Page 1

Forenings rapport

17


Til indholdsfortegnelse

Landsmøde 2017 Landsmødet blev holdt i Skuespilhuset og bød blandt andet på oplæg fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og politisk kommentator Søs Marie Serup.


Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Vi sætter medlemmernes interesser på dagsordenen Ejendomsforeningen Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark.

Vision Ejendomsforeningen Danmark varetager medlemmernes fælles interesser og vil, som ejendomsbranchens toneangivende organisation, være det naturlige omdrejningspunkt for den samlede danske ejendomsbranche.  

Mission Ejendomsforeningen Danmark skal gennem sin service og sine politiske aktiviteter sikre medlemmerne de bedst mulige forudsætninger for at udbyde de tidssvarende og attraktive ejendomme, der danner rammer om danske arbejdspladser og familiers liv.

3


Til indholdsfortegnelse

Foto: Camilla Rønde: Forsiden, s. 2, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 32, 38, 41, 50, 54 og 56. Caroline Boogaard: S. 22. Evan Hemmingsen: S. 12 og 56. Jens Hage: S. 18. Julie Polar de Greeve: S. 14, 34, 37, 40 og 42. Palle Skov: S. 20. Sara Galbiati: S. 6, 26 og 55. V_Sot, iStockphoto: S. 28. Aarhus Fotografi: S. 40.


Til indholdsfortegnelse

Indhold FormÌndene har ordet 8 Highlights og udfordringer 14 Ejendomsmarkedet 2017 28 Medlemsfordele 34 Uddannelse og kurser 40 Foreningsudvalg 44 Grundejerforeninger 52 Hovedbestyrelse 55 Hoved- og nøgletal 57


xxxxxxx Til indholdsfortegnelse

Formand John R. Frederiksen (t.v.) og nĂŚstformand Henrik Dahl Jeppesen, Ejendomsforeningen Danmark. 6


Til indholdsfortegnelse

FormĂŚndene har ordet >>


Forord Til indholdsfortegnelse

Formændene har ordet Vi kan se tilbage på et år med positive takter på flere områder. Men der var og er fortsat også en række udfordringer, som skal håndteres. Aktiviteten på det danske ejendomsmarked steg i 2017, og det betød, at den økonomiske tomgang for investeringsejendomme faldt. Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik viste i oktober 2017 en tomgang på 8,3 procent, og den udvikling fortsatte, så tomgangen ved indgangen til 2018 var faldet til otte procent. Der er heller ingen tvivl om, at der er brug for flere private investeringer i ejendomme. Frem mod 2025 skal der hvert år bygges 24.000 nye boliger for at imødekomme efterspørgslen. Det bliver en stor samfundsmæssig opgave i de kommende år. Derfor er det nødvendigt, at ejendomsbranchen kan bygge, eje og drive ejendomme i hele landet. Det er tankevækkende, at der hver dag går over 100.000 medarbejdere på job i ejendomsbranchen. Det kan vi godt være stolte af.

Rammevilkår skal forbedres Foreningen arbejder generelt for at styrke rammevilkårene for ejendomsbranchen. Vi har blandt andet fokus på den urimelige forskelsbehandling af de familieejede ejendomsvirksomheder, som i skattelovgivningen betragtes og beskattes som passive pengetanke ved et generationsskifte. De familieejede ejendomsvirksomheder beskæftiger omkring 60.000 medarbejdere, som arbejder med administration, vedlige8


Forord Til indholdsfortegnelse

holdelse og udvikling af ejendomme og servicering af lejere. Det kan man ikke kalde for passiv pengeanbringelse. Vi vil derfor fortsætte med at tage pengetanksreglen op politisk, da den bunder i en række myter om ejendomsbranchen. I slutningen af 2017 indgik regeringen et bredt politisk forlig på andelsboligområdet med det formål at sikre mere levedygtige andelsboligforeninger. Forligsteksten blev omsat til et lovforslag, som har været i høring i begyndelsen af 2018, og som vi i et høringssvar har givet vores ændringsforslag til. Der var desværre flere svagheder, da man på nogle områder er dykket ned i den forkerte værktøjskasse. Vi forventer, at der fremsættes et lovforslag i Folketinget i foråret 2018. Kommunalvalget blev afholdt i 2017, og vi så en række nye ansigter på kommunernes rådhuse. Kort inden valget offentliggjorde vi den årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. Ejendomsforeningen Danmark undersøger her en række forhold, som kommunerne selv har indflydelse på. På størstedelen af de målte parametre var der i 2017 sket forbedringer sammenlignet med 2016. Blandt andet havde 18 kommuner i 2017 reduceret dækningsafgiften, og ingen havde sat den op – det er meget positivt. Det er vores opfattelse, at undersøgelsen udgør et godt dialogværktøj, når vi taler med både kommunerne og pressen.

Robust datagrundlag til vurderinger Et nyt ejendomsvurderingssystem for erhvervsejendomme er på vej, og det skal give mere retvisende ejendomsvurderinger. Ejen9


Forord Til indholdsfortegnelse

domsforeningen Danmark har vundet det udbud, som skal sikre en vigtig del af datagrundlaget for vurderingerne. Derfor er det nu helt afgørende, at alle i ejendomsbranchen bakker op og leverer ejendomsdata til os, så der opbygges et robust datagrundlag. Vi har som forening valgt at gå ind i dette arbejde, fordi det nye vurderingssystem på sigt vil give færre klager end det tidligere, og det vil i sidste ende betyde mindre besværlig administration, færre regninger til rådgivere og gebyrer i den enkelte virksomhed. Vi håber på jeres støtte til dette vigtige brancheprojekt.

Flere medarbejdere til branchen Manglen på ejendomsadministratorer stiger i de kommende år. Ejendomsforeningen Danmarks prognose viser, at der på ti år bliver brug for omkring 4.000 nye ejendomsadministratorer. Det er en kæmpe udfordring, som vi arbejder målrettet på at få løst. Vi arbejder fortsat på at tiltrække flere medarbejdere til ejendomsadministration. Vi fortsatte derfor indsatsen på www.ejendomsadministrator.dk i 2017. I kampagnen har vi fokus på at få studerende på landets erhvervsakademier til at søge praktik inden for ejendomsadministration. Ejendomsforeningen Danmark har sammen med Finansforbundet taget initiativ til et omskolingsforløb for ledige i den finansielle sektor. Målet er, at de ledige på sigt kommer i et fast job som ejendomsadministrator. Vi er rigtig glade for samarbejdet med Finansforbundet, som indebærer, at den ledige ansættes i en etårig traineestilling i en ejendoms- eller administrationsvirksomhed og

10


Forord Til indholdsfortegnelse

deltager i omskolingsforløbet. Vi igangsatte det første forløb i 2017 og igangsætter et nyt forløb i 2018. Vi arbejder også løbende på at udvikle vores uddannelse til ejendomsadministrator (EA), som er offentligt godkendt, ved at styrke uddannelsens faglige fundament. Der er ingen tvivl om, at EA-uddannelsen kan medvirke til, at flere unge vælger ejendomsbranchen til. Med de optjente ECTS-point fra EA-uddannelsen kan de bygge ovenpå med endnu mere uddannelse.

