EjendomDanmark Markedsstatistik – tomgang (januar 2019)

Page 1

Januar 2019

EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang • Trenden med faldende tomgang fortsætter • De positive tendenser er bredt funderet med tomgangsfald i alle sektorer på op mod to procentpoint over det seneste år • Den højere udlejningsgrad over det sidste år giver en øget årlig indtjening for branchen på 1,9 mia. kr. • Tomgangsfaldet for bolig er trukket af øgede udlejningsgrader i København og Aarhus • Merudlejning i shoppingcentre hiver butikstomgangen ned

Øget udlejning i alle sektorer sikrer branchen øgede indtægter for 1,9 mia. kr. Ejendomsbranchen følger den stærke udvikling i dansk økonomi. Således faldt tomgangen i fjerde kvartal 2018 samlet set med 0,4 procentpoint til 6,2 procent i januar 2019. Den positive udvikling gælder for alle sektorer, og ses der på udviklingen over det seneste år, er tomgangen faldet med op mod to procentpoint i alle sektorer. Samlet er der tale om et årligt tomgangsfald på 1,7 procentpoint. Det svarer til en øget indtjening for branchen på 1,9 mia. kr. Går man længere tilbage til 2013, hvor tomgangen toppede, svarer tomgangsfaldet til en øget indtjening for udlejere på 4,6 mia. kr.

Faldende tomgang i alle sektorer øger branchens indtjening med 1,9 mia. kr. på et år.

Sammenligner man med det strukturelle tomgangsniveau på gennemsnitligt 3,9 procent, er tomgangen for alle sektorer fortsat 2,3 procentpoint højere. Det svarer til, at der fortsat er et udlejningspotentiale på 2,3 mia. kr. Det gælder særligt udlejningen af bolig i Nordjylland, kontor i Region Syddanmark og butik i region Sjælland. Omvendt er der i andre dele af markedet tæt på fuld udlejning. Det gæl-

Figur 1. Tomgangsfald for butik skyldes især merudlejning i shoppingcentre Økonomisk tomgang, procent - 0,7

5,2

Butik i alt

Butikker og butikscentre

- 0,3

5,1

Mindre shoppingcentre

- 0,3

4,8

Mellemstore shoppingcentre

- 2,4

4,4

Større shoppingcentre -

7,5 1,0

2,0

3,0

4,0

Økonomisk tomgang, januar

- 0,2

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Kvartalsvis ændring

Kilde: Specialanalyse af EjendomDanmark på baggrund af markedsstatistikken med markedsdata for 2.700 butiksejendomme. 63 af landets omkring 120 shoppingcentre er repræsenteret i databasen. Anm.: Inddelingen efter størrelse er foretaget efter butikker og butikscentre under 5.000 m2, mindre shoppingcentre mellem 5.000 m2 og 20.000 m2, mellemstore shoppingcentre mellem 20.000 m2 og 40.000 m2 samt shoppingcentre over 40.000 m2.

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

der blandt andet kontor- og butikslejemål i Aarhus med tomgang på henholdsvis 3,9 og 3,5 procent samt boliglejemål i Øvrige København, Nordsjælland, Østsjælland og Odense, hvor tomgangen er under tre procent. Hvis væksten skal fortsætte her, kræver det investeringer. Samtidig ser man også, at lejen for industri er stigende.

Shoppingcentre står hovedsageligt for fremgangen for butik.

