EjendomDanmark Markedsstatistik - tomgang (juli 2019)

Page 1

Juli 2019

EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang • Samlet 6,5 mia. kr. i tomgang • Tomgangen på 6,7 procent er steget svagt i de seneste tre kvartaler • De største shoppingcentre (9,0) og Strøget (10,9) har højere tomgang end butikker generelt (6,5) • Boligtomgangen er stadig lav (4,1), men den er steget 0,4 procentpoint siden sidste kvartal • Solstrålehistorie fra industri med et kvartalsvist tomgangsfald på 0,1 procentpoint

Svagt stigende tomgang Den økonomiske tomgang stiger med 0,2 procentpoint til 6,7 procent. Den samlede tomgang går langsomt i den forkerte retning og er steget lidt i de tre seneste kvartaler. En økonomisk tomgang på 6,7 procent svarer til mistede lejeindtægter på 6,5 mia. kr. om året. I gode tider burde det kunne reduceres med omkring 4 mia. kr., men omvendt vil dårlige tider betyde ekstra 4 mia. kr. i ekstra tomgang. Da kontor er den største sektor og har en højere tomgang, betyder det, at kontor samlet står for næsten halvdelen af de 6,5 mia. kr. Siden sidste kvartal er tomgangen ikke steget for kontor, men det er stigende tomgang for butik og bolig, der forårsager den stigende tomgang. Butik og bolig har forholdsvist lave niveauer med økonomisk tomgang på 6,5 procent for butik og 4,1 procent for bolig. Tomgangen for industri og andet erhverv er faldende.

I forhold til samme tid sidste år er tomgangen faldet 0,5 procentpoint.

Butikstomgangen toppede i 2013 med 14,0 procent.

Højere tomgang i større shoppingcentre og på Strøget Butikstomgangen på 6,5 procent er fortsat under gennemsnittet fra 2000-2019, som er 6,8 procent. Det er andet kvartal i træk, at tomgangen stiger for butik. De større shop-

Figur 1. Økonomisk tomgang, juli 2019

Økonomisk tomgang

9,8

Den økonomiske tomgang angiver, hvor stor en del af lejen, som går tabt som følge af tomme lejemål.

6,7

8,6 5,8 6,5

4,1

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

0,0

-0,8

0,5

0,4

-0,1

-0,5

0,4

-0,1

-0,2

-2,1

0,2

-0,5

Begrebet er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål.

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

pingcentre har mere ledig kapacitet med en tomgang på 9,0 procent end andre shoppingcentre med en tomgang på 5,7 procent og butikker generelt med en tomgang på 6,5.

Stigende butikstomgang på Strøget.

Ser man på København og Frederiksberg er den økonomiske tomgang lav på Frederiksberg med 1,2 procent, mens tomgangen er højere i København Centrum med 7,1 procent, Nørrebro med 7,6 procent og Amager Øst med 10,7 procent, som det kan ses i figur 2. Strøget er en del af København Centrum og har nu en tomgang på 10,9 procent. En forklaring på en højere tomgang på Strøget kan være, at der på grund af et stort kundegrundlag bruges længere tid på istandsættelser og omdannelser til nye butikker, men det ændrer ikke ved, at Strøget i de sidste to år har oplevet en stigning i den økonomiske tomgang, så Strøget nu har en tomgang på 10,9 procent. Det har naturligvis betydning for butiksinvestorers investeringskalkuler i den næste tid.

Figur 2. Lav butikstomgang på Frederiksberg 18

Frederiksberg

14

15

7,6% (3,9 %-point)

11

Vesterbro

4,4% (2,0 %-point)

Nørrebro

2

1,2% (-0,5 %-point)

København centrum

10

7,1% (2,7 %-point)

13 9

1

Valby

Strøget*

6,8% (-1,3 %-point)

8

7 3

12

6

4

Sydhavnen

10,9% (7,3 %-point)

5

16

Amager Øst

5,3% (0,9 %-point)

10,7% (2,5 %-point)

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Årsændring i parentes. Bemærk, at Strøget er en del af København Centrum.

