EjendomDanmark Markedsstatistik - tomgang (januar 2017)

Page 1

Januar 2017 WEBRAPPORT TOMGANG

Resultater • Tomgangen falder for fjerde kvartal i træk • Tomgang for 8,8 milliarder kroner • Laveste økonomiske tomgang for kontor i Region Hovedstaden i tre år • Den laveste tomgang siden 2009 for butik

Forår for investeringsejendomme

med 1,8 procentpoint, hvilket svarer til en ekstraindtægt på 1,8 milliarder kroner.

Den økonomiske tomgang er på 8,8 procent, hvilket er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til seneste kvartal og 0,8 procentpoint i forhold til sidste år. Dermed er der sket en forbedring for fjerde kvartal i træk, og tomgangsprocenten er nu faldet til samme niveau som i begyndelsen af 2011. Den økonomiske tomgang lå på fire procent i 2007. Der er derfor plads til yderligere fald, hvilke må forventes, da det går fremad i den danske økonomi. Man kan sige, at der er forår i luften for investeringsejendomme, og at der tilmed kan forventes endnu lavere tomgangsprocenter i den kommende tid.

I januar 2017 er den økonomiske tomgang for kontor på 11,9 procent. Det er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal og 0,7 procentpoint i forhold til sidste år. Fra 2012 til 2016 har den økonomiske tomgang for kontor ligget solidt på mellem 11 og 13 procent. Det kan de positive takter i dansk økonomi forhåbentlig ændre på og i løbet af den næste tid medvirke til, at tomgangen falder til ned under 11 procent, hvilket den sidst var i 2011, jf. figur 1. Faldet i den økonomiske tomgang i sidste kvartal skyldes lige som faldet i forrige kvartal, at den aktuelle leje for de udlejede lejemål stiger, tomgangslejen falder svagt, og ledige kontorlejemål konverteres. I oktober og januar er der for eksisterende lejemål mere ny tomgangsleje i forhold til lejeværdien fra nyudlejede kontorlejemål. Det trækker isoleret set den økonomiske tomgang lidt op. Det gælder ikke for butik, hvor eksisterende lejemål i oktober og januar trækker den økonomiske tomgang ned. Det skyldes, at lejeværdien fra nyudlejede butikslejemål i januar er højere end tomgangslejen fra de nye ledige lejemål, der er blevet ledige i januar. Det er én af de væsentligste årsager til, at den økonomiske

En økonomisk tomgang på 8,8 procent svarer til, at 8,8 milliarder kroner venter på nye lejere, når det antages, at hele investeringsejendomsmarkedet har en lejebærende værdi på 100 milliarder kroner. Der vil altid være en vis økonomisk tomgang, og den tabte lejeværdi vil aldrig ramme nul kroner. Men det er realistisk, at den samlede økonomiske tomgang med tiden falder til fire procent, og det vil betyde 4,8 milliarder kroner i ekstra indtægter til ejere af investeringsejendomme og mere aktivitet i ejendommene. De sidste fire år er den økonomiske tomgang faldet

Tabel 1. Tomgangsprocenter januar 2017 Økonomisk tomgang Tomgang (procent) Kontor Butik Industri

Kvartals­ ændring (procentpoint)

Arealmæssig tomgang

Årsændring (procentpoint)

11,9

-0,3

-0,7

8,0

-0,4

-0,1

11,7

-0,3

-1,0

Tomgang (procent) 13,5

Kvartals­ ændring (procentpoint)

Årsændring (procentpoint)

-0,3

-0,6

7,5

-0,5

-0,9

11,4

-0,4

-3,1

Bolig

3,2

0,3

0,0

2,9

0,1

0,0

Total

8,8

-0,2

-0,8

9,4

-0,2

-1,3

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for andet erhverv samt sekundære arealer.

1


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT TOMGANG

tomgang falder for butik med 0,4 procentpoint i forhold til sidste kvartal, så den økonomiske tomgang for butik nu er nede på 8,0 procent. Det er den laveste økonomiske tomgang (for butik) siden 2009. Den økonomiske tomgang for industri er på 11,7 procent, hvilket er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal og 1,0 procentpoint i forhold til sidste år. En væsentlig årsag til det kvartalsvise fald er, at den aktuelle leje for de udlejede industrilejemål er steget. Mens erhvervsejendomme har faldende økonomisk tomgang, er den økonomiske tomgang for bolig steget med 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Men en samlet økonomisk tomgang for bolig på 3,2 procent er stadig meget lavt. Det svarer til tomgangsniveauet for bolig i 2007.