Tak til erfagrupper og udvalg Hvert år ydes en stor indsats i vores foreningsudvalg, erfagrupper og øvrige fora, som er med til at styrke videndelingen mellem medlemmerne, og resultaterne indgår i foreningens fremadrettede arbejde. Vores udvalg, erfagrupper og øvrige fora giver også værdifulde input til udviklingen af foreningens eksisterende og nye produkter. Vi vil gerne takke alle medlemmer for jeres deltagelse og bidrag til foreningen.

Formand John R. Frederiksen

Næstformand Henrik Dahl Jeppesen

11


Til indholdsfortegnelse

Administratorkonference 2017 Et par overskrifter fra konferencen i 2017 var: ”Hvordan lever vi sammen med kunstig intelligens”? og ”hvad skal vi administrere om ti år”?


xxxxxxx Til indholdsfortegnelse

Highlights og udfordringer >>

13


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Indsamling af markedsdata for erhvervsejendomme er i gang Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik den 2. maj 2017 et bredt politisk forlig om en ny model for boligbeskatning, som skal bidrage til at udvikle det nye ejendomsskattesystem på erhvervsområdet i 2020. Skatteministeriet har fået til opgave at levere det nye system til ejendomsvurderinger af ejerboliger, erhvervsejendomme, øvrige ejendomme og grunde. Ejendomsforeningen Danmark blev i 2017, efter et udbud, valgt som leverandør til at indsamle markedsdata til vurderingerne af erhvervsejendomme.

14


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Ved udgangen af 2018 skal der være indsamlet markedsdata for 5.000 erhvervsejendomme i hele landet fordelt på fem sektorer og 20 forskellige områder, såvel by som land. Dataindsamlingen er kommet godt fra start, fordi mange medlemmer bidrager til den. Men der er brug for, at endnu flere i 2018 indrapporterer data til foreningen, hvis de nye ejendomsvurderinger skal blive tilstrækkeligt valide.

Ny planlov styrker lokal detailhandel Den 1. juni 2017 blev en ny planlov vedtaget i Folketinget. Planloven trådte i kraft den 1. juli 2017 og er resultatet af et forlig mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. Formålet med at modernisere loven er blandt andet at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark. Det er positivt, at den nye planlov vil gøre det muligt for den lokale detailhandel at udvikle sig. 15


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Fortsat for dyrt at generationsskifte I 2017 havde Ejendomsforeningen Danmark fortsat fokus på problematikkerne ved generationsskifte i familieejede ejendomsvirksomheder. Ejendomsvirksomheder falder ind under pengetanksreglen, der sidestiller ejendomsvirksomheder, som beskæftiger sig med boligudlejning og visse ejendomsprojekter, med passiv pengeanbringelse på linje med blandt andet kontanter, aktier og obligationer. Derfor har ejere af ejendomsudlejningsvirksomheder, modsat andre erhvervsvirksomheder, ikke mulighed for at anvende succession ved et generationsskifte. Resultatet er en tårnhøj beskatning. Det har store konsekvenser for specielt de små og mellemstore ejendomsvirksomheder, der risikerer at lukke, og det koster danske arbejdspladser. Ejendomsforeningen Danmark har lanceret et politisk udspil i 2018, som viser mulige løsninger på problemstillingen. Klik her, og se udspillet

16


xxxxxxx Til indholdsfortegnelse

Case competition Mandag den 3. april lancerede erhvervs­ akademiet Cphbusiness i samarbejde med ejendomsselskabet Wihlborgs en Case Competition for de studerende. Frem mod den 18. april udarbejdede 26 studiegrupper forslag til fremtidige strategier for Wihlborgs.

17


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Strategi for deleøkonomi vil hæmme boligudbud Regeringen lancerede i oktober 2017 en strategi for deleøkonomi i Danmark, som skal være en drivkraft for vækst og innovation. Strategien skal ifølge regeringen give den enkelte mulighed for at supplere den almindelige lønindtægt med indtægter fra eksempelvis udlejning af boligen til turister. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at planens initiativer vil betyde, at færre boliger fremover udlejes til eksempelvis studerende og i stedet udlejes til turister. Ejendomsforeningen Danmark har løbende deltaget i debatten om deleøkonomi og Airbnb. Foreningen har her givet udtryk for, at Airbnb ikke er deleøkonomi, men en markedsplads. De mange kortidsudlejninger til turister skaber ofte utryghed i de berørte ejendomme, og foreningen efterlyser tidssvarende regler. Klik her, og se pressemeddelelse

18


Til indholdsfortegnelse

Branchens medarbejdere I Huset 1 2017 var temaet ”Branchens medarbejdere”. Her tegnede vi portræt af arkitekt Lotte Bertelsen, praktikant Mehmet Celik (ned. t.h.) ejendomsadministrator Daniel Harwith (øv. t.h.) og økonom Mads Fjeldhoff (ned. t.v.).

19


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Billund var den mest ejendomsvenlige kommune i 2017. Her ses kommunens borgmester Ib Kristensen (V).

Forbedret ejendomsvenlighed i kommunerne Ejendomsvenligheden i landets kommuner er generelt forbedret. Det viste foreningens undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed i 2017, som blev foretaget for sjette år i træk. Det skyldes, at kommunerne har forbedret sig på størstedelen af de målte parametre sammenlignet med sidste år. Blandt andet har 18 kommuner i årets løb reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 af landets 98 kommuner har en dækningsafgift på nul. Billund Kommune indtog førstepladsen, fordi den ikke har en dækningsafgift og har en lav grundskyld. Desuden er kommunens lejeboliger ikke regulerede, og man har nedbragt antallet af ejendomsforbrydelser. Undersøgelsen viste desværre også, at Københavns Kommune er landets mindst ejendomsvenlige kommune i 2017. Det er især et højt byggesagsgebyr, der placerer kommunen i undersøgelsens bund.

