt i henhold til BRL § 7. På kurset hører du også om, hvordan tvister om omkostningsbestemt lejeforhøjelse behandles ved huslejenævnet. Kurset forudsætter, at du har et kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje og udarbejdelsen af driftsbudgetter.

Indhold • Spise-op-princippet • Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi jf. BRL § 7, stk. 2 • Begrænsninger for lejeforhøjelsen i øvrigt jf. BRL § 7, stk. 4 og LL § 4, stk. 5 • Varslingsprocedure og formkrav både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation • Behandling af tvister i huslejenævnet 18

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


BOLIGLEJEMÅL

Foto: iStock.com/Olaser.

SKIMMELSVAMP I UDLEJNINGSEJENDOMME Få et overblik over den juridiske og praktiske håndtering af skimmelsvampsager.  Kurset giver dig et overblik over rettigheder og pligter for både udlejer og lejer i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i et lejemål. Udover gennemgangen af de juridiske regler, vil kurset give gode råd og vejledning til, hvordan man i praksis håndterer skimmelsvampsager, og hvad der skal til for at komme af med skimmelsvampen.  Der opstår som regel mange spørgsmål i forbindelse med mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i et lejemål. Hvem skal for eksempel undersøge, hvem skal udbedre, og hvem betaler? Kurset samler op på mange af disse spørgsmål og giver dig en værktøjskasse til, hvordan du får sagen til at lykkes. Kurset fokuserer på skimmelsvamp i boliger og på relationen mellem udlejer og lejer. Der er ikke fokus på erhvervslejemål eller foreningsejendomme, men der vil i det omfang, det er relevant blive henvist til ligheder mellem processer, rettigheder og pligter. 

Indhold

TID OG STED København mandag den 18. maj kl. 9.30-16.00. Aarhus torsdag den 14. maj kl. 9.30-16.00.

LEKTIONER 7.

UNDERVISERE Administrerende direktør Jens Kornum, Goritas og juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

• Hvad er skimmelsvamp, og hvorfor opstår det? • Hvordan ser skimmel i boliger typisk ud? • Hvornår er der for meget skimmel? • Hvordan får man undersøgt skimmelsvamp? • Hvordan håndteres og udbedres skimmelangreb? • Udlejers og lejers rettigheder, pligter og ansvarsfordeling • Erstatningskrav • Forsikringsdækning • Genhusning • Hvad kan man gøre for at forebygge?

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 19


Foto: iStock.com/Yavorskiy.

BOLIGLEJEMÅL

”SMÅHUSE” I LEJEJELOVGIVNINGEN

TID OG STED København mandag den 4. maj kl. 9.30-13.00 Aarhus mandag den 27. april kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER

og praktiske problemstillinger, der kan opstå i relation til ”småhuse”, greb.

UNDERVISERE I KØBENHAVN

Målet med kurset er, at du efter endt kursus bl.a. kan identificere et småhus, kan redegøre for hvordan lejen fastsættes i et småhus samt

Advokat Troels Flethøj, Flethøj Advokater og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

mulighederne for at regulere lejen – uanset om reguleringen foretages på baggrund af det lejedes værdi, stigninger i skatter og afgifter, forbedringer eller nettoprisindeks m.m. Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til boliglejelovene.

UNDERVISERE I AARHUS Advokat og partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Sinding & Company A/S. Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

Kurset giver dig et udførligt kendskab til de væsentligste juridiske blandt andet den omfattende praksis om det udvidede ejendomsbe-

4.

PRIS EKSKL. MOMS

Få styr på reglerne om ”småhuse”.

Indhold • Hvilke ejendomme er omfattet af begrebet ”småhuse”? • Overblik over særreglerne for småhuse • Fastsættelse og regulering af lejen i småhuse • Regulering af lejen som følge af stigning i skatter og afgifter • Forbedringsforhøjelser • Aftalt lejeregulering • Tvistebehandling, herunder huslejenævn og domstole

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 20

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


Lær at styre udenom faldgruberne i boliglejelovgivningens mange formkrav. Den private lejelovgivning er kompliceret. Udlejers forvaltning og service er ofte begrænset af uforståelige formkrav, der mere ligner faldgruber end sund fornuft. Overser man en lille frist, et brev, eller udfører man ikke opgaverne i en præcis rækkefølge, så kan det blive dyrt at være udlejer. Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til de væsentligste af boliglejerettens mange formkrav, herunder vil undervisningen konkret gå tæt på iagttagelse af formkrav ved lejlighedsmoderniseringer, kollektive og individuelle forbedringsforhøjelser, ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber mv. Eksempler fra hverdagen inddrages, og relevante domme og afgørelser gennemgås. Der vil blive givet konkrete anvisninger på, hvordan man gennem forud fastlagte processer og hensigtsmæssige arbejdsgange sikrer, at man overholder de formkrav, hvor manglende iagttagelse ofte er forbundet med store økonomiske tab.

TID OG STED København tirsdag den 28. april kl. 9.00-13.00. Aarhus tirsdag den 26. maj kl. 9.00-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE I KØBENHAVN Cand.jur. Thit Topsøe-­ Jensen, DEAS og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

UNDERVISERE I AARHUS Cand.jur. Thit Topsøe-­ Jensen, DEAS og juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

Det er en fordel, men ikke en betingelse for deltagelse, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeretten.

Indhold • Formkrav ved lejlighedsmoderniseringer • Huslejevarslinger • Forbrugsregnskaber • Ind- og fraflytningssyn • Samarbejde med beboerrepræsentationer • Brugsrettens overgang, herunder bytte, dødsfald etc. • Huslejefastsættelse og regulering for lejemål med kapitalafkast jf. Brl. § 9, stk. 2 • Huslejefastsættelse og lejeregulering for lejemål med markedsleje

Det var et utroligt godt kursus. Underviserne var meget velforberedte. Tina Runager TIDLIGERE DELTAGER PÅ FALDGRUBER I BOLIGLEJERETTEN

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 21

BOLIGLEJEMÅL

FALDGRUBER I BOLIGLEJERETTEN


Foto: iStock.com/Lorado.