Figur 3. Større shoppingcentre har 9,0 procent i tomgang Butik i alt

6,5

Butikker og butikscentre

6,5

Mindre shoppingcentre

5,7

Mellemstore shoppingcentre

5,7

Større shoppingcentre

9,0 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Markedsdata med 3.000 butiksejendomme. Lidt over halvdelen af landets omkring 120 shoppingcentre er repræsenteret i databasen. Inddelingen af shoppingcentre er foretaget efter denne definition: Butikker og butikscentre er under 5.000 m2. Mindre shoppingcentre er mellem 5.000 m2 og 20.000 m2. Mellemstore shoppingcentre er mellem 20.000 m2 og 40.000 m2. Større shoppingcentre er over 40.000 m2.

2


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Små butikker er oftere tomme Når man ser på størrelserne af butikslejemål, er små butikslejemål oftere tomme end større butikslejemål. Tomgangen for butikslejemål under 100 kvadratmeter er 11,9 procent, mens lejemål fra 1.000 kvadratmeter har en tomgang på 3,0 procent.

Figur 4. Lav tomgang i større lejemål Tomgang 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -99

100-199

200-399

400-599

600-799

800-999

1.000-

Kvadratmeter

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Figur 5. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,00

20,00

PROCENT

15,00

10,00

5,00

0,00

Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 Kontor

2007

2008 Butik

2009 Industri

2010

2011 Bolig

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I alt

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvets Markedsindeks. Anm.: Data fra januar 2014 og frem er fra EjendomDanmarks markedsstatistik. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i 2014. I år 2000 er kontordata fra Ejendomstorvets Markedsindeks indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er databrud mellem oktober 2013 og januar 2014. Fra januar 2014 er opgørelsen kvartalsvis, mens den er årlig før 2014. Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag.

3


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Kontor – Tomgangen stiger fortsat ikke Kontortomgangen på 8,6 procent stiger ikke, men ligger fortsat lige over det historiske gennemsnit fra 2000-2019 på 8,4 procent. På et år er kontortomgangen faldet 0,8 procentpoint. Det uændrede niveau siden april 2019 er resultat af kun en mindre stigning i tomgangen i Region Hovedstaden (+0,1 procentpoint), en stigning i region Nordjylland (+1,1 procentpoint) og tomgangsfald i de øvrige regioner. Den laveste kontortomgang findes i Region Midtjylland (5,6 procent) og Region Hovedstaden (8,6 procent), mens tomgangen i Region Nordjylland er den højeste (12,4 procent). Omkring 2,0 procentpoint lavere tomgang i Aarhus og Østsjælland. I Køge er tomgangen halveret på tre måneder.

De seneste tre måneders største tomgangsfald fandt sted i Østsjælland og Aarhus på henholdsvis 2,0 og 1,7 procentpoint. Tomgangsfaldet i Østsjælland er primært drevet af lavere tomgang i Køge, hvor tomgangen er halveret fra 12,3 procent til 6,5 procent, men også i Greve og Roskilde er der tomgangsfald på henholdsvis 0,9 og 1,7 procentpoint. Det årlige tomgangsfald på landsplan skyldes blandt andet, at udlejningsværdien af nyudlejede lejemål er højere end det, der tabes på lejemål, som over samme periode er blevet tomme. Derudover medvirker årlige reguleringer af kontorlejen for udlejede lejemål også til at holde den økonomiske tomgang nede.

Lavere tomgang i Region Hovedstaden medvirker til årligt fald på 0,8 procentpoint.