20


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Politisk aftale om andelsboliger I november 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en række nye tiltag på andelsboligområdet. I aftalen fremgår det blandt andet, at andelsboligerne skal stiftes med mere præcise og længerevarende budgetter, og der skal afdrages på gælden fra den første dag. Derudover beskæftiger aftalen sig også med, hvordan andelshavere overgår til at være lejere, når ejendommen sælges. Ejendomsforeningen Danmark mener, at det er et dårligt kompromis, at politikerne er landet på en løsning, hvor huslejen efter overgang til udlejningsejendom i en tidsbegrænset periode lægges fast på den gamle boligafgift og først senere overgår til lejefastsættelse efter lejelovgivningens almindelige regler.

21


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Udvalg analyserer ejerlejlighedsloven Ejendomsforeningen Danmark har deltaget i det udvalg, som erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsatte i 2016. Udvalget har analyseret ejerlejlighedsloven og er i marts 2018 kommet med en række anbefalinger til forbedringer. Ejendomsforeningen Danmark ser frem til en moderne lov for ejerlejligheder, som er mere operativ og forståelig. Foreningen havde dog håbet på lidt mere mod til at frisætte ejerlejlighedstanken i forbindelse med de nye anbefalinger fra ejerlejlighedsudvalget.

22


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Barriere for digital kommunikation i lejeforhold Folketinget vedtog en lov om digital kommunikation mellem lejer og udlejer i december 2017. Ejendomsforeningen Danmark ser positivt på de nye muligheder for at gøre tilbudspligtoplysninger digitale. Foreningen ærgrer sig dog over væsentlige mangler i loven, fordi de er en barriere for den digitale kommunikation mellem lejer og udlejer, herunder at man undtager væsentlige meddelelser som rykkere og opsigelser fra den digitale kommunikation. Det har ellers været centrale budskaber i foreningens dialog med politikere.

23


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Branchen forbereder sig på persondataforordningen Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft, og med den følger nye krav til, hvordan en virksomhed skal håndtere persondata. Med loven ønsker man at sikre, at personoplysninger bliver brugt til det formål, oplysningerne er indsamlet til brug for. For landets ejendomsvirksomheder indebærer det blandt andet en større grad af dokumentation for, at håndtering og anvendelse af persondata sker korrekt. I løbet af 2017 har Ejendomsforeningen Danmark holdt gå hjem-møder og seminarer om håndtering af persondata rundt i landet. Foreningen informerer løbende medlemmerne på hjemmesiden og via nyhedsbrevet Huset Net.

Juridisk konsulent Mette Haagensen fra Ejendomsforeningen Danmark og advokat Lars Japp Haslund fra Lundgrens (dengang Bech-Bruun) gennemgik de nye regler på gå hjem-møderne om persondata. 24


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Revideret udgave af bogen ”Boliglejemål” ”Boliglejemål” i to bind udkom i 2017 i 2. udgave. Bogen henvender sig bredt til blandt andre ejendomsadministratorer, jurister og advokater, som arbejder med de praktiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med boligudlejning. Bogen anvendes også på foreningens EA-uddannelse. Fem forfattere, Pernille Lind Husen, som er tidligere juridisk konsulent hos Ejendomsforeningen Danmark, Mogens Dürr, advokat hos DEAS, og Anne Louise Husen, Katja Paludan og Susanne Roug Kirchhoff, alle tre advokater fra Husen Advokater, har stået for gennemskrivningen. 25


Highlights og udfordringer Til indholdsfortegnelse

Administratorkonference 2017 Ejendomsforeningen Danmark gennemfører hvert år administratorkonferencen for indehavere og ledende medarbejdere. På årets konference var emnerne blandt andet kunstig intelligens, ejendomsadministration anno 2027 og rekruttering af fremtidens talenter. Men der blev også budt på indlæg om den nye lejelov, persondataforordningen, konkurser i andelsboligforeninger, og hvad der er administrators opgaver i en valuarvurdering. Konferencen blev holdt i Sorø over to dage. Der var således også tid til netværk.

Ny direktion i Ejendomsforeningen Danmark I løbet af 2017 har Ejendomsforeningen Danmark fået ny direktion. I marts 2017 begyndte Morten Østrup Møller som ny juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark. Senere på året kunne foreningen meddele, at Jannick Nytoft tiltrådte som ny adm. direktør i december 2017.

26


Til indholdsfortegnelse

Ejendomsmarkedet 2017 >>


Ejendomsmarkedet 2017 Til indholdsfortegnelse

Investeringsejendomme 2017 2017 var endnu et godt år på investeringsejendomsmarkedet. Der er fortsat positive forventninger til kontor, butik, industri og bolig i 2018, og tomgangen for kontor er på vej ned mod et mere normalt niveau. Investeringsejendomsmarkedet udviklede sig således positivt i 2017. Der var fortsat stigende efterspørgsel efter at eje investeringsejendomme, mens den løbende indtjening blev forbedret, da der dels var flere og flere lejere, som efterspurgte lejemål, dels fortsatte dansk økonomi i en positiv retning. Dansk økonomi fortsætter forhåbentlig den gode udvikling i 2018, hvilket vil betyde

28


Ejendomsmarkedet 2017 Til indholdsfortegnelse

fortsat efterspørgsel fra lejere, men det vil sikkert også betyde, at renterne vil begynde at stige fra et meget lavt niveau, hvilket resulterer i, at færre vil være interesseret i at eje investeringsejendomme. Resultatet vil være en tendens til stigende forretningskrav, men fortsat bedre indtjening i ejendommene. Hvis vi mod forventning får en forværring af dansk økonomi allerede i 2018, vil faldet i tomgangen for kontor og industri blive stoppet, før det kommer ned på et acceptabelt niveau på lang sigt. Det vil betyde udskydelse af nybyggeri og konvertering væk fra kontor og industri, hvor det er muligt. En forværring af dansk økonomi allerede i 2018 er et mindre sandsynligt scenarie.