Størst tomgangsfald for butik Tomgangen falder i januar 2019 med 0,7 procentpoint siden oktober 2018. Det er et væsentligt fald taget i betragtning, at butik allerede oplever det laveste tomgangsniveau på tværs af erhvervssektorerne. Størstedelen af faldet kan forklares ved, at det går bedre med udlejningen i landets shoppingcentre. Det gælder specielt de mellemstore shoppingcentre på mellem 20.000 og 40.000 m2, hvor den økonomiske tomgang er faldet med 2,4 procentpoint på tre måneder. For disse er tomgangen i januar på 4,4 procent og således 0,8 procentpoint under gennemsnittet for butik, jf. figur 1. Den højeste tomgang opleves for de helt store centre med over 40.000 m2, som har en tomgang på 7,5 procent. Det efterfølges af et tomgangsniveau på 5,0 procent for butikker og mindre butikscentre. Her har de kvartalsvise fald også været i en noget mindre størrelsesorden på henholdsvis 0,2 og 0,3 procentpoint. Samtidig med, at den økonomiske og arealmæssige tomgang fortsætter med at falde, fremgår det også, at omfanget af udbudte butiksarealer er begyndt at stige, jf. Ejendomstorvets Markedsindeks, 1. kvartal 2019. Disse to tendenser er ikke modstridende, da de er baseret på meget forskellige opgørelsesprincipper, jf. økonomisk artikel i Huset, oktober 2017. Når mængden af udbudte lokaler stiger, samtidig med at butikstomgangen falder, kan det blandt andet skyldes en stigende aktivitet, og at flere udbyder lejemål hos en mægler. Det kan også være et resultat af, at udlejede lejemål er blevet opsagt til en fremtidig fraflytningsdato og udbudt. Tendensen om faldende butikstomgang bekræftes af udlejningschef i DEAS, Annett Norén Beckert, som tilføjer, at de dog oplever en længere ”lead time” i forbindelse med indgåelsen af lejekontrakter. ”Lead time” er den tid, der går fra dialogen om indgåelse af lejekontrakten påbegyndes, til kontrakten endeligt er afsluttet.

Figur 2. Økonomisk tomgang, januar 2019 9,0

8,5

6,5

6,2

5,2 3,3

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

-0,1

-2,0

-0,7

-1,3

-0,5

-1,3

-0,5

-0,6

-0,3

-1,0

-0,4

-1,7

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

2


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Stigende lejeniveau for industri Tomgangen falder fortsat for industri-, logistik- og lagerlokaler. Med det seneste års fald på 1,3 procentpoint er de senere års overudbud i denne sektor igen erstattet af en bedre balance, og lejeniveauet er da også steget med en procent det sidste kvartal. Med en tomgang på ni procent ligger industri fortsat over de øvrige sektorer, men det skal sammenholdes med, at industri har en højere naturlig tomgangsrate. Den aktuelle stigning i lejeniveauet indikerer, at efterspørgslen efterhånden er fulgt med udbuddet, og at markedet kan rumme en vis grad af udvikling.

Lejeniveauet for industri stiger markant i fjerde kvartal 2018.

Boligtomgangen falder – mest markant i København og Aarhus Tomgangen for boligejendomme faldt samlet med hele 0,5 procentpoint i fjerde kvartal 2018 og med 0,6 procentpoint for hele 2018. Den positive udvikling er særligt drevet af øgede udlejningsgrader i København og Aarhus, der stort set er kommet på niveau med landsgennemsnittet. I Aalborg og det øvrige Nordjylland, der har landets højeste tomgang for bolig med mere end syv procent, er tomgangen marginalt faldende i fjerde kvartal 2018. Det er dog ikke nok til at vende årsudviklingen for regionen, der steg med 1,4 procentpoint for hele 2018, og efterspørgslen ser dermed fortsat ikke ud til at kunne følge med udbuddet.

Figur 3. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan

0,00

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Kontor KontorKontor

2007

2008

Butik Butik Butik

2009

2010

2011

Industri Industri Industri Bolig

2012 I alt Bolig Bolig

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

I alt I alt

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvets Markedsindeks. Anm.: Data fra januar 2014 og frem er fra EjendomDanmarks markedsstatistik. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i 2014. I år 2000 er kontordata fra Ejendomstorvets Markedsindeks indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er databrud mellem oktober 2013 og januar 2014. Fra januar 2014 er opgørelsen kvartalsvis, mens den er årlig før 2014. Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag.