Den arealmæssige tomgang er 9,4 procent Der er også fald i den arealmæssige tomgang, der samlet set ligger på 9,4 procent, hvilket er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til sidste kvartal og 1,3 procentpoint i forhold til sidste år. For erhvervsejendomme er der faldende økonomisk tomgang, mens den arealmæssige tomgang for bolig steg svagt med 0,1 procentpoint til 2,9 procent. Den arealmæssige tomgang for bolig har ikke været oppe over 3,4 procent i de tre sidste år. Den arealmæssige tomgang for butik, industri og bolig er lavere end den økonomiske tomgang, hvilket betyder, at det er de dyrere lejemål, der er ledige. For kontor er det de billigere lejemål, der er ledige, da den arealmæssige tomgang er større end den økonomiske.

Figur 1. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,00

20,00

PROCENT

15,00

10,00

5,00

Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan.

0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 Kontor

2007 Butik

2008 Industri

2009

2010 Bolig

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I alt

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvet. Anm.: Data fra januar 2014 og frem er fra Ejendomsforeningen Danmark. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i 2014. I år 2000 er kontordata fra Oline-ED statistikken indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er databrud mellem oktober 2013 og januar 2014. Fra januar 2014 er opgørelsen kvartalsvis, mens den er årlig før 2014. Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag.

2


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT TOMGANG

Kontor – Fortsat faldende tomgang Den økonomiske tomgang for kontor fortsætter med at falde, hvilket resulterer i en tomgangsprocent for landsgennemsnittet på 11,9. Dette er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal og et fald på 0,7 procentpoint i forhold til sidste år. Den arealmæssige tomgangsprocent for hele landet er ligeledes faldet 0,3 procentpoint. Det er et år siden, at den økonomiske tomgangsprocent har været stigende. På regionalt plan er det kun Region Nordjylland, der ikke oplever et fald i den økonomisk tomgangsprocent i forhold til sidste kvartal. Region Nordjyllands økonomiske tomgangsprocent er steget med 1,4 procentpoint, mens Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland oplever fald på henholdsvis 0,2, 0,5, 0,6 og 1,6 procentpoint. Det er kun Region Sjælland og Region Syddanmark, som ligger under landsgennemsnittet. Det pæne fald i Region Midtjylland skyldes, at den økonomiske tomgangsprocent i Aarhus er faldet med 2,0 procentpoint samtidig med, at Øvrige Midtjylland er faldet med 0,2 procentpoint. Den økonomiske tomgang i Region Hovedstaden på 12,0 procent er det laveste niveau i de seneste tre år.

Butik – Pæne fald i den økonomiske tomgang Tomgangen for butikslejemål er faldet for andet kvartal i træk. Det har medført, at den økonomiske tomgang for landsgennemsnittet nu er på 8,0 procent, hvilket er 0,4 procentpoint lavere end sidste kvartal og 0,1 procentpoint lavere end januar sidste år. Faldet på landsplan skyldes fald i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland. Især Region Sjælland og Region Nordjylland oplever pæne fald på henholdsvis 2,2 og 1,1 procentpoint. Region Sjælland er præget af, at både Østsjælland og Vest- og Sydsjælland falder med henholdsvis 1,9 og 2,7 procentpoint. Region Hovedstaden og Region Syddanmark falder med respektive 0,3 og 0,5 procentpoint, mens Region Midtjylland stiger med 1,1 procent i forhold til sidste kvartal. Stigningen i Region Midtjylland skyldes en stigning i tomgangsprocenten for Aarhus, som stiger 1,4 procentpoint i forhold til sidste kvartal. For Region Hovedstaden er den økonomiske tomgang i januar 2017 den laveste siden 2009.

3


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT TOMGANG

Industri – Faldende tomgang Tomgangen for industri er faldet med 0,3 procentpoint og er nu nede på 11,7 procent. I forhold til samme kvartal sidste år er tomgangen faldet med 1,0 procentpoint. Den arealmæssige tomgang fortsætter også med at falde, og niveauet er 3,1 procentpoint lavere end samme kvartal sidste år. I Region Hovedstaden falder tomgangen med 0,3 procentpoint, hvilket skyldes et fald i øvrige København og omegn på 0,6 procentpoint. Den økonomiske tomgang for industri i januar 2017 er lavere end i alle kvartaler i perioden 2014-2016. Det største kvartalsvise fald er i Region Sjælland, hvor den økonomiske tomgang falder med 1,2 procentpoint. I Region Midtjylland falder den økonomiske tomgang 0,1 procentpoint sammenlignet med sidste kvartal. I Region Syddanmark falder tomgangen med 0,4 procentpoint i forhold til sidste kvartal, men den er steget med 2,4 procentpoint i forhold til samme kvartal sidste år.