Positive forventninger til 2018 I Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik om forventninger til investeringsejendomsmarkedet er der i januar 2018 fortsat positive forventninger til alle fire sektorer: kontor, butik, industri og bolig. Forventningerne til kontor og industri har i de seneste fem år udviklet sig mere og mere positivt, og i hele perioden har forventningerne til kontor ligget over forventningerne til industri. Til gengæld har forventningerne til butik og bolig indtil videre toppet i 2015. Hvis man frem mod 2020 foretager en simpel fremskrivning på de fire sektorer siden sidste vending, betyder det, at mens forventningerne til kontor og industri fortsætter op, vil forventningerne til butik og

29


Ejendomsmarkedet 2017 Til indholdsfortegnelse

bolig blive negative frem mod 2020, som det er præsenteret i figur 1. Der er tale om en simpel fremskrivning, og det er måske mere sandsynligt, at forventningerne til butik og bolig flader ud, end at de bliver negative. Både butik og bolig har lav økonomisk tomgang, mens den økonomiske tomgang for kontor og industri gerne må falde yderligere. 50,0 Figur 1. Forventningerne bevæger sig i forskellig retning 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-10,0 -20,0 -30,0 -40,0 kontor

butik

Industri

bolig

kontor

butik

Industri

bolig

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: Deltagerne har svaret: ”meget lavere”, ”lavere”, ”uændret”, ”højere” og ”meget højere” på spørgsmålet: ”Hvad er jeres forventning til udviklingen inden for ejendomme med prime location om et år i forhold til i dag?” vedrørende ejendomsværdi, tomgang og markedsleje. Svarene tildeles en værdi, så man opnår en indikator mellem -100 og 100. Fra januar 2018 er forventningerne fremskrevet med en gennemsnitlig rate beregnet på baggrund af sidste top eller bund.

Klik her for at se figuren i større udgave.

Den økonomiske tomgang for kontor må gerne falde endnu kraftigere Det er naturligt, at tomgangen stiger og falder, når de økonomiske konjunkturer udvikler sig. I figur 2 er den økonomiske tomgang for kontor vist for en 30-årig periode, 1988-2018. Den økonomiske tomgang for kontor har toppet i årene 1992, 2003 og 2016, og nu 30


Ejendomsmarkedet 2017 Til indholdsfortegnelse

er den økonomiske tomgang for kontor endelig på vej ned igen. Ved indgangen til 2018 er den økonomiske tomgang for kontor på 10,6 procent, og det er stadig højere end toppene i 1992 og 2003. Niveauet på lang sigt for den økonomiske tomgang for kontor ligger på omkring otte procent. Hvis det nuværende fald fortsætter, kommer den ned på det gennemsnitlige niveau i 2020. Fremgangen i dansk økonomi skal nok hjælpe den økonomiske tomgang til at falde yderligere, men det ville være ønskeligt, at niveauet på lang sigt blev nået før 2021, så en kommende lavkonjunktur ikke starter med en tomgang over det normale. Den økonomiske tomgang for kontor må altså godt falde kraftigere i 2018 end i de to foregående år, hvor den økonomiske tomgang samlet er faldet to procentpoint.

Fig. 2. Økonomisk tomgang for kontor er på vej ned

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0 Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. Jan. Okt. Jul. Apr. 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark og egne beregninger på baggrund af tal fra Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik, IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvet. Anm.: Data fra januar 2014 og frem til januar 2018 er fra Ejendomsforeningen Danmark. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i 2014. I perioden 1988-2000 er kontordata fra Ejendomstorvet indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er databrud mellem oktober 2013 og januar 2014. Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag. Den langsigtede økonomiske tomgang er beregnet på hele perioden januar 1988 til og med januar 2018.

Klik her for at se figuren i større udgave. 31


Oplev en ejendom Aarhus Havn flyttede ind i sit nye domicil i 2016. Vi bragte en artikel om det nye havnecenter, hvor der både er plads til kedeldragter og jakkesæt i serien ”Oplev en ejendom”, hvor Huset besøgte nogle medlemmers spændende og markante ejendomme.


Til indholdsfortegnelse

Medlemsfordele >>


Medlemsfordele Til indholdsfortegnelse

Medlemsfordele Som medlem får du gratis adgang til blandt andet: • Juridisk hotline, hvor du får svar på ejendomsjuridiske spørgsmål •  FAQ, hvor du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål • Medlemsmagasinet Huset, det juridiske nyhedsbrev Huset Jura og det daglige nyhedsbrev Nyt fra pressen

Som medlem får du minimum 20 procent rabat på • • • • •

 Ejendomsadministratoruddannelsen  Kurser  Arrangementer  Publikationer  Elektronisk blanketmodul

Som medlem får du også rabat på •  Grundejernes Domssamling •  Blanketter og kontrakter •  ED-Lovportal •  Forsikringer 34


Medlemsfordele Til indholdsfortegnelse

Markedsstatistikken Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik er en samling af data og analyser, der giver markedsinformation til det professionelle danske investeringsejendomsmarked. Markedsstatistikken – tomgang opgør kvartalsvist den økonomiske og arealmæssige tomgang for over 80.000 lejemål. Statistikken er opgjort for sektorerne kontor, butik, industri og bolig og er geografisk fordelt på regioner, landsdele og markedsmæssigt relevante områder. Markedsstatistikken – forventninger er en undersøgelse blandt en række markedsaktører, der giver information til det professionelle danske investeringsejendomsmarked. Målet er at skabe et endnu mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Markedsstatistikken – oversigt giver et overordnet økonomisk overblik over udviklingen i investeringsmarkedet for ejendomme.

Ejendomsforeningen Danmarks rks anma gen D orenin – oversigt og sf m o ealer ingsar Ejend sstatistik udlejn ed efter rgsel mark terspø me ef m ende ejendo • Stig de leje erings invest stigen st på e afka mere et • God gg m by or bliver i topf • Der omi er sk økon • Dan

ver omi gi økon dansk Solid der m e leje re, so ti højer der fle ål til gode aler er tningen, are e lejem gs

2018 markedsstatistik – tomgang Marts • Laveste tomgangsniveau i otte år

Januar 2018

• Forløsende fald i kontortomgangen • Butikstomgangen er under det langsigtede niveau PORTlaveste tomgang i ni år) (butik har AP WEBR

Ejen do mark msforen eds ing

SIGT

WEBRAPPORT TOMGANG

OVER

• Stigende tomgang for bolig, men den er fortsat relativt lav

e stati • Stad stik – n Danm ig ark forve 5,6 pr overrask ende ocen ntnin s lave t • Det ger forven histor tninge iske to • His r til to rale af torisk talt af Laveste tomgangskast flot fo kast • Fr i 2017 niveau påem landsplan rventn i 2018 gang er på ing ti : i otte år. i Ode 7, l 2 proc indust nse ent riejen dom me

ing Ændr

Niveau Fortsat faldende tomgang understreger høj aktivitet r r reale omsa areale nings Ejend udlej det for else, mio. Marke ftig rbeskæ Kontortal. 2017 , indeks 4. kva tning lomsæ eks Detai er 2017 n, ind Decemb uktio riprod Indust er 2017 Decemb antal rser, nku Ko 2018 kvm.: Januar , kr. pr. leje l Aktue 8