3


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Kontor – Tæt på det historiske niveau Der er forsat fremgang at spore på udlejningsmarkedet for kontorejendomme. Den økonomiske tomgang for kontor falder med 0,1 procentpoint til 8,5 procent og er nu meget tæt på det langsigtede gennemsnit på 8,4 procent. Den arealmæssige tomgang falder med 0,2 procentpoint til 9,7 procent.

Aarhus har den laveste kontortomgang i landet.

Det største fald i den økonomiske tomgang sker i Region Syddanmark, hvor tomgangen falder med 0,6 procentpoint til 11,4 procent. Regionen er samtidig den af landets fem regioner, der har den højeste økonomiske tomgang inden for kontor. Faldet i Region Syddanmark er i høj grad drevet af Odense, hvor tomgangen falder med 1,5 procentpoint i sidste kvartal til 12,0 procent. Det ændrer dog ikke ved, at Odense forsat har den højeste tomgang blandt de store byer. Den laveste tomgang for kontor findes i Aarhus, hvor den nu er nede på 3,9 procent efter et fald på 0,7 procentpoint. I København stiger tomgangen svagt, men Region Hovedstaden oplever stadig et lille fald takket været resten af regionen.

Den positive økonomiske udvikling og stigende kontorbeskæftigelse nedbringer tomgangen.

Set i forhold til samme periode sidste år er den økonomiske tomgang faldet med 2,0 procentpoint, og i samtlige regioner har der været fald i tomgangen. Den fortsatte gunstige økonomiske udvikling og stigende kontorbeskæftigelse har været med til at nedbringe tomgangen, og det forventes at forsætte de kommende år.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor

Januar 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

8,6

-0,2

-1,9

København centrum

5,6

0,1

-0,2

Øvrige Københavns Kommune

7,8

0,6

-0,6

Nordsjælland

10,7

-0,1

-14,0

Øvrige Hovedstaden

11,3

-1,3

-2,6

9,3

1,0

-2,5

6,1

0,0

-11,1

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

11,9

1,6

4,2

11,4

-0,6

-2,4

Odense

12,0

-1,5

-6,5

Trekantområdet

13,8

-0,6

-2,2

9,6

0,2

4,8

-0,2

-3,1

3,9

-0,7

-4,7

Øvrige Midtjylland

7,4

1,5

1,8

Region Nordjylland

10,4

0,3

-0,4

10,6

0,2

-0,6

8,5

-0,1

-2,0

Region Syddanmark

Øvrige Syddanmark Region Midtjylland Aarhus

Aalborg Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

4


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Butik – Tomgangen falder til et fortsat lavere niveau Butik har det største kvartalsvise fald blandt erhvervssektorerne på 0,7 procentpoint. Samtidig falder butik fra et lavt niveau på 5,9 procent i oktober 2018 til 5,2 procent i januar 2019. Det er et årligt fald på 1,3 procentpoint, og i historisk perspektiv ligger butik nu et stykke under det langsigtede gennemsnit på 6,8 procent.

Butikstomgangen på 5,2 procent ligger et stykke under det historiske gennemsnit.

Regionalt set er det Region Sjælland og Region Syddanmark, der har den højeste butikstomgang på henholdsvis 8,0 og 6,7 procent, mens tomgangen i København Centrum, Aarhus, Odense og Aalborg er under landsgennemsnittet, jf. tabel 3. Det tegner et billede af, at butikslejemål fortsat er eftertragtede, uden at det giver stort pres på lejeniveauerne, hvorimod butikslejemål i mindre byer oplever større udfordringer i at tiltrække lejere.

Butikslejemål er fortsat eftertragtede i de største byer. I den øvrige del af landet er tomgangen en del over landsgennemsnittet.