BOLIGLEJEMÅL TID OG STED København tirsdag den 21. april kl. 9.30-16.00.  Aarhus torsdag den 23. april kl. 9.30-16.00.

LEKTIONER

IND- OG FRAFLYTNING I TEORI OG PRAKSIS Bliv klogere på reglerne om obligatorisk ind- og fraflytningssyn i boliglejemål, og hvordan du kan imødekomme dem i praksis.

7.

UNDERVISERE I KØBENHAVN

Kurset giver dig et overblik over de lejeretlige regler, som

Projektleder Henrik Christiansen, DEAS og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

lejemål. Hvordan håndteres reglerne i praksis i forbindelse med

gælder ved udlejers håndtering af ind- og fraflytninger i boligudfyldning af flyttesynsrapporterne og indkaldelse til flyttesyn? Hvad er seneste retspraksis? Da flyttesynet og flytteopgørelsen tager afsæt i parternes

UNDERVISERE I AARHUS

vedligeholdelses- og istandsættelsespligt, behandler kurset også

Afdelingschef Benjamin B. Andersen, DEAS og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

lejelovens ændrede regler om vedligeholdelse og istandsættelse. Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt? Hvad skal man forstå ved normal istandsættelse, og hvornår er der tale om misligholdelse af lejemålet? EjendomDanmarks juridiske konsulent står for den juridiske gennemgang, og en tekniker, der tilrettelægger ind- og fraflytninger, står for den praktiske gennemgang. Der er derfor rig mulighed for at få klart svar og indblik i forskellige løsningsmodeller.

Indhold • Ændrede regler vedrørende obligatoriske ind- og fraflytningssyn og -rapporter • Lejelovens regler om vedligeholdelse, istandsættelse og misligholdelse • Kort om lejeaftalens vilkår om flyttesyn og istandsættelse • De nyeste domme og nævnsafgørelser om indkaldelse til flyttesyn og udlevering af fraflytningsrapporten • Praktiske problemer i forbindelse med fraflytningen – manglende nøgleaflevering, lejer sender en repræsentant i sit sted og lignende situationer

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 22

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


Få et godt indblik i de komplicerede regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål og den væsentligste praksis.

TID OG STED København fredag den 15. maj kl. 9.30-16.00.

LEKTIONER 7.

UNDERVISER

får også redskaber til at håndtere væsentlige juridiske og prakti-

Advokat, partner Katja Paludan, Husen Advokater og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

ske problemstillinger, der kan opstå i relation til fastsættelse og

PRIS EKSKL. MOMS

Kurset giver dig et overblik over lejelovgivningens komplicerede regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål. Du

regulering af lejen. Undervisningen har til hensigt at klæde administratorer, advo-

Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

kater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, bedre på til at kunne rådgive om og administrere, hvordan lejen fastsættes og reguleres i boliglejemål og håndtere de faldgruber, der typisk kan opstå i den sammenhæng. Nyeste praksis bliver inddraget i relevant omfang. Reglerne om omkostningsbestemt leje bliver behandlet i hovedtræk, og forbedringsforhøjelser af lejen i boliglejemål bliver ikke behandlet på dette kursus. Ejendomsforeningen Danmark holder jævnligt specialkurser om disse emner. Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til boliglejeloven.

Indhold • Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for lejefastsættelsen • Det udvidede ejendomsbegreb i boligreguleringsloven • De forskellige måder at fastsætte lejen på – hvilke ydelser indgår i lejen? • Aftaler om regulering af lejen • Omkostningsbestemte leje – hovedtræk • Det lejedes værdi • Markedsleje • Skatte- og afgiftsregulering • Behandling af tvister om lejefastsættelse og lejeregulering

Meget engagerede undervisere! Det var en fornøjelse, at deltage i kurset. Lotte Vojens TIDLIGERE DELTAGER PÅ LEJEFASTSÆTTELSE

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 23

BOLIGLEJEMÅL

LEJEFASTSÆTTELSE OG LEJEREGULERING I BOLIGLEJEMÅL


INVESTERING Bliv certificeret ejendomsinvestor Nu har du mulighed for at få papir på, at du er certificeret ejendomsinvestor. Certificeringen som ejendomsinvestor sker på flere niveauer, og i foråret 2020 er det for første gang muligt at blive certificeret ejendomsinvestor på niveau 2. Investering i ejendomme indebærer en tværfaglighed og kræver en grundlæggende økonomisk, juridisk og teknisk viden. En certificeret ejendomsinvestor vil have tilegnet sig en viden inden for disse områder. Denne viden vil være nyttig både for dig, der selv investerer i ejendomme, eller dig, der arbejder for eller hos en ejendomsinvestor. Nye krav og ny lovgivning er forandringer, som ejendomsbranchen løbende må forholde sig til, og derfor er det afgørende for virksomhederne i branchen, at ansatte løbende uddannes og efteruddannes.