Regionalt har en øget kontorudlejning i Region Hovedstaden stor betydning for det lavere niveau. København centrum har det laveste niveau blandt de forskellige områder på 4,8 procent. Alligevel er det 1,2 procentpoint lavere end i juli 2018. Også i det øvrige Hovedstaden er tomgangen faldet en del; fra 13,7 procent til 10,6 procent på et år.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor

Juli 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

8,6

0,1

-1,0

København centrum

4,8

0,9

-1,2

Øvrige Københavns Kommune

8,6

0,6

Nordsjælland

13,0

0,8

Øvrige Hovedstaden

10,6

-0,4

9,4

-1,2

0,9

5,8

-2,0

0,0

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

1,0 -3,1

11,8

-0,5

1,4

10,7

-0,3

0,2

Odense

7,6

-0,9

-6,7

Trekantområdet

11,1

-0,6

0,2

Øvrige Syddanmark

12,9

0,5

5,6

Region Syddanmark

Region Midtjylland

5,6

-1,1

-0,4

Aarhus

5,0

-1,7

-1,0

Øvrige Midtjylland

7,2

0,5

1,3

Region Nordjylland

12,4

1,1

1,5

Aalborg

11,5

0,9

0,5

Øvrige Nordjylland

16,6

2,1

8,6

0,0

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

4

-0,1

-0,8


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Butik – Stigende tomgang fra et lavt niveau Butikstomgangen er steget med 0,5 procent siden april. Indtil videre nåede butikstomgangen dermed sit lavpunkt i januar 2019. I de to sidste kvartaler er tomgangen steget i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og i Region Nordjylland. Der er lavest regional butikstomgang i Region Midtjylland med 6,1 procent og Region Hovedstaden med 6,4 procent, mens tomgangen i Region Nordjylland har været stigende siden et lavpunkt i april 2018. Her er tomgangen 6,9 procent i juli 2019, og i Aalborg er tomgangen 4,3 procentpoint højere end niveauet for juli 2018. Generelt er butikstomgangen på Fyn og i Jylland højere uden for de største byer: Odense, Aarhus og Aalborg. For eksempel er tomgangen i trekantområdet på tre måneder steget med 1,5 procentpoint til 8,3 procent. På Sjælland er der højere tomgang i Østsjælland med 7,7 procent end i Vest- og Sydsjælland med 6,1 procent samt i København Centrum med 7,1 procent i forhold til Region Hovedstaden med 6,4 procent.

Lav butikstomgang på 5,0 og 5,1 procent i Aarhus og Odense.

Økonomisk tomgang

Tabel 2. Butik Region Hovedstaden

Juli 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

6,4

0,6

0,4

København centrum

7,1

0,8

2,7

Øvrige Københavns Kommune

6,2

1,6

1,5

Nordsjælland

6,8

0,9

0,6

Øvrige Hovedstaden

5,9

-0,2

-2,5

6,9

-0,5

-0,5

Østsjælland

7,7

-0,6

0,1

Vest- og Sydsjælland

6,1

-0,4

-0,9

7,2

0,4

-1,0

Odense

5,0

-0,4

-1,7

Trekantområdet

8,3

1,5

1,2

Øvrige Syddanmark

7,8

-0,3

6,1

0,2

0,6

5,1

0,5

0,5

Øvrige Midtjylland

7,5

-0,2

0,5

Region Nordjylland

6,9

1,2

3,7

Aalborg

6,8

1,2

4,3

Øvrige Nordjylland

7,2

1,0

6,5

0,5

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland Aarhus

Total

0,4

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

5


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Industri – Fald i tomgang

Positiv fremgang i industribranchen.

Industritomgangen er fortsat faldende og ligger i juli 2019 på et tomgangsniveau på 9,8 procent. Dette er et lille fald på 0,1 procentpoint i forhold til april 2019, og et årligt faldt på 0,5 procentpoint. Industritomgangen har været faldende siden 2013 jf. figur 5, og faldet i den aktuelle tomgang bakker denne tendens op. Faldet i juli sker især som følge af, at en masse industrilejemål går fra at være tomme til at være udlejet. Derudover er faldet også drevet af et fald i årslejen for de tomme industrilejemål. Disse to fald har umiddelbart tvetydige betydninger, da det førstnævnte fald kunne tyde på, at branchen har succes med at leje sine industrilejemål ud, mens et fald i lejen for tomme industrilejemål kunne tyde på, at der også er lejemål, hvor det er nødvendigt at korrigere lejen ned. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik, så er der fremgang i industribranchen, hvor både produktionen og omsætningen har været stigende siden starten af år 2019. Faldet industritomgangen kan med rette være resultat af denne succes. På regionalt plan ser faldet ud til at være drevet af en positiv udvikling i Region Syddanmark. Her faldt tomgangsniveauet med 1,4 procentpoint til et niveau på 9,7 procent. Derudover er det også denne region, hvor der har været det største årsfald i tomgangsniveauet med 3,9 procentpoint. Omvendt var der den største tomgangsstigning i Region Sjælland, hvor tomgangsniveauet steg med 1,1 procentpoint til 19,2 procent i forhold til sidste kvartal, hvilket generelt er den region med det højeste tomgangsniveau. I Region Midtjylland er tomgangen 4,2 procent, hvilket er det laveste af alle regionerne, hvor den er faldet med 1,0 procentpoint. Regionen er dermed fortsat den region med den laveste tomgang.