Udviklingen understøttes af, at mere bliver lejet ud i shoppingcentrene i og omkring de store byer i landet. Selvom butikstomgangen falder, uanset om der er tale om større eller mindre butikslejemål, så er faldet primært båret af, at shoppingcentrene taber mindre leje i dag, end de gjorde for blot tre måneder siden, jf. figur 1. Tomgangen falder gennemsnitligt med mere end et procentpoint fra 6,5 procent til 5,4 procent i shoppingcentrene, mens der i butikker og mindre butikscentre under 5.000 m2 kun er et fald på 0,3 procentpoint til 5,1 procent.

Merudlejningen i shoppingcentrene bærer en stor del af tomgangsfaldet.

For mellemstore centre er tomgangen nu den laveste i butikssektoren på 4,4 procent. Her falder tomgangen med 2,4 procentpoint fra 6,8 til 4,4 procent det seneste kvartal. Tomgangen er derimod størst i landets største centre over 40.000 m2 på 7,5 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 2. Butik

Januar 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

4,8

-0,8

-1,9

København centrum

4,5

0,1

0,3

Øvrige Københavns Kommune

4,2

0,5

0,7

Nordsjælland

5,9

-0,5

-2,4

Øvrige Hovedstaden

5,4

-2,7

-4,2

8,0

0,3

-0,8

Østsjælland

8,6

-0,1

0,8

Vest- og Sydsjælland

6,9

0,9

-4,4

6,7

-0,2

1,5

Region Sjælland

Region Syddanmark Odense

5,4

0,0

Trekantområdet

6,2

-0,4

Øvrige Syddanmark

8,7

-0,5

Region Midtjylland

1,2

4,4

-0,7

-1,5

Aarhus

3,5

-0,6

-1,2

Øvrige Midtjylland

5,6

-1,3

-2,7

Region Nordjylland

4,2

-1,2

1,1

4,9

-0,2

1,6

5,2

-0,7

-1,3

Aalborg Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

5


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Industri – Fortsat fald i tomgangen

Tomgangsfaldet er primært drevet af stigende lejeniveauer på udlejede lejemål.

Den økonomiske tomgang for industri fortsætter med at falde og er nu nede på 9,0 procent efter et fald på 0,5 procentpoint sidste kvartal. Markedet for industrilejemål svinger typisk mere end for de øvrige erhvervssektorer, og særligt siden finanskrisen har industriproduktionen været hårdt ramt. Det er dog lysnet de seneste par år, og der er for alvor kommet gang i industriproduktionen, som steg med over fem procent i 2018. I samme periode er den økonomiske tomgang for industrilejemål faldet med 1,4 procentpoint. Faldet i tomgangen er drevet af stigende lejeniveauer på allerede udlejede lejemål og ikke i så høj grad af, at tomme lejemål udlejes. Faldet i den økonomiske tomgang er bredt funderet over hele landet. Det største fald ses i Region Midtjylland, hvor den falder med 1,1 procentpoint til 3,2 procent. Dermed er regionen forsat den region med den laveste økonomiske tomgang. I Region Sjælland er tomgangen forsat høj, men falder dog med 0,8 procentpoint.

Tomgangen falder over hele landet.

I Region Hovedstaden falder tomgangen 0,2 procentpoint, drevet af Øvrige Hovedstaden, hvor hovedparten af industrilejemålene er placeret. I Nordsjælland oplever man som det eneste sted i landet en stigning i den økonomiske tomgang på 3,3 procentpoint til 15,0 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