* 0,6%

Tomgangen for investeringsejendomme fortsætter med at falde. I januar 2018 faldt den øko* 1.205 0,1% 0,3 procentpoint til 8,0 procent og til det laveste niveau i markedsnomiske tomgang med 99,8 tid (januar %2014). * statistikkens Seneste status på udlejningsomfanget ved indgangen til 2018 6,8 giver anledning til at bevare positive forventninger til det igangværende år. 5,8 12

- 11,8%

**

April

2018

Falde

5 Selvom det16forventede afkast på investeringsejendomme på 5,7 procent de kommende år ikke er historisk højt, så er %der* fortsat høj aktivitet på ejendomsinvesteringsmarkedet i Dan0,3 mark. I 2017 blev der investeret * for knap 100 mia. kroner på det danske ejendomsmarked, 1.257 0,6% og i fjerde kvartal stod Danmark for op mod 40 procent af den samlede transaktionsvolu* 05 1.7 0,1% men i Norden (CBRE, 22. januar 2018). Dertil kommer helt grundlæggende forudsætninger % * 465om fortsat0,6 som prognosen økonomisk vækst på over to procent årligt de næste år (jf. DØRS 11 E17), et indtil1.1 videre lavt renteniveau og en lav inflation. Endelig ser den positive udvikling i

nde

ed forve lomsæ gelsen er lejnin udlej I 2018 ntnin Flere . Detai fti t for ud og forven omme ntorbeskæ rkede e leje ger ti 2020 På ma e ejend og ko det nu højer samt tes et to vil lej l tota onen tafor ning Forsat perio vilkår gerne tyder dukti 201 til en gode lt afk den 20 lt afkast et be tripro Januar på 5, komm og (2011)investeringer 18-20 indus ast e. Saml 6 proc endeudlejning r og er . rv 20 fo gend en Konto femår forvendeFo entn ktorer rven artal. alle sti mgang. kommende år. se kv e ing tes at t, mens fo sper tn to en til r for all cent i sidste t med rv blive marke ingen til Butik lavere 2018 iode, som ge e stige 5,4 pr entninger t * 20 de pro ste lej oin er 19 t de ri 0,4 er en falde ocen ne til lejen tuelle - 0,6 %p med Indust stigning t med r er målt forven er faldet t. De år er Den ak t steget t * 10,6 et en i forv med t er de både 2019 oin sidste 0, r tn lev %p se 2 ing de nto entn 0,5 pr proc r op - 0,2 n lav Bolig om, og perio ns ko samlet * ingsu entp lig ha , pct.: ocen este 6,5 at en er oint al, me oint nder gang samme tik og bo ing t forven %p art i af 7 gn en Tom fo 8 kv i fo søge matnin -0, rh Bu Sid 201 d sti ste * Det h Januar cent. 10,4 g kan old til sid rhold til sid lsens lev ten sid oint ere me ste år. istori 1,5 pro nt sid anelse lav være etid 0,6 %p r ste år, 10,6 10,4 proce på ve Konto Det be 4,2 ske to men j. på 0,6 tri ligger en . der er s tyde og nt us tale r, at Butik te år, proce der i og ind t ** ntor, afkast te i ot Tota ri og 0,1 ne ko %-poin g laves lt ust re rer 0,3 0,7 rin sit afka Ind Histor fle på kto 8,0 i 201 st veste nu på mme 7,2% rvsse isk 20 ** Kvar 7,4 tik omsin isk 7 s at ko oint erhve gen er ta lig bu nd 17 b an lsæ %-p Bo nte for ns eje lev 7 n 0,1 ndrin , histor Tomg for ve 2018 tri, me ange Årsæ 7,2 det for g ,2 pro n 5,7%6,5 omme tomg ndrin Der må r og indus er Marke ast, ejend har de 2019 t * fald i tning ustri. g cent afk %-poin konto . Bolig , forven og ind 5,6 0,46 Totalt n for Kilde iveau 2020 omme butik ange 0,69 igtsn : 2017 , ejend tomg 5,4 t * Tabe Ejendom 4,2 r langs afkast 0,0 2018 fald i sfo %-poin lle unde Totalt g -202 0,00 5,4 n de er for 20 n angiver reninge -0,2 2 esterin 2018 gatio -0,31 -0,2 ang. allere n disse tsobli god inv t afkast i inves 18-2022. det genn Danmarks 7% * te tomg 5,4 ig sta en 0,4 Ny t -år te -0 De em ftig laves 10 ntsa mar ,5 nu t to sn 2018 Direkt ringens er for da eje et for Januar 1.122 større tale afkas itlige tota kedsstatis e afk Ny Ny r. omme er fortsat ast, og v en genmd nd le afk m tik lse t as -3 måle o pe afkas Eje de . t er giv . De ga CIBORr 2018 løben omme . I 2017 cent i totalt større rioden. Af periodens r indgår r udby tte t i procen Ny Andet 25 godt rdi % ** Februa XC Ejend et væ 9,2 to rKontor Butik Industri Bolig Total OM i ka t lse , t ba pro r løb på ty st på ing pr der er histo omsfo erhverv indeks u stige endom 7,2 værd ende ne per af afk investerin seret på år, da riske imo perio sudvikl Aktie ruar 2018 Ejend 6.490 om tto i fra e endn sej pro as be er gs to feb nd en de ng tal t: dr sv værd eje tale afk 15. e eri n. eje r 0,7 * Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring domm itilvæ iftsresulta Direkte afk ndomm arelserne eløbig tik. Det va invest ast i Det tota det for 00 kvm kst e i fo 2 point nitlig t delt ste for ingen ast og le tis 2017 ri, 1.0 i procent0,0 i procenti procenti procenti procenti procentMarke rh nems dssta de før med sforen viser kan æn afkast er i den giv 1 bygge marke . Ejendom , viser inves afkast på old til yndt ne point point0,9 point point point før dres 2018 Påbeg afkast Danmarks 16 lidt fre ev t. finan periode de teringsstø værdi. Dpoint eter, % * e År d i 20 rsøgelse for ultatet for en 2017 barom indeks sie lt m madre rre Kvartal År Kvartal År Kvartal 0,1År Kvartal År Kvartal År Kvartalltag ening jere en de res nktur g, erne ttet, lle udgif te ed inves lse priKonju og anlæ oint hø ntningsun t er under rmed 102,4 når de s forv ri te r ve centp ilke ner de Bygge2018 -0,6 -1,2 -0,2 -1,5 -0,7 -1,3 * 0,6 1,1 -0,5 -0,3 -0,9 r kom og inflationringsTi . er, arks for på 5,7, hv n reg 17 l e ar ng 20 lse n 20 nm 7% m i Janu tni tning ge -0, Da . er ny 18 de ast omkos dersø e data Det 0 toppe alt afk er Bygge 2015=10 5,1 . et tot rventningsun ale afkast 10 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. 7 indeks Fo . t tot er, rtal 201 ige 2017. at de nmark tningAnm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i Da 3. kva 10 -år for vefor 12 % en alt omfatter også aktuel årsleje og arealer t med, somkos 0 nter n den rening fortsa Arbejd 2015=10 sekundære arealer. et tot e, me int i afkast omsfo alt nter dring 10 % Ejend 7 get lav på 7 basispo n på indeks Årsæn nde re rtal 201 proce geri og teg tsat me steget 46 g ** Til ud 3. kva eller Stige nt for ve ende ndrin nsk Byg er for er derov nd tte Da lsæ te nte rne vi gy ik, sæ rta r et tot klinge er. tist nsren al. De be Rente * Kva d til at alt afkast arks Sta n fra bligatio re me ingskvart på un Danm statso 2018 der Kilde: sidste n på sigt væ for invester 5 pro ld til til 20 cent. forho ter ka stigninger 31 % e ren 20 i rdi for ve totalt stigend er på væ nter 1 mp et totalt en dæ me. afkast 48 om på 6 til ejend