Ejendomsbranchen efterspørger uddannet arbejdskraft, som kan levere en ordentlig faglighed og kvalitet. Derfor er uddannelse og efteruddannelse et must. En certificeret ejendomsinvestor har sikret sig en grundlæggende viden om ejendomsbranchen, som vil have stor værdi for den enkelte medarbejder og dennes virksomhed. Boris Nørgaard Kjeldsen NÆSTFORMAND FOR EJENDOMDANMARK

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 24

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


INVESTERING

Sådan opnår du certificering niveau 2 I 2020 vil det være muligt at videreudbygge niveau 1 med et niveau 2. For at få en certificering niveau 2 skal du tage nedenstående kurser og bestå en afsluttende eksamen: 1. Omkostningsbestemt leje I (se side 18) 2. Omkostningsbestemt leje II (se side 18) 3. Erhvervslejekontrakter (se side 11) 4. Værdioptimering af erhvervsejendomme (se side 10) 5. Køb og salg af investeringsejendomme (se side 30) 6. Afsluttende eksamen

Sådan opnår du certificering niveau 1 For at få en certificering niveau 1 skal du tage nedenstående kurser og bestå en afsluttende eksamen: 1. Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål (kan tages i efteråret 2020) 2. Ejendomsfinansiering (se side 27) 3. Ejendomsinvestering I (se side 26) 4. Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme (se side 29) 5. Afsluttende eksamen Det er EjendomDanmark som giver certificeringen. Certificeringen kan bruges som bevis på ejendomsbranchens efteruddannelse.

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK Foto: iStock.com/Hauged. EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 25


INVESTERING

EJENDOMSINVESTERING I

TID OG STED København torsdag den 2. april kl. 9.30-13.00. Aarhus tirsdag den 24. marts kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER

Få et grundlæggende kendskab til investering i fast ejendom. Kurset giver dig et indblik i de økonomiske analyser ved investering i ejendomme og introducerer dig til forhold og sam-

4.

menhænge på markedet for fast ejendom.

UNDERVISERE Seniorøkonom Mikkel Alsø og økonomisk konsulent Kristian EngelundMikkelsen, begge EjendomDanmark.

Du lærer om markedet og sammenhænge på investeringsejendomsmarkedet, økonomisk tomgang, investeringskalkuler for ejendomme, måling af ejendomsafkast og værdiansættelse af investeringsejendomme. Desuden gennemgår vi afvejningen mellem investering i ejen-

PRIS EKSKL. MOMS

domme og i andre aktiv-klasser og ser på forholdet mellem risiko

Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

og forventet afkast. Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås.

Indhold • Investorer og ejendomsinvesteringer • Ejendomsinvesteringsmarkedet • Økonomisk tomgang • Måling af ejendomsafkast • Værdiansættelse • Prisdannelsen på fast ejendom • Risiko, afkast og porteføljeteori • Investering i aktier, obligationer eller ejendomme

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 26

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


INVESTERIANG

Foto: iStock.com/Benedek.

EJENDOMSFINANSIERING Få et indblik i mulighederne for ejendomsfinansiering for investeringsejendomme. Skal du træffe beslutning om ejendomsfinansiering, refinansiering, eller har du blot brug for et overblik over mulighederne, så er dette kurset det rette for dig. Kurset giver dig et overblik over både nyere og veletablerede muligheder for ejendomsfinansiering i såvel store som små ejendomsvirksomheder. Du vil desuden få en generel indsigt i grundlæggende finansieringsteori, som er en fordel at have kendskab til, når finansieringsbeslutningen skal træffes.  Ejendomsvirksomheder er forskellige, hvorfor der ikke eksi-

TID OG STED København mandag den 24. februar kl. 9.30-13.00. Aalborg tirsdag den 10. marts kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE I KØBENHAVN Chefanalytiker Jeppe Borre, Totalkredit og økonomisk konsulent Kristian Engelund-Mikkelsen, EjendomDanmark.

sterer én optimal finansieringsløsning. Du får derfor kendskab til,

PRIS EKSKL. MOMS

hvilke strategiske overvejelser samt omkostnings- og risikovurde-

Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

ringer der bør tages i betragtning, når der skal træffes beslutning om ejendomsfinansiering.

Indhold • Grundlæggende finansieringsteori • Nyere og veletablerede lånemuligheder • Realkreditlån • Belåningsgrader og bidragssatser • Byggelån • Crowdfunding • Refinansiering • Sale and lease back • Ejendomsobligationer • Derivater • Omkostnings- og risikovurdering • Strategiske overvejelser • Hvad påvirker finansieringsmulighederne? • Ejendomsvirksomheders forskellige finansieringsbehov

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 27


Foto: iStock.com/BartekSzewczyk.

INVESTERING TID OG STED København torsdag den 7. maj kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE I KØBENHAVN Seniorøkonom Mikkel Alsø, EjendomDanmark og Per Andersen, Partner, Head of Financial Services Real Estate, PwC.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

PROPTECH – UDVIKLING OG MULIGHEDER Property Technology (PropTech) er de seneste år blevet et udbredt begreb i ejendomsbranchen. Den digitale udvikling i ejendomsbranchen ændrer grundlaget for de forretningsmodeller og strategier, som branchen anvender i dag. I dag giver teknologiske løsninger mulighed for på baggrund af ny viden at optimere driften, tilpasse porteføljesammensætningen og finde nye metoder til at få mere ud af de udlejede kvadratmeter og øge indtjeningen. Det kræver indsigt og forståelse for, hvordan branchen og markedet for professionel udlejning forandres. Hvor er det fx væsentligt at fokusere, og hvordan kan PropTech være med til at understøtte virksomhedens strategiske overvejelser? Kurset giver en introduktion til PropTech, hvor relevante teknologier gennemgås, som er vigtige for udlejere og administratorer af investeringsejendomme. Du vil få indsigt i de seneste tendenser inden for digitale løsninger og indblik i de muligheder, som ny teknologi kan føre med sig. Der er fokus på vigtigheden af at lægge den rigtige digitale strategi, og på erfaringer og resultater fra andre lande, som endnu er lidt længere fremme på området.