Januar 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

9,6

-0,2

-0,9

København centrum

11,9

-0,3

-6,3

Øvrige Københavns Kommune

12,5

-0,5

-1,7

Nordsjælland

15,0

3,3

2,6

8,0

-0,4

0,0

Region Sjælland

22,4

-0,8

3,3

Region Syddanmark

11,0

-0,3

-6,9

3,2

-1,1

-0,2

3,8

-0,3

0,6

9,0

-0,5

-1,3

Øvrige Hovedstaden

Region Midtjylland Aarhus Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

6


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Bolig – Store tomgangsfald i København og Aarhus Tomgangsniveauet for bolig falder på landsplan med 0,5 procentpoint fra oktober 2018 til januar 2019. En væsentlig del af forklaringen til tomgangsfaldet er, at mange lejemål, der tidligere har stået tomme, er blevet lejet ud. Særligt i København og Aarhus er der store tomgangsfald. I København centrum og Øvrige Københavns Kommune er tomgangen faldet med henholdsvis 1,4 procentpoint og 1,1 procentpoint fra oktober 2018 til januar 2019. I Aarhus er det kvartalsvise fald på 0,6 procentpoint, og dermed lander Aarhus på et pænt niveau på 3,7 procent. I Aalborg er der også et mindre fald, men tomgangsniveauet har i en periode ligget relativt højt i storbyen sammenlignet med de andre storbyer og landsgennemsnittet. Aalborg har et tomgangsniveau på 7,3 procent, og det højere tomgangsniveau skyldes blandt andet de mange nybyggerier. Der har været lignende observationer i andre storbyer med en øget tomgangsprocent i en kortere periode grundet nybyggerier, men her har tendensen været, at det øgede udbud i højere grad er blevet mødt af efterspørgslen.

Tomgangsfaldet på 0,5 procentpoint skyldes primært, at lejemål, der har stået tomme, er blevet lejet ud. Særligt i København centrum og Aarhus er der større tomgangsfald på henholdsvis 1,4 og 0,6 procentpoint.

Odense fortsætter med at ligge væsentligt under landsgennemsnittet med en tomgangsprocent på 1,1 procent, hvilket er uændret siden oktober 2018. På regionsniveau findes det største kvartalsvise tomgangsfald i Region Hovedstaden med 0,7 procentpoint. Den samlede tomgangsprocent i Region Hovedstaden lander hermed på 3,0 procent. Region Midtjylland har et tomgangsfald på 0,3 procentpoint, og oplever et årligt fald på 1,0 procentpoint. Region Syddanmark oplever en mindre stigning i tomgangsprocenten, men med et samlet tomgangsniveau i regionen på 2,2 procent har Region Syddanmark fortsat den laveste tomgangsprocent blandt de fem regioner.

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig

Januar 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

3,0

-0,7

-1,0

København centrum

4,1

-1,4

-2,0

Øvrige Københavns Kommune

2,7

-1,1

-1,9

Nordsjælland

1,9

-0,6

-0,6

Øvrige Hovedstaden

3,6

0,1

1,1

Region Sjælland

2,8

0,5

0,5

Østsjælland

1,4

0,3

0,3

Vest- og Sydsjælland

3,5

0,6

0,5

Region Syddanmark

2,2

0,1

0,2

Odense

1,1

0,0

-0,6

Trekantområdet

3,2

-1,1

0,4

Øvrige Syddanmark

3,2

0,6

1,2

3,6

-0,3

-1,0

Aarhus

3,7

-0,6

-1,3

Øvrige Midtjylland

3,6

0,7

0,1

Region Nordjylland

7,3

-0,1

1,4

Aalborg

7,3

-0,1

1,3

Øvrige Nordjylland

7,9

-0,6

1,6

3,3

-0,5

-0,6

Region Midtjylland

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

7


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Geografisk afgrænsning København centrum

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Trekantområdet

København centrum Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

Østsjælland

Øvrige Københavns Kommune Øvrige Hovedstaden

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: København centrum består af København indre by med postnumrene: 900, 1000-1431, 1434-1438, 1448-1559, 1562-1609, 1611-1614 og 1631-1634.