WEBR FORV APPORT ENTN INGE R

Figur 1. Økonomisk tomgang, januar 2018

7 pro

%

cent.

under 5 ml 5 og 6

ml 6 og 7

over 7

for ve nter et totalt afkast 5 til på 6 pro cent.

for ve

45 %

Lave ste for til en vent ning komm ende perio de sid femår en de sunde nne rsøge lse ud først kom e ga ng i 2011 .

afkast

17 %

nter et fal d i det totale afkast .

for ve

nter en sti gning i det totale afkast .

38 %

stigend

e

Uændre t

faldend

e

for ve nter uænd totalt ret afkast .

1

35


Medlemsfordele Til indholdsfortegnelse

ED-Lovportalen Medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark får rabat på blandt andet ED-Lovportalen. ED-Lovportalen er en hjemmeside, hvor du kan få svar på alle dine juridiske spørgsmål inden for alle aspekter af ejendomsadministration, og du kan finde svar på alle leje- og erhvervslejeretlige spørgsmål inden for den komplicerede lovgivning. Med ED-Lovportalen får du aktuel adgang til for eksempel lovmæssige bekendtgørelser, cirkulærer, lejeretlige domme og Ejendomsforeningen Danmarks elektroniske blanketter og standardkontrakter. Sitet opdateres dagligt, så du altid finder den nyeste lovgivning.

Besøg den juridiske FAQ Har udlejer ret til at opsætte vandfordelingsmålere, hvad er det maksimale depositum, man kan aftale i et erhvervslejeforhold og hvad er en renteswap? Som medlem af Ejendomsforeningen Danmark kan du altid få et hurtigt svar på dit juridiske spørgsmål med den juridiske FAQ på hjemmesiden. Du kan også stille et spørgsmål til foreningens jurister, som ringer dig op hurtigst muligt.

Ny udgave af håndbogen ”Boliglejemål” I begyndelsen af 2017 udkom Ejendomsforeningen Danmarks nye og reviderede version af håndbogen ”Boliglejemål”. Bogen er den mest omfattende, praktisk orienterede bog om privat boligudlejning, som er fuldt ud opdateret med de lovændringer, branchen har skullet forholde sig til siden 1. juli 2015. Se også side 25.

36


Medlemsfordele Til indholdsfortegnelse

Juridisk hotline blev forstærket Fra den 2. januar 2017 blev den juridiske hotline udvidet hos Ejendomsforeningen Danmark. Hvor det hidtil var muligt for medlemmer at blive ringet op af en jurist mellem klokken 12.30 og 15.30, kan medlemmerne nu blive ringet op allerede fra klokken ni af en af foreningens juridiske studentermedhjælpere. Ændringen gælder kun for direkte medlemmer. Foreningsmedlemmer har fortsat adgang til rådgivning om fredagen.

Blanketmodulet Ejendomsforeningen Danmarks elektroniske blanketmodul består af alle de blanketter, som foreningen i dag sælger som papirblanketter. Det er blandt andet lejekontrakter til beboelse og erhverv, blanketter til beregning og varsling af omkostnings­bestemte leje, skatte- og afgiftsforhøjelser. Du kan udfylde de elektroniske blanketter direkte på skærmen og udskrive det færdige resultat. De indtastede oplysninger kan gemmes og når som helst hentes frem igen. Blanketterne bliver løbende tilpasset og opdateret i forhold til ændringer i lovgivningen, doms- og administrativ praksis.

37


Til indholdsfortegnelse

38


Til indholdsfortegnelse

Uddannelse og kurser >>


Uddannelse og kurser Til indholdsfortegnelse

Højeste antal dimittender på EA-uddannelsen Ejendomsforeningen Danmark står bag ejendomsadministratoruddannelsen (EA), der er offentligt godkendt og udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. I 2017 var der 582 studerende indskrevet på uddannelsen. 53 nyuddannede ejendomsadministratorer fik i september overrakt deres eksamensbeviser ved de årlige dimissioner i København og Aarhus. Antallet af dimittender er steget 30 procent fra 2016 til 2017, og det er det højeste antal hidtil, som har gennemført EA-uddannelsen.

Glade nyuddannede EA’ere ved Aarhus Havn. I midten ses Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Ejendomsforeningen Danmarks afdeling i Aarhus.

I København blev de nyuddannede EA’ere også fejret med eksamensbeviser, blomster og tale fra Anne Marie Oksen, formand for Foreningsudvalg for uddannelse, der ses forrest i billedet. 40


Uddannelse og kurser Til indholdsfortegnelse

Mange flere deltog på efteruddannelseskurser Der er brug for, at branchens mange medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor udbyder Ejendomsforeningen Danmark en række kurser, der spænder vidt – fra grundlæggende emner inden for bolig- til erhvervslejeret, foreningsret, økonomi, investering og finansiering samt kommunikation og ledelse. I 2017 havde foreningen 1.241 kursister på de åbne efteruddannelseskurser. Det er en stigning på 50 procent i forhold til 2016, hvor 837 deltog.