Indhold • Teknologisk udvikling og ejendomsbranchen • Hvorfor er PropTech vigtigt? • Professionel udlejning og PropTech • PropTech som strategisk element • Internationale erfaringer

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 28

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


Lær, hvordan du værdiansætter med DCF-modellen i praksis. Grundkurset er for dig, der vil lære værdiansættelse med DCF-modellen. Hvis du skal arbejde med og/eller forstå værdiansættelser med DCF-modellen, er dette et uundværligt kursus, der sikrer, at du får en grundlæggende og nødvendig viden i dit arbejde og i din forståelse af DCF-modellen. Kurset giver dig grundlæggende viden om værdiansættelse

TID OG STED København tirsdag den 19. maj kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE Director Cand.merc.mac., Ejendomsmægler, MDE Christian Glæsemose, CBRE og økonomisk konsulent Kristian Engelund-Mikkelsen, EjendomDanmark.

af investeringsejendomme og gør dig i stand til at forstå den

PRIS EKSKL. MOMS

afkastbaserede metode og anvende Discounted Cash Flow-meto-

Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

den (DCF-metoden) i praksis. Excel anvendes til at illustrere den beregningsmæssige effekt af relevante forhold for værdiansættelsen. Anbefalingerne, der er udarbejdet i publikationen Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen, vil blive gennemgået og diskuteret. Praktiske udfordringer og faldgruber vil løbende blive drøftet på kurset. Du involveres aktivt ved øvelser, gruppeopgaver og erfaringsudvekslinger. Det er nødvendigt, at du medbringer en computer.

Indhold • Gennemgang af relevant lovgivning relateret til vurdering af ejendomme • Den afkastbaserede model og første års afkast • Gennemgang af DCF-modellen • Fastsættelse af forrentningskravet • Praktiske erfaringer med og anvendelse af værdiansættelse • Anbefalinger til DCF-modellen • Øvelser i Excel-regneark med DCF-modellen og den afkastbaserede model

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 29

INVESTERING

GRUNDKURSUS: VÆRDIANSÆTTELSE AF INVESTERINGSEJENDOMME


INVESTERING

TID OG STED København onsdag den 13. maj kl. 9.30-15.00. Aarhus mandag den 11. maj kl. 9.30-15.00.

LEKTIONER

KØB OG SALG AF INVESTERINGSEJENDOMME Bliv klogere på praktikken i forbindelse med køb og salg af investeringsejendomme og -selskaber. Kurset giver dig praktisk kendskab til alle væsentlige processer,

5.

når du skal købe eller sælge investeringsejendomme, herunder

UNDERVISERE I KØBENHAVN

due diligence, købsaftale, overvejelser om ejerformer, finansie-

Business Development Director Mark Howell, Niras, partner, Head of financial services Per Andersen, Real Estate, PWC og advokat, partner Jesper Bøge Pedersen, Bech & Bruun.

ring og ejendommens udviklingsmuligheder.

UNDERVISERE I AARHUS

• Køb og salg: Juridisk, teknisk og økonomisk/kommercielt

Business Development Director Mark Howell, Niras, partner, MRICS Kim Søberg Petersen, FS Real Estate, PWC og advokat, partner Jesper Bøge Pedersen, Bech & Bruun.

• Købsaftalen

Kurset giver dig et bredt kendskab til due diligence: Juridisk, teknisk og økonomisk.

Indhold • Købers due diligence • Det overordnede investeringsejendomsmarked • Den tekniske gennemgang • Juridisk, teknisk og økonomisk/kommercielt • Ejerformer • Finansiering

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

Godt og udbytterigt kursus, hvor rigtig mange aspekter af handlen med investeringsejendomme blev vendt og hvor vigtigheden af samarbejdet mellem rådgiverne blev anskueliggjort ... Lene Storgaard TIDLIGERE DELTAGER PÅ KØB OG SALG AF INVESTERINGSEJENDOMME

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 30

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


BYGGERI

Få den nyeste viden Bliv endnu skarpere på, hvad du skal være opmærksom på, når du bygger eller renoverer dine ejendomme. På EjendomDanmarks kurser om byggeri, ombygning og renovering kan du blive opdateret på de seneste regler og få indblik i, hvad du ikke må glemme i processen. Bliv klogere på, hvad du skal huske, når du gennemfører byggeprojekter. Lær om alt fra byggemøder, betalinger og energirenovering til projektering. Og få styr på, hvordan du kan løse typiske udfordringer. Med en opdateret viden inden for områdets regler og praktisk viden om en bygge- eller renoveringsproces er du langt bedre klædt på til at føre dine og din virksomheds projekter sikkert i mål.

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK Foto: iStock.com/Tonymax. EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 31


BYGGERI

TID OG STED København mandag den 3. februar kl. 9.30-16.00. 

LEKTIONER 7.

UNDERVISER Advokat, partner Mads Schierbeck, NT Advokater.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 3.695 kr. Ikke-medlem: 4.615 kr.

AB 18 - BYGGERIETS AFTALEVILKÅR Bliv klogere på det nye aftalesystems opbygning og indhold. På kurset gennemgås de nye regler med særlig fokus på, hvad der er nyt i forhold til hidtil gældende entrepriseret (AB92). Kurset kommer til at omfatte både det nye aftalesystems struktur og indhold samt derudover en gennemgang af entrepriserettens traditionelt mest konfliktfyldte områder, som gennemgås på grundlag af de nye regler og med inddragelse af hidtidig praksis.

Indhold Kurset vil navnlig omhandle følgende emner: • Det nye aftalesystems opbygning og indhold • Væsentlige nye regler i forhold til hidtil gældende AB-vilkår • Entreprenørens projektering • Projektgennemgang • Byggemøder og fuldmagt • Ekstraarbejde • Betaling • Forsinkelse og erstatning/dagbod • Mangler og aflevering • Tvisteløsning

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 32

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


BYGGERI

Foto: iStock.com/Chinaface.