Fortsat højere tomgang i Nordsjælland.

Tomgangen i Region Hovedstaden er steget med 0,1 procentpoint og har dermed et tomgangsniveau på 10,5 procent i juli 2019, hvilket er det næsthøjeste niveau blandt regionerne. Stigningen er drevet af en stigning i Øvrige Københavns Kommune, som er steget med 0,6 procentpoint til et tomgangsniveau på 12,4 procent. I Region Hovedstaden er tomgangsniveauet fortsat højere i Nordsjælland, hvor der har været en stigning siden sidste år på 1,8 procentpoint og en stigning sidste kvartal på 0,3 procentpoint. Dette giver et tomgangsniveau på 14,2 procent i juli 2019.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

Juli 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,5

0,1

0,0

København centrum

10,6

-1,4

-1,6

Øvrige Københavns Kommune

12,4

0,6

-2,1

Nordsjælland

14,2

0,3

1,8

9,8

0,2

0,8

19,2

1,1

-1,4

Region Syddanmark

9,7

-1,4

-3,9

Region Midtjylland

4,2

-1,0

-0,5

7,6

-0,6

2,4

Region Nordjylland

8,5

0,5

Total

9,8

-0,1

Øvrige Hovedstaden Region Sjælland

Aarhus

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

6

-0,5


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Bolig – Stadig lav tomgang trods stigning Ligesom i sidste kvartal stiger boligtomgangen endnu en gang svagt. I juli 2019 når tomgangen et niveau på 4,1 procent. Siden april 2019 er der sket en stigning på 0,4 procentpoint. Ændringen er dog fortsat 0,1 procentpoint under niveauet for juli 2018, og det vidner om, at boligtomgangen fortsat holder et lavt niveau på landsplan. Boligtomgangen er en del lavere end tomgangsniveauet i år 2009, hvor tomgangen toppede med 7,2 procent. Stigningen i boligtomgangen sker især som følge af, at flere boliglejemål går fra at være udlejet til at blive tomme. På regionalt plan er alle regionerne steget med mellem 0,2-0,4 procentpoint, hvilket vidner om en generel stigning i boligtomgangen i alle regioner. Region Nordjylland er den region, der har det højeste tomgangsniveau blandt regionerne med en tomgang på 7,6 procent, hvor den er steget med 0,3 procentpoint siden sidste kvartal. Omvendt er Region Syddanmark den region med det laveste tomgangsniveau på 2,4 procent, hvor den er steget med 0,4 procentpoint. Tomgangen er i Region Hovedstaden steget med 0,4 procentpoint til 3,8 procent, men trods denne stigning er tomgangen i København centrum faldet med 0,3 procentpoint til 4,8 procent. Hvis vi kigger på de andre større byer, så er det Aalborg, som fortsat har den højeste tomgang, hvilket også kan ses i den høje tomgang i Region Nordjylland. Siden sidste kvartal er boligtomgangen i Aalborg steget med 0,3 procentpoint. Dog ses det også, at boligtomgangen i Aalborg er faldet med -1,7 procentpoint siden sidste års opgørelse.

Af de store byer har Aalborg den højeste tomgang.