41


Uddannelse og kurser Til indholdsfortegnelse

Traineeforløb omskoler ledige fra bank til ejendomme Finansforbundet og Ejendomsforeningen Danmark gik i 2017 sammen om et omskolingsforløb for ledige i finanssektoren, der er parate til at arbejde i ejendomsbranchen. De første erfaringer viser, at forløbet er en succes, og et nyt forløb blev sat i gang i januar 2018. 12 kandidater er nu ansat i et etårigt traineeforløb blandt Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer. Traineeforløbet består ud over et ansættelsesforløb af et undervisningsforløb på otte dage og to fag på EA-uddannelsen.

HR-direktør i Jeudan Annemarie Lund Krumhardt (tv.), trainee Hanne Rosenkilde (midten) og direktør i CEJ Ejendomsadministration Anne Marie Oksen (th.) er alle enige om, at traineeforløbet gør, at flere får mulighed for at blive en del af ejendomsadministrationsbranchen. 42


Til indholdsfortegnelse

Foreningsudvalg >>


Foreningsudvalg Til indholdsfortegnelse

Foreningsudvalg Ejendomsforeningen Danmark har en række faglige og regionale udvalg, som blandt andet har til formål at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for udvalgenes områder. De bidrager også til formidling af viden til foreningens øvrige medlemmer om faglige emner. De regionale udvalg består af medlemmer, der ejer, udlejer eller driver ejendomsadministration inden for hovedstaden, Sjælland, Fyn og Jylland. De faglige udvalg består af foreningens medlemmer, der til daglig arbejder med det pågældende fagområde.

Foreningsudvalg for andelsboliger Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om generelle, brancherelevante spørgsmål i relation til andelsboligforeningsområdet, herunder etablering, drift, finansiering, værdifastsættelse, vedligeholdelse, udvikling og afvikling af andelsboligforeninger og deres ejendom samt regler for køb, salg og overdragelse af andelsboliger. Udvalget har især koncentreret sig om udarbejdelse af en fælles overdragelsesaftale i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening, ABF, Danske BOLIGadvokater, Foreningen for Advokater med Ejendomsadministration og Ejendomsforeningen Danmark. Udvalget arbejder også på at udarbejde en standardvedtægt for andelsboligforeninger. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

44


Foreningsudvalg Til indholdsfortegnelse

Foreningsudvalg for boliger Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for boligområdet. Udvalget har især koncentreret sig om en samlet reform af boliglejelovgivningen til dels med ekstern, sagkyndig bistand. Udvalget har desuden fulgt implementeringen af de nye regler, der desværre ikke betød en forenkling af lejeloven. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

Foreningsudvalg for byggeri Byggeudvalget skal primært behandle forhold og gennemføre aktiviteter af generel og specifik interesse for foreningens medlemmer inden for alle former for nybyggeri samt større ombygninger og renoveringer. Byggeudvalget beskæftiger sig endvidere med vilkår og principper for køb og salg af større ejendomme. Udvalget har blandt andet diskuteret reduktion af energiforbrug i bygninger, byggeskadeforsikring, byggeriets udfordringer, digital dokumenthåndtering i byggesager og aftaler om anvendelse til helårsbeboelse som vilkår for byggetilladelse. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

45


Foreningsudvalg Til indholdsfortegnelse

Foreningsudvalg for ejendomsdrift Udvalget koncentrerer sit arbejde om arbejdsmiljø og -sikkerhed for ejendomsfunktionærer. Målsætningen for udvalget er at få etableret en dialog med Arbejdstilsynet for at få udarbejdet nogle retningslinjer for, hvordan opgaverne skal løses i den private udlejningssektor. Udvalget diskuterer blandt andet også byggesagsbehandlingen i kommunerne, skimmelsvamp, isolering af tekniske installationer, energimærkning af udlejningsejendomme og energibesparende foranstaltninger. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

Foreningsudvalg for erhvervsejendomme Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik og strategi i relation til spørgsmål med relevans for erhvervsejendomme og udlejning af erhvervslokaler i bred forstand, herunder investering i samt drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af erhvervsejendomme. Udvalget har blandt andet diskuteret ændring af erhvervslejeloven, planloven og retningslinjer for syn og skøn i markedslejesager. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

46


Foreningsudvalg Til indholdsfortegnelse

Foreningsudvalg for Fyn Udvalget arbejder på at bibringe viden og erfaring til såvel de fynske huslejenævnsmedlemmer som lægdommere for udlejerside, herunder orientere om ny praksis på området. Derudover arbejder udvalget på at udbrede kendskabet til Ejendomsforeningen Fyn. Udvalget ønsker at have en innovativ og proaktiv tilgang til ny lovgivning, regler og praksis. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

Foreningsudvalg for hovedstaden Udvalgets målsætning er at fremme og oplyse om den overordnede udvikling i hovedstadsregionen og dermed øge kendskabet til konkrete projekter og tiltag. Udvalget har blandt andet drøftet Københavns erhvervspolitik, herunder byggesagsbehandling og renholdelse af fortove i hovedstaden. Desuden drøfter udvalget løbende information og gå hjem-møder om relevante projekter og tiltag i hovedstadsområdet. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

Foreningsudvalg for Jylland – Nordjylland I 2017 har udvalget fortsat drøftet implementeringen af den nye lejelov. Faste punkter på møderne er desuden persondataloven, situationen på ejendomsmarkedet i det område, hvor mødet afholdes, samt nye nævns- eller boligretssager, som deltagerne enten har deltaget i eller i øvrigt har kendskab til. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget 47


Foreningsudvalg Til indholdsfortegnelse

Foreningsudvalg for Jylland – Sydjylland Udvalget drøfter aktuelle problemstillinger i branchen fx ny lejelov, hvidvask og persondatalov, situationen på ejendomsmarkedet i området, hvor mødet afholdes, og nye afgørelser fra nævn og domstole. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

Foreningsudvalg for Sjælland Foreningens formål er at samle grundejerforeningerne i de sjællandske, lolland-falsterske, mønske og bornholmske købsteder og bymæssigt bebyggede kommuner eller dele af sådanne sammesteds for i fællesskab at fremme alle sager, der har interesse for grundejerne. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

Foreningsudvalg for skat Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for skattespørgsmål i bred forstand, herunder selskabsskat, moms, ejendomsskat, dækningsafgift, fradragsregler og regnskabsspørgsmål i relation til beskatning. Arbejdsområderne omfatter såvel danske som EU-relaterede spørgsmål på skatteområdet. Udvalget har blandt andet behandlet den offentlige vurdering af erhvervsejendomme, Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik, generationsskifte af familieejede ejendomsvirksomheder, ejendomsvenlighedsundersøgelse, dækningsafgift, regeringens 2025 plan, anbefalinger til geografisk inddeling med ejendomsdata, FAIF og moms på ejendomme. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget 48