ENERGIRENOVERING Få styr på, hvordan du gennemfører en energirenovering. Kurset giver dig kendskab til væsentlige metoder og processer,

TID OG STED København torsdag den 4. juni kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

når du skal gennemføre energirenoveringsprojekter fra ide- til

UNDERVISERE

driftsfase. Der findes talrige eksempler på fejlslagne energireno-

Civilingeniør, Energi og indeklima Jacob Birck Laustsen, Niras og juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

veringer, hvor energibesparelsen udebliver. På kurset hører du om, hvad der skal til, for at energirenoveringen lykkes, og den forventede energibesparelse realiseres, når bygningen er taget i drift. På kurset får du gennemgået en case om energiforbedringer, og hvordan du kan beregne en lejeforhøjelse som følge af energi-

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

forbedringer.

Indhold • Introduktion til SBi anvisning 269 ”Energirenovering af større bygninger – metode og proces” • Beslutningsgrundlag for at energirenovere • Realisering af forventet energibesparelse • Faldgruber ved energirenovering • Fokuspunkter ved faseskift i byggeprocessen • Beregningsforudsætninger og -værktøjer • Baseline • Målerprojekt • Funktionstest

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 33


COMPLIANCE Få styr på din interne compliance! Nye regler og spektakulære sager i pressen har betydet øget opmærksomhed på compliance. Der er blandt andet sket regulering af reglerne for persondatasikkerhed og for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. De skærpede regler og nye bøderammer medfører, at “compliance” fylder mere og mere i virksomhedernes hverdag. På vores kurser inden for compliance kan du danne dig et overblik over de reguleringer, der gælder i vores branche og sikre dig, at I er up to date med regler og sikkerhed.

Hvidvaskloven Få et indblik i, i hvilket omfang loven gælder for ejendomsadministratorer, og hvordan du sikrer dig, at du overholder regelsættet om fx whistleblowerordninger og risikovurderinger.

Persondata Få et praksisnært overblik over de GDPR-regler, der har betydning i forbindelse med den daglige drift og administration af ejendomme, så du eller dine medarbejdere får en god fornemmelse af, om du/I har med personoplysninger at gøre og hvordan du/I må behandle dem.

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 34

Foto: iStock.com/Eugenesergeev. EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


COMPLIANCE

Foto: iStock.com/Traitov.

GRUNDLÆGGENDE PERSONDATARET Kom til en gennemgang af de grundlæggende regler, der gælder ved behandling af personoplysninger. På kurset er der fokus på de former for behandling, der typisk forekommer i forbindelse med drift og administration af en udlejnings- eller foreningsejendom. Der tages afsæt i mange konkrete eksempler fra ejendomsadministratorens dagligdag for at skabe en praktisk forståelse for persondatalovgivningens regler. Målet er at du og dine medarbejdere får en fornemmelse for, hvornår man har med personoplysninger at gøre, hvordan de skal behandles og hvornår man skal være opmærksom på helt særlige

TID OG STED København mandag den 20. april kl. 9.30-13.00. Aarhus den 30. april kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISER Juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

beskyttelsesregler. Du får også et indblik i, hvordan du skal reagere, hvis du modtager en slette- eller indsigtsanmodning eller hvis der sker et databrud. Kurset har fokus på den enkelte medarbejders pligter ved behandling af personoplysninger og går derfor ikke i dybden med virksomhedens generelle implementering af persondatareglerne.

Indhold • Definition og praksisnær forklaring af vigtige begreber fra persondatalovgivning • Grundlæggende behandlingsregler for personoplysninger • Særlige regler for følsomme eller fortrolige oplysninger og cpr-nr. • Samtykke • Indsigts- eller sletteanmodninger • Databrud, definition og reaktion

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 35


Foto: iStock.com/Cecilie_Arcurs.

COMPLIANCE HVIDVASKLOVEN

TID OG STED København tirsdag den 25. februar kl. 9.30-13.00. Aarhus mandag den 2. marts kl. 9.30-13.00.

LEKTIONER 4.

UNDERVISERE Cand.jur. Charlotte Rosenkilde, Newsec og juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

PRIS EKSKL. MOMS Medlem: 2.250 kr. Ikke-medlem: 2.815 kr.

Bliv klogere på hvad hvidvaskloven betyder for din administrationsvirksomhed. Formålet med kurset er at give dig og dine medarbejdere et indblik i hvidvasklovens regler, herunder, hvornår man som administrationsvirksomhed er omfattet af reglerne, og hvad der skal til for at opfylde regelsættet. Undervisningen tager afsæt i Finanstilsynets vejledning i hvidvaskloven, retspraksis på området og undervisernes erfaringer med hvidvasklovens håndtering i dagligdagen. Du får praktiske eksempler med fokus på problemstillinger inden for administration af udlejnings- og foreningsejendomme.

Indhold • Lovens anvendelsesområde og definitioner • Kundekendskabsprocedure • Virksomhedens undersøgelses- og indberetningspligt • Risikovurdering • Interne politikker og undervisning • Whistleblowerordning • Dokumentation og tilsyn

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG

EJD.DK 36

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


BOLIGLEJEMÅL, 2. UDGAVE

AJOUR MED DEN NYESTE RETSPRAKSIS

Bogen henvender sig til alle, som arbejder med de praktiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med bolig­udlejning. Bogen giver med sine to bind en grundig indføring i ejendomsadministrationens juridis­ke aspekter. Bogen er den mest omfattende, praktisk orienterede bog om privat bolig­udlejning, som er opdateret med de markante lovændringer, som trådte i kraft den 1. juli 2015. Derudover er Boliglejemål blevet opdateret i forhold til de seneste højesteretsdomme. Der er desuden kommet et helt nyt kapitel, der handler om adgang til lejemål. Bogen behandler også hverdagsproblematikker som blandt andet udlejning gennem Airbnb.