Bolig – Svagt stigende tomgang Den økonomiske tomgang for bolig ligger stadig lavt, men er på landsplan steget med 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal. I forhold til samme periode sidste år er tomgangen uændret, både for den økonomiske og den arealmæssige tomgang. I Region Hovedstaden følger tomgangen udviklingen på landsplan og stiger svagt, primært trukket op af Øvrige København og omegn. I Nordsjælland falder den økonomiske tomgang med 1,0 procentpoint. For Region Syddanmark og Region Midtjylland stiger tomgangen med henholdsvis 0,5 og 0,6 procentpoint. For Region Midtjylland er det især Aarhus, der trækker tomgangen op med en stigning på 0,7 i forhold til sidste kvartal. I Region Syddanmark har man fortsat den laveste tomgang på kun 2,0 procent. I Region Nordjylland falder tomgangen med 0,1 procentpoint. I forhold til samme kvartal sidste år er tomgangen steget med 2,1 procentpoint, dog fra et lavt niveau. Det største regionale fald er i Region Sjælland, hvor den økonomiske tomgang falder med 0,6 procentpoint. På årsbasis er den økonomiske tomgang faldet med 1,7 procentpoint i Region Sjælland.

4


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT TOMGANG

Geografisk afgrænsning København CBD

Lynettehavnen

Margretheholm

Kongebrovej

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Øvrige København og omegn

Trekantområdet Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

København CBD Østsjælland

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Anm.: København CBD dækker postnumrene: 900, 1000-1559, 1562-1609 og 1611-1614. CBD står for Central Business District.

5


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT TOMGANG

Tabel 2. Kontor Økonomisk tomgang

Arealmæssig tomgang

Januar 2017 (procent)

Kvartalsændring (procent­ point)

Årsændring (procent­ point)

Januar 2017 (procent)

Kvartalsændring (procent­ point)

Årsændring (procent­ point)

12,0

-0,2

-0,7

13,6

-0,1

-0,5

Region Hovedstaden København, CBD

4,7

-0,6

-2,9

5,1

-0,6

-2,5

Øvrige København og omegn

13,7

-0,1

-0,1

15,2

0,0

0,2

Nordsjælland

21,9

0,1

-1,0

19,5

-0,6

-3,8

8,6

-0,5

-0,5

10,8

-0,4

-0,7

8,6

0,4

8,6

0,5

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

8,5

-1,2

12,3

-1,0

10,0

-0,6

-0,6

13,2

-0,4

-0,8

Odense

13,7

-1,1

0,4

18,4

-0,6

0,4

Trekantområdet

10,0

0,0

-2,1

12,5

-0,2

-2,0

Region Midtjylland

12,0

-1,6

-1,7

12,9

-2,5

-2,8

Region Syddanmark

Aarhus

13,7

-2,0

-1,4

14,0

-3,2

-2,6

Øvrige Midtjylland

6,3

-0,2

-2,3

9,5

-0,4

-3,3

Region Nordjylland

13,5

1,4

3,5

15,6

1,3

3,5

Total

11,9

-0,3

-0,7

13,5

-0,3

-0,6

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Tabel 3. Butik Økonomisk tomgang

Arealmæssig tomgang

Kvartalsændring (procent­ point)

Årsændring (procent­ point)

Kvartalsændring (procent­ point)

Årsændring (procent­ point)

7,2

-0,3

0,0

6,2

-0,5

-1,0

København, CBD

5,8

3,1

Øvrige København og omegn

4,6

3,2

1,3

2,1

7,1

-1,7

-1,6

6,4

-1,4

-2,2

Nordsjælland

11,3

1,5

0,2

11,3

1,1

-0,2

Region Sjælland

10,3

-2,2

-1,8

10,4

-1,3

-0,3

9,7

-1,9

-0,5

8,9

-1,5

0,4

11,4

-2,7

-5,4

12,6

-0,9

-1,5

7,1

-0,5

-2,1

7,3

-0,4

-1,7

Trekantområdet

7,7

0,5

-0,6

8,0

0,4

0,3

Region Midtjylland

8,7

1,1

0,2

10,2

0,3

-0,5

5,9

1,4

0,2

4,5

0,1

-0,8

Øvrige Midtjylland

13,7

-0,2

-4,4

17,4

0,4

-3,8

Region Nordjylland

13,5

-1,1

5,2

9,6

-0,7

-0,6

8,0

-0,4

-0,1

7,5

-0,5

-0,9

Januar 2017 (procent) Region Hovedstaden

Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Syddanmark

Aarhus

Total

Januar 2017 (procent)