8


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 26. marts 2019. Næste planlagte offentliggørelse er medio maj 2019. Porteføljerne har omkring 123.000 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 25,0 milliarder kroner og 21,6 millioner kvadratmeter. Til sammenligning var det statistiske grundlag i januar 2018 en lejebærende værdi på 18,9 milliarder kroner og 15,6 millioner kvadratmeter. Der indgår i dag 8.700 ejendomme i markedsstatistikken. Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 31. december 2018 og benævnes januar 2019. Kvartalsændringen er fra januar 2019 (opgjort per 31. december 2018) sammenlignet med oktober 2018 (opgjort per 30. september 2018). Årsændringen er fra januar 2019 (opgjort per 31. december 2018) sammenlignet med januar 2018 (opgjort per 31. december 2018). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret. * Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Morten Marott Larsen

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Advodan, Akelius, Alm. Brand, ALN Holding, Andersen Partners Ejendomsadministration, Anker Bay Petersen, AP Pension, Arbejdernes Landsbank, Arkitekternes Pensionskasse, Arup & Hvidt, ATP, Ejendomsselskabet Aunbøll A/S, Bagenkop Ejendomme A/S, Bangs Gård A/S, Bank Lauridsen, Barfoed Group, Bendtsen ApS, Bernhard Guhle, Bevica Fonden, Blue Vision, Bodil og Co. I/S, Bolig og erhvervsudlejning I/S, Boliggruppen, Bruno Dall, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, CK Holding Odense I/S, Claus Sørensen, Cobblestone, Coller Capital, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Administrationscenter, Danagraf A/S, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, Newsec Property Asset Management Denmark, DEAS, DEAS Invest 1, De Københavnske Ejendomsselskaber, Demant Advokater, DIKEV, DIP, DK Ejendomme, DNP Ejendomme, Domhusgaarden Ejendomsadministration, Dreist Storgaard, DSB Ejendomme, Egen Vinding & Datter ApS, Ejendommen Hauchsvej 16 I/S, EjendomDanmark, Ejendomskontoret, Ejendomsselskaberne, Ejendomsselskabet af 15. maj 1895, Ejendomsselskabet NEMP, Ejendomsselskabet Østervold, Estate Invest, Etex Ejendomme, EV bolig, Fast Ejendom Danmark, Flemming Jeppsson, Flemming Olsen, Flemming Sørensen, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Freja Ejendomme, Friheden Ejendomme A/S, Færchfonden, Goldschmidt Ejendomme A/S, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, Grønløkkevej 10, Grønnegaarden Ejendomsselskab, Hans Nielsen, Hauchs Ejendomme, HD Ejendomme, HEA Ejendomme, Hegela Erhvervsudlejning, Helle Duun, Hestia, Hjørnet, Home Holbæk, Hovedstadens Ejendomsadministration, Hosta Ejendomme, Humlebogruppen, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Investorgruppen, Jammerbugt Kommune, Jens Garfalk, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kaj Pedersen, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, KEBLOH ApS, KIRKBI, KHK’s Legat, KLP Ejendomme, Kramers Legat, Københavns Kommune, Køge Kommune, Laros, Lars Wissing, LB Forsikring, Lindhart Ejendomsadministration, Lyngby Kommune, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, Michael Westh-Jensen, Minova, Mogens Westh-Jensen, Moltzen Administration, Mogens Nielsen, MP Pension, MOWE Holding ApS, NEMO Ejendomsadministration, Nemp Ejendomsadministration, Niam, Niels Møller, Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, Odense Bolig ApS, Ole Hartvig, PBU, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, PIA International, Pitzner Ejendomme, PKA, PN Ejendomme, Postbudenes Byggeforening, Probus, ProDomus, Realdania, Revisorteamet, Roskilde Fællesbageri ApS, Sampension, SEB, Samrådets Boligselskab / Dronning Louises Stiftelse, Siersbo ApS, Skovly Ejendomme, Sofus Administration ApS, SparNord Ejendomme Aalborg, Svanholt Ejendomme, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, TLK Ejendomme, TLP ApS, Tom Jensen, Topdanmark, Totalbyg, Tryg, Vagner P, Valad, VEA ApS, Vestjysk Ejendomsadministration ApS, Vestsjællandske Ejendomme ApS, Volantis A/S, Wag­ ner Ejendomme, West Star Property Holding ApS, Wind Administration, Øens Ejendomsadministration, Øernes Ejendomsselskab, Aalborg Boligadministration og Aage Larsens Boligudlejning.

mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

9


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Appendix Figur 4. Arealmæssig tomgang, januar 2019 10,0

9,7

7,0 6,1

5,8

3,2

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

-0,2

-2,1

-0,6

-0,2

-0,4

0,3

-0,2

-0,5

0,4

-0,9

-0,3

-1,4

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor

Januar 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

9,6

-0,2

-1,9

København centrum

5,3

0,1

-0,8

Øvrige Københavns Kommune

7,0

0,6

-0,4

Nordsjælland

12,8

0,3

-9,4

Øvrige Hovedstaden

14,2

-1,1

-1,8

12,8

1,4

-1,3

10,1

2,4

-7,1

7,0

-6,9

-5,0

12,3

-1,2

-4,7

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Syddanmark Odense

13,8

1,2

-6,2

Trekantområdet

12,6

-4,8

-8,6

Øvrige Syddanmark

17,6

6,1

12,4

5,8

2,8

6,1

0,5

-3,4

Øvrige Midtjylland

4,6

-4,7

-5,3

Region Nordjylland

10,4

-0,9

-1,1

11,5

-0,9

-1,2

9,7

-0,2

-2,1

Region Midtjylland Aarhus

Aalborg Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

10


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

Januar 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

5,9

-0,6

-0,2

København centrum

4,7

-0,8

0,1

Øvrige Københavns Kommune

6,3

1,0

2,7

Nordsjælland

6,8

-0,8

-1,2

Øvrige Hovedstaden

6,0

-1,7

-1,2

Region Sjælland

6,3

0,6

-1,2

Østsjælland

5,7

-0,1

-0,1

Vest- og Sydsjælland

7,2

1,6

-3,5 1,2

Region Syddanmark

7,0

-0,5

Odense

6,0

0,1

Trekantområdet

7,4

-1,0

Øvrige Syddanmark

7,5

-0,8

5,4

-0,9

-2,1

Aarhus

4,3

-1,8

-1,2

Øvrige Midtjylland

6,5

-0,1

-3,5

Region Nordjylland

7,4

-1,9

2,6

10,1

-1,1

4,7

6,1

-0,6

-0,2

Region Midtjylland

Aalborg Total

1,7

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri

Januar 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

9,9

-0,2

0,0

København centrum

17,5

-1,2

-1,5

Øvrige Københavns Kommune

13,2

-0,2

-0,8

Nordsjælland

16,3

3,6

-2,2

Øvrige Hovedstaden

7,9

-0,3

0,6

Region Sjælland

24,4

-1,2

9,6

Region Syddanmark

17,4

0,3

-0,8

4,0

-0,9

-0,2

4,4

-0,2

0,3

10,0

-0,4

0,3

Region Midtjylland Aarhus Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

11


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2019

Arealmæssig tomgang

Tabel 8. Bolig

Januar 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

2,7

-0,5

-0,9

København centrum

3,5

-1,0

-1,1

Øvrige Københavns Kommune

2,4

-0,8

-1,8

Nordsjælland

1,9

-0,5

-0,5

Øvrige Hovedstaden

3,2

0,2

0,6

Region Sjælland

3,3

0,6

0,2

Østsjælland

1,4

0,4

0,1

Vest- og Sydsjælland

4,2

0,7

0,4

2,3

0,3

0,2

Odense

1,1

0,0

-0,8

Trekantområdet

3,2

-0,5

0,3

Øvrige Syddanmark

3,1

0,7

1,2

3,8

0,0

-0,3

Aarhus

3,7

-0,3

-0,9

Øvrige Midtjylland

4,0

0,6

1,1

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

6,7

-0,2

0,7

Aalborg

6,6

-0,2

0,7

Øvrige Nordjylland

8,1

-0,5

0,6

3,2

-0,2

-0,5

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

12