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 37


EJENDOMSADMINISTRATOR / EA

Introduktion til EA-uddannelsen EA-uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning.

ske fag: Indledende ejendomsadministration,

Bliv klædt godt på til et komplekst arbejdsområde

Administration af boligudlejningsejendomme

Ejendomsadministration er et komplekst

og Ejendoms- og skatteregnskab. For at opnå

fagområde – men med det obligatoriske fag

retten til at benytte EA-titlen skal du have gen-

”Indledende ejendomsadministration” får du en

nemført de tre obligatoriske fag og to ud af tre

tværfaglig introduktion til emner som ejen-

valgfag. Se oversigten på side 42.

domssammensætning, forsikring, juridisk og

Uddannelsen består af følgende obligatori-

Undervisning baseret på 20 års erfaring EjendomDanmarks erfarne undervisere inddra-

økonomisk metode samt kundeservice. Introduktionen giver dig et fundament for resten af din uddannelse og for dit erhverv som ejendomsadministrator.

ger den nyeste viden baseret på mange års udviklingsarbejde. EA-uddannelsens fag er derfor

Beskyttet titel

bygget op om et grundigt og gennemprøvet

EA-uddannelsen giver dig ret til at benytte

undervisningsmateriale, der er udviklet af

den beskyttede titel EA. Denne titel opnår du

EjendomDanmark. Materialet tilpasses løbende

kun hos EjendomDanmark. Med titlen EA vil du

ny praksis og inddrager relevante afgørelser

være blandt branchens mest efterspurgte til at

og lovgivning.

varetage et job inden for ejendomsadministration.

EA-uddannelsens læringsmål Formålet med uddannelsen er at gøre den

Færdigheder

studerende i stand til at forstå, varetage og

I praksis betyder det, at de studerende

håndtere de praksisnære problemstillinger,

opnår færdigheder, der gør dem i stand til

der knytter sig til ejendomsadministration.

selvstændigt at anvende de forskellige regler

Den studerende skal opnå en forståelse af de

og vejledninger mv., der relaterer sig til de

problemstillinger og udfordringer, de møder

forskellige typer ejendomme og varetage

i deres hverdag og samtidig blive i stand til

almindelige problemstillinger, der knytter sig

at vurdere og vælge den korrekte løsnings-

til de faktorer, som indgår i undervisningen.

model.

Viden og forståelse

Kompetencer Når den studerende har gennemført

Den studerende øger sin viden og forståelse

EA-uddannelsen, kan den studerende yde

om ejendomsadministration, således at den

rådgivning og sagsbehandling vedrørende

studerende opnår et godt kendskab til de

administration af private udlejningsejendom-

love, bekendtgørelser og vejledninger og

me, erhvervslejemål og/eller andelsbolig- og

central administrativ praksis og retspraksis,

ejerforeninger.

der knytter sig til den daglige administration af ejendomme for derved at være i stand til selvstændigt at varetage administrationen af forskellige typer af ejendomme.

38

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


EJENDOMSADMINISTRATOR / EA

Det var skønt at komme på et kursus, hvor vi ikke startede med Adam og Eva. Meget relevant og informativt kursus. Jeg gik hjem med en følelse af, at her havde jeg virkelig fået noget brugbart med hjem. Anonym TIDLIGERE DELTAGER PÅ EA-FAG

EA-uddannelsen er blevet mere fleksibel Det kan være efter aftensmaden, sidst på eftermiddagen, når kontoret er ved at være tømt, eller i weekenden. Fleksibilitet er nøgleordet i den nye opbygning af EA-uddannelsen, der er gået fra den klassiske klasseundervisning til ”blended learning”. EjendomDanmark er gået ombord i e-learningsplatformen Moodle­rooms. Du skal fortsat møde op til fysiske studieaktiviteter, men langt færre gange end hidtil på EA-uddannelsen. Pensum tilegnes primært gennem et veltilrettelagt studieforløb i kombination med selvstudie, grupper, opgaveløsning og webinarer med jeres undervisere. Derved får du mulighed for at afprøve, hvilke dele af pensum du har forstået og hvilke dele af pensum, du bør læse igen eller hvilken video, du bør se igen. Det er et gennemtestet og anerkendt undervisningskoncept, du nu bliver en del af.

Foto: iStock.com/Geber86.

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 39


EJENDOMSADMINISTRATOR / EA

Adgangskrav til EA-uddannelsen

tjener derfor ECTS-point, mens du gennemfører

Du skal som minimum have gennemført en rele-

EA-uddannelsen.

vant erhvervs- eller grunduddannelse for voksne eller en gymnasial uddannelse for at blive opta-

Du kan fortsat gennemføre EA-uddannelsen

get på EA-uddannelsen. Derudover skal du have

særskilt fra akademiuddannelsen, men du har

mindst to års relevant erhvervserfaring efter, du

også mulighed for at vælge at gennemføre

har gennemført den adgangsgivende uddannel-

hele akademiuddannelsen og fortsætte videre

se. Erhvervserfaringen kan optjenes, mens du

i uddannelsessystemet fx på HD 2. del, hvis du

gennemfører uddannelsen.

gerne vil det.

Der kan ansøges om dispensation fra overstå-

For at opnå retten til at benytte EA-titlen skal

ende efter en individuel kompetencevurdering.

du fortsat gennemføre hele EA-uddannelsen,

Læs mere om adgangskravene på ejd.dk.

der består af følgende obligatoriske fag: Indledende ejendomsadministration, Administration

EA-uddannelsens placering i Akademiuddannelsen

af boligudlejningsejendomme og Ejendoms- og

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

nemført to ud af tre valgfag: Andelsbolig- og

udgør 60 ECTS-point fordelt på tre obligatori-

ejerforeninger, Ejendomsinvestering og finansie-

ske fag og en valgfagsdel inden for fire uddan-

ring og/eller Erhvervslejeret.

skatteregnskab. Derudover skal du have gen-

nelsesretninger: Bank og realkredit, Ejendomsmægler, Revision og Ejendomsadministration.