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

6


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT TOMGANG

Tabel 4. Industri Økonomisk tomgang

Arealmæssig tomgang

Januar 2017 (procent)

Kvartalsændring (procent­ point)

Årsændring (procent­ point)

Januar 2017 (procent)

Kvartalsændring (procent­ point)

Årsændring (procent­ point)

12,7

-0,3

-1,2

12,0

-0,4

-3,2

København, CBD

14,6

1,3

0,2

23,0

-1,4

-1,6

Øvrige København og omegn

12,6

-0,6

-1,3

11,0

-0,4

-3,6

Nordsjælland

11,6

0,2

-1,2

12,1

-0,4

-1,3

Region Sjælland

15,6

-1,2

-2,0

12,0

-0,2

-4,9

Region Syddanmark

11,2

-0,4

2,4

15,9

-0,5

-0,2

5,1

-0,1

-2,1

6,3

-0,2

-2,8

5,2

-0,1

-2,6

6,6

0,0

-2,0

11,7

-0,3

-1,0

11,4

-0,4

-3,1

Region Hovedstaden

Region Midtjylland Aarhus Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Tabel 5. Bolig Økonomisk tomgang Januar 2017 (procent) Region Hovedstaden

Kvartalsændring (procent­ point)

Arealmæssig tomgang

Årsændring (procent­ point)

Januar 2017 (procent)

Kvartalsændring (procent­ point)

Årsændring (procent­ point)

3,2

0,3

0,0

2,9

0,1

0,0

København, CBD

4,5

0,2

-0,3

3,5

0,0

-0,6

Øvrige København og omegn

3,1

0,5

0,0

2,8

0,3

0,0

Nordsjælland

2,7

-1,0

-0,1

2,7

-0,8

0,0

Region Sjælland

2,6

-0,6

-1,7

3,4

-0,7

-2,1

Østsjælland

1,6

-0,5

-1,1

1,6

-0,6

-0,9

Vest- og Sydsjælland

3,0

-0,6

-2,1

3,9

-0,8

-2,5

2,0

0,5

0,1

2,0

0,5

0,1

Odense

1,6

0,6

-0,1

1,6

0,5

-0,1

Trekantområdet

2,4

1,3

0,2

2,1

1,1

-0,2

Øvrige Syddanmark

2,1

0,0

0,3

2,3

0,1

0,5

4,0

0,6

0,1

3,4

0,4

0,0

Aarhus

4,2

0,7

0,5

3,4

0,5

0,6

Øvrige Midtjylland

3,4

0,1

-1,4

3,4

0,2

-1,5

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

3,6

-0,1

2,1

3,7

-0,1

1,9

Aalborg

3,5

-0,1

2,3

3,6

-0,1

2,4

Øvrige Nordjylland

4,6

0,6

-0,1

6,3

0,3

-0,4

3,2

0,3

0,0

2,9

0,1

0,0

Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

7


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT TOMGANG

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 1. februar 2017. Næste planlagte offentliggørelse er primo maj 2017. Porteføljerne har omkring 75.000 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 17,8 milliarder kroner og 15,1 millioner kvadratmeter. Til sammenligning var det statistiske grundlag i januar 2016 en lejebærende værdi på 15,5 milliarder kroner og 13,5 millioner kvadratmeter. Der indgår 4.900 ejendomme markedsstatistikken.* Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 31. december 2016 og benævnes januar 2017. Kvartalsændringen er fra januar 2017 (opgjort per 31. december 2016) sammenlignet med oktober 2016 (opgjort per 30. september 2016). Årsændringen er fra januar 2017 (opgjort per 31. december 2016) sammenlignet med januar 2016 (opgjort per 31. december 2015). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres, kan der ske opdateringer af historiske data. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Akelius, Alm. Brand, Andersen Partners Ejendomsadministration, AP Pension, Arkitekternes Pensionskasse, ATP, Bevica Fonden, Blue Vision, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, Coller Capital, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, DIP, DNP Ejendomme, DSB Ejendomme, Ejendomsselskaberne Grønløkkevej 10, Fast Ejendom Danmark, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Færchfonden, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, HD Ejendomme, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Jammerbugt Kommune, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, KIRKBI, KLP Ejendomme, Kramers Legat, LB Forsikring, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, MP Pension, Niam, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, Patrizia Denmark, PBU, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, Pitzner Ejendomme, PKA, ProDomus, Realdania, Sampension, SEB, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, Topdanmark, Tryg, Valad og Aage Larsens Boligudlejning.

Mere information * Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, der registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom

Morten Marott Larsen mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51

8