Omvendt er Odense den større by, som har det laveste tomgangsniveau, hvor den er steget med 0,6 procentpoint til 1,8 procent siden sidste kvartal. På årsbasis ses det også, at tomgangsniveauet er steget i Odense, hvor der er sket en stigning på 0,7 procentpoint. Sammen med København centrum har Aarhus den næsthøjeste boligtomgang af storbyerne på 4,8 procent. I modsætning til København centrum er tomgangen i Aarhus steget med 0,1 procentpoint, mens den til gengæld er faldet med 1,8 procentpoint på årsbasis. Boligtomgangen i København centrum er dog steget med 0,2 procentpoint siden sidste år.

Højere tomgang i nybyggede boligejendomme.

I modsætning til faldet i København centrum er der sket en stigning i boligtomgangen i Øvrige Københavns Kommune. Her er tomgangen steget med 0,7 procentpoint til 4,2 procent. Hvis vi graver dybere ned, så ses det, at der i København er lavere tomgang i områder som Valby (2,4 procent), Vesterbro (1,8 procent) og Østerbro (2,2 procent), mens tomgangen er højere i områder som Sydhavnen (8,2 procent) og Ørestaden (9,5 procent). Den højere tomgang i Sydhavnen og Ørestaden kan skyldes, at der i disse områder er en del nye boligejendomme sammenlignet med de andre områder.

7


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig

Juli 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

3,8

0,4

0,1

København centrum

4,8

-0,3

0,2

Øvrige Københavns Kommune

4,2

0,7

-0,4

Nordsjælland

2,9

0,1

0,6

Øvrige Hovedstaden

2,9

0,2

0,4

4,3

0,2

2,2

Østsjælland

2,9

0,6

1,7

Vest- og Sydsjælland

4,9

0,1

2,4

2,4

0,4

0,7

Odense

1,8

0,6

0,8

Trekantområdet

3,8

1,0

0,5

Øvrige Syddanmark

3,1

-0,3

1,0

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

4,8

0,3

-1,0

Aarhus

4,8

0,1

-1,8

Øvrige Midtjylland

5,1

1,1

1,6

Region Nordjylland

7,6

0,3

-1,6

7,7

0,3

-1,7

Aalborg Øvrige Nordjylland Total

7,2

0,3

-0,3

4,1

0,4

-0,1

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Figur 6. Boligtomgangen er lavere i fx Valby (2,4), Vesterbro (1,8) og Østerbro (2,2) 18

Frederiksberg

14

15

2,2% (0,6 %-point)

11

Vesterbro

1,8% (-3,0%-point)

Østerbro

2

4,0% (1,4 %-point)

Nordhavn

10

2,9% (-2,4 %-point)

13 9

1

København Centrum

Valby

2,4% (0,8 %-point)

8

7 3

12

Sydhavnen

4

8,2% (-0,3%-point)

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Årsændring i parentes.

8

5 6

16

4,8% (0,2 %-point)

Ørestaden

9,5% (-0,4 %-point)


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Geografisk afgrænsning København centrum

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Trekantområdet

København centrum Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

Østsjælland

Øvrige Københavns Kommune Øvrige Hovedstaden

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: København centrum består af København indre by med postnumrene: 900, 1000-1431, 1434-1438, 14481559, 1562-1609, 1611-1614 og 1631-1634.

9


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 27. august 2019. Næste planlagte offentliggørelse er november 2019. Porteføljerne har omkring 159.000 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 28,8 milliarder kr. og 25,6 millioner m2. Til sammenligning var det statistiske grundlag i juli 2018 en lejebærende værdi på 21,2 milliarder kr. og 17,5 millioner m2. Der indgår i dag 12.200 ejendomme* i markedsstatistikken. Markedsstatistikken er baseret på kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 30. juni 2019 og benævnes juli 2019. Kvartalsændringen er fra juli 2019 (opgjort per 30. juni 2019) sammenlignet med april 2019 (opgjort per 31. marts 2019). Årsændringen er fra juli 2019 (opgjort per 30. juni 2019) sammenlignet med juni 2018 (opgjort per 30. juni 2018). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret.

* Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Morten Marott Larsen mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

10

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Advice, Advodan, Akelius, Alm. Brand, ALN Holding, Andersen Partners Ejendomsadministration, Anker Bay Petersen, AP Pension, Arbejdernes Landsbank, Arkitekternes Pensionskasse, Arup & Hvidt, ATP, Ejendomsselskabet Aunbøll A/S, Bagenkop Ejendomme A/S, Balder Ejendomme, Bangs Gård A/S, Bank Lauridsen, Barfoed Group, Bellevue 16 ApS, Bendtsen ApS, Bernhard Guhle, Bernstorrfhus, Bevica Fonden, BladhuseneApS, Blue Vision, Bodil og Co. I/S, Bolig og erhvervsudlejning I/S, Boliggruppen, BoStad A/S, Bruno Dall, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, Cieslak Ejendomme, CK Holding Odense I/S, Claus Sørensen, CMNRE II FV181 PropCo ApS, CMNRE II Goose PropCo II A/S, Cobblestone, Coller Capital, CS Pensionsfond, Cosmo Ejendomme ApS, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Administrationscenter, Danagraf A/S, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, De Københavnske Ejendomsselskaber, Demant Advokater, Difko, DIKEV, DIP, DK Ejendomme, DNP Ejendomme, Domhusgaarden Ejendomsadministration, Dreist Storgaard, DSB Ejendomme, Egen Vinding & Datter ApS, Ejendommen Hauchsvej 16 I/S, EjendomDanmark, Ejendomskontoret, Ejendomsselskaberne, Ejendomsselskabet af 15. maj 1895, Ejendomsselskabet NEMP, Ejendomsselskabet Thy, Ejendomsselskabet Østervold, Estate Invest, Etex Ejendomme, Erhverv Aalborg, EV bolig, Fast Ejendom Danmark, Flemming Jeppsson, Flemming Olsen, Flemming Sørensen, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Freja Ejendomsadministration, Friheden Ejendomme A/S, Færchfonden, Goldschmidt Ejendomme A/S, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, Grønløkkevej 10, Grønnegaarden Ejendomsselskab, Hans Nielsen, Hauchs Ejendomme, HD Ejendomme, HEA Ejendomme, Hegela Erhvervsudlejning, Helle Duun, Hestia, Hjørnet, Home Holbæk, Hovedstadens Ejendomsadministration, Hosta Ejendomme, Humlebogruppen, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Investorgruppen, Jammerbugt Kommune, Jens Garfalk, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kaj Pedersen, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, KEBLOH ApS, KIRKBI, KHK’s Legat, KGV Aarhus ApS, KLP Ejendomme, Kramers Legat, K/S Ingolf Nielsens Vej Sønderborg, K/S Roskilde Retail Park II, Københavns Kommune, Køge Kommune, Laros, Lars Wissing, LB Forsikring, Levring & Levring,Lindhart Ejendomsadministration, Lyngby Kommune, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, Michael Westh-Jensen, Minova, Mogens Westh-Jensen, Moltzen Administration, Mogens Nielsen, Morten Norberg,MP Pension, MOWE Holding ApS, NEMO Ejendomsadministration, Nemp Ejendomsadministration, Niam, Niels Møller, Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, Odense Bolig ApS, Ole Hartvig, PBU, Pears, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, PIA International, Pitzner Ejendomme, PKA, PN Ejendomme, Postbudenes Byggeforening, Probus, ProDomus, Realdania, Revisorteamet, Roskilde Fællesbageri ApS, Sampension, SEB, Samrådets Boligselskab / Dronning Louises Stiftelse, Siersbo ApS, Skovly Ejendomme, Sofus Administration ApS, SparNord Ejendomme Aalborg, Svanholt Ejendomme, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, Thisted Kommune, TLK Ejendomme, TLP ApS, Tom Jensen, Topdanmark, Totalbyg, Tox Development, Tryg, Vagner P, Valby Maskinfabrik 1ApS, Valad, VEA ApS, Vestjysk Ejendomsadministration ApS, Vestsjællandske Ejendomme ApS, Volantis A/S, Wagner Ejendomme, West Star Property Holding ApS, Wihlborg, Wind Administration, Øens Ejendomsadministration, Øernes Ejendomsselskab, Aalborg Boligadministration og Aage Larsens Boligudlejning.