Uddannelsesforløb Der er ingen fast struktur på uddannelsen. Det

EA-uddannelsen er den fjerde valgfrie uddan-

betyder, at du selv tilrettelægger dit uddannel-

nelsesretning og udgør 30 ECTS-point. Du op-

sesforløb og i hvilken rækkefølge, du vælger at

LÆS MERE OM UDDANNELSEN OG TILMELD DIG

EJD.DK 40

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


din uddannelse med det obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration. På side 42 kan du se, hvornår de enkelte fag bliver udbudt,

Struktur på Akademi­ uddannelsen i Finansiel Rådgivning (AU FR)

så du kan tilrettelægge dit uddannelsesforløb. På ejd.dk finder du også et forslag et veltilrettelagt uddan-

Samfundsøkonomi 10 ECTS

nelsesforløb. Erhvervsjura i den finansielle sektor 10 ECTS

EA-uddannelsen er normeret til at kunne gennemføres på to år. Du skal have gennemført din uddannelse inden for seks år. Det gælder, hvis du ønsker at gennemføre EA-uddannelsen særskilt fra akademiuddannelsen. Men de seks år gælder også, hvis du gerne vil gennemføre den samlede akademiuddannelse.

Hele uddannelsen eller ét fag? Alle fagene på EA-uddannelsen kan også tages som enkeltfag, hvis du ønsker at kvalificere dig på enkelte fagområder.

Retningsbestemt fag 30 ECTS Indledende ejendoms­ administration 0 ECTS Administration af boligudlejningsejendomme 10 ECTS

Herefter har du mulighed for at supplere med de øvrige fag og tage hele EA-uddannelsen, og dermed få mulighed for at opnå rettighed til at benytte titlen EA.

Ejendoms- og skatteregnskab 10 ECTS

Valgfag I 5 ECTS

Valgfag II 5 ECTS

Afgangsprojekt 10 ECTS

Fag på AU FR Valgfag på AU FR = EA-uddannelsen

ECTS-point ECTS-point er en måleenhed, der angiver arbejdsbyrden for den studerende, og er ikke et udtryk for uddannelsesforløbets sværhedsgrad. Hvert fag tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre den enkelte uddannelsesenhed. Den studerende opnår først fagets anførte ECTS-point, når eksamen er bestået. Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har en samlet vægt på 60 ECTS-point. Heraf udgør EA-uddannelsen 30 ECTS-point. Foto: iStock.com/Radiokukka. EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 41

EJENDOMSADMINISTRATOR / EA

følge fagene. Sekretariatet anbefaler dog, at du begynder


EJENDOMSADMINISTRATOR / EA

Fagbeskrivelser På ejd.dk finder du fagbeskrivelserne for alle uddannelsens fag.

Undervisningsplaner Find praktiske oplysninger om efterårets udbudte fag på ejd.dk.

Kurset var rigtig fint og berørte mange spændende emner. Dejligt med engagerede undervisere! Anonym

Litteratur og undervisnings­materiale

TIDLIGERE DELTAGER PÅ EA-FAG

Til hvert fag vil der blive benyttet litteratur, den studerende selv skal købe. Læs mere under de enkelte fagbeskrivelser. Derudover vil der på hvert fag blive udarbej-

eksamen på computer. De studerende skal selv

det en elektronisk materialesamling. Indholdet

medbringe en computer.

varierer fra fag til fag, men de indeholder alle materiale, der supplerer den anvendte litteratur.

Reeksamen

På de fleste fag, hvor man anvender en doms-

Mod et gebyr på 400 kroner kan du gå til

oversigt, vil du modtage et studieabonnement

reeksamen ved næste eksamen i det pågæl-

til ED-lovportalen, hvorfra du vil have adgang

dende fag. De studerende, der ønsker at gå til

til de anvendte domme. Materialesamlingen og

reeksamen, er naturligvis meget velkomne til

eventuel adgang til ED-lovportalen er inkluderet

at deltage i en spørgetime, hvis de udbydes på

i studieafgiften.

det enkelte fag. Der afholdes ikke en særskilt syge- eller reeksamen på EA-uddannelsen. Er

Du kan læse mere om materialesamlingen og

du forhindret, eller består du ikke, kan faget

hvilke fag, der giver adgang til ED-lovportalen

derfor først afsluttes i forbindelse med, at næste

under de enkelte fag.

ordinære eksamen afholdes.

Eksamen

Oprettelse af hold

Eksamensformen er en fire timers skriftlig

Hvert fag bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Tilmeldingerne bliver registeret efter først til mølle-princippet. Bliver et fag

Hvornår udbydes fagene?

overtegnet, oprettes der en venteliste. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis der er få pladser tilbage på et fag.

Faget Obligatoriske fag

udbydes i

Indledende ejendoms­

Efterårs­

administration

semestret

Administration af boligudlejningsejen-

Efterårs­

overtegnet, kan du skrive til sekretariatet og bede om at blive skrevet på en venteliste. Du vil blive kontaktet, hvis der opstår en ledig plads på det ønskede fag. Et ønske om at blive skrevet

semestret

på venteliste anses som en bindende tilmelding.

Ejendoms- og skatte-

Efterårs-

et fag også blive aflyst. Vi opfordrer derfor de

regnskab

semestret

studerende til at tilmelde sig de fag, de ønsker

domme

Er der ikke tilstrækkelig med tilmeldinger, kan

at følge i god tid for at undgå unødvendige

Valgfag

aflysninger. Du vil få besked senest tre uger

Andelsbolig- og

Efterårs­

før undervisningsstart, hvis dit fag er aflyst på

ejerforeninger

semestret

grund af for få tilmeldinger.

Ejendomsinvestering

Efterårs­

og finansiering

semestret

Erhvervslejeret

Forårssemestret

Realkompetencevurdering Har du gennemført fag på uddannelsen i 2015 eller før, kan du ansøge EjendomDanmark om at blive indstillet til en realkompetencevurdering.