Foreningsudvalg Til indholdsfortegnelse

Foreningsudvalg for uddannelse Udvalget har især beskæftiget sig med opbygning af de offentlige uddannelser, herunder synergien mellem Ejendomsforeningen Danmarks EA-uddannelse og det offentlige uddannelsessystem. Udvalget har endvidere været optaget af spørgsmål knyttet til rekrutteringen og uddannelse af (fremtidige) medarbejdere i administratorbranchen. Udvalget følger og kommer med input i forhold til praktikpladsindsatsen og samarbejdet med finansøkonomer og -bachelorer. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

Foreningsudvalg for retail Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik og strategi inden for sit fagområde, der er defineret som spørgsmål med relevans for retailområdet og udlejning af butikslokaler i bred forstand, herunder investering i samt drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af retailejendomme og butikslokaler. Rådgivningen omfatter såvel danske som EU-­relaterede spørgsmål, men er forankret i danske forhold og skal specielt relatere sig til emner, der har særlig interesse for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom inden for det pågældende fagområde med fokus på forbedring af rammevilkårene i forhold til retailområdet og udlejning af butikslokaler. Klik her for at se, hvem der er med i udvalget

49


Til indholdsfortegnelse

Oplev en ejendom Ejendomsadministrationen BJØRNSHOLM rykkede ind i Sankt Annæ Passage ultimo 2016. Artiklen var en del af serien ”Oplev en ejendom”, hvor Huset besøgte nogle medlemmers spændende og markante ejendomme.

50


Til indholdsfortegnelse

Grundejerforeninger >>


Grundejerforeninger Til indholdsfortegnelse

Ejendomsforeningen Danmarks grundejerforeningsmedlemmer Bornholms Grundejerforening Formand: Tom Jensen

Ringsted Grundejerforening Formand: Peter Hermanns

Ejendomsforeningen Holbæk www.ejendomsforeningen-holbaek.dk Formand: Rasmus Carlsson

Roskilde Grundejerforening www.roskildegrundejerforening.dk Formand: Cecilie Mieth

Faxe Grundejerforening Formand: Hans Elverdam

Rødovre Grundejerforening Formand: Flemming Sejr Hansen

Foreningen af grundejere i Sorø Formand: Mogens Pihl

Slagelse Grundejerforening Formand: Thomas Lindboe

Frederiksberg Grundejerforening www.frederiksberggrf.dk Formand: Thomas Bograd

Sundbyernes Grundejerfællesskab www.sgfnet.dk Formand: Svend Vexby

Frederikssund Grundejerforening Formand: Jens Thoregaard

Ejendomsforeningen Fyn www.effyn.dk Formand: Peter Søndergaard Christiansen

Grundejerforeningen Lolland Formand: Per Morén Helsingør Grundejerforening www.helsingorgrundejerforening.dk Formand: Torben Knudsen Hillerød Grundejerforening Formand: Hans Reinholdt Køge Grundejerforening Formand: Marianne Iversen Nykøbing Falster Grundejerforening Formand: Svend Teilmann

Ejendomsforeningen Kronjylland www.efkronjylland.dk Formand: Henning Jørgensen Hjørring Udlejere www.hjorringudlejere.dk Formand: Jens Peter Jensen Prodomus (Aalborg Grundejerforening) www.prodomus.dk Formand: Claus Fischer


Til indholdsfortegnelse

Hovedbestyrelse >>


Til indholdsfortegnelse

Mange muligheder for netværk Ejendomsforeningen Danmark var i 2017 vært for 17 gå hjem-møder og tre konferencer.

54


Hovedbestyrelsen

Til indholdsfortegnelse

Formand Direktør John R. Frederiksen

Næstformand Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen

Adm. direktør Torben Black

Direktør Michael Bruhn

Direktør Peter Søndergaard Christiansen

Adm. direktør Flemming B. Engelhardt

Adm. direktør Per W. Hallgren

Advokat Jens Anker Hansen

Direktør Britta Jespersgaard

Adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm

Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen

Direktør Peter Lautrup

Adm. direktør Michael Nielsen

Direktør Søren Impgaard Nielsen

Adm. direktør Anne Marie Oksen

Ejendomsmægler Leif Olsen

Direktør Solveig Rannje

Advokat Merete Vangsøe Simonsen

Advokat Kenneth Søndergaard

Advokat Jens Thoregaard

55


Til indholdsfortegnelse Til indholdsfortegnelse

Arrangementer i 2017 Ejendomsforeningen Danmarks arrangementer i 2017 var velbesøgte. Øverst t.v. ses foto fra Boligpolitisk åbningsdebat, t.h. et foto fra administratorkonferencen, nederst t.v. et foto fra seminar om persondataforordningen, og nederst t.h. fra landsmødet.


Hoved- og nøgletal Til indholdsfortegnelse

Hoved- og nøgletal Udvalgte hoved- og nøgletal for de seneste fem år:

Hovedtal i tkr 2017

2016

2015

2014

2013

Indtægter

23.146

20.337

19.320

17.739

16.320

-23.550

-22.906

-20.975

-20.020

-18.236

-620

-2.817

-2.011

-2.438

-2.040

Ejendommens driftsresultat før skat

1.302

1.101

1.325

1.230

1.265

Årets resultat efter skat

532

-1.563

-728

-1.127

-462

Balancesum

35.775

33.778

35.359

36.104

36.113

Egenkapital

25.696

25.206

26.769

27.497

28.624

Egenkapital inkl. ansvarlig indskuds­ kapital

28.796

28.306

29.869

30.597

31.724

Soliditetsgrad, %

71,8

74,6

75,7

76,2

79,3

Soliditetsgrad inkl. ansvarlig indskudskapital

80,5

83,8

84,4

84,8

87,9

22

21

20

17

18

Driftsudgifter Forenings­ resultat før skat

Nøgletal

Antal med­ arbejdere 1)

1) Opgjort efter ATP-metoden. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Se hele årsrapporten

57


Til indholdsfortegnelse

Ejendomsforeningen Danmark er den professionelle erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Læs mere om os på www.ejendomsforeningen.dk Følg Ejendomsforeningen Danmark på LinkedIn Følg Ejendomsforeningen Danmark på Twitter

København Nørre Voldgade 2 1358 København K Telefon: 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk www.ejendomsforeningen.dk

Aarhus Havnegade 2A 8000 Aarhus C Telefon: 31 73 15 50 www.ejendomsforeningen.dk

Odense Vestre Stationsvej 18, st. 5000 Odense C Telefon: 66 12 34 00 www.effyn.dk

Foreningsrapport 2017  
Foreningsrapport 2017