{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt

Juni 2018

• Kontorbeskæftigelsen er rekordhøj • Lejen er steget 1,0 procent i sidste kvartal • Svagt stigende renter • Solid højkonjunktur

Flere kunder til kontorejendomme Det går overordnet godt på markedet for udlejningsarealer. Kontorbeskæftigelsen er på et rekordhøjt niveau, og der er p.t. 50.000 flere beskæftigede end før finanskrisen i 2008. Den stigende efterspørgsel har medvirket til lavere kontortomgang og stigende leje. I sidste kvartal faldt tomgangen for kontorlejemål 0,3 procentpoint til 10,2 procent. Det er det laveste niveau siden 2010, men det er stadig over det langsigtede gennemsnit. Lejen i kontorlejemål er steget 0,7 procent det seneste kvartal og er steget 1,1 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Generelt har kontorlejen ligget stabilt siden 2014 og er i perioden kun steget 3,1 procent. Lejen for butiksejendomme er steget Detailhandlen er i årets første tre måneder kun steget 0,1 procent og tal for dankortomsætningen i april måned underbygger denne tendens. Siden samme periode sidste år er detailomsætningen steget 1,2 procent. Tomgangen i butikslejemål forsætter dog med at falde og er nu 6,1 procent, hvilket er 0,7 procentpoint under det historiske gennemsnit. Dette viser sig også i lejen, hvor butikslejen steg 1,0 procent sidste kvartal og på årsplan 1,8 procent.

WEBRAPPORT OVERSIGT

Ejendomsarealer

Niveau

Ændring

Markedet for udlejningsarealer Kontorbeskæftigelse, mio.

1.211

0,5% *

102,9

0,1% *

109,6

1,3% *

178

-4,3% **

Kontor

1.255

0,7% *

Butik

1.713

1,0% *

1. kvartal 2018

Detailomsætning, indeks Marts 2018

Industriproduktion, indeks Marts 2018

Konkurser, antal Marts 2018

Aktuel leje, kr. pr. kvm.: April 2018

Industri Bolig

453

-0,5% *

1.113

1,5% *

10,2

-0,3 %-point *

6,1

-0,4 %-point *

10,6

0,3 %-point *

4,1

0 %-point *

7,2 %

0,7 %-point **

5,6 %

-0,28

-0,1 %-point ** -12 basispoint * +2 basispoint *

1.117

-2,10% *

7.590

5,4% **

1,06

0,1 point *

102,6

0,5% **

105,6

1,9% **

Tomgang, pct.: April 2018

Kontor Butik Industri Bolig

Markedet for ejendomsinvestering Totalt afkast, ejendomme, historisk 2017

Totalt afkast, ejendomme, forventninger 2018

10-årig statsobligation

Industriproduktionen er over niveauet fra finanskrisen For industrilejemål var der et lille fald i lejen på 0,5 procent i sidste kvartal, og tomgangen steg 0,3 procentpoint. Industriproduktionen faldt svagt i februar og marts, men er steget 1,3 procent i forhold til sidste kvartal. Industriproduktionen er siden 2015 steget ti procent og er over niveauet fra finanskrisen.

April 2018

Fremgang i byggeriet Det går fortsat godt for byggeriet, og Dansk Byggeri forventer stigninger på 5,5 procent om året i 2018 og 2019. På boligmarkedet stiger priserne fortsat, dog faldt priserne på det københavnske ejerlejlighedsmarked en procent i fjerde kvartal 2017. Det er det første kvartalsvise fald siden

Byggeomkostninger, indeks 2015=100

CIBOR-3 mdr. Maj 2018

Aktieindeks, OMXC25 3. maj 2018

0,57

Markedet for ejendomsudvikling Påbegyndt byggeri, 1.000 kvm 2017

Konjunkturbarometer, Byggeri og anlæg, indeks April 2018

4. kvartal 2017

Arbejdsomkostninger, indeks 2015=100 4. kvartal 2017

* Kvartalsændring ** Årsændring Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og Ejendomsforeningen Danmark.