Supplerende fag

42

Når du ikke at tilmelde dig et fag, inden det er

Grundlæggende

Efterårs­

bogføring og regnskab

semestret

Yderligere information og dine muligheder for realkompetencevurdering finder du på ejd.dk.

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN 2020


Tilmeldingsfrister og oprettelse af kurser

Ændringer

Der er ikke nogen tilmeldingsfrist på kurserne,

Danmark forbeholder sig ret til ændringer i kata-

men hvert kursus bliver oprettet på baggrund af

loget, herunder aflysninger.

antallet af tilmeldinger. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et kursus derfor blive aflyst. Vi opfordrer til, at du tilmelder dig kurset i god tid, så vi undgår unødvendige aflysninger.

Tilmelding til kurser

Der tages forbehold for trykfejl, og Ejendom-

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt til EjendomDanmark. Bliver du selv forhindret i at deltage, kan du overdrage pladsen til en kollega. Ved afbestilling beregnes følgende gebyrer for kurser

ejd.dk.

og fag på ejendomsadministratoruddannelsen:

Bekræftelse

Kursussteder

Du vil altid modtage en bekræftelse på din tilmel-

Fremgår af kursusbeskrivelserne på ejd.dk og af

ding på e-mail.

din ordrebekræftelse.

Kontaktoplysninger

Tidspunkt

Gebyr

EjendomDanmark

Tidligere end fem uger før kursusstart

500 kroner

Tre til fem uger før kursusstart

50 % af kursusafgiften

Tre uger før kursusstart

100 % af kursusafgiften

Telefon: 33 12 03 30 E-mail: info@ejd.dk

Foto: iStock.com/Allan K. Larsen.

EFTERUDDANNELSE FOR EJENDOMSBRANCHEN FORÅR 2020 43

TILMELDING OG AFBESTILLING

TILMELDING OG AFBESTILLING


KURSUSKALENDER JANUAR

MAJ

30 Værdiansættelse af andelsboligforeninger, Kbh.

4 ”Småhuse” i lejejelovgivningen, Kbh. 7 PropTech – udvikling og muligheder, Kbh. 11 Køb og salg af investeringsejendomme, Aarhus 12 Erhvervslejekontrakter i praksis, Kbh. 13 Køb og salg af investeringsejendomme, Kbh. 14 Skimmelsvamp i udlejningsejendomme, Aarhus 15 Lejefastsættelse og lejeregulering

FEBRUAR

3 AB 18 - Byggeriets aftalevilkår, Kbh. 4 Værdiansættelse af andelsboligforeninger, Aarhus 24 Ejendomsfinansiering, Kbh. 25 Hvidvaskloven, Kbh. MARTS

i boliglejemål, Kbh.

2 Hvidvaskloven, Aarhus 10 Ejendomsfinansiering, Aalborg 16 Værdioptimering af erhvervsejendomme, Kbh. 19 Erhvervslejemålets ophør, istandsættelse og fraflytning, Kbh.

24 Ejendomsinvestering I, Aarhus 30 Moms og afgifter ved udlejning af fast

investeringsejendomme, Kbh.

26 Faldgruber i boliglejeretten, Aarhus. 27 Erhvervslejekontrakter i praksis, Aarhus 28 Overdragelse af andelsboliger, Kbh. JUNI

ejendom, Kbh.

APRIL

2 Ejendomsinvestering I, Kbh. 17 Grundkursus: Lejeret I, Kbh. 20 Grundlæggende persondataret, Kbh. 21 Ind- og fraflytning i teori og praksis, Kbh. 23 Ind- og fraflytning i teori og praksis, Aarhus 24 Grundkursus: Lejeret II, Kbh. 27 ”Småhuse” i lejejelovgivningen, Aarhus 28 Faldgruber i boliglejeretten, Kbh. 30 Grundlæggende persondataret, Aarhus BLIV CERTIFICERET EJENDOMSINVESTOR

18 Skimmelsvamp i udlejningsejendomme, Kbh. 19 Grundkursus: Værdiansættelse af

3 Omkostningsbestemt leje I, Kbh. 4 Energirenovering, Kbh. 9 Omkostningsbestemt leje II, Kbh. 11 Overdragelse af andelsboliger, Skanderborg 12 Omkostningsbestemt leje I, Aarhus 18 Nyhedskursus om foreningsret, Kbh. 19 Omkostningsbestemt leje II, Aarhus

NIVEAU

1

Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål (kan tages i efteråret 2020) Ejendomsfinansiering 24. februar, Kbh. Ejendomsfinansiering 10. marts, Aalborg jendomsinvestering I 24. marts, Aarhus Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme 19. maj, Kbh.

BLIV CERTIFICERET EJENDOMSINVESTOR

NIVEAU

2

Omkostningsbestemt leje I 3. juni, Kbh. Omkostningsbestemt leje I 12. juni, Aarhus Omkostningsbestemt leje II 9. juni, København Omkostningsbestemt leje II 19. juni, Aarhus Erhvervslejekontrakter i praksis 12. maj, København Erhvervslejekontrakter i praksis 27. maj, Aarhus Værdioptimering af erhvervsejendomme 16. marts, København Køb og salg af investeringsejendomme 11. maj, Aarhus Køb og salg af investeringsejendomme 13. maj, København

Profile for EjendomDanmark

EjendomDanmarks kursuskatalog, forår 2020  

Efteruddannelse for hele branchen. Vi har kurser inden for økonomi, finansiering og driftsoptimering, men vi udvider konstant udbuddet af ku...

EjendomDanmarks kursuskatalog, forår 2020  

Efteruddannelse for hele branchen. Vi har kurser inden for økonomi, finansiering og driftsoptimering, men vi udvider konstant udbuddet af ku...

Profile for hverve