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Appendix Figur 7. Arealmæssig tomgang, juli 2019 10,2

10,2

7,5

6,7 5,1 3,9

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

-0,2

-0,5

0,7

-0,1

-0,1

-0,4

0,3

0,0

0,2

-3,3

0,2

-0,5

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor

Juli 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,3

0,0

-0,6

København centrum

5,6

1,5

-0,8

Øvrige Københavns Kommune

8,0

-0,4

Nordsjælland

15,4

0,8

Øvrige Hovedstaden

13,5

-0,6

-2,1

11,7

-0,9

-0,2

5,9

-2,6

-1,6

14,4

-0,1

0,0

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Syddanmark

0,1 1,9

12,3

-1,3

0,5

7,4

-1,7

-5,2

Trekantområdet

12,8

-2,2

-1,0

Øvrige Syddanmark

16,3

-0,2

7,4

6,5

-1,1

-0,9

Aarhus

5,3

-1,9

-1,3

Øvrige Midtjylland

8,6

0,1

-0,9

Region Nordjylland

13,9

0,2

1,5

Aalborg

12,7

-0,4

-0,2

Øvrige Nordjylland

18,1

2,4

8,5

10,2

-0,2

-0,5

Odense

Region Midtjylland

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

11


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

Juli 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

6,5

1,1

-0,4

København centrum

7,5

1,9

2,5

Øvrige Københavns Kommune

6,6

2,1

0,4

Nordsjælland

7,4

0,8

0,3

Øvrige Hovedstaden

5,3

-0,3

-3,2

6,0

0,1

-0,3

4,8

0,2

-1,2

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

0,0

0,5

6,9

-0,1

-2,2

Odense

5,7

-0,6

-0,9

Trekantområdet

9,2

1,6

0,2

Øvrige Syddanmark

6,4

-0,9

Region Syddanmark

Region Midtjylland

7,1

7,0

0,7

0,4

Aarhus

5,8

1,3

-1,2

Øvrige Midtjylland

8,3

0,1

2,2

Region Nordjylland

9,1

1,2

6,1

10,0

0,9

7,0

Aalborg Øvrige Nordjylland Total

7,3

2,1

6,7

0,7

-0,1

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri

Juli 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,4

0,1

-0,8

København centrum

16,0

-1,8

-2,5

Øvrige Københavns Kommune

12,4

0,3

-2,9

Nordsjælland

16,1

0,2

2,4

Øvrige Hovedstaden

9,2

0,2

-0,2

Region Sjælland

19,3

1,8

-3,2

Region Syddanmark

18,1

0,7

5,0

3,4

-1,6

-1,0

5,9

-0,4

1,9

Region Midtjylland Aarhus Region Nordjylland Total

8,0 10,2

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

12

1,0 -0,1

-0,4


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2019

Arealmæssig tomgang

Tabel 4. Bolig

Juli 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

3,3

0,4

0,0

København centrum

3,7

-0,2

0,0

Øvrige Københavns Kommune

3,6

0,6

-0,6

Nordsjælland

2,8

0,1

0,4

Øvrige Hovedstaden

3,0

0,3

0,6

5,3

0,3

2,7

Østsjælland

2,6

0,4

1,2

Vest- og Sydsjælland

6,2

0,3

3,2

Region Sjælland

Region Syddanmark

2,4

0,2

0,7

Odense

1,5

0,4

0,5

Trekantområdet

3,8

1,0

0,9

Øvrige Syddanmark

3,1

-0,5

1,0

4,8

0,3

-0,5

Aarhus

4,6

0,1

-1,6

Øvrige Midtjylland

5,3

1,0

2,0

Region Nordjylland

7,2

0,3

-1,6

Aalborg

7,1

0,2

-2,0

Øvrige Nordjylland

8,4

1,1

1,3

3,9

0,3

0,0

Region Midtjylland

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.