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt, april 2018

2011, hvor københavnske ejerlejligheder er steget 73 procent. Byggeomkostningerne steg i fjerde kvartal 2017 og set i forhold i samme kvartal året før var materialepriserne uændrede, mens arbejdsomkostningerne steg 1,9 procent.

arbejdsmarkedet endnu ikke nået. Andelen af husholdningernes indkomst der bruges på forbrug ligger fortsat lavt, da der de seneste år har været fokus på nedbringelse af gæld. Der er derfor potentiale for yderligere stigninger i det private forbrug.

Større usikkerhed på aktiemarkederne På aktiemarkederne sker der fortsat mindre korrektioner efter uroen i januar måned, og aktiene er faldet 2,1 procent siden sidste kvartal. I samme periode er den danske 10-årige statsobligationsrente faldet 12 basispunkter, men i forhold til årsskiftet er den 10-årige statsobligationsrente steget 34 basispunkter. Forventninger om økonomisk vækst og mindre opkøb af europæiske statsobligationer har været med til at få renterne til at stige siden årsskiftet. Overordnet set er renterne fortsat meget lave og ifølge Nordeas renteprognose vil den korte danske rente forblive negativ indtil 2020. Den geopolitiske usikkerhed i forbindelse med Iranaftalen og frygten for en decideret handelskrig mellem USA og Kina, medfører øget risikoaversion, hvilket kan give yderligere korrektioner på de globale aktiemarkeder.

Dansk økonomi

Solid dansk økonomi Den nuværende højkonjunktur virker robust og ifølge De Økonomiske Råd forventes væksten at blive 2,3 procent i 2018. Det seneste tal for BNP-indikatoren viser, at dansk økonomi voksede 0,3 procent i første kvartal 2018, blandt andet drevet af fremgang i byggeriet og industriproduktionen. Væksten i de kommende år forventes i højere grad at blive drevet af den indenlandske efterspørgsel, men dansk økonomi vil stadig være sårbar over for uro på eksportmarkederne. Den samlede beskæftigelse i Danmark er nu igen oppe på niveauet fra før finanskrisen, men da der i mellemtiden er kommet 300.000 flere danskere, er toppen på

Niveau

BNP-indikator

Ændring 0,3%

1. kvartal 2018

BNP, mia. 4. kvartal 2017

Betalingsbalancen, mia. Februar 2018

Ledighed April 2018

Beskæftigelse, mio. 4. kvartal 2017

Lønudvikling, indeks 4. kvartal 2017

499

1,0% *

156,4

-18,4 mia. kr. *

4,1 %

-0,13% *

2.939

0,4% *

133,4

1,8% **

7,1

-1,1 *

0,79%

0,29 %-point **

106,2

1,43% *

Forbrugertilliden, nettotal Marts 2018

Inflation, årsvækst, procent Marts 2018

Enfamilieshuse, indeks Februar 2018

* Kvartalsændring ** Årsændring

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom

Morten Marott Larsen mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51

Den aktuelle leje har været svagt stigende de sidste fire år Lejeindeks 120 115 110 105 100 95 90

Butik

Kontor

Industri

Bolig

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: Indeks for aktuel leje er dannet på baggrund af eksisterende lejemål mellem to perioder, hvor den aktuelle leje­ betaling danner udviklingen i indekset. Den aktuelle leje er opgjort i løbende priser.

Profile for EjendomDanmark

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik - oversigt (juni 2018)  

Kontorbeskæftigelsen er rekordhøj Lejen er steget 1,0 procent i sidste kvartal Svagt stigende renter Solid højkonjunktur

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik - oversigt (juni 2018)  

Kontorbeskæftigelsen er rekordhøj Lejen er steget 1,0 procent i sidste kvartal Svagt stigende renter Solid højkonjunktur

Profile for hverve